του σεισμού, της πλημμύρας, θύελλας και καταιγί δας της παραγράφου του άρθρου 11 και των παραγράφων και του άρθρου 12.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "του σεισμού, της πλημμύρας, θύελλας και καταιγί δας της παραγράφου 11.15 του άρθρου 11 και των παραγράφων 12.2. και 12.4. του άρθρου 12."

Transcript

1 του σεισμού, της πλημμύρας, θύελλας και καταιγί δας της παραγράφου του άρθρου 11 και των παραγράφων και του άρθρου Σεισμός. ασφαλισμένο όχημα άμεσα από σεισμό ή πυρκαγιά που θα προκληθεί εξαιτίας του σεισμού. Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 12 των γενικών όρων του παρόντος, εκτός από τις περι πτώσεις: του σεισμού της παραγράφου του άρθρου 11 και της παραγράφου του άρθρου Πυρκαγιά. ασφαλισμένο όχημα από πυρκαγιά, πτώση κε ραυ νού, έκρηξη ή αυτανάφλεξή του. Διευκρινίζεται ότι καλύπτονται και οι υλικές ζημίες στο ασφαλισμένο όχημα από πυρκαγιά ή έκρηξη που θα προκληθεί από κακόβουλες ενέργειες, καθώς και από διαρροή υγραερίων, που χρησιμοποιούνται για την κίνηση και λειτουργία του οχήματος. Σε περίπτωση πρόσκρουσης, εκτροπής, ανατροπής ή κατακρήμνισης του ασφαλισμένου οχήματος και στη συνέχεια ανάφλεξής του, το ύψος της αποζημίωσης από την κάλυψη της πυρκαγιάς περιορίζεται στην αξία που είχε το όχημα τη στιγμή ακριβώς προτού εκδηλωθεί η φωτιά. κάτω περιπτώσεις: 1. Ζημία που θα προκληθεί όταν το ασφαλισμένο όχημα έχει κλαπεί και δεν έχει κάλυψη ολικής κλοπής. 2. Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα τις περιπτώσεις: της παραγράφου του άρθρου 12 και της φωτιάς, έκρηξης και των ζημιών από διαρροή υγραερίων που χρησιμοποιούνται για την κίνηση και λειτουργία του οχήματος της παραγράφου του άρθρου Τρομοκρατικές Ενέργειες. Καλύπτονται οι υλικές ζημίες που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα από πυρκαγιά, έκρηξη και άλλες αιτίες σαν συνέπεια τρομοκρατικών ενεργειών. Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης όλες οι πε ριπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 12 των γενικών όρων του παρόντος, εκτός από τις περι πτώ σεις: των τρομοκρατικών ενεργειών της παραγράφου του άρθρου 11 και της έκρηξης ή φλόγας του οχήματος της παραγράφου του άρθρου Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά. Καλύπτεται η αστική ευθύνη των ασφαλισμένων προσώπων για αποζημίωση τρίτων παθόντων, για υλικές ζημίες που θα προκληθούν και θα οφείλονται σε πυρκαγιά που μεταδόθηκε από το ασφαλισμένο όχημα. Ασφαλισμένα πρόσωπα είναι αυτά που αναφέρονται στην κάλυψη του παρόντος ασφαλιστηρίου «Αστική Ευθύνη από την Κυκλοφορία του Οχήματος» (ασφαλι στικός κίνδυνος 1 των παρόντων ειδικών όρων). Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 12 των γενικών όρων του παρόντος, εκτός από την περίπτω ση της πυρκαγιάς που μεταδόθηκε από το ασφαλισμένο όχημα της παραγράφου του άρθρου Ολική Κλοπή. Καλύπτεται η ολική κλοπή του ασφαλισμένου οχήματος. Ολική κλοπή θεωρείται η πλήρης απώλεια του οχή ματος και η μη ανεύρεσή του σε χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών ή η ανεύρεσή του εντός του χρονικού διαστήματος αυτού αλλά με ζημία, η επισκευή της οποίας υπερβαίνει την τρέχουσα, εμπορική αξία του οχήματος. Η υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εκ μέρους της εταιρίας αρχίζει εξήντα (60) ημέρες μετά την κατάθεση της σχετικής μήνυσης για την κλοπή στην αρμόδια αστυνομική αρχή. Πρόσθετες υποχρεώσεις του ασφαλισμένου σε περίπτωση ζημίας 1. Ο ασφαλισμένος ή και ο κύριος του ασφαλισμένου οχήματος έχει την υποχρέωση να υποβάλει αμέσως στην αρμόδια αστυνομική ή άλλη αρχή μήνυση για την κλοπή. Μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την ημέρα υποβολής της μήνυσης, ο ασφαλισμένος έχει υπο 19

2 χρέ ωση να προσκομίσει στην εταιρία βεβαίωση της αρχής, ότι η μήνυση εκκρεμεί και ότι το αυτοκίνητο δεν έχει βρεθεί. Ο ασφαλισμένος δεν έχει το δικαίωμα να αποσύρει τη μήνυση ούτε μετά την καταβολή της αποζημίωσης, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει στην εταιρία. 2. Ο ασφαλισμένος ή και ο κύριος του ασφαλισμένου οχήματος, πριν από την καταβολή της αποζημίωσης είναι υποχρεωμένος: α. να υπογράψει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, που να παρέχει στην εταιρία ειδική εντολή και ανέκκλη τη πληρεξουσιότητα, η οποία θα της παρέχει το δικαίωμα να πωλήσει το αυτοκίνητο, αν και όταν βρεθεί, σε οποιονδήποτε και να κρατήσει για τον εαυτό της το τίμημα. Το παραπάνω πληρεξούσιο θα περιέχει ρή τρα αυτοσύμβασης υπέρ της εταιρίας και η δαπάνη σύνταξής του βαρύνει το δικαιούχο της αποζημίωσης, β. να προσκομίσει στην εταιρία βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι δήλωνε το ασφαλισμένο όχημα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και ότι κατέβαλε τα τέλη κυκλο φο ρίας, γ. να υποβάλει στην εταιρία αίτηση διακοπής της ασφάλισης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο ή εξουσιοδότηση που θα του ζητηθούν και θα είναι απαραίτητα για τη μεταβίβαση του κλεμμένου οχήματος, αν και όταν αυτό βρεθεί. 3. Εάν το ασφαλισμένο όχημα βρεθεί μετά την κατα βολή της αποζημίωσης, ο ασφαλισμένος ή ο κύριος του αυτο κινήτου έχει την υποχρέωση α. να ειδοποιήσει την εταιρία αμέσως μόλις το μάθει και β. να δηλώσει εγγράφως στην εταιρία, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, εάν επιθυμεί ή όχι να κρατήσει το αυτοκίνητο που βρέθηκε, επιστρέφοντας την αποζημίωση που εισέπραξε. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών, ο ασφαλισμένος χάνει αυτό το δικαίωμα. Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης οι παρακάτω περιπτώσεις: 1. Όταν η κλοπή του ασφαλισμένου οχήματος διαπρα χθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο συνδέ εται με τον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης με συγγενική, εργασιακή ή εταιρική σχέση οποιασδήποτε μορφής ή με σύμβαση έργου ή είναι προ στη θείς αυτού ή ανήκει στον ευρύτερο κύκλο συμφερόντων του. 2. Ζημία ή απώλεια τμημάτων ή εξαρτημάτων του ασφα λισμένου οχήματος, που θα προκληθεί στο διάστη μα της κλοπής του. 3. Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 12 των γενικών όρων του παρόντος. 11. Μερική Κλοπή. Καλύπτεται η κλοπή τμημάτων ή εξαρτημάτων του ασφαλισμένου οχήματος, είτε από το εσωτερικό του οχήματος είτε από το εξωτερικό, τα οποία είναι στερεω μένα στο σώμα του και είναι απαραίτητα για την κίνηση και τη λειτουργία του. Διευκρινίζεται ότι κλοπή τμημάτων ή εξαρτημάτων από το εσωτερικό του ασφαλισμένου οχήματος καλύπτεται μόνο μετά από διάρρηξή του και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης. Κλοπή Ηχητικού Συστήματος και Ηλεκτρονικού Βοηθήματος Πλοήγησης (GPS) Καλύπτεται επιπλέον η κλοπή του ραδιοκασετόφω νου ή του CD του ασφαλισμένου οχήματος, μόνο εφόσον η κάλυψη αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφα λιστηρίου, με την ένδειξη «Κλοπή Ηχητικού Συστήματος». Η κάλυψη εκτείνεται και σε εγκαταστάσεις CΒ, εφόσον ο ασφαλισμένος τις κατέχει νόμιμα. Επίσης, καλύπτεται και η κλοπή του συστήματος πλοήγησης, με την προϋπόθεση ότι είναι εγκατεστημένο και ενσωματωμένο από το εργοστάσιο κατα σκευής ή την αντιπροσωπεία και μόνον εφόσον η κάλυψη ανα γράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλι στη ρίου, με την ένδειξη «Κλοπή GPS». Ζημίες κατά τη Διάρρηξη Καλύπτονται επιπλέον οι ζημίες που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα, κατά την προσπάθεια διάρρηξης της καμπίνας επιβατών ή κατά την προσπάθεια απόσπασης του ραδιοκασετόφωνου CD, CB και GPS μόνον εφόσον αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου η κάλυψη, με την ένδειξη «Ζημίες κατά τη Διάρρηξη». Το ανώτατο όριο αποζημίωσης ανέρχεται σε επτακόσια πενήντα (750) ευρώ, εκτός και αν το ασφαλισμένο όχημα καλύπτεται για ίδιες ζημίες, οπότε το τυχόν υπερβάλλον ποσό ζημίας θα αποζημιωθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον ασφαλιστικό κίνδυνο 15, «Ίδιες Zημίες», των παρόντων ειδικών όρων. Πρόσθετη υποχρέωση του ασφαλισμένου σε περίπτωση ζημίας Ο ασφαλισμένος, αμέσως μετά την κλοπή ή την προ σπάθεια κλοπής ή διάρρηξης του ασφαλισμένου οχήματος, έχει την υποχρέωση να υποβάλλει μήνυση κατά των δραστών στις αρμόδιες αρχές. Το δικαίωμα απο ζημίωσής του γεννάται μετά την υποβολή της μήνυσης. 20 ΌΡΟΙ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ

3 κάτω περιπτώσεις: 1. Όταν η κλοπή διαπραχθεί από οποιοδήποτε πρόσω πο το οποίο συνδέεται με τον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης με συγγενική, εργασιακή ή εταιρική σχέση οποιασδήποτε μορφής ή με σύμβαση έργου ή είναι προστηθείς αυτού ή ανήκει στον ευρύτερο κύκλο συμφερόντων του. 2. Ζημία που θα προκληθεί σε όχημα ανοικτού τύπου (cabrio), εφόσον δεν έχει δηλωθεί και δεν αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου ως cabrio. 3. Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 12 των γενικών όρων του παρόντος. 12. Καιρικά Φαινόμενα που προκαλούν καταστροφές μαζικής εκτάσεως. ασφαλισμένο όχημα, αποκλειστικά και μόνον, άμεσα από πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, τυφώνα και ανεμοστρόβιλο, με την προϋπόθεση ότι εξαιτίας αυτών των φαινομένων προκλήθηκαν καταστροφές μαζικής εκτάσεως. Πρόσθετη υποχρέωση του ασφαλισμένου σε περίπτωση ζημίας Ο ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να προσκομίσει στην εταιρία βεβαίωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ή άλλης αρμόδιας αρχής, από την οποία θα προκύπτει ότι συνέβησαν τα παραπάνω καιρικά φαινόμενα. κάτω περιπτώσεις: 1. Ζημία που θα προκληθεί από καθίζηση εδάφους ή από χαλάζι. 2. Ζημία στα μη συνηθισμένα εξαρτήματα και στον εξοπλισμό του ασφαλισμένου οχήματος. 3. Ζημία που θα προκληθεί από μηχανική βλάβη του ασφαλισμένου οχήματος, λόγω παγετού. 4. Στην ασφάλιση αυτοκινήτων ψυγείων ή θερμοθαλάμων, ζημία των ψυκτικών ή θερμαντικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων γενικά, από οποιαδήποτε αιτία. 5. Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα τις περιπτώσεις της πλημμύρας, θύελλας και καταιγίδας, τυφώνα και ανεμοστρόβιλου της παραγράφου του άρθρου 11. Απαλλαγή ανά ζημία Ο ασφαλισμένος συμμετέχει σε κάθε ζημία με το ποσό που αναγράφεται ως απαλλαγή στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου. 13. Χαλάζι. ασφαλισμένο όχημα από χαλάζι. Πρόσθετη υποχρέωση του ασφαλισμένου σε περίπτωση ζημίας Ο ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να προσκομίσει στην εταιρία βεβαίωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ή άλλης αρμόδιας αρχής, από την οποία θα προκύπτει ότι συνέβη το παραπάνω καιρικό φαινόμενο. κάτω περιπτώσεις: 1. Ζημία στα μη συνηθισμένα εξαρτήματα και στον εξοπλισμό του ασφαλισμένου οχήματος. 2. Ζημία που θα προκληθεί από μηχανική βλάβη του ασφαλισμένου οχήματος, λόγω παγετού. 3. Στην ασφάλιση αυτοκινήτων ψυγείων ή θερμοθαλάμων, ζημία των ψυκτικών ή θερμαντικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων γενικά, από οποιαδήποτε αιτία. 4. Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα την περίπτωση του χαλαζιού της παραγράφου του άρθρου Αερόσακοι - Ζώνες Ασφαλείας. Καλύπτονται οι υλικές ζημίες που θα προκληθούν στο σύστημα αερόσακων ή / και στις ζώνες ασφαλείας του ασφαλισμένου οχήματος, που θα οφείλονται αποκλειστικά και άμεσα σε οδικό τροχαίο ατύχημα (σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή και κατακρήμνιση του οχήματος). κάτω περιπτώσεις: 1. Η δαπάνη αντικατάστασης της ηλεκτρονικής μο νάδας ελέγχου του αερόσακου ή άλλων τμημάτων, μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου ασφαλούς λειτουργίας, που προβλέπει ο κατασκευαστής του οχήματος ή του συστήματος. 2. Ζημία σε περίπτωση ολικής καταστροφής (οικονομικά ασύμφορη επισκευή ή τεχνικά επισφαλής) του ασφαλισμένου οχήματος. 3. Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 12 των γενικών όρων του παρόντος. 21

4 15. Ίδιες Ζημίες. ασφαλισμένο όχημα και που θα οφείλονται σε σύγ κρου ση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή κα τα κρήμνισή του, συνεπεία οδικού τροχαίου ατυχήματος. Επιπρόσθετα καλύπτονται και οι υλικές ζημίες που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του ασφαλισμένου οχήματος, αποκλειστικά και μόνον, από πλοίο, τρένο ή αεροπλάνο ή κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωσή του από τα παραπάνω μεταφορικά μέσα, με την προϋπόθεση ότι αυτά πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές μεταφοράς οχημάτων. Επίσης, στην περίπτωση που υπάρχει ασφάλιση: α. ολικής κλοπής, επιπρόσθετα καλύπτονται και οι ζημίες που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα κατά τη διάρκεια που αυτό έχει κλαπεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική κάλυψη ολικής κλοπής, β. μερικής κλοπής, επιπρόσθετα καλύπτονται και οι ζημίες που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα από την προσπάθεια διάρρηξής του ή την προσπάθεια αφαίρεσης τμημάτων ή εξαρτημάτων του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική κάλυψη μερικής κλοπής. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή, πρώτα ενεργοποιείται η κάλυψη μερικής κλοπής και μέχρι του ασφαλιστικού ποσού που αυτή ισχύει, ενώ το τυχόν μεγαλύτερο ποσό της ζημίας αποζημιώνεται από την παρούσα κάλυψη ιδίων ζημιών, αφού αφαιρεθεί η σχετική απαλλαγή. Πρόσθετη υποχρέωση του ασφαλισμένου σε περίπτωση ζημίας Σε περίπτωση ζημιών του ασφαλισμένου οχήματος κατά τη διάρκεια της κλοπής ή της προσπάθειας κλο πής ή διάρρηξής του, ο ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να υποβάλλει μήνυση κατά των δραστών στις αρμόδιες αρχές. Το δικαίωμα αποζημίωσής του γεννάται μετά την υποβολή της μήνυσης. κάτω περιπτώσεις: 1. Ζημία στα μη συνηθισμένα εξαρτήματα και στον εξοπλισμό του ασφαλισμένου οχήματος. 2. Ζημία που θα προκληθεί στα ελαστικά και στις ζάντες του ασφαλισμένου οχήματος, εφόσον αυτή δεν προκλή θηκε ταυτόχρονα και με άλλες ζημίες του οχήματος. 3. Στην ασφάλιση αυτοκινήτων ψυγείων ή θερμο θα λάμων, ζημία των ψυκτικών ή θερμαντικών μηχα νη μάτων και εγκαταστάσεων γενικά, από οποιαδήποτε αιτία. 4. Ζημία που θα συμβεί όταν το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται από οδηγό ηλικίας κάτω των 23 ετών ή οδηγό του οποίου η άδεια οδήγησης (δίπλωμα) δεν έχει συμπλη ρώσει δύο (2) έτη από την ημερομηνία έκδοσής της, και ο οποίος με υπαιτιότητά του προκάλεσε το ατύχημα. Ρητά συμ φω νείται ότι σε περίπτωση που έχει δηλωθεί ότι το ασφα λισμένο όχημα θα οδηγείται από «νέο» οδηγό, εξακολουθεί να ισχύει η παρούσα εξαίρεση και ότι η δηλωθείσα ιδιότητα του νέου οδηγού και η εξ αυτού του λόγου είσπραξη επασφαλίστρου σχετίζεται αποκλει στικά με την αστική ευθύνη αυτού έναντι τρίτων. 5. Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 12 των γενικών όρων του παρόντος. Απαλλαγή ανά ζημία Ο ασφαλισμένος συμμετέχει σε κάθε ζημία με το ποσό που αναγράφεται ως απαλλαγή στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου. 16. Ενοικίαση Αυτοκινήτου συνεπεία Ιδίων Ζημιών. Καλύπτονται τα έξοδα ενοικίασης αυτοκινήτου, στα οποία θα υποβληθεί ο ασφαλισμένος, σε περίπτωση ζημίας Ιδίων Ζημιών. Το ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται έως τριάντα (30) ευρώ ημερησίως και παρέχεται για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών, εφόσον η επισκευή του οχήματος δεν ολοκληρωθεί συντομότερα. Επισημάνσεις 1. Η χρονική διάρκεια της ενοικίασης καθορίζεται από τον πραγματογνώμονα που επιλαμβάνεται της επισκευής του ασφαλισμένου οχήματος. Υπολογίζεται δε, με βάση τις πραγματικές ημέρες επισκευής του ασφαλι σμένου οχήματος και όχι τις ημέρες αναμονής του στο συνεργείο. 2. Για την καταβολή της αποζημίωσης ο ασφαλισμένος οφείλει να προσκομίσει στην εταιρία την πρωτότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών και το μισθωτήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου που ενοικίασε. Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 12 των γενικών όρων του παρόντος και στις εξαιρέσεις της κάλυψης των Ιδίων Ζημιών (ασφαλιστικός κίνδυνος 15 των παρόντων ειδικών όρων). 17. Στάσεις - Απεργίες - Οχλαγωγίες. Καλύπτονται οι υλικές ζημίες που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 22 ΌΡΟΙ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ

5 Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 12 των γενικών όρων του παρόντος, εκτός από τις περιπτώσεις των στάσεων, απεργιών και οχλαγωγιών της παραγράφου του άρθρου Κακόβουλη Βλάβη. ασφαλισμένο όχημα άμεσα από οποιαδήποτε κακόβουλη πράξη. Πρόσθετη υποχρέωση του ασφαλισμένου σε περίπτωση ζημίας Ο ασφαλισμένος, αμέσως μετά το συμβάν, έχει την υποχρέωση να υποβάλλει μήνυση κατά των δραστών στις αρμόδιες αρχές. Το δικαίωμα αποζημίωσής του γεννάται μετά την υποβολή της μήνυσης. κάτω περιπτώσεις: 1. Όταν η ζημία προκληθεί από οποιοδήποτε πρό σωπο το οποίο συνδέεται με τον ασφαλισμένο ή το λήπτη της ασφάλισης με συγγενική, εργασιακή ή εταιρική σχέση οποιασδήποτε μορφής ή με σύμβαση έργου ή είναι προστηθείς αυτού ή ανήκει στον ευρύτερο κύκλο συμφερόντων του. 2. Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα την περίπτωση των κακόβουλων ενεργειών της παραγράφου του άρθρου Αστική Ευθύνη Εργαλείου. Καλύπτεται η αστική ευθύνη των ασφαλισμένων προ σώπων για αποζημίωση τρίτων παθόντων, για σωματικές βλάβες ή και υλικές ζημίες που θα προκληθούν από το ασφαλισμένο όχημα, κατά τη διάρκεια που αυτό λειτουργεί ως εργαλείο. Ασφαλισμένα πρόσωπα είναι αυτά που αναφέρονται στην κάλυψη του παρόντος ασφαλιστηρίου «Αστική ευθύνη από την Κυκλοφορία του Οχήματος» (ασφαλιστικός κίνδυνος 1 των παρόντων ειδικών όρων). Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης οι παρα κάτω περιπτώσεις: 1. Ζημία που θα οφείλεται σε καθίζηση ή κατολίσθηση εδάφους ή μόλυνση νερού ή άλλων υγρών. 2. Ζημία που θα προκληθεί σε κάθε είδους υπόγειες, επιδαπέδιες ή εναέριες καλωδιώσεις ή σωληνώσεις ή αγωγούς, όπως μεταφοράς λυμάτων, ηλεκτρικής ενέργειας, αερίου, ύδατος και πάσης φύσεως υγρού, καυσίμου ή μη, καθώς και οι απότοκες αυτών περαιτέρω ζημίες. 3. Ζημία που θα προκληθεί σε γέφυρες, γεφυροπλάστιγγες, υπέργειες ή υπόγειες οδούς ή διαβάσεις ή γέφυρες ή σε οτιδήποτε είναι κάτω από αυτά, συνεπεία κραδασμών ή λόγω του βάρους του ασφαλισμένου οχήματος ή του μεταφερόμενου με αυτό φορτίου. 4. Ζημία που θα προκληθεί κατά τη στιγμή που το ασφα λισμένο όχημα βρίσκεται σε πλατφόρμα ή φορ τηγίδα ή κατά τη φορτοεκφόρτωσή του από αυτές. 5. Ζημία που θα προκληθεί από τη χρήση του ασφα λισμένου οχήματος για εκτέλεση έργου που υπερβαίνει την προδιαγεγραμμένη από τον κατασκευαστή αυτού ικανότητα αντοχής του. 6. Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 12 των γενικών όρων του παρόντος, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου του άρθρου Ατύχημα Κατοικίδιου Ζώου Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες ή / και ο θάνατος κατοικίδιου ζώου, που θα οφείλονται αποκλειστικά και άμεσα σε οδικό τροχαίο ατύχημα (σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή και κατακρήμνιση του ασφαλισμένου οχήματος), ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του οδηγού του οχήματος, με τις εξής προϋποθέσεις που ισχύουν σωρευτικά: ότι κατά το χρόνο του ατυχήματος, το κατοικίδιο θα μεταφέρεται αποδεδειγμένα (με κάθε νόμιμο αποδεικτικό μέσο), στην καμπίνα των επιβατών του ασφαλισμένου οχήματος, ότι το κατοικίδιο είναι αποδεδειγμένα (με κάθε νόμιμο αποδεικτικό μέσο), ιδιοκτησίας του λήπτη της ασφάλισης ή οποιουδήποτε προσώπου, του οποίου η αστική ευθύνη καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο ή του / της συζύγου ή των τέκνων των παραπάνω ασφαλισμένων προσώπων, ότι οι σωματικές βλάβες του κατοικίδιου θα επέλθουν άμεσα, ενώ ο θάνατός του μπορεί να συμβεί το αργότερο σε διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία του ατυχήματος. Επισημαίνεται ότι στην κάλυψη σωματικών βλαβών περιλαμβάνονται αμοιβές γιατρών, χειρουργικά έξοδα, ακτινολογικές εξετάσεις, φάρμακα, καθώς και έξοδα ευθανασίας του κατοικίδιου, εάν αυτή κριθεί αναγκαία, συνεπεία του ατυχήματος, τα οποία καταβάλλονται από την εταιρία βάσει πρωτότυπων παραστατικών εγγράφων. Τα ασφαλιστικά ποσά, κατά την ετήσια διάρκεια του ασφαλιστηρίου, ανέρχονται για σωματικές βλάβες 23

6 Ειδικοί όροι Οι όροι αυτοί αφορούν και ισχύουν για την κάθε κάλυψη που επιλέξατε, ξεχωριστά. Παράλληλα όμως με αυτούς τους όρους ισχύουν και οι γενικοί όροι. Σε περίπτωση που κάποιος ειδικός όρος ρυθμίζει διαφορετικά ένα θέμα απ ό,τι ο γενικός, τότε ο ειδικός όρος υπερισχύει. Παρεχόμενες Καλύψεις Ασφαλιστικοί Κίνδυνοι από 1 έως και 20 Οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι που καλύπτονται με το ασφαλιστήριο είναι αυτοί που αναγρά φο νται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου και δίπλα σε αυτούς αναγράφονται τα ασφαλιστικά ποσά που συμφωνήθηκαν. Μόνη η αναφορά οποιασδήποτε κάλυψης στον Οδηγό Ασφάλισης, χωρίς την τήρηση των παραπάνω, δεν δημιουργεί στην εταιρία υποχρέωση για αποζημίωση. Επισημαίνεται ότι τα ανώτατα όρια ευθύνης της εταιρίας για κάθε καλυπτόμενο κίνδυνο είναι τα ασφαλι στικά ποσά που αναγράφονται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου, δίπλα σε κάθε ασφα λιστικό κίνδυνο. 1. Αστική Ευθύνη από την Κυκλοφορία του Οχήματος. Καλύπτεται η αστική ευθύνη των ασφαλισμένων προσώπων για αποζημίωση τρίτων παθόντων, για ατυχήματα που θα προκληθούν από την κυκλοφορία του ασφαλισμένου οχήματος, όπως ορίζεται στην ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία. Διευκρινίζεται ότι καλύπτονται και τα ατυχήματα που θα προκληθούν από το ασφαλισμένο όχημα και κατά τη διάρκεια που αυτό μεταφέρεται αποκλειστικά και μόνο με επιβατηγό πλοίο, τρένο ή αεροπλάνο, που εκτελεί κανονικό δρομολόγιο, ή κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωσή του από τα μέσα αυτά, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές μεταφοράς οχημάτων, καθώς και από το μεταφερόμενο με αυτό φορτίο. Ασφαλισμένα πρόσωπα των οποίων η αστική ευθύνη καλύπτεται και δεν μπορεί να θεωρηθούν τρίτα πρόσωπα είναι: ο λήπτης της ασφάλισης, ο ασφαλισμένος, ο κύριος, ο νόμιμος κάτοχος και ο νόμιμος οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ασφαλισμένων νομικών προσώπων ή εταιρίας που δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα. Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης οι περιπτώσεις, που αναφέρονται ως εξαιρέσεις: 1. στην ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία και 2. στο άρθρο 11 των γενικών όρων του παρόντος ασφαλιστηρίου Επέκταση της αστικής ευθύνης και για ζημίες από Ρυμουλκούμενο Όχημα. 1. Η κάλυψη της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος μπορεί να επεκταθεί και για ατυχήματα που θα προκληθούν από μη αυτοκινούμενο ρυμουλ κούμενο όχημα, κατά τη διάρκεια που αυτό ρυμουλκείται από το ασφαλισμένο όχημα. 2. Η επέκταση αυτή ισχύει μόνον εάν στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου αναγράφεται ως καλυπτόμενος ασφαλιστικός κίνδυνος «Αστική Ευθύνη από την Κυκλοφορία του Οχήματος και για ζημίες από Ρυμουλκούμενο Όχημα», με έναν από τους κωδικούς «Ρ2», «Ρ4» ή «Ρ6» στη χρήση του οχήματος, οι οποίοι συμβολίζουν ρυμουλκούμενα οχήματα με έναν, δύο ή τρεις άξονες τροχών αντίστοιχα. 3. Η συνολική ευθύνη της εταιρίας, για το ασφαλισμένο (ρυμουλκό) όχημα και το ρυμουλκούμενο όχημα, περιορί ζεται στα ασφαλιστικά ποσά αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος (Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημίες), που αναγράφονται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου. Η επέκταση της κάλυψης αστικής ευθύνης ισχύει με τις εξής προϋποθέσεις: 1. Το ρυμουλκούμενο όχημα να εκπληρώνει όλες τις προ διαγραφές και όλους τους όρους ασφαλείας (π.χ. αντα νακλαστήρες, φώτα θέσης, όγκου, πέδησης κ.λπ.) που προβλέπονται από τη νομοθεσία και να είναι εφοδια σμένο με τη νόμιμη άδεια κυκλοφορίας, εφόσον αυτό προβλέπεται από το νόμο. 2. Το ασφαλισμένο (ρυμουλκό) όχημα να έχει την ελκτική ικανότητα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής του, να ρυμουλκεί το συγκεκρι μένο ρυμουλκούμενο και να είναι εφοδιασμένο με τη σχετική νόμιμη άδεια ρυμούλκησης. Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης οι περιπτώσεις, που αναφέρονται ως εξαιρέσεις: 14 ΌΡΟΙ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ

7 1. στην ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία και 2. στο άρθρο 11 των γενικών όρων του παρόντος, εκτός από την περίπτωση της ρυμούλκησης άλλου οχήματος, που αναφέρεται στην παράγραφο του άρθρου αυτού. Επίσης, δεν καλύπτεται η αστική ευθύνη για ζημίες που θα προκληθούν από ρυμουλκούμενο όχημα, όταν αυτό χρησιμοποιείται ή λειτουργεί ως εργαλείο, εκτός εάν το ασφαλισμένο (ρυμουλκό) όχημα καλύπτεται για την αστική ευθύνη από τη λειτουργία του ως εργαλείο και αυτό αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλι στηρίου. 2. Μη Ανανεωμένη Άδεια Οδήγησης. Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες, που θα προκληθούν από το ασφαλισμένο όχημα σε βάρος τρίτων, από οδηγό του οποίου έχει λήξει η ισχύς της άδειας ικανότητας οδήγησης ή της άδειας χειριστή μηχανήματος, κατά το χρόνο του ατυχήματος. Διευκρινίζεται ότι το ασφαλιστικό ποσό, που ανα γράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου για τη συγκεκριμένη κάλυψη, ισχύει αθροιστικά για Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημίες. Οι προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση της κάλυψης είναι: η άδεια να ίσχυε τουλάχιστον έως και έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία του ατυχήματος και να ανανεώθηκε εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του ατυχήματος. Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 12 των γενικών όρων του παρόντος, τροποποιούμενης, όπως παραπάνω, της παραγράφου του άρθρου Υλικές Ζημίες από Ανασφάλιστο Αυτοκίνητο. Καλύπτονται οι υλικές ζημίες που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα, σε περίπτωση που αυτό συγκρουσθεί με ανασφάλιστο όχημα κατά το χρόνο επέλευσης του ατυχήματος. Οι προϋποθέσεις για την ισχύ της κάλυψης είναι: 1. Να υπάρχει σύγκρουση μεταξύ του ασφαλισμένου και του ζημιογόνου ανασφάλιστου οχήματος. Ατύχημα με οχήματα, τα οποία δεν έχουν συγκρουσθεί μεταξύ τους, δεν καλύπτεται. 2. Να είναι γνωστά τα στοιχεία του ανασφάλιστου οχήματος, του οδηγού και του ιδιοκτήτη του. 3. Το ατύχημα να οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού του ανασφάλιστου οχήματος, η οποία να προκύπτει κατά τρόπο αναμφισβήτητο και να απο δει κνύεται από επίσημα αποδεικτικά στοιχεία (όπως ποινική δικογραφία ή δελτίο συμβάντων της Τροχαίας), απαραίτητα δε να έχει κληθεί και επιληφθεί στον τόπο του ατυχήματος αστυνομική ή άλλη αρμόδια αρχή. 4. Να μην έχει ήδη ασκήσει αγωγή ο λήπτης της ασφάλισης / ασφαλισμένος, διεκδικώντας την απο ζημίωσή του από αυτούς που ευθύνονται για το ατύχημα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που στη συνέχεια παραιτηθεί από την αγωγή αυτή. 5. Το ατύχημα να έχει συμβεί εντός της ελληνικής επικράτειας και το ανασφάλιστο όχημα να έχει ελληνικές πινακίδες. Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 12 των γενικών όρων του παρόντος. 4. Ατύχημα Οδηγού. Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες που θα υποστεί ο νόμιμος οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος, με τις εξής προϋποθέσεις: ότι θα οφείλονται άμεσα σε οδικό τροχαίο ατύχημα, ενόσω οδηγεί το ασφαλισμένο όχημα και ότι θα έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα το θάνατο ή την ανικανότητα του οδηγού, που θα εκδηλωθούν το αργό τερο σε διάστημα ενός έτους από το ατύχημα. κά τω περιπτώσεις: 1. Ατύχημα που θα οφείλεται σε προηγούμενη πάθηση του ασφαλισμένου οδηγού. 2. Ατύχημα που θα προκληθεί ενόσω ο οδηγός βρίσκεται, για οποιοδήποτε λόγο, έξω από την καμπίνα επιβατών του ασφαλισμένου οχήματος. 3. Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα την παράγραφο του άρθρου Τι ισχύει για την κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης. 1. Η εταιρία, με την προϋπόθεση ότι οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιούνται εντός νοσοκομείου ή κλινικής, καλύπτει: τα νοσήλια, δηλαδή δωμάτιο και τροφή, τα νοσοκομειακά και χειρουργικά έξοδα, δηλαδή αμοιβές ιατρών (χειρουργών, αναισθησιολόγων κ.λπ.) και αποκλειστικής νοσοκόμας εφόσον υπάρχει δελτίο παροχής υπηρεσιών, καθώς επίσης και τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, στα οποία περιλαμβάνονται διάφορες νοσοκομειακές υπη ρε σίες, 15

8 φάρμακα που χορηγήθηκαν με συνταγή του νο σηλευτικού ιδρύματος και καταναλώθηκαν μέσα σε αυτό, αίμα και πλάσμα αίματος, οξυγόνο, ακτινογραφίες, εργαστηριακές και λοιπές διαγνωστικές εξετάσεις, χειρουργικοί επίδεσμοι, νάρθηκες, γύψινοι επίδεσμοι, πατερίτσες, λάμες. 2. Αν η κάλυψη του συνόλου των παραπάνω αναφε ρόμενων δαπανών πραγματοποιηθεί από φορέα κοινωνικής ασφάλισης, δίνεται ημερήσια αποζημίωση εξήντα (60) ευρώ για κάθε ημέρα παραμονής του ασφα λισμένου οδηγού στο νοσηλευτικό ίδρυμα και μέχρι δέκα (10) ημέρες. Στην περίπτωση που ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης καλύψει μέρος των δαπανών, η εταιρία καταβάλλει τη διαφορά της συνολικής δα πά νης από το ποσό που κατέβαλλε ο φορέας κοι νω νικής ασφάλισης. 3. Εφόσον η νοσηλεία πραγματοποιείται εντός Ελλάδος, η εταιρία καλύπτει το 100% των δαπανών. Ο ασφα λισμένος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στην εταιρία τα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών. 4. Εφόσον η νοσηλεία πραγματοποιείται στο εξωτε ρικό, η εταιρία καλύπτει το 80% των παραπάνω αναφερόμενων δαπανών, υπό την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος οδηγός θα προσκομίσει στην εταιρία επι κυρωμένα από ελληνική προξενική αρχή τα αποδεικτικά έγγραφα της νοσηλείας του και τις πρω τότυπες αποδείξεις πληρωμής. Η εταιρία καταβάλλει την αποζημίωση σε ευρώ στα κεντρικά της γραφεία. Η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση την επίσημη τιμή πώλησης του αντίστοιχου νομίσματος από την Τράπεζα της Ελλάδος, κατά την ημερομηνία που φέρει η εξοφλητική απόδειξη του νοσηλευτικού ιδρύματος. 5. Η κάλυψη της νοσοκομειακής περίθαλψης, για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ενεργοποιείται για νο ση λεία άνω των τριών (3) ημερών, εκτός από την περίπτωση του κατάγματος. 6. Η εταιρία έχει το δικαίωμα να εξετάζει, με έξοδά της και με γιατρό που η ίδια ορίζει, τον ασφαλισμένο οδηγό κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Σε αντίθετη περίπτωση ο ασφαλισμένος δε δικαιούται αποζημίωση. Επισημαίνεται ότι, όταν το ασφαλισμένο όχημα καλύπτε ται με πρόγραμμα ασφάλισης PRIME VALUE, η παρούσα κάλυψη της νοσοκομειακής περίθαλψης 4.1. δεν ισχύει Τι ισχύει για την περίπτωση θανάτου του οδηγού του ασφαλισμένου οχήματος. 1. Εάν το ατύχημα έχει σαν συνέπεια το θάνατο του ασφαλισμένου οδηγού, η εταιρία καταβάλει στους νόμιμους κληρονόμους του για αποζημίωση, συνολικά το ασφαλιστικό ποσό που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου. 2. Η αποζημίωση θα καταβληθεί αφού υποβληθούν στην εταιρία τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Ληξιαρχική πράξη θανάτου. β. Πιστοποιητικό θανάτου. γ. Βεβαίωση της εφορίας για τη δήλωση του ασφα λίσματος από τους κληρονόμους. δ. Κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγε νών και πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης. ε. Έκθεση αυτοψίας τροχαίου ατυχήματος. Η εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο νόμιμο δικαιολογητικό Τι ισχύει για την κάλυψη μόνιμης ανικανότητας (ολικής και μερικής). Η μόνιμη ανικανότητα διακρίνεται σε ολική και μερική. 1. Ολική θεωρείται η ανικανότητα στις παρακάτω περιπτώσεις: α. Ολικής μόνιμης απώλειας της λειτουργίας των δύο οφθαλμών ή των δύο βραχιόνων ή των δύο χεριών ή των δύο κνημών ή των δύο ποδιών ή ενός βραχίονα και μίας κνήμης ή ενός ποδιού και ενός χεριού ή ενός χεριού και μιας κνήμης ή ενός βραχίονα και ενός ποδιού. β. Ανίατης φρενοβλάβειας, που καθιστά το άτομο ανίκανο για κάθε εργασία ή απασχόληση. γ. Ολικής παράλυσης. Η εταιρία, στην περίπτωση της μόνιμης ολικής ανικανότητας και με την προϋπόθεση ότι αυτή θα κριθεί ως οριστική, καταβάλλει ως αποζημίωση το ασφαλιστικό ποσό που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου. 2. Μερική θεωρείται κάθε περίπτωση που δε συνιστά ολική ανικανότητα, αλλά επιφέρει εφ' όρου ζωής μείωση της ικανότητας του ασφαλισμένου οδηγού για παραγωγική εργασία. Η αποζημίωση, σε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικα νότητας, συνίσταται σε ποσοστό του ποσού που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 16 ΌΡΟΙ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ

9 Είδος βλάβης Δεξί Αριστερό Ολική απώλεια βραχίονα ή χεριού 60% 50% Ολική απώλεια της κίνησης του ώμου 25% 20% Ολική απώλεια της κίνησης του αγκώνα ή του καρπού 20% 15% Ολική απώλεια της κίνησης του αντίχειρα και του δείκτη 30% 25% Ολική απώλεια των τριών δακτύλων, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται ο αντίχειρας ή ο δείκτης 25% 20% Ολική απώλεια του αντίχειρα και ενός δακτύλου εκτός από το δείκτη 25% 20% Ολική απώλεια του δείκτη και ενός δακτύλου εκτός από τον αντίχειρα 20% 15% Ολική απώλεια του αντίχειρα 20% 15% Ολική απώλεια του δείκτη 15% 10% Ολική απώλεια ή του μέσου ή του παράμεσου ή του μικρού δακτύλου 10% 8% Ολική απώλεια σε δύο από τα μικρά δάκτυλα 15% 12% Μερικός ακρωτηριασμός ποδιού συμπεριλαμβανομένων όλων των δακτύλων 30% 30% Ολική απώλεια της κνήμης ή του ποδιού 50% 50% Κάταγμα της κνήμης ή του ποδιού που δεν έχει επουλωθεί 25% 25% Κάταγμα της επιγονατίδας που δεν έχει επουλωθεί 20% 20% Κάταγμα του ταρσού που δεν έχει επουλωθεί 15% 15% Ολική απώλεια της κινήσεως του ισχίου ή του γόνατος 20% 20% Ολική απώλεια του μεγάλου δακτύλου του ποδιού 5% 5% Ολική απώλεια του ενός δακτύλου του ποδιού 3% 3% Ελάττωση του μήκους του ποδιού κατά 5 τουλάχιστον εκατοστά του μέτρου 15% 15% Ολική απώλεια ενός οφθαλμού ή η ελάττωση της οράσεως των δύο οφθαλμών στα μισά 25% 25% Ολική ανίατη κωφότητα του ενός αυτιού 15% 15% Ολική ανίατη κωφότητα και των δύο αυτιών 40% 40% Κάταγμα στην κάτω σιαγόνα που δεν επουλώθηκε 25% 25% Αγκύλωση τμήματος της σπονδυλικής στήλης με παραμόρφωση 40% 40% Κάταγμα πλευρών με παραμόρφωση του θώρακα και οργανικές ανωμαλίες 20% 20% 17

10 Στον πίνακα της σελ. 17, όπου προβλέπεται διάκριση μεταξύ δεξιών και αριστερών μερών του σώματος, τα αντίστοιχα ποσοστά αντιστρέφονται σε περιπτώσεις αριστερόχειρων. Σε κάθε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας που δεν αναφέρεται ειδικά εδώ, το ασφάλισμα συνίσταται σε ποσοστό του ποσού που αναγράφεται στηνπρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου, ίσο με το ποσοστό κατά το οποίο μειώθηκε ισοβίως η γενική ικανότητα του ασφαλισμένου για εργασία. Για να προσδιορισθεί αυτό το τελευταίο, λαμβάνονται υπόψη γενικά κριτήρια και όχι το επάγγελμα που ασκούσε ο ασφαλισμένος οδηγός πριν από την επέλευση του ατυχήματος. Εάν οι συνέπειες του ατυχήματος γίνονται πιο σοβαρές, επειδή προϋπήρχε αφαίρεση ή αποκοπή μέλους ή φυσικό ελάττωμα, το ασφάλισμα υπολογίζεται αφού ληφθεί υπόψη μόνον η βλάβη που επήλθε άμεσα από το ατύχημα και όχι η μεγαλύτερη βλάβη που προήλθε έμμεσα από την κατάσταση που προϋπήρχε. Σε περίπτωση ανατομικής ή λειτουργικής απώλειας περισσότερων οργάνων ή μελών, η οποία δεν επιφέρει μόνιμη ολική ανικανότητα, το ασφάλισμα καθορίζεται με την άθροιση των ποσοστών κάθε επιμέρους βλάβης που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα. Σε καμία όμως περίπτωση το συνολικό ποσό ασφα λίσματος δεν μπορεί να υπερβεί το ασφαλιστικό ποσό που προβλέπεται για τη μόνιμη ολική ανικανότητα Τι ισχύει για την κάλυψη ιατροφαρμακευτικών δαπανών εκτός νοσηλευτικού ιδρύματος. Η εταιρία καταβάλλει στον ασφαλισμένο οδηγό, βάσει των πρωτότυπων παραστατικών, τις δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στις οποίες υποβλήθηκε εξαιτίας ατυχήματος, π.χ. φάρμακα, ακτινολογικές εξετάσεις, ορούς, αίμα, νάρθηκες κ.λπ., μέχρι του ασφαλιστικού ποσού που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου Συντρέχουσες περιπτώσεις αποζημιώσεων. 1. Εάν για κάποιο ατύχημα συρρέουν αξιώσεις αποζημίωσης για: α. μόνιμη ολική ανικανότητα και β. θάνατο, η εταιρία καταβάλει αποζημίωση για τη μία από αυτές. 2. Εάν μετά την πληρωμή αποζημίωσης λόγω μόνιμης μερικής ανικανότητας, αλλά οπωσδήποτε μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία του ατυχήματος και συνεπεία αυτού επέλθει μόνιμη ολική ανικανότητα ή θάνατος, η εταιρία καταβάλει τη διαφορά μεταξύ του ποσού που κατέβαλε για μόνιμη μερική ανικανότητα και αυτού που πρέπει να καταβάλει λόγω της μόνιμης ολικής ανικανότητας ή του θανάτου, εφόσον είναι μεγαλύτερο. 5. Θραύση Κρυστάλλων. Καλύπτονται οι ζημίες που θα προκληθούν στα κρύσταλλα του ασφαλισμένου οχήματος και συγκεκριμένα στα δύο παρμπρίζ, στα περιμετρικά κρύσταλλα των παραθύρων και στις κρυστάλλινες ηλιοροφές. Επιπρόσθετα, καλύπτονται και οι ενσωματωμένες στα κρύσταλλα μεμβράνες, καθώς και οι αισθητήρες βροχής, όταν η αντικατάστασή τους είναι αναγκαία λόγω της αντικατάστασης των κρυστάλλων. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που η ζημία θραύσης κρυστάλλων συνυπάρχει με ζημία και άλλου ασφα λισμένου κινδύνου (π.χ. μερική κλοπή, πυρκα γιά, ίδιες ζημίες κ.λπ.), πρώτα ενεργοποιείται η κάλυψη της θραύσης κρυστάλλων και μετά οποιαδήποτε άλλη κάλυψη ως προς την υπερβάλλουσα (μη αποζημιωθείσα) ζημία. κάτω περιπτώσεις: 1. Ζημία ή θραύση κρυστάλλων κατά την πραγμα τοποίηση επισκευαστικών εργασιών στο αυτοκίνητο ή κατά την εξαγωγή και επανατοποθέτησή τους. 2. Ζημία ή θραύση καθρεπτών, φανών και δεικτών πορείας. 3. Ζημία σε οποιοδήποτε παράθυρο, ανεμοθώρακα ή οροφή οχήματος, που δεν είναι κατασκευασμένα από κρύσταλλο, αλλά από συνθετικό υλικό (διαφανή πλαστικά κ.λπ.). 4. Ζημία σε κρύσταλλα οχημάτων ανοιχτού τύπου (cabrio), τα οποία είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με την οροφή του οχήματος, κατά τρόπον ώστε να είναι αδύνατη η αντικατάστασή τους, χωρίς την αντικα τάστα ση και της οροφής. 5. Ζημία που οφείλεται σε αυτοκινητικό ατύχημα, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ασφαλισμένος ή λήπτης της ασφάλισης. 6. Ζημία σε περίπτωση ολικής καταστροφής (οικονομικά ασύμφορη επισκευή ή τεχνικά επισφαλής) του ασφαλισμένου οχήματος. 7. Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα τις περιπτώσεις: 18 ΌΡΟΙ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος; Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ. 2109310807 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ο συνεργάτης μας θα προσέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Περιεχόμενα σελ. Γενικοί όροι αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος και λοιπών, προαιρετικά καλυπτόμενων, ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ. Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ. (αγροτικά αυτοκίνητα) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ.Ε. (Αυτοκίνητα) Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Eurobasic

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης ΚΩΔΙΚΟΙ ΟΡΩΝ ERGO A.A.E.Z.: 19.12/1.9.2013 Συνεργαζόμενων Εταιριών: 100/1.5.2013 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αυτοκινήτου Περιλαμβάνονται το κυρίως σώμα του ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Euroeconomy

Διαβάστε περισσότερα

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία.

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία. Λένορμαν 98 (2 ος όροφος) 10444 Αθήνα Τηλ.: 210 51 50 504-210 51 53 753 Fax: 210 51 39 626 e-mail: nicolako@otenet.gr info@prooptiki-insurance.gr website: www.prooptiki-insurance.gr Ασφάλιση Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Περιεχόμενα 01 Ασφάλιση Κατοικίας Ενυπόθηκων Κατοικιών 01.1 Flexa...05 01.2 Complet...06 Oikos 01.3 Oikos Basic...09

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ. Παλαιολόγου 14 Ν. Σμύρνη 171 21 Τηλ. 210 9320900 Fax 210 9353565 e-mail:info@okto.gr web-site: www.okto.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 12

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 12 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων. Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων. Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη 2 Περιεχόμενα 01 Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων 01.1 Basic Simple...04 01.2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness www.interamerican.gr Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο Η επιχείρησή σας λειτουργεί, ό,τι και αν συμβεί Τα προγράμματα INTERAMERICAN Business

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Προς τον/την κ. του ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ FAX e mail ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 6 Ισχύει από 01/12/2011 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Anytime Η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ασφάλεια της Anytime σάς συνοδεύουν παντού και πάντα. Η Anytime βρίσκεται κοντά σας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ι. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Για την χρήση του Τιμολογίου Αυτοκινήτων, η χώρα χωρίζεται στις παρακάτω γεωγραφικές περιοχές: 1. ΑΤΤΙΚΗ & ΝΗΣΙΑ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

AIG Ασφάλεια Οχήματος

AIG Ασφάλεια Οχήματος AIG Ασφάλεια Οχήματος Γιατί να ασφαλίσω το αυτοκίνητό μου στην AIG; Εμπιστευτείτε την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας στην AIG, μια εταιρία με ηγετική θέση στη διεθνή αγορά Γενικών Ασφαλίσεων, με περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 5 ΟΡΙΣΜΟΙ 9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 12 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ

O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ Ισχύουν από Δεκέμβριο 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΤΜΗΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών Σεπτέμβριος 2013 Σεπτέμβριος 2013 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας συγχαίρουμε για την επιλογή σας να ενταχθείτε στη μεγάλη οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Γενικών Εξαιρέσεων Παρεχομένων Καλύψεων

Πίνακας Γενικών Εξαιρέσεων Παρεχομένων Καλύψεων Πίνακας Γενικών Εξαιρέσεων Παρεχομένων Καλύψεων Της ασφαλιστικής καλύψεως εξαιρούνται γενικά οι κίνδυνοι, οι οποίοι προέρχονται ή οφείλονται άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή εν' μέρει στις παρακάτω περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων. Ασφάλισης Οχημάτων

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων. Ασφάλισης Οχημάτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Οχημάτων Σελίδα 1 από 13 Σελίδες Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας.

Διαβάστε περισσότερα

Personal solutions. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος

Personal solutions. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Ασφάλεια Οχήματος Personal solutions ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Έδρα Ασφαλιστικής Εταιρείας ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 119, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμοστέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Α) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Α) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Τα ασφαλιστικά γραφεία FC BROKERS σε συνεργασία με αξιόπιστες Ελληνικές και Ξένες Ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν προγράμματα ασφάλισης για τα μέλη του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/8.6.2011

ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/8.6.2011 ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/8.6.2011 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο ασφαλισμένος ή λήπτης της ασφάλισης καλύπτεται από τους κινδύνους που περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 5 Άρθρο 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ... 5 Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για Πληροφορίες: 210 69 99 900 Για Οδική Βοήθεια και Αναγγελία Ατυχήματος: 210 99 88 188 (24 ώρες το

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Αγαπητοί Ασφαλισμένοι, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική,

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP. NP insurance NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP. NP insurance NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NP insurance NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Μάϊος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 5 Άρθρο 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ... 5 Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ Οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας και µαζί την ηρεµία της καθηµερινής σας ζωής είναι πολλοί. Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Αγαπητοί Ασφαλισμένοι, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Αυτοκινήτων ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Ειδικοί & Γενικοί Όροι DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Ειδικός Όρος Αστικής Ευθύνης από την Κυκλοφορία του Οχήματος (ΕΟ 01)

Κλάδος Αυτοκινήτων ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Ειδικοί & Γενικοί Όροι DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Ειδικός Όρος Αστικής Ευθύνης από την Κυκλοφορία του Οχήματος (ΕΟ 01) Κλάδος Αυτοκινήτων Ειδικοί & Γενικοί Όροι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ειδικός Όρος Αστικής Ευθύνης από την Κυκλοφορία του Οχήματος (ΕΟ 01) Άρθρο 1. Ορισμοί: Αστική ευθύνη είναι η νόμιμη υποχρέωση του νομικού ή φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/ τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή του από το Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 9 Άρθρο 1 Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης 9 Άρθρο 2 Ισχύς της Ασφάλισης 9 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

AmTrust Europe Limited

AmTrust Europe Limited AmTrust Europe Limited ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ και Ο ΗΓΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ EXPERT ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Cover Holder of AmTrust Europe Limited - 1 - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ - Ο ΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σωµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME

Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME www.interamerican.gr Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME Εξασφαλίστε το σπίτι σας και την ποιότητα της ζωής σας Τα στοιχεία της πραγματικότητας Αναμφισβήτητα, οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200. Καλώς ήλθατε στην Υδρόγειο και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας! Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του αυτοκινήτου σας

Διαβάστε περισσότερα

Business Value. Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Ασφάλιση στα μέτρα σας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή

Business Value. Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Ασφάλιση στα μέτρα σας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Business Value Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Η σημερινή γενιά, θέτει και πετυχαίνει συνεχώς υψηλότερους στόχους, λειτουργώντας με πλάνο και σχέδιο για να διασφαλίσει τα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Νοέμβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Σεπτέμβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι από 8/8/2013 η Εταιρεία αναπροσαρμόζει το τιμολόγιο των ενοικιαζομένων οχημάτων όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο.

Σας ενημερώνουμε ότι από 8/8/2013 η Εταιρεία αναπροσαρμόζει το τιμολόγιο των ενοικιαζομένων οχημάτων όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Λεωφ. Συγγρού 254-258, 176 72 Καλλιθέα, Αθήνα Τ: (+30) 210 9477200, F: (+30) 210 9590078 E: ydrogios@ydrogios.gr, www.ydrogios.gr Καλλιθέα, 07.08.2013

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής Mare / Νομική Προστασία ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2 3 01 Ασφαλίσεις Σκαφών Ο κλάδος ασφάλισης σκαφών περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις αστικής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η Ευρώπη Ασφαλιστική διαθέτει σύγχρονα πακέτα ασφάλισης αυτοκινήτων. Τα πακέτα ασφάλισης καλύπτουν όλες τις ανάγκες των πελατών, από την υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ.&ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΙΟΙΚ. & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2132143145 ΑΘΗΝΑ 10-04-2012 Α.Π ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Προς Όλους τους Συνεργάτες μας Μάρτιος 2013 ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Αγαπητοί Συνεργάτες, Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας Είναι το Τηλεφωνικό Κέντρο, στο οποίο απευθύνεται ο ασφαλισμένος στην περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης.».

Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας Είναι το Τηλεφωνικό Κέντρο, στο οποίο απευθύνεται ο ασφαλισμένος στην περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης.». ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ Ασφαλιστής Η Ασφαλιστική Εταιρία Οδικής Βοήθειας µε την επωνυµία "EUROP ASSISTANCE, που εδρεύει στην Γαλλία και διατηρεί νομίμως υποκατάστημα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "MAXI HOME"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MAXI HOME ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "MAXI HOME" Τηρουμένων των γενικών και ειδικών όρων του παρόντος Ασφαλιστηρίου, η παρούσα ασφάλιση επεκτείνεται και περιλαμβάνει επιπρόσθετα τις πιο κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Βιβλίο Όρων Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Travel Assistance

www.interamerican.gr Βιβλίο Όρων Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Travel Assistance www.interamerican.gr Βιβλίο Όρων Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Travel Assistance Έκδοση 03.2013 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Ταξιδιωτική Ασφάλιση INTERAMERICAN. Οι καλύψεις που περιλαμβάνει έχουν σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 44 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ.: 2410532447

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 44 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ.: 2410532447 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 44 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ.: 2410532447 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Διαγωνισμού για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Tο Επιμελητηρίου Λάρισας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Νέα προγράμματα Aσφάλισης Eπιχειρήσεων. INTERAMERICAN Business. Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο!

Νέα προγράμματα Aσφάλισης Eπιχειρήσεων. INTERAMERICAN Business. Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο! Νέα προγράμματα Aσφάλισης Eπιχειρήσεων INTERAMERICAN Business Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο! INTERAMERICAN Business Διασφαλίστε τα επαγγελματικά σας συμφέροντα από 4* το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Έκδοση 05.2014

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Έκδοση 05.2014 ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Έκδοση 05.2014 INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 1 Καλωσήρθατε στην Anytime H INTEPAMEPIKAN EΛΛHNIKH ETAIPIA AΣΦAΛIΣEΩN ZHMIΩN A.E. αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Ασφάλιση Αυτοκινήτου Ασφάλιση Αυτοκινήτου Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του N.Δ 400/70 του N.489/76, που κωδικοποιήθηκε από το Π.Δ. 237/86, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον Ν.3557/2007,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Aγαπητέ Ασφαλισμένε, Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE.

Aγαπητέ Ασφαλισμένε, Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE. Aγαπητέ Ασφαλισμένε, Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE. Η εμπιστοσύνη σας προς την Εταιρία μας και τους Συνεργάτες της μας τιμά ιδιαίτερα και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

MIF. Mάθετε τα δικαιώματά σας. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

MIF. Mάθετε τα δικαιώματά σας. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MIF ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Έχετε εμπλακεί σε δυστύχημα με ανασφάλιστο ή με άγνωστο όχημα για το οποίο δεν ευθύνεστε; Mάθετε τα δικαιώματά σας. 1 Ίδρυση του Ταμείου Το Ταμείο Ασφαλιστών

Διαβάστε περισσότερα

19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.489/76, του π.δ 237/86 του Ν.2496/97,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1. Τι πρέπει να αναγράφεται σε ένα Πιστοποιητικό ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. Αναφέρετε ποιοι περιορισµοί δεν µπορούν να υπάρχουν σε ένα τέτοιο Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME

ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME Έκδοση 08.2012 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME H ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσήρθατε στην Anytime

Καλωσήρθατε στην Anytime INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 1 Καλωσήρθατε στην Anytime H INTEPAMEPIKAN EΛΛHNIKH ETAIPIA AΣΦAΛIΣEΩN ZHMIΩN A.E. αναλαμβάνει να αποζημιώνει τον ασφαλισμένο και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP insurance ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ (CAR) NEW PROJECT ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Ιανουάριος 09 Σελίδα 1 από 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ 3 ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 4 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 4 ΕΙΔΗ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Περιεχόμενα ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ... 2 ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 2 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 4 ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 4 ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN NP insurance ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Ιανουάριος 09 Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 3 ΚΛΟΠΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ 5 ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Ή ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 6 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 Σύντομη εταιρική παρουσίαση Είμαστε 100% θυγατρική εταιρία του Ασφαλιστικού Ομίλου - ΑΧΑ με παγκόσμια παρουσία. 34 Υποκαταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα Πρόγραµµα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Εισαγωγή. 1 Κατηγορίες Μονάδων 1 ιαχείριση προγράµµατος. 2 Πρόγραµµα 1 Κλάδου Τεχνικών Ασφαλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.914,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : 2014-2015 Κ.Α : 02.10.6253.001

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εταιρίας Ιανουάριος 2013

Παρουσίαση Εταιρίας Ιανουάριος 2013 Παρουσίαση Εταιρίας Ιανουάριος 2013 14 ο χλμ Θεσσαλονίκης Πολυγύρου 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 466666 Fax: 2310 466549 www.interbrokers.gr Η Εταιρία Η INTERBROKERS Α.Ε. ιδρύθηκε το 1999 με αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίζουν το σπίτι σας και όλα όσα σημαίνει για εσάς!

Εξασφαλίζουν το σπίτι σας και όλα όσα σημαίνει για εσάς! Νέα προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας INTERAMERICAN HOME Εξασφαλίζουν το σπίτι σας και όλα όσα σημαίνει για εσάς! Όταν κοιτάμε την πραγματικότητα κατάματα, λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και προετοιμαζόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η εταιρεία μας στελεχώνεται από πραγματογνώμονες, μηχανολόγους, πολιτικούς

Διαβάστε περισσότερα

γ. Την Αίτηση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία. ζ. Από τους όρους ασφάλισης του Βιβλίου Γενικών και Ειδικών όρων.

γ. Την Αίτηση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία. ζ. Από τους όρους ασφάλισης του Βιβλίου Γενικών και Ειδικών όρων. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ αναλαµβάνει να αποζηµιώσει τον ασφαλιζόµενο ή/και τον τρίτο για ζηµιές που θα συµβούν κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύµβασης σύµφωνα µε: α. Το Ασφαλιστήριο, που συνοδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν)

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΤΗΛ.2310/296.527/296-509 -FAX.2310/228.221 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ **************************** ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ Για κλοπή µίας αποσκευής µέχρι το ποσό των 300,00.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ Για κλοπή µίας αποσκευής µέχρι το ποσό των 300,00. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ (Τravel Assistance Basic) ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Κάλυψη κόστους χωρίς περιορισµό όταν η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα