ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ), ολοκληρώθηκε η αναγνώριση της εταιρείας μας ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β, στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΕ. Σύμφωνα με την Αναγνώριση μας μπορούμε να εποπτεύσουμε ένα ευρύ φάσμα δοκιμών ελέγχων σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις, για Επιμέρους (μεμονωμένες), Εθνικές μικρής σειράς, και Ευρωπαϊκές, Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων, κατηγοριών Μ, Ν, Ο. Με την υφιστάμενη αναγνώριση μας ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Γ για την πιστοποίηση του συστήματος παραγωγής (Παράρτημα Χ της οδηγίας 2007/45/ΕΕ) προσφέρουμε το πλήρες πακέτο υπηρεσιών στους κατασκευαστές οχημάτων στα πλαίσια των διαδικασιών της έγκρισης τύπου. Η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ ( ως εθνικός φορέας πιστοποίησης, και ως μοναδικός αμιγώς ελληνικός οργανισμός παρέχει αυτές τις υπηρεσίες με τους βέλτιστους οικονομικούς όρους και την αμεσότερη ανταπόκριση.

2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1. Κατηγορίες εγκρίσεων: 1.1 «έγκριση ΕΚ τύπου»: η διαδικασία με την οποία η εγκριτική αρχή πιστοποιεί ότι τύπος οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας τηρεί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας απόφασης και των κανονιστικών πράξεων του παραρτήματος IV ή ΧΙ της ΚΥΑ 29949/1841/ «έγκριση ΕΚ τύπου μικρών σειρών»: η διαδικασία με την οποία η εγκριτική αρχή πιστοποιεί ότι τύπος οχήματος, εντός των ποσοτικών ορίων που καθορίζονται στο παράρτημα ΧΙΙ μέρος Α τμήμα 1 της ΚΥΑ 29949/1841/09, τηρεί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας απόφασης και των κανονιστικών πράξεων του παραρτήματος IV μέρος Ι προσάρτημα Ι της ΚΥΑ 29949/1841/ «εθνική έγκριση τύπου μικρών σειρών»: η διαδικασία με την οποία η εγκριτική αρχή πιστοποιεί ότι τύπος οχήματος, εντός των ποσοτικών ορίων που καθορίζονται στο παράρτημα ΧΙΙ μέρος Α τμήμα 2 της ΚΥΑ 29949/1841/09, τηρεί τις σχετικές εναλλακτικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις 1.4 «μεμονωμένη έγκριση»: η διαδικασία με την οποία η εγκριτική αρχή πιστοποιεί ότι ένα συγκεκριμένο όχημα, είτε είναι μοναδικό είτε όχι, πληροί τις σχετικές εναλλακτικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις. Οι εναλλακτικές απαιτήσεις για τα πλήρη οχήματα κατηγορίας M1 και N1, που παράγονται σε μεγάλες σειρές σε τρίτες χώρες ή για τρίτες χώρες, έχουν καθοριστεί με τον κανονισμό 183/2011ΕΕ. 2 Σύνταξη & Αποστολή Προσφοράς: Βασική προϋπόθεση για την έναρξη οποιαδήποτε διαδικασίας είναι ο Κατασκευαστής Οχήματος-ων να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της Υ.Α. 5299/406/2012, δηλαδή να διαθέτει Άδειας Λειτουργίας ή απαλλακτικό αδείας στα οποία να φαίνεται ότι το πεδίο δραστηριότητας περιλαμβάνει τα κατασκευαζόμενα οχήματα. Ο κατασκευαστής που επιθυμεί να του αποσταλεί μια προσφορά, κατόπιν επικοινωνίας με το αρμόδιο τμήμα Οχημάτων της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. αναφέρει αναλυτικά την ακριβή κατηγορία του οχήματος και το είδος εγκρίσεως που επιθυμεί (ευρωπαϊκή ή εθνική μικρής σειράς ή μεμονωμένη), λεπτομέρειες όσον αφορά την κατασκευή του οχήματος/ων,τις κανονιστικές πράξεις που το αφορούν και για τις οποίες απαιτείται να ελεγχθεί, τα στοιχεία του (πλήρης επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλ. Επικοινωνίας, κτλ),

3 Για διευκόλυνση της διαδικασίας οι πληροφορίες των παραπάνω σημείων να αποστέλλονται και με ή Fax. Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. συντάσσει και αποστέλλει στους ενδιαφερόμενους κατασκευαστές την οικονομική προσφορά. Μόλις γίνει αποδεκτή η οικονομική προσφορά από τον κατασκευαστή ξεκινά επισήμως η Διαδικασία της Έγκρισης Τύπου. 3 Διαδικασίες της Έγκρισης Τύπου. 3.1 Διαδικασία έκδοσης μεμονωμένης έγκρισης. 3.2 Διαδικασία έκδοσης Εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών. 3.3 Διαδικασία έκδοσης Ευρωπαϊκής έγκρισης τύπου. 3.4 Διαδικασία για την Αξιολόγηση της συμμόρφωσης της παραγωγής. (απαραίτητη διαδικασία για την έκδοση Εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών και Ευρωπαϊκής έγκρισης, σημεία 3.2 & 3.3 παραπάνω) 4 Επικοινωνία. ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. - Κεντρικά : Α Βιομηχανική Περιοχή, Τ.Θ. 13, Βόλος, Tηλ.: , Fax: , EBETAM A.E. - Γραφείο Αθηνών : Μελίνας Μερκούρη 76, Αθήνα, Tηλ.: & , Fax: , EBETAM A.E. - Γραφείο Θεσσαλονίκης : Βιομηχανική Περιοχή, Θεσσαλονίκη, Tηλ.: , Fax: ,

4 5 Υπουργικές Αποφάσεις για τον ορισμό της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ. 5.1 Τεχνική Υπηρεσία Κατηγορίας Β. ΑΔΑ: 7ΣΦ8465ΦΘΘ-ΛΞΔ - Υπουργική Απόφαση με Αρ. Πρωτ.: 2779/79, 2 Ιουνίου 2015 Επιμέρους (μεμονωμένες) εγκρίσεις τύπου, με αρ. πιστοποιητικού DTO-003-M Εθνικές εγκρίσεις μικρής σειράς τύπου, με αρ. πιστοποιητικού DTO-004 και Ευρωπαϊκές εγκρίσεις τύπου, με αρ. πιστοποιητικού DTO-002-Ε 5.2 Τεχνική Υπηρεσία Κατηγορίας Γ. ΑΔΑ: ΒΕΝΧ1-ΔΒΕ - Υπουργική Απόφαση με Αρ. Πρωτ.: 53048/3903/12, 22/5/2013 Συμμόρφωση της Διαδικασίας Παραγωγής, με αρ. πιστοποιητικού DTO-001-C 6 Σύνδεσμοι για εύρεση νομοθεσίας. 1. Υπουργείο Μεταφορών Εγκρίσεις οχημάτων (2007/46ΕΚ): 2. Ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμοί: (Για παλαιά έγγραφα / νομοθεσία, έως ) 3. Κανονισμοί ΟΕΕ/ΗΕ (UNECE) Κανονισμοί που έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ευρωπαϊκής ένωσης.

5 tive 4. Επίσημη ιστοσελίδα ΟΕΕ/ΗΕ (UNECE) 7 Πληροφορίες για τις Διαδικασίες Εγκρίσεων Τύπου. 7.1 Διαδικασία έκδοσης μεμονωμένης έγκρισης. α) Για την έκδοση μεμονωμένης έγκρισης τύπου, ο κατασκευαστής του οχήματος ή ο ιδιοκτήτης του ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματός τους και είναι εγκατεστημένο στην κοινότητα, υποβάλλει στην ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ τα εξής: Αίτηση. Δελτίο πληροφοριών (Τμήμα 3) σύμφωνα με το παράρτημα VIII του άρθρου 11 της Υ.Α. 5299/406/2012. Απαραίτητη τεκμηρίωση όπως Πιστοποιητικά Έγκρισης Τύπου των εξαρτημάτων, Κατασκευαστικά σχέδια του οχήματος κτλ Το δικαιολογητικό 2 του Άρθρου 5 της Υ.Α. 5299/406/2012. Αν η κατασκευή έγινε στο εξωτερικό, προσκομίζεται ένα από τα παρακάτω: α) βεβαίωση των οικείων επιμελητηρίων της χώρας κατασκευής, ότι η μονάδα έχει άδεια λειτουργίας ή απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή ή β) πιστοποιητικό κανονιστικής πράξης για έγκριση οχήματος σύμφωνα με την 2007/46/ΕΚ στο οποίο να αναφέρεται ο κατασκευαστής του οχήματος ως κατασκευαστής οχημάτων της εν προκειμένω κατηγορίας ή γ) ισχύον πιστοποιητικό ISO 9001 στο όνομα του κατασκευαστή για τη δραστηριότητα της κατασκευής οχημάτων της εν προκειμένω κατηγορίας. (βλέπε επισυναπτόμενο)

6 Η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ υποβάλλει στη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων δήλωση έναρξης διαδικασίας έγκρισης επισυνάπτοντας την αίτηση. Η ημερομηνία εισαγωγής της ανωτέρω δήλωσης στην εγκριτική αρχή λογίζεται ως η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας. Η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ ενημερώνει την εγκριτική αρχή το συντομότερο δυνατό, σχετικά με την τοποθεσία, τη μέρα και την ώρα που πρόκειται να διεξαχθούν οι επιθεωρήσεις, καθώς και το όνομα του επιθεωρητή που θα τις διεξάγει. β) Η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο προβαίνει σε έλεγχο ο οποίος συνίσταται σε: Έλεγχο πληρότητας της τεκμηρίωσης Επαλήθευση ότι όλα τα πιστοποιητικά έγκρισης ΕΚ τύπου που εκδίδονται βάσει των κανονιστικών πράξεων που ισχύουν για την έγκριση τύπου οχήματος καλύπτουν τον τύπο οχήματος και αντιστοιχούν στις προβλεπόμενες προδιαγραφές Έλεγχο των στοιχείων του οχήματος με αυτά των προσκομισθέντων δικαιολογητικών. Εφαρμογή των διαδικασιών, απαιτήσεων, ελέγχων των τεχνικών απαιτήσεων σύμφωνα με το παράρτημα VI του άρθρου 11 της Υ.Α. 5299/406/2012. γ) Η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ υποβάλλει στην Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων το σύνολο της τεκμηρίωσης δ) Όταν η εγκριτική αρχή, εξετάζοντας το σύνολο της τεκμηρίωσης, είναι πεπεισμένη ότι το όχημα πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα απόφαση και συμμορφώνεται με την περιγραφή που περιλαμβάνεται στην αίτηση, χορηγεί πιστοποιητικό έγκρισης σύμφωνα με το παράρτημα VIIΙ της παρούσης ε) Ο αιτών έχει την αποδεικτική ευθύνη για την υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών για τον έλεγχο ότι το όχημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παρούσης. Παραπομπή Απαιτήσεις Μεμονωμένα Νομοθεσία

7 7.2 Διαδικασία έκδοσης εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών. α) Για την έκδοση Εθνικής έγκρισης τύπου μικρής σειράς, ο κατασκευαστής του οχήματος ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματός τους και είναι εγκατεστημένο στην κοινότητα, υποβάλλει στην ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ τα εξής: 1.1. Αίτηση αριθμοί πρωτοκόλλου με τους οποίους έχουν κατατεθεί τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της παρούσης και δήλωση ότι αυτά είναι ισχύοντα και επικαιροποιημένα 1.3. Φάκελο πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 6 της οδηγίας 2007/ Αποδεικτικά ικανοποίησης των απαιτήσεων του σημείου 1.1 του παραρτήματος XVII της ΚΥΑ 29949/1841/09 περί συντονισμένης δράσης των εμπλεκόμενων κατασκευαστών, στην περίπτωση έγκρισης σε πολλαπλά στάδια. β) Ο κατασκευαστής του οχήματος ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματός τους και είναι εγκατεστημένο στην κοινότητα, υποβάλλει στην εγκριτική αρχή τα εξής: 1.1. τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της παρούσης και δήλωση ότι αυτά είναι ισχύοντα και επικαιροποιημένα.

8 1.2. Δήλωση ότι γνωρίζει, αποδέχεται και εφαρμόζει τις απαιτήσεις / υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 2007/46, της κ.υ.α 29949/1841/09 και της παρούσης όπως κάθε φορά ισχύουν Παράβολο για την έκδοση της έγκρισης τύπου Αποδεικτικά ικανοποίησης των απαιτήσεων του σημείου 1.1 του παραρτήματος XVII της ΚΥΑ 29949/1841/09 περί συντονισμένης δράσης των εμπλεκόμενων κατασκευαστών, στην περίπτωση έγκρισης σε πολλαπλά στάδια Δήλωση του εύρους των αριθμών πλαισίου των οχημάτων του προς έγκριση τύπου τα οποία πρόκειται να πωληθούν και να τεθούν σε κυκλοφορία στο τρέχον έτος. Στην περίπτωση που οι αριθμοί πλαισίου ολοκληρωμένου οχήματος που πρόκειται να κατασκευαστούν δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν, στο πινακίδιο του κατασκευαστή του ολοκληρωμένου οχήματος θα πρέπει να αναγράφεται αύξων αριθμός κατασκευής για κάθε τύπο και για κάθε έτος και το έτος κατασκευής με τη μορφή: [αύξων αριθμός]/[έτος κατασκευής]. γ) Η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ ενημερώνει την εγκριτική αρχή το συντομότερο δυνατό, και πριν τον έλεγχο του οχήματος, σχετικά με την τοποθεσία, τη μέρα και την ώρα που πρόκειται να διεξαχθούν οι επιθεωρήσεις, καθώς και το όνομα του επιθεωρητή που θα τις διεξάγει. Η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στην «εγκριτική αρχή» ή η ημερομηνία επίσημης ενημέρωσης της εγκριτικής αρχής από την Τεχνική Υπηρεσία για την υποβολή του αιτήματος, θα λαμβάνεται ως ημερομηνία έγκρισης τύπου, αναφορικά με τα χρονικά όρια ισχύος σχετικών διατάξεων. δ) Η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ μετά τους ελέγχους αποστέλλει την απαιτούμενη τεκμηρίωση στην Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων. Σε περίπτωση απόρριψης η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ ενημερώνει την «εγκριτική αρχή» για τους λόγους απόρριψης. ε) Η εγκριτική αρχή μετά τον έλεγχο όλου του φακέλου, και εφόσον ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της οδηγίας 2007/46 και της παρούσης, χορηγεί την έγκριση τύπου. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων θα γνωστοποιεί τους λόγους για την απόρριψη. στ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ υποβάλλεται στην εγκριτική αρχή, από τον κατασκευαστή, ηλεκτρονικό αρχείο excel με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παραλλαγών/εκδόσεων των εν λόγω οχημάτων όπως προβλέπεται από τις αρ /2989/04, 42298/2735/06 και 11510/919/07 εγκυκλίους όπως κάθε φορά ισχύουν. ζ) Ο κατασκευαστής φέρει την ευθύνη για την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έγκριση του τύπου και την τήρηση των χρονικών ορίων των σχετικών με τις εγκρίσεις τύπου διατάξεων. η) Συνολική καθυστέρηση στην χορήγηση της έγκρισης τύπου που υπερβαίνει τους δύο μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, και για την οποία ευθύνεται ο κατασκευαστής, έχει

9 αποτέλεσμα την ακύρωση και αρχειοθέτηση της αίτησης και την υποχρέωση του κατασκευαστή για υποβολή νέας αίτησης. θ) Κάθε όχημα που καλύπτεται από εθνική έγκριση τύπου μικρής σειράς θα συνοδεύεται από πρωτότυπη υπογεγραμμένη δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή η οποία θα κατατίθεται κατά την ταξινόμησή του και στην οποία θα δηλώνεται ότι «το όχημα συμμορφώνεται από κάθε άποψη προς τον τύπο που περιγράφεται στην έγκριση (αριθμός έγκρισης) που εκδόθηκε στις (ημερομηνία έκδοσης)» και στην οποία θα αναφέρονται κατ ελάχιστο ο τύπος, η έκδοση, η παραλλαγή, ο αριθμός εθνικής έγκρισης, ο αριθμός πλαισίου, το έτος ταξινόμησης και ο αύξων αριθμός του για το τρέχον έτος. Εναλλακτικά, αντί για την προαναφερθείσα δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή το κάθε όχημα μπορεί να συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης, υπόδειγμα του οποίου φαίνεται στο Παράρτημα ΙΧ της 2007/46/ΕΚ, και το οποίο δεν φέρει τον τίτλο «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» αλλά «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ε.Τ.». Παραπομπή Απαιτήσεις Εθνικής Μικρής Σειράς Νομοθεσία

10 7.3 Διαδικασία έκδοσης Ευρωπαϊκής έγκρισης τύπου. Ισχύουν τα αναφερόμενα στο σημείο 7.2 (Διαδικασία έκδοσης εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών.) Επιπλέον, ο κατασκευαστής στην αίτησή του θα περιλαμβάνει και τα παρακάτω δικαιολογητικά: i. Δήλωση ότι για τον συγκεκριμένο τύπο οχήματος δεν έχει υποβληθεί αίτηση για έγκριση σε άλλη χώρα-μέλος της Ε.Κ. ii. Λίστα των εγκαταστάσεων από τις οποίες θα μπορεί να γίνει δειγματοληψία οχημάτων για τον έλεγχο συμμόρφωσης παραγωγής.

11 7.4 Διαδικασία για την Αξιολόγηση της συμμόρφωσης της παραγωγής. (απαραίτητη διαδικασία για την έκδοση Εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών και Ευρωπαϊκής έγκρισης, σημεία 7.2 & 7.3 παραπάνω) α) Βασική προϋπόθεση για την πιστοποίηση αποτελεί η ύπαρξη, Άδειας Λειτουργίας ή απαλλακτικό αδείας στα οποία να φαίνεται ότι το πεδίο δραστηριότητας περιλαμβάνει τα κατασκευαζόμενα οχήματα. β) Απαίτηση του παραρτήματος Χ της οδηγίας 2007/46/ΕΕ Ύπαρξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας βασισμένο στο ISO 9001/2008 και προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της οδηγίας 2007/46/ΕΕ Μετά την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς από τον κατασκευαστή και πριν την πραγματοποίηση της Επιθεώρησης Αξιολόγησης, θα πρέπει να μας υποβάλλετε την γραπτή τεκμηρίωση της Εταιρείας σας, την οποία και θα αξιολογήσουμε, πριν την επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις σας: Η τεκμηρίωση θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον: 1) Εγχειρίδιο ποιότητας 2) Κατάλογο Διαδικασιών 3) Κατάλογο Αρχείων και Εντύπων 4) Διαδικασία Παραγωγής και Ελέγχου Προϊόντος με τα αντίστοιχα έντυπα Από την Διαδικασία Παραγωγής και Ελέγχου Προϊόντος ή και από τα αντίστοιχα έντυπα θα πρέπει να τεκμηριώνεται: 4.1)ο τρόπος επαλήθευσης της συμμόρφωσης των παραγόμενων οχημάτων, α) με τις κανονιστικές απαιτήσεις, (εκάστοτε οδηγία ή κανονισμό ανά αντικείμενο π.χ. πέδηση, εγκατάσταση διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης, ζεύξη, ελαστικά κτλ.) β) με τον εγκεκριμένο τύπο (πακέτο πληροφοριών) 4.2) τα κατασκευαστικά στοιχεία, εξαρτήματα ή διατάξεις που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε όχημα. 5) Προϋπόθεση για την πιστοποίηση αποτελεί και η ύπαρξη τεχνικού φακέλου (Πακέτο Πληροφοριών αποτελούμενο από το Δελτίο Πληροφοριών του οχήματος σύμφωνα με την οδηγία 2007/46,

12 κατασκευαστικά σχέδια οχήματος, πιστοποιητικά των κατασκευαστικών στοιχείων - εξαρτημάτων του οχήματος) για κάθε υπό έγκριση τύπο οχήματος. Η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αρχικής αξιολόγησης του συστήματος για την συμμόρφωση της παραγωγής αποστέλλει τα σχετικά πιστοποιητικά στην εγκριτική αρχή. Σε περίπτωση απόρριψης η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ ενημερώνει την «εγκριτική αρχή» για τους λόγους απόρριψης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0653 EL 31.05.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002823700 2015-06-04

15PROC002823700 2015-06-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 04-06-2015 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Δ11/Ε/15600/12840 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ-

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.3.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 63/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου2001 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τουκανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα