ΦΕΚ 1451Β/ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΕΚ 1451Β/5.6.2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ"

Transcript

1 ΦΕΚ 1451Β/ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β5ΦΨΘ-ΤΒΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :18:12 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 / 5 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ:Υ4α/31519 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Τμήμα Α Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : Τηλέφωνο : Fax : Θ Ε Μ Α : Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Ληπτών Κατάταξη και Κατανομή Νεφρικών Μοσχευμάτων στους υποψήφιους Λήπτες. Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 1.Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3984/2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 150/Α/2011), όπως ισχύει. 2.Τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α/2000), όπως ισχύει. 3.Τις διατάξεις του π.δ. 6/2001 «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων» (ΦΕΚ 3/Α/2001). 4.Τις διατάξεις του π.δ. 93/2002 «Προσόντα και καθήκοντα Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων» (ΦΕΚ 79/Α/2002). 5.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005). 6.Την αριθμ. Υ4α/36538/2012 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων και διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης άδειας λειτουργίας αυτών» (ΦΕΚ1262/Β/2012). 7.Το αριθμ. ΕΟΜ/οικ.2021/ έγγραφο του ΕΟΜ, με συνημμένο το Απόσπασμα Πρακτικού της από Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Οργανισμού. 8.Το ΑΥ6α/Δ.Υ./ έγγραφο του ΚΕ.ΣΥ., με συνημμένη την υπ αριθμ. 31 Απόφαση της 241 ης / Ολομέλειας του. 9.Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 10. Την ανάγκη εφαρμογής νέου ενιαίου συστήματος εγγραφής ασθενών υποψηφίων προς μεταμόσχευση νεφρού καθώς και τη διάθεση των νεφρικών μοσχευμάτων με μοριοποιημένο, διαφανές σύστημα βαθμολόγησης, προσαρμοσμένο στα νέα ιατρικά, νομικά και πραγματικά δεδομένα.

2 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 1.1. Το Εθνικό Μητρώο είναι ένα και η εγγραφή σε αυτό και μόνον σε αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μεταμοσχευθεί ο ασθενής. Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) τηρεί το Εθνικό Μητρώο, που εγγράφεται κάθε υποψήφιος λήπτης κατόπιν αιτήσεως του στον ΕΟΜ μέσω των Μονάδων Μεταμόσχευσης, οι οποίες αποστέλλουν την αίτηση αφού πρώτα πιστοποιηθεί αυτός ότι είναι κατάλληλος για μεταμόσχευση, συνοδευόμενη από τα στοιχεία του προμεταμοσχευτικού ελέγχου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Η πιστοποίηση γίνεται από Μονάδα Μεταμόσχευσης της επιλογής του και από τον θεράποντα ιατρό του, βάσει κριτηρίων συναγόμενων από την ιατρική επιστήμη και δεοντολογία. Ο προμεταμοσχευτικός έλεγχος αποστέλλεται στον ΕΟΜ και τηρείται στο ειδικό αρχείο του. Περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία που απαιτούνται για να γίνεται η κατωτέρω κατανομή των νεφρικών μοσχευμάτων, ως, ενδεικτικά, ειδική αιτιολόγηση ελλείψεως προσπελασιμότητας για τυχόν επείγουσα περίπτωση, ομάδα αίματος, εξετάσεις εργαστηρίου ιστοσυμβατότητας κλπ. όπως αυτά αναφέρονται στο έντυπο που προσαρτάται ως Παράρτημα ΙΙ στην παρούσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος λήπτης είναι αλλοδαπός, θα πρέπει να είναι ασφαλισμένος και να έχει ενεργό άδεια παραμονής στη χώρα τη στιγμή που θα εγγραφεί, οποτεδήποτε κληθεί προς μεταμόσχευση και κατά τους τακτικούς επανελέγχους. Επίσης οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση από τον αντίστοιχο αρμόδιο φορέα μεταμοσχεύσεων ή υπουργείο Υγείας της χώρας του ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε λίστα αναμονής για νεφρικό μόσχευμα στη χώρα του Οι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο υποψήφιοι λήπτες καλούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων μέσω των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν) τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος, να προσκομίσουν βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό τους σχετικά με την κατάσταση της υγείας τους ως προς την καταλληλότητά τους για μεταμόσχευση. Αν εγείρεται ζήτημα ακαταλληλότητας για μεταμόσχευση, είτε κατά το ετήσιο έλεγχο, είτε κατά τη διαδικασία επιλογής για μεταμόσχευση όταν υπάρχει δότης, ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μέσω της οικείας Μονάδας Μεταμόσχευσης καλεί τον υποψήφιο λήπτη για επαναξιολόγηση. Η απόφαση της ως άνω Μονάδας Μεταμόσχευσης, που πραγματοποιεί την αξιολόγηση περί ακαταλληλότητας του υποψήφιου λήπτη είναι ειδικά αιτιολογημένη και κοινοποιείται τόσο στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων όσο και στον υποψήφιο λήπτη. Με βάση την απόφαση αυτή ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων προβαίνει σε διαγραφή του ασθενούς από το Εθνικό Μητρώο, σε περίπτωση οριστικής ακαταλληλότητας 2

3 1.3. Κάθε φορά που υποψήφιος λήπτης παρακάμπτεται ως «ακατάλληλος» κατά τη διαδικασία επιλογής, η Μ.Μ.Ν. οφείλει να αιτιολογήσει εγγράφως και ειδικώς στον ΕΟΜ το λόγο παράκαμψής του. Σε περίπτωση που δύο φορές ο ίδιος ασθενής σε επιλογή του για υποψήφιος λήπτης νεφρικού μοσχεύματος κριθεί ακατάλληλος από τη Μονάδα Μεταμόσχευσης, αυτή υποχρεούται να αιτιολογήσει στον ΕΟΜ εγγράφως και ειδικώς το λόγο που πρέπει να παραμείνει ο ασθενής εγγεγραμμένος, άλλως διαγράφεται υποχρεωτικά από το Εθνικό Μητρώο και του κοινοποιείται η απόφαση Σε περίπτωση που υπάρχουν τρεις επανειλημμένες αρνήσεις του ιδίου ασθενούς να προσέλθει για έλεγχο, δοκιμασία ιστικής διασταύρωσης (crossmatch) ή μεταμόσχευση κατόπιν ανάδειξής του ως υποψηφίου λήπτη νεφρικού μοσχεύματος κατά την επιλογή και ύστερα από πρόσκληση της Μονάδας Μεταμόσχευσης, η οποία υποχρεούται να το γνωστοποιήσει εγγράφως στον ΕΟΜ, ο ασθενής διαγράφεται υποχρεωτικά από το Εθνικό Μητρώο και του κοινοποιείται η απόφαση. Σε περίπτωση αποχώρησης του κληθέντος υποψηφίου λήπτη μετά την προσέλευσή του στη ΜΜΝ ή κατόπιν αρνητικής ιστικής διασταύρωσης (crossmatch), αυτός υποχρεούται να υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση για την οικιοθελή αποχώρηση του η οποία κοινοποιείται αμελλητί στον ΕΟΜ από τη ΜΜΝ Υποψήφιος λήπτης που δεν εγγράφεται στο Εθνικό Μητρώο, επειδή δεν κρίθηκε κατάλληλος για μεταμόσχευση ή που διαγράφεται από αυτό, επειδή βεβαιώθηκε ανακύπτουσα ακαταλληλότητα, μπορεί να προσφύγει στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, ο οποίος τον παραπέμπει σε άλλη Μονάδα Μεταμόσχευσης, προκειμένου αυτή να αποφανθεί τελικά σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό του Αν εκλείψει η αιτία που προκάλεσε την ακαταλληλότητα προς μεταμόσχευση, επιτρέπεται η επαναξιολόγηση του ασθενούς και η επανεγγραφή του στο Εθνικό Μητρώο, με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος. Δύναται η Μονάδα Μεταμόσχευσης να χαρακτηρίσει εγγράφως και αιτιολογημένα υποψήφιο λήπτη ως προσωρινώς ακατάλληλο. Αυτός δεν διαγράφεται από το Μητρώο αλλά έως την έγγραφη άρση της προσωρινής ακαταλληλότητας από τη Μονάδα Μεταμόσχευσης ο αυτός ο υποψήφιος λήπτης δεν συμπεριλαμβάνεται στη διαδικασία επιλογής Ασθενής που αιτείται και λαμβάνει από τον ΕΟΜ βεβαίωση μετάβασης στο εξωτερικό για μεταμόσχευση και εγγράφεται για το σκοπό αυτό στο μητρώο υποψηφίων ληπτών της χώρας μετάβασης υποχρεούται να δηλώσει την εγγραφή αυτή αμελλητί στον ΕΟΜ ώστε να διαγραφεί από το Εθνικό Μητρώο. Εάν εντός διμήνου από τη λήψη της βεβαίωσης μετάβασης δεν το πράξει τότε ο ασθενής αυτός διαγράφεται άνευ άλλου τινός από το Εθνικό Μητρώο. Τα ως άνω υποχρεωτικά αναγράφονται στο έντυπο για την αίτηση μετάβαση που χορηγεί ο ΕΟΜ στους ασθενείς προς συμπλήρωση. Σε περίπτωση που η μετάβαση δε λάβει χώρα ή ο ασθενής διαγραφεί από το αλλοδαπό μητρώο, ο ασθενής δύναται να επανεγγραφεί με τη διαδικασία του 1.1. του παρόντος. Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η κατανομή των μοσχευμάτων στους υποψήφιους λήπτες του Εθνικού Μητρώου πραγματοποιείται με τρόπο που να εξασφαλίζει τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση 3

4 των υποψήφιων ληπτών. Η κατάταξη των υποψηφίων στο Εθνικό Μητρώο γίνεται με μοριοποιημένο σύστημα βαθμολόγησης, βάσει ιατρικών δεδομένων και με βάση τα ακόλουθα κριτήρια. 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ Κριτήρια για την κατάταξη στο Εθνικό Μητρώο αποτελούν, κυρίως, το είδος του οργάνου που πρόκειται να μεταμοσχευθεί, το στάδιο της νόσου από την οποία πάσχει ο υποψήφιος λήπτης, η ομάδα αίματος δότη και λήπτη, η ιστοσυμβατότητα, ο χαρακτήρας του επείγοντος της επέμβασης, η ηλικία, το σωματικό βάρος, το ιατρικό ιστορικό τα οποία ορίζονται ειδικώτερα ως ακολούθως και μοριοποιούνται: 2.1. ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ Μόνον εφόσον διαπιστωθεί απόλυτη αδυναμία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας με οποιαδήποτε και όχι μόνον μία από τις γνωστές μεθόδους, με ειδικά αιτιολογημένη βεβαίωση του θεράποντος ιατρού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) και του υπεύθυνου νεφρολόγου και του υπεύθυνου χειρουργού της Μονάδας Μεταμόσχευσης, και κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως (όχι εκ των υστέρων εγκρίσεως) του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, ο ασθενής εγγράφεται στα ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ περιστατικά του Εθνικού Μητρώου. Καμία άλλη συνθήκη δεν τοποθετεί τον υποψήφιο ασθενή στα ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ. Η απόφαση μαζί με τις βεβαιώσεις κοινοποιούνται με εμπιστευτικό πρωτόκολλο σε όλες τις ΜΜΝ Επιλογή Επειγόντων: Οι ασθενείς που θα εγγραφούν στα ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ παίρνουν το πρώτο διαθέσιμο μόσχευμα από δότη με μόνες και αποκλειστικές προϋποθέσεις α. τη συμβατή ομάδα αίματος κατά τα γενικά ιατρικά κριτήρια και όχι αναγκαστικά την απολύτως ταυτόσημη και β. αρνητική δοκιμασία ιστικής διασταύρωσης (cross match). Σε περίπτωση αρνητικού cross match περισσοτέρων υποψηφίων ληπτών επειγόντων από τα διαθέσιμα μοσχεύματα, η κατάταξη γίνεται με βάση την ημερομηνία ένταξής τους στα επείγοντα (προηγείται ο παλαιότερος.) Εάν ο ασθενής αρνηθεί το κατά τα άνω προσφερόμενο μόσχευμα η Μονάδα Μεταμοσχεύσεως οφείλει να αποστείλει σχετικό έγγραφο στον ΕΟΜ και ο ασθενής μεταφέρεται στο γενικό μητρώο Σε περίπτωση που οι ασθενείς των ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ δεν μεταμοσχεύθηκαν μέσα στο επόμενο έτος από την εγγραφή τους επανεξετάζεται με την ίδια διαδικασία του του παρόντος το επείγον της περιπτώσεως τους. Σε περίπτωση που δεν αποσταλούν οι νέες ειδικά αιτιολογημένες βεβαιώσεις του άρθρου του παρόντος, μετά την παρέλευση του έτους οι ασθενείς αυτοί διαγράφονται από τα επείγοντα του Εθνικού Μητρώου και μεταφέρονται στο γενικό μητρώο ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Υπερευαισθητοποιημένοι ασθενείς θεωρούνται οι ασθενείς που έχουν αναπτύξει αντισώματα έναντι των HLA αντιγόνων (κυτταροτοξικά αντισώματα, κ.α.), που είναι αποτέλεσμα, ενδεικτικά, κυήσεων, μεταγγίσεων αίματος ή προηγούμενης αποτυχημένης μεταμόσχευσης κ.α. 4

5 Οι ασθενείς χαρακτηρίζονται υπερευαισθητοποιημένοι με ειδικά αιτιολογημένη βεβαίωση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Ιστοσυμβατότητας με το οποίο συνεργάζεται η Μονάδα Μεταμόσχευσης με βάση ιατρικά κριτήρια και τις ιατρικές μετρήσεις, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του παρόντος Ο εργαστηριακός έλεγχος και οι σχετικές ως άνω βεβαιώσεις πρέπει να γίνονται το αργότερο ανά τρίμηνο με ευθύνη της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του ασθενούς και να αποστέλλονται αμελλητί στον ΕΟΜ. Σε περίπτωση που δεν αποσταλεί η βεβαίωση εντός εξαμήνου, ο ασθενής μεταφέρεται αυτόματα στο γενικό μητρώο ασθενών προς μεταμόσχευση Επιλογή υπερευαισθητοποιημένων: Οι υπερευαισθητοποιημένοι ασθενείς κατατάσσονται μετά τους ασθενείς των επειγόντων και πριν αυτών της παιδικής και εφηβικής ηλικίας έως 18 ετών και η κατάταξη τους γίνεται με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα υπό , και κριτήρια αντιστοίχως, ήτοι, της ομάδας αίματος, του χρόνου αναμονής και της κατ ελάχιστον ιστοσυμβατότητας με το δότη, ήτοι αρκούν δύο κοινά αντιγόνα, ένα εκ των οποίων DR ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Τα παιδιά και οι έφηβοι έως 18 ετών προηγούνται κατά την επιλογή μετά τους ασθενείς των επειγόντων και των υπερευαισθητοποιημένων ασθενών και πριν τους μετά από ζώσα δωρεά του άρθρου 8 του ν.3984/11 (Α 150) μονόνεφρους υποψήφιους λήπτες του και τους λοιπούς ασθενείς του γενικού μητρώου Η κατάταξη τους γίνεται με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα υπό , και κριτήρια αντιστοίχως, ήτοι, της ομάδας αίματος, του χρόνου αναμονής του και της κατ ελάχιστον ιστοσυμβατότητας με το δότη Με τη συμπλήρωση του 18ου έτους μεταφέρονται αυτόματα στο γενικό μητρώο ασθενών προς μεταμόσχευση ΔΩΡΗΤΕΣ ΝΕΦΡΟΥ ΜΟΝΟΝΕΦΡΟΙ Μονόνεφροι ασθενείς που υπέπεσαν σε νεφρική ανεπάρκεια έπειτα από προσφορά μοσχεύματος για ζώσα δωρεά του άρθρου 8 του ν.3984/11 (Α 150), προηγούνται κατά την επιλογή κατά σειρά μετά τους ασθενείς των επειγόντων, των υπερευαισθητοποιημένων ασθενών, τους ασθενείς παιδικής και εφηβικής ηλικίας αλλά πριν τους λοιπούς ασθενείς του γενικού μητρώου Η κατάταξη τους γίνεται με αποκλειστικές προϋποθέσεις α. τη συμβατή ομάδα αίματος κατά τα γενικά ιατρικά κριτήρια και όχι αναγκαστικά την απολύτως ταυτόσημη και β. αρνητική δοκιμασία ιστικής διασταύρωσης (cross match) ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 5

6 Ομάδα 0 σε ομάδα 0: Νεφροί από δότες με ομάδα αίματος 0 μεταμοσχεύονται σε λήπτες με ομάδα αίματος 0 (Ταυτόσημη). Εάν υπάρχει υποψήφιος λήπτης άλλης συμβατής ομάδας αίματος με πλήρη ιστοσυμβατότητα HLA αντιγόνων (6 αντιγόνα ταυτόσημα), τότε κατατάσσεται αυτόματα στη λίστα της 0 ομάδας με βάση τα μόρια που συγκεντρώνει. Αν για την Ομάδα 0 δεν υπάρχει κατάλληλος υποψήφιος λήπτης, ελέγχονται λήπτες των λοιπών συμβατών ομάδων με βάση τα μόρια τους Ομάδα Α σε Ομάδα Α: Νεφροί από δότες με ομάδα αίματος Α μεταμοσχεύονται σε λήπτες με ομάδα αίματος Α (Ταυτόσημη). Εάν υπάρχει υποψήφιος λήπτης άλλης συμβατής ομάδας αίματος με πλήρη ιστοσυμβατότητα HLA αντιγόνων (6 αντιγόνα ταυτόσημα), τότε κατατάσσεται αυτόματα στη λίστα της Α ομάδας με βάση τα μόρια που συγκεντρώνει. Αν για την Ομάδα Α δεν υπάρχει κατάλληλος υποψήφιος λήπτης, ελέγχονται λήπτες των λοιπόν συμβατών ομάδων με βάση τα μόρια τους Ομάδα Β σε ομάδα Β: Νεφροί από δότες με ομάδα αίματος Β μεταμοσχεύονται σε λήπτες με ομάδα αίματος Β (Ταυτόσημη). Εάν υπάρχει υποψήφιος λήπτης άλλης συμβατής ομάδας αίματος με πλήρη ιστοσυμβατότητα HLA αντιγόνων (6 αντιγόνα ταυτόσημα), τότε κατατάσσεται αυτόματα στη λίστα της Β ομάδας με βάση τα μόρια που συγκεντρώνει. Αν για την Ομάδα Β δεν υπάρχει κατάλληλος υποψήφιος λήπτης, ελέγχονται λήπτες των λοιπόν συμβατών ομάδων με βάση τα μόρια τους Ομάδα ΑΒ σε ομάδα ΑΒ. Νεφροί από δότες με ομάδα αίματος ΑΒ μεταμοσχεύονται σε λήπτες με ομάδα αίματος ΑΒ (Ταυτόσημη) ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ (Παράρτημα ΙΙ) Εάν υπάρχει πλήρης ιστοσυμβατότητα (6 κοινά HLA αντιγόνα), ο υποψήφιος λήπτης βαθμολογείται με 400 μόρια, για 5 με 333,33 μόρια, για 4 με 266,67 μόρια, για 3 με 200,00 μόρια, για 2 με 133,33 μόρια, για 1 μς 66,67 μόρια και με 0 για ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Για κάθε έτος αναμονής που συμπληρώνεται από την ένταξη στο Εθνικό Μητρώο λαμβάνονται 33,3 μόρια, χωρίς χρονικό περιορισμό. Ο υπολογισμός γίνεται με την υποδιαίρεση του 33,3 / 365 ημέρες ώστε τα μόρια να αλλάζουν ανά 24ωρο Ως χρόνος ένταξης στο Εθνικό Μητρώο θεωρείται ο χρόνος έναρξης κάθε τύπου κάθαρσης η οποία βεβαιώνεται από τον υπεύθυνο της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στην οποία αιμοκαθαίρεται κατά την αίτηση για εγγραφή στο μητρώο και τη σύνταξη του προμεταμοσχευτικού ελέγχου κατά τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Α της παρούσης για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο δικαιολογητικά σε συνδυασμό και με τη βεβαίωση του ασφαλιστικού του φορέα Επί επανεγγραφής ασθενούς στο Εθνικό Μητρώο υποψηφίων ληπτών, έπειτα από απόρριψη μοσχεύματος από μεταμόσχευση από αποβιώσαντα δότη, τότε ο ασθενής διατηρεί τα μόρια που είχε πριν τη μεταμόσχευση, εφόσον επανήλθε σε σε κάθε τύπου κάθαρση σε λιγότερο από δύο (2) έτη από τη μεταμόσχευση. Εάν ο ασθενής που επανεγγράφεται στο μητρώο διατήρησε το ως ανω μόσχευμα για 2-5 έτη, λαμβάνει το1/2 των μορίων που είχε πριν τη μεταμόσχευση. Εαν διατήρησε 6

7 λειτουργούν μοσχευμα για πάνω από 5 έτη, τα μόρια από προηγούμενη αιμοκάθαρση δεν προσμετρώνται. Επί εγγραφής ή επανεγγραφής υποψηφίου, εάν το απορριφθέν μόσχευμα προερχόταν από ζώντα δότη με μεταμόσχευση που πραγματοποιήθηκε κατά το άρθρο 8 του 3984/11 (Α 150), τότε διατηρεί όλα τα μόρια από το χρόνο αιμοκάθαρσης προ της ζώσας μεταμόσχευσης, ανεξάρτητα από το χρόνο λειτουργίας του μοσχεύματος. Η ως άνω μοριοποίηση έχει αναδρομική ισχύ για όλους τους εγγεγραμμένους τους μητρώου ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ Όταν με βάση τα ανωτέρω μόρια καταταγούν οι πιθανοί λήπτες, τότε η επιλογή μεταξύ αυτών γίνεται με βάση την ηλιακή συσχέτιση, ως ακολούθως: Εάν ο δότης είναι άνω των 66 ετών, τότε θα προτιμηθεί υποψήφιος λήπτης άνω των 60, αν υπάρχει, και αν ο δότης είναι από 0 έως 66 ετών τότε θα προτιμηθεί υποψήφιος λήπτης λήπτης κάτω των 60 ετών, αν υπάρχει. Υποψήφιοι άνω των 60 ετών λαμβάνουν μόσχευμα μόνο από δότες άνω των 66 ετών. Υποψήφιοι κάτω των 60 ετών λαμβάνουν μόσχευμα από δότες 0-65 ετών Τα μοσχεύματα από δότες μικρής ηλικίας και συνεπακόλουθα μικρού σωματικού βάρους μπορούν να λειτουργήσουν σε λήπτες χαμηλού σωματικού οπότε στην περίπτωση αυτή θα προτιμηθεί υποψήφιος λήπτης χαμηλού σωματικού βάρους, κατόπιν έγγραφης αιτιολογημένης βεβαίωσης της ΜΜΝ, με βάση πάντοτε τη σειρά μοριοποίησης. 3. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΟΤΗ Στην περίπτωση που ο δότης είναι θετικός (αντιγόνο) για ιό ηπατίτιδας Β ή και C ή άλλο μεταδιδόμενο νόσημα που όμως δεν αποτελεί κώλυμα (ή απαγορευτική ένδειξη) για μεταμόσχευση, αυτό μπορεί να δοθεί σε υποψήφιο λήπτη ο οποίος είναι μολυσμένος από τον ίδιο ιό ή εμβολιασμένος ενάντια στον ίδιο ιό. Η κατανομή γίνεται εντός της ομάδας των υποψηφίων ληπτών που έχουν επιλεγεί με βάση τα ως άνω κριτήρια και που πάσχουν ή φέρουν ιό του ίδιου νοσήματος, ή είναι εμβολιασμένοι αν υπάρχουν. 4. ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Γεωγραφική διαίρεση της χώρας και διάθεση οποιουδήποτε είδους μοσχεύματος με κριτήριο τη γεωγραφική εγγύτητα στον Οργανισμό Αφαίρεσης απαγορεύεται. Όλα τα μοσχεύματα, ασχέτως της ομάδας του Οργανισμού Αφαίρεσης ή της Μονάδας Μεταμόσχευσης που τα λαμβάνει προσφέρονται στο Εθνικό Μητρώο και κατανέμονται με τα ανωτέρω κριτήρια. Η διαφοροποίηση δεξιού και αριστερού νεφρού δεν αποτελεί κριτήριο κατανομής. Η κατανομή και των δύο νεφρών γίνεται από τον ΕΟΜ με βάση τη γεωγραφική και χρονική εγγύτητα (λ.χ. μέσο μεταφοράς, αεροπλάνο ή όχι, διαθέσιμες πτήσεις κλπ) στη ΜΜΝ του υποψηφίου λήπτη, προκειμένου να μειωθεί ο αποδεκτός χρόνος ψυχρής ισχαιμίας, κατά τα γενικά ιατρικά κριτήρια. Σε περίπτωση αλλαγής κατάταξης υποψηφίου λήπτη λόγω άρνησης, ακαταλληλότητας ή θετικού crossmatch η κατανομή γίνεται ανάμεσα στους ήδη επιλεγέντες με κριτήριο τον αποδεκτό χρόνο ψυχρής ισχαιμίας και αιτιολογείται ειδκώς η επιλογή αυτή στην έκθεση συντονισμού του περιστατικού. 7

8 Στην περίπτωση ισοβαθμίας των μορίων των υποψήφιων ληπτών το αποφασιστικό κριτήριο είναι η κλινική τους εξέταση, που πιστοποιείται από ιατρική ομάδα, σε συνδυασμό με τη γεωγραφική εγγύτητα στη Μονάδα Μεταμόσχευσης στις περιπτώσεις που, λόγω της φύσης του μοσχεύματος, τυχόν καθυστέρηση θέτει τη μεταμόσχευση σε κίνδυνο. Σε περίπτωση που οι κλινικές εξετάσεις και των δυο ιατρικών ομάδων ή η κατά τα ανωτέρω εγγύτητα σε σχέση με τον αποδεκτό χρόνο ψυχρής ισχαιμίας δεν μπορούν να παράσχουν διαφοροποίηση, τότε προηγείται αυτός που δεν έχει μεταμοσχευθεί ποτέ, ή, αν και αυτό το κριτήριο δε διαφοροποιεί, αυτός που έχει μείνει στην κάθαρση περισσότερο χρονικό διάστημα, έστω και μιας ημέρας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο και για τη βεβαίωση ειδικών περιπτώσεων του Α. ΕΓΓΡΑΦΗ : 1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία. Αν πρόκειται για ανήλικο ασθενή αιτήσεις και των δύο γονέων του, ακόμη και αν η επιμέλεια έχει ανατεθεί στον ένα ή στο νόμιμο επίτροπο αν οι γονείς του δεν υπάρχουν ή έχουν εκπέσει της γονικής μέριμνας κ.ο.κ κατά περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1601 και 1602 Α.Κ και σχετική δικαστική απόφαση 2. Ακριβές φωταντίγραφο δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Αν πρόκειται για ανήλικο και των δύο γονέων του και δικό του αν είναι πάνω των 12 ετών. Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου) για τους κάτω των 12 ετών, οι οποίοι δεν έχουν εφοδιαστεί με δελτίο ταυτότητας. Στο πιστοποιητικό επικολλάται πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του ανήλικου και πραγματοποιείται βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ( δημοτική, αστυνομική, Κ.Ε.Π.). 3. Ή ακριβές αντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη χώρα της. 4. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ιδιωτικού ή δημοσίου για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μεταμόσχευσης ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας. 5. Ακριβές αντίγραφο εν ισχύ άδειας παραμονής (η οποία θα ανανεώνεται ώστε τη στιγμή που θα εγγραφεί, οποτεδήποτε κληθεί προς μεταμόσχευση και κατά της τακτικούς επανελέγχους να είναι σε ισχύ. (Αλλοδαπός). 8

9 6. Βεβαίωση από τον αντίστοιχο του ΕΟΜ αρμόδιο φορέα μεταμοσχεύσεων ή από το υπουργείο Υγείας της χώρας προέλευσής του ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε λίστα αναμονής για νεφρικό μόσχευμα στη χώρα του. (Αλλοδαπός) 7. Βεβαίωση από τον υπεύθυνο ιατρό της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού για την ημερομηνία έναρξης της κάθαρσης σε συνδυασμό με Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα που να προκύπτει από πότε καλύπτει τα έξοδα κάθαρσης. Σε περίπτωσης που καλύπτονται ιδιωτικά, παραστατικά που να αποδεικνύουν την καταβολή αμοιβής για παροχή υπηρεσιών κάθαρσης. 8. Βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό της ΜΤΝ και της ΜΜΝ σχετικά με την κατάσταση της υγείας του υποψηφίου λήπτη, ως και με καταλληλότητά του για μεταμόσχευση. Η βεβαίωση αυτή ανανεώνεται ετησίως (από την ημερομηνία της αρχικής εγγραφής και όχι ημερολογιακώς). 9. Πλήρως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα τα έντυπα και τα στοιχεία του προμεταμοσχευτικού ελέγχου του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσης. Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Β.1. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ 1. Βεβαίωση ειδικά αιτιολογημένη του υπεύθυνου νεφρολόγου και του υπεύθυνου χειρουργού της Μονάδας Μεταμόσχευσης ότι υπάρχει απόλυτη αδυναμία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας με οποιαδήποτε και όχι μόνον μία από τις γνωστές μεθόδους 2. Βεβαίωση του θεράποντος ιατρού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) ότι υπάρχει απόλυτη αδυναμία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας με οποιαδήποτε και όχι μόνον μία από τις γνωστές μεθόδους 3. Απόφαση του Δ.Σ. του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων για την εγγραφή Σημείωση: οι ως άνω βεβαιώσεις ανανεώνονται ετησίως Β.2.ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 1. Βεβαίωση ειδικά αιτιολογημένη σε σχέση με τα στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ του Διευθυντή του Εργαστηρίου Ιστοσυμβατότητας με το οποίο συνεργάζεται η Μονάδα Μεταμόσχευσης του ασθενούς. 2. Οι αναφερόμενες στην παρούσα και στο Παράρτημα ΙΙΙ ειδικές εξετάσεις που πιστοποιούν ότι ο ασθενείς είναι υπερευαισθητοποιημένος ανανεώνονται το αργότερο ανά εξάμηνο. 9

10 Β.3 ΔΩΡΗΤΕΣ ΝΕΦΡΟΥ ΜΟΝΟΝΕΦΡΟΙ 1. Βεβαίωση ειδικά αιτιολογημένη του Επιστημονικά Υπέυθυνου της Μονάδας στην οποία είχε διενεργηθεί η κατά το άρθρο 8 ζώσα μεταμόσχευση ότι ο υποψήφιος λήπτης ήταν νομίμως δωρητής νεφρικού μοσχεύματος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Προμεταμοσχευτικός έλεγχος-έντυπα και Διαδικασίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ (E.O.M.) Α. ΤΣΟΧΑ 5, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ:.1147, , FAX: E- mail: ΠΡΟΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (Π.Ε.) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΛΗΠΤΗ ΝΕΦΡΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΛΗΠΤΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΜΗΤΕΡΑΣ: ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ.: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΠΟΛΗ: Τ.Κ.: ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 10

11 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΙΔΙΑ: ΑΣΦΑΛ. ΦΟΡΕΑΣ: ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: ΗΛΙΚΙΕΣ: ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α.Μ.Κ.Α.: ΤΗΛ.: Να επισυνάπτεται πάντοτε στον Π.Ε. αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας / του Διαβατηρίου του υποψηφίου. Ειδικότερα σε περίπτωση Αλλοδαπού πολίτη, απαιτείται αντίγραφο του Διαβατηρίου καθώς και αντίγραφο της Άδειας Διαμονής στη χώρα. Προσοχή: Οι υποψήφιοι με Άδεια Διαμονής, οφείλουν κάθε φορά που η άδειά τους ανανεώνεται, να αποστέλλουν αντίγραφο της ανανεωμένης άδειας στη Μονάδα Μεταμόσχευσης, όπου είναι εγγεγραμμένοι, ώστε ο φάκελός τους να παραμένει επικαιροποιημένος. ΑΙΤΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ:. ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ* ΑΠΟ : ΕΩΣ : ΑΠΟ : ΕΩΣ : ΑΠΟ : ΕΩΣ : 2. ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ* ΑΠΟ : ΕΩΣ : ΑΠΟ : ΕΩΣ : ΑΠΟ : ΕΩΣ : *ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΜΤΝ 3. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ** ΗΜΕΡ. ΜΕΤΑΜ/ΣΗΣ: ΔΟΤΗΣ: ΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΟ: ΖΩΝΤΑΣ HLA ΔΟΤΗ : Α : Β : DR : ΑΙΤΙΟ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ : ΗΜΕΡ. : ** ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΝ ΜΜΝ ΥΨΟΣ..ΒΑΡΟΣ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΟΣΟΥ 11

12 . ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ... ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ.. ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ... ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ (ΚΑΠΝΙΣΜΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 12

13 ... ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ( Ιδιαιτέρως του ουροποιητικού ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ: 2. ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ:.. 13

14 3. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ:.. 4. ΠΕΠΤΙΚΟ:.. 5. ΝΕΥΡΙΚΟ:.. 6. ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟ: 14

15 . 7. ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟ: 8. ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ:. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 1. ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ: 15

16 2.ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ: 3. ΚΟΙΛΙΑ:. 4. ΝΕΥΡΙΚΟ: 16

17 5. ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ:. 6. ΛΟΙΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:.. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ 17

18 ΗΚΓ: ( / / ) U/S ΚΑΡΔΙΑΣ: ( / / ) ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΗΣ * : ( / / ).. ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕ ΘΑΛΙΟ * : ( / / ) 18

19 TRIPLEX ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ: ( / / ).. TRIPLEX ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΛΑΓΟΝΙΩΝ: ( / / ) * όπου κρίνεται αναγκαίο 2. ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ U/S ΝΕΦΡΩN: ( / / ). 19

20 U/S ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ( / / ) U/S ΜΗΤΡΑΣ ΣΑΛΠΙΓΓΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ( / / ).,. ΑΝΙΟΥΣΑ ΚΥΣΤΕΟΓΡΑΦΙΑ: ( / / ) ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ * : ( / / ) ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ: ( / / ) ΡΑΡ TEST: ( / / ) 20

21 3. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ: ( / / ) ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ: ( / / ) ΜΑΝΤOUX: ( / / ) 4. ΠΕΠΤΙΚΟΥ U/S ΚΟΙΛΙΑΣ: ( / / ) 21

22 ΒΑΡΙΟΥΧΟ ΓΕΥΜΑ: ( / / ) ΒΑΡΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΚΛΥΣΜΟΣ: ( / / ) ΜΑΥΕR ΚΟΠΡΑΝΩΝ: ( / / ) ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗ * : ( / / ) ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ * : ( / / ) 5. ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ: ( / / ) 22

23 ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ: ( / / ) 6. ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟΥ U/S ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ : ( / / ) * όπου κρίνεται αναγκαίο SCAN ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ : ( / / ) 7. ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΟΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: ( / / ) 8. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: ( / / ) 23

24 9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΩΡΛ: ( / / ) 10. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ: ( / / ) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ: RHESUS: MΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ (αριθμός ημερομηνία τελευταίας): ΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ (ορολογική τυποποίηση) HLA A: HLA B: HLA C: HLA DR: HLA DQ: KYTTAΡΟΤΟΞΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ: ( / / ) (επισυνάπτεται αντίγραφο του εντύπου του Κέντρου Ιστοσυμβατότητας) 2. ΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β: ( / / ) HbsAg ( ), Anti HBs ( ), Anti HBc IgG ( ), HbeAg ( ), Anti Hbe ( ) HBV DNA ( ), HBV PCR ( ) HΠΑΤΙΤΙΔΑ C: ( / / ) Anti - HCV ( ), HCV - RNA PCR ( ) ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΣ CMV: ( / / ) IgM ( ), IgG ( ) ΕΡΠΗΤΟΪΟΣ HSV: ( / / ) IgM ( ), IgG ( ) 24

25 ΙΟΣ EPSTEIN BARR EBV: ( / / ) IgM ( ), IgG ( ) HIV: ( / / ) ( ) 3. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ( / / ) Ηct: % ΗΒ: gr/dl Λευκά: /mm 3 (π = %, λ = %, μ = %, η = %, β = %) Αιμοπετάλια: /mm 3 ΡΤ/ΡΤΤ: / ΤΚΕ: 1η ώρα 4. ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ( / / ) Σάκχαρο: mg/dl Ουρία: mg/dl Κρεατινίνη: mg/dl Να + : meq/l Κ + : meq/l Ca ++ : mg/dl P ++ : mg/dl SGOT: IU/L SGPT: IU/L γgt: IU/L ΑLP: IU/L Ουρικό οξύ: mg/dl Χοληστερίνη: mg/dl Τριγλυκερίδια: mg/dl Χολερυθρίνη: mg/dl Αλβουμίνη: mg/dl Ολ. λευκώματα ορού: LDH: U/L mg/dl Σίδηρος ορού: mg/dl PSA : 5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΥΡΩΝ ( / / ) Όγκος ούρων 24ώρου: Λεύκωμα ούρων 24ώρου : Kαλλιέργεια 1. ( / / ) ούρων : 2. ( / / ) 3. ( / / ) ml mg 6. ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ( / / ) ANA: RF: Anti DNA: 7. ΟΡΜΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ( / / ) Τ3: Τ4 : TSH : PTH : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 25

26 .. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ( / / ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΜΚΑ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 26

27 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΝΕΦΡΟΥ ΑΔΕΙΑ (αρ. υ/α..φεκ..) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:.. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛ.:.. Παρατηρήσεις και γνώμη Νεφρολόγων Μονάδας Μεταμοσχεύσεων Παρατηρήσεις και γνώμη χειρουργών Μονάδας Μεταμοσχεύσεων

28 . Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Επιλογή Μονάδας Μεταμόσχευσης από τον ασθενή: Ημερομηνία και υπογραφή υποψήφιου λήπτη νεφρικού μοσχεύματος: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ( / / ) Ο Διευθυντής/Επιστημονικά Υπεύθυνος της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων 28

29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Ιστοσυμβατότητα και υπερευσθητοποιημένοι ασθενείς Α. Όροι ιστοσυμβατότητας HLA : Λευκοκυτταρικά αντιγόνα/αλλήλια του ανθρώπου (Human leukocyte antigens- HLA). Διακρίνονται σε τάξης Ι (HLA-A,B,C ) και τάξης ΙΙ (HLA-DR,DQ και DP) αντιγόνα /αλλήλια. HLA τυποποίηση : Ταυτοποίηση των τάξης Ι ή/ και τάξης ΙΙ HLA αντιγόνων/αλληλίων ενός ατόμου Αντι-HLA αντισώματα : Αντισώματα που αναγνωρίζουν HLA τάξης Ι και τάξης ΙΙ αντιγόνα/αλλήλια %PRA (Panel Reactive Antibodies) : Η παράμετρος %PRA αντιπροσωπεύει το ποσοστό των πιθανών δοτών (τυχαίο δείγμα πληθυσμού) των οποίων τα κύτταρα αντιδρούν θετικά με τον ορό του ασθενούς. Virtual %PRA :Παράμετρος που υπολογίζεται με βάση την ειδικότητα των αντι- HLA αντισωμάτων και τη συχνότητα των αντίστοιχων HLA αντιγόνων /αλληλίων στον πληθυσμό. Μη αποδεκτά ασύμβατα HLA αντιγόνα: HLA αντιγόνα έναντι των οποίων ο ασθενής έχει αναπτύξει αντισώματα. Τα αντισώματα αυτά ανιχνεύονται σε πρόσφατο και /ή προηγούμενους (ιστορικούς) ορούς του υποψήφιου λήπτη. Δοκιμασία ιστικής διασταύρωσης (crossmatch): Η δοκιμασία crossmatch ανιχνεύει στον ορό του υποψήφιου λήπτη αντι- HLA αντισώματα τα οποία αναγνωρίζουν HLA αντιγόνα /αλλήλια του υποψήφιου δότη. Virtual crossmatch : Παράμετρος που υπολογίζει -προβλέπει το αποτέλεσμα του crossmatch με βάσει τα ασύμβατα HLA αντιγόνα /αλλήλια του δότη και την ειδικότητα των αντι- HLA αντισωμάτων που ανιχνεύονται στον υποψήφιο λήπτη. Ετερόλογο crossmatch : Δοκιμασία ιστικής διασταύρωσης μεταξύ κυττάρων του υποψήφιου δότη και ορού του υποψήφιου λήπτη. Αυτόλογο crossmatch : Δοκιμασία ιστικής διασταύρωσης μεταξύ κυττάρων και ορού του υποψήφιου λήπτη. DTT : Dithyoerythritol.Ουσία που χρησιμοποιείται στο crossmatch για να διαχωρίσει IgM από IgG αντι HLA αντισώματα στον υποψήφιο λήπτη. 29

30 1. Έλεγχος ιστοσυμβατότητας 1.1 Γενικά Τα στοιχεία ιστοσυμβατότητας και τα ανοσολογικά δεδομένα όλων των υποψηφίων ληπτών και δοτών τηρούνται στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ). Τα Εργαστήρια Ιστοσυμβατότητας (ΕΙ) που συνεργάζονται με τον ΕΟΜ και χορηγούν στοιχεία ιστοσυμβατότητας, είναι υποχρεωμένα να έχουν εν ισχύ διαπίστευση από αναγνωρισμένο, επίσημο, σχετικό με το αντικείμενο των Εργαστηρίων Ιστοσυμβατότητας φορέα διαπίστευσης. Σχετικοί φορείς διαπίστευσης είναι ο Ευρωπαικός Οργανισμός Ανοσογενετικής - European Federation for Immunogenetics (EFI) και η Αμερικανική Εταιρεία Ιστοσυμβατότητας και Ανοσογενετικής - American Society for Histocompatibility and Immunogenetics (ASHI). Τα Εργαστήρια Ιστοσυμβατότητας υποχρεούνται να εκδίδουν και να αποστέλλουν αμελλητί στον ΕΟΜ τις βεβαιώσεις και τα λοιπά έγγραφα και στοιχεία αρμοδιότητάς τους που απαιτούνται κατά την παρούσα απόφαση και τα παραρτήματα της ώστε ο ασθενής να εγγράφεται ή να διαγράφεται από το Εθνικό Μητρώο και τις ειδικές κατηγορίες του Εγγραφή των υποψήφιων για μεταμόσχευση νεφρού ασθενών στην Εθνική Λίστα Για την εισαγωγή του ασθενούς στο Εθνικό Μητρώο κατά τις διατάξεις της παρούσας και των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ αυτής ο προμεταμοσχευτικός έλεγχος γίνεται στο ΕΙ που συνεργάζεται με τη Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Νεφρού (ΜΜΝ), στην οποία έχει δηλώσει ο ασθενής ότι επιθυμεί να μεταμοσχευθεί Τυποποίηση για HLA τάξης Ι (A,B,C) και HLA τάξης ΙΙ (DR, DQ) αντιγόνα/αλλήλια Κάθε πιθανός λήπτης πρέπει να τυποποιείται για HLA αντιγόνα/αλλήλια σε δύο διαφορετικά δείγματα αίματος. Ο ασθενής πρέπει να τυποποιείται για HLA-A,B,C,DR και DQ αντιγόνα /αλλήλια Στα αρχεία του ΕΟΜ τα αντιγόνα καταχωρούνται σε επίπεδο split (σχιστού). Για την επιλογή χρησιμοποιούνται τα έξι HLA-A,B και DR αντιγόνα/αλλήλια. Εάν ο φαινότυπος του ασθενούς έχει λιγότερα από έξι HLA-A,B και DR αντιγόνα/αλλήλια πρέπει να ακολουθήσει τυποποίηση της οικογένειας ή και η 30

31 κατάλληλη DNA τυποποίηση για τον καθορισμό ομοζυγωτίας ή τον καθορισμό 2ου αντιγόνου / αλληλίου. Κάθε δότης νεφρού πρέπει αντίστοιχα να τυποποιείται για HLA-A,B,C,DR και DQ αντιγόνα/αλλήλια Έλεγχος για αντι- HLA αντισώματα Οι οροί των υποψηφίων ληπτών πρέπει να ελέγχονται για HLA ειδικά αντισώματα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η αιμοληψία για έλεγχο αντι- HLA αντισωμάτων πρέπει να γίνεται κάθε τρίμηνο με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ο έλεγχος έχει καθορισθεί διαφορετικά. Επιπλέον έλεγχος για αντι-hla αντισώματα πρέπει να γίνεται 3 έως 4 εβδομάδες μετά από κάθε γεγονός πιθανής ευαισθητοποίησης όπως μετάγγιση, κύηση, αφαίρεση προηγούμενου μοσχεύματος, εμβολιασμό, τραύμα ή λοίμωξη. Το ΕΙ πρέπει να ενημερώνεται για την λίστα αναμονής της ΜΜΝ με την οποία συνεργάζεται και να ελέγχει θέματα σχετικά με την ιστοσυμβατότητα των εγγεγραμμένων υποψήφιων ληπτών. Κάθε πληροφορία πρέπει να καταγράφεται στο φάκελο του ασθενούς και να ανακοινώνεται αμελλητί στον ΕΟΜ. Το ΕΙ πρέπει να χρησιμοποιεί τουλάχιστον δύο μεθόδους καθορισμού anti HLA I και ΙΙ αντισωμάτων με σκοπό : (α) Την ανίχνευση χαμηλού τίτλου αντι- HLA αντισωμάτων (β) Τον καθορισμό αντισωμάτων με IgG και IgM ισότυπο για την καλύτερη ερμηνεία του crossmatch. (γ) Τον καθορισμό «αυτοαντισωμάτων» τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε ψευδώς θετικό crossmatch. To EI οφείλει να ενημερώνει τον ΕΟΜ εάν ο ασθενής έχει αυτοαντισώματα. Στις μεθόδους ελέγχου ευαισθητοποίησης πρέπει να συμπεριλαμβάνονται η εξαρτώμενη από το συμπλήρωμα κυτταροτοξική μέθοδος ενισχυμένη με αντιανθρώπινη κ-σφαιρίνη (CDC-AHG) και μία μεθοδολογία στερεάς φάσης όπως ανοσοενζυμική μέθοδος (elisa) ή μεθοδολογία μέτρησης τύπου κυτταρομετρίας ροής (Luminex). Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ο έλεγχος των αντισωμάτων θα πρέπει να γίνεται με κυτταροτοξική δοκιμασία. Το ΕΙ πρέπει να ανακοινώνει στον ΕΟΜ μετά από κάθε έλεγχο αντισωμάτων το θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα. Επί θετικού αποτελέσματος, ανακοινώνεται η ειδικότητα του ή και των αντισωμάτων και η τιμή του δείκτη % PRA. Για τον καθορισμό της τιμής %PRA, τα ΕΙ χρησιμοποιούν μεθοδολογία στερεάς φάσης ή το πρόγραμμα της Eurotransplant γιά Virtual %PRAs Ασύμβατα μη αποδεκτά HLA αντιγόνα 31

32 Μη αποδεκτά ασύμβατα αντιγόνα είναι τα HLA A,-B,-C,-DR and DQ αντιγόνα του μοσχεύματος δότη έναντι των οποίων ο ασθενής έχει αναπτύξει αντισώματα. Τα αντισώματα αυτά ανιχνεύονται σε πρόσφατους και /ή ιστορικούς ορούς. Στον κατάλογο των μη αποδεκτών αντιγόνων συμπεριλαμβάνονται και οι επαναλαμβανόμενες ασυμβατότητες δηλαδή ασύμβατα ως προς τον λήπτη αντιγόνα/αλλήλια που εκφράζονταν σε προηγούμενο απορριφθέν μόσχευμα, ακόμη και αν δεν έχουν ανιχνευθεί αντισώματα έναντι αυτών, στον ασθενή. Αυτά τα αντιγόνα/αλλήλια αναφέρονται με την ένδειξη «επαναλαμβανόμενη ασυμβατότητα». Κάθε ΕΙ είναι υπεύθυνο για τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιεί για τον καθορισμό των μη αποδεκτών ασύμβατων HLA αντιγόνων /αλληλίων. Δεν προσφέρεται μόσχευμα σε περίπτωση που ο δότης εκφράζει μη αποδεκτά αντιγόνα/αλλήλια Δοκιμασία ιστικής διασταύρωσης crossmatch Η δοκιμασία ιστικής διασταύρωσης (crossmatch) χρησιμοποιεί ορό του υποψήφιου λήπτη και λεμφοκύτταρα του πιθανού δότη και αποτελεί αναπόσπαστη διαδικασία για την απόφαση προκειμένου να προχωρήσει η μεταμόσχευση. Για τη μεταμόσχευση νεφρού και τη συνδυασμένη μεταμόσχευση νεφρού/παγκρέτος πρέπει να γίνεται crossmatch πριν τη μεταμόσχευση χρησιμοποιώντας πρόσφατο ορό εκτός εάν έχει αποφασισθεί διαφορετικά. Εάν υπάρχει ειδικός λόγος στη δοκιμασία του crossmatch πρέπει να χρησιμοποιηθεί και ιστορικός ορός. Οι μεθοδολογίες του τελικού crossmatch θα πρέπει να είναι το ίδιο ευαίσθητες με τις τεχνικές ελέγχου των αντισωμάτων. Το ΕΙ πρέπει να χρησιμοποιεί για το crossmatch κυτταροτοξική μέθοδο (CDC) με και χωρίς DTT. Το ΕΙ μπορεί να χρησιμοποιεί επιπλέον του CDC και τεχνικές στερεάς φάσης (κυτταρομετρία ροής,eliza, Luminex) για την δοκιμασία του crossmatch, εφόσον μεθοδολογίες αντίστοιχης ευαισθησίας χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση αντι- HLA αντισωμάτων. Σε περιπτώσεις που το Εργαστήριο κρίνει, και σε συνεννόηση με τη Μονάδα Μεταμοσχεύσεων του ασθενούς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί virtual crossmatch για την εκτίμηση του ανοσολογικού κινδύνου, πριν τη μεταμόσχευση. Το ΕΙ που ελέγχει τον λήπτη είναι υπεύθυνο για την ερμηνεία κάθε θετικού crossmatch. Εάν το αποτέλεσμα του crossmatch δεν μπορεί να ερμηνευθεί με την ειδικότητα των προϋπαρχόντων αντι- HLA αντισωμάτων, το Εργαστήριο θα πρέπει να καθορίσει τη φύση των μη- HLA αντισωμάτων και να λάβει μέτρα για την αποφυγή κάθε ψευδώς θετικού για αντι HLA αντισώματα crossmatch στο μέλλον. Η ανάλυση θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: - Επανάληψη του crossmatch 32

33 - Επανάληψη του ελέγχου για την ειδικότητα των αντισωμάτων στο δείγμα του ορού με το θετικό crossmatch - Αυτόλογο crossmatch - Προσρόφηση του ορού του λήπτη με αυτόλογα κύτταρα πριν την επανάληψη του crossmatch. Εάν ένας υποψήφιος λήπτης έχει περισσότερες από δύο θετικές δοκιμασίες ιστικής διασταύρωσης ( crossmatches) που δεν μπορούν να ερμηνευθούν με βάση την ιστική συμβατότητα δότη-λήπτη και την ειδικότητα των αντισωμάτων που ανιχνεύονται στο λήπτη, τότε το δείγμα του ορού θα πρέπει να αποστέλλεται και σε ένα δεύτερο ΕΙ για έλεγχο της ειδικότητας των αντι- HLA αντισωμάτων Υπερευαισθητοποιμένοι (ΥΕ) υποψήφιοι λήπτες Οι ΥΕ ασθενείς του άρθρου της παρούσας αποφάσεως αποτελούν χωριστή λίστα στον ΕΟΜ και έχουν προτεραιότητα κατά τη επιλογή ως ορίζεται στο αυτής. Για την εγγραφή των ασθενών στο μητρώο των Υ/Ε πρέπει οροί από δύο τουλάχιστον διαφορετικές μετρήσεις να δείχνουν τιμή PRAs >70 % και αυτό να βεβαιώνεται με ειδικά αιτιολογημένη του Διευθυντή του οικείου ΕΙ κατά τα αναφερόμενα στο της αποφάσεως. Για τον καθορισμό της τιμής %PRAs μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεθοδολογίες σταθεράς φάσης. Τα αντισώματα πρέπει να είναι άλλο-αντισώματα με ειδικότητα σε HLA αντιγόνα/αλλήλια. Κάθε αυτο-δραστικότητα πρέπει να αποκλείεται από την τιμή %PRAs. Ασθενείς που χαρακτηρίζονται ως ΥΕ παραμένουν στη λίστα έως ότου μεταμοσχευθούν. Η επιλογή του κατάλληλου δότη για τους ΥΕ ασθενείς γίνεται λαμβάνοντας υπ όψιν την παρούσα και ιστορική ευαισθητοποίηση σε HLA--A,-B,-C (τάξης Ι) και HLA- DR,- DQ (τάξης ΙΙ) αντιγόνα/αλλήλια α Επιλογή ΥΕ ασθενούς για crossmatch με συγκεκριμένο δότη Τα HLA-A,-B,-C,-DR και -DQ αντιγόνα/αλλήλια του δότη αποστέλλονται στον ΕΟΜ. Η πρώτη επιλογή των ΥΕ ασθενών που θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε crossmatch με συγκεκριμένο δότη, γίνεται από τον ΕΟΜ με τα εξής κριτήρια : Συμβατή ομάδα αίματος (ΑΒΟ) Συμβατότητα σε ένα τουλάχιστον HLA αντιγόνο/αλλήλιο εκ των οποίων ένα HLA-DR Ο τελευταίος έλεγχος αντισωμάτων να έχει γίνει εντός του τελευταίου τριμήνου. Τα Εργαστήρια Ιστοσυμβατότητας ενημερώνονται από τον ΕΟΜ για τους ΥΕ ασθενείς της λίστας τους που πρέπει να εκτιμηθούν για την πιθανότητα να προχωρήσουν σε τελικό crossmatch. Για κάθε ΥΕ υποψήφιο λήπτη νεφρικού μοσχεύματος υπάρχει, στο Εργαστήριο Ιστοσυμβατότητας που παρακολουθείται, λίστα με τα μη αποδεκτά HLA αντιγόνα. 33

34 Η επιλογή του ασθενούς που θα προχωρήσει σε crossmatch, γίνεται με κριτήριο την απουσία στο δότη ασύμβατων - μη αποδεκτών HLA αντιγόνων. Για όσους ΥΕ ασθενείς δεν επιλεγούν να προχωρήσουν σε crossmatch αποστέλλεται η σχετική λίστα στον ΕΟΜ συνοδευόμενη με διευκρίνηση της αιτίας αποκλεισμού τους. Σε όσους επιλέγονται να προχωρήσουν, διενεργείται ετερόλογο και αυτόλογο CDC-AHG και T/B flow- crossmatch. Η μεταμόσχευση θα προχωρήσει όταν το ετερόλογο CDC-AHG και το T/B flow- crossmatch, είναι αρνητικό. Για τα Εργαστήρια που δεν χρησιμοποιούν T/B flow- crossmatch, η μεταμόσχευση προχωρεί όταν το ετερόλογο CDC-AHG crossmatch είναι αρνητικό και ο υποψήφιος λήπτης δεν έχει, με μεθοδολογία στερεάς φάσης, προσχηματισμένα αντι-hla αντισώματα έναντι HLA αντιγόνων/αλληλίων του δότη. Η έναρξη ισχύος της παρούσης ορίζεται δέκα (10) ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ, καθώς είναι αναγκαίο το χρονικό διάστημα αυτό για τη μετάπτωση των δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος στο αναβαθμισμένο σύστημα, ώστε να λειτουργήσει σύμφωνα με την παρούσα. Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση) 2. ΚΕ.ΣΥ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γρ. Υπουργού 2. Γρ. Υφυπουργού Υγείας 3. Γρ. Γεν. Γραμματέα Υγείας 4. Γρ. Πρ. Γεν. Δ/νσης Υγείας 5. Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας (2) 34

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών.

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Για Νοσηλεία με χρήση ιδιωτικής ασφάλειας και ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 10 μέχρι 30.11 & 3 μέχρι 33 ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο νέο έντυπο της αίτησης μεταβολών εμπεριέχεται πλέον, η δήλωση συναίνεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Μάρκου Σιακαβάρα 8α / Κοζάνη / 50100 / epskozanis.gr / info@epskozanis.gr / Tηλ: 24610 34671-23503 / Φ: 2461039133 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιδιώτη ιατρό η χρέωση θα γίνεται με τιμές ΦΕΚ. Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιατρό ΕΟΠΥΥ (η δυνατότητα συνταγογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και πρόληψη ΓΕΝΙΚΟ CHECK UP ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες γενικές εξετάσεις. Συνιστάται να γίνεται κάθε χρόνο.

Υγεία και πρόληψη ΓΕΝΙΚΟ CHECK UP ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες γενικές εξετάσεις. Συνιστάται να γίνεται κάθε χρόνο. ΓΕΝΙΚΟ CHECK UP 0030109006 Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες γενικές εξετάσεις. Συνιστάται να γίνεται κάθε χρόνο. ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ESR ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΥΡΙΑ ΚΡΕΑΤΙNIΝΗ ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Για την στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση για τις εξής ειδικότητες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Για την στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση για τις εξής ειδικότητες: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης με υπ αριθ: 2.17324/6.4112/31-07-2012 με τίτλο «ΠΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΕΠΑ... ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Ονοματεπώνυμο... Όνομα πατέρα... Ημερομηνία Γέννησης... ΑΜ... ΑΜΚΑ... Ασφαλιστικός Φορέας... Ημερομηνία έναρξης της αναπηρίας... Ειδικότητα Προέχουσας Πάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Σημείωση: Οι οδηγίες που ακολουθούν αποτελούν βοήθημα και δεν αντικαθιστούν την Προκήρυξη, την οποία πρέπει οι υποψήφιοι να μελετήσουν

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.23 16:53:22 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΕΖ0Λ-ΝΕ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/12/2014 EΛΛHNIKH

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος "Χρυσή Υγεία" δικαιούνται μετά

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος Χρυσή Υγεία δικαιούνται μετά Α) Μέσω του συνεργαζόμενου Συντονιστικού Κέντρου 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, δυνατότητα να κλείνονται ραντεβού με τις κλινικές και να παρέχονται ιατρικές συμβουλές ή να λαμβάνονται γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ7ΛΗ-ΛΡΖ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 3/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ7ΛΗ-ΛΡΖ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 3/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας :712 01 Πληροφορίες: Χ.Νεονάκη Τηλέφωνα: 2813400357

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΙΤΩΝ Δ..ΙΙ..Ε.Κ.--..ΙΙ..ΙΙ..Ε.Κ.. ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΙΖΕΤΑΙΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ H ΚΛΙΜΑΚΑ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων» (MIS 377099) η οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 2/3/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ24/14/19118 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 11 /4/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ35797 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΙΚ. ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ Οικογένειες με παιδιά κάτω των 2 ετών στις οποίες εργάζονται και οι δύο γονείς Μονογονεϊκές οικογένειες με παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Έκπτωση 30% σε ιατρικές πράξεις

Έκπτωση 30% σε ιατρικές πράξεις Δωρεάν Eτήσιο Check up Γενική αίματος, Γενική ούρων, Ηλεκτροκαρδιογράφημα * Ιατρική εκτίμηση αποτελεσμάτων. Απεριόριστες δωρεάν επισκέψεις για τις ειδικότητες των γιατρών της κλινικής μας εφόσον προκύψει

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ, προκηρύσσει πενήντα (50) χορηγίες σε πρωτοετείς φοιτητές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιµασίες Διασταύρωσης (Crossmatch-XM) µεταξύ Δότη-Λήπτη

Δοκιµασίες Διασταύρωσης (Crossmatch-XM) µεταξύ Δότη-Λήπτη Αντιγόνα Ιστοσυµβατότητας (HLA) Κυτταροτοξικά αντισώµατα έναντι των HLA Δοκιµασίες Διασταύρωσης (Crossmatch-XM) µεταξύ Δότη-Λήπτη 18 ο Σεµινάριο Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης «Η συµβολή του Εργαστηρίου στις

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τρόπος, διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία.

Θέμα: Τρόπος, διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αθήνα 31/1/2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 18757 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Ν.Π. ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ

Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ είναι ο μεγαλύτερος ΟΜΙΛΟΣ στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα, και ένας από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» Διόνυσος, 16-12-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 763 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.15 17:40:44 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΖΕΔΛ-ΘΑ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706577 2015-04-15

15PROC002706577 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 10:56:27 EEST Reason: Location: Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 22/07/2015 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 64 Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ Ταχ. Δ/νση : Γορδίου 1, Ν.Σμύρνη Τ.Κ. : 17121 Τηλέφωνο : 210-9319054 FAX : 210-9319056 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Προς: Oλους τους συνεργάτες Χαλάνδρι, 15/9/2011 ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αγαπητοί συνεργάτες, Σας ευχαριστούμε που εμπιστεύεστε την εταιρεία μας για την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.24 11:34:08 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Θ9ΥΟΡΙΝ-0ΔΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ»

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Αθήνα, 8 / 6 / 2015 Αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π. οικ.42873 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΓΕΕ) ΠΡΟΣ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΓΕΕ) ΠΡΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΓΕΕ) ΠΡΟΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ: ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κ. Καραμανλή 38Β Τηλ. 2310 840295, 2310 841962 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 1. Το ζήτημα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ΙΥΑ) παρά το γεγονός ότι απασχολεί τη

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 1. Το ζήτημα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ΙΥΑ) παρά το γεγονός ότι απασχολεί τη ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι. ΓΕΝΙΚΑ 1. Το ζήτημα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ΙΥΑ) παρά το γεγονός ότι απασχολεί τη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια τουλάχιστον,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ. Ε.Ι.Π.:1026 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 361 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ

Δ Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ Ξεκινούν στις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για την Κοινωφελή Εργασία στους δήμους και περιφέρειες, με σύμβαση 5 μηνων ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, 2013 Α. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Θεσσαλονίκη 14-10-2014 Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Θεσσαλονίκη 14-10-2014 Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.14 11:09:44 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣΥΒ4ΧΙ-ΥΧ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Μαρούσι, 25/06/2015

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας  Μαρούσι, 25/06/2015 Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9, Μαρούσι, 15124 Τηλέφωνο: 2132031930-9 Fax: 2132031950, 2106146421 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@eddyppy.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ (φωτογραφία) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» Έργο ΤΟΠΣΑ: «Eχετλαίος» Συντονισμός Διαχείριση: ΠΡΟΟΨΙΣ Α.Ε. Τρεμπεσίνας 32, 12136 Περιστέρι Τηλ. 210 5244760,Fax:210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΞ7Μ-ΠΡΗ. 1. Ακτινογραφία θώρακος, 2. Καλλιέργεια κοπράνων ως προς (salmonella) 3. Παρασιτολογική κοπράνων.

ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΞ7Μ-ΠΡΗ. 1. Ακτινογραφία θώρακος, 2. Καλλιέργεια κοπράνων ως προς (salmonella) 3. Παρασιτολογική κοπράνων. ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΞ7Μ-ΠΡΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18/9/2012 Αρ. Πρωτ.:39496 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το µη Κερδοσκοπικό Σωµατείο «Γιατροί του Κόσµου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο «Κοινωνικές οµές Αντιµετώπισης της Φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 20.5.2013 ΝOMΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 5388 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : ΕΥΔΗΜΟΥ ΚΡΑΤΑΙΜΕΝΟΣ Ταχ.Κώδ. : 34008 ΕΡΕΤΡΙΑ Πλαροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ξενοφώντος 7, Αθήνα 10557 Πληροφορίες: Αλέξης Γαληνός Τηλ: 210 3253123 Φαξ: 210 3216653 E

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθμ.Πρωτ. Α2α/Γ.Π.οικ. 46322 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ Προς ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Όπως πίνακας αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-09-2013. ποσού «επιστροφής» (rebate) του άρθρου 100 παρ.5 του ν. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-09-2013. ποσού «επιστροφής» (rebate) του άρθρου 100 παρ.5 του ν. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-09-2013 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Tαχ. Δ/νση : Μακεδονίας 8 Ταχ. Κώδικας : 10433 Τηλέφωνο: : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /νση : Άνω Αρχάνες, 70100, Ηράκλειο Τηλ / Φαξ : 2810752622, 2810752402

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΝΩΣΟΥ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΝΩΣΟΥ» Ηράκλειο 3/11/2011 Αριθ. Πρωτ.: 867 Ε.Ε. Έργου : Συντήρηση, Στερέωση και Ανάδειξη του ανακτόρου και του αρχαιολογικού χώρου Κνωσού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 14/05/2015 Α.Π. : 953/ΕΦΔ644 Προς: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΕΝΑΚΗ 5 T.K : 15238

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 14/05/2015 Α.Π. : 953/ΕΦΔ644 Προς: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΕΝΑΚΗ 5 T.K : 15238 ΑΔΑ: Β5ΝΟΟΡΙΝ-14Ξ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.14 12:21:14 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:52:05 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΜΚΡΟΡΙΝ-ΥΥΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΒ-7ΔΘ. Έχοντας υπόψη: Ανακοινώνει

ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΒ-7ΔΘ. Έχοντας υπόψη: Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 21-10-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1598 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΛΗΡ. ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΘΑ ΤΗΛ : 28210-96189 EMAIL : kex@otenet.gr ΜΑΡΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα, 01/09/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 13102 Ταχ. Δ/νση : Κάτω Τιθορέα Τ.Κ. : 35015 Πληροφορίες : Παπαγεωργίου Κων/νος Τηλέφωνο : 2234-350305 Fax : 22340-49872

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Medicare Generation Next Οδηγίες για τον ασφαλισμένο Τι είναι το Medicare Generation Next;

Medicare Generation Next Οδηγίες για τον ασφαλισμένο Τι είναι το Medicare Generation Next; 2014 + ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 800 800 99 99 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 210 61 27 722 (από κινητό) Τι είναι το Medicare Generation Next; Το Medicare Generation Next είναι πρόγραμμα κάλυψης εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.06 12:01:41 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 06 / 08 / 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ανδρόγεω 2, Τ.Κ 71202 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2810399265 Fax: 2810399195 Emai: dikeh@heraklion.gr Ηράκλειο,3-10-2011 Αριθμ. Πρωτ.:156

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.04 15:21:14 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ4ΕΛ465ΦΘΗ-ΝΤΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗ.Κ.Ε.Χ(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥ) ΡΙΖΑΡΙΟΥ & ΠΑΣΠΑΤΗ, Τ.Κ. 8200 Χίος Τηλ. 2270806 Fax: 22704375 e-mail:daexch@otenet.gr Χίος 08 / 04 / 205 Αριθμ. Πρωτ.: 362 Έχοντας υπόψη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βελεστίνο 10 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 6192 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ, 2/5/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 593 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Ν.Π.Δ.Δ. «Α Παιδικός Σταθμός Δήμου Φυλής»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Ν.Π.Δ.Δ. «Α Παιδικός Σταθμός Δήμου Φυλής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Φυλή : 16-04-013 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνα e-mail : Αμαρυλλίδος 7, Δημοτική Ενότητα Φυλής : 133 51 : 10 411975, 10 41930 : paidikos.filis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 76 Τ.Κ. 104 34, Αθήνα Τηλ.: 210-8203280 Αθήνα, 20/2/2015 Fax: 210-8239622 Αριθμ. Πρωτ.: 1031 E-mail: tsolakou@aueb.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ Ημερομηνία: 31-10 - 2011 Τ.Κ. 714 14 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αριθμ. πρωτ. 54212

ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ Ημερομηνία: 31-10 - 2011 Τ.Κ. 714 14 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αριθμ. πρωτ. 54212 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ Ημερομηνία: 31-10 - 2011 Τ.Κ. 714 14 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αριθμ. πρωτ. 54212 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ INFORMATICS DEVELOPMEN ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ T AGENCY ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EEST Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.13 13:14:42 Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων

Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων Συνοπτική παρουσίαση Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων Κωδ:30410, 30411, 30412 Ετησίως Ανανεούµενης ιάρκειας Πρόγραµµα ιαγνωστικών Εξετάσεων κωδ:30410 Προγραµµατα Εξωνοσοκοµεια κωδ:30412, 30413 Ειδικά θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :67323/2012

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :67323/2012 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β43046ΨΖ2Ν-Ζ6Γ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :67323/2012 Αθήνα,22/10/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική αποκατάσταση στην εποχή της κρίσης

Επαγγελματική αποκατάσταση στην εποχή της κρίσης 35 ο Διεθνές Καρδιολογικό Συνέδριο Αθήνα 23-25/10/2014 Επαγγελματική αποκατάσταση στην εποχή της κρίσης Φ.Ν. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ Καρδιολόγος Αρχίατρος ε.α Πρόεδρος Ε.Ε.Κ.Ε. - ΠΟΣΚΕ Ταμίας ΙΣΑ Επαγγελματικές επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Dr Α. Μεντής, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος ιευθυντής ιαγνωστικού Τμήματος ιευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Μικροβιολογίας ιευθυντής Εθνικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aναρτητέο στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Καβάλα: 21-3-2013 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα