ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2148(INI) σχετικά με τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο στην ψηφιακή εποχή (2014/2148(INI))

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2148(INI) σχετικά με τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο στην ψηφιακή εποχή (2014/2148(INI))"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας /2148(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο στην ψηφιακή εποχή (2014/2148(INI)) Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας Εισηγητής: Bogdan Brunon Wenta PR\ doc PE v01-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 PR_INI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ...9 PE v /13 PR\ doc

3 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο στην ψηφιακή εποχή (2014/2148(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη τη σύμβαση για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης, που ενέκρινε η Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδεία, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO) στις 20 Οκτωβρίου 2005, έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) 1, έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας 2, έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) και την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1718/2006/ΕΚ, 1855/2006/ΕΚ και 1041/2009/ΕΚ 3, έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την ευρωπαϊκή οπτικοακουστική πολιτική στην ψηφιακή εποχή 4, έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Αυγούστου 2010, με τίτλο «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» (COM(2010)0245), έχοντας υπόψη την πρώτη έκθεση της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2012, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2010/13/ΕΕ «Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων», Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και συνδεδεμένες συσκευές: εξέλιξη και μελλοντικές προοπτικές (COM(2012)0203), 1 ΕΕ L 95 της , σ ΕΕ L 167 της , σ ΕΕ L 347 της , σ ΕΕ C 433 της , σ. 2. PR\ doc 3/13 PE v01-00

4 έχοντας υπόψη την πρώτη έκθεση της Επιτροπής, της 24ης Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 13, 16 και 17 της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για την περίοδο , Προώθηση ευρωπαϊκών έργων σε προγραμματισμένες και κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας στην ΕΕ (COM(2012)0522), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2012, για το περιεχόμενο στην ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2012)0789), έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 24ης Απριλίου 2013, με τίτλο «Προετοιμασία για την πλήρη σύγκλιση στον οπτικοακουστικό κόσμο: οικονομική μεγέθυνση, δημιουργία και αξίες» (COM(2013)0231), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2013, για τις κρατικές ενισχύσεις για κινηματογραφικές ταινίες και λοιπά οπτικοακουστικά έργα (2013/C 332/01) 1, έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2014, με τίτλο «Ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος στην ψηφιακή εποχή Σύνδεση πολιτιστικής ποικιλομορφίας και ανταγωνιστικότητας» (COM(2014)0272), έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 4ης Δεκεμβρίου 2014, με τίτλο «Ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος στην ψηφιακή εποχή», έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο στην ψηφιακή εποχή 2, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με τη διαδικτυακή διανομή οπτικοακουστικών έργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 3, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Μαΐου 2013, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 4, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με την προετοιμασία για την πλήρη σύγκλιση στον οπτικοακουστικό κόσμο 5, έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0000/2015), A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ταινίες είναι τόσο οικονομικά όσο και πολιτιστικά αγαθά που συμβάλλουν σημαντικά στην ευρωπαϊκή οικονομία από την άποψη της ανάπτυξης και της απασχόλησης ενώ επιπλέον συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας 1 ΕΕ C 332 της , σ ΕΕ C 153E της , σ ΕΕ C 332 της , σ Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0232. PE v /13 PR\ doc

5 καθώς αντικατοπτρίζουν την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία, προωθούν τους ευρωπαϊκούς πολιτισμούς σε διασυνοριακό επίπεδο και διευκολύνουν τις πολιτισμικές ανταλλαγές και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των πολιτών B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή κινηματογραφική βιομηχανία είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς παγκοσμίως, με την κυκλοφορία 1500 ταινιών το 2014 Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές ταινίες χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, πρωτοτυπία και πολυμορφία αλλά αντιμετωπίζουν προβλήματα περιορισμένης προώθησης και διανομής σε επίπεδο Ένωσης καθώς και έντονο διεθνή ανταγωνισμό Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυκλοφορία των ευρωπαϊκών μη εθνικών ταινιών στα κράτη μέλη εξακολουθεί να είναι περιορισμένη παρά τον μεγάλο αριθμό ταινιών που παράγονται ετησίως Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών ταινιών, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τον πλούτο και τη δύναμη της ευρωπαϊκής πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας, η ευρωπαϊκή αγορά κινηματογράφου είναι εκ των πραγμάτων κατακερματισμένη ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι το υποπρόγραμμα MEDIA του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (MEDIA) προσφέρει νέες πηγές χρηματοδότησης και ευκαιρίες για τη διανομή και την κυκλοφορία ευρωπαϊκών μη εθνικών ταινιών καθώς και για την ανάπτυξη ακροατηρίου και για τη στήριξη του γραμματισμού στα μέσα Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κινηματογραφικές προβολές, κατά την πρώτη περίοδο κυκλοφορίας, εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των εισπράξεων μιας ταινίας και ως εκ τούτου είναι καίριας σημασίας για τη χρηματοδότηση της παραγωγής και της διανομής ευρωπαϊκών ταινιών, με σημαντικές επιπτώσεις στην επιτυχία των σχετικών ταινιών σε επόμενες περιόδους κυκλοφορίας Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στην ευρωπαϊκή βιομηχανία κινηματογράφου, τόσο από εθνικές όσο και από ενωσιακές πηγές, προορίζεται για την παραγωγή ταινιών Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση και η σύγκλιση των μέσων δημιουργούν νέες ευκαιρίες για τη διασυνοριακή κυκλοφορία και προώθηση των ευρωπαϊκών ταινιών, καθώς και μεγαλύτερες δυνατότητες για καινοτομία και ευελιξία, ενώ επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στη συμπεριφορά και στις προσδοκίες των θεατών Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κινηματογραφικός γραμματισμός μπορεί να βοηθήσει τους πολίτες να αναπτύξουν κριτική σκέψη και κατανόηση ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα δημιουργού στην ψηφιακή εποχή θα πρέπει να συνεχίσουν να συμβάλλουν στην τόνωση των επενδύσεων στην παραγωγή και δημιουργία ταινιών και να εξασφαλίζουν την κατάλληλη αμοιβή των κατόχων δικαιωμάτων, ενθαρρύνοντας παράλληλα την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και τη διασυνοριακή πρόσβαση των πολιτών PR\ doc 5/13 PE v01-00

6 Προώθηση, διασυνοριακή διανομή και προσβασιμότητα 1. παροτρύνει την ευρωπαϊκή κινηματογραφική βιομηχανία να επιδιώξει την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και καναλιών διανομής με σκοπό τη βελτίωση της διασυνοριακής διαθεσιμότητας ευρωπαϊκών ταινιών, διευκολύνοντας την πρόσβαση των θεατών παντού στην Ένωση σε ολοένα και μεγαλύτερη ποικιλία ταινιών σε διαρκώς μεγαλύτερο αριθμό πλατφορμών 2. προτείνει να διερευνηθεί περαιτέρω η δυνατότητα ανάπτυξης της διασυνοριακής μεταφοράς οπτικοακουστικών υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη την ταχεία ανάπτυξη των βιντεοπαραγγελιών (VOD) και των διαδικτυακών συναλλαγών σε όλη την Ένωση, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα διευκόλυνε την πρόσβαση των θεατών σε ταινίες ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο βρίσκονται 3. υπογραμμίζει τη σημασία του στοχευμένου μάρκετινγκ σε όλη την Ένωση με γνώμονα τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες του ευρωπαϊκού κοινού και με σκοπό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ευρωπαϊκών ταινιών 4. ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα υποτιτλισμένων ταινιών με σκοπό την τόνωση της διασυνοριακής κυκλοφορίας ευρωπαϊκών ταινιών, την αύξηση της ευαισθητοποίησης των θεατών σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτισμική και γλωσσική πολυμορφία και τη βελτίωση της αμοιβαίας κατανόησης 5. επισημαίνει ειδικότερα τον ρόλο του προγράμματος MEDIA στη στήριξη του υποτιτλισμού και της μεταγλώττισης 6. υποστηρίζει, επιπλέον, πρωτοβουλίες όπως η προπαρασκευαστική δράση της Επιτροπής με τίτλο «Προώθηση της ευρωπαϊκής ενοποίησης μέσω του πολιτισμού» που έχει ως στόχο τη μεγαλύτερη παροχή υποτιτλισμένων ευρωπαϊκών ταινιών μέσω της διάθεσης νέων υποτιτλισμένων εκδόσεων επιλεγμένων τηλεοπτικών προγραμμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη 7. υπενθυμίζει τον ρόλο του βραβείου LUX του ΕΚ, που απολαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερη αναγνώριση τα τελευταία χρόνια, στην προώθηση των ευρωπαϊκών ταινιών μέσω της μετάφρασης των υποτίτλων της νικήτριας ταινίας και στις 24 επίσημες γλώσσες της Ένωσης, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη διασφάλιση μεγαλύτερης προβολής, ευαισθητοποίησης και διαθεσιμότητας όσον αφορά τις ευρωπαϊκές ταινίες 8. επαναλαμβάνει τη θεμελιώδη σημασία που έχει η περαιτέρω βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στις ταινίες, μεταξύ άλλων μέσω της ακουστικής περιγραφής και του υποτιτλισμού 9. καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν και να προωθήσουν τη διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων, όπως φεστιβάλ κινηματογράφου, με σκοπό την ενθάρρυνση και τη στήριξη της διάδοσης και της κυκλοφορίας ευρωπαϊκών ταινιών στο έδαφός τους Ανάπτυξη ακροατηρίου 10. ενθαρρύνει τους διανομείς και τους ιδιοκτήτες αιθουσών κινηματογράφου να αυξήσουν PE v /13 PR\ doc

7 την προβολή και τη διαθεσιμότητα μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών με σκοπό την προσέγγιση ευρύτερου ακροατηρίου 11. τονίζει τη σημασία της προώθησης των ταινιών κατά το αρχικό στάδιο της παραγωγής, με σκοπό τη βελτίωση της κυκλοφορίας και τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του δυνητικού κοινού σε ολόκληρη την Ευρώπη 12. τονίζει τη σημασία του προγράμματος MEDIA στη δοκιμή καινοτόμων προσεγγίσεων για την ανάπτυξη ακροατηρίου, κυρίως μέσω της στήριξης των φεστιβάλ κινηματογράφου Ίσοι όροι ανταγωνισμού 13. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 13 παράγραφος 1 της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων προωθούν τα ευρωπαϊκά έργα τονίζει ότι η εν λόγω διάταξη έχει εφαρμοστεί με διαφορετικούς τρόπους και διάφορα επίπεδα νομικών απαιτήσεων, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στην εγκατάσταση παρόχων στα κράτη μέλη με τις χαμηλότερες απαιτήσεις 14. καλεί την Επιτροπή να λάβει το γεγονός αυτό υπόψη κατά την πρόταση αναθεώρησης του υφιστάμενου νομικού πλαισίου με σκοπό τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή αγορά οπτικοακουστικών μέσων, υπό δίκαιους και ισότιμους όρους για όλους τους παρόχους Χρηματοδότηση 15. θεωρεί ότι για τη βελτίωση της κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών ταινιών, τόσο στις ευρωπαϊκές όσο και στις διεθνείς αγορές, η δημόσια χρηματοδότηση που διατίθεται στην παραγωγή και τη διανομή πρέπει να καταστεί περισσότερο ισόρροπη, με σκοπό την ενίσχυση της στήριξης στην ανάπτυξη, την προώθηση και τη διεθνή διανομή 16. υπογραμμίζει τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο μηχανισμός εγγυοδοσίας για τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» όσον αφορά τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, και την πραγματοποίηση περαιτέρω επενδύσεων από τους χρηματοδοτικούς ενδιάμεσους φορείς, με αποτέλεσμα την παροχή περισσότερων χρηματοδοτικών ευκαιριών στην κινηματογραφική βιομηχανία Ευρωπαϊκό Φόρουμ Κινηματογράφου 17. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να καθιερωθεί ένα ευρωπαϊκό φόρουμ κινηματογράφου έτσι ώστε να διευκολύνει τη διεξαγωγή διαρθρωμένου διαλόγου σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή βιομηχανία κινηματογράφου στην ψηφιακή εποχή Γραμματισμός στα μέσα 18. καλεί τα κράτη μέλη να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους ώστε να βελτιώσουν τον PR\ doc 7/13 PE v01-00

8 γραμματισμό στα μέσα, και ιδίως τον κινηματογραφικό γραμματισμό, στα σχολικά προγράμματα, και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο στον τομέα της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης 19. υπογραμμίζει τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα MEDIA για τη στήριξη σχεδίων κινηματογραφικού γραμματισμού Καινοτομία 20. υποστηρίζει καινοτόμα έργα όπως είναι η προπαρασκευαστική δράση της Επιτροπής για την κυκλοφορία των ευρωπαϊκών ταινιών στην ψηφιακή εποχή, με την οποία επιδιώκεται δοκιμαστικά μια πιο ευέλικτη κυκλοφορία σε όλα τα μέσα σε διάφορα κράτη μέλη 21. θεωρεί ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, που καθιστούν τις περιόδους προβολής πιο ευέλικτες, θα μπορούσαν να ωφελήσουν ορισμένα είδη ευρωπαϊκών ταινιών σε επίπεδο ορατότητας, προσέγγισης κοινού, εισπράξεων και εξοικονόμησης κόστους, και ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν περαιτέρω έμφαση στις εν λόγω πρωτοβουλίες 22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών. PE v /13 PR\ doc

9 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η δημιουργία στον οπτικοακουστικό τομέα είναι, όπως και στον αθλητισμό, καθαρά αποτέλεσμα της ομαδικής εργασίας, με το κάθε μέλος να συμβάλλει στην τελική επιτυχία της ομάδας. Η πραγματικότητα της δημιουργίας μιας ταινίας, από την αρχική σύλληψη έως τα γυρίσματα την παραγωγή, την εμφάνιση της ταινίας στις οθόνες του κινηματογράφου, τη διανομή πλαισιώνεται από ομαδική εργασία. Στην οθόνη, οι θεατές αντικρίζουν μόνο τους αστέρες του κινηματογράφου, αυτοί όμως δεν είναι παρά μόνο η άκρη του νήματος. Μια επιτυχημένη ταινία είναι, κατά πρώτο και κύριο λόγο, το δημιούργημα όλων των συντελεστών της, τα ονόματα των οποίων εμφανίζονται στο τέλος της ταινίας: σεναριογράφοι, σκηνοθέτες, τεχνικές ομάδες, χειριστές κάμερας, φωτογράφοι, ομάδες ειδικών εφέ, κ.ά. Η δική τους κοινή προσπάθεια είναι αυτή που διαμορφώνει την πολιτιστική μας ταυτότητα και ανοίγει τον δρόμο για την πολυμορφία εντός των τοπικών, εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτισμών. Όπως πολύ σωστά το έθεσε ο Wim Wenders (Βιμ Βέντερς): «Ο πολιτισμός (...) δίνει σχήμα στην ψυχή της Ευρώπης. Και σε αυτό ο κινηματογράφος έχει προνομιακή θέση ( ) καθώς κατορθώνει να δημιουργεί ταυτότητα όπως δεν το κατορθώνει κανένα άλλο μέσο. Μια ταινία δεν προβάλλει απλώς εικόνες, αντικατοπτρίζει την ίδια την κοινωνία, με τις αξίες, τις συνήθειες, τις ελπίδες και τους φόβους της ( ). Οι ταινίες διαμορφώνουν αυτές τις αξίες, δημιουργούν τις συνήθειες και επηρεάζουν τις ελπίδες και τους φόβους.» Ωστόσο, ο ρόλος μιας ταινίας στην κοινωνία είναι διττός: πρόκειται τόσο για πολιτισμικό όσο και για οικονομικό αγαθό. Ένας οπτικοακουστικός τομέας που είναι ενωμένος στην πολυμορφία συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και ενθαρρύνει την καινοτομία στην ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά. Χωρίς δημιουργική οικονομία, δεν υφίσταται δημιουργία. Για να καταστούν τα έργα προσβάσιμα στο ευρωπαϊκό κοινό, είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στον οπτικοακουστικό τομέα. Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί παράγοντες, που δίνουν στους δημιουργούς τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν το όραμά τους, είναι οι παραγωγοί, οι εκδότες, οι διανομείς, οι ιδιοκτήτες κινηματογράφων και οι πάροχοι υπηρεσιών βιντεοπαραγγελίας (VOD). Απαρέγκλιτη προϋπόθεση για να καταστεί εφικτή η παραγωγή είναι η απρόσκοπτη συνεργασία και η κοινή χρηματοδοτική προσπάθεια όλων αυτών των επενδυτών. Για την πλήρη αξιοποίηση του πολιτιστικού και οικονομικού δυναμικού της, η ευρωπαϊκή βιομηχανία κινηματογράφου πρέπει να ευδοκιμήσει στο κατάλληλο περιβάλλον, στηριζόμενη σε ένα σταθερό και προσαρμόσιμο νομικό πλαίσιο που ενθαρρύνει την πραγματοποίηση επενδύσεων και την πολυμορφία, και προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων υπηρεσιών στο διαδίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό, τα δικαιώματα δημιουργού αποτελούν βασικό στοιχείο: ενθαρρύνουν τις επενδύσεις στην παραγωγή ταινιών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο ενώ παράλληλα αποτελούν πηγή εισοδήματος για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ως εκ τούτου, τα δικαιώματα δημιουργού πρέπει να εξασφαλίζουν την κατάλληλη αμοιβή των κατόχων δικαιωμάτων, και ιδίως των συγγραφέων. PR\ doc 9/13 PE v01-00

10 Η ανάγκη για διαφάνεια και διεθνή συνεργασία είναι επίσης καίριας σημασίας, ιδίως όταν πρόκειται για υπηρεσίες που προέρχονται από χώρους εκτός της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, το ευρωπαϊκό φόρουμ κινηματογράφου θα προετοιμάσει το έδαφος για την εξεύρεση λύσεων από τους εκπροσώπους του κλάδου, τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με σκοπό την καλύτερη διανομή των ευρωπαϊκών ταινιών. Το δυναμικό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας κινηματογράφου Η διαδικασία της ψηφιοποίησης στους κινηματογράφους πλησιάζει στο τέλος της, μολονότι οι μικρότερες αίθουσες εξακολουθούν να χρειάζονται χρηματοδοτική στήριξη για τον σκοπό αυτό. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο του οπτικοακουστικού τομέα, περίπου το 87% των κινηματογραφικών αιθουσών της ΕΕ, που διαθέτουν συνολικά οθόνες, είχαν υποβληθεί σε ψηφιοποίηση έως το τέλος του Η επόμενη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο οπτικοακουστικός τομέας είναι η ανάγκη για ουσιαστική και αποτελεσματική διανομή των ευρωπαϊκών ταινιών κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η προβολή τους και η προσέγγιση ευρύτερου κοινού. Το 2014 υπήρξε το πιο σημαντικό έτος όσον αφορά τον αριθμό των ευρωπαϊκών ταινιών που διανεμήθηκαν στην Ευρώπη: συνολικά ταινίες, αριθμός διπλάσιος του αριθμού των αμερικάνικων ταινιών. Ωστόσο, ο αριθμός των θεατών ήταν αντιστρόφως ανάλογος. Στην Ευρώπη, οι πόροι που προορίζονται για το μάρκετινγκ και την προώθηση των ταινιών συνήθως ανέρχονται μετά βίας στο 1% του συνολικού κόστους παραγωγής. Αντιθέτως, ο προϋπολογισμός μάρκετινγκ των αμερικάνικων ταινιών μπορεί να ανέρχεται στα ίδια επίπεδα με το κόστος παραγωγής. Επίσης, η πλειονότητα των ευρωπαϊκών ταινιών προβάλλονται σχεδόν αποκλειστικά στη χώρα προέλευσής τους. Τα επιχειρήματα υπέρ της τόνωσης της διανομής και της κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών ταινιών εκτός της Ευρώπης είναι πειστικά όχι μόνο λόγω του πιθανού οικονομικού οφέλους αλλά κυρίως λόγω των πολιτισμικών αξιών που εμπεριέχουν οι ευρωπαϊκές ταινίες. Διανομή, εμπορική προβολή και προσβασιμότητα Για τη δημιουργία ευρωπαϊκών ταινιών, σημαντικό παράγοντα αποτελεί τόσο η εθνική όσο και η ενωσιακή στήριξη, η οποία όμως προορίζεται κυρίως για τη συγχρηματοδότηση της διαδικασίας παραγωγής. Ωστόσο, το στάδιο της διανομής είναι εκείνο στο οποίο η ταινία μπορεί πραγματικά να αποφέρει κέρδος. Τα δυσανάλογα ποσά στήριξης που παρέχονται στα διάφορα αυτά στάδια μπορούν να επηρεάσουν τον βαθμό δημοσιότητας μιας ταινίας. Η δημόσια χρηματοδότηση πρέπει να καταστεί πιο ισόρροπη και να επικεντρωθεί περισσότερο στη διεύρυνση του κοινού των ευρωπαϊκών ταινιών και στην ενίσχυση της στήριξης δραστηριοτήτων όπως η ανάπτυξη, η προώθηση και η διεθνής διανομή. Επί του παρόντος, σχεδόν το 70% των δημόσιων κονδυλίων διατίθενται για την παραγωγή της PE v /13 PR\ doc

11 ταινίας, και όχι για τη μεγιστοποίηση του δυνητικού κοινού της. Με αφορμή την αύξηση των υπηρεσιών VOD καθώς και των επιγραμμικών αρχείων προς τηλεφόρτωση, ένας άλλος σημαντικός προβληματισμός αφορά την ευελιξία και τον περαιτέρω πειραματισμό εντός του οπτικοακουστικού τομέα. Για την εκτίμηση του πραγματικού μεγέθους της ευρωπαϊκής αγοράς, αξίζει να λάβει κανείς υπόψη πόσα ακριβώς εμπόδια μπορεί να αντιμετωπίσει μια ταινία με μικρό προϋπολογισμό προώθησης. Σκόπιμη κρίνεται η εναρμόνιση και ο συντονισμός των εθνικών πλαισίων στήριξης, καθώς μόνο η σταθερή επικοινωνία μεταξύ των μεμονωμένων χωρών και των εμπλεκόμενων μερών μπορεί να προσδιορίσει το απαιτούμενο επίπεδο στήριξης για τη μεγιστοποίηση του δυνητικού κοινού μιας ταινίας. Δεδομένου ότι τα εθνικά και περιφερειακά καθεστώτα στήριξης εστιάζουν κυρίως στο στάδιο της παραγωγής, τα προγράμματα της ΕΕ έχουν την ευκαιρία να στοχεύσουν στους υποχρηματοδοτούμενους τομείς της διανομής, της προώθησης και του μάρκετινγκ. Σαφές πλεονέκτημα της δυνατότητας αυτής είναι η θέση της ΕΕ ως πιθανής κεντρικής εστίας για τη χρηματοδότηση της διανομής μια κίνηση που θα βοηθούσε σε μεγάλο βαθμό στη συστηματοποίηση της διαδικασίας. Όσον αφορά την προώθηση των ευρωπαϊκών ταινιών, θα πρέπει να εξεταστεί ο ρόλος των νέων καναλιών διανομής, όπως η διαδικτυακή μετάδοση και οι υπηρεσίες βιντεοπαραγγελίας (VOD). Επιπλέον, ο τομέας των υπηρεσιών VOD και άλλοι νόμιμοι διαδικτυακοί πάροχοι πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνουν στήριξη με σκοπό την καταπολέμηση της πειρατείας. Πράγματι, η διαδικτυακή διανομή δίνει νέα πνοή στις ταινίες. Και ενώ τα περισσότερα νοικοκυριά στην Ευρώπη εξακολουθούν να διαθέτουν τηλεόραση, ο ρόλος των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, και ιδίως των δημόσιων, είναι καίριας σημασίας, και πρέπει να ενθαρρύνονται να προβάλλουν ευρωπαϊκές ταινίες υψηλού επιπέδου. Επίσης είναι απαραίτητο να αναγνωριστεί ότι οι κινηματογραφικές αίθουσες αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για τη διανομή των ευρωπαϊκών ταινιών. Στο πλαίσιο αυτό, η φράση «ευρωπαϊκός κινηματογράφος» αυτή καθαυτή αποτυπώνει την ιδέα ότι η δύναμή του στηρίζεται στις συνεχείς πολιτιστικές ανταλλαγές, μέσω συμπαραγωγών ή ειδικών εμφανίσεων σε ξένες ταινίες διασυνοριακού χαρακτήρα. Χρηματοδότηση και προγράμματα για τη στήριξη του οπτικοακουστικού τομέα Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», το οποίο διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 1,5 δισ. ευρώ για την περίοδο , αποτελεί εξαιρετικά σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τον οπτικοακουστικό τομέα. Πάνω από το 50% του προϋπολογισμού του εν λόγω προγράμματος προορίζεται για το υποπρόγραμμα MEDIA, στόχος του οποίου είναι η ανάπτυξη, διανομή, κατάρτιση και καινοτομία στον τομέα του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Κατά τα επόμενα έτη, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναμένεται να χρηματοδοτήσει την κυκλοφορία τουλάχιστον 800 ευρωπαϊκών ταινιών τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρώπης. Ένας ακόμη στόχος του προγράμματος είναι η παροχή συνεχούς στήριξης σε περισσότερα από 80 ευρωπαϊκά φεστιβάλ κινηματογράφου τα οποία προωθούν ταινίες από την εκάστοτε περιοχή. Αυτού του είδους η χρηματοδότηση προσελκύει νέες ομάδες κοινού στα ευρωπαϊκά PR\ doc 11/13 PE v01-00

12 οπτικοακουστικά έργα ενώ παράλληλα διαφυλάσσει την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία. Νέες μέθοδοι διανομής και επιχειρηματικά μοντέλα μπορούν να σηματοδοτήσουν την ανάπτυξη καινοτόμων χρηματοδοτικών πηγών: οι προβολές σε κινηματογράφους, οι κυκλοφορίες σε DVD και οι νέες μορφές πρόσβασης, όπως η διαδικτυακή μετάδοση ή οι υπηρεσίες βιντεοπαραγγελίας (VOD), δεν αλληλοαποκλείονται, καθώς η σφαίρα επιρροής τους είναι διαφοροποιημένη και δεν οδηγεί σε ζημίες. Είναι δίκαιη η απαίτηση, όλοι όσοι επωφελούνται από την κινηματογραφική βιομηχανία, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών βιντεοπαραγγελίας (VOD), να ενθαρρύνονται να υποστηρίζουν την παραγωγή ταινιών. Πρέπει να δοθεί σαφής πολιτική ένδειξη προς αυτή την κατεύθυνση. Η προώθηση νόμιμων προσφορών περιεχομένου μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου. Το χρηματοδοτικό μέσο εγγύησης, το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει το 2016, είναι ένα ακόμη αξιοσημείωτο μέσο, το οποίο θα καταστήσει δυνατή τη λήψη τραπεζικών δανείων από τους κινηματογραφιστές. Το πρόγραμμα θα υπόκειται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, το οποίο αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Κινηματογραφικός γραμματισμός και γραμματισμός στα μέσα Ο κινηματογραφικός γραμματισμός μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στους ανθρώπους, καθώς μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη των νέων ατόμων και την αντίληψη που έχουν για τον εξωτερικό κόσμο. Τα τρία τέταρτα των νέων θεατών αναγνωρίζουν ότι έχουν δει ταινίες που τους έχουν σημαδέψει. Συνεπώς, η εισαγωγή του κινηματογραφικού γραμματισμού σε όλα τα επίπεδα της σχολικής εκπαίδευσης στα κράτη μέλη διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο και προσφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη. Αναπόσπαστο στοιχείο της κινηματογραφικής εκπαίδευσης είναι η καθοδήγηση της σκέψης των νέων στην αναλυτική και προσεκτική εκτίμηση των οπτικοακουστικών έργων, καθώς και η δρομολόγηση συζήτησης σχετικά με τα ζητήματα που πραγματεύεται η ταινία και τα συναισθήματα που δημιουργεί. Η επαφή με τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο συνιστά έναν από τους καλύτερους τρόπους να γνωρίσει κανείς την ιστορία, τον πολιτισμό, τις παραδόσεις και τη γλώσσα των γειτονικών ευρωπαϊκών χωρών. Ένα ακόμη πλεονέκτημα της κινηματογραφικής εκπαίδευσης είναι ο ρόλος που διαδραματίζει ως εισαγωγή στην εκπαίδευση στα μέσα, η οποία αποτελεί μία από τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες της ΕΕ. Η εκπαίδευση στα μέσα προετοιμάζει τους μαθητές να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του ψηφιακού κόσμου, τους μαθαίνει να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις νέες τεχνολογίες και τους ευαισθητοποιεί ως προς την επιλογή του νόμιμου αντί του πειρατικού περιεχομένου. Μέσα για την προώθηση και την κυκλοφορία ευρωπαϊκών ταινιών Τα φεστιβάλ κινηματογράφου είναι ένας τρόπος προώθησης και διευκόλυνσης της πρόσβασης στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο σε όλη την Ευρώπη, στο πλαίσιο των οποίων τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ενθαρρύνονται να προωθούν, να στηρίζουν και να βελτιώνουν την κυκλοφορία των πιο σημαντικών παραγωγών μέσω διαφορετικών PE v /13 PR\ doc

13 εκδηλώσεων. Τα ευρωπαϊκά βραβεία κινηματογράφου επίσης πρέπει να αποκτούν ολοένα και περισσότερη σημασία, καθώς συμβάλλουν στη διάδοση των ταινιών. Το βραβείο LUX του ΕΚ συνιστά το τέλειο παράδειγμα του πώς πρέπει να προωθούνται οι ευρωπαϊκές ταινίες. Κάθε χρόνο, το εν λόγω βραβείο αναδεικνύει τις ταινίες που πραγματεύονται ζητήματα τα οποία συνδέονται με την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Η δύναμή του όσον αφορά την επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών καθιστά τις ταινίες το ιδανικό μέσο για τη δρομολόγηση συζήτησης σχετικά με την Ευρώπη και το μέλλον της. Στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης, που πλήττει μεταξύ άλλων και τις τέχνες, την κουλτούρα και τον κινηματογράφο, το βραβείο LUX αποτελεί ένα σταθερό εφαλτήριο για την ευρωπαϊκή δημιουργικότητα. Δύο άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την κυκλοφορία των ταινιών είναι ο υποτιτλισμός και η μεταγλώττιση. Τα ψηφιακά αντίγραφα έχουν αντικαταστήσει τα αναλογικά, ενώ το κόστος του υποτιτλισμού έχει μειωθεί σημαντικά. Όλα τα έργα μπορούν πλέον να διατίθενται σε διάφορες γλώσσες, γεγονός το οποίο αναμένεται να οδηγήσει στην αυξημένη κυκλοφορία των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων υψηλής ποιότητας. Για τον περιορισμό του κόστους καθώς και για την τόνωση της δημοφιλίας του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ένα πιλοτικό έργο για την πιθανή ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας μέσω της οποίας οι μεταφράσεις των υποτίτλων θα πραγματοποιούνται βάσει συμμετοχικής χρηματοδότησης. Εν κατακλείδι, η έκθεση «Ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος στην ψηφιακή εποχή» αποσκοπεί να στηρίξει τις ευρωπαϊκές ταινίες και να δώσει ώθηση στην προώθηση, την κυκλοφορία και την προβολή τους έτσι ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι να μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα οφέλη της πολιτιστικής κληρονομιάς τους. PR\ doc 13/13 PE v01-00

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (03.11) (OR. en) 15449/10 AUDIO 37 COMPET 311 CULT 98

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (03.11) (OR. en) 15449/10 AUDIO 37 COMPET 311 CULT 98 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (03.11) (OR. en) 15449/10 AUDIO 37 COMPET 311 CULT 98 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 20.6.2013 2013/2064(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον εθελοντισμό και την εθελοντική δραστηριότητα στην Ευρώπη (2013/2064(ΙΝΙ) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.5.2012 B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 12980/17 CULT 114 DIGIT 204 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2186(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2186(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 20.11.2013 2013/2186(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ. Πολίτες της ΕΕ: Τα δικαιώματά σας, το μέλλον σας (2013/2186(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΕ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 4.12.2013 2013/2187(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΕ σχετικά µε τη χρήση των ραδιοτηλεοπτικών µέσων ως εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2156(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2156(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2010/2156(INI) 5.1.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (2010/2156(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ευρώπη: Συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/11/1399)

ηµιουργική Ευρώπη: Συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/11/1399) MEMO/11/819 Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 ηµιουργική Ευρώπη: Συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/11/1399) Τι είναι το πρόγραµµα «ηµιουργική Ευρώπη»; Το πρόγραµµα «ηµιουργική Ευρώπη» θα υποστηρίζει τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και των μέσων ενημέρωσης

Πολιτική στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και των μέσων ενημέρωσης Πολιτική στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και των μέσων ενημέρωσης Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων διέπεται κυρίως από τα άρθρα 167 και 173 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Με την υποστήριξη του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη για τους πολίτες» Η ΕΕ με μια ματιά

Για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Με την υποστήριξη του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη για τους πολίτες» Η ΕΕ με μια ματιά Η ΕΕ με μια ματιά, ς και ανάπτυξη των ΜμΕ Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έντυπο αποτυπώνει τις απόψεις του συντάκτη και μόνο και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.11.2013 2013/2008(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI))

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 27.10.2011 2011/2181(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) Επιτροπή Νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2151(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2151(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2014/2151(INI) 5.2.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την επιδίωξη ανανεωμένης συναίνεσης όσον αφορά την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2134(INI) σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση (2012/2134(INI))

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2134(INI) σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση (2012/2134(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 19.9.2012 2012/2134(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση (2012/2134(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Έγγραφο συνόδου 2009 15.2.2005 B6-.../2005 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6-.../05 και B6-.../05 σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0000/2015 21.9.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2015/2088(INI) 26.6.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (2015/2088

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/2307(INI) 23.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2055(INI) σχετικά με τη διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων (2010/2055(INI))

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2055(INI) σχετικά με τη διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων (2010/2055(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.5.2010 2010/2055(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων (2010/2055(INI)) Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Εισηγητής: Kurt

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2008/2226(INI) 16.12.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις καλλιτεχνικές σπουδές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2008/2226(INI)) Επιτροπή Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2326(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2326(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2015/2326(INI) 25.2.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης (2015/2326(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2015/0278(COD) 10.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.1.2013 2012/2101(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών

Διαβάστε περισσότερα

8668/16 MM/ακι/ΕΠ 1 DG E - 1C

8668/16 MM/ακι/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2016 (OR. en) 8668/16 AUDIO 53 CULT 35 DIGIT 45 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων /

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ. EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 2012/2092(BUD) Σχέδιο γνωµοδότησης Morten Løkkegaard (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ. EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 2012/2092(BUD) Σχέδιο γνωµοδότησης Morten Løkkegaard (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισµού και Παιδείας 18.7.2012 2012/2092(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-26 Morten Løkkegaard (PE491.270v01-00) Γενικός προϋπολογισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2114(INI) σχετικά με τα τέλη για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης (2013/2114(INI))

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2114(INI) σχετικά με τα τέλη για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης (2013/2114(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 9.10.2013 2013/2114(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα τέλη για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης (2013/2114(INI)) Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-xxxx

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-xxxx Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0238/2017 30.3.2017 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-xxxx σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2132(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2132(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 28.11.2012 2012/2132(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας 2012/2132(INI)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2007/2253(INI) 7.3.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη συγκέντρωση και τον πλουραλισμό στα μέσα ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2007/2253(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2013/2061(INI) 5.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ηλ-υγεία 2012-2020: καινοτομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 30.3.2012 2011/0411(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15320/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 127 TOUR 24 REGIO 123 RELEX 908 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2040(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2040(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2012/2040(INI) 4.6.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την Πράσινη Βίβλο με τίτλο «Προς ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά για τις πληρωμές

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2149(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2149(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2014/2149(INI) 3.3.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πολιτιστική κληρονομιά για την Ευρώπη (2014/2149(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2015/0009(COD) 6.3.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2277(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2277(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 13.1.2011 2010/2277(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μία Ενιαία Αγορά για τις Επιχειρήσεις και την Ανάπτυξη (2010/2277(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2057(INI) 22.7.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές (2008/2057(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2235(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2235(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 23.3.2015 2014/2235(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 27.2.2013 2012/2321(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη συμβολή των συνεταιρισμών στην υπέρβαση της κρίσης 2012/2321(INI) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13645/16 SPORT 72 FREMP 170 RELEX 884 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 10.4.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2275(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2275(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.9.2012 2011/2275(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 28η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2010) (2011/2275(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.4.2017 COM(2017) 182 final 2017/0081 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την παράταση του δικαιώματος για συμπαραγωγές όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2028(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2028(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2010/2028(INI) 3.6.2010 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα στην ψηφιακή εποχή: το μέλλον του διττού συστήματος (2010/2028(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός. Νομική βάση

Πολιτισμός. Νομική βάση Πολιτισμός Η δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του πολιτισμού συμπληρώνει την πολιτιστική πολιτική των κρατών μελών σε διάφορους τομείς: όπως για παράδειγμα, στην προστασία της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ( ) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ( ) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 32/2014 - Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: Έργα ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2043(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2043(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 26.7.2013 2013/2043(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μια ολοκληρωμένη αγορά παράδοσης δεμάτων για την ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Cláudia Monteiro de Aguiar

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Cláudia Monteiro de Aguiar Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2017/2055(INI) 16.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 13.6.2017 2017/2068(INI) ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

10668/16 ΘΚ/νκ 1 DGG 2B

10668/16 ΘΚ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10668/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες FSTR 36 FC 30 REGIO 43 SOC 435

Διαβάστε περισσότερα

9524/16 ΠΜ/νικ 1 DG G 3 C

9524/16 ΠΜ/νικ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) 9524/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπείες IND 111 RECH 207 TELECOM 99 MI

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ «MEDIA» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ»

Η ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ «MEDIA» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ Η ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ «MEDIA» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» 2014-2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου

Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0033 Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο γνωμοδότησης Daniel Dalton (PE602.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο γνωμοδότησης Daniel Dalton (PE602. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 5.5.2017 2017/2043(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-16 Daniel Dalton (PE602.828v02-00) Προϋπολογισμός 2018 - Εντολή για τον τριμερή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2012/2295(INI) 5.3.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια βιοοικονομία

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 20.1.2015 2014/2228(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

8735/16 ΠΧΚ/μκρ 1 DG G 3 C

8735/16 ΠΧΚ/μκρ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2016 (OR. en) 8735/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: IND 91 RECH 130 TELECOM 73 MI 304 COMPET 213 EDUC 135 EMPL 137 Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 11.7.2017 2017/xxxx(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 17.1.2008 2007/2212(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την Πράσινη Βίβλο όσον αφορά το ρόλο της κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2016/0287(COD) 7.2.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 8.9.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2014 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πολυγλωσσία: ένα πλεονέκτηµα για την Ευρώπη και µια κοινή δέσµευση

Πολυγλωσσία: ένα πλεονέκτηµα για την Ευρώπη και µια κοινή δέσµευση P6_TA(2009)0162 Πολυγλωσσία: ένα πλεονέκτηµα για την Ευρώπη και µια κοινή δέσµευση Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Μαρτίου 2009 σχετικά µε την πολυγλωσσία: πλεονέκτηµα για την Ευρώπη και κοινή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0000(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0000(BUD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 26.6.2015 2015/0000(BUD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 10,72017 2017/2705(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14368/17 COMPET 765 IND 311 MI 830 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 28.2.2017 2016/2276(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις επιγραμμικές

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις με πρόσθετη αξία που θα προωθηθούν στη βάση πάντα της αρχής της επικουρικότητας, όπως ορίζεται άλλωστε και στη Συνθήκη.

Δράσεις με πρόσθετη αξία που θα προωθηθούν στη βάση πάντα της αρχής της επικουρικότητας, όπως ορίζεται άλλωστε και στη Συνθήκη. Πέμπτη, 25/10/2012 Ομιλία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη κατά την εναρκτήρια τελετή του 11 ου Ευρωπαϊκού Φόρουμ Τουρισμού 2012, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. έγγραφο που συνοδεύει την. Πρόταση για

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. έγγραφο που συνοδεύει την. Πρόταση για ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 9.1.2009 SEC(2008) 3097 τελικό C6-0011/09 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ έγγραφο που συνοδεύει την Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 18.7.2013 2013/2097(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε τη διατήρηση της παραγωγής γάλακτος στις ορεινές περιοχές, στις µειονεκτικές

Διαβάστε περισσότερα

15926/14 ΠΜ/γπ 1 DG C 2B

15926/14 ΠΜ/γπ 1 DG C 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15926/14 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Συμβούλιο με ημερομηνία: 21 Νοεμβρίου 2014 COMER 237 PESC 1213 CONOP 115 ECO 169 UD

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2298(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2298(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2012/2298(INI) 1.3.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προώθηση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την τεχνολογία των μεταφορών για τη βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός. Νομική βάση

Πολιτισμός. Νομική βάση Πολιτισμός Η δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του πολιτισμού συμπληρώνει την πολιτιστική πολιτική των κρατών μελών σε διάφορους τομείς: όπως για παράδειγμα, στην προστασία της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0299(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0299(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.5.2012 2011/0299(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL. Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2008 (24.09) (OR. fr) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 13070/08 LIMITE CULT 99

PUBLIC LIMITE EL. Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2008 (24.09) (OR. fr) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 13070/08 LIMITE CULT 99 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2008 (24.09) (OR. fr) 13070/08 LIMITE PUBLIC CULT 99 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 6 Ιουλίου 2000 2000/0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2000 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) EUCO 19/17 CO EUR 24 CONCL 7 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2059(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2059(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2015/2059(INI) 8.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2245/(INI) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2245/(INI) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2010/2245/(INI) 2.2.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα, 11 Μαΐου 2015 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Jean-Pierre Audy, Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Jean-Pierre Audy, Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 28.8.2013 2013/2125(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ευρωπαϊκή βιομηχανική και τεχνολογική βάση στον τομέα της άμυνας (2013/2125 (INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2052(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2052(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 2016/2052(INI) 14.7.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση (2016/2052(INI)) Επιτροπή Εξωτερικών Εισηγητής: Urmas Paet

Διαβάστε περισσότερα