ΑΔΑ: Β41Ε4691Ο8-ΜΣΝ. Έχοντας υπόψη: Σελίδα 1 από 5

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β41Ε4691Ο8-ΜΣΝ. Έχοντας υπόψη: Σελίδα 1 από 5"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. δ/νση: Άγιος Λουκάς, Καβάλα Τηλέφωνο: FAX: ΑΔΑ: Β1Ε691Ο8-ΜΣΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Καβάλα 9/7/01 Αρ. Πρωτ:157 Αρ. Προκήρυξης:10/01 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΕΔΑΦΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ» [ΒΑΛΑΣΙΑ] με Κωδικό Έργου : 09ΣΥΝ Έχοντας υπόψη: 1. Του Π.. 3/1981 περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασµών Αξιοποιήσεως κονδυλίων για εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. ΚΑ/679 (ΦΕΚ 86/Β/ ), που κυρώθηκε µε το άρθρο 36 του ν. 379/009 (ΦΕΚ Α/156/009) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 36 του ν. 388/010 (ΦΕΚ Α/71/010). Τον Οδηγό χρηµατοδότησης της Επιτροπής ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού 3. Του Π.. 118/007 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/007) "Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (KΠ )".. Του Ν.361/007 (ΦΕΚ/67/Α/007) ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την Προγραµµατική Περίοδο , όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν.380/ Του Ν. 86/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων". 6. Του Ν. 36/95 (ΦΕΚ 7/Α/95) "Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.3871/010, κατά το µέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 00/18/ΕΚ. 7. Του Ν.3861/010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµου πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 8. Την υπ. Αριθµ. 6/--01 Θέµα 5 ο, απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας για την έγκριση διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού και τον ορισµό τριµελούς επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, 9. Τις ανάγκες του έργου. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισµό, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης πέντε χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ένα ευρώ και έξι λεπτών (5.691,06 ) χωρίς Φ.Π.Α. ή επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για την προµήθεια αισθητήρων µέτρησης αβιοτικών παραγόντων ((α) ατµοσφαιρικoί αισθητήρες θερµοκρασίας, υγρασίας, βαροµετρικής πίεσης, CO, CH, O, N O, NO, UV, H, υδρατµών, Infrared, φωτοσυνθετικού φωτός, πυρανόµετρου & βροχόπτωσης και (β) εδαφικοί αισθητήρες O & ph). του Έργου µε τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΕ ΑΦΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ - ΒΑΛΑΣΙΑ» του ΤΕΙ Καβάλας, της ράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΕΣΠΑ ) το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδροµή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συµµετοχή) µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για το υπό προµήθεια είδος του παρόντος ιαγωνισµού, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα Α της παρούσας διακήρυξης. Η δαπάνη θα καλυφθεί από την Πράξη µε τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΙΚΩΝ Σελίδα 1 από 5

2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΕ ΑΦΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ - ΒΑΛΑΣΙΑ» της ράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΕΣΠΑ ) το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδροµή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συµµετοχή). Οι προσφορές υποβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, Αγ. Λουκάς, Καβάλα, όπου θα παραλαµβάνονται µέχρι και τις 0/7/01, ηµέρα Παρασκευή και ώρα µ.µ στη γραµµατεία του Ε.Λ.Κ.Ε. Αρµόδιος υπάλληλος για την παραλαβή προσφορών είναι η κα. Ο. Παπάντσιου, τηλ και για την παροχή διευκρινίσεων η κ. Βαλασία Ιακωβόγλου, τηλ Αντικείµενο του ιαγωνισµού Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη µειοδότη για την προµήθεια των αναφεροµένων στο Παράρτηµα Α της παρούσας, αισθητήρων µέτρησης αβιοτικών παραγόντων.. Προϋπολογισµός διαγωνισµού Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ένα ευρώ και έξι λεπτών (5.691,06 ) χωρίς Φ.Π.Α. ή επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 3. Σύνταξη και υποβολή προσφορών - Τιµές Ο ιαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της απόφασης διενέργειάς του. Πρόσωπα που δικαιούνται συµµετοχής : 1. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν: α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής που λειτουργούν νόµιµα, τουλάχιστον κατά τα δύο () τελευταία χρόνια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ασχολούνται µε αντικείµενο τα υπό προµήθεια αγαθό. β) Συνεταιρισµοί, γ) Ενώσεις Προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή Προσφορά δ) Κοινοπραξίες Προµηθευτών και ε) Κάθε προσφέρων, που σύµφωνα µε την χώρα καταγωγής του (της Ε.Ε.) έχει το δικαίωµα και τη δυνατότητα να λαµβάνει µέρος σε όµοιους ή αντίστοιχους µε τον παρόντα διαγωνισµούς, εφόσον πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεώνονται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών του συνηµµένου Παραρτήµατος A (διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης) δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανάθεσης. Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της διακήρυξης αποτελούν οπωσδήποτε στοιχεία αποκλεισµού των προσφορών. Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών υπό µορφή Πίνακα έγινε για οµοιοµορφία στη σύνταξη και υποβολή των προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης /κατακύρωσης. Οι τιµή θα δίδεται µε και χωρίς ΦΠΑ, εκφρασµένη σε ευρώ. Τυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί στο είδος. Οι προσφορές υποβάλλονται: α) Από τους ίδιους τους ενδιαφεροµένους ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους µέχρι την καταληκτική προθεσµία. β) Αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι προσφορές θα περιέλθουν στην Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού µέχρι την ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας του διαγωνισµού. Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν έγκαιρα στην υπηρεσία, δε θα λαµβάνονται υπόψη. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν Προσφορά σε ένα (1) αντίγραφο. Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια (ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ). Ο αριθµός πρωτοκόλλου του διαγωνισµού. Τα στοιχεία του αποστολέα.. ηµοσίευση Το πλήρες τεύχος της Πρόσκλησης είναι δηµοσιευµένο στον δικτυακό τόπο του Ε.Λ.Κ.Ε. (ee.teikav.edu.gr) και εναλλακτικά στον δικτυακό τόπο του ΤΕΙ Καβάλας (www.teikav.edu.gr). 5. Κατακύρωση του ιαγωνισµού Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από την Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Καβάλας, η οποία διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή να επαναλάβει τον διαγωνισµό στα πλαίσια πάντα του διαθέσιµου προϋπολογισµού. Μεταξύ της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας και του προµηθευτή αυτού θα υπογραφεί σύµβαση σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Σελίδα από 5

3 6. Παράδοση- Παραλαβή Τα προς προµήθεια είδος θα παραδοθεί στο χώρο και τον τόπο που θα υποδειχθεί. Η παράδοση θα γίνεται µε ευθύνη και έξοδα του αναδόχου τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Το προσφερόµενο είδος θα πρέπει να είναι παραδοτέα σε τριάντα (30) µέρες από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης της κατακύρωσης. 7. Υποχρεώσεις Αναδόχου Ο ανάδοχος : αναλαµβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα είδη που του κατακυρώθηκαν αµέσως µετά την επίσηµη προς αυτόν ανάθεση. είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη παράδοση του είδους. 8. Τρόπος Πληρωµής Η πληρωµή θα υλοποιηθεί µετά την οριστική παραλαβή [ποιοτική και ποσοτική] του είδους της σύµβασης που θα υπογραφεί µε τον ανάδοχο. 9. Κρατήσεις Επιβαρύνσεις Τον ανάδοχο βαρύνουν: 1. Τα µεταφορικά και τα λοιπά έξοδα παράδοσης µέχρι τις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Καβάλας.. Η παρακράτηση του νόµιµου φόρου, για την οποία χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακράτησης και απόδοσης φόρου. 10. Γενικοί Όροι Οποιαδήποτε έγγραφα αφορούν τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισµού αποστέλλονται στη παρακάτω διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Καβάλας Αγ. Λουκάς, 650 Καβάλα 10.. Περισσότερες πληροφορίες µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να παίρνουν καθηµερινά, µ.µ., και συγκεκριµένα από την κ. Βαλασία Ιακωβόγλου, τηλ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού ρ. Νικόλαος Θερίου Αντιπρόεδρος Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 3 από 5

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΟΥΣ Συνολικός προϋπολογισµός: 7.000,00 Αισθητήρας Προδιαγραφές Αισθητήρων Ποσότητες Αισθητήρων Α. Ατµοσφαιρικοί Αισθητήρες Θερµοκρασίας / Υγρασίας Βαρόµετρο Εύρος µέτρησης της θερµοκρασίας: -0 F (-0 C) to +5.9 F (+13.8 C) Ακρίβεια στη µέτρηση της θερµοκρασίας: +/ C Εύρος µέτρησης υγρασίας: 0 to 100% RH Ακρίβεια στη µέτρηση της σχετικής υγρασίας: +/- 3.5% RH Εύρος µέτρησης πίεσης: hPa (+9000 έως -500) απο την επιφάνεια της θάλασσας 3 Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) Range: 0-50ppm Sensitivity na/ppm in 10ppm CO 350 to 500 Module Μεθανίου CH Detection Range: ,000 ppm CH (Methane) Heater Voltage: 5.0V Infrared Spectral Range: 00nm ~ 1100nm 3 H Εύρος µετρήσεων: ppm Water Vapor O N O UV Photosynthetic light Pyranometer Rainfall Sensor Technology Semiconductor Gas Types Water Vapor (1-105g/m^3) Εύρος µέτρησης : 0-30% Ο Ακρίβεια +- % Εύρος µέτρησης : ppm up to 0-1% volume NO Resolution: 1% του εύρου µέτρησης Εύρος µέτρησης: nm Απόλυτη ακρίβεια: +- 10% Λειτουργία περιβάλλοντος: - 5 to 55 οc Ευαισθησία στο φώς µεταξύ 00nm και 700nm µήκος κύµατος Απόλυτη ακρίβεια: ±5% (τυπικά <±3%) Θερµοκρασία λειτουργίας -35 C έως +75 C Εύρος µέτρησης: 0 µέχρι 000 W/m Εύρος συχνοτήτων φάσµατος φωτός: nm Απόλυτη ακρίβεια: ±5% για καθηµερινή ολική ακτινοβολία Resolution: 0.1 mm per tip Ακρίβεια: % µέχρι 5 mm/hr 3% µέχρι 50 mm/hr Size: 18 cm dia. x 30 cm high, (39 cm high with mounting base) Catchment Area: 00 cm² Accuracy: % up to 5 mm/hr 3% up to 50 mm/hr Output: Magnetic reed switch (N.O.), rating VAC/DC 500mA Mounting: Clamp for 1 (1.3 dia.) iron pipe or 3 bolts on 160mm dia. circle 1 Σελίδα από 5

5 NO Ευαισθησία na/ppm στα 5ppm NO 700 µέχρι 1300 Resolution RMS noise (ppb equivalent) < Range 0-0ppm Β. Εδαφικοί Αισθητήρες PH Soil O Ολικό εύρος PH από 0.01 µέχρι 1.00 Ακρίβεια δύο σηµαντικών ψηφίων (XX.XX) Εύρος µέτρησης: 0 µέχρι 100% O Ακρίβεια: < 0.0% O drift per day 1 Στον προϋπολογισµό περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. Οι αισθητήρες θα παραδοθούν στο Γραφείο του Επιστηµονικού Υπευθύνου του Έργου στο ΤΕΙ Καβάλας Καθηγητή κου. Εµµανουλούδη. Σελίδα 5 από 5