«Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις»"

Transcript

1 Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Α. Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση Νσχ, όπως διαµορφώθηκε από την αρµόδια Διαρκή Επιτροπή, αποτελείται από τέσσερα Κεφάλαια και τριάντα οκτώ άρθρα. Σκοπό του προτεινόµενου Νσχ συνιστούν, µεταξύ άλλων, συµφώνως προς την Αιτιολογική Έκθεση, ο εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου διαχείρισης των ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, η διασαφήνιση των αρµοδιοτήτων των διοικητικών οργάνων για τη διαχείριση και την προστασία των εν λόγω ακινήτων, η επίλυση ιδιοκτησιακών ζητηµάτων και η άρση σχετικών γραφειοκρατικών εµποδίων. Με τις διατάξεις του πρώτου Κεφαλαίου (άρθρα 1 έως 16), µεταξύ άλλων, καθορίζονται, για τους σκοπούς του προτεινόµενου Νσχ, τα ακίνητα των ο- ποίων η κυριότητα ανήκει στο Δηµόσιο και η διαχείριση στο Υπουργείο Α- γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (στο εξής, Υπουργείο) (άρθρο 1), θεσπίζεται υποχρέωση του Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (εφεξής, Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) για την τήρηση ψηφιακού αρχείου των υπό τη διαχείριση του Υπουργείου ακινήτων και των πράξεων παραχώρησής τους (άρθρο 2), ορίζεται ο Υπουργός Α- γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ή ο κατά τόπον Περιφερειάρχης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4) ως όργανο αρµόδιο για την παραχώρηση των σχετικών ακινήτων, για δε την εκµίσθωση λατοµείων, ο κατά τόπον Γενικός Γραµ- µατέας Αποκεντρωµένης Διοίκησης (άρθρο 3), και καθορίζονται οι γενικοί ό- ροι και η διαδικασία τόσο για την έναντι τιµήµατος (είτε αγοραίου προκύ-

2 2 πτοντος κατόπιν δηµοπρασίας για καθορισµένες δραστηριότητες και επενδύσεις, είτε υπό προϋποθέσεις χαµηλού, για καθορισµένες κατηγορίες προσώπων, µε επιλογή κατόπιν ένταξης σε σύστηµα βαθµολόγησης), όσο και για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων (άρθρα 4 και 11), και για την εκµίσθωση και εκµετάλλευση λατοµείων (άρθρο 5). Περαιτέρω, ρυθµίζονται ζητήµατα της υπό όρους ανάκλησης της απόφασης παραχώρησης (άρθρο 6), καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την παραχώρηση της χρήσης ακινήτων εµβαδού µέχρι εκατό στρεµµάτων έναντι χαµηλού τι- µήµατος, µε σκοπό την παραγωγή τροφίµων ή ζωοτροφών (άρθρο 7), ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν τη χρονική διάρκεια κάθε κατηγορίας παραχώρησης (άρθρο 8), τον τρόπο καταβολής του τιµήµατος (άρθρο 9) και τη διαδικασία της δηµοπρασίας (άρθρο 10), θεσπίζεται η δυνατότητα διόρθωσης παραχωρητηρίων, κυρωµένων κτηµατολογικών στοιχείων διανοµών α- γροκτηµάτων που έχουν απαλλοτριωθεί για την αποκατάσταση ακτηµόνων (άρθρο 12), συνιστάται τριµελής Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών στην έδρα κάθε Περιφέρειας (άρθρο 14) µε αποφασιστικές και γνω- µοδοτικές αρµοδιότητες (άρθρο 15), και ρυθµίζονται ζητήµατα διαχείρισης ακινήτων του Ταµείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (άρθρο 16). Με τις διατάξεις του δεύτερου Κεφαλαίου (άρθρα 17 έως 20) θεσπίζονται ρυθµίσεις για την προστασία ακινήτων διαχείρισης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, συνιστώνται Επιτροπές Ελέγχου και Νοµιµότητας στην έδρα κάθε Αποκεντρωµένης Διοίκησης (άρθρο 17), οριοθετούνται οι αρµοδιότητές τους ως προς την προστασία των ως άνω ακινήτων (άρθρο 18), ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής κατά οποιουδήποτε κατέχει αυθαιρέτως ή επιχειρεί να καταλάβει τα παραπάνω ακίνητα (άρθρο 19), ενώ σε βάρος του θεσπίζονται και ποινικές κυρώσεις (άρθρο 20). Με τις διατάξεις του τρίτου Κεφαλαίου (άρθρα 21 έως 25) προτείνονται ρυθµίσεις που αφορούν τα εµπράγµατα δικαιώµατα επί των ακινήτων διαχείρισης του Υπουργείου. Στο πλαίσιο αυτό, µεταξύ άλλων, ρυθµίζονται ζητή- µατα έκδοσης τίτλου κυριότητας από τον περιφερειάρχη σε περίπτωση εξαγοράς των ως άνω ακινήτων ή µεταγραφής παλαιότερων παραχωρητηρίων υπό τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις (άρθρο 21), µη προβολής δικαιωµάτων κυριότητας του Δηµοσίου επί των ακινήτων στα οποία έχει αποκτηθεί κυριότητα από παραχωρησιούχους ή τρίτους, υπό τους όρους του υπό ψήφιση Νσχ (άρθρο 22), διαδικασίας εξαγοράς ακινήτων που δεν υπερβαίνουν τα δέκα στρέµµατα, από κατόχους που αποδεικνύουν κατοχή προ της (άρθρο 23), κυριότητας ακινήτων που παραχωρήθηκαν για κτηνοτροφική α- ποκατάσταση (άρθρο 24), καθώς και δικαιοδοσίας των διοικητικών δικαστη-

3 ρίων κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών (άρθρο 25). Με τις διατάξεις του τέταρτου Κεφαλαίου (άρθρα 26 έως 38), προτείνονται ρυθµίσεις που αφορούν, ιδίως, τη ρυµοτόµηση ακινήτων διαχείρισης Υ- πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (άρθρο 26), την τακτοποίηση αυθαίρετων κτισµάτων σε εξαγορασµένα ακίνητα (άρθρο 27), τη δυνατότητα παραχώρησης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αγροτικών ακινήτων τα οποία διαχειρίζονται οι κτηµατικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών (άρθρο 28), την εξαίρεση από τη δασική νοµοθεσία εκχερσωθεισών δασικών εκτάσεων για αγροτική χρήση (άρθρο 29), την κατάρτιση ετήσιου προγράµµατος αναδασµού από τον οικείο Περιφερειάρχη και τη σχετική συµπλήρωση του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» ΦΕΚ Α 87 (άρθρο 30), την επικύρωση ανώµαλων δικαιοπραξιών µεταβίβασης γεωργικών κλήρων και οικοπέδων (άρθρο 31), την απόκτηση εµπράγµατων ή ε- νοχικών δικαιωµάτων σε ιδιωτικές νήσους ή νησίδες ή τµήµατα αυτών (άρθρο 33), την αναδιάρθρωση της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης (άρθρο 34), τη συντέλεση αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ξένων τεµαχίων που συµπεριελήφθησαν στις οριστικές διανοµές, χωρίς προηγουµένη καταβολή αποζη- µίωσης (άρθρο 35), τη θέσπιση µεταβατικών (άρθρο 36) και καταργούµενων διατάξεων (άρθρο 37). Β. Το γεγονός ότι η αγροτική ιδιοκτησία δεν συνιστά µόνο περιουσία του αγρότη, αλλά υπηρετεί ευρύτερους κοινωνικοοικονοµικούς σκοπούς, εξηγεί πολλούς από τους περιορισµούς και τις δεσµεύσεις που επιβάλλονται από την αγροτική (και ιδίως την εποικιστική) νοµοθεσία στην εξουσία διάθεσής της, προς όφελος, όχι µόνο των ακτηµόνων, αλλά της οικονοµίας εν γένει. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται, ιδίως, οι περιορισµοί των άρθρων 208, 209, 210, 211, 212 και 216 του Αγροτικού Κώδικα (β.δ. της 29 Οκτωβρίου/6 Δεκεµβρίου 1949 ΦΕΚ Α 342 «Περί κωδικοποιήσεως των αγροτικών νόµων») σχετικώς προς τη διάθεση του κλήρου, καθώς και η θεσµοθέτηση της πλασµατικής νοµής του κληρούχου (άρθρο 79 παρ. 2 του Αγροτικού Κώδικα). Οι περιορισµοί αυτοί υπηρετούσαν, κατά βάση, την προστασία των ακτηµόνων καλλιεργητών, τη διασφάλιση της στοιχειωδώς αναγκαίας για τη συντήρησή τους γεωργικής έκτασης, την αποφυγή της συγκέντρωσης της γης σε µικρό αριθµό ιδιοκτητών, και, µάλιστα, ξένων προς την αγροτική της χρήση, και τη συνακόλουθη µετάσταση των αποκατασταθέντων στην τάξη των ακτηµόνων, αλλά και την επωφελέστερη εκµετάλλευση των ακινήτων, χωρίς κατακερµατισµό τους. Δεδοµένου όµως ότι, έκτοτε, οι κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες άλλαξαν ριζικώς και οι παραβιάσεις των απαγορεύσεων και των 3

4 4 περιορισµών πολλαπλασιάσθηκαν, αναγκάσθηκε η Πολιτεία να παρέµβει νο- µοθετικώς, επανειληµµένως, θεσµοθετώντας ρυθµίσεις µε τις οποίες θεραπεύονταν κωλύµατα και ακυρότητες που προβλέπονταν από την αγροτική νοµοθεσία για τη µεταβίβαση του κλήρου (άρθρα 1-4 του α.ν. 1832/1951, άρθρο 24 του ν.δ. 3194/1955, άρθρο 15 του ν.δ. 3958/1959, άρθρο 3 του ν. 431/1968 κλπ.). Στις περιπτώσεις αυτές επρόκειτο περί επικύρωσης «ανώµαλων» δικαιοπραξιών. Η εξαιρετική αυτή προστασία των «ανωµάλως» αποκτησάντων κληροτεµάχια έρχεται σε αντίθεση προς σειρά ρυθµίσεων του Α- στικού Κώδικα και, ως εκ τούτου, πρέπει πλέον να ερµηνεύεται στενά (βλ. Εµ. Καραµανώλη, Εµπράγµατοι σχέσεις της αγροτικής νοµοθεσίας, 1982, σελ. 47 επ., Μ. Καράση, Αγροτική Νοµοθεσία. Περιορισµοί της εξουσίας διαθέσεως του κληρούχου-πλασµατική νοµή αυτού, ΧρΙΔ 2005, σελ. 73 επ.). Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις καταργείται, µεταξύ άλλων, ο παλαιός θεσµός της αποκατάστασης γεωργών και κτηνοτρόφων, ο οποίος διέπεται από διατάξεις εγκατεσπαρµένες σε δεκάδες νοµοθετήµατα, τακτοποιούνται εκκρεµότητες από απαλλοτριώσεις που, για διάφορους λόγους, δεν είχαν συντελεσθεί, αποσαφηνίζεται η εφαρµογή των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και εν προκειµένω, και παρέχονται κίνητρα σε νέους αγρότες, ανέργους κ.λπ. για ακίνητα που είναι διαθέσιµα προς αξιοποίηση. ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων 1. Επί του άρθρου 1 παρ. 1 περίπτ. ε Στην προτεινόµενη ρύθµιση, η φράση «κατ εφαρµογή του ν.δ. 203/1969 «Κτηνοτροφικός Κώδικας» (Α 368/1941) πρέπει να αντικατασταθεί από την ορθή φράση «κατ εφαρµογή του κ.δ. Κτηνοτροφικός Κώδικας της 28/ (ΦΕΚ Α 368)». 2. Επί του άρθρου 2 α) Επισηµαίνεται ότι, ενώ ο τίτλος του άρθρου 2 αναφέρεται σε «Συµβατική και ψηφιακή βάση δεδοµένων», εν τούτοις, µε τις διατάξεις του, ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν µόνο την ψηφιακή βάση δεδοµένων και, συγκεκριµένως, τη βάση δεδοµένων µε τα ακίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο, τις πράξεις παραχώρησής τους και τις πράξεις ανάκλησης και ακύρωσης παραχώρησης. β) Συµφώνως προς το εδάφ. β της παρ. 1 του εν λόγω άρθρου, «Στη βάση δεδοµένων έχουν πρόσβαση οι Επιτροπές Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 14, οι αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας και οι Επιτροπές Ελέγχου και Νοµιµότητας των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων του άρθρου 17». Εξυπακούεται ότι, στο πλαίσιο της αρχής της δια-

5 φάνειας της κρατικής δράσης (κατ επιταγή της δηµοκρατικής αρχής και της αρχής του κράτους δικαίου, βλ. και άρθρα 5Α και 10 παρ. 3 του Συντάγµατος, άρθρο 5 ΚΔΔιαδ και άρθρα 6 και 9 του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»), στην εν λόγω βάση δεδοµένων µπορεί να έχει πρόσβαση (µε επιτόπια µελέτη ή µε λήψη αντιγράφου) και κάθε ενδιαφερόµενος πολίτης (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), κατόπιν σχετικής αίτησης, χωρίς να απαιτείται η επίκληση ειδικού έννοµου συµφέροντος (βλ., συναφώς, Γρ. Λαζαράκο, Το δικαίωµα πρόσβασης στη δηµόσια πληροφορία, Ανοιχτή Διοίκηση και Κοινωνία της Πληροφορίας, Αθήνα, 2006, Χρ. Δετσαρίδη, Το δικαίωµα γνώσης των διοικητικών εγγράφων σύµφωνα µε τις νεώτερες νοµοθετικές και νοµολογιακές εξελίξεις, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 2006, Σπ. Βλαχόπουλο, Διαφάνεια της κρατικής δράσης και προστασία προσωπικών δεδοµένων, Αθήνα - Κοµοτηνή, 2007). Η φύση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου δεν ενδιαφέρει εν προκειµένω, δεδοµένου ότι αποτελεί φορέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (άρθρο 1 του ν. 3429/2005), που λειτουργεί χάριν του δηµόσιου συµφέροντος (άρθρο 13 του ν. 2637/1998), ασκεί δηµόσια υπηρεσία και επιδιώκει δηµόσιο σκοπό. Ως εκ τούτου, τα έγγραφα που τηρεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στο πλαίσιο άσκησης δραστηριότητας κοινής ωφέλειας αποτελούν «διοικητικά έγγραφα» κατά την έννοια του άρθρου 5 ΚΔΔιαδ (βλ. και Γνµδ ΝΣΚ 121/2002). γ) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του προτεινόµενου άρθρου ορίζει ότι «Οι ίδιες υπηρεσίες καταχωρούν στη βάση δεδοµένων τις πράξεις ανάκλησης ή ακύρωσης των αποφάσεων παραχώρησης». Για λόγους πληρότητας, θα µπορούσαν να καταχωρίζονται και οι πράξεις µε τις οποίες παρατείνονται οι ως άνω παραχωρήσεις, συµφώνως προς το άρθρο 8 του Νσχ Επί του άρθρου 4 παρ. 1β) εδ. β Συµφώνως προς την εν λόγω διάταξη, δύνανται να παραχωρούνται, κατά χρήση και χωρίς την καταβολή τιµήµατος, στο Δηµόσιο και τους ΟΤΑ καθώς και σε «νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για κοινωφελείς σκοπούς» ακίνητα που τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Αγροτικής Α- νάπτυξης και Τροφίµων. Δεδοµένου ότι η Αιτιολογική Έκθεση αναφέρεται, εν προκειµένω, σε νοµικά πρόσωπα «ιδιωτικού δικαίου που εκπληρούν κοινωφελή σκοπό» (σελ. 2), θα έχρηζε, ενδεχοµένως, αντίστοιχης συµπλήρωσης η σχετική αόριστη αναφορά σε ν.π.ι.δ. στην προτεινόµενη διάταξη, υπό την προϋπόθεση ότι την αληθή βούληση του νοµοθέτη εκφράζει ο αποκλεισµός εµπορικών εταιρειών από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων. Ευνοήτως, στην περίπτωση που η προτεινόµενη ρύθµιση αποσκοπεί στον αποκλεισµό και κάθε ν.π.ι.δ. το οποίο δεν ανήκει στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, η διατύπωση πρέπει να είναι στενότερη.

6 6 4. Επί του άρθρου 7 α) Δεδοµένου ότι η ιδιότητα του µόνιµου κατοίκου, συµφώνως προς το άρθρο 279 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114), συναρτάται προς Δήµο και όχι προς περιφερειακή ενότητα, προτείνεται η αναδιατύπωση του κριτηρίου Α3 του άρθρου 7 του Νσχ ως α- κολούθως: «Α3) Μόνιµος κάτοικος Δήµου της περιφερειακής ενότητας στην οποία βρίσκεται το παραχωρούµενο ακίνητο». β) Στο κριτήριο Α4 θα ήταν χρήσιµο να διευκρινισθεί, εάν οι κληρονόµοι του αποκατασταθέντος κτηνοτρόφου, µπορούν να είναι και κτηνοτρόφοι, ή πρέπει να είναι µόνο αγρότες, όπως αναφέρει η προτεινόµενη ρύθµιση. γ) Τα κριτήρια Β και Γ της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος παραπέ- µπουν, ως προς την έννοια του νέου αγρότη, είτε σε άτοµο ηλικίας έως τριάντα πέντε ετών, είτε σε νέους αγρότες συµφώνως προς το άρθρο 22 παρ. 1 του Κανονισµού αριθ. 1698/2005 του Συµβουλίου της 20ης Σεπτεµβρίου 2005 «για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για την εγκατάσταση νέων γεωργών» (EE L 277). Το άρθρο αυτό προϋποθέτει ότι οι ενδιαφερόµενοι προς στήριξη αγρότες πρέπει, σωρευτικώς, να είναι άτοµα που: αα) είναι ηλικίας κάτω των 40 ετών και εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε γεωργική εκµετάλλευση ως αρχηγοί εκµετάλλευσης, ββ) διαθέτουν επαρκή επαγγελµατική ικανότητα, γγ) υποβάλλουν επιχειρηµατικό σχέδιο για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους. Επισηµαίνεται συναφώς ότι οι ως άνω προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισµός δεν έχουν πλήρη αντιστοίχιση προς τους προβλεπόµενους, στην προτεινόµενη ρύθµιση, βαθµούς. Έτσι, π.χ., δεν προβλέπεται µοριοδότηση για τον ενδιαφερόµενο που υποβάλλει συγκεκριµένο επιχειρηµατικό σχέδιο αξιοποίησης ως επικεφαλής αγροτικής εκµετάλλευσης. 5. Επί του άρθρου 10 παρ. 6, 10 και 11 α) Συµφώνως προς το εδάφιο δεύτερο της παρ. 6, «Δεν γίνονται δεκτοί στη δηµοπρασία οι δηµόσιοι υπάλληλοι, οι στρατιωτικοί υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην τοπική αυτοδιοίκηση». Η ρύθµιση αυτή καταλαµβάνει τόσο τις παραχωρήσεις χρήσης έναντι τιµήµατος της περίπτ. α της παρ. 1 του άρθρου 4, όσο και τις περιπτ. β, γ και δ της ίδιας παραγράφου, δυνάµει της παρ. 10 του άρθρου 10. Η Αιτιολογική Έκθεση δεν διαλαµβάνει ειδική αιτιολογία ως προς τον αποκλεισµό των υπαλλήλων αυτών. Σηµειώνεται, πάντως, ότι η ίδια ρύθµιση απαντά αυτούσια στην Υ.Α. 2358/2005 (ΦΕΚ Β 837), η οποία εκδόθηκε δυνάµει της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ Β 837). Εάν σκοπός του αποκλεισµού είναι η τήρηση της αρχής της αµεροληψίας

7 και η αποφυγή δηµιουργίας υπόνοιας εσωτερικής πληροφόρησης κ.λπ. από πλειοδότες που είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί ή υπάλληλοι ΟΤΑ, ε- γείρεται προβληµατισµός ως προς το εύρος του αποκλεισµού, ο οποίος ενδέχεται, κατά περίπτωση, να εισάγει µη δικαιολογηµένο περιορισµό της οικονοµικής ελευθερίας των προσώπων αυτών (άρθρο 5 παρ. 2 του Συντάγµατος). Αυτό, βεβαίως, ισχύει στο µέτρο που τους επιτρέπεται η ανάπτυξη δραστηριότητας παράλληλης προς τα υπαλληλικά τους καθήκοντα (βλ., π.χ. άρθρα 31 και 32 του Υπαλληλικού Κώδικα), όπως είναι η αξιοποίηση των εν λόγω ακινήτων µέσω τοποθέτησης επ αυτών φωτοβολταϊκών συστηµάτων, και υπό των όρο ότι ο υπάλληλος απασχολείται σε υπηρεσία, η οποία δεν ε- µπλέκεται, αµέσως ή εµµέσως, προς την παραχωρούµενη χρήση. Διευκρινίζεται ότι ο ανωτέρω προβληµατισµός αφορά ιδίως τις δηµοπρασίες των περιπτ. β, γ και δ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Νσχ, οι οποίες δεν αναφέρονται σε ανέργους, ή κατ επάγγελµα αγρότες κ.λπ.. β) Το εδ. δεύτερο της παρ. 11 του προτεινόµενου άρθρου ορίζει ότι «Οι ό- ροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της ηλεκτρονικής δηµοπρασίας ορίζονται µε προεδρικό διάταγµα». Η διάταξη αυτή πρέπει να συµπληρωθεί µε τον ή τους προτείνοντες υπουργούς, ως ακολούθως «,το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων» Επί του άρθρου 11 Για λόγους νοµικής ακριβολογίας, και προς αποφυγή σύγχυσης µε άλλους θεσµούς (ιδίως µε το χρησιδάνειο), ο όρος «χρήστης» πρέπει να αντικατασταθεί από τον όρο «παραχωρησιούχος». 7. Επί των άρθρων 11 παρ. 9, 18 παρ. 2 εδ. γ και 3, 22 παρ. 1γ), 23 παρ. 1 εδ. α, και 26 παρ. 1 εδ. β Οι ως άνω διατάξεις θα µπορούσαν να αναδιατυπωθούν, αντιστοίχως, ως εξής: α) «9. Αν ανακληθεί ( ) πριν από την παρέλευση ( )», β) «Η πρόσκληση της Επιτροπής αποστέλλεται ( ) πριν από τη συνεδρίασή της», γ) «3. Πριν από την έκδοση του πρωτοκόλλου ( )», δ) «γ) ( ) πριν από την ( )», ε) «1. Όποιος ( ) πριν από την ( )», και στ) «Οι αρµόδιες υπηρεσίες ( ) γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς ( )».

8 8 8. Επί του άρθρου 13 Κατά την προτεινόµενη διάταξη, «οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις πράξεις του Περιφερειάρχη, ενώπιον του Ελεγκτή Νοµιµότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α 87)». Η εν λόγω διάταξη επαναλαµβάνει ισχύον δίκαιο (άρθρο 227 παρ. 1 α) του ν. 3852/2010) για τη σχετική αρµοδιότητα του Ελεγκτή Νοµιµότητας. Επιση- µαίνεται συναφώς (βλ. και έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής της επί του Νσχ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α- ποκεντρωµένης Διοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»), ότι η ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 του ν. 3852/2010 επιτρέπει έλεγχο µόνο της νοµιµότητας της προσβαλλόµενης πράξης (βλ. άρθρο 25 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας-ΚΔιΔιαδ, ν. 2690/1999), καθίσταται, ωστόσο, προϋπόθεση του παραδεκτού του οικείου ένδικου βοηθήµατος (αίτησης ακυρώσεως), κατ αναλογία προς την ενδικοφανή προσφυγή (βλ. άρθρο 45 παρ. 2 του π.δ. 18/1989), η οποία, πάντως, άγει σε εξέταση και της ουσίας της υπόθεσης, µε δυνατότητα του ελέγχοντος οργάνου, όχι µόνον να ακυρώσει, αλλά και να τροποποιήσει την προσβαλλόµενη πράξη (βλ. ΚΔιΔιαδ, όπ. π.). 9. Επί του άρθρου 19 παρ. 2 έως 6 Με τις προτεινόµενες διατάξεις καθορίζονται τα µέσα δικαστικής άµυνας του καθ ου το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. Επισηµαίνεται συναφώς ότι, όπως έχει κριθεί (ad hoc η ΑΕΔ 85/1991, ΔιοικΔίκη 1992, σελ. 523 επ.), ούτε η δια νόµου ανάθεση της αρµοδιότητας για σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου σε διοικητικό όργανο ούτε η µορφή της πράξης που φέρει τα εξωτερικά στοιχεία µονοµερούς διοικητικής πράξης µεταβάλλουν τη φύση της προκύπτουσας ένδικης διαφοράς, η οποία παρα- µένει ιδιωτική και, ως εκ τούτου, ανάγεται στην προστασία του δηµόσιου συµφέροντος (δικαιώµατα κυριότητας του Δηµοσίου), και ανήκει στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων. 10. Επί του άρθρου 20 Με το άρθρο 20 του Νσχ ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 1539/1938 εφαρµόζονται αναλογικώς στους κατόχους ακινήτων που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Νσχ. Η τήρηση της αρχής της νο- µιµότητας των εγκληµάτων και των ποινών επιβάλλει τη σαφή περιγραφή της αξιόποινης συµπεριφοράς στον νόµο. Η δε παραποµπή σε άλλο νόµο πρέπει να συνδέει συγκεκριµένη συµπεριφορά µε συγκεκριµένη ποινή. Εν προκειµένω θα ήταν νοµοτεχνικώς ορθότερο να περιγραφεί η αξιόποινη συ-

9 µπεριφορά στο παρόν Νσχ στο πρότυπο του άρθρου 23 του ν. 1539/1938 και να γίνει παραποµπή στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1539/1938 για την ποινή Επί του άρθρου 21 εδ. α Η αναφορά «στην παράγραφο 5 του άρθρου 36» πρέπει να αντικατασταθεί από αναφορά «στην παράγραφο 4 του άρθρου 36». 12. Επί του άρθρου 22 παρ. 1 Εν προκειµένω χρήζει διευκρίνισης και ρύθµισης, εάν οι κατηγορίες των παραχωρητηρίων της προτεινόµενης διάταξης, οι οποίες δεν έχουν ακόµη µεταγραφεί, πρέπει πλέον να µεταγραφούν, δεδοµένου ότι η µεταγραφή, κατ άρθρο 1192 ΑΚ, είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη µεταβίβαση κυριότητας. 13. Επί του άρθρου 23 α) Συµφώνως προς το άρθρο 974 του Αστικού Κώδικα (εφεξής ΑΚ), ως «νοµή» νοείται η φυσική εξουσίαση του πράγµατος, η οποία ασκείται «διανοία κυρίου», δηλαδή, µε πρόθεση κυριότητας. Αντιθέτως, κατοχή είναι η α- πλή φυσική εξουσίαση του πράγµατος µε θέληση κατοχής, η οποία ασκείται, δηλαδή, στο όνοµα του νοµέα. Η νοµή µπορεί να είναι και επιλήψιµη, να έ- χει, δηλαδή, αποκτηθεί παρά τη βούληση του κυρίου του πράγµατος, π.χ. µε αυθαίρετη κατάληψή του (βλ. Απ. Γεωργιάδη σε Απ. Γεωργιάδη/Μιχ. Σταθόπουλου, Αστικός Κώδιξ, κατ άρθρον ερµηνεία, τόµος V, άρθρο 974 αρ. 1 επ.). Ενόψει των ανωτέρω, επισηµαίνονται τα ακόλουθα: Η παρ. 1 του άρθρου 23 του Νσχ αναφέρεται σε «κάτοχο» ακινήτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του παρέχει το δικαίωµα να υ- ποβάλει αίτηση εξαγοράς τους, εφόσον αποδεικνύει «κατοχή» πριν από την και η επιφάνεια του ακινήτου δεν υπερβαίνει τα 10 στρέµµατα. Η Αιτιολογική Έκθεση του Νσχ αναφέρει (σελ. 15) ότι «Στο άρθρο 23 αναφέρονται οι προϋποθέσεις εξαγοράς ακινήτου που κατέχεται αυθαίρετα». Σκοπός, δηλαδή, του νοµοθέτη φαίνεται ότι είναι να ρυθµίσει την περίπτωση του κακόπιστου νοµέα, ο οποίος είτε κατέλαβε εξαρχής το ακίνητο αυθαιρέτως, είτε το κατείχε κατ αρχάς δυνάµει ενοχικής σχέσης, ωστόσο, από ένα σηµείο και µετά, έπαυσε να το κατέχει στο όνοµα του κυρίου ή του νοµέα και απέκτησε «διάνοια κυρίου», είτε, τέλος, κατέλαβε τµήµα του ακινήτου, πέραν αυτού που εδικαιούτο να κατέχει. Υπό την εκδοχή αυτή, χρήζει διευκρίνισης, εάν υπάγεται στην προτεινόµενη ρύθµιση ο κάτοχος του ακινήτου,

10 10 π.χ., δυνάµει σύµβασης παραχώρησης, ο οποίος δεν ασκεί παράνοµη φυσική εξουσίασή του, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 24 του παρόντος, κατέχει δε το ακίνητο µετά την (άρθρο 22 παρ. 1γ), και πριν από την Στην περίπτωση που ο κάτοχος αυτός δεν υπάγεται στην εν λόγω προτεινόµενη ρύθµιση, κρίνεται σκόπιµη, για λόγους νοµικής ακριβολογίας, η αντικατάσταση, στην προτεινόµενη διάταξη, του όρου «κάτοχος» και «κατοχή από τους όρους «νοµέας» και «νοµή», αντιστοίχως. Στην περίπτωση, όµως, που υπάγεται, κατά τα ως άνω, στην προτεινόµενη ρύθµιση, πρέπει να συµπληρωθεί η διάταξη και µε τους όρους αυτούς («νοµέας» και «νοµή», α- ντιστοίχως). β) Συµφώνως προς την παρ. 5 του προτεινόµενου άρθρου, «αν ο ενδιαφερόµενος είναι κατ επάγγελµα αγρότης και ασκεί αγροτική χρήση στο ακίνητο, το τίµηµα εξαγοράς ορίζεται στο ½ της αντικειµενικής αξίας, άλλως στο ½ της αγοραίας αξίας». Σκοπός του προσδιορισµού µειωµένου τιµήµατος στις ως άνω περιπτώσεις είναι η ενίσχυση της αγροτικής χρήσης και ανάπτυξης των ακινήτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Νσχ. Επιση- µαίνεται ότι, για τη διασφάλιση της εκπλήρωσης του σκοπού αυτού, και δεδοµένου ότι τα ακίνητα ενδέχεται να βρίσκονται, π.χ., σε παραλιακές, τουριστικές κ.λπ. περιοχές, θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµο να ορίζεται ρητώς ότι ο αγοραστής αγρότης δεν µπορεί, για ορισµένο χρονικό διάστηµα από την εξαγορά, να τα διαθέσει σε τρίτους, προς εξυπηρέτηση µη αγροτικών κερδοσκοπικών σκοπών. γ) Είναι αυτονόητο, παρά τη µη θέσπιση ειδικής ρύθµισης του ζητήµατος από το υπό ψήφιση Νσχ, ότι, εάν αυτός που νέµεται το ακίνητο χωρίς δικαίωµα, δεν επιθυµεί να το εξαγοράσει υπό τους όρους του παρόντος, και, ενδεχοµένως, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος, τότε το Ελληνικό Δηµόσιο διατηρεί και ασκεί τα δικαιώµατα κυριότητάς επ αυτού (διεκδικητική α- γωγή, αγωγή αναγνώρισης της κυριότητας επί του ακινήτου, αγωγή αποβολής από τη νοµή, έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από την Επιτροπή Ελέγχου και Νοµιµότητας κ.λπ.). 14. Επί του άρθρου 23 παρ. 1 Αντίστοιχη προς την προτεινόµενη ρύθµιση, υπό την εκδοχή ότι η προτεινόµενη ρύθµιση καταλαµβάνει µόνο τους αυθαιρέτως κατέχοντες, συµφώνως προς τα ανωτέρω, είναι η ρύθµιση του άρθρου 5 του ν. 3147/2003, η ο- ποία, µεταξύ άλλων ορίζει ότι «Αυθαίρετοι κάτοχοι δηµοσίας εποικιστικής έ- κτασης κοινόχρηστης ή διαθέσιµης, η οποία δεν έχει τη µορφή δασούς ή δασικής έκτασης ή δεν έχει κηρυχθεί αναδασωτέα, δικαιούνται να υποβάλουν στην αρµοδία υπηρεσία γεωργίας µέσα σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος

11 του παρόντος αίτηση για την εξαγορά της έκτασης εφόσον καλλιεργούν αυτή µε συστηµατική φυτεία αµπέλου, ελαιών ή οπωροφόρων δένδρων που έ- χουν ηλικία µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος τουλάχιστον δέκα ετών ή έχουν οικοδοµήσει επί αυτής κτίσµατα τουλάχιστον πριν από µια δεκαετία ( ). Η παραχωρούµενη έκταση εφόσον βρίσκεται εντός ρυµοτοµικού σχεδίου ή ορίων οικισµού δεν µπορεί να υπερβαίνει το εµβαδόν ενός αρτίου οικοπέδου, εκτός εάν η τυχόν ύπαρξη κτίσµατος προϋποθέτει µεγαλύτερο εµβαδόν οικοπέδου κατά τους ισχύοντες ορούς δόµησης, οπότε είναι δυνατή η παραχώρηση της επιπλέον αναγκαίας έκτασης. Εάν η παραχωρούµενη έ- κταση βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισµού δεν µπορεί να υ- περβαίνει τα δέκα στρέµµατα ή το εµβαδόν αρτιότητας που προβλέπεται α- πό τυχόν ισχύουσες ειδικές διατάξεις για την περιοχή του ακίνητου ( )». Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται περί εξαγοράς από τον νοµέα χωρίς δη- µοπρασία. Επισηµαίνεται ότι η συνταγµατικότητα του άρθρου 5 του ν. 3147/2003 κρίθηκε από την υπ αριθµ. 142/2012 απόφαση του Δ Τµήµατος του ΣτΕ, η ο- ποία παρέπεµψε, προς οριστική απόφανση, στην Ολοµέλεια το ζήτηµα της συνταγµατικότητας των ως άνω διατάξεων. Στο πλαίσιο της ως άνω απόφασης διατυπώθηκε ο ακόλουθος προβληµατισµός: «Επειδή, µε την επίµαχη ρύθµιση επιδιώκεται, κατά τα ήδη εκτεθέντα, η εξυπηρέτηση σκοπών δηµοσίου συµφέροντος, οι οποίοι συνίστανται αφ ενός µεν στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της αυθαίρετης κατοχής και δόµησης των δηµοσίων εποικιστικών εκτάσεων, αφ ετέρου δε, προκειµένου περί εκτάσεων που έχουν καλλιεργηθεί συστηµατικώς, στην διατήρηση των εν λόγω καλλιεργειών προς το συµφέρον της εθνικής οικονοµίας. Προς εξυπηρέτηση, όµως, των α- νωτέρω σκοπών, ο νοµοθέτης επέλεξε µέσο, ήτοι την εκποίηση χωρίς δηµοπρασία των δηµοσίων εποικιστικών εκτάσεων σε πρόσωπα που κατέλαβαν τις εκτάσεις αυτές αυθαιρέτως, το οποίο συνιστά απόκλιση από τις συνταγ- µατικές αρχές του κράτους δικαίου και της ισότητας των πολιτών έναντι του νόµου αλλά και από τις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος. Η επιλογή του µέσου αυτού δεν δικαιολογείται χάριν της λυσιτελούς εξυπηρετήσεως των επιδιωκοµένων σκοπών. Ειδικότερα, καθ ο µέρος οι σχετικές διατάξεις αφορούν εκτάσεις, επί των οποίων έχει ανεγερθεί κτίσµα σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως, η παραχώρηση των σχετικών εκτάσεων στους αυθαιρέτως κατέχοντες αυτές, χωρίς την πρόβλεψη κριτηρίων και προϋποθέσεων συναπτοµένων προς την ορθολογική πολεοδοµική διαχείριση των περιοχών, στις οποίες κείνται οι εν λόγω εκτάσεις και την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών όρων διαβίωσης σε αυτές, δεν συνιστά συνταγµατικώς ανεκτή ρύθµιση, δεδοµένου ότι περιορίζεται στην αποδοχή πραγµατικών καταστάσεων 11

12 12 που δηµιουργήθηκαν παρανόµως από ιδιώτες και αποβλέπει, προεχόντως, στην εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων (πρβλ. ΣτΕ /2009 Ολ.). Περαιτέρω, ως προς τις αυθαιρέτως κατεχόµενες εκτάσεις, οι οποίες κείνται εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισµών, προβλέπεται µεν είτε η κατεδάφιση είτε η νοµιµοποίηση ή η εξαίρεση από την κατεδάφιση των αυθαιρέτως ανεγερθέντων κτισµάτων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, χωρίς, ό- µως, να γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στις αρχές του χωροταξικού σχεδιασµού, οι οποίες τυχόν διέπουν τη δυνατότητα εξαιρέσεως από την κατεδάφιση αυθαιρέτως ανεγερθέντων κτισµάτων σε περιοχές εκτός σχεδίου και χωρίς να λαµβάνεται µέριµνα για την προστασία των εκτός σχεδίου αυτών περιοχών από περαιτέρω οικιστικές πιέσεις καθώς για την ειδική µεταχείριση τυχόν υφισταµένων περιοχών ή φυσικών οικοσυστηµάτων που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. Με το περιεχόµενο αυτό, οι επίµαχες διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3147/2003 έρχονται σε αντίθεση τόσο µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγµατος, όσο και µε τις συνταγµατικές αρχές του κράτους δικαίου και της ισότητας των πολιτών ενώπιον του νόµου. Εξ άλλου, οι ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3147/2003 πάσχουν και καθ ο µέρος αφορούν την παραχώρηση εκτάσεων που έχουν καλλιεργηθεί συστηµατικώς επί δεκαετία. Τούτο διότι, προκειµένου να θεωρηθεί συνταγµατικώς α- νεκτή η πρόβλεψη περί παραχωρήσεως των ως άνω καλλιεργουµένων εκτάσεων στα πρόσωπα που κατέλαβαν αυτές αυθαιρέτως, θα έπρεπε η σχετική ρύθµιση να συνοδεύεται µε την επιβολή στους αυθαιρέτως κατέχοντες της υποχρεώσεως να συνεχίσουν να καλλιεργούν τις εκποιούµενες εκτάσεις ή να διασφαλίζεται µε οποιοδήποτε τρόπο ότι οι εκτάσεις αυτές θα παραµείνουν καλλιεργούµενες στο διηνεκές ή, τουλάχιστον, επί χρονικό διάστηµα επαρκές για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου ενδιαφέροντος σκοπού, κατ ε- πίκληση του οποίου εκποιούνται (βλ. ΣτΕ 1782/2009 Ολ.). Εν όψει των ανωτέρω, οι επίµαχες ρυθµίσεις του άρθρου 5 του ν. 3147/2003 πάσχουν στο σύνολό τους, ως αντικείµενες στο άρθρο 24 του Συντάγµατος καθώς και στις συνταγµατικές αρχές του κράτους δικαίου και της ισότητας των πολιτών έ- ναντι του νόµου». 15. Επί του άρθρου 24 παρ. 3 Στην παρ. 3 του προτεινόµενου άρθρου γίνεται αναφορά, προφανώς από παραδροµή, σε αποκατασταθέντες κτηνοτρόφους, «οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν την ιδιότητα του αγρότη σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 3874/2010 ( )». Δεδοµένου ότι το άρθρο 2 του ν. 3874/2010 ορίζει τις προϋποθέσεις και τον τρόπο απόδειξης της ιδιότητας του αγρότη και όχι του κτηνοτρόφου, η σχετική αναφορά πρέπει να απαλειφθεί.

13 Περαιτέρω, η ίδια ρύθµιση ορίζει ότι «Αν ο κάτοχος δεν εγκαταλείψει το ακίνητο, η Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών ειδοποιεί την Ε- πιτροπή Ελέγχου Νοµιµότητας». Συµφώνως προς την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3147/2003, «Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α ) οι κτηνοτρόφοι που αποκαθίστανται δεν αποκτούν κυριότητα επί του παραχωρούµενου κλήρου, αλλά µόνο δικαίωµα νοµής του κλήρου για όσο χρόνο έχουν την ιδιότητα του κτηνοτρόφου και διατηρούν το ζωικό τους κεφάλαιο ( )». Συνεπώς, οι αποκατασταθέντες κτηνοτρόφοι αποτελούν εκ του νόµου, για λόγους προστασίας τους, πλασµατικούς νο- µείς, όπως συµβαίνει και µε τους κατά την εποικιστική νοµοθεσία κληρούχους. Εποµένως, για λόγους νοµικής ακριβολογίας, στο προτελευταίο εδάφιο της προτεινόµενης διάταξης δεν πρόκειται περί «κατόχου», αλλά περί «νοµέως» Επί του άρθρου 26 παρ. 3 Στην προτεινόµενη διάταξη θα ήταν νοµοτεχνικώς ακριβέστερο να γίνεται λόγος για «αρµόδιο όργανο που µε πράξη του αλλάζει τη χρήση γης», α- ντί για «υπηρεσία που µε πράξη της αλλάζει τη χρήση γης». 17. Επί του άρθρου 27 Για λόγους νοµοτεχνικής αρτιότητας και ακριβολογίας, ο τίτλος του προτεινόµενου νέου άρθρου 24α του ν. 4014/2011 «Νοµιµοποίηση αυθαίρετων κτισµάτων σε εξαγορασµένα ακίνητα» πρέπει να εναρµονισθεί προς την ο- ρολογία που υιοθετείται από τον ν. 4014/2011 και να αναδιατυπωθεί ως ακολούθως: «Ρύθµιση αυθαίρετων κτισµάτων σε εξαγορασµένα ακίνητα». 18. Επί του άρθρου 29 Κατ άρθρο 46Α, όπως αυτό προτείνεται να προστεθεί στον ν. 998/1979, «Για λόγους δηµοσίου συµφέροντος δασικού χαρακτήρα εκτάσεις που εκχερσώθηκαν για γεωργική χρήση, πριν τεθεί σε ισχύ το Σύνταγµα του 1975 και διατηρούν τη χρήση αυτή µέχρι σήµερα, δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, απαγορευµένης κάθε άλλης χρήσης από τον κάτοχό τους». Επισηµαίνεται σχετικώς ότι, κατ άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγµατος, «Δη- µόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαγιά ή που µε άλλο τρόπο αποψιλώθηκαν ή αποψιλώνονται δεν αποβάλλουν για το λόγο αυτό το χαρακτήρα που είχαν πριν καταστραφούν, κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προορισµό».

14 14 Συναφώς, η, αντίστοιχου προς την προτεινοµένη περιεχοµένου, διάταξη του άρθρου 38 παρ. 1 του ν. 998/1979, κατά την οποία, «Η ( ) υποχρέωσις [αναδάσωσης] υφίσταται ( ) δια τα ( ) καταστραφέντα ή αποψιλωθέντα δάση και δασικάς εκτάσεις, ανεξαρτήτως του χρόνου της καταστροφής ή της αποψιλώσεως τούτων, εφ όσον, µέχρι της 11ης Ιουνίου 1975, δεν είχον χρησιµοποιηθή δι έτερον σκοπόν, ώστε να καθίσταται αδύνατος η ανατροπή της εκ της χρησιµοποιήσεως ταύτης δηµιουργηθείσης καταστάσεως», έχει κριθεί ότι αντίκειται στο ως άνω άρθρο του Συντάγµατος (ΣτΕ επτ. 1286/2009, ΘΠΔΔ 2010, σελ. 306, παρατηρ. Χρ. Διβάνη, ΣτΕ επτ. 2257/2002. Έτσι, και ΣτΕ 553/2008, 4456/2010, ΠερΔικ 2010, σελ. 476), «κατά το µέρος που εξαιρεί από την υποχρέωση αναδάσωσης εκτάσεις οι οποίες είχαν παρανόµως χρησιµοποιηθεί πριν από την κατά τρόπο ώστε να καθίσταται αδύνατη η ανατροπή της δηµιουργηθείσας πραγµατικής κατάστασης» (ΣτΕ, όπ. π.). Κατά το µέρος, όµως, που αφορά σε δάση και δασικές ε- κτάσεις που έχουν απολέσει το δασικό τους χαρακτήρα, «όχι κατόπιν αυθαίρετης και παράνοµης ανθρώπινης ενέργειας, αλλά για κάποια νόµιµη αιτία, η ανωτέρω διάταξη του άρθρου 38 παρ. 1 δεν αντίκειται στην διάταξη του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγµατος και είναι εφαρµοστέα., εκτάσεις που έ- χουν απολέσει τον δασικό τους χαρακτήρα πριν από την 11η Ιουνίου 1975 λόγω επεµβάσεων που έλαβαν χώρα µε βάση σχετική διοικητική πράξη, η ο- ποία καλύπτεται από το τεκµήριο νοµιµότητας, δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρισθούν, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979, µε πράξη του Δασάρχη, ως δάση ή δασικές εκτάσεις, ούτε να κηρυχθούν αναδασωτέες λόγω των επεµβάσεων αυτών» (ΣτΕ, όπ. π.). Υπό το φως των ανωτέρω, πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής η προτεινό- µενη διάταξη: «Για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, δασικού χαρακτήρα ε- κτάσεις που εκχερσώθηκαν για νόµιµη αιτία και για γεωργική χρήση, πριν τεθεί σε ισχύ το Σύνταγµα του 1975, και διατηρούν τη χρήση αυτή µέχρι σή- µερα, δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, απαγορευοµένης κάθε άλλης χρήσης από τον κάτοχό τους». 19. Επί του άρθρου 35 Συµφώνως προς την προτεινόµενη ρύθµιση, «Τα ξένα τεµάχια που συµπεριελήφθησαν στις οριστικές διανοµές, για τα οποία δεν καταβλήθηκε αποζη- µίωση στους ιδιοκτήτες ούτε έγινε ανταλλαγή τους µε άλλες δηµόσιες ε- κτάσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 242 και 243 του Αγροτικού Κώδικα, θεωρούνται απαλλοτριωµένα από την κύρωση της διανοµής του α- γροκτήµατος ( ). Εξαιρούνται υποθέσεις για τις οποίες έχει κοινοποιηθεί εισαγωγικό δικόγραφο της σχετικής δίκης ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρί-

15 ου. Η αξίωση για την ανταλλαγή του τεµαχίου ή την καταβολή της αποζη- µίωσης παραγράφεται µετά την πάροδο πέντε (5) ετών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας διάταξης». Εξ άλλου, κατ άρθρο 242 παρ. 1 του Αγροτικού Κώδικα, «εάν, εξ οιουδήποτε λόγου, περιληφθεί ξένο τεµάχιο στην οριστική διανοµή απαλλοτριωθέντων ακινήτων, αυτή είναι έγκυρη και απρόσβλητη, το δε ξένο τεµάχιο θεωρείται ότι απαλλοτριώθηκε για δηµόσια ωφέλεια, µέχρι δε της καταβολής της αποζηµιώσεως θεωρείται ότι διατελεί σε νόµιµη ε- πίταξη, µπορεί όµως, ο κύριος να αξιώσει, κατ άρθρο 246 του αυτού Κώδικα, από την αρµόδια επιτροπή απαλλοτριώσεων, την αναγνώριση του δικαιώµατος κυριότητας αυτού, η οποία, δεν µεταβιβάζεται στο Δηµόσιο προτού αυτό καταβάλλει την αποζηµίωση λόγω απαλλοτριώσεως στον κύριο του τεµαχίου, είτε παραχωρήσει σ αυτόν άλλο ισάξιο ακίνητο». Συνεπώς, κατά την προτεινόµενη ρύθµιση, ορίζεται ως χρόνος συντέλεσης της απαλλοτρίωσης η κύρωση της διανοµής της απαλλοτρίωσης, παρά το γεγονός ότι στους κυρίους των ξένων τεµαχίων ενδέχεται να µην έχει καταβληθεί αποζηµίωση ούτε να τους έχει παραχωρηθεί άλλη ισάξια έκταση στο πλαίσιο διαδικασίας ανταλλαγής, µε έκδοση σχετικού παραχωρητηρίου από το αρµόδιο Υπουργείο. Τα ακίνητα του άρθρου 242 παρ. 1 του Αγροτικού Κώδικα θεωρείται, ό- τι τελούν υπό επίταξη, προφανώς κατά την έννοια του άρθρου 18 παρ. 5 του Συντάγµατος, εφόσον πρόκειται για την περίπτωση αυτή, έως την καταβολή πλήρους αποζηµίωσης. Κατά το Σύνταγµα, η καταβολή «πλήρους» αποζηµίωσης στον ιδιοκτήτη α- κινήτου συνιστά προϋπόθεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και, µάλιστα, της συντέλεσής της, και πρέπει να «προηγείται» αυτής (άρθρο 17 παρ. 2 του Συντάγµατος). Είναι δε «πλήρης» η αποζηµίωση που «ανταποκρίνεται στην αξία την οποία είχε το απαλλοτριούµενο κατά το χρόνο της συζήτησης στο δικαστήριο για τον προσωρινό προσδιορισµό της αποζηµίωσης» (βλ. ΑΠ Ολ 31/2005, για το περιεχόµενο της «πλήρους» αποζηµίωσης, βλ. και Π.Δ. Δαγτόγλου, Συνταγµατικό Δίκαιο. Ατοµικά Δικαιώµατα, 2005, τ. Β, αρ επ., Κ.Χ. Χρυσόγονο, Ατοµικά και Κοινωνικά Δικαιώµατα, 2006, σελ ). Έχει κριθεί ότι η αποζηµίωση «πρέπει να περιλαµβάνει και την αξία των κατά το άρθρο 953 ΑΚ συστατικών του ακινήτου, τα οποία συναπαλλοτριώνονται αυτοδικαίως ( ), έστω και αν αυτά δεν έχουν περιληφθεί ρητώς στην περί κηρύξεως της απαλλοτριώσεως απόφαση» (ΑΠ Ολ 5/2002), καθώς και τις «δαπάνες που έγιναν από τον ιδιοκτήτη προ της κηρύξεως της απαλλοτριώσεως, από τις οποίες αυξήθηκε η αξία του απαλλοτριωµένου» (ΑΠ 149/1992). Εξάλλου, κατά το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προστασία των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (Ε.Σ.Δ.Α.), που κυρώθηκε (µαζί µε τη 15

16 16 Σύµβαση) µε το ν.δ. 53/1974 και έχει αυξηµένη έναντι των κοινών νόµων ι- σχύ (άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος), «κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται σεβασµού της περιουσίας του και κανένας δεν µπορεί να στερηθεί αυτής ειµή για λόγους δηµόσιας ωφέλειας και υπό τους προβλεπόµενους α- πό το νόµο και τις γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου όρους». Υπό το φως των ανωτέρω, εγείρεται προβληµατισµός ως προς το γεγονός ότι η προτεινόµενη ρύθµιση, όπως προκύπτει από τη διατύπωσή της, συνδέει τη συντέλεση των εν λόγω απαλλοτριώσεων, όχι µε την προηγούµενη καταβολή πλήρους αποζηµίωσης, όπως επιτάσσεται το άρθρο 17 παρ. 2 του Συντάγµατος, ή µε την προηγούµενη απόκτηση ισάξιας έκτασης, µέσω α- νταλλαγής, αλλά µε την οριστική διανοµή των αγροκτηµάτων. Αθήνα, 12 Μαρτίου 2012 Οι εισηγητές Αθηνά Κοντογιάννη Αθανασία Διονυσοπούλου (για την παρατήρηση 10) Επιστηµονικές Συνεργάτιδες Μαριάνθη Καλυβιώτου Ειδική Επιστηµονική Συνεργάτις Ο Προϊστάµενος του Α Τµήµατος Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος Αν. Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Ο Προϊστάµενος της Β Διεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών Αστ. Πλιάκος Αν. Καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Ο Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου Κώστας Μαυριάς Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών

17 17

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Σχέδιο Νόμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Σχέδιο Νόμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σχέδιο Νόμου Διαχείριση ακινήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Επίλυση ιδιοκτησιακών ζητημάτων Αγροτικές Μισθώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ρύθµιση θεµάτων εφοδιαστικής» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση Νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Αναγκαστική απαλλοτρίωση Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εμβάθυνση στο συνταγματικό δίκαιο

Εμβάθυνση στο συνταγματικό δίκαιο Εμβάθυνση στο συνταγματικό δίκαιο Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία Λίνα Παπαδοπούλου Άρθρα 17-18 18 ελλ Σ Ά 17 παρ 1 H ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Kράτους, τα δικαιώματα όμως που απορρέουν από αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το υπό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο. Τροποποιήσεις προσθήκες στο ν.998/1979 (Α 289) 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 45 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Άρθρο. Τροποποιήσεις προσθήκες στο ν.998/1979 (Α 289) 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 45 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Άρθρο Τροποποιήσεις προσθήκες στο ν.998/1979 (Α 289) 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 45 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Για τις επεμβάσεις του παρόντος Κεφαλαίου απαιτείται η έκδοση πράξης χαρακτηρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 22/06/2016 Αρ. Πρωτ. 1324/72003 ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 22/06/2016 Αρ. Πρωτ. 1324/72003 ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Στη σελ.2, παράγραφος 4,εδ. α η φράση «Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας» αντικαθιστάται από τη λέξη Περιφερειάρχης και στη δελ.3 παράγραφος 2, εδ..β η φράση «Γ.Γ Περιφέρειας» αντικαθιστάται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις»

«Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις» Β ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Με το φερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

«Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις»

«Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις» B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

2. Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά.

2. Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά. Ορισμός του δάσους και των επιμέρους εκτάσεων Αρθρον 3. Εκτασις εφαρμογής. " 1. Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών» B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών» Το φερόµενο προς συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο. της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L 88/45/4.4.

9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο. της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L 88/45/4.4. Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις

Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΙ, 21 Μαρτίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Διαχείριση και προστασία

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από ε- από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας,

«Σύσταση αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από ε- από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, A ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Σύσταση αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από ε- γκληματικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ν.998/ Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας. «Άρθρο 47 Γεωργική εκμετάλλευση

Ν.998/ Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας. «Άρθρο 47 Γεωργική εκμετάλλευση 22.6.2017 Κατωτέρω παρατίθενται τα άρθρα 11 και 47Β του Ν.998/1979, όπως ισχύουν σήμερα και μετά την τελευταία τροποποίησή τους από το Ν.4467/2017 ( ΦΕΚ Α 56/13.4.2017). --------------------- Ν.998/1979

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη της ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»

«Ανάπτυξη της ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Ανάπτυξη της ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Α. Το

Διαβάστε περισσότερα

κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις»

κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις» Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις»

«Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Α.

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις»

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 07-04ΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΔΑ: 07-04ΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθ- µια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθ- µια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθ- µια Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις»

«Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 6.1. Γενικά. 6.2. Νομοθετικό πλαίσιο. 6.3. Διάνοιξη διαπλάτυνση 6.4. Παραδείγματα αναλογισμού 6.1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ι. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ι. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ι. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την προτεινόμενη διάταξη επιταχύνονται οι διαδικασίες που αφορούν στη διαθεσιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις Προς τη Βουλή των Ελλήνων Η αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 08/03/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 740 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 24-02-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1684 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 13-05-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/13-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ρυθμίσεις κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ρυθμίσεις κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ρυθμίσεις κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρούνται ως: α) Αστικά, τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε σχέδιο πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α 250) (ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/L 257) και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της από 1 Ιουνίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Καταβολή της ειδικής αποζηµίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της από 1 Ιουνίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Καταβολή της ειδικής αποζηµίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της από 1 Ιουνίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Καταβολή της ειδικής αποζηµίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε ό- σους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 0Ρ-0476 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. «Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΔΑ: 0Ρ-0476 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. «Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το υπό συζήτηση και ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΜ0-ΜΥΛ. Τηλ. : FAX :

ΑΔΑ: Β4ΩΜ0-ΜΥΛ. Τηλ. : FAX : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ / έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ / έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. «Άσκηση ενδίκων μέσων» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Γενικό Έγγραφο: Ε40/338/27-10-06 ΣΧΕΤ. : Το με αριθ. 15176/19-10-06 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής» Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις και απαντήσεις

Διευκρινήσεις και απαντήσεις Διευκρινήσεις και απαντήσεις Ε. Μετά την είσοδό μου στον ιστότοπο ως Μέλος και κατά την προσπάθεια ηλεκτρονικής υποβολής της σχετικής "Αίτησης Συμμετοχής στον Διαγωνισμό", εμφανίσθηκε στη Φόρμα Αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

«Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.,

«Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή τoυ νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ Α 66)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή τoυ νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ Α 66) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2.5.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 1204/51539 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού»

«Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού» A ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Το

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 95636085 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 26.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0046/2012) Αφορά: Αιτιολογηµένη γνώµη του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 Αθήνα, 21-03-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1860/21-03-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα 24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα Θέµα: Αδυναµία άσκησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 87 Μειώσεις Προστίμων σε Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού

Άρθρο 87 Μειώσεις Προστίμων σε Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού ΑΘΗΝΑ 11-5-2017 Αρ. Πρωτ.: 2600 Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Διονυσίου Αιγινήτου 7, 11528, Ιλίσια Τηλ. 210 6422418 Φαξ. 210 6429725 email: info@setke.gr www.setke.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25-01-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/243-1/25-01-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

µε υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου

µε υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/2/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Μέτρα µείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2917 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 226 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στο αγρόκτημα Μεσοβούνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 23-1-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 635 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 22-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2728 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας: 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας»

«Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 0Α-03Ρ9 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΔΑ: 0Α-03Ρ9 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Το φερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Γενικές διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 20/01/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 20/01/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 20/01/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 213 1604526 ΦΑΞ : 213

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα 17/5/2016 Ίδρυση Ιδρύονται με Νομοθετική πράξη Κανονιστική πράξη βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης Σε ορισμένες περιπτώσεις, με βάση το εταιρικό δίκαιο Όχι

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Ιδιοκτησία Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 20/02/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 703 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλίας Χατζηστεφάνου Αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός, Μελετητής Δ.Ε Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. H διαδικασία οριοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Το φερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων P6_TA(2006)0108 Νοµικά επαγγέλµατα Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα