(σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 1248/2015)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 1248/2015)"

Transcript

1 Η αρχή της αναλογικότητας και το δικαίωμα ακρόασης, με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο, στο πλαίσιο απέλασης αλλοδαπού τρίτης χώρας, κατ εφαρμογή του άρ. 76 ν. 3386/2005 (σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 1248/2015) Η απόφαση 1248/2015 του Συμβουλίου της Επικρατείας, αν και σημαντική, αφορά σε μια συνηθισμένη περίπτωση απέλασης αλλοδαπής, υπήκοου τρίτης χώρας (Νιγηρίας). Η εφεσίβλητη αιτούσα εισήλθε παράνομα στη χώρα το 2003 ή το 2004, υπέβαλε αίτηση για να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, η οποία απορρίφθηκε το 2004, ακολούθως καταδικάσθηκε το 2006 σε ποινή φυλάκισης 30 ημερών για απόπειρα τέλεσης αδικημάτων του ν. 2734/1999 (έκδοσης με αμοιβή χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις άσκησης της οικείας επαγγελματικής δραστηριότητας) και, ακολούθως, τον Ιούλιο του ίδιου έτους, έλαβε απόφαση απέλασής της, η δε ενδικοφανής προσφυγή που άσκησε κατ αυτής απορρίφθηκε λίγες ημέρες αργότερα. Περαιτέρω, άσκησε αίτηση ακύρωσης, η οποία έγινε δεκτή με απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής. Η τελευταία προσβλήθηκε με έφεση, επί της οποίας (καθώς και της σχετικής αίτησης ακύρωσης) εκδόθηκε η εν λόγω απόφαση του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου. Με την απόφαση αυτή ερμηνεύονται το πρώτον οι διατάξεις του άρ. 76 παρ. 1 του ν. 3386/2005 ( Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια ), όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, σύμφωνα με τις οποίες «1. Η διοικητική απέλαση αλλοδαπού επιτρέπεται εφόσον: α. Έχει καταδικασθεί τελεσίδικα σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή, ανεξαρτήτως ποινής, για [τα αναφερόμενα στη διάταξη εγκλήματα, όπως κλοπή, απάτη, λαθρεμπορία, διακίνηση ναρκωτικών ή εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας]. β. Έχει παραβιάσει τις διατάξεις του νόμου αυτού. γ. Η παρουσία του στο ελληνικό έδαφος είναι επικίνδυνη για τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια της Χώρας. δ. Η παρουσία του στο ελληνικό έδαφος είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία [ ]» 1. Περαιτέρω, το άρθρο 79 του ιδίου νόμου, ως ίσχυε επίσης κατά τον κρίσιμο χρόνο, ορίζει ότι «1. Απαγορεύεται η απέλαση, εφόσον ο αλλοδαπός: α. Είναι ανήλικος και οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν την επιμέλεια του διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. β. Είναι γονέας ημεδαπού ανηλίκου και έχει την επιμέλεια ή έχει υποχρέωση διατροφής, την οποία εκπληρώνει. γ. Έχει υπερβεί το 80ο έτος της ηλικίας του. δ. Έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας ή έχει ζητήσει την παροχή ασύλου [ ]. ε. Είναι ανήλικος στον οποίο έχουν επιβληθεί αναμορφωτικά μέτρα με απόφαση του Δικαστηρίου Ανηλίκων. Στην απαγόρευση της απέλασης περιλαμβάνονται και οι έγκυες γυναίκες κατά τη διάρκεια της κύησης και για έξι μήνες μετά τον τοκετό. 2. Δεν απαγορεύεται η απέλαση στις περιπτώσεις β και γ της προηγούμενης παραγράφου, όταν ο αλλοδαπός είναι επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία.» 2. Το Δικαστήριο έκρινε, με παραπομπή σε προηγούμενες αποφάσεις του, που αναφέρονται στις παρόμοιες διατάξεις του άρ. 44 παρ. 1 του ν. 2910/2001 (ΣτΕ 4028/2011 επταμ. και 3816/2013 επταμ.), ότι στις δύο πρώτες περιπτώσεις της 1 Το άρθρο 76 διατηρήθηκε σε ισχύ μετά το ν. 4251/2014 (βλ. άρ. 139 παρ. 2 του νόμου αυτού). 2 Το άρθρο 79 καταργήθηκε με το ν. 3907/2011 (άρ. 42 παρ. 5), αλλά ίσχυε κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο. 1

2 παρ. 1 του άρ. 76 του ν. 3386/2005 καθιδρύεται δέσμια αρμοδιότητα της Διοίκησης για την έκδοση πράξης απέλασης. Τούτο έγινε δεκτό παρά το γράμμα της διάταξης, στην οποία καθορίζονται οι περιπτώσεις όπου επιτρέπεται η απέλαση. Αν και στην απόφαση δεν εξηγείται γιατί το επιτρέπεται σημαίνει, ως προς τις δύο αυτές περιπτώσεις, σε αντίθεση με τις δύο τελευταίες, επιβάλλεται ή είναι υποχρεωτική, μπορεί εύλογα να υποτεθεί ότι υφέρπει η ακόλουθη συλλογιστική, που υιοθετήθηκε στην απόφαση ΣτΕ 4028/2011 επταμ., όσον αφορά το άρ. 44 του ν. 2910/2001: «Ο νομοθέτης προέβλεψε κατά τρόπο ειδικό τις περιπτώσεις απελάσεως των αλλοδαπών και τις κατένειμε σε τρεις κατηγορίες. Στις δύο πρώτες κατηγορίες (περιπτώσεις α. και β. της παραγράφου 1 του άρθρου 44 ν. 2910/2001) απαριθμούνται τα αδικήματα τα οποία, άνευ άλλου τινός, επιβάλλουν στη Διοίκηση την απέλαση του αλλοδαπού για τους ευνοήτους λόγους της προστασίας της Χώρας και των πολιτών της καθώς και της γενικής προλήψεως εν αναφορά προς τους λοιπούς διαμένοντες στην Ελλάδα αλλοδαπούς. Στην τρίτη κατηγορία της ίδιας ως άνω διατάξεως (περ. γ. της παρ. 1 άρθρου 44 ν. 2910/2001) αναφέρεται ως λόγος απελάσεως η επικινδυνότητα της παρουσίας του αλλοδαπού στην ελληνική επικράτεια για την δημόσια τάξη και ασφάλεια ή για τη δημόσια υγεία. Μόνο στην τελευταία κατηγορία καθιδρύεται - λόγω και της χρησιμοποιήσεως των ως άνω αορίστων νομικών εννοιών - διακριτική ευχέρεια της Διοικήσεως, να κρίνει αν ορισμένη συμπεριφορά του αλλοδαπού συγκροτεί μία από τις έννοιες αυτές. Αντιθέτως, στις περιπτώσεις των αδικημάτων που απαριθμούνται στις δύο προηγούμενες κατηγορίες, ουδείς νομικός ή πραγματικός λόγος συντρέχει ν αναγνωρισθεί από τον νομοθέτη υπέρ της Διοικήσεως διακριτική ευχέρεια για το αν θ απελάσει ή όχι τον αλλοδαπό, λαμβανομένου υπ όψιν και του γεγονότος της μαζικής - κατά κανόνα παράνομης - εισόδου στη Χώρα μεταναστών προερχομένων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως.». Συναφώς, μειοψήφησαν ένας Σύμβουλος και ένας Πάρεδρος, που υποστήριξαν ότι «Σε αντιδιαστολή προς την περίπτωση (γ) του άρ. 44 παρ. 1 ν. 2910/2001 (απέλαση για λόγους δημοσίας τάξεως και ασφαλείας ακόμα και εν ελλείψει ποινικής καταδίκης ή επί καταδίκης για οποιοδήποτε ήσσονος απαξίας ποινικό αδίκημα), η περίπτωση (α) της πιο πάνω διατάξεως επί τελεσίδικης ποινικής καταδίκης για τα εκεί προβλεπόμενα, με έντονη απαξία, αδικήματα καθιδρύει διακριτική ευχέρεια, η οποία, όμως, απαιτεί ειδικότερη αιτιολογία μόνον αν πρόκειται οι αρμόδιες Αρχές ν απόσχουν από την έκδοση της πράξεως απελάσεως προς τούτο μετατίθεται στον ενδιαφερόμενο το σχετικό βάρος [ ]». Παράλληλα, διατυπώθηκε και άλλη μειοψηφία από Πάρεδρο, σύμφωνα με την οποία «Κατά την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της Διοκήσεως στην περίπτωση (α) του άρ. 44 παρ. 1 ν. 2910/2001 το αρμόδιο όργανο οφείλει σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής Διοικήσεως και της αναλογικότητας να λαμβάνει υπ όψιν του και να συνεκτιμά όλες τις συνθήκες τελέσεως του αδικήματος, που δικαιολογούν την απέλαση, αλλά και τις - προκύπτουσες από τον φάκελο ή προβαλλόμενες στην Διοίκηση - προσωπικές και οικογενειακές συνθήκες του αλλοδαπού (βλ. και άρθρο 8 της ΕΣΔΑ) και να εκφέρει προς τούτο ειδικώς αιτιολογημένη κρίση.». Η λογική της ανωτέρω ερμηνείας περί δέσμιας αρμοδιότητας για έκδοση πράξης απέλασης, βάσει του άρ. 76 παρ. 1 περιπτ. α και β του ν. 3386/2005, φαίνεται, λοιπόν, υπό το φως της ΣτΕ 4028/2011, να ερείδεται στην ανάγκη προστασίας της χώρας και των πολιτών της και, δη, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του σύγχρονου φαινόμενου της μαζικής, παράνομης εισόδου στην Ελλάδα 2

3 μεταναστών από κράτη εκτός της ΕΕ. H εν λόγω ερμηνεία, η οποία ουδόλως επιβάλλεται από τους οικείους κανόνες του ενωσιακού δικαίου που ίσχυαν κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο 3, συνδυάζεται με την κρίση ότι, κατά το άρ. 76 παρ. 1 του ν. 3386/2005, που ορίζει τους λόγους απέλασης, και κατά το άρ. 79 του ίδιου νόμου, που προβλέπει τις περιπτώσεις αποχής της Διοίκησης από την έκδοση πράξης απέλασης, παρά τη συνδρομή λόγου που την επιβάλλει ή την επιτρέπει, δεν καταλείπεται έδαφος περαιτέρω (δηλαδή πέραν των περιπτώσεων του άρ. 79) επίκλησης της αρχής της αναλογικότητας από τα διοικητικά όργανα, προκειμένου να μην εκδώσουν πράξη απέλασης, σε συγκεκριμένη περίπτωση. Η τελευταία αυτή κρίση του Δικαστηρίου εξυπηρετεί οπωσδήποτε σοβαρές πρακτικές ανάγκες, καθώς διευκολύνει τη Διοίκηση στην εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, οριοθετώντας την κατά τρόπο σαφή και αυστηρό, αλλά είναι δεκτική κριτικής ως προς τη συμβατότητά της με τις ευρωπαϊκό δίκαιο της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ως τέτοιο εννοώ όχι μόνο την ΕΣΔΑ (ιδίως το άρ. 8), αλλά και το ενωσιακό δίκαιο (γενικές αρχές του δικαίου της ΕΕ, που ίσχυαν κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο, του 2006, και έχουν πλέον ενσωματωθεί στο Χάρτη ΘΔΕΕ), το οποίο έλκεται προς εφαρμογή σε υπόθεση όπως η εδώ εξεταζόμενη, λόγω της κοινοτικοποίησης των εθνικών πράξεων περί απομάκρυνσης αλλοδαπών τρίτων χωρών από το έδαφος των κρατών μελών. Ο ανωτέρω σύνδεσμος με το πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο υπήρχε, ήδη από τη δεκαετία του 1990, συνεπεία της Σύμβασης Eφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν (ΣΕΣΣ) 4, και, στη συνέχεια, κατέστη εμφανέστερος με τον Κανονισμό 562/2006/ΕΚ 5 και ισχυροποιήθηκε με την Οδηγία 2008/115/ΕΚ 6. Ειδικότερα, το ΔΕΕ έχει 3 Βλ. ΔΕΚ , C- 261/08 & C- 348/08, García & Cabrera, όπου κρίθηκε (βλ. σκέψεις 64 και 66) ότι τα άρθρα 6β και 23 της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν και το άρθρο 11 του Κανονισμού 562/2006 έχουν την έννοια ότι, στην περίπτωση κατά την οποία υπήκοος τρίτης χώρας διαμένει παρανόμως στο έδαφος διότι δεν πληροί ή έχει παύσει να πληροί τους όρους σχετικά με τη διάρκεια παραμονής που ισχύουν στο κράτος μέλος αυτό, τούτο δεν υποχρεούται να εκδώσει σε βάρος του απόφαση απέλασης, αλλά εναπόκειται στο εθνικό δίκαιο κάθε κράτους μέλους να θεσπίσει, όσον αφορά τις προϋποθέσεις της απέλασης, τις λεπτομέρειες εφαρμογής των βασικών κανόνων που θέτει η ΣΕΣΣ και ο ως άνω Κανονισμός. Αντίθετα, υπό το κράτος της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ, σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 αυτής, άπαξ και διαπιστωθεί το παράνομο της διαμονής υπήκοου τρίτης χώρας, οι αρμόδιες εθνικές αρχές οφείλουν, καταρχήν, δηλαδή, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρ. 5 και των εξαιρέσεων που προβλέπουν οι παρ. 2-5 του άρ. 6, να εκδώσουν απόφαση επιστροφής (βλ. ΔΕΕ , C- 249/13, Boudjlida, σκέψη 46). 4 Βλ. το άρ. 23 (παρ. 1 και 3) της Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο οι αλλοδαποί που δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις σύντομης παραμονής που ισχύουν στο έδαφος συμβαλλόμενου κράτους οφείλουν κατά κανόνα να εγκαταλείψουν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τα εδάφη των κρατών μελών και, εάν δεν συμμορφωθούν προς την εν λόγω υποχρέωσή τους, απομακρύνονται από το έδαφος του συμβαλλόμενου κράτους στο οποίο συλλαμβάνεται, υπό τους όρους της οικείας εθνικής νομοθεσίας. Η ΣΕΣΣ κυρώθηκε με το ν. 2514/1997 και αποτελεί μέρος του κεκτημένου του Σένγκεν που ενσωματώθηκε στο δίκαιο της ΕΕ με σχετικό Πρωτόκολλο στη Συνθήκη του Άμστερνταμ. 5 Κανονισμός 562/2006/ΕΚ, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (βλ. ιδίως άρ. 11 παρ. 3, που προβλέπει την απέλαση από τις αρμόδιες εθνικές αρχές των υπηκόων τρίτων χωρών). Ο Κανονισμός αυτός άρχισε να ισχύει στις (άρ. 40) και, συνεπώς, δεν καταλαμβάνει υπόθεση όπως αυτή που κρίθηκε με τη ΣτΕ 1248/2015). 6 Οδηγία 2008/115/ΕΚ, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη, για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων κρατών (βλ. ιδίως άρθρα 5 και 6). Σύμφωνα με το άρ. 21 της Οδηγίας, αυτή αντικαθιστά τις διατάξεις του άρθρου 23 της Σύμβασης 3

4 συναφώς κρίνει ότι διάταξη της ΣΕΣΣ (άρ. 54) που περιορίζει θεμελιώδες δικαίωμα προβλεπόμενο από το Χάρτη ΘΔΕΕ (άρ ne bis in idem), πρέπει να ερμηνεύεται υπό το πρίσμα του άρθρου του Χάρτη που κατοχυρώνει το οικείο δικαίωμα 7 και, για να είναι θεμιτή, πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του άρ. 52 παρ. 1 του Χάρτη 8. Όταν λοιπόν εκδίδουν πράξη απέλασης αλλοδαπού τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της εφαρμογής διατάξεων της ΣΣΕΣ ή των προαναφερόμενων πράξεων του παράγωγου ενωσιακού δικαίου, τα κράτη μέλη οφείλουν να ερμηνεύουν το εσωτερικό τους δίκαιο σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και, εν τέλει, σύμφωνα με τις περί θεμελιωδών δικαιωμάτων γενικές αρχές του δικαίου της ΕΕ και με το Χάρτη ΘΔΕΕ 9. Η προεκτεθείσα ερμηνεία των άρ. 76 και 79 του ν. 3386/2005 δημιουργεί ζήτημα συμβατότητας πρωτίστως με την ευρωπαϊκή προστασία του δικαιώματος ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής 10, κατά το άρθρο 8 ΕΣΔΑ, την αντίστοιχη αρχή του ενωσιακού δικαίου 11, καθώς και το άρθρο 7 του Χάρτη ΘΔΕΕ, το οποίο έχει την ίδια έννοια και έκταση με αυτές που έχει το άρθρο 8, παρ. 1, της ΕΣΔΑ, όπως ερμηνεύεται με τη νομολογία του ΕΔΔΑ 12. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης περίπτωσης της παρ. 1 του άρ. 76. Αναφορικά με την έκδοση πράξης απέλασης λόγω ποινικής καταδίκης αλλοδαπού, καταρχήν νομίμως διαμένοντος στη χώρα (περιπτ. α ), η πάγια νομολογία του ΕΔΔΑ δέχεται ότι, για την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, το κράτος μέλος πρέπει να λάβει υπόψη του και να συνεκτιμήσει, στη συγκεκριμένη υπόθεση, μια σειρά κριτηρίων, τα οποία ανάγοντα (i) στη φύση και στη σοβαρότητα του διαπραχθέντος αδικήματος, καθώς και στη βαρύτητα της επιβληθείσας ποινής, στο πλαίσιο δε αυτό λαμβάνεται υπόψη και εάν ο παραβάτης ήταν ανήλικος κατά το χρόνο τέλεσης του αδικήματος, (ii) στη διάρκεια της παραμονής του αλλοδαπού στη χώρα από την οποία απομακρύνεται, (iii) στο χρόνο που έχει παρέλθει από τη διάπραξη του αδικήματος και στη συμπεριφορά του αλλοδαπού κατά τη χρονική αυτή περίοδο, (iv) στην υπηκοότητα των εμπλεκόμενων προσώπων, (v) στην οικογενειακή ζωή του αλλοδαπού και στους παράγοντες που εκφράζουν τη σταθερότητα και την ισχύ της, όπως η διάρκεια του γάμου 13, (vi) στη γνώση εκ για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν. Η προθεσμία συμμόρφωσης των κρατών μελών προς την Οδηγία έληγε την (άρ. 20). Η Οδηγία μεταφέρθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το ν. 3907/2011 (βλ. ιδίως άρθρα 20 και 21). 7 Βλ. ΔΕΕ , C- 398/12, M., σκέψη Βλ. ΔΕΕ (μειζ. συνθ.) , C- 129/14 PPU, Spasic, σκέψεις 55 επ.. 9 Βλ. λ.χ. ΔΕΕ , C- 249/13, Boudjlida, σκέψεις 30επ. (σχετικά με το δικαίωμα ακρόασης, πριν από την έκδοση πράξης επιστροφής παρανόμως διαμένοντος υπήκοου τρίτης χώρας, δυνάμει του άρ. 6 παρ. 1 της Οδηγίας 2008/115). 10 Δεν αποκλείεται να δημιουργηθεί ζήτημα και με βάση το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ. 11 Βλ. ιδίως ΔΕΚ (μειζ. συνθ.) , C- 60/00, Carpenter, σκέψη 41 (σχετικά με πράξη απέλασης) και ΔΕΚ (μειζ. συνθ.) , C- 540/03, Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, σκέψη Βλ. ΔΕΕ , C- 410/10 PPU, McB., σκέψη 53. Πάντως, η νομολογία του ΕΔΔΑ δεν (πρέπει να θεωρηθεί ότι) είναι δεσμευτική για το ΔΕΕ, αλλά μόνο ληπτέα υπόψη από αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 3 του Χάρτη. Βλ. σχετικά ΔΕΕ (μειζ. συνθ.) , C- 562/13, Abdida, σκέψη Συναφώς υπενθυμίζεται ότι η οικογενειακή ζωή, κατά την έννοια του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ, δεν προϋποθέτει γάμο, αλλά την πραγματική ύπαρξη στενών προσωπικών δεσμών (βλ. λ.χ. ΕΔΔΑ μειζ. συνθ , 25702/94, K. and T. v. Finland, σκέψη 50), που ενδέχεται να 4

5 μέρους του/της συζύγου (ή συντρόφου) της παραβατικής συμπεριφοράς του αλλοδαπού κατά το χρόνο δημιουργίας της οικογενειακής σχέσης, (vii) στις δυσκολίες προσαρμογής που θα συναντήσει ο/η σύζυγος στη χώρα προορισμού, (viii) στη σταθερότητα και ισχύ των κοινωνικών, πολιτιστικών και οικογενειακών δεσμών που διατηρεί ο αλλοδαπός στη χώρα διαμονής και στη χώρα προς την οποία απελαύνεται, (ix) στην ύπαρξη τέκνων, στην ηλικία τους και στο βέλτιστο συμφέρον τους, μεταξύ άλλων από την άποψη των δυσκολιών που αναμένεται να συναντήσουν στην άλλη χώρα 14, καθώς και (x) στην κατάσταση της υγείας του υπό απέλαση αλλοδαπού 15 ή/και των μελών της οικογενείας του 16. Είναι σαφές ότι το πλαίσιο και το μέτρο της αναλογικότητας της απέλασης που προκύπτουν από την ερμηνευτική προσέγγιση της ΣτΕ 1248/2015 είναι περιορισμένο σε σχέση με εκείνα που απορρέουν από την εφαρμογή των ανωτέρω κριτηρίων 17. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται από τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ που έχουν διαπιστώσει, ενόψει των εν λόγω κριτηρίων, παραβίαση του άρ. 8 της ΕΣΔΑ σε περιπτώσεις αναγκαστικής απομάκρυνσης αλλοδαπού, κατόπιν ποινικής καταδίκης του για ένα ή περισσότερα σοβαρά ή, εν πάση περιπτώσει, μη ήσσονος σημασίας αδικήματα, οι οποίες δεν θα καλύπτονταν από τις εξαιρέσεις του άρ. 79 του ν. 3386/ , ιδίως δε, σε περίπτωση ενήλικου αλλοδαπού που έχει περάσει το σύνολο ή μεγάλο μέρος της ζωής του ως ανήλικου στη χώρα από την οποία απομακρύνεται 19. Σε σχέση με την απέλαση αλλοδαπού τρίτης χώρας λόγω παραβίασης των διατάξεων του ν. 3386/2005 (περιπτ. β ), δηλαδή αλλοδαπού που, συνήθως κατόπιν παράνομης εισόδου, δεν παραμένει νομίμως εντός της ελληνικής επικράτειας, τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά. Πράγματι, σε τέτοιες περιπτώσεις, το επιτακτικό συμφέρον του Κράτους για έλεγχο της μετανάστευσης είναι αποφασιστικής σημασίας και, κατά κανόνα, υπερτερεί του δικαιώματος ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Συγκεκριμένα, το ΕΔΔΑ έχει κρίνει ότι (α) σύμφωνα με παγιωμένο κανόνα του διεθνούς δικαίου, το Κράτος έχει εξουσία να ελέγχει την είσοδο και διαμονή των αλλοδαπών στο έδαφός του, (β) ο αλλοδαπός δεν αντλεί από την ΕΣΔΑ δικαίωμα να εισέρχεται και να διαμένει σε ορισμένη χώρα και, συνεπώς, οφείλει να την εγκαταλείπει εάν, διατάσσεται προς τούτο, εφόσον η χώρα αυτή του αρνείται νομίμως την είσοδο ή την παραμονή στο έδαφός της, (γ) η νομική και πραγματική κατάσταση ενός νομίμως εγκατεστημένου αλλοδαπού, ο οποίος έχει λάβει άδεια διαμονής στη χώρα, είναι αρκετά διαφορετική από εκείνη του αλλοδαπού στον οποίο δεν έχει χορηγηθεί δικαίωμα παραμονής στη χώρα, (δ) τα όρια μεταξύ των σχετικών εντοπίζονται, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση σταθερών ομόφυλων ζευγαριών (βλ. ΕΔΔΑ μειζ. συνθ , 29381/09 κ.λπ., Βαλλιανάτος κ.ά. κατά Ελλάδας, σκέψη 73). 14 Βλ., ιδίως, ΕΔΔΑ (μειζ. συνθ.) , 46410/99, Üner v. the Netherlands, σκέψεις Βλ. ΕΔΔΑ , 42034/04, Emre v. Switzerland, σκέψη 83 και ΕΔΔΑ , 52166/09, Hasanbasic v. Switzerland, σκέψεις 54, 64, Πρβλ. Conseil d Etat , , Maroussitch, Lebon σελ (βλ. παρακάτω υποσημείωση 22). 17 Σημειώνεται ότι η βαρύτητα που πρέπει να αποδίδεται σε καθένα από τα κριτήρια αυτά ποικίλλει ανάλογα με τις ιδιαίτερες περιστάσεις κάθε υπόθεσης (βλ. λ.χ. ΕΔΔΑ , 1638/03, Maslov v. Austria, σκέψη 70). 18 Βλ. λ.χ. ΕΔΔΑ , 54273/00, Boultif v. Switzerland, σκέψεις 46-56, ΕΔΔΑ , 42034/04, Emre v. Switzerland, σκέψεις 72-87, ΕΔΔΑ , 8000/08, Α.Α. v. United Kingdom, σκέψεις και ΕΔΔΑ , 3910/13, M.P.E.V. v. Switzerland, σκέψεις Βλ. λ.χ. ΕΔΔΑ , 1638/03, Maslov v. Austria, σκέψεις και ΕΔΔΑ , 25672/07, Boussara v. France, σκέψεις

6 αρνητικών και θετικών υποχρεώσεων του κράτους δεν είναι πάντα ευκρινή, αλλά οι εφαρμοζόμενες αρχές είναι παρόμοιες, δεδομένου ότι το κράτος πρέπει σε κάθε περίπτωση να προβεί σε δίκαιη στάθμιση των αντικρουόμενων συμφερόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες των εμπλεκόμενων προσώπων, όπως τους δεσμούς τους με το οικείο κράτος- μέλος, την έκταση διάρρηξης της οικογενειακής ζωής τους, τις δυσκολίες προσαρμογής τους στη χώρα της υπηκοότητάς τους και την ύπαρξη ιστορικού παραβιάσεων της νομοθεσίας περί μετανάστευσης, (ε) στο πλαίσιο αυτό, έχει βαρύνουσα σημασία το εάν η οικογενειακή ζώη δημιουργήθηκε σε χρόνο κατά τον οποίο τα εμπλεκόμενα πρόσωπα γνώριζαν ότι η νομική κατάσταση, ως μετανάστη, τουλάχιστον ενός από αυτά ήταν τέτοια ώστε η εξακολούθηση της οικογενειακής ζωής στη χώρα υποδοχής να είναι εξαρχής επισφαλής, διότι, αν συμβαίνει αυτό, μόνο υπό εξαιρετικές συνθήκες η απομάκρυνση του αλλοδαπού θα ενέχει παραβίαση του άρ. 8, (στ) όπου υπάρχουν παιδιά, ακόμα κι αν δεν έχουν την υπηκοότητα του κράτους υποδοχής, το βέλτιστο συμφέρον τους πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο (όχι καθοριστικής, αλλά) σημαντικής βαρύτητας και, συνεπώς, οι εθνικές αρχές οφείλουν να εκτιμούν την αναλογικότητα της απέλασης αλλοδαπού γονέα και από την άποψη αυτή 20. Επιπλέον, ενόψει και των επιταγών των άρθρων 2 και 3 της ΕΣΔΑ, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σοβαρά προβλήματα υγείας του υπό απέλαση αλλοδαπού 21 ή μέλους της οικογενείας του Τα παραπάνω έχουν ενσωματωθεί, εν πολλοίς, στη διάταξη του άρθρου 5 της Οδηγίας 2008/115 (μεταγραφέντος με το άρ. 20 του ν. 3907/2011), σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της έκδοσης αποφάσεων επιστροφής αλλοδαπών τρίτων χωρών λαμβάνουν δεόντως υπόψη, την κατάσταση της υγείας τους, την οικογενειακή τους ζωή και 20 Βλ. ΕΔΔΑ (μειζ. συνθ.) , 12738/10, Jeunesse v. the Netherlands, σκέψεις Βλ. ΕΔΔΑ (μειζ. συνθ.) , 26565/05, Ν. v. United Kingdom, σκέψεις 42-43, στην οποία παραπέμπει η ΔΕΕ (μειζ. συνθ.) , C- 562/13, Abdida, σκέψεις (ερμηνεία της Οδηγίας 2008/115). 22 Πρβλ. Conseil d Etat , , Maroussitch, Lebon σελ (η απέλαση αλλοδαπού που ζει για σημαντικό χρονικό διάστημα με Γάλλο του ίδιου φύλου, που έχει σωματική αναπηρία και χρειάζεται βοήθεια στην καθημερινή ζωή του, προκαλεί δυσανάλογη επέμβαση στην ιδιωτική ζωή του, συνεκτιμώμενης της διάρκειας και της σταθερότητας της σχέσης του με τον σύντροφό του και της ενσωμάτωσής του στην τοπική κοινωνία του χωριού όπου διαμένει). 23 Πάντως, σύμφωνα με την μέχρι τούδε νομολογία του ΕΔΔΑ, για να διαπιστωθεί συναφώς παραβίαση του άρθρου 2 ή 3 της ΕΣΔΑ, πρέπει να συντρέχουν επιτακτικοί ανθρωπιστικοί λόγοι, δυνάμενοι να στοιχειοθετηθούν μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις. Βλ., ιδίως, την προαναφερόμενη απόφαση της μείζονας σύνθεσης του ΕΔΔΑ στην υπόθεση 26565/05, N. v. United Kingdom, καθώς και την πρόσφατη απόφαση ΕΔΔΑ , 65692/12, Tatar v. Switzerland, σκέψεις Το ΕΔΔΑ έχει δεχθεί τέτοια εξαιρετική περίπτωση μόνο στην υπόθεση 30240/96, D. v. United Kingdom (πάσχων από θανατηφόρα, ανίατη ασθένεια, σε τελικό στάδιο, ο οποίος θα υπέφερε εντόνως, σωματικά και ψυχικά, από τυχόν απέλασή του, δεδομένου ότι η περιορισμένη ποιότητα ζωής του απέρρεε από την υψηλού επιπέδου ιατρική φροντίδα που είχε στο Ηνωμένο Βασίλειο). Πάντως έχουν διατυπωθεί μειοψηφίες ως προς την εν λόγω προσέγγιση της N. v. United Kingdom, την οποία το ΕΔΔΑ δέχθηκε να επανεξετάσει, σε μείζονα σύνθεση, στην υπόθεση 70055/10, S.J. v. Belgium, αλλά τελικώς η δίκη καταργήθηκε, κατόπιν φιλικού διακανονισμού της διαφοράς, μέσω χορήγησης στην αιτούσα από το Βέλγιο επ αόριστον άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (η σχετική από απόφαση του Τμήματος είχε απορρίψει ως αβάσιμο το λόγο περί παραβίασης του άρθρου 3, με βάση την N. v. United Kingdom). 6

7 τα βέλτιστα συμφέροντα των παιδιών 24. Με βάση τα προαναφερόμενα κριτήρια και αναγνωρίζοντας ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν κάποιο περιθώριο εκτίμησης κατά την εφαρμογή τους, το ΕΔΔΑ έχει διαπιστώσει παραβίαση του άρ. 8 της ΕΣΔΑ σε περιπτώσεις απέλασης αλλοδαπών, που δεν διαμένουν (πλέον) νομίμως στη χώρα υποδοχής, οι οποίες βαίνουν πέραν των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρ. 79 παρ. 1 του ν. 3386/ Υπό το φως όσων αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, οι εθνικές διοικητικές αρχές, όταν εφαρμόζουν τις διατάξεις του άρ. 76 παρ. 1 περιπτ. α και β του ν. 3386/2005, ενεργούν μεν καταρχήν κατά δέσμια αρμοδιότητα, αλλά οφείλουν να απόσχουν από την έκδοση πράξης εκτέλεσης τόσο εάν συντρέχει εξαίρεση προβλεπόμενη από το άρ. 79 παρ. 1 του ίδιου νόμου όσο και, γενικότερα, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση στην οποία, ενόψει των ειδικών συνθηκών της, η απέλαση αλλοδαπού τρίτης χώρας θα συνιστούσε δυσανάλογη και, συνακόλουθα, αθέμιτη επέμβαση στην ιδιωτική και στην οικογενειακή ζωή του. Εξάλλου, η κρίση της αρμόδιας διοικητικής αρχής για το ζήτημα αυτό πρέπει να θεωρηθεί ότι συνιστά νομικό χαρακτηρισμό των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης, ο οποίος ελέγχεται πλήρως από τον ακυρωτικό δικαστή 26. Το ευρωπαϊκό δίκαιο παρέχει όχι μόνο ουσιαστικές αλλά και διαδικαστικές εγγυήσεις όσον αφορά την απέλαση αλλοδαπού τρίτης χώρας. Ειδικότερα, πρέπει να γίνεται σεβαστό το δικαίωμα ακρόασης από τη Διοίκηση, το οποίο δεν κατοχυρώνεται καταρχήν στην ΕΣΔΑ 27, αλλά συνιστά, γενική αρχή του δικαίου της ΕΕ 28, η οποία δεσμεύει τα κράτη μέλη όταν λαμβάνουν μέτρα που εμπίπτουν εντός του πεδίου εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου 29. Σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ, η ανωτέρω θεμελιώδης αρχή, εφαρμοζόμενη στο πλαίσιο της Οδηγίας 2008/115, η οποία δεν περιέχει διατάξεις που να 24 Πάντως τα προεκτεθέντα κριτήρια που έχει υιοθετήσει το ΕΔΔΑ έχουν μεγαλύτερη εμβέλεια, καθόσον ανάγονται και στην άξια προστασίας ιδιωτική (και όχι μόνο οικογενειακή) ζωή των αλλοδαπών. 25 Βλ. ΕΔΔΑ , 47017/09, Butt v. Norway, σκέψεις (νέοι ενήλικες που είχαν περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στη χώρα υποδοχής, στην οποία είχαν νόμιμη διαμονή, μόνο για τρία χρόνια, σε πολύ μικρή ηλικία) και ΕΔΔΑ , 55597/09, Nunez v. Norway, σκέψεις (αλλοδαπή μητέρα, που δεν είχε ποτέ νόμιμη διαμονή στη Νορβηγία λήψη υπόψη ιδίως του βέλτιστου συμφέροντος των ανήλικων τέκνων της- υπήκοων τρίτης χώρας). 26 Πρβλ. ΣτΕ 715/2012, σκέψη 6 in fine. 27 Πάντως, το δικαίωμα αυτό μπορεί να βρει έρεισμα στην ΕΣΔΑ, ιδίως, (α) σε περίπτωση μετάπτωσης στη διοικητική διαδικασία των εγγυήσεων του άρ. 6 παρ. 1, εάν δεν προβλέπεται ένδικο βοήθημα κατά διοικητικής πράξης το οποίο να πληροί τις απαιτήσεις του άρ. 6 παρ. 1, που αρκεί να ικανοποιούνται κατά την οικεία διοικητική διαδικασία (πρβλ. ιδίως ΣτΕ Ολομ. 3319/2010), (β) όταν προβλέπεται διοικητική προσφυγή, προς εκπλήρωση της υποχρέωσης που απορρέει από το άρ. 13 της ΕΣΔΑ και (γ) στο πλαίσιο του διαδικαστικού σκέλους του άρ. 8 της ΕΣΔΑ, από το οποίο συνάγεται το δικαίωμα των πολιτών για λήψη επαρκών πληροφοριών από το κράτος επί ζητημάτων συναρτώμενων με τον ιδιωτικό και οικογενειακό τους βίο. Πάντως, δεν φαίνεται να υπάρχει νομολογία του ΕΔΔΑ που να εξετάζει, από τις ανωτέρω απόψεις, πιθανή παραβίαση της ΕΣΔΑ, σε υπόθεση απέλασης αλλοδαπού. 28 Bλ. λ.χ. ΔΕΚ (μειζ. συνθ.) , Ismeri Europa, C- 315/99 P, σκέψη 28. Συναφώς, υπενθυμίζεται ότι οι περί θεμελιωδών δικαιωμάτων γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου συνιστούν τμήμα του πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ. Βλ., ιδίως, ΔΕΚ μειζ. συνθ , C- 402/05 Ρ κ.λπ., Kadi κ.λπ., σκέψη Βλ. λ.χ. ΔΕΚ , C- 349/07, Sopropé, σκέψεις 36-38, ΔΕΕ , C- 166/13, Makarubega, σκέψεις και ΔΕΕ , C- 249/13, Boudjlida, σκέψεις

8 διευκρινίζουν εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις πρέπει να διασφαλίζεται το δικαίωμα ακρόασης των αλλοδαπών τρίτων χώρων, σε σχέση με αποφάσεις επιστροφής και απομάκρυνσής τους, καθώς και τις συνέπειες που έχει η μη τήρηση του δικαιώματος, σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι (i) τα κράτη μέλη οφείλουν να σέβονται το δικαίωμα ακρόασης, καθορίζοντας, στο πλαίσιο της διαδικαστικής αυτονομίας τους και με βάση τις αρχές τις ισοδυναμίας και αποτελεσματικότητας, τόσο τις προϋποθέσεις διασφάλισης του δικαιώματος ακρόασης των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χώρων όσο και τις συνέπειες της παραβίασης του δικαιώματος αυτού 30, (ii) δεδομένου ότι, εφόσον διαπιστωθεί το παράνομο της διαμονής αλλοδαπού τρίτης χώρας, οι αρμόδιες εθνικές αρχές οφείλουν, δυνάμει του άρθρου 6, παρ. 1, της οδηγίας 2008/115 και με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 5 και των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6, παρ. 2-5, της Οδηγίας αυτής, να εκδίδουν απόφαση επιστροφής του αλλοδαπού, το δικαίωμα ακρόασης πριν από τη λήψη τέτοιας απόφασης αποσκοπεί στο να παρέχεται στον ενδιαφερόμενο η δυνατότητα να εκφράσει την άποψή του, σχετικά με το νόμιμο της διαμονής του και την τυχόν εφαρμογή του άρθρου 5 ή των εξαιρέσεων του άρθρου 6, συναφώς δε, στον ενδιαφερόμενο εναπόκειται να παράσχει στην αρμόδια εθνική αρχή όλες τις κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την προσωπική και οικογενειακή του κατάσταση και, ειδικότερα, τις πληροφορίες που μπορούν να δικαιολογήσουν τη μη έκδοση απόφασης επιστροφής 31, (iii) επιπλέον, το ανωτέρω δικαίωμα ακρόασης συνεπάγεται υποχρέωση των εθνικών αρχών να επιτρέπουν στον ενδιαφερόμενο να εκφράσει την άποψή του σχετικά με τις λεπτομέρειες του τρόπου επιστροφής του, δηλαδή την προθεσμία αναχωρήσεως και τον οικειοθελή ή καταναγκαστικό χαρακτήρα της επιστροφής, ενόψει και των προβλεπόμενων στο άρθρο 7, παρ. 1-2, της Οδηγίας 32 και (iv) συνεπώς, το δικαίωμα ακρόασης πριν από την έκδοση απόφασης επιστροφής πρέπει να παρέχει στην αρμόδια εθνική αρχή τη δυνατότητα να εξετάσει τον φάκελο κατά τρόπον ώστε να λάβει απόφαση εν πλήρη γνώσει της κατάστασης και να αιτιολογήσει την απόφαση αυτή δεόντως 33. Οι παραπάνω υποχρεώσεις των κρατών μελών απορρέουν απευθείας από το πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ (από το δικαίωμα ακρόασης ως θεμελιώδες δικαίωμα της ενωσιακής έννομης τάξης) και, συνεπώς, συντρέχουν όχι μόνο ως προς τη διοικητική απέλαση αλλοδαπών τρίτων χωρών υπό το καθεστώς του ν. 3907/2011, δια του οποίου μεταφέρθηκε η Οδηγία 2008/115 στην εσωτερική έννομη τάξη, αλλά και υπό το κράτος του ν. 3348/2005, δεδομένου ότι, κατά τα προεκτεθέντα, οι προβλεπόμενες από το 30 Βλ. ΔΕΕ , C- 166/13, Makarubega, σκέψεις, Βλ. ΔΕΕ , C- 249/13, Boudjlida, σκέψεις Όπως διευκρινίζεται στις σκέψεις 55 και 56 της εν λόγω απόφασης, το δικαίωμα ακρόασης του αλλοδαπού πριν από την έκδοση πράξης επιστροφής δεν έχει την έννοια ότι η αρμόδια εθνική αρχή υποχρεούται να του γνωστοποιήσει τα στοιχεία επί των οποίων προτίθεται να στηρίξει την πράξη αυτή ή ακόμα να του χορηγήσει χρόνο σκέψης προτού αυτός διατυπώσει τις παρατηρήσεις του, αλλά ότι ο αλλοδαπός πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκθέσει λυσιτελώς και αποτελεσματικώς την άποψή του όσον αφορά τον παράνομο χαρακτήρα της διαμονής του και τους λόγους που μπορούν να δικαιολογήσουν τη μη έκδοση τέτοιας πράξης, εκτός κι αν ο αλλοδαπός δεν μπορεί ευλόγως να υποπτευθεί τα στοιχεία που μπορούν να προβληθούν εις βάρος του ή δεν είναι αντικειμενικώς σε θέση να απαντήσει σ αυτά, αν δεν προβεί προηγουμένως σε ορισμένες εξακριβώσεις ή ενέργειες, ιδίως προς συγκέντρωση δικαιολογητικών εγγράφων. 32 Βλ. ΔΕΕ , C- 249/13, Boudjlida, σκέψη Idem, σκέψη 59. 8

9 άρθρο 23 της ΣΕΣΣ πράξεις απέλασης μη νόμιμων υπήκοων τρίτων χωρών πρέπει να συνάδουν προς τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο. Επομένως, σε υπόθεση όπως αυτή που έκρινε η ΣτΕ 1248/2015 (διοικητική πράξη απέλασης το 2006 υπήκοου τρίτης χώρας, λόγω μη νόμιμης εισόδου και διαμονής της στη χώρα), η αρμόδια διοικητική αρχή όφειλε, πριν από έκδοση της πράξης απέλασης, να χορηγήσει στην ενδιαφερόμενη αλλοδαπή τη δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις της, ιδίως, για το νόμιμο της διαμονής της στην Ελλάδα, την τυχόν εφαρμογή κάποιας από τις εξαιρέσεις που προβλέπονταν στο άρ. 79 του ν. 3386/2005 και, γενικότερα, για την αναλογικότητα του μέτρου της απέλασης, κατ επίκληση στοιχείων της προσωπικής και οικογενειακής της κατάστασης, δυνάμενων να δικαιολογήσουν (και να επιβάλλουν) την εξαίρεσή της από την απέλαση 34. Συνακόλουθα, η λύση ότι, σε μια τέτοια περίπτωση, δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης του τύπου της προηγούμενης ακρόασης, διότι η πράξη απέλασης εκδίδεται βάσει αντιμειμενικών δεδομένων και κατά δέσμια αρμοδιότητα δεν παρίσταται ικανοποιητική, τουλάχιστον από την άποψη του ευρωπαϊκού δικαίου. Είναι δε διάφορο το ζήτημα τόσο της τυχόν κάλυψης του τύπου με ασκηθείσα ενδικοφανή προσφυγή 35 όσο και της λυσιτέλειας λόγου ακύρωσης περί παραβίασης του δικαιώματος ακρόασης 36. Ι. Δημητρακόπουλος Πάρεδρος ΣτΕ 34 Τούτο, άλλωστε, προέκυπτε από τη νομολογία του ΔΕΚ, που είχε δεχθεί, ήδη από τη δεκαετία του 1990, την ύπαρξη υποχρέωσης κλήσης σε προηγούμενη ακρόαση, ακόμα και σε περιπτώσεις δέσμιας αρμοδιότητας της Διοίκησης και έκδοσης της πράξης της βάσει αντικειμενικών δεδομένων. Βλ. ΔΕΚ μειζ. συνθ , C- 269/90, Technische Universität München, σκέψεις 14 και 25 (υπόθεση χορήγησης ή μη απαλλαγής από δασμούς επιστημονικών εργαλείων ή μηχανημάτων, εφόσον δεν παράγονται παρόμοια εντός της Κοινότητας). Πρβλ. και ΔΕΚ , C- 28/05, Dokter, σκέψη 74 (λήψη μέτρων, μεταξύ των οποίων και η θανάτωση, για ζώα που είναι ύποπτα ότι πάσχουν από το μεταδοτικό ιό του αφθώδους πυρετού). 35 Πρβλ. ΣτΕ Ολομ. 4447/2012. Η υιοθετηθείσα στην απόφαση αυτή άποψη περί κάλυψης του τύπου της προηγούμενης ακρόασης διαμέσου της άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, με την οποία προβάλλονται οι ισχυρισμοί που ο ενδιαφερόμενος στερήθηκε της δυνατότητας να διατυπώσει πριν από την έκδοση της αρχικής πράξης είναι πάντως αμφίβολης ορθότητας, τουλάχιστον όσον αφορά το ενωσιακό δίκαιο, στο μέτρο που μετατρέπει, κατ ουσίαν, το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης σε δικαίωμα εκ των υστέρων ακρόασης. Ορθότερο θα ήταν, κατά τη γνώμη μου, ο δικαστής να αντιμετωπίζει το θέμα από τη σκοπιά της λυσιτέλειας του σχετικού λόγου ακύρωσης, αφού τελικά ο αλλοδαπός, που μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή και ενημερώνεται προσηκόντως για τη δυνατότητά του αυτή, έχει τη δυνατότητα προβολής των ουσιωδών ισχυρισμών του, τους οποίους η Διοίκηση οφείλει να εκτιμήσει αιτιολογημένα, πριν από την έκδοση της τελικής πράξης της στην υπόθεσή του. 36 Πρβλ. ΣτΕ Ολομ. 4447/2012. Όπως συνάγεται και από την παραπεμπτική στην Ολομέλεια απόφαση του Δ Τμήματος (ΣτΕ 3382/2010), βασική πηγή έμπνευσης για αυτήν τη δικονομική προσέγγιση υπήρξε η σχετική νομολογία του ΔΕΚ. Η εν λόγω προσέγγιση εξορθολογίζει την παροχή ένδικης προστασίας, η οποία συχνά οδηγούσε στην ακύρωση διοικητικών πράξεων σε υποθέσεις στις οποίες ούτως ή άλλως ο διοικούμενος δεν (θα) είχε κάτι χρήσιμο να εκθέσει στη Διοίκηση. Παράλληλα, φαίνεται να αναιρεί τη δικαιολογητική βάση της περιοριστικής του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης νομολογίας περί μη συνδρομής τέτοιου δικαιώματος σε περίπτωση έκδοσης πράξης κατά δέσμια αρμοδιότητα και βάσει αντικειμενικών δεδομένων. 9

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του ηπιότερου νόμου περί φορολογικών κυρώσεων Ι. Δημητρακόπουλος Πάρεδρος Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4918/2012 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 13 Μαρτίου 2012, με την εξής σύνθεση: Σωτ.

Αριθμός 4918/2012 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 13 Μαρτίου 2012, με την εξής σύνθεση: Σωτ. Αριθμός 4918/2012 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 13 Μαρτίου 2012, με την εξής σύνθεση: Σωτ. Ρίζος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Δ Τμήματος, Ηρ. Τσακόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχή της πταισματικής ευθύνης και το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης σε σχέση με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων

Η αρχή της πταισματικής ευθύνης και το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης σε σχέση με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων Η αρχή της πταισματικής ευθύνης και το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης σε σχέση με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (Σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 119/2015: για την πράξη επιβολής προστίμου ακαταχώριστων εργαζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Δικαστήριο: Τόπος: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Περίληψη Αλλοδαποί - Εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόρριψη αιτήµατος χορήγησης θεώρησης εισόδου σε µέλος οικογένειας Έλληνα και γενικότερα ζητήµατα λειτουργίας του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης

ΘΕΜΑ: Απόρριψη αιτήµατος χορήγησης θεώρησης εισόδου σε µέλος οικογένειας Έλληνα και γενικότερα ζητήµατα λειτουργίας του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης Αθήνα, 23 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ. Φ. ***/1/2010 Πληροφορίες: Μαρία Βουτσίνου ήµητρα Μυτιληναίου Τηλ: 210 7289609, 803 Φαξ: 210 7289643 Προς Πρέσβη της Ελλάδας στην Ουκρανία Greek Embassy in Ukraine 10 Panfilovtsev

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2003, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα. Κομοτηνή.

Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2003, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα. Κομοτηνή. Υπόθεση Yildiz κατά Αυστρίας 1 Απέλαση αλλοδαπού λόγω καταδίκης του για διάπραξη εγκλημάτων ήσσονος σημασίας και επιβολής προστίμου για διοικητικές παραβάσεις Δημιουργία οικογένειας στην Αυστρία με ομοεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου xna Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Δελτίο διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που είναι σύζυγος πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρήστος Α. Μπαξεβάνης

Δρ. Χρήστος Α. Μπαξεβάνης Ασυνόδευτος ανήλικος &προσδιορισμός του «υπεύθυνου» κράτους («Δουβλίνο II») Με αφορμή την απόφαση του ΔΕΕ της 6 ης Ιουνίου 2013 στην υπόθεση C 648/11 MA, BT, DA κατά Secretary of State for the Home Department

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

(Aναθεωρητική Εφεση Αρ. 59/07) 1 Φεβρουαρίου, 2010. [ΑΡΤΕΜΗΣ, Π., ΝΙΚΟΛΑЇΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ, Δ/στές] YOUSIFE MOHAMAD,

(Aναθεωρητική Εφεση Αρ. 59/07) 1 Φεβρουαρίου, 2010. [ΑΡΤΕΜΗΣ, Π., ΝΙΚΟΛΑЇΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ, Δ/στές] YOUSIFE MOHAMAD, This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2010/3-201002-59-07.htm (accessed 16 August 2013) (2010) 3 ΑΑΔ 18 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1995 εξέδωσε Σύσταση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ne bis in idem και επιβολή δεύτερου διοικητικού προστίμου

Ne bis in idem και επιβολή δεύτερου διοικητικού προστίμου Ne bis in idem και επιβολή δεύτερου διοικητικού προστίμου (Σχόλιο στις αποφάσεις ΣτΕ 108/2015 εν συμβ. και ΣτΕ 1091/2015) H έννοια της ποινικής υπόθεσης κατά την ΕΣΔΑ, ειδικότερα η έννοια της ποινικής

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές]

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές] This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2011/3-201101- 193-07.htm (accessed 16 August 2013) ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ Φ. 4285/Κ ΑΤΕΛΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... Συζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1. Νομοθεσία για την διαδικασία υιοθεσίας Σύμβαση της Χάγης για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία στην Διακρατική Υιοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Πρόσβαση αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων σε Ι.Ε.Κ. (Αναφορά υπ αρ. πρωτ: 14976/2008) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστής: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ

Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2003, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα. Κομοτηνή.

Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2003, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα. Κομοτηνή. Υπόθεση Boultif κατά Ελβετίας 1 Ισόβια απέλαση από τη χώρα αλλοδαπού, συζύγου Ελβετίδας Συνεπαγόμενη αδυναμία των συζύγων να συμβιώσουν λόγω εμποδίων της συζύγου να εργαστεί και κερδίζει τα προς το ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 1 Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 6.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.3.2000, σύμφωνα με το άρθρο 27 Κείμενο: European Treaty Series, No. 166 Προοίμιο Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS

Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης κατά το ευρωπαϊκό και το ελληνικό δίκαιο Κομοτηνή 10,11 & 12 Μαρτίου 2010 1η ΗΜΕΡΑ Τετάρτη, 10 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.4.2014 COM(2014) 210 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για οδηγίες όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδική Επιστήμονας : Καλλιόπη Στεφανάκη 1 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ ι i ιι Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔIΟΚΗΤιΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Αριθ. Πρωτ.: 1071 Αριθμός Γνωμοδότησης: 3/13 ΠΡΟΣ το Υπουργείο Οlκονομικών- Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31.03.2008 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1654 Ταχ. Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008 Η Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

κακουργηματική παράβαση του ΚΝΝ δηλ. για αγορά, κατοχή κ.λπ. ναρκωτικών με σκοπό την εμπορία

κακουργηματική παράβαση του ΚΝΝ δηλ. για αγορά, κατοχή κ.λπ. ναρκωτικών με σκοπό την εμπορία Στοιχεία της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων Δικαστηρίου Ανηλίκων Αθηνών σχετικά με χρήστες ουσιών και υποθέσεις ναρκωτικών που εκδικάσθηκαν κατά το δικαστικό έτος 2010-2011 (Σεπτέμβριος 2010-Ιούλιος 2011).

Διαβάστε περισσότερα

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 1973 * Στην υπόθεση 131/73, που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Tribunale του Τρέντο προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 177

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Βεβαίωση κατοικίας.

Αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Βεβαίωση κατοικίας. Α. ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΖΥΓΟΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Για την εγγραφή τους σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ΟΤΑ α βαθμού της χώρας, οι εκλογείς όλων των κατηγοριών οφείλουν να προσέλθουν οι ίδιοι ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... VII ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... IX ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... XIX Ι. ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. To δικαστήριο των ευθύνων στους «νόμους» του

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α.

Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α. Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α. Πρόσβαση στην Ελληνική Επικράτεια Το τελευταίο διάστημα, ένας αυξανόμενος αριθμός Σύρων προσφύγων καταφθάνει στην Ελληνική επικράτεια χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πράξεως 0230 Αριθµ. Συν/σεως 23 η /28.7.2010 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII (Γ' ΔΙΑΚΟΠΩΝ) Αποτελούµενο από τον Πρόεδρο του Τµήµατος Θεοχάρη Δηµακόπουλο, Αντιπρόεδρο και τα µέλη Δηµήτριο Πέππα και Αργυρώ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0258 (NLE) 6731/15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: SOC 149 EMPL 76 MIGR 12 JAI 148 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: ρ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Του Γεωργίου Κορομπίλη του Νικολάου, κατοίκου Αθηνών, οδός Τριών Ιεραρχών και Σιλανίωνος 118 52 Αθήνα

Του Γεωργίου Κορομπίλη του Νικολάου, κατοίκου Αθηνών, οδός Τριών Ιεραρχών και Σιλανίωνος 118 52 Αθήνα Προς τη Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικου Τομέα Αθηνών Τεχνικό Τμήμα Υπόμνημα Του Γεωργίου Κορομπίλη του Νικολάου,

Διαβάστε περισσότερα

To Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

To Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων To Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του καθηγητή Βασίλειου Σκουρή Προέδρου Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αντιφώνηση του τιμωμένου κατά την ανακήρυξή του σε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Θέμα:

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Θέμα: Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: Απόρριψη αιτήματος για χορήγηση άδειας διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, σύζυγο πολίτη κράτους μέλους της Ε. Ένωσης, χωρίς νόμιμη αιτιολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Η νομολογία του ΔΕΚ και του ΣτΕ σχετικά με την ίση κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση ανδρών και γυναικών συμπλέουν.

Η νομολογία του ΔΕΚ και του ΣτΕ σχετικά με την ίση κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση ανδρών και γυναικών συμπλέουν. Η νομολογία του ΔΕΚ και του ΣτΕ σχετικά με την ίση κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση ανδρών και γυναικών συμπλέουν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη Επ. Καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών, Δικηγόρος Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012 Κύριο Δημήτριο Βαρνάβα Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) Οδός Λαμίας, αριθ. 2 Αθήνα Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα