ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘ/ΝΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ Γ. Κ. Κ. Β ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ Μαλανδρίνο 10 Οκτωβρίου 2014 Αριθμ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘ/ΝΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ Γ. Κ. Κ. Β ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ Μαλανδρίνο 10 Οκτωβρίου 2014 Αριθμ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘ/ΝΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ Γ. Κ. Κ. Β ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ Μαλανδρίνο 10 Οκτωβρίου 2014 Αριθμ. πρωτ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 24 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ Ο Διευθυντής του Γ.Κ.Κ. Β Τύπου Μαλανδρίνου αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α] Του Ν.2286/95[ΦΕΚ.19/Α/95] Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. β]του Ν.2362/95[ΦΕΚ.247/95] Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. γ] Του Π.Δ/τος 118/07[ΦΕΚ.150/Α/07] Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου. δ] Το άρθρο 40 του Π. Δ/.τος173/90 [ΦΕΚ.62/Α/90] Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου. ε] Το άρθρο 3 παραγρ. 1 του Ν.2218/94 [ΦΕΚ.90/Α/94]. στ] Το άρθρο 35 του Ν.3377/2005 [ΦΕΚ202/Α/94/ ]. ζ] Το Ν.3438/2006 [ΦΕΚ33/Α/ ]. η)το Ν.2741/ «Ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». θ) Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 2. Την αριθμ /04 [ΦΕΚ.842/Β/04] απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δικαιοσύνης και στους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού». 3. Την αρίθ. 2/2014 απόφαση συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμών για το έτος Την αρίθ. 23/2014 απόφαση διεξαγωγής μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών Καντίνας Κυλικείου για τις ατομικές ανάγκες των κρατουμένων του Καταστήματος μας. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 1. Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών Καντίνας Κυλικείου για τις ανάγκες των κρατουμένων του Καταστήματος μας για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και με δικαίωμα υπό προϋποθέσεις, παράτασης της σύμβασης μέχρι και ένα (1) μήνα. 2. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Γ.Κ.Κ. Β ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ 27/10/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 10:00 π.μ. 3. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην Διαχειριστική Επιτροπή του Καταστήματος την 27/10/2014 ημέρα Δευτέρα το αργότερο έως και ώρα 10:00 π.μ. στο Κατάστημά μας. 4. Προσφορά που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνεται υπόψη. 5. Οι προσφορές που θα αποσταλούν με το Ταχυδρομείο πρέπει να κατατεθούν στην φυλακή μέχρι και τις 09:30 το πρωί της ημέρας του διαγωνισμού. 6. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα πλην εκείνων που για διαφόρους λόγους έχουν απομακρυνθεί από χορηγητές. 7. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με: Τους συμπληρωματικούς γενικούς όρους των παραρτημάτων. Τον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. 8. Επισυνάπτονται τα παραρτήματα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Τα παραρτήματα αυτά θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής. 9. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την διαχείριση του Καταστήματος τηλ Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βασίλειος Γκορτζιάς

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ Γ ΟΜΑΔΑ Δ ΟΜΑΔΑ E ΟΜΑΔΑ Z ΟΜΑΔΑ Η ΝΕΡΑ ΧΥΜΟΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΥΓΑ - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΝΑΚ - ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΕΙΔΗ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και τις προτιμήσεις των κρατουμένων ΤΕΜΑΧΙΟ - ΚΙΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Β ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το παράρτημα Β Αναλυτικά τα προς προμήθεια είδη αναφέρονται στο παράρτημα Γ της παρούσης. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βασίλειος Γκορτζιάς

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 1. Υπεύθυνη δήλωση του N.1599/86, με σφραγίδα και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας στην οποία: α. θα αναγράφονται, τα στοιχεία του διαγωνισμού β. θα αναγράφεται ότι «Δεν έχουν αποκλεισθεί από το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα σε όλη την Επικράτεια» γ. Θα δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής Δεν έχουν καταδικασθεί Δεν τελούν σε πτώχευση Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο Δεν τελούν υπό εκκαθάριση Τα οχήματα που χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των προϊόντων, για τα οποία καταθέτουν προσφορά, είναι σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής, διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιήσεις που ο νόμος ορίζει Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν οποιαδήποτε δικαιολογητικά ζητηθούν από την υπηρεσία. 2. Άδεια λειτουργίας του καταστήματος ή της επιχείρησης 3. Πιστοποιητικά εφαρμογής συστήματος ανάλυσης κινδύνων και κρισίμων σημείων ελέγχου HACCP για την ασφάλεια των τροφίμων ή κατά το πρότυπο Ε.Ν. I.S.O 22000:2005 από φορέα διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ, ή από φορέα διαπίστευσης μέλους της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση, για τις ομάδες Γ και Ζ. 4. Οικονομική προσφορά. (εις διπλούν) ΑΡΘΡΟ 2 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) σφραγισμένα και υπογεγραμμένα αντίγραφα, καθαρογραμμένη και χωρίς σβησίματα. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες. Για την ομάδα Β ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν τιμές για όσα προϊόντα επιθυμούν από αυτά που περιλαμβάνονται σε αυτή. Στις ομάδες Α ΝΕΡΑ ΧΥΜΟΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, Δ ΑΥΓΑ - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ. E - ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ, ΟΜΑΔΑ Ζ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΝΑΚ - ΖΑΧΑΡΩΔΗ και ΟΜΑΔΑ Η - ΕΙΔΗ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ οι συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν τιμές για όλα τα προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτήν και να αναγράψουν το συνολικό ποσό της προσφοράς τους. Τέλος, στην ομάδα Γ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, βάση για την ανάδειξη προμηθευτή, είναι το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης % επί της εκάστοτε κάθε φορά διαμορφούμενης νόμιμα μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους, ενώ θα προσφέρεται ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για όλα τα προϊόντα αυτής. Οι τιμές που προσφέρονται σε όλες τις ομάδες είναι χωρίς Φ.Π.Α., ενώ στην ομάδα Γ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ το ποσοστό έκπτωσης υπολογίζεται στην προ Φ.Π.Α. αξία. Η μέση λιανική τιμή θα πιστοποιείται με δελτίο τιμών που θα εκδίδεται από την Διεύθυνση Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Π.Δ.173/1990 (ΦΕΚ 62Α.) και του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α.) και θα ανακοινώνεται στους προμηθευτές για την έκδοση τιμολογίου από την υπηρεσία μας με FAX ή τηλεφωνικά. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

4 ΑΡΘΡΟ 3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, ως εκπρόθεσμες. 2. Ως κριτήριο κατακύρωσης για τις ομάδες Α, Δ, Ε, Ζ και Η είναι η χαμηλότερη σταθερή τιμή προσφοράς, μειοδότης δε θα ανακηρυχθεί ο προμηθευτής που στο σύνολο της αξίας της ομάδας έχει το χαμηλότερο γενικό σύνολο με βάση τις προϋπολογισθείσες ποσότητες. Στην ομάδα Β κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών είναι η χαμηλότερη σταθερή τιμή προσφοράς για κάθε είδος ξεχωριστά. Στην ομάδα Γ, κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών είναι το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης % επί της εκάστοτε κάθε φορά διαμορφούμενης νόμιμα μέσης λιανικής τιμής πώλησης των ειδών της ομάδας όπως πιστοποιείται με δελτίο τιμών που θα εκδίδεται από την Διεύθυνση Εμπορίου και Τουρισμού της Π. Ε. Φωκίδας. 3. Σε περίπτωση που ο κατακυρωθείς προμηθευτής δεν προμηθεύσει τον ζητούμενο από την Υπηρεσία εξοπλισμό (όπως π.χ. ορίζεται στις ομάδες Α και Ε ) εντός τον χρονικών ορίων που ορίζονται στην προσφορά τους, αυτομάτως θα θεωρείται έκπτωτος από την συγκεκριμένη ομάδα ειδών και θα κατοχυρώνεται στον αμέσως επόμενο διαγωνιζόμενο που πληροί τα κριτήρια. ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η χορήγηση των υπό προμήθεια ειδών θα αρχίσει από την ημερομηνία που αναφέρεται στη σύμβαση και θα διαρκέσει για έξι (6) μήνες, με δικαίωμα της υπηρεσίας να την παρατείνει για ένα (1) επιπλέον μήνα χωρίς περεταίρω διαδικασία. 2. Ο προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωση του έναντι του Δημοσίου για τυχόν αυξομείωση των χορηγουμένων ειδών, λόγω αλλαγής των προτιμήσεων των κρατουμένων, μείωσης της δύναμης των κρατουμένων ή προσωρινής διακοπής της λειτουργίας του Καταστήματος Κράτησης και γενικότερα κάθε παράγοντα πέραν του ελέγχου της υπηρεσίας, ή σε περίπτωση κατάργησης του ή μεταφοράς σε άλλη τοποθεσία. Στις τελευταίες δύο περιπτώσεις διακόπτεται η σύμβαση με σχετική απόφαση και μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού η οποία είναι αρμόδια και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συμβάσεων. ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1. Η μεταφορά των ειδών στο Γ. Κ. Κ. B τύπου Μαλανδρίνου, θα γίνεται με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες του Προμηθευτή, ενώ τα μεταφορικά οχήματα ή/και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά τροφίμων πρέπει να διατηρούνται καθαρά, και σε καλή κατάσταση, ώστε να προφυλάσσονται τα τρόφιμα από μολύνσεις. 2. Όπου είναι αναγκαίο, τα μεταφορικά οχήματα ή και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τροφίμων πρέπει να έχουν την ικανότητα να τα διατηρούν στην κατάλληλη θερμοκρασία και να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε, αν χρειαστεί, να ελέγχεται το επίπεδο θερμοκρασίας και να έχουν την σχετική κάθε φορά άδεια καταλληλότητας. 3. Η μεταφορά των τροφίμων θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα μέχρι τις αποθήκες της φυλακής, σύμφωνα με την παραγγελία που θα δίνεται κάθε φορά και η παράδοσή τους θα γίνεται από τις 8 μέχρι τις 11π.μ. 4. Η υπηρεσία μας για μεγάλες ποσότητες θα ειδοποιεί τον προμηθευτή τουλάχιστον δύο (2) ημέρες νωρίτερα με γραπτή παραγγελία η οποία θα δίδεται εντός του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων του νομού. Τα είδη θα συνοδεύονται οπωσδήποτε με το εκάστοτε νόμιμο παραστατικό έγγραφο (δελτίο αποστολήςτιμολόγιο κλπ.) στο οποίο θα αναγράφεται υποχρεωτικά και με λεπτομέρεια το είδος, η ποσότητα, το βάρος, η συσκευασία και κάθε άλλο χαρακτηριστικό του γνώρισμα. 5. Οι Προμηθευτές που θα κατακυρωθούν υποχρεούνται να προμηθεύουν το κατάστημά μας με τα προϊόντα όταν τους ζητείται με έγγραφη παραγγελία. 6. Τα είδη θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής της Καντίνας του Καταστήματος Κράτησης Μαλανδρίνου, η οποία είναι αρμόδια για την διαπίστωση της ποιότητας και ποσότητας των ειδών και θα γνωμοδοτεί για την παραλαβή ή μη των υπό προμήθεια ειδών. 7. Τα παραλαμβανόμενα είδη θα πρέπει να έχουν, όταν απαιτείται, την μεγαλύτερη δυνατή ημερομηνία λήξεως από την ημερομηνία παράδοσης στο Κατάστημα. Σε είδη που δίνεται σταθερή τιμή και υπάρχει

5 έκπτωση ποσού ή ποσοστού θα αφαιρείται από την προσφερόμενη σταθερή τιμή προς όφελος των κρατουμένων. 8. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τόσα προϊόντα σε είδος και ποσότητα, όσα αναφέρονται στο ειδικό έντυπο παραγγελίας που αποστέλλεται από τον υπεύθυνο παραγγελιών της υπηρεσίας μας τουλάχιστον δύο (2) ημέρες νωρίτερα. Σε περίπτωση που τα συνοδευτικά των προϊόντων παραστατικά δεν συμφωνούν στα είδη και την ποσότητα με την έγγραφη παραγγελία, η επιτροπή παραλαβής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή τους και ο προμηθευτής υποχρεούται να φέρει τα σωστά είδη και ποσότητες το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών. 9. Ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί την προμήθεια είδους με την δικαιολογία ότι υπάρχει έλλειψη αυτού στην αγορά, εκτός εάν αυτός προσκομίσει βεβαίωση της Δ/νσης Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας ή της έδρας της επιχείρησης, περί ανυπαρξίας του είδους στην αγορά, οπότε και είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει έγκαιρα την υπηρεσία μας για αυτή την έλλειψη. 10. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το είδος, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους απόρριψης. Με απόφαση του Διευθυντή της υπηρεσίας ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η αντικατάστασή του με άλλο κανονικό είδος μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην ανωτέρω απόφαση, ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στο κατάστημά μας. 11. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής μεταθέσει τον χρόνο παραλαβής των ειδών, για λόγους ανωτέρας βίας ή άλλους ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 12. Εάν ο προμηθευτής δεν συμμορφώνεται η υπηρεσία μπορεί να προβεί στην αγορά του είδους από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του και να του επιβάλλει πρόστιμο ίσον με δέκα τοις εκατό (10%) επί της συμβατικής αξίας της απορριφθείσας ποσότητας. Στον προμηθευτή επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/ Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα του δειγματοληπτικού ελέγχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Π.Δ. 118/07. Στην παράδοση πρέπει να παρευρίσκεται ο προμηθευτής ή αντιπρόσωπός του κατάλληλα εξουσιοδοτημένος και ο οποίος είναι υποχρεωμένος να υπογράφει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής ή πρακτικά τυχόν δειγματοληψίας ή παραβάσεων. Στο πρακτικό θα σημειώνεται εκτός από την παράβαση που συνιστούν τα πραγματικά γεγονότα, η χρονολογία της παράβασης, το είδος, η ποσότητα και κάθε άλλο στοιχείο που η επιτροπή παραλαβής κρίνει απαραίτητο. 14. Για όσα επιτρεπόμενα είδη ζητηθούν και δεν αναφέρονται στο έντυπο προσφοράς των ειδών, θα προσφέρονται στην λιανική τιμή πώλησης που θα υπάρχουν στο κατάστημα του προμηθευτή την ημέρα χορήγησης των. Τα είδη αυτά θα συνοδεύονται από τα νόμιμα παραστατικά πώλησης (απόδειξη ταμειακής μηχανής) και θα εξοφλούνται απευθείας από τον πελάτη κρατούμενο με την καταβολή μαρκών δια μέσου της καντίνας του Καταστήματος. Η προμήθεια αυτών των ειδών θα πραγματοποιείται αναλογικά στο χρονικό διάστημα που ορίζει η σύμβαση, από τους προμηθευτές που κατακυρώθηκαν στην εκάστοτε κατηγορία προϊόντων, σύμφωνα με το πλήθος των προϊόντων που μειοδότησαν. 15. Σε όλα τα είδη πρέπει να υπάρχει ένδειξη στην Ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 6 ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται από την Διαχείριση του Καταστήματος Κράτησης, μετά την παραλαβή των ειδών και των απαραιτήτων συνοδευτικών παραστατικών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πληρωμή δύναται να πραγματοποιηθεί εντός 10 εργασίμων ημερών, χωρίς κάποια αξίωση αποζημίωσης από τον προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 7 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Απαγορεύεται από τον προμηθευτή, η με οποιαδήποτε μορφή εκχώρηση, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, που προκύπτουν από την σύμβαση που θα συναφθεί, σε οποιονδήποτε τρίτο. 2. Ο προμηθευτής θα φέρει τις αστικές-διοικητικές ευθύνες για το προσωπικό το οποίο απασχολεί. 3. Στη διακήρυξη αυτή επισυνάπτονται τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α,Β και Γ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βασίλειος Γκορτζιάς

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑ A - ΝΕΡΑ ΧΥΜΟΙ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ Α / Α Ε Ι Δ Ο Σ ΑΝΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΣ 1. ΝΕΡΟ ΑΥΡΑ 1,5 ΛΙΤΡΟ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ 3 Ε ΤΕΜ ΝΕΡΟ ΑΥΡΑ 0,50 ΛΙΤΡΟ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ 3 Ε ΤΕΜ 7200 ΧΥΜΟΙ ΑΜΙΤΑ 1 ΛΙΤΡΟ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ 3Ε 3. ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΜ Π-Μ-Β. (ΑΝΑΜΙΚΤΟΣ) ΤΕΜ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΕΜ ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΤΕΜ ΒΥΣΣΙΝΟ ΤΕΜ ΜΠΑΝΑΝΑ ΤΕΜ 2000 ΧΥΜΟΙ ΑΜΙΤΑ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ 3Ε 9. ΜΟΤΙΟΝ 330 ML. ΤΕΜ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ 330 ΜL. ΤΕΜ Π-Μ-Β. ΑΝΑΜΙΚΤΟΣ 250 ΜL. ΤΕΜ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΝΕΚΤΑΡ 250 ΜL. ΤΕΜ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 250 ΜL ΤΕΜ ΒΥΣΣΙΝΟ 250 ΜL ΤΕΜ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ 3 Ε ΚΟΥΤΑΚΙ 330 ΜL. ΤΕΜ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΠΡΟΙΟΝΤΑ 3 Ε ΠΛΑΣΤ ΦΙΑΛΗ 500ΜL ΤΕΜ ΤΣΑΙ NESTEA ΛΕΜΟΝΙ ΡΟΔΑΚΙΝΟ, ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛΗ 500ML ΤΕΜ 250 ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και εντός προθεσμίας 5 ημερών ο κατακυρωθείς προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει στην υπηρεσία δώδεκα (12) ψυγεία μονά βιτρίνα διαστάσεων 70Χ70Χ200 και ένα (1) διπλό βιτρίνα διαστάσεων 70Χ130Χ200 ΟΜΑΔΑ B - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α / Α Ε Ι Δ Ο Σ 1. NES CAFE CLASSIC 200 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 2. NES CAFÉ CLASSIC 100 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 3. NES CAFE CAPPUCHINO 250 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 4. ESPRESSO LAVAZZA 250 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 5. JACOBS ΦΙΛΤΡΟΥ KRONUNG 250 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 6. EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΛΟΥΜΙΔΗ 200 GR. (Παραδοσιακός) ΤΕΜΑΧΙΟ 7. EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΛΟΥΜΙΔΗ 500 GR. (Παραδοσιακός) ΤΕΜΑΧΙΟ 8. ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΦΕ 1Χ4-40 τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 9. ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ NESTLE 500 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 10. ΤΣΑΙ LIPTON Συσκ. 20 Φάκελα ΤΕΜΑΧΙΟ 11. ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ GR. (Σακουλάκι) ΤΕΜΑΧΙΟ 12. ΧΑΜΟΜΗΛΙ 20 GR. Κουτάκι ΤΕΜΑΧΙΟ 13. ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ 20 GR. Κουτάκι ΤΕΜΑΧΙΟ 14. ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ 1 LIT. ΤΕΜΑΧΙΟ 15. ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1 LIT. ΤΕΜΑΧΙΟ 16. ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1 ΛΙΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 17. ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΙΣΚΟ 500 GR. (No ) ΤΕΜΑΧΙΟ 18. ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 500 GR. (Νο 6-10, φτηνό οποιαδήποτε μάρκα) ΤΕΜΑΧΙΟ 19. ΡΥΖΙ 3 Α 500 GR. (Νυχάκι) ΤΕΜΑΧΙΟ 20. ΡΥΖΙ ΧΥΜΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 500 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 21. ΦΑΣΟΛΙΑ 500 GR. (Μέτρια) ΤΕΜΑΧΙΟ

7 22. ΦΑΚΕΣ 500 ΓΡΑΜ (ΨΙΛΕΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ 23. NTOMATOXYMOΣ PUMARRO 500 GR. CLASSIC ΤΕΜΑΧΙΟ 24. ΚΥΒΟΙ KNORR 6 Tεμ. 66 GR. (βοδινό-κοτόπουλο-λαχανικά ) ΤΕΜΑΧΙΟ 25. ΚETSUP CLASSIC 570 ML. HELLMANS (ΠΛΑΣΤ. ΜΠΟΥΚΑΛΙ) ΤΕΜΑΧΙΟ 26. ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 500ML. HELLMANS (ΠΛΑΣΤ. ΜΠΟΥΚΑΛΙ) ΤΕΜΑΧΙΟ 27. ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ 430 ML. HELMANS (ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ) ΤΕΜΑΧΙΟ 28. ΑΡΤΥΜΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ 330 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 29. AΛΑΤΙ 400 GR. ΚΑΛΑΣ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΑΖΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 30. ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 50 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 31. ΡΙΓΑΝΗ 50 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 32. ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 50 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 33. ΓΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟΒΛΑΧΑΣ 397 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 34. ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΝΟΥΝΟΥ (7,8%) 410 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 35. ΖΑΧΑΡΗ Συσκευασία 1 ΚΙΛΟ. ΤΕΜΑΧΙΟ 36. CORN FLAKES ΚΕLLOGS 375 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 37. QUACKER (WHITE OATS) 500 GR. Σακουλάκι. ΤΕΜΑΧΙΟ 38. ZAMΠON ZWAN 200 GR. (ΚΛΑΣΙΚΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 39. TONOΣ RIO MARE 160 GR.(ΝΕΡΟ - ΛΑΔΙ) ΤΕΜΑΧΙΟ 40. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ FLOKOS 450GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 41. ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 400 GR ΤΕΜΑΧΙΟ 42. ΑΛΕΥΡΙ 1 KG. (ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ 43. ΦΑΡΙΝΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΙΩΤΗΣ 500 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 44. ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 500 GR. ( ΨΙΛΟ ΧΟΝΔΡΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 45. ΜΕΡΕΝΤΑ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 400 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 46. MΑΡΜΕΛΑΔΑ500gr. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 47. ΜΕΛΙ ΕΛΑΤΟ (1 ΚΙΛΟ) +/- 5 % ΤΕΜΑΧΙΟ 48. ΜΕΛΙ ΘΥΜΑΡΙ (1 ΚΙΛΟ) +/- 5 % ΤΕΜΑΧΙΟ 49. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΟΚΤΑΔΑ SOFTEX 8 X 105 GR.(+/-5% ΛΕΙΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 50. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΟ SOFTEX 2 X 105 GR. (+/-5% ΛΕΙΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 51. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ENDLESS ECONOMY 70 GR. 50 ΦΥΛΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 52. ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΑΓ/ΚΟ 1 ΚΙΛΟ ( +/-5%) ΤΕΜΑΧΙΟ 53. ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 270 ML. (50 Τεμ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 54. ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 130 ML. (50 Τεμ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 55. ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΦΡΑΠΕ ΣΠΑΣΤΑ-ΤΥΛΙΧΤΑ ( 1 Χ 100 Τεμ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 56. ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (21 cm) 20 Τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 57. ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 25 ΤΕΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 58. ENDLESS ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 500 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 59. OMINO BIANCO - ΣΑΠΟΥΝΙ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 1000 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 60. ΛΕΝΟΡ 750 ΜL ΤΕΜΑΧΙΟ 61. ΟΜΟ ΣΚΟΝΗ 1KG ΤΕΜΑΧΙΟ 62. HARPIC ΥΓΡΟ W.C. 750 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 63. AZAX ULTRA - ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1500 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 64. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑ ΣΟΥΠΕΡ ΓΙΓΑΣ ME ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 65. ΣΚΟΥΠΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 66. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ WETEX (VILEDA) No. 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 67. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 68. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΣΩΜΑΤΟΣ 2 ΟΨΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 69. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 52 Χ 75- ΣΕΤ 10 Τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 70. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 45 Χ 55-ΣΕΤ 20 Τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 71. ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΙΡΟΣ 125ΓΡ +/- 10% ΤΕΜΑΧΙΟ 72. ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ 400ΓΡ +/- 50ΓΡ. ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 73. ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ 400ΓΡ +/- 50ΓΡ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 74. ΣΑΜΠΟΥΑΝ HEAD&SHOULDERS 400 ML (ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ) ΤΕΜΑΧΙΟ

8 75. ΣΑΜΠΟΥΑΝ ULTREX 400 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 76. ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ BADEDAS 400 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 77. ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ AIM 75 ML. ΤΕΜΑΧΙΟ (WHITE SYSTEM, CRYSTAL GEL, INTEGRAL COMPLETE ) 78. ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ AIM (EXPLORER, EXPERT, EXPERIENCE) ΤΕΜΑΧΙΟ 79. ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ NIVEA 200 ML. ΤΕΜΑΧΙΟ 80. ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ BIC METAL (1X5) ΤΕΜΑΧΙΟ 81. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΙΝΙΟΝ R3 PHILIPS (1 X 4) ΤΕΜΑΧΙΟ 82. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ R6 PHILIPS ( 1 X 4) ΤΕΜΑΧΙΟ 83. ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΥΠΝΟΥ 45 cm x 65 cm. ΤΕΜΑΧΙΟ 84. ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ BIC (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ Ανά 500 Ευρώ ποσό τιμολογίου θα παρέχονται 1 κιλό μεγάλες πλαστικές σακούλες τροφίμων (Διάσταση 28 cm x 50 cm περίπου) ΟΜΑΔΑ Γ - ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 1. ΜΟΣΧΑΡΙ ΝΩΠΟ Α.Ο. ΚΙΛΟ 2. ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΚΙΛΟ 3. ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΙΛΟ 4. ΣΥΚΩΤΙ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΙΛΟ 5. ΚΙΜΑΣ ΦΡΕΣΚΟΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΚΙΛΟ 6. ΧΟΙΡΙΝΟ Α.Ο. ΚΙΛΟ 7. ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΚΙΛΟ 8. ΠΑΝΣΕΤΑ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΙΛΟ 9. ΣΝΙΤΣΕΛ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΙΛΟ 10. ΑΡΝΙ ΝΩΠΟ [ΖΥΓΟΥΡΙ] ΚΙΛΟ 11. ΑΡΝΑΚΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΙΛΟ 12. ΑΡΝΙΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΚΙΛΟ 14. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙΑ [ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ] ΚΙΛΟ 15. ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΗ ΚΙΛΟ 16. ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΚΙΛΟ 17. ΚΟΥΝΕΛΙ ΝΩΠΟ ΚΙΛΟ ΟΜΑΔΑ Δ : ΑΥΓΑ - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΘΕΙΣΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1. ΑΥΓΑ 6ΑΔΑ ΜΕΓΕΘΟΣ XL (70-80 ΓΡ) (TIMH ANA 6AΔΑ) ΤΕΜ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΥΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟ ΤΕΜ ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΥΜΑ ΣΥΣΚ. 500ΓΡ. ΤΕΜ ΑΝΘΟΤΥΡΟ ΧΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΚ 500ΓΡ. ΤΕΜ ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 680 ΓΡ. +/- 30ΓΡ. TEM ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 340 ΓΡ. +/- 30ΓΡ. TEM ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΙΚΑΛΕΩΣ 340 ΓΡ. +/- 30ΓΡ. TEM ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΣΤΑΝΤΟΥΙΤΣ 400 ΓΡ. ΣΥΣΚ. 6 ΤΕΜ +/- 30ΓΡ TEM ΠΑΡΙΖΑ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΟ ΖΑΜΠΟΝ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΟ ΜΟΡΤΑΔΕΛΑ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΟ ΤΥΡΙ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΟ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ΣΥΣΚ. 300ΓΡ. +/- 30 ΓΡ TEM ΚΑΣΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400 ΓΡ. TEM ΣΑΛΑΜΙ ΑΕΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 180 ΓΡ. +/- 30 ΓΡ. TEM 20

9 18. ΠΑΡΙΖΑΚΙ 330 ΓΡ. +/- 30 ΓΡ. TEM VITAM SOFT 250ΓΡ. ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΕΛΑΪΣ TEM ΓΑΛΑ ΝΟΥΝΟΥ FAMILY ΠΛΗΡΕΣ 1 ΛΙΤΡΟ TEM ΓΑΛΑ ΝΟΥΝΟΥ FAMILY 0% 1 ΛΙΤΡΟ TEM ΓΙΑΟΥΡΤΙ TOTAL CLASSIC 200GR (ΦΑΓΕ) TEM ΓΙΑΟΥΡΤΙ TOTAL LIGHT 2% 200GR (ΦΑΓΕ) TEM 140 ΟΜΑΔΑ E - ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΘΕΙΣΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΜΙΣΟΦΕΓΓΑΡΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑ 180 ΓΡ. ΤΕΜ ΖΑΜΠΟΝΟΤΥΡΟΠΙΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑ 235 ΓΡΑΜ. TEM ΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑ 170 ΓΡΑΜ. TEM ΠΙΤΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΥΣΚΩΜΕΝΗ 180 ΓΡΑΜ. TEM ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΣΤΡΙΦΤΗ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ (ΤΥΡΙ) 260 ΓΡ. TEM ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΣΤΡΙΦΤΗ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ 260 ΓΡ. TEM ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ 215 ΓΡΑΜ. TEM ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ 220 ΓΡΑΜ. TEM ΠΑΤΑΤΟΠΙΤΑ ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ 200 ΓΡΑΜ. TEM ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΚΟΥΡΟΥ 170 ΓΡΑΜ. TEM 720 Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και εντός προθεσμίας 5 ημερών ο κατακυρωθείς προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει στην υπηρεσία: Έναν (1) κυκλοθερμικό φούρνο με 2 ανεμιστήρες ανοξείδωτος μέσα έξω. Διαστάσεις: 60Χ60Χ60 περίπου. Χωρητικότητα: 4 λαμαρίνες (44Χ34 περίπου) Θερμοστάτης: ο C περίπου Χρονοδιακόπτης: 0 60 λεπτά Ισχύς: 2,5 kw 3 kw περίπου. Να συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον 4 ταψιά - σχάρες. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Ζ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΝΑΚ - ΖΑΧΑΡΩΔΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΘΕΙΣΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. BERLINER ΜΠΙΣΚΟΤΟ-ΠΡΑΛΙΝΑ (ΣΥΣΚ. 1 ΤΕΜ-105ΓΡ.) ΤΕΜ BERLINER ΜΠΙΣΚΟΤΟ-ΠΡΑΛΙΝΑ (ΣΥΣΚ. 4 ΤΕΜ-420ΓΡ.) TEM ΤΣΟΥΡΕΚΑΚΙ ΜΕ ΠΡΑΛΙΝΑ (ΣΥΣΚ. 1 ΤΕΜ-120ΓΡ) TEM ΣΤΑΦΙΔΟΨΩΜΟ (ΣΥΣΚ. 1 ΤΕΜ-90ΓΡ) TEM ΜΗΛΟΠΙΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗ (ΣΥΣΚ. 1 ΤΕΜ-105ΓΡ) TEM ΛΕΜΟΝΟΠΙΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗ (ΣΥΣΚ. 1 ΤΕΜ-105ΓΡ) TEM ΚΟΜΜΑΤΙ ΚΕΪΚ ΣΟΚΟΛΑΤΑ (ΣΥΣΚ. 1 ΤΕΜ.-100ΓΡ) TEM STRUDEL ΜΗΛΟ ΚΑΝΕΛΑ (ΣΥΣΚ. 1 ΤΕΜ-125ΓΡ) ΤΕΜ ΚΛΑΣΙΚΟΝ Sandwich σε στρογγυλό ψωμάκι, Μπιφτέκι, Τυρί Ένταμ, Πίκλες 180 γραμ. ΤΕΜ ΑΡΑΒΙΚΗ ΠΙΤΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ-ΤΣΕΝΤΑΡ 140ΓΡ. TEM ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΙ ΠΑΡΙΖΑΚΙ - ΤΥΡΙ «Οικογένεια Στεργίου» TEM 500 ΣΥΝΟΛΟ

10 12. ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΙ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ - ΤΥΡΙ «Οικογένεια Στεργίου» TEM ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ-ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ TEM ΨΩΜΑΚΙ ΜΑΚΡΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ-ΤΥΡΙ TEM ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΕΝΤΑΜ-CHEDDAR-ΣΩΣ TEM ΤΡΙΓΩΝΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΤΥΡΙ-ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ TEM 1000 Α / Α ΟΜΑΔΑ Η - ΕΙΔΗ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ Ε Ι Δ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. NES CAFÉ CLASSIC 2,5 KGR. ΤΕΜΑΧΙΟ NES CAFÉ ESPRESSO 250GR ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΣΑΙ LIPTON Συσκ. 100 Φάκελα ΤΕΜΑΧΙΟ 6 4. ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 450 ΓΡΑΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΟLTO 85 GR (CHIPITA) ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΡΟΥΑΣΑΝ (ΦΤΗΝΟ) 75 GR +/- 10% TEMAXIO ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 70 γραμ. (ΦΥΣΙΚΗ - ΡΙΓΑΝΗ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ LACTA 85 γραμ. (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΙΤΣΙΝΙΑ TASTY 92 GR TEMAXIO ΔΡΑΚΟΥΛΙΝΙΑ TASTΥ 60 GR TEMAXIO ΠΑΚΟΤΙΝΙΑ TASTY 78 GR TEMAXIO ΦΟΥΝΤΟΥΝΙΑ TASTY 78 GR TEMAXIO CHEETOS LOTTO 60 GR TEMAXIO ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΙΟΝ 38 γραμ.(διαφορεσ ΓΕΥΣΕΙΣ) TEMAXIO BAKE ROLLS MINI 90 γρ. CHIPITA - 5 ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑMARETTI BINGO 68 γραμ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 225 γραμ. (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) TEMAXIO ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ 200 γρ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΦ. ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΟ CREAM CRACKERS ΣΙΤΟΥ 140 ΓΡΑΜ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ TEMAXIO CREAM CRACKERS ΣΙΚΑΛΕΩΣ 175 ΓΡΑΜ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΠΙΣΚΟΤΑ COOCIES 180 γρ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - 3 ΓΕΥΣΕΙΣ TEMAXIO CAPRICE CLASSIC 115 γρ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΣΙΧΛΕΣ ORBIT ΦΑΚΕΛΑΚΙ 27 γραμ. - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ HALLS και HALLS VITA C γρ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ Ο ΜΑΜΜΥ ΙΟΝ 100 γρ..διαφορεσ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΑΣΤΕΛΙ ΣΟΥΣΑΜΙ 100 γρ. TEMAXIO ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΣ 100 ΓΡ. TEMAXIO ΦΥΣΤΙΚΙ ΑΡΑΠΙΚΟ 100 ΓΡ. TEMAXIO ΧΑΡΤΟΜΑΝΔΗΛΑ SOFTEX 9 ΦΥΛΛΩΝ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΦΡΑΠΕ ΣΠΑΣΤΑ-ΤΥΛΙΧΤΑ ( 1 Χ 1000 Τεμ.) ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΤΥΡΟΠΙΤΤΑΣ ΧΑΡΤΙΝΟ 12,5CM X 21CM ΚΙΛΟ 120 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βασίλειος Γκορτζιάς

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Προς το Γ. Κ. Κ B ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ Προσφέρω όλα τα παρακάτω είδη με τις αντίστοιχες τιμές και γενικό σύνολο σύμφωνα με τις προϋπολογισθείσες ποσότητες χωρίς Φ. Π. Α. ΟΜΑΔΑ A - ΝΕΡΑ ΧΥΜΟΙ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ Α / Α Ε Ι Δ Ο Σ ΑΝΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΕΙΣΘΗΣΑ ΠΟΣΟΤΗΣ 1. ΝΕΡΟ ΑΥΡΑ 1,5 ΛΙΤΡΟ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ 3 Ε ΤΕΜ ΝΕΡΟ ΑΥΡΑ 0,50 ΛΙΤΡΟ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ 3 Ε ΤΕΜ 7200 ΧΥΜΟΙ ΑΜΙΤΑ 1 ΛΙΤΡΟ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ 3Ε 3. ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΜ Π-Μ-Β. (ΑΝΑΜΙΚΤΟΣ) ΤΕΜ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΕΜ ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΤΕΜ ΒΥΣΣΙΝΟ ΤΕΜ ΜΠΑΝΑΝΑ ΤΕΜ 2000 ΧΥΜΟΙ ΑΜΙΤΑ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ 3Ε 9. ΜΟΤΙΟΝ 330 ML. ΤΕΜ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ 330 ΜL. ΤΕΜ Π-Μ-Β. ΑΝΑΜΙΚΤΟΣ 250 ΜL. ΤΕΜ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΝΕΚΤΑΡ 250 ΜL. ΤΕΜ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 250 ΜL ΤΕΜ ΒΥΣΣΙΝΟ 250 ΜL ΤΕΜ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ 3 Ε ΚΟΥΤΑΚΙ 330 ΜL. ΤΕΜ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΠΡΟΙΟΝΤΑ 3 Ε ΠΛΑΣΤ ΦΙΑΛΗ 500ΜL ΤΕΜ ΤΣΑΙ NESTEA ΛΕΜΟΝΙ ΡΟΔΑΚΙΝΟ, ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛΗ 500ML ΤΕΜ 250 ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και εντός προθεσμίας 5 ημερών ο κατακυρωθείς προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει στην υπηρεσία δώδεκα (12) ψυγεία μονά βιτρίνα διαστάσεων 70Χ70Χ200 και ένα (1) διπλό βιτρίνα διαστάσεων 70Χ130Χ200 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

12 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Προς το Γ. Κ. Κ B ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ Προσφέρω τα παρακάτω είδη με τις αντίστοιχες τιμές χωρίς Φ. Π. Α. ΟΜΑΔΑ B - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α / Α Ε Ι Δ Ο Σ 1. NES CAFE CLASSIC 200 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 2. NES CAFÉ CLASSIC 100 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 3. NES CAFE CAPPUCHINO 250 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 4. ESPRESSO LAVAZZA 250 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 5. JACOBS ΦΙΛΤΡΟΥ KRONUNG 250 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 6. EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΛΟΥΜΙΔΗ 200 GR. (Παραδοσιακός) ΤΕΜΑΧΙΟ 7. EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΛΟΥΜΙΔΗ 500 GR. (Παραδοσιακός) ΤΕΜΑΧΙΟ 8. ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΦΕ 1Χ4-40 τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 9. ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ NESTLE 500 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 10. ΤΣΑΙ LIPTON Συσκ. 20 Φάκελα ΤΕΜΑΧΙΟ 11. ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ GR. (Σακουλάκι) ΤΕΜΑΧΙΟ 12. ΧΑΜΟΜΗΛΙ 20 GR. Κουτάκι ΤΕΜΑΧΙΟ 13. ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ 20 GR. Κουτάκι ΤΕΜΑΧΙΟ 14. ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ 1 LIT. ΤΕΜΑΧΙΟ 15. ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1 LIT. ΤΕΜΑΧΙΟ 16. ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1 ΛΙΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 17. ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΙΣΚΟ 500 GR. (No ) ΤΕΜΑΧΙΟ 18. ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 500 GR. (Νο 6-10, φτηνό οποιαδήποτε μάρκα) ΤΕΜΑΧΙΟ 19. ΡΥΖΙ 3 Α 500 GR. (Νυχάκι) ΤΕΜΑΧΙΟ 20. ΡΥΖΙ ΧΥΜΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 500 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 21. ΦΑΣΟΛΙΑ 500 GR. (Μέτρια) ΤΕΜΑΧΙΟ 22. ΦΑΚΕΣ 500 ΓΡΑΜ (ΨΙΛΕΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ 23. NTOMATOXYMOΣ PUMARRO 500 GR. CLASSIC ΤΕΜΑΧΙΟ 24. ΚΥΒΟΙ KNORR 6 Tεμ. 66 GR. (βοδινό-κοτόπουλο-λαχανικά ) ΤΕΜΑΧΙΟ 25. ΚETSUP CLASSIC 570 ML. HELLMANS (ΠΛΑΣΤ. ΜΠΟΥΚΑΛΙ) ΤΕΜΑΧΙΟ 26. ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 500ML. HELLMANS (ΠΛΑΣΤ. ΜΠΟΥΚΑΛΙ) ΤΕΜΑΧΙΟ 27. ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ 430 ML. HELMANS (ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ) ΤΕΜΑΧΙΟ 28. ΑΡΤΥΜΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ 330 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 29. AΛΑΤΙ 400 GR. ΚΑΛΑΣ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΑΖΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 30. ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 50 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 31. ΡΙΓΑΝΗ 50 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 32. ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 50 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 33. ΓΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟΒΛΑΧΑΣ 397 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 34. ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΝΟΥΝΟΥ (7,8%) 410 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 35. ΖΑΧΑΡΗ Συσκευασία 1 ΚΙΛΟ. ΤΕΜΑΧΙΟ 36. CORN FLAKES ΚΕLLOGS 375 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 37. QUACKER (WHITE OATS) 500 GR. Σακουλάκι. ΤΕΜΑΧΙΟ 38. ZAMΠON ZWAN 200 GR. (ΚΛΑΣΙΚΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 39. TONOΣ RIO MARE 160 GR.(ΝΕΡΟ - ΛΑΔΙ) ΤΕΜΑΧΙΟ 40. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ FLOKOS 450GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 41. ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 400 GR ΤΕΜΑΧΙΟ 42. ΑΛΕΥΡΙ 1 KG. (ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ 43. ΦΑΡΙΝΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΙΩΤΗΣ 500 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 44. ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 500 GR. ( ΨΙΛΟ ΧΟΝΔΡΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 45. ΜΕΡΕΝΤΑ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 400 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ

13 46. MΑΡΜΕΛΑΔΑ500gr. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 47. ΜΕΛΙ ΕΛΑΤΟ (1 ΚΙΛΟ) +/- 5 % ΤΕΜΑΧΙΟ 48. ΜΕΛΙ ΘΥΜΑΡΙ (1 ΚΙΛΟ) +/- 5 % ΤΕΜΑΧΙΟ 49. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΟΚΤΑΔΑ SOFTEX 8 X 105 GR.(+/-5% ΛΕΙΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 50. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΟ SOFTEX 2 X 105 GR. (+/-5% ΛΕΙΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 51. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ENDLESS ECONOMY 70 GR. 50 ΦΥΛΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 52. ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΑΓ/ΚΟ 1 ΚΙΛΟ ( +/-5%) ΤΕΜΑΧΙΟ 53. ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 270 ML. (50 Τεμ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 54. ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 130 ML. (50 Τεμ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 55. ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΦΡΑΠΕ ΣΠΑΣΤΑ-ΤΥΛΙΧΤΑ ( 1 Χ 100 Τεμ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 56. ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (21 cm) 20 Τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 57. ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 25 ΤΕΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 58. ENDLESS ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 500 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 59. OMINO BIANCO - ΣΑΠΟΥΝΙ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 1000 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 60. ΛΕΝΟΡ 750 ΜL ΤΕΜΑΧΙΟ 61. ΟΜΟ ΣΚΟΝΗ 1KG ΤΕΜΑΧΙΟ 62. HARPIC ΥΓΡΟ W.C. 750 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 63. AZAX ULTRA - ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1500 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 64. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑ ΣΟΥΠΕΡ ΓΙΓΑΣ ME ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 65. ΣΚΟΥΠΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 66. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ WETEX (VILEDA) No. 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 67. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 68. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΣΩΜΑΤΟΣ 2 ΟΨΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 69. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 52 Χ 75- ΣΕΤ 10 Τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 70. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 45 Χ 55-ΣΕΤ 20 Τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 71. ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΙΡΟΣ 125ΓΡ +/- 10% ΤΕΜΑΧΙΟ 72. ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ 400ΓΡ +/- 50ΓΡ. ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 73. ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ 400ΓΡ +/- 50ΓΡ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 74. ΣΑΜΠΟΥΑΝ HEAD&SHOULDERS 400 ML (ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ) ΤΕΜΑΧΙΟ 75. ΣΑΜΠΟΥΑΝ ULTREX 400 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 76. ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ BADEDAS 400 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 77. ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ AIM 75 ML. ΤΕΜΑΧΙΟ (WHITE SYSTEM, CRYSTAL GEL, INTEGRAL COMPLETE ) 78. ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ AIM (EXPLORER, EXPERT, EXPERIENCE) ΤΕΜΑΧΙΟ 79. ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ NIVEA 200 ML. ΤΕΜΑΧΙΟ 80. ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ BIC METAL (1X5) ΤΕΜΑΧΙΟ 81. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΙΝΙΟΝ R3 PHILIPS (1 X 4) ΤΕΜΑΧΙΟ 82. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ R6 PHILIPS ( 1 X 4) ΤΕΜΑΧΙΟ 83. ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΥΠΝΟΥ 45 cm x 65 cm. ΤΕΜΑΧΙΟ 84. ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ BIC (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ Ανά 500 Ευρώ ποσό τιμολογίου θα παρέχονται 1 κιλό μεγάλες πλαστικές σακούλες τροφίμων (Διάσταση 28 cm x 50 cm περίπου) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

14 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Προς το Γ. Κ. Κ B ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ Προσφέρω τα παρακάτω είδη με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης % για όλα τα προϊόντα επί της εκάστοτε κάθε φορά διαμορφούμενης νόμιμα μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους. Η μέση λιανική τιμή θα πιστοποιείται με δελτίο τιμών που θα εκδίδεται από την Διεύθυνση Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας ενώ το ποσοστό έκπτωσης υπολογίζεται στην προ Φ.Π.Α. αξία. ΟΜΑΔΑ Γ - ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΜΟΣΧΑΡΙ ΝΩΠΟ Α.Ο. ΚΙΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 2. ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΚΙΛΟ 3. ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΙΛΟ 4. ΣΥΚΩΤΙ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΙΛΟ 5. ΚΙΜΑΣ ΦΡΕΣΚΟΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΚΙΛΟ 6. ΧΟΙΡΙΝΟ Α.Ο. ΚΙΛΟ 7. ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΚΙΛΟ 8. ΠΑΝΣΕΤΑ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΙΛΟ 9. ΣΝΙΤΣΕΛ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΙΛΟ 10. ΑΡΝΙ ΝΩΠΟ [ΖΥΓΟΥΡΙ] ΚΙΛΟ.. % 11. ΑΡΝΑΚΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΙΛΟ 12. ΑΡΝΙΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΚΙΛΟ 14. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙΑ [ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ] ΚΙΛΟ 15. ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΗ ΚΙΛΟ 16. ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΚΙΛΟ 17. ΚΟΥΝΕΛΙ ΝΩΠΟ ΚΙΛΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

15 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Προς το Γ. Κ. Κ B ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ Προσφέρω όλα τα παρακάτω είδη με τις αντίστοιχες τιμές και γενικό σύνολο σύμφωνα με τις προϋπολογισθείσες ποσότητες χωρίς Φ. Π. Α. ΟΜΑΔΑ Δ : ΑΥΓΑ - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΘΕΙΣΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. ΑΥΓΑ 6ΑΔΑ ΜΕΓΕΘΟΣ XL (70-80 ΓΡ) (TIMH ANA 6AΔΑ) ΤΕΜ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΥΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟ ΤΕΜ ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΥΜΑ ΣΥΣΚ. 500ΓΡ. ΤΕΜ ΑΝΘΟΤΥΡΟ ΧΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΚ 500ΓΡ. ΤΕΜ ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 680 ΓΡ. +/- 30ΓΡ. TEM ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 340 ΓΡ. +/- 30ΓΡ. TEM ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΙΚΑΛΕΩΣ 340 ΓΡ. +/- 30ΓΡ. TEM ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΣΤΑΝΤΟΥΙΤΣ 400 ΓΡ. ΣΥΣΚ. 6 ΤΕΜ +/- 30ΓΡ TEM ΠΑΡΙΖΑ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΟ ΖΑΜΠΟΝ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΟ ΜΟΡΤΑΔΕΛΑ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΟ ΤΥΡΙ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΟ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ΣΥΣΚ. 300ΓΡ. +/- 30 ΓΡ TEM ΚΑΣΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400 ΓΡ. TEM ΣΑΛΑΜΙ ΑΕΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 180 ΓΡ. +/- 30 ΓΡ. TEM ΠΑΡΙΖΑΚΙ 330 ΓΡ. +/- 30 ΓΡ. TEM VITAM SOFT 250ΓΡ. ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΕΛΑΪΣ TEM ΓΑΛΑ ΝΟΥΝΟΥ FAMILY ΠΛΗΡΕΣ 1 ΛΙΤΡΟ TEM ΓΑΛΑ ΝΟΥΝΟΥ FAMILY 0% 1 ΛΙΤΡΟ TEM ΓΙΑΟΥΡΤΙ TOTAL CLASSIC 200GR (ΦΑΓΕ) TEM ΓΙΑΟΥΡΤΙ TOTAL LIGHT 2% 200GR (ΦΑΓΕ) TEM 140 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

16 Α/Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Προς το Γ. Κ. Κ B ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ Προσφέρω όλα τα παρακάτω είδη με τις αντίστοιχες τιμές και γενικό σύνολο σύμφωνα με τις προϋπολογισθείσες ποσότητες χωρίς Φ. Π. Α. ΕΙΔΟΣ ΟΜΑΔΑ E - ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΜΙΣΟΦΕΓΓΑΡΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑ 180 ΓΡ. ΤΕΜ ΖΑΜΠΟΝΟΤΥΡΟΠΙΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑ 235 ΓΡΑΜ. TEM ΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑ 170 ΓΡΑΜ. TEM ΠΙΤΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΥΣΚΩΜΕΝΗ 180 ΓΡΑΜ. TEM ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΣΤΡΙΦΤΗ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ (ΤΥΡΙ) 260 ΓΡ. TEM ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΣΤΡΙΦΤΗ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ 260 ΓΡ. TEM ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ 215 ΓΡΑΜ. TEM ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ 220 ΓΡΑΜ. TEM ΠΑΤΑΤΟΠΙΤΑ ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ 200 ΓΡΑΜ. TEM ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΚΟΥΡΟΥ 170 ΓΡΑΜ. TEM 720 ΜΟΝΑΔΟΣ Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και εντός προθεσμίας 5 ημερών ο κατακυρωθείς προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει στην υπηρεσία: Έναν (1) κυκλοθερμικό φούρνο με 2 ανεμιστήρες ανοξείδωτος μέσα έξω. Διαστάσεις: 60Χ60Χ60 περίπου. Χωρητικότητα: 4 λαμαρίνες (44Χ34 περίπου) Θερμοστάτης: ο C περίπου Χρονοδιακόπτης: 0 60 λεπτά Ισχύς: 2,5 kw 3 kw περίπου. Να συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον 4 ταψιά - σχάρες. ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

17 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Προς το Γ. Κ. Κ B ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ Προσφέρω όλα τα παρακάτω είδη με τις αντίστοιχες τιμές και γενικό σύνολο σύμφωνα με τις προϋπολογισθείσες ποσότητες χωρίς Φ. Π. Α. Α/Α ΟΜΑΔΑ Ζ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΝΑΚ - ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. BERLINER ΜΠΙΣΚΟΤΟ-ΠΡΑΛΙΝΑ (ΣΥΣΚ. 1 ΤΕΜ-105ΓΡ.) ΤΕΜ BERLINER ΜΠΙΣΚΟΤΟ-ΠΡΑΛΙΝΑ (ΣΥΣΚ. 4 ΤΕΜ-420ΓΡ.) TEM ΤΣΟΥΡΕΚΑΚΙ ΜΕ ΠΡΑΛΙΝΑ (ΣΥΣΚ. 1 ΤΕΜ-120ΓΡ) TEM ΣΤΑΦΙΔΟΨΩΜΟ (ΣΥΣΚ. 1 ΤΕΜ-90ΓΡ) TEM ΜΗΛΟΠΙΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗ (ΣΥΣΚ. 1 ΤΕΜ-105ΓΡ) TEM ΛΕΜΟΝΟΠΙΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗ (ΣΥΣΚ. 1 ΤΕΜ-105ΓΡ) TEM ΚΟΜΜΑΤΙ ΚΕΪΚ ΣΟΚΟΛΑΤΑ (ΣΥΣΚ. 1 ΤΕΜ.-100ΓΡ) TEM STRUDEL ΜΗΛΟ ΚΑΝΕΛΑ (ΣΥΣΚ. 1 ΤΕΜ-125ΓΡ) ΤΕΜ ΚΛΑΣΙΚΟΝ Sandwich σε στρογγυλό ψωμάκι, Μπιφτέκι, Τυρί Ένταμ, Πίκλες 180 γραμ. ΤΕΜ ΑΡΑΒΙΚΗ ΠΙΤΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ-ΤΣΕΝΤΑΡ 140ΓΡ. TEM ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΙ ΠΑΡΙΖΑΚΙ - ΤΥΡΙ «Οικογένεια Στεργίου» TEM ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΙ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ - ΤΥΡΙ «Οικογένεια Στεργίου» TEM ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ-ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ TEM ΨΩΜΑΚΙ ΜΑΚΡΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ-ΤΥΡΙ TEM ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΕΝΤΑΜ-CHEDDAR-ΣΩΣ TEM ΤΡΙΓΩΝΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΤΥΡΙ-ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ TEM 1000 ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

18 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Προς το Γ. Κ. Κ B ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ Προσφέρω όλα τα παρακάτω είδη με τις αντίστοιχες τιμές και γενικό σύνολο σύμφωνα με τις προϋπολογισθείσες ποσότητες χωρίς Φ. Π. Α. Α / Α ΟΜΑΔΑ Η - ΕΙΔΗ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ Ε Ι Δ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. NES CAFÉ CLASSIC 2,5 KGR. ΤΕΜΑΧΙΟ NES CAFÉ ESPRESSO 250GR ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΣΑΙ LIPTON Συσκ. 100 Φάκελα ΤΕΜΑΧΙΟ 6 4. ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 450 ΓΡΑΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΟLTO 85 GR (CHIPITA) ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΡΟΥΑΣΑΝ (ΦΤΗΝΟ) 75 GR +/- 10% TEMAXIO ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 70 γραμ. (ΦΥΣΙΚΗ - ΡΙΓΑΝΗ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ LACTA 85 γραμ. (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΙΤΣΙΝΙΑ TASTY 92 GR TEMAXIO ΔΡΑΚΟΥΛΙΝΙΑ TASTΥ 60 GR TEMAXIO ΠΑΚΟΤΙΝΙΑ TASTY 78 GR TEMAXIO ΦΟΥΝΤΟΥΝΙΑ TASTY 78 GR TEMAXIO CHEETOS LOTTO 60 GR TEMAXIO ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΙΟΝ 38 γραμ.(διαφορεσ ΓΕΥΣΕΙΣ) TEMAXIO BAKE ROLLS MINI 90 γρ. CHIPITA - 5 ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑMARETTI BINGO 68 γραμ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 225 γραμ. (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) TEMAXIO ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ 200 γρ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΦ. ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΟ CREAM CRACKERS ΣΙΤΟΥ 140 ΓΡΑΜ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ TEMAXIO CREAM CRACKERS ΣΙΚΑΛΕΩΣ 175 ΓΡΑΜ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΠΙΣΚΟΤΑ COOCIES 180 γρ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - 3 ΓΕΥΣΕΙΣ TEMAXIO CAPRICE CLASSIC 115 γρ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΣΙΧΛΕΣ ORBIT ΦΑΚΕΛΑΚΙ 27 γραμ. - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ HALLS και HALLS VITA C γρ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ Ο ΜΑΜΜΥ ΙΟΝ 100 γρ..διαφορεσ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΑΣΤΕΛΙ ΣΟΥΣΑΜΙ 100 γρ. TEMAXIO ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΣ 100 ΓΡ. TEMAXIO ΦΥΣΤΙΚΙ ΑΡΑΠΙΚΟ 100 ΓΡ. TEMAXIO ΧΑΡΤΟΜΑΝΔΗΛΑ SOFTEX 9 ΦΥΛΛΩΝ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΦΡΑΠΕ ΣΠΑΣΤΑ-ΤΥΛΙΧΤΑ ( 1 Χ 1000 Τεμ.) ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΤΥΡΟΠΙΤΤΑΣ ΧΑΡΤΙΝΟ 12,5CM X 21CM ΚΙΛΟ 120 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015. Προκηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Μπαλκούρα Ταχ. Κώδικας : 421 00 Πληροφορίες : Μ. Λύτσιου-Γ. Ψωφάκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΤΥΠΟΥ Α ) Ταχ. Διεύθυνση: ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ταχ. Κώδικας: 451 10 Πληροφορίες: Καραφέρης Ι. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: 861. Κριτήριο Αξιολόγησης : Για όλα τα είδη η χαµηλότερη σταθερή τιµή.

Αριθ. Πρωτ.: 861. Κριτήριο Αξιολόγησης : Για όλα τα είδη η χαµηλότερη σταθερή τιµή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΤρίπολη 09 Μαρτίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 861 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: FAX: Τηλέφωνο: Πληροφορίες: e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» Προϋπολογισμού 34.300,00 (με ΦΠΑ) 1. Τεχνική Έκθεση 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα,10 /06/2014 Αριθ. Πρωτ.:158735/4196 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διακήρυξη 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα 30 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθμ.Πρωτ: 2619 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ A ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταυράκι Ιωαννίνων Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002170656 2014-07-16

14PROC002170656 2014-07-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Καβάλα, 15/07 /2014 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 4025 Δ/νση: Τέρμα Ιοκάστης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 29-03-2013 & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Διακ.: 15/2013 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 29-03-2013 & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Διακ.: 15/2013 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Δ: ΒΕ2ΨΟΞΒΤ-10Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΦΝΕΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 29-03-2013 & ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΙΩΜΤΩΝ ριθ. Διακ.: 15/2013 ΚΤΣΤΗΜ ΚΡΤΗΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση : ΚΟΡΙΝΘΟΣ Πληροφορίες: ΧΡ.ΜΠΕΚΟΣ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 FAX.: 2651062794 Email.: zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

10 / 1 /2012 Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 11.500,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

10 / 1 /2012 Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 11.500,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αριθμός Διακήρυξης : 1 /2012 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10. Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Πληροφορ. : Γ. ΚΑΤΙΝΤΣΑΡΟΣ Τηλέφωνο :210-52

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 004/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 004/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 004/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας ειδών διαβίωσης για τους είκοσι (20), ενοίκους της Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-03-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5651 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-03-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5651 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-03-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5651 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ Διεύθυνση: Ταχυδρομικό Γραφείο Δικ. Μεγάρου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 003/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 003/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 003/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας ειδών διαβίωσης για τους δέκα πέντε (15) ενοίκους του Οικοτροφείου, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αγίας Ζώνης αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:.

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ: 2655 3 60300, -323 FAX: : 2655 3 24000 ΜΕΛΕΤΗ Αριθ 6/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών Φρέσκου γάλατος, Παντοπωλείου,

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ,ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703423 2015-04-10

15PROC002703423 2015-04-10 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Περαία : 09-04-2015 ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ Αριθμ. Πρωτ. : 520 Περαία Θεσσαλονίκης Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286 093 Fax :210 5202918

Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286 093 Fax :210 5202918 ΔΙΑΚHΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ Β.Ν.Σ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αριθμός Διακήρυξης : 4/2012 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002000641 2014-04-17

14PROC002000641 2014-04-17 14PROC002000641 2014-04-17 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΕΚΠΑ, ΤΗΣ ΔΗΚΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσης δαπάνης ποσού 235.137,29 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 1511) για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

Προϋπολογισθείσης δαπάνης ποσού 235.137,29 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 1511) για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΜΕΛ. 08/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηγουμενίτσα, 28/04/2015

Ηγουμενίτσα, 28/04/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: κα Ειρήνη Γρίβα Τηλ. Επικοιν.:26653 61213 Τηλ. Φαξ: 26650 29119 Ηγουμενίτσα, 28/04/2015 Αρ. πρωτ. 8667 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Αντιδήμαρχος Κατερίνης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Αντιδήμαρχος Κατερίνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015» 60100 Κατερίνη Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 17/09/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 29105 ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προμήθεια : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2014 α) Ειδών τροφίμων για τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού β)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015». ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015». ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ Περαία Θεσσαλονίκης Περαία : 05-05-2015 Αριθμ. Πρωτ. : 613 Τ.Κ. : 570 19 E -MAIL

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γκουρτσιλίδης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015». ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015». ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ Περαία Θεσσαλονίκης Περαία : 09-04-2015 Αριθμ. Πρωτ. : 520 Τ.Κ. : 570 19 E -MAIL

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Ο Ι Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

Ο Ρ Ο Ι Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 9, 1 ΟΣ ΌΡΟΦΟΣ ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 104 38 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :ΠΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

β) ειδών οπωροπωλείου για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας και

β) ειδών οπωροπωλείου για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας και Κρανίδι 13/03/2015 Αριθμ. Πρωτ: 2863 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μελίνας Μερκούρη 11 Ταχ. Κώδικας : 21300 Κρανίδι Πληροφορίες : Mίζης Γεώργιος Προϊστάμενος Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002571054 2015-02-11

15PROC002571054 2015-02-11 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 01/2015 Αρ.Πρωτ.:2197/10-02-2015 Τίτλος: «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Ηράκλειας και των Νομικών προσώπων έτους 2015» Χρηματοδότηση : Δημοτικοί

Διαβάστε περισσότερα