του σεισμού, της πλημμύρας, θύελλας και καταιγί δας της παραγράφου του άρθρου 11 και των παραγράφων και του άρθρου 12.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "του σεισμού, της πλημμύρας, θύελλας και καταιγί δας της παραγράφου 11.15 του άρθρου 11 και των παραγράφων 12.2. και 12.4. του άρθρου 12."

Transcript

1 του σεισμού, της πλημμύρας, θύελλας και καταιγί δας της παραγράφου του άρθρου 11 και των παραγράφων και του άρθρου Σεισμός. ασφαλισμένο όχημα άμεσα από σεισμό ή πυρκαγιά που θα προκληθεί εξαιτίας του σεισμού. Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 12 των γενικών όρων του παρόντος, εκτός από τις περι πτώσεις: του σεισμού της παραγράφου του άρθρου 11 και της παραγράφου του άρθρου Πυρκαγιά. ασφαλισμένο όχημα από πυρκαγιά, πτώση κε ραυ νού, έκρηξη ή αυτανάφλεξή του. Διευκρινίζεται ότι καλύπτονται και οι υλικές ζημίες στο ασφαλισμένο όχημα από πυρκαγιά ή έκρηξη που θα προκληθεί από κακόβουλες ενέργειες, καθώς και από διαρροή υγραερίων, που χρησιμοποιούνται για την κίνηση και λειτουργία του οχήματος. Σε περίπτωση πρόσκρουσης, εκτροπής, ανατροπής ή κατακρήμνισης του ασφαλισμένου οχήματος και στη συνέχεια ανάφλεξής του, το ύψος της αποζημίωσης από την κάλυψη της πυρκαγιάς περιορίζεται στην αξία που είχε το όχημα τη στιγμή ακριβώς προτού εκδηλωθεί η φωτιά. κάτω περιπτώσεις: 1. Ζημία που θα προκληθεί όταν το ασφαλισμένο όχημα έχει κλαπεί και δεν έχει κάλυψη ολικής κλοπής. 2. Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα τις περιπτώσεις: της παραγράφου του άρθρου 12 και της φωτιάς, έκρηξης και των ζημιών από διαρροή υγραερίων που χρησιμοποιούνται για την κίνηση και λειτουργία του οχήματος της παραγράφου του άρθρου Τρομοκρατικές Ενέργειες. Καλύπτονται οι υλικές ζημίες που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα από πυρκαγιά, έκρηξη και άλλες αιτίες σαν συνέπεια τρομοκρατικών ενεργειών. Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης όλες οι πε ριπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 12 των γενικών όρων του παρόντος, εκτός από τις περι πτώ σεις: των τρομοκρατικών ενεργειών της παραγράφου του άρθρου 11 και της έκρηξης ή φλόγας του οχήματος της παραγράφου του άρθρου Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά. Καλύπτεται η αστική ευθύνη των ασφαλισμένων προσώπων για αποζημίωση τρίτων παθόντων, για υλικές ζημίες που θα προκληθούν και θα οφείλονται σε πυρκαγιά που μεταδόθηκε από το ασφαλισμένο όχημα. Ασφαλισμένα πρόσωπα είναι αυτά που αναφέρονται στην κάλυψη του παρόντος ασφαλιστηρίου «Αστική Ευθύνη από την Κυκλοφορία του Οχήματος» (ασφαλι στικός κίνδυνος 1 των παρόντων ειδικών όρων). Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 12 των γενικών όρων του παρόντος, εκτός από την περίπτω ση της πυρκαγιάς που μεταδόθηκε από το ασφαλισμένο όχημα της παραγράφου του άρθρου Ολική Κλοπή. Καλύπτεται η ολική κλοπή του ασφαλισμένου οχήματος. Ολική κλοπή θεωρείται η πλήρης απώλεια του οχή ματος και η μη ανεύρεσή του σε χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών ή η ανεύρεσή του εντός του χρονικού διαστήματος αυτού αλλά με ζημία, η επισκευή της οποίας υπερβαίνει την τρέχουσα, εμπορική αξία του οχήματος. Η υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εκ μέρους της εταιρίας αρχίζει εξήντα (60) ημέρες μετά την κατάθεση της σχετικής μήνυσης για την κλοπή στην αρμόδια αστυνομική αρχή. Πρόσθετες υποχρεώσεις του ασφαλισμένου σε περίπτωση ζημίας 1. Ο ασφαλισμένος ή και ο κύριος του ασφαλισμένου οχήματος έχει την υποχρέωση να υποβάλει αμέσως στην αρμόδια αστυνομική ή άλλη αρχή μήνυση για την κλοπή. Μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την ημέρα υποβολής της μήνυσης, ο ασφαλισμένος έχει υπο 19

2 χρέ ωση να προσκομίσει στην εταιρία βεβαίωση της αρχής, ότι η μήνυση εκκρεμεί και ότι το αυτοκίνητο δεν έχει βρεθεί. Ο ασφαλισμένος δεν έχει το δικαίωμα να αποσύρει τη μήνυση ούτε μετά την καταβολή της αποζημίωσης, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει στην εταιρία. 2. Ο ασφαλισμένος ή και ο κύριος του ασφαλισμένου οχήματος, πριν από την καταβολή της αποζημίωσης είναι υποχρεωμένος: α. να υπογράψει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, που να παρέχει στην εταιρία ειδική εντολή και ανέκκλη τη πληρεξουσιότητα, η οποία θα της παρέχει το δικαίωμα να πωλήσει το αυτοκίνητο, αν και όταν βρεθεί, σε οποιονδήποτε και να κρατήσει για τον εαυτό της το τίμημα. Το παραπάνω πληρεξούσιο θα περιέχει ρή τρα αυτοσύμβασης υπέρ της εταιρίας και η δαπάνη σύνταξής του βαρύνει το δικαιούχο της αποζημίωσης, β. να προσκομίσει στην εταιρία βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι δήλωνε το ασφαλισμένο όχημα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και ότι κατέβαλε τα τέλη κυκλο φο ρίας, γ. να υποβάλει στην εταιρία αίτηση διακοπής της ασφάλισης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο ή εξουσιοδότηση που θα του ζητηθούν και θα είναι απαραίτητα για τη μεταβίβαση του κλεμμένου οχήματος, αν και όταν αυτό βρεθεί. 3. Εάν το ασφαλισμένο όχημα βρεθεί μετά την κατα βολή της αποζημίωσης, ο ασφαλισμένος ή ο κύριος του αυτο κινήτου έχει την υποχρέωση α. να ειδοποιήσει την εταιρία αμέσως μόλις το μάθει και β. να δηλώσει εγγράφως στην εταιρία, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, εάν επιθυμεί ή όχι να κρατήσει το αυτοκίνητο που βρέθηκε, επιστρέφοντας την αποζημίωση που εισέπραξε. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών, ο ασφαλισμένος χάνει αυτό το δικαίωμα. Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης οι παρακάτω περιπτώσεις: 1. Όταν η κλοπή του ασφαλισμένου οχήματος διαπρα χθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο συνδέ εται με τον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης με συγγενική, εργασιακή ή εταιρική σχέση οποιασδήποτε μορφής ή με σύμβαση έργου ή είναι προ στη θείς αυτού ή ανήκει στον ευρύτερο κύκλο συμφερόντων του. 2. Ζημία ή απώλεια τμημάτων ή εξαρτημάτων του ασφα λισμένου οχήματος, που θα προκληθεί στο διάστη μα της κλοπής του. 3. Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 12 των γενικών όρων του παρόντος. 11. Μερική Κλοπή. Καλύπτεται η κλοπή τμημάτων ή εξαρτημάτων του ασφαλισμένου οχήματος, είτε από το εσωτερικό του οχήματος είτε από το εξωτερικό, τα οποία είναι στερεω μένα στο σώμα του και είναι απαραίτητα για την κίνηση και τη λειτουργία του. Διευκρινίζεται ότι κλοπή τμημάτων ή εξαρτημάτων από το εσωτερικό του ασφαλισμένου οχήματος καλύπτεται μόνο μετά από διάρρηξή του και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης. Κλοπή Ηχητικού Συστήματος και Ηλεκτρονικού Βοηθήματος Πλοήγησης (GPS) Καλύπτεται επιπλέον η κλοπή του ραδιοκασετόφω νου ή του CD του ασφαλισμένου οχήματος, μόνο εφόσον η κάλυψη αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφα λιστηρίου, με την ένδειξη «Κλοπή Ηχητικού Συστήματος». Η κάλυψη εκτείνεται και σε εγκαταστάσεις CΒ, εφόσον ο ασφαλισμένος τις κατέχει νόμιμα. Επίσης, καλύπτεται και η κλοπή του συστήματος πλοήγησης, με την προϋπόθεση ότι είναι εγκατεστημένο και ενσωματωμένο από το εργοστάσιο κατα σκευής ή την αντιπροσωπεία και μόνον εφόσον η κάλυψη ανα γράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλι στη ρίου, με την ένδειξη «Κλοπή GPS». Ζημίες κατά τη Διάρρηξη Καλύπτονται επιπλέον οι ζημίες που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα, κατά την προσπάθεια διάρρηξης της καμπίνας επιβατών ή κατά την προσπάθεια απόσπασης του ραδιοκασετόφωνου CD, CB και GPS μόνον εφόσον αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου η κάλυψη, με την ένδειξη «Ζημίες κατά τη Διάρρηξη». Το ανώτατο όριο αποζημίωσης ανέρχεται σε επτακόσια πενήντα (750) ευρώ, εκτός και αν το ασφαλισμένο όχημα καλύπτεται για ίδιες ζημίες, οπότε το τυχόν υπερβάλλον ποσό ζημίας θα αποζημιωθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον ασφαλιστικό κίνδυνο 15, «Ίδιες Zημίες», των παρόντων ειδικών όρων. Πρόσθετη υποχρέωση του ασφαλισμένου σε περίπτωση ζημίας Ο ασφαλισμένος, αμέσως μετά την κλοπή ή την προ σπάθεια κλοπής ή διάρρηξης του ασφαλισμένου οχήματος, έχει την υποχρέωση να υποβάλλει μήνυση κατά των δραστών στις αρμόδιες αρχές. Το δικαίωμα απο ζημίωσής του γεννάται μετά την υποβολή της μήνυσης. 20 ΌΡΟΙ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ

3 κάτω περιπτώσεις: 1. Όταν η κλοπή διαπραχθεί από οποιοδήποτε πρόσω πο το οποίο συνδέεται με τον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης με συγγενική, εργασιακή ή εταιρική σχέση οποιασδήποτε μορφής ή με σύμβαση έργου ή είναι προστηθείς αυτού ή ανήκει στον ευρύτερο κύκλο συμφερόντων του. 2. Ζημία που θα προκληθεί σε όχημα ανοικτού τύπου (cabrio), εφόσον δεν έχει δηλωθεί και δεν αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου ως cabrio. 3. Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 12 των γενικών όρων του παρόντος. 12. Καιρικά Φαινόμενα που προκαλούν καταστροφές μαζικής εκτάσεως. ασφαλισμένο όχημα, αποκλειστικά και μόνον, άμεσα από πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, τυφώνα και ανεμοστρόβιλο, με την προϋπόθεση ότι εξαιτίας αυτών των φαινομένων προκλήθηκαν καταστροφές μαζικής εκτάσεως. Πρόσθετη υποχρέωση του ασφαλισμένου σε περίπτωση ζημίας Ο ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να προσκομίσει στην εταιρία βεβαίωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ή άλλης αρμόδιας αρχής, από την οποία θα προκύπτει ότι συνέβησαν τα παραπάνω καιρικά φαινόμενα. κάτω περιπτώσεις: 1. Ζημία που θα προκληθεί από καθίζηση εδάφους ή από χαλάζι. 2. Ζημία στα μη συνηθισμένα εξαρτήματα και στον εξοπλισμό του ασφαλισμένου οχήματος. 3. Ζημία που θα προκληθεί από μηχανική βλάβη του ασφαλισμένου οχήματος, λόγω παγετού. 4. Στην ασφάλιση αυτοκινήτων ψυγείων ή θερμοθαλάμων, ζημία των ψυκτικών ή θερμαντικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων γενικά, από οποιαδήποτε αιτία. 5. Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα τις περιπτώσεις της πλημμύρας, θύελλας και καταιγίδας, τυφώνα και ανεμοστρόβιλου της παραγράφου του άρθρου 11. Απαλλαγή ανά ζημία Ο ασφαλισμένος συμμετέχει σε κάθε ζημία με το ποσό που αναγράφεται ως απαλλαγή στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου. 13. Χαλάζι. ασφαλισμένο όχημα από χαλάζι. Πρόσθετη υποχρέωση του ασφαλισμένου σε περίπτωση ζημίας Ο ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να προσκομίσει στην εταιρία βεβαίωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ή άλλης αρμόδιας αρχής, από την οποία θα προκύπτει ότι συνέβη το παραπάνω καιρικό φαινόμενο. κάτω περιπτώσεις: 1. Ζημία στα μη συνηθισμένα εξαρτήματα και στον εξοπλισμό του ασφαλισμένου οχήματος. 2. Ζημία που θα προκληθεί από μηχανική βλάβη του ασφαλισμένου οχήματος, λόγω παγετού. 3. Στην ασφάλιση αυτοκινήτων ψυγείων ή θερμοθαλάμων, ζημία των ψυκτικών ή θερμαντικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων γενικά, από οποιαδήποτε αιτία. 4. Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα την περίπτωση του χαλαζιού της παραγράφου του άρθρου Αερόσακοι - Ζώνες Ασφαλείας. Καλύπτονται οι υλικές ζημίες που θα προκληθούν στο σύστημα αερόσακων ή / και στις ζώνες ασφαλείας του ασφαλισμένου οχήματος, που θα οφείλονται αποκλειστικά και άμεσα σε οδικό τροχαίο ατύχημα (σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή και κατακρήμνιση του οχήματος). κάτω περιπτώσεις: 1. Η δαπάνη αντικατάστασης της ηλεκτρονικής μο νάδας ελέγχου του αερόσακου ή άλλων τμημάτων, μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου ασφαλούς λειτουργίας, που προβλέπει ο κατασκευαστής του οχήματος ή του συστήματος. 2. Ζημία σε περίπτωση ολικής καταστροφής (οικονομικά ασύμφορη επισκευή ή τεχνικά επισφαλής) του ασφαλισμένου οχήματος. 3. Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 12 των γενικών όρων του παρόντος. 21

4 15. Ίδιες Ζημίες. ασφαλισμένο όχημα και που θα οφείλονται σε σύγ κρου ση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή κα τα κρήμνισή του, συνεπεία οδικού τροχαίου ατυχήματος. Επιπρόσθετα καλύπτονται και οι υλικές ζημίες που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του ασφαλισμένου οχήματος, αποκλειστικά και μόνον, από πλοίο, τρένο ή αεροπλάνο ή κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωσή του από τα παραπάνω μεταφορικά μέσα, με την προϋπόθεση ότι αυτά πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές μεταφοράς οχημάτων. Επίσης, στην περίπτωση που υπάρχει ασφάλιση: α. ολικής κλοπής, επιπρόσθετα καλύπτονται και οι ζημίες που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα κατά τη διάρκεια που αυτό έχει κλαπεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική κάλυψη ολικής κλοπής, β. μερικής κλοπής, επιπρόσθετα καλύπτονται και οι ζημίες που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα από την προσπάθεια διάρρηξής του ή την προσπάθεια αφαίρεσης τμημάτων ή εξαρτημάτων του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική κάλυψη μερικής κλοπής. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή, πρώτα ενεργοποιείται η κάλυψη μερικής κλοπής και μέχρι του ασφαλιστικού ποσού που αυτή ισχύει, ενώ το τυχόν μεγαλύτερο ποσό της ζημίας αποζημιώνεται από την παρούσα κάλυψη ιδίων ζημιών, αφού αφαιρεθεί η σχετική απαλλαγή. Πρόσθετη υποχρέωση του ασφαλισμένου σε περίπτωση ζημίας Σε περίπτωση ζημιών του ασφαλισμένου οχήματος κατά τη διάρκεια της κλοπής ή της προσπάθειας κλο πής ή διάρρηξής του, ο ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να υποβάλλει μήνυση κατά των δραστών στις αρμόδιες αρχές. Το δικαίωμα αποζημίωσής του γεννάται μετά την υποβολή της μήνυσης. κάτω περιπτώσεις: 1. Ζημία στα μη συνηθισμένα εξαρτήματα και στον εξοπλισμό του ασφαλισμένου οχήματος. 2. Ζημία που θα προκληθεί στα ελαστικά και στις ζάντες του ασφαλισμένου οχήματος, εφόσον αυτή δεν προκλή θηκε ταυτόχρονα και με άλλες ζημίες του οχήματος. 3. Στην ασφάλιση αυτοκινήτων ψυγείων ή θερμο θα λάμων, ζημία των ψυκτικών ή θερμαντικών μηχα νη μάτων και εγκαταστάσεων γενικά, από οποιαδήποτε αιτία. 4. Ζημία που θα συμβεί όταν το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται από οδηγό ηλικίας κάτω των 23 ετών ή οδηγό του οποίου η άδεια οδήγησης (δίπλωμα) δεν έχει συμπλη ρώσει δύο (2) έτη από την ημερομηνία έκδοσής της, και ο οποίος με υπαιτιότητά του προκάλεσε το ατύχημα. Ρητά συμ φω νείται ότι σε περίπτωση που έχει δηλωθεί ότι το ασφα λισμένο όχημα θα οδηγείται από «νέο» οδηγό, εξακολουθεί να ισχύει η παρούσα εξαίρεση και ότι η δηλωθείσα ιδιότητα του νέου οδηγού και η εξ αυτού του λόγου είσπραξη επασφαλίστρου σχετίζεται αποκλει στικά με την αστική ευθύνη αυτού έναντι τρίτων. 5. Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 12 των γενικών όρων του παρόντος. Απαλλαγή ανά ζημία Ο ασφαλισμένος συμμετέχει σε κάθε ζημία με το ποσό που αναγράφεται ως απαλλαγή στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου. 16. Ενοικίαση Αυτοκινήτου συνεπεία Ιδίων Ζημιών. Καλύπτονται τα έξοδα ενοικίασης αυτοκινήτου, στα οποία θα υποβληθεί ο ασφαλισμένος, σε περίπτωση ζημίας Ιδίων Ζημιών. Το ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται έως τριάντα (30) ευρώ ημερησίως και παρέχεται για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών, εφόσον η επισκευή του οχήματος δεν ολοκληρωθεί συντομότερα. Επισημάνσεις 1. Η χρονική διάρκεια της ενοικίασης καθορίζεται από τον πραγματογνώμονα που επιλαμβάνεται της επισκευής του ασφαλισμένου οχήματος. Υπολογίζεται δε, με βάση τις πραγματικές ημέρες επισκευής του ασφαλι σμένου οχήματος και όχι τις ημέρες αναμονής του στο συνεργείο. 2. Για την καταβολή της αποζημίωσης ο ασφαλισμένος οφείλει να προσκομίσει στην εταιρία την πρωτότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών και το μισθωτήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου που ενοικίασε. Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 12 των γενικών όρων του παρόντος και στις εξαιρέσεις της κάλυψης των Ιδίων Ζημιών (ασφαλιστικός κίνδυνος 15 των παρόντων ειδικών όρων). 17. Στάσεις - Απεργίες - Οχλαγωγίες. Καλύπτονται οι υλικές ζημίες που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 22 ΌΡΟΙ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ

5 Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 12 των γενικών όρων του παρόντος, εκτός από τις περιπτώσεις των στάσεων, απεργιών και οχλαγωγιών της παραγράφου του άρθρου Κακόβουλη Βλάβη. ασφαλισμένο όχημα άμεσα από οποιαδήποτε κακόβουλη πράξη. Πρόσθετη υποχρέωση του ασφαλισμένου σε περίπτωση ζημίας Ο ασφαλισμένος, αμέσως μετά το συμβάν, έχει την υποχρέωση να υποβάλλει μήνυση κατά των δραστών στις αρμόδιες αρχές. Το δικαίωμα αποζημίωσής του γεννάται μετά την υποβολή της μήνυσης. κάτω περιπτώσεις: 1. Όταν η ζημία προκληθεί από οποιοδήποτε πρό σωπο το οποίο συνδέεται με τον ασφαλισμένο ή το λήπτη της ασφάλισης με συγγενική, εργασιακή ή εταιρική σχέση οποιασδήποτε μορφής ή με σύμβαση έργου ή είναι προστηθείς αυτού ή ανήκει στον ευρύτερο κύκλο συμφερόντων του. 2. Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα την περίπτωση των κακόβουλων ενεργειών της παραγράφου του άρθρου Αστική Ευθύνη Εργαλείου. Καλύπτεται η αστική ευθύνη των ασφαλισμένων προ σώπων για αποζημίωση τρίτων παθόντων, για σωματικές βλάβες ή και υλικές ζημίες που θα προκληθούν από το ασφαλισμένο όχημα, κατά τη διάρκεια που αυτό λειτουργεί ως εργαλείο. Ασφαλισμένα πρόσωπα είναι αυτά που αναφέρονται στην κάλυψη του παρόντος ασφαλιστηρίου «Αστική ευθύνη από την Κυκλοφορία του Οχήματος» (ασφαλιστικός κίνδυνος 1 των παρόντων ειδικών όρων). Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης οι παρα κάτω περιπτώσεις: 1. Ζημία που θα οφείλεται σε καθίζηση ή κατολίσθηση εδάφους ή μόλυνση νερού ή άλλων υγρών. 2. Ζημία που θα προκληθεί σε κάθε είδους υπόγειες, επιδαπέδιες ή εναέριες καλωδιώσεις ή σωληνώσεις ή αγωγούς, όπως μεταφοράς λυμάτων, ηλεκτρικής ενέργειας, αερίου, ύδατος και πάσης φύσεως υγρού, καυσίμου ή μη, καθώς και οι απότοκες αυτών περαιτέρω ζημίες. 3. Ζημία που θα προκληθεί σε γέφυρες, γεφυροπλάστιγγες, υπέργειες ή υπόγειες οδούς ή διαβάσεις ή γέφυρες ή σε οτιδήποτε είναι κάτω από αυτά, συνεπεία κραδασμών ή λόγω του βάρους του ασφαλισμένου οχήματος ή του μεταφερόμενου με αυτό φορτίου. 4. Ζημία που θα προκληθεί κατά τη στιγμή που το ασφα λισμένο όχημα βρίσκεται σε πλατφόρμα ή φορ τηγίδα ή κατά τη φορτοεκφόρτωσή του από αυτές. 5. Ζημία που θα προκληθεί από τη χρήση του ασφα λισμένου οχήματος για εκτέλεση έργου που υπερβαίνει την προδιαγεγραμμένη από τον κατασκευαστή αυτού ικανότητα αντοχής του. 6. Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 12 των γενικών όρων του παρόντος, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου του άρθρου Ατύχημα Κατοικίδιου Ζώου Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες ή / και ο θάνατος κατοικίδιου ζώου, που θα οφείλονται αποκλειστικά και άμεσα σε οδικό τροχαίο ατύχημα (σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή και κατακρήμνιση του ασφαλισμένου οχήματος), ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του οδηγού του οχήματος, με τις εξής προϋποθέσεις που ισχύουν σωρευτικά: ότι κατά το χρόνο του ατυχήματος, το κατοικίδιο θα μεταφέρεται αποδεδειγμένα (με κάθε νόμιμο αποδεικτικό μέσο), στην καμπίνα των επιβατών του ασφαλισμένου οχήματος, ότι το κατοικίδιο είναι αποδεδειγμένα (με κάθε νόμιμο αποδεικτικό μέσο), ιδιοκτησίας του λήπτη της ασφάλισης ή οποιουδήποτε προσώπου, του οποίου η αστική ευθύνη καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο ή του / της συζύγου ή των τέκνων των παραπάνω ασφαλισμένων προσώπων, ότι οι σωματικές βλάβες του κατοικίδιου θα επέλθουν άμεσα, ενώ ο θάνατός του μπορεί να συμβεί το αργότερο σε διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία του ατυχήματος. Επισημαίνεται ότι στην κάλυψη σωματικών βλαβών περιλαμβάνονται αμοιβές γιατρών, χειρουργικά έξοδα, ακτινολογικές εξετάσεις, φάρμακα, καθώς και έξοδα ευθανασίας του κατοικίδιου, εάν αυτή κριθεί αναγκαία, συνεπεία του ατυχήματος, τα οποία καταβάλλονται από την εταιρία βάσει πρωτότυπων παραστατικών εγγράφων. Τα ασφαλιστικά ποσά, κατά την ετήσια διάρκεια του ασφαλιστηρίου, ανέρχονται για σωματικές βλάβες 23

6 Ειδικοί όροι Οι όροι αυτοί αφορούν και ισχύουν για την κάθε κάλυψη που επιλέξατε, ξεχωριστά. Παράλληλα όμως με αυτούς τους όρους ισχύουν και οι γενικοί όροι. Σε περίπτωση που κάποιος ειδικός όρος ρυθμίζει διαφορετικά ένα θέμα απ ό,τι ο γενικός, τότε ο ειδικός όρος υπερισχύει. Παρεχόμενες Καλύψεις Ασφαλιστικοί Κίνδυνοι από 1 έως και 20 Οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι που καλύπτονται με το ασφαλιστήριο είναι αυτοί που αναγρά φο νται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου και δίπλα σε αυτούς αναγράφονται τα ασφαλιστικά ποσά που συμφωνήθηκαν. Μόνη η αναφορά οποιασδήποτε κάλυψης στον Οδηγό Ασφάλισης, χωρίς την τήρηση των παραπάνω, δεν δημιουργεί στην εταιρία υποχρέωση για αποζημίωση. Επισημαίνεται ότι τα ανώτατα όρια ευθύνης της εταιρίας για κάθε καλυπτόμενο κίνδυνο είναι τα ασφαλι στικά ποσά που αναγράφονται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου, δίπλα σε κάθε ασφα λιστικό κίνδυνο. 1. Αστική Ευθύνη από την Κυκλοφορία του Οχήματος. Καλύπτεται η αστική ευθύνη των ασφαλισμένων προσώπων για αποζημίωση τρίτων παθόντων, για ατυχήματα που θα προκληθούν από την κυκλοφορία του ασφαλισμένου οχήματος, όπως ορίζεται στην ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία. Διευκρινίζεται ότι καλύπτονται και τα ατυχήματα που θα προκληθούν από το ασφαλισμένο όχημα και κατά τη διάρκεια που αυτό μεταφέρεται αποκλειστικά και μόνο με επιβατηγό πλοίο, τρένο ή αεροπλάνο, που εκτελεί κανονικό δρομολόγιο, ή κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωσή του από τα μέσα αυτά, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές μεταφοράς οχημάτων, καθώς και από το μεταφερόμενο με αυτό φορτίο. Ασφαλισμένα πρόσωπα των οποίων η αστική ευθύνη καλύπτεται και δεν μπορεί να θεωρηθούν τρίτα πρόσωπα είναι: ο λήπτης της ασφάλισης, ο ασφαλισμένος, ο κύριος, ο νόμιμος κάτοχος και ο νόμιμος οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ασφαλισμένων νομικών προσώπων ή εταιρίας που δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα. Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης οι περιπτώσεις, που αναφέρονται ως εξαιρέσεις: 1. στην ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία και 2. στο άρθρο 11 των γενικών όρων του παρόντος ασφαλιστηρίου Επέκταση της αστικής ευθύνης και για ζημίες από Ρυμουλκούμενο Όχημα. 1. Η κάλυψη της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος μπορεί να επεκταθεί και για ατυχήματα που θα προκληθούν από μη αυτοκινούμενο ρυμουλ κούμενο όχημα, κατά τη διάρκεια που αυτό ρυμουλκείται από το ασφαλισμένο όχημα. 2. Η επέκταση αυτή ισχύει μόνον εάν στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου αναγράφεται ως καλυπτόμενος ασφαλιστικός κίνδυνος «Αστική Ευθύνη από την Κυκλοφορία του Οχήματος και για ζημίες από Ρυμουλκούμενο Όχημα», με έναν από τους κωδικούς «Ρ2», «Ρ4» ή «Ρ6» στη χρήση του οχήματος, οι οποίοι συμβολίζουν ρυμουλκούμενα οχήματα με έναν, δύο ή τρεις άξονες τροχών αντίστοιχα. 3. Η συνολική ευθύνη της εταιρίας, για το ασφαλισμένο (ρυμουλκό) όχημα και το ρυμουλκούμενο όχημα, περιορί ζεται στα ασφαλιστικά ποσά αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος (Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημίες), που αναγράφονται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου. Η επέκταση της κάλυψης αστικής ευθύνης ισχύει με τις εξής προϋποθέσεις: 1. Το ρυμουλκούμενο όχημα να εκπληρώνει όλες τις προ διαγραφές και όλους τους όρους ασφαλείας (π.χ. αντα νακλαστήρες, φώτα θέσης, όγκου, πέδησης κ.λπ.) που προβλέπονται από τη νομοθεσία και να είναι εφοδια σμένο με τη νόμιμη άδεια κυκλοφορίας, εφόσον αυτό προβλέπεται από το νόμο. 2. Το ασφαλισμένο (ρυμουλκό) όχημα να έχει την ελκτική ικανότητα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής του, να ρυμουλκεί το συγκεκρι μένο ρυμουλκούμενο και να είναι εφοδιασμένο με τη σχετική νόμιμη άδεια ρυμούλκησης. Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης οι περιπτώσεις, που αναφέρονται ως εξαιρέσεις: 14 ΌΡΟΙ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ

7 1. στην ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία και 2. στο άρθρο 11 των γενικών όρων του παρόντος, εκτός από την περίπτωση της ρυμούλκησης άλλου οχήματος, που αναφέρεται στην παράγραφο του άρθρου αυτού. Επίσης, δεν καλύπτεται η αστική ευθύνη για ζημίες που θα προκληθούν από ρυμουλκούμενο όχημα, όταν αυτό χρησιμοποιείται ή λειτουργεί ως εργαλείο, εκτός εάν το ασφαλισμένο (ρυμουλκό) όχημα καλύπτεται για την αστική ευθύνη από τη λειτουργία του ως εργαλείο και αυτό αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλι στηρίου. 2. Μη Ανανεωμένη Άδεια Οδήγησης. Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες, που θα προκληθούν από το ασφαλισμένο όχημα σε βάρος τρίτων, από οδηγό του οποίου έχει λήξει η ισχύς της άδειας ικανότητας οδήγησης ή της άδειας χειριστή μηχανήματος, κατά το χρόνο του ατυχήματος. Διευκρινίζεται ότι το ασφαλιστικό ποσό, που ανα γράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου για τη συγκεκριμένη κάλυψη, ισχύει αθροιστικά για Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημίες. Οι προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση της κάλυψης είναι: η άδεια να ίσχυε τουλάχιστον έως και έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία του ατυχήματος και να ανανεώθηκε εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του ατυχήματος. Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 12 των γενικών όρων του παρόντος, τροποποιούμενης, όπως παραπάνω, της παραγράφου του άρθρου Υλικές Ζημίες από Ανασφάλιστο Αυτοκίνητο. Καλύπτονται οι υλικές ζημίες που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα, σε περίπτωση που αυτό συγκρουσθεί με ανασφάλιστο όχημα κατά το χρόνο επέλευσης του ατυχήματος. Οι προϋποθέσεις για την ισχύ της κάλυψης είναι: 1. Να υπάρχει σύγκρουση μεταξύ του ασφαλισμένου και του ζημιογόνου ανασφάλιστου οχήματος. Ατύχημα με οχήματα, τα οποία δεν έχουν συγκρουσθεί μεταξύ τους, δεν καλύπτεται. 2. Να είναι γνωστά τα στοιχεία του ανασφάλιστου οχήματος, του οδηγού και του ιδιοκτήτη του. 3. Το ατύχημα να οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού του ανασφάλιστου οχήματος, η οποία να προκύπτει κατά τρόπο αναμφισβήτητο και να απο δει κνύεται από επίσημα αποδεικτικά στοιχεία (όπως ποινική δικογραφία ή δελτίο συμβάντων της Τροχαίας), απαραίτητα δε να έχει κληθεί και επιληφθεί στον τόπο του ατυχήματος αστυνομική ή άλλη αρμόδια αρχή. 4. Να μην έχει ήδη ασκήσει αγωγή ο λήπτης της ασφάλισης / ασφαλισμένος, διεκδικώντας την απο ζημίωσή του από αυτούς που ευθύνονται για το ατύχημα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που στη συνέχεια παραιτηθεί από την αγωγή αυτή. 5. Το ατύχημα να έχει συμβεί εντός της ελληνικής επικράτειας και το ανασφάλιστο όχημα να έχει ελληνικές πινακίδες. Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 12 των γενικών όρων του παρόντος. 4. Ατύχημα Οδηγού. Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες που θα υποστεί ο νόμιμος οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος, με τις εξής προϋποθέσεις: ότι θα οφείλονται άμεσα σε οδικό τροχαίο ατύχημα, ενόσω οδηγεί το ασφαλισμένο όχημα και ότι θα έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα το θάνατο ή την ανικανότητα του οδηγού, που θα εκδηλωθούν το αργό τερο σε διάστημα ενός έτους από το ατύχημα. κά τω περιπτώσεις: 1. Ατύχημα που θα οφείλεται σε προηγούμενη πάθηση του ασφαλισμένου οδηγού. 2. Ατύχημα που θα προκληθεί ενόσω ο οδηγός βρίσκεται, για οποιοδήποτε λόγο, έξω από την καμπίνα επιβατών του ασφαλισμένου οχήματος. 3. Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα την παράγραφο του άρθρου Τι ισχύει για την κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης. 1. Η εταιρία, με την προϋπόθεση ότι οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιούνται εντός νοσοκομείου ή κλινικής, καλύπτει: τα νοσήλια, δηλαδή δωμάτιο και τροφή, τα νοσοκομειακά και χειρουργικά έξοδα, δηλαδή αμοιβές ιατρών (χειρουργών, αναισθησιολόγων κ.λπ.) και αποκλειστικής νοσοκόμας εφόσον υπάρχει δελτίο παροχής υπηρεσιών, καθώς επίσης και τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, στα οποία περιλαμβάνονται διάφορες νοσοκομειακές υπη ρε σίες, 15

8 φάρμακα που χορηγήθηκαν με συνταγή του νο σηλευτικού ιδρύματος και καταναλώθηκαν μέσα σε αυτό, αίμα και πλάσμα αίματος, οξυγόνο, ακτινογραφίες, εργαστηριακές και λοιπές διαγνωστικές εξετάσεις, χειρουργικοί επίδεσμοι, νάρθηκες, γύψινοι επίδεσμοι, πατερίτσες, λάμες. 2. Αν η κάλυψη του συνόλου των παραπάνω αναφε ρόμενων δαπανών πραγματοποιηθεί από φορέα κοινωνικής ασφάλισης, δίνεται ημερήσια αποζημίωση εξήντα (60) ευρώ για κάθε ημέρα παραμονής του ασφα λισμένου οδηγού στο νοσηλευτικό ίδρυμα και μέχρι δέκα (10) ημέρες. Στην περίπτωση που ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης καλύψει μέρος των δαπανών, η εταιρία καταβάλλει τη διαφορά της συνολικής δα πά νης από το ποσό που κατέβαλλε ο φορέας κοι νω νικής ασφάλισης. 3. Εφόσον η νοσηλεία πραγματοποιείται εντός Ελλάδος, η εταιρία καλύπτει το 100% των δαπανών. Ο ασφα λισμένος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στην εταιρία τα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών. 4. Εφόσον η νοσηλεία πραγματοποιείται στο εξωτε ρικό, η εταιρία καλύπτει το 80% των παραπάνω αναφερόμενων δαπανών, υπό την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος οδηγός θα προσκομίσει στην εταιρία επι κυρωμένα από ελληνική προξενική αρχή τα αποδεικτικά έγγραφα της νοσηλείας του και τις πρω τότυπες αποδείξεις πληρωμής. Η εταιρία καταβάλλει την αποζημίωση σε ευρώ στα κεντρικά της γραφεία. Η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση την επίσημη τιμή πώλησης του αντίστοιχου νομίσματος από την Τράπεζα της Ελλάδος, κατά την ημερομηνία που φέρει η εξοφλητική απόδειξη του νοσηλευτικού ιδρύματος. 5. Η κάλυψη της νοσοκομειακής περίθαλψης, για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ενεργοποιείται για νο ση λεία άνω των τριών (3) ημερών, εκτός από την περίπτωση του κατάγματος. 6. Η εταιρία έχει το δικαίωμα να εξετάζει, με έξοδά της και με γιατρό που η ίδια ορίζει, τον ασφαλισμένο οδηγό κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Σε αντίθετη περίπτωση ο ασφαλισμένος δε δικαιούται αποζημίωση. Επισημαίνεται ότι, όταν το ασφαλισμένο όχημα καλύπτε ται με πρόγραμμα ασφάλισης PRIME VALUE, η παρούσα κάλυψη της νοσοκομειακής περίθαλψης 4.1. δεν ισχύει Τι ισχύει για την περίπτωση θανάτου του οδηγού του ασφαλισμένου οχήματος. 1. Εάν το ατύχημα έχει σαν συνέπεια το θάνατο του ασφαλισμένου οδηγού, η εταιρία καταβάλει στους νόμιμους κληρονόμους του για αποζημίωση, συνολικά το ασφαλιστικό ποσό που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου. 2. Η αποζημίωση θα καταβληθεί αφού υποβληθούν στην εταιρία τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Ληξιαρχική πράξη θανάτου. β. Πιστοποιητικό θανάτου. γ. Βεβαίωση της εφορίας για τη δήλωση του ασφα λίσματος από τους κληρονόμους. δ. Κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγε νών και πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης. ε. Έκθεση αυτοψίας τροχαίου ατυχήματος. Η εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο νόμιμο δικαιολογητικό Τι ισχύει για την κάλυψη μόνιμης ανικανότητας (ολικής και μερικής). Η μόνιμη ανικανότητα διακρίνεται σε ολική και μερική. 1. Ολική θεωρείται η ανικανότητα στις παρακάτω περιπτώσεις: α. Ολικής μόνιμης απώλειας της λειτουργίας των δύο οφθαλμών ή των δύο βραχιόνων ή των δύο χεριών ή των δύο κνημών ή των δύο ποδιών ή ενός βραχίονα και μίας κνήμης ή ενός ποδιού και ενός χεριού ή ενός χεριού και μιας κνήμης ή ενός βραχίονα και ενός ποδιού. β. Ανίατης φρενοβλάβειας, που καθιστά το άτομο ανίκανο για κάθε εργασία ή απασχόληση. γ. Ολικής παράλυσης. Η εταιρία, στην περίπτωση της μόνιμης ολικής ανικανότητας και με την προϋπόθεση ότι αυτή θα κριθεί ως οριστική, καταβάλλει ως αποζημίωση το ασφαλιστικό ποσό που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου. 2. Μερική θεωρείται κάθε περίπτωση που δε συνιστά ολική ανικανότητα, αλλά επιφέρει εφ' όρου ζωής μείωση της ικανότητας του ασφαλισμένου οδηγού για παραγωγική εργασία. Η αποζημίωση, σε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικα νότητας, συνίσταται σε ποσοστό του ποσού που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 16 ΌΡΟΙ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ

9 Είδος βλάβης Δεξί Αριστερό Ολική απώλεια βραχίονα ή χεριού 60% 50% Ολική απώλεια της κίνησης του ώμου 25% 20% Ολική απώλεια της κίνησης του αγκώνα ή του καρπού 20% 15% Ολική απώλεια της κίνησης του αντίχειρα και του δείκτη 30% 25% Ολική απώλεια των τριών δακτύλων, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται ο αντίχειρας ή ο δείκτης 25% 20% Ολική απώλεια του αντίχειρα και ενός δακτύλου εκτός από το δείκτη 25% 20% Ολική απώλεια του δείκτη και ενός δακτύλου εκτός από τον αντίχειρα 20% 15% Ολική απώλεια του αντίχειρα 20% 15% Ολική απώλεια του δείκτη 15% 10% Ολική απώλεια ή του μέσου ή του παράμεσου ή του μικρού δακτύλου 10% 8% Ολική απώλεια σε δύο από τα μικρά δάκτυλα 15% 12% Μερικός ακρωτηριασμός ποδιού συμπεριλαμβανομένων όλων των δακτύλων 30% 30% Ολική απώλεια της κνήμης ή του ποδιού 50% 50% Κάταγμα της κνήμης ή του ποδιού που δεν έχει επουλωθεί 25% 25% Κάταγμα της επιγονατίδας που δεν έχει επουλωθεί 20% 20% Κάταγμα του ταρσού που δεν έχει επουλωθεί 15% 15% Ολική απώλεια της κινήσεως του ισχίου ή του γόνατος 20% 20% Ολική απώλεια του μεγάλου δακτύλου του ποδιού 5% 5% Ολική απώλεια του ενός δακτύλου του ποδιού 3% 3% Ελάττωση του μήκους του ποδιού κατά 5 τουλάχιστον εκατοστά του μέτρου 15% 15% Ολική απώλεια ενός οφθαλμού ή η ελάττωση της οράσεως των δύο οφθαλμών στα μισά 25% 25% Ολική ανίατη κωφότητα του ενός αυτιού 15% 15% Ολική ανίατη κωφότητα και των δύο αυτιών 40% 40% Κάταγμα στην κάτω σιαγόνα που δεν επουλώθηκε 25% 25% Αγκύλωση τμήματος της σπονδυλικής στήλης με παραμόρφωση 40% 40% Κάταγμα πλευρών με παραμόρφωση του θώρακα και οργανικές ανωμαλίες 20% 20% 17

10 Στον πίνακα της σελ. 17, όπου προβλέπεται διάκριση μεταξύ δεξιών και αριστερών μερών του σώματος, τα αντίστοιχα ποσοστά αντιστρέφονται σε περιπτώσεις αριστερόχειρων. Σε κάθε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας που δεν αναφέρεται ειδικά εδώ, το ασφάλισμα συνίσταται σε ποσοστό του ποσού που αναγράφεται στηνπρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου, ίσο με το ποσοστό κατά το οποίο μειώθηκε ισοβίως η γενική ικανότητα του ασφαλισμένου για εργασία. Για να προσδιορισθεί αυτό το τελευταίο, λαμβάνονται υπόψη γενικά κριτήρια και όχι το επάγγελμα που ασκούσε ο ασφαλισμένος οδηγός πριν από την επέλευση του ατυχήματος. Εάν οι συνέπειες του ατυχήματος γίνονται πιο σοβαρές, επειδή προϋπήρχε αφαίρεση ή αποκοπή μέλους ή φυσικό ελάττωμα, το ασφάλισμα υπολογίζεται αφού ληφθεί υπόψη μόνον η βλάβη που επήλθε άμεσα από το ατύχημα και όχι η μεγαλύτερη βλάβη που προήλθε έμμεσα από την κατάσταση που προϋπήρχε. Σε περίπτωση ανατομικής ή λειτουργικής απώλειας περισσότερων οργάνων ή μελών, η οποία δεν επιφέρει μόνιμη ολική ανικανότητα, το ασφάλισμα καθορίζεται με την άθροιση των ποσοστών κάθε επιμέρους βλάβης που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα. Σε καμία όμως περίπτωση το συνολικό ποσό ασφα λίσματος δεν μπορεί να υπερβεί το ασφαλιστικό ποσό που προβλέπεται για τη μόνιμη ολική ανικανότητα Τι ισχύει για την κάλυψη ιατροφαρμακευτικών δαπανών εκτός νοσηλευτικού ιδρύματος. Η εταιρία καταβάλλει στον ασφαλισμένο οδηγό, βάσει των πρωτότυπων παραστατικών, τις δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στις οποίες υποβλήθηκε εξαιτίας ατυχήματος, π.χ. φάρμακα, ακτινολογικές εξετάσεις, ορούς, αίμα, νάρθηκες κ.λπ., μέχρι του ασφαλιστικού ποσού που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου Συντρέχουσες περιπτώσεις αποζημιώσεων. 1. Εάν για κάποιο ατύχημα συρρέουν αξιώσεις αποζημίωσης για: α. μόνιμη ολική ανικανότητα και β. θάνατο, η εταιρία καταβάλει αποζημίωση για τη μία από αυτές. 2. Εάν μετά την πληρωμή αποζημίωσης λόγω μόνιμης μερικής ανικανότητας, αλλά οπωσδήποτε μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία του ατυχήματος και συνεπεία αυτού επέλθει μόνιμη ολική ανικανότητα ή θάνατος, η εταιρία καταβάλει τη διαφορά μεταξύ του ποσού που κατέβαλε για μόνιμη μερική ανικανότητα και αυτού που πρέπει να καταβάλει λόγω της μόνιμης ολικής ανικανότητας ή του θανάτου, εφόσον είναι μεγαλύτερο. 5. Θραύση Κρυστάλλων. Καλύπτονται οι ζημίες που θα προκληθούν στα κρύσταλλα του ασφαλισμένου οχήματος και συγκεκριμένα στα δύο παρμπρίζ, στα περιμετρικά κρύσταλλα των παραθύρων και στις κρυστάλλινες ηλιοροφές. Επιπρόσθετα, καλύπτονται και οι ενσωματωμένες στα κρύσταλλα μεμβράνες, καθώς και οι αισθητήρες βροχής, όταν η αντικατάστασή τους είναι αναγκαία λόγω της αντικατάστασης των κρυστάλλων. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που η ζημία θραύσης κρυστάλλων συνυπάρχει με ζημία και άλλου ασφα λισμένου κινδύνου (π.χ. μερική κλοπή, πυρκα γιά, ίδιες ζημίες κ.λπ.), πρώτα ενεργοποιείται η κάλυψη της θραύσης κρυστάλλων και μετά οποιαδήποτε άλλη κάλυψη ως προς την υπερβάλλουσα (μη αποζημιωθείσα) ζημία. κάτω περιπτώσεις: 1. Ζημία ή θραύση κρυστάλλων κατά την πραγμα τοποίηση επισκευαστικών εργασιών στο αυτοκίνητο ή κατά την εξαγωγή και επανατοποθέτησή τους. 2. Ζημία ή θραύση καθρεπτών, φανών και δεικτών πορείας. 3. Ζημία σε οποιοδήποτε παράθυρο, ανεμοθώρακα ή οροφή οχήματος, που δεν είναι κατασκευασμένα από κρύσταλλο, αλλά από συνθετικό υλικό (διαφανή πλαστικά κ.λπ.). 4. Ζημία σε κρύσταλλα οχημάτων ανοιχτού τύπου (cabrio), τα οποία είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με την οροφή του οχήματος, κατά τρόπον ώστε να είναι αδύνατη η αντικατάστασή τους, χωρίς την αντικα τάστα ση και της οροφής. 5. Ζημία που οφείλεται σε αυτοκινητικό ατύχημα, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ασφαλισμένος ή λήπτης της ασφάλισης. 6. Ζημία σε περίπτωση ολικής καταστροφής (οικονομικά ασύμφορη επισκευή ή τεχνικά επισφαλής) του ασφαλισμένου οχήματος. 7. Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα τις περιπτώσεις: 18 ΌΡΟΙ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΟΙ ERGO A.A.E.Z. Κωδικός όρων : 19.12/1.6.2012. Γενικοί όροι Άρθρα από 1 έως και 21

Α. ΟΡΟΙ ERGO A.A.E.Z. Κωδικός όρων : 19.12/1.6.2012. Γενικοί όροι Άρθρα από 1 έως και 21 Α. ΟΡΟΙ ERGO A.A.E.Z. Κωδικός όρων : 19.12/1.6.2012 Γενικοί και Ειδικοί Όροι αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου και λοιπών, προαιρετικά καλυπτόμενων, ασφαλιστικών κινδύνων. Γενικοί όροι

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος; Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ. 2109310807 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ο συνεργάτης μας θα προσέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Περιεχόμενα σελ. Γενικοί όροι αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος και λοιπών, προαιρετικά καλυπτόμενων, ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ. Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ. (αγροτικά αυτοκίνητα) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ.Ε. (Αυτοκίνητα) Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια I N T E R A M E R I C A N Μ Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ E U R E K O ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Μονάδων σε αγροτεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Παροχή Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς).

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή καλύψεων για επιχειρήσεις

Περιγραφή καλύψεων για επιχειρήσεις Περιγραφή καλύψεων για επιχειρήσεις Πυρκαγιά Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και καπνό, προερχόμενο από πυρκαγιά, συμπεριλαμβανομένων ζημιών σε τέντες, φωτεινές επιγραφές και πινακίδες

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Οικιακών Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Η γραμμή προϊόντων ENERGY LINE Η ασφάλιση των οικιακών φ/β

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 φορτηγά Ι.Χ. λεωφορεία Ι.Χ.

DEMCO AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 φορτηγά Ι.Χ. λεωφορεία Ι.Χ. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ. (φορτηγό, λεωφορείο) Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Θραύση τζαμιών και εργοστασιακών ηλιοροφών (μέχρι 1.000). Σελίδα 1 από 6 ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC PREMIUM DYNAMIC EXECUTIVE Ολοκληρωμένη προστασία Autonet

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο:

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Πελάτης: Στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου στα οποία βασίσθηκε η μελέτη Χρήση: Μέτρα προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Eurobasic

Διαβάστε περισσότερα

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία.

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία. Λένορμαν 98 (2 ος όροφος) 10444 Αθήνα Τηλ.: 210 51 50 504-210 51 53 753 Fax: 210 51 39 626 e-mail: nicolako@otenet.gr info@prooptiki-insurance.gr website: www.prooptiki-insurance.gr Ασφάλιση Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων. Pharmakon / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων. Pharmakon / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων Pharmakon / Αστική Ευθύνη ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 2 3 01 Ασφάλιση Φαρμακείων Το πρόγραμμα Pharmakon είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης Φαρμακείων που καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

I ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

I ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Blue Hotel I Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο (Οικοδομή & Περιεχόμενο): μέχρι 600.000 Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα ανά 1.000 Οικοδομή 0,90 Περιεχόμενο με κλοπή: 1,50 Σεισμός: 0,90 Καθίζηση Κατολίσθηση: 0,10 Blue

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων. Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων. Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη 2 Περιεχόμενα 01 Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων 01.1 Basic Simple...04 01.2

Διαβάστε περισσότερα

Secure Home.

Secure Home. Ë Ì fi Â Ì Ù KÏ Â Í Ú! Ù Ï Ù Τα προγράμματα ασφάλισης προσφέρουν προστασία σε ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά σας στοιχεία, την κατοικία σας, συνδυάζοντας πρωτοποριακές καλύψεις, την αξιοπιστία των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: CITY WORLDWIDE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙ Κωδικός: 12066 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Πελάτης: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Στοιχεία ασφαλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

Το cocoon plus αποζημιώνει σε αξία αντικατάστασης καινούργιου από κάθε τυχαίο ζημιογόνο γεγονός.

Το cocoon plus αποζημιώνει σε αξία αντικατάστασης καινούργιου από κάθε τυχαίο ζημιογόνο γεγονός. 2 Το πρόγραμμα cocoon plus (κατά παντός κινδύνου) δίνει τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης των περιουσιακών στοιχείων του ασφαλισμένου από οποιοδήποτε κίνδυνο. Είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις αυξημένες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αθήνας. Παρουσίαση Νέων Προϊόντων

Παρουσίαση Αθήνας. Παρουσίαση Νέων Προϊόντων Παρουσίαση Νέων Προϊόντων Προγράμματα ασφάλισης Κατοικίας Κατοικία Περιεχόμενα Γενικά χαρακτηριστικά Βασικές καλύψεις Προαιρετικές καλύψεις Τιμολόγιο Ανταγωνισμός Πλεονεκτήματα Νέο Πρόγραμμα Κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη Περιεχόμενα 01 Τουριστικά Καταλύματα Hotel Plan 01.1 Hotel Plan Basic...07 01.2 Hotel Plan Basic Plus...08 01.3 Hotel

Διαβάστε περισσότερα

2. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

2. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 2. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 2.1. ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2.1.1. EXPERT HOTEL ΚΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Πυρκαγιά Πυρκαγιά προερχόμενη από δάση, συστάδες δένδρων,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης ΚΩΔΙΚΟΙ ΟΡΩΝ ERGO A.A.E.Z.: 19.12/1.9.2013 Συνεργαζόμενων Εταιριών: 100/1.5.2013 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αυτοκινήτου Περιλαμβάνονται το κυρίως σώμα του ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Business Dynamic. Αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη. Προσωποποιημένη ασφάλιση. Πρωτοποριακές καλύψεις. Ευελιξία.

Νέο Business Dynamic. Αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη. Προσωποποιημένη ασφάλιση. Πρωτοποριακές καλύψεις. Ευελιξία. Νέο Business Dynamic Αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη. Προσωποποιημένη ασφάλιση. Πρωτοποριακές καλύψεις. Ευελιξία. Κάλυψη σε αξία αντικατάστασης με καινούργιο. Ανταγωνιστική τιμή. 2 Που απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Euroeconomy

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Περιεχόμενα 01 Ασφάλιση Κατοικίας Ενυπόθηκων Κατοικιών 01.1 Flexa...05 01.2 Complet...06 Oikos 01.3 Oikos Basic...09

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ. Παλαιολόγου 14 Ν. Σμύρνη 171 21 Τηλ. 210 9320900 Fax 210 9353565 e-mail:info@okto.gr web-site: www.okto.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2012 Αριθμός:322 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 12

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 12 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΩΝ, ΒΑΜΒΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ, ΤΕΥΤΛΟΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΠΟ 23/07/2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΩΝ, ΒΑΜΒΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ, ΤΕΥΤΛΟΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΠΟ 23/07/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΩΝ, ΒΑΜΒΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ, ΤΕΥΤΛΟΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΠΟ 23/07/2015 Α) ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 12

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 12 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Καλώς ήλθατε στην Hellas Direct 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου 1.2 Ζητήματα ασφάλισης 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων

1. Καλώς ήλθατε στην Hellas Direct 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου 1.2 Ζητήματα ασφάλισης 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων όροι & προϋποθέσεις Περιεχόμενα 4 4 4 4 6 8 8 8 8 9 16 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 20 21 21 22 25 26 26 28 28 29 29 29 30 32 35 38 41 43 1. Καλώς ήλθατε στην Hellas Direct 1.1 Η κατάρτιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Q_35_3058_PCG AUTO_CL35007927 Αθήνα 13/05/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Κύριοι, Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την προτίµηση σας να επιλέξετε την εταιρία µας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Μελέτη Ασφάλισης Αυτοκινήτου Μελέτη Ασφάλισης Αυτοκινήτου Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: M.A.T SUB AGENT Κωδικός: 11649 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΗ Πελάτης: ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΗ Στοιχεία οχήματος: Χρήση: Κωδικός eurotax:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Προς τον/την κ. του ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ FAX e mail ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

AIG Ασφάλεια Οχήματος

AIG Ασφάλεια Οχήματος AIG Ασφάλεια Οχήματος Γιατί να ασφαλίσω το αυτοκίνητό μου στην AIG; Εμπιστευτείτε την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας στην AIG, μια εταιρία με ηγετική θέση στη διεθνή αγορά Γενικών Ασφαλίσεων, με περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Ι.Χ. ΚΑΙ Φ.Ι.Χ.)

ΟΡΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Ι.Χ. ΚΑΙ Φ.Ι.Χ.) H International Real Insurance, με συνεχόμενη επιτυχή παρουσία στον κλάδο οδικής βοήθειας στην ασφαλιστική αγορά, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των καιρών, και βασιζόμενη στην εμπειρία & αξιοπιστία της,

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει αναφερθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο κλάδου περιουσίας 2016 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Τιμολόγιο κλάδου περιουσίας 2016 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ι. ATLA PLUS NEW ΙΙ. ATLA HOME GOLD ΙΙΙ. ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ * AΠΛΗ ΚΑΛΥΨΗ * ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΚΑΛΥΨΗ ATLA PLUS NEW ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 1. Πυρκαγιά-Πτώση

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Anytime Η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ασφάλεια της Anytime σάς συνοδεύουν παντού και πάντα. Η Anytime βρίσκεται κοντά σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Α) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Α) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Τα ασφαλιστικά γραφεία FC BROKERS σε συνεργασία με αξιόπιστες Ελληνικές και Ξένες Ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν προγράμματα ασφάλισης για τα μέλη του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. Νομοθεσία για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου Έχουν όλοι υποχρέωση από το Νόμο να συνάψουν ασφάλιση για το αυτοκίνητό τους; Σε ποια νομοθεσία βασίζεται η ασφάλιση αυτοκινήτου; Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αυτοκινήτου

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αυτοκινήτου Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αυτοκινήτου 300003-05.2011 ( ) Οδηγός Ασφάλισης Ο Ασφαλιστικός σας Σύμβουλος ERGO Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζημιών Βασ. Σοφίας 97, 115 21 Αθήνα Τηλ. +30 210 3705300, Fax +30 210

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέες ρυθμίσεις Θέσπιση νέων ρυθμίσεων Ν.4261/2014 (άρθρο 169) με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές (τροποποίηση του Π.Δ.237/1986, με το

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 6 Ισχύει από 01/12/2011 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness www.interamerican.gr Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο Η επιχείρησή σας λειτουργεί, ό,τι και αν συμβεί Τα προγράμματα INTERAMERICAN Business

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Παράρτημα 3α ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ( 1 ) επάγγελμα, κάτοικος, οδός κάτοχος Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. δηλώνω ότι έλαβα από την ασφαλιστική εταιρία ( 2 ) για

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών Σεπτέμβριος 2013 Σεπτέμβριος 2013 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας συγχαίρουμε για την επιλογή σας να ενταχθείτε στη μεγάλη οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πολιτική Ανάληψης Κινδύνων

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πολιτική Ανάληψης Κινδύνων ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πολιτική Ανάληψης Κινδύνων 2012-2013 (v2 01-12-2012) Rad Safe Insurance Η κάλυψη της ασφάλισης ισχύει εφόσον καταχωρηθεί ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα της Brkins και δοθεί σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών Ιούλιος 2016 Σεπτέμβριος 2013 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας συγχαίρουμε για την επιλογή σας να ενταχθείτε στη μεγάλη οικογένεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις. 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ

O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ Ισχύουν από Δεκέμβριο 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΤΜΗΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Κ Α Ι Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Κ Α Ι Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Κ Α Ι Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ ΜΕΡΟΣ Α ΤΜΗΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 5 ΟΡΙΣΜΟΙ 9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 12 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 5 - Euroeconomy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 5 - Euroeconomy

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Γενικών Εξαιρέσεων Παρεχομένων Καλύψεων

Πίνακας Γενικών Εξαιρέσεων Παρεχομένων Καλύψεων Πίνακας Γενικών Εξαιρέσεων Παρεχομένων Καλύψεων Της ασφαλιστικής καλύψεως εξαιρούνται γενικά οι κίνδυνοι, οι οποίοι προέρχονται ή οφείλονται άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή εν' μέρει στις παρακάτω περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλιση δεν καλύπτει ζημιές που θα συμβούν εκτός της ελληνική επικράτειας.

Η ασφάλιση δεν καλύπτει ζημιές που θα συμβούν εκτός της ελληνική επικράτειας. Οι παρακάτω περιγραφόμενες ασφαλίσεις και εφόσον αυτές έχουν παρασχεθεί, δίδονται με το ίδιο ασφαλιστήριο που καλύπτει την Αστική Ευθύνη σε τρίτους από ατυχήματα που προέρχονται από την κυκλοφορία οχημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων. Ασφάλισης Οχημάτων

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων. Ασφάλισης Οχημάτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Οχημάτων Σελίδα 1 από 13 Σελίδες Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 12/8/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.:11695 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Διεύθυνση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας Ταχ. Δ/νση Γ. Ζωγράφου 7, Τ.Κ. 15772 Τηλέφωνο 2107490131

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 5 - Euroeconomy

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Παραγωγή ασφαλίστρων κλάδων ζημιών έτους 2010 (Ποσά σε ευρώ) Ασφάλιστρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η Ευρώπη Ασφαλιστική διαθέτει σύγχρονα πακέτα ασφάλισης αυτοκινήτων. Τα πακέτα ασφάλισης καλύπτουν όλες τις ανάγκες των πελατών, από την υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ...10 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ...15 Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ...21

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ...10 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ...15 Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ...21 Ε γ κ ύ κ λ ι ο ς 17 Απριλίου 2012 Θέµα: Νέο Τιµολόγιο και Πολιτική Ανάληψης Κλάδου Αυτοκινήτων Αγαπητοί Συνεργάτες, Σε συνέχεια της Εγκυκλίου µας της 5 ης Απριλίου 2012 µε θέµα τις τιµολογιακές & άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 5 Άρθρο 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ... 5 Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Αγαπητοί Ασφαλισμένοι, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική,

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP. NP insurance NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP. NP insurance NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NP insurance NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Οµαδικές Ασφαλίσεις Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Α. Βασικά στοιχεία υποψηφίου πελάτη: Επωνυµία (επιχείρησης / συλλόγου / ένωσης κ.λ.π) ραστηριότητα επιχείρησης Ονοµατεπώνυµο & θέση αρµοδίου ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Personal solutions. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος

Personal solutions. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Ασφάλεια Οχήματος Personal solutions ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Έδρα Ασφαλιστικής Εταιρείας ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 119, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμοστέο

Διαβάστε περισσότερα