ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 Έκδοση Νο 6 Ισχύει από 01/12/2011 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 1. Ορισμοί Οι ακόλουθες λέξεις, όπου απαντώνται στο παρόν ασφαλιστήριο, έχουν την έννοια που δίδεται παρακάτω: Εταιρεία ή Ασφαλιστής Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «AIGAION ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.». Λήπτης της ασφάλισης ή συμβαλλόμενος Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο με το οποίο η εταιρεία κατάρτισε το παρόν ασφαλιστήριο. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να συμβληθεί με την εταιρεία για λογαριασμό δικό του ή τρίτου και το βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το ασφαλιστήριο, εκτός από εκείνες που από τη φύση τους βαρύνουν τον ασφαλισμένο. Ασφαλισμένος (μπορεί να είναι ο δικαιούχος του ασφαλίσματος) Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που απειλείται από την επέλευση του ασφαλισμένου κινδύνου και υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη. Ο ασφαλισμένος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τον λήπτη της ασφάλισης. Σε περίπτωση αμφιβολίας η ασφαλιστική σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε για λογαριασμό του λήπτη της ασφάλισης. Ασφαλιστήριο Το έγγραφο που αποδεικνύει την ασφαλιστική σύμβαση, φέρει την υπογραφή τουλάχιστον του εκπροσώπου της εταιρεία ς και αποτελείται από έντυπο δακτυλογραφημένο κείμενο, είτε το κείμενο αυτό είναι αρχικό είτε μεταγενέστερο (π.χ. τροποποίηση ή ανανέωση ή παράταση ή ακύρωση, που πραγματοποιείται με την έκδοση σχετικής πρόσθετης πράξης) και από τους γενικούς και ειδικούς όρους της ασφαλιστικής σύμβασης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ασφαλιστικής σύμβασης και παραδίδονται στον ασφαλισμένο ή λήπτη της ασφάλισης. Ασφαλισμένο Όχημα Το λεπτομερώς περιγραφόμενο στο ασφαλιστήριο όχημα. Ασφαλιστικός Κίνδυνος Το ζημιογόνο γεγονός που καλύπτεται με το παρόν ασφαλιστήριο. Ατύχημα ή Ζημία Η επέλευση οποιουδήποτε από τους κινδύνους που καλύπτονται με το ασφαλιστήριο και οφείλεται σε τυχαίο, βίαιο και ανεξάρτητο της θέλησης του ασφαλισμένου ή λήπτη της ασφάλισης γεγονός. Ασφάλισμα Το ποσό που υποχρεούται να καταβάλει κατά περίπτωση η εταιρεία. Δικαιούχος Ασφαλίσματος Το πρόσωπο που δικαιούται να εισπράξει το ασφάλισμα. Ασφαλιστικό ή Ασφαλιζόμενο Ποσό Ανώτατο Όριο ευθύνης Το χρηματικό ποσό μέχρι του οποίου ως ανώτατο όριο ευθύνεται η εταιρεία, στο οποίο περιλαμβάνονται το κεφάλαιο, οι τόκοι, τα δικαστικά έξοδα και κάθε φύσεως αμοιβές τρίτων, για κάθε είδος κινδύνου που καλύπτεται. Αν η εταιρεία υποχρεωθεί να πληρώσει πέραν του ασφαλιστικού ποσού, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του ασφαλισμένου ή και του λήπτη της ασφάλισης. Απαλλαγή Είναι το ποσό που αναγράφεται στο πρώτο φύλλο του ασφαλιστηρίου δίπλα από κάθε ασφαλιστικό κίνδυνο και με το οποίο επιβαρύνεται ο ασφαλισμένος / λήπτης της ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση ζημίας από το ποσό της οφειλόμενης και καταβλητέας αποζημίωσης αφαιρείται το ποσό της απαλλαγής. 1/43

2 Τρομοκρατικές ενέργειες Τρομοκρατία (ή Τρομοκρατικές Ενέργειες) σημαίνει ενέργειες μεμονωμένων ή οργανωμένων σε ομάδα ατόμων με ή χωρίς χρήση (ή απειλή χρήσης) δύναμης ή βίας για πολιτικούς ή κoινωνικούς ή θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς ή εθνικιστικούς σκοπούς που περιλαμβάνουν τον εκφοβισμό του κοινού ή ορισμένου κύκλου προσώπων ή τον επηρεασμό νόμιμης ή ντε φάκτο Αρχής, ανεξάρτητα από το εάν οι ενέργειες αυτές έλαβαν ή όχι χώρα κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, οχλαγωγιών, απεργιών ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης της δημόσιας τάξης. Άρθρο 2. Καλυπτόμενοι Ασφαλιστικοί Κίνδυνοι Το παρόν ασφαλιστήριο ισχύει μόνο για όσους ασφαλιστικούς κινδύνους αναγράφονται στο πρώτο φύλλο του ασφαλιστηρίου και παραπλεύρως αυτών αναγράφονται τα συμφωνηθέντα ασφαλιζόμενα ποσά και τα αντιστοιχούντα προς αυτά ασφάλιστρα ή η ένδειξη «ΙΣΧΥΕΙ». Μόνη η αναφορά οποιουδήποτε ασφαλιστικού κινδύνου στους Γενικούς ή Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, χωρίς την τήρηση των ανωτέρω, ουδεμία υποχρέωση της εταιρεία ς δημιουργεί. Άρθρο 3. Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης Το παρόν ασφαλιστήριο καταρτίστηκε και ισχύει με βάση την πρόταση ασφάλισης, που έχει υποβάλει στην Εταιρεία ο ασφαλισμένος / λήπτης της ασφάλισης, συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια καθώς και τις έγγραφες απαντήσεις του, σε όποια συμπληρωματική πληροφορία του έχει τυχόν ζητηθεί. Ο ασφαλισμένος / λήπτης της ασφάλισης γνωρίζει και αποδέχεται ότι ανάλογα με τις πληροφορίες που δίδει ο ίδιος προς την εταιρεία υπολογίζονται και τα ασφάλιστρα. Άρθρο 4. Ισχύς της Ασφάλισης Οι υποχρεώσεις της Εταιρεία ς, του λήπτη της ασφάλισης και του Ασφαλιζομένου καθορίζονται από: 1. Το Ασφαλιστήριο 2. Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους 3. Την Πρόταση Ασφάλισης 4. Τις Πρόσθετες Πράξεις που εκδίδονται, με βάση τις συμφωνηθείσες και από τα δύο μέρη τροποποιήσεις του Ασφαλιστηρίου. Οι Ειδικοί όροι υπερισχύουν των Γενικών. Η παραλαβή του ασφαλιστηρίου, η καταβολή του ασφαλίστρου ή η άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από το ασφαλιστήριο συνεπάγονται αυτοδίκαια την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης, από κάθε πρόσωπο η ευθύνη του οποίου καλύπτεται με τον παρόν ασφαλιστήριο. Άρθρο 5. Πληρωμή Ασφαλίστρων 1. Η καταβολή του αναγραφόμενου ολικού ποσού ασφαλίστρων γίνεται μόνο προκαταβολικά και εφάπαξ και σε μετρητά. Καμία απόδειξη εξόφλησης ασφαλίστρων δεν ισχύει αν δεν φέρει τη χειρόγραφη ή μηχανική υπογραφή αυτών που εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρεία, σύμφωνα με το καταστατικό της ή με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της. 2. Σε περίπτωση μη πληρωμής των ασφαλίστρων, αν ο ασφαλιστής σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 489/76 ή μετά από δικαστική απόφαση υποχρεωθεί να πληρώσει σε τρίτους αποζημίωση, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του οδηγού, του ασφαλισμένου ή και του λήπτη της ασφάλισης. Άρθρο 6. Ασφαλιστικά Βάρη 1. Ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής συμβάσεως έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν στον ασφαλιστή όλα τα στοιχεία του ασφαλισμένου οχήματος καθώς και κάθε στοιχείο το οποίο έχει επίδραση στην αποδοχή της ασφαλίσεως και στον υπολογισμό των ασφαλίστρων. 2. Αν για οποιονδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ασφαλιστή ή του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου, δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του ασφαλιστή τα ανωτέρω στοιχεία, ο ασφαλιστής δικαιούται να καταγγέλλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίηση της μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός αφότου έλαβε γνώση αυτών των στοιχείων ή των περιστατικών. 3. Η πρόταση του ασφαλιστή για τροποποίηση της σύμβασης θεωρείται ως καταγγελία, αν μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη της δεν γίνει δεκτή και αυτό αναγράφεται στο έγγραφο της πρότασης. 4. Σε περίπτωση παράβασης από αμέλεια της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου αυτού, ο ασφαλιστής έχει τα δικαιώματα της παρ. 2 του άρθρου αυτού και επιπλέον, αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει πριν τροποποιηθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού, η ασφαλιστική σύμβαση ή πριν η καταγγελία αρχίσει να παράγει αποτελέσματα το ασφάλισμα μειώνεται κατά το λόγο του ασφαλίστρου που έχει καθοριστεί προς το ασφάλιστρο που θα είχε καθοριστεί, αν δεν υπήρχε η παράβαση. 5. Σε περίπτωση παράβασης από δόλο της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, ο ασφαλιστής έχει δικαίωμα να καταγγέλλει τη σύμβαση μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε 2/42

3 γνώση της παράβασης. Αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας, ο ασφαλιστής απαλλάσσεται της υποχρέωσης του προς καταβολή του ασφαλίσματος. Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας του ασφαλιστή. 6. Η καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης εκ μέρους του ασφαλιστή στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου αυτού επιφέρει αποτελέσματα μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που περιέλθει στον λήπτη της ασφάλισης ή μετά πάροδο ενός (1) μηνός από τη λήψη της πρότασης τροποποίησης που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου αυτού, η καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα. 7. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος υποχρεούνται να δηλώσουν στην Εταιρεία, μέσα σε 14 ημέρες από τότε που περιήλθαν σε γνώση τους κάθε μεταβολή των στοιχείων του ασφαλισμένου οχήματος καθώς και κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση κινδύνου, σε βαθμό που αν ο ασφαλιστής το γνώριζε δεν θα είχε συνάψει τη σύμβαση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους. Σε μια τέτοια περίπτωση η Εταιρεία, μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίηση της. Σε περίπτωση παράλειψης της γνωστοποίησης εφαρμόζονται οι ανωτέρω παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου. Επίσης ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος υποχρεούνται να γνωστοποιούν αμέσως και εγγράφως στον ασφαλιστή κάθε μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου ή της έδρας της επιχειρήσεως του. Άρθρο 7. Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης ή και του ασφαλισμένου σε περίπτωση ζημιάς Σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος υποχρεούται: 1. Να ενημερώσει εγγράφως την Εταιρεία μέσα σε 8 ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του το ζημιογόνο γεγονός, ανεξάρτητα από τη γνώμη του περί υπαιτιότητας. Δείγματα των εντύπων δήλωσης ατυχήματος και αίτησης αποζημίωσης παραδίδονται στο λήπτη της ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η δήλωση ατυχήματος και η αίτηση αποζημίωσης υποβάλλονται στην Εταιρεία με ένα από τους πιο κάτω τρόπους: - Αυτοπροσώπως στα γραφεία της Εταιρείας ή στα εξουσιοδοτημένα από αυτή πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του παρόντος. - Με τηλεομοιοτυπία (φαξ). - Με συστημένη επιστολή. - Με έκθεση επίδοσης δικαστικού επιμελητή. 2. Ανεξάρτητα από τις ενέργειες των αρμοδίων Αρχών, τις οποίες οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως μόλις μάθει το ζημιογόνο γεγονός, να κάνει κάθε ενέργεια που θα έκανε για το συμφέρον του, με σκοπό τη διάσωση ή τον περιορισμό της ζημίας και κάθε πράξη, σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου, σαν να μην ήταν ασφαλισμένος. 3. Να διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της Εταιρείας για την διαπίστωση των συνθηκών του ατυχήματος και την εκτίμηση των ζημιών. 4. Να προωθεί, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες στην Εταιρεία κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, που αφορά την επέλευση του κινδύνου, από όπου και αν προέρχεται. 5. Να μην προβαίνει σε ομολογίες ευθύνης. 6. Να μην προβεί σε οποιαδήποτε μορφής ενέργεια, που θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή συμβιβασμό ή διακανονισμό του καλυπτόμενου κινδύνου, χωρίς την γραπτή συναίνεση της Εταιρεία ς. Η Εταιρεία δικαιούται να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνομα του ασφαλιζομένου, την απόκρουση ή το διακανονισμό απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνομα του, αλλά για δικό της όφελος την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας ή την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωση αποζημίωσης, μέχρι το όριο ευθύνης της και αφού το ειδοποιήσει σχετικά. Έχει δε την πλήρη διακριτική ευχέρεια, όσον αφορά την διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών αγώνων ή τον διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης. Ο ασφαλιζόμενος οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία ή ειδική βοήθεια, που η Εταιρεία θα κρίνει αναγκαία και θα ζητήσει από αυτόν. Παρέχει δε την ειδική πληρεξουσιότητα να τον αντιπροσωπεύει αν τούτο το επιθυμεί η ασφαλιστική Εταιρεία, ενώπιον πάσης αρχής ή δικαστηρίων. Η υπαίτια παράβαση από τον λήπτη της ασφάλισης ή και τον ασφαλισμένο των ως άνω υποχρεώσεων τους, παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημίας της, ενδεικτικά δε περαιτέρω αποζημίωση, τόκους και έξοδα καταβληθέντα προς οποιονδήποτε τρίτο. Άρθρο 8. Ανώτατο Όριο ευθύνης της Εταιρείας Η συνολική ευθύνη της εταιρεία ς προς αποζημίωση κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το αναγραφόμενο στο πρώτο φύλλο του ασφαλιστηρίου ποσό, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ζημιών που θα συμβούν στην ίδια χρονική περίοδο. Σε κάθε περίπτωση επέλευσης καλυπτόμενου ασφαλιστικού κινδύνου και καταβολής ασφαλίσματος που δεν εξαντλεί το ασφαλιστικό ποσό, η ασφαλιστική σύμβαση εξακολουθεί να ισχύει ως προς την συγκεκριμένη κάλυψη μειωμένη κατά το ασφάλισμα που καταβλήθηκε. Σε περίπτωση επέλευσης καλυπτόμενου ασφαλιστικού κινδύνου και εξάντλησης του ασφαλιστικού ποσού της 3/42

4 κάλυψης με την καταβολή του συνόλου αυτού, η ασφαλιστική σύμβαση παύει να ισχύει ως προς την συγκεκριμένη κάλυψη. Αν η εταιρεία υποχρεωθεί να πληρώσει πέραν του ασφαλιστικού ποσού, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του οδηγού, κυρίου, κατόχου του οχήματος και του ασφαλισμένου ή και του λήπτη της ασφάλισης. Άρθρο 9. Καθορισμός Ασφαλίστρου 1. Τα ασφάλιστρα προσδιορίζοντα με βάση τους παράγοντες τιμολόγησης που αναφέρονται στο εκάστοτε τιμολόγιο της εταιρείας. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των κατωτάτων υποχρεωτικών ορίων ασφάλισης από την πολιτεία τα ασφάλιστρα αναπροσαρμόζονται και κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής συμβάσεως. Η καταβολή χρημάτων χωρίς την χορήγηση εγγράφων δεν γεννά υποχρέωση για την έκδοση ασφαλιστηρίου ούτε άλλη υποχρέωση εκτός από την επιστροφή χρημάτων. Ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος οφείλουν να γνωστοποιούν στον ασφαλιστή κάθε μεταβολή του οχήματος ή στοιχείων του οχήματος και του οδηγού ιδίως όταν τα στοιχεία αυτά επιδρούν στον καθορισμό ασφαλίστρων. 2. Εάν το όχημα οδηγείται από οδηγό ηλικίας κάτω των 23 ετών, η εταιρεία ορίζει επασφάλιστρο επί τοις εκατό επί των ασφαλίστρων και αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του συμβολαίου. Εάν το όχημα οδηγείται από οδηγό με άδεια οδήγησης μικρότερη του ενός έτους, τότε η εταιρεία ορίζει επασφάλιστρο επί τοις εκατό επί των ασφαλίστρων και αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του συμβολαίου. Στην περίπτωση που συντρέχουν αθροιστικά και οι δύο ανωτέρω περιπτώσεις τότε ορίζεται συνολικό επασφάλιστρο επί τοις εκατό επί των ασφαλίστρων και αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του συμβολαίου. Εάν το όχημα οδηγείται από οδηγό που διαθέτει διεθνή άδεια οδήγησης χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε η εταιρεία ορίζει επασφάλιστρο επί τοις εκατό επί των ασφαλίστρων και αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του συμβολαίου. α) Οδηγός ηλικίας έως 23 ετών προσαύξηση 30% β) Οδηγός με δίπλωμα κάτω του ενός έτους προσαύξηση 30% γ) Οδηγός ηλικίας έως 23 ετών με δίπλωμα κάτω του έτους προσαύξηση 50% δ) Οδηγός με δίπλωμα εκτός ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ προσαύξηση 100 % ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν προκληθεί τροχαίο ατύχημα με υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου οχήματος, ενώ αυτό οδηγείται από οδηγό που εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις του άρθρου 9.2. χωρίς αυτό να έχει δηλωθεί στη εταιρεία ώστε να εισπραχθεί αντίστοιχο επασφάλιστρο, τότε η εταιρεία θα εισπράττει 100% επί του ασφαλίστρου. 3. Εάν στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου αυτού αναφέρεται ότι παραχωρήθηκε έκπτωση και τις προϋποθέσεις για την παροχή της έκπτωσης αυτής, για τις οποίες ο Λήπτης της ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος δήλωσε στην αίτησή του για ασφάλιση, ότι ισχύουν όλες, δηλαδή, - το εύρος ηλικίας των οδηγών, - το χρόνο κατοχής άδειας οδήγησης των οδηγών, - την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του ασφαλισμένου οχήματος, - το μηδενικό ιστορικό ζημιών της τελευταίας (πριν την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης), τριετίας, του λήπτη της ασφάλισης με το ασφαλισμένο και / ή με άλλο όχημα, το οποίο αντιστοιχίζεται στην κατώτατη κατηγορία ασφαλίστρων (bonus), όπως ισχύει στο Τιμολόγιο Ασφαλίστρων Αυτοκινήτων της Εταιρείας κάθε φορά και η Εταιρεία διαπιστώσει, οποιαδήποτε στιγμή, ότι δεν ισχύουν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να πληρώσει πρόσθετο ασφάλιστρο ίσο με το 100% των ασφαλίστρων που αναλογούν στα πραγματικά στοιχεία, σύμφωνα με το Τιμολόγιο Ασφαλίστρων Αυτοκινήτων της Εταιρείας. Άρθρο 10. ΒONUS MALUS Τα ασφάλιστρα προσδιορίζονται με βάση τις ζημιές που έχει δηλώσει ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος, για ασφαλιστικές περιπτώσεις αστικής ευθύνης και ζημιών του ασφαλισμένου οχήματος από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή ή ανατροπή. Για κάθε δωδεκάμηνη περίοδο ασφάλισης χωρίς δήλωση ζημιάς, παρέχεται έκπτωση στα ασφάλιστρα την επόμενη δωδεκάμηνη περίοδο ασφάλισης. Για κάθε δήλωση ζημιάς μέσα σε μία δωδεκάμηνη περίοδο ασφάλισης, τα ασφάλιστρα επιβαρύνονται την επόμενη δωδεκάμηνη περίοδο ασφάλισης. Η έκπτωση στα ασφάλιστρα της επόμενης δωδεκάμηνης περιόδου ασφάλισης ή η επιβάρυνση, προσδιορίζεται κάθε φορά από το τιμολόγιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση δήλωσης ζημιάς η οποία αφορά σε απαίτηση αποζημίωσης και για αστική ευθύνη και για ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος για την ίδια ασφαλιστική περίπτωση, αυτό θα θεωρείται ως μία δήλωση ζημιάς. Ως ζημία θεωρείται κάθε ζημία που περιήλθε σε γνώση της εταιρεία ς, για την οποία η εταιρεία κατέβαλε ή οφείλει να καταβάλει αποζημίωση. Ανάκληση ζημίας: Ο ασφαλισμένος ή ο λήπτης της ασφάλισης δικαιούται, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία του ατυχήματος, να ανακαλέσει τη δήλωση ατυχήματος που τυχόν υπέβαλε, χωρίς να υπάρξει επιβάρυνση στα ασφάλιστρα (εάν έχει ήδη επιβαρυνθεί, επιστρέφονται τα αναλογούντα στην επιβάρυνση αυτή ασφάλιστρα), αναλαμβάνοντας ο ίδιος κάθε ευθύνη καταβολής αποζημίωσης. Μετά την πάροδο 4/42

5 της παραπάνω προθεσμίας η τυχούσα ανάκληση ουδεμία έκπτωση ασφαλίστρων συνεπάγεται. Καμία ανάκληση δεν γίνεται δεκτή, εάν η εταιρεία έχει καταβάλει οποιοδήποτε ποσό για τη συγκεκριμένη ζημιά, εκτός εάν ο ασφαλισμένος ή ο λήπτης της ασφάλισης καταβάλει στην εταιρεία το ποσό αυτό. Άρθρο 11. Ασφάλιση με περισσότερους Ασφαλιστές Αν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο έχει ασφαλιστεί κατά του ιδίου κινδύνου σε περισσότερες εταιρίες (πολλαπλή ασφάλιση), ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος οφείλουν να γνωστοποιήσουν εγγράφως χωρίς καθυστέρηση τις ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλιστικά ποσά. Οι περισσότερες ασφαλίσεις είναι ισχυρές μέχρι την έκταση της ασφαλιστικής ζημιάς. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, το ασφάλισμα θα περιορίζεται στο μέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούμενη ασφάλιση. Κάθε ζημιά που τυχόν θα συμβεί στη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου, θα κατανέμεται σε όλες τις Ασφαλιστικές Εταιρίες, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στον ασφαλισμένο κίνδυνο και όχι εις ολόκληρο. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος παραλείψει τη γνωστοποίηση με δόλο, η Εταιρεία απαλλάσσεται πάσης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 15 ν. 2496/97. Άρθρο 12. Τροποποίηση της Ασφαλιστικής Σύμβασης Μετά από έγγραφη συναίνεση του ασφαλιστή και με έναρξη ισχύος τουλάχιστον από την επομένη της αιτήσεως του ασφαλισμένου, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η ισχύουσα ασφαλιστική σύμβαση. Άρθρο 13. Ανακοινώσεις & Δηλώσεις & Επιδόσεις Εγγράφων 1. Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του ασφαλισμένου συντάσσονται εγγράφως και απευθύνονται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας. Κάθε κοινοποίηση εγγράφου ή δικογράφου του ασφαλισμένου ή του λήπτη της ασφάλισης γίνεται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας. 2. Κάθε κοινοποίηση εγγράφου ή δικογράφου της Εταιρεία ς προς τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο θα γίνεται νόμιμα στην διεύθυνση αυτού που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, εκτός αν αυτός εγγράφως ενημερώσει την Εταιρεία για τυχόν αλλαγή της διεύθυνσής του. Άρθρο 14. Διακανονισμός Ζημιάς Ο ασφαλιστής έχει το δικαίωμα να κάνει έρευνα για τα αίτια ζημιάς και για τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες έγινε αυτή, όπως και για την ύπαρξη και την αξία του ασφαλισμένου κινδύνου και αυτοκινήτου κατά το χρόνο του ατυχήματος. Η διεξαγωγή έρευνας ουδέποτε αποτελεί αναγνώριση υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης από την εταιρεία. Η εταιρεία δικαιούται επίσης, να προβεί σε κάθε είδους διακανονισμό οποιασδήποτε ζημίας κατά την απόλυτη κρίση της χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του ασφαλισμένου / λήπτη της ασφάλισης. Άρθρο 15. Αρμοδιότητα Δικαστηρίων Συμφωνείται ρητώς ότι αρμόδια για την επίλυση των διαφορών που θα ανακύψουν μεταξύ της Εταιρεία ς και των Ασφαλισμένων από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, είναι τα δικαστήρια της έδρας της Εταιρεία ς. Άρθρο 16. Αναπροσαρμογή Ασφαλίστρων Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει το ασφάλιστρο και τους όρους της ασφάλισης. Αν ο ασφαλισμένος δεν αποδέχεται την μεταβολή που επέρχεται με τον τρόπο αυτό, δηλώνει τούτο στη Εταιρεία και λύεται αμέσως η σύμβαση για το επόμενο διάστημα. Η καταβολή όμως των ασφαλίστρων μετά την ανωτέρω αναπροσαρμογή από μέρους του ασφαλισμένου δηλώνει ρητή αποδοχή του νέου ασφαλίστρου και των όρων του συμβολαίου. Άρθρο 17. Υποκατάσταση της Εταιρείας Με την καταβολή της αποζημίωσης προς τον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης, η εταιρεία αποκτά αυτοδίκαια όλα τα δικαιώματα που έχει αυτός έναντι κάθε τρίτου υπαιτίου της ζημίας μέχρι του ποσού της αποζημίωσης. Από την ημέρα της καταβολής της αποζημίωσης, ο ασφαλισμένος εκχωρεί στην εταιρεία όλα τα σχετικά δικαιώματά του και δίνει στην εταιρεία την ανέκκλητη πληρεξουσιότητα να ενεργήσει με κάθε νόμιμο τρόπο στο όνομά του ή στο δικό της για αποζημίωση από κάθε υπαίτιο τρίτο. 5/42

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η ασφάλιση της υποχρεωτικής αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 489/1976, όπως ισχύει σήμερα, τους γενικούς όρους ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων και λοιπών προαιρετικά καλυπτόμενων κινδύνων, όπως αυτοί αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παρόντος και τους ειδικούς όρους ασφάλισης της αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, οι οποίοι υπερισχύουν των γενικών και αναφέρονται πιο κάτω. Άρθρο 1. Αντικείμενο ασφάλισης Η ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων καλύπτει την ικανοποίηση των νόμιμων απαιτήσεων τρίτων κατά του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου, του κυρίου, κατόχου και οδηγού του ασφαλισμένου οχήματος από την κυκλοφορία αυτού και για τις προκαλούμενες σε βάρος τρίτων υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες, μέχρι του ύψους των ασφαλιστικών ποσών που αναγράφονται στο πρώτο φύλλο του παρόντος. Άρθρο 2. Τοπικά όρια ισχύος Η ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων ισχύει για τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ενιαίου Οικονομικού Χώρου καθώς και για τις χώρες των οποίων τα Εθνικά γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης δεσμεύονται να εφαρμόσουν το τμήμα ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας (Συμφωνία της Κρήτης 2002). Για τις υπόλοιπες χώρες εκτός των ανωτέρω, απαιτείται ειδική έγγραφη βεβαίωση του ασφαλιστή κατόπιν προηγούμενης έγγραφης αίτησης του ασφαλισμένου, με την καταβολή πρόσθετων ασφαλίστρων. Άρθρο 3. Διάρκεια Ασφαλίσεως Η ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων διαρκεί για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, με την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλίστρων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα και ανανεώνεται κάθε φορά αυτοδικαίως για ίσο χρονικό διάστημα, εκτός αν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη γνωστοποιήσει στο άλλο, με συστημένη επιστολή ή επί αποδείξει, την εναντίωσή του τριάντα (30) ημέρες πριν από την λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης. Άρθρο 4. Διαδοχή στην Ασφαλιστική Σχέση 1. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας του αυτοκινήτου αιτία θανάτου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του κληρονομούμενου από την ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον κληρονόμο, εκτός αν αυτός ειδοποιήσει εγγράφως τον ασφαλιστή για την μη αποδοχή τους εντός τριάντα (30) ημερών από την γνώση της επαγωγής της κληρονομίας και του λόγου της. 2. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας ή της κατοχής του αυτοκινήτου με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, η ασφαλιστική σύμβαση λύεται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της μεταβίβασης 3. Σε περίπτωση που μετά την μεταβίβαση του αυτοκινήτου κατά την προηγούμενη παράγραφο, συναφθεί νέα ασφαλιστική σύμβαση για το ίδιο αυτοκίνητο, η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση παύει να ισχύει. Άρθρο 5. Ακύρωση της Ασφαλιστικής Σύμβασης 1. Η ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων μπορεί να λυθεί είτε με συμφωνία των συμβαλλομένων είτε κατόπιν καταγγελίας ενός εξ αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11α του Ν. 489/ Ο Λήπτης της ασφάλισης και ο Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το ασφαλιστήριο, το ειδικό σήμα και τη βεβαίωση ασφαλίσεως του άρθρου 5 του Ν. 489/76, παίρνοντας σχετική απόδειξη. 3. Εάν η εταιρεία υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημίωση σε τρίτους παθόντες, σε περίπτωση ακύρωσης, λήξης ή αναστολής του ασφαλιστηρίου και μη τήρησης των διατυπώσεων που ορίζει ο νόμος, τότε έχει δικαίωμα να απαιτήσει από τον ασφαλισμένο ή λήπτη της ασφάλισης οποιοδήποτε ποσό κατέβαλε, εντόκως και μετά δικαστικών εξόδων. Άρθρο 6. Εξαιρέσεις Αποκλείονται της ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, εφόσον προκαλούνται: 1. Από οδηγό που δεν έχει την άδεια οδήγησης που προβλέπει ο νόμος για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί. Άδεια οδηγήσεως για άλλους τύπους οχημάτων δεν ισχύει. Η εξαίρεση αυτή ισχύει και στην περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς της ερασιτεχνικής ή επαγγελματικής άδειας οδήγησης κατά το χρόνο του ατυχήματος, ακόμη και αν ανανεώθηκε εκ των υστέρων, καθώς και όταν έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. 2. Από οδηγό που ευρίσκεται υπό τη επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά την έννοια και τις 6/42

7 προϋποθέσεις του άρθρου 42 του Κ.Ο.Κ, εφόσον η εν λόγω παράβαση τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με το ατύχημα. 3. Κατά το χρόνο που το όχημα χρησιμοποιείται για άλλη χρήση από αυτήν που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο και την άδεια κυκλοφορίας του, εφόσον η χρήση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με το ατύχημα. 7/42

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι συμπληρωματικές ή προαιρετικές καλύψεις που αναφέρονται κατωτέρω ισχύουν μόνο αν αναγράφονται στο πρώτο φύλλο του ασφαλιστηρίου και παραπλεύρως αυτών αναγράφονται τα συμφωνηθέντα ασφαλιζόμενα ποσά και τα αντιστοιχούντα προς αυτά ασφάλιστρα ή η ένδειξη «ΙΣΧΥΕΙ» και εφόσον έχουν καταβληθεί τα σχετικά ασφάλιστρα. Η ασφάλιση των προαιρετικών καλύψεων του παρόντος κεφαλαίου διέπεται από το Νόμο 2496/1997, τους γενικούς όρους ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων και λοιπών προαιρετικά καλυπτόμενων κινδύνων, όπως αυτοί αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παρόντος και τους ειδικούς όρους ασφάλισης προαιρετικά καλυπτόμενων κινδύνων αυτοκινήτων, οι οποίοι υπερισχύουν των γενικών και αναφέρονται πιο κάτω. Άρθρο 1. Τοπικά όρια ισχύος Η ασφάλιση των προαιρετικά καλυπτόμενων κινδύνων αυτοκινήτων ισχύει μόνον για τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου. Άρθρο 2. Διάρκεια Ασφαλίσεως Η ασφάλιση των προαιρετικά καλυπτόμενων κινδύνων αυτοκινήτων διαρκεί για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο και με την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης καταβολής ασφαλίστρων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα και δεν δύναται ούτε να παραταθεί ούτε να ανανεωθεί χωρίς συμφωνία των μερών. Η ασφάλιση μπορεί να λυθεί και με αντισυμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Άρθρο 3. Διαδοχή στην Ασφαλιστική Σχέση 1. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας του αυτοκινήτου αιτία θανάτου αλλά και σε κάθε μεταβολή της κυριότητας ή της κατοχής του οχήματος συνεπεία ειδικής διαδοχής, τόσο ο ασφαλιστής όσο και ο λήπτης της ασφάλισης / ασφαλισμένος δικαιούνται να καταγγείλουν την σύμβαση ως προς την ασφάλιση των προαιρετικά καλυπτόμενων κινδύνων αυτοκινήτων το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών, αφότου έγινε γνωστή η διαδοχή. Η καταγγελία εκ μέρους του ασφαλιστή επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που περιήλθε στον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο. 2. Ο ασφαλιστής απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής του ασφαλίσματος, αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πριν από την πάροδο της παραπάνω 30ήμερης προθεσμίας ή πριν επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας που εμπρόθεσμα άσκησε ο ασφαλιστής και εφόσον αποδείξει ότι δεν θα είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν θα τον είχε αναλάβει με τους ίδιους όρους αν γνώριζε την διαδοχή. Τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα επιστρέφονται. Άρθρο 4. Ακύρωση της Ασφαλιστικής Σύμβασης Η ασφαλιστική σύμβαση μπορεί να ακυρωθεί και από τα δύο μέρη οποτεδήποτε και ελευθέρως. Η ακύρωση γίνεται με έγγραφη καταγγελία, τα αποτελέσματα της οποίας επέρχονται μετά την πάροδο 20 ημερών από τότε που θα κοινοποιηθεί το περί καταγγελίας συστημένο ή επί αποδείξει έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφονται τα ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο της ασφάλισης. Άρθρο 5. Ασφαλιστικό ποσό και ασφάλισμα 1. Τα ασφαλιστικά ποσά αποτελούν το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρεία ς από ένα ή περισσότερα ατυχήματα μέσα σε κάθε ετήσια ασφαλιστική περίοδο για κάθε είδους ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως εξόδων. Η ευθύνη της Εταιρεία ς δεν δύναται να υπερβεί το ασφαλιστικό ποσό και αν ακόμη από το ίδιο ατύχημα επήλθαν περισσότεροι ασφαλιστικοί κίνδυνοι. 2. Σε περίπτωση ζημιάς, το ασφαλιστικό ποσό για την υπόλοιπη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου μειώνεται κατά το ποσό του ασφαλίσματος για τον αντίστοιχο ασφαλιστικό κίνδυνο, εκτός αν ο συμβαλλόμενος (λήπτης της ασφάλισης) ζητήσει και η Εταιρεία αποδεχθεί γραπτά την κάλυψη συμπληρωματικού ποσού. 3. Η Εταιρεία δικαιούται, αντί να καταβάλει χρηματική αποζημίωση να αναλάβει την επισκευή του αυτοκινήτου. 4. Η αξία (ασφαλιστικό ποσό) του ασφαλισμένου οχήματος καθορίζεται με βάση την πραγματική, τρέχουσα εμπορική αξία του, η οποία δηλώνεται από τον λήπτη της ασφάλισης και ερευνάται από την Εταιρεία οποιαδήποτε χρονική στιγμή και οπωσδήποτε κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου. Αν το ασφαλιστικό ποσό καλύπτει μέρος της αξίας του οχήματος (υπασφάλιση), τότε το ασφάλισμα ισούται με το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του γινομένου του ποσού της ζημίας, επί το ασφαλιστικό ποσό, δια του ποσού της πραγματικής τρέχουσας αξίας (αναλογικός όρος). 5. Τα έξοδα, τέλη και χαρτόσημο εξόφλησης του ασφαλίσματος, βαρύνουν τον ασφαλισμένο, εκτός αν 8/42

9 διαφορετικά αναφέρεται στο σχετικό ασφαλιστήριο. 6. Το ασφάλισμα για όλους τους ασφαλιστικούς κινδύνους εκτός της υποχρεωτικής αστικής ευθύνης περιλαμβάνει μόνο τη θετική ζημία και ποτέ την αποθετική, ούτε την μείωση της αγοραστικής αξίας του ασφαλισμένου οχήματος, ούτε τη ζημία από την στέρηση χρήσης αυτού, ούτε οποιαδήποτε άλλη άμεση ή έμμεση ζημία. 7. Για την καταβολή του ασφαλίσματος απαιτείται η προσκόμιση στην Εταιρεία όλων των πρωτοτύπων νομίμων παραστατικών. Άρθρο 6. Υπολογισμός ασφαλίσματος 1. Για τον υπολογισμό του ασφαλίσματος, λαμβάνεται σαν βάση η εμπορική αξία του αυτοκινήτου ή των βλαβέντων ανταλλακτικών αυτού κατά το χρόνο της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης, λαμβανομένης υπ όψη της φθοράς και παλαιότητας των. 2. Δασμοί, εισφορές και λοιπές υποχρεώσεις σε τρίτους, αναφερόμενες στην κτήση του αυτοκινήτου και των ανταλλακτικών δεν συνυπολογίζονται στο ποσό του ασφαλίσματος, εφ όσον ο ο δικαιούχος του ασφαλίσματος κύριος του αυτοκινήτου, απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής των. 3. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να θέσει το αυτοκίνητο το ταχύτερο δυνατό στην διάθεση της Εταιρεία ς, η οποία υποχρεούται να διενεργήσει πραγματογνωμοσύνη σε οκτώ εργάσιμες ημέρες. Πριν από την πάροδο της προθεσμίας αυτής, ο ασφαλιζόμενος δεν δικαιούται να προβεί ο ίδιος σε αποκατάσταση της ζημιάς,διαφορετικά η εταιρεία απαλλάσσεται της καταβολής ασφαλίσματος. Άρθρο 7. Εξαιρέσεις - Απαλλαγές - Περιορισμοί Δεν καλύπτονται και αποκλείονται της ασφάλισης όλων των προαιρετικά καλυπτόμενων κινδύνων αυτοκινήτων: 1. Ζημιές που θα επέλθουν εκτός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας. 2. Ζημιές που θα προκληθούν σε χρόνο που το αυτοκίνητο κινείται εκτός οδών προοριζομένων για την κυκλοφορία αυτοκινήτων ή σε οδούς που απαγορεύεται από τις αρχές η κυκλοφορία οχημάτων, σε πεζοδρόμους ή πεζοδρόμια. 3. Φθορές λόγω χρήσης, μείωσης απόδοσης, μείωσης εμπορικής αξίας, καθώς επίσης και αποθετικές ζημιές από τη στέρηση χρήσης του αυτοκινήτου. 4. Σε αυτοκίνητα ψυγεία και συναφή οι ζημιές των ψυκτικών ή θερμαντικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων γενικά από οποιαδήποτε αιτία. 5. Ζημιές σε μη συνήθη εξαρτήματα και εξοπλισμό του αυτοκινήτου. 6. Ειδικά σε ό,τι αφορά μεμονωμένη απώλεια σε συσκευές λήψης, μετάδοσης, αναπαραγωγής ήχου, εικόνας, πληροφοριών κλπ (ραδιοκασετόφωνο και συναφείς συσκευές), οι οποίες αποτελούν σταθερό προσάρτημα του ασφαλισμένου οχήματος, εκτός αν έχουν δηλωθεί και κατονομαστεί ειδικά από τον ασφαλισμένο και έχουν ασφαλιστεί με αξία. Επίσης, δεν καλύπτονται με το ασφαλιστήριο και αποκλείονται από την ασφάλιση προαιρετικά καλυπτόμενων κινδύνων αυτοκινήτων ζημίες που προκλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από κάποιο ή σαν συνέπεια κάποιου από τα παρακάτω γεγονότα, εκτός αν έχει εγγράφως συμφωνηθεί το αντίθετο. 7. Από πρόθεση του ασφαλισμένου, του λήπτη της ασφάλισης, του κυρίου, κατόχου και του οδηγού του αυτοκινήτου είτε των προστηθέντων υπ αυτών προσώπων στην οδήγηση ή την φύλαξη του ασφαλισμένου αυτοκινήτου. 8. Από συμμετοχή του ασφαλισμένου οχήματος σε επίσημους ή ανεπίσημους αγώνες ταχύτητος, επιδείξεις και σε εορταστικές παρελάσεις ή σε σχετικές δοκιμαστικές διαδρομές (προπονήσεις) και αποδεδειγμένα επικίνδυνη οδήγηση. 9. Από τρομοκρατικές πράξεις από επιδρομές εχθροπραξίες, πολεμικές επιχειρήσεις (είτε προ είτε μετά την κήρυξη πολέμου), εμφυλίου πολέμου, οχλαγωγίες, διαδηλώσεις, απεργίες, στάσεις, πραξικοπήματα ή επανάσταση και επίταξη κάθε είδους. 10. Άμεσα ή έμμεσα είτε αποκλειστικά είτε με συνδρομή και άλλων αιτιών από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή από ραδιενεργό μόλυνση, από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή οποιοδήποτε πυρηνικό κατάλοιπο. 11. Από σεισμό, πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου, τυφώνα, ανεμοστρόβιλο, κυκλώνα ή άλλη φυσική διαταραχή καθώς και από πτώση δένδρων ή άλλων αντικειμένων οφειλόμενη στα φυσικά αυτά φαινόμενα, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο. 12. Από οδηγό που δεν έχει την άδεια οδήγησης που προβλέπει ο νόμος για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί. Άδεια οδηγήσεως για άλλους τύπους οχημάτων δεν ισχύει. Η εξαίρεση αυτή ισχύει και στην περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς της ερασιτεχνικής ή επαγγελματικής άδειας οδήγησης κατά το χρόνο του ατυχήματος, ακόμη και αν ανανεώθηκε εκ των υστέρων, καθώς και όταν έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. 13. Σε περίπτωση ατυχήματος κατά το χρόνο που το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται από οδηγό, που εμπίπτει σε 9/42

10 οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις του άρθρου 9.2. των γενικών όρων ασφάλισης της αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων και λοιπών προαιρετικά καλυπτόμενων κινδύνων (κεφάλαιο Ι του παρόντος) χωρίς αυτό να έχει δηλωθεί στην εταιρεία, ώστε να εισπραχθεί αντίστοιχο επασφάλιστρο σε χρόνο προγενέστερο του ατυχήματος. 14. Εάν κατά το ατύχημα ο οδηγός του αυτοκινήτου ευρίσκεται υπό τη επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 του Κ.Ο.Κ και ανεξαρτήτως εάν η παράβαση αυτή συντέλεσε στην πρόκληση του ατυχήματος 15. Αν το όχημα χρησιμοποιείται για άλλη χρήση από αυτήν που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο και την άδεια κυκλοφορίας του και ανεξαρτήτως εάν η παράβαση αυτή συντέλεσε στην πρόκληση του ατυχήματος. 16. Από το μεταφερόμενο ή στο μεταφερόμενο με το αυτοκίνητο φορτίο, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο. 17. Όταν το όχημα μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες πέραν από το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανεξαρτήτως αν η παράβαση αυτή συνετέλεσε στην πρόκληση του ατυχήματος. 18. Άμεσα ή έμμεσα από έκρηξη ή φλόγες του οχήματος που μεταδόθηκε από αυτό ή από την διαρροή υγρών ή υγραερίων οποιασδήποτε φύσεως του οχήματος, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο. 19. Όταν το όχημα ωθείται από άλλη δύναμη εκτός της δικής του ή ωθεί άλλο όχημα ή αντικείμενο που κινείται σε τροχούς ή ρυμουλκεί άλλο όχημα ή κινηθεί χωρίς τον οδηγό, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο. 20. Κατά την διάρκεια της λειτουργίας των ως εργαλείων ειδικού τύπου οχημάτων, εργαλείων ή μηχανημάτων εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο. 21. Εξαιρούνται ζημίες που προκλήθηκαν μέσα σε οχηματαγωγά ή σε φορτηγίδα ή σε οποιοδήποτε πλοίο ή σιδηρόδρομο, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο. 22. Άμεσα από κύματα πίεσης τα οποία προκαλούνται από αεροσκάφος και οποιαδήποτε άλλη εναέρια μηχανή που ταξιδεύει με την ταχύτητα του ήχου ή με υπερηχητική ταχύτητα. 23. Υπό ή επί αυτοκινήτων οχημάτων χωρίς αριθμό κυκλοφορίας ασφαλισμένων για ατυχήματα αποκλειστικά μέσα σε συγκεκριμένο χώρο, εφόσον το ατύχημα έλαβε χώρα εκτός του χώρου αυτού. 24. Όταν το ασφαλισμένο όχημα δεν διαθέτει το πιστοποιητικό ΚΤΕΟ που το κρίνει κατάλληλο για την κυκλοφορία του, εφόσον αυτό απαιτείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία. 25. Μέσα σε φυλασσόμενους ή περιφραγμένους χώρους στους οποίους απαγορεύεται η κίνηση σε όλα τα οχήματα πλην των ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένων (π.χ. αεροδρόμια, στρατόπεδα κλπ). 26. Από την επιβολή προστίμων ή την εξαγορά ποινών που επιβλήθηκαν από διοικητικές, αστυνομικές ή δικαστικές αρχές λόγω παραβάσεων νόμων ή αστυνομικών διατάξεων από τον ασφαλισμένο, καθώς και τα σχετικά δικαστικά έξοδα από αποφάσεις των παραπάνω αρχών. 10/42

11 Άρθρο 8. Ειδικοί Όροι 8.1. ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 1. Αντικείμενο Ασφάλισης Με την κάλυψη αυτή η Εταιρεία αναλαμβάνει να αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο / Λήπτη της Ασφάλισης για τις Υλικές Ζημίες που θα επέλθουν στο ασφαλισμένο όχημα που περιγράφεται στο Ασφαλιστήριο εξ αιτίας σύγκρουσης του με άλλο όχημα, το οποίο κατά τον χρόνο της σύγκρουσης ήταν αποδεδειγμένα ανασφάλιστο, εφόσον η κάλυψη αυτή αναγράφεται ρητώς στον Πίνακα Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου και μέχρι του εκεί αναγραφόμενου ασφαλιστικού ποσού. Η Εταιρεία οφείλει να αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο / Λήπτη της Ασφάλισης μόνον εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Οι ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος να έχουν προκληθεί μετά από σύγκρουση αυτού με άλλο όχημα. Ζημίες από εκτροπή, ανατροπή, πρόσκρουση κτλ. του ασφαλισμένου οχήματος χωρίς σύγκρουση αυτού με άλλο όχημα δεν καλύπτονται. β) Να είναι γνωστά τα στοιχεία του ζημιογόνου ανασφάλιστου οχήματος, του οδηγού και του ιδιοκτήτη του. γ) Η έλλειψη ασφάλισης να συντρέχει τουλάχιστον έξι μήνες πριν το ατύχημα (η προηγούμενη ασφάλιση, αν υπάρχει, να έχει λήξει τουλάχιστον 180 ημέρες πριν το ατύχημα) και να αποδεικνύεται από έγγραφο της Τροχαίας και βεβαίωση της Υπηρεσίας Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιριών (ΥΣΑΕ). δ) Να έχει κληθεί στον τόπο του ατυχήματος και να έχει επιληφθεί η αρμόδια αστυνομική αρχή. ε) Η αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού του ανασφάλιστου οχήματος να προκύπτει κατά τρόπο αναμφισβήτητο και να αποδεικνύεται από δημόσια έγγραφα (ποινική δικογραφία ή δελτίο συμβάντων της Τροχαίας). στ) Το είδος και το ύψος των υλικών ζημιών του ασφαλισμένου οχήματος να αποδεικνύεται από φωτογραφίες, τιμολόγια και Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης, από πραγματογνώμονα οριζόμενο από την εταιρεία, η οποία πρέπει να ειδοποιείται, υποχρεωτικά προς τούτο, άμεσα από τον ασφαλισμένο και σε κάθε περίπτωση προ της επισκευής του οχήματος. ζ) Ο Ασφαλισμένος / Λήπτης της Ασφάλισης έχει διαφυλάξει όλα τα δικαιώματα του κατά του υπαίτιου οδηγού και του ιδιοκτήτη του Ανασφάλιστου Οχήματος, τα οποία εκχωρεί από τώρα στην Εταιρεία μέχρι του ποσού που θα λάβει από την Εταιρεία ως αποζημίωση, παρέχοντας στην Εταιρεία την πληρεξουσιότητα να ενεργήσει είτε εξώδικα είτε δικαστικά, στο όνομά της ή στο όνομα του Ασφαλισμένου / Λήπτη της Ασφάλισης για την αποζημίωσή της από οποιονδήποτε τρίτο κατά νόμο υπεύθυνο (οδηγό και ιδιοκτήτη του ανασφάλιστου οχήματος και το Επικουρικό Κεφάλαιο ή οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία ). Ο Ασφαλισμένος / Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή ή βοήθεια προς την Εταιρεία (ενδεικτικά μάρτυρες, πληρεξούσια, αποδεικτικά στοιχεία κτλ.), προκειμένου η τελευταία να επιδιώξει δικαστικά την ικανοποίηση της απαίτησης της κατά παντός κατά νόμο υπευθύνου. 2. Εξαιρέσεις Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης οι παρακάτω περιπτώσεις: α) Εάν δεν συντρέχουν σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις που αναγράφονται παραπάνω στο άρθρο β) Προϋπάρχουσες ζημίες ή φθορές, μείωση απόδοσης, μείωση της εμπορικής αξίας και τεχνικής αξίας του ασφαλισμένου οχήματος, δαπάνη μεταφοράς του ασφαλισμένου οχήματος, αξία των εντός αυτού μεταφερόμενων πραγμάτων, αποθετικές ζημίες από την στέρηση χρήσης του οχήματος ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, ηθική βλάβη καθώς και αξιώσεις συνεπεία σωματικών βλαβών ή θανάτου. γ) Ζημίες από εκτροπή, ανατροπή, πρόσκρουση κτλ. του ασφαλισμένου οχήματος χωρίς σύγκρουση αυτού με άλλο όχημα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ & ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αμέσως μόλις συμβεί κάτι για το οποίο μπορεί να ζητηθεί αποζημίωση ή βοήθεια με βάση το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτό, πρέπει ο ασφαλισμένος να ενημερώσει την Εταιρεία. Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία έχει στη διάθεση του ασφαλισμένου το τηλέφωνο (+30) ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Εάν έχει συμβεί ατύχημα με άλλο όχημα ή πεζό, ειδικός συνεργάτης της Εταιρείας θα σπεύσει στο τόπο του ατυχήματος προκειμένου να βοηθήσει τον οδηγό να συμπληρώσει την δήλωση ατυχήματος και να πάρει διάφορα άλλα χρήσιμα στοιχεία και φωτογραφίες. Η συμπλήρωση της δήλωσης ατυχήματος δεν σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος έχει ευθύνη για το ατύχημα. Εάν το ασφαλισμένο όχημα έχει ακινητοποιηθεί εξαιτίας του ατυχήματος η Εταιρεία θα φροντίσει για τη μεταφορά του στο συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου. Η δυνατότητα να στείλει η Εταιρεία ειδικό συνεργάτη ισχύει για το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας και συγκεκριμένα, για όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και για τα νησιά Κρήτη, Κέρκυρα, Ρόδο, Εύβοια, Κεφαλλονιά, Λέσβο, Κω, Λήμνο, Νάξο, Χίο, Σαλαμίνα, Πάρο, Σαντορίνη, Σύρο, Θάσο, Λέρο, Πόρο, Σάμο, Αίγινα, Σκιάθο, Σκόπελο, Τήνο και Άνδρο. 11/42

12 Επίσης, η δυνατότητα μεταφοράς του οχήματος ισχύει εφόσον το μικτό βάρος του δεν ξεπερνά τα κιλά ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BONUS MALUS Αντικείμενο Ασφάλισης Με την κάλυψη αυτή, η οποία ισχύει μόνον όταν αναγράφεται στην αντίστοιχη στήλη καλύψεων του ασφαλιστηρίου, η εταιρεία προστατεύει τον ασφαλιζόμενο από την επιβάρυνση (malus) που θα είχε αυτός σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος, που περιγράφεται στο ασφαλιστήριο, αποκλειστικά και μόνο για τις δύο (2) πρώτες ζημίες / ατυχήματα που τυχόν συμβούν μία δωδεκάμηνη περίοδο ασφάλισης και εφόσον πρόκειται για υλικές ζημίες μόνον συνολικής αξίας μέχρι ευρώ αθροιστικά. Κάθε επόμενη μετά τη δεύτερη ζημία / ατύχημα συνεπάγεται αυτόματα επιβάρυνση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Κεφαλαίου Ι του παρόντος ασφαλιστηρίου. Επίσης, αν η συνολική αξία των ζημιών / ατυχημάτων υπερβεί αθροιστικά τα ευρώ, θα υπάρξει αυτόματα επιβάρυνση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Κεφαλαίου Ι του παρόντος ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση που εξ ατυχήματος προκλήθηκαν σωματικές βλάβες ή θάνατος η παρούσα κάλυψη δεν ισχύει εξ αρχής. 12/42

13 8.4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 1. Η ασφάλιση αυτή καλύπτει τις περιπτώσεις που ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος υποστεί οποιαδήποτε σωματική βλάβη, που μπορεί να καθοριστεί με αντικειμενικότητα και η οποία συνιστά την άμεση, αποκλειστική και αποδεδειγμένη αιτία θανάτου ή ανικανότητάς του, συνεπεία αυτοκινητικού ατυχήματος, που θα συμβεί με υπαιτιότητά του κατά τη διάρκεια που αυτός οδηγεί το ασφαλισμένο όχημα και συγκεκριμένα κατά τη λειτουργία του, συνεπεία ή εξ αφορμής αυτής. 1.ΘΑΝΑΤΟΣ μέχρι ΕΥΡΩ ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ μέχρι ΕΥΡΩ ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΑΚΡΟΥ Η ΕΝΟΣ ΜΑΤΙΟΥ) Μέχρι ΕΥΡΩ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ εντός εκτός Νοσοκομείου συνεπεία ατυχήματος μέχρι ΕΥΡΩ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ από ατύχημα από την 4 η ημέρα και μέχρι 180 ημέρες ΕΥΡΩ Ορισμοί Οι επόμενοι ορισμοί όπου αναφέρονται στους Όρους της παρούσας κάλυψης έχουν την παρακάτω προσδιοριζόμενη έννοια: ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Θεωρείται ο κάτοχος του αυτοκινήτου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ο οδηγός του αυτοκινήτου τη στιγμή του ατυχήματος εάν είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον κάτοχο. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: Είναι μόνο το αυτοκίνητο που δηλώνεται γραπτά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 3. Έννοια Ατυχήματος Ατύχημα για τους σκοπούς αυτής της ασφάλισης, θα νοείται ο θάνατος ή και οι σωματικές βλάβες των ασφαλισμένων προσώπων που θα οφείλονται σε αιτία βίαιη, εξωτερική, τυχαία, ορατή, ξαφνική και απόλυτα ανεξάρτητη από τη θέληση των ασφαλισμένων ή και των δικαιούχων της αποζημίωσης, αποκλειόμενης κάθε άλλης αιτίας ή προϋπάρχουσας ασθένειας του ασφαλισμένου και με την προϋπόθεση ότι ο θάνατος ή οι σωματικές βλάβες θα επέλθουν το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος και ότι το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο ίσχυε κατά το χρόνο του ατυχήματος. 4. Υποχρεώσεις του ασφαλισμένου Όταν λάβει χώρα γεγονός που μπορεί να δώσει λαβή σε απαίτηση κατά της Εταιρεία ς, τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα ή οι δικαιούχοι ή και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί κατ εντολή και για λογαριασμό τους, υποχρεώνονται να το δηλώνουν γραπτά στην Εταιρεία και μάλιστα το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μέρες από την ημερομηνία επέλευσης του. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου ασφαλισμένου προσώπου απαιτείται άμεση τηλεγραφική ειδοποίηση στην Εταιρεία πριν από την κηδεία, ώστε να δοθεί σ αυτήν η δυνατότητα, πριν τον ενταφιασμό να προβεί σε διεξαγωγή νεκροψίας, αν βέβαια κάτι τέτοιο κριθεί σκόπιμο από την Εταιρεία. Κάθε πιστοποιητικό, πληροφορία ή αποδεικτικό στοιχείο που λογικά θα ζητήσει η Εταιρεία, πρέπει να προσκομίζεται χωρίς καμία επιβάρυνση της Εταιρεία ς. 5. Πληρωμή Αποζημίωσης Η πληρωμή του ασφαλίσματος πραγματοποιείται από την Εταιρεία αμέσως μετά την υποβολή και τον έλεγχο όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών εγγράφων. 6. Αποζημιώσεις σε περίπτωση θανάτου Αν εξαιτίας ατυχήματος και μέσα σε έξι (6) μήνες από τότε που συνέβη το ατύχημα αυτό, επέλθει ο θάνατος κάποιου ασφαλισμένου προσώπου, η Εταιρεία θα καταβάλλει στους δικαιούχος του, το ποσό που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή. Η αποζημίωση καταβάλλεται αφού οι δικαιούχοι με δικά τους έξοδα, συγκεντρώσουν και υποβάλλουν στην Εταιρεία τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Ληξιαρχική Πράξη θανάτου. 2. Πιστοποιητικό Θανάτου, γιατρού ή νοσοκομείου 3. Πιστοποιητικό Εφορίας, για τη δήλωση του ασφαλίσματος 4. Κληρονομητήριο (Πιστοποιητικό Δήμου ή κοινότητας που να καθορίζει τους κληρονόμους του θανόντος ασφαλισμένου προσώπου). 5. Αντίγραφο δικογραφίας Αστυνομικής Αρχής που έλαβε γνώση του ατυχήματος 6.Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, στο οποίο να αναφέρεται ότι δεν έχει δημοσιευτεί διαθήκη του θανόντος. Για οποιαδήποτε παροχή που καταβάλλει η Εταιρεία, η απόδειξη αποζημίωσης του ασφαλισμένου, ή του δικαιούχου ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου απ αυτόν προσώπου, θα απαλλάσσει ολοκληρωτικά την Εταιρεία από κάθε άλλη υποχρέωση για παροχή, σε σχέση με το ίδιο ατύχημα. 13/42

14 7. Παραγραφή Κάθε αξίωση ή απαίτηση που απορρέει από την παρούσα κάλυψη, παραγράφεται μετά πάροδο πέντε (5) ετών, από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε. 8. Παροχές α) Θάνατος: Αν από ατύχημα που καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο επέλθει ο θάνατος ασφαλισμένου προσώπου ή υποστεί σωματικές βλάβες, οι οποίες το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος, θα είναι η αποκλειστική αιτία του θανάτου του, το ασφαλισμένο για την περίπτωση αυτή ποσό περιέρχεται στους νόμιμους κληρονόμους του ασφαλισμένου προσώπου, εκτός κι αν ορίζονται γραπτά στο συμβόλαιο κάποιοι άλλοι δικαιούχοι του ασφαλίσματος. β) Μόνιμη ολική ανικανότητα: Αν αποδεχθεί ότι από καλυπτόμενο ατύχημα κάποιο ασφαλισμένο πρόσωπο υπέστη αμέσως ή το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος, ολοκληρωτική απόλυτη και διαρκή ανικανότητα σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα, η Εταιρεία θα καταβάλλει σ αυτό, ολόκληρο το για την περίπτωση αυτή ασφαλισμένο ποσό. Η Εταιρεία δεν υποχρεώνεται στην καταβολή του ασφαλισμένου ποσού πριν να κριθεί η ανικανότητα του ασφαλισμένου προσώπου, σαν οριστική και ανεπανόρθωτη, σαν μονιμή ολική ανικανότητα θεωρείται η: 1.Ολική απώλεια της όρασης και των δυο ματιών, ή των βραχιόνων, ή των δυο χεριών, ή των δύο ποδιών, ή της ταυτόχρονης απώλειας ενός χεριού και ενός ποδιού. 2.Κατάσταση ανίατης παραφροσύνης που θα καθιστά το ασφαλισμένο πρόσωπο ανίκανο για κάθε εργασία ή επαγγελματική απασχόληση και 3.Ολική παραλυσία Οι παραπάνω τρεις περιπτώσεις μόνιμης ολικής ανικανότητας συμφωνούνται περιοριστικά και όχι ενδεικτικά. γ) Απώλεια ενός άκρου ή ματιού: Αν κάποιο ατύχημα που καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο, επιφέρει σε ασφαλισμένο πρόσωπο απώλεια ενός χεριού ή ενός ποδιού ή ενός ματιού το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος, η Εταιρεία θα καταβάλλει στο πρόσωπο αυτό, το ασφαλισμένο ποσό που καθορίζεται στον Πίνακα για την περίπτωση αυτή. Απώλεια σύμφωνα με τα παραπάνω, σημαίνει ακρωτηριασμό από τον καρπό ή αστράγαλο ή πάνω από αυτά ή την πλήρη και ανεπανόρθωτη απώλεια της όρασης ενός ματιού. δ) Συντρέχουσες περιπτώσεις αποζημιώσεων: 1.Αν κάποιο ατύχημα υπάρξει περίπτωση για συρροή αξιώσεων αποζημίωσης για μόνιμη ολική ανικανότητα και για θάνατο, η Εταιρεία υποχρεώνεται στην πληρωμή μιας και μόνο αποζημίωσης. 2.Αν μετά την πληρωμή αποζημίωσης για απώλεια άκρου ή ματιού και μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος, επέλθει θάνατος ή μόνιμη ολική ανικανότητα του ασφαλισμένου προσώπου εξαιτίας του καλυπτόμενου ατυχήματος, η Εταιρεία θα καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ του ποσού που καταβλήθηκε για την απώλεια άκρου ή ματιού και του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας. 9. Ανώτατο Όριο ευθύνης της Εταιρεία ς Αν το αυτοκίνητο οδηγείται από τρίτο και συνεπιβαίνει σ αυτό και κάτοχός του, σε περίπτωση ατυχήματος τα καλυπτόμενα ποσά για κάθε παροχή ισχύουν και σαν ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρεία ς και για τα δύο καλυπτόμενα πρόσωπα, ιδιοκτήτη και οδηγό. Δηλαδή η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν καταβάλλει μεμονωμένα ή αθροιστικά αποζημίωση μεγαλύτερη από τα ασφαλισμένα ποσά που αναγράφονται σε κάθε παροχή. 10. Εξαιρέσεις Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης οι παρακάτω περιπτώσεις, όπως επίσης και οι άμεσες ή έμμεσες συνέπειες αυτών: α) κάθε φύσης και είδους ασθένειες ή παθήσεις, επαγγελματικές ή μη ακόμα και αν χαρακτηριστούν από το δικαστήριο σαν ατύχημα, καθώς και οι επιδράσεις ακτινών χ ή γενικά ραδιενεργών στοιχείων. β) ατυχήματα που άμεσα ή έμμεσα οφείλονται σε αναπηρία που προϋπήρχε της ασφάλισης, ή σε βαρείες ή χρονιάς μορφής ασθένειες, καθώς και στα επακόλουθα ή τις επιπλοκές αυτών. γ) Ατυχήματα που θα συμβούν κατά το χρόνο που τα ασφαλισμένα πρόσωπα ήταν μεθυσμένα ή βρίσκονταν κάτω από τη επήρεια ναρκωτικών ουσιών. δ) Ατυχήματα οφειλόμενα σε συμμετοχή σε αγώνες, διαγωνισμούς ακόμη και άτυπους, ανταγωνισμούς στοιχήματα, ακροβασίες, δοκιμές οχημάτων, επικίνδυνες ασκήσεις, αθλητικές συναντήσεις και διαπληκτισμούς. ε) Ατυχήματα άμεσα ή έμμεσα οφειλόμενα σε πολεμικά όπλα ή μέσα, ενέργειες εισβολής ή επιδρομής εχθρού, εξωτερικό ή εμφύλιο πόλεμο, πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις, ανταρσίες, κινήματα, οχλαγωγίες, απεργίες, επιτάξεις, πράξεις σφετερισμού εξουσίας, καταστάσεις πολιορκίας κ.λ.π στ) Η αυτοκτονία και οι συνέπειες της απόπειρας αυτοκτονίας, καθώς και οι άμεσες ή έμμεσες συνέπειες ενεργειών των δικαιούχων ή και οποιωνδήποτε άλλων ενδιαφερομένων. ζ) Οδήγηση αυτοκινήτων χωρίς την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια οδήγησης. η) Διαφορετική χρήση του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, από αυτή που καθορίζεται στην άδεια κυκλοφορίας. 14/42

15 θ) Ρυμούλκηση ή ώθηση του ασφαλισμένου αυτοκινήτου από οποιαδήποτε άλλη δύναμη εκτός από τη δική του, ή κατά χρόνο που το ασφαλισμένο αυτοκίνητο ωθεί ή ρυμουλκεί άλλο όχημα. ι) Ατυχήματα που θα συμβούν έξω από το ασφαλισμένο αυτοκίνητο, ή κατά το χρόνο που ο οδηγός ή κάποιος επιβαίνων, επιβιβάζεται ή αποβιβάζεται από αυτό. ια) Ατυχήματα που θα συμβούν εκτός ελληνικής επικράτειας. ιβ) Ηλίαση, ψύξη, κρυοπαγήματα, νευρική κατάπτωση, συμφορήσεις, δηλητηριάσεις, ερυσίπελας, ρευματισμοί, κιρσοί, μουδιάσματα, νευροκαβαλικέματα, κήλη, ισχιαλγίες. 15/42

16 8.5. ΠΥΡΚΑΓΙΑ 1. Αντικείμενο Ασφάλισης Με την κάλυψη αυτή η εταιρεία αναλαμβάνει να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο, μέχρι του ύψους του ασφαλιστικού ποσού που αναγράφεται στο πρώτο φύλλο του ασφαλιστηρίου, για ζημία που θα προκληθεί στο ασφαλιζόμενο όχημα από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού, έκρηξη, αυτανάφλεξη ή κακόβουλες ενέργειες τρίτων. 2. Εξαιρέσεις Εξαιρούνται ζημιές στο ασφαλισμένο όχημα από εμπρησμό ή άλλη αιτία με δόλια πρόθεση του ασφαλιζομένου ή ατόμων που ενεργούν με εντολή του ή για λογαριασμό του. Επίσης δεν καλύπτεται ζημιά που θα προκληθεί όταν το ασφαλισμένο όχημα έχει κλαπεί και δεν έχει κάλυψη ολικής κλοπής ή κατά την προσπάθεια κλοπής ή διάρρηξης αυτού και δεν έχει κάλυψη μερικής κλοπής ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Αντικείμενο Ασφάλισης Με την κάλυψη αυτή η εταιρεία αναλαμβάνει να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο, μέχρι του ύψους του ασφαλιστικού ποσού που αναγράφεται στο πρώτο φύλλο του ασφαλιστηρίου, για ζημίες στο ασφαλισμένο όχημα από πυρκαγιά ή έκρηξη που προέρχονται από τρομοκρατικές ενέργειες 8.7. ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ 1. Αντικείμενο Ασφάλισης α) Με την κάλυψη αυτή η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον ασφαλισμένο ή κύριο του ασφαλισμένου οχήματος το ασφάλισμα σε περίπτωση ολική κλοπής του οχήματος. β) Το αυτοκίνητο ασφαλίζεται για ποσό μέχρι την εμπορική αξία του κατά την στιγμή της επελεύσεως του κινδύνου και με ανώτατο όριο αποζημίωσης το ποσό που αναγράφεται στην οικεία θέση του ασφαλιστηρίου, ανεξαρτήτως του ποσού που ασφαλίζεται για διαφορετικούς κινδύνους. γ) Η υποχρέωση της Εταιρεία ς για καταβολή ασφαλίσματος ισχύει με την προϋπόθεση ότι η κλοπή δηλώθηκε αμέσως στην αστυνομική αρχή και στην Εταιρεία και γεννάται μετά παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε σχετική μήνυση και εφ όσον προσκομισθεί βεβαίωση ότι η μήνυση εκκρεμεί ακόμα και ότι το αυτοκίνητο δεν έχει βρεθεί. Η Εταιρεία ευθύνεται για την καταβολή ασφαλίσματος έστω και αν το αυτοκίνητο βρεθεί μετά τη παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, εκτός αν ο ασφαλιζόμενος επιλέξει να παρακρατήσει το αυτοκίνητο επιστρέφοντας το ποσό του ασφαλίσματος. Ο Ασφαλισμένος δεν δικαιούται να αποσύρει τη μήνυση ούτε μετά την καταβολή του ασφαλίσματος, διαφορετικά υποχρεούται να επιστρέψει στην Εταιρεία το ασφάλισμα εντόκως από την ημερομηνία καταβολής του. δ) Ως ολική κλοπή για τους σκοπούς του παρόντος θεωρείται η πλήρης φυσική απώλεια του ασφαλισμένου οχήματος και η μη ανεύρεσή του εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται παραπάνω. Ανεύρεση του οχήματος αλλά νομική αδυναμία απόδοσής του λόγω πράξης οποιασδήποτε αρχής δεν θεωρείται ως ολική κλοπή. Ζημιές ή απώλειες τμημάτων ή εξαρτημάτων του αυτοκινήτου που προξενήθηκαν κατά τη διάρκεια της κλοπής και πριν από την παρέλευση προθεσμίας των 90 ημερών δεν καλύπτονται με την παρούσα κάλυψη. ε) Για την καταβολή του ασφαλίσματος η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει: 1. Την παροχή από τον κύριο του αυτοκινήτου έγγραφης εντολής και ανέκκλητης πληρεξουσιότητας με την οποία θα δίνεται στην Εταιρεία το δικαίωμα να πουλήσει το αυτοκίνητο αν βρεθεί. 2. Την υπογραφή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, παρέχοντας την ευχέρεια στην Εταιρεία να ζητήσει την υπογραφή οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης της κυριότητας ή και της χρήσης του αυτοκινήτου σε οποιοδήποτε πρόσωπο. 3. Την υπογραφή συμβολαιογραφικού εγγράφου με το οποίο θα μεταβιβάζεται η χρήση του αυτοκινήτου σε περίπτωση που απαγορεύεται η μεταβίβαση της κυριότητας και για όσο διάστημα θα ισχύει η απαγόρευση της μεταβίβασης. Σε περίπτωση που απαγορεύεται και η παραχώρηση της χρήσης ο ασφαλισμένος υποχρεούται να εξουσιοδοτήσει την Εταιρεία όπως κατ εντολή του αλλά για δικό της λογαριασμό διαθέτει με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο το ανευρεθέν αυτοκίνητο. Σε οποιαδήποτε περίπτωση η Εταιρεία υποχρεούται με έξοδα της να καλύπτει τις νόμιμες υποχρεώσεις του κυρίου για την κυκλοφορία του αυτοκινήτου. 4. Έγγραφη βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι το ασφαλισμένο αυτοκίνητο δηλωνόταν από τον κύριό του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και ότι έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας των δύο τελευταίων ετών. 5. Αν το αυτοκίνητο βρεθεί μετά την καταβολή του ασφαλίσματος, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει την Εταιρεία αμέσως μετά την ανεύρεση του, διαφορετικά ευθύνεται σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή και αποθετικής ζημιάς της Εταιρεία ς από την παράλειψη ειδοποίησης της. Η Εταιρεία εξάλλου, όταν λάβει γνώση για την ανεύρεση του αυτοκινήτου, υποχρεούται να καλέσει εγγράφως τον ασφαλισμένο στην δηλωθείσα διεύθυνση του και να ζητήσει όπως εντός 10 ημερών δηλώσει εγγράφως αν επιθυμεί να κρατήσει το αυτοκίνητο επιστρέφοντας την καταβληθείσα αποζημίωση. Σε περίπτωση μη απαντήσεως μέσα στην προθεσμία των 10 ημερών ο ασφαλιζόμενος εκπίπτει από το δικαίωμα του αυτό. 2. Εξαιρέσεις Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης οι εξής περιπτώσεις: 16/42

17 α) Όταν επιληφθεί της κατοχής του οχήματος με κλοπή ή βία ή οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο συνδέεται με τον ασφαλισμένο ή λήπτη της ασφάλισης με εργασιακή ή εταιρική σχέση οποιασδήποτε μορφής ή με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή έργου ή τυγχάνει προστηθείς του ασφαλισμένου ή λήπτη της ασφάλισης ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας οποιουδήποτε βαθμού ή ανήκει στον ευρύτερο κύκλο συμφερόντων του ασφαλισμένου ή διευθύνεται άμεσα ή έμμεσα από αυτόν. β) Όταν το όχημα κλαπεί κατά το χρόνο που βρίσκεται υπό την ευθύνη οποιασδήποτε δημόσιας αρχής συνεπεία νόμιμης αφαίρεσης από τον κάτοχό του ΜΕΡΙΚΗ ΚΛΟΠΗ 1. Αντικείμενο Ασφάλισης Με την κάλυψη αυτή η Εταιρεία αναλαμβάνει να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση αφαίρεσης και / ή ζημιών εξαρτημάτων του ασφαλισμένου οχήματος συνεπεία διάρρηξης ή απόπειρας διάρηξής του, τα οποία είναι στέρεα προσδεδεμένα στο σώμα του και απολύτως απαραίτητα για την κίνηση και λειτουργία του, από τρίτα προς τον ασφαλισμένο ή λήπτη της ασφάλισης πρόσωπα, μέχρι του ύψους του ασφαλιστικού ποσού που αναγράφεται στο πρώτο φύλλο του ασφαλιστηρίου και με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης ή απόπειρας παραβίασής του. Για την καταβολή του ασφαλίσματος ο ασφαλισμένος υποχρεούται να δηλώσει και να καταγγείλει αμέσως την κλοπή ή την απόπειρα κλοπής ή διάρρηξης στην αρμόδια αστυνομική ή διωκτική αρχή και να υποβάλλει σχετική μήνυση και να προσκομίσει στην Εταιρεία σχετικό αντίγραφο. 2. Εξαιρέσεις Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης οι εξής περιπτώσεις: α) Όταν η απώλεια ή ζημιά των καλυπτομένων εξαρτημάτων προκληθεί με κλοπή ή βία ή οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη οποιουδήποτε προσώπου το οποίο συνδέεται με τον ασφαλισμένο ή λήπτη της ασφάλισης με εργασιακή ή εταιρική σχέση οποιασδήποτε μορφής ή με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή έργου ή τυγχάνει προστηθείς του ασφαλισμένου ή λήπτη της ασφάλισης ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας οποιουδήποτε βαθμού ή ανήκει στον ευρύτερο κύκλο συμφερόντων του ασφαλισμένου ή διευθύνεται άμεσα ή έμμεσα από αυτόν. β) Κατά το χρόνο που το ασφαλισμένο όχημα βρίσκεται υπό την ευθύνη δημόσιας αρχής συνεπεία νόμιμης αφαίρεσης από τον κάτοχό του. γ) Ζημία που θα προκληθεί σε όχημα ανοιχτού τύπου (cabrio), εφόσον δεν είχε δηλωθεί εξ αρχής στην πρόταση ασφάλισης, ότι το ασφαλισμένο όχημα είναι αυτού του τύπου ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ 1. Αντικείμενο Ασφάλισης Με την κάλυψη αυτή η Εταιρεία αναλαμβάνει να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο, μέχρι του ύψους του ασφαλιστικού ποσού που αναγράφεται στο πρώτο φύλλο του ασφαλιστηρίου, για ζημίες θραύσης των κρυστάλλων των πλευρικών παραθύρων και των ανεμοθωράκων (εμπρόσθιου και οπίσθιου) του ασφαλισμένου οχήματος, που είναι σταθερά και μόνιμα τοποθετημένα σε αυτό από τον κατασκευαστή του, συμπεριλαμβανομένων των ελαστικών μερών που βρίσκονται περιμετρικά των κρυστάλλων, των υλικών συγκόλλησης και στεγανοποίησης και της δαπάνης των εργασιών τοποθέτησης με απαλλαγή ανά ζημία σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου. Εφόσον ο ασφαλισμένος επισκευάσει την ζημία στο συνεργείο που υποδεικνύεται από την Εταιρεία, η εταιρεία θα καταβάλει απευθείας στο συνεργείο την αποζημίωση και ο ασφαλισμένος δεν θα επιβαρυνθεί με την απαλλαγή που ορίζεται στον πίνακα καλύψεων. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί τα κρύσταλλα οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο. 2. Εξαιρέσεις Εξαιρούνται ζημιές που θα προκληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κρύσταλλο του αυτοκινήτου εκτός των πλευρικών παραθύρων και των ανεμοθωράκων (εμπρόσθιου και οπίσθιου) του ασφαλισμένου οχήματος. Ενδεικτικά δεν καλύπτονται ζημίες στα φανάρια, τους δείκτες πορείας, την ηλιοροφή και τους καθρέπτες. Η εταιρεία δεν ευθύνεται: α) Για θραύση κρυστάλλων που οφείλεται σε πρόθεση του ασφαλισμένου, του λήπτη της ασφάλισης ή ατόμου που ενεργεί με εντολή ή για λογαριασμό τους. β) Για οποιαδήποτε επακόλουθη ζημία μέχρι της αντικαταστάσεως των θραυσθέντων κρυστάλλων. γ) Για θραύση που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών συντήρησης ή επισκευής του ασφαλισμένου αυτοκίνητου. δ) Εφόσον η αποκατάσταση της ζημίας έγινε σε συνεργείο που δεν υπέδειξε η Εταιρεία αυτήδεν θα ευθύνεται για τις δαπάνες αντικατάστασης των κρυστάλλων εφόσον είναι τεχνικά δυνατή, χωρίς να επηρεάζει την ασφάλεια του αυτοκινήτου, η επισκευή τους. ε) Επιφανειακές ζημιές (π.χ. γραμμώσεις από υαλοκαθαριστήρες). στ) ζημιά που θα προκληθεί όταν το ασφαλισμένο όχημα κλαπεί ή κατά την προσπάθεια κλοπής ή διάρρηξης αυτού 17/42

18 8.10. ΖΗΜΙΕΣ ΑΕΡΟΣΑΚΩΝ (ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 1. Αντικείμενο Ασφάλισης Με την κάλυψη αυτή η Εταιρεία αναλαμβάνει να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο, μέχρι του ύψους του ασφαλιστικού ποσού που αναγράφεται στο πρώτο φύλλο του ασφαλιστηρίου, για ζημίες στους αερόσακους του ασφαλισμένου αυτοκινήτου. Η ζημία στους αερόσακους πρέπει απαραιτήτως να έχει προέλθει από ενεργοποίηση αυτών λόγω ατυχήματος(σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή,) Η κάλυψη ζημιών στον αερόσακο συνεπεία ατυχήματος δεν ισχύει σε περίπτωση που το όχημα έχει επισκευασθεί προτού επιθεωρηθεί από την εταιρεία ή δεν θα επισκευασθεί. 2. Εξαιρέσεις Εξαιρούνται ζημίες στα ηλεκτρονικά ή ηλεκτρικά μέρη που είναι απαραίτητα για την λειτουργία των αερόσακων, όπως ηλεκτρονικός εγκέφαλος κτλ. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημίες που δεν οφείλονται σε ενεργοποίηση των αερόσακων λόγω ατυχήματος ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ Αντικείμενο Ασφάλισης Με την κάλυψη αυτή η Εταιρεία αναλαμβάνει να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο, μέχρι του ύψους του ασφαλιστικού ποσού που αναγράφεται στο πρώτο φύλλο του ασφαλιστηρίου, για ζημία που θα προκληθεί στο ασφαλισμένο όχημα κατά το χρόνο της μεταφοράς του από πλοίο, φορτηγό αυτοκίνητο, σιδηρόδρομο, αεροπλάνο, το οποίο εκτελεί κανονικό δρομολόγιο ή κατά την φόρτωση ή εκφόρτωσή του από τα παραπάνω μεταφορικά μέσα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές μεταφοράς οχημάτων ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 1. Αντικείμενο Ασφάλισης Με την κάλυψη αυτή η Εταιρεία αναλαμβάνει να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο, μέχρι του ύψους του ασφαλιστικού ποσού που αναγράφεται στο πρώτο φύλλο του ασφαλιστηρίου, για ζημία που θα προκληθεί στο ασφαλισμένο όχημα αποκλειστικά και μόνο από πλημμύρα, ανεμοθύελλα, χιονοθύελλα, πτώση αντικειμένων, χαλάζι και σεισμό υπό την προϋπόθεση ότι τα ανωτέρω φαινόμενα θα προκαλέσουν καταστροφές μαζικής εκτάσεως. 2. Εξαιρέσεις Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης οι εξής περιπτώσεις: α) Ζημία που θα προκληθεί από καθίζηση εδάφους. β) Ζημία σε μη συνηθισμένα εξαρτήματα και εξοπλισμό του ασφαλισμένου οχήματος. γ) Ζημία που θα προκληθεί στα ελαστικά μέρη του ασφαλισμένου οχήματος, εφόσον δεν συντρέχει με άλλες ζημίες καλυπτόμενες από την παρούσα ασφάλιση. δ) Ζημίες προξενούμενες στις μη μεταλλικές κουκούλες οροφής (soft top) των αυτοκινήτων ανοιχτού τύπου (cabrio), εφ όσον αυτές δεν συντρέχουν με άλλες ζημιές καλυπτόμενες από την παρούσα ασφάλιση. ε) Ζημία που θα προκληθεί στο ασφαλισμένο όχημα από κακή του συντήρηση ή και μηχανική του βλάβη. στ) Στην ασφάλιση αυτοκινήτων ψυγείων ή θερμοθαλάμων, ζημία των ψυκτικών ή θερμαντικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων γενικά ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ-ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ, ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΒΛΑΒΕΣ 1. Αντικείμενο Ασφάλισης Καλύπτονται οι ζημιές στο ασφαλιζόμενο αυτοκίνητο που θα γίνουν άμεσα από: α) Πράξεις προσώπων που παίρνουν μέρος σε διατάραξη της δημόσιας τάξης. β) Εσκεμμένες πράξεις απεργούντων ή εργατών ανταπεργούντος εργοδότου, που γίνονται για υποστήριξη απεργίας ή για αντίσταση κατά του ανταπεργούντος εργοδότου. γ) Πράξεις νόμιμης αρχής για πρόληψη ή καταστολή ή απόπειρα καταστολής των παραπάνω (α) & (β) αναφερόμενων πράξεων. δ) Καλύπτονται οι ζημιές στο ασφαλιζόμενο αυτοκίνητο που θα προξενηθούν άμεσα από οποιαδήποτε κακόβουλη δραστηριότητα η ενέργεια που διαπράττεται από τρίτα προς τον ασφαλισμένο πρόσωπα. Ζημιές συνεπεία πρόσκρουσης ή σύγκρουσης με άλλο ή από άλλο όχημα με οποιοδήποτε τρόπο, σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρείται για σκοπό της παρούσης σαν κακόβουλη ενέργεια. Οι καλύψεις αυτές παρέχονται μόνο με ταυτόχρονη κάλυψη ιδίων ζημιών και ισχύει η αντίστοιχη με τις ίδίες ζημιές απαλλαγή. 2. Εξαιρέσεις Από την κάλυψη αυτή εξαιρούνται οι ζημιές: α) Από κατάσχεση ή επίταξη κυβερνητικής δημοτικής ή άλλης αρχής που ενεργεί νόμιμα. β) Από τα επακόλουθα ή τις έμμεσες συνέπειες των κινδύνων που καλύπτονται με τον παρόντα όρο. γ) Από πόλεμο, εισβολή, πράξη αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξίες και εμφύλιο πόλεμο. δ) Από ανταρσία ενόπλων κρατικών δυνάμεων, πολιτικών ταραχών που φθάνουν σε κλίμακα λαϊκής εξέγερσης ή 18/42

19 ισοδυναμούν με λαϊκή εξέγερση, στρατιωτικό κίνημα, εξέγερση, ανταρσία, επανάσταση. ε) Εξαιρούνται ζημιές που θα γίνουν από πυρκαγιά ή έκρηξη, καθώς επίσης και ζημιές ή απώλειες που θα προκληθούν από κλοπή, διάρρηξη ή υπεξαίρεση ή κατά τη διάρκεια ή απόπειρα κλοπής, διάρρηξης ή υπεξαίρεσης. στ) Εξαιρούνται ζημίες προξενούμενες στις μη μεταλλικές κουκούλες οροφής (soft top) των αυτοκινήτων ανοιχτού τύπου (cabrio), εφ όσον αυτές δεν συντρέχουν με άλλες ζημιές καλυπτόμενες από την παρούσα ασφάλιση ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 1. Αντικείμενο Ασφάλισης α) Με την κάλυψη αυτή η Εταιρεία αναλαμβάνει να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο για ζημιές στο ασφαλιζόμενο αντικείμενο προκαλούμενες αποκλειστικά και μόνο από σύγκρουση με άλλο όχημα ή σταθερό ή κινητό αντικείμενο, πρόσκρουση επί του ασφαλισμένου οχήματος άλλου αυτοκινήτου ή κινητού αντικειμένου, εκτροπή του ασφαλισμένου οχήματος από την φυσιολογική του πορεία ή ανατροπή β) Η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για την καταβολή του πέραν της προβλεπόμενης απαλλαγής ποσού που αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων για κάθε ζημιά. γ) Το αυτοκίνητο ασφαλίζεται για ποσό μέχρι την εμπορική αξία του κατά την στιγμή της επελεύσεως του κινδύνου και με ανώτατο όριο αποζημίωσης το ποσό που αναγράφεται στην οικεία θέση του ασφαλιστηρίου, ανεξαρτήτως του ποσού που ασφαλίζεται για διαφορετικούς κινδύνους. δ) Η ασφάλιση δεν καλύπτει ζημίες σε μη συνήθη εξαρτήματα και εξοπλισμό του αυτοκινήτου, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία. ε) Η Εταιρεία θα ενημερώνει τον ασφαλισμένο / λήπτη της ασφάλισης σχετικά με τα συνεργαζόμενα με αυτήν εξουσιοδοτημένα από τον κατασκευαστή του ασφαλισμένου οχήματος συνεργεία, σε ένα εκ των οποίων ο ασφαλισμένος / λήπτης της ασφάλισης μπορεί να επισκευάσει το όχημά του. Εφόσον η Εταιρεία υπέδειξε στον ασφαλισμένο / λήπτη της ασφάλισης συνεργαζόμενο με αυτήν συνεργείο εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή του ασφαλισμένου οχήματος στην πόλη της κατοικίας του ασφαλισμένου / λήπτη της ασφάλισης και ο ασφαλισμένος / λήπτης της ασφάλισης επισκευάσει το όχημά του σε τρίτο συνεργείο και το τελευταίο χρεώσει για την επισκευή ποσό μεγαλύτερο από αυτό που θα χρέωνε το συνεργαζόμενο με την Εταιρεία συνεργείο βάσει έγγραφης προσφοράς, τότε η Εταιρεία θα καταβάλει κατ ανώτατο όριο ως αποζημίωση το ποσό που θα χρέωνε το συνεργαζόμενο με αυτήν συνεργείο επισκευής. 2. Εξαιρέσεις α) Εξαιρούνται ζημιές προξενούμενες στο ασφαλισμένο συνεπεία κακής συντήρησης του. β) Εξαιρούνται ζημιές προξενούμενες στα ελαστικά του αυτοκινήτου και τα μηχανικά αυτού μέρη, εφ όσον αυτές δεν συντρέχουν με άλλες ζημιές καλυπτόμενες από την παρούσα ασφάλιση. γ) Εξαιρούνται ζημίες προξενούμενες στις μη μεταλλικές κουκούλες οροφής (soft top) των αυτοκινήτων ανοιχτού τύπου (cabrio), εφ όσον αυτές δεν συντρέχουν με άλλες ζημιές καλυπτόμενες από την παρούσα ασφάλιση. δ) Εξαιρούνται ζημίες που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια που το ασφαλισμένο όχημα έχει κλαπεί από το νόμιμο κάτοχό του, εκτός αν καλύπτεται για τον κίνδυνο κλοπής. ε) Σε κάθε ζημιά η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το ποσό της απαλλαγής που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, με το οποίο επιβαρύνεται ο ασφαλισμένος ΚΛΟΠΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗΧΟΥ Αντικείμενο Ασφάλισης α) Καλύπτει τον κίνδυνο κλοπής συσκευών λήψης, μετάδοσης, αναπαραγωγής ήχου, οι οποίες αποτελούν σταθερό προσάρτημα του ασφαλιζόμενου αυτοκινήτου εφόσον η σχετική κάλυψη αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου και κατ ανώτατο όριο μέχρι του ποσού που αναγράφεται εκεί μετά από διάρρηξη ή απόπειρα διάρρηξης του ασφαλισμένου οχήματος. Ο κίνδυνος αυτός δεν καλύπτεται σε περίπτωση που επήλθε μετά από τροχαίο ατύχημα ή μετά από πυρκαγιά ή μετά από ολική κλοπή του ασφαλισμένου αυτοκινήτου. β) Αποζημιωτέα αξία είναι η τρέχουσα εμπορική αξία της συσκευής κατά την ημερομηνία επέλευσης του κινδύνου. γ) Από την κάλυψη εξαιρούνται οι συσκευές που εκ της κατασκευής τους πρέπει να αφαιρούνται από το αυτοκίνητο για προστασία κατά της κλοπής (αφαιρούμενες προσόψεις, αφαιρούμενες συσκευές κτλ.) καθώς και πάσης φύσεως συσκευές λήψης, μετάδοσης, αναπαραγωγής εικόνας και πληροφοριών. δ) Ο λήπτης της ασφάλισης ή ασφαλισμένος υποχρεούται (α) να αποδείξει την επέλευση του κινδύνου με την προσκόμιση αντιγράφου του δελτίου συμβάντων της επιληφθείσης Αστυνομικής Αρχής από την οποία να προκύπτει ότι δήλωσε το αργότερο εντός 24 ωρών από τότε που έλαβε γνώση για την συγκεκριμένη απώλεια και να προσκομίσει στην εταιρεία αντίγραφο της σχετικής μήνυσης που υπέβαλε και (β) να αποδείξει την κατοχή της κλαπείσης συσκευής προσκομίζοντας στην εταιρεία τιμολόγιο αγοράς ή βεβαίωση του κατασκευαστή του αυτοκινήτου ότι η συσκευή αποτελούσε εξοπλισμό του συγκεκριμένου μοντέλου, διαφορετικά η εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση προς αποζημίωση. 19/42

20 ε) Για την καταβολή της αποζημίωσης η εταιρεία δικαιούται να ζητήσει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω για την ασφάλιση ολικής ή μερικής κλοπής ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ 1. Αντικείμενο Ασφάλισης Με τη κάλυψη αυτή η Εταιρεία καλύπτει τα έξοδα ενοικίασης επιβατικού ιδιωτικής χρήσης αυτικινήτου με κινητήρα μέχρι κυβικά εκατοστά, σε περίπτωση που το ασφαλισμένο όχημα κλαπεί ή που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί επειδή επισκευάζεται εξαιτίας ζημιάς από πυρκαγιά, μερική κλοπή, πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, εκτροπή, σεισμό, πλημμύρα, θύελλα, χιόνι ή χαλάζι και για την επισκευή του απαιτείται παραμονή στο συνεργείο περισσότερο από 24 ώρες. Για τις περιπτώσεις ζημιάς του ασφαλισμένου οχήματος από πυρκαγιά, μερική κλοπή, πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, εκτροπή, σεισμό, πλημμύρα, θύελλα, χιόνι ή χαλάζι, τα έξοδα ενοικίασης καλύπτονται για όσο διάστημα απαιτείται για την επισκευή του αλλά όχι για περισσότερες από 15 ημέρες. Για τη περίπτωση κλοπής του ασφαλισμένου οχήματος, τά έξοδα ενοικίασης καλύπτονται μέχρι την ανεύρεσή του αλλά όχι για περισσότερες από 15 ημέρες. Η Εταιρεία καλύπτει αποκλειστικά και μόνο το κόστος ενοικίασης του αυτοκινήτου και το κόστος ασφάλισής του για τις καλύψεις αστικής ευθύνης με τα ελάχιστα υποχρεωτικά όρια ασφάλισης, πυρκαγιάς και ολικής κλοπής με ασφαλισμένο ποσό μέχρι τη τρέχουσα εμπορική του αξία. Προϋποθέσεις παροχής ενοικίασης αυτοκινήτου αντικατάστασης 1.Να υπάρχει απαίτηση για αποζημίωση του συμβαλλόμενου ή του ασφαλισμένου για μια από τις πιο πάνω αναφερόμενες περιπτώσεις ζημιών του ασφαλισμένου οχήματος και να καλύπτεται η ζημιά από το ασφαλιστήριο. 2.Ο ασφαλισμένος να ενοικιάσει το αυτοκίνητο από εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων με την οποία συνεργάζεται η Εταιρεία και που αυτή θα υποδείξει. 3.Ο ασφαλισμένος να έχει τις προϋποθέσεις που απαιτούν οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, δηλαδή να είναι τουλάχιστον 21 ετών και να διαθέτει άδεια οδήγησης τουλάχιστον επί ένα χρόνο καθώς και πιστωτική κάρτα. 2. Εξαιρέσεις Δεν παρέχεται αποζημίωση για τις πιο κάτω περιπτώσεις: 1.Εάν κρατηθεί από τον ασφαλισμένο το νοικιασμένο αυτοκίνητο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που ορίζεται πιο πάνω για κάθε περίπτωση ζημιάς του ασφαλισμένου οχήματος, για το παραπάνω αυτό χρονικό διάστημα. 2.Για οποιαδήποτε ευθύνη του ασφαλισμένου προς την εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων 20/42

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος; Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ. 2109310807 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ο συνεργάτης μας θα προσέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/ τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή του από το Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 9 Άρθρο 1 Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης 9 Άρθρο 2 Ισχύς της Ασφάλισης 9 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ

O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ Ισχύουν από Δεκέμβριο 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΤΜΗΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Ασφάλιση Αυτοκινήτου Ασφάλιση Αυτοκινήτου Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του N.Δ 400/70 του N.489/76, που κωδικοποιήθηκε από το Π.Δ. 237/86, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον Ν.3557/2007,

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200. Καλώς ήλθατε στην Υδρόγειο και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας! Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του αυτοκινήτου σας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Νοέμβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.489/76, του π.δ 237/86 του Ν.2496/97,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Σεπτέμβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Μάϊος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 5 Άρθρο 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ... 5 Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 5 Άρθρο 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ... 5 Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Eurobasic

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων. Ασφάλισης Οχημάτων

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων. Ασφάλισης Οχημάτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Οχημάτων Σελίδα 1 από 13 Σελίδες Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Αγαπητοί Ασφαλισμένοι, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική,

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN NP insurance ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Ιανουάριος 09 Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 3 ΚΛΟΠΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ 5 ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Ή ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 6 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Euroeconomy

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Αγαπητοί Ασφαλισμένοι, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική,

Διαβάστε περισσότερα

γ. Την Αίτηση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία. ζ. Από τους όρους ασφάλισης του Βιβλίου Γενικών και Ειδικών όρων.

γ. Την Αίτηση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία. ζ. Από τους όρους ασφάλισης του Βιβλίου Γενικών και Ειδικών όρων. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ αναλαµβάνει να αποζηµιώσει τον ασφαλιζόµενο ή/και τον τρίτο για ζηµιές που θα συµβούν κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύµβασης σύµφωνα µε: α. Το Ασφαλιστήριο, που συνοδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Personal solutions. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος

Personal solutions. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Ασφάλεια Οχήματος Personal solutions ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Έδρα Ασφαλιστικής Εταιρείας ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 119, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμοστέο

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr MOTOR ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! www.generali.gr Μην ξεχνάτε! Φροντίδα Ατυχήματος 210 34 97 023 Το τηλέφωνο ισχύει επίσης και για την οδική βοήθεια εφόσον υπάρχει κάλυψη.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ι. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Για την χρήση του Τιμολογίου Αυτοκινήτων, η χώρα χωρίζεται στις παρακάτω γεωγραφικές περιοχές: 1. ΑΤΤΙΚΗ & ΝΗΣΙΑ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ Άρθρο 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύµφωνα µε: την ισχύουσα Ασφαλιστική Νοµοθεσία, τις ασφαλιστικές παροχές και τα εγκεκριµένα τιµολόγια, τους παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΟΓΕΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΟΓΕΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΟΓΕΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. /τος 400/70, του Ν.489/76, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Περιεχόμενα σελ. Γενικοί όροι αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος και λοιπών, προαιρετικά καλυπτόμενων, ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 Σύντομη εταιρική παρουσίαση Είμαστε 100% θυγατρική εταιρία του Ασφαλιστικού Ομίλου - ΑΧΑ με παγκόσμια παρουσία. 34 Υποκαταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ «ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ»:Το κεφάλαιο επιβίωσης και το κεφάλαιο θανάτου όπου: α. «Κεφάλαιο επιβίωσης» είναι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Περιεχόμενα 01 Ασφάλιση Κατοικίας Ενυπόθηκων Κατοικιών 01.1 Flexa...05 01.2 Complet...06 Oikos 01.3 Oikos Basic...09

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 12

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 12 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας Είναι το Τηλεφωνικό Κέντρο, στο οποίο απευθύνεται ο ασφαλισμένος στην περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης.».

Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας Είναι το Τηλεφωνικό Κέντρο, στο οποίο απευθύνεται ο ασφαλισμένος στην περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης.». ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ Ασφαλιστής Η Ασφαλιστική Εταιρία Οδικής Βοήθειας µε την επωνυµία "EUROP ASSISTANCE, που εδρεύει στην Γαλλία και διατηρεί νομίμως υποκατάστημα στην

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 1.1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών εκφόρτωσης υλικών του Α ΜΗΕ Α.Ε µε γερανούς, αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της σύµβασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αριθ. 403 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4261/2014 Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496 Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.1997) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας»)

Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας») AIG Τμήμα Αποζημιώσεων Εμπορικών & Βιομηχανικών Κινδύνων Πρωτόκολλο διαχείρισης αποζημιώσεων Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας») Το όραμά μας είναι να είμαστε,

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP. NP insurance NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP. NP insurance NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NP insurance NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι από 8/8/2013 η Εταιρεία αναπροσαρμόζει το τιμολόγιο των ενοικιαζομένων οχημάτων όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο.

Σας ενημερώνουμε ότι από 8/8/2013 η Εταιρεία αναπροσαρμόζει το τιμολόγιο των ενοικιαζομένων οχημάτων όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Λεωφ. Συγγρού 254-258, 176 72 Καλλιθέα, Αθήνα Τ: (+30) 210 9477200, F: (+30) 210 9590078 E: ydrogios@ydrogios.gr, www.ydrogios.gr Καλλιθέα, 07.08.2013

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP insurance ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ (CAR) NEW PROJECT ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Ιανουάριος 09 Σελίδα 1 από 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ 3 ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 4 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 4 ΕΙΔΗ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Έκδοση 05.2014

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Έκδοση 05.2014 ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Έκδοση 05.2014 INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 1 Καλωσήρθατε στην Anytime H INTEPAMEPIKAN EΛΛHNIKH ETAIPIA AΣΦAΛIΣEΩN ZHMIΩN A.E. αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ. Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ. (αγροτικά αυτοκίνητα) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσήρθατε στην Anytime

Καλωσήρθατε στην Anytime INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 1 Καλωσήρθατε στην Anytime H INTEPAMEPIKAN EΛΛHNIKH ETAIPIA AΣΦAΛIΣEΩN ZHMIΩN A.E. αναλαμβάνει να αποζημιώνει τον ασφαλισμένο και τον

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ.Ε. (Αυτοκίνητα) Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης 20322/0514 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτησή σας από τις υπηρεσίες μας: Συμβουλευθείτε το έντυπο «Μοναδικές Υπηρεσίες και Εξυπηρέτηση» Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.anytime.gr/compensation-process

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν)

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΤΗΛ.2310/296.527/296-509 -FAX.2310/228.221 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ **************************** ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

AIG Ασφάλεια Οχήματος

AIG Ασφάλεια Οχήματος AIG Ασφάλεια Οχήματος Γιατί να ασφαλίσω το αυτοκίνητό μου στην AIG; Εμπιστευτείτε την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας στην AIG, μια εταιρία με ηγετική θέση στη διεθνή αγορά Γενικών Ασφαλίσεων, με περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Νομικής Προστασίας

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Νομικής Προστασίας Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Όροι Νομικής Προστασίας Περιεχόμενα σελ. D.A.S. - HELLAS Ι. Γενικοί όροι ασφαλίσεως νομικής προστασίας... 3 ΙΙ. Ειδικοί όροι ασφαλίσεως ποινικής νομικής προστασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ. Παλαιολόγου 14 Ν. Σμύρνη 171 21 Τηλ. 210 9320900 Fax 210 9353565 e-mail:info@okto.gr web-site: www.okto.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 παρ. 2 Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει: τα στοιχεία των συμβαλλομένοων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. τη διάρκεια της ασφαλιστικής

Άρθρο 1 παρ. 2 Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει: τα στοιχεία των συμβαλλομένοων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. τη διάρκεια της ασφαλιστικής Άρθρο 1 παρ. 2 Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει: τα στοιχεία των συμβαλλομένοων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. τη διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης. το πρόσωπο ή το αντικείμενο και τη χρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης

Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης Από την κυκλοφορία του εγχειριδίου «Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης - Β έκδοση» μέχρι σήμερα, έχουν σημειωθεί αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. M. Φαράντου Ε.Α.Ε.Ε.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. M. Φαράντου Ε.Α.Ε.Ε. ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/5/26.01.2011 2011 ΤτΕ περί Διαδικασίας διακανονισμού ζημιών & καταβολής αποζημιώσεων από σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης από τη χρήση οχημάτων & συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Φροντίδας Ατυχήματος και Mεταφοράς Συνεπεία Ατυχήματος

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Φροντίδας Ατυχήματος και Mεταφοράς Συνεπεία Ατυχήματος Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Όροι Φροντίδας Ατυχήματος και Mεταφοράς Συνεπεία Ατυχήματος ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Η Mapfre Asistencia ιεθνής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ Το Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: Generali Hellas Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία Κεντρικά Γραφεία:

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Anytime Η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ασφάλεια της Anytime σάς συνοδεύουν παντού και πάντα. Η Anytime βρίσκεται κοντά σας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡ. 6 ΠΑΡ. 6 Π.Δ. 237/86 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ...

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡ. 6 ΠΑΡ. 6 Π.Δ. 237/86 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ... ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡ. 6 ΠΑΡ. 6 Π.Δ. 237/86 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ... Ζητώ την αποζημίωσή μου για το ατύχημα που έγινε στις... και ώρα... στην περιοχή... και στην οδό... Παραθέτω

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι εταιρείες Reckitt Benckiser και ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με τα καταστήματα My Market διοργανώνουν διαγωνισμό με τίτλο «Ας κάνουμε αυτή τη χρονιά, χρονιά υγείας: Ξύστε και Κερδίστε 56 ατμομάγειρες

Διαβάστε περισσότερα

1.7. Ασφαλιστικός κίνδυνος. 1.8. Ατύχηµα ή ζηµία. 1.9. Ασφαλιστικό ποσό - Όριο ευθύνης. 1.10. Απαλλαγή ανά ζηµία. 1.11. Ασφάλισµα. 1.12.

1.7. Ασφαλιστικός κίνδυνος. 1.8. Ατύχηµα ή ζηµία. 1.9. Ασφαλιστικό ποσό - Όριο ευθύνης. 1.10. Απαλλαγή ανά ζηµία. 1.11. Ασφάλισµα. 1.12. Γενικοί όροι ασφαλιστηρίου συµβολαίου Σκάφους Αναψυχής ERGO A.A.E.Z. Κωδικός όρων : 15.21/8.6.2011 ΑΡΘΡΟ 1. Ορισµοί Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι), όπου απαντώνται στο παρόν ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Με την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα