ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP 3. Επιχειρησιακές ιαδικασίες ενός Τυπικού ERP 4. Κριτική Θεώρηση ERP Σχετικά µε Οφέλη και Κίνδυνους

3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) Τι είναι τα ERPs; Ένα σύνολο ολοκληρωµένων εφαρµογών λογισµικού που υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσµα επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και λειτουργιών. Επιχειρούν να αυτοµατοποιήσουν επιχειρησιακές διαδικασίες που αφορούν: τα οικονοµικά, την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, την παραγωγή, το ηλεκτρονικό εµπόριο, τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, τη διαχείριση έργου

4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) Τι είναι τα ERPs; Επιδιώκουν: βελτιστοποίηση των λειτουργιών αύξηση της παραγωγικότητας απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήµατος µέσα από τη χρησιµοποίηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής Επιτυγχάνουν: συγκέντρωση των δεδοµένων ενοποίηση και ολοκλήρωση όλων των εφαρµογών επανασχεδιασµό των επιχειρησιακών διαδικασιών

5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) Γεφυρώνουν το χάσµα Πληροφοριών

6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) Ενοποιούν τα Πληροφοριακά Συστήµατα και ιευκολύνουν τη Ροή Εργασίας

7 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ERP 1. Εύκολη προσαρµογή 2. Έγκυρη πληροφόρηση για τις κινήσεις στα διάφορα τµήµατα της επιχείρησης 3. Ηλεκτρονική παρακολούθηση κάθε επίπεδου λειτουργίας, όπως: Παραγωγή Πωλήσεις Παρακολούθηση Έργων Αποθέµατα Προµήθειες ιανοµή & Μεταφορές 4. υνατότητα διασύνδεσης µε άλλες εταιρείες 5. υνατότητες διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων (Human Resources). 6. Περιορισµός σε µεγάλο βαθµό προβληµάτων σχετικά µε: Τηνέλλειψηπρώτωνυλώνκαιτονέλεγχοτωναποθεµάτων Υπερβολικά αυξηµένη παραγωγικότητα και έλεγχο ποιότητας Την εξυπηρέτηση πελατών και την έγκαιρη παράδοση των προϊόντων Την διαχείριση κεφαλαίων

8 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ (BPR BUSINESS PROCESS REENGINEERING) Ανασχεδιασµός είναι η θεµελιώδης αναθεώρηση και ο ριζικός ανασχεδιασµός των επιχειρησιακών διαδικασιών, ώστε να επιτευχθούν δραστικές αλλαγές σε κρίσιµα µεγέθη µέτρησης απόδοσης, όπως το κόστος, η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ταχύτητα». (Hammer 1993) ΣΤΟΧΟΙ οπεριορισµός των λειτουργικών εξόδων, βελτίωση των προϊόντων, η ταχύτερη ενεργοποίηση διάφορων µηχανισµών.

9 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΣΤΑ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ BPR ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 1. Μελέτη του υφιστάµενου συστήµατος (έντυπα, αρχεία, λογισµικό, συστήµατα Η/Υ, δίκτυα) 2. Αποτύπωση της υπάρχουσας οργανωτικής δοµής 3. Σχεδιασµός και ανάπτυξη νέων µεθοδολογιών 4. Προσδιορισµός νέων διαδικασιών και οργανωτικής δοµής 5. Εκπαίδευση εργαζοµένων 6. Εφαρµογή νέου συστήµατος. Ακολουθεί η αξιολόγηση και επιλογή του κατάλληλου για την επιχείρηση πακέτου λογισµικού ERP και η τελική εγκατάσταση του ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ ERP 1. Προγραµµατισµός Έργου (Project Management) 2. Ανάλυση Επιχειρησιακών ιαδικασιών και BPR 3. Εγκατάσταση και ιαµόρφωση 4. Σχεδιασµός Επιχειρησιακών Αναγκών 5. ιαµόρφωση υποσυστηµάτων, διασυνδέσεις και καθορισµός αρµοδιοτήτων 6. Επεξεργασία µετατροπή δεδοµένων 7. Προσαρµογή Εφαρµογών 8. Επαλήθευση Αποδοχή.

10 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ERP Κρίσιµοι Παράγοντες Υλοποίησης: 1. Προσεκτική επιλογή του λογισµικού πακέτου ώστε να ανταποκρίνεται στις σηµερινές αλλά και µελλοντικές ανάγκες και απαιτήσεις της επιχείρησης, 2. Ανάθεση του έργου σε αξιόπιστο συνεργάτη, 3. Ευθυγράµµιση έργου µε επιχειρηµατικούς στόχους και προτεραιότητες, 4. Ανάλυση των υπαρχόντων επιχειρησιακών λειτουργιών και των προβληµάτων τους, 5. Ανασχεδιασµός και αυτοµατοποίηση κρίσιµων διαδικασιών µε στόχο την µεγιστοποίηση της απόδοσης, 6. Υποστήριξη από τη διοίκηση και συµµετοχή από τους χρήστες, 7. Τεχνογνωσία και εµπειρία από την οµάδα υλοποίησης του έργου, 8. Ολοκληρωµένη εκπαίδευση, 9. Μακροχρόνια υποστήριξη συστήµατος.

11 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΟΣ ΤΥΠΙΚΟΥ ERP ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΟΣ ERP ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ 1. Οικονοµική διαχείριση Γενική Λογιστική Αναλυτική Λογιστική Λογαριασµοί Πληρωτέοι - Εισπρακτέοι ιαχείριση ιαθεσίµων Προϋπολογισµός Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (Activity Based Costing) 2. Εµπορική παρακολούθηση και διαχείριση logistics ιαχείριση Αγορών (Έλεγχος, Έρευνα, Προσφορές) ιαχείριση Πωλήσεων (Έλεγχος, Έρευνα, Συµβόλαια) Τιµολογιακή & εκπτωτική πολιτική ιαχείριση Αποθηκών ιανοµές Ιχνηλάτιση Ειδών Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων

12 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΟΣ ΤΥΠΙΚΟΥ ERP ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΟΣ ERP ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ 3. ιαχείριση Παραγωγής ιαχείριση Προδιαγραφών (Bill Of Materials) Φασεολόγιο (Routing) Παρακολούθηση Παραγωγής (Production Control) Προγραµµατισµός πλάνων παραγωγής (Production Planning) Πρόβλεψη Απαιτήσεων Υλικών (Material Requirements Planning) Πρόβλεψη Απαιτήσεων Παραγωγικού δυναµικού (Capacity Requirements Planning) Χρονοπρογραµµατισµός Παραγωγής (Master Production Scheduling) Έλεγχο Παραγωγής (Shop Floor Control) Κοστολόγηση Παραγωγής (Cost Accounting) 4. ιαχείριση Ανθρώπινου δυναµικού ιαχείριση Στοιχείων προσωπικού Μισθοδοσία Προϋπολογισµός Κόστος προσωπικού Προγραµµατισµό Προσωπικού (Personnel Planning) Αξιολόγηση Προσωπικού (Personnel Εvaluation) 5. ιαχείριση Έργων

13 ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ERP ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ERP ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (1) Καλύπτουν όλες τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες και απευθύνονται σε όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων, Έτοιµες λύσεις για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις, Περιβάλλον ανασχεδιασµού υποστηρίζοντας αλλαγές στις επιχειρηµατικές λειτουργίες, Εύκολη προσαρµογή στις µεταβαλλόµενες επιχειρηµατικές διαδικασίες, Ενοποίηση επιχειρησιακών λειτουργιών και κεντρικός έλεγχος διαδικασιών, Επιταχύνουν τις διαδικασίες και αυτοµατοποιούν εργασίες ρουτίνας. Μείωση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών, Καταργεί την επανάληψη εργασιών όπως η πολλαπλή καταχώρηση δεδοµένων (π.χ. στοιχεία πελατών) σε διαφορετικές εφαρµογές,

14 ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ERP ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ERP ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (2) Ασφαλή αποθήκευση και διαχείριση στοιχείων και δεδοµένων, Ευέλικτη και γρήγορη πληροφόρηση διοικητικών στελεχών, Άµεση, έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση ενοποιώντας τις διαδικασίες και τα δεδοµένα σε µία κεντρική βάση, Μείωση των λειτουργικών εξόδων, υνατότητα επέκτασης και βελτίωσης λειτουργιών, Βελτιώνεται η παρακολούθηση και η διασύνδεση µε παραρτήµατα που βρίσκονται σε µακρινές αποστάσεις, Γενικότερα, παρέχεται µια ενοποιηµένη βάση δεδοµένων, η οποία αυξάνει την αποδοτικότητα.

15 ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ERP ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ERP Πιθανή έλλειψη εµπειρίας των εταιριών πώλησης, Κάθε πελάτης είναι κάτι καινούργιο και πρωτόγνωρο όσον αφορά στο «στήσιµο» του συστήµατος, Υψηλό κόστος αγοράς - προσαρµογής - εκπαίδευσης προσωπικού (60-90χιλ σε µια µέση επιχείρηση) και η ανάγκη αντίστοιχου εξοπλισµού hardware, Μεγάλο κόστος συντήρησης - υποστήριξης ( /ώρα), Ο χρόνος εγκατάστασης και τελειοποίησης της λειτουργίας µιας ERP εφαρµογής κρίνεται µεγάλος (µέσος όρος ενός έτους), εν είναι ευέλικτα και χρειάζονται διαδικασίες διαρκούς βελτίωσης. Οι προσαρµογές είναι χρονοβόρες και δαπανηρές όταν έχει µπει σε λειτουργία, Άυλα οφέλη, όπως ικανοποίηση πελατών, επικοινωνία, αποτελεσµατικότητα παραδόσεων

Enterprise Resource Planning Systems

Enterprise Resource Planning Systems Enterprise Resource Planning Systems Επισκόπηση Ενότητας Εισαγωγή στα Συστήµατα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERPs) Αρχιτεκτονική και Τεχνικά Χαρακτηριστικά των ERPs Λειτουργικές Διαδικασίες που υποστηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων

Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων 1 [1.0] Eισαγωγή «Όσο καλύτερα προετοιμασμένη είναι μια επιχείρηση στην αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας, της αβεβαιότητας και των γρήγορων αλλαγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΒασική Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 1 Βασικά - Ορισμοί Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων ή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ- ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) Τα Συστήµατα Προγραµµατισµού Επιχειρησιακών Πόρων ERP (Enterprise Resource Planning) είναι συστήµατα διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή ERP Συστηµάτων. σε επιχειρήσεις του. Ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα

Εφαρµογή ERP Συστηµάτων. σε επιχειρήσεις του. Ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στην Οργάνωση και ιοίκηση Βιοµηχανικών Συστηµάτων Ειδίκευση Logistics ΚΑΛΤΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Α.Μ. ΜΠ.L/0348 Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τίτλος Ενότητας: Παρουσίαση βασικών αρχών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και εφαρμογή τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΑΡΑΟΛΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΤΣΙΑΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις ΘΕΜΑ: Της Κωνσταντίνου Δέσποινας.

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις ΘΕΜΑ: Της Κωνσταντίνου Δέσποινας. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΙΑΣ ΤΗΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΑ: Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις Της Κωνσταντίνου Δέσποινας άρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision

Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - E.R.P.

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - E.R.P. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - E.R.P." ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ. ΑΜ: 13872 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

TEE ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

TEE ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ TEE ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ρ. ηµήτρης Φωλίνας dfolinas@gmail.com ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΑΦΑΝΕΙΑ 2: ΣΧΕΤΙΚΑ Περιγραφή- Αντικείµενο Σχεδιασµός και ανάπτυξη επιχειρησιακών διεργασιών, εντοπισµός κρίσιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS,INFORMATIC AND MANAGEMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ Ο ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ Ο ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ Ο ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΡΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΒΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ERP συστήµατα λογιστικής - Μελέτη περίπτωσης πληροφοριακού συστήµατος Soft1

ERP συστήµατα λογιστικής - Μελέτη περίπτωσης πληροφοριακού συστήµατος Soft1 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ERP συστήµατα λογιστικής - Μελέτη περίπτωσης πληροφοριακού συστήµατος Soft1 Επιµέλεια: Ιωάννου Βασίλειος (Α.Μ.009/05) Καθηγητής: Ανθιµίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Α.Μ. 3505)

ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Α.Μ. 3505) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ERP ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΩΡΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ EUROBANK» Φοιτήτρια : Μαρία Κατσιάνη Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ERP ΚΑΙ CRM ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ERP ΚΑΙ CRM ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ERP ΚΑΙ CRM ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP Altec Software ATLANTIS ERP Altec Software

Στρατηγική ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP Altec Software ATLANTIS ERP Altec Software Στρατηγική Επιλογή Το πληροφοριακό σύστημα κάθε επιχείρησης αποτελεί στρατηγική επιλογή. Η αναβάθμισή του σε ένα σύγχρονο σύστημα βασίζεται σε προηγούμενες εμπειρίες, σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και στόχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Επιχειρησιακές Διαδικασίες και Συστήματα ERP Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 1 Επιχειρησιακές Διαδικασίες - Ορισμοί Μια επιχειρησιακή

Διαβάστε περισσότερα

ERP DRP Just In Time

ERP DRP Just In Time Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ T.E.I. OF EPIRUS ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT Π T

Διαβάστε περισσότερα

αογ liilicm TEl ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π ΙΑ ΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

αογ liilicm TEl ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π ΙΑ ΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: TEl ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ αογ liilicm Π ΙΑ ΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι1ΛΠΡΟΦΟΡΙΩΝ. ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΌΑΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ERP - Εξόρυξη γνώσεων

Συστήματα ERP - Εξόρυξη γνώσεων Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Συστήματα ERP - Εξόρυξη γνώσεων Enterprise Resource Χρήστος Φωτόπουλος (Α.Ε.Μ.: 9398) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Σταύρος

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα