Προγραµµατιστική Εργασία 1 ο Μέρος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προγραµµατιστική Εργασία 1 ο Μέρος"

Transcript

1 Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 4 Νοεµβρίου 2011 ΗΥ240: οµές εδοµένων Χειµερινό Εξάµηνο Ακαδηµαϊκό Έτος ιδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου Προγραµµατιστική Εργασία 1 ο Μέρος Ηµεροµηνία Παράδοσης: ευτέρα, 21 Νοεµβρίου 2011, ώρα 23:59. Τρόπος Παράδοσης: Χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα submit. Πληροφορίες για το πώς λειτουργεί το submit παρέχονται στην ιστοσελίδα του µαθήµατος. Γενική Περιγραφή Στην εργασία αυτή σας ζητείται να υλοποιήσετε ένα πρόγραµµα διαχείρισης των δεδοµένων ενός βιβλιοπωλείου. Το βιβλιοπωλείο κατηγοριοποιεί τα βιβλία που διαθέτει στις ακόλουθες κατηγορίες: 1. Ελληνική Πεζογραφία, 2. Ξένη Πεζογραφία, 3. Ελληνική Ποίηση, 4. Ξένη Ποίηση, 5. Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς, 6. Επιστήµη, 7. Εκλαϊκευµένη Επιστήµη, 8. Ιστορία, 9. Φιλοσοφία, 10. Ψυχολογία, 11. Παιδικό, κλπ. Κάθε βιβλίο κατηγοριοποιείται σε µία µόνο από αυτές τις κατηγορίες. Νέες κατηγορίες µπορεί να απαιτείται να προστεθούν προκειµένου να κατηγοριοποιηθούν κατάλληλα, νέα βιβλία που εκδίδονται. Τέλος το πρόγραµµα θα πρέπει να διατηρεί πληροφορίες για τους πελάτες του. Πιο συγκεκριµένα, κάθε πελάτης µπορεί να δηλώσει ή όχι πως επιθυµεί να ενηµερώνεται για νέα βιβλία που εκδίδονται, σε οποιεσδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες τον ενδιαφέρουν. Σε αυτή την περίπτωση, το βιβλιοπωλείο πρέπει περιοδικά να ενηµερώνει τους πελάτες του για τις νέες κυκλοφορίες βιβλίων στις κατηγορίες αυτές. Αναλυτική Περιγραφή Ζητούµενης Υλοποίησης Στην εργασία αυτή ζητείται να υλοποιηθεί ένα πρόγραµµα διαχείρισης αρχείων ενός βιβλιοπωλείου. Πιο συγκεκριµένα, το πρόγραµµα θα πρέπει να υλοποιεί τις ακόλουθες δοµές δεδοµένων. οµές εδοµένων που αφορούν κατηγορίες βιβλίων και βιβλία Όπως προαναφέρθηκε, τα βιβλία κατηγοριοποιούνται σε κατηγορίες. Πληροφορίες για κάθε κατηγορία αποθηκεύονται στα στοιχεία ενός πίνακα Categories[MC], όπως φαίνεται στο Σχήµα 1, όπου MC (Maximum Categories) είναι το µέγιστο πλήθος κατηγοριών που µπορούν να υπάρχουν στο σύστηµα. Ο πίνακας αυτός ονοµάζεται πίνακας κατηγοριών βιβλίων. Παρατηρήστε πως στον πίνακα µπορούν µόνο να προστίθενται νέες κατηγορίες και πως έχει γίνει η υπόθεση πως το συνολικό πλήθος κατηγοριών δεν θα ξεπεράσει τις MC. Categories[0] Categories[1] Categories[2] Categories[MC-1] Σχήµα 1 Πληροφορίες για κάθε κατηγορία αποθηκεύονται σε µια εγγραφή (struct) τύπου category που αποτελείται από τα πεδία που παρουσιάζονται στη συνέχεια. o Έναν ακέραιο cιd που εκφράζει το αναγνωριστικό της κατηγορίας. Τα αναγνωριστικά διαφορετικών κατηγοριών πρέπει να είναι διαφορετικά. Θεωρήστε πως ισχύει 0 cid MC-1. 1

2 o Έναν δείκτη, BL, ο οποίος δείχνει στο πρώτο στοιχείο µιας απλά συνδεδεµένης ταξινοµηµένης λίστας, η οποία ονοµάζεται λίστα βιβλίων. Η λίστα περιέχει τα βιβλία που ανήκουν στην κατηγορία αυτή, ταξινοµηµένα ως προς το αναγνωριστικό τους (). Η µορφή κάθε στοιχείου του πίνακα κατηγοριών βιβλίων παρουσιάζεται στο Σχήµα 2. cid BL Σχήµα 2 Κάθε ένα βιβλίο περιγράφεται από ένα struct που αποτελείται από τα ακόλουθα πεδία: Έναν ακέραιο που αποτελεί το αναγνωριστικό του βιβλίου. Το αναγνωριστικό είναι µοναδικό για κάθε βιβλίο. Έναν ακέραιο Author που αποτελεί το αναγνωριστικό του συγγραφέα του βιβλίου Έναν ακέραιο Publisher που αποτελεί το αναγνωριστικό του εκδοτικού οίκου. Έναν ακέραιο Year που αποθηκεύει το έτος έκδοσης του βιβλίου (π.χ., 2004, 1993, κλπ.) Έναν πραγµατικό αριθµό Price που αποθηκεύει την τιµή του βιβλίου Έναν ακέραιο Stock που αποθηκεύει το πλήθος των αντιτύπων του βιβλίου που είναι διαθέσιµα στο βιβλιοπωλείο την τρέχουσα χρονική στιγµή. Αν η τιµή του πεδίου αυτού γίνει 0, τότε το βιβλίο δεν είναι πια διαθέσιµο και η εγγραφή του θα πρέπει να διαγράφεται από τη λίστα βιβλίων της κατηγορίας στην οποία ανήκει. Η µορφή των δοµών δεδοµένων που περιγράφονται παραπάνω περιγράφονται στο Σχήµα 5. οµές εδοµένων που αφορούν τους πελάτες Επιπρόσθετα των παραπάνω δοµών, θα πρέπει να υλοποιηθεί και µια λίστα πελατών, κάθε στοιχείο της οποίας είναι ένα struct τύπου customer που περιέχει τις εξής πληροφορίες: Έναν ακέραιο custid που αποτελεί το µοναδικό αναγνωριστικό για τον πελάτη Έναν δείκτη SL στο πρώτο στοιχείο µιας λίστας που λέγεται λίστα αγορών του πελάτη, τα στοιχεία της οποίας περιγράφονται στη συνέχεια. Έναν πραγµατικό αριθµό TAmount που αποτελεί το συνολικό ποσό που ο πελάτης έχει πληρώσει για όλες τις αγορές του. Έναν πίνακα IC[MC] των MC στοιχείων που περιγράφει τις κατηγορίες βιβλίων που ενδεχόµενα ενδιαφέρουν τον πελάτη αυτόν. Αν ισχύει IC[i] == 1, 0 i MC-1, τότε ο πελάτης ενδιαφέρεται για την κατηγορία βιβλίων i. Αντίθετα, αν IC[i] == 0, τότε ο πελάτης δεν ενδιαφέρεται για την κατηγορία βιβλίων i. Έναν δείκτη που δείχνει στο επόµενο στοιχείο της λίστας πελατών. Η λίστα πελατών είναι µη-ταξινοµηµένη, ενώ η λίστα αγορών κάθε πελάτη είναι ταξινοµηµένη ως προς το <> πεδίο των εγγραφών της. Κάθε στοιχείο της λίστας αγορών ενός πελάτη είναι ένα struct τύπου sale που περιέχει τα ακόλουθα πεδία: Έναν ακέραιο που περιέχει το αναγνωριστικό ενός βιβλίου που έχει αγοραστεί από τον πελάτη. Έναν ακέραιο <Copies> που αποθηκεύει πόσα αντίγραφα του βιβλίου έχει αγοράσει ο πελάτης. Έναν δείκτη που δείχνει στο επόµενο στοιχείο της λίστας. 2

3 Η εγγραφή τύπου customer παρουσιάζεται στο Σχήµα 3. cid TAmount SL IC[0]... IC[MC-1] struct customer Σχήµα 3 Η µορφή των δοµών δεδοµένων που αφορούν του πελάτες παρουσιάζονται στο Σχήµα 6. Τρόπος Λειτουργίας Προγράµµατος Το πρόγραµµα που θα δηµιουργηθεί, θα πρέπει να ορίζει µε στατικό τρόπο (µε τη χρήση του #define) το µέγιστο πλήθος κατηγοριών (MC) στο σύστηµα και θα πρέπει να εκτελείται καλώντας την ακόλουθη εντολή: run <input-file> όπου run είναι το όνοµα του εκτελέσιµου αρχείου του προγράµµατος και <input-file> είναι το όνοµα ενός αρχείου εισόδου που περιέχει γεγονότα των ακόλουθων µορφών: o B <> <Category> <Author> <Publisher> <Year> <Price> <Stock>: Γεγονός τύπου Book το οποίο σηµατοδοτεί την άφιξη <Stock> αντιτύπων ενός βιβλίου µε αναγνωριστικό <> στο βιβλιοπωλείο. Το βιβλίο έχει εκδοθεί το έτος <Year> από τον εκδοτικό οίκο <Publisher>, έχει γραφτεί από το συγγραφέα µε αναγνωριστικό <Author>, η τιµή του είναι <Price> και ανήκει στην κατηγορία µε αναγνωριστικό <Category>. Εποµένως, τα <Category>, <Author>, <Publisher>, <Year>, <Price> και <Stock> είναι ακέραιοι αριθµοί. H λίστα βιβλίων της κατηγορίας <Category> θα πρέπει να ενηµερωθεί ώστε να περιέχει και το νέο βιβλίο (δηλαδή θα πρέπει να εισαχθεί σε αυτή µια εγγραφή που να αναφέρεται στο βιβλίο). H εγγραφή αυτή θα πρέπει να εισαχθεί στην κατάλληλη θέση της λίστας ώστε αυτή να παραµείνει ταξινοµηµένη ως προς το πεδίο των βιβλίων που περιέχει. Αν η λίστα περιέχει ήδη το βιβλίο, το πεδίο Stock της αντίστοιχης εγγραφής θα πρέπει να ενηµερωθεί ώστε να αποθηκεύει το σωστό πλήθος αντιτύπων του βιβλίου που είναι διαθέσιµα στο βιβλιοπωλείο (δηλαδή θα πρέπει να προστεθούν και τα νέα αντίτυπα που µόλις έφθασαν). Μετά το πέρας της εκτέλεσης ενός τέτοιου γεγονότος, το πρόγραµµα θα πρέπει να τυπώνει την ακόλουθη B <> <Category> <Author> <Publisher> <Year> <Price> <Stock> DONE CategoryID = <cid 1 >, BookLIST = < 1 1, stock 1 1 >, < 2 1, stock 2 1 >,, < r1 1, stock r1 1 > GategoryID = <cid 2 >, BookLIST = < 1 2, stock 1 2 >, < 2 2, stock 2 2 >,, < r2 2, stock r2 2 > GategoryID = <cid k >, BookLIST = < 1 k, stock 1 k >, < 2 k, stock 2 k >,, < rk k, stock rk k > 3

4 όπου 1 i, 2 i,, ri i, όπου 1 i k, είναι τα των βιβλίων που είναι αποθηκευµένα στη λίστα βιβλίων της κατηγορίας µε αναγνωριστικό <cid i > (όπου έχουµε υποθέσει πως αυτά είναι r i στο πλήθος) και stock j i, 1 j r i, είναι το πλήθος των διαθέσιµων αντιτύπων του βιβλίου µε αναγνωριστικό j i. o S <custid> <> <Category> <Copies>. Γεγονός τύπου Sales το οποίο σηµατοδοτεί την αγορά <Copies> αντιγράφων του βιβλίου µε αναγνωριστικό <> από τον πελάτη µε αναγνωριστικό <custid>. Το βιβλίο µε αναγνωριστικό <> πρέπει να αναζητηθεί στη λίστα βιβλίων της κατηγορίας <Category>. Όταν η εγγραφή e που αντιστοιχεί σε αυτό το βιβλίο βρεθεί, θα πρέπει να αφαιρεθούν από το πεδίο <Stock> αυτής της εγγραφής το πλήθος <Copies> των αντιγράφων που αγοράστηκαν από τον πελάτη. Αν το πεδίο <Stock> της εγγραφής e γίνει ίσο µε µηδέν µετά την αφαίρεση αυτή, η e θα πρέπει να διαγράφεται από τη λίστα. Αν δεν υπάρχει εγγραφή για το βιβλίο <> ή αν το πεδίο <Stock> της εγγραφής αυτής είναι µικρότερο από το <Copies> θα πρέπει να τυπώνεται κατάλληλο µήνυµα. Για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του γεγονότος αυτού θα πρέπει να αναζητηθεί η εγγραφή που αντιστοιχεί στον πελάτη µε αναγνωριστικό <custid> στην λίστα πελατών και να προστεθεί στο πεδίο <TAmount> της εγγραφής αυτής το ποσό που αντιστοιχεί στην τιµή του βιβλίου <> (η τιµή είναι αποθηκευµένη στο πεδίο <Price> της εγγραφής e). Η λίστα αγορών του πελάτη αυτού θα πρέπει επίσης να ενηµερωθεί. Αν δεν υπάρχει εγγραφή που να αντιστοιχεί στο εν λόγω <> στη λίστα αυτή, θα πρέπει να προστεθεί µια τέτοια εγγραφή, διαφορετικά η εγγραφή αυτή θα πρέπει να ενηµερωθεί ώστε να υποδηλώνει ότι ο πελάτης έχει αγοράσει <Copies> επιπρόσθετα αντίτυπα αυτού του βιβλίου. Τέλος, σηµειώνεται πως αν δεν υπάρχει εγγραφή για τον πελάτη στη λίστα πελατών, θα πρέπει να προστεθεί πρώτα µια τέτοια εγγραφή και στη συνέχεια να γίνουν οι ενέργειες που περιγράφτηκαν παραπάνω. Μετά το πέρας της εκτέλεσης ενός τέτοιου γεγονότος το πρόγραµµα θα πρέπει να τυπώνει την ακόλουθη S <custid> <> <Copies> DONE BOOKLIST of CATEGORY <Category> = < 1, Copies 1 >, < r, Copies r > CustomerLIST = CustID1 = <custid1>, SalesLIST = < 1 1, 1 1 >, < 2 1, 2 1 >,, <n 1 1, n1 1 > CustID2 = <custid2>, SalesLIST = < 1 2, 1 2 >, < 2 2, 2 2 >,, < n2 2, n2 2 > CustIDm = <custidm>, SalesLIST = < 1 m, >, < 2 m, 2 m >,, < nm m, nm m > όπου <custid> είναι το αναγνωριστικό του πελάτη που έκανε την αγορά, <> είναι το αναγνωριστικό του βιβλίου που αγοράστηκε και <Copies> είναι το πλήθος των αντιγράφων του που αγοράστηκαν από το εν λόγω βιβλίο. Επιπρόσθετα, r είναι το πλήθος των εγγραφών στη λίστα βιβλίων της κατηγορίας <Category>, i και Copies i είναι το και η τιµή του πεδίου Copies, αν ίστοιχα, της i-οστής εγγραφής στη λίστα αυτή, όπου 1 i r. Τέλος, m είναι το πλήθος των εγγραφών της λίστας πελατών, <custidj>, 1 j m, είναι το αναγνωριστικό του πελάτη που αντιστοιχεί στην j-οστή εγγραφή της λίστας αυτής, n j είναι το πλήθος των στοιχείων που υπάρχουν στη λίστα αγορών του πελάτη αυτού, j l, 1 l n j, είναι το του βιβλίου που j αντιστοιχεί στην l-οστή εγγραφή της λίστας αυτής και l είναι το πλήθος των αντιτύπων του βιβλίου j l που έχει αγοράσει ο πελάτης µε αναγνωριστικό <custid j >. o R <custid> <cid1> <cid2> <cidk> -1: Γεγονός τύπου Preferences που παρέχει τις κατηγορίες βιβλίων για τις οποίες ενδιαφέρεται ο πελάτης µε αναγνωριστικό <custid>. Οι κατηγορίες αυτές είναι εκείνες µε αναγνωριστικά <cid1> <cid2> <cidk>, όπου k MC. Παρατηρήστε ότι η ακολουθία αναγνωριστικών κατηγοριών <cid1> <cid2> <cidk> για τις οποίες ενδιαφέρεται ο πελάτης τερµατίζει µε το αναγνωριστικό -1 που δεν είναι έγκυρο αναγνωριστικό κάποιας κατηγορίας στο σύστηµα. Η πίνακας IC της εγγραφής της λίστας πελατών που αναφέρεται στον πελάτη µε αναγνωριστικό <custid> θα πρέπει να ενηµερωθεί ώστε να αποθηκεύει τις προτιµήσεις του πελάτη σε κατηγορίες. Αν ο πελάτης µε 4

5 αναγνωριστικό <custid> δεν υπάρχει στη λίστα πελατών, θα πρέπει να προστεθεί µια εγγραφή για τον πελάτη αυτόν στη λίστα, όπου το πεδίο TAmount της νέας εγγραφής θα πρέπει να έχει τιµή 0 και το πεδίο BL να είναι NULL. Μετά το πέρας της εκτέλεσης ενός τέτοιου γεγονότος το πρόγραµµα θα πρέπει να τυπώνει την ακόλουθη R <custid> <cid1> <cid2> <cidk> DONE CustomerLIST = CustID = <custid1>, IC = <cid 1 1, cid 2 1,, cid l1 1 > CustID = <custid2>, IC = <cid 1 2, cid 2 2,, cid l2 2 > CustID = <custidm>, IC = <cid 1 m, cid 2 m,, cid lm m > όπου τα <custid>, <cid1>, <cid2>,,<cidk>, σηµειοδοτούν ό,τι περιγράφτηκε παραπάνω, m είναι το πλήθος των στοιχείων στη λίστα πελατών, <custid1>,, <custidm> είναι τα αναγνωριστικά των m πελατών που περιέχονται στη λίστα και <cid 1 i, cid 2 i,, cid li i >, 1 i MC, είναι τα αναγνωριστικά των κατηγοριών για τις οποίες ο πελάτης µε αναγνωριστικό <custid i > ενδιαφέρεται (όπου έχουµε υποθέσει πως αυτές είναι l i < CM στο πλήθος). o F 1 <>: Γεγονός τύπου Find 1 που σηµατοδοτεί την ανεύρεση πληροφορίας. Πιο συγκεκριµένα, το αποτέλεσµα του γεγονότος αυτού πρέπει να είναι η τύπωση των αναγνωριστικών όλων των πελατών που έχουν αγοράσει το βιβλίο µε αναγνωριστικό <>. Μετά το πέρας της εκτέλεσης ενός τέτοιου γεγονότος το πρόγραµµα θα πρέπει να τυπώνει την ακόλουθη F 1 <> DONE CustomerIDs = <CustId1>, <CustId2>,, <CustIdm>, NO_Customers = m όπου m είναι το πλήθος των πελατών που έχουν αγοράσει το βιβλίο µε αναγνωριστικό <>, <custidi>, 1 i m, είναι το αναγνωριστικό του m-οστού τέτοιου πελάτη από τη λίστα πελατών. o F 2 <Publisher>: Γεγονός τύπου Find 2 που σηµατοδοτεί την ανεύρεση πληροφορίας. Πιο συγκεκριµένα, το αποτέλεσµα του γεγονότος αυτού πρέπει να είναι η τύπωση των αναγνωριστικών όλων των βιβλίων που ανήκουν στον εκδοτικό οίκο <Publisher>. Μετά το πέρας της εκτέλεσης ενός τέτοιου γεγονότος το πρόγραµµα θα πρέπει να τυπώνει την ακόλουθη F 2 <Publisher> DONE s = <1>, <2>,, <r>, NO_BOOKS = r όπου r είναι το πλήθος των βιβλίων που ανήκουν στον εκδοτικό οίκο <Publisher> και <1>, <2>,, <r> είναι τα αναγνωριστικά των βιβλίων αυτών. o F 3 <Publisher>: Γεγονός τύπου Find 3 που σηµατοδοτεί την ανεύρεση πληροφορίας. Πιο συγκεκριµένα, το αποτέλεσµα του γεγονότος αυτού πρέπει να είναι η τύπωση των αναγνωριστικών όλων των πελατών που έχουν αγοράσει βιβλία του εκδοτικού οίκου <Publisher>. F 3 <Publisher> DONE CustomerIDs = <CustId1>, <CustId2>,, <CustIdm>, NO_Customers = m όπου m είναι το πλήθος των πελατών που έχουν αγοράσει τουλάχιστον ένα βιβλίο του εκδοτικού οίκου µε αναγνωριστικό <Publisher> και <CustId1>, <CustId2>,, <CustIdm> είναι τα αναγνωριστικά των πελατών αυτών. o P: Γεγονός τύπου Print που σηµατοδοτεί την εκτύπωση των δοµών δεδοµένων του συστήµατος. Συγκεκριµένα, για κάθε µία από τις κατηγορίες, θα πρέπει να εκτυπώνεται η λίστα βιβλίων της κατηγορίας αυτής. Επίσης, θα 5

6 πρέπει να εκτυπώνεται η λίστα πελατών και για κάθε έναν από αυτούς να εκτυπώνονται τόσο οι πληροφορίες της εγγραφής που του αντιστοιχεί όσο και όλα τα βιβλία που έχει αγοράσει., δηλαδή εκείνα τα στοιχεία του πίνακα sgp που περιγράφουν τις οµάδες για τις οποίες ενδιαφέρεται ο συνδροµητής. Μετά το πέρας της εκτέλεσης ενός τέτοιου γεγονότος το πρόγραµµα θα πρέπει να τυπώνει την ακόλουθη P DONE CategoryID = <cid 1 >, BookLIST = < 1 1, 2 1,, r1 1 > CategoryID = <cid 2 >, BookLIST = < 1 2, 2 2,, r2 2 > CategoryID = <cid MC >, BookLIST= < 1 MC, 2 MC,, rmc MC > CUSTOMERLIST = CUSTOMERID = <custid1>, SalesLIST = < 1 1,, n1 1 > CUSTOMERID = <custid2>, SalesLIST = < 1 2,, n2 2 > CUSTOMERID = <custidm>, SalesLIST = < 1 m,, nm m > NO_CATEGORIES = <number of categories>, NO_Customers = <number of customers> όπου <cidi>, 1 i MC, είναι το αναγνωριστικό της κατηγορίας Categories[<cIdi>], r i είναι το πλήθος των στοιχείων στη λίστα βιβλίων της κατηγορίας <cid i >, < 1 i, 2 i,, ri i > είναι η ακολουθία των των βιβλίων που περιέχονται στη λίστα βιβλίων της κατηγορίας <cid i >. Επιπρόσθετα, <custid j > είναι το αναγνωριστικό του πελάτη που αντιστοιχεί στο j-οστό στοιχείο της λίστας πελατών, n j είναι το πλήθος βιβλίων στη λίστα αγορών του πελάτη µε αναγνωριστικό <custid j > και <c 1 j,, c nj j > είναι τα αναγνωριστικά των βιβλίων τα οποία έχει αγοράσει ο πελάτης αυτός. Τέλος, <number of categories> είναι το συνολικό πλήθος των κατηγοριών που δεν είναι κενές βιβλίων και <number of customers> είναι το συνολικό πλήθος των πελατών στο σύστηµα. Το πρόγραµµα που θα δηµιουργηθεί πρέπει να διαβάζει το αρχείο εισόδου και να εκτελεί µε τη σειρά όλα τα γεγονότα που περιγράφονται σε αυτό. Οδηγίες και Συµβουλές για την Οµαλή ιεκπεραίωση της Εργασίας Η εργασία θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί σε βήµατα. Ο κάθε φοιτητής είναι υπεύθυνος να αποφασίσει ποια βήµατα ταιριάζουν στον τρόπο εργασίας του. Στη συνέχεια, παρατίθεται µια δυνητική ακολουθία βηµάτων που θα µπορούσε να ακολουθηθεί για την οµαλή διεκπεραίωση της εργασίας. Βήµα 1: Ξεκινήστε υλοποιώντας ένα µέρος του γεγονότος B (Book). Για την υλοποίηση του γεγονότος αυτού πρέπει αρχικά να υλοποιήσετε τη λίστα βιβλίων. Η λίστα αυτή είναι µια απλά συνδεδεµένη λίστα, που όµως πρέπει να διατηρεί τις εγγραφές ταξινοµηµένες ως προς το πεδίο. Φτιάξτε διαδικασίες BLInsert, BLDelete και BLLookUp για µια ταξινοµηµένη συνδεδεµένη λίστα, προκειµένου να πραγµατοποιείτε εισαγωγές, διαγραφές και αναζητήσεις, αντίστοιχα, στη λίστα αυτή. ηµιουργήστε µια διαδικασία BLPrint() για την εκτύπωση των στοιχείων της λίστας η οποία θα σας βοηθήσει να ελέγξετε την ορθότητα των διαδικασιών που περιγράφονται παραπάνω. ηµιουργήστε τον κώδικα σας σε ένα δικό σας αρχείο και φτιάξτε µια δική σας main() για να ελέγξετε ότι ο κώδικας που υλοποιεί τις λειτουργίες µιας απλά συνδεδεµένης ταξινοµηµένης λίστας λειτουργεί σωστά. Όταν είστε σίγουροι για αυτό συνεχίστε στο επόµενο βήµα. 6

7 Βήµα 2: Τελειώστε την υλοποίηση του γεγονότος B, δηµιουργώντας τον πίνακα Categories, κάθε στοιχείο του οποίου δεικτοδοτεί µια λίστα βιβλίων. ηµιουργήστε ένα αντίγραφο του βασικού αρχείου (εκείνου που περιέχει τη συνάρτηση main() που σας παρείχαν οι βοηθοί) και βάλτε σε σχόλια τον κώδικα που αναφέρεται σε γεγονότα άλλα από το B. Στο βήµα αυτό θα δουλέψετε µόνο µε γεγονότα τύπου Β. Αποµονώστε στα test_files που σας παρείχαν οι βοηθοί τα γεγονότα τύπου B και δείτε ότι το πρόγραµµά που παρήγατε σε αυτό το βήµα εκτελείται σωστά για τέτοια γεγονότα. Βήµα 3: Υλοποιήστε το γεγονός τύπου F 2. Αυτό απαιτεί την προσθήκη µιας ρουτίνας F2() που, για κάθε κατηγορία, θα διασχίζει τη λίστα βιβλίων της κατηγορίας αυτής και θα τυπώνει εκείνα τα βιβλία σε αυτήν που έχουν εκδοθεί από τον εκδότη <Publisher>. Και πάλι, τροποποιήστε κατάλληλα τα test_files που σας παρείχαν οι βοηθοί και ελέγξτε πως το γεγονός αυτό εκτελείται σωστά. Βήµα 4: Σε ένα νέο αρχείο, υλοποιήστε την λίστα πελατών. Πιο συγκεκριµένα, πρέπει να υλοποιήσετε τις συναρτήσεις/ρουτίνες CustInsert() που εισάγει ένα στοιχείο τύπου Customer στη λίστα πελατών, CustFind() που αναζητά έναν πελάτη µε αναγνωριστικό <custid> στη λίστα αυτή και CustPrint() που τυπώνει ολόκληρη τη λίστα. Η λίστα αυτή δεν είναι ταξινοµηµένη και έτσι θα πρέπει ο κώδικας σας να µην είναι ίδιος µε εκείνον που γράψατε για τις λίστες βιβλίων στο Βήµα 1). Το πεδίο SL κάθε στοιχείου της λίστας αυτής θα πρέπει να είναι στο παρόν βήµα ίσο µε NULL (αφού δεν ζητείται να υλοποιήσετε και τη λίστα αγορών στο βήµα αυτό). ηµιουργήστε µια δική σας main() (παρόµοια µε εκείνη το βήµατος 1) για να ελέγξετε ότι ο κώδικας που υλοποιεί τις λειτουργίες µιας απλά συνδεδεµένης µη-ταξινοµηµένης λίστας λειτουργεί σωστά. Όταν είστε σίγουροι για αυτό συνεχίστε στο επόµενο βήµα. Βήµα 5: Υλοποιήστε το γεγονός τύπου R. Αυτό απαιτεί την κατάλληλη ενηµέρωση του πίνακα IC των εγγραφών της λίστας πελατών. Βεβαιωθείτε πως και αυτό το γεγονός εκτελείται σωστά. Βήµα 6: Αντιγράψτε τον κώδικα που δηµιουργήσατε στο Βήµα 1 σε ένα νέο αρχείο και κάντε κατάλληλες τροποποιήσεις για να πάρετε τον κώδικα για µια λίστα αγορών. Εφόσον τα στοιχεία της λίστας αυτής είναι ταξινοµηµένα ως προς το πεδίο <>, ο κώδικας που θα προκύψει θα είναι παρόµοιος µε εκείνον του Βήµατος 1 (ωστόσο δεν χρειάζεστε την Delete εδώ). Στο βήµα αυτό δεν χρειάζεται να χειριστείτε τον πίνακα IC που αποθηκεύεται σε κάθε στοιχείο Customer. Βήµα 7: Στο βήµα αυτό θα συνδυάσετε τους κώδικες που δηµιουργήσατε στα Βήµατα 4, 5 και 6 για να τελειώσετε την υλοποίηση της λίστας πελατών που είναι ουσιαστικά µια λίστα από λίστες. Χρησιµοποιήστε τα γεγονότα τύπου S που παρέχονται στα test_files που παρείχαν οι βοηθοί για να ελέγξετε πως η λίστα πελατών ενηµερώνεται σωστά. Σηµειώνεται ότι το γεγονός S απαιτεί ενέργειες και στη λίστα βιβλίων για να εκτελεστεί σωστά, αλλά ενσωµατώστε αυτές τις ενέργειες µόνο όταν βεβαιωθείτε πως ο συνδυασµός του κώδικα της λίστας πελατών και των λιστών αγορών λειτουργούν σωστά. Βήµα 8: Υλοποιήστε το γεγονός τύπου P (Print). Συνδυάστε και τροποποιήστε κατάλληλα τις διαδικασίες ΒLPrint, CustPrint και SLPrint (αρχεία βηµάτων 1, 2 και 4) για να δηµιουργήσετε τη διαδικασία Print η οποία θα υλοποιεί το γεγονός τύπου P. Βήµα 9: Υλοποιήστε το γεγονός τύπου F 1. Αυτό απαιτεί την προσθήκη µιας ρουτίνας F1() που θα διασχίζει τη λίστα των πελατών και για κάθε πελάτη, θα καλεί την SLFind() για να βρει αν το βιβλίο µε αναγνωριστικό <> υπάρχει στη λίστα αυτή. Αν ναι, το αναγνωριστικό του πελάτη θα τυπώνεται. Βήµα 10: Υλοποιήστε το γεγονός τύπου F 2. Βήµα 11: Ελέγξετε την ορθότητα του κώδικα που δηµιουργήσατε εκτελώντας τον κώδικά σας σε όλα τα αρχεία εκτέλεσης που θα σας παρέχουν οι βοηθοί του µαθήµατος. Επιπρόσθετα, δηµιουργήστε τα δικά σας αρχεία γεγονότων για να ελέγξετε µε περισσότερη ακρίβεια την ορθότητα του κώδικά σας. οµές εδοµένων Στο Σχήµα 4 παρουσιάζονται οι δοµές σε C που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση της παρούσας εργασίας. Επειδή το πλήθος των κατηγοριών, δηλαδή το MC, είναι γνωστό εκ των προτέρων δεσµεύσουµε µε στατικό τρόπο τον απαραίτητο χώρο µνήµης για την αποθήκευση των πινάκων IC που χρησιµοποιούν το MC. #define MC 100 struct book{ int ; 7

8 } int Author; int Publisher; int Year; float Price; int Stock; struct book *; stuct category { int cid; struct book *BL; } struct category Categories[MC]; struct sale { int ; int ; struct sale *; } sturct customer { int custid; struct sale *SL; float TAmmount; int IC[MC]; struct customer *; } struct customer *Customers; Σχήµα 4 8

9 Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 4 Νοεµβρίου 2011 Categories[0] Categories[1] Categories[2] Categories[MC-1] c I D B L cid BL cid BL cid BL Σχήµα 5 9

10 Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 4 Νοεµβρίου 2011 cid SL TAmount IC[0] IC[MC-1] cid SL TAmount IC[0] IC[MC-1] cid SL TAmount IC[0] IC[MC-1] Σχήµα 6 10

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010 Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010 Καθηγητής. Γουνόπουλος Άσκηση 1 Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η κατανόηση της εσωτερικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να μάθετε να κάνετε εισαγωγή δεδομένων σε πίνακες και περαιτέρω επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1. Structural Programming

ΑΣΚΗΣΗ 1. Structural Programming ΑΣΚΗΣΗ 1 Structural Programming Στην άσκηση αυτή θα υλοποιήσετε σε C ένα απλό πρόγραµµα Βάσης εδοµένων το οποίο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί από την γραµµατεία ενός πανεπιστηµίου για την αποθήκευση και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Σημείου Διανομής

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Σημείου Διανομής Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Σημείου Διανομής 1. Είσοδος στην Εφαρμογή Σημείου Διανομής - Αποσύνδεση Ο χρήστης μεταβαίνει στην ιστοσελίδα service.eudoxus.gr και επιλέγει «Σημεία Διανομής», όπως φαίνεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8.6. Πίνακες ΙI ( ιάλεξη 16) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 8.6. Πίνακες ΙI ( ιάλεξη 16) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 8.6 Πίνακες ΙI ( ιάλεξη 16) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 16-1 Πίνακες - Επανάληψη Στην προηγούµενη διάλεξη κάναµε µια εισαγωγή στην δοµή δεδοµένων Πίνακας Σε ένα πίνακα ένα σύνολο αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 1 Είσοδος/ Έξοδος Σε σχεδόν όλα τα προγράµµατα πρέπει να πάρουµε κάποια δεδοµένα και να δώσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19

Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19 Φυλλάδιο Ασκήσεων 1 - οµές Επανάληψης Ασκ1. Πόσες φορές θα εκτελεστούν οι επαναληπτικές δοµές στα παρακάτω τµήµατα αλγορίθµων; x 5 Όσο (x > 0) x x - 1 x 5 Όσο (x >= 0) x x - 1 x -5 Όσο (x >= 0) x x - 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση:

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: int b_to_d(int dyad[16]) που δέχεται ως είσοδο έναν θετικό ακέραιο δυαδικό αριθμό με τη μορφή πίνακα δυαδικών ψηφίων και επιστρέφει τον

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

Projects στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Version 2 Ισχύει από Φεβρουάριο 2009

Projects στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Version 2 Ισχύει από Φεβρουάριο 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 4 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Projects στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Version 2 Ισχύει από Φεβρουάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 5 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής. Χρήση Η/Υ και Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η επιτυχία ή αποτυχία µιας παρουσίασης εξαρτάται από ένα µεγάλο αριθµό παραγόντων και σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1 Εργαστήριο #10 Από τα προηγούμενα εργαστήρια......θα χρειαστείτε ορισμένες από τις οδηγίες μορφοποίησης CSS (ανατρέξτε στις εκφωνήσεις του 8 ου και 9 ου εργαστηρίου).! Οδηγίες Στη δυναμική δημιουργία ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 (Α) Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση «Σ» ή «Λ» εφόσον είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα. 1. Τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή Δρ. Γ. Σ. Τσελίκης Δρ. Ν. Δ. Τσελίκας C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή Ενδεικτικές Ασκήσεις από το Βιβλίο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή (Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας) Ενδεικτικές Ασκήσεις του Βιβλίου Ε.Α.1

Διαβάστε περισσότερα

Βήματα: μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων. Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα

Βήματα: μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων. Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα Απλά Προγράμματα Βήματα: 1. Καθορισμός παράστασης δεδομένων στη μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα Οι Βασικοί κανόνες Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Χειµερινό Εξάµηνο 2013

Χειµερινό Εξάµηνο 2013 Προγραµµατισµός Χειµερινό Εξάµηνο 2013 Προγραµµατισµός Εισαγωγή Περιεχόµενο : γλώσσα προγραµµατισµού: C++ µέθοδοι προγραµµατισµού προγραµµατιστικές αρχές δοµηµένος προγραµµατισµός, αφαιρετικότητα, υλοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008 Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια 2 Ορισμός Κλάσεων Σύνταξη κλάσης: πεδία, κατασκευαστές, μέθοδοι Ένας αυτόματος εκδότης εισιτηρίων είναι μια μηχανή που δέχεται χρήματα και εκδίδει ένα εισιτήριο. Εκδίδει

Διαβάστε περισσότερα

SC : Αλλαγή είδους (Sales Change)- Αριθµός Πεδίων 6.

SC : Αλλαγή είδους (Sales Change)- Αριθµός Πεδίων 6. D.P.S. 710 DRIVER Με την εγκατάσταση του οδηγού D.P.S 710 εγκαθίστανται και οι usb drivers στο φάκελο C:\DPS710_FISCAL\DRIVERS Συνδέστε την ταµειακή και στο παράθυρο που θα εµφανίσουν τα windows για την

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εγκατάσταση του προγράμματος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οδηγίες χρήσης προγράμματος με παράδειγμα 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αντιγραφή Α.Π.Δ. προηγούμενης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

EXTRA ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2 1. Σε καθεµία από τις παρακάτω περιπτώσεις να βρείτε τα λάθη στην κωδικοποίηση. α. Αλγόριθµος Άσκηση β. Αλγόριθµος Άσκηση ιάβασε x ιάβασε x Αν x >= 52 τότε Αν x mod 2 = 0 τότε y x ^ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αβδέλαρου Κωνσταντίνα

Αβδέλαρου Κωνσταντίνα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Αβδέλαρου Κωνσταντίνα 1 η Εργασία στο μάθημα Λειτουργικά Συστήματα Ταύρος, 9 Δεκεμβρίου 2014 Άσκηση 1.1 Το shell script που δημιουργήθηκε είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SOFTONE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SOFTONE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SOFTONE ΑΠΟΓΡΑΦH-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ **ΠΡΟΣΟΧΗ** Προτείνεται να εκτελείται δημιουργία Εφεδρικού Αντιγράφου(Back up) πριν από την παρακάτω εργασία. ΒΗΜΑ 1 ο Κάνουμε εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Γενική Επισκόπηση σελίδα 2 Βήµα 1: Εύρεση ενός συνεργάτη σελίδα 3 1) Αυτόµατη αναζήτηση σελίδα 3 2) Προχωρηµένη αναζήτηση σελίδα 4 3) Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 1 Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Υλοποίηση ΑΤΔ με Συνδεδεμένες Λίστες -

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 14 Δυναμική διαχείριση μνήμης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Στατική δέσμευση μνήμης Με τη δήλωση απλών μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Triggers, Stored procedures Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Triggers-Ενηµέρωση δεδοµένων άλλων πινάκων... 1 Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Η φιλοσοφία σχεδίασης της C βασίζεται στη χρήση των συναρτήσεων. Έχουμε ήδη δει και χρησιμοποιήσει πολλές συναρτήσεις που έχει το σύστημα, όπως είναι οι printf(), scanf(),αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο χρήστη µέσω υπολογιστή άνετα γρήγορα και φτηνά. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Σ.ΕΚ.Β.: Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου Θεμιστοκλέους 73, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956 e-mail: books@sekb.gr / http://www.sekb.gr Ε.Σ.Ε.Β.Ε.: Επαγγελματικό Σωματείο Εκδοτών Βιβλιοπωλών

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδια σε Javascript

Παιχνίδια σε Javascript Παιχνίδια σε Javascript Μάθημα 1ο Μια Γρήγορη Εισαγωγή στη Γλώσσα Τα Εργαλεία Την Javascript μπορούμε (όπως και την HTML) να τη γράψουμε σε ένα απλό συντάκτη κειμένου, ή σε ένα περιβάλλον όπως το Bluefish

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Email: liliadis@fmenr.duth.gr 1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Τα προγράµµατα αποτελούνται από εντολές οι οποίες γράφονται σε έναν απλό επεξεργαστή που προσφέρει και το Περιβάλλον της Visual C++. Οι εντολές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. Οταν τελειώσει η φόρτωση του προγράμματος, (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) βλεπουμε την βασική

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Υποδοµών & Προηγµένων Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του e-school: Υλοποίηση, οκιµαστική εφαρµογή και Πιλοτική λειτουργία συστηµάτων γραµµατειακής υποστήριξης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υποσύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ. ΣΥΦΑ eοrder

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ. ΣΥΦΑ eοrder ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΦΑ eοrder 1. Κάνουμε αποστολή παραγγελίας όπως έχουμε συνηθίσει από το πρόγραμμα του φαρμακείου μας 2. Αυτόματα ανοίγει το πρόγραμμα eοrder και πατάμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06. Κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων. Μέρη κατανεµηµένου συστήµατος αρχείων

Εισαγωγή. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06. Κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων. Μέρη κατανεµηµένου συστήµατος αρχείων Εισαγωγή Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 «Κατανεµηµένα Συστήµατα Αρχείων (1/2)» ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Σύστηµα αρχείων Αποθήκευση, προσπέλαση και διαχείριση δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 12 Δομές (Structures) Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Αφαιρετικότητα Με τις συναρτήσεις επιτυγχάνουμε αφαιρετικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών 1 Από το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας θα παραλαµβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 1 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ DATA COMMUNICATION... 1 1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 1.3. ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 /6 / 2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Εγκατάσταση λογισμικού (προγραμμάτων) Ορισμοί Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής χωρίζεται σε δύο μέρη, το υλικό και το λογισμικό. Το υλικό αποτελείται από όλα τα εξαρτήματα τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Θα κάνετε φύλαξη όλων των αρχείων σας σε δισκέτες που θα κρατήσετε για λόγους ασφαλείας και ιστορίας,δεδοµένων χρήσεων.

Θα κάνετε φύλαξη όλων των αρχείων σας σε δισκέτες που θα κρατήσετε για λόγους ασφαλείας και ιστορίας,δεδοµένων χρήσεων. Page 1 of 5 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ KAI METAΦΟΡΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ MANAGER KAI EUROFASMA Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου γίνονται κάποιες επιπλέον εργασίες από τις

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη.

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη. Οδηγίες για Πρόγραµµα OTS σχετικά µε πληρωµές τιµολογίων. Α ΜΘ, /νση Οικονοµικού, Τµήµα Προϋπολογισµού. Βήµατα που πρέπει να κάνετε: 1. Κατανοµή (ΟΧΙ για Νοµούς). 2. Καταχώρηση της Υπηρεσίας που πραγµατοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : Πληροφορική Κατεύθυνσης ΤΑΞΗ : Β Αρ. σελίδων : 11 Ηµεροµηνία : 10/6/2008 Ώρα Έναρξης : 7:45 π.µ ιάρκεια : 2 ώρες Ονοµατεπώνυµο :...Τµήµα : Αριθµός :...Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β. Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια. ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Επίπεδο Όψεων.

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β. Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια. ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Επίπεδο Όψεων. ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο 2002 Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια ρ Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β Επίπεδο Όψεων Όψη Όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 -

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 - - 2 - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING Περιεχόµενα Εγκατάσταση λογισµικού Οθόνη καλωσορίσµατος στην εγκατάσταση...4 Πληροφορίες ιδρύµατος και λογισµικού...5 ηµιουργία συντόµευσης στο µενού έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής... 5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής... 6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εξάμηνο Α' Φύλλο Ασκήσεων 3 ΔΟΜΕΣ ΕΠAΝΑΛΗΨΗΣ Διδάσκοντες: Μάγια Σατρατζέμη, Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, Ηλίας Σακελλαρίου, Στέλιος Ξυνόγαλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Οδηγός χρήσης του συστήματος αξιολόγησης μαθημάτων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Οδηγός χρήσης του συστήματος αξιολόγησης μαθημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οδηγός χρήσης του συστήματος αξιολόγησης μαθημάτων Τρίπολη, Μάιος 2014 Περιεχόμενα Περιεχόμενα i Ευρετήριο σχημάτων ii Συντελεστές iii 1 Εισαγωγή 1 2 Για καθηγητές διδάσκοντες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Μία από τις πιο σηµαντικές υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στην επιστηµονική κοινότητα είναι η αποµακρυσµένη πρόσβαση των χρηστών σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1 Α. ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EXPORT) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 3 1. ΜΕ ΧΡΗΣΗ INTERNET EXPLORER 3 2. ΜΕ ΧΡΗΣΗ MOZILLA FIREFOX 10 Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Λαμίας. Διδακτικό βοήθημα γρήγορης μελέτης για τον προγραμματισμό του μικροεπεξεργαστή MIPS 32bit

Δρ. Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Λαμίας. Διδακτικό βοήθημα γρήγορης μελέτης για τον προγραμματισμό του μικροεπεξεργαστή MIPS 32bit Δρ. Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Λαμίας Διδακτικό βοήθημα γρήγορης μελέτης για τον προγραμματισμό του μικροεπεξεργαστή MIPS 32bit Το υλικό του οδηγού έχει αντικατασταθεί από το βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ / Η ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Meridian είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Από τα περιεχόμενα του cd ή από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Σάββατο 5 Ιουνίου 2010 Οδηγίες: Η διάρκεια της εξέτασης είναι τρεις και µισή (3 ½) ώρες. Ισχύουν όσα αναφέρονται στους Κανονισµούς Εξετάσεων του ΕΑΠ γενικότερα και της Θ.Ε. ειδικότερα. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης. Βήμα 1 ο. Μετά την είσοδο στο σύστημα επιλέγετε «Δηλώσεις» Βήμα 2 ο. Επιλέγετε «Ροή» Βήμα3 ο

Υποβολή δήλωσης. Βήμα 1 ο. Μετά την είσοδο στο σύστημα επιλέγετε «Δηλώσεις» Βήμα 2 ο. Επιλέγετε «Ροή» Βήμα3 ο Υποβολή δήλωσης Βήμα 1 ο Μετά την είσοδο στο σύστημα επιλέγετε «Δηλώσεις» Βήμα 2 ο Επιλέγετε «Ροή» Βήμα3 ο Στο πεδίο «Αναζήτηση Κωδικού» αναγράφετε τον οκταψήφιο κωδικό του εμπορεύματος και κατόπιν κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1Ο Α1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν Σωστό ή Λάθος. 1. Ο υπολογιστής είναι ο ταχύτερος μηχανισμός επεξεργασίας δεδομένων. 2. Οι εντολές

Διαβάστε περισσότερα

http://62.103.162.99/pilot/ Κοινή συνισταµένη Βιοµηχανίας / Μεταπωλητή

http://62.103.162.99/pilot/ Κοινή συνισταµένη Βιοµηχανίας / Μεταπωλητή http://62.103.162.99/pilot/ Κοινή συνισταµένη Βιοµηχανίας / Μεταπωλητή Τι σηµαίνει i2dealer (για τον Μεταπωλητή και τη Βιοµηχανία) Κοινή Βάση εδοµένων, Εύκολη Εισαγωγή / Εξαγωγή εδοµένων, Κοινές Αναφορές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ42 - ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ42 - ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ42 - ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007-2008 1 ος Τόµος ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 (ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ 100) ΥΠΟΕΡΓΑΣΙΑ 2.Α Βαθµοί:....... 60

Διαβάστε περισσότερα

8.1 Θεωρητική εισαγωγή

8.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ Σκοπός: Η µελέτη της λειτουργίας των καταχωρητών. Θα υλοποιηθεί ένας απλός στατικός καταχωρητής 4-bit µε Flip-Flop τύπου D και θα µελετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

2003 2005 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

2003 2005 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΕΡΓΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ( Ι.ΟΡΓΑΝΩ.ΣΗ) ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ. Άσκηση 1 Εφαρµογή Web

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ. Άσκηση 1 Εφαρµογή Web ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Άσκηση 1 Εφαρµογή Web Α) Τα παραπάνω διαγράµµατα περιπτώσεων χρήσης ικανοποιούν τις απαιτήσεις του συστήµατος ως εξής: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ Μόνο οι φοιτητές του συγκεκριµένου

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Παρουσίαση 18 Dijkstra s Shortest Path Algorithm 1 / 12 Ο αλγόριθμος εύρεσης της συντομότερης διαδρομής του Dijkstra

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» - Κρυπτογραφία είναι - Κρυπτανάλυση είναι - Με τον όρο κλειδί. - Κρυπτολογία = Κρυπτογραφία + Κρυπτανάλυση - Οι επιστήµες αυτές είχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εργασία στην Oracle ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου.

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου. Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Παράµετρος & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Οικονοµικές Χρήσεις Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Μέσω της εργασίας αυτής, αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C++ (The C++ Programming Language) Ιστοσελίδα του µαθήµατος. Περιεχόµενα. ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. Κλάσεις.

Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C++ (The C++ Programming Language) Ιστοσελίδα του µαθήµατος. Περιεχόµενα. ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. Κλάσεις. 1 Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C++ (The C++ Programming Language) ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. Χειµώνας 2005 ιάλεξη 5η Ιστοσελίδα του µαθήµατος 2 http://skyblue.csd.auth.gr/~dimitris/courses/cpp_fall05.htm Θα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Αρχείο όγκων Ήπατος, Παγκρέατος, Χοληφόρων (Hellenic Registry of the HPB cancers)

Ελληνικό Αρχείο όγκων Ήπατος, Παγκρέατος, Χοληφόρων (Hellenic Registry of the HPB cancers) Ελληνικό Αρχείο όγκων Ήπατος, Παγκρέατος, Χοληφόρων (Hellenic Registry of the HPB cancers) 1. Εισαγωγή Το παρακάτω κείµενο αποτελεί ένα εγχειρίδιο χρήσης της εφαρµογής HPB Cancer Staging, ενός εργαλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚ... 6 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ... 9 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚ... 6 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ... 9 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ... ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ... 4 Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤ... 5 ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ... 5 ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 3 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Μονάδα ελέγχου Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Δομή Αριθμητικής Λογικής Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç

Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç Κάντε click στο πλήκτρο "Εκκίνηση". Εισαγωγή Το εγχειρίδιο χρήσης περιγράφει τις λειτουργίες εκτύπωσης του ψηφιακού πολυµηχανήµατος e-studio6. Για περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«Εύδοξος» - Δήλωση Συγγραμμάτων

«Εύδοξος» - Δήλωση Συγγραμμάτων «Εύδοξος» - Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Έκδοση Εγγράφου: 1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση & ια Βίου Μάθηση» (ΕΚ. ι.βι.μ) Κενή σελίδα 2 Πίνακας περιεχοµένων 1 Εισαγωγή... 6 1.1 ηµιουργία πρότασης...

Διαβάστε περισσότερα

εισαγωγικές έννοιες Παύλος Εφραιμίδης Δομές Δεδομένων και

εισαγωγικές έννοιες Παύλος Εφραιμίδης Δομές Δεδομένων και Παύλος Εφραιμίδης 1 περιεχόμενα ενθετική ταξινόμηση ανάλυση αλγορίθμων σχεδίαση αλγορίθμων 2 ενθετική ταξινόμηση 3 ενθετική ταξινόμηση Βασική αρχή: Επιλέγει ένα-έναταστοιχείατηςμηταξινομημένης ακολουθίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Meridian Order POS Για να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του Meridian Order POS θα πρέπει να έχετε τα παρακάτω: Ένα υπολογιστή με λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Επικοινωνία Προγράμματος Περιβάλλοντος ΕΠΛ031 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Επικοινωνία Προγράμματος Περιβάλλοντος Λογικές Μονάδες Μεταφορά εδομένων Μορφοποίηση εδομένων Νέαρχος Πασπαλλής Επισκέπτης Ακαδημαϊκός

Διαβάστε περισσότερα

FROM TESTOTA.REGISTRY

FROM TESTOTA.REGISTRY ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη Ενότητα: Βc1.1.3 Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (BI & IT) Πρακτική Άσκηση (επίπεδο 1): Στόχος της άσκησης είναι η εµβάθυνση στην

Διαβάστε περισσότερα