LEXIGRAF DEVELOPMENT OF ΑΝ AUTOMATED MUL filingual LEXICOGRAPHY DESKTOP PUBLISHING TOOL SUMMARY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LEXIGRAF DEVELOPMENT OF ΑΝ AUTOMATED MUL filingual LEXICOGRAPHY DESKTOP PUBLISHING TOOL SUMMARY"

Transcript

1 LEXGRAF ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΟ DESKTOP PUBLSHNG Γιάννης Χατζόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πλατφόρμα λογισμικού LeχiGraf αναπτύχθηκε υπό τα MS WNDOWS για να αυτοματοποιήσει τη σύνταξη πολύγλωσσων και δίγλωσσων έντυπων λεξικών ορολογίας. Μπορεί να υποστηρίξει 2-8 γλώσσες ταυτοχρόνως (single byte σετ χαρακτήρων για την 16bit έκδοση, UNCODE υπό ανάπτυξη για την 32bit). Λειτουργεί ως ενοποιημένο περιβάλλον διαχείρισης πολυγλωσσικής ορολογίας και aυτοματοποιημένου desktop publishing. Προσφέρει άμεση μετάβαση από την πρωτογενή συλλογή ορολογίας προς την τυπογραφική πρέσα ή ενδιαμέσως προς πλατφόρμες ηλεκτρονικών λεξικών ορολογίας (CD-ROM). Τα έντυπα πολυγλωσσικό λεξικά ορολογίας που παράγει το LexiGraf υλοποιούνται με την τεχνική του ευρετηρίου όρων. Με συνδυασμούς των διαθέσιμων γλωσσών ανά ζεύγη, αυτομάτως προκύπτουν δίγλωσσα λεξικά ορολογίας. Λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ, συνδυαστικά με δημοφιλή πακέτα επιτραπέζιων εκδοτικών συστημάτων (πχ. Ouark-Xpress) κατά το πρότυπο διασύνδεσης ΧΤΑGΙ RTF. Μπορεί, όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες. να δεχθεί είσοδο λεξιλογικής πληροφορίας από λογισμικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR). Η ανάmuξη του LexiGra1 πραγματοποιήθηκε για να καλυφθούν οι μηχανογραφικές ανάγκες του Γενικού Τμήματος Ξένων Γλωσσών του ΑΠΘ κατά την εκπόνηση ενός τετράγλωσσου λεξικού ορολογίας θετικών επιστημών (Αγγλ/ Γαλλι' Γερμ/ Ελλην όρων/ γλώσσα) + 9 δίγλωσσων λεξικών (επιλεγμένοι συνδυασμοί των παραπάνω γλωσσών ανά ζεύγη) + δευτερογενής ηλεκτρονική έκδοση του τετράγλωσσου λεξικού. URL LEXGRAF DEVELOPMENT OF ΑΝ AUTOMATED MUL filngual LEXCOGRAPHY DESKTOP PUBLSHNG TOOL Yiannis Hatzopoulos SUMMARY The LexiGraf software base has been deνe\oped under MS Windows to assist the creation of multilingual and bilίngua\ terminology dιctionaries in print. Any language combination sυpported by MS WindowsTM can be accommodated to a maximum of Β \anguages (sing\e byte language sets on\y for the 16bit νersion LexiGraf, Unicode 32bΙt νersion under development). The system offers direct transition from the terminology collection to the printing press; proνides termino\ogy management services, LAN use and excellent quality output to typesetters for subsequent printing press reproduction. Multilingual dictionaries pτoduced by LexiGraf deploy a term reference index technique, 59

2 whίch allows their direct implementation in 2 volumes. regardless of requested number of languages By combining available languages into pairs bilingual dictionaries are automatically produced, ready for the printing press. Recently introduced features include process integration with OCR products for updating existing terminology resources and connectιon layers with popular DTP software products (X1ag/ATF protocol). The resulting database files can be utilised for electronic media publishing undertakings. Currently LexiGraf is being used in the Aristotle University- Thessalonikι Greece on a 4 language (Engl/ French/ German/Greek terms/ language) natural sciences dictionary + 9 bilιngual ones +- electronic versions. URL Keywords: Desktop publishing, multilingual lexicography. bilingual lexicography science termιnology, electronic dιctionaries Ο. ΑΝτι ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Ελληνική γλώσσα ομιλείται από ανθρώπους σε όλη τη γη. Λόγω του μικρού αυτού αριθμού, η πολυγλωσσική τεκμηρίωση της ελληνικής επιστημονικής ορολογίας είναι ανεπαρκής, παρότι οι ανάγκες επικοινωνίας της επιστημονικής μας κοινότητας σε ένα ανοικτό διεθνές περιβάλλον αυξάνονται καθημερινά. Η πλατφόρμα LexiGraf αναπτύχθηκε για να καλύψει τις ανάγκες μηχανογράφησης κατά την εκπόνηση ενός έντυπου τετράγλωσσου λεξικού ορολογίας θετικών επιστημών (Αγγλ/Γαλλ!Γερμ/Ελλην. '50,000 όρων/γλwσσα) στο Γενικό Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Α.Π.Θ. (κκ Στεπανιάν, Χαρσούλη, Ζάχου, Κωνσταντίνου τηλ fax ), μίας σειράς έντυπων δίγλωσσων λεξικwν ορολογίας, όπως προκύπτουν από συνδυασμούς των παραπάνω γλωσσών ανά ζεύγη, καθwς και μiας συνοδευτικής έκδοσης CD-ROM του τετράγλωσσου λεξικού. Το LexiGraf αναπτύχθηκε ως εξειδικευμένο εργαλείο διαχείρισης πολυγλωσσικών βάσεων ορολογίας και aυτοματοποιημένου Desktop publishing. ώστε να πραγματοποιηθεί η μετάβαση από την πρωτογενή συλλογή ορολογίας προς την τυπογραφική πρέσα ή δευτερογενώς προς το πιεστήριο CD-ROM με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Κατά την ανάmυξη λήφθηκε μέριμνα, ώστε το λογισμικό να είναι σε θέση να καλύψει μελλοντικές ανάγκες (πρόσθετες γλώσσες, νέες προδιαγραφές σελιδοποίησης, ανοικτή διασύνδεση με άλλα πακέτα λογισμικού, εισαγωγή πληροφορίας από διάφορες πηγές, αξιοποίηση τεχνολογίας δικτύων κοκ) 60

3 Freπch lerπrπ.j. (3errrιan ιerιlnl35 (::! Ε J r,οrιγrι-ι~) ErtglιSh ΙerιΥΠ "- dιscιplιπe ci.:j..oe.ι~ιcξtιorι carrj Νο \ ' \ ~' -_-_ι_d_~o_~7_hy_d_)_ ---=-----;--10_24_--1 :oukιnent <m-... toιr~n_lielc: c/n1elle Stιoeπιung <f> 3reek ιemπι.3.< (~ ~-~ΓιΟnJ ΓΠ< :ι 1. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Το λεξιλογικό υλικό το οποίο κληθήκαμε να επεξεργαστούμε με το LexiGraf ήταν ήδη aποδελτιωμένο σε περίπου χειρόγραφες καρτέλες. Παρακάτω διακρίνουμε μία τυπική καρτέλα aποδελτίωσης με αγγλικό λήμμα + συνώνυμα, γνωστικό αντικείμενο, αύξοντα αριθμό, γαλλική μετάφραση + συνώνυμα, γερμανική μετάφραση + συνώνυμα, ελληνική μετάφραση + συνώνυμα. Γραμματικοί προσδιορισμοί συμπεριλαμβάνονταν όπου κρίθηκε αναγκαίο. Η γλώσσα κλειδί ήταν η αγγλική. Σκοπός μας ήταν να αναπτύξουμε ένα περιβάλλον λογισμικού, στο οποίο αφού τροφοδοτηθούν οι διαθέσιμοι ορολογικοί πόροι (termιnological resources) σε PCs με δακτυλογράφηση (data-entry) ή οποιονδήποτε άλλο ενδεδειγμένο τρόπο, να είμαστε σε θέση με το πάτημα ενός κουμπιού να ολοκληρώνουμε αυτομάτως τη διαδοχή των εργασιών: ταξινόμηση/ επεξεργασία/ σελιδοποίηση/ desktoρ-ρυblishing, ώστε να λαμβάνουμε χωρίς πρόσθετη εργασία έτοιμα προς μαζική αναπαραγωγή πολύγλωσσα και δίγλωσσα έντυπα λεξικά. Με μία παρόμοια διαδικασία οδηγούμαστε σε εφαρμογές ηλεκτρονικών λεξικών. Τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνονταν στην συγκεκριμένη συλλογή πολύγλωσσης ορολογίας ήταν τα ακόλουθα:

4 acoustics adνanced mathematics aerospace engineering algebra analytical chemistry analytical mathe-matics astronomy astrophysics t-- - atomic physics biochemistry calculus chemical engineering climatology communications computer science control systems ι-- crystallography electricity elec-tro-magnetism - electronics engineering fluid mechanics food engineering geochemistry geodesy geography geology ge-ometry -- geophysics hydrology inorganic chemistry mapping material technol-ogy mechanical engineerιng mechanics 1 metallurgy meteorology -- ι-- mineralogy mining eng1-neering - nuclear physics nucleonics -- oceanology optics ordnance organic chemistry paleobotany particle physics petroleum engineering petrology - physical chemistry --~---- plasma physics quantum mechanics relativity set theory solid state physics spectros-copy ---- statistical mechan ics statistics systems engi-neering thermodynamics vectoring - --~ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΑ ΛΕΞΙΚΑ ΜΕ EYPETHPA ΟΡΩΝ Η τεχνική του ευρετηρίου όρων αποτελεi την πλέον διαδεδομένη δομή σύνταξης έντυπων πολυγλωσσικών λεξικών ορολογiας. Εξαιρετικά δείγματα έχουν κυκλοφορήσει οι εταιρείες HatierTM, LongmanTM, ElseνierTM και LangenscheidtτM. Ανάλογα πολύγλωσσα λεξικά αποτελούνται από δύο διακριτά τμήματα/ τόμους. Στον πρώτο τόμο παρατίθενται οι μεταφράσεις των όρων σε όλες τις γλώσσες του λεξικού, ταξινομημένες ως προς την αντιστοιχία τους στη γλώσσα κλειδί. Κάθε όρος στην γλώσσα κλειδί 'διευθυνσιοδοτείται' μέσα στο πολύγλωσσο λεξικό με έναν ειδικό αλφάριθμο ή αύξοντα αριθμό. Ο δεύτερος τόμος του λεξικού περιέχει χωριστά ευρετήρια όρων για κάθε μία γλώσσα - πλην της γλώσσας κλειδιού - τα οποία παραπέμπουν στις καταχωρήσεις του πρώτου τόμου, χρησιμοποιώντας τον προαναφερθέντα αλφάριθμο. Η μεθοδολογία είναι εντελώς παρόμοια με την ύπαρξη ευρετηρίου όρων σε οποιοδήποτε βιβλίο, και μας επιτρέπει πρόσβαση από και προς οποιαδήποτε γλώσσα σε ένα συμπαγές τελικό έντυπο πρ6ίόν. Τα έντυπα πολύγλωσσα λεξικά ορολογiας, λόγω του τυπικά υψηλού τους κόστους απευθύνονται κυρίως σε επαγγελματiες μεταφραστές και βιβλιοθήκες. Στην περίπτωσή μας επιλέχθηκε από την πρώτη στιγμή να μορφοποιηθεί το διαθέσιμο λεξιλογικό υλικό και να κυκλοφορήσει στην αγορά ως έντυπο πολύγλωσσο λεξικό για τους ακόλουθους λόγους: 62

5 Χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες των σύγχρονων Η/Υ, προϋπολογίσθηκε ότι το λεξικογραφικό υλικό θο έφτανε στον καταναλωτή σε έντυπη μορφή με μία λιανική τιμή που δεν θα ξεπερνούσε κατά πολύ το κόστος φωτοαντιγραφής του. ΑΙprιaπιιrrιeπ.-::: / "'"χ Multllingual dictionary - Volume Α1 Μ Μ12 Z7U Freπcι-;,retiJΓeη,;e.\'"JdeX Volume 11 Ήταν αναμενόμενο ότι πολλοί από τους ενδιαφερόμενους λαθροαντιγραφείς, λόγω και του μεγάλου μεγέθους της έντυπης έκδοσης(' 1500 σελ.) δεν θα είχαν σοβαρό λόγο να προτιμήσουν την φωτοαντιγραφή από τη νόμιμη αγορά. Στην περίπτωση αρχικής κυκλοφορίας των λεξικών σε CD-ROM, το κόστος της πειρατικής αναπαραγωγής θα ήταν μόλις το 10 15% της λιανικής τιμής, οπότε θα υπήρχε ισχυρότατο πρόβλημα απώλειας εσόδων για τον εκδότη. Τα έντυπα λεξικά αρκετά συχνά προτιμώνται από βιβλιοθήκες, έναντι των CD-ROM λόγω του ότι δεν απαιτούν Η/Υ για τη χρήση τους. Άρα είναι προφανές ότι τα λεξικά σε CD-ROM και τα έντυπα πολύγλωσσα λεξικά, είναι δύο διαφορετικά προϊόντα, τα οποία έχουν τη δική τους ξεχωριατrj θέση στην αγορά μας. Γι αυτούς τους λόγους, οι χρήστες του LexιGraf επέλεξαν να προηγηθεί η κυκλοφορία του υλικού τους σε έντυπη μορφή και στη συνέχεια σε ηλεκτρονική. 63

6 3. ΔΙΓΛΩΣΣΑ ΛΕΞΙΚΑ Συνδυάζοντας ο Η/Υ τις διαθέσιμες γλώσσες ανά ζεύγη, μπορεί αυτομάτως να δημιουργήσει δίγλωσσα έντυπα λεξικά ορολογίας. Αν κατά την υλοποίηση ομαδοποιηθούν οι όροι σύμφωνα με τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία ανήκουν, μπορούν να υλοποιηθούν έντυπα δίγλωσσα λεξικά συγκεκριμένων επιστημονικών κλάδων μέσα από μία ανομοιογενή συλλογή πολυγλωσσικής ορολογίας. (πχ ελληνο - γαλλικό λεξικό μαθηματικών, ελληνο -αγγλικό φυσικής κοκ). Αυτά τα είδη των λεξικών, λόγω της χαμηλής τους τιμής, της ευκολίας και της ταχύτητας υλοποίησης εμφανίζουν ιδιαίτερα θετικές δυνατότητες απορρόφησης από την αγορά μας. 4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Καθώς η αγορά των ηλεκτρονικών εκδόσεων ωριμάζει σταδιακά και στην Ελλάδα- με παρόλληλη εξέλιξη της τεχνολογίας προστασίας κατά της παράνομης αντιγραφής CD ROM - δημιουργείται αυξανόμενο εμπορικό ενδιαφέρον για την κυκλοφορία CD-ROM πολύγλωσσων λεξικών ορολογίας, απευθυνόμενων στο γενικό επιστημονικό κοινό. Ανταποκρινόμενο στις εξελίξεις. το LexiGraf υποστηρίζει τη μεταφορά των πολύγλωσσων δεδομένων ορολογίας του σε οποιαδήποτε από τις μηχανές (software engιnes) δημιουργίας ηλεκτρονικών λεξικών που κυκλοφορούν στη διεθνή αγορά. Ταυτοχρόνως, τα ίδια αυτό λεξιλογικά δεδομένα μπορούν να αξιοποιηθούν για τον εμπλουτισμό γνωσιολογικών βάσεων δεδομένων σε εφαρμογές αυτόματης ή επιβοηθούμενης μετόφρασης (translation memory software). δημιουργώντας πρόσθετα έσοδα για τους ιδιοκτήτες των δεδομένων ορολογίας. 5. Η ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣτΟ LEXGRAF Η ροή εργασιών στο LexiGraf χωρίζεται σε τρία διακριτά στάδια: Είσοδος πολυγλωσσικής ορολογίας στο σύστημα Επεξεργασία Εξοδος επεξεργασμένης ορολογίας προς περιφερειακές συσκευές ή προς άλλα πακέτα λογισμικού. Η ορολογία εισέρχεται στο σύστημα με διάφορους τρόπους, ενδεχομένως χρησιμοποιώντας υφιστόμενες ηλεκτρονικές συλλογές πολύγλωσσης ορολογίας, ομάδες δακτυλογρόφων (data entry oρerators). ή με εισαγωγή πληροφορίας χρησιμοποιώντας μηχανισμούς οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων OCR από ήδη υπάρχοντα έντυπα λεξικά. Η τελευταία αυτή δυνατότητα εξαρτάται καθοριστικά από την ικανότητα του εκάστοτε χρησιμοποιούμενου πακέτου OCR να επεξεργαστεί την

7 1 Αφού πραγματοποιηθεί η είσοδος λεξιλογικής πληροφορίας στο LexiGraf, από εκεί και πέρα στο σύστημα το ίδιο επεξεργάζεται, ταξινομεί και μορφοποιεί το υλικό προς πολύγλωσσο ή δίγλωσσα έντυπα λεξικά μέσα σε λίγα λεπτά. τ ο αποτέλεσμα της επεξεργασίας είναι αρχεία Η/Υ, κωδικοποιημένα κατά Χtag ή RτF. τα οποία περιέχουν σελιδοποιημένο το υλικό μας, αναγνώσιμο από λογισμικό Desktop Pυblishing, και στη συνέχεια άμεσα διαθέσιμο για φωτοστοιχειοθεσία σε ειδικές μηχανές φωτοστοιχειοθεσίας Postscripl. (Xtag είναι τύπος αρχείων του πακέτου DTP Oυark Xρress", de-facto πρότυπο στο χώρο του DTP, RΠ Rich Text Format είναι παρόμοια κωδικοποίηση της MίcrosottίM που υποστηρίζεται από πολλά πακέτα λογισμικού, τόσο σε WindowsTM/PC όσο και σε Macintosh"'). Scannedtε::xt iφπ Net-workof PCs Paperbased tι?lπiimlo,ύ collectiof'_ manualdata m>.ry LeriGraf Νο 1223 Ι1inera:Water HineL al~ιasse:r F.aurπi11era.: ( ι.:pto81 anguages) Uιsel"rlnter i ιι/ J ) ''yfesetting fijm oiictiona... ]' pages Χάρη σε αυτήν την προσέγγιση μπορούμε να προσθέσουμε οποιοδήποτε στοιχείο μέσα στο κείμενο των λεξικών μας (πχ εικόνες. σχεδιαγράμματα. τύπους οργανικής χημείας). να αλλciξουμε το στυλ σελιδοποίησης (layoυt) σε δευτερόλεπτα και να πραγματοποιήσουμε διορθώσεις ταχύτατα. Καθώς τα συστήματα MacintoshTM είναι το στάνταρντ στον εκδοτικό χώρο, τα δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν από την πλατφόρμα PC προς την πλατφόρμα Mac με ευκολία χάρη στα πρότυπα Xtag/RτF. 6. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤVΞΗΣ ΤΟΥ LEXGRAF Η έκδοση 2.1 και 2.2 του LexiGraf αναπτύχθηκε με την Turbo Pascal for Windows + Paradox Engine 3.01 της BorlandTM (16bil) υπό τα MS-WNDOWS. Οι λειτουργίες διαχείρισης βάσεων δεδομένων παρέχονται από το Paradox με την τεχνική file-sharing. Το σύστημα μπορεί να υποστηρίξει ως 20 χρήστες σε τοπικό δίκτυο. Υπό ανάπτυξη 65

8 βρίσκεται η έκδοση LexiGraf 3.0 (32bit) χρησιμοποιώντας την De/phi + Borland lnterbase. Είναι μία εφαρμογή client/serνer, η οποία υποστηρίζει UNCODE και έχει αυξημένες επιδόσεις σε σχέση με την 16bit έκδοση. Θα συνεργόζεται με SGML import fιlters, και θα προσφέρει μία αυτοματοποιημένη 'μηχανή' δημιουργίας τόσο έντυπων, όσο και ηλεκτρονικών λεξικών. 7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣτΟ LEXGRAF Το LexiGraf υποστηρίζει τρία βασικά επίπεδα πρόσβασης στο δίκτυο: 1. Data entry operator access-leνel 2. Lexicography administrator access-leνel 3. Support proνision access-leνel. Κατά την εξέλιξη του συγκεκριμένου project κατέστη προφανές ότι ήταν εξαιρετικά δαπανηρό και δύσκολο να προσληφθούν δακτυλογρόφοι (data-entry operators), οι οποίοι θα ήταν σε θέση να χειριστούν όλες τις γλώσσες που υποστήριζε το LeχiGraf ταυτοχρόνως. Ας μην ξεχνάμε ότι η πηγαία μας πληροφορία βρισκόταν aποδελτιωμένη σε χειρόγραφες καρτέλες, άρα έπρεπε να βασιστούμε στην ανθρώπινη εργασία για να τροφοδοτήσουμε το σύστημα με ορολογία. Γι' αυτό το λόγο το LeχiGraf χωρίστηκε σε τρία διακριτά τμήματα (modυ/es). DATA ΕΝΤRγ MODULE: Αυτόνομο κομμότι του LeχiGraf, το οποίο χειρίζονται οι δακτυλογράφοι-χειριστές (data-entry operators) του συστήματος. Μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα σε κάποιο απομακρυσμένο service bureau, off-line ή on-line σε τοπικό δίκτυο. Επιτρέπει στους δακτυλογράφους (data-entry operators) να δουλεύουν χωριστό την κάθε μία γλώσσα, ανεξόρτητα από τη συνολική εξέλιξη της δουλειάς των συναδέλφων τους. Αν δουλεύουμε το σύστημα off-lιne, τα λεξικογραφικά δεδομένα ενσωματώνονται με μεταφορές φακέλων/αρχείων σε κάποιο κεντρικό PC (remote leχicography serνer) σε τακτό χρονικά διαστήματα. Η προσέγγιση βοηθάει στη μείωση του κόστους εισαγωγής πληροφορίας στο σύστημα, διότι ο φόρτος εργασίας μπορεί να καταμεριστεί ισομερώς σε πολλούς operators, οι οποίοι μπορούν να δουλεύουν μία μόνο γλwσσα, σε διαφορετικούς χώρους και ώρες, χωρίς αυτό να δημιουργεί οποιοδήποτε πρόβλημα στην εξέλιξη του project. ΠRMNOLQGγ MPORT/EXPORT: Αυτόνομο κομμότι του LeχiGraf, το οποίο αναλαμβόνει τη μεταφορό πληροφορίας από και προς τον 'έξω' κόσμο (πχ. είσοδος από ηλεκτρονικές λίστες ορολογίας, διασύνδεση με λογισμικό OCR, αντίγραφα ασφαλείας (back-υp) των δεδομένων, εξαγωγή δεδομένων προς γεννήτριες εφαρμογές ηλεκτρονικών λεξικwν κοκ) 66

9 ,~;:ι,, - - l' Γ Ι' Nlti!Κt:~γας 1 r_~f)ι,&,[{_.~~σ MPT&\!b11f;' ~~_;,W(ι)',σιi\ν '_:ΛΖ.<_Φ::5:[i)nΗrμςς ι _ ιl jj ι - ι - itli" ' ~~~ c:1j;;~~ύij~~- A'{'{~LOCC ;,~~fl,"if,'::!: --:Ξ:ό-οcο~-c~όρος i "'<'Eli-~c [r_"''"~ ~ Ο> 'Π~ l ftλ'!'(:ρι ~ος ~ "' tf~"l"'"ί~~ _[i{oj:jukhj ηι;;ω:.ιι~.jιi)u ' ~~-~,;-J.\.JJ~-"'_ iηocn..αcrι:r: [πe_~~zdrις_ Γ~~-"-.Jι~--~Σ ;..ι_-~ίι~tt_;.l~~ f..flilmml~-~"fin _--:1 '!ο -- _ ~η::jc'!j'i-!'(j;'j'ίlμ~: ; -~-~a:~~~δ!~,jίj~ /::,όχιιμl{)χ: 6_~φ;1ς 1Γc;,i.)Jrκό.,.,,_65;«..~ iι:ih.\)oj[βc'ljηα. ~.; ' ΓVWG'lH(, J:"t":K i --;:~,r_;;;,s,;._~ --- ~'""-"'" ''"' 1-Δ~OCCiuώ~;._~c: -- :5n%.1ι:Είο\:~ζ _ Π{;)~cβ:~::irης Jlitr.:,"'-K3',): ΙΠ'>..,.f'-,.f\~Y'"'~N ΛihιΜ.v:,""-η:.ι~:ι _j -,,,, ~Ω ~~>i'j:~;ρμξ: ~-[~~j~>:r:.λf:i~if-!'0: 1 jδ:ι,;ι;"";t"''~ ' '""::;<(llqe AΞ.(J :5:ρi3'dlo:.!.; :ι"'" τ:::ιιο:._~.;;β~ίι.::τφ; \ 'Γιι-ΝΛΙV.-~Σ ~,r:"ml"'- Y[N\.~lh /~.'-ιi/!mj:~\' ;)~~ 1 ;?~J.::ι;~-:,1/\1; '_' li ' 1,/<>_:[i Q [χι-_./},(! -(~ΛΓ < ζ][<},--) Ίl,-~]{>,,11,~_Ι:~ ι\ 1 c :<ά!ρας ljlo~~~,;~ &...; ~ν. Μ~~μα 1---:---i ι Μ'~"' ι\ρος ~,~...:J;:yu'Ol{. Π.Ειtf.':;:,,,,ΙJ<'βήηοης J Γ ~ 'Ι~ΊΓΟΧ δ- ~~:;ι:..~όιjcsμος Ι.~~~rκτη;.-{j~g!)Ι.D-- / O"QJ1,iω,..,-jrμιol" ΓbJ~!Quώμαιί;- -~, δiχ'j:jo!ι~j~]-1:;.ιγ[j)οο;&:;,:ο:τ[ς lίhil'\rιζfi,1: E.:v,~~-:rr-ι~:<.oιr; Λ:-{'JίΜ~ζ-~~k'Ν LEXCOGRAPHY DTP MODULE: Κομμάτι του LexiGraf, το οποίο ολοκληρώνει την επεξεργασία DΤΡ/σελιδοποίησης των πολύγλωσσων και δίγλωσσων λεξικών μας. Παράγει αυτομάτως λεξικογραφικά αρχεία σελιδοποίησης, κωδικοποιημένα κατά XTAG/RτF, τα οποία μπορούν να διαβαστούν από επαγγελματικά επιτραπέζια εκδοτικά συστήματα (desktop pυblishing software). Από εκεί δημιουργούνται τα φιλμ φωτοστοιχειοθεσίας, τα οποία χρησιμοποιούνται για την τυπογραφική αναπαραγωγή των λεξικών μας. Μέσα στα λήμματα μας μπορούμε να συμπεριλάβουμε γραμματικούς προσδιορισμούς, χημικούς τύπους ή παρενθετικούς προσδιορισμούς. Όλη αυτή η πρόσθετη πληροφορία αναγνωρίζεται από το LeχιGraf αυτομάτως και δεν επηρεάζει την ορθή ταξινόμηση των λημμάτων σε όλες τις γλώσσες. Επιπλέον, στη φάση του aυτοματοποιημένου DTP, το LexiGraf αυτομάτως αλλάζει τη μορφή (tyρefacing/ style) των συγκεκριμένων προσδιορισμών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τμήματος DTP της εκδοτικής εταιρείας που αναλαμβάνει να κυκλοφορήσει τα λεξικά που προκύπτουν (παραμετροποίηση του DTP). Για την ταξινόμηση των λημμάτων, λόγω του μεταβλητού αριθμού γλωσσών που καλείται να χειριστεί το LexiGraf, δε χρησιμοποιήσαμε τις ρουτίνες ταξινόμησης του λειτουργικού συστήματος MS WindowsTM. Κάθε γλώσσα που υποστηρίζεται διαθέτει ένα εσωτερικό module κανόνων αλφαβήτισης/ ταξινόμησης, 67

10 Εξετάζοντας το πηγαίο λεξικογραφικό υλικό που κληθήκαμε να επεξεργαστούμε, έγινε αμέσως προφανές ότι υπήρχαν μεμονωμένοι όροι σε κάποιες από τις γλώσσες, οι οποίοι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως αδόκιμοι-επεξηγηματικοί (κυρίως στην ελληνική γλώσσα). Ανάλογη πληροφορία έχει θέση σε ένα πολύγλωσσο λεξικό ορολογίας ως ερμηνεία, αλλά όχι σε ένα πχ. ελληνο-αγγλικό λεξικό (οι αδόκιμοι όροι δεν ευρετηριάζονται). Γι' αυτό το λόγο λήφθηκε ειδική μέριμνα ώστε οι αδόκιμοι ή οι επεξηγηματικοί όροι να υπόκεινται σε κατάλληλους χειρισμούς αυτομάτως από το LexiGraf. Παράλληλα, στην περίπτωση που θα διαπιστώσει κάποιο κενό στην απόδοση μίας ερμηνείας σε μία γλώσσα, το λογισμικό μας αυτομάτως αποκρύπτει τη συγκεκριμένη πολύγλωσση ορολογική οντότητα από ένα πολύγλωσσο λεξικό (δε δικαιολογείται η ύπαρξη κενών αποδόσεων σε ένα πολύγλωσσο λεξικό). Η ίδια αυτή πληροφορία θα αξιοποιηθεί κατά τη σύνταξη ενός δίγλωσσου λεξικού, εφόσον το ζεύγος των εμπλεκόμενων γλωσσών είναι συμπληρωμένο, έστω αν οι υπόλοιπες γλώσσες είναι κενές. Ταυτοχρόνως, το LexiGraf μας προειδοποιεί για την ύπαρξη διπλοκαταχωρήσεων στην ορολογία μας, λαμβάνοντας υπόψιν και το γνωστικό αντικείμενο των όρων. 8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜ/ΟΥΡΓ/ΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ Η δημιουργία έντυπων λεξικών στο LexiGraf εμπεριέχει τα ακόλουθα στάδια: Εισαγωγή πολύγλωσσης ορολογίας στο σύστημα. Επεξεργασία και ταξινόμηση του υλικού από τους Η/Υ. Αποθήκευση των λεξικών (πολύγλωσσων και δίγλωσσων) στο σκληρό δίσκο του Η/Υ με μορφή proprietary μακροεντολών (L-Tags) Μετάφραση των L-Tags προς XTAGS/RΠ και τροφοδοσία του υλικού σε επαγγελματικά συστήματα DTP (με πλήρη παραμετροποίηση). Εκτύπωση των λεξικών μας σε high-end typesetters. Αφού τροφοδοτηθούν οι βάσεις δεδομένων του LexiGraf με πολυγλωσσική ορολογία, το λογισμικό μας σαρώνει τα περιεχόμενα της γλώσσας κλειδιού για να δημιουργήσει και να καταγράψει τους αλφαρίθμους/ αύξοντες αριθμούς που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη των λεξικών-ευρετηρίων, τα οποία συμπληρώνουν το πολύγλωσσο. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η εργασία, ο διαχειριστής λεξικογράφησης (dictionary administrator) μπορεί να επιλέξει αν θα δημιουργήσει κάποιο πολύγλωσσο ή δίγλωσσο λεξικό με βάση τη διατιθέμενη συλλογή ορολογίας. Το αποτέλεσμα της διεργασίας αυτής καταγράφεται στο σκληρό δίσκο του Η/Υ κωδικοποιημένο κατά L-tags. Η πληροφορία αυτή μπορεί να δρομολογηθεί σε κάποιον εκτυπωτή, ώστε να έχουμε σε πολύ σύντομο χρόνο ένα δοκίμιο του υλικού μας, πάνω στο οποίο μπορούμε να εντοπίοουμε τυχόν σφάλματα. Η διόρθωση/ αποκατάσταση των σφαλμάτων μπορεί να γίνει με εύκολο τρόπο από τους χειριστές του συστήματος. 68

11 Αν επιθυμούμε να έχουμε την τελική ποιότητα στην οποία θα φτάσει το υλικό στον εκδότη μας, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να περάσουμε τα κωδικοποιημένα κατά L-Tags λεξικά μας μέσα από το ειδικό φίλτρο Χtag/RΠ του LexiGraf, ώστε να λάβουμε φακέλους αναγνώσιμους από επαγγελματικό λογισμικό DTP. Αν επιλέξουμε να οδηγηθούμε προς εφαρμογή λεξικού σε CD-ROM. θα χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία MPORT/EΧPORT του LexiGraf για να οδηγήσουμε τα δεδομένα μας σε κάποια από τις γεννήτριες εφαρμογές ηλεκτρονικών λεξικών που κυκλοφορούν στην αγορά. Στην περίπτωση υλοποίησης δίγλωσσου λεξικού, θα επιλέξουμε το ζεύγος των γλωσσών που θέλουμε και στη συνέχεια θα κληθούμε να συμπληρώσουμε μία παραμετρική λίστα γνωστικών αντικειμένων, με βάση την οποία θα συνταχθεί το συγκεκριμένο λεξικό (λεξικό κλάδων). Η εξέλιξη της διαδικασίας ακολουθεί παρόμοια πορεία με αυτήν που περιγράψαμε. 9. ΧΡΗΣτΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ LEXGRAF Μείωση του χρόνου μετάβασης από την πρωτογενή συλλογή ορολογίας προς το τελικό έντυπο ή ηλεκτρονικό προ"ίόν. Ευελιξία στην υλοποίηση πολλών διαφορετικών προϊόντων που σχετίζονται με το χώρο της ορολογίας, ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς την κάθε δεδομένη στιγμή. Απαλοιφή των εξόδων DTP και αυτοματοποίηση της λεξικογραφικής επεξεργασίας. Μείωση του χρόνου και του κόστους υλοποίησης ενημερωμένων λεξικογραφικών εκδόσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λεξικογραφικά project που εξελίσσονται παραλλήλως. Δεν απαιτεί εξειδίκευση στη χρήση του. Γιάννης Χρ. Χατζόπουλος Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Υψηλάντοu 3 Σίνδος τηλ / fax , κιν , 69

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Οδηγός Δημιουργίας Ιστοσελίδων για iphone

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Οδηγός Δημιουργίας Ιστοσελίδων για iphone ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Οδηγός Δημιουργίας Ιστοσελίδων για iphone Website creation wizard for iphone ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των Τόζιου Σπυρίδων ΑΜ. 1825 Ζαφείρη

Διαβάστε περισσότερα

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΒΑΡ Α ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις ΘΕΜΑ: Της Κωνσταντίνου Δέσποινας.

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις ΘΕΜΑ: Της Κωνσταντίνου Δέσποινας. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΙΑΣ ΤΗΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΑ: Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις Της Κωνσταντίνου Δέσποινας άρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Αποθεμάτων για τη συντήρηση βιομηχανιών

Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Αποθεμάτων για τη συντήρηση βιομηχανιών ιπλωματική Εργασία του Ζαχάρου Στέφανου ΑΕΜ : 153 E-mail: szaharos@gmail.com υπό την επίβλεψη Ανδρέα Λ. Συμεωνίδη Λέκτορα ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Αποθεμάτων για τη συντήρηση βιομηχανιών

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία του

Πτυχιακή εργασία του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ JOOMLA Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων Εισηγητής-Επιβλέπων: Αγγελόπουλος Ιωάννης Εκπόνηση εργασίας: Παναγόπουλος Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ Ω Ω & Ω Ω Διπλωματική Εργασία: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ Χύτας Αχιλλέας 5539 Μανωλιός Βασίλειος 5413 Επιβλέπων Καθηγητής : Ξένος

Διαβάστε περισσότερα

14 ιαχείριση και έκδοση πολύγλωσσων δεδοµένων

14 ιαχείριση και έκδοση πολύγλωσσων δεδοµένων Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο 1.3 14 ιαχείριση και έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Διαδικτυακής εφαρμογής Βάσης Δεδομένων για το τμήμα πληροφορικής Νοσοκομείου»

«Ανάπτυξη Διαδικτυακής εφαρμογής Βάσης Δεδομένων για το τμήμα πληροφορικής Νοσοκομείου» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάπτυξη Διαδικτυακής εφαρμογής Βάσης Δεδομένων για το τμήμα πληροφορικής Νοσοκομείου»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Εκκίνηση - Βοήθεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Εκκίνηση - Βοήθεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Εκκίνηση - Βοήθεια 1. Νέες Τεχνολογίες Πληροφορική Υπολογιστές Στις μέρες μας καθημερινά ακούμε να μιλάνε για τους υπολογιστές, την πληροφορική, τις νέες τεχνολογίες και την Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla

Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla ΠΤΥΧ ΙΑ ΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ Δαδαλιάρης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής

Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία με θέμα : της φοιτήτριας : Κουντούρη Σμαράγδα Α.Μ 12813 επιβλέπουσα καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books) Φοιτητής: Μπαμπαΐτης Βασίλειος-Νικόλαος Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικός κατάλογος ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Union catalogue of academic libraries

Συλλογικός κατάλογος ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Union catalogue of academic libraries ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ' Περίληψη Μετά από μία σύντομη εισαγωγή σχετικά με τη μηχανογράφηση των βιβλιοθηκών των Ελληνικών ΑΕΙ/ΤΕΙ, αναφέρονται τα σημαντικότερα ποιοτικά και ποσοτικά πλεονεκτήματα ενός Συλλογικού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2011 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Κατασκευή Τουριστικού Ενημερωτικού οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΑΡΑΟΛΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΤΣΙΑΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο

Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο Ονομ/μο: Τμήμα: Φωτεινή Χλη Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Καβάλας Α.Ε.Μ. : 2359 E-mail: ii2359@hotmail.com Τίτλος Πτυχιακής εργασίας: Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αγγελική Καραστέργιου, Έλενα Χουρμουζιάδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Μεταφραστικό Τμήμα της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ», σε μια προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

idipethe ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καβάλας

idipethe ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καβάλας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ idipethe Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καβάλας Warehouse Management System for the Municipal Theater of Kavala Σπουδαστές: Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Remote Jukebox

Υλοποίηση Remote Jukebox ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υλοποίηση Remote Jukebox ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΣΚΟΝ ΡΑ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα