Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ακ Έτος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ακ Έτος 2012-2013"

Transcript

1 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Τ Α Γ Ο Γ Ρ Α Φ Η Σ Η Σ & Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Κ Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν 1 Εισαγωγή Με βάση το αναλυτικό κείμενο της Μελέτης Περίπτωσης για το έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχής σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» το σύστημα θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των λειτουργιών που εμπλέκονται στην διαδικασία ιατρικής επίσκεψης / συνταγογράφησης / έκδοσης παραπεμπτικού εργαστηριακών εξετάσεων από την παρακολούθηση της έκδοσης τους έως και την πληρωμή των τελικών δικαιούχων Καλείστε να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε το υποσύστημα του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος που να καλύπτει μηχανογραφικά τις απαιτήσεις που εξειδικεύονται στην επόμενη παράγραφο. 2 Περιγραφή των Κύριων Επιχειρησιακών Διαδικασιών Το διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζει μια ενδεικτική προσέγγιση υλοποίησης της απαιτούμενης λειτουργικότητας: Σύμφωνα με την παραπάνω προσέγγιση, οι λειτουργίες σε κάθε βήμα ελέγχονται βάσει ενός συνόλου κανόνων. Το σύστημα επισημαίνει κάθε παρέκκλιση από τους κανόνες και δεν επιτρέπει την περαιτέρω συνέχεια της διαδικασίας. Βασικά στοιχεία της λειτουργικότητας που πρέπει να παρέχει η εφαρμογή είναι: Α/Α Λειτουργικότητα Χρήστες Παρατηρήσεις 1. Καταγραφή Επίσκεψης, Ιατροί Δικαίωμα συνταγογράφησης/ έκδοσης παραπεμπτικού Διάγνωσης, Φαρμάκων έχουν αποκλειστικά συμβεβλημένοι Ιατροί, ανάλογα με (ποσότητα, συμμετοχή, το ΦΚΑ στον οποίο ανήκει ο ασφαλισμένος που δοσολογία) / διαγνωστικών προσέρχεται σε ένα Ιατρό. Για τους συμβεβλημένους Ιατρούς ο εκάστοτε ΦΚΑ οφείλει να τους καταβάλλει Σελίδα 1

2 Α/Α Λειτουργικότητα Χρήστες Παρατηρήσεις εξετάσεων. το ποσό που αναλογεί στις επισκέψεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τους ασφαλισμένους του. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής των επισκέψεων που πραγματοποιούνται ανεξάρτητα του αν σε αυτές συνταγογραφήθηκαν φάρμακα ή εκδόθηκε παραπεμπτικό για εξετάσεις. Ενδεικτικά στοιχεία τα οποία θα τηρούνται για κάθε επίσκεψη είναι ή ημερομηνία και ο λόγος προσέλευσης του ασφαλισμένου στον Ιατρό καθώς το αποτέλεσμα της επίσκεψης. 2. Διαχείριση και εκτύπωση Ιατροί Στις εκτυπώσεις θα αναφέρονται όλες οι σχετικές Συνταγής / Παραπεμπτικού. πληροφορίες όπως ο ΦΚΑ, τα στοιχεία Ιατρού, τα στοιχεία Ασθενή, Φάρμακα, Χαρακτηριστικά Συνταγής ή Παραπεμπτικού, άλλα στοιχεία που απαιτούνται για 3. Θεώρηση συνταγής / παραπεμπτικού 4. Εκτέλεση Παραπεμπτικού /συνταγής Ελεγκτής ιατρός Εργαστήρια/ Φαρμακεία την εκτέλεσή τους Θεώρηση συνταγής/ παραπεμπτικού απαιτείται μόνο στις κάτωθι περιπτώσεις 1. Σε περίπτωση ύπαρξης 2ης συνταγής / παραπεμπτικού, για τον ίδιο ασφαλισμένο, σε διάστημα μικρότερο του ενός ημερολογιακού μήνα 2. Σε περίπτωση που ο θεράπων Ιατρός έχει υπερβεί τον αριθμό των μέγιστων συνταγών/ παραπεμπτικών που μπορεί να εκδώσει ανά μήνα. Συνεπώς θα πρέπει στο ΟΠΣ να κρατείται ιστορικό των οντοτήτων αυτών. (Εννοείται ότι στις υπόλοιπες των περιπτώσεων η συνταγή/ παραπεμπτικό είναι αυτόματα θεωρημένη) Καμία συνταγή/ παραπεμπτικό δεν μπορεί να εκτελεστεί εάν προηγουμένως δεν έχει θεωρηθεί. Οι συνταγές/ παραπεμπτικά ακυρώνονται αυτόματα από το σύστημα αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία εκτέλεσής τους που προβλέπεται από τον Νόμο Για λόγους απλούστευσης δεν υποστηρίζεται η μερική εκτέλεση συνταγής / παραπεμπτικού. Τα παραπεμπτικά εξετάσεων εκτελούνται από τα συμβεβλημένα με τους ΦΚΑ ιατρικά εργαστήρια. Κάθε Ιατρικό Εργαστήριο τηρεί περισσότερες της μιας συμβάσεις με κάθε ΦΚΑ. Με την προσέλευση του ασφαλισμένου στο εργαστήριο ο αρμόδιος υπάλληλος, θα αναζητήσει το παραπεμπτικό στο σύστημα και ακολούθως επιλέγει τις εξετάσεις που θα πραγματοποιήσει. Για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των εξετάσεων, το εργαστήριο ενημερώνει το σύστημα Σελίδα 2

3 Α/Α Λειτουργικότητα Χρήστες Παρατηρήσεις με τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Οι συνταγές εκτελούνται από τα συμβεβλημένα με τους ΦΚΑ φαρμακεία με όμοια διαδικασία. 5. Διαχείριση Συμβάσεων με Διαχειριστής Καταχώρηση / διαχείριση των συμβάσεων. Επαγγελματίες Υγείας Συστήματος (Φαρμακεία/ Εργαστήρια) 6. Εκτέλεση εκκαθάρισης για τους ΦΚΑ και δημιουργία αρχείου πληρωμής Επαγγελματιών Υγείας 7. Παροχή της απαιτούμενης διοικητικής πληροφόρησης και σχετικών αναφορών προς την ηγεσία. Για τον υπολογισμό του ποσού που θα πρέπει να καταβληθεί από τους ΦΚΑ στους Επαγγελματίες Υγείας εκτελείται εκκαθάριση των συνταγών και παραπεμπτικών για εξετάσεις. Η εκκαθάριση πραγματοποιείται ανά ημερολογιακό μήνα, στο τέλος κάθε μήνα και αφορά όλες τις ιατρικές επισκέψεις / συνταγές / παραπεμπτικά του εν λόγω μήνα. Με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης δημιουργείται ξεχωριστό αρχείο ανά ΦΚΑ με τα ποσά προς πληρωμή το οποίο και θα αποστέλλεται στη ΔΙΑΣ για την πληρωμή των Επαγγελματιών Υγείας. Η γραμμογράφηση του αρχείου ανά εγγραφή είναι η κάτωθι : ΦΚΑ \t ΑΦΜ \t ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ \t ΠΟΣΟ (\t=tab) Για την πληρέστερη ενημέρωση του κύριο του έργου σχετικά με την χρήση του συστήματος ΗΣ, απαιτούνται οι υπολογισμοί των κάτωθι δεικτών (ανά ΦΚΑ): o Δείκτης εκδοθέντων συνταγών / Δείκτης εκδοθέντων παραπεμπτικών (Δ1) o Δείκτης Ετήσιας Μείωσης Φαρμακευτικής Δαπάνης/ Δείκτης Ετήσιας Μείωσης Δαπάνης Εξετάσεων (Δ2) o Κανονικοποιημένος Δείκτης Ετήσιας Μείωσης Φαρμακευτικής Δαπάνης / Κανονικοποιημένος Δείκτης Ετήσιας Μείωσης Δαπάνης Εξετάσεων (Δ3) Οι τύποι υπολογισμού των δεικτών αναφέρονται στην παράγραφο 5 (Παράρτημα) Για περισσότερο αναλυτικές πληροφορίες παραθέτουμε στο κείμενο με τη Μελέτη Περίπτωσης για την ΗΣ, και συγκεκριμένα στην περιγραφή και τις απαιτήσεις σχετικά με τα υποσυστήματα (Σελ 33 37). Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και ανάλυσης της εφαρμογής θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στις προδιαγραφές του Έργου σχετικά με τα συγκεκριμένα υποσυστήματα 3 Οντότητες Σελίδα 3

4 Αναφερόμενοι στις ελάχιστες οντότητες που απαιτούνται, μπορούμε να διακρίνουμε (ενδεικτικά) τις κάτωθι: Οντότητα Ασθενής, όπου καταχωρούνται δημογραφικά και ασφαλιστικά στοιχεία, στοιχεία αγωγής, κ.α.) Οντότητα Ιατρός. Πρόκειται για τους Ιατρούς οι οποίοι έχουν ως αρμοδιότητα την εξέταση των ασθενών και την έκδοση των συνταγών και παραπεμπτικών. Είναι συμβεβλημένοι με έναν ή περισσότερους ΦΚΑ. Τα στοιχεία τα οποία θα τηρούνται για τους Ιατρούς θα αφορούν κυρίως στοιχεία Ταυτοποίησης τους (ΑΜΚΑ, Αρ. ΤΣΑΥ, Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο), Στοιχεία του Ιατρείου τους κλπ και οι συμβάσεις τους. Οντότητα Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ). Κάθε ΦΚΑ τηρεί συμβάσεις με Επαγγελματίες του χώρου της υγείας, και συγκεκριμένα: Ιατρούς, Φαρμακεία Εργαστήρια / Διαγνωστικά Κέντρα Οντότητα Εργαστήρια / Διαγνωστικά Κέντρα που είναι αρμόδια για την εκτέλεση των παραπεμπτικών για διαγνωστικές εξετάσεις. Το σύστημα τηρεί στοιχεία για τα Εργαστήρια / Διαγνωστικά Κέντρα και τις σχετικές συμβάσεις. Οντότητα Φαρμακείο που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των συνταγών που εκδίδονται από τους Ιατρούς. Το σύστημα τηρεί στοιχεία για τα Φαρμακεία και τις σχετικές συμβάσεις. Βοηθητικές οντότητες, ξεχωριστοί πίνακες δηλαδή, που αποτυπώνουν σημαντικές πληροφορίες που χαρακτηρίζουν τα χαρακτηριστικά των σταθερών οντοτήτων που παρακολουθούνται (πχ : Συνταγή, Παραπεμπτικό κλπ ). Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις βασικές μεταβλητές οι οποίες θα είναι παραμετροποιήσιμες και θα μπορούν να πάρουν νέα τιμή από την Αναθέτουσα Αρχή: o Εισαγωγή νέου ΦΚΑ ή αλλαγή ονόματος o Ο μέγιστος αριθμός διαφορετικών σκευασμάτων ανά συνταγή / διαφορετικών εξετάσεων ανά παραπεμπτικό. Σήμερα ο αριθμός αυτός είναι τρία (3) o Ο αριθμός που ορίζει τις ημέρες όπου μία συνταγή/ ένα παραπεμπτικό είναι ενεργή/ ενεργό. Σήμερα ο αριθμός αυτός είναι πέντε (5) o Ο αριθμός των μέγιστων διαγνώσεων/ συνταγών που μπορεί να καταχωρήσει ο ιατρός. Η αρχική τιμή είναι 250. Σελίδα 4

5 o Οι τιμές που παίρνει η μεταβλητή ποσοστό συμμετοχής ασφαλισμένου. Σήμερα είναι 0%, 10% και 25%. (Σημείωση: Το ποσοστό συμμετοχής ασφαλισμένου είναι ανεξάρτητο από τον ΦΚΑ. ) Η αλλαγή σε οποιαδήποτε τιμή μίας μεταβλητής θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη προσαρμογή όλων των αντίστοιχων επιχειρησιακών λειτουργιών που εξαρτώνται από αυτήν. Για παράδειγμα οι εκτυπώσεις των συνταγών θα προσαρμόζονται ανάλογα. 4 Προτεινόμενη πορεία εργασίας Προτεινόμενη πορεία εργασίας για την εργασίας είναι: Σύντομη καταγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων (User Requirements) ώστε να είναι σαφείς οι οντότητες, οι περιορισμοί και οι λειτουργίες που θα υλοποιήσετε. Βασικός σχεδιασμός (ER Diagram) της βάσης δεδομένων. Βασικός σχεδιασμός του Data Diagram. Δημιουργία της βάσης (από το Data Diagram) σε Oracle (σε SQL Script μορφή). Ανάπτυξη κατάλληλων PL\SQL Procedures για την υλοποίηση των βασικών λειτουργιών του συστήματος (π.χ θεώρηση συνταγής/ παραπεμπτικού, Εκτέλεση εκκαθάρισης και δημιουργία αρχείου πληρωμής κλπ). Υλοποίηση μιας web εφαρμογής μέσω του Oracle JDeveloper, η οποία θα επιτρέπει: o Τη διαχείριση των βασικών λειτουργιών καταχώρησης των στοιχείων συνταγής/ παραπεμπτικού εξέτασης. o Λειτουργίες εισαγωγής/ διαγραφής/ ενημέρωσης των υπόλοιπων οντοτήτων του συστήματος, o Δυνατότητα αναζήτησης οντοτήτων και λοιπές βοηθητικές λειτουργίες. o Εκτέλεση εκκαθάρισης για τους ΦΚΑ και δημιουργία αρχείου πληρωμής Επαγγελματιών Υγείας o Την παρακολούθηση (μέσω html αναφορών) του συστήματος και ειδικότερα υπολογισμού των δεικτών απόδοσης που προαναφέρθηκαν. 5 Παράρτημα - Τύποι υπολογισμού Δεικτών Ονομασία Δ1 Δείκτης εκδοθέντων συνταγών (Δείκτης εκδοθέντων παραπεμπτικών ) Περιγραφή Εκφράζει την αναλογία των εκδοθέντων συνταγών ως προς αυτές που εκδόθηκαν για το προηγούμενο έτος. Ο τρόπος υπολογισμού του απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί: Χαρακτηριστικό Τιμή Βάσης Πεδίο Τιμή Δαπάνες Φαρμάκων Προηγούμενου Έτους Ανά ΦΚΑ Σελίδα 5

6 Εφαρμογής Τύπος Υπολογισμού (Συνταγές Τρέχοντος Έτους) / (Συνταγές Προηγούμενου Έτους) Δ2 Δ3 Δείκτης Ετήσιας Μείωσης Φαρμακευτικής Δαπάνης (Δείκτης Ετήσιας Μείωσης Δαπάνης Εξετάσεων) Κανονικοποιημένος Δείκτης Ετήσιας Μείωσης Φαρμακευτικής Δαπάνης (Κανονικοποιημένος Δείκτης Ετήσιας Μείωσης Δαπάνης Εξετάσεων) Ο Δείκτης εκδοθέντων παραπεμπτικών υπολογίζεται με όμοιο τρόπο. Ο δείκτης «Ετήσια Μείωση Φαρμακευτικής Δαπάνης» εκφράζει το ποσοστό της ετήσιας μείωσης των δαπανών για φάρμακα. Ο τρόπος υπολογισμού του απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί: Χαρακτηριστικό Τιμή Βάσης Πεδίο Εφαρμογής Τύπος Υπολογισμού Τιμή Δαπάνες Φαρμάκων Προηγούμενου Έτους Ανά ΦΚΑ ((Δαπάνη Φαρμάκων Προηγούμενου Έτους) (Δαπάνη Φαρμάκων Τρέχοντος έτους))/δαπάνη Φαρμάκων Προηγούμενου Έτους Ο Δείκτης Ετήσιας Μείωσης Δαπάνης Εξετάσεων υπολογίζεται με όμοιο τρόπο. Ο Κανονικοποιημένος Δείκτης Ετήσιας Μείωσης Φαρμακευτικής Δαπάνης στοχεύει στον υπολογισμό του ποσοστού μείωσης των δαπανών για εξετάσεων λαμβάνοντας υπόψη και τις αυξομειώσεις των ασφαλισμένων ανά ΦΚΑ. Ο τρόπος υπολογισμού του απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί: Χαρακτηριστικό Τιμή Βάσης Πεδίο Εφαρμογής Τύπος Υπολογισμού Τιμή Δαπάνες Φαρμάκων Προηγούμενου Έτους Ανά ΦΚΑ Δ2 * [(Ασφαλισμένοι Τρέχοντος Έτους) (Ασφαλισμένοι Προηγούμενου)] Ο Κανονικοποιημένος Δείκτης Ετήσιας Μείωσης Δαπάνης Εξετάσεων υπολογίζεται με όμοιο τρόπο. Σελίδα 6

Τι συμπληρώνουμε στον κωδικό εικόνας; Τα στρεβλωμένα γράμματα και αριθμούς που βλέπουμε ακριβώς από κάτω.

Τι συμπληρώνουμε στον κωδικό εικόνας; Τα στρεβλωμένα γράμματα και αριθμούς που βλέπουμε ακριβώς από κάτω. Γενικές Ερωτήσεις Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Καταχώρισης και Εκτέλεσης Συνταγών (ΗΚΕΣ); Μέσω της ιστοσελίδας www.e-syntagografisi.gr επιλέξτε στα δεξιά Είσοδος στην Εφαρμογή.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» (Β Φάση Κλειστού Διαγωνισμού) Αναθέτουσα Αρχή: ΗΔΙΚΑ ΑΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων Αναθέτουσα Αρχή: Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

για το Έργο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

για το Έργο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 16/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΖΩΗΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 10362 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΔΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A. Στοιχεία εταιρίας...3 1. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Παροχή Υπηρεσιών Επέκτασης και Αναβάθμισης Υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΤΟΥ ΤΕΑΥΦΕ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΤΟΥ ΤΕΑΥΦΕ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΤΟΥ ΤΕΑΥΦΕ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΕΛΙΔΑ 66 ΑΠΌ 68 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΕΑΥΦΕ...10

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για χειριστές Μηχανικούς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Version1.0 Για χειριστές Μηχανικούς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...13. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...15. Κεφάλαιο 2: Εικονική πραγματικότητα...19

Πρόλογος...13. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...15. Κεφάλαιο 2: Εικονική πραγματικότητα...19 Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...15 Κεφάλαιο 2: Εικονική πραγματικότητα...19 2.1 Εισαγωγή... 21 2.2 Βασικές Εννοιες και Ορισμοί... 22 2.3 Βασικά Χαρακτηριστικά ενός Εικονικού Κόσμου...

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ελεγχόµενης Είσπραξης Υποχρεώσεων Εργοδοτών Τελευταία Αναθεώρηση: 21 Νοεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΣ... 5 3.1 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιοποίηση Φακέλου Ασθενή και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας µε αναβάθµιση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: X/2012. 3.777.330,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 3.071.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) 4.910.529,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 3.992.

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: X/2012. 3.777.330,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 3.071.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) 4.910.529,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 3.992. ΑΡ. ΠΡΩΤ.Φ.306/1/11-4-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Παροχή Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών για την Οργάνωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Αριθμ.Πρωτ.:. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε θνικός Ο ργανισμός Π αροχής Υ πηρεσιών Υ γείας www.eopyy.gov.gr

Ε θνικός Ο ργανισμός Π αροχής Υ πηρεσιών Υ γείας www.eopyy.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ε θνικός Ο ργανισμός Π αροχής Υ πηρεσιών Υ γείας www.eopyy.gov.gr Αθήνα, 18-08-2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΒ4Α/οικ.31675 Γενική Δ/νση: Οργάνωσης & Σχεδιασμού ΠΡΟΣ Αγοράς Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ergobyte Πληροφορική Α.Ε.

Ergobyte Πληροφορική Α.Ε. Ergobyte Πληροφορική Α.Ε. Ανάπτυξη Λογισμικού και Διαδικτυακών Εφαρμογών Παρουσίαση προϊόντων λογισμικού αρχιτεκτονικής Elements Εισαγωγή Σχετικά με την Ergobyte Η Ergobyte δραστηριοποιείται στην παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ηλεκτρονική Διαχείριση Κοινοχρήστων»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ηλεκτρονική Διαχείριση Κοινοχρήστων» TEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ηλεκτρονική Διαχείριση Κοινοχρήστων» Φοιτήτριες : 1) Ενεχειλόγλου Στέλλα ΑΕΜ 1570 2) Πουλτίδου Ελένη ΑΕΜ 1482 Επόπτης Καθηγητής: Δρ. Κρηνίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΠ) ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2008 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΦΙΛΙΟΥ Α.Μ: ΜΕ/08109

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4225 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 189 4 Νοεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3892 Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Διενέργεια ετήσιων φυσικών απογραφών για τα φάρμακα και υγειονομικό υλικό τόσο στις κεντρικές αποθήκες όσο και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΤΗΛΕΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΤΗΛΕΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΤΗΛΕΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 Το έργο χρηματοδοτήθηκε κατά 75 % από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ: Ήδη, τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, με την οποία συνομολογούν τα εξής :

Μεταξύ: Ήδη, τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, με την οποία συνομολογούν τα εξής : ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/3/2013 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα