LEXIGRAF DEVELOPMENT OF ΑΝ AUTOMATED MUL filingual LEXICOGRAPHY DESKTOP PUBLISHING TOOL SUMMARY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LEXIGRAF DEVELOPMENT OF ΑΝ AUTOMATED MUL filingual LEXICOGRAPHY DESKTOP PUBLISHING TOOL SUMMARY"

Transcript

1 LEXGRAF ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΟ DESKTOP PUBLSHNG Γιάννης Χατζόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πλατφόρμα λογισμικού LeχiGraf αναπτύχθηκε υπό τα MS WNDOWS για να αυτοματοποιήσει τη σύνταξη πολύγλωσσων και δίγλωσσων έντυπων λεξικών ορολογίας. Μπορεί να υποστηρίξει 2-8 γλώσσες ταυτοχρόνως (single byte σετ χαρακτήρων για την 16bit έκδοση, UNCODE υπό ανάπτυξη για την 32bit). Λειτουργεί ως ενοποιημένο περιβάλλον διαχείρισης πολυγλωσσικής ορολογίας και aυτοματοποιημένου desktop publishing. Προσφέρει άμεση μετάβαση από την πρωτογενή συλλογή ορολογίας προς την τυπογραφική πρέσα ή ενδιαμέσως προς πλατφόρμες ηλεκτρονικών λεξικών ορολογίας (CD-ROM). Τα έντυπα πολυγλωσσικό λεξικά ορολογίας που παράγει το LexiGraf υλοποιούνται με την τεχνική του ευρετηρίου όρων. Με συνδυασμούς των διαθέσιμων γλωσσών ανά ζεύγη, αυτομάτως προκύπτουν δίγλωσσα λεξικά ορολογίας. Λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ, συνδυαστικά με δημοφιλή πακέτα επιτραπέζιων εκδοτικών συστημάτων (πχ. Ouark-Xpress) κατά το πρότυπο διασύνδεσης ΧΤΑGΙ RTF. Μπορεί, όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες. να δεχθεί είσοδο λεξιλογικής πληροφορίας από λογισμικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR). Η ανάmuξη του LexiGra1 πραγματοποιήθηκε για να καλυφθούν οι μηχανογραφικές ανάγκες του Γενικού Τμήματος Ξένων Γλωσσών του ΑΠΘ κατά την εκπόνηση ενός τετράγλωσσου λεξικού ορολογίας θετικών επιστημών (Αγγλ/ Γαλλι' Γερμ/ Ελλην όρων/ γλώσσα) + 9 δίγλωσσων λεξικών (επιλεγμένοι συνδυασμοί των παραπάνω γλωσσών ανά ζεύγη) + δευτερογενής ηλεκτρονική έκδοση του τετράγλωσσου λεξικού. URL LEXGRAF DEVELOPMENT OF ΑΝ AUTOMATED MUL filngual LEXCOGRAPHY DESKTOP PUBLSHNG TOOL Yiannis Hatzopoulos SUMMARY The LexiGraf software base has been deνe\oped under MS Windows to assist the creation of multilingual and bilίngua\ terminology dιctionaries in print. Any language combination sυpported by MS WindowsTM can be accommodated to a maximum of Β \anguages (sing\e byte language sets on\y for the 16bit νersion LexiGraf, Unicode 32bΙt νersion under development). The system offers direct transition from the terminology collection to the printing press; proνides termino\ogy management services, LAN use and excellent quality output to typesetters for subsequent printing press reproduction. Multilingual dictionaries pτoduced by LexiGraf deploy a term reference index technique, 59

2 whίch allows their direct implementation in 2 volumes. regardless of requested number of languages By combining available languages into pairs bilingual dictionaries are automatically produced, ready for the printing press. Recently introduced features include process integration with OCR products for updating existing terminology resources and connectιon layers with popular DTP software products (X1ag/ATF protocol). The resulting database files can be utilised for electronic media publishing undertakings. Currently LexiGraf is being used in the Aristotle University- Thessalonikι Greece on a 4 language (Engl/ French/ German/Greek terms/ language) natural sciences dictionary + 9 bilιngual ones +- electronic versions. URL Keywords: Desktop publishing, multilingual lexicography. bilingual lexicography science termιnology, electronic dιctionaries Ο. ΑΝτι ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Ελληνική γλώσσα ομιλείται από ανθρώπους σε όλη τη γη. Λόγω του μικρού αυτού αριθμού, η πολυγλωσσική τεκμηρίωση της ελληνικής επιστημονικής ορολογίας είναι ανεπαρκής, παρότι οι ανάγκες επικοινωνίας της επιστημονικής μας κοινότητας σε ένα ανοικτό διεθνές περιβάλλον αυξάνονται καθημερινά. Η πλατφόρμα LexiGraf αναπτύχθηκε για να καλύψει τις ανάγκες μηχανογράφησης κατά την εκπόνηση ενός έντυπου τετράγλωσσου λεξικού ορολογίας θετικών επιστημών (Αγγλ/Γαλλ!Γερμ/Ελλην. '50,000 όρων/γλwσσα) στο Γενικό Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Α.Π.Θ. (κκ Στεπανιάν, Χαρσούλη, Ζάχου, Κωνσταντίνου τηλ fax ), μίας σειράς έντυπων δίγλωσσων λεξικwν ορολογίας, όπως προκύπτουν από συνδυασμούς των παραπάνω γλωσσών ανά ζεύγη, καθwς και μiας συνοδευτικής έκδοσης CD-ROM του τετράγλωσσου λεξικού. Το LexiGraf αναπτύχθηκε ως εξειδικευμένο εργαλείο διαχείρισης πολυγλωσσικών βάσεων ορολογίας και aυτοματοποιημένου Desktop publishing. ώστε να πραγματοποιηθεί η μετάβαση από την πρωτογενή συλλογή ορολογίας προς την τυπογραφική πρέσα ή δευτερογενώς προς το πιεστήριο CD-ROM με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Κατά την ανάmυξη λήφθηκε μέριμνα, ώστε το λογισμικό να είναι σε θέση να καλύψει μελλοντικές ανάγκες (πρόσθετες γλώσσες, νέες προδιαγραφές σελιδοποίησης, ανοικτή διασύνδεση με άλλα πακέτα λογισμικού, εισαγωγή πληροφορίας από διάφορες πηγές, αξιοποίηση τεχνολογίας δικτύων κοκ) 60

3 Freπch lerπrπ.j. (3errrιan ιerιlnl35 (::! Ε J r,οrιγrι-ι~) ErtglιSh ΙerιΥΠ "- dιscιplιπe ci.:j..oe.ι~ιcξtιorι carrj Νο \ ' \ ~' -_-_ι_d_~o_~7_hy_d_)_ ---=-----;--10_24_--1 :oukιnent <m-... toιr~n_lielc: c/n1elle Stιoeπιung <f> 3reek ιemπι.3.< (~ ~-~ΓιΟnJ ΓΠ< :ι 1. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Το λεξιλογικό υλικό το οποίο κληθήκαμε να επεξεργαστούμε με το LexiGraf ήταν ήδη aποδελτιωμένο σε περίπου χειρόγραφες καρτέλες. Παρακάτω διακρίνουμε μία τυπική καρτέλα aποδελτίωσης με αγγλικό λήμμα + συνώνυμα, γνωστικό αντικείμενο, αύξοντα αριθμό, γαλλική μετάφραση + συνώνυμα, γερμανική μετάφραση + συνώνυμα, ελληνική μετάφραση + συνώνυμα. Γραμματικοί προσδιορισμοί συμπεριλαμβάνονταν όπου κρίθηκε αναγκαίο. Η γλώσσα κλειδί ήταν η αγγλική. Σκοπός μας ήταν να αναπτύξουμε ένα περιβάλλον λογισμικού, στο οποίο αφού τροφοδοτηθούν οι διαθέσιμοι ορολογικοί πόροι (termιnological resources) σε PCs με δακτυλογράφηση (data-entry) ή οποιονδήποτε άλλο ενδεδειγμένο τρόπο, να είμαστε σε θέση με το πάτημα ενός κουμπιού να ολοκληρώνουμε αυτομάτως τη διαδοχή των εργασιών: ταξινόμηση/ επεξεργασία/ σελιδοποίηση/ desktoρ-ρυblishing, ώστε να λαμβάνουμε χωρίς πρόσθετη εργασία έτοιμα προς μαζική αναπαραγωγή πολύγλωσσα και δίγλωσσα έντυπα λεξικά. Με μία παρόμοια διαδικασία οδηγούμαστε σε εφαρμογές ηλεκτρονικών λεξικών. Τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνονταν στην συγκεκριμένη συλλογή πολύγλωσσης ορολογίας ήταν τα ακόλουθα:

4 acoustics adνanced mathematics aerospace engineering algebra analytical chemistry analytical mathe-matics astronomy astrophysics t-- - atomic physics biochemistry calculus chemical engineering climatology communications computer science control systems ι-- crystallography electricity elec-tro-magnetism - electronics engineering fluid mechanics food engineering geochemistry geodesy geography geology ge-ometry -- geophysics hydrology inorganic chemistry mapping material technol-ogy mechanical engineerιng mechanics 1 metallurgy meteorology -- ι-- mineralogy mining eng1-neering - nuclear physics nucleonics -- oceanology optics ordnance organic chemistry paleobotany particle physics petroleum engineering petrology - physical chemistry --~---- plasma physics quantum mechanics relativity set theory solid state physics spectros-copy ---- statistical mechan ics statistics systems engi-neering thermodynamics vectoring - --~ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΑ ΛΕΞΙΚΑ ΜΕ EYPETHPA ΟΡΩΝ Η τεχνική του ευρετηρίου όρων αποτελεi την πλέον διαδεδομένη δομή σύνταξης έντυπων πολυγλωσσικών λεξικών ορολογiας. Εξαιρετικά δείγματα έχουν κυκλοφορήσει οι εταιρείες HatierTM, LongmanTM, ElseνierTM και LangenscheidtτM. Ανάλογα πολύγλωσσα λεξικά αποτελούνται από δύο διακριτά τμήματα/ τόμους. Στον πρώτο τόμο παρατίθενται οι μεταφράσεις των όρων σε όλες τις γλώσσες του λεξικού, ταξινομημένες ως προς την αντιστοιχία τους στη γλώσσα κλειδί. Κάθε όρος στην γλώσσα κλειδί 'διευθυνσιοδοτείται' μέσα στο πολύγλωσσο λεξικό με έναν ειδικό αλφάριθμο ή αύξοντα αριθμό. Ο δεύτερος τόμος του λεξικού περιέχει χωριστά ευρετήρια όρων για κάθε μία γλώσσα - πλην της γλώσσας κλειδιού - τα οποία παραπέμπουν στις καταχωρήσεις του πρώτου τόμου, χρησιμοποιώντας τον προαναφερθέντα αλφάριθμο. Η μεθοδολογία είναι εντελώς παρόμοια με την ύπαρξη ευρετηρίου όρων σε οποιοδήποτε βιβλίο, και μας επιτρέπει πρόσβαση από και προς οποιαδήποτε γλώσσα σε ένα συμπαγές τελικό έντυπο πρ6ίόν. Τα έντυπα πολύγλωσσα λεξικά ορολογiας, λόγω του τυπικά υψηλού τους κόστους απευθύνονται κυρίως σε επαγγελματiες μεταφραστές και βιβλιοθήκες. Στην περίπτωσή μας επιλέχθηκε από την πρώτη στιγμή να μορφοποιηθεί το διαθέσιμο λεξιλογικό υλικό και να κυκλοφορήσει στην αγορά ως έντυπο πολύγλωσσο λεξικό για τους ακόλουθους λόγους: 62

5 Χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες των σύγχρονων Η/Υ, προϋπολογίσθηκε ότι το λεξικογραφικό υλικό θο έφτανε στον καταναλωτή σε έντυπη μορφή με μία λιανική τιμή που δεν θα ξεπερνούσε κατά πολύ το κόστος φωτοαντιγραφής του. ΑΙprιaπιιrrιeπ.-::: / "'"χ Multllingual dictionary - Volume Α1 Μ Μ12 Z7U Freπcι-;,retiJΓeη,;e.\'"JdeX Volume 11 Ήταν αναμενόμενο ότι πολλοί από τους ενδιαφερόμενους λαθροαντιγραφείς, λόγω και του μεγάλου μεγέθους της έντυπης έκδοσης(' 1500 σελ.) δεν θα είχαν σοβαρό λόγο να προτιμήσουν την φωτοαντιγραφή από τη νόμιμη αγορά. Στην περίπτωση αρχικής κυκλοφορίας των λεξικών σε CD-ROM, το κόστος της πειρατικής αναπαραγωγής θα ήταν μόλις το 10 15% της λιανικής τιμής, οπότε θα υπήρχε ισχυρότατο πρόβλημα απώλειας εσόδων για τον εκδότη. Τα έντυπα λεξικά αρκετά συχνά προτιμώνται από βιβλιοθήκες, έναντι των CD-ROM λόγω του ότι δεν απαιτούν Η/Υ για τη χρήση τους. Άρα είναι προφανές ότι τα λεξικά σε CD-ROM και τα έντυπα πολύγλωσσα λεξικά, είναι δύο διαφορετικά προϊόντα, τα οποία έχουν τη δική τους ξεχωριατrj θέση στην αγορά μας. Γι αυτούς τους λόγους, οι χρήστες του LexιGraf επέλεξαν να προηγηθεί η κυκλοφορία του υλικού τους σε έντυπη μορφή και στη συνέχεια σε ηλεκτρονική. 63

6 3. ΔΙΓΛΩΣΣΑ ΛΕΞΙΚΑ Συνδυάζοντας ο Η/Υ τις διαθέσιμες γλώσσες ανά ζεύγη, μπορεί αυτομάτως να δημιουργήσει δίγλωσσα έντυπα λεξικά ορολογίας. Αν κατά την υλοποίηση ομαδοποιηθούν οι όροι σύμφωνα με τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία ανήκουν, μπορούν να υλοποιηθούν έντυπα δίγλωσσα λεξικά συγκεκριμένων επιστημονικών κλάδων μέσα από μία ανομοιογενή συλλογή πολυγλωσσικής ορολογίας. (πχ ελληνο - γαλλικό λεξικό μαθηματικών, ελληνο -αγγλικό φυσικής κοκ). Αυτά τα είδη των λεξικών, λόγω της χαμηλής τους τιμής, της ευκολίας και της ταχύτητας υλοποίησης εμφανίζουν ιδιαίτερα θετικές δυνατότητες απορρόφησης από την αγορά μας. 4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Καθώς η αγορά των ηλεκτρονικών εκδόσεων ωριμάζει σταδιακά και στην Ελλάδα- με παρόλληλη εξέλιξη της τεχνολογίας προστασίας κατά της παράνομης αντιγραφής CD ROM - δημιουργείται αυξανόμενο εμπορικό ενδιαφέρον για την κυκλοφορία CD-ROM πολύγλωσσων λεξικών ορολογίας, απευθυνόμενων στο γενικό επιστημονικό κοινό. Ανταποκρινόμενο στις εξελίξεις. το LexiGraf υποστηρίζει τη μεταφορά των πολύγλωσσων δεδομένων ορολογίας του σε οποιαδήποτε από τις μηχανές (software engιnes) δημιουργίας ηλεκτρονικών λεξικών που κυκλοφορούν στη διεθνή αγορά. Ταυτοχρόνως, τα ίδια αυτό λεξιλογικά δεδομένα μπορούν να αξιοποιηθούν για τον εμπλουτισμό γνωσιολογικών βάσεων δεδομένων σε εφαρμογές αυτόματης ή επιβοηθούμενης μετόφρασης (translation memory software). δημιουργώντας πρόσθετα έσοδα για τους ιδιοκτήτες των δεδομένων ορολογίας. 5. Η ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣτΟ LEXGRAF Η ροή εργασιών στο LexiGraf χωρίζεται σε τρία διακριτά στάδια: Είσοδος πολυγλωσσικής ορολογίας στο σύστημα Επεξεργασία Εξοδος επεξεργασμένης ορολογίας προς περιφερειακές συσκευές ή προς άλλα πακέτα λογισμικού. Η ορολογία εισέρχεται στο σύστημα με διάφορους τρόπους, ενδεχομένως χρησιμοποιώντας υφιστόμενες ηλεκτρονικές συλλογές πολύγλωσσης ορολογίας, ομάδες δακτυλογρόφων (data entry oρerators). ή με εισαγωγή πληροφορίας χρησιμοποιώντας μηχανισμούς οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων OCR από ήδη υπάρχοντα έντυπα λεξικά. Η τελευταία αυτή δυνατότητα εξαρτάται καθοριστικά από την ικανότητα του εκάστοτε χρησιμοποιούμενου πακέτου OCR να επεξεργαστεί την

7 1 Αφού πραγματοποιηθεί η είσοδος λεξιλογικής πληροφορίας στο LexiGraf, από εκεί και πέρα στο σύστημα το ίδιο επεξεργάζεται, ταξινομεί και μορφοποιεί το υλικό προς πολύγλωσσο ή δίγλωσσα έντυπα λεξικά μέσα σε λίγα λεπτά. τ ο αποτέλεσμα της επεξεργασίας είναι αρχεία Η/Υ, κωδικοποιημένα κατά Χtag ή RτF. τα οποία περιέχουν σελιδοποιημένο το υλικό μας, αναγνώσιμο από λογισμικό Desktop Pυblishing, και στη συνέχεια άμεσα διαθέσιμο για φωτοστοιχειοθεσία σε ειδικές μηχανές φωτοστοιχειοθεσίας Postscripl. (Xtag είναι τύπος αρχείων του πακέτου DTP Oυark Xρress", de-facto πρότυπο στο χώρο του DTP, RΠ Rich Text Format είναι παρόμοια κωδικοποίηση της MίcrosottίM που υποστηρίζεται από πολλά πακέτα λογισμικού, τόσο σε WindowsTM/PC όσο και σε Macintosh"'). Scannedtε::xt iφπ Net-workof PCs Paperbased tι?lπiimlo,ύ collectiof'_ manualdata m>.ry LeriGraf Νο 1223 Ι1inera:Water HineL al~ιasse:r F.aurπi11era.: ( ι.:pto81 anguages) Uιsel"rlnter i ιι/ J ) ''yfesetting fijm oiictiona... ]' pages Χάρη σε αυτήν την προσέγγιση μπορούμε να προσθέσουμε οποιοδήποτε στοιχείο μέσα στο κείμενο των λεξικών μας (πχ εικόνες. σχεδιαγράμματα. τύπους οργανικής χημείας). να αλλciξουμε το στυλ σελιδοποίησης (layoυt) σε δευτερόλεπτα και να πραγματοποιήσουμε διορθώσεις ταχύτατα. Καθώς τα συστήματα MacintoshTM είναι το στάνταρντ στον εκδοτικό χώρο, τα δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν από την πλατφόρμα PC προς την πλατφόρμα Mac με ευκολία χάρη στα πρότυπα Xtag/RτF. 6. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤVΞΗΣ ΤΟΥ LEXGRAF Η έκδοση 2.1 και 2.2 του LexiGraf αναπτύχθηκε με την Turbo Pascal for Windows + Paradox Engine 3.01 της BorlandTM (16bil) υπό τα MS-WNDOWS. Οι λειτουργίες διαχείρισης βάσεων δεδομένων παρέχονται από το Paradox με την τεχνική file-sharing. Το σύστημα μπορεί να υποστηρίξει ως 20 χρήστες σε τοπικό δίκτυο. Υπό ανάπτυξη 65

8 βρίσκεται η έκδοση LexiGraf 3.0 (32bit) χρησιμοποιώντας την De/phi + Borland lnterbase. Είναι μία εφαρμογή client/serνer, η οποία υποστηρίζει UNCODE και έχει αυξημένες επιδόσεις σε σχέση με την 16bit έκδοση. Θα συνεργόζεται με SGML import fιlters, και θα προσφέρει μία αυτοματοποιημένη 'μηχανή' δημιουργίας τόσο έντυπων, όσο και ηλεκτρονικών λεξικών. 7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣτΟ LEXGRAF Το LexiGraf υποστηρίζει τρία βασικά επίπεδα πρόσβασης στο δίκτυο: 1. Data entry operator access-leνel 2. Lexicography administrator access-leνel 3. Support proνision access-leνel. Κατά την εξέλιξη του συγκεκριμένου project κατέστη προφανές ότι ήταν εξαιρετικά δαπανηρό και δύσκολο να προσληφθούν δακτυλογρόφοι (data-entry operators), οι οποίοι θα ήταν σε θέση να χειριστούν όλες τις γλώσσες που υποστήριζε το LeχiGraf ταυτοχρόνως. Ας μην ξεχνάμε ότι η πηγαία μας πληροφορία βρισκόταν aποδελτιωμένη σε χειρόγραφες καρτέλες, άρα έπρεπε να βασιστούμε στην ανθρώπινη εργασία για να τροφοδοτήσουμε το σύστημα με ορολογία. Γι' αυτό το λόγο το LeχiGraf χωρίστηκε σε τρία διακριτά τμήματα (modυ/es). DATA ΕΝΤRγ MODULE: Αυτόνομο κομμότι του LeχiGraf, το οποίο χειρίζονται οι δακτυλογράφοι-χειριστές (data-entry operators) του συστήματος. Μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα σε κάποιο απομακρυσμένο service bureau, off-line ή on-line σε τοπικό δίκτυο. Επιτρέπει στους δακτυλογράφους (data-entry operators) να δουλεύουν χωριστό την κάθε μία γλώσσα, ανεξόρτητα από τη συνολική εξέλιξη της δουλειάς των συναδέλφων τους. Αν δουλεύουμε το σύστημα off-lιne, τα λεξικογραφικά δεδομένα ενσωματώνονται με μεταφορές φακέλων/αρχείων σε κάποιο κεντρικό PC (remote leχicography serνer) σε τακτό χρονικά διαστήματα. Η προσέγγιση βοηθάει στη μείωση του κόστους εισαγωγής πληροφορίας στο σύστημα, διότι ο φόρτος εργασίας μπορεί να καταμεριστεί ισομερώς σε πολλούς operators, οι οποίοι μπορούν να δουλεύουν μία μόνο γλwσσα, σε διαφορετικούς χώρους και ώρες, χωρίς αυτό να δημιουργεί οποιοδήποτε πρόβλημα στην εξέλιξη του project. ΠRMNOLQGγ MPORT/EXPORT: Αυτόνομο κομμότι του LeχiGraf, το οποίο αναλαμβόνει τη μεταφορό πληροφορίας από και προς τον 'έξω' κόσμο (πχ. είσοδος από ηλεκτρονικές λίστες ορολογίας, διασύνδεση με λογισμικό OCR, αντίγραφα ασφαλείας (back-υp) των δεδομένων, εξαγωγή δεδομένων προς γεννήτριες εφαρμογές ηλεκτρονικών λεξικwν κοκ) 66

9 ,~;:ι,, - - l' Γ Ι' Nlti!Κt:~γας 1 r_~f)ι,&,[{_.~~σ MPT&\!b11f;' ~~_;,W(ι)',σιi\ν '_:ΛΖ.<_Φ::5:[i)nΗrμςς ι _ ιl jj ι - ι - itli" ' ~~~ c:1j;;~~ύij~~- A'{'{~LOCC ;,~~fl,"if,'::!: --:Ξ:ό-οcο~-c~όρος i "'<'Eli-~c [r_"''"~ ~ Ο> 'Π~ l ftλ'!'(:ρι ~ος ~ "' tf~"l"'"ί~~ _[i{oj:jukhj ηι;;ω:.ιι~.jιi)u ' ~~-~,;-J.\.JJ~-"'_ iηocn..αcrι:r: [πe_~~zdrις_ Γ~~-"-.Jι~--~Σ ;..ι_-~ίι~tt_;.l~~ f..flilmml~-~"fin _--:1 '!ο -- _ ~η::jc'!j'i-!'(j;'j'ίlμ~: ; -~-~a:~~~δ!~,jίj~ /::,όχιιμl{)χ: 6_~φ;1ς 1Γc;,i.)Jrκό.,.,,_65;«..~ iι:ih.\)oj[βc'ljηα. ~.; ' ΓVWG'lH(, J:"t":K i --;:~,r_;;;,s,;._~ --- ~'""-"'" ''"' 1-Δ~OCCiuώ~;._~c: -- :5n%.1ι:Είο\:~ζ _ Π{;)~cβ:~::irης Jlitr.:,"'-K3',): ΙΠ'>..,.f'-,.f\~Y'"'~N ΛihιΜ.v:,""-η:.ι~:ι _j -,,,, ~Ω ~~>i'j:~;ρμξ: ~-[~~j~>:r:.λf:i~if-!'0: 1 jδ:ι,;ι;"";t"''~ ' '""::;<(llqe AΞ.(J :5:ρi3'dlo:.!.; :ι"'" τ:::ιιο:._~.;;β~ίι.::τφ; \ 'Γιι-ΝΛΙV.-~Σ ~,r:"ml"'- Y[N\.~lh /~.'-ιi/!mj:~\' ;)~~ 1 ;?~J.::ι;~-:,1/\1; '_' li ' 1,/<>_:[i Q [χι-_./},(! -(~ΛΓ < ζ][<},--) Ίl,-~]{>,,11,~_Ι:~ ι\ 1 c :<ά!ρας ljlo~~~,;~ &...; ~ν. Μ~~μα 1---:---i ι Μ'~"' ι\ρος ~,~...:J;:yu'Ol{. Π.Ειtf.':;:,,,,ΙJ<'βήηοης J Γ ~ 'Ι~ΊΓΟΧ δ- ~~:;ι:..~όιjcsμος Ι.~~~rκτη;.-{j~g!)Ι.D-- / O"QJ1,iω,..,-jrμιol" ΓbJ~!Quώμαιί;- -~, δiχ'j:jo!ι~j~]-1:;.ιγ[j)οο;&:;,:ο:τ[ς lίhil'\rιζfi,1: E.:v,~~-:rr-ι~:<.oιr; Λ:-{'JίΜ~ζ-~~k'Ν LEXCOGRAPHY DTP MODULE: Κομμάτι του LexiGraf, το οποίο ολοκληρώνει την επεξεργασία DΤΡ/σελιδοποίησης των πολύγλωσσων και δίγλωσσων λεξικών μας. Παράγει αυτομάτως λεξικογραφικά αρχεία σελιδοποίησης, κωδικοποιημένα κατά XTAG/RτF, τα οποία μπορούν να διαβαστούν από επαγγελματικά επιτραπέζια εκδοτικά συστήματα (desktop pυblishing software). Από εκεί δημιουργούνται τα φιλμ φωτοστοιχειοθεσίας, τα οποία χρησιμοποιούνται για την τυπογραφική αναπαραγωγή των λεξικών μας. Μέσα στα λήμματα μας μπορούμε να συμπεριλάβουμε γραμματικούς προσδιορισμούς, χημικούς τύπους ή παρενθετικούς προσδιορισμούς. Όλη αυτή η πρόσθετη πληροφορία αναγνωρίζεται από το LeχιGraf αυτομάτως και δεν επηρεάζει την ορθή ταξινόμηση των λημμάτων σε όλες τις γλώσσες. Επιπλέον, στη φάση του aυτοματοποιημένου DTP, το LexiGraf αυτομάτως αλλάζει τη μορφή (tyρefacing/ style) των συγκεκριμένων προσδιορισμών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τμήματος DTP της εκδοτικής εταιρείας που αναλαμβάνει να κυκλοφορήσει τα λεξικά που προκύπτουν (παραμετροποίηση του DTP). Για την ταξινόμηση των λημμάτων, λόγω του μεταβλητού αριθμού γλωσσών που καλείται να χειριστεί το LexiGraf, δε χρησιμοποιήσαμε τις ρουτίνες ταξινόμησης του λειτουργικού συστήματος MS WindowsTM. Κάθε γλώσσα που υποστηρίζεται διαθέτει ένα εσωτερικό module κανόνων αλφαβήτισης/ ταξινόμησης, 67

10 Εξετάζοντας το πηγαίο λεξικογραφικό υλικό που κληθήκαμε να επεξεργαστούμε, έγινε αμέσως προφανές ότι υπήρχαν μεμονωμένοι όροι σε κάποιες από τις γλώσσες, οι οποίοι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως αδόκιμοι-επεξηγηματικοί (κυρίως στην ελληνική γλώσσα). Ανάλογη πληροφορία έχει θέση σε ένα πολύγλωσσο λεξικό ορολογίας ως ερμηνεία, αλλά όχι σε ένα πχ. ελληνο-αγγλικό λεξικό (οι αδόκιμοι όροι δεν ευρετηριάζονται). Γι' αυτό το λόγο λήφθηκε ειδική μέριμνα ώστε οι αδόκιμοι ή οι επεξηγηματικοί όροι να υπόκεινται σε κατάλληλους χειρισμούς αυτομάτως από το LexiGraf. Παράλληλα, στην περίπτωση που θα διαπιστώσει κάποιο κενό στην απόδοση μίας ερμηνείας σε μία γλώσσα, το λογισμικό μας αυτομάτως αποκρύπτει τη συγκεκριμένη πολύγλωσση ορολογική οντότητα από ένα πολύγλωσσο λεξικό (δε δικαιολογείται η ύπαρξη κενών αποδόσεων σε ένα πολύγλωσσο λεξικό). Η ίδια αυτή πληροφορία θα αξιοποιηθεί κατά τη σύνταξη ενός δίγλωσσου λεξικού, εφόσον το ζεύγος των εμπλεκόμενων γλωσσών είναι συμπληρωμένο, έστω αν οι υπόλοιπες γλώσσες είναι κενές. Ταυτοχρόνως, το LexiGraf μας προειδοποιεί για την ύπαρξη διπλοκαταχωρήσεων στην ορολογία μας, λαμβάνοντας υπόψιν και το γνωστικό αντικείμενο των όρων. 8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜ/ΟΥΡΓ/ΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ Η δημιουργία έντυπων λεξικών στο LexiGraf εμπεριέχει τα ακόλουθα στάδια: Εισαγωγή πολύγλωσσης ορολογίας στο σύστημα. Επεξεργασία και ταξινόμηση του υλικού από τους Η/Υ. Αποθήκευση των λεξικών (πολύγλωσσων και δίγλωσσων) στο σκληρό δίσκο του Η/Υ με μορφή proprietary μακροεντολών (L-Tags) Μετάφραση των L-Tags προς XTAGS/RΠ και τροφοδοσία του υλικού σε επαγγελματικά συστήματα DTP (με πλήρη παραμετροποίηση). Εκτύπωση των λεξικών μας σε high-end typesetters. Αφού τροφοδοτηθούν οι βάσεις δεδομένων του LexiGraf με πολυγλωσσική ορολογία, το λογισμικό μας σαρώνει τα περιεχόμενα της γλώσσας κλειδιού για να δημιουργήσει και να καταγράψει τους αλφαρίθμους/ αύξοντες αριθμούς που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη των λεξικών-ευρετηρίων, τα οποία συμπληρώνουν το πολύγλωσσο. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η εργασία, ο διαχειριστής λεξικογράφησης (dictionary administrator) μπορεί να επιλέξει αν θα δημιουργήσει κάποιο πολύγλωσσο ή δίγλωσσο λεξικό με βάση τη διατιθέμενη συλλογή ορολογίας. Το αποτέλεσμα της διεργασίας αυτής καταγράφεται στο σκληρό δίσκο του Η/Υ κωδικοποιημένο κατά L-tags. Η πληροφορία αυτή μπορεί να δρομολογηθεί σε κάποιον εκτυπωτή, ώστε να έχουμε σε πολύ σύντομο χρόνο ένα δοκίμιο του υλικού μας, πάνω στο οποίο μπορούμε να εντοπίοουμε τυχόν σφάλματα. Η διόρθωση/ αποκατάσταση των σφαλμάτων μπορεί να γίνει με εύκολο τρόπο από τους χειριστές του συστήματος. 68

11 Αν επιθυμούμε να έχουμε την τελική ποιότητα στην οποία θα φτάσει το υλικό στον εκδότη μας, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να περάσουμε τα κωδικοποιημένα κατά L-Tags λεξικά μας μέσα από το ειδικό φίλτρο Χtag/RΠ του LexiGraf, ώστε να λάβουμε φακέλους αναγνώσιμους από επαγγελματικό λογισμικό DTP. Αν επιλέξουμε να οδηγηθούμε προς εφαρμογή λεξικού σε CD-ROM. θα χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία MPORT/EΧPORT του LexiGraf για να οδηγήσουμε τα δεδομένα μας σε κάποια από τις γεννήτριες εφαρμογές ηλεκτρονικών λεξικών που κυκλοφορούν στην αγορά. Στην περίπτωση υλοποίησης δίγλωσσου λεξικού, θα επιλέξουμε το ζεύγος των γλωσσών που θέλουμε και στη συνέχεια θα κληθούμε να συμπληρώσουμε μία παραμετρική λίστα γνωστικών αντικειμένων, με βάση την οποία θα συνταχθεί το συγκεκριμένο λεξικό (λεξικό κλάδων). Η εξέλιξη της διαδικασίας ακολουθεί παρόμοια πορεία με αυτήν που περιγράψαμε. 9. ΧΡΗΣτΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ LEXGRAF Μείωση του χρόνου μετάβασης από την πρωτογενή συλλογή ορολογίας προς το τελικό έντυπο ή ηλεκτρονικό προ"ίόν. Ευελιξία στην υλοποίηση πολλών διαφορετικών προϊόντων που σχετίζονται με το χώρο της ορολογίας, ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς την κάθε δεδομένη στιγμή. Απαλοιφή των εξόδων DTP και αυτοματοποίηση της λεξικογραφικής επεξεργασίας. Μείωση του χρόνου και του κόστους υλοποίησης ενημερωμένων λεξικογραφικών εκδόσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λεξικογραφικά project που εξελίσσονται παραλλήλως. Δεν απαιτεί εξειδίκευση στη χρήση του. Γιάννης Χρ. Χατζόπουλος Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Υψηλάντοu 3 Σίνδος τηλ / fax , κιν , 69

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ Σπύρος Δόικας translatum@translatum.gr ΑΠΘ Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

epublishing Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

epublishing Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης epublishing 2000-2010 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών Αθήνα 2012 Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χούσος Ν., Καραϊσκος Δ. (2012), Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά του ebeam Complete. Ό, τι χρειάζεται η σύγχρονη αίθουσα διδασκαλίας

Χαρακτηριστικά του ebeam Complete. Ό, τι χρειάζεται η σύγχρονη αίθουσα διδασκαλίας Χαρακτηριστικά του ebeam Complete Ένα ebeam, Δύο Χρήσεις Πίνακας Ψηφιακής Αντιγραφής ή Διαδραστικός Ασπροπίνακας; Οι πίνακες με την δυνατότητα της ψηφιακής αντιγραφής (Copyboards) καταγράφουν τις σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ. Κοκκινάκης, Ε. Δερματάς, Ε. Κουτσογεωργοπούλου Η ομάδα γλωσσικής τεχνολογίας του ΕΕΤ ανέπτυξε πρόσφατα τρία ηλεκτρονικά λεξικά της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Python & NLTK: Εισαγωγή

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Python & NLTK: Εισαγωγή ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Python & NLTK: Εισαγωγή Εισαγωγή Γιατί Python? Παρουσίαση NLTK Πηγές και χρήσιμα εργαλεία Φροντιστήριο σε Python Στο φροντιστήριο: Εισαγωγή στην Python Ζητήματα προγραμματισμού για

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Τι είναι Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Η Διαχείριση Εκτυπώσεων (Managed Print Services) είναι μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη outsource υπηρεσία, δηλαδή η ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

EBSCOhost Research Databases

EBSCOhost Research Databases Η EBSCOhost είναι ένα online σύστημα αναζήτησης σε έναν αριθμό βάσεων δεδομένων, στις οποίες είναι συμβεβλημένο κάθε φορά το ίδρυμα. Διαθέτει πολύγλωσσο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) με προεπιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας

Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας ΒΗΜΑ 1 Εφεδρικό Αντίγραφο Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν εφαρμόσουμε τον οδηγό εγκατάστασης στον Η/Υ μας κρατούμε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Linux Terminal Server Project

Linux Terminal Server Project Linux Terminal Server Project Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των τερματικών κοινού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κολοβός Φίλιππος filippos@uom.gr Ευάγγελος Μπάνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργαλεία CASE Computer Assisted Systems Engineering Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Εργαλεία CASE

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

InfoPark Cashier Station

InfoPark Cashier Station InfoPark Cashier Station Βασική περιγραφή δυνατοτήτων Εφαρμογής InfoPark Διαχείριση ωριαίων και μονίμων πελατών Αυτόματη Χρονοχρέωση αυτοκινήτου Έκδοση μηχανογραφικής Αποδείξεως Παροχής Online Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων Δημήτριος Αθανασίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 00_PROLOGOS_PERIEXOMENA.indd i 3/12/2010 2:57:24 μμ τίτλος: Η Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el Σαράντος Καπιδάκης 1, Στέλιος Πιπερίδης 2, Πένυ Λαμπροπούλου 2, Μαρία Γαβριηλίδου 2 ( 1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2 Ε.Κ. Αθηνά / ΙΕΛ)

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Να αναφέρετε μερικές από τις σημαντικότερες εξελίξεις και εφευρέσεις στην ιστορία των συστημάτων επικοινωνίας. Η ανακάλυψη του κινητού τυπογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε)

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές BT100. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές ΒΤ100 S W E E X.

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές BT100. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές ΒΤ100 S W E E X. BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex Bluetooth Adapter. Με αυτό τον προσαρμογέα μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Για Τη Δημιουργία Ψηφιακής Υπογραφής

Οδηγίες Για Τη Δημιουργία Ψηφιακής Υπογραφής Οδηγίες Για Τη Δημιουργία Ψηφιακής Υπογραφής Για να δημιουργήσετε τη δική σας Ψηφιακή Υπογραφή χρησιμοποιώντας την υπηρεσία που σας παρέχει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.sch.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυμέσα; Χαρακτηριστικά των μέσων Ιδιότητες συστημάτων πολυμέσων Δομή συστημάτων πολυμέσων Δικτυακά συστήματα πολυμέσων Μετάδοση πολυμέσων Απαιτήσεις πολυμέσων Ποιοι εμπλέκονται στα

Διαβάστε περισσότερα

Optional : Parallel, Wireless LAN, Gigabit Ethernet, USB Host

Optional : Parallel, Wireless LAN, Gigabit Ethernet, USB Host ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ LASER ΕΚΤΥΠΩΤΗ SP 4310N Μοναδική Ποιότητα Εκτύπωσης µε Απεριόριστες υνατότητες Η RICOH σας παρουσιάζει τον standalone δικτυακό εκτυπωτή SP 4310N ιδανικό για οµάδες εργασίας σε µια εταιρία.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας ΈλεναΜάντζαρη, Γλωσσολόγος, Ms.C. ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Τι είναι η οντολογία; Μιαοντολογίαείναιέναλεξικόόρωνπου διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM

LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM Σύστημα Διαχείρισης των Πληροφοριών του Εργαστηρίου (LIMS) Κωνσταντίνος Παπανώτας Τεχνικός Διευθυντής Εργαστηρίων Appert A.E. Επικεφαλής Αξιολογητής Ε.ΣΥ.Δ. LIMS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης της Συµφωνίας εκδ. 1.0 σε Microsoft Windows. Ιούλιος 2002

Οδηγίες εγκατάστασης της Συµφωνίας εκδ. 1.0 σε Microsoft Windows. Ιούλιος 2002 Οδηγίες εγκατάστασης της Συµφωνίας εκδ. 1.0 σε Microsoft Windows Ιούλιος 2002 I. Εισαγωγή Η Συµφωνία είναι ένας επόµενης (2ης) γενιάς ορθογραφικός διορθωτής κειµένων για την ελληνική γλώσσα, ο οποίος ενσωµατώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5.1 Εισαγωγή Το πρακτικό κομμάτι της πτυχιακής μας εργασίας αφορά την δημιουργία μιας λειτουργικής ιστοσελίδας με την χρήση της πλατφόρμας του Weebly, που αποτελεί μια σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις Προσθήκες Δυνατοτήτων στην νέα έκδοση του Biomember

Τροποποιήσεις Προσθήκες Δυνατοτήτων στην νέα έκδοση του Biomember Τροποποιήσεις Προσθήκες Δυνατοτήτων στην νέα έκδοση του Biomember Οκτώβριος 2013 1. ΕΟΠΥΥ Προστέθηκε η δυνατότητα διασύνδεσης με την εφαρμογή e- ΔΑΠΥ του ΕΟΠΥΥ. Σε αυτήν την φάση ο ΕΟΠΥΥ έχει ανοίξει την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Το 1944 με την κατασκευή του υπολογιστή Mark I από τον Howard Aiken και την εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών IBM και από το 1950 μπήκανε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εγκατάσταση του προγράμματος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οδηγίες χρήσης προγράμματος με παράδειγμα 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αντιγραφή Α.Π.Δ. προηγούμενης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη&ΚέντροΠληροφόρησης,ΠανεπιστήμιοΠατρών

Βιβλιοθήκη&ΚέντροΠληροφόρησης,ΠανεπιστήμιοΠατρών Εγχειρίδιο Χρήσης Βιβλιοθήκη&ΚέντροΠληροφόρησης,ΠανεπιστήμιοΠατρών ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών Εισαγωγήβιβλιογραφικώνεγγραφών απόβάσειςδεδομένων ΤοRefWorksπαρέχεταιαπότηνΚεντρικήΒιβλιοθήκητουΔημοκρίτειου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5

Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5 Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5 Σύντοµες Οδηγίες Χρήσης Γενικά Η εγκατάσταση του WinBraille προσφέρει στο σύστηµά σας τις παρακάτω εφαρµογές: WinBraille: Αποτελεί την κύρια εφαρµογή µέσω της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros Αμβροσία

Sunsoft Ltd Alexandros Αμβροσία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Payroll Master. Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και χρησιμοποιεί βάση δεδομένων Oracle ver 7.x ή μεγαλύτερη.

Payroll Master. Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και χρησιμοποιεί βάση δεδομένων Oracle ver 7.x ή μεγαλύτερη. Payroll Master Το Payroll MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR MaSter αποτελεί το λογισμικό μιας ολοκληρωμένης λύσης, που έχει στόχο την πλήρη και ολοκληρωμένη κάλυψη της Μισθοδοσίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Benzina που θα εγκατασταθεί είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Κάνοντας διπλό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων c) Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Manual Χρήσης της εφαρμογής PK Data Software 1.2

Manual Χρήσης της εφαρμογής PK Data Software 1.2 Manual Χρήσης της εφαρμογής PK ipad Σας προσκαλούμε στο πιο σύγχρονο εργαλείο τιμολόγησης των ασφαλιστικών πακέτων της Εθνικής Ασφαλιστικής για tablet. Created & Developed by: PK Data Software 1.2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 2003 ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 1. http://www.sciencedirect.com Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Σοφιανόπουλος Σωκράτης Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Δομή παρουσίασης Τι είναι η Μηχανική Μετάφραση (Machine Translation) Ιστορική αναδρομή Είδη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ», ΥΕ 1 Τεκμηρίωση με ίδια μέσα, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε την επιχείρησή σας να πηγαίνει στο µέλλον, σήµερα

Δείτε την επιχείρησή σας να πηγαίνει στο µέλλον, σήµερα Δείτε την επιχείρησή σας να πηγαίνει στο µέλλον, σήµερα DO YOU SPEAK FUTURE? Τώρα για την επιχείρησή σας υπάρχει µια νέα δύναµη Τεχνολογία αιχµής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων

3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ MHXANIKOI Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΗΧΑΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ. Τσιατούχας 6 ο Κεφάλαιο 1. Επίπεδο OSM 2. Εικονική μνήμη ιάρθρωση 3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BUSINESS REPORTING SYSTEM... 2 HOME... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 6 ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ... 7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ... 7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ REPORT... 8

Διαβάστε περισσότερα

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER 1 Προγραμματισμός του PLC. 1. Γενικά Μια προσεκτική ματιά σε μια εγκατάσταση που θέλουμε να αυτοματοποιήσουμε, μας δείχνει ότι αυτή αποτελείται από επιμέρους τμήματα τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: OΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΑΠΟ 13% ΣΕ 23% ΑΦΟΡΑ ΕΚΔΟΣΗ: >= 35.7a

ΘΕΜΑ: OΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΑΠΟ 13% ΣΕ 23% ΑΦΟΡΑ ΕΚΔΟΣΗ: >= 35.7a ΘΕΜΑ: OΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΑΠΟ 13% ΣΕ 23% ΑΦΟΡΑ ΕΚΔΟΣΗ: >= 35.7a Παρακαλούμε, ακολουθήστε προσεκτικά και κυρίως με την σειρά όλα τα στάδια της μετατροπής 1- BACK UP (ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ BloodShed Dev-C++

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ BloodShed Dev-C++ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ BloodShed Dev-C++ Α. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Το πρόγραμμα BloodShed Dev-C++ είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης* κώδικα για γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυµέσα Ποιοι εµπλέκονται στα πολυµέσα Χαρακτηριστικά των µέσων Απαιτήσεις πολυµέσων Ιδιότητες πολυµέσων Μετάδοση πολυµέσων οµή συστηµάτων πολυµέσων Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ο ιδανικοσ τροποσ να προβαλλετε τα εντυπα σασ online

ο ιδανικοσ τροποσ να προβαλλετε τα εντυπα σασ online ο ιδανικοσ τροποσ να προβαλλετε τα εντυπα σασ online O Με μοναδικός το iziread τρόπος μετατρέπουμε για να μετατρέψετε έντυπά πολυσέλιδα σας σε έντυπα ψηφιακές εκδόσεις δημιουργώντας μια ηλεκτρονική σε

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων)

Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα