ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2004"

Transcript

1 ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2004 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τουριστικών Συνοδών που εργάζονται, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, σε Τουριστικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 5/ ) 1. Με αίτησή της προς τον Ο.ΜΕ.. (Αριθµ. Πρωτ. 565/07 της ), η πρωτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων, µε την επωνυµία Πανελλήνιο Σωµατείο Τουριστικών Συνοδών ζήτησε την παροχή υπηρεσιών ιαιτησίας, για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας, που δηµιουργήθηκε µεταξύ αυτής και της εργοδοτικής οργάνωσης µε την επωνυµία Πανελλήνια Οµοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισµού και αφορά στη σύναψη εθνικής οµοιοεπαγγελµατικής συλλογικής σύµβασης εργασίας, που θα ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τουριστικών Συνοδών που εργάζονται, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. 2. Την , µε κλήρωση, αναδείχθηκα ιαιτητής. 3. Την ανέλαβα τα καθήκοντά µου. 4. Με πρόσκλησή µου, την , κάλεσα τα ενδιαφερόµενα µέρη σε ακρόαση, για συζήτηση της διαφοράς, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.., στην Αθήνα (Πλατεία Βικτωρίας 7). Στην πρόσκλησή µου αυτή δεν προσήλθαν οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς, παρά µόνον αντιπρόσωπος του εξουσιοδοτηµένου δικηγόρου της εργοδοτικής πλευράς κ. Σοφοκλέους, προσερχόµενη στα γραφεία του Ο.ΜΕ.. ειδοποίησε ότι αυτός δεν µπορεί να παραστεί τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία. 5. Με δεύτερη πρόσκλησή µου, την , κάλεσα πάλι τα ενδιαφερόµενα µέρη σε ακρόαση, για συζήτηση της διαφοράς, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.., στην Αθήνα (Πλατεία Βικτωρίας 7). Στην πρόσκλησή µου αυτή δεν προσήλθαν εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς. 6. Αφού έλαβα υπόψη: 6.1. Ότι η προσφυγή στη ιαιτησία νόµιµα έγινε, µονοµερώς, από την ενδιαφερόµενη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων, η οποία αποδέχθηκε την πρόταση του Μεσολαβητή, που απέρριψε η εργοδοτική 1

2 πλευρά Το έγγραφο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισµού, προς τον ΟΜΕ, µε αριθµ. πρωτ. 1445/ , µε το οποίο η παραπάνω εργοδοτική οργάνωση αρνείται, επί της ουσίας, τη συµµετοχή της στη διαδικασία διαιτησίας Την από εξώδικη πρόσκληση σε διαπραγµατεύσεις της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων, προς την προαναφερθείσα εργοδοτική οργάνωση, µε την οποία καλείται αυτή σε έναρξη διαπραγµατεύσεων µε σκοπό την κατάρτιση και υπογραφή Σ.Σ.Ε Ότι η εξώδικη πρόσκληση κοινοποιήθηκε στην εργοδοτική οργάνωση και στο Υπουργείο Εργασίας Τη µε αριθµ. πρωτ. 126/ αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων, προς τον ΟΜΕ, για παροχή υπηρεσιών Μεσολάβησης για την επίλυση αυτής της συλλογικής διαφοράς εργασίας Το περιεχόµενο των Πρακτικών Μεσολάβησης των κοινών συναντήσεων στις , , , στα γραφεία του ΟΜΕ στην Αθήνα και την εκφρασθείσα διαπίστωση του Μεσολαβητή κ. Φ. Αρχιµανδρίτη ότι απέτυχε η µεσολαβητική διαδικασία (Π.Μ ) Όλα τα έγγραφα που υπάρχουν στο σχετικό φάκελο µεσολάβησης για τη συγκεκριµένη συλλογική διαφορά εργασίας Τη µε αριθµ. πρωτ. 503/ Πρόταση Μεσολάβησης σχετικά µε τη συλλογική διαφορά που αφορά στους όρους αµοιβής και εργασίας των Τουριστικών Συνοδών, που εργάζονται σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Ειδικότερα το σκεπτικό του Μεσολαβητή κ. Φ. Αρχιµανδρίτη το οποίο αναλύεται στην Πρόταση Μεσολάβησης (αριθµ. Πρωτ. 503/ ), σχετικά µε την ικανότητα σύναψης συλλογικής σύµβασης εργασίας από την πλευρά της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων, αλλά και σχετικά µε την αρµοδιότητα για σύναψη της κρινόµενης εθνικής οµοιοεπαγγελµατικής ΣΣΕ, µε το οποίο συντάσσεται ο ιαιτητής Το υπόµνηµα που κατάθεσε προς τον ΟΜΕ (αριθµ. πρωτ. 884/ ) το Πανελλήνιο Σωµατείο Τουριστικών Συνοδών Τις απόψεις που διατύπωσε η συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων, κατά την προσέλευσή της στα γραφεία του ΟΜΕ, στο πλαίσιο των προσκλήσεων κοινής συνάντησης ( και ) του 2

3 ιαιτητή Την ποσοστιαία µεταβολή του πληθωρισµού, κατά το έτος 2003 που διαµορφώθηκε σε µέσα επίπεδα, σε ποσοστό 3,5%, ενώ στο ίδιο ποσοστό προβλέπεται να διαµορφωθεί και κατά το τρέχον έτος Τις αυξήσεις των κατώτατων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων, που συνοµολογήθηκαν µε την από Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για το έτος 2003, σε συνολικό ποσοστό 4,2% (µαζί µε το διορθωτικό ποσοστό για το έτος 2002) Τις ισχύουσες εθνικές οµοιοεπαγγελµατικές συλλογικές ρυθµίσεις, µε τις οποίες ρυθµίζονται οι όροι αµοιβής και εργασίας για το συναφές επάγγελµα των Ξεναγών, που απασχολούνται σε όµοιες επιχειρήσεις Ότι µε βάση και την προαναφερθείσα από Εξώδικη Πρόσκληση σε διαπραγµατεύσεις της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων για έναρξη διαπραγµατεύσεων, για κατάρτιση και υπογραφή ΣΣΕ, η έναρξη ισχύος, της παρούσας απόφασης, πρέπει να οριστεί από Με βάση όσα εκτέθηκαν η ΑΠΟΦΑΣΗ µου έχει ως εξής: Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Στις διατάξεις της παρούσας ιαιτητικής Απόφασης υπάγονται οι τουριστικοί συνοδοί, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. Άρθρο 2 Αντικείµενο Εργασίας - Ειδικότερα Καθήκοντα Αντικείµενο της εργασίας του τουριστικού συνοδού είναι η συνοδεία, φροντίδα, διεκπεραίωση και η σωστή πραγµατοποίηση ενός συγκεκριµένου προγράµµατος εκδροµής, όπως αυτό έχει δοθεί γραπτώς από τον εργοδότη - τουριστική επιχείρηση στον τουριστικό συνοδό και στους εκδροµείς τουρίστες. Ειδικότερα ο τουριστικός συνοδός συνοδεύει οµάδες τουριστών, κατά τη διάρκεια των ταξιδίων τους, είτε αεροπορικώς, είτε οδικώς, είτε ακτοπλοικώς, εντός ή εκτός των ελληνικών συνόρων, καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια µεταφοράς των τουριστών (transfers), από και προς τα αεροδρόµια, λιµάνια, σταθµούς, από και προς τα ξενοδοχεία ή τα εστιατόρια. ίνει τις γενικές απαραίτητες ενηµερωτικές 3

4 πληροφορίες, µεταφράζει τους τοπικούς ξεναγούς, όταν αυτό είναι αναγκαίο και βοηθά τους τουρίστες στην επίλυση των προβληµάτων που αυτοί, τυχόν, αντιµετωπίζουν. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, για την εκτέλεση του ταξιδιωτικού προγράµµατος της οµάδας των τουριστών, εκτός Ελλάδος. Ενεργεί σύµφωνα µε το γραπτό κείµενο του προγράµµατος, της συγκεκριµένης οµάδας τουριστών (group) και τις γραπτές ειδικές οδηγίες του εργοδότη και ρυθµίζει όλα τα σχετικά µε το ταξίδι ζητήµατα (ρυθµίσεις αεροπορικών πτήσεων, οδικών και ακτοπλοϊκών µετακινήσεων, διελεύσεων, διανυκτερεύσεων, γευµάτων, σταθµεύσεων, διαλειµµάτων κ.λπ.). Στα εντός της Ελλάδας ταξίδια διεκπεραιώνει όσα αφορούν τα ταξίδια, σύµφωνα µε τις γραπτές εντολές του εργοδότη. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή για σπουδαίο λόγο, µε εντολή του εργοδότη, ο τουριστικός συνοδός, µπορεί να µεταβάλλει το πρόγραµµα της οµάδας τουριστών (group), για την καλύτερη διεκπεραίωση του ταξιδιού. Η εντολή αυτή γνωστοποιείται εγκαίρως, µε fax στον τουριστικό συνοδό, στο σηµείο που αυτός βρίσκεται, κατά την πραγµατοποίηση της αλλαγής ή άλλως, εφόσον το group είναι καθ οδόν, άµεσα στον πρώτο προγραµµατισµένο σταθµό του ταξιδίου, µετά την πραγµατοποίηση της αλλαγής, ώστε να ενηµερώνεται έγκαιρα αυτός και οι τουρίστες, για τις αλλαγές. Η εργασία του τουριστικού συνοδού αρχίζει µε την προσέλευσή του στον προκαθορισµένο τόπο παραλαβής της οµάδας των τουριστών και την έναρξη της εκδροµής και λήγει µε την επιστροφή αυτών στον καθορισµένο τόπο, όπως αυτοί προσδιορίζονται στη σχετική συµφωνία µε τον εργοδότη. Ο εργοδότης ενηµερώνει τον τουριστικό συνοδό, για την έναρξη της εκδροµής, τουλάχιστον έξι (6) ηµέρες πριν την αναχώρηση. Σε περίπτωση που ο τουριστικός συνοδός υποχρεούται να µεταβεί σε άλλο, εκτός της έδρας του, τόπο, για παραλαβή και παράδοση της οµάδας των τουριστών, τότε στο χρόνο εργασίας του συνυπολογίζεται και ο χρόνος αυτός µετάβασης και επιστροφής. Ο τουριστικός συνοδός διανυκτερεύει, κατά τη διάρκεια των εντός και εκτός Ελλάδας ταξιδίων, σε µονόκλινο δωµάτιο του ιδίου ξενοδοχείου, που διανυκτερεύει και η οµάδα των τουριστών. Σε ταξίδι ή εκδροµή µε πλοίο, στην οποία προβλέπεται διανυκτέρευση, ο τουριστικός συνοδός διανυκτερεύει σε δίκλινη καµπίνα µόνο µε τον οδηγό, εφόσον είναι του ιδίου φύλου και όχι µε άλλους τουρίστες της οµάδας ή τρίτους. Άρθρο 3 Καθορισµός Βασικών Αµοιβών 4

5 α. Συνοδεία Για συνοδεία οµάδας τουριστών έως 50 άτοµα καταβάλλεται στον τουριστικό συνοδό αµοιβή 65 ευρώ, για 8ωρη ηµερήσια απασχόληση. Για εργασία πλέον των οκτώ ωρών ηµερησίως (υπερωρίες) καθώς και για εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες καταβάλλεται η νόµιµη αποζηµίωση. β. Tranfers Η εντός της Ελλάδας συνοδεία, µόνο µε σκοπό τη µετακίνηση τουριστών (Transfer) από το χώρο της άφιξής τους (αεροδρόµιο, λιµάνι κ.λπ.) µέχρι το χώρο κατάλυσης τους ή µετεπιβίβασης τους, αµείβεται ως ακολούθως: 1. Για tranfer µέχρι 20 άτοµα, ευρώ Για tranfer από 20 άτοµα και άνω, ευρώ Για tranfer νυκτερινό (10 µ.µ. έως 6 π.µ.), ανεξαρτήτως ατόµων, ευρώ 45. Οι παραπάνω αµοιβές καταβάλλονται στον τουριστικό συνοδό εντός πενθηµέρου από της επιστροφής ή της λήξεως του ταξιδίου. γ. Πλέον της αµοιβής χορηγείται στους τουριστικούς συνοδούς η ετήσια άδεια και το επίδοµα αδείας σύµφωνα µε τις διατάξεις του αναγκαστικού νόµου του Α.Ν. 539/45, όπως ισχύει σήµερα και του άρθρου 3 του Ν. 4504/66 αντίστοιχα, καθώς και επίδοµα Χριστουγέννων και Πάσχα σύµφωνα µε την ΚΥΑ 19040/81. Άρθρο 4 Λοιπές ιατάξεις 1. Ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει τα παρακάτω ποσά για τη διατροφή του τουριστικού συνοδού, κατά τη διάρκεια του ταξιδίου, εκτός αν αυτή περιλαµβάνεται στο voucher του συνοδού ή στο πρόγραµµα του group. Τα καταβλητέα για διατροφή ποσά έχουν ως εξής: Για κάθε πρόγευµα, για τα εντός και εκτός Ελλάδας ταξίδια, ευρώ δέκα (10). Για κάθε γεύµα ή δείπνο, για τα εντός Ελλάδας ταξίδια, ευρώ δέκα πέντε (15) και για τα εκτός ευρώ είκοσι (20). 2. Τα έξοδα µετάβασης και επιστροφής, από και προς τα αεροδρόµια, λιµάνια, σιδηροδροµικούς σταθµούς, µε αστικές ή υπεραστικές συγκοινωνίες, ατµοπλοϊκώς, αεροπορικώς ή µε ταξί, βαρύνουν τον εργοδότη. 3. Τα έξοδα µετάβασης, επιστροφής και διατροφής του τουριστικού συνοδού καταβάλλονται σ αυτόν κατά την έναρξη του ταξιδιού. 4. Σε κάθε περίπτωση ατυχήµατος ή αιφνίδιας ασθένειας του τουριστικού συνοδού, 5

6 κατά τη διάρκεια του ταξιδίου εκτός Ελλάδος, ο εργοδότης υποχρεούται στην άµεση αντικατάστασή του και στην κάλυψη του συνόλου των εξόδων νοσηλείας και των εξόδων άµεσης επιστροφής στην κατοικία του στην Ελλάδα. Άρθρο 5 Αρχή Ευνοϊκότερης Ρύθµισης Αποδοχές ανώτερες απ αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, ατοµικές ή σ.σ.ε., δ.α., κανονισµούς εργασίας, έθιµα κ.λπ., δε θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν. Άρθρο 6 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς της σύµβασης αρχίζει από Ηµεροµηνία έκδοσης ιαιτητικής Απόφασης: Αθήνα, 14 Μάιος 2004 Ο ΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ 6

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16 / 2000

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16 / 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Oµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

1. Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), Χαλκοκονδύλη 13, 104 32 Αθήνα

1. Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), Χαλκοκονδύλη 13, 104 32 Αθήνα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 29 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των παιδαγωγών ή βοηθών παιδαγωγών (πτυχιούχων ανωτάτων και ανωτέρων σχολών και μη πτυχιούχων) στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2000

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Προς: 1. O.Ι.Υ.Ε,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Πανελλήνια Οµοσπονδία Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 74/13-07-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 24 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Σύνδεσµο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς : 1. Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών βυτιοφόρων ΙΧΦ μεταφοράς υγρών καυσίμων και υγραερίων και των οδηγών ανεφοδιαστών αεροσκαφών με καύσιμο, οι οποίοι εργάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων µελών των πρωτοβαθµίων σωµατείων της Οµοσπονδίας Μηχανικών και Θερµαστών Ελλάδος που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύλλογο Τεχνικών Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Σ.Τ.ΤΗΛ. Ν.Ε), 2. Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (ΕΠΕΚ), Πινδάρου 6, Αθήνα.

1. Σύλλογο Τεχνικών Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Σ.Τ.ΤΗΛ. Ν.Ε), 2. Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (ΕΠΕΚ), Πινδάρου 6, Αθήνα. Προς: 1. Σύλλογο Τεχνικών Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Σ.Τ.ΤΗΛ. Ν.Ε), Φιλοποίμενος 51, Πάτρα. 2. Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (ΕΠΕΚ), Πινδάρου 6, Αθήνα. 3. Τηλεόραση Ελληνικής Περιφέρειας (Τ.Ε.Π),

Διαβάστε περισσότερα

IAITHTIKH AΠOΦAΣH Aριθ. 34/2001. για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

IAITHTIKH AΠOΦAΣH Aριθ. 34/2001. για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Προς: 1. Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

O.ME.D. Α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700

O.ME.D. Α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Αρχιθερµαστών, Θερµαστών και Ψυκτικών Πτυχιούχων Τεχνικών Σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Σύνδεσµο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Συλλογικές συµβάσεις. Άρθρο: 1 Έκταση εφαρµογής του νόµου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Συλλογικές συµβάσεις. Άρθρο: 1 Έκταση εφαρµογής του νόµου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Συλλογικές συµβάσεις Άρθρο: 1 Έκταση εφαρµογής του νόµου. 1. Ο νόµος αυτός αφορά όλους όσους εργάζονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε ηµεδαπό ή αλλοδαπό εργοδότη,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. 1.. Φιλιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων

Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. 1.. Φιλιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2008 2009 (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 157/5-12-08) Σήµερα 23 Ιουλίου 2008 οι υπογράφοντες αφ' ενός: 1..

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Σήμερα την 2 Αυγούστου 2010 ενώπιον του Μεσολαβητή του ΟΜΕΔ Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. Στην Αθήνα την 15 η Νοεµβρίου 2004, οι υπογράφοντες

Διαβάστε περισσότερα

4. Σύνδεσµο Α.Ε. και Ε.Π.Ε., όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Γ. Αναστασόπουλο.

4. Σύνδεσµο Α.Ε. και Ε.Π.Ε., όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Γ. Αναστασόπουλο. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα την 20 Ιουνίου 2004 στα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Συλλογικές Συµβάσεις. Άρθρο 1. Έκταση εφαρµογής του νόµου

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Συλλογικές Συµβάσεις. Άρθρο 1. Έκταση εφαρµογής του νόµου ΝΟΜΟΣ: 1876/90 Ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 27/Α/8-3-1990) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Συλλογικές Συµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα