ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 Έκδοση Νο 6 Ισχύει από 01/12/2011 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 1. Ορισμοί Οι ακόλουθες λέξεις, όπου απαντώνται στο παρόν ασφαλιστήριο, έχουν την έννοια που δίδεται παρακάτω: Εταιρεία ή Ασφαλιστής Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «AIGAION ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.». Λήπτης της ασφάλισης ή συμβαλλόμενος Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο με το οποίο η εταιρεία κατάρτισε το παρόν ασφαλιστήριο. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να συμβληθεί με την εταιρεία για λογαριασμό δικό του ή τρίτου και το βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το ασφαλιστήριο, εκτός από εκείνες που από τη φύση τους βαρύνουν τον ασφαλισμένο. Ασφαλισμένος (μπορεί να είναι ο δικαιούχος του ασφαλίσματος) Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που απειλείται από την επέλευση του ασφαλισμένου κινδύνου και υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη. Ο ασφαλισμένος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τον λήπτη της ασφάλισης. Σε περίπτωση αμφιβολίας η ασφαλιστική σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε για λογαριασμό του λήπτη της ασφάλισης. Ασφαλιστήριο Το έγγραφο που αποδεικνύει την ασφαλιστική σύμβαση, φέρει την υπογραφή τουλάχιστον του εκπροσώπου της εταιρεία ς και αποτελείται από έντυπο δακτυλογραφημένο κείμενο, είτε το κείμενο αυτό είναι αρχικό είτε μεταγενέστερο (π.χ. τροποποίηση ή ανανέωση ή παράταση ή ακύρωση, που πραγματοποιείται με την έκδοση σχετικής πρόσθετης πράξης) και από τους γενικούς και ειδικούς όρους της ασφαλιστικής σύμβασης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ασφαλιστικής σύμβασης και παραδίδονται στον ασφαλισμένο ή λήπτη της ασφάλισης. Ασφαλισμένο Όχημα Το λεπτομερώς περιγραφόμενο στο ασφαλιστήριο όχημα. Ασφαλιστικός Κίνδυνος Το ζημιογόνο γεγονός που καλύπτεται με το παρόν ασφαλιστήριο. Ατύχημα ή Ζημία Η επέλευση οποιουδήποτε από τους κινδύνους που καλύπτονται με το ασφαλιστήριο και οφείλεται σε τυχαίο, βίαιο και ανεξάρτητο της θέλησης του ασφαλισμένου ή λήπτη της ασφάλισης γεγονός. Ασφάλισμα Το ποσό που υποχρεούται να καταβάλει κατά περίπτωση η εταιρεία. Δικαιούχος Ασφαλίσματος Το πρόσωπο που δικαιούται να εισπράξει το ασφάλισμα. Ασφαλιστικό ή Ασφαλιζόμενο Ποσό Ανώτατο Όριο ευθύνης Το χρηματικό ποσό μέχρι του οποίου ως ανώτατο όριο ευθύνεται η εταιρεία, στο οποίο περιλαμβάνονται το κεφάλαιο, οι τόκοι, τα δικαστικά έξοδα και κάθε φύσεως αμοιβές τρίτων, για κάθε είδος κινδύνου που καλύπτεται. Αν η εταιρεία υποχρεωθεί να πληρώσει πέραν του ασφαλιστικού ποσού, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του ασφαλισμένου ή και του λήπτη της ασφάλισης. Απαλλαγή Είναι το ποσό που αναγράφεται στο πρώτο φύλλο του ασφαλιστηρίου δίπλα από κάθε ασφαλιστικό κίνδυνο και με το οποίο επιβαρύνεται ο ασφαλισμένος / λήπτης της ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση ζημίας από το ποσό της οφειλόμενης και καταβλητέας αποζημίωσης αφαιρείται το ποσό της απαλλαγής. 1/43

2 Τρομοκρατικές ενέργειες Τρομοκρατία (ή Τρομοκρατικές Ενέργειες) σημαίνει ενέργειες μεμονωμένων ή οργανωμένων σε ομάδα ατόμων με ή χωρίς χρήση (ή απειλή χρήσης) δύναμης ή βίας για πολιτικούς ή κoινωνικούς ή θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς ή εθνικιστικούς σκοπούς που περιλαμβάνουν τον εκφοβισμό του κοινού ή ορισμένου κύκλου προσώπων ή τον επηρεασμό νόμιμης ή ντε φάκτο Αρχής, ανεξάρτητα από το εάν οι ενέργειες αυτές έλαβαν ή όχι χώρα κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, οχλαγωγιών, απεργιών ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης της δημόσιας τάξης. Άρθρο 2. Καλυπτόμενοι Ασφαλιστικοί Κίνδυνοι Το παρόν ασφαλιστήριο ισχύει μόνο για όσους ασφαλιστικούς κινδύνους αναγράφονται στο πρώτο φύλλο του ασφαλιστηρίου και παραπλεύρως αυτών αναγράφονται τα συμφωνηθέντα ασφαλιζόμενα ποσά και τα αντιστοιχούντα προς αυτά ασφάλιστρα ή η ένδειξη «ΙΣΧΥΕΙ». Μόνη η αναφορά οποιουδήποτε ασφαλιστικού κινδύνου στους Γενικούς ή Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, χωρίς την τήρηση των ανωτέρω, ουδεμία υποχρέωση της εταιρεία ς δημιουργεί. Άρθρο 3. Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης Το παρόν ασφαλιστήριο καταρτίστηκε και ισχύει με βάση την πρόταση ασφάλισης, που έχει υποβάλει στην Εταιρεία ο ασφαλισμένος / λήπτης της ασφάλισης, συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια καθώς και τις έγγραφες απαντήσεις του, σε όποια συμπληρωματική πληροφορία του έχει τυχόν ζητηθεί. Ο ασφαλισμένος / λήπτης της ασφάλισης γνωρίζει και αποδέχεται ότι ανάλογα με τις πληροφορίες που δίδει ο ίδιος προς την εταιρεία υπολογίζονται και τα ασφάλιστρα. Άρθρο 4. Ισχύς της Ασφάλισης Οι υποχρεώσεις της Εταιρεία ς, του λήπτη της ασφάλισης και του Ασφαλιζομένου καθορίζονται από: 1. Το Ασφαλιστήριο 2. Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους 3. Την Πρόταση Ασφάλισης 4. Τις Πρόσθετες Πράξεις που εκδίδονται, με βάση τις συμφωνηθείσες και από τα δύο μέρη τροποποιήσεις του Ασφαλιστηρίου. Οι Ειδικοί όροι υπερισχύουν των Γενικών. Η παραλαβή του ασφαλιστηρίου, η καταβολή του ασφαλίστρου ή η άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από το ασφαλιστήριο συνεπάγονται αυτοδίκαια την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης, από κάθε πρόσωπο η ευθύνη του οποίου καλύπτεται με τον παρόν ασφαλιστήριο. Άρθρο 5. Πληρωμή Ασφαλίστρων 1. Η καταβολή του αναγραφόμενου ολικού ποσού ασφαλίστρων γίνεται μόνο προκαταβολικά και εφάπαξ και σε μετρητά. Καμία απόδειξη εξόφλησης ασφαλίστρων δεν ισχύει αν δεν φέρει τη χειρόγραφη ή μηχανική υπογραφή αυτών που εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρεία, σύμφωνα με το καταστατικό της ή με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της. 2. Σε περίπτωση μη πληρωμής των ασφαλίστρων, αν ο ασφαλιστής σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 489/76 ή μετά από δικαστική απόφαση υποχρεωθεί να πληρώσει σε τρίτους αποζημίωση, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του οδηγού, του ασφαλισμένου ή και του λήπτη της ασφάλισης. Άρθρο 6. Ασφαλιστικά Βάρη 1. Ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής συμβάσεως έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν στον ασφαλιστή όλα τα στοιχεία του ασφαλισμένου οχήματος καθώς και κάθε στοιχείο το οποίο έχει επίδραση στην αποδοχή της ασφαλίσεως και στον υπολογισμό των ασφαλίστρων. 2. Αν για οποιονδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ασφαλιστή ή του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου, δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του ασφαλιστή τα ανωτέρω στοιχεία, ο ασφαλιστής δικαιούται να καταγγέλλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίηση της μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός αφότου έλαβε γνώση αυτών των στοιχείων ή των περιστατικών. 3. Η πρόταση του ασφαλιστή για τροποποίηση της σύμβασης θεωρείται ως καταγγελία, αν μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη της δεν γίνει δεκτή και αυτό αναγράφεται στο έγγραφο της πρότασης. 4. Σε περίπτωση παράβασης από αμέλεια της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου αυτού, ο ασφαλιστής έχει τα δικαιώματα της παρ. 2 του άρθρου αυτού και επιπλέον, αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει πριν τροποποιηθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού, η ασφαλιστική σύμβαση ή πριν η καταγγελία αρχίσει να παράγει αποτελέσματα το ασφάλισμα μειώνεται κατά το λόγο του ασφαλίστρου που έχει καθοριστεί προς το ασφάλιστρο που θα είχε καθοριστεί, αν δεν υπήρχε η παράβαση. 5. Σε περίπτωση παράβασης από δόλο της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, ο ασφαλιστής έχει δικαίωμα να καταγγέλλει τη σύμβαση μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε 2/42

3 γνώση της παράβασης. Αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας, ο ασφαλιστής απαλλάσσεται της υποχρέωσης του προς καταβολή του ασφαλίσματος. Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας του ασφαλιστή. 6. Η καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης εκ μέρους του ασφαλιστή στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου αυτού επιφέρει αποτελέσματα μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που περιέλθει στον λήπτη της ασφάλισης ή μετά πάροδο ενός (1) μηνός από τη λήψη της πρότασης τροποποίησης που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου αυτού, η καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα. 7. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος υποχρεούνται να δηλώσουν στην Εταιρεία, μέσα σε 14 ημέρες από τότε που περιήλθαν σε γνώση τους κάθε μεταβολή των στοιχείων του ασφαλισμένου οχήματος καθώς και κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση κινδύνου, σε βαθμό που αν ο ασφαλιστής το γνώριζε δεν θα είχε συνάψει τη σύμβαση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους. Σε μια τέτοια περίπτωση η Εταιρεία, μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίηση της. Σε περίπτωση παράλειψης της γνωστοποίησης εφαρμόζονται οι ανωτέρω παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου. Επίσης ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος υποχρεούνται να γνωστοποιούν αμέσως και εγγράφως στον ασφαλιστή κάθε μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου ή της έδρας της επιχειρήσεως του. Άρθρο 7. Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης ή και του ασφαλισμένου σε περίπτωση ζημιάς Σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος υποχρεούται: 1. Να ενημερώσει εγγράφως την Εταιρεία μέσα σε 8 ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του το ζημιογόνο γεγονός, ανεξάρτητα από τη γνώμη του περί υπαιτιότητας. Δείγματα των εντύπων δήλωσης ατυχήματος και αίτησης αποζημίωσης παραδίδονται στο λήπτη της ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η δήλωση ατυχήματος και η αίτηση αποζημίωσης υποβάλλονται στην Εταιρεία με ένα από τους πιο κάτω τρόπους: - Αυτοπροσώπως στα γραφεία της Εταιρείας ή στα εξουσιοδοτημένα από αυτή πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του παρόντος. - Με τηλεομοιοτυπία (φαξ). - Με συστημένη επιστολή. - Με έκθεση επίδοσης δικαστικού επιμελητή. 2. Ανεξάρτητα από τις ενέργειες των αρμοδίων Αρχών, τις οποίες οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως μόλις μάθει το ζημιογόνο γεγονός, να κάνει κάθε ενέργεια που θα έκανε για το συμφέρον του, με σκοπό τη διάσωση ή τον περιορισμό της ζημίας και κάθε πράξη, σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου, σαν να μην ήταν ασφαλισμένος. 3. Να διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της Εταιρείας για την διαπίστωση των συνθηκών του ατυχήματος και την εκτίμηση των ζημιών. 4. Να προωθεί, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες στην Εταιρεία κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, που αφορά την επέλευση του κινδύνου, από όπου και αν προέρχεται. 5. Να μην προβαίνει σε ομολογίες ευθύνης. 6. Να μην προβεί σε οποιαδήποτε μορφής ενέργεια, που θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή συμβιβασμό ή διακανονισμό του καλυπτόμενου κινδύνου, χωρίς την γραπτή συναίνεση της Εταιρεία ς. Η Εταιρεία δικαιούται να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνομα του ασφαλιζομένου, την απόκρουση ή το διακανονισμό απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνομα του, αλλά για δικό της όφελος την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας ή την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωση αποζημίωσης, μέχρι το όριο ευθύνης της και αφού το ειδοποιήσει σχετικά. Έχει δε την πλήρη διακριτική ευχέρεια, όσον αφορά την διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών αγώνων ή τον διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης. Ο ασφαλιζόμενος οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία ή ειδική βοήθεια, που η Εταιρεία θα κρίνει αναγκαία και θα ζητήσει από αυτόν. Παρέχει δε την ειδική πληρεξουσιότητα να τον αντιπροσωπεύει αν τούτο το επιθυμεί η ασφαλιστική Εταιρεία, ενώπιον πάσης αρχής ή δικαστηρίων. Η υπαίτια παράβαση από τον λήπτη της ασφάλισης ή και τον ασφαλισμένο των ως άνω υποχρεώσεων τους, παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημίας της, ενδεικτικά δε περαιτέρω αποζημίωση, τόκους και έξοδα καταβληθέντα προς οποιονδήποτε τρίτο. Άρθρο 8. Ανώτατο Όριο ευθύνης της Εταιρείας Η συνολική ευθύνη της εταιρεία ς προς αποζημίωση κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το αναγραφόμενο στο πρώτο φύλλο του ασφαλιστηρίου ποσό, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ζημιών που θα συμβούν στην ίδια χρονική περίοδο. Σε κάθε περίπτωση επέλευσης καλυπτόμενου ασφαλιστικού κινδύνου και καταβολής ασφαλίσματος που δεν εξαντλεί το ασφαλιστικό ποσό, η ασφαλιστική σύμβαση εξακολουθεί να ισχύει ως προς την συγκεκριμένη κάλυψη μειωμένη κατά το ασφάλισμα που καταβλήθηκε. Σε περίπτωση επέλευσης καλυπτόμενου ασφαλιστικού κινδύνου και εξάντλησης του ασφαλιστικού ποσού της 3/42

4 κάλυψης με την καταβολή του συνόλου αυτού, η ασφαλιστική σύμβαση παύει να ισχύει ως προς την συγκεκριμένη κάλυψη. Αν η εταιρεία υποχρεωθεί να πληρώσει πέραν του ασφαλιστικού ποσού, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του οδηγού, κυρίου, κατόχου του οχήματος και του ασφαλισμένου ή και του λήπτη της ασφάλισης. Άρθρο 9. Καθορισμός Ασφαλίστρου 1. Τα ασφάλιστρα προσδιορίζοντα με βάση τους παράγοντες τιμολόγησης που αναφέρονται στο εκάστοτε τιμολόγιο της εταιρείας. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των κατωτάτων υποχρεωτικών ορίων ασφάλισης από την πολιτεία τα ασφάλιστρα αναπροσαρμόζονται και κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής συμβάσεως. Η καταβολή χρημάτων χωρίς την χορήγηση εγγράφων δεν γεννά υποχρέωση για την έκδοση ασφαλιστηρίου ούτε άλλη υποχρέωση εκτός από την επιστροφή χρημάτων. Ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος οφείλουν να γνωστοποιούν στον ασφαλιστή κάθε μεταβολή του οχήματος ή στοιχείων του οχήματος και του οδηγού ιδίως όταν τα στοιχεία αυτά επιδρούν στον καθορισμό ασφαλίστρων. 2. Εάν το όχημα οδηγείται από οδηγό ηλικίας κάτω των 23 ετών, η εταιρεία ορίζει επασφάλιστρο επί τοις εκατό επί των ασφαλίστρων και αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του συμβολαίου. Εάν το όχημα οδηγείται από οδηγό με άδεια οδήγησης μικρότερη του ενός έτους, τότε η εταιρεία ορίζει επασφάλιστρο επί τοις εκατό επί των ασφαλίστρων και αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του συμβολαίου. Στην περίπτωση που συντρέχουν αθροιστικά και οι δύο ανωτέρω περιπτώσεις τότε ορίζεται συνολικό επασφάλιστρο επί τοις εκατό επί των ασφαλίστρων και αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του συμβολαίου. Εάν το όχημα οδηγείται από οδηγό που διαθέτει διεθνή άδεια οδήγησης χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε η εταιρεία ορίζει επασφάλιστρο επί τοις εκατό επί των ασφαλίστρων και αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του συμβολαίου. α) Οδηγός ηλικίας έως 23 ετών προσαύξηση 30% β) Οδηγός με δίπλωμα κάτω του ενός έτους προσαύξηση 30% γ) Οδηγός ηλικίας έως 23 ετών με δίπλωμα κάτω του έτους προσαύξηση 50% δ) Οδηγός με δίπλωμα εκτός ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ προσαύξηση 100 % ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν προκληθεί τροχαίο ατύχημα με υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου οχήματος, ενώ αυτό οδηγείται από οδηγό που εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις του άρθρου 9.2. χωρίς αυτό να έχει δηλωθεί στη εταιρεία ώστε να εισπραχθεί αντίστοιχο επασφάλιστρο, τότε η εταιρεία θα εισπράττει 100% επί του ασφαλίστρου. 3. Εάν στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου αυτού αναφέρεται ότι παραχωρήθηκε έκπτωση και τις προϋποθέσεις για την παροχή της έκπτωσης αυτής, για τις οποίες ο Λήπτης της ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος δήλωσε στην αίτησή του για ασφάλιση, ότι ισχύουν όλες, δηλαδή, - το εύρος ηλικίας των οδηγών, - το χρόνο κατοχής άδειας οδήγησης των οδηγών, - την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του ασφαλισμένου οχήματος, - το μηδενικό ιστορικό ζημιών της τελευταίας (πριν την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης), τριετίας, του λήπτη της ασφάλισης με το ασφαλισμένο και / ή με άλλο όχημα, το οποίο αντιστοιχίζεται στην κατώτατη κατηγορία ασφαλίστρων (bonus), όπως ισχύει στο Τιμολόγιο Ασφαλίστρων Αυτοκινήτων της Εταιρείας κάθε φορά και η Εταιρεία διαπιστώσει, οποιαδήποτε στιγμή, ότι δεν ισχύουν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να πληρώσει πρόσθετο ασφάλιστρο ίσο με το 100% των ασφαλίστρων που αναλογούν στα πραγματικά στοιχεία, σύμφωνα με το Τιμολόγιο Ασφαλίστρων Αυτοκινήτων της Εταιρείας. Άρθρο 10. ΒONUS MALUS Τα ασφάλιστρα προσδιορίζονται με βάση τις ζημιές που έχει δηλώσει ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος, για ασφαλιστικές περιπτώσεις αστικής ευθύνης και ζημιών του ασφαλισμένου οχήματος από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή ή ανατροπή. Για κάθε δωδεκάμηνη περίοδο ασφάλισης χωρίς δήλωση ζημιάς, παρέχεται έκπτωση στα ασφάλιστρα την επόμενη δωδεκάμηνη περίοδο ασφάλισης. Για κάθε δήλωση ζημιάς μέσα σε μία δωδεκάμηνη περίοδο ασφάλισης, τα ασφάλιστρα επιβαρύνονται την επόμενη δωδεκάμηνη περίοδο ασφάλισης. Η έκπτωση στα ασφάλιστρα της επόμενης δωδεκάμηνης περιόδου ασφάλισης ή η επιβάρυνση, προσδιορίζεται κάθε φορά από το τιμολόγιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση δήλωσης ζημιάς η οποία αφορά σε απαίτηση αποζημίωσης και για αστική ευθύνη και για ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος για την ίδια ασφαλιστική περίπτωση, αυτό θα θεωρείται ως μία δήλωση ζημιάς. Ως ζημία θεωρείται κάθε ζημία που περιήλθε σε γνώση της εταιρεία ς, για την οποία η εταιρεία κατέβαλε ή οφείλει να καταβάλει αποζημίωση. Ανάκληση ζημίας: Ο ασφαλισμένος ή ο λήπτης της ασφάλισης δικαιούται, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία του ατυχήματος, να ανακαλέσει τη δήλωση ατυχήματος που τυχόν υπέβαλε, χωρίς να υπάρξει επιβάρυνση στα ασφάλιστρα (εάν έχει ήδη επιβαρυνθεί, επιστρέφονται τα αναλογούντα στην επιβάρυνση αυτή ασφάλιστρα), αναλαμβάνοντας ο ίδιος κάθε ευθύνη καταβολής αποζημίωσης. Μετά την πάροδο 4/42

5 της παραπάνω προθεσμίας η τυχούσα ανάκληση ουδεμία έκπτωση ασφαλίστρων συνεπάγεται. Καμία ανάκληση δεν γίνεται δεκτή, εάν η εταιρεία έχει καταβάλει οποιοδήποτε ποσό για τη συγκεκριμένη ζημιά, εκτός εάν ο ασφαλισμένος ή ο λήπτης της ασφάλισης καταβάλει στην εταιρεία το ποσό αυτό. Άρθρο 11. Ασφάλιση με περισσότερους Ασφαλιστές Αν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο έχει ασφαλιστεί κατά του ιδίου κινδύνου σε περισσότερες εταιρίες (πολλαπλή ασφάλιση), ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος οφείλουν να γνωστοποιήσουν εγγράφως χωρίς καθυστέρηση τις ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλιστικά ποσά. Οι περισσότερες ασφαλίσεις είναι ισχυρές μέχρι την έκταση της ασφαλιστικής ζημιάς. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, το ασφάλισμα θα περιορίζεται στο μέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούμενη ασφάλιση. Κάθε ζημιά που τυχόν θα συμβεί στη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου, θα κατανέμεται σε όλες τις Ασφαλιστικές Εταιρίες, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στον ασφαλισμένο κίνδυνο και όχι εις ολόκληρο. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος παραλείψει τη γνωστοποίηση με δόλο, η Εταιρεία απαλλάσσεται πάσης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 15 ν. 2496/97. Άρθρο 12. Τροποποίηση της Ασφαλιστικής Σύμβασης Μετά από έγγραφη συναίνεση του ασφαλιστή και με έναρξη ισχύος τουλάχιστον από την επομένη της αιτήσεως του ασφαλισμένου, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η ισχύουσα ασφαλιστική σύμβαση. Άρθρο 13. Ανακοινώσεις & Δηλώσεις & Επιδόσεις Εγγράφων 1. Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του ασφαλισμένου συντάσσονται εγγράφως και απευθύνονται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας. Κάθε κοινοποίηση εγγράφου ή δικογράφου του ασφαλισμένου ή του λήπτη της ασφάλισης γίνεται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας. 2. Κάθε κοινοποίηση εγγράφου ή δικογράφου της Εταιρεία ς προς τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο θα γίνεται νόμιμα στην διεύθυνση αυτού που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, εκτός αν αυτός εγγράφως ενημερώσει την Εταιρεία για τυχόν αλλαγή της διεύθυνσής του. Άρθρο 14. Διακανονισμός Ζημιάς Ο ασφαλιστής έχει το δικαίωμα να κάνει έρευνα για τα αίτια ζημιάς και για τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες έγινε αυτή, όπως και για την ύπαρξη και την αξία του ασφαλισμένου κινδύνου και αυτοκινήτου κατά το χρόνο του ατυχήματος. Η διεξαγωγή έρευνας ουδέποτε αποτελεί αναγνώριση υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης από την εταιρεία. Η εταιρεία δικαιούται επίσης, να προβεί σε κάθε είδους διακανονισμό οποιασδήποτε ζημίας κατά την απόλυτη κρίση της χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του ασφαλισμένου / λήπτη της ασφάλισης. Άρθρο 15. Αρμοδιότητα Δικαστηρίων Συμφωνείται ρητώς ότι αρμόδια για την επίλυση των διαφορών που θα ανακύψουν μεταξύ της Εταιρεία ς και των Ασφαλισμένων από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, είναι τα δικαστήρια της έδρας της Εταιρεία ς. Άρθρο 16. Αναπροσαρμογή Ασφαλίστρων Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει το ασφάλιστρο και τους όρους της ασφάλισης. Αν ο ασφαλισμένος δεν αποδέχεται την μεταβολή που επέρχεται με τον τρόπο αυτό, δηλώνει τούτο στη Εταιρεία και λύεται αμέσως η σύμβαση για το επόμενο διάστημα. Η καταβολή όμως των ασφαλίστρων μετά την ανωτέρω αναπροσαρμογή από μέρους του ασφαλισμένου δηλώνει ρητή αποδοχή του νέου ασφαλίστρου και των όρων του συμβολαίου. Άρθρο 17. Υποκατάσταση της Εταιρείας Με την καταβολή της αποζημίωσης προς τον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης, η εταιρεία αποκτά αυτοδίκαια όλα τα δικαιώματα που έχει αυτός έναντι κάθε τρίτου υπαιτίου της ζημίας μέχρι του ποσού της αποζημίωσης. Από την ημέρα της καταβολής της αποζημίωσης, ο ασφαλισμένος εκχωρεί στην εταιρεία όλα τα σχετικά δικαιώματά του και δίνει στην εταιρεία την ανέκκλητη πληρεξουσιότητα να ενεργήσει με κάθε νόμιμο τρόπο στο όνομά του ή στο δικό της για αποζημίωση από κάθε υπαίτιο τρίτο. 5/42

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η ασφάλιση της υποχρεωτικής αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 489/1976, όπως ισχύει σήμερα, τους γενικούς όρους ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων και λοιπών προαιρετικά καλυπτόμενων κινδύνων, όπως αυτοί αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παρόντος και τους ειδικούς όρους ασφάλισης της αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, οι οποίοι υπερισχύουν των γενικών και αναφέρονται πιο κάτω. Άρθρο 1. Αντικείμενο ασφάλισης Η ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων καλύπτει την ικανοποίηση των νόμιμων απαιτήσεων τρίτων κατά του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου, του κυρίου, κατόχου και οδηγού του ασφαλισμένου οχήματος από την κυκλοφορία αυτού και για τις προκαλούμενες σε βάρος τρίτων υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες, μέχρι του ύψους των ασφαλιστικών ποσών που αναγράφονται στο πρώτο φύλλο του παρόντος. Άρθρο 2. Τοπικά όρια ισχύος Η ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων ισχύει για τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ενιαίου Οικονομικού Χώρου καθώς και για τις χώρες των οποίων τα Εθνικά γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης δεσμεύονται να εφαρμόσουν το τμήμα ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας (Συμφωνία της Κρήτης 2002). Για τις υπόλοιπες χώρες εκτός των ανωτέρω, απαιτείται ειδική έγγραφη βεβαίωση του ασφαλιστή κατόπιν προηγούμενης έγγραφης αίτησης του ασφαλισμένου, με την καταβολή πρόσθετων ασφαλίστρων. Άρθρο 3. Διάρκεια Ασφαλίσεως Η ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων διαρκεί για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, με την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλίστρων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα και ανανεώνεται κάθε φορά αυτοδικαίως για ίσο χρονικό διάστημα, εκτός αν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη γνωστοποιήσει στο άλλο, με συστημένη επιστολή ή επί αποδείξει, την εναντίωσή του τριάντα (30) ημέρες πριν από την λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης. Άρθρο 4. Διαδοχή στην Ασφαλιστική Σχέση 1. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας του αυτοκινήτου αιτία θανάτου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του κληρονομούμενου από την ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον κληρονόμο, εκτός αν αυτός ειδοποιήσει εγγράφως τον ασφαλιστή για την μη αποδοχή τους εντός τριάντα (30) ημερών από την γνώση της επαγωγής της κληρονομίας και του λόγου της. 2. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας ή της κατοχής του αυτοκινήτου με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, η ασφαλιστική σύμβαση λύεται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της μεταβίβασης 3. Σε περίπτωση που μετά την μεταβίβαση του αυτοκινήτου κατά την προηγούμενη παράγραφο, συναφθεί νέα ασφαλιστική σύμβαση για το ίδιο αυτοκίνητο, η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση παύει να ισχύει. Άρθρο 5. Ακύρωση της Ασφαλιστικής Σύμβασης 1. Η ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων μπορεί να λυθεί είτε με συμφωνία των συμβαλλομένων είτε κατόπιν καταγγελίας ενός εξ αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11α του Ν. 489/ Ο Λήπτης της ασφάλισης και ο Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το ασφαλιστήριο, το ειδικό σήμα και τη βεβαίωση ασφαλίσεως του άρθρου 5 του Ν. 489/76, παίρνοντας σχετική απόδειξη. 3. Εάν η εταιρεία υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημίωση σε τρίτους παθόντες, σε περίπτωση ακύρωσης, λήξης ή αναστολής του ασφαλιστηρίου και μη τήρησης των διατυπώσεων που ορίζει ο νόμος, τότε έχει δικαίωμα να απαιτήσει από τον ασφαλισμένο ή λήπτη της ασφάλισης οποιοδήποτε ποσό κατέβαλε, εντόκως και μετά δικαστικών εξόδων. Άρθρο 6. Εξαιρέσεις Αποκλείονται της ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, εφόσον προκαλούνται: 1. Από οδηγό που δεν έχει την άδεια οδήγησης που προβλέπει ο νόμος για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί. Άδεια οδηγήσεως για άλλους τύπους οχημάτων δεν ισχύει. Η εξαίρεση αυτή ισχύει και στην περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς της ερασιτεχνικής ή επαγγελματικής άδειας οδήγησης κατά το χρόνο του ατυχήματος, ακόμη και αν ανανεώθηκε εκ των υστέρων, καθώς και όταν έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. 2. Από οδηγό που ευρίσκεται υπό τη επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά την έννοια και τις 6/42

7 προϋποθέσεις του άρθρου 42 του Κ.Ο.Κ, εφόσον η εν λόγω παράβαση τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με το ατύχημα. 3. Κατά το χρόνο που το όχημα χρησιμοποιείται για άλλη χρήση από αυτήν που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο και την άδεια κυκλοφορίας του, εφόσον η χρήση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με το ατύχημα. 7/42

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι συμπληρωματικές ή προαιρετικές καλύψεις που αναφέρονται κατωτέρω ισχύουν μόνο αν αναγράφονται στο πρώτο φύλλο του ασφαλιστηρίου και παραπλεύρως αυτών αναγράφονται τα συμφωνηθέντα ασφαλιζόμενα ποσά και τα αντιστοιχούντα προς αυτά ασφάλιστρα ή η ένδειξη «ΙΣΧΥΕΙ» και εφόσον έχουν καταβληθεί τα σχετικά ασφάλιστρα. Η ασφάλιση των προαιρετικών καλύψεων του παρόντος κεφαλαίου διέπεται από το Νόμο 2496/1997, τους γενικούς όρους ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων και λοιπών προαιρετικά καλυπτόμενων κινδύνων, όπως αυτοί αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παρόντος και τους ειδικούς όρους ασφάλισης προαιρετικά καλυπτόμενων κινδύνων αυτοκινήτων, οι οποίοι υπερισχύουν των γενικών και αναφέρονται πιο κάτω. Άρθρο 1. Τοπικά όρια ισχύος Η ασφάλιση των προαιρετικά καλυπτόμενων κινδύνων αυτοκινήτων ισχύει μόνον για τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου. Άρθρο 2. Διάρκεια Ασφαλίσεως Η ασφάλιση των προαιρετικά καλυπτόμενων κινδύνων αυτοκινήτων διαρκεί για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο και με την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης καταβολής ασφαλίστρων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα και δεν δύναται ούτε να παραταθεί ούτε να ανανεωθεί χωρίς συμφωνία των μερών. Η ασφάλιση μπορεί να λυθεί και με αντισυμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Άρθρο 3. Διαδοχή στην Ασφαλιστική Σχέση 1. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας του αυτοκινήτου αιτία θανάτου αλλά και σε κάθε μεταβολή της κυριότητας ή της κατοχής του οχήματος συνεπεία ειδικής διαδοχής, τόσο ο ασφαλιστής όσο και ο λήπτης της ασφάλισης / ασφαλισμένος δικαιούνται να καταγγείλουν την σύμβαση ως προς την ασφάλιση των προαιρετικά καλυπτόμενων κινδύνων αυτοκινήτων το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών, αφότου έγινε γνωστή η διαδοχή. Η καταγγελία εκ μέρους του ασφαλιστή επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που περιήλθε στον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο. 2. Ο ασφαλιστής απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής του ασφαλίσματος, αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πριν από την πάροδο της παραπάνω 30ήμερης προθεσμίας ή πριν επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας που εμπρόθεσμα άσκησε ο ασφαλιστής και εφόσον αποδείξει ότι δεν θα είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν θα τον είχε αναλάβει με τους ίδιους όρους αν γνώριζε την διαδοχή. Τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα επιστρέφονται. Άρθρο 4. Ακύρωση της Ασφαλιστικής Σύμβασης Η ασφαλιστική σύμβαση μπορεί να ακυρωθεί και από τα δύο μέρη οποτεδήποτε και ελευθέρως. Η ακύρωση γίνεται με έγγραφη καταγγελία, τα αποτελέσματα της οποίας επέρχονται μετά την πάροδο 20 ημερών από τότε που θα κοινοποιηθεί το περί καταγγελίας συστημένο ή επί αποδείξει έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφονται τα ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο της ασφάλισης. Άρθρο 5. Ασφαλιστικό ποσό και ασφάλισμα 1. Τα ασφαλιστικά ποσά αποτελούν το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρεία ς από ένα ή περισσότερα ατυχήματα μέσα σε κάθε ετήσια ασφαλιστική περίοδο για κάθε είδους ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως εξόδων. Η ευθύνη της Εταιρεία ς δεν δύναται να υπερβεί το ασφαλιστικό ποσό και αν ακόμη από το ίδιο ατύχημα επήλθαν περισσότεροι ασφαλιστικοί κίνδυνοι. 2. Σε περίπτωση ζημιάς, το ασφαλιστικό ποσό για την υπόλοιπη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου μειώνεται κατά το ποσό του ασφαλίσματος για τον αντίστοιχο ασφαλιστικό κίνδυνο, εκτός αν ο συμβαλλόμενος (λήπτης της ασφάλισης) ζητήσει και η Εταιρεία αποδεχθεί γραπτά την κάλυψη συμπληρωματικού ποσού. 3. Η Εταιρεία δικαιούται, αντί να καταβάλει χρηματική αποζημίωση να αναλάβει την επισκευή του αυτοκινήτου. 4. Η αξία (ασφαλιστικό ποσό) του ασφαλισμένου οχήματος καθορίζεται με βάση την πραγματική, τρέχουσα εμπορική αξία του, η οποία δηλώνεται από τον λήπτη της ασφάλισης και ερευνάται από την Εταιρεία οποιαδήποτε χρονική στιγμή και οπωσδήποτε κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου. Αν το ασφαλιστικό ποσό καλύπτει μέρος της αξίας του οχήματος (υπασφάλιση), τότε το ασφάλισμα ισούται με το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του γινομένου του ποσού της ζημίας, επί το ασφαλιστικό ποσό, δια του ποσού της πραγματικής τρέχουσας αξίας (αναλογικός όρος). 5. Τα έξοδα, τέλη και χαρτόσημο εξόφλησης του ασφαλίσματος, βαρύνουν τον ασφαλισμένο, εκτός αν 8/42

9 διαφορετικά αναφέρεται στο σχετικό ασφαλιστήριο. 6. Το ασφάλισμα για όλους τους ασφαλιστικούς κινδύνους εκτός της υποχρεωτικής αστικής ευθύνης περιλαμβάνει μόνο τη θετική ζημία και ποτέ την αποθετική, ούτε την μείωση της αγοραστικής αξίας του ασφαλισμένου οχήματος, ούτε τη ζημία από την στέρηση χρήσης αυτού, ούτε οποιαδήποτε άλλη άμεση ή έμμεση ζημία. 7. Για την καταβολή του ασφαλίσματος απαιτείται η προσκόμιση στην Εταιρεία όλων των πρωτοτύπων νομίμων παραστατικών. Άρθρο 6. Υπολογισμός ασφαλίσματος 1. Για τον υπολογισμό του ασφαλίσματος, λαμβάνεται σαν βάση η εμπορική αξία του αυτοκινήτου ή των βλαβέντων ανταλλακτικών αυτού κατά το χρόνο της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης, λαμβανομένης υπ όψη της φθοράς και παλαιότητας των. 2. Δασμοί, εισφορές και λοιπές υποχρεώσεις σε τρίτους, αναφερόμενες στην κτήση του αυτοκινήτου και των ανταλλακτικών δεν συνυπολογίζονται στο ποσό του ασφαλίσματος, εφ όσον ο ο δικαιούχος του ασφαλίσματος κύριος του αυτοκινήτου, απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής των. 3. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να θέσει το αυτοκίνητο το ταχύτερο δυνατό στην διάθεση της Εταιρεία ς, η οποία υποχρεούται να διενεργήσει πραγματογνωμοσύνη σε οκτώ εργάσιμες ημέρες. Πριν από την πάροδο της προθεσμίας αυτής, ο ασφαλιζόμενος δεν δικαιούται να προβεί ο ίδιος σε αποκατάσταση της ζημιάς,διαφορετικά η εταιρεία απαλλάσσεται της καταβολής ασφαλίσματος. Άρθρο 7. Εξαιρέσεις - Απαλλαγές - Περιορισμοί Δεν καλύπτονται και αποκλείονται της ασφάλισης όλων των προαιρετικά καλυπτόμενων κινδύνων αυτοκινήτων: 1. Ζημιές που θα επέλθουν εκτός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας. 2. Ζημιές που θα προκληθούν σε χρόνο που το αυτοκίνητο κινείται εκτός οδών προοριζομένων για την κυκλοφορία αυτοκινήτων ή σε οδούς που απαγορεύεται από τις αρχές η κυκλοφορία οχημάτων, σε πεζοδρόμους ή πεζοδρόμια. 3. Φθορές λόγω χρήσης, μείωσης απόδοσης, μείωσης εμπορικής αξίας, καθώς επίσης και αποθετικές ζημιές από τη στέρηση χρήσης του αυτοκινήτου. 4. Σε αυτοκίνητα ψυγεία και συναφή οι ζημιές των ψυκτικών ή θερμαντικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων γενικά από οποιαδήποτε αιτία. 5. Ζημιές σε μη συνήθη εξαρτήματα και εξοπλισμό του αυτοκινήτου. 6. Ειδικά σε ό,τι αφορά μεμονωμένη απώλεια σε συσκευές λήψης, μετάδοσης, αναπαραγωγής ήχου, εικόνας, πληροφοριών κλπ (ραδιοκασετόφωνο και συναφείς συσκευές), οι οποίες αποτελούν σταθερό προσάρτημα του ασφαλισμένου οχήματος, εκτός αν έχουν δηλωθεί και κατονομαστεί ειδικά από τον ασφαλισμένο και έχουν ασφαλιστεί με αξία. Επίσης, δεν καλύπτονται με το ασφαλιστήριο και αποκλείονται από την ασφάλιση προαιρετικά καλυπτόμενων κινδύνων αυτοκινήτων ζημίες που προκλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από κάποιο ή σαν συνέπεια κάποιου από τα παρακάτω γεγονότα, εκτός αν έχει εγγράφως συμφωνηθεί το αντίθετο. 7. Από πρόθεση του ασφαλισμένου, του λήπτη της ασφάλισης, του κυρίου, κατόχου και του οδηγού του αυτοκινήτου είτε των προστηθέντων υπ αυτών προσώπων στην οδήγηση ή την φύλαξη του ασφαλισμένου αυτοκινήτου. 8. Από συμμετοχή του ασφαλισμένου οχήματος σε επίσημους ή ανεπίσημους αγώνες ταχύτητος, επιδείξεις και σε εορταστικές παρελάσεις ή σε σχετικές δοκιμαστικές διαδρομές (προπονήσεις) και αποδεδειγμένα επικίνδυνη οδήγηση. 9. Από τρομοκρατικές πράξεις από επιδρομές εχθροπραξίες, πολεμικές επιχειρήσεις (είτε προ είτε μετά την κήρυξη πολέμου), εμφυλίου πολέμου, οχλαγωγίες, διαδηλώσεις, απεργίες, στάσεις, πραξικοπήματα ή επανάσταση και επίταξη κάθε είδους. 10. Άμεσα ή έμμεσα είτε αποκλειστικά είτε με συνδρομή και άλλων αιτιών από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή από ραδιενεργό μόλυνση, από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή οποιοδήποτε πυρηνικό κατάλοιπο. 11. Από σεισμό, πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου, τυφώνα, ανεμοστρόβιλο, κυκλώνα ή άλλη φυσική διαταραχή καθώς και από πτώση δένδρων ή άλλων αντικειμένων οφειλόμενη στα φυσικά αυτά φαινόμενα, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο. 12. Από οδηγό που δεν έχει την άδεια οδήγησης που προβλέπει ο νόμος για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί. Άδεια οδηγήσεως για άλλους τύπους οχημάτων δεν ισχύει. Η εξαίρεση αυτή ισχύει και στην περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς της ερασιτεχνικής ή επαγγελματικής άδειας οδήγησης κατά το χρόνο του ατυχήματος, ακόμη και αν ανανεώθηκε εκ των υστέρων, καθώς και όταν έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. 13. Σε περίπτωση ατυχήματος κατά το χρόνο που το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται από οδηγό, που εμπίπτει σε 9/42

10 οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις του άρθρου 9.2. των γενικών όρων ασφάλισης της αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων και λοιπών προαιρετικά καλυπτόμενων κινδύνων (κεφάλαιο Ι του παρόντος) χωρίς αυτό να έχει δηλωθεί στην εταιρεία, ώστε να εισπραχθεί αντίστοιχο επασφάλιστρο σε χρόνο προγενέστερο του ατυχήματος. 14. Εάν κατά το ατύχημα ο οδηγός του αυτοκινήτου ευρίσκεται υπό τη επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 του Κ.Ο.Κ και ανεξαρτήτως εάν η παράβαση αυτή συντέλεσε στην πρόκληση του ατυχήματος 15. Αν το όχημα χρησιμοποιείται για άλλη χρήση από αυτήν που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο και την άδεια κυκλοφορίας του και ανεξαρτήτως εάν η παράβαση αυτή συντέλεσε στην πρόκληση του ατυχήματος. 16. Από το μεταφερόμενο ή στο μεταφερόμενο με το αυτοκίνητο φορτίο, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο. 17. Όταν το όχημα μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες πέραν από το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανεξαρτήτως αν η παράβαση αυτή συνετέλεσε στην πρόκληση του ατυχήματος. 18. Άμεσα ή έμμεσα από έκρηξη ή φλόγες του οχήματος που μεταδόθηκε από αυτό ή από την διαρροή υγρών ή υγραερίων οποιασδήποτε φύσεως του οχήματος, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο. 19. Όταν το όχημα ωθείται από άλλη δύναμη εκτός της δικής του ή ωθεί άλλο όχημα ή αντικείμενο που κινείται σε τροχούς ή ρυμουλκεί άλλο όχημα ή κινηθεί χωρίς τον οδηγό, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο. 20. Κατά την διάρκεια της λειτουργίας των ως εργαλείων ειδικού τύπου οχημάτων, εργαλείων ή μηχανημάτων εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο. 21. Εξαιρούνται ζημίες που προκλήθηκαν μέσα σε οχηματαγωγά ή σε φορτηγίδα ή σε οποιοδήποτε πλοίο ή σιδηρόδρομο, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο. 22. Άμεσα από κύματα πίεσης τα οποία προκαλούνται από αεροσκάφος και οποιαδήποτε άλλη εναέρια μηχανή που ταξιδεύει με την ταχύτητα του ήχου ή με υπερηχητική ταχύτητα. 23. Υπό ή επί αυτοκινήτων οχημάτων χωρίς αριθμό κυκλοφορίας ασφαλισμένων για ατυχήματα αποκλειστικά μέσα σε συγκεκριμένο χώρο, εφόσον το ατύχημα έλαβε χώρα εκτός του χώρου αυτού. 24. Όταν το ασφαλισμένο όχημα δεν διαθέτει το πιστοποιητικό ΚΤΕΟ που το κρίνει κατάλληλο για την κυκλοφορία του, εφόσον αυτό απαιτείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία. 25. Μέσα σε φυλασσόμενους ή περιφραγμένους χώρους στους οποίους απαγορεύεται η κίνηση σε όλα τα οχήματα πλην των ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένων (π.χ. αεροδρόμια, στρατόπεδα κλπ). 26. Από την επιβολή προστίμων ή την εξαγορά ποινών που επιβλήθηκαν από διοικητικές, αστυνομικές ή δικαστικές αρχές λόγω παραβάσεων νόμων ή αστυνομικών διατάξεων από τον ασφαλισμένο, καθώς και τα σχετικά δικαστικά έξοδα από αποφάσεις των παραπάνω αρχών. 10/42

11 Άρθρο 8. Ειδικοί Όροι 8.1. ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 1. Αντικείμενο Ασφάλισης Με την κάλυψη αυτή η Εταιρεία αναλαμβάνει να αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο / Λήπτη της Ασφάλισης για τις Υλικές Ζημίες που θα επέλθουν στο ασφαλισμένο όχημα που περιγράφεται στο Ασφαλιστήριο εξ αιτίας σύγκρουσης του με άλλο όχημα, το οποίο κατά τον χρόνο της σύγκρουσης ήταν αποδεδειγμένα ανασφάλιστο, εφόσον η κάλυψη αυτή αναγράφεται ρητώς στον Πίνακα Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου και μέχρι του εκεί αναγραφόμενου ασφαλιστικού ποσού. Η Εταιρεία οφείλει να αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο / Λήπτη της Ασφάλισης μόνον εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Οι ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος να έχουν προκληθεί μετά από σύγκρουση αυτού με άλλο όχημα. Ζημίες από εκτροπή, ανατροπή, πρόσκρουση κτλ. του ασφαλισμένου οχήματος χωρίς σύγκρουση αυτού με άλλο όχημα δεν καλύπτονται. β) Να είναι γνωστά τα στοιχεία του ζημιογόνου ανασφάλιστου οχήματος, του οδηγού και του ιδιοκτήτη του. γ) Η έλλειψη ασφάλισης να συντρέχει τουλάχιστον έξι μήνες πριν το ατύχημα (η προηγούμενη ασφάλιση, αν υπάρχει, να έχει λήξει τουλάχιστον 180 ημέρες πριν το ατύχημα) και να αποδεικνύεται από έγγραφο της Τροχαίας και βεβαίωση της Υπηρεσίας Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιριών (ΥΣΑΕ). δ) Να έχει κληθεί στον τόπο του ατυχήματος και να έχει επιληφθεί η αρμόδια αστυνομική αρχή. ε) Η αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού του ανασφάλιστου οχήματος να προκύπτει κατά τρόπο αναμφισβήτητο και να αποδεικνύεται από δημόσια έγγραφα (ποινική δικογραφία ή δελτίο συμβάντων της Τροχαίας). στ) Το είδος και το ύψος των υλικών ζημιών του ασφαλισμένου οχήματος να αποδεικνύεται από φωτογραφίες, τιμολόγια και Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης, από πραγματογνώμονα οριζόμενο από την εταιρεία, η οποία πρέπει να ειδοποιείται, υποχρεωτικά προς τούτο, άμεσα από τον ασφαλισμένο και σε κάθε περίπτωση προ της επισκευής του οχήματος. ζ) Ο Ασφαλισμένος / Λήπτης της Ασφάλισης έχει διαφυλάξει όλα τα δικαιώματα του κατά του υπαίτιου οδηγού και του ιδιοκτήτη του Ανασφάλιστου Οχήματος, τα οποία εκχωρεί από τώρα στην Εταιρεία μέχρι του ποσού που θα λάβει από την Εταιρεία ως αποζημίωση, παρέχοντας στην Εταιρεία την πληρεξουσιότητα να ενεργήσει είτε εξώδικα είτε δικαστικά, στο όνομά της ή στο όνομα του Ασφαλισμένου / Λήπτη της Ασφάλισης για την αποζημίωσή της από οποιονδήποτε τρίτο κατά νόμο υπεύθυνο (οδηγό και ιδιοκτήτη του ανασφάλιστου οχήματος και το Επικουρικό Κεφάλαιο ή οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία ). Ο Ασφαλισμένος / Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή ή βοήθεια προς την Εταιρεία (ενδεικτικά μάρτυρες, πληρεξούσια, αποδεικτικά στοιχεία κτλ.), προκειμένου η τελευταία να επιδιώξει δικαστικά την ικανοποίηση της απαίτησης της κατά παντός κατά νόμο υπευθύνου. 2. Εξαιρέσεις Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης οι παρακάτω περιπτώσεις: α) Εάν δεν συντρέχουν σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις που αναγράφονται παραπάνω στο άρθρο β) Προϋπάρχουσες ζημίες ή φθορές, μείωση απόδοσης, μείωση της εμπορικής αξίας και τεχνικής αξίας του ασφαλισμένου οχήματος, δαπάνη μεταφοράς του ασφαλισμένου οχήματος, αξία των εντός αυτού μεταφερόμενων πραγμάτων, αποθετικές ζημίες από την στέρηση χρήσης του οχήματος ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, ηθική βλάβη καθώς και αξιώσεις συνεπεία σωματικών βλαβών ή θανάτου. γ) Ζημίες από εκτροπή, ανατροπή, πρόσκρουση κτλ. του ασφαλισμένου οχήματος χωρίς σύγκρουση αυτού με άλλο όχημα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ & ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αμέσως μόλις συμβεί κάτι για το οποίο μπορεί να ζητηθεί αποζημίωση ή βοήθεια με βάση το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτό, πρέπει ο ασφαλισμένος να ενημερώσει την Εταιρεία. Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία έχει στη διάθεση του ασφαλισμένου το τηλέφωνο (+30) ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Εάν έχει συμβεί ατύχημα με άλλο όχημα ή πεζό, ειδικός συνεργάτης της Εταιρείας θα σπεύσει στο τόπο του ατυχήματος προκειμένου να βοηθήσει τον οδηγό να συμπληρώσει την δήλωση ατυχήματος και να πάρει διάφορα άλλα χρήσιμα στοιχεία και φωτογραφίες. Η συμπλήρωση της δήλωσης ατυχήματος δεν σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος έχει ευθύνη για το ατύχημα. Εάν το ασφαλισμένο όχημα έχει ακινητοποιηθεί εξαιτίας του ατυχήματος η Εταιρεία θα φροντίσει για τη μεταφορά του στο συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου. Η δυνατότητα να στείλει η Εταιρεία ειδικό συνεργάτη ισχύει για το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας και συγκεκριμένα, για όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και για τα νησιά Κρήτη, Κέρκυρα, Ρόδο, Εύβοια, Κεφαλλονιά, Λέσβο, Κω, Λήμνο, Νάξο, Χίο, Σαλαμίνα, Πάρο, Σαντορίνη, Σύρο, Θάσο, Λέρο, Πόρο, Σάμο, Αίγινα, Σκιάθο, Σκόπελο, Τήνο και Άνδρο. 11/42

12 Επίσης, η δυνατότητα μεταφοράς του οχήματος ισχύει εφόσον το μικτό βάρος του δεν ξεπερνά τα κιλά ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BONUS MALUS Αντικείμενο Ασφάλισης Με την κάλυψη αυτή, η οποία ισχύει μόνον όταν αναγράφεται στην αντίστοιχη στήλη καλύψεων του ασφαλιστηρίου, η εταιρεία προστατεύει τον ασφαλιζόμενο από την επιβάρυνση (malus) που θα είχε αυτός σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος, που περιγράφεται στο ασφαλιστήριο, αποκλειστικά και μόνο για τις δύο (2) πρώτες ζημίες / ατυχήματα που τυχόν συμβούν μία δωδεκάμηνη περίοδο ασφάλισης και εφόσον πρόκειται για υλικές ζημίες μόνον συνολικής αξίας μέχρι ευρώ αθροιστικά. Κάθε επόμενη μετά τη δεύτερη ζημία / ατύχημα συνεπάγεται αυτόματα επιβάρυνση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Κεφαλαίου Ι του παρόντος ασφαλιστηρίου. Επίσης, αν η συνολική αξία των ζημιών / ατυχημάτων υπερβεί αθροιστικά τα ευρώ, θα υπάρξει αυτόματα επιβάρυνση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Κεφαλαίου Ι του παρόντος ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση που εξ ατυχήματος προκλήθηκαν σωματικές βλάβες ή θάνατος η παρούσα κάλυψη δεν ισχύει εξ αρχής. 12/42

13 8.4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 1. Η ασφάλιση αυτή καλύπτει τις περιπτώσεις που ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος υποστεί οποιαδήποτε σωματική βλάβη, που μπορεί να καθοριστεί με αντικειμενικότητα και η οποία συνιστά την άμεση, αποκλειστική και αποδεδειγμένη αιτία θανάτου ή ανικανότητάς του, συνεπεία αυτοκινητικού ατυχήματος, που θα συμβεί με υπαιτιότητά του κατά τη διάρκεια που αυτός οδηγεί το ασφαλισμένο όχημα και συγκεκριμένα κατά τη λειτουργία του, συνεπεία ή εξ αφορμής αυτής. 1.ΘΑΝΑΤΟΣ μέχρι ΕΥΡΩ ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ μέχρι ΕΥΡΩ ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΑΚΡΟΥ Η ΕΝΟΣ ΜΑΤΙΟΥ) Μέχρι ΕΥΡΩ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ εντός εκτός Νοσοκομείου συνεπεία ατυχήματος μέχρι ΕΥΡΩ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ από ατύχημα από την 4 η ημέρα και μέχρι 180 ημέρες ΕΥΡΩ Ορισμοί Οι επόμενοι ορισμοί όπου αναφέρονται στους Όρους της παρούσας κάλυψης έχουν την παρακάτω προσδιοριζόμενη έννοια: ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Θεωρείται ο κάτοχος του αυτοκινήτου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ο οδηγός του αυτοκινήτου τη στιγμή του ατυχήματος εάν είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον κάτοχο. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: Είναι μόνο το αυτοκίνητο που δηλώνεται γραπτά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 3. Έννοια Ατυχήματος Ατύχημα για τους σκοπούς αυτής της ασφάλισης, θα νοείται ο θάνατος ή και οι σωματικές βλάβες των ασφαλισμένων προσώπων που θα οφείλονται σε αιτία βίαιη, εξωτερική, τυχαία, ορατή, ξαφνική και απόλυτα ανεξάρτητη από τη θέληση των ασφαλισμένων ή και των δικαιούχων της αποζημίωσης, αποκλειόμενης κάθε άλλης αιτίας ή προϋπάρχουσας ασθένειας του ασφαλισμένου και με την προϋπόθεση ότι ο θάνατος ή οι σωματικές βλάβες θα επέλθουν το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος και ότι το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο ίσχυε κατά το χρόνο του ατυχήματος. 4. Υποχρεώσεις του ασφαλισμένου Όταν λάβει χώρα γεγονός που μπορεί να δώσει λαβή σε απαίτηση κατά της Εταιρεία ς, τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα ή οι δικαιούχοι ή και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί κατ εντολή και για λογαριασμό τους, υποχρεώνονται να το δηλώνουν γραπτά στην Εταιρεία και μάλιστα το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μέρες από την ημερομηνία επέλευσης του. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου ασφαλισμένου προσώπου απαιτείται άμεση τηλεγραφική ειδοποίηση στην Εταιρεία πριν από την κηδεία, ώστε να δοθεί σ αυτήν η δυνατότητα, πριν τον ενταφιασμό να προβεί σε διεξαγωγή νεκροψίας, αν βέβαια κάτι τέτοιο κριθεί σκόπιμο από την Εταιρεία. Κάθε πιστοποιητικό, πληροφορία ή αποδεικτικό στοιχείο που λογικά θα ζητήσει η Εταιρεία, πρέπει να προσκομίζεται χωρίς καμία επιβάρυνση της Εταιρεία ς. 5. Πληρωμή Αποζημίωσης Η πληρωμή του ασφαλίσματος πραγματοποιείται από την Εταιρεία αμέσως μετά την υποβολή και τον έλεγχο όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών εγγράφων. 6. Αποζημιώσεις σε περίπτωση θανάτου Αν εξαιτίας ατυχήματος και μέσα σε έξι (6) μήνες από τότε που συνέβη το ατύχημα αυτό, επέλθει ο θάνατος κάποιου ασφαλισμένου προσώπου, η Εταιρεία θα καταβάλλει στους δικαιούχος του, το ποσό που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή. Η αποζημίωση καταβάλλεται αφού οι δικαιούχοι με δικά τους έξοδα, συγκεντρώσουν και υποβάλλουν στην Εταιρεία τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Ληξιαρχική Πράξη θανάτου. 2. Πιστοποιητικό Θανάτου, γιατρού ή νοσοκομείου 3. Πιστοποιητικό Εφορίας, για τη δήλωση του ασφαλίσματος 4. Κληρονομητήριο (Πιστοποιητικό Δήμου ή κοινότητας που να καθορίζει τους κληρονόμους του θανόντος ασφαλισμένου προσώπου). 5. Αντίγραφο δικογραφίας Αστυνομικής Αρχής που έλαβε γνώση του ατυχήματος 6.Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, στο οποίο να αναφέρεται ότι δεν έχει δημοσιευτεί διαθήκη του θανόντος. Για οποιαδήποτε παροχή που καταβάλλει η Εταιρεία, η απόδειξη αποζημίωσης του ασφαλισμένου, ή του δικαιούχου ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου απ αυτόν προσώπου, θα απαλλάσσει ολοκληρωτικά την Εταιρεία από κάθε άλλη υποχρέωση για παροχή, σε σχέση με το ίδιο ατύχημα. 13/42

14 7. Παραγραφή Κάθε αξίωση ή απαίτηση που απορρέει από την παρούσα κάλυψη, παραγράφεται μετά πάροδο πέντε (5) ετών, από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε. 8. Παροχές α) Θάνατος: Αν από ατύχημα που καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο επέλθει ο θάνατος ασφαλισμένου προσώπου ή υποστεί σωματικές βλάβες, οι οποίες το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος, θα είναι η αποκλειστική αιτία του θανάτου του, το ασφαλισμένο για την περίπτωση αυτή ποσό περιέρχεται στους νόμιμους κληρονόμους του ασφαλισμένου προσώπου, εκτός κι αν ορίζονται γραπτά στο συμβόλαιο κάποιοι άλλοι δικαιούχοι του ασφαλίσματος. β) Μόνιμη ολική ανικανότητα: Αν αποδεχθεί ότι από καλυπτόμενο ατύχημα κάποιο ασφαλισμένο πρόσωπο υπέστη αμέσως ή το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος, ολοκληρωτική απόλυτη και διαρκή ανικανότητα σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα, η Εταιρεία θα καταβάλλει σ αυτό, ολόκληρο το για την περίπτωση αυτή ασφαλισμένο ποσό. Η Εταιρεία δεν υποχρεώνεται στην καταβολή του ασφαλισμένου ποσού πριν να κριθεί η ανικανότητα του ασφαλισμένου προσώπου, σαν οριστική και ανεπανόρθωτη, σαν μονιμή ολική ανικανότητα θεωρείται η: 1.Ολική απώλεια της όρασης και των δυο ματιών, ή των βραχιόνων, ή των δυο χεριών, ή των δύο ποδιών, ή της ταυτόχρονης απώλειας ενός χεριού και ενός ποδιού. 2.Κατάσταση ανίατης παραφροσύνης που θα καθιστά το ασφαλισμένο πρόσωπο ανίκανο για κάθε εργασία ή επαγγελματική απασχόληση και 3.Ολική παραλυσία Οι παραπάνω τρεις περιπτώσεις μόνιμης ολικής ανικανότητας συμφωνούνται περιοριστικά και όχι ενδεικτικά. γ) Απώλεια ενός άκρου ή ματιού: Αν κάποιο ατύχημα που καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο, επιφέρει σε ασφαλισμένο πρόσωπο απώλεια ενός χεριού ή ενός ποδιού ή ενός ματιού το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος, η Εταιρεία θα καταβάλλει στο πρόσωπο αυτό, το ασφαλισμένο ποσό που καθορίζεται στον Πίνακα για την περίπτωση αυτή. Απώλεια σύμφωνα με τα παραπάνω, σημαίνει ακρωτηριασμό από τον καρπό ή αστράγαλο ή πάνω από αυτά ή την πλήρη και ανεπανόρθωτη απώλεια της όρασης ενός ματιού. δ) Συντρέχουσες περιπτώσεις αποζημιώσεων: 1.Αν κάποιο ατύχημα υπάρξει περίπτωση για συρροή αξιώσεων αποζημίωσης για μόνιμη ολική ανικανότητα και για θάνατο, η Εταιρεία υποχρεώνεται στην πληρωμή μιας και μόνο αποζημίωσης. 2.Αν μετά την πληρωμή αποζημίωσης για απώλεια άκρου ή ματιού και μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος, επέλθει θάνατος ή μόνιμη ολική ανικανότητα του ασφαλισμένου προσώπου εξαιτίας του καλυπτόμενου ατυχήματος, η Εταιρεία θα καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ του ποσού που καταβλήθηκε για την απώλεια άκρου ή ματιού και του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας. 9. Ανώτατο Όριο ευθύνης της Εταιρεία ς Αν το αυτοκίνητο οδηγείται από τρίτο και συνεπιβαίνει σ αυτό και κάτοχός του, σε περίπτωση ατυχήματος τα καλυπτόμενα ποσά για κάθε παροχή ισχύουν και σαν ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρεία ς και για τα δύο καλυπτόμενα πρόσωπα, ιδιοκτήτη και οδηγό. Δηλαδή η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν καταβάλλει μεμονωμένα ή αθροιστικά αποζημίωση μεγαλύτερη από τα ασφαλισμένα ποσά που αναγράφονται σε κάθε παροχή. 10. Εξαιρέσεις Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης οι παρακάτω περιπτώσεις, όπως επίσης και οι άμεσες ή έμμεσες συνέπειες αυτών: α) κάθε φύσης και είδους ασθένειες ή παθήσεις, επαγγελματικές ή μη ακόμα και αν χαρακτηριστούν από το δικαστήριο σαν ατύχημα, καθώς και οι επιδράσεις ακτινών χ ή γενικά ραδιενεργών στοιχείων. β) ατυχήματα που άμεσα ή έμμεσα οφείλονται σε αναπηρία που προϋπήρχε της ασφάλισης, ή σε βαρείες ή χρονιάς μορφής ασθένειες, καθώς και στα επακόλουθα ή τις επιπλοκές αυτών. γ) Ατυχήματα που θα συμβούν κατά το χρόνο που τα ασφαλισμένα πρόσωπα ήταν μεθυσμένα ή βρίσκονταν κάτω από τη επήρεια ναρκωτικών ουσιών. δ) Ατυχήματα οφειλόμενα σε συμμετοχή σε αγώνες, διαγωνισμούς ακόμη και άτυπους, ανταγωνισμούς στοιχήματα, ακροβασίες, δοκιμές οχημάτων, επικίνδυνες ασκήσεις, αθλητικές συναντήσεις και διαπληκτισμούς. ε) Ατυχήματα άμεσα ή έμμεσα οφειλόμενα σε πολεμικά όπλα ή μέσα, ενέργειες εισβολής ή επιδρομής εχθρού, εξωτερικό ή εμφύλιο πόλεμο, πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις, ανταρσίες, κινήματα, οχλαγωγίες, απεργίες, επιτάξεις, πράξεις σφετερισμού εξουσίας, καταστάσεις πολιορκίας κ.λ.π στ) Η αυτοκτονία και οι συνέπειες της απόπειρας αυτοκτονίας, καθώς και οι άμεσες ή έμμεσες συνέπειες ενεργειών των δικαιούχων ή και οποιωνδήποτε άλλων ενδιαφερομένων. ζ) Οδήγηση αυτοκινήτων χωρίς την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια οδήγησης. η) Διαφορετική χρήση του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, από αυτή που καθορίζεται στην άδεια κυκλοφορίας. 14/42

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/ τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή του από το Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.489/76, του π.δ 237/86 του Ν.2496/97,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 9 Άρθρο 1 Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης 9 Άρθρο 2 Ισχύς της Ασφάλισης 9 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ

O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ Ισχύουν από Δεκέμβριο 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΤΜΗΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Νοέμβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΟΓΕΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΟΓΕΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΟΓΕΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. /τος 400/70, του Ν.489/76, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Σεπτέμβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 5 Άρθρο 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ... 5 Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Μάϊος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 5 Άρθρο 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ... 5 Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Την Αίτηση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία. ζ. Από τους όρους ασφάλισης του Βιβλίου Γενικών και Ειδικών όρων.

γ. Την Αίτηση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία. ζ. Από τους όρους ασφάλισης του Βιβλίου Γενικών και Ειδικών όρων. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ αναλαµβάνει να αποζηµιώσει τον ασφαλιζόµενο ή/και τον τρίτο για ζηµιές που θα συµβούν κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύµβασης σύµφωνα µε: α. Το Ασφαλιστήριο, που συνοδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200. Καλώς ήλθατε στην Υδρόγειο και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας! Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του αυτοκινήτου σας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Ασφάλιση Αυτοκινήτου Ασφάλιση Αυτοκινήτου Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του N.Δ 400/70 του N.489/76, που κωδικοποιήθηκε από το Π.Δ. 237/86, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον Ν.3557/2007,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Αγαπητοί Ασφαλισμένοι, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Αγαπητοί Ασφαλισμένοι, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική,

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων. Ασφάλισης Οχημάτων

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων. Ασφάλισης Οχημάτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Οχημάτων Σελίδα 1 από 13 Σελίδες Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας.

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

Personal solutions. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος

Personal solutions. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Ασφάλεια Οχήματος Personal solutions ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Έδρα Ασφαλιστικής Εταιρείας ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 119, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμοστέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡεIA ΕΔΡΑ: ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ, ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ A.Φ.Μ.: 997955491 - Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: ENTERPRISE HELLAS LTD Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 356 & ΗΠΕΙΡΟΥ 2, 153 41, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ: 211

Διαβάστε περισσότερα

Oι υποχρεώσεις της Eταιρείας, του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλισμένου καθορίζονται από:

Oι υποχρεώσεις της Eταιρείας, του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλισμένου καθορίζονται από: AUTO CLASSIC - EXTRA - TOTAL - Γενικοί όροι H ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του N. Δ/τος 400/70, του N. 489/76 του Π. Δ. 264/91, της Y. A. K4-585-78/ΦEK 795, η οποία εκδόθηκε με εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσήρθατε στην Anytime

Καλωσήρθατε στην Anytime INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 1 Καλωσήρθατε στην Anytime H INTEPAMEPIKAN EΛΛHNIKH ETAIPIA AΣΦAΛIΣEΩN ZHMIΩN A.E. αναλαμβάνει να αποζημιώνει τον ασφαλισμένο και τον

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr MOTOR ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! www.generali.gr Μην ξεχνάτε! Φροντίδα Ατυχήματος 210 34 97 023 Το τηλέφωνο ισχύει επίσης και για την οδική βοήθεια εφόσον υπάρχει κάλυψη.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Περιεχόμενα σελ. Γενικοί όροι αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος και λοιπών, προαιρετικά καλυπτόμενων, ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Έκδοση 05.2014

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Έκδοση 05.2014 ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Έκδοση 05.2014 INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 1 Καλωσήρθατε στην Anytime H INTEPAMEPIKAN EΛΛHNIKH ETAIPIA AΣΦAΛIΣEΩN ZHMIΩN A.E. αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα