Υποεργο 2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υποεργο 2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υποεργο 2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι παρακάτω όροι είναι απαράβατοι, ισχύουν για όλα τα προς προµήθεια είδη και η µη συµµόρφωση έστω και µε ένα από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισµό των προσφορών. Στην τιµή προσφοράς του προµηθευτή συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια, το κόστος µεταφοράς και τοποθέτησης εγκατάστασης των ειδών στο χώρο του Παιδικού Σταθµού Ο εξοπλισµός θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN European Norms), να φέρει το σήµα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό (δήλωση συµµόρφωσης CE) και ό,τι άλλες δηλώσεις συµµόρφωσης και τυχόν απαιτούνται (σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Ε.Κ. 1935/2004 κτλ). Επί πλέον πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία. Τέλος, και ειδικότερα για τον εξοπλισµό που τον αφορά, θα ισχύουν και οι προδιαγραφές/ απαιτήσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα: o ΥΑ Ζ (ΦΕΚ 746 Β/ ) «Ανώτατο όριο φορµαλδεΰδης για τα έπιπλα, διακοσµητικά αντικείµενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολληµένης ξυλείας Μετανάστευση ορισµένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα Επιτροπή Επίπλου». o ΥΑ Ζ (ΦΕΚ 1395 Β/ «Κατάλογος ΕΛΟΤ / ΕΝ προτύπων Απαιτήσεις ασφάλειας και επισήµανσης για τα αντικείµενα παιδικής φροντίδας και τον παιδικό εξοπλισµό» o Ε.Κ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίµων και οι σχετικές οδηγίες

2 o o o o Ε.Κ.1935/2004 σχετικά µε τα υλικά και αντικείµενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε τα τρόφιµα και οι σχετικές οδηγίες Ε.Κ. 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείµενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα (Α Α 4Α1ΨΗ-ΛΧ) και οι σχετικές οδηγίες, καθώς και τους λοιπούς κανονισµούς και οδηγίες για τα υπόλοιπα υλικά που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα, που θα συνοδεύονται από τεκµηρίωση καταλληλόλητας και δήλωση συµµόρφωσης. Ε.Κ.178/2002 για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας των τροφίµων και οι σχετικές οδηγίες ΚΥΑ 15523/06 (ΦΕΚ 1187/ )- Συµπληρωµατικά µέτρα για την εφαρµογή των κανονισµών 178/02, 852/04, 853/04, 854/04 & 882/04 σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 2004/41/ΕΚ Όπου, στα κείµενα των τεχνικών προδιαγραφών, υπάρχει αναφορά σηµάτων, διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισµένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και το «ή το ισοδύναµό τους». Τα προς προµήθεια είδη ξύλινης κατασκευής, όπως βιβλιοθήκες, ερµάρια, συρταριέρες, κ.λ.π. θα είναι συναρµολογούµενα (για εύκολη µεταφορά και παράδοση), στιβαρά, καλαίσθητα, λειτουργικά και ανθεκτικής κατασκευής. Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να συµµορφώνονται µε την ΚΥΑ Ζ3-5430/ (ΦΕΚ746Β/ ). Οι εκθέσεις δοκιµών θα αφορούν τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή των ξύλινων κατασκευών. Ειδικότερα, οι εκθέσεις δοκιµών που απαιτούνται να προσκοµίσουν όλοι οι συµµετέχοντες είναι: Για τη µοριοσανίδα, το µέγιστο όριο εκποµπής φορµαλδεΰδης να είναι τάξεως Ε1 σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ). Για την επικάλυψη µε µελαµίνη, τα χαρακτηριστικά των επιφανειών πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα ΕΝ 14322:2004, ΕΝ 14323:2005 και ΕΝ 438-2:2005, όπως αυτά ισχύουν. ηλαδή: o Αντοχή στην τριβή: κατηγορία 2 o Αντοχή στη χάραξη: >2Nt o Αντοχή σε κάψιµο από τσιγάρο: rating 3 o Αντοχή στη φθορά από την χρήση χηµικών: rating 4 o Ταυτοποίηση του ABS που χρησιµοποιείτε στα σόκορα Η όλη κατασκευή να συµµορφώνεται µε τα όρια µετανάστευσης ορισµένων στοιχείων, τα οποία καθορίζονται από τα πρότυπα ΕΝ 71.3:1995 και ΕΝ 71.3 /Α1:2000 (ΦΕΚ 746/ άρθρο 1 παρ. 3 δ 3). Επισηµαίνεται ότι οι παραπάνω εκθέσεις δοκιµών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένα εργαστήρια. Επιπλέον, απαιτείται πιστοποιητικό από την προµηθεύτρια εταιρεία για:

3 την πρώτη ύλη (µοριοσανίδα) που χρησιµοποιήθηκε η οποία οφείλει να είναι τύπου Ρ2 βάσει του ΕΝ 312:2003, όπως αυτό ισχύει. Την κόλλα που χρησιµοποιείται για τη συγκόλληση του ABS στα σόκορα, η οποία πρέπει να µην είναι τοξική. Τα χρώµατα θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας, νερού µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Οι περιγραφές των επίπλων, συσκευών και µικροσυσκευών, καθώς και όλου του λοιπού εξοπλισµού, είναι ενδεικτικές ως προς τις ακριβείς διαστάσεις και µορφή τους, αλλά όχι ως προς την ποιότητα. O ανάδοχος πριν την προµήθεια θα πρέπει να µεταβεί επί τόπου, να ελέγξει τις διαστάσεις και να προβεί σε τυχόν διορθώσεις, ανάλογα µε τον διατιθέµενο χώρο. Σε περίπτωση µη ακριβούς συµµόρφωσης µε την περιγραφή, η επίβλεψη θα ενηµερώνεται πριν την προµήθεια, θα υποβάλλεται προς έγκριση νέα αναλυτική περιγραφή και µετά τη σύµφωνη γνώµη της επίβλεψης, θα ξεκινά η διαδικασία για την προµήθεια- τοποθέτηση των προϊόντων. Όλα τα προϊόντα θα έχουν εγγύηση κατά περίπτωση και τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, δηλώσεις συµµόρφωσης κτλ µε τη σύµφωνη γνώµη της επίβλεψης. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τους κανονισµούς και τις προδιαγραφές και µη προσκόµισης των απαραίτητων πιστοποιητικών, το προϊόν δεν θα παραλαµβάνεται. Το κάθε προϊόν έχει εγγύηση (Ν 3043/2002) τουλάχιστον ίση µε τον χρόνο που προβλέπεται στη γενική περιγραφή στην κάθε επιµέρους οµάδα εκτός αν άλλως αναφέρεται στις επιµέρους περιγραφές του κάθε προϊόντος. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία που έγινε η προσωρινή (ποσοτική) παραλαβή. Ο κάθε προµηθευτής εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία των ειδών που προµηθεύει κατά το χρόνο εγγύησης τους. Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση µε δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώµατος που αποφαίνεται την περίοδο αυτή εκτός αν µπορέσει να αποδείξει ότι τα ελαττώµατα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση µε σφάλµατα στην κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση. Αν ελαττώµατα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται στην αχρηστία µέρους ή του συνόλου των προς προµήθεια ειδών, ο προµηθευτής προβαίνει σε αντικαταστάσεις χωρίς επιβάρυνση του ήµου (Ν 3043/2002). Ο ήµος πληροφορεί τον προµηθευτή ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώµατος µόλις αυτό γίνει εµφανές. Αν ο προµηθευτής δεν αποκαταστήσει το ελάττωµα χωρίς καθυστέρηση, ο ήµος µπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώµατος από τρίτον, µε κίνδυνο και δαπάνη του προµηθευτή. Ο προµηθευτής υποχρεούται να διενεργεί προληπτική συντήρηση, η οποία µπορεί να είναι πέραν του ωραρίου κανονικής λειτουργίας του ήµου.

4 ΟΜΑ Α Α. «ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» Όλα τα ζητούµενα είδη θα είναι γνωστού και αναγνωρισµένου τύπου, απολύτως καινούρια και αµεταχείριστα, σύγχρονης και εξελιγµένης κατασκευής και αναγνωρισµένου τύπου, φτιαγµένα σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής και τις προδιαγραφές της µελέτης. Θα φέρουν σήµανση CE και η εταιρεία κατασκευής θα είναι πιστοποιηµένη µε ISO Οι κατασκευές (βλ. ειδικούς όρους) θα συµµορφώνονται µε τα όρια µετανάστευσης ορισµένων στοιχείων, τα οποία καθορίζονται από τα πρότυπα ΕΝ 71.3:1995 και ΕΝ 71.3 /Α1:2000 (ΦΕΚ 746/ άρθρο 1 παρ. 3 δ 3) και θα φέρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά όπως αναφέρονται παραπάνω. Οι αναφερόµενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές και όχι δεσµευτικές, όπως και οι συνθέσεις και µπορούν να τροποποιηθούν προσφέροντας υλικά ανάλογου τύπου και αριθµού, µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας. Όλος ο εξοπλισµός θα έχει στρογγυλεµένες γωνίες για αποφυγή ατυχηµάτων. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια- µεταφορά, η συναρµολόγηση/εγκατάσταση των προϊόντων και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Για τα έπιπλα απαιτείται εγγύηση τριών ετών, εκτός αν άλλως αναφέρεται στις επιµέρους περιγραφές. Α.1. ΚΡΕΒΑΤΙΑ- ΓΩΝΙΑ ΥΠΝΟΥ Α1.1 Κρεβατάκια νηπίων Μονό κρεβάτι ύπνου εξολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς ενδεικτικών διαστάσεων (µήκος x πλάτος x ύψος) 136 x 66 x 55 cm, λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του ξύλου µε βερνίκι νερού, µη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Θα διαθέτει προστατευτικό ξύλινο καγκελάκι και ειδικό πάτο αποτελούµενο από ξύλινες πήχες για να αερίζεται το στρώµα. Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να συµµορφώνονται µε την ΚΥΑ Ζ3-5430/ (ΦΕΚ 746Β/ ). Α1.2 Κρεβατάκια βρεφικά (κούνιες) Βρεφικό κρεβάτι ύπνου (κούνια) εξολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς ενδεικτικών διαστάσεων (µήκος x πλάτος x ύψος) 136 x 68 x 88 cm. Θα διαθέτει προστατευτικά πλαϊνά ξύλινα κάγκελα, το ένα εκ των οποίων µε δυνατότητα να ανεβοκατεβαίνει µε ασφάλεια και ειδικό πάτο αποτελούµενο από ξύλινες πήχες για να αερίζεται το στρώµα. Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να συµµορφώνονται µε την ΚΥΑ Ζ3-5430/ (ΦΕΚ 746Β/ ), µε άκρα στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα βρέφη. Φέρει 4 ενισχυµένες ρόδες για την εύκολη µετακίνησή του. Α1.3 Στρώµατα νηπίων Το στρώµα του κρεβατιού θα είναι ορθοπεδικό, µέτριας σκληρότητας. Το υλικό πληρώσεως θα είναι από κοκκοφοίνικα, ελατήρια και βάτα φυτική. Η κάλυψή του θα είναι από κατάλληλο

5 ύφασµα µε πιστοποίηση, ενώ από την µία πλευρά θα διαθέτει µε αδιάβροχη επένδυση στα 2/3 της µιας πλευράς. Θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση 5 ετών. ιαστάσεις: ανάλογες µε το κρεβάτι. Α.2. ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΝΗΠΙΩΝ Α2.1 Τραπεζάκια ορθογώνια Ο σκελετός θα είναι κατασκευασµένος ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισµένος στο φυσικό χρώµα του ξύλου. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατοµή 5Χ5 εκ. το καπάκι θα είναι κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο M.D.F ενδεικτικού πάχους 20χιλ µε επένδυση οξιάς λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του ξύλου ή σε άλλο χρώµα της επιλογής σας. Υπάρχει η δυνατότητα το καπάκι να έχει επένδυση φορµάικας σε διάφορα χρώµατα. Η σύνδεση του σκελετού µε το καπάκι θα γίνεται µε έξι βιδωτές µεταλλικές γωνίες και κόλλα για µεγαλύτερη ενίσχυση στην αντοχή. Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Στα πέλµατα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη µετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται είναι νερού, µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές ιαστάσεις : (µήκος x πλάτος x ύψος) 120Χ60Χ56 εκ. Α2.2 Τραπεζάκι ροτόντα Ο σκελετός θα είναι κατασκευασµένος ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισµένος στο φυσικό χρώµα του ξύλου. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική ή κυκλική διατοµή 5Χ5 εκ. το καπάκι θα είναι κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο M.D.F 20 χιλ µε επένδυση οξιάς ή φορµάικας για απεριόριστη αντοχή, λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του ξύλου ή σε άλλο χρώµα της επιλογής της Υπηρεσίας. Η σύνδεση του σκελετού µε το καπάκι θα γίνεται µε έξι βιδωτές µεταλλικές γωνίες και κόλλα για µεγαλύτερη ενίσχυση στην αντοχή. Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Στα πέλµατα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη µετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου.τα βερνίκια και τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται είναι νερού, µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές ιαστάσεις : (µήκος x πλάτος x ύψος) 100Χ56 εκ. Α2.3 Τραπεζάκι ροτόντα (βρεφικό) Ο σκελετός θα είναι κατασκευασµένος ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισµένος στο φυσικό χρώµα του ξύλου. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική ή κυκλική διατοµή 5Χ5 εκ. το καπάκι θα είναι κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο M.D.F µε επένδυση οξιάς λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του ξύλου ή σε άλλο χρώµα της επιλογής σας. Υπάρχει η δυνατότητα το καπάκι να έχει επένδυση φορµάικας σε διάφορα χρώµατα. Η σύνδεση του σκελετού µε το καπάκι θα γίνεται µε έξι βιδωτές µεταλλικές γωνίες και κόλλα για µεγαλύτερη ενίσχυση στην αντοχή. Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεµένα και

6 ακίνδυνα για τα παιδιά. Στα πέλµατα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη µετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται είναι νερού, µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές ιαστάσεις : (µήκος x πλάτος x ύψος) 100Χ40 εκ. Α.3. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ Α3.1 Καρεκλάκια χρωµατιστά νηπίων Κατασκευασµένο ο σκελετός, οι συνδέσεις και η πλάτη εξ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας και το κάθισµα από συνθετικό ξύλο Μ.D.F. ενδεικτικού πάχους 12 χιλ µε επένδυση οξιάς. Θα έχει χρωµατιστή πλάτη και κάθισµα και ο υπόλοιπος σκελετός θα είναι λουστραρισµένος στο φυσικό χρώµα. Ο σκελετός θα είναι τετράγωνης διατοµής 3,5Χ3,5 εκ. Η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται µε έξι µορσαριστές τραβέρσες ορθογωνικής διατοµής 3,5Χ 2 εκ. για απεριόριστη αντοχή. Το κάθισµα θα συνδέεται µε το σκελετό µε τρεις µεταλλικές, βιδωτές γωνίες (τέσσερις βίδες η κάθε γωνία, δύο στο κάθισµα και δύο στο σκελετό) και θα ενισχύεται και µε κόλλα. Όλες οι γωνίες θα είναι στρογγυλεµένες όπως επίσης στρογγυλεµένα θα είναι και όλα τα υπόλοιπα άκρα της καρέκλας. Η πλάτη θα είναι καµπυλωτή ανατοµική και θα αποτελείται από ένα µορσαριστό πήχη 7Χ2 εκ. πάχος ή από δύο µορσαριστούς πήχεις 3,5Χ2 εκ. ο κάθε ένας. Το κάθισµα θα είναι καλουπωτό ανατοµικό. Στο καρεκλάκι δεν θα υπάρχει πουθενά πρόκα, κορφοβελόνα ή στοκάρισµα. Στα πέλµατα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη µετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται είναι νερού, µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές ιαστάσεις εξωτερικές : 30Χ32Χ59 εκ. Ύψος καθίσµατος: 31 εκ. Α3.2 Καρεκλάκια χρωµατιστά βρεφών Κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο Μ.D.F. ενδεικτικού πάχους 20 χιλ µε επένδυση οξιάς. Θα είναι εξ ολοκλήρου βαµµένο σε χρώµα της επιλογής της Υπηρεσίας. Το καρεκλάκι είναι µονταρισµένο και σταθερό, αποτελείται από τα δύο πλαϊνά του, το κάθισµα και την πλάτη. Τα δύο πλαϊνά του κοµµάτια δεν είναι κάθετα στο έδαφος αλλά έχουν κλήση (άνοιγµα) στο κάτω µέρος προκειµένου να εξασφαλίζεται µεγάλη σταθερότητα στο καρεκλάκι. Βγαίνουν δε πάνω από το κάθισµα προκειµένου να είναι και µπράτσα. Στα µπράτσα του (στο επάνω µέρος τους) και στην πλάτη επίσης φέρει χουφτίστες για την εύκολη µετακίνησή του. Όλες οι γωνίες θα είναι στρογγυλεµένες και ακίνδυνες για τα βρέφη. Όλες οι συνδέσεις των τµηµάτων του καθίσµατος δεν φέρουν εµφανές οποιοδήποτε µεταλλικό εξάρτηµα (βίδες, καρφιά, γωνίες). Τα βερνίκια και τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται είναι νερού, µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές ιαστάσεις εξωτερικές: 36Χ36Χ41 εκ. Ύψος καθίσµατος: 19εκ. Α3.3 Παγκάκι νηπίων µε πλάτη, χρωµατιστό Ο σκελετός και η πλάτη είναι κατασκευασµένα από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισµένα στο φυσικό χρώµα του ξύλου. Το κάθισµα είναι κατασκευασµένο από

7 συνθετικό ξύλο M.D.F. µε επένδυση οξιάς λουστραρισµένο σε διάφορα χρώµατα. Ο σκελετός είναι δεµένος ολόγυρα µε τέσσερις τραβέρσες. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Στα πέλµατα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη µετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται είναι νερού, µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. ιαστάσεις: 150Χ36Χ57 εκ. ύψος καθίσµατος: 32εκ. Α3.4 Καθισµατάκια- κιβώτια αποθήκευσης Κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο 20 χιλ. M.D.F. µε επένδυση οξιάς ή κόντρα πλακέ θαλάσσης και Οξυά Φουρνιστή (φυσικής ξήρανσης). Στο µπροστινό του µέρος είναι διακοσµηµένο µε παιδικές παραστάσεις. Το καπάκι στο επάνω µέρος σηκώνεται και προσφέρει αποθηκευτικό χώρο. Φέρει µαξιλάρι επενδυµένο µε ύφασµα υψηλής ποιότητας και αντοχής ή δερµατίνη σε χρώµα επιλογής της υπηρεσίας. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι νερού, µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές ιαστάσεις: 71Χ35Χ31 εκ. Α3.5 Σαλονάκι Υποδοχής παιδικό Σαλονάκι κατασκευασµένο από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και επενδυµένο µε ύφασµα υψηλής ποιότητας και αντοχής σε διάφορα χρώµατα της επιλογής σας. Αποτελείται από έναν καναπέ (ενδ. ιαστ 55Χ110Χ50εκ), 2 πολυθρονάκια (ενδ. ιαστ 55Χ55Χ50εκ), και 2 γωνίες σύνδεσης. Τα κοµµάτια τοποθετούνται σχηµατίζοντας σχήµα «Π». Οι πλάτες του καναπέ και της πολυθρόνας ανοίγουν προς τα πίσω. Υπάρχει η δυνατότητα το σαλονάκι να φέρει επένδυση δερµατίνης ή ναϊλόπανου για µεγαλύτερη αντοχή. Όλα τα καλύµµατα βγαίνουν και πλένονται εύκολα. Ενδεικτικές ιαστάσεις: 220Χ110Χ50 εκ. Α3.6 Καρεκλάκια χρωµατιστά βρεφών µε δίσκο Κατασκευασµένο εξ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του ξύλου ο σκελετός και χρωµατιστά το κάθισµα, η πλάτη και ο δίσκος του. Ο σκελετός θα είναι ορθογωνικής διατοµής: 5Χ2,5 εκ. Η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται µε τέσσερις µορσαριστές τραβέρσες ορθογωνικής διατοµής 4Χ2 εκ. για απεριόριστη αντοχή. Το κάθισµα θα είναι ανατοµικό και θα αποτελείται από πέντε κοίλες, µορσαριστές πήχεις (οι τέσσερις θα έχουν διατοµή 4,5Χ2 εκ. και η πρώτη 2,5Χ4 εκ.) Η πλάτη θα είναι επίσης ανατοµική και θα αποτελείται από δύο πήχεις διατοµής 4Χ2 εκ. η κάθε µια και θα έχουν απόσταση µεταξύ τους περίπου 3 εκ. Όλος ο σκελετός, τα µόρσα και οι πήχεις θα είναι περασµένα στρογγύλι προκειµένου να είναι ακίνδυνα για τα βρέφη. Στο καρεκλάκι δεν θα υπάρχει πουθενά πρόκα, καρφοβελόνα ή στοκάρισµα. Το καρεκλάκι θα φέρει δίσκο κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο M.D.F µε επένδυση οξιάς µε όλα τα άκρα του στρογγυλεµένα και ακίνδυνα. Επίσης θα φέρει ζώνη ασφαλείας. Στα πέλµατα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη µετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι νερού, µη τοξικά και φιλικά

8 προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές ιαστάσεις εξωτερικές:37χ45χ60 εκ. ιαστάσεις καθίσµατος: 32Χ27 εκ. Ύψος καθίσµατος: 30 εκ. Α.4 ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΠΛΑ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ Α4.1 Συρταριέρα 18 θέσεων χρωµατιστή Κατασκευασµένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλ. µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένη στο φυσικό χρώµα του ξύλου ο σκελετός της και σε διάφορα χρώµατα της επιλογής σας τα συρτάρια. Έχει 18 ατοµικά συρτάρια (σε 3 στήλες) για την αποθήκευση των εργασιών των νηπίων. Κάθε συρτάρι είναι διακοσµηµένο (αριστερά από την χουφτίσα) µε διπλό κυµατιστό λουκάκι χαραγµένο σε ηλεκτρονικό µηχάνηµα ακριβείας. Επίσης κάθε συρτάρι (δεξιά από την χουφτίτσα) φέρει ξύλινο ή χαρακτό διακριτικό σήµα (18 διαφορετικά για να ξεχωρίζει κάθε νήπιο το συρτάρι του). Τα συρτάρια αντί για πόµολο φέρουν τρυπηµένη χουφτίτσα για να εξυπηρετούνται καλύτερα τα νήπια και για µεγαλύτερη ασφάλεια. Τα συρτάρια είναι και αυτά κατασκευασµένα από συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλ. και το µοντάρισµά τους γίνεται µε οδοντωτά µπακλαβωτά µόρσα από ειδικό µηχάνηµα για απεριόριστη αντοχή. Στο κάτω µέρος φέρει 4-5 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την προστασία των πλαϊνών του και για την εύκολη µετακίνησή της. Η πλάτη του επίπλου (πισινό) είναι χωνευτή σε ειδικές πατούρες. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι νερού, µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές ιαστάσεις: 105Χ40Χ83 εκ. ύψος. Α4.2 Bιβλιοθήκη µε ντουλάπια και ράφια Κατασκευασµένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένη στο φυσικό χρώµα του ξύλου ή χρωµατιστή. Περιλαµβάνει 4 ντουλάπια στο κάτω µέρος και ράφια στο επάνω µέρος. Τα ράφια έχουν τη δυνατότητα να ρυθµιστούν σε οποιοδήποτε ύψος ανάλογα µε τις ανάγκες. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι νερού, µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές ιαστάσεις: 124Χ37Χ180 εκ. ύψος. Α4.3 Παιχνιδοθήκη µε 9 µεγάλα κουτιά Ο σκελετός είναι κατασκευασµένος από συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλ. µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένος στο φυσικό χρώµα του ξύλου µε βερνίκι νερού, µη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Πάνω στον σκελετό θα βιδώνονται ειδικοί πλαστικοί οδηγοί πάνω στους οποίους τοποθετούνται ακριβώς 9 µεγάλα κουτιά διαστάσεων 31Χ43Χ22,5 εκ. το κάθε ένα. Τα κουτιά είναι βαρέως τύπου και έχουν τη δυνατότητα να στοιβάζονται όταν είναι εκτός παιχνιδοθήκης. Τα κουτιά θα έχουν τα τέσσερα βασικά χρώµατα: πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, µπλε και θα είναι κατάλληλα για την αποθήκευση παιχνιδιών ή άλλου υλικού. Τα εννιά κουτιά θα πρέπει να

9 καλύπτουν όλη την έκταση του επίπλου και να µην αφήνουν κενό. Το πισινό (πλάτη) του επίπλου θα εφαρµόζει συρταρωτά στα δύο πλαϊνά του. Το έπιπλο φέρει 4 ενισχυµένες ρόδες µε φρένο για την εύκολη µετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Ενδεικτικές ιαστάσεις: 104Χ47Χ84 εκ. ύψος Α4.4 Πίνακας Ανάρτησης Εργασιών Το πλαίσιο είναι κατασκευασµένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του ξύλου µε βερνίκι µη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Το ταµπλό είναι από ινσουλάιτ επενδυµένο µε τσόχα ή άλλο ύφασµα της επιλογής µας. Ενδεικτικές ιαστάσεις: 150Χ120 εκ. Περιλαµβάνεται και η τοποθέτηση στον τοίχο. Α4.5 Χαρτονοθήκη κυλιόµενη Κατασκευασµένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένη στο φυσικό χρώµα του ξύλου µε χρωµατιστές λεπτοµέρειες. ιαθέτει ροδάκια για εύκολη µετακίνηση. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι νερού, µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές ιαστάσεις : 50Χ50Χ71εκ. ύψος. Α4.6 οχείο απορριµµάτων- Καλάθι γουρουνάκι Καλάθι 10 λίτρων, από πλαστικό, χρωµατιστό µε καπάκι ανοιγόµενο σε σχήµα γουρουνάκι ή άλλο ζωάκι Α4.7 Κρεµάστρα κάµπια µε προέκταση για 20 νήπια Κατασκευασµένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. µε επένδυση οξιάς. Έχει σχήµα κάµπιας µε µορφοποιηµένο κεφάλι και σώµα χαραγµένα από ηλεκτρονικό µηχάνηµα ακριβείας CNC. Το σώµα της κάµπιας είναι χωρισµένο σε 5 διαφορετικά κυκλικά µέρη (βαµµένα σε πέντε διαφορετικά χρώµατα) και κάθε ένα φέρει διπλό µεταλλικό κρεµαστάρι υψηλής ποιότητας και αντοχής. Η προέκταση αποτελείται από άλλα πέντε µέρη (βαµµένα σε πέντε διαφορετικά χρώµατα) και κάθε ένα φέρει διπλό µεταλλικό κρεµαστάρι υψηλής ποιότητας και αντοχής. Θα είναι βαµµένη µε ζωηρά χρώµατα και λουστραρισµένη. Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι νερού, µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. ιαστάσεις: Χ23= 1.07Χ23 εκ. Α4.8 Κορνίζα- παζλ- παρουσιολόγιο Από αφρώδες υλικό και προστατευτικό plexi glass. Κάθε κορνίζα παίρνει φωτογραφία 10Χ10εκ.

10 Α4.9 Αλλαξιέρα βρεφών µε στρωµατάκι και συρταροθήκη Κατασκευασµένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένη στο φυσικό χρώµα του ξύλου ή χρωµατιστή. Περιλαµβάνει πέντε µεγάλα συρτάρια, το µοντάρισµα των οποίων γίνεται µε οδοντωτά µπακλαβωτά µόρσα από ειδικό µηχάνηµα για απεριόριστη αντοχή. Το επάνω µέρος είναι πτυσσόµενο και ανοίγει, διπλασιάζοντας το χώρο για την αλλαγή των βρεφών. Φέρει στρωµατάκι κατασκευασµένο από αφρώδες υλικό, επενδυµένο µε αδιάβροχο ύφασµα ή δερµατίνη, σε διαστάσεις κατάλληλες για την αλλαξιέρα. Όλα τα άκρα της είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα βρέφη. Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι νερού, µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές ιαστάσεις: 120Χ60Χ100 εκ. ύψος. Α4.10 Στρωµατάκι αλλαγής βρεφών Στρωµατάκι µε ενδεικτικές διαστάσεις 70Χ65Χ5, κατασκευασµένο από αφρώδες υλικό για να µη χάνει τη φόρµα του και επενδεδυµένο µε αδιάβροχο ύφασµα ή δερµατίνη. Θα τοποθετηθεί πάνω στον υφιστάµενο πάγκο στο χώρο αλλαγής Α.05 στον όροφο. Α4.11 Πάρκο βρεφών Κατασκευασµένο εξ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του ξύλου µε βερνίκι µη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Αποτελείται από 4 καγκελάκια πεπλατυσµένα και στρογγυλεµένα σε όλες τους τις πλευρές τα οποία ενώνονται µεταξύ τους µε 4 κολονάκια τα οποία στο πάνω µέρος τους έχουν στρόγγυλο τελείωµα (µπάλα). Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα βρέφη. Κάθε πάρκο θα συνοδεύεται από στρωµατάκι επενδυµένο µε ύφασµα ή δερµατίνη υψηλής ποιότητας και αντοχής, σε χρώµα που εσείς θα επιλέξετε. Ενδεικτικές ιαστάσεις: 132Χ132Χ65 εκ. ύψος. Α.5 ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κάθε γραφείο αποτελείται από: Την πινακίδα εργασίας Τα δύο πλαϊνά Την µετώπη (ποδιά) Πινακίδα εργασίας Θα κατασκευαστεί από µοριοσανίδα τύπου Ρ2 βάσει του ΕΝ 312:2003, κλάσης Ε1, τριών στρώσεων όπως και ρητά προσδιορίζεται στην ΚΥΑ 746/ Η µοριοσανίδα θα έχει αµφίπλευρη επικάλυψη µελαµίνης. Περιµετρικά στα σόκορα της πινακίδας θα τοποθετηθεί πλαστικό προφίλ ABS, ιδίας απόχρωσης µε την µελαµίνη, πάχους 2mm, το οποίο επικολλάται επιµελώς (µε ειδική κόλλα PVA, µη τοξική) στη µοριοσανίδα, µε ειδικό µηχάνηµα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρµογή και να µην επιτρέπει την αποκόλλησή του από

11 τη µοριοσανίδα. Οι ακµές του θα είναι στρογγυλεµένες και λειασµένες. Η σύνδεση της πινακίδας επί του µεταλλικού σκελετού θα γίνεται µε τέσσερις (4) βίδες ALLEN ανά πλευρά, οι οποίες θα βιδώνουν σε µεταλλικά εµφυτευµένα βύσµατα στην κάτω επιφάνεια της πινακίδας. Πλαϊνά Θα κατασκευαστεί από µοριοσανίδα µε επένδυση και από τις δύο πλευρές µε µελαµίνη. Τα χαρακτηριστικά της µοριοσανίδας και της µελαµίνης θα είναι τα ίδια, όπως αυτά στην ανωτέρω παράγραφο. Το πάχος της µετώπης θα είναι 18mm. Περιµετρικά θα καλύπτεται µε πλαστικό προφίλ ABS πάχους 2mm. Μετώπη (ποδιά) Η µετώπη (ποδιά) του γραφείου θα είναι από µοριοσανίδα µε επένδυση και από τις δύο πλευρές µε µελαµίνη. Τα χαρακτηριστικά της µοριοσανίδας και της µελαµίνης θα είναι τα ίδια, όπως αυτά περιγράφονται στην ανωτέρω. Το πάχος της µετώπης θα είναι 18mm. Περιµετρικά θα καλύπτεται µε πλαστικό προφίλ ABS πάχους 2mm. Η µετώπη θα έχει ύψος 400mm. Τοποθετείται σε εσοχή 180 mm περίπου από την έξω πλευρά της πινακίδας και το κενό µεταξύ τους θα είναι 50mm περίπου, µετρούµενο από την κάτω πλευρά της πινακίδας. Η στήριξή της στην πινακίδα εργασίας θα γίνει µε ειδικά γωνιακά ελάσµατα, µε κατάλληλη ενίσχυση της γωνίας, από διαµορφωµένο χαλυβδοέλασµα πάχους 3mm. Οποιαδήποτε άλλη µορφή στήριξης της µετώπης (π.χ. µε ειδικά ελάσµατα στήριξης-αποστάτες ή προβόλους µετώπης ή στήριξη από την πινακίδα κλπ.) γίνεται δεκτή, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η σταθερότητα και στιβαρότητα της. Α5.1 Γραφείο Γραµµατείας της ιεύθυνσης 1.40 H επιφάνεια του γραφείου είναι κατασκευασµένη από µοριοσανίδα πάχους 25 χιλ. επενδυµένη µε µελαµίνη άριστης ποιότητας. Για την προστασία της επιφάνειας εργασίας, περιµετρικά τοποθετείται PVC στο χρώµα της επιφάνειας του γραφείου. Οι πλαϊνές επιφάνειες στήριξης του γραφείου καθώς και η µετώπη είναι κατασκευασµένες από µοριοσανίδα 18 χιλ. ενδεδυµένη µε µελαµίνη. Ενδεικτικές ιαστάσεις: 140Χ80Χ72 εκ. Α5.2 Γραφείο της ιεύθυνσης- προϊσταµένης 1.80 H επιφάνεια του γραφείου είναι κατασκευασµένη από µοριοσανίδα πάχους 25 χιλ. επενδυµένη µε µελαµίνη άριστης ποιότητας. Για την προστασία της επιφάνειας εργασίας, περιµετρικά τοποθετείται PVC στο χρώµα της επιφάνειας του γραφείου. Οι πλαϊνές επιφάνειες στήριξης του γραφείου καθώς και η µετώπη είναι κατασκευασµένες από µοριοσανίδα 18 χιλ. ενδεδυµένη µε µελαµίνη. Ενδεικτικές ιαστάσεις: 180Χ80Χ72 εκ. Α5.3 Συρταριέρα γραφείου τροχήλατη Η τροχήλατη συρταριέρα θα είναι κατασκευασµένη από µοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25 mm και θα καλύπτεται από τις δύο (2) πλευρές µε αντιθαµβωτική µελαµίνη. Η απόχρωση της µελαµίνης της συρταριέρας θα είναι ίδια µε την αντίστοιχη των γραφείων εργασίας. Περιµετρικά, στο περιθώριο των τµηµάτων θα προστεθεί PVC µε ειδική κόλλα

12 θερµοκόλλησης, το χρώµα του οποίου θα είναι ίδιο µε αυτό της µελαµίνης. Θα διαθέτει τρια µεγαλύτερα συρτάρια και από επάνω ένα µικρότερο (χαµηλότερο), στο οποίο θα υπάρχουν διαµορφωµένες θέσεις για µολύβια και άλλα είδη γραφικών. Η συρταριέρα θα διαθέτει τέσσερις (4) διπλούς τροχούς στη βάση, ανθεκτικούς σε βάρη, και θα έχει διαστάσεις περίπου 60 cm x 45 cm x 60 cm (ύψος). Α5.4 Έπιπλο εκτυπωτή Κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο M.D.F µε επένδυση οξιάς λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του ξύλου, µε δυο συρτάρια για αποθήκευση υλικών και ράφι για την τοποθέτηση των χαρτιών. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Φέρει 4 ενισχυµένες ρόδες µε φρένο για την εύκολη µετακίνησή του. Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι νερού, µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές ιαστάσεις: 67Χ40Χ56εκ. Α5.5 Ερµάριο γραφείου ιαθέτει 2 πόρτες και εσωτερικά ένα µετακινούµενο ράφι. Είναι κατασκευασµένο από µοριοσανίδα επενδυµένη µε αντιγδαρτική µελαµίνη πάχους 18 χιλ, άριστης ποιότητας και σύµφωνη µε τις κοινοτικές προδιαγραφές περί ακαυστότητας, τοξικότητας και υγιεινής στους χώρους εργασίας. Στα σόκορά του τοποθετούνται περιµετρικά ABS πάχους 3 χιλ. Οι πόρτες έχουν ίδιο χρώµα µε το γραφείο ενώ ο υπόλοιπος σκελετός είναι σε χρώµα ανθρακί. Ενδεικτικές ιαστάσεις: 90Χ45Χ80 εκ. Α5.6 Βιβλιοθήκη 0,90Χ0,46Χ2,01 µ. Κατασκευασµένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένη στο φυσικό χρώµα του ξύλου ή χρωµατιστή. Περιλαµβάνει 2 ντουλάπια στο κάτω µέρος και ράφια στο επάνω µέρος. Τα ράφια έχουν τη δυνατότητα να ρυθµιστούν σε οποιοδήποτε ύψος ανάλογα µε τις ανάγκες. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι νερού, µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές ιαστάσεις : 90Χ46Χ201εκ. ύψος. Α.6 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α6.1 Καρέκλα γραφείου τροχήλατη Τροχήλατο κάθισµα µε πεντακτινωτή βάση πολυπροπυλαινίου. ιαθέτει µηχανισµό ανάκλισης της πλάτης που ρυθµίζεται µε κοχλία. Επίσης διαθέτει ρύθµιση ύψους της έδρας µε µοχλό και ρύθµιση ύψους της πλάτης µε βίδα. Πλάτη και κάθισµα από καλουπωτό αφρώδες επενδυµένο µε δερµατίνη ή ύφασµα. ιαθέτει µπράτσα. Πιο αναλυτικά να έχει ενδεικτικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

13 Το κάθισµα εργασίας να είναι τροχήλατο, περιστρεφόµενο, µε µπράτσα. Να φέρει µηχανισµούς ρύθµισης του ύψους έδρας και πλάτης και µηχανισµούς ανάκλησης της πλάτης. Η βάση να είναι πεντάκτινη, ενδεικτικής διαµέτρου 640 mm. και να είναι κατασκευασµένη από πολυαµίδιο σε χρώµα µαύρο. Να φέρει αµορτισέρ ασφαλείας πεπιεσµένου ειδικού αερίου διαδροµής και µέσω αυτού να επιτυγχάνεται η ρύθµιση του ύψους της έδρας. Το αµορτισέρ να καλύπτεται εξωτερικά από πλαστικό τηλεσκοπικό κάλυµµα σε µαύρο χρώµα. Να φέρει δίδυµους τροχούς ασφαλείας από πολυαµίδιο που να κουµπώνουν στους υποδοχείς του πεντάκτινης βάσης. Όλοι οι τροχοί να καλύπτονται µε ειδική καλύπτρα από ενισχυµένο πολυαµίδιο. Η έδρα και η πλάτη των καθισµάτων να είναι ανεξάρτητες. Ο σκελετός της έδρας να κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ πάχους 12 χιλ. ή άλλο ανάλογο υλικό και να είναι ανατοµικής µορφής. Πάνω στο σκελετό να τοποθετείται αφρώδης πολυουρεθάνη, πυκνότητας 40 Kg/m3 και πάχους 40 mm κατ ελάχιστο) που να ακολουθεί το περίγραµµα του σκελετού και να επενδύεται µε ύφασµα ή δερµατίνη. Όλα τα ξύλινα στοιχεία από κόντρα-πλακέ που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να συµµορφώνονται µε την ΚΥΑ Ζ3-5430/ (ΦΕΚ 746Β/ ). Οι εκθέσεις δοκιµών θα αφορούν τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή του καθίσµατος. Ειδικότερα, οι εκθέσεις δοκιµών που απαιτούνται να προσκοµίσουν όλοι οι συµµετέχοντες είναι: Για το κόντρα πλακέ: το µέγιστο όριο εκποµπής φορµαλδεΰδης να είναι: Τάξεως Ε1 σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ). Η ποιότητα συγκόλλησης να είναι αποδεκτή σύµφωνα µε το ΕΝ314-2 Η όλη κατασκευή να συµµορφώνεται µε τα όρια µετανάστευσης ορισµένων στοιχείων, τα οποία καθορίζονται από τα πρότυπα ΕΝ 71.3:1995 και ΕΝ 71.3 /Α1:2000 (ΦΕΚ 746/ άρθρο 1 παρ. 3 δ 3). Επισηµαίνεται ότι οι παραπάνω εκθέσεις δοκιµών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένα εργαστήρια. Επιπλέον, απαιτείται πιστοποιητικό από την προµηθεύτρια εταιρεία για την πρώτη ύλη (κόντρα πλακέ) που χρησιµοποιήθηκε η οποία οφείλει να είναι σύµφωνη µε το ΕΝ Ο σκελετός του στηρίγµατος της πλάτης να είναι ανατοµικής µορφής και να κατασκευάζεται από πολυπροπυλένιο ενισχυµένο µε νευρώσεις. Πάνω στο σκελετό να τοποθετείται αφρώδης πολυουρεθάνη που να ακολουθεί το περίγραµµα του σκελετού και να επενδύεται µε ύφασµα ή δερµατίνη. Στο πίσω µέρος της πλάτης να τοποθετείται κέλυφος από πολυπροπυλένιο, µε καµπύλα τελειώµατα. Τα µπράτσα να είναι κλειστής διατοµής, ανατοµικής µορφής και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της εργονοµίας. Να είναι κατασκευασµένα από πολυµερές πλαστικό, µε αντοχή στην θραύση άνω των 80 kg και να είναι σε µαύρο χρώµα, βιδωµένα στον σκελετό της έδρας. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του καθίσµατος θα είναι οι ακόλουθες: Πλάτος καθίσµατος: 48 cm Βάθος καθίσµατος: 44 cm Ύψος καθίσµατος: cm.

14 Α6.2 Πολυθρόνες επισκέπτη Το κάθισµα θα είναι χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας και θα φέρει πλάτη από πολυπροπυλένιο σε µεσαίο ύψος, η οποία θα έχει κατάλληλη ενίσχυση µε νευρώσεις. Η πλάτη, όπως και η έδρα, θα είναι κατάλληλα προσαρµοσµένες στην ανατοµία του ανθρωπίνου σώµατος, µε κάλυψη από αφρώδες υλικό, προστατευτικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο και εξωτερική επένδυση από ανθεκτικό δέρµα ή ύφασµα υψηλής ποιότητας. Ο σκελετός θα είναι µεταλλικός από σωλήνα κυκλικής διατοµής και βαµµένος µε ηλεκτροστατική βαφή πούδρας και θα φέρει µπράτσα από πολυπροπυλένιο. Ενδεικτικές ιαστάσεις : 69Χ66Χ73 εκ. Α6.3 Κάθισµα Συνεργάτη Επισκέπτη Κάθισµα πολλαπλών χρήσεων, χωρίς µπράτσα, επενδυµένο µε ανεξάρτητα στοιχεία έδρας και πλάτης. Συνδέεται σε σειρά και αποθηκεύεται εύκολα τοποθετούµενο επάλληλα. Ο σκελετός του καθίσµατος είναι µεταλλικός βαµµένος µε ηλεκτροστατική βαφή. Τα στοιχεία της έδρας και της πλάτης είναι κατασκευασµένα από πλαστική ύλη κατάλληλα νευρωµένα για µεγάλη αντοχή και διαµορφωµένα µε ανατοµικές καµπύλες. Η επένδυση έδρας και πλάτης γίνεται µε ύφασµα υψηλής ποιότητας µε ενδεικτικές διαστάσεις (βάθος Χ πλάτος Χ ύψος) 39 Χ 39 Χ 50 cm. Α.7 ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ Α7.1 Τραπέζι τραπεζαρίας 6 θέσεων Κατασκευασµένο ο σκελετός από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισµένος στο φυσικό χρώµα του ξύλου. Το καπάκι θα είναι κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένο επίσης στο φυσικό χρώµα του ξύλου. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα παιδιά (ΚΥΑ Ζ3-5430/ (ΦΕΚ 746Β/ ).Τα βερνίκια και τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται είναι νερού, µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές ιαστάσεις: 150Χ80εκ. Α7.2 Καρέκλες κουζίνας Κατασκευασµένη εξ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισµένη στο φυσικό χρώµα του ξύλου. Σκελετός ορθογωνικής διατοµής. Η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται µε έξι µορσαριστές τραβέρσες για απεριόριστη αντοχή. Το κάθισµα θα είναι ανατοµικό και θα αποτελείται από έξι κοίλες, µορσαριστές πήχεις. Η πλάτη θα είναι επίσης κοίλη - ανατοµική και θα αποτελείται από δύο πήχεις. Όλος ο σκελετός, τα µόρσα και οι πήχεις θα είναι στρογγυλεµένα. Στη καρέκλα δεν θα υπάρχει πουθενά πρόκα, καρφοβελόνα ή στοκάρισµα. Στα πέλµατα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη µετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι νερού, µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές ιαστάσεις: 40Χ38Χ81 εκ. Ύψος καθίσµατος: 45 εκ. περίπου. ΚΥΑ Ζ3-5430/ (ΦΕΚ

15 746Β/ ). Α7.3 Καλόγερος Οι καλόγεροι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: ιαστάσεις: Ύψος χιλ. και διάµετρος βάσης 400 χιλ. Η βάση στήριξης θα είναι από πολυαµίδιο, κατάλληλα διαµορφωµένη σε κώνο, µε υποδοχή (λούκι), για τη συγκράτηση του νερού από τις οµπρέλες που τοποθετούνται στην οµπρελοθήκη. Εσωτερικά να έχει επαρκές βάρος για να διασφαλίζει την ευστάθεια της όλης κατασκευής. Το κυρίως σώµα θα είναι από µεταλλική σωλήνα κυκλικής διατοµής, ύψους χιλ. βαµµένη µε βαφή φούρνου. Θα φέρει κατάλληλο µηχανισµό, που επιτρέπει την µεταβολή ύψους και την περιστροφή, όπου τοποθετούνται τα µπράτσα στήριξης των ρούχων και οµπρελών. Τα µεταλλικά µέρη πριν τη βαφή δεν θα έχουν σκόνες ή ρινίσµατα και θα έχουν υποστεί επεξεργασία απολυµάνσεως, αποσκωριάσεως και φωσφατώσεως. Όλα τα µεταλλικά και πλαστικά µέρη θα είναι σε µαύρο χρώµα. Α7.4 Φαρµακείο Κατασκευή εξ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα µε βερνίκι νερού, µη τοξικό και φιλικά προς το περιβάλλον. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Επάνω στο πορτάκι έχει χαραγµένο σταυρό. Ενδεικτικές ιαστάσεις : 40Χ23Χ61 εκ. Α.8 ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ- ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΗΠΙΩΝ Α8.1 Τρόλεϊ σερβιρίσµατος Κατασκευασµένο ο σκελετός από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισµένος στο φυσικό χρώµα του ξύλου και τα ράφια από συνθετικό ξύλο M.D.F. µε επένδυση φορµάικας. Έχει τρία ράφια. Φέρει 4 ενισχυµένες ρόδες µε φρένο για την εύκολη µετακίνησή του. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα βερνίκια και τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται είναι νερού, µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές ιαστάσεις : 100Χ60Χ97 εκ. Α8.2 Μαγαζάκι µανάβικο Κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. µε επένδυση οξιάς λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του ξύλου ή χρωµατιστή. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι νερού, µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Στο πάνω µέρος διαθέτει τεντόπανο. Ενδεικτικές ιαστάσεις : 82Χ140 εκ.

16 Α8.3 Πάγκος µαραγκού Κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. µε επένδυση οξιάς λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του ξύλου ή χρωµατιστή. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι νερού, µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Στο πάνω µέρος θα υπάρχει χαραγµένη επιγραφή γωνιά µαραγκού. Ενδεικτικές ιαστάσεις : 86Χ57Χ112 εκ. Α8.4 Γωνία µουσικής Κατασκευασµένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένη στο φυσικό χρώµα του ξύλου µε χρωµατιστές λεπτοµέρειες. Είναι µορφοποιηµένη τροµπέτα από ηλεκτρονικό µηχάνηµα ακριβείας και έχει ειδικές θέσεις για την τοποθέτηση µουσικών οργάνων. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Περιλαµβάνει 25 µουσικά όργανα. Ενδεικτικές ιαστάσεις : 79Χ42Χ91 εκ. Περιλαµβάνει το κάτωθι σετ 25 µουσικών οργάνων: 1 µεταλλόφωνο 1 κιθάρα 1 τύµπανο 1 ντέφι ξύλινο 1 ταµπουρίνο - ντέφι ξύλινο 1 ζεύγος µαράκες ξύλινες 2 ζεύγη καστανιέτες 2 καστανιέτες µε λαβή 1 ζεύγος κύµβαλα δακτύλων 1 κύµβαλο λαβής 2 κουδουνάκια δερµάτινα 1 λαβή µε κουδουνάκια 1 ζεύγος κουδουνάκια αστραγ. 1 φλογέρα 1 ξύστρα Τ ξύλινη 1 ξύστρα Υ ξύλινη 1 µουσικό κρόταλο ξύλινο 2 τρίγωνα 1 φυσαρµόνικα 1 σφυρίχτρα Α8.5 Πάγκος πολυδραστηριοτήτων Πάγκος πολυδραστηριοτήτων πηλού, άµµου, πλαστελίνης οικοδοµικού υλικού κ.λ.π. µε µεγάλο αποθηκευτικό χώρο. Κατασκευασµένος από συνθετικό ξύλο M.D.F µε επένδυση οξιάς λουστραρισµένο σε φυσικό χρώµα, θα έχει ρόδες για την έυκολη µετακίνηση του.

17 Περιλαµβάνει 6 πλαστικές λεκάνες για την αποθήκευση υλικών. Οι λεκάνες είναι κατασκευασµένες από πλαστικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. Το καπάκι θα είναι µε επένδυση φορµάικας σε χρώµα της επιλογής σας και στη µέση θα βρίσκεται µία πλαστική λεκάνη που θα βοηθά για τις εργασίες πηλού, άµµου, πλαστελίνης κ.λ.π. Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια και τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται είναι νερού, µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. ιαστάσεις: 130Χ70Χ59 εκ. ύψος. Α8.6 Μίνι κουζινάκι Κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. µε επένδυση οξιάς λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του ξύλου ή χρωµατιστή. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι νερού, µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Περιλαµβάνει νεροχύτη µε ξύλινο βρυσάκι κουζίνα µε εστίες και φούρνο ντουλαπάκια ραφάκια κ.α. Ενδεικτικές ιαστάσεις : 84Χ37Χ91 εκ. Α8.7 Ξύλινα διακοσµητικά τοίχου ξύλινες επιγραφές Ξύλινες διακοσµητικές φιγούρες σε διάφορα σχέδια. Κατασκευασµένες από συνθετικό ξύλο M.D.F. 5 χιλ. µε επένδυση οξιάς. Τα θέµατα είναι χαραγµένα στο ξύλο από ηλεκτρονικό µηχάνηµα ακριβείας CNC. Είναι βαµµένα µε ζωηρά χρώµατα και βερνικωµένα µε βερνίκι νερού, µη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι νερού, µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές ιαστάσεις: 40Χ30 εκ. Α8.8 Παιχνίδια (εξοπλισµός) Είδη αρτοποιείου, κρεατικά αλλαντικά, κουζινικά, φρούτα σε καφάσια για τον εξοπλισµό του µανάβικου, ταµειακή µηχανή, εξοπλισµός µαραγκού, κουκλοθέατρου, εξοπλισµός για το µίνι κουζινάκι, οικοδοµικό υλικό, σετ ζωγραφικής, µαγικά παιχνίδια κατασκευασµένα από πλαστικό και χαρτί υψηλής ποιότητας κατάλληλα για χρησιµοποίηση από βρέφη και νήπια σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Επίσης βιβλία, επιτραπέζια, παζλ κτλ. Για τα παιχνίδια δεν απαιτείται εγγύηση τριών ετών.

18 ΟΜΑ Α Β. ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Όλα τα ζητούµενα είδη θα είναι φτιαγµένα σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τις προδιαγραφές της µελέτης. Θα φέρουν σήµανση CE και η εταιρεία κατασκευής θα είναι πιστοποιηµένη µε ISO θα συµµορφώνονται µε τους ειδικούς όρους και θα φέρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά όπως αναφέρονται παραπάνω. Οι αναφερόµενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές και όχι δεσµευτικές, όπως και οι συνθέσεις και µπορούν να τροποποιηθούν προσφέροντας υλικά ανάλογου τύπου και αριθµού, µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια- µεταφορά, η συναρµολόγηση/εγκατάσταση των προϊόντων και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Για τα προϊόντα απαιτείται εγγύηση ενός έτους εκτός αν άλλως αναφέρεται στις επιµέρους περιγραφές. Β.1 ΚΡΕΒΑΤΙΑ- ΓΩΝΙΑ ΥΠΝΟΥ Όλα τα υλικά της ιµατιοθήκης και λινοθήκης θα είναι αρίστης ποιότητας. Β1.1 Κατωσέντονο µε λάστιχο Θα είναι από βαµβάκι 100% µε λάστιχο διαστάσεων 170x120 εκ, χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας. Β1.2 Πανωσέντονο 1,70Χ1,20 µ. Θα είναι από βαµβάκι 100% µε λάστιχο διαστάσεων 170x120 εκ, χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας. Β1.3 Κουβέρτα πικέ 1,60Χ1,20 µ. Θα είναι από βαµβάκι 100%, διαστάσεων 160x120 εκ χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας. Β1.4 Πάπλωµα 1,60Χ1,20 µ. Θα είναι αντιαλλεργικό, µε επένδυση από βαµβάκι 100% διαστάσεων 160x120 εκ. χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας. Β1.5 Κουρτίνες µε µηχανισµό στήριξης Κουρτίνες παραθύρου διπλόφαρδες χρωµατιστές, µερικής συσκότισης Blackout or Dimout, υφασµάτινες (100% βαµβακερές µε απλή ενιαία υφή), ραµµένες µε τρέσα, σε µήκος και ύψος ανάλογα µε το κάθε παράθυρο µε µηχανισµό στήριξης. Στην τιµή περιλαµβάνονται: Το ύφασµα (Ευρωπαϊκής προέλευσης πιστοποιηµένο µε ISO 9001) στα χρώµατα που θα υποδείξει η επίβλεψη. Τα χρώµατά είναι ανεξίτηλα στον χρόνο αλλά και στον ήλιο για παραπάνω από 15 χρόνια και είναι οικολογικά και άοσµα. Ο µηχανισµός (κουρτινόξυλο, σιδηρόδροµος, µετόπη όπου απαιτείται) µε όλα τα εξαρτήµατα (κρίκοι, γαντζάκια ή µεταλλικά τρουκς) και όλα τα όλα τα υλικά και µικρουλικά (βίδες και ούπα κτλ) Η προµήθεια και εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία 2 χρόνια εγγύησης αντικατάστασης και επισκευής.

19 Β1.6 Σελτεδάκια 0,60Χ0,70 µ. Θα είναι αδιάβροχα πετσετέ, διαστάσεων 60x70 εκ χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας Β1.7 Μοκέτα οικολογική Μοκέτα οικολογική, µονόχρωµη, επαγγελµατικού τύπου µε οικολογικό υπόστρωµα, µε κοντό πέλος,100% P/A. Εξαιρετικά ανθεκτική, αντιστατική. Με ρέλι περιµετρικά. Σε χρώµα που θα υποδείξει η υπηρεσία. 2 χρόνια εγγύησης αντικατάστασης και επισκευής. Β.2. ΜΠΑΝΙΟ- ΓΩΝΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ Β2.1 Πετσέτες προσώπου Πετσέτες 100% βαµβακερές, περιεκτικότητας τουλάχιστόν 400γρ ανά Τ.Μ. υποαλλεργικές ενδεικτικών διαστάσεων 80Χ50εκ Β2.1 Πετσέτες χειρός Πετσέτες 100% βαµβακερές, υποαλλεργικές, ενδεικτικών διαστάσεων 30Χ50εκ Β2.3 Πετσέτες σώµατος Πετσέτες 100% βαµβακερές, υποαλλεργικές, ενδεικτικών διαστάσεων 75Χ135εκ Β2.4 Πατάκια αντιβακτηριακά Πατάκια από PVC αντιβακτηριδιακά. Ενδεικτικές διαστάσεις: 40x60 cm Β2.5 Τραπεζοµάντηλα υφασµάτινα αλέκιαστα 1.40Χ1.40 Τραπεζοµάντηλα υφασµάτινα (βαµβάκι- πολυέστερ) αλέκιαστα 1.40Χ1.40 µε καρό σχέδιο σε διάφορα χρώµατα ανθεκτικά σε βαριά χρήση Β.3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Β3.1 Πετσέτες κουζίνας Πετσέτες προσώπου 100% βαµβακερές, υποαλλεργικές, ενδεικτικών διαστάσεων 70Χ50εκ Β3.2 Σετ Ποδιά, πιάστρα και γάντι κουζίνας Σετ από ποδιά, πιάστρα και γάντι κουζίνας, όλα 100% βαµβακερά. Η ποδιά να είναι µε στήθος και δέσιµο στην πλάτη και ενδεικτικές διαστάσεις: 80 x 60cm Β3.3 Σκουφάκια κουζίνας Σκούφος σεφ, λευκός, 100% βαµβακερός, σύµφωνα µε τις υγειονοµικές απαιτήσεις

20 ΟΜΑ Α Γ. "ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙ Η & ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ" Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές και µικροσυσκευές θα έχουν την απαιτούµενη εγγύηση κατασκευαστή και συγκεκριµένα τουλάχιστον ενός έτους για τον επαγγελµατικό εξοπλισµό και δύο ετών για οικιακές συσκευές και µικροσυσκευές, εκτός αν άλλως αναφέρεται στις επιµέρους περιγραφές και θα είναι εναρµονισµένες µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα φέροντας την ένδειξη CE, όπου απαιτείται από την κείµενη νοµοθεσία, και µε τα λοιπά πρότυπα για την ασφάλεια και υγιεινή (Ε.Κ. 1935/2004, Ε.Κ 178/2002 και τις σχετικές οδηγίες, Ε.Κ. 10/2011, Ε.Κ. 852/2004, ISO22000, ΚΥΑ 15523/06 -ΦΕΚ 1187/ , κτλ). Η εταιρεία προµήθειας θα πρέπει επίσης να είναι πιστοποιηµένη µε ISO για παροχή επαγγελµατικού εξοπλισµού εστίασης. Οι προµηθευτές θα παρέχουν για όλα τα σκεύη και για όσα προϊόντα µε τρόφιµα έρχονται σε επαφή δηλώσεις συµµόρφωσης σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Ε.Κ. 1935/2004 «1. Τα ειδικά µέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 5 προβλέπουν ότι τα υλικά και τα αντικείµενα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των εν λόγω µέτρων συνοδεύονται από γραπτή δήλωση που βεβαιώνει ότι συµβιβάζονται µε τους κανόνες που ισχύουν γι αυτά. Για την απόδειξη της συµµόρφωσης πρέπει να διατίθεται η κατάλληλη τεκµηρίωση. Η τεκµηρίωση αυτή είναι διαθέσιµη στις αρµόδιες αρχές». Πριν την προµήθεια θα πρέπει ο ανάδοχος να µεταβεί επί τόπου, να ελέγξει τις διαστάσεις και να προβεί σε τυχόν διορθώσεις, ανάλογα µε τον διατιθέµενο χώρο. Σε περίπτωση µη ακριβούς συµµόρφωσης µε την περιγραφή, η επίβλεψη θα ενηµερώνεται πριν την προµήθεια, θα υποβάλλεται προς έγκριση νέα αναλυτική περιγραφή και µετά τη σύµφωνη γνώµη της επίβλεψης, θα ξεκινά η διαδικασία για την προµήθεια- τοποθέτηση των προϊόντων. Προµήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Γ.1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Γ1.1 Επαγγελµατική ηλεκτρική κουζίνα 4 εστιών µε φούρνο ιαστάσεις περίπου 800 mm x 900 mm x 850 mm. Τέσσερις (4) ηλεκτρικές εστίες. Κατασκευής βαρέως επαγγελµατικής σειράς, κατασκευής εξ ολοκλήρου από χρωµονικελιούχο χάλυβα 304 AISI 18/10 DIN. Η συνολική ισχύς της συσκευής είναι KW ηλεκτρικής σύνδεσης 400V / 50HZ. Στο άνω µέρος φέρει τέσσερις ηλεκτρικές εστίες 30 Χ 30 CM. Ο χειρισµός των εστιών γίνεται από διακόπτες 16 Α περιστροφικούς τεσσάρων διαβαθµίσεων Οι θερµαινόµενες εστίες είναι κατασκευασµένες από κράµα χυτοσιδήρου ανθεκτικού σε υψηλές θερµοκρασίες και άριστα λειασµένες. Η κουζίνα φέρει φούρνο διεθνών διαστάσεων για λαµαρίνα, επενδεδυµένο εσωτερικά από υαλοβάµβακα πάχους 4 cm µε επένδυση φύλλου αλουµινίου. Φέρει 2 θωρακισµένες ανοξείδωτες αντιστάσεις άνω των 2000 W και 3000 W κάτω, συνολικής ισχύος 5 KW. Οι

21 αντιστάσεις του φούρνου ελέγχονται από 1 θερµοστατικό διακόπτη βαθµών µε ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας και 2 διακόπτες. Το κλείσιµο της πόρτας επιτυγχάνεται µε σύστηµα 2 πίρων και 2 ελατηρίων. Η θύρα τερµατίζει σε οριζόντια θέση και στο επίπεδο του πυθµένα του φούρνου για την εύκολη έξοδο των ταψιών. Όλες οι καλωδιώσεις των εστιών και των αντιστάσεων του φούρνου κατασκευάζονται από πυράντοχα καλώδια κράµατος νικελίου µε µόνωση από υαλοµέταξο. Η κουζίνα στηρίζεται σε ποδαράκια στρογγυλής µορφής που καταλήγουν σε θερµοπλαστικά πέλµατα υψηλής αντοχής έτσι ώστε να ευθυγραµµίζεται η συσκευή. Τα άριστα υλικά κατασκευής και η προσεγµένη σχεδίαση συντελούν στο να επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή εκµετάλλευση της ηλεκτρικής ενέργειας για οικονοµική λειτουργία. Οι εστίες, οι αντιστάσεις και οι διακόπτες προέρχονται από τους κορυφαίους οίκους της Ευρώπης και επιτρέπουν την λειτουργία των συσκευών µε εξαιρετική αξιοπιστία στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η κουζίνα είναι απολύτως εναρµονισµένη µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα φέροντας την ένδειξη CE ελευθέρας κυκλοφορίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι έχει εγγύηση. Απαιτείται η παράδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών, εγγυήσεων και βιβλίου οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης. Ενδεικτικές Εξωτερικές διαστάσεις: 80 Χ 90 Χ 85. Γ1.2 Επαγγελµατικός απορροφητήρας ΙΝΟΧ µε αεραγωγό και λοιπά εξαρτήµατα Για τον απορροφητήρα: ΙΝΟΧ 18/10 AISI304 µε φωτισµό Με βεντιλατέρ 0,50 HR Mε ρυθµιστή στροφών - οραιοστάτης ιαστάσεις: 100 Χ 100 Χ 40 Παροχή 220V Με 2 φίλτρα ΙΝΟΧ 50 Χ 50 Για τον αεραγωγό και λοιπά εξαρτήµατα: Αεραγωγός Γαλβανιζέ διαµέτρου Φ20 Καµπύλες Φ 20 γαλβανιζέ Συστολές Φ 20 γαλβανιζέ Καπέλο βροχής µοτέρ - γαλβανιζέ Βάση µοτέρ γαλβανιζέ Καπέλο βροχής αεραγωγού γαλβανιζέ Η προσφερόµενη τιµή µονάδας περιλαµβάνει την προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του απορροφητήρα, µετά των απαραίτητων υλικών και µικροϋλικών σύνδεσης και της απαραίτητης εργασίας, ώστε το προς προµήθεια είδος να παραδοθεί σε πλήρη και

22 κανονική λειτουργία. Απαιτείται η παράδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών, εγγυήσεων και βιβλίου οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης. Γ1.3 Πλυντήριο πιάτων επαγγελµατικό µε δυο καλάθια Οι τεχνικές προδιαγραφές του έχουν ως εξής : Ανοξείδωτο περίβληµα. 2 καλάθια (ποτηριών & πιάτων) 50χ50 Αυτόµατη προσαρµογή κατανάλωσης ενέργειας και νερού για µέγιστη οικονοµία. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 380V / 50HZ Συνολική ισχύς 6,6 KW Ισχύς Αντλίας 0,75 HP Ηλεκτρική απορρόφηση 16,5Α Αντίσταση Μπόϊλερ 6000 W Aντίσταση Κάδου 4000 W Χωρητικότητα μπόϊλερ 6 LT Χωρητικότητα κάδου 35 LT Πίεση δικτύου νερού 2-5 BAR Κατανάλωση νερού / κύκλου 2-2,5 LT Διαστάσεις πλυντηρίου 570 Χ 600 Χ 1220 mm Διαστάσεις καλαθιών 500 X 500 mm Χρόνος προγράμματος 120 SEC Βάρος καθαρό / μεικτό 66KG Σύνδεση παροχής νερού 3 / 4'' Σωλήνας αποχέτευσης Φ 20 Σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 Α ISI 304 Διαστάσεις συσκευασίας 620 Χ 660 Χ 1260 Αυτόματο γέμισμα ΝΑΙ Ασφάλεια πόρτας ΝΑΙ Ελαστικός σωλήνας πίεσης 3/4 '' ΝΑΙ Βαλβίδα στεγνωτικού ΝΑΙ Ελαστικός σωλήνας αποχέτευσης ΝΑΙ Θερμική ασφάλεια BOILER / TANK Θερμόμετρο μπόϊλερ ΝΑΙ Θερμόμετρο κάδου ΝΑΙ Αντλία αδειάσματος κάδου -

23 Καλάθι ποτηριών 1 Καλάθι πιάτων 1 Κουταλοθήκη 1 Δοσομετρική αντλία σαπουνιού NAI Η προσφερόµενη τιµή µονάδας χρειάζεται να περιλαµβάνει την προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση µε τις γραµµές ηλεκτρικού ρεύµατος και ύδρευσης - αποχέτευσης µετά των απαραίτητων υλικών και µικροϋλικών σύνδεσης και της απαραίτητης εργασίας, ώστε το προς προµήθεια είδος να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Απαιτείται η παράδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών, εγγυήσεων και βιβλίου οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης. Γ1.4 Ψυκτικός θάλαµος κατάψυξης, επαγγελµατικός Οι τεχνικές προδιαγραφές του έχουν ως εξής : Θάλαµος κατασκευασµένος εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα Μόνωση µε οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 7 cm Πάτος µε υγειονοµικές γωνίες Σχάρες πλαστικοποιηµένες ρυθµιζόµενες καθ ύψος Οδηγούς ΙΝΟΧ για GN λεκανάκια Πόδια ανοξείδωτα ρυθµιζόµενα Τερµατικός διακόπτης που σταµατάει την λειτουργία του στοιχείου µε το άνοιγµα της πόρτας Φρέον οικολογικό Αγωγός άερα για οµοιόµορφη κατανοµή της ψύξης Αυτόµατη απόψυξη. Θερµόµετρο (όχι µε υδράργυρο). Ο θάλαµος πρέπει πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε κατάλληλα όργανα αυτόµατης καταγραφής για τη συνεχή ή σε τακτά χρονικά διαστήµατα (ανά 15 λεπτά τουλάχιστον) παρακολούθηση της θερµοκρασίας και της υγρασίας του αέρα, στην οποία βρίσκονται τα τρόφιµα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ιαστάσεις σχάρας περίπου 650 mm x 530mm (GN2/1). Βάρος 127 KG Διαστάσεις 70 Χ 82 Χ 207 cm Χωρητικότητα ( Lt) 620 Θερμοκρασία 0 Έως -20C Πόρτες 1

Υποεργο 2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υποεργο 2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υποεργο 2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 1111 ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 1111 ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Υποεργο 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΙ ΚΑΣΟΥ & ΧΑΛΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΙ ΚΑΣΟΥ & ΧΑΛΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΙ ΚΑΣΟΥ & ΧΑΛΚΗΣ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140 Χ 80 εκ. Το γραφείο θα είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό, χρώματος γκρί ανθρακί, ο οποίος θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 44 : 59100 : : 2331350207 FAX

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 44 : 59100 : : 2331350207 FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Μητροπόλεως 44 Ταχ.Κώδικας : 59100 Πληροφορίες : Φρειδερίκη Μαργαρίτου Τηλέφωνο : 2331350207 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

1. ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GPS) ΤΕΜ. ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90)

1. ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GPS) ΤΕΜ. ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) (3) ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, για την προµήθεια: 1. ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GPS) ΤΕΜ. ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.467,00 ΕΥΡΩ Πέµττη 3-6-04 Ω /09:00 2. ΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (γραφεία, συρταροθήκες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΚΑΕ 9347)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΚΑΕ 9347) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15002/719762 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΚΩΞΕ-ΘΩΑ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΖΚΩΞΕ-ΘΩΑ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, 29-4 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΡ. ΑΠΟΦ. : 280 Αρµόδιος υπάλληλος. Παλαιολόγος Tηλ επικοινωνίας 2132020244 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 29 / 06 / 2015. βρεφονηπιακού σταθμού

Ηράκλειο, 29 / 06 / 2015. βρεφονηπιακού σταθμού Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηράκλειο, 29 / 06 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Περιλαµβάνονται αναλυτικά

Περιλαµβάνονται αναλυτικά Τώρα µπορείτε να αποκτήσετε µία Κουζίνα Πλαίσιο µε έκπτωση 40% ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ : 180 ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ (από 300 /µέτρο) Στην τιµή περιλαµβάνονται η µεταφορά και η τοποθέτηση εντός Αττικής. Ερχόµαστε σπίτι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΕΠΙΠΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΕΠΙΠΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, Μάρτιος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επίπλωση γραφειακών χώρων της Υπηρεσίας Γραφείων Βουλευτών του επί της οδού Μητροπόλεως 1 κτιρίου της Βουλής, σύμφωνα με τις λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002815356 2015-06-02

15SYMV002815356 2015-06-02 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26ης Οκτωβρίου 1-3 Τ.Κ.54626 Πληρ.: Πέτρος Κοταμανίδης Τηλέφωνο: 2310 507454 Φαξ: 2310 541848 E-mail : efetthess.egr@gmail.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το παρόν Υποέργο 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» αφορά στην προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση καθισμάτων θεάτρου και αναμονής, καθώς και την προμήθεια και μεταφορά συμπληρωματικών επίπλων στο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ: Δημοτικό κτίριο Ανδρόγεω 2 Τηλ.: 2810 399-214 FAX: 2810 280-780 ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. 3. Αναλυτική περιγραφή των ειδών Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ. 3.1. Καθίσµατα 3.1.1 Κάθισµα θεάτρου

Α.1. 3. Αναλυτική περιγραφή των ειδών Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ. 3.1. Καθίσµατα 3.1.1 Κάθισµα θεάτρου 3. Αναλυτική περιγραφή των ειδών Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 3.1. Καθίσµατα 3.1.1 Κάθισµα θεάτρου Είδος: Κάθισµα θεάτρου Κωδικός αριθµός είδους 1 Ποσότητα: 281 τεµάχια Α.1 Περιγραφή καθίσµατος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707945 2015-04-15

15PROC002707945 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 7ΗΜ3Ω1Ρ-5Χ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 15/04/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/32702 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 74/12)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 74/12) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:Προμηθειών Πληροφορίες: Α. Μέξιας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ-FAX:2103381138 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 74/12)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002836135 2015-06-10

15PROC002836135 2015-06-10 Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ήµος Λήµνου Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τηλέφωνο: 2254350015 FAX : 2254050050 Ηλεκτ. ιεύθυνση: www.limnos.gov.gr Μύρινα, 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: 8223 Θέµα: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Συντήρησης σχολικών & δημοτικών κτιρίων

ΤΜΗΜΑ : Συντήρησης σχολικών & δημοτικών κτιρίων Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Έν ω σ η Ε υ ρ ω π α ϊ κ ό Κ ο ι ν ω ν ι κ ό Τ α μ ε ί ο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηράκλειο, 21 / 01 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ 1130.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή ξύλινων ερµαρίων, ιµατιοθηκών και πάγκων καθώς επίσης και την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013-2014. Συνιστώμενος τιμοκατάλογος / Ελλάδα Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ Ισχύει από 01-09-2013

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013-2014. Συνιστώμενος τιμοκατάλογος / Ελλάδα Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ Ισχύει από 01-09-2013 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013-2014 Συνιστώμενος τιμοκατάλογος / Ελλάδα Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ Ισχύει από 01-09-2013 ΕΓΓΥΗΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ελεγμένα ως προς την ασφάλεια Τα έπιπλα FLEXA κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.16/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 39313000-9 )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.16/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 39313000-9 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoϋπ :59009.25 περ. Φ.Π.Α 23%. Πηγή : Ιδίοι Πόροι

Πρoϋπ :59009.25 περ. Φ.Π.Α 23%. Πηγή : Ιδίοι Πόροι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια: «Έπιπλα, σκεύη» Φορέας : ήµος ιονύσου Πρoϋπ :59009.25 περ. Φ.Π.Α 23%. Πηγή : Ιδίοι Πόροι ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 19 / 2012 ΦΟΡΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τµήµα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, ιπλ. Χηµικός Μηχανικός Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4870 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 2010 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προµήθεια κάδων απορριµµάτων για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013-2014 FLEXA White. Συνιστώμενος τιμοκατάλογος / Ελλάδα Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ Ισχύει από 01-08-2014. www.flexaworld.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013-2014 FLEXA White. Συνιστώμενος τιμοκατάλογος / Ελλάδα Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ Ισχύει από 01-08-2014. www.flexaworld. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013-2014 FLEXA White Συνιστώμενος τιμοκατάλογος Ελλάδα Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ Ισχύει από 01-08-2014 www.flexaworld.com ΕΓΓΥΗΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ελεγμένα ως προς την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6900mm Απαιτούμενος χώρος 10150Χ10500mm Μήκος 8000mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1550 mm Ύψος

Διαβάστε περισσότερα

διοικητικής μεταρρύθμισης της Γενικής Γραμματείας ισότητας. επιχειρησιακό πρόγραμμα διοικητικής μεταρρύθμισης της Γενικής Γραμματείας ισότητας.

διοικητικής μεταρρύθμισης της Γενικής Γραμματείας ισότητας. επιχειρησιακό πρόγραμμα διοικητικής μεταρρύθμισης της Γενικής Γραμματείας ισότητας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» για το Δήμο Ρόδου με τίτλο «Ανάπτυξη Δομών

Διαβάστε περισσότερα

Πτυσσόμενα Έπιπλα & Προτάσεις Ύπνου

Πτυσσόμενα Έπιπλα & Προτάσεις Ύπνου Κεντρική Έκθεση Εργοστάσιο 23o Χλμ Αθηνών- Λαυρίου, Κορωπί Fax: 210 6627062 Τηλ.: 210 6020381, 2, 3 info@xdesign.gr Αθήνα-Μέτς Κρυονέρι Αγ. Ιωάννης-Ρέντη Καλλιμάρμαρο 120 Εν. Εργοστάσια 120 Εν. Εργοστάσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2515 /21.05.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2515 /21.05.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2515 /21.05.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν.4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 15629 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε διάθεση Χαρείτε το σπίτι σας!! Με απίθανες τιμές και μεγάλες προσφορές ΜΟΝΟ... στα Home-Plus stores!! MYΛΩNAΣ

Αλλάξτε διάθεση Χαρείτε το σπίτι σας!! Με απίθανες τιμές και μεγάλες προσφορές ΜΟΝΟ... στα Home-Plus stores!! MYΛΩNAΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2011-2012 260x160χ85εκ. 399 Σαλόνι καναπές-γωνία σχ. LORA Αλλάξτε διάθεση Χαρείτε το σπίτι σας!! Με απίθανες τιμές και μεγάλες προσφορές... στα Home-Plus stores!! MYΛΩNAΣ ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία Κυψέλης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικά πλεκτά ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΤΙΜΗ ΣΕΤ

Μεταλλικά πλεκτά ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΤΙΜΗ ΣΕΤ Μεταλλικά πλεκτά ΤΙΜΗ ΣΕΤ 660 ΚΩΔ.: 201061 WICKER ΚΑΦΕ 660 Καναπές 131χ69χ79 εκ. ύψος Πολυθρόνα 73x69x79 εκ. ύψος Τραπεζάκι 92x50x39 εκ. ύψος Μαξιλάρια μόνο κάθισμα ΚΡΕΜ Πλαίσιο μεταλλικό ΤΙΜΗ ΣΕΤ 630

Διαβάστε περισσότερα

Fit System, σύστημα αυτοεξυπηρέτησης

Fit System, σύστημα αυτοεξυπηρέτησης Fit System, σύστημα αυτοεξυπηρέτησης electrolux fit system 3 Νέο Fit System: Μια προσαρμόσιμη και λειτουργική λύση για τις δικές σας εγκαταστάσεις Καφετέριες και εστιατόρια: Ιδανικό για μικρούς χώρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CATERING ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CATERING ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞΙΩΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CATERING ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞΙΩΣΕΩΝ ΦΟΥΡΝΟΙ CONVECTION - ECO FAN ΦΟΥΡΝΟΙ AIR - O - STEAM Φούρνος κυκλοθερμικός (Convection-Eco Fan) Κυκλοθερμικός φούρνος αερίου ή ηλεκτρικός, κατά πλάτος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελ. Συντελεστές ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ Μουσειογραφικής ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Μελέτης (ΕΕ) Εφαρμογής Ομάδα Μελέτης ΜΕΛΤ. Έλενα Μελίδη Αν. Προϊσταμένη Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης- Αρχαιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της μεταστέγασης του ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της μεταστέγασης του ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 10/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ FAX: 24210-23492. 100 mm

ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ FAX: 24210-23492. 100 mm ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος, 24-10-2012 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Μικρασιατών 81 Ταχ. Κωδικας: 38333 Πληροφορίες: Θύµιος Μισοκέφαλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης /νση: Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης, 73135, Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300, www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Δ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2014-2015. Συνιστώμενος τιμοκατάλογος / Ελλάδα Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ Ισχύει από 01-08-2014. www.flexaworld.

Τιμοκατάλογος 2014-2015. Συνιστώμενος τιμοκατάλογος / Ελλάδα Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ Ισχύει από 01-08-2014. www.flexaworld. Τιμοκατάλογος 2014-2015 Συνιστώμενος τιμοκατάλογος Ελλάδα Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ Ισχύει από 01-08-2014 www.flexaworld.com Εγγυηση, ασφαλεια & ποιοτητα Ελεγμένα ως προς την ασφάλεια Τα έπιπλα FLEXA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Αρ. Πρόσκλησης 1/2015)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Αρ. Πρόσκλησης 1/2015) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 30/03/2015 Α.Π.: 1774 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του (Αρ. Πρόσκλησης 1/2015) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τμήμα Λειτουργίας Εγκαταστάσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΤΗΤΑΣ BIOMHXANIKA ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΛΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ### 65 KG 2,60 169,00 ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ.ΓΑΛΒ.Μ8 0 100 ΤΕΜ 3,80 0,00 ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ.ΓΑΛΒ.Μ6 Χ40-60- 80-10-120-140 ### 55 100 ΤΕΜ 20,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ PC INTEL (Κωδικός: 1)...2 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Κωδικός: 27)...4 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ (DIGITAL VIDEOPROJECTOR ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ) - (Κωδικός:

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντα εντοιχισμένης κoυζίνας & μπάνιου γάντζοι πάνελ διαμορφωμένα σύρματα ειδικές συρμάτινες κατασκευές

προϊόντα εντοιχισμένης κoυζίνας & μπάνιου γάντζοι πάνελ διαμορφωμένα σύρματα ειδικές συρμάτινες κατασκευές προϊόντα εντοιχισμένης κoυζίνας & μπάνιου γάντζοι πάνελ διαμορφωμένα σύρματα ειδικές συρμάτινες κατασκευές 1 Επειδή όλα ξεκινούν από την πρώτη ύλη... Η προμήθεια πρώτων υλών γίνεται από τους μεγαλύτερους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1500,00 5 ΚΑΝΑΠΕΣ ΙΘΕΣΙΟΣ ΤΕΜ 4 350,00 1400,00 6 ΚΑΝΑΠΕΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ ΤΕΜ 4 500,00 2000,00 7 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΤΕΜ 6 120,00 720,00

ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1500,00 5 ΚΑΝΑΠΕΣ ΙΘΕΣΙΟΣ ΤΕΜ 4 350,00 1400,00 6 ΚΑΝΑΠΕΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ ΤΕΜ 4 500,00 2000,00 7 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΤΕΜ 6 120,00 720,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥ ΠΑΙ ΟΠΟΛΗΣ" ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΥΟ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙ ΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ. : ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ν/Γ ΚΩΔΙΚΟΙ : 39132200-8 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : Α/θμια Εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ. : ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ν/Γ ΚΩΔΙΚΟΙ : 39132200-8 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : Α/θμια Εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ : ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ν/Γ ΚΩΔΙΚΟΙ : 39132200-8 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : Α/θμια Εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία) 1/5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ν/Γ (Σχέδια : Ξ-ΒΠΝΓ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΤΗΡΙΩΝ - INFO

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΤΗΡΙΩΝ - INFO 1 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 21.AAA.00611 ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΓΚΡΙ 10 21.AAA.00023 ΚΑΘΙΣΜΑ JODI ΜΑΥΡΟ 20 21.AAA.00026 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ LIZA ΤΑΜΠΑ 25 21.AAA.00027 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ LIZA ΜΠΛΕ 25 21.AAA.00008

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Ηρακλείου επί της Λουδοβίκου Παστέρ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Ηρακλείου επί της Λουδοβίκου Παστέρ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 13 / 07 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώστε το σπίτι σας... αλλάξτε τη διάθεσή σας...

Ανανεώστε το σπίτι σας... αλλάξτε τη διάθεσή σας... ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012-2013 ΑΠΟ 249 199 Τριθέσιος καναπές - κρεβάτι σχ. ΕLEGANTE με αποθηκευτικό χώρο και ευρωπαϊκό μηχανισμό click-clack 2 χρόνια εγγύηση Ανανεώστε το σπίτι σας... αλλάξτε τη διάθεσή σας... στα

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση!

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εγγύηση 5 χρόνια Δοχείων ΖΝΧ & Αποθήκευσης ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 80L 2000L o Μονής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ I

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ I 34 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Εξωτερική σκίαση Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Model 90ZEP, 90ZMP Συστήματα σκίασης περιστεφούμενων και ανυψούμενων οριζόντιων εξωτερικών περσίδων αλουμινίου, χειροκίνησης και ηλεκτροκίνησης. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» CPV 39000000-2, 30213000-5

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» CPV 39000000-2, 30213000-5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» Ο Δήμαρχος Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο Προµήθειας Αυτή η τεχνική προδιαγραφή αφορά την προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς και δαπέδων ασφαλείας που θα τοποθετηθούν στις παιδικές χαρές που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός συνεργείου

Εξοπλισμός συνεργείου Εργονομία UNIOR προστατέψτε τα χέρια σας Εξοπλισμός συνεργείου Εργαλειοφορείς Πάγκοι εργασίας Εργαλειοθήκες Εργαλειοθήκες Ντουλάπια Ερμάρια ιματιοθήκης Καθαρή αποθήκευση του εργαλείου Ο εξοπλισμός συνεργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΑΠΕΖΟΘΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ. Ενενήντα πέντε (95) σετ διθέσιων τραπεζοθρανίων τύπου λυκείου με αντίστοιχα καθίσματα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΑΠΕΖΟΘΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ. Ενενήντα πέντε (95) σετ διθέσιων τραπεζοθρανίων τύπου λυκείου με αντίστοιχα καθίσματα. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΑΠΕΖΟΘΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ενενήντα πέντε (95) σετ διθέσιων τραπεζοθρανίων τύπου λυκείου με αντίστοιχα καθίσματα. ΓENIKA Τα τραπεζoθρανία είναι διθέσια και αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

HIGH GLOSS ALVIC(ΙΣΠΑΝΙΑΣ) ΕΓΧΡΩΜΟ

HIGH GLOSS ALVIC(ΙΣΠΑΝΙΑΣ) ΕΓΧΡΩΜΟ H.P.L. HIGH GLOSS 30 35 40 45 50 60 90 12 6,50 7,22 7,51 8,09 8,72 9,86 14,28 15 7,00 7,93 8,25 8,92 9,64 10,94 15,82 20 8,00 9,11 9,51 10,31 11,17 12,73 17,72 25 9,00 10,30 10,76 11,91 12,69 14,51 20,95

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταινίες Χαρτοταινίες

Ταινίες Χαρτοταινίες ality by Mentor MENTOR ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 5558 5559/1 5557 5559 5556 19 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm 96 τεμ. 72 τεμ. 60 τεμ. 48 τεμ. 36 τεμ. Υψηλής ποιότητας PROFESSIONAL Αφαιρείται εύκολα και

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Αγίου Πέτρου 9 Τ.Θ.46550, 136-10 Αχαρναί Τηλ.: 210.25.80.590 210.25.80.591 Fax: 210.25.26.768

Λεωφ. Αγίου Πέτρου 9 Τ.Θ.46550, 136-10 Αχαρναί Τηλ.: 210.25.80.590 210.25.80.591 Fax: 210.25.26.768 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - Σειρά «ORIGINAL Γενικά Χαρακτηριστικά Οι ανοξείδωτοι απορριµµατοδέκτες ανακύκλωσης σειράς ORIGINAL αποτελεί την κλασική σειρά µε µεγάλο αριθµό εγκατεστηµένων κάδων. Είναι κατασκευασµένοι

Διαβάστε περισσότερα

PDF Compressor Pro ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΑΝΗ Ο.Ε. Κατάλογος Προϊόντων ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

PDF Compressor Pro ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΑΝΗ Ο.Ε. Κατάλογος Προϊόντων ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΑΝΗ Ο.Ε. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ εταιρικό προφίλ Η εταιρεία μας Αφοί Στεφανή O.E. ξεκίνησε τη δραστηριότητα της το 1991, με αντικείμενο τις ανοξείδωτες κατασκευές για

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015. Ειδος A/A

Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015. Ειδος A/A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ( ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2015 & ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ) Π Ρ ΟΣ Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Blast Chillers - 10/15 κιλών

Blast Chillers - 10/15 κιλών Ταχυψύξη (chilling) σημαίνει να φτάνει η θερμοκρασία του φαγητού από τους +90ºC στους +3 C σε σύντομο χρόνο, ώστε να μην αναπτύσσονται βακτηρίδια. Οι ταχυψύκτες της Electrolux μειώνουν τη θερμοκρασία από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΑΣΚ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση χώρου πωλητηρίου ΤΑΠ σε υφιστάμενο κτήριο στον Αρχαιολογικό Χώρο Φιλίππων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σε κτήριο που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ...

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ... ...8 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10...13 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ...17 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ www.expert-tool.com 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μικρασιατών 81- Μακρυνίτσης Ταχ.Κώδικας: 38333 Πληροφορίες: Αποστολία Σόφη Τηλέφωνο: 2421094180 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΓΝΙΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΓΝΙΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΙΑ Νο101 ΙΣΙΑ Νο102 ΛΟΞΗ Νο103

ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΓΝΙΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΓΝΙΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΙΑ Νο101 ΙΣΙΑ Νο102 ΛΟΞΗ Νο103 ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΓΝΙΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΓΝΙΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΙΑ Νο101 ΙΣΙΑ Νο102 ΛΟΞΗ Νο103 ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΓΝΙΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΙΣΙΑ Νο104 ΙΣΙΑ Νο105 ΣΑΡΩΣΤΡΑ Νο113 ΣΚΟΥΠΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΣΚΟΥΠΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΣΚΟΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικά περβάζια διατομής: 12m x 55mm. Εξωτερικά αρμοκάλυπτρα διατομής: 12mm x 35mm.

Εσωτερικά περβάζια διατομής: 12m x 55mm. Εξωτερικά αρμοκάλυπτρα διατομής: 12mm x 35mm. l l l Ξυλεία: ΜΕΡΑΝΤΙ αντικολλητό ή ΝΙΑΓΚΟΝ, ξηραμένο σε 11-13 βαθμούς υγρασίας. Κάσα & φύλλο διατομής: 68mm x 84mm. Μηχανισμοί: SIEGENIA, τύπος Ε-Look, ανοιγόμενης και ανακλινόμενης λειτουργίας με αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΑΦΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΑΦΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20/01/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, στο πλαίσιο του έργου Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ. 1. Κουζίνα αερίου αποτελούμενη από τέσσερις εστίες αερίου και φούρνο αερίου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ. 1. Κουζίνα αερίου αποτελούμενη από τέσσερις εστίες αερίου και φούρνο αερίου. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ 1. Κουζίνα αερίου αποτελούμενη από τέσσερις εστίες αερίου και φούρνο αερίου. Τεμάχια δύο (2). Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 5.800,00 Ενδεικτική

Διαβάστε περισσότερα

Εξαεριστήρες. Εξαεριστήρες Περσίδες. Περσίδες. Made in EU. Είδη θέρμανσης. long life systems

Εξαεριστήρες. Εξαεριστήρες Περσίδες. Περσίδες. Made in EU. Είδη θέρμανσης. long life systems Περσίδες long life systems Made in EU. Είδη θέρμανσης Περσίδες ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΛΕΥΚΟΙ Στροφές MAX ισχύς Διάμετρος ΕΞ-6912 ΕΞ-7667 Τετράγωνος λευκός με σχάρα Στρόγγυλος λευκός με σχάρα 20 20 ΕΞ-0330

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΟΘΕΡΜ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 1

ΗΛΙΟΘΕΡΜ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 1 www.iliothern.com ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ 3 Ο χλμ Ε.Ο. Αγρινίου Καρπενησίου, ΑΓΡΙΝΙΟ - Τ.Κ.: 30100 Τηλ: 26410 33811 - Fax: 26410 29006 Κιν: 6948 616676 www.iliotherm.com info@iliotherm.com Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - Τα προαναφερόµενα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

KENZIE ANASTASIA XANTHI. *** New models coming in 2015 @ VIOLET GREY VIOLET OAK. http://www.nadokidz.com

KENZIE ANASTASIA XANTHI. *** New models coming in 2015 @ VIOLET GREY VIOLET OAK. http://www.nadokidz.com ANASTASIA Στη NADO, πρωταρχικός στόχος είναι ο σχεδιασμός και η δημιουργία διαχρονικών βρεφικών επίπλων που θα ξεχωρίζουν για την απλότητα, την εύκολη συναρμολόγηση και την σχέση ποιότητας-τιμής. Όλα μας

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003062461 2015-09-18

15REQ003062461 2015-09-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αµπελόκηποι ΙΕΥ/ΝΣΗ : /νση Κοινωνικής Προστασίας- Αµπελόκηποι 18/09/2015 Παιδείας Αθλητισµού Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ C, D KAI G. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΣΕ ΆΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ C, D KAI G. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΣΕ ΆΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ C, D KAI G. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΣΕ ΆΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ 1 ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΒΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 2 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 100% ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΙΤΡΑ 100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 17 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Καταλόγου. Καζανάκια

Προϊόντα Καταλόγου. Καζανάκια Προϊόντα Καταλόγου Καζανάκια 46005 Καζανάκι NHPEAΣ. Αντοχή: Ειδικό για προστασία από τον ήλιο. ιάρκεια: Μηχανισμός αέρος από. Μειωμένο θόρυβο. Μηχανισμός και φλοτέρ. Ποιότητα κατασκευής. ιατίθεται με όλα

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801, 30-7332.901. 40 LIT τεμ. 50. 35 LIT τεμ.

Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801, 30-7332.901. 40 LIT τεμ. 50. 35 LIT τεμ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΈΡΓΟ: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για κοινοχρήστους χώρους Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801,

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

υποδοχή & δωμάτια Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε τη συλλογή μας σε εξοπλισμό για την υποδοχή, τους κοινόχρηστους χώρους, τα δωμάτια και τις

υποδοχή & δωμάτια Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε τη συλλογή μας σε εξοπλισμό για την υποδοχή, τους κοινόχρηστους χώρους, τα δωμάτια και τις & δωμάτια Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε τη συλλογή μας σε εξοπλισμό για την υποδοχή, τους κοινόχρηστους χώρους, τα δωμάτια και τις τουαλέτες ξενοδοχείων. Παράλληλα περιλάβαμε και μια ικανή συλλογή μικροσυσκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια οχήματος (4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Κ. Ζάχος ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

Γεώργιος Κ. Ζάχος ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Γεώργιος Κ. Ζάχος ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2001 ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Το ΤΕΙ Λαµίας έχει ανεγείρει ένα σύγχρονο κτίριο στο οποίο µπορεί να αναπτύξει µια σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ RIO.. 3 GLAMOUR.. 7 MATRIX. 11 STATUS. 15 CLASSIC. 19 KYKLOS. 27

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ RIO.. 3 GLAMOUR.. 7 MATRIX. 11 STATUS. 15 CLASSIC. 19 KYKLOS. 27 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. RIO.. 3 FX. 5 GLAMOUR.. 7 LINK 9 MATRIX. 11 PINK 13 STATUS. 15 MASTER 17 CLASSIC. 19 STIL. 21 FOCUS 23 DAK. 25 KYKLOS. 27 BIK 29 MAX 31 VEGA 32 Ε ρ γ ο σ τ ά σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα