(σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 1248/2015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 1248/2015)"

Transcript

1 Η αρχή της αναλογικότητας και το δικαίωμα ακρόασης, με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο, στο πλαίσιο απέλασης αλλοδαπού τρίτης χώρας, κατ εφαρμογή του άρ. 76 ν. 3386/2005 (σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 1248/2015) Η απόφαση 1248/2015 του Συμβουλίου της Επικρατείας, αν και σημαντική, αφορά σε μια συνηθισμένη περίπτωση απέλασης αλλοδαπής, υπήκοου τρίτης χώρας (Νιγηρίας). Η εφεσίβλητη αιτούσα εισήλθε παράνομα στη χώρα το 2003 ή το 2004, υπέβαλε αίτηση για να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, η οποία απορρίφθηκε το 2004, ακολούθως καταδικάσθηκε το 2006 σε ποινή φυλάκισης 30 ημερών για απόπειρα τέλεσης αδικημάτων του ν. 2734/1999 (έκδοσης με αμοιβή χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις άσκησης της οικείας επαγγελματικής δραστηριότητας) και, ακολούθως, τον Ιούλιο του ίδιου έτους, έλαβε απόφαση απέλασής της, η δε ενδικοφανής προσφυγή που άσκησε κατ αυτής απορρίφθηκε λίγες ημέρες αργότερα. Περαιτέρω, άσκησε αίτηση ακύρωσης, η οποία έγινε δεκτή με απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής. Η τελευταία προσβλήθηκε με έφεση, επί της οποίας (καθώς και της σχετικής αίτησης ακύρωσης) εκδόθηκε η εν λόγω απόφαση του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου. Με την απόφαση αυτή ερμηνεύονται το πρώτον οι διατάξεις του άρ. 76 παρ. 1 του ν. 3386/2005 ( Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια ), όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, σύμφωνα με τις οποίες «1. Η διοικητική απέλαση αλλοδαπού επιτρέπεται εφόσον: α. Έχει καταδικασθεί τελεσίδικα σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή, ανεξαρτήτως ποινής, για [τα αναφερόμενα στη διάταξη εγκλήματα, όπως κλοπή, απάτη, λαθρεμπορία, διακίνηση ναρκωτικών ή εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας]. β. Έχει παραβιάσει τις διατάξεις του νόμου αυτού. γ. Η παρουσία του στο ελληνικό έδαφος είναι επικίνδυνη για τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια της Χώρας. δ. Η παρουσία του στο ελληνικό έδαφος είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία [ ]» 1. Περαιτέρω, το άρθρο 79 του ιδίου νόμου, ως ίσχυε επίσης κατά τον κρίσιμο χρόνο, ορίζει ότι «1. Απαγορεύεται η απέλαση, εφόσον ο αλλοδαπός: α. Είναι ανήλικος και οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν την επιμέλεια του διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. β. Είναι γονέας ημεδαπού ανηλίκου και έχει την επιμέλεια ή έχει υποχρέωση διατροφής, την οποία εκπληρώνει. γ. Έχει υπερβεί το 80ο έτος της ηλικίας του. δ. Έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας ή έχει ζητήσει την παροχή ασύλου [ ]. ε. Είναι ανήλικος στον οποίο έχουν επιβληθεί αναμορφωτικά μέτρα με απόφαση του Δικαστηρίου Ανηλίκων. Στην απαγόρευση της απέλασης περιλαμβάνονται και οι έγκυες γυναίκες κατά τη διάρκεια της κύησης και για έξι μήνες μετά τον τοκετό. 2. Δεν απαγορεύεται η απέλαση στις περιπτώσεις β και γ της προηγούμενης παραγράφου, όταν ο αλλοδαπός είναι επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία.» 2. Το Δικαστήριο έκρινε, με παραπομπή σε προηγούμενες αποφάσεις του, που αναφέρονται στις παρόμοιες διατάξεις του άρ. 44 παρ. 1 του ν. 2910/2001 (ΣτΕ 4028/2011 επταμ. και 3816/2013 επταμ.), ότι στις δύο πρώτες περιπτώσεις της 1 Το άρθρο 76 διατηρήθηκε σε ισχύ μετά το ν. 4251/2014 (βλ. άρ. 139 παρ. 2 του νόμου αυτού). 2 Το άρθρο 79 καταργήθηκε με το ν. 3907/2011 (άρ. 42 παρ. 5), αλλά ίσχυε κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο. 1

2 παρ. 1 του άρ. 76 του ν. 3386/2005 καθιδρύεται δέσμια αρμοδιότητα της Διοίκησης για την έκδοση πράξης απέλασης. Τούτο έγινε δεκτό παρά το γράμμα της διάταξης, στην οποία καθορίζονται οι περιπτώσεις όπου επιτρέπεται η απέλαση. Αν και στην απόφαση δεν εξηγείται γιατί το επιτρέπεται σημαίνει, ως προς τις δύο αυτές περιπτώσεις, σε αντίθεση με τις δύο τελευταίες, επιβάλλεται ή είναι υποχρεωτική, μπορεί εύλογα να υποτεθεί ότι υφέρπει η ακόλουθη συλλογιστική, που υιοθετήθηκε στην απόφαση ΣτΕ 4028/2011 επταμ., όσον αφορά το άρ. 44 του ν. 2910/2001: «Ο νομοθέτης προέβλεψε κατά τρόπο ειδικό τις περιπτώσεις απελάσεως των αλλοδαπών και τις κατένειμε σε τρεις κατηγορίες. Στις δύο πρώτες κατηγορίες (περιπτώσεις α. και β. της παραγράφου 1 του άρθρου 44 ν. 2910/2001) απαριθμούνται τα αδικήματα τα οποία, άνευ άλλου τινός, επιβάλλουν στη Διοίκηση την απέλαση του αλλοδαπού για τους ευνοήτους λόγους της προστασίας της Χώρας και των πολιτών της καθώς και της γενικής προλήψεως εν αναφορά προς τους λοιπούς διαμένοντες στην Ελλάδα αλλοδαπούς. Στην τρίτη κατηγορία της ίδιας ως άνω διατάξεως (περ. γ. της παρ. 1 άρθρου 44 ν. 2910/2001) αναφέρεται ως λόγος απελάσεως η επικινδυνότητα της παρουσίας του αλλοδαπού στην ελληνική επικράτεια για την δημόσια τάξη και ασφάλεια ή για τη δημόσια υγεία. Μόνο στην τελευταία κατηγορία καθιδρύεται - λόγω και της χρησιμοποιήσεως των ως άνω αορίστων νομικών εννοιών - διακριτική ευχέρεια της Διοικήσεως, να κρίνει αν ορισμένη συμπεριφορά του αλλοδαπού συγκροτεί μία από τις έννοιες αυτές. Αντιθέτως, στις περιπτώσεις των αδικημάτων που απαριθμούνται στις δύο προηγούμενες κατηγορίες, ουδείς νομικός ή πραγματικός λόγος συντρέχει ν αναγνωρισθεί από τον νομοθέτη υπέρ της Διοικήσεως διακριτική ευχέρεια για το αν θ απελάσει ή όχι τον αλλοδαπό, λαμβανομένου υπ όψιν και του γεγονότος της μαζικής - κατά κανόνα παράνομης - εισόδου στη Χώρα μεταναστών προερχομένων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως.». Συναφώς, μειοψήφησαν ένας Σύμβουλος και ένας Πάρεδρος, που υποστήριξαν ότι «Σε αντιδιαστολή προς την περίπτωση (γ) του άρ. 44 παρ. 1 ν. 2910/2001 (απέλαση για λόγους δημοσίας τάξεως και ασφαλείας ακόμα και εν ελλείψει ποινικής καταδίκης ή επί καταδίκης για οποιοδήποτε ήσσονος απαξίας ποινικό αδίκημα), η περίπτωση (α) της πιο πάνω διατάξεως επί τελεσίδικης ποινικής καταδίκης για τα εκεί προβλεπόμενα, με έντονη απαξία, αδικήματα καθιδρύει διακριτική ευχέρεια, η οποία, όμως, απαιτεί ειδικότερη αιτιολογία μόνον αν πρόκειται οι αρμόδιες Αρχές ν απόσχουν από την έκδοση της πράξεως απελάσεως προς τούτο μετατίθεται στον ενδιαφερόμενο το σχετικό βάρος [ ]». Παράλληλα, διατυπώθηκε και άλλη μειοψηφία από Πάρεδρο, σύμφωνα με την οποία «Κατά την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της Διοκήσεως στην περίπτωση (α) του άρ. 44 παρ. 1 ν. 2910/2001 το αρμόδιο όργανο οφείλει σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής Διοικήσεως και της αναλογικότητας να λαμβάνει υπ όψιν του και να συνεκτιμά όλες τις συνθήκες τελέσεως του αδικήματος, που δικαιολογούν την απέλαση, αλλά και τις - προκύπτουσες από τον φάκελο ή προβαλλόμενες στην Διοίκηση - προσωπικές και οικογενειακές συνθήκες του αλλοδαπού (βλ. και άρθρο 8 της ΕΣΔΑ) και να εκφέρει προς τούτο ειδικώς αιτιολογημένη κρίση.». Η λογική της ανωτέρω ερμηνείας περί δέσμιας αρμοδιότητας για έκδοση πράξης απέλασης, βάσει του άρ. 76 παρ. 1 περιπτ. α και β του ν. 3386/2005, φαίνεται, λοιπόν, υπό το φως της ΣτΕ 4028/2011, να ερείδεται στην ανάγκη προστασίας της χώρας και των πολιτών της και, δη, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του σύγχρονου φαινόμενου της μαζικής, παράνομης εισόδου στην Ελλάδα 2

3 μεταναστών από κράτη εκτός της ΕΕ. H εν λόγω ερμηνεία, η οποία ουδόλως επιβάλλεται από τους οικείους κανόνες του ενωσιακού δικαίου που ίσχυαν κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο 3, συνδυάζεται με την κρίση ότι, κατά το άρ. 76 παρ. 1 του ν. 3386/2005, που ορίζει τους λόγους απέλασης, και κατά το άρ. 79 του ίδιου νόμου, που προβλέπει τις περιπτώσεις αποχής της Διοίκησης από την έκδοση πράξης απέλασης, παρά τη συνδρομή λόγου που την επιβάλλει ή την επιτρέπει, δεν καταλείπεται έδαφος περαιτέρω (δηλαδή πέραν των περιπτώσεων του άρ. 79) επίκλησης της αρχής της αναλογικότητας από τα διοικητικά όργανα, προκειμένου να μην εκδώσουν πράξη απέλασης, σε συγκεκριμένη περίπτωση. Η τελευταία αυτή κρίση του Δικαστηρίου εξυπηρετεί οπωσδήποτε σοβαρές πρακτικές ανάγκες, καθώς διευκολύνει τη Διοίκηση στην εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, οριοθετώντας την κατά τρόπο σαφή και αυστηρό, αλλά είναι δεκτική κριτικής ως προς τη συμβατότητά της με τις ευρωπαϊκό δίκαιο της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ως τέτοιο εννοώ όχι μόνο την ΕΣΔΑ (ιδίως το άρ. 8), αλλά και το ενωσιακό δίκαιο (γενικές αρχές του δικαίου της ΕΕ, που ίσχυαν κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο, του 2006, και έχουν πλέον ενσωματωθεί στο Χάρτη ΘΔΕΕ), το οποίο έλκεται προς εφαρμογή σε υπόθεση όπως η εδώ εξεταζόμενη, λόγω της κοινοτικοποίησης των εθνικών πράξεων περί απομάκρυνσης αλλοδαπών τρίτων χωρών από το έδαφος των κρατών μελών. Ο ανωτέρω σύνδεσμος με το πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο υπήρχε, ήδη από τη δεκαετία του 1990, συνεπεία της Σύμβασης Eφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν (ΣΕΣΣ) 4, και, στη συνέχεια, κατέστη εμφανέστερος με τον Κανονισμό 562/2006/ΕΚ 5 και ισχυροποιήθηκε με την Οδηγία 2008/115/ΕΚ 6. Ειδικότερα, το ΔΕΕ έχει 3 Βλ. ΔΕΚ , C- 261/08 & C- 348/08, García & Cabrera, όπου κρίθηκε (βλ. σκέψεις 64 και 66) ότι τα άρθρα 6β και 23 της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν και το άρθρο 11 του Κανονισμού 562/2006 έχουν την έννοια ότι, στην περίπτωση κατά την οποία υπήκοος τρίτης χώρας διαμένει παρανόμως στο έδαφος διότι δεν πληροί ή έχει παύσει να πληροί τους όρους σχετικά με τη διάρκεια παραμονής που ισχύουν στο κράτος μέλος αυτό, τούτο δεν υποχρεούται να εκδώσει σε βάρος του απόφαση απέλασης, αλλά εναπόκειται στο εθνικό δίκαιο κάθε κράτους μέλους να θεσπίσει, όσον αφορά τις προϋποθέσεις της απέλασης, τις λεπτομέρειες εφαρμογής των βασικών κανόνων που θέτει η ΣΕΣΣ και ο ως άνω Κανονισμός. Αντίθετα, υπό το κράτος της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ, σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 αυτής, άπαξ και διαπιστωθεί το παράνομο της διαμονής υπήκοου τρίτης χώρας, οι αρμόδιες εθνικές αρχές οφείλουν, καταρχήν, δηλαδή, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρ. 5 και των εξαιρέσεων που προβλέπουν οι παρ. 2-5 του άρ. 6, να εκδώσουν απόφαση επιστροφής (βλ. ΔΕΕ , C- 249/13, Boudjlida, σκέψη 46). 4 Βλ. το άρ. 23 (παρ. 1 και 3) της Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο οι αλλοδαποί που δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις σύντομης παραμονής που ισχύουν στο έδαφος συμβαλλόμενου κράτους οφείλουν κατά κανόνα να εγκαταλείψουν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τα εδάφη των κρατών μελών και, εάν δεν συμμορφωθούν προς την εν λόγω υποχρέωσή τους, απομακρύνονται από το έδαφος του συμβαλλόμενου κράτους στο οποίο συλλαμβάνεται, υπό τους όρους της οικείας εθνικής νομοθεσίας. Η ΣΕΣΣ κυρώθηκε με το ν. 2514/1997 και αποτελεί μέρος του κεκτημένου του Σένγκεν που ενσωματώθηκε στο δίκαιο της ΕΕ με σχετικό Πρωτόκολλο στη Συνθήκη του Άμστερνταμ. 5 Κανονισμός 562/2006/ΕΚ, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (βλ. ιδίως άρ. 11 παρ. 3, που προβλέπει την απέλαση από τις αρμόδιες εθνικές αρχές των υπηκόων τρίτων χωρών). Ο Κανονισμός αυτός άρχισε να ισχύει στις (άρ. 40) και, συνεπώς, δεν καταλαμβάνει υπόθεση όπως αυτή που κρίθηκε με τη ΣτΕ 1248/2015). 6 Οδηγία 2008/115/ΕΚ, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη, για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων κρατών (βλ. ιδίως άρθρα 5 και 6). Σύμφωνα με το άρ. 21 της Οδηγίας, αυτή αντικαθιστά τις διατάξεις του άρθρου 23 της Σύμβασης 3

4 συναφώς κρίνει ότι διάταξη της ΣΕΣΣ (άρ. 54) που περιορίζει θεμελιώδες δικαίωμα προβλεπόμενο από το Χάρτη ΘΔΕΕ (άρ ne bis in idem), πρέπει να ερμηνεύεται υπό το πρίσμα του άρθρου του Χάρτη που κατοχυρώνει το οικείο δικαίωμα 7 και, για να είναι θεμιτή, πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του άρ. 52 παρ. 1 του Χάρτη 8. Όταν λοιπόν εκδίδουν πράξη απέλασης αλλοδαπού τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της εφαρμογής διατάξεων της ΣΣΕΣ ή των προαναφερόμενων πράξεων του παράγωγου ενωσιακού δικαίου, τα κράτη μέλη οφείλουν να ερμηνεύουν το εσωτερικό τους δίκαιο σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και, εν τέλει, σύμφωνα με τις περί θεμελιωδών δικαιωμάτων γενικές αρχές του δικαίου της ΕΕ και με το Χάρτη ΘΔΕΕ 9. Η προεκτεθείσα ερμηνεία των άρ. 76 και 79 του ν. 3386/2005 δημιουργεί ζήτημα συμβατότητας πρωτίστως με την ευρωπαϊκή προστασία του δικαιώματος ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής 10, κατά το άρθρο 8 ΕΣΔΑ, την αντίστοιχη αρχή του ενωσιακού δικαίου 11, καθώς και το άρθρο 7 του Χάρτη ΘΔΕΕ, το οποίο έχει την ίδια έννοια και έκταση με αυτές που έχει το άρθρο 8, παρ. 1, της ΕΣΔΑ, όπως ερμηνεύεται με τη νομολογία του ΕΔΔΑ 12. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης περίπτωσης της παρ. 1 του άρ. 76. Αναφορικά με την έκδοση πράξης απέλασης λόγω ποινικής καταδίκης αλλοδαπού, καταρχήν νομίμως διαμένοντος στη χώρα (περιπτ. α ), η πάγια νομολογία του ΕΔΔΑ δέχεται ότι, για την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, το κράτος μέλος πρέπει να λάβει υπόψη του και να συνεκτιμήσει, στη συγκεκριμένη υπόθεση, μια σειρά κριτηρίων, τα οποία ανάγοντα (i) στη φύση και στη σοβαρότητα του διαπραχθέντος αδικήματος, καθώς και στη βαρύτητα της επιβληθείσας ποινής, στο πλαίσιο δε αυτό λαμβάνεται υπόψη και εάν ο παραβάτης ήταν ανήλικος κατά το χρόνο τέλεσης του αδικήματος, (ii) στη διάρκεια της παραμονής του αλλοδαπού στη χώρα από την οποία απομακρύνεται, (iii) στο χρόνο που έχει παρέλθει από τη διάπραξη του αδικήματος και στη συμπεριφορά του αλλοδαπού κατά τη χρονική αυτή περίοδο, (iv) στην υπηκοότητα των εμπλεκόμενων προσώπων, (v) στην οικογενειακή ζωή του αλλοδαπού και στους παράγοντες που εκφράζουν τη σταθερότητα και την ισχύ της, όπως η διάρκεια του γάμου 13, (vi) στη γνώση εκ για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν. Η προθεσμία συμμόρφωσης των κρατών μελών προς την Οδηγία έληγε την (άρ. 20). Η Οδηγία μεταφέρθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το ν. 3907/2011 (βλ. ιδίως άρθρα 20 και 21). 7 Βλ. ΔΕΕ , C- 398/12, M., σκέψη Βλ. ΔΕΕ (μειζ. συνθ.) , C- 129/14 PPU, Spasic, σκέψεις 55 επ.. 9 Βλ. λ.χ. ΔΕΕ , C- 249/13, Boudjlida, σκέψεις 30επ. (σχετικά με το δικαίωμα ακρόασης, πριν από την έκδοση πράξης επιστροφής παρανόμως διαμένοντος υπήκοου τρίτης χώρας, δυνάμει του άρ. 6 παρ. 1 της Οδηγίας 2008/115). 10 Δεν αποκλείεται να δημιουργηθεί ζήτημα και με βάση το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ. 11 Βλ. ιδίως ΔΕΚ (μειζ. συνθ.) , C- 60/00, Carpenter, σκέψη 41 (σχετικά με πράξη απέλασης) και ΔΕΚ (μειζ. συνθ.) , C- 540/03, Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, σκέψη Βλ. ΔΕΕ , C- 410/10 PPU, McB., σκέψη 53. Πάντως, η νομολογία του ΕΔΔΑ δεν (πρέπει να θεωρηθεί ότι) είναι δεσμευτική για το ΔΕΕ, αλλά μόνο ληπτέα υπόψη από αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 3 του Χάρτη. Βλ. σχετικά ΔΕΕ (μειζ. συνθ.) , C- 562/13, Abdida, σκέψη Συναφώς υπενθυμίζεται ότι η οικογενειακή ζωή, κατά την έννοια του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ, δεν προϋποθέτει γάμο, αλλά την πραγματική ύπαρξη στενών προσωπικών δεσμών (βλ. λ.χ. ΕΔΔΑ μειζ. συνθ , 25702/94, K. and T. v. Finland, σκέψη 50), που ενδέχεται να 4

5 μέρους του/της συζύγου (ή συντρόφου) της παραβατικής συμπεριφοράς του αλλοδαπού κατά το χρόνο δημιουργίας της οικογενειακής σχέσης, (vii) στις δυσκολίες προσαρμογής που θα συναντήσει ο/η σύζυγος στη χώρα προορισμού, (viii) στη σταθερότητα και ισχύ των κοινωνικών, πολιτιστικών και οικογενειακών δεσμών που διατηρεί ο αλλοδαπός στη χώρα διαμονής και στη χώρα προς την οποία απελαύνεται, (ix) στην ύπαρξη τέκνων, στην ηλικία τους και στο βέλτιστο συμφέρον τους, μεταξύ άλλων από την άποψη των δυσκολιών που αναμένεται να συναντήσουν στην άλλη χώρα 14, καθώς και (x) στην κατάσταση της υγείας του υπό απέλαση αλλοδαπού 15 ή/και των μελών της οικογενείας του 16. Είναι σαφές ότι το πλαίσιο και το μέτρο της αναλογικότητας της απέλασης που προκύπτουν από την ερμηνευτική προσέγγιση της ΣτΕ 1248/2015 είναι περιορισμένο σε σχέση με εκείνα που απορρέουν από την εφαρμογή των ανωτέρω κριτηρίων 17. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται από τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ που έχουν διαπιστώσει, ενόψει των εν λόγω κριτηρίων, παραβίαση του άρ. 8 της ΕΣΔΑ σε περιπτώσεις αναγκαστικής απομάκρυνσης αλλοδαπού, κατόπιν ποινικής καταδίκης του για ένα ή περισσότερα σοβαρά ή, εν πάση περιπτώσει, μη ήσσονος σημασίας αδικήματα, οι οποίες δεν θα καλύπτονταν από τις εξαιρέσεις του άρ. 79 του ν. 3386/ , ιδίως δε, σε περίπτωση ενήλικου αλλοδαπού που έχει περάσει το σύνολο ή μεγάλο μέρος της ζωής του ως ανήλικου στη χώρα από την οποία απομακρύνεται 19. Σε σχέση με την απέλαση αλλοδαπού τρίτης χώρας λόγω παραβίασης των διατάξεων του ν. 3386/2005 (περιπτ. β ), δηλαδή αλλοδαπού που, συνήθως κατόπιν παράνομης εισόδου, δεν παραμένει νομίμως εντός της ελληνικής επικράτειας, τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά. Πράγματι, σε τέτοιες περιπτώσεις, το επιτακτικό συμφέρον του Κράτους για έλεγχο της μετανάστευσης είναι αποφασιστικής σημασίας και, κατά κανόνα, υπερτερεί του δικαιώματος ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Συγκεκριμένα, το ΕΔΔΑ έχει κρίνει ότι (α) σύμφωνα με παγιωμένο κανόνα του διεθνούς δικαίου, το Κράτος έχει εξουσία να ελέγχει την είσοδο και διαμονή των αλλοδαπών στο έδαφός του, (β) ο αλλοδαπός δεν αντλεί από την ΕΣΔΑ δικαίωμα να εισέρχεται και να διαμένει σε ορισμένη χώρα και, συνεπώς, οφείλει να την εγκαταλείπει εάν, διατάσσεται προς τούτο, εφόσον η χώρα αυτή του αρνείται νομίμως την είσοδο ή την παραμονή στο έδαφός της, (γ) η νομική και πραγματική κατάσταση ενός νομίμως εγκατεστημένου αλλοδαπού, ο οποίος έχει λάβει άδεια διαμονής στη χώρα, είναι αρκετά διαφορετική από εκείνη του αλλοδαπού στον οποίο δεν έχει χορηγηθεί δικαίωμα παραμονής στη χώρα, (δ) τα όρια μεταξύ των σχετικών εντοπίζονται, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση σταθερών ομόφυλων ζευγαριών (βλ. ΕΔΔΑ μειζ. συνθ , 29381/09 κ.λπ., Βαλλιανάτος κ.ά. κατά Ελλάδας, σκέψη 73). 14 Βλ., ιδίως, ΕΔΔΑ (μειζ. συνθ.) , 46410/99, Üner v. the Netherlands, σκέψεις Βλ. ΕΔΔΑ , 42034/04, Emre v. Switzerland, σκέψη 83 και ΕΔΔΑ , 52166/09, Hasanbasic v. Switzerland, σκέψεις 54, 64, Πρβλ. Conseil d Etat , , Maroussitch, Lebon σελ (βλ. παρακάτω υποσημείωση 22). 17 Σημειώνεται ότι η βαρύτητα που πρέπει να αποδίδεται σε καθένα από τα κριτήρια αυτά ποικίλλει ανάλογα με τις ιδιαίτερες περιστάσεις κάθε υπόθεσης (βλ. λ.χ. ΕΔΔΑ , 1638/03, Maslov v. Austria, σκέψη 70). 18 Βλ. λ.χ. ΕΔΔΑ , 54273/00, Boultif v. Switzerland, σκέψεις 46-56, ΕΔΔΑ , 42034/04, Emre v. Switzerland, σκέψεις 72-87, ΕΔΔΑ , 8000/08, Α.Α. v. United Kingdom, σκέψεις και ΕΔΔΑ , 3910/13, M.P.E.V. v. Switzerland, σκέψεις Βλ. λ.χ. ΕΔΔΑ , 1638/03, Maslov v. Austria, σκέψεις και ΕΔΔΑ , 25672/07, Boussara v. France, σκέψεις

6 αρνητικών και θετικών υποχρεώσεων του κράτους δεν είναι πάντα ευκρινή, αλλά οι εφαρμοζόμενες αρχές είναι παρόμοιες, δεδομένου ότι το κράτος πρέπει σε κάθε περίπτωση να προβεί σε δίκαιη στάθμιση των αντικρουόμενων συμφερόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες των εμπλεκόμενων προσώπων, όπως τους δεσμούς τους με το οικείο κράτος- μέλος, την έκταση διάρρηξης της οικογενειακής ζωής τους, τις δυσκολίες προσαρμογής τους στη χώρα της υπηκοότητάς τους και την ύπαρξη ιστορικού παραβιάσεων της νομοθεσίας περί μετανάστευσης, (ε) στο πλαίσιο αυτό, έχει βαρύνουσα σημασία το εάν η οικογενειακή ζώη δημιουργήθηκε σε χρόνο κατά τον οποίο τα εμπλεκόμενα πρόσωπα γνώριζαν ότι η νομική κατάσταση, ως μετανάστη, τουλάχιστον ενός από αυτά ήταν τέτοια ώστε η εξακολούθηση της οικογενειακής ζωής στη χώρα υποδοχής να είναι εξαρχής επισφαλής, διότι, αν συμβαίνει αυτό, μόνο υπό εξαιρετικές συνθήκες η απομάκρυνση του αλλοδαπού θα ενέχει παραβίαση του άρ. 8, (στ) όπου υπάρχουν παιδιά, ακόμα κι αν δεν έχουν την υπηκοότητα του κράτους υποδοχής, το βέλτιστο συμφέρον τους πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο (όχι καθοριστικής, αλλά) σημαντικής βαρύτητας και, συνεπώς, οι εθνικές αρχές οφείλουν να εκτιμούν την αναλογικότητα της απέλασης αλλοδαπού γονέα και από την άποψη αυτή 20. Επιπλέον, ενόψει και των επιταγών των άρθρων 2 και 3 της ΕΣΔΑ, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σοβαρά προβλήματα υγείας του υπό απέλαση αλλοδαπού 21 ή μέλους της οικογενείας του Τα παραπάνω έχουν ενσωματωθεί, εν πολλοίς, στη διάταξη του άρθρου 5 της Οδηγίας 2008/115 (μεταγραφέντος με το άρ. 20 του ν. 3907/2011), σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της έκδοσης αποφάσεων επιστροφής αλλοδαπών τρίτων χωρών λαμβάνουν δεόντως υπόψη, την κατάσταση της υγείας τους, την οικογενειακή τους ζωή και 20 Βλ. ΕΔΔΑ (μειζ. συνθ.) , 12738/10, Jeunesse v. the Netherlands, σκέψεις Βλ. ΕΔΔΑ (μειζ. συνθ.) , 26565/05, Ν. v. United Kingdom, σκέψεις 42-43, στην οποία παραπέμπει η ΔΕΕ (μειζ. συνθ.) , C- 562/13, Abdida, σκέψεις (ερμηνεία της Οδηγίας 2008/115). 22 Πρβλ. Conseil d Etat , , Maroussitch, Lebon σελ (η απέλαση αλλοδαπού που ζει για σημαντικό χρονικό διάστημα με Γάλλο του ίδιου φύλου, που έχει σωματική αναπηρία και χρειάζεται βοήθεια στην καθημερινή ζωή του, προκαλεί δυσανάλογη επέμβαση στην ιδιωτική ζωή του, συνεκτιμώμενης της διάρκειας και της σταθερότητας της σχέσης του με τον σύντροφό του και της ενσωμάτωσής του στην τοπική κοινωνία του χωριού όπου διαμένει). 23 Πάντως, σύμφωνα με την μέχρι τούδε νομολογία του ΕΔΔΑ, για να διαπιστωθεί συναφώς παραβίαση του άρθρου 2 ή 3 της ΕΣΔΑ, πρέπει να συντρέχουν επιτακτικοί ανθρωπιστικοί λόγοι, δυνάμενοι να στοιχειοθετηθούν μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις. Βλ., ιδίως, την προαναφερόμενη απόφαση της μείζονας σύνθεσης του ΕΔΔΑ στην υπόθεση 26565/05, N. v. United Kingdom, καθώς και την πρόσφατη απόφαση ΕΔΔΑ , 65692/12, Tatar v. Switzerland, σκέψεις Το ΕΔΔΑ έχει δεχθεί τέτοια εξαιρετική περίπτωση μόνο στην υπόθεση 30240/96, D. v. United Kingdom (πάσχων από θανατηφόρα, ανίατη ασθένεια, σε τελικό στάδιο, ο οποίος θα υπέφερε εντόνως, σωματικά και ψυχικά, από τυχόν απέλασή του, δεδομένου ότι η περιορισμένη ποιότητα ζωής του απέρρεε από την υψηλού επιπέδου ιατρική φροντίδα που είχε στο Ηνωμένο Βασίλειο). Πάντως έχουν διατυπωθεί μειοψηφίες ως προς την εν λόγω προσέγγιση της N. v. United Kingdom, την οποία το ΕΔΔΑ δέχθηκε να επανεξετάσει, σε μείζονα σύνθεση, στην υπόθεση 70055/10, S.J. v. Belgium, αλλά τελικώς η δίκη καταργήθηκε, κατόπιν φιλικού διακανονισμού της διαφοράς, μέσω χορήγησης στην αιτούσα από το Βέλγιο επ αόριστον άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (η σχετική από απόφαση του Τμήματος είχε απορρίψει ως αβάσιμο το λόγο περί παραβίασης του άρθρου 3, με βάση την N. v. United Kingdom). 6

7 τα βέλτιστα συμφέροντα των παιδιών 24. Με βάση τα προαναφερόμενα κριτήρια και αναγνωρίζοντας ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν κάποιο περιθώριο εκτίμησης κατά την εφαρμογή τους, το ΕΔΔΑ έχει διαπιστώσει παραβίαση του άρ. 8 της ΕΣΔΑ σε περιπτώσεις απέλασης αλλοδαπών, που δεν διαμένουν (πλέον) νομίμως στη χώρα υποδοχής, οι οποίες βαίνουν πέραν των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρ. 79 παρ. 1 του ν. 3386/ Υπό το φως όσων αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, οι εθνικές διοικητικές αρχές, όταν εφαρμόζουν τις διατάξεις του άρ. 76 παρ. 1 περιπτ. α και β του ν. 3386/2005, ενεργούν μεν καταρχήν κατά δέσμια αρμοδιότητα, αλλά οφείλουν να απόσχουν από την έκδοση πράξης εκτέλεσης τόσο εάν συντρέχει εξαίρεση προβλεπόμενη από το άρ. 79 παρ. 1 του ίδιου νόμου όσο και, γενικότερα, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση στην οποία, ενόψει των ειδικών συνθηκών της, η απέλαση αλλοδαπού τρίτης χώρας θα συνιστούσε δυσανάλογη και, συνακόλουθα, αθέμιτη επέμβαση στην ιδιωτική και στην οικογενειακή ζωή του. Εξάλλου, η κρίση της αρμόδιας διοικητικής αρχής για το ζήτημα αυτό πρέπει να θεωρηθεί ότι συνιστά νομικό χαρακτηρισμό των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης, ο οποίος ελέγχεται πλήρως από τον ακυρωτικό δικαστή 26. Το ευρωπαϊκό δίκαιο παρέχει όχι μόνο ουσιαστικές αλλά και διαδικαστικές εγγυήσεις όσον αφορά την απέλαση αλλοδαπού τρίτης χώρας. Ειδικότερα, πρέπει να γίνεται σεβαστό το δικαίωμα ακρόασης από τη Διοίκηση, το οποίο δεν κατοχυρώνεται καταρχήν στην ΕΣΔΑ 27, αλλά συνιστά, γενική αρχή του δικαίου της ΕΕ 28, η οποία δεσμεύει τα κράτη μέλη όταν λαμβάνουν μέτρα που εμπίπτουν εντός του πεδίου εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου 29. Σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ, η ανωτέρω θεμελιώδης αρχή, εφαρμοζόμενη στο πλαίσιο της Οδηγίας 2008/115, η οποία δεν περιέχει διατάξεις που να 24 Πάντως τα προεκτεθέντα κριτήρια που έχει υιοθετήσει το ΕΔΔΑ έχουν μεγαλύτερη εμβέλεια, καθόσον ανάγονται και στην άξια προστασίας ιδιωτική (και όχι μόνο οικογενειακή) ζωή των αλλοδαπών. 25 Βλ. ΕΔΔΑ , 47017/09, Butt v. Norway, σκέψεις (νέοι ενήλικες που είχαν περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στη χώρα υποδοχής, στην οποία είχαν νόμιμη διαμονή, μόνο για τρία χρόνια, σε πολύ μικρή ηλικία) και ΕΔΔΑ , 55597/09, Nunez v. Norway, σκέψεις (αλλοδαπή μητέρα, που δεν είχε ποτέ νόμιμη διαμονή στη Νορβηγία λήψη υπόψη ιδίως του βέλτιστου συμφέροντος των ανήλικων τέκνων της- υπήκοων τρίτης χώρας). 26 Πρβλ. ΣτΕ 715/2012, σκέψη 6 in fine. 27 Πάντως, το δικαίωμα αυτό μπορεί να βρει έρεισμα στην ΕΣΔΑ, ιδίως, (α) σε περίπτωση μετάπτωσης στη διοικητική διαδικασία των εγγυήσεων του άρ. 6 παρ. 1, εάν δεν προβλέπεται ένδικο βοήθημα κατά διοικητικής πράξης το οποίο να πληροί τις απαιτήσεις του άρ. 6 παρ. 1, που αρκεί να ικανοποιούνται κατά την οικεία διοικητική διαδικασία (πρβλ. ιδίως ΣτΕ Ολομ. 3319/2010), (β) όταν προβλέπεται διοικητική προσφυγή, προς εκπλήρωση της υποχρέωσης που απορρέει από το άρ. 13 της ΕΣΔΑ και (γ) στο πλαίσιο του διαδικαστικού σκέλους του άρ. 8 της ΕΣΔΑ, από το οποίο συνάγεται το δικαίωμα των πολιτών για λήψη επαρκών πληροφοριών από το κράτος επί ζητημάτων συναρτώμενων με τον ιδιωτικό και οικογενειακό τους βίο. Πάντως, δεν φαίνεται να υπάρχει νομολογία του ΕΔΔΑ που να εξετάζει, από τις ανωτέρω απόψεις, πιθανή παραβίαση της ΕΣΔΑ, σε υπόθεση απέλασης αλλοδαπού. 28 Bλ. λ.χ. ΔΕΚ (μειζ. συνθ.) , Ismeri Europa, C- 315/99 P, σκέψη 28. Συναφώς, υπενθυμίζεται ότι οι περί θεμελιωδών δικαιωμάτων γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου συνιστούν τμήμα του πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ. Βλ., ιδίως, ΔΕΚ μειζ. συνθ , C- 402/05 Ρ κ.λπ., Kadi κ.λπ., σκέψη Βλ. λ.χ. ΔΕΚ , C- 349/07, Sopropé, σκέψεις 36-38, ΔΕΕ , C- 166/13, Makarubega, σκέψεις και ΔΕΕ , C- 249/13, Boudjlida, σκέψεις

8 διευκρινίζουν εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις πρέπει να διασφαλίζεται το δικαίωμα ακρόασης των αλλοδαπών τρίτων χώρων, σε σχέση με αποφάσεις επιστροφής και απομάκρυνσής τους, καθώς και τις συνέπειες που έχει η μη τήρηση του δικαιώματος, σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι (i) τα κράτη μέλη οφείλουν να σέβονται το δικαίωμα ακρόασης, καθορίζοντας, στο πλαίσιο της διαδικαστικής αυτονομίας τους και με βάση τις αρχές τις ισοδυναμίας και αποτελεσματικότητας, τόσο τις προϋποθέσεις διασφάλισης του δικαιώματος ακρόασης των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χώρων όσο και τις συνέπειες της παραβίασης του δικαιώματος αυτού 30, (ii) δεδομένου ότι, εφόσον διαπιστωθεί το παράνομο της διαμονής αλλοδαπού τρίτης χώρας, οι αρμόδιες εθνικές αρχές οφείλουν, δυνάμει του άρθρου 6, παρ. 1, της οδηγίας 2008/115 και με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 5 και των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6, παρ. 2-5, της Οδηγίας αυτής, να εκδίδουν απόφαση επιστροφής του αλλοδαπού, το δικαίωμα ακρόασης πριν από τη λήψη τέτοιας απόφασης αποσκοπεί στο να παρέχεται στον ενδιαφερόμενο η δυνατότητα να εκφράσει την άποψή του, σχετικά με το νόμιμο της διαμονής του και την τυχόν εφαρμογή του άρθρου 5 ή των εξαιρέσεων του άρθρου 6, συναφώς δε, στον ενδιαφερόμενο εναπόκειται να παράσχει στην αρμόδια εθνική αρχή όλες τις κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την προσωπική και οικογενειακή του κατάσταση και, ειδικότερα, τις πληροφορίες που μπορούν να δικαιολογήσουν τη μη έκδοση απόφασης επιστροφής 31, (iii) επιπλέον, το ανωτέρω δικαίωμα ακρόασης συνεπάγεται υποχρέωση των εθνικών αρχών να επιτρέπουν στον ενδιαφερόμενο να εκφράσει την άποψή του σχετικά με τις λεπτομέρειες του τρόπου επιστροφής του, δηλαδή την προθεσμία αναχωρήσεως και τον οικειοθελή ή καταναγκαστικό χαρακτήρα της επιστροφής, ενόψει και των προβλεπόμενων στο άρθρο 7, παρ. 1-2, της Οδηγίας 32 και (iv) συνεπώς, το δικαίωμα ακρόασης πριν από την έκδοση απόφασης επιστροφής πρέπει να παρέχει στην αρμόδια εθνική αρχή τη δυνατότητα να εξετάσει τον φάκελο κατά τρόπον ώστε να λάβει απόφαση εν πλήρη γνώσει της κατάστασης και να αιτιολογήσει την απόφαση αυτή δεόντως 33. Οι παραπάνω υποχρεώσεις των κρατών μελών απορρέουν απευθείας από το πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ (από το δικαίωμα ακρόασης ως θεμελιώδες δικαίωμα της ενωσιακής έννομης τάξης) και, συνεπώς, συντρέχουν όχι μόνο ως προς τη διοικητική απέλαση αλλοδαπών τρίτων χωρών υπό το καθεστώς του ν. 3907/2011, δια του οποίου μεταφέρθηκε η Οδηγία 2008/115 στην εσωτερική έννομη τάξη, αλλά και υπό το κράτος του ν. 3348/2005, δεδομένου ότι, κατά τα προεκτεθέντα, οι προβλεπόμενες από το 30 Βλ. ΔΕΕ , C- 166/13, Makarubega, σκέψεις, Βλ. ΔΕΕ , C- 249/13, Boudjlida, σκέψεις Όπως διευκρινίζεται στις σκέψεις 55 και 56 της εν λόγω απόφασης, το δικαίωμα ακρόασης του αλλοδαπού πριν από την έκδοση πράξης επιστροφής δεν έχει την έννοια ότι η αρμόδια εθνική αρχή υποχρεούται να του γνωστοποιήσει τα στοιχεία επί των οποίων προτίθεται να στηρίξει την πράξη αυτή ή ακόμα να του χορηγήσει χρόνο σκέψης προτού αυτός διατυπώσει τις παρατηρήσεις του, αλλά ότι ο αλλοδαπός πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκθέσει λυσιτελώς και αποτελεσματικώς την άποψή του όσον αφορά τον παράνομο χαρακτήρα της διαμονής του και τους λόγους που μπορούν να δικαιολογήσουν τη μη έκδοση τέτοιας πράξης, εκτός κι αν ο αλλοδαπός δεν μπορεί ευλόγως να υποπτευθεί τα στοιχεία που μπορούν να προβληθούν εις βάρος του ή δεν είναι αντικειμενικώς σε θέση να απαντήσει σ αυτά, αν δεν προβεί προηγουμένως σε ορισμένες εξακριβώσεις ή ενέργειες, ιδίως προς συγκέντρωση δικαιολογητικών εγγράφων. 32 Βλ. ΔΕΕ , C- 249/13, Boudjlida, σκέψη Idem, σκέψη 59. 8

9 άρθρο 23 της ΣΕΣΣ πράξεις απέλασης μη νόμιμων υπήκοων τρίτων χωρών πρέπει να συνάδουν προς τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο. Επομένως, σε υπόθεση όπως αυτή που έκρινε η ΣτΕ 1248/2015 (διοικητική πράξη απέλασης το 2006 υπήκοου τρίτης χώρας, λόγω μη νόμιμης εισόδου και διαμονής της στη χώρα), η αρμόδια διοικητική αρχή όφειλε, πριν από έκδοση της πράξης απέλασης, να χορηγήσει στην ενδιαφερόμενη αλλοδαπή τη δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις της, ιδίως, για το νόμιμο της διαμονής της στην Ελλάδα, την τυχόν εφαρμογή κάποιας από τις εξαιρέσεις που προβλέπονταν στο άρ. 79 του ν. 3386/2005 και, γενικότερα, για την αναλογικότητα του μέτρου της απέλασης, κατ επίκληση στοιχείων της προσωπικής και οικογενειακής της κατάστασης, δυνάμενων να δικαιολογήσουν (και να επιβάλλουν) την εξαίρεσή της από την απέλαση 34. Συνακόλουθα, η λύση ότι, σε μια τέτοια περίπτωση, δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης του τύπου της προηγούμενης ακρόασης, διότι η πράξη απέλασης εκδίδεται βάσει αντιμειμενικών δεδομένων και κατά δέσμια αρμοδιότητα δεν παρίσταται ικανοποιητική, τουλάχιστον από την άποψη του ευρωπαϊκού δικαίου. Είναι δε διάφορο το ζήτημα τόσο της τυχόν κάλυψης του τύπου με ασκηθείσα ενδικοφανή προσφυγή 35 όσο και της λυσιτέλειας λόγου ακύρωσης περί παραβίασης του δικαιώματος ακρόασης 36. Ι. Δημητρακόπουλος Πάρεδρος ΣτΕ 34 Τούτο, άλλωστε, προέκυπτε από τη νομολογία του ΔΕΚ, που είχε δεχθεί, ήδη από τη δεκαετία του 1990, την ύπαρξη υποχρέωσης κλήσης σε προηγούμενη ακρόαση, ακόμα και σε περιπτώσεις δέσμιας αρμοδιότητας της Διοίκησης και έκδοσης της πράξης της βάσει αντικειμενικών δεδομένων. Βλ. ΔΕΚ μειζ. συνθ , C- 269/90, Technische Universität München, σκέψεις 14 και 25 (υπόθεση χορήγησης ή μη απαλλαγής από δασμούς επιστημονικών εργαλείων ή μηχανημάτων, εφόσον δεν παράγονται παρόμοια εντός της Κοινότητας). Πρβλ. και ΔΕΚ , C- 28/05, Dokter, σκέψη 74 (λήψη μέτρων, μεταξύ των οποίων και η θανάτωση, για ζώα που είναι ύποπτα ότι πάσχουν από το μεταδοτικό ιό του αφθώδους πυρετού). 35 Πρβλ. ΣτΕ Ολομ. 4447/2012. Η υιοθετηθείσα στην απόφαση αυτή άποψη περί κάλυψης του τύπου της προηγούμενης ακρόασης διαμέσου της άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, με την οποία προβάλλονται οι ισχυρισμοί που ο ενδιαφερόμενος στερήθηκε της δυνατότητας να διατυπώσει πριν από την έκδοση της αρχικής πράξης είναι πάντως αμφίβολης ορθότητας, τουλάχιστον όσον αφορά το ενωσιακό δίκαιο, στο μέτρο που μετατρέπει, κατ ουσίαν, το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης σε δικαίωμα εκ των υστέρων ακρόασης. Ορθότερο θα ήταν, κατά τη γνώμη μου, ο δικαστής να αντιμετωπίζει το θέμα από τη σκοπιά της λυσιτέλειας του σχετικού λόγου ακύρωσης, αφού τελικά ο αλλοδαπός, που μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή και ενημερώνεται προσηκόντως για τη δυνατότητά του αυτή, έχει τη δυνατότητα προβολής των ουσιωδών ισχυρισμών του, τους οποίους η Διοίκηση οφείλει να εκτιμήσει αιτιολογημένα, πριν από την έκδοση της τελικής πράξης της στην υπόθεσή του. 36 Πρβλ. ΣτΕ Ολομ. 4447/2012. Όπως συνάγεται και από την παραπεμπτική στην Ολομέλεια απόφαση του Δ Τμήματος (ΣτΕ 3382/2010), βασική πηγή έμπνευσης για αυτήν τη δικονομική προσέγγιση υπήρξε η σχετική νομολογία του ΔΕΚ. Η εν λόγω προσέγγιση εξορθολογίζει την παροχή ένδικης προστασίας, η οποία συχνά οδηγούσε στην ακύρωση διοικητικών πράξεων σε υποθέσεις στις οποίες ούτως ή άλλως ο διοικούμενος δεν (θα) είχε κάτι χρήσιμο να εκθέσει στη Διοίκηση. Παράλληλα, φαίνεται να αναιρεί τη δικαιολογητική βάση της περιοριστικής του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης νομολογίας περί μη συνδρομής τέτοιου δικαιώματος σε περίπτωση έκδοσης πράξης κατά δέσμια αρμοδιότητα και βάσει αντικειμενικών δεδομένων. 9

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του ηπιότερου νόμου περί φορολογικών κυρώσεων Ι. Δημητρακόπουλος Πάρεδρος Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31.03.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2249/31.03.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 30/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 30/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31-03-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2270/31-03-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 30/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 29.9.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1240/2013, της Rodica Ionela Bazgan, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ne bis in idem, τεκμήριο αθωότητας και η νέα ρύθμιση του άρθρου 5 παρ. 2 εδαφ. β του ΚΔΔ (άρ. 17 του ν. 4446/2016)

Ne bis in idem, τεκμήριο αθωότητας και η νέα ρύθμιση του άρθρου 5 παρ. 2 εδαφ. β του ΚΔΔ (άρ. 17 του ν. 4446/2016) Ne bis in idem, τεκμήριο αθωότητας και η νέα ρύθμιση του άρθρου 5 παρ. 2 εδαφ. β του ΚΔΔ (άρ. 17 του ν. 4446/2016) Ι. Εισαγωγή Με το άρθρο 17 του ν. 4446/2016 (Α 240/22.12.2016 έναρξη ισχύος του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 32/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 32/2011 Αθήνα, 06.04.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2371/06.04.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 76/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 76/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3990/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 76/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... ΙΧ Συντομογραφίες... ΧΧV Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ι. Περιεχόμενο του Δικαίου Καταστάσεως

Πρόλογος... ΙΧ Συντομογραφίες... ΧΧV Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ι. Περιεχόμενο του Δικαίου Καταστάσεως Πρόλογος...... ΙΧ Συντομογραφίες...... ΧΧV Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ι. Περιεχόμενο του Δικαίου Καταστάσεως Αλλοδαπών... 1 ΙΙ. Η σημασία της ιθαγένειας ή η έλλειψη

Διαβάστε περισσότερα

9522/17 ΜΑΚ/γπ 1 DG D 1 A

9522/17 ΜΑΚ/γπ 1 DG D 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0022 (NLE) 9522/17 SCH-EVAL 157 MIGR 79 COMIX 374 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Α. Στεφάνου Έλενα Α. Καπαρδή Δικηγόροι

Ηλίας Α. Στεφάνου Έλενα Α. Καπαρδή Δικηγόροι «Μια πρώτη εκτίµηση της απόφαση του ΔΕΕ στις υποθέσεις Τele2 Sverige AB (C-203/15) και Watson και άλλων (C698/15) για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ουσιαστικές,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Επιµέλεια εγγράφου: Χάρης Σιµόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 61/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 61/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 18-05-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3625/18-05-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 61/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 68/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 68/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3837/01-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 68/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3425/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 61/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3425/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 61/2014 Αθήνα, 30-05-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3425/30-05-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 61/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4918/2012 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 13 Μαρτίου 2012, με την εξής σύνθεση: Σωτ.

Αριθμός 4918/2012 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 13 Μαρτίου 2012, με την εξής σύνθεση: Σωτ. Αριθμός 4918/2012 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 13 Μαρτίου 2012, με την εξής σύνθεση: Σωτ. Ρίζος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Δ Τμήματος, Ηρ. Τσακόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0023 (NLE) 8466/17 SCH-EVAL 125 MIGR 59 COMIX 296 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3490/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 67/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3490/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 67/2014 Αθήνα, 02-06-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3490/02-06-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 67/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) DROIPEN 139 COPEN 223 CODEC 2357 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Αρ. Πρωτ. : 7443.2.1/2009 Πληροφορίες : Γιάννης Μόσχος Μαρία Βουτσίνου Τηλέφωνο : 210 72 89 617 Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: /24172/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Τηλ.: Φαξ:

Αριθµ. Πρωτ.: /24172/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Τηλ.: Φαξ: 9 Ιουλίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 148757/24172/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Τηλ.:2131306630 Φαξ:210 7289643 Πρεσβεία της Ελλάδος στην Αλβανία Προξενικό Γραφείο Τιράνων Rruga Frederik Shircka, No

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της αντικειμενικής αμεροληψίας και (α)λυσιτέλεια λόγου ακυρώσεως περί παραβίασής της (με αφορμή την ΣτΕ 1566/2016)

Αρχή της αντικειμενικής αμεροληψίας και (α)λυσιτέλεια λόγου ακυρώσεως περί παραβίασής της (με αφορμή την ΣτΕ 1566/2016) Αρχή της αντικειμενικής αμεροληψίας και (α)λυσιτέλεια λόγου ακυρώσεως περί παραβίασής της (με αφορμή την ΣτΕ 1566/2016) Με την απόφαση 1566/2016 (πενταμελούς σύνθεσης του Γ Τμήματος) του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 29.3.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0624/2009 του A.T., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με θεώρηση που θα επιτρέπει σε πολίτες τρίτων χωρών να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ 237 Digesta 2015 Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ Κυριάκος Π. Παπανικολάου Λέκτωρ Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. Κωνσταντίνος Ν. Χριστογιάννης Πρόξενος Ελλάδας στην

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6635/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 3/2012

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6635/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 3/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6635/17-10-2012 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 3/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχή της πταισματικής ευθύνης και το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης σε σχέση με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων

Η αρχή της πταισματικής ευθύνης και το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης σε σχέση με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων Η αρχή της πταισματικής ευθύνης και το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης σε σχέση με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (Σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 119/2015: για την πράξη επιβολής προστίμου ακαταχώριστων εργαζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 122/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 122/2016 Αθήνα, 19-12-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8386/19-12-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 122/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ / έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ / έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. «Άσκηση ενδίκων μέσων» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Γενικό Έγγραφο: Ε40/338/27-10-06 ΣΧΕΤ. : Το με αριθ. 15176/19-10-06 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5906/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 95 /2017

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5906/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 95 /2017 Αθήνα, 03-08-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5906/03-08-2017 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 95 /2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ Κατά πόσον, οι αιτήσεις αλλοδαπών

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ Κατά πόσον, οι αιτήσεις αλλοδαπών Πίνακας περιεχομένων Περίληψη Ερωτημ.: Κατά πόσον, οι αιτήσεις αλλοδαπών για χορήγηση άδειας διαμονής, οι οποίες κατατέθηκαν πριν από την δημοσίευση του ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7 Α/26-1-2011), με τον οποίο τροποποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ενδικοφανής προσφυγή Δικαίωμα ακρόασης. Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου Αικατερίνη Ηλιάδου

Ενδικοφανής προσφυγή Δικαίωμα ακρόασης. Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου Αικατερίνη Ηλιάδου Ενδικοφανής προσφυγή Δικαίωμα ακρόασης Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου Αικατερίνη Ηλιάδου 06.04.2017 Ά. 25 ΚΔΔ Έννοια Προβλέπεται από ειδικές διατάξεις (όργανα προθεσμία) τυπική προσφυγή Ασκείται κατά εκτελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων]

ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων] ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων] Περίληψη Κάθε δομική κατασκευή προσμετράται, κατ' αρχήν, στον συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2003, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα. Κομοτηνή.

Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2003, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα. Κομοτηνή. Υπόθεση Yildiz κατά Αυστρίας 1 Απέλαση αλλοδαπού λόγω καταδίκης του για διάπραξη εγκλημάτων ήσσονος σημασίας και επιβολής προστίμου για διοικητικές παραβάσεις Δημιουργία οικογένειας στην Αυστρία με ομοεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3424/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 62/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3424/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 62/2014 Αθήνα, 30-05-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3424/30-05-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 62/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 15.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (50/2011) Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Γερουσίας της Ιταλικής Δημοκρατίας όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Η σύναψη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης στη χώρα μας νοείται και επιτρέπεται μόνο μεταξύ ετερόφυλων ζευγαριών. Ως αποτέλεσμα,

Διαβάστε περισσότερα

9317/17 ΚΑΛ/ακι/ΜΙΠ 1 D 2A

9317/17 ΚΑΛ/ακι/ΜΙΠ 1 D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0190 (CNS) 9317/17 JUSTCIV 113 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία αριθ. προηγ. εγγρ.: WK 5263/17 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ L 328/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2009 ΙΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ) ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ 2009/948/ΔΕΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

5419/16 εγκρίθηκε από την ΕΜΑ, 2ο τμήμα, στις Οι δηλώσεις και/ή οι αιτιολογήσεις ψήφου επισυνάπτονται στο παρόν σημείωμα.

5419/16 εγκρίθηκε από την ΕΜΑ, 2ο τμήμα, στις Οι δηλώσεις και/ή οι αιτιολογήσεις ψήφου επισυνάπτονται στο παρόν σημείωμα. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0011 (COD) 7920/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα: Αποτέλεσμα ψηφοφορίας VOTE 18 INF 61 PUBLIC 20 CODEC 450 Κανονισμός του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 23-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2898/23-04-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό. ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα

Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό. ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα Θέμα: Θρησκευτική Ελευθερία Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα αναφορικά με το περιεχόμενο του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0202(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0202(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2014/0202(COD) 6.1.2015 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρήστος Α. Μπαξεβάνης

Δρ. Χρήστος Α. Μπαξεβάνης Ασυνόδευτος ανήλικος &προσδιορισμός του «υπεύθυνου» κράτους («Δουβλίνο II») Με αφορμή την απόφαση του ΔΕΕ της 6 ης Ιουνίου 2013 στην υπόθεση C 648/11 MA, BT, DA κατά Secretary of State for the Home Department

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Μάζος (Πάρεδρος ΣτΕ): Οι διοικητικές απελάσεις στη νομολογία του ΣτΕ

Ηλίας Μάζος (Πάρεδρος ΣτΕ): Οι διοικητικές απελάσεις στη νομολογία του ΣτΕ Ηλίας Μάζος (Πάρεδρος ΣτΕ): Οι διοικητικές απελάσεις στη νομολογία του ΣτΕ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ομιλία στο Συνέδριο της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 2176/2004 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ. Διοικητική πράξη - Ανάκληση - Αρχή του κράτους δικαίου - Αρχή της

Αριθμός 2176/2004 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ. Διοικητική πράξη - Ανάκληση - Αρχή του κράτους δικαίου - Αρχή της Αριθμός 2176/2004 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Περίληψη Διοικητική πράξη - Ανάκληση - Αρχή του κράτους δικαίου - Αρχή της νομιμότητας - Αρχή της χρηστής διοίκησης - Αρχή της ασφάλειας του δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου xna Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Δελτίο διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που είναι σύζυγος πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) 11160/4/10 REV 4 SOC 422 MIGR 61 CODEC 581 PARLNAT 56 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Δικαστήριο: Τόπος: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Περίληψη Αλλοδαποί - Εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

8535/09 GA/ag,dch DG H 2

8535/09 GA/ag,dch DG H 2 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2009 (OR. en) 8535/09 Διοργανικός φάκελος: 2009/0802 (CNS) COPEN 71 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5426/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 112/2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5426/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 112/2015 Αθήνα, 22-10-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5426/22-10-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 112/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ Αικατερίνη Μάτση Εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Εθνική Σχολή Δικαστών Ιανουάριος 2017 Νομοθετικό Πλαίσιο Ρυθμίζει τα θέματα που ανακύπτουν από τον εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 3.8.2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την οδηγία που αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 126/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 126/2012 Αθήνα, 25-07-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5125/25-07-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 126/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 26.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0046/2012) Αφορά: Αιτιολογηµένη γνώµη του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόρριψη αιτήµατος χορήγησης θεώρησης εισόδου σε µέλος οικογένειας Έλληνα και γενικότερα ζητήµατα λειτουργίας του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης

ΘΕΜΑ: Απόρριψη αιτήµατος χορήγησης θεώρησης εισόδου σε µέλος οικογένειας Έλληνα και γενικότερα ζητήµατα λειτουργίας του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης Αθήνα, 23 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ. Φ. ***/1/2010 Πληροφορίες: Μαρία Βουτσίνου ήµητρα Μυτιληναίου Τηλ: 210 7289609, 803 Φαξ: 210 7289643 Προς Πρέσβη της Ελλάδας στην Ουκρανία Greek Embassy in Ukraine 10 Panfilovtsev

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 5.10.15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4123 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 149/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 149/2011 Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7501/11-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Ειδικές μορφές στέρησης της ιδιοκτησίας και λοιποί θεμιτοί περιορισμοί της/ρήτρες συλλογικής διαπραγμάτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 5/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 5/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 28-01-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/140/28-01-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 5/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3830/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 84/2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3830/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 84/2015 Αθήνα, 06-07-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3830/06-07-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 84/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

(Aναθεωρητική Εφεση Αρ. 59/07) 1 Φεβρουαρίου, 2010. [ΑΡΤΕΜΗΣ, Π., ΝΙΚΟΛΑЇΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ, Δ/στές] YOUSIFE MOHAMAD,

(Aναθεωρητική Εφεση Αρ. 59/07) 1 Φεβρουαρίου, 2010. [ΑΡΤΕΜΗΣ, Π., ΝΙΚΟΛΑЇΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ, Δ/στές] YOUSIFE MOHAMAD, This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2010/3-201002-59-07.htm (accessed 16 August 2013) (2010) 3 ΑΑΔ 18 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4448/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 57/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4448/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 57/2016 Αθήνα, 14-07-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4448/14-07-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 57/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3386/2005

Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3386/2005 Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3386/2005 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές δημοσίου δικαίου Αικατερίνη Ηλιάδου Διοικητικές κυρώσεις «Ne bis in idem»

Εφαρμογές δημοσίου δικαίου Αικατερίνη Ηλιάδου Διοικητικές κυρώσεις «Ne bis in idem» Εφαρμογές δημοσίου δικαίου 04.05.2017 Αικατερίνη Ηλιάδου Διοικητικές κυρώσεις «Ne bis in idem» Κεντρικό ζήτημα Εφαρμογή της αρχής ne bis in idem σε σχέση με διοικητικές κυρώσεις και τις ποινικές διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4592, (I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4592, (I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4592, 13.3.2017 Ν. 22(I)/2017 22(I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΙ 2014 Προοίμιο. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-06-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3726/06-06-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2618/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 39/2017

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2618/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 39/2017 Αθήνα, 28-03-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2618/28-03-2017 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 39/2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2314/29-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2016 COM(2016) 80 final 2016/0045 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προσωρινή αναστολή της μετεγκατάστασης ποσοστού 30 % των αιτούντων που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Σουηδίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3607/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2017

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3607/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2017 Αθήνα, 04-05-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3607/04-05-2017 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2012 Αθήνα, 25-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2996/25-04-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2014 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-05-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3360/29-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης 1 ο μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α / ) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α / ) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α /09-07-2015) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Άρθρο 8 Αντικατάσταση διατάξεων του Ν. 4251/2014 23. Το άρθρο 19 του Ν. 4251/2014 αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Λάρισα, 17 Οκτωβρίου 2014 T:#211#770#0#670! F:#211#770#0#671! E:!info@gmlaw.gr! W:!www.gmlaw.gr! Πινδάρου!7,!10671!Αθήνα! Δοµή Εισήγησης I. Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση:

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Δικαστική συμπαράσταση (Άρθρο 1666) Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται ο ενήλικος όταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2012 Αθήνα, 31-05-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3950/31-05-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 47 / 2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 47 / 2013 Αθήνα, 04-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2410/04-04-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 47 / 2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα