ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αύγουστος 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αύγουστος 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ"

Transcript

1 ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αύγουστος 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αρ. πρ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 18434/949/04/05 ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. /νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε ΠΡΟΣ : Π Τ.Κ. : Παπάγου Πληροφορίες : Τηλ. : Fax. : ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤ : Παροχή διευκρινήσεων για θέµατα ταχογράφων Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 1. Μετά και από ερωτήµατα υπηρεσιών, µε την εγκύκλιο αυτή δίνονται διευκρινήσεις, στα πλαίσια της ισχύουσας νοµοθεσίας {Κανονισµός 3821/85, Υ.Α 5030/1980 (Β 307) όπως ισχύει, ΥΑ 426/1999 (Β 263) και Υ.Α /635/87 (Β 187)} σχετικά µε : α. Την βεβαίωση που εκδίδουν οι αρµοδίως εξουσιοδοτηµένοι τεχνίτες, µετά την τοποθέτηση, επισκευή και ρύθµιση των συσκευών ταχογράφων, καθώς επίσης και την επαλήθευση της καλής λειτουργίας τους και τη σφράγισή τους. β. Τον έλεγχο των συσκευών ταχογράφων από τις Υπηρεσίες Μετ/ρων και Επικ/νιών και τα ΚΤΕΟ στα πλαίσια της ισχύουσας νοµοθεσίας. 2. Εξουσιοδοτηµένοι τεχνίτες για την τοποθέτηση, αντικατάσταση επισκευή, ρύθµιση και σφράγιση των συσκευών ταχογράφων Η τοποθέτηση, αντικατάσταση, επισκευή και ρύθµιση των συσκευών ταχογράφων, καθώς και η επαλήθευση της καλής λειτουργίας τους και η σφράγισή τους διενεργείται από κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη οργάνων, σε συνεργεία που διαθέτουν άδεια λειτουργίας, χορηγoύµενη από την αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης της έδρας του συνεργείου. I:\nomoth\egk_tacho3.doc

2 2 3. Βεβαίωση που εκδίδει ο τεχνίτης οργάνων και σφράγιση της συσκευής (άρθρο 7, της υ.α 5030/80) α. Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω βεβαίωση αποτελεί εθνική απαίτηση η οποία δεν περιλαµβάνεται µε αυτήν την µορφή στις προβλέψεις του Κανονισµού 3821/85. Στον Κανονισµό αυτόν προβλέπεται τοποθέτηση σχετικών πινακίδων (βλ. Παράρτηµα) µε περιεχόµενο αντίστοιχο της βεβαίωσης. Μέχρι την υποχρεωτική καθιέρωση των πινακίδων τοποθέτησης που προβλέπονται από τον κανονισµό 3821/85, διατηρείται η απαίτηση της έκδοσης της βεβαίωσης του τεχνίτη οργάνων η οποία εφεξής θα εκδίδεται σε ένα αντίγραφο (και όχι δύο) χωρίς να απαιτείται θεώρηση, επισηµαίνοντας βέβαια ότι το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο πρέπει να κρατάει στο αρχείο του αντίγραφο της εκδιδόµενης βεβαίωσης. β. Περιπτώσεις έκδοσης βεβαίωσης: Η βεβαίωση εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 και 10, παρ. 3, της υ.α 5030/80 και τον Κανονισµό 3821/85, ήτοι: i) Κατά την αρχική τοποθέτηση της συσκευής (πρώτη στο όχηµα ή σε αντικατάσταση παλαιάς) ii) Κατά την επανατοποθέτησή της µετά από επισκευή ή ρύθµιση. iii) Μετά από τη διενέργεια επιθεώρησης, κάθε δύο (2) έτη, για τη διαπίστωση της καλής λειτουργίας της συσκευής, Οι επιθεωρήσεις αυτές περιλαµβάνουν τους εξής ελέγχους: την καλή λειτουργία της συσκευής, την ύπαρξη σήµατος έγκρισης στη συσκευή, το απαραβίαστο των σφραγίδων της συσκευής και των άλλων στοιχείων της τοποθετήσεως, την πραγµατική περιφέρεια ελαστικών. γ. ιάρκεια ισχύος της βεβαίωσης: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 3821/85, η χρονική διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης είναι δύο (2) έτη από την έκδοσή της, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επήλθε στο όχηµα ή στον ταχογράφο µεταβολή που να συνεπάγεται την έκδοση νέας (π.χ καταστροφή σφραγίδων, αλλαγή ελαστικών κλπ). δ. Σφράγιση του ταχογράφου: Η σφράγιση του ταχογράφου διενεργείται, από τον αρµόδιο τεχνίτη, τουλάχιστον στα προβλεπόµενα σηµεία στην παρ. 4, του άρθρου 7 της υ.α 5030/80 και στην παράγραφο 4 του κεφαλαίου V του Παραρτήµατος 1 του καν. 3821/85. Επισηµαίνεται ότι σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, περισσότερες σφραγίσεις δύνανται να προβλεφθούν κατά την έγκριση του τύπου συσκευής και πρέπει να σηµειωθούν στο

3 3 πιστοποιητικό της εγκρίσεως οι θέσεις των σφραγίσεων αυτών (όπως ορίζεται από τον κανονισµό 3821/85). ε. Χρησιµοποιούµενες σφραγίδες Από 1/3/2006 καθίστανται υποχρεωτικά τα εξής : i) Οι χρησιµοποιούµενες σφραγίδες να φέρουν το διακριτικό σήµα του συνεργείου που διενήργησε την σφράγιση. Ως διακριτικό σήµα θα τίθεται ο κωδικός του συνεργείου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5 της παρούσης. ii) Η αναγραφή, επί της εκδιδόµενης από τα εξουσιοδοτηµένα συνεργεία ταχογράφων βεβαίωσης, του διακριτικού σήµατος που φέρουν οι σφραγίδες που τοποθέτει. iii) Στις περιπτώσεις που το όχηµα φέρει πρωτότυπες σφραγίδες από τα εργοστάσια κατασκευής του οχήµατος ή του ταχογράφου, αν δεν υφίσταται τεχνική απαίτηση, αυτές δεν θα αφαιρούνται και θα γίνονται δεκτές µε αντίστοιχη αναφορά στη βεβαίωση. Σε κάθε άλλη περίπτωση ΟΛΕΣ οι σφραγίσεις θα είναι του εξουσιοδοτηµένου συνεργείου που χορηγεί και την βεβαίωση (µε το διακριτικό του σήµα). στ. Άλλες διατάξεις προστασίας από δόλια (ανεπιθύµητη) επέµβαση: Ο αρµόδιος τεχνίτης υποχρεώνεται να αναγράφει, στη βεβαίωση που εκδίδει, τις τυχόν υπάρχουσες, πλέον των σφραγίδων, διατάξεις προστασίας των συνδέσεων του ταχογράφου, από δόλια (ανεπιθύµητη) επέµβαση, ώστε κατά τον έλεγχο να διαπιστωθεί το ανέπαφό τους. ζ. Παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου της βεβαίωσης Από τα παραπάνω επισηµαίνεται ότι πέραν των οριζοµένων στην παρ. 3 του αρ. 7 της αρ. 5030/80 απόφασης και σε σχέση µε τις σφραγίσεις, για κάθε θέση σφράγισης ξεχωριστά (παρ. 3δ παρούσης) θα αναφέρεται: Η περιγραφή της θέσης σφράγισης (π.χ. είσοδος στο σασµάν) Το διακριτικό σήµα του εργ. Κατασκευής (εφόσον η σφράγιση έγινε από το εργοστάσιο π.χ. SCANIA, VDO κ.λ.π.) ή του συνεργείου που χορηγεί την βεβαίωση. 4. Υπηρεσία διενέργειας ελέγχου της συσκευής ταχογράφου και της εκδιδόµενης από τον τεχνίτη ταχογράφου βεβαίωσης: Η Υπηρεσία διενέργειας ελέγχου της συσκευής ταχογράφου και της βεβαίωσης που εκδίδεται από τον τεχνίτη ταχογράφου κατά περίπτωση είναι: i) Κατά την πρώτη ταξινόµηση στην Ελλάδα καινούργιων και µεταχειρισµένων οχηµάτων, που υποχρεούνται να φέρουν ταχογράφο, η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Νοµαρχιακής Αυτοδ/σης στην οποία ταξινοµείται το όχηµα. ii) Στην περίπτωση έκδοσης νέας βεβαίωσης σε κυκλοφορούν όχηµα για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. λήξη της χρονικής διάρκειας ισχύος της ή µεταβολή των στοιχείων του οχήµατος ή

4 4 του ταχογράφου), το ΚΤΕΟ κατά τον αµέσως επόµενο έλεγχο περιοδικό τεχνικό έλεγχο, ή η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών κατά την επιθεώρηση του οχήµατος, (όταν αυτό απαιτείται) και ό,τι συµβεί πρώτο. iii) Λοιπά ελεγκτικά όργανα 5. Καταγραφή των εξουσιοδοτηµένων τεχνιτών-συνεργείων α. Ενιαίο διακριτικό σήµα εξουσιοδοτηµένων συνεργείων Οι κωδικοί που έχουν χορηγηθεί µέχρι σήµερα από τις κατα τόπους υπηρεσίες της χώρας στα εξουσιοδοτηµένα συνεργεία παρουσιάζουν µεγάλη ανοµοιοµορφία και δεν προσφέρονται να χρησιµοποιηθούν ως διακριτικά σήµατα στις τοποθετούµενες από τα συνεργεία σφραγίδες. Κρίνεται εποµένως αναγκαία η καθιέρωση ενιαίου διακριτικού σήµατος το οποίο θα χορηγηθεί σε κάθε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο που υποχρεώνεται να το τοποθετεί στις σφραγίδες του από την αναφερόµενη στην παρ. 3ε ηµεροµηνία. Το διακριτικό σήµα θα αποτελείται από ένα τετραψήφιο κωδικό αριθµό και το δοεθνές διακριτικό της χώρας µας (GR). Τα δύο πρώτα ψηφία θα είναι ο κωδικός της αρµόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών και τα δύο επόµενα ο αύξων αριθµός χορήγησης του από αυτή την Υπηρεσία σύµφωνα µε καταστάσεις που τηρεί. Στις µεταλλικές σφραγίδες από τη µία πλευρά θα τίθεται ο διψήφιος κωδικός της υπηρεσίας και το GR και από την άλλη πλευρά τα τελευταία δύο ψηφία του διακριτικού σήµατος (δηλαδή ο αύξων αριθµός της υπηρεσίας). Στις πλαστικές (συνήθως κόκκινες) σφραγίδες µικρού µεγέθους, θα τίθεται από την ορατή πλευρά ο τετραψήφιος διακριτικός και το διακριτικό της χώρας GR. Για παράδειγµα η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΝΑ Ανατολικής Αττικής (κωδικός 59) θα χορηγήσει στο Συνεργείο µε αύξοντα αριθµό 14 (στην αντίστοιχη κατάσταση) το διακριτικό σήµα 59 GR 14. Οι σφραγίδες θα είναι όπως παρακάτω : Μικρές σφραγίδες µε ορατή µία όψη (π.χ. εσωτερικό ταχογράφου Σφραγίδες δύο όψεων (συνήθως µολύβδινες) π.χ στην είσοδο του σασµάν Εµπρός όψη Πίσω όψη

5 5 Πρίν την κατάθεση, της αναφερόµενης στην επόµενη παράγραφο, αίτησης θα χορηγηθεί από την αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών στο ενδιαφερόµενο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο, το διακριτικό σήµα που θα χρησιµοποιεί, στις εκδιδόµενες βεβαιώσεις, σφραγίδες και πινακίδες (όπου αυτές εκδίδονται) µετά την αναφερόµενη στην παρ. 3ε ηµεροµηνία. Η υπηρεσία θα διατηρεί κατάσταση, µε βάση την οποία θα χορηγεί τα διακριτικά σήµατα κατ αύξοντα αριθµό σύµφωνα µε τα παρακάτω. β. Κατάθεση δικαιολογητικών καταγραφής Οι κατά τα ανωτέρω εξουσιοδοτηµένοι τεχνίτες και συνεργεία οφείλουν, σε χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από την έκδοση της παρούσας, να υποβάλλουν αίτησή τους στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, που έχουν εκδώσει τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος και άδεια λειτουργίας συνεργείου στην οποία : i) Επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των ανωτέρω αδειών. ii) iii) Επισυνάπτονται εις διπλούν δείγµατα των χρησιµοποιούµενων σφραγίδων για τη σφράγιση της συσκευής και πρωτότυπα αποτυπώµατα και από τις δύο όψεις (µε οποιοδήποτε κατάλληλο τρόπο όπως ίχνος µολυβιού µελάνης κ.λ.π.). Αν το συνεργείο χρησιµοποιεί πινακίδα τοποθέτησης, επισυνάπτεται δείγµα της, στην δε αίτηση περιγράφεται το είδος της (υλικό κατασκευής) ο τρόπος και το σηµείο τοποθέτησης. γ. Αποστολή στοιχείων από τις υπηρεσίες Μ.Ε. των Ν.Α. Σύµφωνα και µε τις απαιτήσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 12 του κανονισµού 3821/85, οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας οφείλουν να καταρτίσουν και να αποστείλουν το συντοµότερο δυνατό στις /νσεις Τεχνολογίας Οχηµάτων και Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος καταστάσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (αρχεία EXCEL) των συνεργείων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας, που έχει χορηγηθεί από την κάθε Υπηρεσία µε: i) Την επωνυµία, τα στοιχεία των υπευθύνων του συνεργείου και στοιχεία επικοινωνίας, ii) Το διακριτικό σήµα (τετραψήφιο κωδικό) του συνεργείου, iii) iv) το υλικό κατασκευής των σφραγίδων (εκ µολύβδου ή πλαστικό ή άλλο υλικό),τη σήµανση που φέρουν (η οποία πρέπει να ταυτοποιεί το συνεργείο τοποθέτησης), και το είδος της πινακίδας τοποθέτησης, στις περιπτώσεις που χρησιµοποιείται. Τα πρωτότυπα αποτυπωµατα των σφραγίδων και ένα σετ από τα δείγµατα που κατέθεσε ο ενδιαφερόµενος 6. Έλεγχος των συσκευών ταχογράφου

6 6 α. Στο συνηµµένο στην παρούσα εγκύκλιο Παράρτηµα παρέχονται κατευθυντήριες οδηγίες για τον έλεγχο των συσκευών ταχογράφου, σύµφωνα µε τα σηµεία ελέγχου της ενότητας «Ταχογράφος» της Υ.Α 44800/123/1985 β. Για λόγους οµοιοµορφίας των ελέγχων από τις Υπηρεσίες Μ & Ε και τα ΚΤΕΟ και δεδοµένου ότι οι προβλεπόµενοι στην ανωτέρω αναφερόµενη διάταξη έλεγχοι είναι παρόµοιοι και πλέον εξειδικευµένοι µε αυτούς του άρθρου 8, της Υ.Α 5030/1980, οι Υπηρεσίες Μ & Ε των Ν.Α θα διενεργούν τους ελέγχους της ενότητας «Ταχογράφος» της Υ.Α 44800/123/1985, όπως αυτοί αναλύονται στο Παράρτηµα της παρούσας οπότε αυτό απαιτείται. Επί του πρακτικού επιθεώρησης ή του ΤΕ αναγράφεται σχετική παρατήρηση. «Το όχηµα είναι εφοδιασµένο µε βεβαίωση από τον... (αναγράφεται ο εκδότης) που εκδόθηκε την... (αναγράφεται ηµεροµηνία) για τον... (αναγράφεται ο αρ. Σειράς του ταχογράφου) ταχογράφο». γ. Εφεξής δεν απαιτείται θεώρηση της βεβαίωσης, αυτή όµως γίνεται αποδεκτή από την ελέγχουσα Υπηρεσία µόνο εφόσον το περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7, της υ.α 5030/80 και στην παρούσα από την αναφερόµενη στην παράγραφο 3ε ηµεροµηνία. 7. Επισηµάνσεις: Στις λοιπές περιπτώσεις έκδοσης άδειας κυκλοφορίας, πλην της πρώτης ταξινόµησης (όπως µεταβίβαση κ.λ.π.) δεν απαιτείται η έκδοση νέας βεβαίωσης του τεχνίτη εγκαταστάτη του ταχογράφου εφόσον : Το όχηµα έχει ισχύον ελτίο Τεχνικού Ελέγχου και Η βεβαίωση είναι σε ισχύ (π.χ. δεν έχει παρέλθει διετία από την έκδοσή και δεν έχει επέλθει µεταβολή των στοιχείων του οχήµατος ή του ταχογράφου) Οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας οφείλουν να εφοδιάσουν µε αντίγραφο της παρούσας τα εξουσιοδοτηµένα συνεργεία της περιοχής τους επισηµαίνοντας την εφαρµογή της 5 α παραγραφου. Οι συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται να ενηµερώσουν τα µέλη τους. Τέλος σας επισηµαίνουµε ότι στη ηλεκτρονικη διεύθυνση µπορείτε να προµηθευτείτε κωδικοποιηµένο τον παραπάνω αναφερόµενο κανονισµό 3821/85 (στην Ελληνική γλώσσα) που θέτει τις απαιτήσεις προδιαγραφές και για τον ψηφιακό ταχογράφο που θα εφαρµοστεί στο άµεσον µέλλον.

7 7 Η ΓΕΝΙΚΗ /ΝΤΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΥΑΓ. ΤΣΑΓΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Ι. ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ν.Α. του Κράτους 1/ /νσεις, Τµήµατα και Γραφεία Μεταφορών Ακριβές Αντίγραφο 2/ /νσεις, Τµήµατα ΚΤΕΟ ΙΙ. ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Κονδύλης 1. ΥΜΕ α. Γεν. /ντρια Μεταφορών β. /νση Α.Χ.Μ. γ. /νση Επιβ. Μεταφορών δ. /νση Εµπ. Μεταφορών ε. Σ.Ε.Ε.-ΥΜΕ 2. Υπουργείο ηµόσιας Τάξης Τροχαία Αττικής 3. Υπουργείο Οικονοµικών Γεν. /νση Τελωνείων & ΕΦΚ /νση ΕΦΚ - Τµήµα Αυτ/των Λεωφ. Αµαλίας 40, Αθήνα (µε την παράκληση για την κοινοποίηση στα αρµόδια Τελωνεία) 3.ΟΒΕΑΜ 4.ΟΒΕΑΜ ΒΕ 5. Σύλλογος Τεχνιτών Ταξιµέτρων Ταχογράφων κ.λ.π. οργάνων Κένεντυ Αγ. Ιωάννης Ρέντης ΙΙΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ 1. /νση Τεχνολογίας Οχηµάτων 15 (για ενηµέρωση

8 τεχνικών υπαλλήλων) 2. ΟΑΠ (5) 8

9 Κωδικός αριθµός ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ Ταχογράφος (στις κατηγορίες οχηµάτων που είναι υποχρεωτικός) ΙΑΒ/ΜΙΣ Η ΕΛΛ. Σοβαρή έλλειψη Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΠΙΣΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ Ταχογράφος: Λείπει >> εν είναι εγκατεστηµένη συσκευή ταχογράφου, σε όχηµα που έχει τη σχετική υποχρέωση Ταχογράφος: εν είναι εγκεκριµένος >> Ταχογράφος: εν υπάρχει η πινακίδα του >> εν υπάρχει επί της συσκευής το σήµα εγκρίσεώς της, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 3821/1985. Το σήµα έγκρισης είναι από τα υποχρεωτικά αναγραφόµενα στοιχεία επί της περιγραφικής πινακίδας της συσκευής. εν υπάρχει επί της συσκευής η προβλεπόµενη από τον Κανονισµό 3821/1985 περιγραφική πινακίδα που τίθεται από τον κατασκευαστή της Ταχογράφος: Τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα του δεν είναι σωστά Ταχογράφος: Οι σφραγίδες ή άλλες διατάξεις προστασίας του από δόλια επέµβαση δεν υπάρχουν Ταχογράφος: Οι σφραγίδες ή άλλες διατάξεις προστασίας του από δόλια επέµβαση δεν είναι ανέπαφες Ταχογράφος: Το πιστοποιητικό δεν υπάρχει Ταχογράφος: Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ιαπιστώνονται διαφορές µεταξύ των αναγραφόµενων στοιχείων στην περιγραφική πινακίδα >> και στη βεβαίωση του ταχογράφου, αναφορικά µε: Τον κατασκευαστή ή τον τύπο ή τον αριθµό σειράς της συσκευής Τον αριθµό έγκρισης της συσκευής εν υπάρχουν οι αναφερόµενες στη βεβαίωση του τεχνίτη ταχογράφου: Σφραγίδες >> Τυχόν άλλες διατάξεις προστασίας της συσκευής ταχογράφου από δόλια επέµβαση Ο έλεγχος διενεργείται στις σφραγίδες ή άλλες διατάξεις προστασίας που είναι άµεσα ή έµµεσα οπτικά προσπελάσιµες ( µε τη βοήθεια καθρέπτη, τεχνητού φωτισµού ή µε µεγενθυντικό φακό), χωρίς αποσυναρµολόγηση µηχανικών ή άλλων µερών του οχήµατος. εν είναι ανέπαφες οι αναφερόµενες στη βεβαίωση του τεχνίτη ταχογράφου: >> Σφραγίδες Τυχόν άλλες διατάξεις προστασίας της συσκευής ταχογράφου από δόλια επέµβαση Ο έλεγχος διενεργείται στις σφραγίδες ή άλλες διατάξεις προστασίας που είναι άµεσα ή έµµεσα οπτικά προσπελάσιµες ( µε τη βοήθεια καθρέπτη, τεχνητού φωτισµού ή µε µεγενθυντικό φακό), χωρίς αποσυναρµολόγηση µηχανικών ή άλλων µερών του οχήµατος. >> εν έχει εκδοθεί η προβλεπόµενη στο άρθρο 7, της υ.α 5030/80 βεβαίωση του τεχνίτη ταχογράφου Η προβλεπόµενη στο άρθρο 7, της υ.α 5030/80 βεβαίωση του τεχνίτη ταχογράφου: >> Έχει λήξει εν είναι σύµφωνη ως προς το περιεχόµενό της µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7, της υ.α 5030/80 και την παρούσα εγκύκλιο I:\nomoth\egk_tacho3.doc

10 10305 Ταχογράφος: εν υπάρχει αντιστοιχία της περιφέρειας ή των διαστάσεων των ελαστικών προς τα αναγραφόµενα στον ταχογράφο (Ο έλεγχος διενεργείται σε περίπτωση αµφιβολιών) Ταχογράφος: Τα στοιχεία του εγκαταστάτη του ταχογράφου δεν συµφωνούν µε αυτά των σφραγίδων και της πινακίδας τοποθέτησης του ταχογράφου >> >> 10 Οι διαστάσεις των τοποθετηµένων στο όχηµα ελαστικών διαφέρουν από τις αναγραφόµενες στη βεβαίωση του ταχογράφου και την άδεια κυκλοφορίας Επαλήθευση της περιφέρειας των ελαστικών γίνεται σε περίπτωση αµφιβολιών. Ο υπολογισµός της περιφέρειας των ελαστικών γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 4 του παρόντος Παραρτήµατος Μέχρι την υποχρεωτική καθιέρωση των αναφεροµένων στον κανονισµό 3821/85 πινακίδων, µετά από την αναφερόµενη στην παρ. 3ε ηµεροµηνία και όπου αυτό είναι εφικτό, για την εφαρµογή του παρόντος σηµείου ελέγχου ελέγχεται ότι: Οι σφραγίδες υπάρχουν, αλλά δε φέρουν καµµία σήµανση, ώστε να συγκριθεί µε τα στοιχεία του εγκαταστάτη του ταχογράφου Οι σφραγίδες υπάρχουν και φέρουν σήµανση η οποία όµως δεν ταυτίζεται µε την αναφερόµενη στη βεβαίωση του τεχνίτη ταχογράφου. ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 3821/85 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ 1. Σήµα εγκρίσεως της συσκευής του ταχογράφου α. Το σήµα εγκρίσεως αποτελείται από ένα ορθογώνιο, εντός του οποίου αναγράφεται το γράµµα «e» µικρό, ακολουθούµενο από έναν αριθµό ή γράµµα που χαρακτηρίζουν τη χώρα η οποία χορήγησε την έγκριση της συσκευής και β. από έναν αριθµό εγκρίσεως που αντιστοιχεί στον αριθµό του πιστοποιητικού εγκρίσεως το οποίο εκδόθηκε για το πρωτότυπο της συσκευής ελέγχου, τοποθετηµένο σε οποιοδήποτε σηµείο κοντά στο ορθογώνιο.

11 11 Το ανωτέρω σήµα της έγκρισης τίθεται πάνω στην περιγραφική πινακίδα (descriptive plaque) κάθε συσκευής. 2. Περιγραφική πινακίδα (descriptive plaque) Η περιγραφική πινακίδα, που τοποθετείται από τον κατασκευαστή της συσκευής, πρέπει να είναι ενσωµατωµένη στη συσκευή και να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις οι οποίες πρέπει να είναι ορατές επί της τοποθετούµενης συσκευής: το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή της συσκευής, τον αριθµό του εργοστασίου και το έτος κατασκευής, το σήµα εγκρίσεως του τύπου της συσκευής, τη σταθερά της συσκευής µε το σύµβολο «k = περιστροφές./χλµ» ή «k = ωθήσεις./χλµ» ενδεχοµένως, το πεδίο µετρήσεως της ταχύτητας της συσκευής (ελάχιστη και µέγιστη ταχύτητα σε χλµ/ώρα), αν η ευαισθησία του οργάνου όσον αφορά τη γωνία κλίσεως είναι ικανή να επηρεάζει τις ενδείξεις της συσκευής, δίδεται από το εξής σχήµα: Σηµείωση: Προκειµένου για ηλεκτρονικούς ταχογράφους η σταθερά της συσκευής µπορεί να αναγράφεται σε ξεχωριστή πινακίδα που τίθεται παραπλεύρως της περιγραφικής πινακίδας. Στην πρόσθετη αυτή πινακίδα αναγράφεται υποχρεωτικά και το διακριτικό σήµα του συνεργείου. 3. Πινακίδα τοποθετήσεως (installation plaque) Μετά τον δοκιµαστικό έλεγχο της συσκευής κατά την τοποθέτησή της, τίθεται πινακίδα τοποθετήσεως επί της συσκευής ή πλησίον αυτής επί του οχήµατος, κατά τρόπο ώστε να είναι καθαρά ορατή. Μετά από κάθε επιθεώρηση ενός εγκεκριµένου τεχνίτη ή συνεργείου, όπου απαιτείται µια αλλαγή στη ρύθµιση της τοποθέτησης της συσκευής, πρέπει να τοποθετείται µια νέα πινακίδα στη θέση της προηγούµενης. Η πινακίδα πρέπει να φέρει τουλάχιστον τις ακόλουθες ενδείξεις: το όνοµα και τη διεύθυνση ή το εµπορικό σήµα του εγκεκριµένου συνεργείου, τον χαρακτηριστικό συντελεστή του οχήµατος µε το σύµβολο «w = περιστρ./χλµ/ώρα» ή «w = ωθ./χλµ», την πραγµατική περιφέρεια των τροχών µε το σύµβολο «L = µµ», την ηµεροµηνία καθορισµού του χαρακτηριστικού συντελεστού του οχήµατος καθώς και τη µέτρησης της πραγµατικής περιφέρειας των τροχών. 4. Πραγµατική περιφέρεια των τροχών: ο µέσος όρος των αποστάσεων που διανύονται από τον καθένα από τους κινητήριους τροχούς του οχήµατος κατά µία πλήρη περιστροφή. Η µέτρηση των αποστάσεων αυτών πρέπει να γίνει υπό κανονικές συνθήκες δοκιµής και εκφράζεται µε τη µορφή l = µµ. Ως κανονικές συνθήκες δοκιµής θεωρούνται: όχηµα χωρίς φορτίο, µε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, πιέσεις ελαστικών, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστού, φθορά των ελαστικών εντός των επιτρεπόµενων από τις ισχύουσες προδιαγραφές ορίων,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 /07/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣEΙΣ ΤΕΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΗΜΑΤΩΝ & 17557/1786 ΤΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 1985 σχετικά µε τη συσκευή ελέγχου στον τοµέα των οδικών µεταφορών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 1985 σχετικά µε τη συσκευή ελέγχου στον τοµέα των οδικών µεταφορών 1985R3821 EL 13.03.2004 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 1985 σχετικά µε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΕΟ ΡΟ ΟΥ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΕΟ ΡΟ ΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣ/ΚΗΣ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΟΙΚ. Ω /ΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ρόδος 12/06/2013 Αριθµ. Πρωτ. 3071 Πληροφορίες. Π. ιακαντώνη Τηλ. 22413-60543

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 29 06 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Βαθµ. Προτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/01-09-2012 ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 01-09-2012 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εκτύπωση των αδειών οδήγησης από την ιεύθυνση ιαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας

Θέµα : Εκτύπωση των αδειών οδήγησης από την ιεύθυνση ιαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Ιανουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθµός Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 13 Ιανουαρίου 2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 47990/3580. ΠΡΟΣ: Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις /νσεις, Τµήµατα & Γραφεία Μεταφορών & Επικοινωνιών

ΑΘΗΝΑ 13 Ιανουαρίου 2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 47990/3580. ΠΡΟΣ: Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις /νσεις, Τµήµατα & Γραφεία Μεταφορών & Επικοινωνιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ----------------------------------------------------------- ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΑΘΗΝΑ 5 Αυγούστου 2015 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25499/2343 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΑΘΗΝΑ 5 Αυγούστου 2015 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25499/2343 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2).

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ------------ Παπάγου 2012 Αριθ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ : Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόµου «ηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις».

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόµου «ηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. B/οικ.52536/4730/13 Ταχ. /νση : Αναστάσεως 2 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21 Ιουλίου 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ OIKONOMIAΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ. : 39459/1524 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Λ1-ΣΟΤ. - ενιαίες διοικητικές µονάδες (περίπτωση (β) παρ. 2). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ

ΑΔΑ: Β49Λ1-ΣΟΤ. - ενιαίες διοικητικές µονάδες (περίπτωση (β) παρ. 2). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οικ Α 20534/ 1646 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ/01/00/16-1-2014 ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka.

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Αριθ. οικ. 3899/253/Φ.9.2. Συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Αριθ. οικ. 3899/253/Φ.9.2. Συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων. Αρ. Φυλλου 291 8 Μαρτίου 2002 ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 3899/253/Φ.9.2. Συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93. Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου (Φ.Ε.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93. Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου (Φ.Ε.Κ. ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93 Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 673/Β/1993) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ.

Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ TMHMA MHXANOΛΟΓΙΑΣ Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. Quality System, Procedures and Certification of Technical Control in vechicles in

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΝΦ-ΜΓΗ ΑΘΗΝΑ, 17/1/2012. Αριθµ. Πρωτ. οικ. 483/35/Φ. 15 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΟΖΝΦ-ΜΓΗ ΑΘΗΝΑ, 17/1/2012. Αριθµ. Πρωτ. οικ. 483/35/Φ. 15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ TΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Α2 861/14.8.2013 Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Αριθμ. Α2 861/14.8.2013 Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) Αριθμ. Α2 861/14.8.2013 Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) Αθήνα, 14 /08/ 2013 Αρ. Πρωτ.: Α2 861 (ΦΕΚ Β' 2044/22-08-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πολ/κών Εγκυκλίων

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πολ/κών Εγκυκλίων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4-03-2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αριθµ. Πρωτ. 10733 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /νση Ο.Κ.Κ. Τµήµα α Ταχ. /νση:μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ.Κώδικας:115 26 Πληροφορίες : Σ.

Διαβάστε περισσότερα

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ταχ. /νση: Ξεροκαµάρες Ταχ. Κώδικας:723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα Τηλέφωνο: 2843340360 Fax: 2843025352 E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 964 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)»

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14-11 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π.: Φ Α' 9.2/24461/1124 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Τµήµα Α'

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 2313-300747 FAX: 2310-478201

Τηλ. 2313-300747 FAX: 2310-478201 Α Α: ΒΙΦΣΩΡΣ-61Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θέρµη, 12 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 18323 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /νση: ηµοκρατίας 1, Θέρµη ΤΚ 57001 Πληρ. Καραµούτσιου Βασιλική Τηλ. 2313-300747 FAX: 2310-478201

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑ 2009 Περιεχόμενα...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Α.Π. Β 10451/929/88 Όροι ίδρυσης και λειτουργίας εµφιαλωτηρίων πεπιεσµένων αερίων, µονάδων παραγωγής ασετυλίνης ως και όροι διακίνησης, αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα