ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘ/ΝΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ Γ. Κ. Κ. Β ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ Μαλανδρίνο 10 Οκτωβρίου 2014 Αριθμ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘ/ΝΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ Γ. Κ. Κ. Β ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ Μαλανδρίνο 10 Οκτωβρίου 2014 Αριθμ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘ/ΝΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ Γ. Κ. Κ. Β ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ Μαλανδρίνο 10 Οκτωβρίου 2014 Αριθμ. πρωτ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 24 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ Ο Διευθυντής του Γ.Κ.Κ. Β Τύπου Μαλανδρίνου αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α] Του Ν.2286/95[ΦΕΚ.19/Α/95] Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. β]του Ν.2362/95[ΦΕΚ.247/95] Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. γ] Του Π.Δ/τος 118/07[ΦΕΚ.150/Α/07] Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου. δ] Το άρθρο 40 του Π. Δ/.τος173/90 [ΦΕΚ.62/Α/90] Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου. ε] Το άρθρο 3 παραγρ. 1 του Ν.2218/94 [ΦΕΚ.90/Α/94]. στ] Το άρθρο 35 του Ν.3377/2005 [ΦΕΚ202/Α/94/ ]. ζ] Το Ν.3438/2006 [ΦΕΚ33/Α/ ]. η)το Ν.2741/ «Ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». θ) Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 2. Την αριθμ /04 [ΦΕΚ.842/Β/04] απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δικαιοσύνης και στους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού». 3. Την αρίθ. 2/2014 απόφαση συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμών για το έτος Την αρίθ. 23/2014 απόφαση διεξαγωγής μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών Καντίνας Κυλικείου για τις ατομικές ανάγκες των κρατουμένων του Καταστήματος μας. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 1. Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών Καντίνας Κυλικείου για τις ανάγκες των κρατουμένων του Καταστήματος μας για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και με δικαίωμα υπό προϋποθέσεις, παράτασης της σύμβασης μέχρι και ένα (1) μήνα. 2. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Γ.Κ.Κ. Β ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ 27/10/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 10:00 π.μ. 3. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην Διαχειριστική Επιτροπή του Καταστήματος την 27/10/2014 ημέρα Δευτέρα το αργότερο έως και ώρα 10:00 π.μ. στο Κατάστημά μας. 4. Προσφορά που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνεται υπόψη. 5. Οι προσφορές που θα αποσταλούν με το Ταχυδρομείο πρέπει να κατατεθούν στην φυλακή μέχρι και τις 09:30 το πρωί της ημέρας του διαγωνισμού. 6. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα πλην εκείνων που για διαφόρους λόγους έχουν απομακρυνθεί από χορηγητές. 7. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με: Τους συμπληρωματικούς γενικούς όρους των παραρτημάτων. Τον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. 8. Επισυνάπτονται τα παραρτήματα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Τα παραρτήματα αυτά θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής. 9. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την διαχείριση του Καταστήματος τηλ Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βασίλειος Γκορτζιάς

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ Γ ΟΜΑΔΑ Δ ΟΜΑΔΑ E ΟΜΑΔΑ Z ΟΜΑΔΑ Η ΝΕΡΑ ΧΥΜΟΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΥΓΑ - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΝΑΚ - ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΕΙΔΗ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και τις προτιμήσεις των κρατουμένων ΤΕΜΑΧΙΟ - ΚΙΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Β ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το παράρτημα Β Αναλυτικά τα προς προμήθεια είδη αναφέρονται στο παράρτημα Γ της παρούσης. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βασίλειος Γκορτζιάς

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 1. Υπεύθυνη δήλωση του N.1599/86, με σφραγίδα και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας στην οποία: α. θα αναγράφονται, τα στοιχεία του διαγωνισμού β. θα αναγράφεται ότι «Δεν έχουν αποκλεισθεί από το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα σε όλη την Επικράτεια» γ. Θα δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής Δεν έχουν καταδικασθεί Δεν τελούν σε πτώχευση Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο Δεν τελούν υπό εκκαθάριση Τα οχήματα που χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των προϊόντων, για τα οποία καταθέτουν προσφορά, είναι σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής, διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιήσεις που ο νόμος ορίζει Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν οποιαδήποτε δικαιολογητικά ζητηθούν από την υπηρεσία. 2. Άδεια λειτουργίας του καταστήματος ή της επιχείρησης 3. Πιστοποιητικά εφαρμογής συστήματος ανάλυσης κινδύνων και κρισίμων σημείων ελέγχου HACCP για την ασφάλεια των τροφίμων ή κατά το πρότυπο Ε.Ν. I.S.O 22000:2005 από φορέα διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ, ή από φορέα διαπίστευσης μέλους της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση, για τις ομάδες Γ και Ζ. 4. Οικονομική προσφορά. (εις διπλούν) ΑΡΘΡΟ 2 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) σφραγισμένα και υπογεγραμμένα αντίγραφα, καθαρογραμμένη και χωρίς σβησίματα. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες. Για την ομάδα Β ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν τιμές για όσα προϊόντα επιθυμούν από αυτά που περιλαμβάνονται σε αυτή. Στις ομάδες Α ΝΕΡΑ ΧΥΜΟΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, Δ ΑΥΓΑ - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ. E - ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ, ΟΜΑΔΑ Ζ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΝΑΚ - ΖΑΧΑΡΩΔΗ και ΟΜΑΔΑ Η - ΕΙΔΗ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ οι συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν τιμές για όλα τα προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτήν και να αναγράψουν το συνολικό ποσό της προσφοράς τους. Τέλος, στην ομάδα Γ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, βάση για την ανάδειξη προμηθευτή, είναι το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης % επί της εκάστοτε κάθε φορά διαμορφούμενης νόμιμα μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους, ενώ θα προσφέρεται ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για όλα τα προϊόντα αυτής. Οι τιμές που προσφέρονται σε όλες τις ομάδες είναι χωρίς Φ.Π.Α., ενώ στην ομάδα Γ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ το ποσοστό έκπτωσης υπολογίζεται στην προ Φ.Π.Α. αξία. Η μέση λιανική τιμή θα πιστοποιείται με δελτίο τιμών που θα εκδίδεται από την Διεύθυνση Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Π.Δ.173/1990 (ΦΕΚ 62Α.) και του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α.) και θα ανακοινώνεται στους προμηθευτές για την έκδοση τιμολογίου από την υπηρεσία μας με FAX ή τηλεφωνικά. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

4 ΑΡΘΡΟ 3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, ως εκπρόθεσμες. 2. Ως κριτήριο κατακύρωσης για τις ομάδες Α, Δ, Ε, Ζ και Η είναι η χαμηλότερη σταθερή τιμή προσφοράς, μειοδότης δε θα ανακηρυχθεί ο προμηθευτής που στο σύνολο της αξίας της ομάδας έχει το χαμηλότερο γενικό σύνολο με βάση τις προϋπολογισθείσες ποσότητες. Στην ομάδα Β κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών είναι η χαμηλότερη σταθερή τιμή προσφοράς για κάθε είδος ξεχωριστά. Στην ομάδα Γ, κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών είναι το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης % επί της εκάστοτε κάθε φορά διαμορφούμενης νόμιμα μέσης λιανικής τιμής πώλησης των ειδών της ομάδας όπως πιστοποιείται με δελτίο τιμών που θα εκδίδεται από την Διεύθυνση Εμπορίου και Τουρισμού της Π. Ε. Φωκίδας. 3. Σε περίπτωση που ο κατακυρωθείς προμηθευτής δεν προμηθεύσει τον ζητούμενο από την Υπηρεσία εξοπλισμό (όπως π.χ. ορίζεται στις ομάδες Α και Ε ) εντός τον χρονικών ορίων που ορίζονται στην προσφορά τους, αυτομάτως θα θεωρείται έκπτωτος από την συγκεκριμένη ομάδα ειδών και θα κατοχυρώνεται στον αμέσως επόμενο διαγωνιζόμενο που πληροί τα κριτήρια. ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η χορήγηση των υπό προμήθεια ειδών θα αρχίσει από την ημερομηνία που αναφέρεται στη σύμβαση και θα διαρκέσει για έξι (6) μήνες, με δικαίωμα της υπηρεσίας να την παρατείνει για ένα (1) επιπλέον μήνα χωρίς περεταίρω διαδικασία. 2. Ο προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωση του έναντι του Δημοσίου για τυχόν αυξομείωση των χορηγουμένων ειδών, λόγω αλλαγής των προτιμήσεων των κρατουμένων, μείωσης της δύναμης των κρατουμένων ή προσωρινής διακοπής της λειτουργίας του Καταστήματος Κράτησης και γενικότερα κάθε παράγοντα πέραν του ελέγχου της υπηρεσίας, ή σε περίπτωση κατάργησης του ή μεταφοράς σε άλλη τοποθεσία. Στις τελευταίες δύο περιπτώσεις διακόπτεται η σύμβαση με σχετική απόφαση και μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού η οποία είναι αρμόδια και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συμβάσεων. ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1. Η μεταφορά των ειδών στο Γ. Κ. Κ. B τύπου Μαλανδρίνου, θα γίνεται με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες του Προμηθευτή, ενώ τα μεταφορικά οχήματα ή/και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά τροφίμων πρέπει να διατηρούνται καθαρά, και σε καλή κατάσταση, ώστε να προφυλάσσονται τα τρόφιμα από μολύνσεις. 2. Όπου είναι αναγκαίο, τα μεταφορικά οχήματα ή και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τροφίμων πρέπει να έχουν την ικανότητα να τα διατηρούν στην κατάλληλη θερμοκρασία και να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε, αν χρειαστεί, να ελέγχεται το επίπεδο θερμοκρασίας και να έχουν την σχετική κάθε φορά άδεια καταλληλότητας. 3. Η μεταφορά των τροφίμων θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα μέχρι τις αποθήκες της φυλακής, σύμφωνα με την παραγγελία που θα δίνεται κάθε φορά και η παράδοσή τους θα γίνεται από τις 8 μέχρι τις 11π.μ. 4. Η υπηρεσία μας για μεγάλες ποσότητες θα ειδοποιεί τον προμηθευτή τουλάχιστον δύο (2) ημέρες νωρίτερα με γραπτή παραγγελία η οποία θα δίδεται εντός του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων του νομού. Τα είδη θα συνοδεύονται οπωσδήποτε με το εκάστοτε νόμιμο παραστατικό έγγραφο (δελτίο αποστολήςτιμολόγιο κλπ.) στο οποίο θα αναγράφεται υποχρεωτικά και με λεπτομέρεια το είδος, η ποσότητα, το βάρος, η συσκευασία και κάθε άλλο χαρακτηριστικό του γνώρισμα. 5. Οι Προμηθευτές που θα κατακυρωθούν υποχρεούνται να προμηθεύουν το κατάστημά μας με τα προϊόντα όταν τους ζητείται με έγγραφη παραγγελία. 6. Τα είδη θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής της Καντίνας του Καταστήματος Κράτησης Μαλανδρίνου, η οποία είναι αρμόδια για την διαπίστωση της ποιότητας και ποσότητας των ειδών και θα γνωμοδοτεί για την παραλαβή ή μη των υπό προμήθεια ειδών. 7. Τα παραλαμβανόμενα είδη θα πρέπει να έχουν, όταν απαιτείται, την μεγαλύτερη δυνατή ημερομηνία λήξεως από την ημερομηνία παράδοσης στο Κατάστημα. Σε είδη που δίνεται σταθερή τιμή και υπάρχει

5 έκπτωση ποσού ή ποσοστού θα αφαιρείται από την προσφερόμενη σταθερή τιμή προς όφελος των κρατουμένων. 8. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τόσα προϊόντα σε είδος και ποσότητα, όσα αναφέρονται στο ειδικό έντυπο παραγγελίας που αποστέλλεται από τον υπεύθυνο παραγγελιών της υπηρεσίας μας τουλάχιστον δύο (2) ημέρες νωρίτερα. Σε περίπτωση που τα συνοδευτικά των προϊόντων παραστατικά δεν συμφωνούν στα είδη και την ποσότητα με την έγγραφη παραγγελία, η επιτροπή παραλαβής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή τους και ο προμηθευτής υποχρεούται να φέρει τα σωστά είδη και ποσότητες το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών. 9. Ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί την προμήθεια είδους με την δικαιολογία ότι υπάρχει έλλειψη αυτού στην αγορά, εκτός εάν αυτός προσκομίσει βεβαίωση της Δ/νσης Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας ή της έδρας της επιχείρησης, περί ανυπαρξίας του είδους στην αγορά, οπότε και είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει έγκαιρα την υπηρεσία μας για αυτή την έλλειψη. 10. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το είδος, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους απόρριψης. Με απόφαση του Διευθυντή της υπηρεσίας ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η αντικατάστασή του με άλλο κανονικό είδος μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην ανωτέρω απόφαση, ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στο κατάστημά μας. 11. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής μεταθέσει τον χρόνο παραλαβής των ειδών, για λόγους ανωτέρας βίας ή άλλους ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 12. Εάν ο προμηθευτής δεν συμμορφώνεται η υπηρεσία μπορεί να προβεί στην αγορά του είδους από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του και να του επιβάλλει πρόστιμο ίσον με δέκα τοις εκατό (10%) επί της συμβατικής αξίας της απορριφθείσας ποσότητας. Στον προμηθευτή επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/ Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα του δειγματοληπτικού ελέγχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Π.Δ. 118/07. Στην παράδοση πρέπει να παρευρίσκεται ο προμηθευτής ή αντιπρόσωπός του κατάλληλα εξουσιοδοτημένος και ο οποίος είναι υποχρεωμένος να υπογράφει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής ή πρακτικά τυχόν δειγματοληψίας ή παραβάσεων. Στο πρακτικό θα σημειώνεται εκτός από την παράβαση που συνιστούν τα πραγματικά γεγονότα, η χρονολογία της παράβασης, το είδος, η ποσότητα και κάθε άλλο στοιχείο που η επιτροπή παραλαβής κρίνει απαραίτητο. 14. Για όσα επιτρεπόμενα είδη ζητηθούν και δεν αναφέρονται στο έντυπο προσφοράς των ειδών, θα προσφέρονται στην λιανική τιμή πώλησης που θα υπάρχουν στο κατάστημα του προμηθευτή την ημέρα χορήγησης των. Τα είδη αυτά θα συνοδεύονται από τα νόμιμα παραστατικά πώλησης (απόδειξη ταμειακής μηχανής) και θα εξοφλούνται απευθείας από τον πελάτη κρατούμενο με την καταβολή μαρκών δια μέσου της καντίνας του Καταστήματος. Η προμήθεια αυτών των ειδών θα πραγματοποιείται αναλογικά στο χρονικό διάστημα που ορίζει η σύμβαση, από τους προμηθευτές που κατακυρώθηκαν στην εκάστοτε κατηγορία προϊόντων, σύμφωνα με το πλήθος των προϊόντων που μειοδότησαν. 15. Σε όλα τα είδη πρέπει να υπάρχει ένδειξη στην Ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 6 ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται από την Διαχείριση του Καταστήματος Κράτησης, μετά την παραλαβή των ειδών και των απαραιτήτων συνοδευτικών παραστατικών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πληρωμή δύναται να πραγματοποιηθεί εντός 10 εργασίμων ημερών, χωρίς κάποια αξίωση αποζημίωσης από τον προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 7 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Απαγορεύεται από τον προμηθευτή, η με οποιαδήποτε μορφή εκχώρηση, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, που προκύπτουν από την σύμβαση που θα συναφθεί, σε οποιονδήποτε τρίτο. 2. Ο προμηθευτής θα φέρει τις αστικές-διοικητικές ευθύνες για το προσωπικό το οποίο απασχολεί. 3. Στη διακήρυξη αυτή επισυνάπτονται τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α,Β και Γ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βασίλειος Γκορτζιάς

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑ A - ΝΕΡΑ ΧΥΜΟΙ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ Α / Α Ε Ι Δ Ο Σ ΑΝΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΣ 1. ΝΕΡΟ ΑΥΡΑ 1,5 ΛΙΤΡΟ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ 3 Ε ΤΕΜ ΝΕΡΟ ΑΥΡΑ 0,50 ΛΙΤΡΟ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ 3 Ε ΤΕΜ 7200 ΧΥΜΟΙ ΑΜΙΤΑ 1 ΛΙΤΡΟ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ 3Ε 3. ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΜ Π-Μ-Β. (ΑΝΑΜΙΚΤΟΣ) ΤΕΜ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΕΜ ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΤΕΜ ΒΥΣΣΙΝΟ ΤΕΜ ΜΠΑΝΑΝΑ ΤΕΜ 2000 ΧΥΜΟΙ ΑΜΙΤΑ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ 3Ε 9. ΜΟΤΙΟΝ 330 ML. ΤΕΜ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ 330 ΜL. ΤΕΜ Π-Μ-Β. ΑΝΑΜΙΚΤΟΣ 250 ΜL. ΤΕΜ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΝΕΚΤΑΡ 250 ΜL. ΤΕΜ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 250 ΜL ΤΕΜ ΒΥΣΣΙΝΟ 250 ΜL ΤΕΜ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ 3 Ε ΚΟΥΤΑΚΙ 330 ΜL. ΤΕΜ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΠΡΟΙΟΝΤΑ 3 Ε ΠΛΑΣΤ ΦΙΑΛΗ 500ΜL ΤΕΜ ΤΣΑΙ NESTEA ΛΕΜΟΝΙ ΡΟΔΑΚΙΝΟ, ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛΗ 500ML ΤΕΜ 250 ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και εντός προθεσμίας 5 ημερών ο κατακυρωθείς προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει στην υπηρεσία δώδεκα (12) ψυγεία μονά βιτρίνα διαστάσεων 70Χ70Χ200 και ένα (1) διπλό βιτρίνα διαστάσεων 70Χ130Χ200 ΟΜΑΔΑ B - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α / Α Ε Ι Δ Ο Σ 1. NES CAFE CLASSIC 200 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 2. NES CAFÉ CLASSIC 100 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 3. NES CAFE CAPPUCHINO 250 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 4. ESPRESSO LAVAZZA 250 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 5. JACOBS ΦΙΛΤΡΟΥ KRONUNG 250 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 6. EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΛΟΥΜΙΔΗ 200 GR. (Παραδοσιακός) ΤΕΜΑΧΙΟ 7. EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΛΟΥΜΙΔΗ 500 GR. (Παραδοσιακός) ΤΕΜΑΧΙΟ 8. ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΦΕ 1Χ4-40 τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 9. ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ NESTLE 500 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 10. ΤΣΑΙ LIPTON Συσκ. 20 Φάκελα ΤΕΜΑΧΙΟ 11. ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ GR. (Σακουλάκι) ΤΕΜΑΧΙΟ 12. ΧΑΜΟΜΗΛΙ 20 GR. Κουτάκι ΤΕΜΑΧΙΟ 13. ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ 20 GR. Κουτάκι ΤΕΜΑΧΙΟ 14. ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ 1 LIT. ΤΕΜΑΧΙΟ 15. ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1 LIT. ΤΕΜΑΧΙΟ 16. ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1 ΛΙΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 17. ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΙΣΚΟ 500 GR. (No ) ΤΕΜΑΧΙΟ 18. ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 500 GR. (Νο 6-10, φτηνό οποιαδήποτε μάρκα) ΤΕΜΑΧΙΟ 19. ΡΥΖΙ 3 Α 500 GR. (Νυχάκι) ΤΕΜΑΧΙΟ 20. ΡΥΖΙ ΧΥΜΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 500 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 21. ΦΑΣΟΛΙΑ 500 GR. (Μέτρια) ΤΕΜΑΧΙΟ

7 22. ΦΑΚΕΣ 500 ΓΡΑΜ (ΨΙΛΕΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ 23. NTOMATOXYMOΣ PUMARRO 500 GR. CLASSIC ΤΕΜΑΧΙΟ 24. ΚΥΒΟΙ KNORR 6 Tεμ. 66 GR. (βοδινό-κοτόπουλο-λαχανικά ) ΤΕΜΑΧΙΟ 25. ΚETSUP CLASSIC 570 ML. HELLMANS (ΠΛΑΣΤ. ΜΠΟΥΚΑΛΙ) ΤΕΜΑΧΙΟ 26. ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 500ML. HELLMANS (ΠΛΑΣΤ. ΜΠΟΥΚΑΛΙ) ΤΕΜΑΧΙΟ 27. ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ 430 ML. HELMANS (ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ) ΤΕΜΑΧΙΟ 28. ΑΡΤΥΜΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ 330 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 29. AΛΑΤΙ 400 GR. ΚΑΛΑΣ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΑΖΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 30. ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 50 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 31. ΡΙΓΑΝΗ 50 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 32. ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 50 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 33. ΓΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟΒΛΑΧΑΣ 397 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 34. ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΝΟΥΝΟΥ (7,8%) 410 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 35. ΖΑΧΑΡΗ Συσκευασία 1 ΚΙΛΟ. ΤΕΜΑΧΙΟ 36. CORN FLAKES ΚΕLLOGS 375 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 37. QUACKER (WHITE OATS) 500 GR. Σακουλάκι. ΤΕΜΑΧΙΟ 38. ZAMΠON ZWAN 200 GR. (ΚΛΑΣΙΚΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 39. TONOΣ RIO MARE 160 GR.(ΝΕΡΟ - ΛΑΔΙ) ΤΕΜΑΧΙΟ 40. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ FLOKOS 450GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 41. ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 400 GR ΤΕΜΑΧΙΟ 42. ΑΛΕΥΡΙ 1 KG. (ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ 43. ΦΑΡΙΝΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΙΩΤΗΣ 500 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 44. ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 500 GR. ( ΨΙΛΟ ΧΟΝΔΡΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 45. ΜΕΡΕΝΤΑ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 400 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 46. MΑΡΜΕΛΑΔΑ500gr. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 47. ΜΕΛΙ ΕΛΑΤΟ (1 ΚΙΛΟ) +/- 5 % ΤΕΜΑΧΙΟ 48. ΜΕΛΙ ΘΥΜΑΡΙ (1 ΚΙΛΟ) +/- 5 % ΤΕΜΑΧΙΟ 49. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΟΚΤΑΔΑ SOFTEX 8 X 105 GR.(+/-5% ΛΕΙΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 50. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΟ SOFTEX 2 X 105 GR. (+/-5% ΛΕΙΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 51. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ENDLESS ECONOMY 70 GR. 50 ΦΥΛΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 52. ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΑΓ/ΚΟ 1 ΚΙΛΟ ( +/-5%) ΤΕΜΑΧΙΟ 53. ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 270 ML. (50 Τεμ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 54. ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 130 ML. (50 Τεμ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 55. ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΦΡΑΠΕ ΣΠΑΣΤΑ-ΤΥΛΙΧΤΑ ( 1 Χ 100 Τεμ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 56. ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (21 cm) 20 Τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 57. ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 25 ΤΕΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 58. ENDLESS ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 500 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 59. OMINO BIANCO - ΣΑΠΟΥΝΙ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 1000 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 60. ΛΕΝΟΡ 750 ΜL ΤΕΜΑΧΙΟ 61. ΟΜΟ ΣΚΟΝΗ 1KG ΤΕΜΑΧΙΟ 62. HARPIC ΥΓΡΟ W.C. 750 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 63. AZAX ULTRA - ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1500 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 64. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑ ΣΟΥΠΕΡ ΓΙΓΑΣ ME ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 65. ΣΚΟΥΠΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 66. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ WETEX (VILEDA) No. 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 67. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 68. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΣΩΜΑΤΟΣ 2 ΟΨΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 69. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 52 Χ 75- ΣΕΤ 10 Τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 70. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 45 Χ 55-ΣΕΤ 20 Τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 71. ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΙΡΟΣ 125ΓΡ +/- 10% ΤΕΜΑΧΙΟ 72. ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ 400ΓΡ +/- 50ΓΡ. ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 73. ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ 400ΓΡ +/- 50ΓΡ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 74. ΣΑΜΠΟΥΑΝ HEAD&SHOULDERS 400 ML (ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ) ΤΕΜΑΧΙΟ

8 75. ΣΑΜΠΟΥΑΝ ULTREX 400 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 76. ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ BADEDAS 400 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 77. ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ AIM 75 ML. ΤΕΜΑΧΙΟ (WHITE SYSTEM, CRYSTAL GEL, INTEGRAL COMPLETE ) 78. ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ AIM (EXPLORER, EXPERT, EXPERIENCE) ΤΕΜΑΧΙΟ 79. ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ NIVEA 200 ML. ΤΕΜΑΧΙΟ 80. ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ BIC METAL (1X5) ΤΕΜΑΧΙΟ 81. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΙΝΙΟΝ R3 PHILIPS (1 X 4) ΤΕΜΑΧΙΟ 82. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ R6 PHILIPS ( 1 X 4) ΤΕΜΑΧΙΟ 83. ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΥΠΝΟΥ 45 cm x 65 cm. ΤΕΜΑΧΙΟ 84. ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ BIC (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ Ανά 500 Ευρώ ποσό τιμολογίου θα παρέχονται 1 κιλό μεγάλες πλαστικές σακούλες τροφίμων (Διάσταση 28 cm x 50 cm περίπου) ΟΜΑΔΑ Γ - ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 1. ΜΟΣΧΑΡΙ ΝΩΠΟ Α.Ο. ΚΙΛΟ 2. ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΚΙΛΟ 3. ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΙΛΟ 4. ΣΥΚΩΤΙ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΙΛΟ 5. ΚΙΜΑΣ ΦΡΕΣΚΟΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΚΙΛΟ 6. ΧΟΙΡΙΝΟ Α.Ο. ΚΙΛΟ 7. ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΚΙΛΟ 8. ΠΑΝΣΕΤΑ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΙΛΟ 9. ΣΝΙΤΣΕΛ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΙΛΟ 10. ΑΡΝΙ ΝΩΠΟ [ΖΥΓΟΥΡΙ] ΚΙΛΟ 11. ΑΡΝΑΚΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΙΛΟ 12. ΑΡΝΙΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΚΙΛΟ 14. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙΑ [ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ] ΚΙΛΟ 15. ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΗ ΚΙΛΟ 16. ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΚΙΛΟ 17. ΚΟΥΝΕΛΙ ΝΩΠΟ ΚΙΛΟ ΟΜΑΔΑ Δ : ΑΥΓΑ - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΘΕΙΣΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1. ΑΥΓΑ 6ΑΔΑ ΜΕΓΕΘΟΣ XL (70-80 ΓΡ) (TIMH ANA 6AΔΑ) ΤΕΜ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΥΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟ ΤΕΜ ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΥΜΑ ΣΥΣΚ. 500ΓΡ. ΤΕΜ ΑΝΘΟΤΥΡΟ ΧΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΚ 500ΓΡ. ΤΕΜ ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 680 ΓΡ. +/- 30ΓΡ. TEM ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 340 ΓΡ. +/- 30ΓΡ. TEM ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΙΚΑΛΕΩΣ 340 ΓΡ. +/- 30ΓΡ. TEM ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΣΤΑΝΤΟΥΙΤΣ 400 ΓΡ. ΣΥΣΚ. 6 ΤΕΜ +/- 30ΓΡ TEM ΠΑΡΙΖΑ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΟ ΖΑΜΠΟΝ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΟ ΜΟΡΤΑΔΕΛΑ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΟ ΤΥΡΙ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΟ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ΣΥΣΚ. 300ΓΡ. +/- 30 ΓΡ TEM ΚΑΣΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400 ΓΡ. TEM ΣΑΛΑΜΙ ΑΕΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 180 ΓΡ. +/- 30 ΓΡ. TEM 20

9 18. ΠΑΡΙΖΑΚΙ 330 ΓΡ. +/- 30 ΓΡ. TEM VITAM SOFT 250ΓΡ. ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΕΛΑΪΣ TEM ΓΑΛΑ ΝΟΥΝΟΥ FAMILY ΠΛΗΡΕΣ 1 ΛΙΤΡΟ TEM ΓΑΛΑ ΝΟΥΝΟΥ FAMILY 0% 1 ΛΙΤΡΟ TEM ΓΙΑΟΥΡΤΙ TOTAL CLASSIC 200GR (ΦΑΓΕ) TEM ΓΙΑΟΥΡΤΙ TOTAL LIGHT 2% 200GR (ΦΑΓΕ) TEM 140 ΟΜΑΔΑ E - ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΘΕΙΣΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΜΙΣΟΦΕΓΓΑΡΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑ 180 ΓΡ. ΤΕΜ ΖΑΜΠΟΝΟΤΥΡΟΠΙΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑ 235 ΓΡΑΜ. TEM ΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑ 170 ΓΡΑΜ. TEM ΠΙΤΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΥΣΚΩΜΕΝΗ 180 ΓΡΑΜ. TEM ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΣΤΡΙΦΤΗ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ (ΤΥΡΙ) 260 ΓΡ. TEM ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΣΤΡΙΦΤΗ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ 260 ΓΡ. TEM ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ 215 ΓΡΑΜ. TEM ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ 220 ΓΡΑΜ. TEM ΠΑΤΑΤΟΠΙΤΑ ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ 200 ΓΡΑΜ. TEM ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΚΟΥΡΟΥ 170 ΓΡΑΜ. TEM 720 Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και εντός προθεσμίας 5 ημερών ο κατακυρωθείς προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει στην υπηρεσία: Έναν (1) κυκλοθερμικό φούρνο με 2 ανεμιστήρες ανοξείδωτος μέσα έξω. Διαστάσεις: 60Χ60Χ60 περίπου. Χωρητικότητα: 4 λαμαρίνες (44Χ34 περίπου) Θερμοστάτης: ο C περίπου Χρονοδιακόπτης: 0 60 λεπτά Ισχύς: 2,5 kw 3 kw περίπου. Να συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον 4 ταψιά - σχάρες. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Ζ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΝΑΚ - ΖΑΧΑΡΩΔΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΘΕΙΣΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. BERLINER ΜΠΙΣΚΟΤΟ-ΠΡΑΛΙΝΑ (ΣΥΣΚ. 1 ΤΕΜ-105ΓΡ.) ΤΕΜ BERLINER ΜΠΙΣΚΟΤΟ-ΠΡΑΛΙΝΑ (ΣΥΣΚ. 4 ΤΕΜ-420ΓΡ.) TEM ΤΣΟΥΡΕΚΑΚΙ ΜΕ ΠΡΑΛΙΝΑ (ΣΥΣΚ. 1 ΤΕΜ-120ΓΡ) TEM ΣΤΑΦΙΔΟΨΩΜΟ (ΣΥΣΚ. 1 ΤΕΜ-90ΓΡ) TEM ΜΗΛΟΠΙΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗ (ΣΥΣΚ. 1 ΤΕΜ-105ΓΡ) TEM ΛΕΜΟΝΟΠΙΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗ (ΣΥΣΚ. 1 ΤΕΜ-105ΓΡ) TEM ΚΟΜΜΑΤΙ ΚΕΪΚ ΣΟΚΟΛΑΤΑ (ΣΥΣΚ. 1 ΤΕΜ.-100ΓΡ) TEM STRUDEL ΜΗΛΟ ΚΑΝΕΛΑ (ΣΥΣΚ. 1 ΤΕΜ-125ΓΡ) ΤΕΜ ΚΛΑΣΙΚΟΝ Sandwich σε στρογγυλό ψωμάκι, Μπιφτέκι, Τυρί Ένταμ, Πίκλες 180 γραμ. ΤΕΜ ΑΡΑΒΙΚΗ ΠΙΤΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ-ΤΣΕΝΤΑΡ 140ΓΡ. TEM ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΙ ΠΑΡΙΖΑΚΙ - ΤΥΡΙ «Οικογένεια Στεργίου» TEM 500 ΣΥΝΟΛΟ

10 12. ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΙ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ - ΤΥΡΙ «Οικογένεια Στεργίου» TEM ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ-ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ TEM ΨΩΜΑΚΙ ΜΑΚΡΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ-ΤΥΡΙ TEM ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΕΝΤΑΜ-CHEDDAR-ΣΩΣ TEM ΤΡΙΓΩΝΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΤΥΡΙ-ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ TEM 1000 Α / Α ΟΜΑΔΑ Η - ΕΙΔΗ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ Ε Ι Δ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. NES CAFÉ CLASSIC 2,5 KGR. ΤΕΜΑΧΙΟ NES CAFÉ ESPRESSO 250GR ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΣΑΙ LIPTON Συσκ. 100 Φάκελα ΤΕΜΑΧΙΟ 6 4. ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 450 ΓΡΑΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΟLTO 85 GR (CHIPITA) ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΡΟΥΑΣΑΝ (ΦΤΗΝΟ) 75 GR +/- 10% TEMAXIO ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 70 γραμ. (ΦΥΣΙΚΗ - ΡΙΓΑΝΗ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ LACTA 85 γραμ. (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΙΤΣΙΝΙΑ TASTY 92 GR TEMAXIO ΔΡΑΚΟΥΛΙΝΙΑ TASTΥ 60 GR TEMAXIO ΠΑΚΟΤΙΝΙΑ TASTY 78 GR TEMAXIO ΦΟΥΝΤΟΥΝΙΑ TASTY 78 GR TEMAXIO CHEETOS LOTTO 60 GR TEMAXIO ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΙΟΝ 38 γραμ.(διαφορεσ ΓΕΥΣΕΙΣ) TEMAXIO BAKE ROLLS MINI 90 γρ. CHIPITA - 5 ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑMARETTI BINGO 68 γραμ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 225 γραμ. (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) TEMAXIO ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ 200 γρ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΦ. ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΟ CREAM CRACKERS ΣΙΤΟΥ 140 ΓΡΑΜ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ TEMAXIO CREAM CRACKERS ΣΙΚΑΛΕΩΣ 175 ΓΡΑΜ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΠΙΣΚΟΤΑ COOCIES 180 γρ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - 3 ΓΕΥΣΕΙΣ TEMAXIO CAPRICE CLASSIC 115 γρ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΣΙΧΛΕΣ ORBIT ΦΑΚΕΛΑΚΙ 27 γραμ. - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ HALLS και HALLS VITA C γρ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ Ο ΜΑΜΜΥ ΙΟΝ 100 γρ..διαφορεσ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΑΣΤΕΛΙ ΣΟΥΣΑΜΙ 100 γρ. TEMAXIO ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΣ 100 ΓΡ. TEMAXIO ΦΥΣΤΙΚΙ ΑΡΑΠΙΚΟ 100 ΓΡ. TEMAXIO ΧΑΡΤΟΜΑΝΔΗΛΑ SOFTEX 9 ΦΥΛΛΩΝ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΦΡΑΠΕ ΣΠΑΣΤΑ-ΤΥΛΙΧΤΑ ( 1 Χ 1000 Τεμ.) ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΤΥΡΟΠΙΤΤΑΣ ΧΑΡΤΙΝΟ 12,5CM X 21CM ΚΙΛΟ 120 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βασίλειος Γκορτζιάς

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Προς το Γ. Κ. Κ B ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ Προσφέρω όλα τα παρακάτω είδη με τις αντίστοιχες τιμές και γενικό σύνολο σύμφωνα με τις προϋπολογισθείσες ποσότητες χωρίς Φ. Π. Α. ΟΜΑΔΑ A - ΝΕΡΑ ΧΥΜΟΙ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ Α / Α Ε Ι Δ Ο Σ ΑΝΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΕΙΣΘΗΣΑ ΠΟΣΟΤΗΣ 1. ΝΕΡΟ ΑΥΡΑ 1,5 ΛΙΤΡΟ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ 3 Ε ΤΕΜ ΝΕΡΟ ΑΥΡΑ 0,50 ΛΙΤΡΟ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ 3 Ε ΤΕΜ 7200 ΧΥΜΟΙ ΑΜΙΤΑ 1 ΛΙΤΡΟ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ 3Ε 3. ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΜ Π-Μ-Β. (ΑΝΑΜΙΚΤΟΣ) ΤΕΜ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΕΜ ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΤΕΜ ΒΥΣΣΙΝΟ ΤΕΜ ΜΠΑΝΑΝΑ ΤΕΜ 2000 ΧΥΜΟΙ ΑΜΙΤΑ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ 3Ε 9. ΜΟΤΙΟΝ 330 ML. ΤΕΜ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ 330 ΜL. ΤΕΜ Π-Μ-Β. ΑΝΑΜΙΚΤΟΣ 250 ΜL. ΤΕΜ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΝΕΚΤΑΡ 250 ΜL. ΤΕΜ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 250 ΜL ΤΕΜ ΒΥΣΣΙΝΟ 250 ΜL ΤΕΜ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ 3 Ε ΚΟΥΤΑΚΙ 330 ΜL. ΤΕΜ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΠΡΟΙΟΝΤΑ 3 Ε ΠΛΑΣΤ ΦΙΑΛΗ 500ΜL ΤΕΜ ΤΣΑΙ NESTEA ΛΕΜΟΝΙ ΡΟΔΑΚΙΝΟ, ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛΗ 500ML ΤΕΜ 250 ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και εντός προθεσμίας 5 ημερών ο κατακυρωθείς προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει στην υπηρεσία δώδεκα (12) ψυγεία μονά βιτρίνα διαστάσεων 70Χ70Χ200 και ένα (1) διπλό βιτρίνα διαστάσεων 70Χ130Χ200 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

12 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Προς το Γ. Κ. Κ B ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ Προσφέρω τα παρακάτω είδη με τις αντίστοιχες τιμές χωρίς Φ. Π. Α. ΟΜΑΔΑ B - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α / Α Ε Ι Δ Ο Σ 1. NES CAFE CLASSIC 200 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 2. NES CAFÉ CLASSIC 100 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 3. NES CAFE CAPPUCHINO 250 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 4. ESPRESSO LAVAZZA 250 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 5. JACOBS ΦΙΛΤΡΟΥ KRONUNG 250 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 6. EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΛΟΥΜΙΔΗ 200 GR. (Παραδοσιακός) ΤΕΜΑΧΙΟ 7. EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΛΟΥΜΙΔΗ 500 GR. (Παραδοσιακός) ΤΕΜΑΧΙΟ 8. ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΦΕ 1Χ4-40 τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 9. ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ NESTLE 500 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 10. ΤΣΑΙ LIPTON Συσκ. 20 Φάκελα ΤΕΜΑΧΙΟ 11. ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ GR. (Σακουλάκι) ΤΕΜΑΧΙΟ 12. ΧΑΜΟΜΗΛΙ 20 GR. Κουτάκι ΤΕΜΑΧΙΟ 13. ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ 20 GR. Κουτάκι ΤΕΜΑΧΙΟ 14. ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ 1 LIT. ΤΕΜΑΧΙΟ 15. ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1 LIT. ΤΕΜΑΧΙΟ 16. ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1 ΛΙΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 17. ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΙΣΚΟ 500 GR. (No ) ΤΕΜΑΧΙΟ 18. ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 500 GR. (Νο 6-10, φτηνό οποιαδήποτε μάρκα) ΤΕΜΑΧΙΟ 19. ΡΥΖΙ 3 Α 500 GR. (Νυχάκι) ΤΕΜΑΧΙΟ 20. ΡΥΖΙ ΧΥΜΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 500 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 21. ΦΑΣΟΛΙΑ 500 GR. (Μέτρια) ΤΕΜΑΧΙΟ 22. ΦΑΚΕΣ 500 ΓΡΑΜ (ΨΙΛΕΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ 23. NTOMATOXYMOΣ PUMARRO 500 GR. CLASSIC ΤΕΜΑΧΙΟ 24. ΚΥΒΟΙ KNORR 6 Tεμ. 66 GR. (βοδινό-κοτόπουλο-λαχανικά ) ΤΕΜΑΧΙΟ 25. ΚETSUP CLASSIC 570 ML. HELLMANS (ΠΛΑΣΤ. ΜΠΟΥΚΑΛΙ) ΤΕΜΑΧΙΟ 26. ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 500ML. HELLMANS (ΠΛΑΣΤ. ΜΠΟΥΚΑΛΙ) ΤΕΜΑΧΙΟ 27. ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ 430 ML. HELMANS (ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ) ΤΕΜΑΧΙΟ 28. ΑΡΤΥΜΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ 330 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 29. AΛΑΤΙ 400 GR. ΚΑΛΑΣ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΑΖΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 30. ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 50 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 31. ΡΙΓΑΝΗ 50 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 32. ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 50 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 33. ΓΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟΒΛΑΧΑΣ 397 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 34. ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΝΟΥΝΟΥ (7,8%) 410 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 35. ΖΑΧΑΡΗ Συσκευασία 1 ΚΙΛΟ. ΤΕΜΑΧΙΟ 36. CORN FLAKES ΚΕLLOGS 375 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 37. QUACKER (WHITE OATS) 500 GR. Σακουλάκι. ΤΕΜΑΧΙΟ 38. ZAMΠON ZWAN 200 GR. (ΚΛΑΣΙΚΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 39. TONOΣ RIO MARE 160 GR.(ΝΕΡΟ - ΛΑΔΙ) ΤΕΜΑΧΙΟ 40. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ FLOKOS 450GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 41. ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 400 GR ΤΕΜΑΧΙΟ 42. ΑΛΕΥΡΙ 1 KG. (ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ 43. ΦΑΡΙΝΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΙΩΤΗΣ 500 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 44. ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 500 GR. ( ΨΙΛΟ ΧΟΝΔΡΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 45. ΜΕΡΕΝΤΑ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 400 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ

13 46. MΑΡΜΕΛΑΔΑ500gr. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 47. ΜΕΛΙ ΕΛΑΤΟ (1 ΚΙΛΟ) +/- 5 % ΤΕΜΑΧΙΟ 48. ΜΕΛΙ ΘΥΜΑΡΙ (1 ΚΙΛΟ) +/- 5 % ΤΕΜΑΧΙΟ 49. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΟΚΤΑΔΑ SOFTEX 8 X 105 GR.(+/-5% ΛΕΙΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 50. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΟ SOFTEX 2 X 105 GR. (+/-5% ΛΕΙΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 51. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ENDLESS ECONOMY 70 GR. 50 ΦΥΛΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 52. ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΑΓ/ΚΟ 1 ΚΙΛΟ ( +/-5%) ΤΕΜΑΧΙΟ 53. ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 270 ML. (50 Τεμ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 54. ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 130 ML. (50 Τεμ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 55. ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΦΡΑΠΕ ΣΠΑΣΤΑ-ΤΥΛΙΧΤΑ ( 1 Χ 100 Τεμ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 56. ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (21 cm) 20 Τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 57. ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 25 ΤΕΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 58. ENDLESS ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 500 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 59. OMINO BIANCO - ΣΑΠΟΥΝΙ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 1000 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 60. ΛΕΝΟΡ 750 ΜL ΤΕΜΑΧΙΟ 61. ΟΜΟ ΣΚΟΝΗ 1KG ΤΕΜΑΧΙΟ 62. HARPIC ΥΓΡΟ W.C. 750 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 63. AZAX ULTRA - ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1500 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 64. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑ ΣΟΥΠΕΡ ΓΙΓΑΣ ME ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 65. ΣΚΟΥΠΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 66. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ WETEX (VILEDA) No. 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 67. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 68. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΣΩΜΑΤΟΣ 2 ΟΨΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 69. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 52 Χ 75- ΣΕΤ 10 Τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 70. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 45 Χ 55-ΣΕΤ 20 Τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 71. ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΙΡΟΣ 125ΓΡ +/- 10% ΤΕΜΑΧΙΟ 72. ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ 400ΓΡ +/- 50ΓΡ. ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 73. ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ 400ΓΡ +/- 50ΓΡ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 74. ΣΑΜΠΟΥΑΝ HEAD&SHOULDERS 400 ML (ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ) ΤΕΜΑΧΙΟ 75. ΣΑΜΠΟΥΑΝ ULTREX 400 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 76. ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ BADEDAS 400 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 77. ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ AIM 75 ML. ΤΕΜΑΧΙΟ (WHITE SYSTEM, CRYSTAL GEL, INTEGRAL COMPLETE ) 78. ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ AIM (EXPLORER, EXPERT, EXPERIENCE) ΤΕΜΑΧΙΟ 79. ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ NIVEA 200 ML. ΤΕΜΑΧΙΟ 80. ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ BIC METAL (1X5) ΤΕΜΑΧΙΟ 81. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΙΝΙΟΝ R3 PHILIPS (1 X 4) ΤΕΜΑΧΙΟ 82. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ R6 PHILIPS ( 1 X 4) ΤΕΜΑΧΙΟ 83. ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΥΠΝΟΥ 45 cm x 65 cm. ΤΕΜΑΧΙΟ 84. ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ BIC (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ Ανά 500 Ευρώ ποσό τιμολογίου θα παρέχονται 1 κιλό μεγάλες πλαστικές σακούλες τροφίμων (Διάσταση 28 cm x 50 cm περίπου) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

14 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Προς το Γ. Κ. Κ B ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ Προσφέρω τα παρακάτω είδη με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης % για όλα τα προϊόντα επί της εκάστοτε κάθε φορά διαμορφούμενης νόμιμα μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους. Η μέση λιανική τιμή θα πιστοποιείται με δελτίο τιμών που θα εκδίδεται από την Διεύθυνση Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας ενώ το ποσοστό έκπτωσης υπολογίζεται στην προ Φ.Π.Α. αξία. ΟΜΑΔΑ Γ - ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΜΟΣΧΑΡΙ ΝΩΠΟ Α.Ο. ΚΙΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 2. ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΚΙΛΟ 3. ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΙΛΟ 4. ΣΥΚΩΤΙ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΙΛΟ 5. ΚΙΜΑΣ ΦΡΕΣΚΟΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΚΙΛΟ 6. ΧΟΙΡΙΝΟ Α.Ο. ΚΙΛΟ 7. ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΚΙΛΟ 8. ΠΑΝΣΕΤΑ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΙΛΟ 9. ΣΝΙΤΣΕΛ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΙΛΟ 10. ΑΡΝΙ ΝΩΠΟ [ΖΥΓΟΥΡΙ] ΚΙΛΟ.. % 11. ΑΡΝΑΚΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΙΛΟ 12. ΑΡΝΙΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΚΙΛΟ 14. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙΑ [ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ] ΚΙΛΟ 15. ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΗ ΚΙΛΟ 16. ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΚΙΛΟ 17. ΚΟΥΝΕΛΙ ΝΩΠΟ ΚΙΛΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

15 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Προς το Γ. Κ. Κ B ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ Προσφέρω όλα τα παρακάτω είδη με τις αντίστοιχες τιμές και γενικό σύνολο σύμφωνα με τις προϋπολογισθείσες ποσότητες χωρίς Φ. Π. Α. ΟΜΑΔΑ Δ : ΑΥΓΑ - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΘΕΙΣΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. ΑΥΓΑ 6ΑΔΑ ΜΕΓΕΘΟΣ XL (70-80 ΓΡ) (TIMH ANA 6AΔΑ) ΤΕΜ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΥΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟ ΤΕΜ ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΥΜΑ ΣΥΣΚ. 500ΓΡ. ΤΕΜ ΑΝΘΟΤΥΡΟ ΧΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΚ 500ΓΡ. ΤΕΜ ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 680 ΓΡ. +/- 30ΓΡ. TEM ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 340 ΓΡ. +/- 30ΓΡ. TEM ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΙΚΑΛΕΩΣ 340 ΓΡ. +/- 30ΓΡ. TEM ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΣΤΑΝΤΟΥΙΤΣ 400 ΓΡ. ΣΥΣΚ. 6 ΤΕΜ +/- 30ΓΡ TEM ΠΑΡΙΖΑ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΟ ΖΑΜΠΟΝ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΟ ΜΟΡΤΑΔΕΛΑ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΟ ΤΥΡΙ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΟ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ΣΥΣΚ. 300ΓΡ. +/- 30 ΓΡ TEM ΚΑΣΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400 ΓΡ. TEM ΣΑΛΑΜΙ ΑΕΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 180 ΓΡ. +/- 30 ΓΡ. TEM ΠΑΡΙΖΑΚΙ 330 ΓΡ. +/- 30 ΓΡ. TEM VITAM SOFT 250ΓΡ. ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΕΛΑΪΣ TEM ΓΑΛΑ ΝΟΥΝΟΥ FAMILY ΠΛΗΡΕΣ 1 ΛΙΤΡΟ TEM ΓΑΛΑ ΝΟΥΝΟΥ FAMILY 0% 1 ΛΙΤΡΟ TEM ΓΙΑΟΥΡΤΙ TOTAL CLASSIC 200GR (ΦΑΓΕ) TEM ΓΙΑΟΥΡΤΙ TOTAL LIGHT 2% 200GR (ΦΑΓΕ) TEM 140 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

16 Α/Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Προς το Γ. Κ. Κ B ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ Προσφέρω όλα τα παρακάτω είδη με τις αντίστοιχες τιμές και γενικό σύνολο σύμφωνα με τις προϋπολογισθείσες ποσότητες χωρίς Φ. Π. Α. ΕΙΔΟΣ ΟΜΑΔΑ E - ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΜΙΣΟΦΕΓΓΑΡΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑ 180 ΓΡ. ΤΕΜ ΖΑΜΠΟΝΟΤΥΡΟΠΙΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑ 235 ΓΡΑΜ. TEM ΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑ 170 ΓΡΑΜ. TEM ΠΙΤΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΥΣΚΩΜΕΝΗ 180 ΓΡΑΜ. TEM ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΣΤΡΙΦΤΗ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ (ΤΥΡΙ) 260 ΓΡ. TEM ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΣΤΡΙΦΤΗ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ 260 ΓΡ. TEM ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ 215 ΓΡΑΜ. TEM ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ 220 ΓΡΑΜ. TEM ΠΑΤΑΤΟΠΙΤΑ ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ 200 ΓΡΑΜ. TEM ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΚΟΥΡΟΥ 170 ΓΡΑΜ. TEM 720 ΜΟΝΑΔΟΣ Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και εντός προθεσμίας 5 ημερών ο κατακυρωθείς προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει στην υπηρεσία: Έναν (1) κυκλοθερμικό φούρνο με 2 ανεμιστήρες ανοξείδωτος μέσα έξω. Διαστάσεις: 60Χ60Χ60 περίπου. Χωρητικότητα: 4 λαμαρίνες (44Χ34 περίπου) Θερμοστάτης: ο C περίπου Χρονοδιακόπτης: 0 60 λεπτά Ισχύς: 2,5 kw 3 kw περίπου. Να συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον 4 ταψιά - σχάρες. ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

17 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Προς το Γ. Κ. Κ B ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ Προσφέρω όλα τα παρακάτω είδη με τις αντίστοιχες τιμές και γενικό σύνολο σύμφωνα με τις προϋπολογισθείσες ποσότητες χωρίς Φ. Π. Α. Α/Α ΟΜΑΔΑ Ζ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΝΑΚ - ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. BERLINER ΜΠΙΣΚΟΤΟ-ΠΡΑΛΙΝΑ (ΣΥΣΚ. 1 ΤΕΜ-105ΓΡ.) ΤΕΜ BERLINER ΜΠΙΣΚΟΤΟ-ΠΡΑΛΙΝΑ (ΣΥΣΚ. 4 ΤΕΜ-420ΓΡ.) TEM ΤΣΟΥΡΕΚΑΚΙ ΜΕ ΠΡΑΛΙΝΑ (ΣΥΣΚ. 1 ΤΕΜ-120ΓΡ) TEM ΣΤΑΦΙΔΟΨΩΜΟ (ΣΥΣΚ. 1 ΤΕΜ-90ΓΡ) TEM ΜΗΛΟΠΙΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗ (ΣΥΣΚ. 1 ΤΕΜ-105ΓΡ) TEM ΛΕΜΟΝΟΠΙΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗ (ΣΥΣΚ. 1 ΤΕΜ-105ΓΡ) TEM ΚΟΜΜΑΤΙ ΚΕΪΚ ΣΟΚΟΛΑΤΑ (ΣΥΣΚ. 1 ΤΕΜ.-100ΓΡ) TEM STRUDEL ΜΗΛΟ ΚΑΝΕΛΑ (ΣΥΣΚ. 1 ΤΕΜ-125ΓΡ) ΤΕΜ ΚΛΑΣΙΚΟΝ Sandwich σε στρογγυλό ψωμάκι, Μπιφτέκι, Τυρί Ένταμ, Πίκλες 180 γραμ. ΤΕΜ ΑΡΑΒΙΚΗ ΠΙΤΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ-ΤΣΕΝΤΑΡ 140ΓΡ. TEM ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΙ ΠΑΡΙΖΑΚΙ - ΤΥΡΙ «Οικογένεια Στεργίου» TEM ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΙ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ - ΤΥΡΙ «Οικογένεια Στεργίου» TEM ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ-ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ TEM ΨΩΜΑΚΙ ΜΑΚΡΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ-ΤΥΡΙ TEM ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΕΝΤΑΜ-CHEDDAR-ΣΩΣ TEM ΤΡΙΓΩΝΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΤΥΡΙ-ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ TEM 1000 ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

18 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Προς το Γ. Κ. Κ B ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ Προσφέρω όλα τα παρακάτω είδη με τις αντίστοιχες τιμές και γενικό σύνολο σύμφωνα με τις προϋπολογισθείσες ποσότητες χωρίς Φ. Π. Α. Α / Α ΟΜΑΔΑ Η - ΕΙΔΗ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ Ε Ι Δ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. NES CAFÉ CLASSIC 2,5 KGR. ΤΕΜΑΧΙΟ NES CAFÉ ESPRESSO 250GR ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΣΑΙ LIPTON Συσκ. 100 Φάκελα ΤΕΜΑΧΙΟ 6 4. ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 450 ΓΡΑΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΟLTO 85 GR (CHIPITA) ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΡΟΥΑΣΑΝ (ΦΤΗΝΟ) 75 GR +/- 10% TEMAXIO ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 70 γραμ. (ΦΥΣΙΚΗ - ΡΙΓΑΝΗ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ LACTA 85 γραμ. (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΙΤΣΙΝΙΑ TASTY 92 GR TEMAXIO ΔΡΑΚΟΥΛΙΝΙΑ TASTΥ 60 GR TEMAXIO ΠΑΚΟΤΙΝΙΑ TASTY 78 GR TEMAXIO ΦΟΥΝΤΟΥΝΙΑ TASTY 78 GR TEMAXIO CHEETOS LOTTO 60 GR TEMAXIO ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΙΟΝ 38 γραμ.(διαφορεσ ΓΕΥΣΕΙΣ) TEMAXIO BAKE ROLLS MINI 90 γρ. CHIPITA - 5 ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑMARETTI BINGO 68 γραμ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 225 γραμ. (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) TEMAXIO ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ 200 γρ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΦ. ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΟ CREAM CRACKERS ΣΙΤΟΥ 140 ΓΡΑΜ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ TEMAXIO CREAM CRACKERS ΣΙΚΑΛΕΩΣ 175 ΓΡΑΜ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΠΙΣΚΟΤΑ COOCIES 180 γρ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - 3 ΓΕΥΣΕΙΣ TEMAXIO CAPRICE CLASSIC 115 γρ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΣΙΧΛΕΣ ORBIT ΦΑΚΕΛΑΚΙ 27 γραμ. - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ HALLS και HALLS VITA C γρ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ Ο ΜΑΜΜΥ ΙΟΝ 100 γρ..διαφορεσ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΑΣΤΕΛΙ ΣΟΥΣΑΜΙ 100 γρ. TEMAXIO ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΣ 100 ΓΡ. TEMAXIO ΦΥΣΤΙΚΙ ΑΡΑΠΙΚΟ 100 ΓΡ. TEMAXIO ΧΑΡΤΟΜΑΝΔΗΛΑ SOFTEX 9 ΦΥΛΛΩΝ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΦΡΑΠΕ ΣΠΑΣΤΑ-ΤΥΛΙΧΤΑ ( 1 Χ 1000 Τεμ.) ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΤΥΡΟΠΙΤΤΑΣ ΧΑΡΤΙΝΟ 12,5CM X 21CM ΚΙΛΟ 120 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET (ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ) 2015 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΟΜΑΔΑ Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160γρ ΤΕΜ 450 2 ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 500γρ ΤΕΜ 500 3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000γρ ΤΕΜ 500 4 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2013. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2013. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗ 1 Ταχ. Διεύθυνση: Αγυιά Χανίων Ταχ. Κώδικας : 731 00 Πληροφορίες : Μακράκης Γεώργιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΩΡΟ ΤΟ ΝΕΡΟ!!

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΩΡΟ ΤΟ ΝΕΡΟ!! Καφέ Περιστέρι Megusta, Αγίου Παύλου 50 Περιστέρι, Megusta, Τηλ: 2105786490-1, 6983788264,ΩΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ : Δευτέρα - Παρασκευή 06:00-19:00, Σάββατο 06:00-18:00, Κυριακή Κλειστά. ΠΕΡΙ ΚΑΦΕ Espresso bar Espresso

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΙΣ././201 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΡ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:. / /..-201 Του :.. Έδρα :.... Οδός : Αριθµός.... Τηλέφωνο:....

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΤΥΠΟΥ Α ) Ταχ. Διεύθυνση: ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ταχ. Κώδικας: 451 10 Πληροφορίες: Καραφέρης Ι. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κ ω δ ι κ ο ς Π ε ρ ι γ ρ α φ η Ε ι δ ο υ ς Βάρος τεμαχίου. Συσκευασία κιβωτίου. Τιμή / τεμαχίου

Κ ω δ ι κ ο ς Π ε ρ ι γ ρ α φ η Ε ι δ ο υ ς Βάρος τεμαχίου. Συσκευασία κιβωτίου. Τιμή / τεμαχίου ΣΦΟΛΙΑΤΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ Διχτυ κρεμα-σταφιδες Τυρόπιτα Μισοφέγγαρο Νο1 170-180 γρ 50 τεμάχια Τυρόπιτα Τρίγωνη 170-180 γρ 50 τεμάχια Τυρόπιτα Παραλληλόγραμμη 170-180 γρ 50 τεμάχια Τυρόπιτα Μισοφέγγαρο Νο2 130-140

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΚΙΛΑ 30 3 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΝΩΠΕΣ ΚΙΛΑ 235 4 ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΚΙΛΑ 33

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΚΙΛΑ 30 3 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΝΩΠΕΣ ΚΙΛΑ 235 4 ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΚΙΛΑ 33 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. 15568 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ >> τρεχουσων αναγκών των Τμημάτων του Γ.Ν.Άρτας και του ξενώνα: Α/Α ΕΙΔΟΣ 1 ΣΠΑΛΑ ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων 5. Διακήρυξη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002570044 2015-02-11

15REQ002570044 2015-02-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 10-02-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/1741

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ Μ/Μ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΤΥΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (απαιτούνται δείγµα και προδιαγραφές) ΤΕΜΑΧΙΑ 3000 ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ (απαιτούνται δείγµα και προδιαγραφές) ΚΙΛΑ 00 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.2410 51 5043 FAX.2410 51 5054 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ. ΤΑ ΜΕΛΗ α.

ΤΗΛ.2410 51 5043 FAX.2410 51 5054 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ. ΤΑ ΜΕΛΗ α. ΠΡΟΣ : 110 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΤΗΛ.2410 51 5043 FAX.2410 51 5054 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την περιοδική προµήθεια Eιδών SUPER MARKET, ως η συνηµµένη κατάσταση, προς κάλυψη των αναγκών της 110 ΠΜ (της Λέσχης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙ646ΨΧΥ1-ΥΒ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΙ646ΨΧΥ1-ΥΒ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΙΙ ΝΙΓΡΙΤΑ ΣΕΡΡΩΝ =============================== ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8Β /2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

από 05/12 έως 12/12/2013

από 05/12 έως 12/12/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αναλήψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ. Καλό 4/7/2015. Καλοκαίρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ. Καλό 4/7/2015. Καλοκαίρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Καλό ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ 4/7/2015 Καλοκαίρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΩΙΝΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΤ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΒΑΝΙΛΙΑ 480ΓΡ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΜΕΛΙ 480ΓΡ 3,47 KELLOGGS CORN FLAKES 375ΓΡ 1,99 KELLOGGS COCO POPS 375ΓΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τρόφιμα Διάφορα προς πώληση 27.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τρόφιμα Διάφορα προς πώληση 27.000,00 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΙΙ ΝΙΓΡΙΤΑ ΣΕΡΡΩΝ =============================== ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν 2B /2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΙΙ ΝΙΓΡΙΤΑ ΣΕΡΡΩΝ =============================== ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1Γ /2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη : 06 /2015

Διακήρυξη : 06 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κορυδαλλός 16-2- 2015 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ αριθ. πρωτ: 263 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ Κ.Α.Υ.Φ Διακήρυξη : 06 /2015 Ταχ. Δ/νση: Νικηφορίδη 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014-2015

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014-2015 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 03 Αλλαντικά 04 Αλλαντικά - Food Service 05 Τυροκομικά 06 Γάλατα - Κρέμες - Βούτυρα 07 Σάλτσες - Κονσέρβες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 21/11/2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 2535 (ΕΠΑ.Σ.-ΙΕΚ) ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: 49 Ο χλμ Λεωφ.Σουνίου Τ.Κ. 19013, Ανάβυσσος ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

21-03-2013 ημέρα Πέμπτη.

21-03-2013 ημέρα Πέμπτη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27-02-2013 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 4467 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ: 2310 754410 Fax: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙ 25/09/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου οικονομικού έτους 2013 1 ΠΟΣΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: 44.356,91 1. ΜΕΛΕΤΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαθέτουμε εκτός από τα δικά μας προϊόντα και προϊόντα από την συνεργασία μας με τις ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ M.M.

Διαθέτουμε εκτός από τα δικά μας προϊόντα και προϊόντα από την συνεργασία μας με τις ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ M.M. Σφολιάτες Διαθέτουμε εκτός από τα δικά μας προϊόντα και προϊόντα από την συνεργασία μας με τις καλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ M.M. ΣΦΟΛΙΑΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1631,

Διαβάστε περισσότερα

42 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2011-2012 1970-2012. Σελ. 6-7. Σελ. 8-9. Σελ. 10-11. Σελ. 14-15. Σελ. 16-17. Σελ. 18-19. Σελ. 20-21

42 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2011-2012 1970-2012. Σελ. 6-7. Σελ. 8-9. Σελ. 10-11. Σελ. 14-15. Σελ. 16-17. Σελ. 18-19. Σελ. 20-21 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2011-2012 1970-2012 42 ΧΡΟΝΙΑ Σελ. 6-7 Η εταιρεία έχει ως αφετηρία το έτος 1970, όταν δημιούργησε το πρώτο εργαστήριο - κατάστημά της, με έδρα τη Νέα Σμύρνη Αττικής. Σελ. 8-9 Σελ. 10-11 Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 8: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα. ΟΜΑ Α 7: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου νωπά

ΟΜΑ Α 8: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα. ΟΜΑ Α 7: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου νωπά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Μελιδονίου 27 ΧΑΝΙΑ 73141 Τηλ.: 28210-23392 Fax: 28210-23361 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Μ. Διαμαντοπούλου Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Μ. Διαμαντοπούλου Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 31-8-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 229420/5580 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ταχ. Δ/νση: πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου. Πόλη: Νεάπολη. Ταχ. Κώδικας: 72400

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ταχ. Δ/νση: πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου. Πόλη: Νεάπολη. Ταχ. Κώδικας: 72400 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Νεάπολις, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 278 Ταχ. Δ/νση: πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου Πόλη: Νεάπολη Ταχ. Κώδικας: 72400 Πληροφορίες: Πρωτ. Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα: Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού ΜΕΛΕΤΗ

Προς: Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα: Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι 28 /01/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2041 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ/νση: Κίρκης & Μίνωος 8 Τηλ.-Φαξ: 210-6083826 Email: prosxolag@gmail.com Προς: Δ/νση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς στεγάζουμε το κίνημα των Ελλήνων παραγωγών. Σας προσφέρουμε χωρίς μεσάζοντες ελληνικά, συνεταιριστικά, ποιοτικά και φθηνά προϊόντα.

Εμείς στεγάζουμε το κίνημα των Ελλήνων παραγωγών. Σας προσφέρουμε χωρίς μεσάζοντες ελληνικά, συνεταιριστικά, ποιοτικά και φθηνά προϊόντα. Από 21/3-24/4 Εμείς στεγάζουμε το κίνημα των Ελλήνων παραγωγών. Σας προσφέρουμε χωρίς μεσάζοντες ελληνικά, συνεταιριστικά, ποιοτικά και φθηνά προϊόντα. Χωριάτικο Δομοκού αλεύρι 3 κιλ ΟΛΥΜΠΙΑ εξαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

Πενήντα χρόνια παρουσίας στο εμπόριο τυροκομικών προϊόντων

Πενήντα χρόνια παρουσίας στο εμπόριο τυροκομικών προϊόντων Πενήντα χρόνια παρουσίας στο εμπόριο τυροκομικών προϊόντων Η εταιρεία Τυροκομικά Κακναβάτου εδώ και σχεδόν πενήντα χρόνια πρωτοπορεί στο εμπόριο τυροκομικών προϊόντων. Συνεργάζεται με πολλά πιστοποιημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ «Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη χορηγητών διαφόρων ειδών τροφίμων, για ένα έτος».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ «Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη χορηγητών διαφόρων ειδών τροφίμων, για ένα έτος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία 10 /07/2013 Αρ. Πρωτοκ : Φ/Λ/17/8504

Διαβάστε περισσότερα

1,39 /ΚΙΛΟ 6,57 /ΚΙΛΟ

1,39 /ΚΙΛΟ 6,57 /ΚΙΛΟ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΠΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ 0,75 /ΚΙΛΟ ΠΑΤΑΤΕΣ 0,40 /ΚΙΛΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΧΥΜΟΥ 1,39 /ΚΙΛΟ ΜΠΑΝΑΝΕΣ 0,99 /ΚΙΛΟ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΙΜΕΝΤΙΝΕΣ AΛΛΑΝΤΙΚΑ ΠΟΝ TΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΟΝ 6,36 /ΚΙΛΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ανήκει στη Διακήρυξη 2015. 1-19 - προσφορές στους προϋπολογισμούς φορέων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ανήκει στη Διακήρυξη 2015. 1-19 - προσφορές στους προϋπολογισμούς φορέων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ανήκει στη Διακήρυξη 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΧΕΔΙΑ) 1-19 - προσφορές στους προϋπολογισμούς φορέων Σημειώνεται ότι συντάσσεται ενδεικτικός προϋπολογισμός για την κατά προσέγγιση εκτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με Φ. Π. Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου» K. Μ. : Π118 /2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ,

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΟΜΑΔΑ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Της επιχείρησης, έδρα..., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο., fax... Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ TIMH/ΜΟΝΑΔΟΣ 1 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 2080 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 3100

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 8/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συναντήστε την επιτυχία, με επιλογές ποιότητας

Συναντήστε την επιτυχία, με επιλογές ποιότητας enjoy the difference... Συναντήστε την επιτυχία, με επιλογές ποιότητας Εταιρικό προφίλ Η εταιρεία BAKER MASTER A.B.E.E. ιδρύθηκε το 2000 από νέους ανθρώπους με γνώσεις, επαγγελματισμό, όραμα και πίστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 2/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 23-01-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/964

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-03-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5651 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-03-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5651 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-03-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5651 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ Διεύθυνση: Ταχυδρομικό Γραφείο Δικ. Μεγάρου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διακήρυξη 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα 30 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθμ.Πρωτ: 2619 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ A ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταυράκι Ιωαννίνων Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Το Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ έχοντας υπόψη:

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Το Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6463/727333 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 29/01/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1230/705894

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού Θεσσαλονίκη 23-10-2013 και Επιχορηγήσεων Αριθμός Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. Δήμου Πύδνας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των ΟΛΘ ΑΕ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των ΟΛΘ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ.ΓΕΜΗ 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ TMHMA: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1. ΟΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ:

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1. ΟΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ: Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ ----- ----- ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 14/02/2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Για την

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την «Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας ειδών διαβίωσης για τους δέκα πέντε (15) ενοίκους- ασθενείς του Οικοτροφείου, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αγίας Ζώνης αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 6.617,82

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 6.617,82 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΕΙΔΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΕΙΔΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΕΙΔΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή προσφορών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 629 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Καλαμάτα, 10/03/2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ.Πρωτ. :3906 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Αριθμ. Απόφ. 347/2012 ΘΕΜΑ: 7 ο Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Υγειονομικού Υλικού Χρήσεως ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002552688 2015-02-02

15PROC002552688 2015-02-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2Γ /2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ( ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ) ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2Γ /2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ( ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ) ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΙΙ ΝΙΓΡΙΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ============================== ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2Γ /2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μελέτη Νο 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 19-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Π. οικ. 2731 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ /ΝΣΗ ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

Διαβάστε περισσότερα

12 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

12 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 04-04-2014 1 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 21274/04-04-2014 12 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 08-10-2015. Αριθ. Πρωτ. :17824 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θεσσαλονίκη 08-10-2015. Αριθ. Πρωτ. :17824 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 08-10-2015 Αριθ. Πρωτ. :17824

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ENA FOOD CASH & CARRY

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ENA FOOD CASH & CARRY Οι 15νθήμερο ΑΠΙΣΤΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Απίστευτες ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ προσφορές ισχύουν από 17/02/2011 έως 02/03/2011 ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ENA FOOD CASH & CARRY ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ JACOBS ΕΚΛΕΚΤΟΣ 250g µε 12 τεµάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

& ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1

& ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 B.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΔΗ : Σε περίπτωση προσφορών των προϊόντων από τις εταιρείες, ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια νωπού χοιρινού κρέατος το οποίο θα χορηγηθεί σε άπορους δηµότες κατά τις ηµέρες των εορτών του Χριστουγέννων 2015 και την προµήθεια αρνίσιου κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια εµφιαλωµένου νερού για το έτος 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 1177 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή. της παρουσίασης. «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού

Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή. της παρουσίασης. «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή της παρουσίασης «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού Διαφάνεια 1: Η παρουσίαση έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

DELIVERY MENU. Delivery Κέντρο: 2310 24 49 24 & 22 22 50. Λαχταριστή αφράτη ζύμη φτιαγμένη καθημερινά με τον παραδοσιακό τρόπο!

DELIVERY MENU. Delivery Κέντρο: 2310 24 49 24 & 22 22 50. Λαχταριστή αφράτη ζύμη φτιαγμένη καθημερινά με τον παραδοσιακό τρόπο! Λαχταριστή αφράτη ζύμη φτιαγμένη καθημερινά με τον παραδοσιακό τρόπο! DELIVERY MENU Delivery Κέντρο: 2310 24 49 24 & 22 22 50 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 13:00 MM - 02.30 ΠΜ WIND: 6992 266 942 WHAT S UP: 6982 374

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002795505 2015-05-22

15PROC002795505 2015-05-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΒΜ38469Η25-ΛΔ5 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 04/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος του δ.σ. της Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. έχοντας υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος του δ.σ. της Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. έχοντας υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ «Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 999268569 - Δ.Ο.Υ. ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70517/70/Β/10/56 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

00,00 ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ. τεύχος ΑΠΟ 15/05/08 ΕΩΣ 28/05/08. Δώρο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ. NESCAFE CLASSIC 750g

00,00 ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ. τεύχος ΑΠΟ 15/05/08 ΕΩΣ 28/05/08. Δώρο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ. NESCAFE CLASSIC 750g ΑΠΟ 15/05/08 ΕΩΣ 28/05/08 ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ τεύχος 10 ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΡΑΝΤΑΝΗΣ 500ml NESCAFE CLASSIC 750g ΚΙΒΩΤΙΟ 24 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΕΤΣΑΠ VETTO 4lt Δώρο ΜΕ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΩΡΟ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΛΟΥΜΙΔΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικού Διαγωνισμού Α. Το Ίδρυμα της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, σύμφωνα με την από 15/7/2013 απόφαση του Πολυμελούς του Συμβουλίου, προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΛΙΝΑ ΚΑΚΑΟ 12kgr Το τεμάχιο. ΚΡΕΜΑ ΠΑΝΑΚΟΤΑ 1κ. Το τεμ. 4,59. 4,12 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ το κιλό...6,00. ΣΥΚΟ το κιλό..4,18. ΣΤΑΦΥΛΙ το κιλό...

ΠΡΑΛΙΝΑ ΚΑΚΑΟ 12kgr Το τεμάχιο. ΚΡΕΜΑ ΠΑΝΑΚΟΤΑ 1κ. Το τεμ. 4,59. 4,12 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ το κιλό...6,00. ΣΥΚΟ το κιλό..4,18. ΣΤΑΦΥΛΙ το κιλό... 1 ΠΡΑΛΙΝΑ ΚΑΚΑΟ 12kgr 29,60 ΠΡΑΛΙΝΑ ΛΕΥΚΗ F&B 5kgr 15,65 ΚΡΕΜΑ ΠΑΝΑΚΟΤΑ 1κ Το τεμ. 4,59 ΜΑΡΑΣΚΗΝΟ 850γρ 4,90 ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ 850γρ 4,782 ΓΛΥΚΑ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 3Κ το τεμ. ΑΝΑΝΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ 3Κ το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη, 16 Οκτωβρίου 2012 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 5389 Πληροφορίες: Κάιτατζης Γεώργιος Τσαμπαρλή Φερενίκη Ταχ. Δ/νση: Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002761996 2015-05-08

15PROC002761996 2015-05-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓ. 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΩΞ6Ο469Β7Θ-ΘΞΞ ΑΔΑΜ: 14SYMV002502261

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΩΞ6Ο469Β7Θ-ΘΞΞ ΑΔΑΜ: 14SYMV002502261 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΩΞ6Ο469Β7Θ-ΘΞΞ ΑΔΑΜ: 14SYMV002502261 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τοποθέτηση αυτόματων πωλητών στην ΕΠΑΣ Αναβύσσου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τοποθέτηση αυτόματων πωλητών στην ΕΠΑΣ Αναβύσσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανάβυσσος, 11/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Aρ. Πρωτ.: 1946 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΕΠΑ.Σ) ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 49ο χλμ. Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου, 190 13 Ανάβυσσος Πληροφορίες: κ. Ματαράγκας, κα.κοβούση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΝΩΚΩ-ΙΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.500,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. Α.Π.

ΑΔΑ: ΒΙΚΝΩΚΩ-ΙΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.500,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. Α.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.500,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. Α.Π. 1608 1 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:.

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ: 2655 3 60300, -323 FAX: : 2655 3 24000 ΜΕΛΕΤΗ Αριθ 6/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών Φρέσκου γάλατος, Παντοπωλείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα