2003 Καταλυόµενη από οξέα ακεταλοποίηση της 3- νιτροβενζαλδεϋδης µε αιθανοδιόλη προς το αντίστοιχο 1,3- διοξολάνιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2003 Καταλυόµενη από οξέα ακεταλοποίηση της 3- νιτροβενζαλδεϋδης µε αιθανοδιόλη προς το αντίστοιχο 1,3- διοξολάνιο"

Transcript

1 2003 Καταλυόµενη από οξέα ακεταλοποίηση της 3- νιτροβενζαλδεϋδης µε αιθανοδιόλη προς το αντίστοιχο 1,3- διοξολάνιο H O NO 2 HO HO 4-τολουολοσουλφονικό οξύ O O + + κυκλοεξάνιο NO 2 H 2 O C 7 H 5 NO 3 C 2 H 6 O 2 C 7 H 8 O 3 S. H 2 O C 9 H 9 NO 4 (151.1) (62.1) (190.2) (195.2) Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών Αντίδραση του αλδεϋδικού καρβονυλίου, ακεταλοποίηση, αλδεϋδη, ακετάλη, αλκοόλη, οµάδα προστασίας, όξινος καταλύτης. Μέθοδοι εργασίας Αζεοτροπική αποµάκρυνση νερού, θέρµανση µε ψυκτήρα επαναρροής µε εκχυλιστήρα Soxhlet (για εργασία σε κλίµακα 10 mmol), ανάδευση µε µαγνητική ράβδο ανάδευσης, εξάτµιση σε περιστρεφόµενο εξατµιστή, ανατάραξη, εκχύλιση, ανακρυστάλλωση, θέρµανση σε ελαιόλουτρο. Οδηγία (κλίµακα 100 mmol) Εξοπλισµός Σφαιρική φιάλη 500 ml, διαχωριστής νερού, ψυκτήρας επαναρροής, θερµαινόµενος µαγνητικός αναδευτήρας µε µαγνητική ράβδο ανάδευσης, διαχωριστικό χωνί, περιστρεφόµενος εξατµιστής, φιάλη διήθησης, ηθµός για διήθηση υπό κενό, ξηραντήρας, ελαιόλουτρο. Ουσίες 3-νιτροβενζαλδεϋδη (mp 58 C; (προϊόν από NOP-Nr. 1003) αιθανοδιόλη (bp 198 C) 4-τολουολοσουλφονικό οξύ. Η 2 Ο (mp C) κυκλοεξάνιο (bp 81 C) tert-βουτυλο µεθυλο αιθέρας (bp 55 C) όξινο θειώδες νάτριο θειϊκό νάτριο για ξήρανση κυκλοεξάνιο (bp 81 C) για ανακρυστάλλωση g (100 mmol) 6.83 g (6.20 ml, 110 mmol) 190 mg (1.00 mmol) 200 ml 200 ml περίπου13 g (για 20 ml κορεσµένο υδατικό διάλυµα NaHSO 3 ) περίπου 5 g περίπου 30 ml

2 tert-βουτυλο µεθυλο αιθέρας (bp 55 C) για ανακρυστάλλωση περίπου 30 ml Αντίδραση Σε µια σφαιρική φιάλη απαλλαγµένη υγρασίας και εφοδιασµένη µε µαγνητική ράβδο ανάδευσης, διαχωριστή νερού και ψυκτήρα επαναρροής, φέρονται 15.1 g (100 mmol) 3- νιτροβενζαλδεϋδης, 6.83 g (6.20 ml, 110 mmol) αιθανοδιόλης και 1.00 g (5.30 mmol) µονοενυδατωµένου π-τολουολοσουλφονικού οξέος διαλυµένα σε 200 ml κυκλοεξανίου. Το µίγµα βράζει υπό επαναρροή µεχρις ότου δεν συλλέγεται άλλο νερό στον διαχωριστή νερού (περίπου 2-3 ώρες). Επεξεργασία Το θερµό µίγµα της αντίδρασης αποχύνεται σε µια άλλη σφαιρική φιάλη των 500 ml για να διαχωριστεί το ελαιώδες υπόλειµµα το οποίο έχει αποχωριστεί στον πυθµένα της φιάλης αντίδρασης (περίπου 200 mg). To υπόλειµµα αυτό αποτελείται κυρίως από προϊόν, πρώτες ύλες και π-τολουολοσουλφονικό οξύ ( φάσµα 1 H NMR). O διαλύτης από το αποχυθέν διάλυµα αποµακρύνεται στον περιστρεφόµενο εξατµιστή. Αποµένει ένα κίτρινο κρυσταλλικό στερεό σαν ακάθαρτο προϊόν. Απόδοση: 19.7 g; mp o C; καθαρότητα σύµφωνα µε GC 95% ακετάλη και 4 % αλδεϋδη. Για την αποµάκρυνση, σαν υδροθειώδες προϊόν προσθήκης, της αλδεϋδης που δεν αντέδρασε το ακάθαρτο προϊόν διαλύεται σε 200 ml tert-βουτυλο µεθυλο αιθέρα και εκχυλίζεται µια φορά µε 20 ml κορεσµένου υδατικού διαλύµατος οξίνου θειώδους νατρίου. Η οργανική φάση ξηραίνεται υπεράνω θειϊκού νατρίου. Μετά την αποµάκρυνση του θειϊκού νατρίου µε διήθηση, ο διαλύτης αποµακρύνεται σε περιστρεφόµενο εξατµιστή. Αποµένει ένα σχεδόν άχροο κρυσταλλικό υπόλειµµα. Απόδοση: 17.9 g; (91.7 mmol, 92%); mp o C; Καθαρότητα σύµφωνα µε GC περισσότερο από 99%. Το προϊόν είναι επαρκώς καθαρό για τις περισσότερες χρήσεις. Εάν απαιτείται µεγαλύτερη καθαρότητα µπορεί να ανακρυσταλλωθεί από µίγµα κυκλοεξανίου / tert-βουτυλο µεθυλο αιθέρα 1:1 (περίπου 45 ml).το διάλυµα πρέπει να αφεθεί πωµατισµένο σε θερµοκρασία δωµατίου µέχρις ότου σχηµατιστούν κρύσταλλοι (εάν χρειαστεί 1-2 ηµέρες). Εάν το διάλυµα ψυχθεί απότοµα σε παγόλουτρο το προϊόν αποβάλλεται συνήθως σαν λάδι. Μετά από βραχεία ψύξη σε παγόλουτρο οι κρύσταλλοι διηθούνται και ξηραίνονται µέχρι σταθερού βάρους σε ξηραντήρα κενού. Απόδοση: 15.9 g (81.5 mmol; 82%); mp o C; Άχροοι κρύσταλλοι; καθαρότητα σύµφωνα µε GC περισσότερο από 99 % (βλέπε αναλυτικά δεδοµένα). Το προϊόν µπορεί να ανακρυσταλλωθεί µε µικρότερη όµως απόδοση από µια πολύ µικρή ποσότητα αιθανόλης (13 ml). Σχόλια Το µίγµα της αντίδρασης από απόχυση καθώς επίσης και τα εκχυλίσµατα µε tert-βουτυλο µεθυλο αιθέρα δεν πρέπει να µείνουν για πολύ χρόνο πριν την αποµάκρυνση του διαλύτη, 2

3 καθώς ίχνη οξέος και νερού µπορεί να προκαλέσουν διάσπαση της ακετάλης. Το διάλυµα δεν πρέπει επίσης να θερµανθεί περισσότερο από όσο χρειάζεται για την ανακρυστάλλωση Η ποσότητα του νερού που συλλέχτηκε στον διαχωριστή µπορεί να είναι µεγαλύτερη από την προβλεπόµενη θεωρητικά, γιατί τόσο το 4-τολουολοσουλφονικό οξύ και άλλα χηµικά περιέχουν νερό. ιαχείρηση αποβλήτων Ανακύκλωση Το κυκλοεξάνιο από το µίγµα της αντίδρασης και ο tert-βιυτυλο µεθυλο αιθέρας συλλέγονται και επαναποστάζονται. Απόρριψη αποβλήτων Αποβλήτο Υδατική φάση από τον διαχωριστή νερού Υδατική φάση από διαδικασίες εκχύλισης Υπόλειµµα από φιάλη αντίδρασης Μητρικό υγρό από ανακρυστάλλωση Θειϊκό νάτριο Απόρριψη Μίγµατα διαλύτη νερού ελεύθερα αλογόνου Μίγµατα διαλύτη νερού ελεύθερα αλογόνου ιάλυση σε µικρή ποσότητα ακετόνης και µετά: οργανικοί διαλύτες ελεύθεροι αλογόνου οργανικοί διαλύτες ελεύθεροι αλογόνου Στερεό απόβλητο, ελεύθερο υδραργύρου Χρόνος Περίπου 5 ώρες περιλαµβανοµένης της επεξεργασίας ιακοπή Μετά την εξάτµιση του κυκλοεξανίου από το διάλυµα της αντίδρασης. Βαθµός δυσκολίας Εύκολη Οδηγία (κλίµακα 10mmol) Εξοπλισµός Σφαιρική φιάλη 500 ml, εκχυλιστήρας Soxhlet των 30 ml µε φύσιγγα εκχύλισης, ψυκτήρας επαναρροής, θερµαινόµενος µαγνητικός αναδευτήρας µε µαγνητική ράβδο ανάδευσης, διαχωριστικό χωνί, περιστρεφόµενος εξατµιστής, φιάλη διήθησης, ηθµός για διήθηση υπό κενό, ξηραντήρας, ελαιόλουτρο. Ουσίες 3-νιτροβενζαλδεϋδη (mp 58 C; (προϊόν από NOP-Nr. 1003) αιθανοδιόλη (bp 198 C) 4-τολουολοσουλφονικό οξύ. Η 2 Ο (mp C) κυκλοεξάνιο (bp 81 C) g (10mmol) 683 mg (0.620 ml, 11 mmol) 19 mg (0.1 mmol) 50 ml

4 Μοριακά κόσκινα 4 Å 10 g tert-βουτυλο µεθυλο αιθέρας (bp 55 C) 20 ml όξινο θειώδες νάτριο περίπου 3 g (για 5 ml κορεσµένο υδατικό διάλυµα NaHSO 3 ) θειϊκό νάτριο για ξήρανση περίπου 1 g κυκλοεξάνιο (bp 81 C) για ανακρυστάλλωση περίπου 3 ml tert-βουτυλο µεθυλο αιθέρας (bp 55 C) για ανακρυστάλλωση περίπου 3 ml Αντίδραση Η διάταξη για την αντίδραση αποτελείται από µια ξηρή σφαιρική φιάλη των 100 ml, εφοδιασµένη µε µαγνητική ράβδο ανάδευσης και επίθεµα εκχύλισης Soxhlet µε ψυκτήρα επαναρροής. Η φύσιγγα εκχύλισης πληρούται µε 10 g µοριακά κόσκινα 4 Å για τη δέσµευση του παραγόµενου νερού κατά την αντίδραση. Στη φιάλη φέρονται 1.51 g (10 mmol) 3- νιτροβενζαλδεϋδης και 50 ml κυκλοεξανίου και προστίθενται 683 mg (0.62 ml, 11.0 mmol) αιθανοδιόλης και 19 mg (0.10 mmol) µονοενυδατωµένου π-τολουολοσουλφονικού οξέος. Το µίγµα βράζει υπό ανάδευση και επαναρροή για 2 ώρες. Επεξεργασία Το θερµό µίγµα της αντίδρασης αποχύνεται σε µια σφαιρική φιάλη των 100 ml για να διαχωριστεί το ελαιώδες υπόλειµµα το οποίο έχει αποχωριστεί στον πυθµένα της φιάλης αντίδρασης (περίπου 200 mg). To υπόλειµµα αυτό αποτελείται κυρίως από προϊόν, πρώτες ύλες και π-τολουολοσουλφονικό οξύ (φάσµα 1 H NMR). O διαλύτης από το αποχυθέν διάλυµα αποµακρύνεται στον περιστρεφόµενο εξατµιστή. Αποµένει ένα κίτρινο κρυσταλλικό στερεό σαν ακάθαρτο προϊόν. Απόδοση: 1.96 g; mp o C; καθαρότητα σύµφωνα µε GC: 95% ακετάλη και 4 % αλδεϋδη. Για την αποµάκρυνση σαν υδροθειώδες προϊόν προσθήκης, της αλδεϋδης που δεν αντέδρασε το ακάθαρτο προϊόν διαλύεται σε 20 ml tert-βουτυλο µεθυλο αιθέρα και εκχυλίζεται άπαξ µε 5 ml κορεσµένου υδατικού διαλύµατος οξίνου θειώδους νατρίου. Η οργανική φάση ξηραίνεται υπεράνω θειϊκού νατρίου. Μετά την αποµάκρυνση του θειϊκού νατρίου µε διήθηση, ο διαλύτης αποµακρύνεται σε περιστρεφόµενο εξατµιστή. Αποµένει ένα σχεδόν άχροο κρυσταλλικό στερεό.το προϊόν κρυσταλλώνεται σε σχεδόν άχροες βελόνες Απόδοση: 1.82g; (9.32 mmol, 93%); mp o C; καθαρότητα σύµφωνα µε GC περισσότερο από 99%. Το προϊόν είναι επαρκώς καθαρό για τις περισσότερες χρήσεις. Εάν απαιτείται µεγαλύτερη καθαρότητα µπορεί να ανακρυσταλλωθεί από µίγµα κυκλοεξανίου/tert-βουτυλο µεθυλο αιθέρα 1:1 (περίπου 4.5 ml).το διάλυµα πρέπει να αφεθεί πωµατισµένο σε θερµοκρασία δωµατίου µέχρις ότου σχηµατιστούν κρύσταλλοι (εάν χρειαστεί 1-2 ηµέρες). Εάν το διάλυµα ψυχθεί απότοµα σε παγόλουτρο το προϊόν αποβάλλεται συνήθως σαν λάδι. Μετά από βραχεία ψύξη σε παγόλουτρο οι κρύσταλλοι διηθούνται και ξηραίνονται µέχρι σταθερού βάρους σε ξηραντήρα κενού. 4

5 Απόδοση: 1.60 g (8.20 mmol, 82%); mp C; Άχροοι κρύσταλλοι; καθαρότητα σύµφωνα µε GC > 99 % (βλέπε αναλυτικά δεδοµένα). Το προϊόν µπορεί να ανακρυσταλλωθεί αν και µε µικρότερη απόδοση από µια πολύ µικρή ποσότητα αιθανόλης (περίπου 1.5 ml). Σχόλια Το µίγµα της αντίδρασης από απόχυση καθώς επίσης και τα εκχυλίσµατα µε tert-βουτυλο µεθυλο αιθέρα δεν πρέπει να µείνουν για πολύ χρόνο πριν την αποµάκρυνση του διαλύτη, καθώς ίχνη οξέος και νερού µπορεί να προκαλέσουν διάσπαση της ακετάλης. Το διάλυµα δεν πρέπει επίσης να θερµανθεί περισσότερο από όσο χρειάζεται για την ανακρυστάλλωση Η ποσότητα του νερού που συλλέχτηκε στον διαχωριστή µπορεί να είναι µεγαλύτερη από την προβλεπόµενη θεωρητικά, γιατί τόσο το 4-τολουολοσουλφονικό οξύ και άλλα χηµικά περιέχουν νερό. ιαχείριση αποβλήτων Ανακύκλωση Το κυκλοεξάνιο από το µίγµα της αντίδρασης και ο tert-βουτυλο µεθυλο αιθέρας συλλέγονται και επαναποστάζονται. Τα µοριακά κόσκινα αναγεννώνται Απόρριψη αποβλήτων Αποβλήτο Υδατική φάση από τον διαχωριστή νερού Υδατική φάση από διαδικασίες εκχύλισης Υπόλειµµα από φιάλη αντίδρασης Μητρικό υγρό από ανακρυστάλλωση Θειϊκό νάτριο Απόρριψη Μίγµατα διαλύτη νερού ελευθέρα αλογόνου Μίγµατα διαλύτη νερού ελευθέρα αλογόνου ιάλυση σε µικρή ποσότητα ακετόνης και µετά: οργανικοί διαλύτες ελεύθεροι αλογόνου Οργανικοί διαλύτες ελεύθεροι αλογόνου Στερεό απόβλητο, ελεύθερο υδραργύρου Χρόνος Περίπου 5 ώρες περιλαµβανοµένης της επεξεργασίας ιακοπή Μετά την εξάτµιση του κυκλοεξανίου από το διάλυµα της αντίδρασης. Βαθµός δυσκολίας Εύκολη Αναλυτικά δεδοµένα Έλεγχος της πορείας αντίδρασης από το ποσό του νερού της αντίδρασης που συλλέγεται 5

6 2,0 1,6 ml H 2 O 1,2 0,8 0,4 0, time [min] Κλίµακα αντίδρασης: 100 mmol Η αρχή για συλλογή του παραγόµενου νερού τίθεται στο σηµείο 0 των συντεταγµένων της αντίδρασης. Ο απαιτούµενος χρόνος για την αντίδραση αυτή ποικίλει, εξαρτώµενος από την ταχύτητα θέρµανσης, τη θερµοκρασία της αντίδρασης και τον απαιτούµενο χρόνο για την απόσταξη. Επέκταση του χρόνου αντίδρασης στις 18 ώρες δεν βελτιώνει το ποσοστό µετατροπής. Έλεγχος της πορείας αντίδρασης µε TLC Ο έλεγχος της πορείας της αντίδρασης µε TLC δεν είναι κατάλληλος για την αντίδραση αυτή, γιατί ακόµη και στο τέλος της αντίδρασης παραµένουν µικρές ποσότητες αλδεϋδης. Στους τυπικούς οργανικούς διαλύτες δεν µπορεί να γίνει ένας αποτελεσµατικός διαχωρισµός αλδεϋδης και διοξολανίου. Έλεγχος της πορείας αντίδρασης µε GC Παρασκευή δείγµατος σε αντίδραση κλίµακας 100 mmol: Για την άνετη λήψη δείγµατος του έλεγχου της πορείας της αντίδρασης χρησιµοποιείται σαν δοχείο αντίδρασης τρίλαιµη φιάλη. Προκειµένου όπως προκύψουν αρκετές µετρήσεις ακόµη και σε θερµοκρασίες του µίγµατος της αντίδρασης χαµηλότερες του βρασµού, η άνοδος της θερµοκρασίας του µίγµατος αντιδράσης πρέπει να γίνει βραδέως (περίπου σε λεπτά).το πρώτο δείγµα µπορεί να ληφθεί ευθύς ως η 3-νιτροβενζαλδεϋδη διαλυθεί µε ήπια θέρµανση. Πριν από την έναρξη της αντίδρασης σε κατάλληλα δοχεία δειγµάτων φέρονται 2 ml tert-βουτυλο µεθυλο αιθέρα. Για την συλλογή κάθε δείγµατος ακολουθείται η επόµενη διαδικασία: Το ελαιόλουτρο χαµηλώνει. Ευθύς ως σταµατίσει ο βρασµός επαναρροής του διαλύµατος σταµατά η ανάδευση και ακολουθεί αναµονή για 1 περίπου λεπτό, προκειµένου τα µη πλήρως διαλυτά συστατικά κατακαθίσουν. Χρησιµοποιώντας ένα σιφώνιο λαµβάνεται δείγµα 2 ml από το διάλυµα από ένα άνοιγµα της φιάλης και τοποθετείται σε ένα φιαλίδιο. Το περιεχόµενο διάλυµα στο φιαλίδιο παραλαµβάνεται µε ένα σιφώνιο έτσι ώστε να επαναδιαλυθεί η τυχόν πρόσφατα καταβυθισµένη ουσία, πριν να µεταφερθεί στο φιαλίδιο του δείγµατος. Το δείγµα στη συνέχεια ψύχεται αµέσως σε παγόλουτρο και τοποθετείται σε ψυγείο µέχρι την µέτρηση στο GC. Το µίγµα της αντίδρασης θερµαίνεται πάλι υπό ανάδευση µεχρι την επόµενη µέτρηση. Εάν η µέτρηση GC δεν µπορεί να γίνει µέσα σε 24 ώρες τότε το δείγµα πρίν από τη µέτρηση πρέπει να µεταφερθεί σε σφαιρική φιάλη, να εξατµιστεί ο διαλύτης και να επαναδιαλυθεί το ίζηµα σε 4 ml tert-βουτυλο µεθυλο αιθέρα. Συνθήκες GC: στήλη: Stabilwax-DA, L=30 m, d=0.32 mm, film=0.25 µm (Restek) είσοδος: injector 250 C, split injection, injected volume 0.1 µl 6

7 φέρον αέριο: H 2 2, precolumn pressure 150 kpa φούρνος: 100 C (7.5 min), 4 C/min 150 C (0 min), 2 C/min 170 C (0 min), 1 C/min 180 C ανιχνευτής: FID, 250 C, H ml/min; synth. air 392 ml/min (275 kpa); make-up gas N 2 ολοκληρωτής: integrator 4290 (Thermo Separation Products) Η επί τοις % συγκέντρωση υπολογίστηκε από το εµβαδόν των κορυφών Χρόνος συγκρατήσεως (min) ουσία 3.87 αιθανανοδιόλη (πρώτη ύλη) νιτροβενζαλδεϋδη (πρώτη ύλη) ,3-διοξολάνιο (προϊόν) Εκατοστιαία αναλογία εµβαδών των συµµετεχόντων συστατικών συναρτήσει του χρόνου 100 percent of peak areas διοξολάνιο (προϊόν) αλδεϋδη (πρώτη ύλη) αιθανοδιόλη (πρώτη ύλη) time [min] Κλίµακα αντίδρασης: 100 mmol Στο σηµείο 0 της κλίµακας του χρόνου µπαίνουν τα αντιδρώντα συστατικά. Οι καµπύλες συγκεντρώσεων των αντιδρώντων συστατικών δείχνουν ότι η αιθανοδιόλη είναι ελάχιστα διαλυτή στον διαλύτη κυκλοεξάνιο. Μόνο µε την αύξηση της θερµοκρασίας µετά από 40 λεπτά είναι ορατή µια αυξηµένη συγκέντρωση στο διάλυµα. 7

8 Ποσότητα νερού για την ίδιας κλίµακας αντίδραση συναρτήσει του χρόνου 2,0 1,6 ml H 2 O 1,2 0,8 0,4 0, time [min] Μετά από 40 λεπτά το διάλυµα της αντίδρασης θερµαίνεται σε επαναρροή και αρχίζει ο διαχωρισµός του νερού. GC των προϊόντων Παρασκευή δείγµατος: 80 mg ουσίας διαλύονται σε 0.5 ml tert-βουτυλο µεθυλο αιθέρα Συνθήκες GC: στήλη: Zebron ZB-1, L=15 m, d=0.25 mm, film=0.25 µm (Phenomenex) είσοδος: injector 250 C, split injection, injected volume 0.15 µl φέρον αέριο: He, precolumn pressure 101 kpa φούρνος: 85 C (0 min), 8 C/min 250 C (10 min) ανιχνευτής: FID, 250 C, H ml/min; synth air 322 ml/min; make-up gas N 2, 15.0 ml/min (59 kpa) ολοκληρωτής: integrator 4290 (Thermo Separation Products) Η επί τοις % συγκέντρωση υπολογίστηκε από το εµβαδόν των κορυφών GC ακάθαρτου προϊόντος

9 Χρόνος συγκρατήσεως (min) Ουσία 12.9 πρώτη ύλη (3-νιτροβενζαλδεϋδη) προϊόν (1,3-διοξολάνιο) 94.7 άλλα Μη ταυτοποιηθέντα 1.3 Εµβαδ ον κορυφών % GC του προϊόντος (µη ανακρυσταλλωµένου) Retention time (min) Substance Peak area % 12.9 educt (3-νιτροβενζαλδεϋδη) προϊόν (1,3-διοξολάνιο) 99.6 Άλλα µη ταυτοποιηθέντα 0.3 Το GC του ανακρυσταλλωµένου προϊόντος δείχνειµόνο ίχνη από προσµίξεις (< 0.1%). Φάσµα 13 C NMR του καθαρού προϊόντος (62.5 MHz, CDCl 3 ) 9

10 (ppm) δ (ppm) Απόδοση 65.5 O CH 2 CH 2 O O CH O CH αρένιο CH αρένιο CH αρένιο CH αρένιο C CH(διοξολάνιο) αρένιο C NO 2 αρένιο διαλύτης Φάσµα 1 H NMR ακάθαρτου προϊόντος (250 MHz, CDCl 3 ) (ppm) Φάσµα 1 H NMR καθαρού προϊόντος (250 MHz, CDCl 3 ) 10

11 (ppm) (ppm) (ppm) δ (ppm) πολλαπλότητα Αριθµός H Απόδοση m 1 2-H m 1 4-H m 1 6-H m 1 5-H 5.90 s 1 7-H m 4 8-H 7.26 διαλύτης O O NO 2 Τα ασθενή σήµατα στα 1.23, 1.61 και 3.7 ppm προέρχονται από την αιθανόλη της ανακρυστάλλωσης. Στο φάσµα 1 H NMR του ακάθαρτου προϊόντος φαίνεται η κορυφή στα ppm του αλδεϋδικού πρωτονίου Φάσµα IR καθαρού προϊόντος(kbr) Transmission [%] Wellenzahl [cm -1 ] (cm -1 ) Απόδοση 3093 εσµός C H αρένιο 2978, 2905, 2862 εσµός C H αλκάνιο 11

12 2769 δεσµός C H, O CH O 1690 (µόνο στο ακάθαρτο δεσµός C = O,αλδεϋδηe προϊόν) 1621, 1588 εσµός C = C,αρένιο 1532, 1359 δεσµός N = O, ασυµµ. και συµµ. Στο φάσµα IR του ακάθαρτου προϊόντος φαίνεται η κορυφή στα 1690 cm -1 της 3-νιτροβενζαλδεϋδης. Στοιχειακή ανάλυση των προϊόντων πριν και µετά την ακακρυστάλλωση % C % H % N Υπολογισθέντα Βρέθηκαν (πρίν την ανακρυστάλλωση) Βρέθηκαν (µετά την ανακρυστάλλωση)

2006 Αντίδραση της (R)-(-)καρβόνης µε βενζυλαµίνη παρουσία µοντµοριλλονίτη Κ-10 προς µια βάση Schiff

2006 Αντίδραση της (R)-(-)καρβόνης µε βενζυλαµίνη παρουσία µοντµοριλλονίτη Κ-10 προς µια βάση Schiff 26 Αντίδραση της (R)-(-)καρβόνης µε βενζυλαµίνη παρουσία µοντµοριλλονίτη Κ-1 προς µια βάση Schiff CH 3 O + CH 2 NH 2 Montmorillonit K-1 cyclohexane CH 3 NCH 2 Ph + H 2 O H 3 C CH 2 C 1 H 14 O (15.2) C

Διαβάστε περισσότερα

2006 Αντίδραση της (R)-(-)καρβόνης µε βενζυλαµίνη παρουσία µοντµοριλλονίτη Κ-10 προς µια βάση Schiff

2006 Αντίδραση της (R)-(-)καρβόνης µε βενζυλαµίνη παρουσία µοντµοριλλονίτη Κ-10 προς µια βάση Schiff 26 Αντίδραση της (R)-(-)καρβόνης µε βενζυλαµίνη παρουσία µοντµοριλλονίτη Κ-1 προς µια βάση Schiff CH 3 O + CH 2 NH 2 Montmorillonit K-1 cyclohexane CH 3 NCH 2 Ph + H 2 O H 3 C CH 2 C 1 H 14 O (15.2) C

Διαβάστε περισσότερα

4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη

4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη 4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη H VCl 3 + 1 / 2 2 + 1 / 2 H 2 C 14 H 12 2 C 14 H 10 2 (212.3) 173.3 (210.2) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών οξείδωση αλκοόλη, κετόνη, καταλύτης µεταβατικού

Διαβάστε περισσότερα

1024 Απόσπαση νερού από την 4-υδροξυ-4-µεθυλο-2-πεντανόνη

1024 Απόσπαση νερού από την 4-υδροξυ-4-µεθυλο-2-πεντανόνη NP 0 Απόσπαση νερού από την -υδροξυ--µεθυλο--πεντανόνη C H I CH CH H C CH - H H + H C CH H C CH C H I C H 0 (.) (.8) (98.) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών Απόσπαση Αλκοόλη, αλκένιο, κετόνη,

Διαβάστε περισσότερα

4009 Σύνθεση του αδιπικού οξέος από κυκλοεξένιο

4009 Σύνθεση του αδιπικού οξέος από κυκλοεξένιο 4009 Σύνθεση του αδιπικού οξέος από κυκλοεξένιο C 6 H 10 (82.2) + 4 H H 2 2 H + 4 H 2 (34.0) + sodium tungstate dihydrate + Aliquat 336. Na 2 W 4 2 H 2 (329.9) C 6 H 10 4 C 25 H 54 ClN (404.2) (146.1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι T.E.T.Y. 124 Υπεύθυνη Σημειώσεων: Μαρία Βαμβακάκη Ηράκλειο Φεβρουάριος 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

. Πείραμα: Μέτρηση του σημείου τήξεως μιας γνωστής ή άγνωστης καθαρής. Εργαστήριο Οργ. Χημείας 1 ου Εξαμήνου - Περιεχόμενα Μαθήματος

. Πείραμα: Μέτρηση του σημείου τήξεως μιας γνωστής ή άγνωστης καθαρής. Εργαστήριο Οργ. Χημείας 1 ου Εξαμήνου - Περιεχόμενα Μαθήματος Εργαστήριο Οργ. Χημείας 1 ου Εξαμήνου - Περιεχόμενα Μαθήματος Εισαγωγή στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας. Υάλινα σκεύη-θερμαντικά και ψυκτικά μέσα-γνωριμία με τις οργανικές ενώσεις Υγρά-στερεά; τήξη, βρασμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Εργαστηριακός Οδηγός Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Εργαστηριακός Οδηγός Εργαστηριακές Ασκήσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργαστηριακός Οδηγός Εργαστηριακές Ασκήσεις Δημήτρης Κομιώτης Καθηγητής Οργανικής Χημείας Ιανουάριος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καλώς ήρθατε στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας! Ο στόχος του Εργαστηρίου Οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργαστηριακός Οδηγός Εργαστηριακές Τεχνικές Εργαστηριακές Ασκήσεις Δημήτρης Κομιώτης Καθηγητής Οργανικής Χημείας Σεπτέμβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΙΠΟΥΣ ΣΤΟ ΤΥΡΙ Εισαγωγή Το λίπος είναι ένα συστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Εργαστηριακές Ασκήσεις ΑΘΗΝΑ 2011 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Για να αποφεύγονται τα πιθανά

Διαβάστε περισσότερα

ίρππηρίμΰί mm Ο *~~~Ή CH3 COOC2 -Hs ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΊ2 :: I Η2 5 όί Ιΐ2 Ο ό HgP^v Η 2 < 2 = ^ Ή 2

ίρππηρίμΰί mm Ο *~~~Ή CH3 COOC2 -Hs ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΊ2 :: I Η2 5 όί Ιΐ2 Ο ό HgP^v Η 2 < 2 = ^ Ή 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΊ2 :: I Η2 5 ίρππηρίμΰί mm Ο όί Ιΐ2 Ο ό HgP^v *~~~Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Η 2 < 2 = ^ Ή 2 CH3 COOC2 -Hs ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2009R0152 EL 18.04.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 152/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Γ. ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2014 2015 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Έγκαιρη προσέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Αεριοχρωµατογραφία (Gas Chromatography)

Αεριοχρωµατογραφία (Gas Chromatography) Αεριοχρωµατογραφία (Gas Chromatography) Αεριοχρωµατογραφία Η αεριοχρωµατογραφία ανήκει στις µεθόδους διαχωρισµού και εφαρµόζεται κυρίως σε αναλυτική κλίµακα (ποσότητες δειγµάτων µικρότερες των 10-6 g =

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία και απόρριψη των χηµικών αποβλήτων κατά την ηµερήσια εργαστηριακή εργασία

Επεξεργασία και απόρριψη των χηµικών αποβλήτων κατά την ηµερήσια εργαστηριακή εργασία Επεξεργασία και απόρριψη των χηµικών αποβλήτων κατά την ηµερήσια εργαστηριακή εργασία Εισαγωγή Τι είναι απόβλητο? Τα απόβλητα ορίζονται στην Νοµοθετική Πράξη Ανακύκλωση και ιαχείρηση Αποβλήτων (KrW-/AbfG)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ HPLC

ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ HPLC ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ HPLC ιδάσκουσα: Ε. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ Επικ. Καθηγήτρια ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προκατεργασία του δείγµατος είναι βασικό τµήµα της ανάλυσης µε HPLC, που αποσκοπεί στην παραλαβή ενός οµογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Αθανάσιος Λάνταβος (Καθηγητής) Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

[prnrnpiikoi ηηιοι. Wo. Hs S. SOe. C O O O i -Hs Ή3Ρ. (S-Hs. C0H12 Ο ό Λ ( 9 3. C-f-/

[prnrnpiikoi ηηιοι. Wo. Hs S. SOe. C O O O i -Hs Ή3Ρ. (S-Hs. C0H12 Ο ό Λ ( 9 3. C-f-/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ H s S O 4 I V Hs S [prnrnpiikoi ηηιοι 0 f Wo. C0H12 Ο ό Ή3Ρ λ SOe Λ ( 9 3 - H a C = ^ - H z C-f-/ (S-Hs C O O O i -Hs ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 2 Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 3 1.1 Γενικά. 3 1.2 Εξοπλισµός και οργάνωση εργαστηρίου. 3 2. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤOΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές μέθοδοι αποτίμησης ποιότητας νερού & λυμάτων

Εργαστηριακές μέθοδοι αποτίμησης ποιότητας νερού & λυμάτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο Τεχνικής και Σχεδιασμού Περιβάλλοντος Εργαστηριακές μέθοδοι αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Αργό Πετρέλαιο

Κεφάλαιο 6. Αργό Πετρέλαιο Κεφάλαιο 6 Αργό Πετρέλαιο 6.1 Ιστορικό Το ακατέργαστο ή αργό πετρέλαιο, και ένας περιορισµένος αριθµός προϊόντων πετρελαίου όπως η άσφαλτος, η πίσσα, και η νάφθα ήταν γνωστά και έχουν χρησιµοποιηθεί σποραδικά

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1991R2568 EL 01.10.2008 022.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τον προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ενότητα: Ενδεικτικές εργασίες φοιτητών Τίτλος εργασίας: Απορρυπαντικές επιφανειοδραστικές ουσίες από την λαυρική αλκοόλη (ανιονικές, κατιονικές, μη ιονικές) Ονοματεπώνυμα φοιτητών:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α. Η. Χαραλαμπόπουλος Χημικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π., MSc. Chem.Eng. Univ. of Aston in Birmingham UK τ. Δ/ντης Εργοστασίου Ελαΐς Unilever, Business

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ- ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ Υπεύθυνη Μαθήματος - Εργαστηρίου Παπαδάκη Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Ιωάννης Ρούσσης Καθηγητής Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων και Οίνου Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2015 Παρατίθενται αναλύσεις οίνου. Φυσικά δεν αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ J ο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ϊ ΙΖ& Μ iillsllis I 1 C - f y ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα