KJ 60 ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ M3/M8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KJ 60 ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ M3/M8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ"

Transcript

1 GR ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ M3/M8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ OLAJNYOMÁSÚ SZEGECSELŐ M3/M8 ÚZÓSZEGECSEKEZ AZNÁLATI UTASÍTÁS KARBANTARTÁS ÉSZREVÉTELEZÉSEK SLO OLJNO-PNEVMATSKI KOVIČAR ZA VLOŽKE M3/M8 NAVODILA ZA UPORABO VZDRŽEVANJE OPOZORILA

2 GR Η κάτωθι υπογεγραμμένη Far S.r.l., με έδρα το Quarto Inferiore (BO) και στην οδό Giovanni XXIII αρ. 2, ΔΗΛΩΝΕΙ κάτω από δική της και αποκλειστική ευθύνη ότι ο πριτσιναδόρος, Μοντέλο: KJ 60 Πριτσιναδόρος αέρος Χρήσης: για πριτσίνια με εσωτερικό σπείρωμα Μ3-Μ8 για τα οποία αναφέρεται ότι αυτή η δήλωση, συμμορφώνεται με τα ουσιαστικά προαπαιτούμενα ασφαλείας όπως αυτά προβλέπονται από το Προεδρικό Διάταγμα 459/96, της εφαρμογής των Οδηγιών CEE 89/392 και 91/368 και των υπόλοιπων μετατροπών και συμπληρώσεων. Alulírott Far S.r.l., vállalata melynek székhelye Quarto Inferiore (BO) Via Giovanni XXIII n 2, teljes körű felelősség tudata mellett KIJELENTI, miszerint a: KJ 60 típusú olajnyomású szegecselő szerszám, mely M3-M8 átmérőjű szegecsek elhúzására lett rendszeresítve, amelyre a jelen nyilatkozat vonatkozik, a DPR 459/96 számú normatívában megszabott műszaki feltételeknek megfelel, úgymint a CEE 89/392 és 91/368 előírásaiban szereplő irányvonalaknak, valamint a fenti rendeletek ezt követő későbbi módosításaiban, illetve kiegészítéseiben foglalt kitételeknek egyaránt. SLO Podpisana družba Far S.r.l., s sedežem v kraju Quarto Inferiore (BO), ulica Giovanni XXIII 2, pod izključno odgovornostjo IZJAVLJA, da je kovičar model: KJ 60 Oljno-pnevmatski kovičar Uporaba: za navojne vložke M3-M8, na katerega se ta izjava nanaša, skladen s temeljnimi varnostnimi zahtevami, ki jih določa Odlok predsednika republike 459/96 zaradi izvajanja Direktiv EGS 89/392 in 91/368 ter sledečih sprememb in dopolnitev. Quarto Inferiore, Far S.r.l. - Giacomo Generali (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου) (Igazgatói Tanács Elnöke) (Predsednik uprave)

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... σελ. 4 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΥ... σελ. 8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... σελ. 8 ΚΥΡΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ... σελ. 10 ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... σελ. 12 ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ... σελ. 14 ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ... σελ. 16 ΠΛΗΡΩΣΗ ΛΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΟΛΕΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ... σελ. 18 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ... σελ. 20 INDICE BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK...4 oldal SZEGECSELŐ SZERSZÁM ISMERTETŐI...9 oldal ÁLTALÁNOS ISMERTETŐI ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLETE...9 oldal FŐBB ALKOTÓELEMEI...11 oldal MŰSZAKI ADATOK...13 oldal ASZNÁLATA...15 oldal MÉRETCSERE...17 oldal OLAJDINAMIKAI RENDSZER FELTÖLTÉSE...19 oldal ALKATRÉSZEK...20 oldal KAZALO VARNOSTNA OPOZORILA...str. 4 IDENTIFIKACIJA KOVIČARJA...str. 9 SPLOŠNE INFORMACIJE IN OBMOČJE UPORABE...str. 9 GLAVNI DELI...str. 11 TENIČNI PODATKI...str. 13 NAČIN UPORABE...str. 15 ZAMENJAVA FORMATA...str. 17 DOLIVANJE OLJA V OLJNO-IDRAVLIČNI SISTEM...str. 19 NADOMESTNI DELI...str. 20 GR SLO Revision - 13 Date

4 GR ΠΡΟΣΟΧΗ!!! FIGYELMEZTETÉS!!! POZOR!!! Η μη τήρηση ή η αμέλεια των παρακάτω προειδοποιήσεων ασφαλείας μπορεί να έχει συνέπειες στην δική σας σωματική ακεραιότητα ή την σωματική ακεραιότητα άλλων καθώς και στην καλή λειτουργία του εργαλείου. GR ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Για τις επιχειρήσεις συντήρησης και/ή επιδιορθώσεων εμπιστευθείτε τα εξουσιοδοτημένα κέντρα υπηρεσιών υποστήριξης της FAR s.r.l. και πραγματοποιήστε αποκλειστική χρήση των γνήσιων ανταλλακτικών. Η FAR s.r.l. αποποιείται κάθε ευθύνη για ζημιές ή βλάβες από ελαττωματικά εξαρτήματα, που θα μπορούσαν να προκληθούν εξαιτίας την μη εκπλήρωσης των ανωτέρω (Οδηγία CEE 85/374). SLO A követő, itt felsorolt biztonsági előírásokra vonatkozó tudnivalók nem betartásával, ezeknek figyelmen kívül hagyásával a saját, és mások testi épségét veszélyezteti, illetve ezzel negatívan befolyásolja a szerszám rendeltetésszerű jó működését. Neupoštevanje sledečih varnostnih navodil lahko ogrozi vašo in varnost drugih oseb ter negativno vpliva na delovanje aparata. Προτείνεται η χρήση του εργαλείου να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό. Χρησιμοποιείστε κατά την διάρκεια της χρήσης του εργαλείου, προστατευτικά γυαλιά ή μάσκες και γάντια. Για την εκτέλεση των διαδικασιών συντήρησης και/ή ρύθμισης του εργαλείου χρησιμοποιείστε τα αξεσουάρ που εμπεριέχονται στην συσκευασία και/ή τον εμπορικό εξοπλισμό που υποδεικνύεται στο κεφάλαιο Συντήρηση. Για την διαδικασία πλήρωσης λαδιού χρησιμοποιήστε μόνο αυτά με τα χαρακτηριστικά που υποδεικνύονται στο παρόν φυλλάδιο. Σε περίπτωση ατυχών διαρροών λαδιού, αν αυτά έρθουν σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε σχολαστικά με νερό και αλκαλικό σαπούνι. Το εργαλείο μπορεί να μεταφέρεται στο χέρι και προτείνεται μετά από την χρήση του να επανατοποθετείται στην συσκευασία του. Προτείνεται για την άρτια λειτουργία του πριτσιναδόρου, ένα σέρβις κάθε εξάμηνο. Οι επεμβάσεις επιδιόρθωσης και καθαρισμού του εργαλείου θα πρέπει να πραγματοποιούνται με την μηχανή απενεργοποιημένη και εκτός τροφοδοσίας. Προτείνεται, αν είναι δυνατή, η χρήση ενός εξισορροπητής ασφαλείας. 4 Date Revision - 13

5 BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK SLO VARNOSTNA OPOZORILA A használatba vétel előtt, olvassuk el figyelmesen a szerszámhoz adott használati utasítást. A karbantartási, és/vagy javítási műveletek igényének esetén, forduljon bizalommal az erre felhatalmazott FAR s.r.l. Központi Szervizszolgálatához. A fenti műveletekhez csakis és kizárólag eredeti alkatrészeket használjunk. A FAR s.r.l. mindennemű felelősségre vonás alól mentesíti magát, amennyiben a hibás alkatrészek okozta károk a fenti tudnivalók figyelmen kívül hagyásából fakadnának, illetve ezeket erre lehetne visszavezetni. (Irányelv CEE 85/374). A szerszámot csak egy erre betanított személy kezelheti. A szerszám használata közben viseljünk vé d ő s ze m ü ve g e t, vé d ő e l l e n ző t, i l l e t ve védőkesztyűket. A szerszám karbantartási, illetve beállítási műveleteihez alkalmazzuk a hozzáadott szerszámokat és /vagy a Karbantartás fejezetben megjelölt kereskedelmi forgalomban is alkalmatos eszközöket. Olajutántöltéshez csak kimondottan a jelen fejezetben megjelölt olajfolyadékokat használjuk. Pred uporabo aparata pozorno preberite navodila. Vzdrževalne posege in/ali popravila zaupajte pooblaščenim servisnim centrom družbe FAR S.r.l. in zahtevajte uporabo originalnih nadomestnih delov. Družba FAR s.r.l. ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala zaradi pomanjkljivih delov in kot posledica neupoštevanja zgornjih opozoril (Direktiva EGS 85/374). Aparat lahko uporablja le specializirano osebje. Pred uporabo aparata si nadenite zaščitna očala ali masko ter rokavice. Za vzdrževalne posege in/ali regulacijo aparata uporabljajte priloženo orodje in/ali orodje, ki je dosegljivo na trgu in priporočeno v poglavju Vzdrževanje. Za dolivanje uporabljajte samo olje s karakteristikami, ki so navedene v tem priročniku. Véletlenszerű olajszivárgás esetén vízzel és alkáli szappannal tisztítsuk meg alaposan az olajjal szennyezett bőrfelületet. A szerszám kézben is szállítható, melyet, ajánlatos használatát követően a csomagolásába visszahelyezni. A helyes működés biztosításának az érdekében a szegecselő szerszámot félévenként ajánlatos felülvizsgálni. A szerszám javítását, illetve tisztítását, csakis áramtalanított állapotában szabad elvégezni. V primeru nenamernega izliva olja, ki bi prišlo v stik s kožo, prizadeti del dobro izperite z vodo in alkalnim milom. Aparat je prenosen, po uporabi pa vam svetujemo, da ga pospravite v njegovo embalažo. Svetujemo vam, da aparat vsakih šest mesecev temeljito pregledate, da se prepričate, če pravilno deluje- Pred popravili in čiščenjem aparata izklopite napajanje. Ahol lehetőség van rá, ajánlatos egy biztonsági kiegyensúlyozó alkalmazása. Če je mogoče, vam svetujemo uporabo nosilca za orodje. Revision - 13 Date

6 GR ΠΡΟΣΟΧΗ!!! FIGYELMEZTETÉS!!! POZOR!!! Η μη τήρηση ή η αμέλεια των παρακάτω προειδοποιήσεων ασφαλείας μπορεί να έχει συνέπειες στην δική σας σωματική ακεραιότητα ή την σωματική ακεραιότητα άλλων καθώς και στην καλή λειτουργία του εργαλείου. GR ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η μηχανή έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε το μέσο ισοδύναμο επίπεδο συνεχούς υποκειμενικού θορύβου Α στην θέση εργασίας του χειριστή να μην ξεπερνά τα 85 db (A). Σε περίπωση καθημερινής έκθεσης σε περιβάλλον όπου ο θόρυβος ξεπερνά το όριο ασφαλείας των 85 db (A), χρησιμοποιείστε κατάλληλα ατομικά μέσα προστασίας της ακοής (ακουστικά ή ωτοασπίδες ενάντια στον θόρυβο, ελάττωση του χρόνου καθημερινής έκθεσης κλπ..). SLO A követő, itt felsorolt biztonsági előírásokra vonatkozó tudnivalók nem betartásával, ezeknek figyelmen kívül hagyásával a saját, és mások testi épségét veszélyezteti, illetve ezzel negatívan befolyásolja a szerszám rendeltetésszerű jó működését. Neupoštevanje sledečih varnostnih navodil lahko ogrozi vašo in varnost drugih oseb ter negativno vpliva na delovanje aparata. Διατηρήστε τον πάγκο και/ή την εργασιακή σας περιοχή καθαρή και τακτοποιημένη, γιατί η ακαταστασία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς. Μην επιτρέπετε σε άτομα άσχετα με την εργασία να αγγίζουν τα εργαλεία. Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες τροφοδοσίας πεπιεσμένου αέρα είναι σωστά τοποθετημένοι για την προβλεπόμενη χρήση. Μην σέρνετε το εργαλείο συνδεδεμένο στην τροφοδοσία τραβώντας το από το σωλήνα. Διατηρήστε το μακριά από πηγές ενέργειας και κοφτερά αντικείμενα. Διατηρήστε τα εργαλεία σε καλή κατάσταση και καθαρά και μην αφαιρείτε ποτέ τα προστατευτικά και τον σιγαστήρα του εργαλείου. Μετά από επιχειρήσεις επιδιορθώσεων και/ή ρυθμίσεων βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε τα κλειδιά υπηρεσίας ή ρύθμισης. Πριν από την σύνδεση του σωλήνα πεπιεσμένου αέρα του πριτσιναδόρου βεβαιωθείτε ότι αυτός δεν βρίσκεται υπό πίεση. Τηρήστε σχολαστικά αυτές τις οδηγίες. 6 Date Revision - 13

7 BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK SLO VARNOSTNA OPOZORILA A szerszám úgy lett tervezve, illetve legyártva, hogy a kezelő munkahelyén lévő állandó hangnyomásszint folyamatosan kiegyensúlyozott (A) legyen, és ez ne haladja meg a 85 db. (A) értékszintet. Napi vonatkozásban, kint a környezetben, huzamosabb ideig történő használatának az esetén, melynek során a hangnyomásszint meghaladja a 85 db (A) értékét, használjunk erre alkalmas zajártalom elleni védőfelszerelést, mint (zajártalom elleni fülvédő készüléket, füldugókat, vagy pedig csökkentsük a kinn tartózkodás időtartamát stb.) A munkapadot, és/vagy munkaterületet tartsuk mindig tisztán, mivel a rendetlenség a személyi sérülések egyik kiváltó oka lehet. Kívülálló személyek tartózkodása a munkaterületen nem megengedett, a szerszámot kívülálló személyek nem használhatják. Ügyeljünk rá, hogy a légkompresszor adagolócsöve az előírásnak megfelelő méretű legyen. Aparat je zasnovan in izdelan tako, da ocenjena raven enakovrednega stalnega zvočnega tlaka (A) na delovnem mestu operaterja ne presega 85 db (A). V primeru vsakodnevne izpostavljenosti v prostoru, kjer raven hrupa presega varnostno mejno vrednost 85 db (A), uporabite ustrezno osebno varovalno opremo za zaščito sluha (protihrupne slušalke ali čepki za ušesa, omejitev časa dnevne izpostavljenosti itd.). Delovna miza in/ali delovno območje naj bosta vedno čista in urejena, saj je nered lahko vir nezgod. Osebe, ki niso seznanjene z delom z aparatom, naj se orodja ne dotikajo. Preverite, ali so cevi za dovod stisnjenega zraka pravilno dimenzionirane za predvideno uporabo. A tápegységre csatlakoztatott szerszámot, soha ne vonjuk magunk után a csövénél fogva; tartsuk távol hőforrástól, illetve vágó eszközöktől. Orodja, priklopljenega na napajanje, ne vlecite za cev. Cev naj bo primerno oddaljena od virov toplote in od ostrih predmetov. Tartsuk a szerszámot mindig tisztán és jó működési állapotában, és soha ne vegyük le róla a védőburkolatot, illetve a hangtompítót. A javítási és/vagy beállítási műveletek elvégzését követően, ellenőrizzük, hogy a javításhoz, illetve a beállításhoz szükséges szerszámok rendben el lettek-e távolítva a szerszám közeléből. Mielőtt a szerszámról lecsatlakoztatnánk a légkompresszor csövét, ellenőrizzük, hogy ez nincs-e nyomás alatt. Tartsuk be lelkiismeretesen ezeket az instrukciókat Orodje naj bo dobro ohranjeno in čisto in z njega nikoli ne odstranjujte zaščit in glušnika. Po zaključku popravil in/ali naravnav preverite, ali ste pospravili vse morebitne ključe. Pred odklopom cevi stisnjenega zraka s kovičarja, se prepričajte, da slednja ni pod tlakom. Strogo sledite tem navodilom. Revision - 13 Date

8 GR GR ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από την χρήση του πριτσιναδόρου, τοποθετήστε την προστατευτική βάση που εμπεριέχεται στην συσκευασία, όπως επιδεικνύεται στην διπλανή φωτογραφία. Η FAR αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν ζημιές στον πριτσιναδόρο, τραυματισμούς ατόμων ή υλικών ζημιών που προκλήθηκαν από την τοποθέτηση της προστατευτικής βάσης. FIGYELMEZTETÉS! Még mielőtt a szerszámot használatba vennénk, az oldalsó ábrán illusztráltak szerint szereljük fel a szerszámhoz adott alsó védőgyűrűt. A védőgyűrű elmulasztott használata estén a FAR vállalata elhárít magáról mindennemű szerszámon esett esetleges anyagi kárra, illetve ebből fakadó személyi sérülésre vonatkozó felelősségre vonást. SLO POZOR! Pred uporabo kovičarja, namestite priloženo zaščitno dno, kakor prikazuje slika ob strani. Družba FAR zavrača vsakršno odgovornost za škodo na kovičarju, osebah ali predmetih, do katere bi prišlo zato, ker dno ni bilo nameščeno. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΣΙΝΑΔΟΡΟΥ GR Ο πριτσιναδόρος KJ 60 αναγνωρίζεται από μια κολλητική ετικέτα που φέρει το όνομα του κατασκευαστή και το μοντέλο. Σε περίπτωση αίτησης τεχνικής βοήθειας ανατρέξτε πάντα στα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η χρήση του εργαλείου προορίζεται αποκλειστικά με την χρησιμοποίηση πριτσινιών με σπείρωμα, σπειρώματος ανάμεσα από Μ3 και Μ8. Το σύστημα λαδιού αέρα που χρησιμοποιείται από τον πριτσιναδόρο KJ 60 προσδίδει μεγαλύτερη ισχύ σε σχέση με το παραδοσιακό σύστημα αέρα στο οποίο βασίζονται άλλα μοντέλα πριτσιναδόρων. Αυτό συνεπάγεται την δραστική μείωση των προβλημάτων που οφείλονται στην φθορά εξαρτημάτων με την επόμενη αύξηση της αξιοπιστίας και διάρκειας. Οι τεχνικές λύσεις που υιοθετούνται μειώνουν τις διαστάσεις και το βάρος της μηχανής και καθιστούν τον πριτσιναδόρο KJ 60 απόλυτα εύχρηστο. Οι πιθανότητες διαρροών του συστήματος λαδιού αέρα εμποδίζονται από την χρήση των τσιμουχών στεγανότητας που αποκλείουν αυτό το πρόβλημα. Μοντέλο Típus Model Όνομα και διεύθυνση κατασκευαστή A gyártó neve és címe Ime in naslov izdelovalca 8 Date Revision - 13

9 A SZEGECSELŐ SZERSZÁM ISMERTETŐJE A KJ 60 típusú szegecselő szerszámon, egy öntapadós adattáblán lévő felirat jelzi a gyártó nevét, címét és a szerszám típusát. Műszaki segítség igény esetén hivatkozzunk mindig e táblán lévő adatokra. ÁLTALÁNOS ISMERTETŐK, ILLETVE ALKALMAZÁSI TERÜLETE A szerszám kizárólag M3 és M8 mm közötti átmérőjű szegecsek elhúzására lett rendszeresítve. A KJ 60 típusú olajnyomású szegecselő szerszám, ellentétben a hagyományos kézi pneumatikus rendszerű szegecselőkkel, nagyobb teljesítménnyel rendelkezik. Ennek kapcsán az alkotóelemei is sokkal kopásállóbbak, maga a szerszám megbízhatóbb és hosszabb élettartamú. A nála alkalmazott műszaki módosítási megoldásoknak köszönhetően, ezen belül a szerszám dimenziójának, és súlyának csökkentése révén, a KJ 60 típusú szegecselő szerszám kezelése az előzőeknél is sokkal könnyebb és egyszerűbb. Az olajnyomás rendszerben történő szivárgás lehetősége a tökéletes tömítésnek köszönhetően, szinte kizárt. SLO IDENTIFIKACIJA KOVIČARJA Kovičar KJ 60 je označen s samolepilno tablico, na kateri so navedeni ime in naslov izdelovalca ter model aparata. Če potrebujete tehnično pomoč, vselej navedite podatke, ki so navedeni na tablici. SPLOŠNE INFORMACIJE IN OBMOČJE UPORABE Orodje je namenjeno izključno za uporabo z navojnimi vložki z navojem med M3 in M8. Oljno-pnevmatski sistem, ki ga uporablja kovičar KJ 60, zagotavlja večjo moč od klasičnega pnevmatskega sistema, na katerem temeljijo drugi modeli kovičarjev. To pomeni občutno zmanjšanje težav, ki so posledica obrabe sestavnih delov s posledično večjo zanesljivostjo in daljšo življenjsko dobo. S pomočjo uporabljenih tehničnih rešitev so bile zmanjšane dimenzije in teža stroja, zaradi česar je kovičar KJ 60 izredno priročen. Možnost puščanja oljno-hidravličnega sistema omejuje uporaba tesnil, ki to težavo odpravljajo. Revision - 13 Date

10 GR ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ A)... Κοχλιωτός συνδετήρας με σπείρωμα B)...Μικρή κεφαλή C)... Περικόχλιο δακτυλίου μικρής κεφαλής D)...Πλήκτρο έλξης E)... Πλήκτρο ξεβιδώματος F)... Οπή εισαγωγής περόνης απεμπλοκής G)...Περικόχλιο δακτυλίου ρύθμισης διαδρομής )... Σύνδεση ισοσταθμιστή I)...Κινητήρας L)... Τάπα δοχείου λαδιού M)... Σύνδεση πεπιεσμένου αέρα N)... Βάση προστασίας 80 F G 295 I Ø 24 Ø 35 A B D E L 288 C N M Ø Date Revision - 13

11 FŐBB ALKOTÓELEMEK A)...Menetes húzószegecs B)... Fej C)... Fejrészt rögzítő ellencsavar D)... Rácsavarás kapcsológombja E)...Kicsavarás kapcsológombja F)...Beakasztás kiiktatására rendszeresített tüske illesztő-lyuk G)... Menetjárat szabályzó gyűrű )...Egyensúlyozáshoz tartórész I)... Motor L)...Olajbeöntő csonk M)...Sűrített levegő csatlakozócsonk N)... Alsó védőgyűrű SLO GLAVNI SESTAVNI DELI A)... Navojni trn B)... Glava C)... Blokirni obroček glave D)...Vlečni gumb E)...Gumb za izvitje F)... Luknja za vstavitev zatiča za blokiranje spoja G)...Obroček za regulacijo hoda )... Priključek za nosilec za orodje I)... Motor L)...Zamašek oljnega rezervoarja M)...Priključek za stisnjeni zrak N)...Zaščitno dno Revision - 13 Date

12 ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ GR Πίεση λειτουργίας... 6 BAR Διάμετρος εσωτερικού ελάχιστου σωλήνα τροφοδοσίας πεπιεσμένου αέρα... ø min. = 6 mm Κατανάλωση αέρα ανά κύκλο...3,6 Lt. Μέγιστη ισχύς...6 BAR Kg Βάρος...2,130 Kg Θερμοκρασία χρήσης...-5 /+50 Μέση σταθμισμένη τετραγωνική τιμή συχνότητας της συνολικής επιτάχυνσης (Ac) στην οποία υπόκεινται τα άνω μέλη... < 2,5 m/sec2 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΕΡΑ Ο αέρας τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι αμιγής από εξωτερικά σώματα και υγρασία για την προστασία της μηχανής από πρόωρες φθορές. Επιπλέον προτείνεται, η χρήση ενός γκρουπ λίπανσης πεπιεσμένου αέρα. 12 Date Revision - 13

13 MŰSZAKI ADATOK Üzemi nyomás... 6 BAR Sűrített levegő adagolócsövének belső minimális átmérője... ø min. = 6 mm Ciklusonkénti levegőfogyasztás... 3,6 Lt. Maximális teljesítmény...6 BAR Kg Súly...2,130 Kg Üzemi környezeti hőmérséklet...-5 /+50 A gyakori teljes gyorsulás (Ac) kvadratikus középszintjén való, felső membránokra gyakorolt érték... < 2,5 m/sec2 LEVEGŐ ADAGOLÁS A mozgó alkatrészek idő előtt kopásának megelőzésének az érdekében ügyelni kell rá, hogy a belépő levegő ne tartalmazzon idegen anyagokat, illetve nedvességet; éppen ezért tanácsos egy sűrített levegőhöz szükséges olajozó egység üzembeállítása. TENIČNI PODATKI SLO Delovni tlak... 6 BAR Minimalni notranji premer cevi za dovod stisnjenega zraka... ø min. = 6 mm Poraba na cikel...3,6 l Maksimalna moč...6 BAR Kg Teža...2,130 Kg Temperatura uporabe...-5 /+50 Povprečna vrednost korena vsote uteženih kvadratov skupnih pospeškov (Ca), ki so jim izpostavljeni zgornji udi...< 2,5 m/sek2 NAPAJANJE ZRAKA V cevovodu za dovajanje zraka ne sme biti tujkov in vlage, s čimer se stroj zaščiti pred prehitro obrabo gibljivih delov; v ta namen se priporoča uporaba mazalne enote za stisnjeni zrak. Revision - 13 Date

14 ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ GR Πριν από την χρήση βεβαιωθείτε ότι το ζεύγος κοχλιωτού συνδετήρα συναρμολογημένης μικρής κεφαλής που βρίσκεται στον πριτσιναδόρο είναι κατάλληλη για το σπείρωμα του πριτσινιού που θέλετε να μοντάρετε. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να πραγματοποιήσετε αλλαγή μορφοποίησης. Συνήθως κοχλιωτού συνδετήρα συναρμολογημένης μικρής κεφαλής που βρίσκεται στον πριτσιναδόρο, της συσκευασίας αντιστοιχεί σε σπείρωμα Μ8. Πριν από την χρήση του πριτσιναδόρου και μετά από την αλλαγή της κάθε μορφοποίησης θα πρέπει να εκτελέσετε τις παρακάτω διαδικασίες σε σχέση με την μορφοποίηση και το πάχος του υλικού που θέλετε να μοντάρετε. Ρυθμίστε την διαδρομή του πριτσιναδόρου στο ελάχιστο περιστρέφοντας περιστρέφοντας κατά το δυνατό το περικόχλιο δακτυλίου G στην διαδρομή που υποδεικνύεται από το σύμβολο. Εισάγετε το πριτσίνι στον κοχλιωτό συνδετήρα και εφαρμόστε μια ελαφρά πίεση. Με αυτό τον τρόπο βιδώνεται αυτόματα στον κοχλιωτό συνδετήρα. Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή του πριτσινιού να ακουμπάει στην μικρή κεφαλή του πριτσιναδόρου. Μοντάρετε το πριτσίνι και επιθεωρήστε την πρόσφυση που αυτό ασκεί στο πάχος του υλικού. Ρυθμίστε την διαδρομή του πριτσιναδόρου διαμέσου της περιστροφής της κοχλιωτής στεφάνης G, σε σχέση με την επιθυμητή πρόσφυση, θεωρώντας ότι με την αύξηση της διαδρομής (περιστροφή της κοχλιωτής στεφάνης G κατά την επιδεικνυόμενη φορά από το σύμβολο + ) η απόσταση h ανάμεσα στην κεφαλή και την παραμόρφωση του πριτσινιού μειώνεται με το συνεπάγωγη αύξηση της δράσης σύσφιγξης. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΙΤΣΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΡΑΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑ! G + 14 Date Revision - 13

15 ASZNÁLATI MÓD Ellenőrizzük le, hogy a szerszámra szerelt húzócsavar-pár megegyezik -e a szegecsanya méretével amelyet elhúzni szeretnénk; ha nem akkor cseréljünk méretet. Általában a szegecselő szerszámhoz adott húzócsavar-pár egy M8 as húzószegecs méretének felel meg. Még mielőtt használatba vennénk a szegecselő szerszámot, minden méretcsere után, a méret, illetve a megmunkálandó anyag átmérőjének függvénye szerint végezzük el az alábbi műveleteket: Szabályozzuk be a szegecselő szerszám minimális menetjáratát, olyan módon, hogy ameddig csak lehet, tekerjük el a G jelű menetjárat szabályzó gyűrűt a szimbólum irányába. Egy könnyed nyomás mellett, illesszük rá a húzócsavar-párt a szegecsanyára; ezen módon a húzócsavar-pár automatikusan, rátekeredik a húzó szegecsanyára. Ellenőrizzük le, hogy húzócsavar pár feje ütközik-e a húzó szegecsanya fejrészévével. Rögzítsük be a húzó szegecsanyát, majd ellenőrizzük le, sikerült-e az elhúzás, és, hogy ez egyezik-e a megmunkálandó anyag vastagságával. A G menetszabályzó gyűrű segítségével, a kívánt elhúzás függvénye szerint szabályozzuk be szegecselő szerszám menetjáratát, szem előtt tartva, hogy ha növeljük a menetjárat számát (a G jelű menetszabályzó gyűrű elfordítása mellett a + jelű szimbólum irányába), akkor csökken a távolság h a fejrész és a húzószegecs deformációja között, ami a elhúzás növelését eredményezi. FIGYELMEZTETÉS!!! A SZEGECSELŐ SZERSZÁM MENETJÁRATÁNAK ELYTELEN BEÁLLÍTÁSA A ÚZÓSZEGECSEK ROSSZ ELÚZÁSÁOZ, ILLET- VE A ÚZÓCSAVAR -PÁR MEGRONGÁLÓDÁSÁOZ VEZETET! SLO NAČIN UPORABE Preverite, ali par navojni trn-glava na kovičarju ustreza meri vložka, ki ga želite zakovičiti; v nasprotnem primeru morate zamenjati format. Običajno par navojni trn-glava, nameščen na kovičarju, ustreza navoju M8. Pred uporabo kovičarja in po vsaki zamenjavi formata je potrebno opraviti naslednje posege v odvisnosti od formata in od debeline materiala, ki ga želite zakovičiti: od kovičarja nastavite na najnižjo vrednost, kar storite tako, da kovinski obroček G v celoti obrnete v smer, označeno z znakom. Vložek vstavite v navojni trn in nanj rahlo pritisnite; tako se vložek samodejno privije na navojni trn. Prepričajte se, da se glava vložka stakne z glavo kovičarja. Pritrdite vložek in preverite, kako slednji deluje na debelino materiala. Nastavite hod kovičarja, kar storite tako, da obračate kovinski obroček G skladno z želenim zategovanjem, pri čemer upoštevajte, da se s povečevanjem hoda (obračanje kovinskega obročka G v smeri znaka + ) razdalja h med glavo in deformacijo vložka zmanjšuje, s posledičnim vse večjim zategovanjem. POZOR!!! NEPRAVILNO NASTAVLJEN OD KOVIČARJA LAKO POVZROČI SLABO KOVIČENJE VLOŽKOV IN ZLOM NAVOJNEGA TRNA! Revision - 13 Date

16 ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ GR Με την μεταβολή του σπειρώματος των πριτσινιών προς σύσφιγξη, θα πρέπει να εκτελεστεί η αντικατάσταση του ζεύγους Κοχλιωτός συνδετήρας/μικρή κεφαλή με τον τρόπο που ακολουθεί: ΕΙΚ. 1. Ξεβιδώστε την κοχλιωτή στεφάνη με ένα κλειδί εμπορίου mm 25 και αφαιρέστε την μικρή κεφαλή. ΕΙΚ. 2. Περάστε την περόνη (που εμπεριέχεται στην συσκευασία) διαμέσου της λειτουργικής οπής, που βρίσκεται στον σωλήνα φορέα της κεφαλής, και ασκείστε της μια ελαφρά πίεση προς το εσωτερικό έτσι ώστε να απεμπλοκάρετε την υποδοχή από τον κοχλιωτό συνδετήρα. Ταυτόχρονα ξεβιδώστε τον κοχλιωτό συνδετήρα και τραβήξτε τον ελαφρά. ΕΙΚ Διατηρώντας απεμπλοκαρισμένην την υποδοχή βιδώστε την μορφοποίηση κοχλιωτού συνδετήρα που επιθυμείτε. Μετά το τέλος της αντικατάστασης του Κοχλιωτού συνδετήρα περιστρέψτε το ελαφρά μέχρι να αντιληφθείτε την εφαγκίστρωση στην υποδοχή και συνεχίστε στην συναρμολόγηση της σχετικής κεφαλής μποκάροντάς την με την αντίστοιχη κοχλιωτή σταφάνη που λασκάρατε προηγουμένως. Κάθε φορά που πραγματοποιείται αλλαγή της μορφοποίησης επαναλάβετε τις διαδικασίες ρύθμισης που αναγράφονται στις προηγούμενες σελίδες. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΕΚΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ mm. 3 4 Click! 25 mm. 16 Date Revision - 13

17 MENETCSERE Ahhoz, hogy módosíthassuk az elhúzandó szegecs menetjáratát, ehhez ki kell cserélni a húzó csavar-pár/ fejrészt, amit az alábbi műveletek mellett tehetünk meg: Ábra 1. Egy 25 mm-es normál villáskulcs segítségével csavarjuk ki a fejet rögzítő ellencsavart, majd vegyük le a fejrészt. Ábra 2. Bújtassuk át tüskét a (a csomagolásban hozzáadott) a fejrészen, lévő szervizlyukon keresztül olyan módon hogy egy belülre történő nyomás kíséretében a húzócsavar betét-tokjából könnyedén kiakadhasson. Ezzel egyidejűleg csavarjuk ki a húzócsavart és egy könnyed mozdulattal húzzuk ki helyéről. Ábra 3-4. agyjuk ezt továbbra is kihúzva, majd csavarjuk be a kívánság szerinti húzócsavar méretet. Fejezzük be a húzócsavar cseréjét, majd egy könnyed mozdulat kíséretében forgassuk el mindaddig, amíg az be nem kattan a helyére. Ezután szereljük vissza a fejrészt is, az előzőkben már kilazított fejrészt rögzítő ellencsavar ráhúzása mellett. FIGYELMEZTETÉS! A FENTIEKBEN FELSOROLT MŰVELETEKET CSAK ÁRAMTALANÍTOTT SZERSZÁM MELLETT SZABAD ELVÉGEZNI. SLO ZAMENJAVA FORMATA Ob spremembi navoja vložkov, ki jih želite zakovičiti, je treba zamenjati par navojni trn/glava; za to storiti ravnajte na naslednji način: SL. 1. S pomočjo 25 mm ključa, ki ga dobite v prosti prodaji, popustite kovinski obroček in odstranite glavo. SL. 2. Zatič (priložen) vstavite v luknjo na nosilni puši glave in ga potisnite proti notranjosti, tako da popusti spoj navojnega trna. Istočasno izvijte navojni trn in ga rahlo izvlecite. SL Privijte želeni format navojnega trna, pri tem pa naj spoj ostane sproščen. Po zaključeni zamenjavi navojnega trna, slednjega rahlo zavrtite, dokler ne zaslišite, da se je zaskočil, nato pa namestite ustrezno pritrdilno glavo s predhodno popuščenim kovinskim obročkom. Ob vsaki zamenjavi formata ponovite postopek nastavitve, opisan na predhodnih straneh. POZOR! PRI ZGORAJ OPISANI POSTOPKI MORA BITI NAPAJANJE STROJA IZKLOPLJENO. Revision - 13 Date

18 ΠΛΗΡΩΣΗ ΛΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΟΛΕΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ GR Η πλήρωση λαδιού λαδιού του ολεοδυναμικού συστήματος καθίσταται αναγκαία μετά από μια μακρά περίοδο εργασιών, όταν γίνεται αντιληπτή η μείωση διαδρομής του πριτσιναδόρου. Εκτελέστε τα παρακάτω: με τον πριτσιναδόρο σε στάση και εκτός τροφοδοσίας, κρατώντας τον σε οριζόντια θέση, αφαιρέστε την τάπα (A) χρησιμοποιώντας το κλειδί άλεν των 5 mm (που εμπεριέχεται), κατά την διάρκεια αυτής της φάσης δώστε μέγιστη προσοχή για την αποφυγή απώλειας λαδιού. Βιδώστε στο έδρανό της την τάπα (A) το δοχείο φυσούνα (X) που προηγούμενα γεμίσατε με υδραυλικό λάδι εμπορίου με ΙΞΩΔΕΣ 32. Διατηρώντας τον πριτσιναδόρο σε οριζόντια θέση, ενεργοποιήστε την τροφοδοσία αέρα, πατήστε το πλήκτρο εφελκυσμού αναγκάζοντας τον πριτσιναδόρο να εκτελέσει μια σειρά από κύκλους μέχρι να σταματήσει η ώση φυσαλίδων αέρα στο εσωτερικό του δοχείου (X), αυτή η κατάσταση σημαίνει ότι η πλήρωση του λαδιού έχει ολοκληρωθεί. Σε αυτό το σημείο απενεργοποιήστε την τροφοδοσία του αέρα, με τον πριτσιναδόρο πάντα σε οριζόντια θέση, ξεβιδώστε το δοχείο λαδιού (X) και ξανακλείστε το. Συνεχίστε κατά συνέπεια με το σφράγισμα της τάπας (Α). ΠΡΟΣΟΧΗ: είναι εξαιρετικά σημαντική η τήρηση των παραπάνω οδηγιών και η πραγματοποίηση των διαδικασιών πλήρωσης λαδιού με την ταυτόχρονη χρήση γαντιών. Σε περίπτωση της ολοκληρωτικής εκκένωσης του υδραυλικού κυκλώματος, προχωρήστε στην ολοκληρωτική ανάνηψη του λαδιού σε ένα ειδικό δοχείο και απευθυνθείτε στην συνέχεια σε μια εταιρία εξειδικευμένη στην αποκοδόμηση τέτοιου είδους απορριμμάτων. Πριν από την αποσύνδεση του σωλήνα πεπιεσμένου αέρα του πριτσιναδόρου βεβαιωθείτε ότι αυτός δεν βρίσκεται υπό πίεση! 5 Nm 8 Nm 5 mm. A X GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι η τάπα πλήρωσης λαδιού (A) σφραγίστηκε με ροπή τιμής, ίσης με: Ελάχ. 5 Nm Μέγ. 8 Nm FONTOS: Ügyeljünk rá, hogy az olajbetöltő csonk (A) egy legalább Min. 5 Nm Max. 8 Nm értékű forgatónyomaték mellett legyen lezárva. SLO POMEMBNO: Zamašek za polnjenje olja (A) privijte z zateznim momentom: Min. 5 Nm Max. 8 Nm. 18 Date Revision - 13

19 OLAJNYOMÁSÚ RENDSZER UTÁNTÖLTÉSE Az olajnyomás rendszerben történő olajutántöltés egy hosszabb ideig tartó munkafolyamat után válik csak szükségessé, amikor a szegecselő szerszám működésében némi teljesítménybeli visszaesést tapasztalunk. Ezt a műveletet az alábbiak szerint kell elvégezni: áramtalanított állapotában, tartsuk vízszintes pozícióban a szegecselő szerszámot, míg egy 5 mm-es imbiszkulcs (a csomagolásban hozzáadott) segítségével csavarjuk ki a (A) olajbeöntő csonkot. Ennél a műveletnél nagyon ügyeljünk rá, hogy ki ne folyjon az olaj. Csavarjuk be az utántöltő flakont (X), melyet előzőleg 32 Sűrűségű hidraulika olajjal töltünk meg, az olajbetöltő csonk (A) helyére. Tartsuk a szegecselő szerszámot vízszintes pozícióba, adagoljunk rá levegőt, nyomjuk le a működtető kapcsológombot, azután végezzünk el a szegecselővel egy sor működési ciklust, folytatván ezt a műveletet mindaddig, amíg a tartály belsejéből (X), már több légbuborék nem érkezik; ebből tudjuk, hogy az olaj utánatöltése sikeresen befejeződött. Ezt követően, még mindig vízszintes pozícióban, iktassuk ki a levegő adagolását, csavarjuk le az utántöltő flakont (X) majd zárjuk le újra. Ezután tegyük vissza helyére az olajbetöltő csonkját (A). FIGYELMEZTETÉS: nagyon fontos, hogy a fentiekben felsorolt olajutántöltő műveleteket kimondottan védőkesztyűben végezzük. Amennyiben a hidraulika rendszerből teljesen le akarjuk üríteni az olajat, akkor ezt egy megfelelő konténerbe tárolva szállítsuk le egy fáradt, és szennyezett olajak leselejtezésére felhatalmazott cégnek. Miután lecsatlakoztattuk a sűrített levegő csövét a szegecselő szerszámról, ellenőrizzük le, hogy nem maradt-e benne nyomás! SLO DOLIVANJE OLJA V OLJNO-DINAMIČNI SISTEM Po dolgem obdobju dela, ko začutite zmanjšanje hoda kovičarja, morate doliti olje v oljno-hidravlični sistem. Ravnajte kakor sledi: z izklopljenim napajanjem in mirujočim kovičarjem, v horizontalni legi, odstranite zamašek (A), pri čemer si pomagajte s 5 mm inbus ključem (priloženim); pri tem posegu bodite kar se da previdni, da preprečite izlive olja. V ležišče zamaška (A) privijte vsebnik (X), ki ste ga pred tem napolnili s komercialnim hidravličnim oljem VISKOZNOSTI 32. Kovičar držite v horizontalni legi, sprožite dovajanje zraka, pritisnite na gumb za pogon ter pustite, da kovičar opravi vrsto ciklov, dokler iz vsebnika (X) ne prenehajo izhajati zračni mehurčki, kar pomeni, da je polnjenje olja zaključeno. Sedaj izključite dovajanje zraka in izvijte vsebnik za olje (X) ter ga ponovno zaprite, pri čemer naj bo kovičar še vedno v horizontalni legi. Sedaj zaprite zamašek (A). POZOR: zelo pomembno je, da sledite zgornjim navodilom in si pri dolivanju olja nadenete rokavice. V primeru popolnega izpraznjenja hidravličnega sistema, vse olje zberite v posebno posodo in se nato obrnite na pooblaščeno podjetje za odlaganje tovrstnih odpadkov. Pred odklopom cevi stisnjenega zraka s kovičarja, se prepričajte, da slednja ni pod tlakom. Revision - 13 Date

20 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ALKATRÉSZEK NADOMESTNI DELI C 60 C C B 21 B B E E 16 A 59 D 63 E D A A(x2) KIT D 72A(x2) KIT A 92B(x1) 21B(x1) 65B(x1) 59D(x3) 20D(x2) KIT E 32E(x1) C(x1) KIT B 60C(x1) 40C(x1) 99E(x1) 63E(x3) KIT F KIT C Date Revision - 13

21 ΑΡ / N ΚΩΔ. / KÓD. / KODA Ποσ. / db. / Kol. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ LEÍRÁS OPIS KIT Σώμα πριτσιναδόρου Szegecselő szerszám váza Osrednji del kovičarja Κάλυμμα σώματος Borítófedél Pokrov osrednjega dela Βάση κυλίνδρου engergyűrű Dno cilindra Πιστόνι πεπιεσμένου αέρα Pneumatika henger Pnevmatski bat Σύνδεσμος Csatlakozó karmantyú Priključek Ολεοδυναμικός κυλίνδρος Olajdinamika henger Oljno-dinamični cilinder Στέλεχος Szelepszár Batnica Σιγαστήρας angtompító Glušnik Βίδες M7x1 Csavar M7x1 Vijak M7x Αποσβεστήρας Lengéscsillapító Amortizer Κατώτερος επικρουστήρας Alsó stift Spodnja tuljava Σπειροειδής σωλήνας Menetes stift Navojna puša Σώμα βαλβίδας Szelepváz Telo ventila Ανώτερος επικρουστήρας Felső stift Zgornja tuljava Σώμα ανώτερης βαλβίδας Felső szelepváz Telo zgornjega ventila 16A Ψηφίδα Kengyellemez Ploščica A Σώμα βαλβίδας Szelepváz Telo ventila Πιστόνι βαλβίδας Szeleptű Bat ventila Τάπα δοχείου λαδιού Olajtartály záródugója Zamašek oljnega rezervoarja 20D Πλήκτρο Nyomógomb Gumb D 21B Αποστάτης Kiegyenlítő gyűrű Distančnik B Εφάγκιστρο εξισορροπιστή Kiegyensúlyozó tartója Kavelj za nosilec za orodje Δοχείο λαδιού Olajtartály Vsebnik za olje Κάλυμμα κινητήρα Motor borítója Pokrov motorja 25 72A Κινητήρας F002 Motor F002 Motor F Τομέας προστασίας κινητήρα Motor védőlemez része Enota za zaščito motorja Κοχλιωτή στεφάνη κινητήρα Léptető motor gyűrűje Obroček motorja Δακτύλιος φραγής Ütközőgyűrű Zaporni obroček Σύνθετη υποδοχή Beépített betét Spoj Ελατήριο επιστροφής πιστονιού Szelep visszahúzó rugó Povratna vzmet bata Ελατήριο φραγής σφαιρών Csapágyleszorító rugó Vzmet za pritrditev kroglic 32E Πυξίδα φορέας σφαιρών E Csapágyház E Kroglična puša E E Δοκίδα Tengelyszár Drog Ολεοδυναμικό πιστόνι Olajdinamika szelepe Oljno-dinamični bat Εμπρόσθιος σύνδεσμος Elülső csatlakozókarmantyú Prednji spojnik Άξονας Tengely Gred Κοπίλια Esztergált karmantyú Rezkana puša Κοχλιωτή στεφάνη ρύθμισης διαδρομής Menetjárat szabályzó gyűrű Obroček za nastavitev hoda Λαβή ρύθμισης διαδρομής Menetjárat szabályzó állítógomb Gumb za nastavitev hoda 40C Ελατήριο απεμπλοκής κοχλιωτού συνδετήρα úzó szegecsanya rugója Vzmet sprostitev navojnega trna C Σωλήνας φορέας κοχλιωτού συνδετήρα úzó szegecsanya tartórész Nosilna puša za navojni trn 42C Υποδοχή κοχλιωτού συνδετήρα úzó szegecsanya meghajtó rúdja Spoj za navojni trn C Κοχλιωτή στεφάνη μικρής κεφαλής Szegecsanya fej Kovinski obroček glave Κοχλιωτή στεφάνη Szegecsanya Kovinski obroček Μικρή Κεφαλή M3 Fejrész M3 Glava M Μικρή Κεφαλή M4 Fejrész M4 Glava M Μικρή Κεφαλή M5 Fejrész M5 Glava M Μικρή Κεφαλή M6 Fejrész M6 Glava M Μικρή Κεφαλή M8 Fejrész M8 Glava M Κοχλιωτός Συνδετήρας M3 úzószegecs M3 Navojni trn M Κοχλιωτός Συνδετήρας M4 úzószegecs M4 Navojni trn M Κοχλιωτός Συνδετήρας M5 úzószegecs M5 Navojni trn M Κοχλιωτός Συνδετήρας M6 úzószegecs M6 Navojni trn M Κοχλιωτός Συνδετήρας M8 úzószegecs M8 Navojni trn M Περόνη απεμπλοκής κοχλιωτού συνδετήρα úzó szegecsanya tüskebetét Trn za sprostitev navojnega trna Ερμητική ροδέλα ermetikusan záró alátét ermetična podložka D Περόνη 2x20 UNI 1707 Tüskebetét 2x20 UNI 1707 Trn 2x20 UNI 1707 D 60C Ελαστική περόνη 4x12 Elasztikus tüskebetét 4x12 Elastični trn 4x12 C Σφαίρα ø 3,5 Golyó ø 3,5 Kroglica ø 3, Σφαίρα ø 4 Golyó ø 4 Kroglica ø 4 63E Σφαίρα ø 2,5 Golyó ø 2,5 Kroglica ø 2,5 E Seeger I18 Seeger I18 Seeger obroček I18 65B Seeger E16 Seeger E16 Seeger obroček E16 B Seeger SW 11x1 Seeger SW 11x1 Seeger obroček SW 11x Seeger JV 20x1 Seeger JV 20x1 Seeger obroček JV 20x Balsele B /B/NEO Balsele B /B/NEO Balsele B /B/NEO Balsele B /B/NEI Balsele B /B/NEI Balsele B /B/NEI Balsele B /1 Balsele B /1 Balsele B / Τσιμούχα TS ,8/L Tömítés TS ,8/L Tesnilo TS ,8/L 72A Βίδες VSP-4x8 UNI 5933 Csavar VSP-4x8 UNI 5933 Vijak VSP-4x8 UNI 5933 A Φίλτρο ανοξείδωτου χάλυβα ø 6x4 Inox-szűrő ø 6x4 Filter iz nerjavečega jekla ø 6x Κλειδί άλεν mm 5 Imbisz kulcs mm 5 Inbus ključ 5 mm OR P O gyűrű P O-obroček P OR (N552/90) P O gyűrű (N552/90) P O-obroček (N552/90) P OR -2-8 P O gyűrű -2-8 P O-obroček -2-8 P Revision - 13 Date

22 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ALKATRÉSZEK NADOMESTNI DELI C 60 C C B 21 B B E E 16 A 59 D 63 E D A A(x2) KIT D 72A(x2) KIT A 92B(x1) 21B(x1) 65B(x1) 59D(x3) 20D(x2) KIT E 32E(x1) C(x1) KIT B 60C(x1) 40C(x1) 99E(x1) 63E(x3) KIT F KIT C Date Revision - 13

23 ΑΡ / N ΚΩΔ. / KÓD. / KODA Ποσ. / db. / Kol. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ LEÍRÁS OPIS KIT OR -2-9 P O gyűrű -2-9 P O-obroček -2-9 P OR -2-5 P O gyűrű-2-5 P O-obroček -2-5 P OR -2-4 P O gyűrű -2-4 P O-obroček -2-4 P OR P O gyűrű P O-obroček P OR P O gyűrű P O-obroček P OR P O gyűrű P O-obroček P OR P O gyűrű P O-obroček P OR (N552/90) P O gyűrű (N552/90) P O-obroček (N552/90) P OR P O gyűrű P O-obroček P OR P O gyűrű P O-obroček P OR P O gyűrű P O-obroček P OR P O gyűrű P O-obroček P Σιγαστήρας angtompító Glušnik Parbak Párbak Parbak B Seeger JV24 Seeger JV24 Seeger obroček JV24 B Καλύπτρα προστασίας Védőgyűrű (alsó) Zaščitno dno Δομή βαλβίδας προστασίας Biztonsági szelep váza Struktura varnostnega ventila Ελατήριο πίεσης δοκίδας Prémi tengelyrugó Pritisna vzmet droga Περιστρεφόμενος σύνδεσμος Forgó karmantyú Vrtljivi spoj 99E OR 1x4 O gyűrű 1x4 O-obroček 1x4 E KIT KIT A Σετ ψηφίδων Kengyellemez szett Komplet ploščica 16A Ψηφίδα Kengyellemez Ploščica 72A Βίδες VSP-4x8 UNI 5933 Csavar VSP-4x8 UNI 5933 Vijak VSP-4x8 UNI 5933 KIT B Σετ αποστάτη Kiegyenlítő szett Komplet distančnik 21B Αποστάτης Kiegyenlítő Distančnik 65B Seeger E16 Seeger E16 Seeger obroček E16 92B Seeger JV24 Seeger JV24 Seeger obroček JV24 KIT C Σετ υποδοχής κοχλιωτού συνδετήρα úzóanya szett Komplet priklop navojnega trna 40C Ελατήριο απεμπλοκής κοχλιωτού συνδετήρα úzóanya betét rugója Vzmet sprostitev navojnega trna 42C Υποδοχή κοχλιωτού συνδετήρα úzóanya betét Spoj za navojni trn 60C Ελαστική περόνη 4x12 Elasztikus tüske 4x12 Elastični trn 4x12 KIT D Σετ πλήκτρου Nyomógomb szett Komplet gumb 20D Πλήκτρο Nyomógomb Gumb 59D Περόνη 2x20 UNI 1707 Tüske 2x20 UNI 1707 Trn 2x20 UNI 1707 KIT E Σετ πυξίδας Csapágyház szett Komplet tulec 32E Πυξίδα φορέας σφαιρών Csapágyház Kroglična puša 63E Σφαίρα ø 2,5 Golyó ø 2,5 Kroglica ø 2,5 99E OR 1x4 O gyűrű 1x4 O-obroček 1x4 KIT F Σετ δοχείου κοχλιωτού συνδετήρα Szett húzó szegecsanya burkolat Komplet vsebnika navojnega trna KIT Υποδεικνύει ότι το εξάρτημα πωλείται σε Σετ που αποτελείται από διαφορετικά εξαρτήματα διαφορετικής ποσότητας. Azt jelzi, hogy az alkatrész különböző szettekben kerül eladásra, ami több alkatrészből és mennyiségből áll. Označuje, da je artikel na prodaj v kompletu, ki ga tvorijo različni elementi različnih količin. Revision - 13 Date

24 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ALKATRÉSZEK NADOMESTNI DELI MOD. F KIT A 24 Date Revision - 13

25 ΑΡ / N ΚΩΔ. / KÓD. / KODA Ποσ. / db. / Kol. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ LEÍRÁS OPIS KIT Σύνδεσμος Csatlakozó karmantyú Priključek 2 71C Κουζινέτο Golyóscsapágy Ležaj Ακραίος φορέας δορυφόρων οδοντωτών τροχίσκων Külső műholdtartó Zadnji nosilec planetnikov Οδοντωτοί τροχίσκοι Műhold Planetnik Στεφάνη Korona Zobati venec Ροδέλα Csavaranya alátét Podložka 7 71C Κουζινέτο AY7 ZZ C2 Golyóscsapágy AY7 ZZ C2 Ležaj AY7 ZZ C Σύνδεσμος Csatlakozó karmantyú Priključek 9 71C Ελαστική περόνη Elasztikus tüske Elastični trn Πτερύγιο Váz Jeziček Ρότορας Rotor Rotor Εξωτερικό Σώμα Belső váz Zunanje telo Εμπρόσθιος κυλινδρικός δακτύλιος Elülső tányér Prednji obroček 14 71C Ρολός ø2x7,8 Tekercs ø2x7,8 Valjček ø2x7, C Κουζινέτο 695-ZZ Golyóscsapágy 695-ZZ Ležaj 695-ZZ OR O gyűrű O-obroček C Τσιμούχες XR 008 PP180 B Tömítés XR 008 PP180 B Tesnilo XR 008 PP180 B Δοκίδα ενεργοποίησης κινητήρα Motor meghajtó tengelye Pogonska gred motorja Ελατήριο Rugó Vzmet Βίδες M10 CsavarM10 Vijak M10 A 72A Ολικός κινητήρας Komplett motor Motor v celoti KIT KIT A Σετ Σώμα κινητήρας SZETT váz motor Komplet motor trup KIT Υποδεικνύει ότι το εξάρτημα πωλείται σε Σετ που αποτελείται από διαφορετικά εξαρτήματα διαφορετικής ποσότητας. Azt jelzi, hogy az alkatrész különböző szettekben kerül eladásra, ami több alkatrészből és mennyiségből áll. Označuje, da je artikel na prodaj v kompletu, ki ga tvorijo različni elementi različnih količin. Revision - 13 Date

26

27 I T A L I A d a l

28 CENTRI ITALIANI DI ASSISTENZA AUTORIZZATI FAR ABRUZZO & MOLISE NAZZARO LUIGI di Nazzaro G.&C. S.a.s. Trav. Via Caravaggio 10 - Loc. Sambuceto San Giovanni Teatino (C) Tel Fax BASILICATA CAPORUSSO GIUSEPPE S.R.L. Via Degli Artigiani SN Scanzano Jonico (MT) Tel./ Fax CALABRIA LACROCE MAURIZIO Via Circonvallazione, Isca Marina (CZ) Tel./ Fax CAMPANIA A.E.G. di Panacea Ciro Via Donizetti, Casoria (NA) Tel./ Fax R.G.R. di Russo Giovanni Via Nuova del Campo, Napoli Tel./ Fax EMILIA ROMAGNA ITALPNEUMATICA S.a.s. di Truffa G. & C. Via Fucini, 9/ Casalecchio di Reno (BO) Tel Fax TOOL SERVICE S.r.l. Via A. Piccard 8-8/A Reggio Emilia Tel Fax FRIULI VENEZIA GIULIA ELETTROMECCANICA B.V. di Bordignon G. Via Cussignacco, Pradamano (UD) Tel Fax FIMA S.a.s. di Della Gaspera L. & C. Via Castelfranco Veneto, 85/5 Z.I. La Comina Pordenone Tel Fax LAZIO DIOMI s.n.c. di Diotallevi M. & C. Via Orti Poli, 58/ Roma Tel./ Fax LIGURIA ELMEC s.a.s di Giorgio Cogliolo & C. Via Romana di Quarto, Genova Tel./ Fax Cell LOMBARDIA ELBA di Bagnolo Carlo & C. s.n.c. Via G. Meda, Milano Tel Fax FO.MA s.n.c. di Foppa & Manfredi Via Metauro, Milano Tel./ Fax ERTZ S.r.l. Via Delle Valli, 156 / Bergamo Tel Fax OFF. ELETTR. PRB s.n.c. di Peroglio R. & C. Via Industriale, Cellatica (BS) Tel Fax RUPEA S.r.l. Via Cadorna, 40 / Cormano (MI) Tel Fax

29 CENTRI ITALIANI DI ASSISTENZA AUTORIZZATI FAR MARCE TUBINOX MARCE - De Carolis G. & C. s.n.c. Via Del Lavoro, 2 - Z.I.S. Filippo Porto S. Elpidio (AP) Tel Fax PIEMONTE & VALLE D AOSTA MO-MO di Moscheri Marco Mattia & C. s.n.c Via Alfiano, Torino Tel./ Fax P.I.M. di Baldasso Adriano & C. s.n.c. Via XX Settembre, 1 / Grugliasco (TO) Tel Fax PUGLIA AIR-PNEU-TRONIC DI PATIMO ANDREA C.so Canio Musacchio, Gravina in Puglia (BA) Tel./ Fax Cell. 347/ ELETTROTECNICA PUGLIESE di Pasquale De Caro Via Stazione 66 / Binetto (BA) Tel./ Fax Cell: ELICA di Fraschino A.F. e C. s.n.c. Via Leone XIII s.n Tricase (LE) Tel./ Fax SICILIA R C E S.r.l. Via Ruggero Marturano, Palermo Tel. 091/ Fax 091/ TOSCANA AIR GIOBBI di Giobbi Fabio Viale I Maggio, 71/ Ponsacco (PI) Tel Fax C.R.P. di Giacomelli Davide Via Amalfi, Prato Tel./ Fax ELETTROSERVICE di Cucini Paolo & C. s.n.c Piazzale Emilia Romagna, 1 Zona Artigianale Loc. Fosci Poggibonsi (SI) Tel Fax UMBRIA ELETTROMECCANICA MASCIOLINI s.n.c. Viale Europa, 7 - Loc. Ospedalicchio Bastia Umbra (PG) Tel Fax VENETO BLU SERVICE S.r.l. Via Galileo Galilei, 1 / C Caselle di Selvazzano (PD) Tel Fax CET DI CALIARO A. & A. s.n.c. Via M. Corner, Thiene (VI) Tel Fax ENGALDINI SERVICE S.r.l. Via Natta, Rubano (PD) Tel Fax

30 Foreign authorized FAR SERVICE CENTERS BELGIUM C & K N.V. NIJVEREIDSSTRAAT 3A 8020 OOSTKAMP (BE) Tel Fax CILE REMACES Y MAQUINARIAS LTA AVDA DEPARTAMENTAL 1364 SAN MIGUEL - SANTIAGO CL Tel Fax CZEC REPUBLIC TRANS-TECNIK spol s r.o. RIPSKA BRNO - SLATINA Tel Fax DENMARK AVN TEKNIK A-S DALAGER BRONDBY Tel Fax FINLAND OY C LINDOLM ENGINEERING AB SANTALANTIE ANKO FINLAND Tel Fax FRANCE SIAR sarl 41, AVENUE DE LA REPUBLIQUE VENISSIEUX (FR) Tel Fax NEW - DA / DU / FROM 11 / 01 / SIAR sarl 16 TER, AVENUE DE LA REPUBLIQUE VENISSIEUX (FR) Tel Fax GERMANY EINZ REPARATURSERVICE ULANDSTRASSE TAUNUSSTEIN - AN (DE) Tel Fax Mob GREECE M /J NEOMICANIKI S.A. O.T TESI: AG. TRIADA - ASPROPIRGOS ATENE EL Tel Fax ECONOMOTECNIKI 3 SINIOSOGLOU STR NEA IONIA - ATENE EL Tel Fax UNGARY GEPJAVITO KFT BUDAPEST VARGA GYULA UTCA 1. Tel. / Fax Tel POLAND TGR serwis Grabowski Tomasz BRODY UL. CICA PLONSK Tel / 724 Tel Fax PORTUGAL UTEC Lda. AV. LEITE DE VASCONCELOS, 3-5 ALFRAGIDE NORTE - AMADORA - LISBONA Tel Fax UTEC Lda. RUA ANTERO DE QUENTAL, PORTO Tel / Fax

31 Foreign authorized FAR SERVICE CENTERS REPUBLIC OF IRELAND TOOLTEC SERVICES-IND.TOOL SALES & SERV.SPEC. RIVERMOUNT OUSE MILL LANE PALMERSTOWN DUBLIN 20 IE Tel Fax RUSSIA C L ENGINEERING GROUP Ltd. SOFIYSKAYA STR S. PETERSBURG Tel Fax SLOVENIA MAREX D.O.O. GASILSKA CESTA GROSUPLJE (SLOVENIA) Tel.+386/1/ Fax +386/1/ SLOVAKIA NARIMEX, SPOL. SR.O. JUNGMANNOVA BRATISLAVA Tel / 2 / Fax +421 / 2 / Mob +421 / SPAIN EGAR, C.B. AVDA DE LAS AMERICAS, 4 -NAVE A COSLADA - MADRID ES Tel Fax MAEGAR-D IGNACIO GARCIA PENA GRUPO BEGONALDE 9 - BAJO 2 D BILBAO ES Tel. +34/94/ Fax +34/94/ SWEDEN TM VERKSTAD AB ANGPANNEGATAN GOTEBORG SE Tel Fax TE NETERLANDS ZUMPOLLE B.V. MOLENSTRAAT C ZUILICEM NL Tel Fax TURKEY ONUR MONTAJ SISTEMLERI LTD DES SANAYI. SI.TESI SOKAK A BLOK NO: DUDULLU - ISTANBUL Tel Fax UNITED KINGDOM ARPEL (CILTERNS) LTD. BLDG 70-3RD AVENUE-PENSNETT TR.EST. DY6 7FE KINGSWINFORD, WEST MIDLANDS GB Tel Fax RIVCO LIMITED U10 FINEPOINT BUSINESS PARK, OFF STOURPORT RD DY11 7RA KIDDERMINSTER WORCESTERSIRE UK Tel Fax

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Σκοπός χρήσης Το SecuMotion είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Ελληνικά. Οδηγίες εγκατάστασης 818577-02. Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Ελληνικά. Οδηγίες εγκατάστασης 818577-02. Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 EL Ελληνικά Οδηγίες εγκατάστασης 818577-02 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό... 4 Σημείωση ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 15,5 mm

Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 15,5 mm PPP Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 5,5 mm 5,5 mm ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Ο μηχανισμός με γρανάζια ελαχιστοποιεί την απαιτούμενη δύναμη και διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ERL 16-1 LRG 16-4 818421-00

ERL 16-1 LRG 16-4 818421-00 ERL 6- LRG 6-4 Οδηγίες εγκατάστασης 884-00 Ηλεκτρόδια αγωγιμότητας ERL 6-, LRG 6-4 ERL 6-, LRG 6-4 Διαστάσεις 99 0 Βιδωτό ¾", DIN 8 Ένωση δακτυλίου 7 x 3, DIN 7603 DN Διαμ. φλάντζας Πάχος mm φλάντζας b

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό 1/12 R-GR 26564-XC-B2/6.9 Αντικαταστεί: 12.5 Τύπος DR 6 DP...XC και ZDR 6 D...XC Ονομαστικό μέγεθος 6 Σειρές συσκευών 5X (DR 6...) και 4X (ZDR 6...) Μέγιστη πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΟΔΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙ ΟΥ

ΤΕΤΡΑΟΔΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙ ΟΥ ΤΕΤΡΑΟΔΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙ ΟΥ R314D περίληψη 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1. ΥΛΙΚΑ 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA 3. ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 3. ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. Ακουστικά ML10 και ML12 Bluetooth

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. Ακουστικά ML10 και ML12 Bluetooth ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ακουστικά ML10 και ML12 Bluetooth ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΗΣΗΣ Αποδοχή ή τερματισμός κλήσης (πατήστε 1 φορά) Επανάκληση (πατήστε 2 φορές) Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης (πατήστε για 2 δευτερόλεπτα

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό...4 Σημείωση ασφαλείας...4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΣΥΛΛEΚΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΣΥΛΛEΚΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΣΥΛΛEΚΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ R585M περίληψη 1. ΧΡHΣΕΙΣ 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA 2. ΤΕΧΝΙΚA ΣΤΟΙΧΕIΑ 2. ΔΙΑΣΤAΣΕΙΣ 2. ΣΥΝΑΡΜΟΛOΓΗΣΗ 4. ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ 4. ПΕΡIΛΗΨΗ Μάρτιος 2009 0105GR 9001 0006/7 14001 0032A/2

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική-αντλία πετρελαίου 3:1

Πνευματική-αντλία πετρελαίου 3:1 Πνευματική-αντλία πετρελαίου 3:1 Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 1.5 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΗΣΗΣ Αποδοχή ή τερματισμός κλήσης (πατήστε 1 φορά) Επανάκληση (πατήστε 2 φορές) Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης (πατήστε για 2 δευτερόλεπτα

Διαβάστε περισσότερα

Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI

Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI Ochranný otočný kryt neupínajte. Nepoužívajte poškodené alebo deformované pílové ostrie. Opotrebovanú vložku taniera vymeňte. Nepoužívajte pílové ostria, ktoré nezodpovedajú kľúčovým údajom uvedeným v

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑΣ WWW.AIRSOFT-INNOVATIONS.COM

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑΣ WWW.AIRSOFT-INNOVATIONS.COM ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑΣ WWW.AIRSOFT-INNOVATIONS.COM περόνη προφυλακτήρας πάνω πώμα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Μελετήστε καλά τις οδηγίες πριν τη χρήση. Επιμένετε όλοι οι παίκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά

Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ο Η Γ Ι Ε Σ Χ ε ι ρ α ν τ λ ί ε ς Επιθεωρήστε οπτικά το σύστηµα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν βλάβες από τη µεταφορά. Αν υπάρχουν ειδοποιήστε αµέσως τη µεταφορική εταιρία. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

R150N ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ GIACOMINI ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ BY-PASS ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

R150N ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ GIACOMINI ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ BY-PASS ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ R150N ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ GIACOMINI ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ BY-PASS ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ R150N ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. R150N: ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚA

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S. Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης

Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S. Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης Βαλβίδες KV1P και KV1S Γενικά Η βαλβίδα KV1P είναι η πιο απλή βαλβίδα της σειράς KV. Είναι κατάλληλη για μικρές ταχύτητες ανόδου και, μέχρι 0,16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ B043151

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ B043151 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ B043151 Engine V750 IE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Engine V750 IE Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Χάρη στις συνεχείς ενημερώσεις και στα ειδικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE

ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE GAS P 450/M CE - GAS P 550/M CE - GAS P 650/M CE ΤΥΠΟΣ : GAS P 190/ΜCE GAS P 250/ΜCE 073027_1J

Διαβάστε περισσότερα

Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης

Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Πώς να ξεκινήσετε Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα ποιοτικό προϊόν που κατασκευάστηκε από την Wila Για περισσότερα από 80 χρόνια, η Wila προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012) 5040291500-WEB- ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012) ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τροφοδοσία 12 Vcc (10V 15V ). Απορρόφηση >50 ma (μόνο με τον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8393 EL. Σειρά 3755. Πνευματικός ενισχυτής όγκου τύπου 3755

Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8393 EL. Σειρά 3755. Πνευματικός ενισχυτής όγκου τύπου 3755 Σειρά 3755 Πνευματικός ενισχυτής όγκου τύπου 3755 Τύπος 3755-1: εξαέρωση χαμηλής στάθμης θορύβου σε δισκόφιλτρο από συντετηγμένο πολυαιθυλένιο Τύπος 3755-2: θύρα εξαγωγής με σπείρωμα στερεωμένη με παρέμβυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Η ESBE ΣΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ESBE ΣΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ESBE ΣΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΔEIΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ Καθιστά εύκολη την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Ελληνικά 64

Ελληνικά. Ελληνικά 64 Οδηγίες χρήσης Ελληνικά 64 Ελληνικά 1. Τεχνικά δεδομένα Χωρητικότητα γράσου του LAGD 60 60 ml, (2,03 fl.oz US) Χωρητικότητα γράσου του LAGD

Διαβάστε περισσότερα

Walkie Talkie APMP500

Walkie Talkie APMP500 Walkie Talkie APMP500 1. Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια 1.1 Προοριζόμενη χρήση 1. Ετικέτες στο εγχειρίδιο 1.3 Γενικές οδηγίες ασφαλείας 5. Προετοιμασία για τη χρήση 5.1 Αποσυσκευασία 5. Περιεχόμενο συσκευασίας.3

Διαβάστε περισσότερα

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT Bruksanvisning Ελληνικά food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO BANDEJA

Διαβάστε περισσότερα

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Σφίξτε το περικόχλιο () τόσο, ώστε ο δακτύλιος στεγάνωσης () να εφάπτεται πλήρως στη στέγη. Η βάση στήριξης πρέπει να είναι βιδωµένη µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχιοι ηλεκτρικοί λέβητες

Επιτοίχιοι ηλεκτρικοί λέβητες Επιτοίχιοι ηλεκτρικοί λέβητες GRP24.7 GRP18.7 GRP15.7 GRP12.7 GRP09.7 ebloc Σειρά 7 DOCID 0603EBL7GR Αναθεώρηση 1.0 Οκτωβρίου 2010 2010 EKOPAN D.M. d.o.o. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις ηλεκτρικές συσκευές μας. Οι συσκευές ΙΚΕΑ υπόκεινται σε αυστηρές δοκιμές και ελέγχους ώστε να πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

CITRUSPERS CITRUS JUICER PRESSE-AGRUMES ZITRUSPRESSE SPREMIAGRUMI EXPRIMIDOR CITRUSPRESS CITRUSPRESSE SITRUSPURISTIN CITRUSPRESSER

CITRUSPERS CITRUS JUICER PRESSE-AGRUMES ZITRUSPRESSE SPREMIAGRUMI EXPRIMIDOR CITRUSPRESS CITRUSPRESSE SITRUSPURISTIN CITRUSPRESSER CITRUSPERS GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT CITRUS JUICER GUIDE TO EXPERT RESULTS PRESSE-AGRUMES GUIDE DU CONNAISSEUR ZITRUSPRESSE ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE SPREMIAGRUMI GUIDA PER OTTENERE RISULTATI

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300 MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400 Σύντομες οδηγίες χρήσης Σε αυτές τις σύντομες οδηγίες χρήσης συνοψίζονται τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

PUCCI S.r.l. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 0051 CPD 0080

PUCCI S.r.l. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 0051 CPD 0080 ΣΕΙΡΑ 80-100 ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΣΕΙΡΑ 100-125 ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 06 0051 0051 CPD 0080 MI-DP_gr_1.1.odt 1/8 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

LH1 UC30E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής

LH1 UC30E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής Συστήματα επικοινωνίας LH1 UC3E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής LH1 UC3E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής www.boschsecrity.gr Εξαιρετική αναπαραγωγή ομιλίας και μουσικής Σύστημα διπλής κατεύθυνσης Κομψό περίβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα

Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα Πριν το εργαλείο Ο πεπιεσμένος αέρας είναι πηγή ενέργειας για τα αεροεργαλεία η οποία επηρεάζει άμεσα την απόδοσή τους Μετρήσεις μπορούν να γίνουν στον εργασιακό χώρο για να ρυθμίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Digital Photo Album ABF240 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

NRG 16-11 NRG 17-11 NRG 19-11

NRG 16-11 NRG 17-11 NRG 19-11 Οδηγίες εγκατάστασης 818422-00 Ηλεκτρόδια ελέγχου στάθμης,, ,, Διαστάσεις 1 Τοποθετήστε την οπή εξαέρωσης όσο το δυνατό πλησιέστερα στο τοίχωμα του λέβητα. Όλες οι διαστάσεις σε [mm] Τοίχωμα λέβητα DN

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ PLUG 2011 (External Sensor Plug 2011)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ PLUG 2011 (External Sensor Plug 2011) 5040291400-WEB- ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ PLUG 2011 (External Sensor Plug 2011) ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τροφοδοσία 12 Vcc (10V 15V). Απορρόφηση >50 ma (μόνο με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ II ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ Περιεχόμενα 1. Ρυθμιστές 38 2. Πυροκόπτες 39 3. Αντεπίστροφες βαλβίδες ασφαλείας αερίων 40 4. Αξεσουάρ 41 37 1. ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ Ρυθμιστές κυλινδρικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek)

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek) Model ODS-300 Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03 (Greek) FM07-703-B 11-22-10 (Τα μεταφρασμένα κείμενα είναι διαθέσιμα στο CD που παρέχεται με το Εγχειρίδιο) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

MonoControl CS για δεξαμενή αερίου. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

MonoControl CS για δεξαμενή αερίου. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! MonoControl CS για δεξαμενή αερίου Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! MonoControl CS για δεξαμενή αερίου Σύμβολα που χρησιμοποιούνται Το σύμβολο αυτό επισημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα & Ανάπτυξη ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Έρευνα & Ανάπτυξη ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Date: 2/2/6 Doc. n SDT13A1EL Rev. 1 5/6/12 Page 1 of 26 Date: 2/2/6 Doc. n. SDT13A1EL Rev. 1 5/6/12 Page 2 of 26 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Γενικές πληροφορίες... 3 1.1 Γενική περιγραφή... 3 1.2 Αναφορές...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

DuoControl CS. Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

DuoControl CS. Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! DuoControl CS Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! DuoControl CS Περιεχόμενο Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...2 Σκοπός χρήσης...2 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV 050- Dog Traiiner Οδηγίίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 2. Συσκευασία...3 3. Περιγραφή της συσκευής...4 4. Προετοιμασία της συσκευής...5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής για κλειστά συστήματα θέρμανσης και ψύξης με πίεση λειτουργίας 3 bar και χρώμα ασημί (VIESSMANN): - N 25 με χωρητικότητα 25 lt,

Διαβάστε περισσότερα

fischer Solar-fix Απλό, γρήγορο, ολοκληρωμένο! Σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων

fischer Solar-fix Απλό, γρήγορο, ολοκληρωμένο! Σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων fischer Solar-fix Απλό, γρήγορο, ολοκληρωμένο! Σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων fischer Solar-fix Σύστημα στήριξης Με προσυναρμολογημένα μέρη Γρήγορο, εύκολο και αξιόπιστο Με προσυναρμολημένα μέρη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης

Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Προτού χρησιμοποιήσετε αυτόν τον εξοπλισμό, διαβάστε το περιεχόμενο του προτύπου EN 529 : 2005 και εξοικειωθείτε με τις απαιτήσεις σχετικά με τις συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222 Betriebsanleitung, Operating manual, Mode d emploi, Instrucciones de uso, Manual de instruções, Manuale d uso, Driftsvejledning, Gebruiksaanwijzing, Οδηγίες λειτουργίας PIKO BA Sensor Στοιχεία εκδότη Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ Ionen-Haartrockner ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ Ionizáló hajszárító IONSKI SUŠILNIK LAS Bedienung und Garantie Χειρισμός και εγγύηση Kezelés és garancia Upravljanje in garancija GT-HDi-02, 06/2010 INHALTSANGABE

Διαβάστε περισσότερα

Αυτορυθμιζόμενος συμπλέκτης (SAC) Τεχνολογία Ειδικά εργαλεία / οδηγίες χρήσης

Αυτορυθμιζόμενος συμπλέκτης (SAC) Τεχνολογία Ειδικά εργαλεία / οδηγίες χρήσης Αυτορυθμιζόμενος συμπλέκτης (SAC) Τεχνολογία Ειδικά εργαλεία / οδηγίες χρήσης Περιεχόμενο Σελίδα 1 Αυτορυθμιζόμενος συμπλέκτης (SAC) 3 1. 1 Ο SAC αυξάνει την άνεση οδήγησης 3 1. 2 Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 GR Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Επισκόπηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών PIKO 3.0 PIKO 3.6 PIKO 4.2 PIKO 5.5 PIKO 7.0 1 PIKO 8.3 1 PIKO 10.1 1 Αριθμός εισόδων DC / Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

OXYWAY. Περιγραφή συσκευής και οδηγίες χρήσης

OXYWAY. Περιγραφή συσκευής και οδηγίες χρήσης OXYWAY Μειωτήρας πίεσης μίας βαθμίδας Από αριθμό σειράς 1350000 σταθερά ρυθμισμένος: Fix I, Fix I πλευρική έξοδος, Fix III, Fix III αριστερά αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενος: Fine I ασφαλισμένα ρυθμιζόμενος: Fast

Διαβάστε περισσότερα

Λύση Επισκευής Ρουλεμάν Τροχού FAG για Ελαφρά Επαγγελματικά

Λύση Επισκευής Ρουλεμάν Τροχού FAG για Ελαφρά Επαγγελματικά Λύση Επισκευής Ρουλεμάν Τροχού FAG για Ελαφρά Επαγγελματικά Mercedes-Benz Sprinter, Vito, Viano και Volkswagen Crafter Εμπρόσθιος άξονας Το περιεχόμενο αυτού του φυλλαδίου δεν είναι νομικά δεσμευτικό και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Σελίδα 1/8 Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Επισκόπηση προϊόντων γενικής χρήσης PRODUCT INFORMATION Όχημα/εφαρμογή Προϊόν Αρ. Pierburg βλέπε κατάλογο/tecdoc-cd ηλεκτρική αντλία καυσίμου (E1F) 7.21440.51.0/.53.0/.63.0/.68.0/.78.0

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα ΓΚΑΜΑ DELFIS ταξίδι στην τεχνολογία Λέβητες Ενσωματωμένα συστήματα GR DELFIS Condensing Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμιξη και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού Ύψος 700 mm Μήκος 400 mm Βάθος

Διαβάστε περισσότερα