ιαχείριση Αλλαγών (Change Management)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαχείριση Αλλαγών (Change Management)"

Transcript

1 ιαχείριση Αλλαγών (Change Management) ρ. Ερρίκος Τάρτας ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΣκοπόςτηςΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: κινητοποίησητωνπόρωντης για την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες & επιθυµίες των καταναλωτών Ηεπιχείρηση, στηνπροσπάθειαπροσαρµογήςστοπεριβάλλον πρέπει να Μελετήσει και προβλέψει τις εξελίξεις του περιβάλλοντός της Προσδιορίσει τους στόχους της Επιλέξει στρατηγικές, πολιτικές, σχέδια και προγράµµατα ώσει κίνητρα και ερεθίσµατα, να οργανώνει και ελέγχει τους συνεργάτες

2 ιάγραµµα καθορισµού Στόχων, Στρατηγικής & Μακροπρόθεσµου Σχεδιασµού Ανάλυση περιβάλλοντος Ανάλυση Επιχείρησης Αναγνώριση των Προβληµάτων Αναγνώριση της αναγκαιότητας για Αλλαγές Καθορισµός των Στόχων Πιθανές ιορθώσεις Επιλογή Στρατηγικής Στόχοι και πολιτικές ανά τµήµα Σχέδια & Προγράµµατα Εκτέλεση - Έλεγχος Αλλαγή ΓΙΑΤΙ; Καµίααλλαγήδενείναιτελική Ηαλλαγήείναιµιασυνεχήςδιαδικασία Εκτουσκοπούτηςηεπιχείρησηυποχρεούταινααλλάζει Ηαλλαγήείναιδύσκολη, αναφέρεταιστοµέλλον. Πολλοίλένε: «τοµέλλονείναισηµαντικό, είναιόµωςµακριά»

3 Αλλαγή: Υπάρχουν 3 τύποιεπιχειρήσεων : αυτέςπουµένουνεκστασιασµένεςµπροστάσταγεγονότα, αυτές που προσπαθούν να τα καταλάβουν και αυτέςπουταπροκαλούν Όπωςυπάρχουνκαι 3 τύποιστελεχών : αυτοίπουαποφεύγουνταπροβλήµατα, αυτοίπουλύνουνταπροβλήµατακαι αυτοί που αναζητούν τα προβλήµατα Επίπεδο Αλλαγής ΑλλαγήΣτρατηγικήςΘέσης Variety-Based Positioning Need-Based Positioning Access-Based Positioning Επιχειρησιακή ΟργανωσιακήΑλλαγή Αλλαγή στο τρόπο διαχείρισης των σπάνιων πόρων µιας επιχείρησης µε στόχο την βελτίωση της Επιχειρησιακής Αποτελεσµατικότητας Αλλαγή στα συστήµατα της επιχείρησης

4 Οικονοµικο-κοινωνικές δυνάµεις αλλαγής ΤεχνολογικέςΑλλαγές Γρηγορότερες και καλύτερες επικοινωνίες Γρηγορότερες και καλύτερες µεταφορές Περισσότερα δίκτυα πληροφοριών που συνδέουν τον κόσµο σε παγκόσµιο επίπεδο ιεθνήςοικονοµικήενοποίηση Λιγότεροι εισαγωγικοί δασµοί (GATT) Νοµίσµατα που συνδέονται µέσω κυµαινόµενων τιµών συναλλάγµατος Μεγαλύτερη ροή διεθνών κεφαλαίων Πηγή: John P. Kotter«Ηγέτης στις αλλαγές» Οικονοµικο-κοινωνικές δυνάµεις αλλαγής ΙΙ Ωρίµανσηαγορώνστιςανεπτυγµένεςχώρες Επιβράδυνση ρυθµού εγχώριας ανάπτυξης Περισσότερο τολµηροί εξαγωγείς Μείωση περιοριστικών ρυθµίσεων Κατάρρευσητωνκοµµουνιστικώνκαθεστώτων Επικράτηση του καπιταλιστικού συστήµατος στις περισσότερες χώρες Περισσότερη ιδιωτικοποίηση Πηγή: John P. Kotter«Ηγέτης στις αλλαγές»

5 Συνέπεια είναι η Παγκοσµιοποίηση των αγορών και του ανταγωνισµού η οποία δηµιουργεί: Περισσότερουςκινδύνους Μεγαλύτερος ανταγωνισµός Αυξηµένοι ρυθµοί Περισσότερεςευκαιρίες Μεγαλύτερες αγορές Λιγότερα εµπόδια Περισσότερες µεγάλης κλίµακας αλλαγές στους οργανισµούς Με µεθόδους όπως: Επανασχεδιασµός, Αναδιοργάνωση, Προγράµµαταγιατηνποιότητα, Συγχωνεύσεις και εξαγορές, Στρατηγικές αλλαγές, Αλλαγές στη φιλοσοφία Πηγή: John P. Kotter«Ηγέτης στις αλλαγές» Εξωτερικές & Εσωτερικές δυνάµεις αλλαγής Εξωτερικές υνάµεις οι συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες και επιθυµίες των καταναλωτών Ανταγωνιστές Προµηθευτές Κράτος Συνδικάτα κλπ Εσωτερικές υνάµεις ιεύθυνση Προσωπικό Μέτοχοι Τα συστήµατα της επιχείρησης όπως Σύστηµα εξουσίας Σύστηµα ανταµοιβής Σύστηµα πληροφόρησης κλπ

6 Αλλαγή ΠρόβλεψηήΑντιµετώπισηκρίσης; ΑπειλήήΕυκαιρία; Ηφύσητηςαλλαγής Punctuated equilibrium model of change Ε π ί π ε δ ο α λ λ α γ ώ ν Αλλαγές του περιβάλλοντος Παρακολούθηση του περιβάλλοντος Χρόνος Αλλαγές του Οργανισµού Απόκλιση κάµψη της απόδοσης διόρθωση

7 Ηφύσητηςαλλαγής Continuous model of change Ε π ί π ε δ ο Αλλαγές του περιβάλλοντος α λ λ α γ ώ ν Χρόνος Αλλαγές του Οργανισµού Υπάρχουν συνταγές για «καλή αλλαγή»; Υπάρχειηάποψηότιµε Case studiesκαισυνταγέςεπιτυχίας άλλων οργανισµών και την εµπειρία µπορούµε να πετύχουµε µια αλλαγή Υπάρχεικαιηάποψηότιηαλλαγήεξαρτάταιαπότοειδικόπλαίσιο µέσαστοοποίοπραγµατοποιείται.

8 O συντελεστής αλλαγής Τοάτοµοήοµάδατοοποίο αναλαµβάνει την εισαγωγή και την διοίκηση της αλλαγής Μπορείναείναιεσωτερικός (υπάλληλος) ή και εξωτερικός σύµβουλος Προσόντα του "συντελεστή αλλαγής" ιοικητικά Ανάλυση του πλαισίου Κρίση: ποια τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά ιαχείριση της Εφαρµογής της αλλαγής ( ια) Προσωπικά Self-awareness Ικανότητα για απλοποίηση της πολυπλοκότητας Επιρροή για να πουλήσει την αλλαγή World view (αντικειµενική/υποκειµενική)

9 Ο οργανισµός που µαθαίνει και η αλλαγή Ο Οργανισµός που µαθαίνει λειτουργεί ως καταλύτηςτηςαλλαγής (proactively managed change) ενυπάρχουνιεραρχίες Ενθαρρύνονταιοιδιαδικασίεςµετιςοποίεςξεκλειδώνεταιη γνώση των εργαζοµένων Ενθαρρύνεταιηδιανοµήτωνπληροφοριώνκαιτωνγνώσεων Μ αυτότοντρόποοκάθεεργαζόµενος ευαισθητοποιείται στις αλλαγές γύρω του αναγνωρίζει τις ευκαιρίες και τις αλλαγές που απαιτούνται αναπτύσσει στρατηγική άποψη. Αναπτύσσεται επίσης κοινό όραµα για το µέλλον. Αλλαγή: Οι 3 καταστάσεις Τρέχουσα κατάσταση Μεταβατική κατάσταση Μελλοντική κατάσταση

10 Η προσέγγιση της αλλαγής µε συνταγές Επιλογές και στυλ του συντελεστή αλλαγής Ταγιατίκαι περιοχές της αλλαγής Το πλαίσιο της αλλαγής Η επιλογή συνταγής από τον συντελεστή αλλαγής Προσέγγιση αλλαγής (Πως) µετασχηµατισµός ή εξέλιξη top-down ή bottom-up συµµετοχική ή διευθυνόµενη Πηγές συνταγών αλλαγής Εµπειρίατουσυντελεστήαλλαγήςµεάλλουςοργανισµούς Εµπειρίατουοργανισµούαπόπροηγούµενεςαλλαγές Οιεξωτερικοίσύµβουλοιµετιςδοκιµασµένεςσυνταγές επιτυχίας Βιβλίακαιάρθραγιατηναλλαγή Προϊστάµενοιπουεπιβάλουντηνάποψήτουςστον συντελεστή αλλαγής

11 Η προσέγγιση της αλλαγής µε ευαισθησία στο πλαίσιο Επιλογές και στυλ του συντελεστή αλλαγής Ταγιατίκαι περιοχές της αλλαγής Το πλαίσιο της αλλαγής Ηκρίσητου συντελεστή αλλαγής Προσέγγιση αλλαγής (Πως) µετασχηµατισµός ή εξέλιξη top-down ή bottom-up συµµετοχική ή διευθυνόµενη ιάγραµµα ροής της αλλαγής 1ο Στάδιο: Ανάλυση ανταγωνιστικής θέσης 2ο Στάδιο: Καθορισµός τύπου αλλαγής 3ο Στάδιο: Προσδιορισµός µελλοντικής κατάστασης 4ο Στάδιο: Ανάλυση του πλαισίου αλλαγής 5ο Στάδιο: Προσδιορισµός κριτικών χαρακτηριστικών αλλαγής 6ο Στάδιο: Καθορισµός επιλογών αλλαγής 7ο Στάδιο: Σχεδιασµός µεταβατικής διαδικασίας-µοχλοί και µηχανισµοί 8ο Στάδιο: ιαχείριση της µετάβασης 9ο Στάδιο: Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της αλλαγής

12 Πλαίσιο ιάγνωσης: Το καλειδοσκόπιο της αλλαγής ύναµη Χρόνος Ετοιµό τητα υναµικό Επιλογές Πορεία Αρχικό σηµείο Στυλ Στόχος Ρόλοι Μοχλοί Έκταση ιατήρηση Ικανότητα ιαφορετι κότητα Πλαίσιο αλλαγής Σχεδιασµός Προγράµµατοςαλλαγής: Οι επιλογές

13 Οι 6 επιλογές ΠορείαΑλλαγής ΑρχικόσηµείοΑλλαγής ΣτυλΑλλαγής ΣτόχοςΑλλαγής ΡόλοιΑλλαγής ΜοχλοίΑλλαγής Πορεία αλλαγής Τελικό αποτέλεσµα Μεταµόρφωση Συµµόρφωση Σταδιακός Χαρακτήρας Εξέλιξη Προσαρµογή Big Bang Επανάσταση Ανασυγκρότηση

14 Πορεία αλλαγής Μεταµόρφωση µετάλλαξη : θεµελιώδηςαλλαγήτου οργανισµού. Απαιτείται αλλαγή στη στρατηγική, στις δοµές στα συστήµατα, στις διαδικασίες και στην κουλτούρα του οργανισµού. Συµµόρφωση : µηθεµελιώδηςαλλαγήτουοργανισµού. Αν και σε αρκετές περιπτώσεις µια ανασυγκρότηση µπορεί να προκαλέσει σηµαντικές αλλαγές. Προσαρµογή - Ανασυγκρότηση Προσαρµογήήανασυγκρότησηδεν µεταβάλουν την στρατηγική του οργανισµού Στοχεύουνπερισσότεροστηνβελτίωσητης επιχειρησιακής αποτελεσµατικότητας του οργανισµού. ιαφέρουνωςπροςτονχαρακτήρα εναλλάζουνκαθόλουτηνκουλτούρατης εταιρείας

15 Εξέλιξη Στόχος: ΣταδιακήΜεταµόρφωσητου Οργανισµού Σχεδιασµένηαλλαγήπουπραγµατοποιείται από µάνατζερ προκαταλαµβάνοντας µελλοντικές εξελίξεις Σεορισµένεςπεριπτώσεις Αναδυόµενη ανάγκη από το εσωτερικό του οργανισµού Επανάσταση Θεµελιώδηςαλλαγήπουέχειωςστόχοτην Μεταµόρφωση του Οργανισµού. Λαµβάνειχώραµεταυτόχρονεςπρωτοβουλίεςσεπολλά µέτωπα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα Χαρακτήρας: Big Bang Τελικόαποτέλεσµα: Μεταµόρφωση Συχνάείναιµιαεπιβαλλόµενηαλλαγήωςαντίδρασησε αλλαγές στο ανταγωνιστικό περιβάλλον του οργανισµού ιαφοράµεταξύπαλαιάςκαινέαςστρατηγικήςµπορείνα δηµιουργήσει την ανάγκη για θεµελιώδεις αλλαγές σε µικρό χρονικό διάστηµα

16 Οι δρόµοι της αλλαγής Λεωφόρος «Ανασυγκρότηση => Εξέλιξη»είναιηδηµοφιλέστερηόλων Είναιησυνταγήεπιτυχίαςτωνδεκαετιών 80 & 90 Με την ανασυγκρότηση επαναπροσδιορίζεται η «δουλειά» Μετηνεξέλιξηαλλάζειηκουλτούρα ΆλληΛεωφόρος :«Ανασυγκρότηση => Επανάσταση» Ηανασυγκρότησηείναισυχνάαναγκαίαπρινοποιαδήποτε προσπάθειας µεταµόρφωσης για αποκατάσταση της κερδοφορίας του οργανισµού Αρχικό σηµείο αλλαγής Αναφέρεταιστοσηµείοεκκίνησηςελέγχουκαι επιρροής ενός προγράµµατος αλλαγής Τέσσερειςπροσεγγίσεις Top-Down Ηδιαχείρισητωναλλαγώνξεκινάαπότον στρατηγικό σχεδιασµό Το πρόγραµµα αλλαγών καθορίζεται και εισάγεται από την ανώτατη διοίκηση Προσέγγιση για καταστάσεις κρίσης όπου απαιτείται ταχύτητα εφαρµογής των αλλαγών και δίνεται η κατεύθυνση (εντολές) στους συνεργάτες.

17 Αρχικό σηµείο αλλαγής ΙΙ Bottom-Up Ευθύνη µεταβιβάζεται προς τα κάτω Αργός ρυθµός ωρίµανσης της ανάγκης για αλλαγή Μπορεί να γίνει συνδυασµός των δύο προσεγγίσεων Pockets of Good Practice Έναρξη της αλλαγής από κάποια άτοµα στο εσωτερικό ενός τµήµατος Εφαρµόσιµο σε σταδιακές αλλαγές. Μη εφαρµόσιµο σε καταστάσεις κρίσης Πιλοτικά sites Εφαρµογή της αλλαγής σε ένα τµήµα του οργανισµού ή δηµιουργία νέου start-up site: οκιµή των νέων συστηµάτων και διόρθωση όποιων προβληµάτων Αφύπνιση για την ανάγκη αλλαγής Εµπειρία που µεταφέρεται και στα υπόλοιπα τµήµατα Στύλ αλλαγής Εκπαίδευσηκαιεπικοινωνία Μέσω εκπαίδευσης να εξασφαλιστεί η κατανόηση και υποστήριξη των εργαζοµένων πριν τους µεταβιβασθεί η ευθύνη της αλλαγής Απαιτείται χρόνος και κόστος Συναίνεση και υποστήριξη συχνά δυσδιάκριτη από παθητική αντίσταση στις αλλαγές Συνεργασία Καθορισµό σε συνεργασία µε τους εργαζόµενους των στόχων της αλλαγής και των τρόπων αλλαγής Συµµετοχή εξωτερικών συµβούλων Εξασφαλίζεται η υποστήριξη και συµµετοχή των εργαζοµένων Χρονοβόρα διαδικασία Πιθανή απώλεια ελέγχου των αποφάσεων

18 Στύλ αλλαγής ΙΙ Συµµετοχή περιορισµένη συνεργασία Οι εργαζόµενοι έχουν λόγο για τον τρόπο επίτευξης των αλλαγών Η συµµετοχή µπορεί να περιορισθεί και σε απλή πληροφόρηση των εργαζοµένων Ο µάνατζερ διατηρεί τον έλεγχο ιεύθυνση Οµάνατζεραποφασίζειγιατοτικαιτοπώςπρέπεινααλλάξει ιευθύνει τους εργαζόµενους στην αλλαγή Χωρισµός thinkers από doers Ενδεχοµένως να καταβληθεί προσπάθεια πειθούς των εργαζοµένων Καλύτερος έλεγχος της διαδικασίας, ταχύτερη λήψη αποφάσεων ηµιουργεί αντιστάσεις από πλευράς εργαζοµένων Εξαναγκασµός ηµιουργεί µεγάλες αντιστάσεις Μπορεί να εφαρµοσθεί µόνο σε µεγάλες κρίσεις Στόχος αλλαγής Απόδοση Περιθώρια κέρδους, πωλήσεις /πωλητή, βαθµός ικανοποίησης πελατών Συνεπάγεται αλλαγή στα πρότυπα απόδοσης Συµπεριφορές Τα συστήµατα του οργανισµού καθορίζουν συµπεριφορές Ρόλοι, ευθύνες και τρόποι εργασίας προκαλούν συγκεκριµένες συµπεριφορές Κατάλληλος στόχος αν επιθυµητή η ανασυγκρότηση ή η συµµόρφωση (χωρίς αλλαγή αξιών) Κατάλληλο εργαλείο αρχικής παρέµβασης σε καταστάσεις κρίσης

19 Στόχος αλλαγής ΑξίεςΥπαλλήλων Cultural change programmesτηςδεκαετίαςτου 80. Στόχος η υιοθέτηση των αξιών του οργανισµού από τους υπαλλήλους. Αν οι υπάλληλοι συµφωνήσουν σε ένα προκαθορισµένο σετ αξιών της επιχείρησης τότε µπορούν να αφεθούν ελεύθεροι να εφεύρουν νέους τρόπους εργασίας κτλ. και να αλλάξουν συµπεριφορά σταδιακά. Πάταξη της γραφειοκρατίας, µείωση των ελέγχων Οδηγεί σε υποβίβαση σηµαντικών αξιών Οι εργαζόµενοι νιώθουν ότι χρησιµοποιούνται Ισοπεδωτική προσέγγιση των οµάδων που υπάρχουν στον οργανισµό και των αξιών τους Χρονοβόρα διαδικασία Ρόλοι αλλαγής Ηγεσία Ο leader: CEO, MDήακόµαοHR managerαρκεί να έχει την υποστήριξη της ηγεσίας Εξωτερικάµέσα Παροχή συµβουλών, εκπαίδευσης Οµάδαδράσηςαλλαγής Εσωτερική επιτροπή καθοδήγησης. Απαραίτητη η υποστήριξη της ηγεσίας και η διαρκής νοµιµοποίησή της. Ανάθεσησετµήµα HR, Operations management

20 Μοχλοί - Μηχανισµοί αλλαγής The Cultural Web Ιστορίες Σύµβολα Ρουτίνες και τελετουργικά Παράδειγµα/ Προτυπο οµές Εξουσίας Σύστηµα Ελέγχου οµή Οργανισµού Χαρτογραφώντας την αλλαγή FROM WHAT IS ST S R&R P PS CS OS TO WHAT IS NEEDED ST S R&R P PS CS OS

21 Χαρτογραφώντας την αλλαγή ST S ST S R&R P PS R&R P PS CS OS CS OS Στόχος: Απόδοση Στόχος: Συµπεριφορά R&R ST P S PS Μέσω επικοινωνίας εκπαίδευσης και προσωπικής ανάπτυξης R&R ST P S PS CS OS CS OS Στόχος: Αξίες µέσω αλλαγής συµπεριφοράς Στόχος: Αξίες Ανάλυση του πλαισίου αλλαγών/ Το καλειδοσκόπιο

22 Το πλαίσιο αλλαγής εισαγωγή Αλλαγέςµεσυνταγήείναισυνήθως καταδικασµένες Ηεµπειρίαµπορείνααποδειχθείεπικίνδυνη Ηεπιτυχίατηςαλλαγήςεξαρτάταιαπότην καλήανάλυση / κρίσητουπλαισίουαπότον συντελεστή αλλαγής Το καλειδοσκόπιο της αλλαγής Ετοιµότητα Επίγνωση έσµευση υναµικό Ρευστότητα Χρόνος Άνθρώπινο ύναµη Μέτοχοι Αυτονοµία Επιλογές Πορεία Αρχικό σηµείο Στυλ Στόχος Ρόλοι Μοχλοί Ικανότητα Ατοµική ιοικητική Οργανισιακή Τµηµατική Πλαίσιο αλλαγής Χρόνος Κρίση Μακροπρόθεσµη αλλαγή Έκταση Πόσηαλλαγή? Πλάτος Βάθος ιατήρηση Προσδιορισµός ενεργητικών Υλικά και άϋλα ενεργητικά Ποια διατηρούµε Ποιά καταστρέφουµε ιαφορετικότητα Οµοιοµορφία ή διαφορετικότητα Πηγές διαφορετικότητας Επίδραση σε πίστη και ταυτότητα Αλλαγή?

23 Χρόνος Υπολογισµόςδιαθέσιµουχρόνουαπόστρατηγικήανάλυση ΑλλαγήσεΚατάστασηΚρίση Απάντηση στο περιβάλλον του οργανισµού π.χ. δράση ανταγωνιστών Proactive αλλαγή Πίεσηαπόεσωτερικό εξωτερικόπεριβάλλον (ανταγωνισµός, καταναλωτές, χρηµατιστήριο, µέτοχοι, εργαζόµενοι κλπ.) Εύκολη αποδοχή των αλλαγών από τους εργαζόµενους, µετόχους κλπ. Κίνδυνος: τα µέτρα να δίνουν βραχυπρόθεσµες λύσει χωρίς να λύνουν το πρόβληµα άπαξ Μακροπρόθεσµηαλλαγή Σχεδιασµένη - Προγραµµατισµένη αλλαγή σε απάντηση µελλοντικών καταστάσεων Υπάρχει χρόνος και χρήµα για την αλλαγή Πρόβληµα πειθούς των εργαζοµένων για την αναγκαιότητα της αλλαγής Χρόνος και σχεδιαστικές επιλογές Κατάστασηκρίσης ρόµος: ανασυγκρότηση (χρειάζεται ένα ισχυρό σοκ) Αρχικό σηµείο και Στυλ : Top-down & directive ( εν υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου) Ρόλοι: Ηγεσία (χωρίς το παράδειγµα του ηγέτη κανείς δεν διατίθεται να κάνει θυσίες) Στόχος: απόδοση ή συµπεριφορά Μοχλός: σύµβολα (το καλό παράδειγµα του ηγέτη) Σεαφθονίαχρόνου ρόµος: Προσαρµογή => εξέλιξη Αρχικό σηµείο: όλα Στυλ: «δηµοκρατικό» => εκπαίδευση, συνεργασία, συµµετοχή Ρόλοι: Οµάδα δράσης ή εξωτερικοί σύµβουλοι Στόχος: αξίες ή/και συµπεριφορές Μοχλός: Παράδειγµα/πρότυπο

24 Έκταση της Αλλαγής Scope Πόσηαλλαγή;Ποιοτοπροσήκων αποτέλεσµα; Βάθος : Συµµόρφωσηή/καιΜεταµόρφωση; Πλάτος Το Cultural Web είναιχρήσιµοεργαλείο Έκταση της αλλαγής & σχεδιαστικές επιλογές Οχρόνοςκαθορίζειτοντρόπο ΑντοζητούµενοείναιηΣυµµόρφωση: Λίγος διαθέσιµος χρόνος: Ανασυγκρότηση Αρκετός χρόνος: Προσαρµογή ΑντοζητούµενοείναιηΜεταµόρφωση: Ανδενυπάρχειχρόνοςτότεµάλλονυπάρχεικρίση => δενυπάρχειχρήµα. Τότε => πρώτα ανασυγκρότηση Αν υπάρχει χρόνος: όλες οι επιλογές είναι διαθέσιµες. Προσοχή στον βαθµό ετοιµότητας του οργανισµού για να δεχθεί την αλλαγή Απαιτείται αλλαγή στις αξίες ή/και στις συµπεριφορές Μόχλευση µέσω της εκπαίδευσης (κόστος)

25 ιατήρηση Προσδιορισµόςενεργητικώντουοργανισµού Υλικάενεργητικά: Οιοικονοµικοί, ανθρώπινοι, φυσικοίπόροι Καταγράφονται εύκολα µε ένα audit άϋλαενεργητικά : τεχνογνωσία, «σιωπηλή»γνώση, γνώση informal που δεν µπορεί να κωδικοποιηθεί. Ποιαδιατηρούµε Ποιάκαταστρέφουµε Προσοχήστιςαπώλειεςάϋλουενεργητικούότανγίνονταιπερικοπές ιατήρηση & σχεδιαστικές επιλογές Ανηδιατήρησηορισµένωνστοιχείωνείναισηµαντικήτότε η επανάσταση αντενδείκνυται Προσοχήστοστυλαλλαγήςαπέναντισεστελέχηπουέχουναξία στην αγορά. Προτιµότερη η εκπαίδευση και η συνεργασία. Ανηοργάνωσηαναζητάτηνπραγµατικήµεταµόρφωσητότε θαχρειαστείνα «ξεµάθουµε»γιαναµάθουµετακαινούργια. Πρέπει ενδεχοµένως να καταστραφούν χαρακτηριστικά της οργάνωσης. Προσέγγιση Top-down & directive. Μόχλευση: εκπαίδευση και προσωπική ανάπτυξη.

26 ιαφορετικότητα Οµοιοµορφίαήδιαφορετικότητατωνοµάδων (τυπικώνκαιάτυπων) που υπάρχουν µέσα στον οργανισµό Πηγέςδιαφορετικότητας: εθνικέςκουλτούρας, υποκουλτούρες, επαγγελµατικές οµάδες Επίδρασησεπίστηκαιταυτότητα: έρευνεςδείχνουνσηµάδια πτώσης του αισθήµατος πίστης των εργαζοµένων προς τον οργανισµό Απότοµηανάπτυξη, διεθνοποίηση, εξαγορέςκαισυγχωνεύσειςδεν βοηθούν την επιζητούµενη οµοιοµορφία, την πίστη και την ταυτότητα. Ηοµοιοµορφίαόµωςµπλοκάρειτιςνέεςιδέες, δηµιουργεί αγκυλώσειςστησκέψηκαιτησυµπεριφορά, ιαφορετικότητα & σχεδιαστικές επιλογές Ανµεγάληδιαφορετικότητα : στόχος οι αξίες (αν το επιτρέπει ο χρόνος). Οι συµπεριφορές θα ακολουθήσουν αυτόµατα Ρόλος του ηγέτη : ντόπιο προσωπικό µπορεί να αναγνωρίζει ωςηγέτητονάµεσοπροϊστάµενοκαιόχιτο CEO => ποιοςθαηγηθεί τωναλλαγών; Σε συγχωνεύσεις / εξαγορές η πορεία αλλαγής είναι η ενοποίηση των κουλτουρών. Μια οµάδα δράσης µπορεί να αναλάβει τον ρόλο του Change manager µε στυλ αλλαγής την εκπαίδευση και συνεργασία

27 Ικανότητα ΙκανότητατηςΟργάνωσηςστηδιαχείρισητης αλλαγής Ανθρώπινοδυναµικό: προσαρµοστικότητα, ελαστικότητα των εργαζοµένων ως προς την συµπεριφορά, τη στάση, τις ικανότητες Ικανότητες της Οργάνωσης µπορεί να εξειδικευτεί σε συγκεκριµένου τύπου αλλαγήπ.χ. συγχωνεύσειςκαιεξαγορές. Εξειδικευµένο τµήµα HR για αλλαγές Ανεπτυγµένα συστήµατα πληροφόρησης, λήψης αποφάσεων, εξουσίας που επιτρέπουν την έγκαιρη και έγκυρη ανάλυση του περιβάλλοντος καιπρόβλεψηγιαναείναιδυνατήησυνεχής προσαρµογή του οργανισµού (δυναµική ικανότητα) Ικανότητα ΙΙ Ατοµικήικανότητα: σηµαντική η προσωπική εµπειρία και γνώση (τα προγράµµατα ΜΒΑ βοηθούν). Προσωπικό µε προσωπικές ικανότητες στην αλλαγή δείχνουν µικρότερη αντίσταση ιοικητική ικανότητα των µάνατζερ. Σηµαντικός ο ρόλος των line managers ΙκανότητεςτηςΟργάνωσης Συντονισµός των συστηµάτων πληροφόρησης, ανθρώπινου δυναµικού κλπ Εντοπισµός των µοχλών αλλαγής. π.χ. σε Big Bang => ισχυρή motivation, όπως ανταµοιβές και µπόνους. Σε σταδιακές αλλαγές είναι προτιµότερη η χρήση ευέλικτων δοµών, διατήρηση σχετικά σταθερών αξιών. Πηγή: John P. Kotter«Ηγέτης στις αλλαγές»

28 Ικανότητα & σχεδιαστικές επιλογές Ανδενυπάρχουνοιικανότητεςδενµπορείναγίνει µεταµόρφωση του οργανισµού. Θα απαιτηθεί πρώτα η συµµόρφωση. Ηαλλαγήτωναξιώναπαιτείπολλέςικανότητες, προσωπική ανάπτυξη, εκπαίδευση από ειδικούς Ηµόχλευσηµέσωσυµβόλωνείναιδύσκολη. υναµικό Πόσουςπόρουςµπορείναεπενδύσειηοργάνωση στην αλλαγή; Ρευστότητα: Προγράµµαταεκπαίδευσης, εισαγωγή νέας τεχνολογίας, αλλαγές συµβόλων απαιτούν ρευστό Χρόνος: διαθέσιµοςχρόνοςαπότουςµάνατζερ. Αν δενυπάρχει, πρέπειναδηµιουργηθείπ.χ. µειώνοντας άλλες ευθύνες τους Άνθρωποι: ικανοποιητικόςοαριθµόςτους;

29 υναµικό & σχεδιαστικές επιλογές Ηρευστότηταεπηρεάζειτηνπορείααλλαγής. Ανοστόχοςείναιοιαξίεςτότεαπαιτείταιεπένδυσησεχρόνο χρήµα-ανθρώπους για εκπαίδευση/συνεργασία/συµµετοχή Ετοιµότητα Υπάρχειεπίγνωσητηςγιααλλαγή; Κίνητρογιααλλαγή; Υπάρχειδέσµευσηγιαπροσωπικήαλλαγή; Μπορείτοπροσωπικόλογικάναείναιέτοιµοιόχιόµως συναισθηµατικά Χαµηλήεπίγνωσηυποδηλώνειπροβλήµαταεπικοινωνίας τόσοσεεπίπεδοδιαύλουόσοκαισεεπίπεδοµηνύµατος. Το πρόβληµα διορθώνεται εύκολα υσκολότερηηδέσµευση. Οιαλλαγέςσυχνάεπηρεάζουν προσωπικά συµφέροντα Μπορείοιµακροπρόθεσµεςπροβλέψειςορισµένωννα µηνείναικαλέςκαιδίνουντοσήµαγιααλλαγή, είναιόµως δύσκολο να πεισθούν οι υπόλοιποι όταν ο οργανισµός πηγαίνει καλά.

30 Ετοιµότητα & σχεδιαστικές επιλογές Ανυπάρχειπαθητικήαντίστασηστηναλλαγήτότε απαιτείται ένα ηχηρό ράπισµα, ένα big bang ακόµα και αν οαπώτεροςσκοπόςείναιηευθυγράµµιση. Μεανέτοιµοπροσωπικό : Top down γιανααρχίσειηαλλαγή ή πιλοτικά sites. Ο ρόλος του ηγέτη είναι καθοριστικός ΑλλαγήΠαραδείγµατοςµέσωεκπαίδευσης. ύναµη Προσωπικήδύναµηατόµωνκαιοµάδωνµέσακαιέξωαπότον οργανισµό και δύναµη του ίδιου του οργανισµού να ορίσει το µέλλον του Ηταυτοποίησητωνατόµωνπουέχουντηδύναµηείναιπολύ σηµαντική. Απαραίτητοναπεισθείµιακρίσιµηµάζαατόµωνµεεξουσία Οιέχοντεςδύναµηβρίσκονταιπολύσυχνάκαιεκτόςοργανισµού (π.χ. δηµόσιοι οργανισµοί πολιτική εξουσία) Μέτοχοι (ιδιαίτεραστηνελλάδα, λόγωµικρήςδιασποράςτων µετοχών) Χρηµατιστήριο (όχι ιδιαίτερα στην Ελλάδα λόγω κακής λειτουργίας) Συνδικάτα (ιδιαίτεραστηνελλάδαλόγωπολιτικής) έχουν δύναµη stakeholder analysis

31 Ανάλυση Stakeholder στάση Κατά Ουδέτερη Υπέρ Άστους µόνους τους ηµιουργία συνασπισµού Βγάλτους απ το παιχνίδι/ Αποπροσανατόλισέ τους / ιαίρει και βασίλευε Κέρδισέ τους στο µέρος σου/ ηµιουργία συνασπισµού Κέρδισέ τους µε µάχη Επιρροή Χαµηλή Μεσαία Υψηλή ύναµη & σχεδιαστικές επιλογές Ηπορείαµιααλλαγήςµπορείναεπηρεαστείήκαινααλλάξειαπό την αντίδραση stakeholders (π.χ.αντίδραση µάνατζερ σε συγχωνεύσεις ή εξαγορές κλπ) Συνεργασίαµεδυνατέςοµάδες. ιεύθυνσηµεαδύναµεςοµάδες Ρόλος: Ηγεσία Μόχλευση: αλλαγήτωντυπικώνκαιάτυπωνδοµώνεξουσίας

32 Σχεδιάζοντας τη µετάβαση Αλλαγή: Οι 3 καταστάσεις Τρέχουσα κατάσταση Μεταβατική κατάσταση Μελλοντική κατάσταση

33 Η µελλοντική κατάσταση το όραµα Γιαναπετύχειηαλλαγήχρειάζεταιέναόραµα, ηεικόνατουµέλλοντος Τοόραµαείναιηποιοτικήέκφρασητηςµελλοντικήςκατάστασης Τοόραµαπεριλαµβάνειτοτιθέλειναπετύχειηοργάνωση Τοόραµαπρέπειναπείθειτουςσυµµετέχοντες Τοόραµαπρέπειναθέτειρεαλιστικούςστόχους Τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσµατικού οράµατος ΝαεκφράζεταιµεΜήνυµαεύκολοστηνεπικοινωνία (σύνθηµα) Μικρό, νααποµνηµονεύεταιεύκολααπότουςεργαζόµενους Τοόραµαπρέπεινασυναρπάζει

34 Ηχρήσητου cultural web καιάλλωνµεθόδων για την προώθηση του οράµατος ΣτρατηγικόςΚαµβάς: εικόναµιαςσελίδαςγιατηνσηµερινήκαιτην µελλοντική κατάσταση ΣηµερινόκαιΜελλοντικό Cultural Web Νέα σύµβολα, συµπεριφορές, ρουτίνες, συστήµατα Ιδιαίτερη διαχείριση της επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης Προσοχή: τοόραµαπρέπεινασυνδέεταιµεταεργαλείααλλαγής. Π.χ. Top-down + directive => το όραµα αναπτύσσεται από ένα άτοµο = µάνατζερ Bottom-up + collaborative => ευρείασυνεργασίαστηνανάπτυξητουοράµατοςµε, ενδεχοµένως, εξωτερική βοήθεια Οι 8 φάσειςκατά Kotter Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΤΗΣΑΙΣΘΗΣΗΣΤΗΣΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ Ανάλυση της πραγµατικότητας όσον αφορά την αγορά και τους ανταγωνιστές Εντοπισµός και µελέτη των κρίσεων, των πιθανών κρίσεων ή των σηµαντικότερων ευκαιριών Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΤΟΥΚΑΘΟ ΗΓΗΤΙΚΟΥΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ Συγκρότηση µονάδας µε αρκετή εξουσία, ώστε να µπορεί να ηγηθεί στην προσπάθεια για αλλαγή Εξασφάλιση της συνεργασίας µεταξύ των µελών της οµάδας ΑΝΑΠΤΥΞΗΟΡΑΜΑΤΟΣΚΑΙΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ηµιουργία ενός οράµατος που θα βοηθήσει να υποδειχθεί η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η προσπάθεια για αλλαγή Κατάστρωση στρατηγικών για την υλοποίηση αυτού του οράµατος Source: John P. Kotter Ηγέτηςστιςαλλαγές

35 Οι 8 φάσεις ΜΕΤΑ ΟΣΗΤΟΥΟΡΑΜΑΤΟΣΓΙΑΑΛΛΑΓΗ Χρησιµοποίηση κάθε δυνατού µέσου για συνεχή µετάδοση του νέου οράµατος και των στρατηγικών Ανάληψη εκ µέρους του καθοδηγητικού συνασπισµού της υποχρέωσης για υπόδειξη της αναµενόµενης συµπεριφοράς από τους εργαζόµενους ΕΚΧΩΡΗΣΗΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝΣΤΟΥΣΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣΓΙΑ ΡΑΣΗ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΕΠΙΠΕ Α Απαλλαγή από τα εµπόδια Αλλαγή συστηµάτων ή δοµών που υπονοµεύουν το όραµα της αλλαγής Ενθάρρυνσηγιαανάληψηκινδύνωνκαιπρωτότυπεςιδέες, ενεργοποίηση και δράση ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ Σχεδιασµός για ορατές βελτιώσεις στην απόδοση ή επιτεύγµατα ηµιουργία αυτών των επιτευγµάτων Σαφής αναγνώριση και ανταµοιβή των ατόµων που συνέβαλαν στην πραγµατοποίηση των επιτευγµάτων Source: John P. Kotter Ηγέτηςστιςαλλαγές Οι 8 φάσεις ΠΑΓΙΩΣΗΤΩΝΩΦΕΛΕΙΩΝΚΑΙΠΑΡΑΓΩΓΗΑΚΟΜΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝΑΛΛΑΓΩΝ Μέσα από την αυξηµένη αξιοπιστία, αλλαγή όλων των συστηµάτων, των δοµών καιτωνπολιτικώνπουδενσυµβαδίζουνκαιδενδένουνµετοόραµαγια µετασχηµατισµό. Πρόσληψη, προαγωγή και κατάρτιση ατόµων που µπορούν να υλοποιήσουν το όραµα της αλλαγής Εκ νέου ενδυνάµωση της διαδικασίας µε νέα προγράµµατα, θέµατα και φορείς για την αλλαγή ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΝΕΩΝΜΕΘΟ ΩΝΣΤΗΝΦΙΛΟΣΟΦΙΑΤΟΥΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Επίτευξη καλύτερης απόδοσης µέσα από την συµπεριφορά που έχει ως επίκεντρο τον πελάτη και την παραγωγικότητα, µέσα από περισσότερη και καλύτερη ηγεσία και µέσα από πιο αποτελεσµατική διοίκηση Αποσαφήνιση των σχέσεων ανάµεσα στις νέες µορφές συµπεριφοράς και την επιτυχία του οργανισµού ηµιουργία των µέσων που θα διασφαλίζουν την εξέλιξη και την συνέχεια στην ηγεσία. Source: John P. Kotter Ηγέτηςστιςαλλαγές

36 ΗΣχέσηανάµεσαστοόραµα. τις στρατηγικές, τα σχέδια και τους προϋπολογισµούς ΗΗΓΕΣΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ { Όραµα Στρατηγικές Μια λογική και ελκυστική εικόνα του µέλλοντος Ένασκεπτικόγιατοντρόποµε τον οποίο µπορεί να επιτευχθεί το όραµα Η ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ { Σχέδια Προϋπολογισµούς Συγκεκριµένα βήµατα και χρονοδιαγράµµατα για την υλοποίηση των στρατηγικών Σχέδια που µετατρέπονται σε οικονοµικές προβλέψεις και στόχους Source: John P. Kotter Ηγέτηςστιςαλλαγές Τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσµατικού οράµατος Κατανοητό: µεταφέρειτηνεικόναγιατοµέλλονκαιπως θα είναι αυτό Επιθυµητό : συµβαδίζειµεταµακροπρόθεσµα συµφέροντα υπαλλήλων, πελατών, µετόχων, κλπ Εφικτό: έχειρεαλιστικούςστόχους Επικεντρωµένο: αρκετάσαφέςγιαναδώσειτην κατεύθυνση Ευέλικτο: αρκετάγενικόώστεναεπιτρέπειτηνατοµική πρωτοβουλία και την ύπαρξη εναλλακτικών δράσεων Μεταδόσιµο: µεταδίδεταιεύκολα. Μπορείεύκολανα εξηγηθεί µέσα σε πέντε λεπτά Source: John P. Kotter Ηγέτηςστιςαλλαγές

37 Βασικά στοιχεία για την αποτελεσµατική µετάδοση του οράµατος Απλότητα: χωρίςειδικούςκαιτεχνικούςόρους Μεταφορές, αναλογίες, παραδείγµατα: χρήσηεικόνων Ναεπιχειρείταιηµετάδοσηµεπολλάµέσα: συσκέψεις, υποµνήµατα, εφηµερίδες Επανάληψη Άσκησηηγεσίαςµεπαραδειγµατισµό: συµπεριφοράσηµαντικών προσώπων που δεν συµβαδίζει µε το όραµα δηµιουργεί εµπόδια Εξήγησητωνφαινοµενικώναντιφάσεων: οιαντιφάσειςχωρίςεξήγηση υπονοµεύουν την αξιοπιστία των µηνυµάτων Ανταλλαγήαπόψεων: ηαµφίδροµηανταλλαγήµηνυµάτωνπιοισχυρήαπό το µονόπλευρο µήνυµα Source: John P. Kotter Ηγέτηςστιςαλλαγές Εµπόδια στην αλλαγή Παλιάκουλτούρατηςοργάνωσηςκαι stakeholders Εργασιακέςπρακτικές, εργασιακήπίεση, αγκύλωσηκαι ακαµψία οργανογραµµάτων Ενεργητικέςαντιστάσειςόπωςδιαφωνίεςεπίτωνστόχων ή την σκοπιµότητα της αλλαγής Παθητικέςαντιστάσειςόπωςρουτίνα, λήθη, αδράνεια, φόβος

38 Εµπόδια στην εκχώρηση αρµοδιοτήτων Οι καθιερωµένες δοµές δυσκολεύουν την δράση Τα αφεντικά αποθαρρύνουν τις ενέργειες που αποσκοπούν στην υλοποίηση του νέου οράµατος Οι υπάλληλοι κατανοούν το όραµα και θέλουν να το κάνουν πραγµατικότητα, αλλάπαραµένουν εγκλωβισµένοι Η έλλειψη των απαραίτητων ικανοτήτων υπονοµεύει την δράση Τα συστήµατα προσωπικού και πληροφόρησης δυσκολεύουν την δράση Source: John P. Kotter Ηγέτηςστιςαλλαγές Πωςηδοµήµπορείνα υπονοµεύσει το όραµα ΤΟ ΟΡΑΜΑ Ναεστιάσουµετηνπροσοχή µας στον πελάτη Ναεκχωρήσουµεπερισσότερες αρµοδιότητες σε υπαλλήλους κατώτερων κλιµακίων Νααυξήσουµετην παραγωγικότητα για να παράγουµε µε χαµηλό κόστος Ναεπιταχυνθούνγενικάοι ρυθµοί Η ΟΜΗ Ναι, αλλάηοργάνωση κατακερµατίζει τους πόρους και τις αρµοδιότητες για προϊόντα και υπηρεσίες Ναιαλλάυπάρχουνκάποια µεσαία διοικητικά στελέχη που αµφισβητούν και κριτικάρουν τους υπαλλήλους Ναιαλλάταπολυπρόσωπα επιτελεία στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας κοστίζουν χρήµατα και προτείνουν συνεχώς δαπανηρές µεθόδους και προγράµµατα Ναι, αλλάκάποιαανεξάρτητα τµήµατα δεν επικοινωνούν και έτσι επιβραδύνονται τα πάντα Source: John P. Kotter Ηγέτηςστιςαλλαγές

39 Εκχώρηση αρµοδιοτήτων για την επίτευξη της αλλαγής Μεταδώστεένακατανοητόόραµαστους υπαλλήλους ηµιουργήστεδοµέςσυµβατέςµετοόραµα Φροντίστενααποκτήσουνοιυπάλληλοιτην εκπαίδευση που χρειάζονται Ευθυγραµµίστετασυστήµαταπληροφόρησηςκαι προσωπικού µε το όραµα Αντιµετωπίστεαποφασιστικάτουςπροϊσταµένους που υπονοµεύουν τις απαραίτητες αλλαγές Source: John P. Kotter Ηγέτηςστιςαλλαγές Οι 3 φάσεις της µετάβασης Τρέχουσα κατάσταση Μεταβατική κατάσταση Μελλοντική κατάσταση Ξεπάγωµα Μετακίνηση ιατήρηση

40 Ξεπάγωµα ιαχείρισητουξεπαγώµατοςότανδενυπάρχεικρίσηή αντίληψη ανάγκης για αλλαγή ή υπερβολική αυταρέσκεια. ηµιουργίατηςαίσθησηςαναγκαιότητας Τεχνικές Αµφισβήτηση του status quo Συµβολικό ξεφόρτωµα του παρελθόντος. Τακτικές σοκ Επικοινωνία & εκπαίδευση Προηγούµενη Ανασυγκρότηση ή προσαρµογή Πηγές της αυταρέσκειας Υπερβολικά ευχάριστα λόγια από την ανώτερη διοίκηση Η απουσία µιας σηµαντικής και ορατής κρίσης Πολύς και ορατός πλούτος Ηανθρώπινηφύσηµετηντάσητης για άρνηση, ειδικότερα αν τα άτοµα είναι ήδη απασχοληµένα ήκάτωαπόπίεση Μια φιλοσοφία σύµφωνα µε την οποία πρέπει να κλείνεις το στόµα αυτού που λέει άσχηµες ειδήσεις, να αποφεύγεις την ειλικρίνεια και τη σε βάθος αντιπαράθεση Αυταρέσκεια Έλλειψη επαρκούς αναπληροφόρησης για την απόδοση της επιχείρησης από εξωτερικές πηγές Συνολικά χαµηλά κριτήρια απόδοσης Οργανωτικές δοµές που εστιάζουν την προσοχή των υπαλλήλων σε στενά λειτουργικούς στόχους Εσωτερικά συστήµατα µέτρησης που εστιάζουν σε λάθος δείκτες για την απόδοση Source: John P. Kotter Ηγέτηςστιςαλλαγές

41 Τρόποι για αύξηση της αίσθησης της αναγκαιότητας ηµιουργήστεµίακρίση: π.χ. οικονοµική «ζηµιά» Εξαλείψτεταπαραδείγµαταυπερβολής (επίδειξηπλούτουτωνστελεχών) Καθορίστευψηλούςστόχουςγιαέσοδα, κέρδη, παραγωγικότητα, µη επιτεύξιµους µε τον συνήθη τρόπο. Σταµατήστεναµετράτετηναπόδοσηµιαςυπο-οµάδαςµεβάσηµόνο κάποιους στενά λειτουργικούς στόχους και υιοθετήστε ευρύτερες µετρήσεις ώστεπερισσότεραστοιχείαστουςεργαζόµενουςγιατηναπόδοση, το βαθµό ικανοποίησης των πελατών και τις αδυναµίες µας σε σχέση µε τους ανταγωνιστές Βάλτεταστελέχησαςαπέναντισεδυσαρεστηµένουςπελάτες, προµηθευτές και µετόχους Χρησιµοποιήστεσυµβούλους Ενθαρρύνετεειλικρινέςσυζητήσειςγιαταπροβλήµατατηςεπιχείρησης. Σταµατήστε τα «ευχάριστα λόγια» των στελεχών Βοµβαρδίστετουςυπαλλήλουςµεπληροφορίεςγιαµελλοντικέςευκαιρίες και οφέλη ταυτόχρονα µε τα στοιχεία της εταιρίας που δείχνουν αδυναµία εκµετάλλευσης Source: John P. Kotter Ηγέτηςστιςαλλαγές ιευκολύνοντας την ατοµική αλλαγή Οργανισµός Ξεπάγωµα Άτοµο ιαγραφή παρελθόντος Μετακίνηση Προσαρµογή στην αλλαγή ιατήρηση Κίνηση εµπρός

42 Καµπύλη µετάβασης Ικανότητα/ αυτοπεποίθηση 1 Σοκ Άρνηση 2 Αναγνώριση 3 ανικανότητας 4 Αποδοχή 6 5 οκιµές Αναζήτηση νοήµατος Ολοκλήρωση 7 Χρόνος Καµπύλη µετάβασης Ικανότητα/αυτοπεποίθηση Ξεπάγωµα Κίνηση ιατήρηση Άρνηση Ολοκλήρωση Αναζήτηση νοήµατος 1 Σοκ Αναγνώριση 3 ανικανότητας 4 Αποδοχή 5 οκιµές Χρόνος

43 Καµπύλη µετάβασης (σχόλια) Η διαδικασία µέσω της οποίας περνάνε τα άτοµα στη αλλαγή 1. Ξεπάγωµα Βοήθησε το άτοµο να απαρνηθεί το παρελθόν και να δεχθεί την αλλαγή Ελαχιστοποίησε το σοκ Επικοινώνησε τις προθέσεις όσο τον δυνατόν γρηγορότερα Ανέµενε αντίσταση 2. Κίνηση Βοήθησε το άτοµο να αλλάξει ακούγοντάς τον, µε συµπάθεια, υποστήριξη Άλλαξε εκπαίδευση, νέες εργασιακές πρακτικές και συστήµατα 3. ιατήρηση Υποστήριξε το άτοµο στον καινούργιο του ρόλο Ενθάρρυνε το reflection στην αλλαγή και στην µάθηση Γιόρτασε την επιτυχία και υποστήριξε καινούργιες συµπεριφορές Η εξίσωση της αλλαγής C=(AxBxD)>X C= Αλλαγή Α= Επίπεδοδυσαρέσκειαςµετο status quo B= Θελκτικότητα της προτεινόµενης αλλαγής D= Πρακτικότητα της αλλαγής Χ= Προσωπικό κόστος αλλαγής

44 Αµφισβήτηση του Status quo Υποκίνηση του προσωπικού για να αµφισβητήσει την πορεία του οργανισµού Συζητήσειςπάνωστηναναγκαιότητατηςαλλαγής ιάδοσηπληροφοριώνσχετικώνµετηνκακήπορείατουοργανισµούσε σχέση µε τους ανταγωνιστές του Εισαγωγήτεχνικώναξιολόγησηςυφισταµένων προϊσταµένων. Συζητήσεις για το στυλ του µάνατζµεντ. Συµβολικό διαζύγιο µε το παρελθόν Συµπεριφορέςστελεχών, ενδυµατολογικέςκαικαταναλωτικέςσυνήθειες Αλλαγέςσετρόπουςδουλειάςπ.χ. παράκαµψηιεραρχίας, προαγωγή outsiders Λεπτέςεπεµβάσειςσυµβολικούχαρακτήρα Άµεσες, δυναµικέςπαρεµβάσεις «σπασίµατος»µετοπαρελθόν π.χ. εγκατάλειψη µιας δραστηριότητας

45 Πρόσθετα µέτρα ραστικάµέτρακαιτακτικές «σοκ» : κατάρριψησυµβόλων, κλείσιµοµονάδων, outsourcing Επικοινωνία, εκπαίδευση, trainingµεστόχοτηδηµιουργία δυσαρέσκειαςµετο Status quo τουοργανισµού. Κατάλληλα εργαλεία για να γίνει κατανοητό το «γιατί», το «τι» και το «πως» της αλλαγής Πρώιµηανασυγκρότησηήπροσαρµογήωςδύναµηκινητοποίησης Κινητοποίηση και επιλογές ιοικητικήκληρονοµιάλειτουργείωςόχηµαµεταφοράςµηνυµάτων Αποτυχηµένεςήλίγοεπιτυχηµένεςδιαδικασίεςαλλαγής κινητοποίησης του παρελθόντος δεν θα έχουν επιτυχία σήµερα. Ακόµακαιπετυχηµένεςδιαδικασίεςπουοδήγησανσεεξέλιξητον οργανισµό δεν ταιριάζουν σε επανάσταση ΗκινητοποίησηπουθαοδηγήσειστηναλλαγήπρέπειναέχεικάτιτοΝΕΟ, νακάνειτοµήµετοπαρελθόν Οδιαθέσιµοςχρόνοςκαιοιστόχοιτηςαλλαγήςείναιτοκλειδίγιατους τρόπους κινητοποίησης

46 Μοχλοί αλλαγής: τα 4 επίπεδα Ξεπάγωµα -> µετακίνηση -> διατήρηση Τεχνικό Αλλαγή τυπικών και άτυπων δοµών και συστηµάτων Πολιτικό Αλλαγή τυπικών και άτυπων δικτύων και συστηµάτων Εξουσίας Πολιτισµικό Αλλαγή ρουτίνας, συµβόλων και ιστοριών ιαπροσωπικό Αλλαγή επικοινωνίας, εκπαίδευσης, προσωπικής ανάπτυξης Οι 8 ερωτήσεις όταν σχεδιάζεται η µετάβαση Υπάρχειµίασυµπαγήςκατανοητήστρατηγικήπουτην µοιράζονται όλα τα µέλη του οργανισµού; Χρειάζεται ξεκάθαρη εικόνα αλλά και ξεκάθαρες δράσεις. Αναπτύσσονταιδοµέςκαισυστήµαταυποστήριξης; Υπάρχειέναυσµαγιααλλαγήήπρέπεινα κατασκευαστεί ένα; Έχουνσχεδιαστείορατές έγκαιρεςνίκες (βραχυπρόθεσµααποτελέσµατα, βλέπεπαρακάτω) στην διαδικασία αλλαγής; Ανάλυση AID (Attractiveness Implementation Difficulty)

47 Οι 8 ερωτήσεις όταν σχεδιάζεται η µετάβαση Έχουνευθυγραµµιστείοικαθηµερινές δραστηριότητες ώστε να παράγουν τα απαιτούµενα αποτελέσµατα; Αλλαγές στην ρουτίνα, αλλαγές στα συστήµατα HR (Ανταµοιβών, επιλογής προσωπικού, αξιολόγησης κλπ) Έχουναποµακρυνθείταεµπόδιαστηναλλαγή; Αν όχι, πότε πρέπει; Υποστηρίζονταιοιαλλαγέςµεσυµβολική δραστηριότητα; Υπάρχειπρόβλεψηγιαεπικοινωνίαµέσαστην διαδικασία αλλαγής; Χαρακτηριστικά βραχυπρόθεσµων αποτελεσµάτων Είναιορατά. Πολλοίάνθρωποιµπορούννα δουνκαιµόνοιτουςαντοαποτέλεσµαείναι πραγµατικό ή απλώς κάποιο πυροτέχνηµα Είναιαναµφισβήτητο. Ελάχισταµπορούννα λεχθούνγιατοανεπιτεύχθηκεήόχι. Σαφώςσχετίζεταιµετηνπροσπάθειαγια αλλαγή Source: John P. Kotter Ηγέτηςστιςαλλαγές

48 Ο ρόλος των βραχυπρόθεσµων αποτελεσµάτων Παρέχουναποδείξειςότιοιθυσίεςαξίζουντονκόπο Προσφέρουντηναπαραίτητηγιατηνσυνέχισητων προσπαθειών ικανοποίηση στους φορείς της αλλαγής Βοηθούνστονάριστοσυντονισµότουοράµατοςκαιτων στρατηγικών Υπονοµεύουντουςαρνητικάδιακείµενουςκαιτους αντιτιθέµενους που κοιτάζουν το προσωπικό τους συµφέρον Βοηθούντουςυπεύθυνουςνασυνεχίσουντην προσπάθεια ηµιουργούνδυναµική Source: John P. Kotter Ηγέτηςστιςαλλαγές Σχέση ηγεσίας διοίκησης µε βραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα και τον επιτυχηµένο µετασχηµατισµό ΗΓΕΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ Οι προσπάθειες µετασχηµατισµού µπορεί να είναι επιτυχηµένες για λίγο καιρό, αλλά συχνά αποτυγχάνουν όταν τα βραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα δεν έχουν αλληλουχία Οι προσπάθειες µετασχηµατισµού δεν οδηγούν πουθενά Όλεςοιπολύ επιτυχηµένες προσπάθειες µετασχηµατισµού συνδυάζουν καλή ηγεσία µε καλή διοίκηση Υπάρχει δυνατότητα επίτευξης βραχυπρόθεσµωναποτελεσµάτων, ειδικότερα µέσα από περικοπές στο κόστος, συγχωνεύσεις και εξαγορές. Όµως τα πραγµατικά προγράµµατα µετασχηµατισµού παρουσιάζουν πρόβληµα κατά την εκκίνηση και σπάνια επιτυγχάνεται σηµαντική µακροπρόθεσµη αλλαγή Source: John P. Kotter Ηγέτηςστιςαλλαγές

49 Επικοινωνία κατά τη διάρκεια της αλλαγής Κωδικοποίηση -> φιλτράρισµα -> παράσιτα -> φιλτράρισµα -> αποκωδικοποίηση -> αναπληροφόρηση Εµπόδιαστηνκαλήεπικοινωνία: Υπερφόρτωσηµηνυµάτων, Πολυπλοκότητα µηνύµατος Ατοµικοί και ψυχολογικοί µηχανισµοί παραµόρφωσης ιασφάλισηκαλήςλήψηςκαικατανόησηςτουµηνύµατος: επαναλήψεις Verbal Communication Ανάγκηεπικοινωνίαςµετους stakeholders: εργαζόµενους, µετόχους, συνδικάτα, πελάτες, προµηθευτές κλπ. εν έχουν όλοι τις ίδιες ανάγκες πληροφόρησης Χρονικήστιγµήεπικοινωνίας Προσοχή στους ψιθύρους και στο ράδιο αρβύλα Όσο περισσότερο καθυστερεί η επικοινωνία µε τους εργαζόµενους τόσο λιγότερος χρόνος τους µένει για να προετοιµαστούν Απαραίτητη η εντιµότητα στην πληροφόρηση, ακόµη και αν χρειάζεται να µην δώσουµε όλες τις πληροφορίες ιαρροές αναπόφευκτες

50 Verbal Communication Αποτελεσµατικάκανάλιαεπικοινωνίας Ρουτίνα Αλλαγές Πολυπλοκότητα Τύπος Καναλιού Face-to-face Interactive (τηλ., Videoconference) Προσωπικά Μεµο ( s, memos) Γενικές ανακοινώσεις Πλούσια επικοινωνία δηµιουργεί σύγχυση Επικοινωνία ρουτίνας Αποτελεσµατική επικοινωνία Πλούσια επικοινωνία Λίγη πληροφόρηση δηµιουργεί προβλήµατα συνεργασίας & δέσµευσης Το περιεχόµενο του µηνύµατος Σαφήνειαπεριεχοµένου Κατανοητήγλώσσα Ναεξηγεί Ναπείθει Νααπαντάκαιστιςανησυχίεςτωνεργαζοµένων Ναµηνείναιυπερφορτωµένο Προσοχήστηνεπιλογήτουατόµουπουθαµεταφέρειτοµήνυµα CEO, line managers?

51 Συµβολισµοί και συµβολική δραστηριότητα Γλώσσαεπικοινωνίας, ενδυµασία, κτίρια, επίπλωση, ιστορίες, συστήµατα Verbal & non-verbalεπικοινωνίαπρέπειναλένεταίδιαπράγµατα Χρήσητελετουργικών Rites of passage Rites of enhancement Rites of renewal Rites of integration Rites of conflict reduction Rites of degradation Rites of sense making Rites of challenge Rites of counter challenge HRΜ και αλλαγή Επιλογήπροσωπικού Αλλαγή κριτηρίων επιλογής Αλλαγή του τύπου επιλέξιµου στελέχους Αλλαγή περιγραφής θέσης Αλλαγή µηχανισµών επιλογής προσωπικού για νέο αλλά και παλιό προσωπικό Αξιολόγηση Αλλαγή κριτηρίων αξιολόγησης και προτύπων απόδοσης Αλλαγή στη συχνότητα αξιολόγησης Αµφίδροµη αξιολόγηση ( και όποιος αντέξει)

52 HRΜ και αλλαγή Ανταµοιβή Εντοπισµόςτων motivators απότον change agent Ανάπτυξη Προγράµµατα εκπαίδευσης εντός ή εκτός οργανισµού Προγράµµατα προσωπικής ανάπτυξης Ανάπτυξη καριέρας Ηθέσητου HRµέσαστοοργανόγραµµα Στρατηγικόςσυνεργάτης, administrative expert, change agent, employee champion HRΜ και αλλαγή Ανστόχοςτηςαλλαγήςείναιτααποτελέσµατα -> αλλαγέςστις ανταµοιβές και συστήµατα αξιολόγησης Ανστόχοςείναιοισυµπεριφορές -> ανταµοιβές, συστήµατα αξιολόγησης και εκπαίδευση Ανστόχοςείναιοιαξίες -> εκπαίδευσηκαιπροσωπικήανάπτυξη Αναρχικόσηµείοαλλαγήςείναι bottom-up -> ανταµοιβέςκαι προαγωγές Αναρχικόσηµείοαλλαγήςείναι top-down -> πρότυπααπόδοσης και ανταµοιβές

53 Μέτρηση αποτελεσµάτων της αλλαγής και µηχανισµοί διαχείρισης Μετρησιµότητααποτελεσµάτων Ποσοτικά στοιχεία: οικονοµικά αποτελέσµατα, Ποιοτικάστοιχεία: βαθµόςικανοποίησηςπελατών, Κατάτηδιαδικασίααλλαγήςυπάρχουνκαιµηαναµενόµενα αποτελέσµατα: Η αλλαγή καταλήγει ως τελετουργικό Εκµετάλλευση της διαδικασίας για προώθηση προσωπικών θεµάτων ιάβρωση της κουλτούρας Παλαιά κουλτούρα συνεχίζει καµουφλαρισµένη Συµβολισµοί που «λένε» το αντίθετο Αλλαγή συµπεριφορών χωρίς αλλαγή των πιστεύω Τεχνικές ελέγχου και εκτίµησης της διαδικασίας αλλαγής Focus groups and workshops Management by walking about and open-door policies Team briefing Question-and-answer sessions External consultants Staff representatives who collate feedback Staff suggestion or commentary schemes Confidential hot lines Attitude surveys and other questionnaires

54 Ικανότητες του change agent Creativity Courage Perseverance / motivation Tolerance of ambiguity Flexibility Political judgment Common touch Visibility Persuasiveness Networking Team building Communication awareness

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα;

ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα; ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα; ρ. Όλγα Επιτροπάκη Eπίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ALBA Επισκόπηση της παρούσας οµιλίας Έχει το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Σ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Σ SESSION 5 ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ» ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ο επιχειρηµατίας

«ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ» ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ο επιχειρηµατίας «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ» ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ο επιχειρηµατίας 1 Τι σηµαίνει να είναι κάποιος επιχειρηµατίας; ΥΠΕΡ Είσαι ο κύριος του πεπρωµένου σου ηµιουργείς κάτι δικό σου Αξιοποιείς µε τον καλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2011/2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ, ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ SPP ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ, ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗ PEST / Α ΕΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 5 ΥΝΑΜΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Mini MBA ιοίκηση Μονάδων Υγείας Κ ο λ λ έ γ ι ο R e n é D e s c a r t e s

Mini MBA ιοίκηση Μονάδων Υγείας Κ ο λ λ έ γ ι ο R e n é D e s c a r t e s Mini MBA ιοίκηση Μονάδων Υγείας Κ ο λ λ έ γ ι ο R e n é D e s c a r t e s σ τ ο Γ α λ λ ι κ ό Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο Α θ η ν ώ ν Σίνα 31, 10680 Αθήνα - Τηλ-Φαξ: 210-3614065 email: info@cnam.gr Τι είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντάς Δ/ντής Executive MBA και M.Sc. in Human Resources Management ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ : ΟΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ : ΟΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ : ΟΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα αναλυθούν οι βασικές έννοιες που σχετίζονται µε τη διοίκηση οργανισµών Θα παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ;

ΕΙΣΤΕ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ; ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΤΟ 3 επιχειρηµατικές διαλέξεις ΕΙΣΤΕ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ; 1984, 1991, 2006 Wilson Learning Worldwide Inc. WLW 46663 Challenge 1 O Ηγέτης-Manager: Επιτυγχάνοντας υψηλή απόδοση µε αίσθηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΣΤΙΚΕΥΘ/01/00/30-06-2008 1/5 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΣΤΙΚΕΥΘ Έκδοση: 01

Διαβάστε περισσότερα

Η ιαχείριση της Γνώσης ως Μοχλός Ανάπτυξης της Σύγχρονης Επιχείρησης

Η ιαχείριση της Γνώσης ως Μοχλός Ανάπτυξης της Σύγχρονης Επιχείρησης Η ιαχείριση της Γνώσης ως Μοχλός Ανάπτυξης της Σύγχρονης Επιχείρησης Φώτης Σακελλαρίδης V.P. Europe OBI ιευθύνων Σύµβουλος Janssen-Cilag ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Η πρόκληση του σήµερα Αλλαγές Αγοράς Αλλαγές Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΥΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η «ΔΟΜΗΣΗ» ΤΗΣ ΟΙ 5 ΠΕΙΘΑΡΧΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΑ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Αλλαγών 1. Μπορεί κανείς να προσπαθήσει να προβλέψει το µέλλον. Παρόλα αυτά οι Ορισµόςτηςαλλαγής: Εσκεµµένη Vs αναδυόµενης αλλαγής

ιοίκηση Αλλαγών 1. Μπορεί κανείς να προσπαθήσει να προβλέψει το µέλλον. Παρόλα αυτά οι Ορισµόςτηςαλλαγής: Εσκεµµένη Vs αναδυόµενης αλλαγής ιοίκηση Αλλαγών 1. Μπορεί κανείς να προσπαθήσει να προβλέψει το µέλλον. Παρόλα αυτά οι προβλέψεις παράγουν στην καλύτερη των περιπτώσεων µια θολή εικόνα του τι θα γίνει, και όχι µια αποτύπωση των µελλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία ενθάρρυνσης, έµπνευσης και βοήθειας στους άλλους για να δουλέψουν µε ενθουσιασµό ως προς κάποιους στόχους.

ιαδικασία ενθάρρυνσης, έµπνευσης και βοήθειας στους άλλους για να δουλέψουν µε ενθουσιασµό ως προς κάποιους στόχους. ΗΓΕΣΙΑ Η φύση της ηγεσίας ιαδικασία ενθάρρυνσης, έµπνευσης και βοήθειας στους άλλους για να δουλέψουν µε ενθουσιασµό ως προς κάποιους στόχους. Βοηθάει την οµάδα να εντοπίσει «που πηγαίνει» και προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΕΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΕΑΣ 2012/2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ Ι ΕΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗ «Ι ΕΑΣ» ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ / Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/503/13.3.2009 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας. Λαµβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 8ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας Διοίκηση Επιχειρήσεων Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου 2015 Ας γνωριστούμε! Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος Σπουδές στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό Ο Ρόλος της ιεύθυνσης σε Έναν Οργανισμό Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα 1.Βασικές αρχές - Πώς επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΗΓΕΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΗΓΕΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Κάθε σύγχρονη νοσηλευτική μονάδα απαιτεί: υψηλά πρότυπα απόδοσης σε ότι αφορά την ποιότητα και την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών έναν προϊστάμενο με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιδάσκων: ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ρ Κων. Λυµπερόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε.

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. Περιεχόµενα Πλαίσιο της παρουσίασης ΤΠΕ στην αναπτυξιακή διαδικασία Οφέλη - παραδείγµατα Προϋποθέσεις Κόστος/Όφελος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΑ 7S ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΠΟΤΕ & ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers»

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε-Learning και επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Το παγκόσµιο εξωτερικό περιβάλλον

Το παγκόσµιο εξωτερικό περιβάλλον Το παγκόσµιο εξωτερικό περιβάλλον 1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ PEST POLITICAL Πολιτική σταθερότητα Νόµοι για την προστασία του περιβάλλοντος Νόµοι για τη φορολογία ιεθνείς εµπορικοί φραγµοί και νόµοι Νόµοι για

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Business Simulation. The international Business Simulation for tomorrow s leaders

Business Simulation. The international Business Simulation for tomorrow s leaders Business Simulation The international Business Simulation for tomorrow s leaders Περιεχόµενα Τάσεις της αγοράς Κερδίζοντας µε το Storewars Τι είναι το Storewars Τιλένεοιπελάτεςµας Γιατί να συµµετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 3

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 3 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 3 Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΚΙΝΗΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΔΩΝ Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ATHENS ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντάς Δ/ντής Executive και M.Sc. in Human Resources Management ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ATHENS ΣΤΟΧΟΣ Μάθηση =

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Developing Leadership Skills Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα κατανοηθεί η έννοια του οργανισµού Θα κατανοηθεί η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Περιεχόμενα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ Οι σηµαντικότερες αιτίες που οδηγούν στην ανάγκη µέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece + Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece Πρόγραµµα σεµιναρίου ü Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)

Διαβάστε περισσότερα

5 Δραστηριότητες και λειτουργίες

5 Δραστηριότητες και λειτουργίες 5 Δραστηριότητες και λειτουργίες 5.1 Η Αναζήτηση ευκαιριών Ο εντοπισμός και η αξιοποίηση των νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και τη διεύρυνση του οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινο Δυναμικό. Ενότητα 3 Μίκρο Περιβάλλον Επιχείρησης

Ανθρώπινο Δυναμικό. Ενότητα 3 Μίκρο Περιβάλλον Επιχείρησης Ανθρώπινο Δυναμικό Ενότητα 3 Μίκρο Περιβάλλον Επιχείρησης Μάκρο Πολιτικό Φυσικό Τεχνολογικό Φυσικό Υποκίνηση Μίκρο Μέσο Στρατηγική Ανομοιογένεια Ομάδες Μάθηση& Ανάπτυξη Νομικό Ευκαιρίες & Απειλές Mgt &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o. Βλέπε κεφάλαιο 10 (σελ 182 188) από Μπουραντά.

ΘΕΜΑ 1o. Βλέπε κεφάλαιο 10 (σελ 182 188) από Μπουραντά. ΘΕΜΑ 1o 1.1. Σύμφωνα με τυχόν προσωπικές εμπειρίες σας από την καθημερινή πρακτική και αφού μελετήσετε το Κεφάλαιο 6 (Τόμος Α ΕΑΠ), σχετικά με τη λειτουργία ελέγχου, να απαντήσετε αν συμφωνείτε με την

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 1 ΒΑΣΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΜΕΣ, &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤHΓΙΚΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤHΓΙΚΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤHΓΙΚΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (1 από 2) ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ: ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

Με επιχειρησιακή προσοµοίωση Storewars

Με επιχειρησιακή προσοµοίωση Storewars Σχετικάµετο Storewars Το Mini-MBA µε τα 25 χρόνια ιστορίας, ανανεώνεται κάθε χρόνο Μοναδικής υψηλής ποιότητας επιχειρηµατικής εκπαίδευσης µέσω ηλεκτρονικού εξοµοιωτή. Αφορά εταιρίες όλων των κλάδων παγκοσµίως.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρησιακή στρατηγική που εστιάζει στον πελάτη με την αξιοπιστία της NATECH. Natech.

Η επιχειρησιακή στρατηγική που εστιάζει στον πελάτη με την αξιοπιστία της NATECH. Natech. Η επιχειρησιακή στρατηγική που εστιάζει στον πελάτη με την αξιοπιστία της NATECH Natech. Τι είναι Το Natech.CRM είναι μια επιχειρησιακή στρατηγική επιλογή που ενοποιεί τις πωλήσεις, την οργάνωση εργασιών,

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108)

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 6 Ηγεσία στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ορισµοί ο ρόλος του προπονητή - πετυχηµένος αποτελεσµατικός

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία Από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2013, η KPMG International σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ερευνών Brandon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

«Leading for Results»

«Leading for Results» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Προϊσταµένων Τµηµάτων «Leading for Results» Βασικοί Στόχοι του Προγράµµατος Το πρόγραµµα «Leading for Results» απευθύνεται σε προισταµένους της εταιρείας, µε σκοπό την εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] Α.Ο.Δ.Ε. - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] Α.Ο.Δ.Ε. - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Α.Ο.Δ.Ε. - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα