LEXIGRAF DEVELOPMENT OF ΑΝ AUTOMATED MUL filingual LEXICOGRAPHY DESKTOP PUBLISHING TOOL SUMMARY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LEXIGRAF DEVELOPMENT OF ΑΝ AUTOMATED MUL filingual LEXICOGRAPHY DESKTOP PUBLISHING TOOL SUMMARY"

Transcript

1 LEXGRAF ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΟ DESKTOP PUBLSHNG Γιάννης Χατζόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πλατφόρμα λογισμικού LeχiGraf αναπτύχθηκε υπό τα MS WNDOWS για να αυτοματοποιήσει τη σύνταξη πολύγλωσσων και δίγλωσσων έντυπων λεξικών ορολογίας. Μπορεί να υποστηρίξει 2-8 γλώσσες ταυτοχρόνως (single byte σετ χαρακτήρων για την 16bit έκδοση, UNCODE υπό ανάπτυξη για την 32bit). Λειτουργεί ως ενοποιημένο περιβάλλον διαχείρισης πολυγλωσσικής ορολογίας και aυτοματοποιημένου desktop publishing. Προσφέρει άμεση μετάβαση από την πρωτογενή συλλογή ορολογίας προς την τυπογραφική πρέσα ή ενδιαμέσως προς πλατφόρμες ηλεκτρονικών λεξικών ορολογίας (CD-ROM). Τα έντυπα πολυγλωσσικό λεξικά ορολογίας που παράγει το LexiGraf υλοποιούνται με την τεχνική του ευρετηρίου όρων. Με συνδυασμούς των διαθέσιμων γλωσσών ανά ζεύγη, αυτομάτως προκύπτουν δίγλωσσα λεξικά ορολογίας. Λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ, συνδυαστικά με δημοφιλή πακέτα επιτραπέζιων εκδοτικών συστημάτων (πχ. Ouark-Xpress) κατά το πρότυπο διασύνδεσης ΧΤΑGΙ RTF. Μπορεί, όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες. να δεχθεί είσοδο λεξιλογικής πληροφορίας από λογισμικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR). Η ανάmuξη του LexiGra1 πραγματοποιήθηκε για να καλυφθούν οι μηχανογραφικές ανάγκες του Γενικού Τμήματος Ξένων Γλωσσών του ΑΠΘ κατά την εκπόνηση ενός τετράγλωσσου λεξικού ορολογίας θετικών επιστημών (Αγγλ/ Γαλλι' Γερμ/ Ελλην όρων/ γλώσσα) + 9 δίγλωσσων λεξικών (επιλεγμένοι συνδυασμοί των παραπάνω γλωσσών ανά ζεύγη) + δευτερογενής ηλεκτρονική έκδοση του τετράγλωσσου λεξικού. URL LEXGRAF DEVELOPMENT OF ΑΝ AUTOMATED MUL filngual LEXCOGRAPHY DESKTOP PUBLSHNG TOOL Yiannis Hatzopoulos SUMMARY The LexiGraf software base has been deνe\oped under MS Windows to assist the creation of multilingual and bilίngua\ terminology dιctionaries in print. Any language combination sυpported by MS WindowsTM can be accommodated to a maximum of Β \anguages (sing\e byte language sets on\y for the 16bit νersion LexiGraf, Unicode 32bΙt νersion under development). The system offers direct transition from the terminology collection to the printing press; proνides termino\ogy management services, LAN use and excellent quality output to typesetters for subsequent printing press reproduction. Multilingual dictionaries pτoduced by LexiGraf deploy a term reference index technique, 59

2 whίch allows their direct implementation in 2 volumes. regardless of requested number of languages By combining available languages into pairs bilingual dictionaries are automatically produced, ready for the printing press. Recently introduced features include process integration with OCR products for updating existing terminology resources and connectιon layers with popular DTP software products (X1ag/ATF protocol). The resulting database files can be utilised for electronic media publishing undertakings. Currently LexiGraf is being used in the Aristotle University- Thessalonikι Greece on a 4 language (Engl/ French/ German/Greek terms/ language) natural sciences dictionary + 9 bilιngual ones +- electronic versions. URL Keywords: Desktop publishing, multilingual lexicography. bilingual lexicography science termιnology, electronic dιctionaries Ο. ΑΝτι ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Ελληνική γλώσσα ομιλείται από ανθρώπους σε όλη τη γη. Λόγω του μικρού αυτού αριθμού, η πολυγλωσσική τεκμηρίωση της ελληνικής επιστημονικής ορολογίας είναι ανεπαρκής, παρότι οι ανάγκες επικοινωνίας της επιστημονικής μας κοινότητας σε ένα ανοικτό διεθνές περιβάλλον αυξάνονται καθημερινά. Η πλατφόρμα LexiGraf αναπτύχθηκε για να καλύψει τις ανάγκες μηχανογράφησης κατά την εκπόνηση ενός έντυπου τετράγλωσσου λεξικού ορολογίας θετικών επιστημών (Αγγλ/Γαλλ!Γερμ/Ελλην. '50,000 όρων/γλwσσα) στο Γενικό Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Α.Π.Θ. (κκ Στεπανιάν, Χαρσούλη, Ζάχου, Κωνσταντίνου τηλ fax ), μίας σειράς έντυπων δίγλωσσων λεξικwν ορολογίας, όπως προκύπτουν από συνδυασμούς των παραπάνω γλωσσών ανά ζεύγη, καθwς και μiας συνοδευτικής έκδοσης CD-ROM του τετράγλωσσου λεξικού. Το LexiGraf αναπτύχθηκε ως εξειδικευμένο εργαλείο διαχείρισης πολυγλωσσικών βάσεων ορολογίας και aυτοματοποιημένου Desktop publishing. ώστε να πραγματοποιηθεί η μετάβαση από την πρωτογενή συλλογή ορολογίας προς την τυπογραφική πρέσα ή δευτερογενώς προς το πιεστήριο CD-ROM με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Κατά την ανάmυξη λήφθηκε μέριμνα, ώστε το λογισμικό να είναι σε θέση να καλύψει μελλοντικές ανάγκες (πρόσθετες γλώσσες, νέες προδιαγραφές σελιδοποίησης, ανοικτή διασύνδεση με άλλα πακέτα λογισμικού, εισαγωγή πληροφορίας από διάφορες πηγές, αξιοποίηση τεχνολογίας δικτύων κοκ) 60

3 Freπch lerπrπ.j. (3errrιan ιerιlnl35 (::! Ε J r,οrιγrι-ι~) ErtglιSh ΙerιΥΠ "- dιscιplιπe ci.:j..oe.ι~ιcξtιorι carrj Νο \ ' \ ~' -_-_ι_d_~o_~7_hy_d_)_ ---=-----;--10_24_--1 :oukιnent <m-... toιr~n_lielc: c/n1elle Stιoeπιung <f> 3reek ιemπι.3.< (~ ~-~ΓιΟnJ ΓΠ< :ι 1. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Το λεξιλογικό υλικό το οποίο κληθήκαμε να επεξεργαστούμε με το LexiGraf ήταν ήδη aποδελτιωμένο σε περίπου χειρόγραφες καρτέλες. Παρακάτω διακρίνουμε μία τυπική καρτέλα aποδελτίωσης με αγγλικό λήμμα + συνώνυμα, γνωστικό αντικείμενο, αύξοντα αριθμό, γαλλική μετάφραση + συνώνυμα, γερμανική μετάφραση + συνώνυμα, ελληνική μετάφραση + συνώνυμα. Γραμματικοί προσδιορισμοί συμπεριλαμβάνονταν όπου κρίθηκε αναγκαίο. Η γλώσσα κλειδί ήταν η αγγλική. Σκοπός μας ήταν να αναπτύξουμε ένα περιβάλλον λογισμικού, στο οποίο αφού τροφοδοτηθούν οι διαθέσιμοι ορολογικοί πόροι (termιnological resources) σε PCs με δακτυλογράφηση (data-entry) ή οποιονδήποτε άλλο ενδεδειγμένο τρόπο, να είμαστε σε θέση με το πάτημα ενός κουμπιού να ολοκληρώνουμε αυτομάτως τη διαδοχή των εργασιών: ταξινόμηση/ επεξεργασία/ σελιδοποίηση/ desktoρ-ρυblishing, ώστε να λαμβάνουμε χωρίς πρόσθετη εργασία έτοιμα προς μαζική αναπαραγωγή πολύγλωσσα και δίγλωσσα έντυπα λεξικά. Με μία παρόμοια διαδικασία οδηγούμαστε σε εφαρμογές ηλεκτρονικών λεξικών. Τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνονταν στην συγκεκριμένη συλλογή πολύγλωσσης ορολογίας ήταν τα ακόλουθα:

4 acoustics adνanced mathematics aerospace engineering algebra analytical chemistry analytical mathe-matics astronomy astrophysics t-- - atomic physics biochemistry calculus chemical engineering climatology communications computer science control systems ι-- crystallography electricity elec-tro-magnetism - electronics engineering fluid mechanics food engineering geochemistry geodesy geography geology ge-ometry -- geophysics hydrology inorganic chemistry mapping material technol-ogy mechanical engineerιng mechanics 1 metallurgy meteorology -- ι-- mineralogy mining eng1-neering - nuclear physics nucleonics -- oceanology optics ordnance organic chemistry paleobotany particle physics petroleum engineering petrology - physical chemistry --~---- plasma physics quantum mechanics relativity set theory solid state physics spectros-copy ---- statistical mechan ics statistics systems engi-neering thermodynamics vectoring - --~ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΑ ΛΕΞΙΚΑ ΜΕ EYPETHPA ΟΡΩΝ Η τεχνική του ευρετηρίου όρων αποτελεi την πλέον διαδεδομένη δομή σύνταξης έντυπων πολυγλωσσικών λεξικών ορολογiας. Εξαιρετικά δείγματα έχουν κυκλοφορήσει οι εταιρείες HatierTM, LongmanTM, ElseνierTM και LangenscheidtτM. Ανάλογα πολύγλωσσα λεξικά αποτελούνται από δύο διακριτά τμήματα/ τόμους. Στον πρώτο τόμο παρατίθενται οι μεταφράσεις των όρων σε όλες τις γλώσσες του λεξικού, ταξινομημένες ως προς την αντιστοιχία τους στη γλώσσα κλειδί. Κάθε όρος στην γλώσσα κλειδί 'διευθυνσιοδοτείται' μέσα στο πολύγλωσσο λεξικό με έναν ειδικό αλφάριθμο ή αύξοντα αριθμό. Ο δεύτερος τόμος του λεξικού περιέχει χωριστά ευρετήρια όρων για κάθε μία γλώσσα - πλην της γλώσσας κλειδιού - τα οποία παραπέμπουν στις καταχωρήσεις του πρώτου τόμου, χρησιμοποιώντας τον προαναφερθέντα αλφάριθμο. Η μεθοδολογία είναι εντελώς παρόμοια με την ύπαρξη ευρετηρίου όρων σε οποιοδήποτε βιβλίο, και μας επιτρέπει πρόσβαση από και προς οποιαδήποτε γλώσσα σε ένα συμπαγές τελικό έντυπο πρ6ίόν. Τα έντυπα πολύγλωσσα λεξικά ορολογiας, λόγω του τυπικά υψηλού τους κόστους απευθύνονται κυρίως σε επαγγελματiες μεταφραστές και βιβλιοθήκες. Στην περίπτωσή μας επιλέχθηκε από την πρώτη στιγμή να μορφοποιηθεί το διαθέσιμο λεξιλογικό υλικό και να κυκλοφορήσει στην αγορά ως έντυπο πολύγλωσσο λεξικό για τους ακόλουθους λόγους: 62

5 Χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες των σύγχρονων Η/Υ, προϋπολογίσθηκε ότι το λεξικογραφικό υλικό θο έφτανε στον καταναλωτή σε έντυπη μορφή με μία λιανική τιμή που δεν θα ξεπερνούσε κατά πολύ το κόστος φωτοαντιγραφής του. ΑΙprιaπιιrrιeπ.-::: / "'"χ Multllingual dictionary - Volume Α1 Μ Μ12 Z7U Freπcι-;,retiJΓeη,;e.\'"JdeX Volume 11 Ήταν αναμενόμενο ότι πολλοί από τους ενδιαφερόμενους λαθροαντιγραφείς, λόγω και του μεγάλου μεγέθους της έντυπης έκδοσης(' 1500 σελ.) δεν θα είχαν σοβαρό λόγο να προτιμήσουν την φωτοαντιγραφή από τη νόμιμη αγορά. Στην περίπτωση αρχικής κυκλοφορίας των λεξικών σε CD-ROM, το κόστος της πειρατικής αναπαραγωγής θα ήταν μόλις το 10 15% της λιανικής τιμής, οπότε θα υπήρχε ισχυρότατο πρόβλημα απώλειας εσόδων για τον εκδότη. Τα έντυπα λεξικά αρκετά συχνά προτιμώνται από βιβλιοθήκες, έναντι των CD-ROM λόγω του ότι δεν απαιτούν Η/Υ για τη χρήση τους. Άρα είναι προφανές ότι τα λεξικά σε CD-ROM και τα έντυπα πολύγλωσσα λεξικά, είναι δύο διαφορετικά προϊόντα, τα οποία έχουν τη δική τους ξεχωριατrj θέση στην αγορά μας. Γι αυτούς τους λόγους, οι χρήστες του LexιGraf επέλεξαν να προηγηθεί η κυκλοφορία του υλικού τους σε έντυπη μορφή και στη συνέχεια σε ηλεκτρονική. 63

6 3. ΔΙΓΛΩΣΣΑ ΛΕΞΙΚΑ Συνδυάζοντας ο Η/Υ τις διαθέσιμες γλώσσες ανά ζεύγη, μπορεί αυτομάτως να δημιουργήσει δίγλωσσα έντυπα λεξικά ορολογίας. Αν κατά την υλοποίηση ομαδοποιηθούν οι όροι σύμφωνα με τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία ανήκουν, μπορούν να υλοποιηθούν έντυπα δίγλωσσα λεξικά συγκεκριμένων επιστημονικών κλάδων μέσα από μία ανομοιογενή συλλογή πολυγλωσσικής ορολογίας. (πχ ελληνο - γαλλικό λεξικό μαθηματικών, ελληνο -αγγλικό φυσικής κοκ). Αυτά τα είδη των λεξικών, λόγω της χαμηλής τους τιμής, της ευκολίας και της ταχύτητας υλοποίησης εμφανίζουν ιδιαίτερα θετικές δυνατότητες απορρόφησης από την αγορά μας. 4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Καθώς η αγορά των ηλεκτρονικών εκδόσεων ωριμάζει σταδιακά και στην Ελλάδα- με παρόλληλη εξέλιξη της τεχνολογίας προστασίας κατά της παράνομης αντιγραφής CD ROM - δημιουργείται αυξανόμενο εμπορικό ενδιαφέρον για την κυκλοφορία CD-ROM πολύγλωσσων λεξικών ορολογίας, απευθυνόμενων στο γενικό επιστημονικό κοινό. Ανταποκρινόμενο στις εξελίξεις. το LexiGraf υποστηρίζει τη μεταφορά των πολύγλωσσων δεδομένων ορολογίας του σε οποιαδήποτε από τις μηχανές (software engιnes) δημιουργίας ηλεκτρονικών λεξικών που κυκλοφορούν στη διεθνή αγορά. Ταυτοχρόνως, τα ίδια αυτό λεξιλογικά δεδομένα μπορούν να αξιοποιηθούν για τον εμπλουτισμό γνωσιολογικών βάσεων δεδομένων σε εφαρμογές αυτόματης ή επιβοηθούμενης μετόφρασης (translation memory software). δημιουργώντας πρόσθετα έσοδα για τους ιδιοκτήτες των δεδομένων ορολογίας. 5. Η ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣτΟ LEXGRAF Η ροή εργασιών στο LexiGraf χωρίζεται σε τρία διακριτά στάδια: Είσοδος πολυγλωσσικής ορολογίας στο σύστημα Επεξεργασία Εξοδος επεξεργασμένης ορολογίας προς περιφερειακές συσκευές ή προς άλλα πακέτα λογισμικού. Η ορολογία εισέρχεται στο σύστημα με διάφορους τρόπους, ενδεχομένως χρησιμοποιώντας υφιστόμενες ηλεκτρονικές συλλογές πολύγλωσσης ορολογίας, ομάδες δακτυλογρόφων (data entry oρerators). ή με εισαγωγή πληροφορίας χρησιμοποιώντας μηχανισμούς οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων OCR από ήδη υπάρχοντα έντυπα λεξικά. Η τελευταία αυτή δυνατότητα εξαρτάται καθοριστικά από την ικανότητα του εκάστοτε χρησιμοποιούμενου πακέτου OCR να επεξεργαστεί την

7 1 Αφού πραγματοποιηθεί η είσοδος λεξιλογικής πληροφορίας στο LexiGraf, από εκεί και πέρα στο σύστημα το ίδιο επεξεργάζεται, ταξινομεί και μορφοποιεί το υλικό προς πολύγλωσσο ή δίγλωσσα έντυπα λεξικά μέσα σε λίγα λεπτά. τ ο αποτέλεσμα της επεξεργασίας είναι αρχεία Η/Υ, κωδικοποιημένα κατά Χtag ή RτF. τα οποία περιέχουν σελιδοποιημένο το υλικό μας, αναγνώσιμο από λογισμικό Desktop Pυblishing, και στη συνέχεια άμεσα διαθέσιμο για φωτοστοιχειοθεσία σε ειδικές μηχανές φωτοστοιχειοθεσίας Postscripl. (Xtag είναι τύπος αρχείων του πακέτου DTP Oυark Xρress", de-facto πρότυπο στο χώρο του DTP, RΠ Rich Text Format είναι παρόμοια κωδικοποίηση της MίcrosottίM που υποστηρίζεται από πολλά πακέτα λογισμικού, τόσο σε WindowsTM/PC όσο και σε Macintosh"'). Scannedtε::xt iφπ Net-workof PCs Paperbased tι?lπiimlo,ύ collectiof'_ manualdata m>.ry LeriGraf Νο 1223 Ι1inera:Water HineL al~ιasse:r F.aurπi11era.: ( ι.:pto81 anguages) Uιsel"rlnter i ιι/ J ) ''yfesetting fijm oiictiona... ]' pages Χάρη σε αυτήν την προσέγγιση μπορούμε να προσθέσουμε οποιοδήποτε στοιχείο μέσα στο κείμενο των λεξικών μας (πχ εικόνες. σχεδιαγράμματα. τύπους οργανικής χημείας). να αλλciξουμε το στυλ σελιδοποίησης (layoυt) σε δευτερόλεπτα και να πραγματοποιήσουμε διορθώσεις ταχύτατα. Καθώς τα συστήματα MacintoshTM είναι το στάνταρντ στον εκδοτικό χώρο, τα δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν από την πλατφόρμα PC προς την πλατφόρμα Mac με ευκολία χάρη στα πρότυπα Xtag/RτF. 6. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤVΞΗΣ ΤΟΥ LEXGRAF Η έκδοση 2.1 και 2.2 του LexiGraf αναπτύχθηκε με την Turbo Pascal for Windows + Paradox Engine 3.01 της BorlandTM (16bil) υπό τα MS-WNDOWS. Οι λειτουργίες διαχείρισης βάσεων δεδομένων παρέχονται από το Paradox με την τεχνική file-sharing. Το σύστημα μπορεί να υποστηρίξει ως 20 χρήστες σε τοπικό δίκτυο. Υπό ανάπτυξη 65

8 βρίσκεται η έκδοση LexiGraf 3.0 (32bit) χρησιμοποιώντας την De/phi + Borland lnterbase. Είναι μία εφαρμογή client/serνer, η οποία υποστηρίζει UNCODE και έχει αυξημένες επιδόσεις σε σχέση με την 16bit έκδοση. Θα συνεργόζεται με SGML import fιlters, και θα προσφέρει μία αυτοματοποιημένη 'μηχανή' δημιουργίας τόσο έντυπων, όσο και ηλεκτρονικών λεξικών. 7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣτΟ LEXGRAF Το LexiGraf υποστηρίζει τρία βασικά επίπεδα πρόσβασης στο δίκτυο: 1. Data entry operator access-leνel 2. Lexicography administrator access-leνel 3. Support proνision access-leνel. Κατά την εξέλιξη του συγκεκριμένου project κατέστη προφανές ότι ήταν εξαιρετικά δαπανηρό και δύσκολο να προσληφθούν δακτυλογρόφοι (data-entry operators), οι οποίοι θα ήταν σε θέση να χειριστούν όλες τις γλώσσες που υποστήριζε το LeχiGraf ταυτοχρόνως. Ας μην ξεχνάμε ότι η πηγαία μας πληροφορία βρισκόταν aποδελτιωμένη σε χειρόγραφες καρτέλες, άρα έπρεπε να βασιστούμε στην ανθρώπινη εργασία για να τροφοδοτήσουμε το σύστημα με ορολογία. Γι' αυτό το λόγο το LeχiGraf χωρίστηκε σε τρία διακριτά τμήματα (modυ/es). DATA ΕΝΤRγ MODULE: Αυτόνομο κομμότι του LeχiGraf, το οποίο χειρίζονται οι δακτυλογράφοι-χειριστές (data-entry operators) του συστήματος. Μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα σε κάποιο απομακρυσμένο service bureau, off-line ή on-line σε τοπικό δίκτυο. Επιτρέπει στους δακτυλογράφους (data-entry operators) να δουλεύουν χωριστό την κάθε μία γλώσσα, ανεξόρτητα από τη συνολική εξέλιξη της δουλειάς των συναδέλφων τους. Αν δουλεύουμε το σύστημα off-lιne, τα λεξικογραφικά δεδομένα ενσωματώνονται με μεταφορές φακέλων/αρχείων σε κάποιο κεντρικό PC (remote leχicography serνer) σε τακτό χρονικά διαστήματα. Η προσέγγιση βοηθάει στη μείωση του κόστους εισαγωγής πληροφορίας στο σύστημα, διότι ο φόρτος εργασίας μπορεί να καταμεριστεί ισομερώς σε πολλούς operators, οι οποίοι μπορούν να δουλεύουν μία μόνο γλwσσα, σε διαφορετικούς χώρους και ώρες, χωρίς αυτό να δημιουργεί οποιοδήποτε πρόβλημα στην εξέλιξη του project. ΠRMNOLQGγ MPORT/EXPORT: Αυτόνομο κομμότι του LeχiGraf, το οποίο αναλαμβόνει τη μεταφορό πληροφορίας από και προς τον 'έξω' κόσμο (πχ. είσοδος από ηλεκτρονικές λίστες ορολογίας, διασύνδεση με λογισμικό OCR, αντίγραφα ασφαλείας (back-υp) των δεδομένων, εξαγωγή δεδομένων προς γεννήτριες εφαρμογές ηλεκτρονικών λεξικwν κοκ) 66

9 ,~;:ι,, - - l' Γ Ι' Nlti!Κt:~γας 1 r_~f)ι,&,[{_.~~σ MPT&\!b11f;' ~~_;,W(ι)',σιi\ν '_:ΛΖ.<_Φ::5:[i)nΗrμςς ι _ ιl jj ι - ι - itli" ' ~~~ c:1j;;~~ύij~~- A'{'{~LOCC ;,~~fl,"if,'::!: --:Ξ:ό-οcο~-c~όρος i "'<'Eli-~c [r_"''"~ ~ Ο> 'Π~ l ftλ'!'(:ρι ~ος ~ "' tf~"l"'"ί~~ _[i{oj:jukhj ηι;;ω:.ιι~.jιi)u ' ~~-~,;-J.\.JJ~-"'_ iηocn..αcrι:r: [πe_~~zdrις_ Γ~~-"-.Jι~--~Σ ;..ι_-~ίι~tt_;.l~~ f..flilmml~-~"fin _--:1 '!ο -- _ ~η::jc'!j'i-!'(j;'j'ίlμ~: ; -~-~a:~~~δ!~,jίj~ /::,όχιιμl{)χ: 6_~φ;1ς 1Γc;,i.)Jrκό.,.,,_65;«..~ iι:ih.\)oj[βc'ljηα. ~.; ' ΓVWG'lH(, J:"t":K i --;:~,r_;;;,s,;._~ --- ~'""-"'" ''"' 1-Δ~OCCiuώ~;._~c: -- :5n%.1ι:Είο\:~ζ _ Π{;)~cβ:~::irης Jlitr.:,"'-K3',): ΙΠ'>..,.f'-,.f\~Y'"'~N ΛihιΜ.v:,""-η:.ι~:ι _j -,,,, ~Ω ~~>i'j:~;ρμξ: ~-[~~j~>:r:.λf:i~if-!'0: 1 jδ:ι,;ι;"";t"''~ ' '""::;<(llqe AΞ.(J :5:ρi3'dlo:.!.; :ι"'" τ:::ιιο:._~.;;β~ίι.::τφ; \ 'Γιι-ΝΛΙV.-~Σ ~,r:"ml"'- Y[N\.~lh /~.'-ιi/!mj:~\' ;)~~ 1 ;?~J.::ι;~-:,1/\1; '_' li ' 1,/<>_:[i Q [χι-_./},(! -(~ΛΓ < ζ][<},--) Ίl,-~]{>,,11,~_Ι:~ ι\ 1 c :<ά!ρας ljlo~~~,;~ &...; ~ν. Μ~~μα 1---:---i ι Μ'~"' ι\ρος ~,~...:J;:yu'Ol{. Π.Ειtf.':;:,,,,ΙJ<'βήηοης J Γ ~ 'Ι~ΊΓΟΧ δ- ~~:;ι:..~όιjcsμος Ι.~~~rκτη;.-{j~g!)Ι.D-- / O"QJ1,iω,..,-jrμιol" ΓbJ~!Quώμαιί;- -~, δiχ'j:jo!ι~j~]-1:;.ιγ[j)οο;&:;,:ο:τ[ς lίhil'\rιζfi,1: E.:v,~~-:rr-ι~:<.oιr; Λ:-{'JίΜ~ζ-~~k'Ν LEXCOGRAPHY DTP MODULE: Κομμάτι του LexiGraf, το οποίο ολοκληρώνει την επεξεργασία DΤΡ/σελιδοποίησης των πολύγλωσσων και δίγλωσσων λεξικών μας. Παράγει αυτομάτως λεξικογραφικά αρχεία σελιδοποίησης, κωδικοποιημένα κατά XTAG/RτF, τα οποία μπορούν να διαβαστούν από επαγγελματικά επιτραπέζια εκδοτικά συστήματα (desktop pυblishing software). Από εκεί δημιουργούνται τα φιλμ φωτοστοιχειοθεσίας, τα οποία χρησιμοποιούνται για την τυπογραφική αναπαραγωγή των λεξικών μας. Μέσα στα λήμματα μας μπορούμε να συμπεριλάβουμε γραμματικούς προσδιορισμούς, χημικούς τύπους ή παρενθετικούς προσδιορισμούς. Όλη αυτή η πρόσθετη πληροφορία αναγνωρίζεται από το LeχιGraf αυτομάτως και δεν επηρεάζει την ορθή ταξινόμηση των λημμάτων σε όλες τις γλώσσες. Επιπλέον, στη φάση του aυτοματοποιημένου DTP, το LexiGraf αυτομάτως αλλάζει τη μορφή (tyρefacing/ style) των συγκεκριμένων προσδιορισμών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τμήματος DTP της εκδοτικής εταιρείας που αναλαμβάνει να κυκλοφορήσει τα λεξικά που προκύπτουν (παραμετροποίηση του DTP). Για την ταξινόμηση των λημμάτων, λόγω του μεταβλητού αριθμού γλωσσών που καλείται να χειριστεί το LexiGraf, δε χρησιμοποιήσαμε τις ρουτίνες ταξινόμησης του λειτουργικού συστήματος MS WindowsTM. Κάθε γλώσσα που υποστηρίζεται διαθέτει ένα εσωτερικό module κανόνων αλφαβήτισης/ ταξινόμησης, 67

10 Εξετάζοντας το πηγαίο λεξικογραφικό υλικό που κληθήκαμε να επεξεργαστούμε, έγινε αμέσως προφανές ότι υπήρχαν μεμονωμένοι όροι σε κάποιες από τις γλώσσες, οι οποίοι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως αδόκιμοι-επεξηγηματικοί (κυρίως στην ελληνική γλώσσα). Ανάλογη πληροφορία έχει θέση σε ένα πολύγλωσσο λεξικό ορολογίας ως ερμηνεία, αλλά όχι σε ένα πχ. ελληνο-αγγλικό λεξικό (οι αδόκιμοι όροι δεν ευρετηριάζονται). Γι' αυτό το λόγο λήφθηκε ειδική μέριμνα ώστε οι αδόκιμοι ή οι επεξηγηματικοί όροι να υπόκεινται σε κατάλληλους χειρισμούς αυτομάτως από το LexiGraf. Παράλληλα, στην περίπτωση που θα διαπιστώσει κάποιο κενό στην απόδοση μίας ερμηνείας σε μία γλώσσα, το λογισμικό μας αυτομάτως αποκρύπτει τη συγκεκριμένη πολύγλωσση ορολογική οντότητα από ένα πολύγλωσσο λεξικό (δε δικαιολογείται η ύπαρξη κενών αποδόσεων σε ένα πολύγλωσσο λεξικό). Η ίδια αυτή πληροφορία θα αξιοποιηθεί κατά τη σύνταξη ενός δίγλωσσου λεξικού, εφόσον το ζεύγος των εμπλεκόμενων γλωσσών είναι συμπληρωμένο, έστω αν οι υπόλοιπες γλώσσες είναι κενές. Ταυτοχρόνως, το LexiGraf μας προειδοποιεί για την ύπαρξη διπλοκαταχωρήσεων στην ορολογία μας, λαμβάνοντας υπόψιν και το γνωστικό αντικείμενο των όρων. 8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜ/ΟΥΡΓ/ΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ Η δημιουργία έντυπων λεξικών στο LexiGraf εμπεριέχει τα ακόλουθα στάδια: Εισαγωγή πολύγλωσσης ορολογίας στο σύστημα. Επεξεργασία και ταξινόμηση του υλικού από τους Η/Υ. Αποθήκευση των λεξικών (πολύγλωσσων και δίγλωσσων) στο σκληρό δίσκο του Η/Υ με μορφή proprietary μακροεντολών (L-Tags) Μετάφραση των L-Tags προς XTAGS/RΠ και τροφοδοσία του υλικού σε επαγγελματικά συστήματα DTP (με πλήρη παραμετροποίηση). Εκτύπωση των λεξικών μας σε high-end typesetters. Αφού τροφοδοτηθούν οι βάσεις δεδομένων του LexiGraf με πολυγλωσσική ορολογία, το λογισμικό μας σαρώνει τα περιεχόμενα της γλώσσας κλειδιού για να δημιουργήσει και να καταγράψει τους αλφαρίθμους/ αύξοντες αριθμούς που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη των λεξικών-ευρετηρίων, τα οποία συμπληρώνουν το πολύγλωσσο. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η εργασία, ο διαχειριστής λεξικογράφησης (dictionary administrator) μπορεί να επιλέξει αν θα δημιουργήσει κάποιο πολύγλωσσο ή δίγλωσσο λεξικό με βάση τη διατιθέμενη συλλογή ορολογίας. Το αποτέλεσμα της διεργασίας αυτής καταγράφεται στο σκληρό δίσκο του Η/Υ κωδικοποιημένο κατά L-tags. Η πληροφορία αυτή μπορεί να δρομολογηθεί σε κάποιον εκτυπωτή, ώστε να έχουμε σε πολύ σύντομο χρόνο ένα δοκίμιο του υλικού μας, πάνω στο οποίο μπορούμε να εντοπίοουμε τυχόν σφάλματα. Η διόρθωση/ αποκατάσταση των σφαλμάτων μπορεί να γίνει με εύκολο τρόπο από τους χειριστές του συστήματος. 68

11 Αν επιθυμούμε να έχουμε την τελική ποιότητα στην οποία θα φτάσει το υλικό στον εκδότη μας, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να περάσουμε τα κωδικοποιημένα κατά L-Tags λεξικά μας μέσα από το ειδικό φίλτρο Χtag/RΠ του LexiGraf, ώστε να λάβουμε φακέλους αναγνώσιμους από επαγγελματικό λογισμικό DTP. Αν επιλέξουμε να οδηγηθούμε προς εφαρμογή λεξικού σε CD-ROM. θα χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία MPORT/EΧPORT του LexiGraf για να οδηγήσουμε τα δεδομένα μας σε κάποια από τις γεννήτριες εφαρμογές ηλεκτρονικών λεξικών που κυκλοφορούν στην αγορά. Στην περίπτωση υλοποίησης δίγλωσσου λεξικού, θα επιλέξουμε το ζεύγος των γλωσσών που θέλουμε και στη συνέχεια θα κληθούμε να συμπληρώσουμε μία παραμετρική λίστα γνωστικών αντικειμένων, με βάση την οποία θα συνταχθεί το συγκεκριμένο λεξικό (λεξικό κλάδων). Η εξέλιξη της διαδικασίας ακολουθεί παρόμοια πορεία με αυτήν που περιγράψαμε. 9. ΧΡΗΣτΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ LEXGRAF Μείωση του χρόνου μετάβασης από την πρωτογενή συλλογή ορολογίας προς το τελικό έντυπο ή ηλεκτρονικό προ"ίόν. Ευελιξία στην υλοποίηση πολλών διαφορετικών προϊόντων που σχετίζονται με το χώρο της ορολογίας, ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς την κάθε δεδομένη στιγμή. Απαλοιφή των εξόδων DTP και αυτοματοποίηση της λεξικογραφικής επεξεργασίας. Μείωση του χρόνου και του κόστους υλοποίησης ενημερωμένων λεξικογραφικών εκδόσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λεξικογραφικά project που εξελίσσονται παραλλήλως. Δεν απαιτεί εξειδίκευση στη χρήση του. Γιάννης Χρ. Χατζόπουλος Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Υψηλάντοu 3 Σίνδος τηλ / fax , κιν , 69

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ. Κοκκινάκης, Ε. Δερματάς, Ε. Κουτσογεωργοπούλου Η ομάδα γλωσσικής τεχνολογίας του ΕΕΤ ανέπτυξε πρόσφατα τρία ηλεκτρονικά λεξικά της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ Σπύρος Δόικας translatum@translatum.gr ΑΠΘ Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Python & NLTK: Εισαγωγή

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Python & NLTK: Εισαγωγή ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Python & NLTK: Εισαγωγή Εισαγωγή Γιατί Python? Παρουσίαση NLTK Πηγές και χρήσιμα εργαλεία Φροντιστήριο σε Python Στο φροντιστήριο: Εισαγωγή στην Python Ζητήματα προγραμματισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

InfoPark Cashier Station

InfoPark Cashier Station InfoPark Cashier Station Βασική περιγραφή δυνατοτήτων Εφαρμογής InfoPark Διαχείριση ωριαίων και μονίμων πελατών Αυτόματη Χρονοχρέωση αυτοκινήτου Έκδοση μηχανογραφικής Αποδείξεως Παροχής Online Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων Δημήτριος Αθανασίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 00_PROLOGOS_PERIEXOMENA.indd i 3/12/2010 2:57:24 μμ τίτλος: Η Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Τι είναι Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Η Διαχείριση Εκτυπώσεων (Managed Print Services) είναι μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη outsource υπηρεσία, δηλαδή η ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε την επιχείρησή σας να πηγαίνει στο µέλλον, σήµερα

Δείτε την επιχείρησή σας να πηγαίνει στο µέλλον, σήµερα Δείτε την επιχείρησή σας να πηγαίνει στο µέλλον, σήµερα DO YOU SPEAK FUTURE? Τώρα για την επιχείρησή σας υπάρχει µια νέα δύναµη Τεχνολογία αιχµής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Payroll Master. Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και χρησιμοποιεί βάση δεδομένων Oracle ver 7.x ή μεγαλύτερη.

Payroll Master. Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και χρησιμοποιεί βάση δεδομένων Oracle ver 7.x ή μεγαλύτερη. Payroll Master Το Payroll MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR MaSter αποτελεί το λογισμικό μιας ολοκληρωμένης λύσης, που έχει στόχο την πλήρη και ολοκληρωμένη κάλυψη της Μισθοδοσίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Να αναφέρετε μερικές από τις σημαντικότερες εξελίξεις και εφευρέσεις στην ιστορία των συστημάτων επικοινωνίας. Η ανακάλυψη του κινητού τυπογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros Αμβροσία

Sunsoft Ltd Alexandros Αμβροσία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5.1 Εισαγωγή Το πρακτικό κομμάτι της πτυχιακής μας εργασίας αφορά την δημιουργία μιας λειτουργικής ιστοσελίδας με την χρήση της πλατφόρμας του Weebly, που αποτελεί μια σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Σοφιανόπουλος Σωκράτης Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Δομή παρουσίασης Τι είναι η Μηχανική Μετάφραση (Machine Translation) Ιστορική αναδρομή Είδη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις Προσθήκες Δυνατοτήτων στην νέα έκδοση του Biomember

Τροποποιήσεις Προσθήκες Δυνατοτήτων στην νέα έκδοση του Biomember Τροποποιήσεις Προσθήκες Δυνατοτήτων στην νέα έκδοση του Biomember Οκτώβριος 2013 1. ΕΟΠΥΥ Προστέθηκε η δυνατότητα διασύνδεσης με την εφαρμογή e- ΔΑΠΥ του ΕΟΠΥΥ. Σε αυτήν την φάση ο ΕΟΠΥΥ έχει ανοίξει την

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος. Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων»

Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος. Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Περιεχόμενα 1. Παραγωγή υλικού... 3 1.1 Κάμερα σταθερά τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning Η νέα Πύλη etwinning Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning ΝΕΑ ΠΥΛΗ ETWINNING...3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Το 1944 με την κατασκευή του υπολογιστή Mark I από τον Howard Aiken και την εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών IBM και από το 1950 μπήκανε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης Σε αυτό το εγχειρίδιο θα καλύψουμε τη μεθοδολογία εγκατάστασης ενός σεναρίου εστίασης από την αρχή έως το σημείο των βασικών ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

POSEIDON AML. Ολοκληρωμένη λύση AML/AFT

POSEIDON AML. Ολοκληρωμένη λύση AML/AFT POSEIDON AML Ολοκληρωμένη λύση AML/AFT Το POSEIDON AML της Natech είναι μια πιστοποιημένη εφαρμογή εντοπισμού και αποτροπής ξεπλύματος χρήματος από παράνομες ενέργειες καθώς και παρεμπόδισης χρηματοδότης

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Δημιουργία Θεματικού Χάρτη με το QGIS Δρ. Σταμάτης Καλογήρου Σεμινάριο στα πλαίσια του 1oυ Συνεδρίου Χωρικής Ανάλυσης Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 17-18 Μαΐου 2013 Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5

Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5 Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5 Σύντοµες Οδηγίες Χρήσης Γενικά Η εγκατάσταση του WinBraille προσφέρει στο σύστηµά σας τις παρακάτω εφαρµογές: WinBraille: Αποτελεί την κύρια εφαρµογή µέσω της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ «Certified Software And Digitalization Technician» SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ «Certified Software And Digitalization Technician» SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ «Certified Software And Digitalization Technician» SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ

Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ Μέρος Α Τεκμηρίωση βάσει του προτύπου Data Documentation Initiative (DDI) 2.X Οι φάσεις διεξαγωγής μίας ποσοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα τεχνολογία στη µηχανοργάνωση! ΟΚ!!!

Η νέα τεχνολογία στη µηχανοργάνωση! ΟΚ!!! R V IC ES K IT A PP LI C A TI O N & SE Η νέα τεχνολογία στη µηχανοργάνωση! ΟΚ!!! 1 S1 ASK! APPLICATION & SERVICES KIT Για πρώτη φορά, µία ολοκληρωµένη υπηρεσία στο χώρο της µηχανοργάνωσης! Η υπηρεσία S1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Σημασιολογικοί Ιστοχώροι: Γιατί Drupal. 18/3/2014 Μυρτώ Αμοργιανού Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού

Σημασιολογικοί Ιστοχώροι: Γιατί Drupal. 18/3/2014 Μυρτώ Αμοργιανού Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού Σημασιολογικοί Ιστοχώροι: Γιατί Drupal 18/3/2014 Μυρτώ Αμοργιανού Τι είναι CMS Τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (ΣΔΠ, Content Management Systems, CMS) είναι διαδικτυακές εφαρμογές που επιτρέπουν την

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό προφίλ Δραστηριότητα. Δημήτρης Αγγελάκος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού

Εταιρικό προφίλ Δραστηριότητα. Δημήτρης Αγγελάκος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού Εταιρικό προφίλ Δραστηριότητα Δημήτρης Αγγελάκος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού Εταιρικό προφίλ Η Bee Tech Α.Ε. ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την παροχή ποιοτικών λύσεων και υπηρεσιών στους τομείς πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων c) Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

SCRIPTUM. Διαχείριση του SCRIPTUM eprotocol

SCRIPTUM. Διαχείριση του SCRIPTUM eprotocol Unified IT services Αγ. Παρασκευής 67 15234 Χαλάνδρι http://www.uit.gr SCRIPTUM Διαχείριση του SCRIPTUM eprotocol ΕΛΛΑΚ Έκδοση 1.0 Ημερομηνία: 06/16/11 Συγγραφή: Μιχάλης Μουντράκης / mountrakis@uit.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: OΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΑΠΟ 13% ΣΕ 23% ΑΦΟΡΑ ΕΚΔΟΣΗ: >= 35.7a

ΘΕΜΑ: OΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΑΠΟ 13% ΣΕ 23% ΑΦΟΡΑ ΕΚΔΟΣΗ: >= 35.7a ΘΕΜΑ: OΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΑΠΟ 13% ΣΕ 23% ΑΦΟΡΑ ΕΚΔΟΣΗ: >= 35.7a Παρακαλούμε, ακολουθήστε προσεκτικά και κυρίως με την σειρά όλα τα στάδια της μετατροπής 1- BACK UP (ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!)

Διαβάστε περισσότερα

FROM TESTOTA.REGISTRY

FROM TESTOTA.REGISTRY ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη Ενότητα: Βc1.1.3 Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (BI & IT) Πρακτική Άσκηση (επίπεδο 1): Στόχος της άσκησης είναι η εµβάθυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε! Θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις 5250 οθόνες μέσω browser, χωρίς αλλαγή στις υπάρχουσες εφαρμογές και χωρίς εγκατάσταση στον client? Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυμέσα; Χαρακτηριστικά των μέσων Ιδιότητες συστημάτων πολυμέσων Δομή συστημάτων πολυμέσων Δικτυακά συστήματα πολυμέσων Μετάδοση πολυμέσων Απαιτήσεις πολυμέσων Ποιοι εμπλέκονται στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

Connectoras. Οδηγίες Εγκατάστασης και χειρισμού STEEL.GR LTD. 1 Μαΐου 2014 Σύνταξη από: Admin

Connectoras. Οδηγίες Εγκατάστασης και χειρισμού STEEL.GR LTD. 1 Μαΐου 2014 Σύνταξη από: Admin Connectoras Οδηγίες Εγκατάστασης και χειρισμού STEEL.GR LTD 1 Μαΐου 2014 Σύνταξη από: Admin Connectoras Οδηγίες Εγκατάστασης και χειρισμού Προετοιμασία Εγκατάσταση Ρυθμίσεις Softone Ρυθμίσεις Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 5.70 του Academia Financials Γενική Λογιστική. Μελίσσια, 22 Μαρτίου 2012

Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 5.70 του Academia Financials Γενική Λογιστική. Μελίσσια, 22 Μαρτίου 2012 Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 5.70 του Academia Financials Γενική Λογιστική Μελίσσια, 22 Μαρτίου 2012 Προκειμένου να ενημερώσετε τον υπολογιστή σας με την έκδοση 5.70 της εφαρμογής Academia Financials

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Εσείς...

Στρατηγική Επιλογή. Εσείς... Στρατηγική Επιλογή Εσείς... Έχετε απαιτήσεις που πρέπει να καλυφθούν άμεσα και με τον καλύτερο τρόπο. Θέλετε να στηριχθείτε σε ένα υψηλής ποιότητας, αποδεδειγμένης αξιοπιστίας και εξαιρετικής ευχρηστίας

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων.

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ο : ArcCatalog Πηγές δεδομένων Γεωβάση Τι είναι ο ArcCatalog? Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. Η εφαρμογή του ArcCatalog παρέχει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM

LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM Σύστημα Διαχείρισης των Πληροφοριών του Εργαστηρίου (LIMS) Κωνσταντίνος Παπανώτας Τεχνικός Διευθυντής Εργαστηρίων Appert A.E. Επικεφαλής Αξιολογητής Ε.ΣΥ.Δ. LIMS

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Μόνο για την επόµενη Τετάρτη 25/10, το µάθηµα (12-13) δεν θα πραγµατοποιηθεί. Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 Στόχοι του Μαθήματος! Ανάπτυξη αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ.Χατζόπουλος 2 Δένδρο αναζήτησης είναι ένας ειδικός τύπος δένδρου που χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει την αναζήτηση μιας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Απρίλιος, 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBSCO... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Η-ΒΙΒΛΙΩΝ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ Lexicon Software POS Dynamics ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Gonou Giota 2 58100 GIANNITSA web site: www.lexiconsoftware.gr e-mail: sales@lexiconsoftware.gr

Διαβάστε περισσότερα

NEWSASSET ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ

NEWSASSET ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο και ασφαλές πληροφοριακό σύστημα Λήψης, Παραγωγής, Αρχειοθέτησης, Διαχείρισης, Διανομής Ειδήσεων (κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά), καθώς και Ελέγχου Ροής Εργασίας. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές

Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές Αρχές Γλωσσών και Προγραμματισμού Λειτουργία Μετάφρασης ΑΡΧΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Source) L A ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ (Implementation) L Y ΤΕΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Target) L T Αρχικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre!

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων

3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ MHXANIKOI Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΗΧΑΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ. Τσιατούχας 6 ο Κεφάλαιο 1. Επίπεδο OSM 2. Εικονική μνήμη ιάρθρωση 3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Meridian είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Από τα περιεχόμενα του cd ή από το

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Προσφορών. Συνολική αξία περιλαμβανομένου του ΦΠΑ ( ) (1) (2) (3) (6) Όργανα μετρητικά γενικά 1 (Σταθερό αγωγιμόμετρο Φορητό αγωγιμόμετρο

Υποβολή Προσφορών. Συνολική αξία περιλαμβανομένου του ΦΠΑ ( ) (1) (2) (3) (6) Όργανα μετρητικά γενικά 1 (Σταθερό αγωγιμόμετρο Φορητό αγωγιμόμετρο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός έλεγχος των λειτουργιών σάρωσης, εκτύπωσης και αντιγραφής με το λογισμικό uniflow Έκδοση 5. you can

Αποτελεσματικός έλεγχος των λειτουργιών σάρωσης, εκτύπωσης και αντιγραφής με το λογισμικό uniflow Έκδοση 5. you can Αποτελεσματικός έλεγχος των λειτουργιών σάρωσης, εκτύπωσης και αντιγραφής με το λογισμικό uniflow Έκδοση 5 you can Εξασφαλίστε καλύτερο έλεγχο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο περιβάλλον σάρωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ο ιδανικοσ τροποσ να προβαλλετε τα εντυπα σασ online

ο ιδανικοσ τροποσ να προβαλλετε τα εντυπα σασ online ο ιδανικοσ τροποσ να προβαλλετε τα εντυπα σασ online O Με μοναδικός το iziread τρόπος μετατρέπουμε για να μετατρέψετε έντυπά πολυσέλιδα σας σε έντυπα ψηφιακές εκδόσεις δημιουργώντας μια ηλεκτρονική σε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα