Προγραµµατιστική Εργασία 1 ο Μέρος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προγραµµατιστική Εργασία 1 ο Μέρος"

Transcript

1 Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 4 Νοεµβρίου 2011 ΗΥ240: οµές εδοµένων Χειµερινό Εξάµηνο Ακαδηµαϊκό Έτος ιδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου Προγραµµατιστική Εργασία 1 ο Μέρος Ηµεροµηνία Παράδοσης: ευτέρα, 21 Νοεµβρίου 2011, ώρα 23:59. Τρόπος Παράδοσης: Χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα submit. Πληροφορίες για το πώς λειτουργεί το submit παρέχονται στην ιστοσελίδα του µαθήµατος. Γενική Περιγραφή Στην εργασία αυτή σας ζητείται να υλοποιήσετε ένα πρόγραµµα διαχείρισης των δεδοµένων ενός βιβλιοπωλείου. Το βιβλιοπωλείο κατηγοριοποιεί τα βιβλία που διαθέτει στις ακόλουθες κατηγορίες: 1. Ελληνική Πεζογραφία, 2. Ξένη Πεζογραφία, 3. Ελληνική Ποίηση, 4. Ξένη Ποίηση, 5. Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς, 6. Επιστήµη, 7. Εκλαϊκευµένη Επιστήµη, 8. Ιστορία, 9. Φιλοσοφία, 10. Ψυχολογία, 11. Παιδικό, κλπ. Κάθε βιβλίο κατηγοριοποιείται σε µία µόνο από αυτές τις κατηγορίες. Νέες κατηγορίες µπορεί να απαιτείται να προστεθούν προκειµένου να κατηγοριοποιηθούν κατάλληλα, νέα βιβλία που εκδίδονται. Τέλος το πρόγραµµα θα πρέπει να διατηρεί πληροφορίες για τους πελάτες του. Πιο συγκεκριµένα, κάθε πελάτης µπορεί να δηλώσει ή όχι πως επιθυµεί να ενηµερώνεται για νέα βιβλία που εκδίδονται, σε οποιεσδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες τον ενδιαφέρουν. Σε αυτή την περίπτωση, το βιβλιοπωλείο πρέπει περιοδικά να ενηµερώνει τους πελάτες του για τις νέες κυκλοφορίες βιβλίων στις κατηγορίες αυτές. Αναλυτική Περιγραφή Ζητούµενης Υλοποίησης Στην εργασία αυτή ζητείται να υλοποιηθεί ένα πρόγραµµα διαχείρισης αρχείων ενός βιβλιοπωλείου. Πιο συγκεκριµένα, το πρόγραµµα θα πρέπει να υλοποιεί τις ακόλουθες δοµές δεδοµένων. οµές εδοµένων που αφορούν κατηγορίες βιβλίων και βιβλία Όπως προαναφέρθηκε, τα βιβλία κατηγοριοποιούνται σε κατηγορίες. Πληροφορίες για κάθε κατηγορία αποθηκεύονται στα στοιχεία ενός πίνακα Categories[MC], όπως φαίνεται στο Σχήµα 1, όπου MC (Maximum Categories) είναι το µέγιστο πλήθος κατηγοριών που µπορούν να υπάρχουν στο σύστηµα. Ο πίνακας αυτός ονοµάζεται πίνακας κατηγοριών βιβλίων. Παρατηρήστε πως στον πίνακα µπορούν µόνο να προστίθενται νέες κατηγορίες και πως έχει γίνει η υπόθεση πως το συνολικό πλήθος κατηγοριών δεν θα ξεπεράσει τις MC. Categories[0] Categories[1] Categories[2] Categories[MC-1] Σχήµα 1 Πληροφορίες για κάθε κατηγορία αποθηκεύονται σε µια εγγραφή (struct) τύπου category που αποτελείται από τα πεδία που παρουσιάζονται στη συνέχεια. o Έναν ακέραιο cιd που εκφράζει το αναγνωριστικό της κατηγορίας. Τα αναγνωριστικά διαφορετικών κατηγοριών πρέπει να είναι διαφορετικά. Θεωρήστε πως ισχύει 0 cid MC-1. 1

2 o Έναν δείκτη, BL, ο οποίος δείχνει στο πρώτο στοιχείο µιας απλά συνδεδεµένης ταξινοµηµένης λίστας, η οποία ονοµάζεται λίστα βιβλίων. Η λίστα περιέχει τα βιβλία που ανήκουν στην κατηγορία αυτή, ταξινοµηµένα ως προς το αναγνωριστικό τους (). Η µορφή κάθε στοιχείου του πίνακα κατηγοριών βιβλίων παρουσιάζεται στο Σχήµα 2. cid BL Σχήµα 2 Κάθε ένα βιβλίο περιγράφεται από ένα struct που αποτελείται από τα ακόλουθα πεδία: Έναν ακέραιο που αποτελεί το αναγνωριστικό του βιβλίου. Το αναγνωριστικό είναι µοναδικό για κάθε βιβλίο. Έναν ακέραιο Author που αποτελεί το αναγνωριστικό του συγγραφέα του βιβλίου Έναν ακέραιο Publisher που αποτελεί το αναγνωριστικό του εκδοτικού οίκου. Έναν ακέραιο Year που αποθηκεύει το έτος έκδοσης του βιβλίου (π.χ., 2004, 1993, κλπ.) Έναν πραγµατικό αριθµό Price που αποθηκεύει την τιµή του βιβλίου Έναν ακέραιο Stock που αποθηκεύει το πλήθος των αντιτύπων του βιβλίου που είναι διαθέσιµα στο βιβλιοπωλείο την τρέχουσα χρονική στιγµή. Αν η τιµή του πεδίου αυτού γίνει 0, τότε το βιβλίο δεν είναι πια διαθέσιµο και η εγγραφή του θα πρέπει να διαγράφεται από τη λίστα βιβλίων της κατηγορίας στην οποία ανήκει. Η µορφή των δοµών δεδοµένων που περιγράφονται παραπάνω περιγράφονται στο Σχήµα 5. οµές εδοµένων που αφορούν τους πελάτες Επιπρόσθετα των παραπάνω δοµών, θα πρέπει να υλοποιηθεί και µια λίστα πελατών, κάθε στοιχείο της οποίας είναι ένα struct τύπου customer που περιέχει τις εξής πληροφορίες: Έναν ακέραιο custid που αποτελεί το µοναδικό αναγνωριστικό για τον πελάτη Έναν δείκτη SL στο πρώτο στοιχείο µιας λίστας που λέγεται λίστα αγορών του πελάτη, τα στοιχεία της οποίας περιγράφονται στη συνέχεια. Έναν πραγµατικό αριθµό TAmount που αποτελεί το συνολικό ποσό που ο πελάτης έχει πληρώσει για όλες τις αγορές του. Έναν πίνακα IC[MC] των MC στοιχείων που περιγράφει τις κατηγορίες βιβλίων που ενδεχόµενα ενδιαφέρουν τον πελάτη αυτόν. Αν ισχύει IC[i] == 1, 0 i MC-1, τότε ο πελάτης ενδιαφέρεται για την κατηγορία βιβλίων i. Αντίθετα, αν IC[i] == 0, τότε ο πελάτης δεν ενδιαφέρεται για την κατηγορία βιβλίων i. Έναν δείκτη που δείχνει στο επόµενο στοιχείο της λίστας πελατών. Η λίστα πελατών είναι µη-ταξινοµηµένη, ενώ η λίστα αγορών κάθε πελάτη είναι ταξινοµηµένη ως προς το <> πεδίο των εγγραφών της. Κάθε στοιχείο της λίστας αγορών ενός πελάτη είναι ένα struct τύπου sale που περιέχει τα ακόλουθα πεδία: Έναν ακέραιο που περιέχει το αναγνωριστικό ενός βιβλίου που έχει αγοραστεί από τον πελάτη. Έναν ακέραιο <Copies> που αποθηκεύει πόσα αντίγραφα του βιβλίου έχει αγοράσει ο πελάτης. Έναν δείκτη που δείχνει στο επόµενο στοιχείο της λίστας. 2

3 Η εγγραφή τύπου customer παρουσιάζεται στο Σχήµα 3. cid TAmount SL IC[0]... IC[MC-1] struct customer Σχήµα 3 Η µορφή των δοµών δεδοµένων που αφορούν του πελάτες παρουσιάζονται στο Σχήµα 6. Τρόπος Λειτουργίας Προγράµµατος Το πρόγραµµα που θα δηµιουργηθεί, θα πρέπει να ορίζει µε στατικό τρόπο (µε τη χρήση του #define) το µέγιστο πλήθος κατηγοριών (MC) στο σύστηµα και θα πρέπει να εκτελείται καλώντας την ακόλουθη εντολή: run <input-file> όπου run είναι το όνοµα του εκτελέσιµου αρχείου του προγράµµατος και <input-file> είναι το όνοµα ενός αρχείου εισόδου που περιέχει γεγονότα των ακόλουθων µορφών: o B <> <Category> <Author> <Publisher> <Year> <Price> <Stock>: Γεγονός τύπου Book το οποίο σηµατοδοτεί την άφιξη <Stock> αντιτύπων ενός βιβλίου µε αναγνωριστικό <> στο βιβλιοπωλείο. Το βιβλίο έχει εκδοθεί το έτος <Year> από τον εκδοτικό οίκο <Publisher>, έχει γραφτεί από το συγγραφέα µε αναγνωριστικό <Author>, η τιµή του είναι <Price> και ανήκει στην κατηγορία µε αναγνωριστικό <Category>. Εποµένως, τα <Category>, <Author>, <Publisher>, <Year>, <Price> και <Stock> είναι ακέραιοι αριθµοί. H λίστα βιβλίων της κατηγορίας <Category> θα πρέπει να ενηµερωθεί ώστε να περιέχει και το νέο βιβλίο (δηλαδή θα πρέπει να εισαχθεί σε αυτή µια εγγραφή που να αναφέρεται στο βιβλίο). H εγγραφή αυτή θα πρέπει να εισαχθεί στην κατάλληλη θέση της λίστας ώστε αυτή να παραµείνει ταξινοµηµένη ως προς το πεδίο των βιβλίων που περιέχει. Αν η λίστα περιέχει ήδη το βιβλίο, το πεδίο Stock της αντίστοιχης εγγραφής θα πρέπει να ενηµερωθεί ώστε να αποθηκεύει το σωστό πλήθος αντιτύπων του βιβλίου που είναι διαθέσιµα στο βιβλιοπωλείο (δηλαδή θα πρέπει να προστεθούν και τα νέα αντίτυπα που µόλις έφθασαν). Μετά το πέρας της εκτέλεσης ενός τέτοιου γεγονότος, το πρόγραµµα θα πρέπει να τυπώνει την ακόλουθη B <> <Category> <Author> <Publisher> <Year> <Price> <Stock> DONE CategoryID = <cid 1 >, BookLIST = < 1 1, stock 1 1 >, < 2 1, stock 2 1 >,, < r1 1, stock r1 1 > GategoryID = <cid 2 >, BookLIST = < 1 2, stock 1 2 >, < 2 2, stock 2 2 >,, < r2 2, stock r2 2 > GategoryID = <cid k >, BookLIST = < 1 k, stock 1 k >, < 2 k, stock 2 k >,, < rk k, stock rk k > 3

4 όπου 1 i, 2 i,, ri i, όπου 1 i k, είναι τα των βιβλίων που είναι αποθηκευµένα στη λίστα βιβλίων της κατηγορίας µε αναγνωριστικό <cid i > (όπου έχουµε υποθέσει πως αυτά είναι r i στο πλήθος) και stock j i, 1 j r i, είναι το πλήθος των διαθέσιµων αντιτύπων του βιβλίου µε αναγνωριστικό j i. o S <custid> <> <Category> <Copies>. Γεγονός τύπου Sales το οποίο σηµατοδοτεί την αγορά <Copies> αντιγράφων του βιβλίου µε αναγνωριστικό <> από τον πελάτη µε αναγνωριστικό <custid>. Το βιβλίο µε αναγνωριστικό <> πρέπει να αναζητηθεί στη λίστα βιβλίων της κατηγορίας <Category>. Όταν η εγγραφή e που αντιστοιχεί σε αυτό το βιβλίο βρεθεί, θα πρέπει να αφαιρεθούν από το πεδίο <Stock> αυτής της εγγραφής το πλήθος <Copies> των αντιγράφων που αγοράστηκαν από τον πελάτη. Αν το πεδίο <Stock> της εγγραφής e γίνει ίσο µε µηδέν µετά την αφαίρεση αυτή, η e θα πρέπει να διαγράφεται από τη λίστα. Αν δεν υπάρχει εγγραφή για το βιβλίο <> ή αν το πεδίο <Stock> της εγγραφής αυτής είναι µικρότερο από το <Copies> θα πρέπει να τυπώνεται κατάλληλο µήνυµα. Για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του γεγονότος αυτού θα πρέπει να αναζητηθεί η εγγραφή που αντιστοιχεί στον πελάτη µε αναγνωριστικό <custid> στην λίστα πελατών και να προστεθεί στο πεδίο <TAmount> της εγγραφής αυτής το ποσό που αντιστοιχεί στην τιµή του βιβλίου <> (η τιµή είναι αποθηκευµένη στο πεδίο <Price> της εγγραφής e). Η λίστα αγορών του πελάτη αυτού θα πρέπει επίσης να ενηµερωθεί. Αν δεν υπάρχει εγγραφή που να αντιστοιχεί στο εν λόγω <> στη λίστα αυτή, θα πρέπει να προστεθεί µια τέτοια εγγραφή, διαφορετικά η εγγραφή αυτή θα πρέπει να ενηµερωθεί ώστε να υποδηλώνει ότι ο πελάτης έχει αγοράσει <Copies> επιπρόσθετα αντίτυπα αυτού του βιβλίου. Τέλος, σηµειώνεται πως αν δεν υπάρχει εγγραφή για τον πελάτη στη λίστα πελατών, θα πρέπει να προστεθεί πρώτα µια τέτοια εγγραφή και στη συνέχεια να γίνουν οι ενέργειες που περιγράφτηκαν παραπάνω. Μετά το πέρας της εκτέλεσης ενός τέτοιου γεγονότος το πρόγραµµα θα πρέπει να τυπώνει την ακόλουθη S <custid> <> <Copies> DONE BOOKLIST of CATEGORY <Category> = < 1, Copies 1 >, < r, Copies r > CustomerLIST = CustID1 = <custid1>, SalesLIST = < 1 1, 1 1 >, < 2 1, 2 1 >,, <n 1 1, n1 1 > CustID2 = <custid2>, SalesLIST = < 1 2, 1 2 >, < 2 2, 2 2 >,, < n2 2, n2 2 > CustIDm = <custidm>, SalesLIST = < 1 m, >, < 2 m, 2 m >,, < nm m, nm m > όπου <custid> είναι το αναγνωριστικό του πελάτη που έκανε την αγορά, <> είναι το αναγνωριστικό του βιβλίου που αγοράστηκε και <Copies> είναι το πλήθος των αντιγράφων του που αγοράστηκαν από το εν λόγω βιβλίο. Επιπρόσθετα, r είναι το πλήθος των εγγραφών στη λίστα βιβλίων της κατηγορίας <Category>, i και Copies i είναι το και η τιµή του πεδίου Copies, αν ίστοιχα, της i-οστής εγγραφής στη λίστα αυτή, όπου 1 i r. Τέλος, m είναι το πλήθος των εγγραφών της λίστας πελατών, <custidj>, 1 j m, είναι το αναγνωριστικό του πελάτη που αντιστοιχεί στην j-οστή εγγραφή της λίστας αυτής, n j είναι το πλήθος των στοιχείων που υπάρχουν στη λίστα αγορών του πελάτη αυτού, j l, 1 l n j, είναι το του βιβλίου που j αντιστοιχεί στην l-οστή εγγραφή της λίστας αυτής και l είναι το πλήθος των αντιτύπων του βιβλίου j l που έχει αγοράσει ο πελάτης µε αναγνωριστικό <custid j >. o R <custid> <cid1> <cid2> <cidk> -1: Γεγονός τύπου Preferences που παρέχει τις κατηγορίες βιβλίων για τις οποίες ενδιαφέρεται ο πελάτης µε αναγνωριστικό <custid>. Οι κατηγορίες αυτές είναι εκείνες µε αναγνωριστικά <cid1> <cid2> <cidk>, όπου k MC. Παρατηρήστε ότι η ακολουθία αναγνωριστικών κατηγοριών <cid1> <cid2> <cidk> για τις οποίες ενδιαφέρεται ο πελάτης τερµατίζει µε το αναγνωριστικό -1 που δεν είναι έγκυρο αναγνωριστικό κάποιας κατηγορίας στο σύστηµα. Η πίνακας IC της εγγραφής της λίστας πελατών που αναφέρεται στον πελάτη µε αναγνωριστικό <custid> θα πρέπει να ενηµερωθεί ώστε να αποθηκεύει τις προτιµήσεις του πελάτη σε κατηγορίες. Αν ο πελάτης µε 4

5 αναγνωριστικό <custid> δεν υπάρχει στη λίστα πελατών, θα πρέπει να προστεθεί µια εγγραφή για τον πελάτη αυτόν στη λίστα, όπου το πεδίο TAmount της νέας εγγραφής θα πρέπει να έχει τιµή 0 και το πεδίο BL να είναι NULL. Μετά το πέρας της εκτέλεσης ενός τέτοιου γεγονότος το πρόγραµµα θα πρέπει να τυπώνει την ακόλουθη R <custid> <cid1> <cid2> <cidk> DONE CustomerLIST = CustID = <custid1>, IC = <cid 1 1, cid 2 1,, cid l1 1 > CustID = <custid2>, IC = <cid 1 2, cid 2 2,, cid l2 2 > CustID = <custidm>, IC = <cid 1 m, cid 2 m,, cid lm m > όπου τα <custid>, <cid1>, <cid2>,,<cidk>, σηµειοδοτούν ό,τι περιγράφτηκε παραπάνω, m είναι το πλήθος των στοιχείων στη λίστα πελατών, <custid1>,, <custidm> είναι τα αναγνωριστικά των m πελατών που περιέχονται στη λίστα και <cid 1 i, cid 2 i,, cid li i >, 1 i MC, είναι τα αναγνωριστικά των κατηγοριών για τις οποίες ο πελάτης µε αναγνωριστικό <custid i > ενδιαφέρεται (όπου έχουµε υποθέσει πως αυτές είναι l i < CM στο πλήθος). o F 1 <>: Γεγονός τύπου Find 1 που σηµατοδοτεί την ανεύρεση πληροφορίας. Πιο συγκεκριµένα, το αποτέλεσµα του γεγονότος αυτού πρέπει να είναι η τύπωση των αναγνωριστικών όλων των πελατών που έχουν αγοράσει το βιβλίο µε αναγνωριστικό <>. Μετά το πέρας της εκτέλεσης ενός τέτοιου γεγονότος το πρόγραµµα θα πρέπει να τυπώνει την ακόλουθη F 1 <> DONE CustomerIDs = <CustId1>, <CustId2>,, <CustIdm>, NO_Customers = m όπου m είναι το πλήθος των πελατών που έχουν αγοράσει το βιβλίο µε αναγνωριστικό <>, <custidi>, 1 i m, είναι το αναγνωριστικό του m-οστού τέτοιου πελάτη από τη λίστα πελατών. o F 2 <Publisher>: Γεγονός τύπου Find 2 που σηµατοδοτεί την ανεύρεση πληροφορίας. Πιο συγκεκριµένα, το αποτέλεσµα του γεγονότος αυτού πρέπει να είναι η τύπωση των αναγνωριστικών όλων των βιβλίων που ανήκουν στον εκδοτικό οίκο <Publisher>. Μετά το πέρας της εκτέλεσης ενός τέτοιου γεγονότος το πρόγραµµα θα πρέπει να τυπώνει την ακόλουθη F 2 <Publisher> DONE s = <1>, <2>,, <r>, NO_BOOKS = r όπου r είναι το πλήθος των βιβλίων που ανήκουν στον εκδοτικό οίκο <Publisher> και <1>, <2>,, <r> είναι τα αναγνωριστικά των βιβλίων αυτών. o F 3 <Publisher>: Γεγονός τύπου Find 3 που σηµατοδοτεί την ανεύρεση πληροφορίας. Πιο συγκεκριµένα, το αποτέλεσµα του γεγονότος αυτού πρέπει να είναι η τύπωση των αναγνωριστικών όλων των πελατών που έχουν αγοράσει βιβλία του εκδοτικού οίκου <Publisher>. F 3 <Publisher> DONE CustomerIDs = <CustId1>, <CustId2>,, <CustIdm>, NO_Customers = m όπου m είναι το πλήθος των πελατών που έχουν αγοράσει τουλάχιστον ένα βιβλίο του εκδοτικού οίκου µε αναγνωριστικό <Publisher> και <CustId1>, <CustId2>,, <CustIdm> είναι τα αναγνωριστικά των πελατών αυτών. o P: Γεγονός τύπου Print που σηµατοδοτεί την εκτύπωση των δοµών δεδοµένων του συστήµατος. Συγκεκριµένα, για κάθε µία από τις κατηγορίες, θα πρέπει να εκτυπώνεται η λίστα βιβλίων της κατηγορίας αυτής. Επίσης, θα 5

6 πρέπει να εκτυπώνεται η λίστα πελατών και για κάθε έναν από αυτούς να εκτυπώνονται τόσο οι πληροφορίες της εγγραφής που του αντιστοιχεί όσο και όλα τα βιβλία που έχει αγοράσει., δηλαδή εκείνα τα στοιχεία του πίνακα sgp που περιγράφουν τις οµάδες για τις οποίες ενδιαφέρεται ο συνδροµητής. Μετά το πέρας της εκτέλεσης ενός τέτοιου γεγονότος το πρόγραµµα θα πρέπει να τυπώνει την ακόλουθη P DONE CategoryID = <cid 1 >, BookLIST = < 1 1, 2 1,, r1 1 > CategoryID = <cid 2 >, BookLIST = < 1 2, 2 2,, r2 2 > CategoryID = <cid MC >, BookLIST= < 1 MC, 2 MC,, rmc MC > CUSTOMERLIST = CUSTOMERID = <custid1>, SalesLIST = < 1 1,, n1 1 > CUSTOMERID = <custid2>, SalesLIST = < 1 2,, n2 2 > CUSTOMERID = <custidm>, SalesLIST = < 1 m,, nm m > NO_CATEGORIES = <number of categories>, NO_Customers = <number of customers> όπου <cidi>, 1 i MC, είναι το αναγνωριστικό της κατηγορίας Categories[<cIdi>], r i είναι το πλήθος των στοιχείων στη λίστα βιβλίων της κατηγορίας <cid i >, < 1 i, 2 i,, ri i > είναι η ακολουθία των των βιβλίων που περιέχονται στη λίστα βιβλίων της κατηγορίας <cid i >. Επιπρόσθετα, <custid j > είναι το αναγνωριστικό του πελάτη που αντιστοιχεί στο j-οστό στοιχείο της λίστας πελατών, n j είναι το πλήθος βιβλίων στη λίστα αγορών του πελάτη µε αναγνωριστικό <custid j > και <c 1 j,, c nj j > είναι τα αναγνωριστικά των βιβλίων τα οποία έχει αγοράσει ο πελάτης αυτός. Τέλος, <number of categories> είναι το συνολικό πλήθος των κατηγοριών που δεν είναι κενές βιβλίων και <number of customers> είναι το συνολικό πλήθος των πελατών στο σύστηµα. Το πρόγραµµα που θα δηµιουργηθεί πρέπει να διαβάζει το αρχείο εισόδου και να εκτελεί µε τη σειρά όλα τα γεγονότα που περιγράφονται σε αυτό. Οδηγίες και Συµβουλές για την Οµαλή ιεκπεραίωση της Εργασίας Η εργασία θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί σε βήµατα. Ο κάθε φοιτητής είναι υπεύθυνος να αποφασίσει ποια βήµατα ταιριάζουν στον τρόπο εργασίας του. Στη συνέχεια, παρατίθεται µια δυνητική ακολουθία βηµάτων που θα µπορούσε να ακολουθηθεί για την οµαλή διεκπεραίωση της εργασίας. Βήµα 1: Ξεκινήστε υλοποιώντας ένα µέρος του γεγονότος B (Book). Για την υλοποίηση του γεγονότος αυτού πρέπει αρχικά να υλοποιήσετε τη λίστα βιβλίων. Η λίστα αυτή είναι µια απλά συνδεδεµένη λίστα, που όµως πρέπει να διατηρεί τις εγγραφές ταξινοµηµένες ως προς το πεδίο. Φτιάξτε διαδικασίες BLInsert, BLDelete και BLLookUp για µια ταξινοµηµένη συνδεδεµένη λίστα, προκειµένου να πραγµατοποιείτε εισαγωγές, διαγραφές και αναζητήσεις, αντίστοιχα, στη λίστα αυτή. ηµιουργήστε µια διαδικασία BLPrint() για την εκτύπωση των στοιχείων της λίστας η οποία θα σας βοηθήσει να ελέγξετε την ορθότητα των διαδικασιών που περιγράφονται παραπάνω. ηµιουργήστε τον κώδικα σας σε ένα δικό σας αρχείο και φτιάξτε µια δική σας main() για να ελέγξετε ότι ο κώδικας που υλοποιεί τις λειτουργίες µιας απλά συνδεδεµένης ταξινοµηµένης λίστας λειτουργεί σωστά. Όταν είστε σίγουροι για αυτό συνεχίστε στο επόµενο βήµα. 6

7 Βήµα 2: Τελειώστε την υλοποίηση του γεγονότος B, δηµιουργώντας τον πίνακα Categories, κάθε στοιχείο του οποίου δεικτοδοτεί µια λίστα βιβλίων. ηµιουργήστε ένα αντίγραφο του βασικού αρχείου (εκείνου που περιέχει τη συνάρτηση main() που σας παρείχαν οι βοηθοί) και βάλτε σε σχόλια τον κώδικα που αναφέρεται σε γεγονότα άλλα από το B. Στο βήµα αυτό θα δουλέψετε µόνο µε γεγονότα τύπου Β. Αποµονώστε στα test_files που σας παρείχαν οι βοηθοί τα γεγονότα τύπου B και δείτε ότι το πρόγραµµά που παρήγατε σε αυτό το βήµα εκτελείται σωστά για τέτοια γεγονότα. Βήµα 3: Υλοποιήστε το γεγονός τύπου F 2. Αυτό απαιτεί την προσθήκη µιας ρουτίνας F2() που, για κάθε κατηγορία, θα διασχίζει τη λίστα βιβλίων της κατηγορίας αυτής και θα τυπώνει εκείνα τα βιβλία σε αυτήν που έχουν εκδοθεί από τον εκδότη <Publisher>. Και πάλι, τροποποιήστε κατάλληλα τα test_files που σας παρείχαν οι βοηθοί και ελέγξτε πως το γεγονός αυτό εκτελείται σωστά. Βήµα 4: Σε ένα νέο αρχείο, υλοποιήστε την λίστα πελατών. Πιο συγκεκριµένα, πρέπει να υλοποιήσετε τις συναρτήσεις/ρουτίνες CustInsert() που εισάγει ένα στοιχείο τύπου Customer στη λίστα πελατών, CustFind() που αναζητά έναν πελάτη µε αναγνωριστικό <custid> στη λίστα αυτή και CustPrint() που τυπώνει ολόκληρη τη λίστα. Η λίστα αυτή δεν είναι ταξινοµηµένη και έτσι θα πρέπει ο κώδικας σας να µην είναι ίδιος µε εκείνον που γράψατε για τις λίστες βιβλίων στο Βήµα 1). Το πεδίο SL κάθε στοιχείου της λίστας αυτής θα πρέπει να είναι στο παρόν βήµα ίσο µε NULL (αφού δεν ζητείται να υλοποιήσετε και τη λίστα αγορών στο βήµα αυτό). ηµιουργήστε µια δική σας main() (παρόµοια µε εκείνη το βήµατος 1) για να ελέγξετε ότι ο κώδικας που υλοποιεί τις λειτουργίες µιας απλά συνδεδεµένης µη-ταξινοµηµένης λίστας λειτουργεί σωστά. Όταν είστε σίγουροι για αυτό συνεχίστε στο επόµενο βήµα. Βήµα 5: Υλοποιήστε το γεγονός τύπου R. Αυτό απαιτεί την κατάλληλη ενηµέρωση του πίνακα IC των εγγραφών της λίστας πελατών. Βεβαιωθείτε πως και αυτό το γεγονός εκτελείται σωστά. Βήµα 6: Αντιγράψτε τον κώδικα που δηµιουργήσατε στο Βήµα 1 σε ένα νέο αρχείο και κάντε κατάλληλες τροποποιήσεις για να πάρετε τον κώδικα για µια λίστα αγορών. Εφόσον τα στοιχεία της λίστας αυτής είναι ταξινοµηµένα ως προς το πεδίο <>, ο κώδικας που θα προκύψει θα είναι παρόµοιος µε εκείνον του Βήµατος 1 (ωστόσο δεν χρειάζεστε την Delete εδώ). Στο βήµα αυτό δεν χρειάζεται να χειριστείτε τον πίνακα IC που αποθηκεύεται σε κάθε στοιχείο Customer. Βήµα 7: Στο βήµα αυτό θα συνδυάσετε τους κώδικες που δηµιουργήσατε στα Βήµατα 4, 5 και 6 για να τελειώσετε την υλοποίηση της λίστας πελατών που είναι ουσιαστικά µια λίστα από λίστες. Χρησιµοποιήστε τα γεγονότα τύπου S που παρέχονται στα test_files που παρείχαν οι βοηθοί για να ελέγξετε πως η λίστα πελατών ενηµερώνεται σωστά. Σηµειώνεται ότι το γεγονός S απαιτεί ενέργειες και στη λίστα βιβλίων για να εκτελεστεί σωστά, αλλά ενσωµατώστε αυτές τις ενέργειες µόνο όταν βεβαιωθείτε πως ο συνδυασµός του κώδικα της λίστας πελατών και των λιστών αγορών λειτουργούν σωστά. Βήµα 8: Υλοποιήστε το γεγονός τύπου P (Print). Συνδυάστε και τροποποιήστε κατάλληλα τις διαδικασίες ΒLPrint, CustPrint και SLPrint (αρχεία βηµάτων 1, 2 και 4) για να δηµιουργήσετε τη διαδικασία Print η οποία θα υλοποιεί το γεγονός τύπου P. Βήµα 9: Υλοποιήστε το γεγονός τύπου F 1. Αυτό απαιτεί την προσθήκη µιας ρουτίνας F1() που θα διασχίζει τη λίστα των πελατών και για κάθε πελάτη, θα καλεί την SLFind() για να βρει αν το βιβλίο µε αναγνωριστικό <> υπάρχει στη λίστα αυτή. Αν ναι, το αναγνωριστικό του πελάτη θα τυπώνεται. Βήµα 10: Υλοποιήστε το γεγονός τύπου F 2. Βήµα 11: Ελέγξετε την ορθότητα του κώδικα που δηµιουργήσατε εκτελώντας τον κώδικά σας σε όλα τα αρχεία εκτέλεσης που θα σας παρέχουν οι βοηθοί του µαθήµατος. Επιπρόσθετα, δηµιουργήστε τα δικά σας αρχεία γεγονότων για να ελέγξετε µε περισσότερη ακρίβεια την ορθότητα του κώδικά σας. οµές εδοµένων Στο Σχήµα 4 παρουσιάζονται οι δοµές σε C που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση της παρούσας εργασίας. Επειδή το πλήθος των κατηγοριών, δηλαδή το MC, είναι γνωστό εκ των προτέρων δεσµεύσουµε µε στατικό τρόπο τον απαραίτητο χώρο µνήµης για την αποθήκευση των πινάκων IC που χρησιµοποιούν το MC. #define MC 100 struct book{ int ; 7

8 } int Author; int Publisher; int Year; float Price; int Stock; struct book *; stuct category { int cid; struct book *BL; } struct category Categories[MC]; struct sale { int ; int ; struct sale *; } sturct customer { int custid; struct sale *SL; float TAmmount; int IC[MC]; struct customer *; } struct customer *Customers; Σχήµα 4 8

9 Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 4 Νοεµβρίου 2011 Categories[0] Categories[1] Categories[2] Categories[MC-1] c I D B L cid BL cid BL cid BL Σχήµα 5 9

10 Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 4 Νοεµβρίου 2011 cid SL TAmount IC[0] IC[MC-1] cid SL TAmount IC[0] IC[MC-1] cid SL TAmount IC[0] IC[MC-1] Σχήµα 6 10

Προγραµµατιστική Εργασία - 2 ο Μέρος

Προγραµµατιστική Εργασία - 2 ο Μέρος Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 1 εκεµβρίου 2011 ΗΥ240: οµές εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-12 ιδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου Προγραµµατιστική Εργασία - 2 ο Μέρος Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ240: οµές εδοµένων Χειµερινό Εξάµηνο Ακαδηµαϊκό Έτος Παναγιώτα Φατούρου. Προγραµµατιστική Εργασία 1 ο Μέρος

ΗΥ240: οµές εδοµένων Χειµερινό Εξάµηνο Ακαδηµαϊκό Έτος Παναγιώτα Φατούρου. Προγραµµατιστική Εργασία 1 ο Μέρος Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 15 Οκτωβρίου 2008 ΗΥ240: οµές εδοµένων Χειµερινό Εξάµηνο Ακαδηµαϊκό Έτος 2008-09 Παναγιώτα Φατούρου Προγραµµατιστική Εργασία 1 ο Μέρος Ηµεροµηνία Παράδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ240: Δομές Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκό Έτος Διδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου. Προγραμματιστική Εργασία 1 ο Μέρος

ΗΥ240: Δομές Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκό Έτος Διδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου. Προγραμματιστική Εργασία 1 ο Μέρος Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών 12 Οκτωβρίου 2009 ΗΥ240: Δομές Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκό Έτος 2009-10 Διδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου Προγραμματιστική Εργασία 1 ο Μέρος Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ240: οµές εδοµένων Χειµερινό Εξάµηνο Ακαδηµαϊκό Έτος Παναγιώτα Φατούρου. Προγραµµατιστική Εργασία 3 ο Μέρος

ΗΥ240: οµές εδοµένων Χειµερινό Εξάµηνο Ακαδηµαϊκό Έτος Παναγιώτα Φατούρου. Προγραµµατιστική Εργασία 3 ο Μέρος Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 6 εκεµβρίου 2008 ΗΥ240: οµές εδοµένων Χειµερινό Εξάµηνο Ακαδηµαϊκό Έτος 2008-09 Παναγιώτα Φατούρου Προγραµµατιστική Εργασία 3 ο Μέρος Ηµεροµηνία Παράδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ240: Δομές Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκό Έτος Διδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου. Προγραμματιστική Εργασία 1 ο Μέρος

ΗΥ240: Δομές Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκό Έτος Διδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου. Προγραμματιστική Εργασία 1 ο Μέρος Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών 12 Οκτωβρίου 2012 ΗΥ240: Δομές Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκό Έτος 2011-12 Διδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου Προγραμματιστική Εργασία 1 ο Μέρος Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ240: Δομές Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκό Έτος 2009-10 Παναγιώτα Φατούρου. Προγραμματιστική Εργασία 2 ο και 3 ο Μέρος

ΗΥ240: Δομές Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκό Έτος 2009-10 Παναγιώτα Φατούρου. Προγραμματιστική Εργασία 2 ο και 3 ο Μέρος ΗΥ240: Δομές Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκό Έτος 09- Παναγιώτα Φατούρου Προγραμματιστική Εργασία 2 ο και ο Μέρος Ημερομηνία Παράδοσης: Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 09, ώρα 08:00 (το πρωί) Τρόπος Παράδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ240: Δοµές Δεδοµένων Εαρινό Εξάµηνο Ακαδηµαϊκό Έτος 2016 Διδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου Προγραµµατιστική Εργασία - 1 ο Μέρος

ΗΥ240: Δοµές Δεδοµένων Εαρινό Εξάµηνο Ακαδηµαϊκό Έτος 2016 Διδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου Προγραµµατιστική Εργασία - 1 ο Μέρος ΗΥ240: Δοµές Δεδοµένων Εαρινό Εξάµηνο Ακαδηµαϊκό Έτος 2016 Διδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου Προγραµµατιστική Εργασία - 1 ο Μέρος Ηµεροµηνία Παράδοσης: Κυριακή, 3 Απριλίου 2016, ώρα 23:59. Τρόπος Παράδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ240: Δομές Δεδομένων Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκό Έτος 2017 Διδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου Προγραμματιστική Εργασία - 2o Μέρος

ΗΥ240: Δομές Δεδομένων Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκό Έτος 2017 Διδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου Προγραμματιστική Εργασία - 2o Μέρος ΗΥ240: Δομές Δεδομένων Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκό Έτος 2017 Διδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου Προγραμματιστική Εργασία - 2o Μέρος Ημερομηνία Παράδοσης: Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017, ώρα 23:59. Τρόπος Παράδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ240: Δοµές Δεδοµένων Χειµερινό Εξάµηνο Ακαδηµαϊκό Έτος Διδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου Προγραµµατιστική Εργασία - 1 ο Μέρος

ΗΥ240: Δοµές Δεδοµένων Χειµερινό Εξάµηνο Ακαδηµαϊκό Έτος Διδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου Προγραµµατιστική Εργασία - 1 ο Μέρος ΗΥ240: Δοµές Δεδοµένων Χειµερινό Εξάµηνο Ακαδηµαϊκό Έτος 2016-2017 Διδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου Προγραµµατιστική Εργασία - 1 ο Μέρος Ηµεροµηνία Παράδοσης: Δευτέρα, 14 Νοεµβρίου 2016, ώρα 23:59. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ240: Δοµές Δεδοµένων Εαρινό Εξάµηνο Ακαδηµαϊκό Έτος 2017 Διδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου Προγραµµατιστική Εργασία - 1 ο Μέρος

ΗΥ240: Δοµές Δεδοµένων Εαρινό Εξάµηνο Ακαδηµαϊκό Έτος 2017 Διδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου Προγραµµατιστική Εργασία - 1 ο Μέρος ΗΥ240: Δοµές Δεδοµένων Εαρινό Εξάµηνο Ακαδηµαϊκό Έτος 2017 Διδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου Προγραµµατιστική Εργασία - 1 ο Μέρος Ηµεροµηνία Παράδοσης: Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017, ώρα 23:59. Τρόπος Παράδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ240: Δομές Δεδομένων Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκό Έτος 2016 Διδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου. Προγραμματιστική Εργασία 2 ο Μέρος

ΗΥ240: Δομές Δεδομένων Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκό Έτος 2016 Διδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου. Προγραμματιστική Εργασία 2 ο Μέρος ΗΥ240: Δομές Δεδομένων Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκό Έτος 2016 Διδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου Προγραμματιστική Εργασία 2 ο Μέρος Ημερομηνία Παράδοσης: Κυριακή, 15 Μαίου 2016, ώρα 23:59. Τρόπος Παράδοσης: Χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατιστική Εργασία 1 ο Μέρος

Προγραµµατιστική Εργασία 1 ο Μέρος ΗΥ240: οµές εδοµένων Χειµερινό Εξάµηνο Ακαδηµαϊκό Έτος 2013-14 ιδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου Προγραµµατιστική Εργασία 1 ο Μέρος Ηµεροµηνία Παράδοσης: Παρασκευή, 29 Νοεµβρίου 2013, ώρα 23:59. Τρόπος Παράδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ486 - Αρχές Κατανεμημένου Υπολογισμού Εαρινό Εξάμηνο Δεύτερη Προγραμματιστική Εργασία

ΗΥ486 - Αρχές Κατανεμημένου Υπολογισμού Εαρινό Εξάμηνο Δεύτερη Προγραμματιστική Εργασία ΗΥ486 - Αρχές Κατανεμημένου Υπολογισμού Εαρινό Εξάμηνο 2015-2016 Δεύτερη Προγραμματιστική Εργασία Γενική περιγραφή Στη δεύτερη προγραμματιστική εργασία καλείστε να υλοποιήσετε ένα διομότιμο σύστημα (Peer-to-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 4. Προθεσµία: 13/1/13, 22:00

ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 4. Προθεσµία: 13/1/13, 22:00 ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ I, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Προθεσµία: 13/1/13, 22:00 Περιεχόµενα Διαδικαστικά Εκφώνηση άσκησης (Στάδιο 0, Στάδιο 1, Στάδιο 2, Στάδιο 3, Στάδιο 4, Στάδιο 5) Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 4. Προθεσµία: 22/12/2016, 21:00

ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 4. Προθεσµία: 22/12/2016, 21:00 ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ I, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 Προθεσµία: 22/12/2016, 21:00 Διαδικαστικά Η εργασία αυτή µπορεί να γίνει σε οµάδες µέχρι 2 ατόµων. Δεν είναι απαραίτητο να συνεργαστείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 4. Προθεσμία: 17/1/14, 22:00

ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 4. Προθεσμία: 17/1/14, 22:00 ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ I, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Προθεσμία: 17/1/14, 22:00 Περιεχόμενα Διαδικαστικά Οδηγίες Αποστολής Εκφώνηση άσκησης (Στάδιο 0, Στάδιο 1, Στάδιο 2, Στάδιο 3, Στάδιο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010 Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010 Καθηγητής. Γουνόπουλος Άσκηση 1 Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η κατανόηση της εσωτερικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε "Ναι" Τέλος Α2

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε Ναι Τέλος Α2 Διδακτική πρόταση ΕΝΟΤΗΤΑ 2η, Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών Κεφάλαιο 2.2. Παράγραφος 2.2.7.4 Εντολές Όσο επανάλαβε και Μέχρις_ότου Η διαπραγμάτευση των εντολών επανάληψης είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η γλώσσα προγραμματισμού C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: Εκφράσεις, πίνακες και βρόχοι 14 Απριλίου 2016 Το σημερινό εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ I, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ποιος πρέπει να ολοκληρώσει αυτή την εργασία? Φοιτητές έτους >= 2 που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 2. Προθεσµία: 15/11/10, 23:59

ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 2. Προθεσµία: 15/11/10, 23:59 ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ I, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 Προθεσµία: 15/11/10, 23:59 Στόχοι Πίνακες Συναρτήσεις Συµβολοσειρές Χρήση µεταβλητών και σταθερών Χρήση τελεστών Χρήση δοµών ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση P.O.S Η διαχείριση P.O.S µηχανών Online, σας παρέχει τη δυνατότητα να συνδέσετε τους Η/Υ στους οποίους πραγµατοποιείτε τις κινήσεις λιανικής

Διαβάστε περισσότερα

My Instagram Παρουσίαση Α Μέρους Προγραμματιστικής Εργασίας

My Instagram Παρουσίαση Α Μέρους Προγραμματιστικής Εργασίας My Instagram Παρουσίαση Α Μέρους Προγραμματιστικής Εργασίας ΗΥ-240 Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Διδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου This presentation by Foivos S. Zakkak is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

Διαβάστε περισσότερα

Santa Claus Παρουσίαση Α Μέρους Προγραμματιστικής Εργασίας

Santa Claus Παρουσίαση Α Μέρους Προγραμματιστικής Εργασίας Santa Claus Παρουσίαση Α Μέρους Προγραμματιστικής Εργασίας ΗΥ-240 Χειμερινό Εξάμηνο 2015 Διδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου Παρουσίαση: Βασίλειος Θεοδοσιάδης (vtheodos@ics.forth.gr) Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ομές εδομένων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ομές εδομένων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 2. Πίνακες 45 23 28 95 71 19 30 2 ομές εδομένων 4 5 Χρήστος ουλκερίδης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 21/10/2016

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ I, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Προγραµµατισµός Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ I, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Στόχοι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ I, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Δοµές ελέγχου και επανάληψης Μεταβλητές/σταθερές Μορφοποιηµένη έξοδος Ανάπτυξη αλγορίθµων Πριν ξεκινήσετε Βήµα 1: Πηγαίνετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ I, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ποιος πρέπει να ολοκληρώσει αυτή την εργασία? Φοιτητές έτους >=2 που

Διαβάστε περισσότερα

Ψευδοκώδικας. November 7, 2011

Ψευδοκώδικας. November 7, 2011 Ψευδοκώδικας November 7, 2011 Οι γλώσσες τύπου ψευδοκώδικα είναι ένας τρόπος περιγραφής αλγορίθμων. Δεν υπάρχει κανένας τυπικός ορισμός της έννοιας του ψευδοκώδικα όμως είναι κοινός τόπος ότι οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1. Structural Programming

ΑΣΚΗΣΗ 1. Structural Programming ΑΣΚΗΣΗ 1 Structural Programming Στην άσκηση αυτή θα υλοποιήσετε σε C ένα απλό πρόγραµµα Βάσης εδοµένων το οποίο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί από την γραµµατεία ενός πανεπιστηµίου για την αποθήκευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δομές δεδομένων Άσκηση αυτοαξιολόγησης 2 Παναγιώτα Φατούρου Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Ενότητα 2: Στοίβες Ουρές - Λίστες Ασκήσεις και Λύσεις Άσκηση 1 Έστω ότι µια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 3. Προθεσµία: 5/12/10, 23:59

ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 3. Προθεσµία: 5/12/10, 23:59 ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ I, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 Προθεσµία: 5/12/10, 23:59 Στόχοι structs Πίνακες Συναρτήσεις Συµβολοσειρές Χρήση µεταβλητών και σταθερών Χρήση τελεστών Χρήση δοµών

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Καθηγήτρια Μαρία Σατρατζέμη. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Δομές Δεδομένων. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Δομές Δεδομένων. Καθηγήτρια Μαρία Σατρατζέμη. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Δομές Δεδομένων. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 5: Δείκτες και Δυναμική Δέσμευση- Αποδέσμευση Μνήμης στη C/ Υλοποίηση ΑΤΔ Συνδεδεμένη Λίστα με δείκτες /Ένα πακέτο για τον ΑΤΔ Συνδεδεμένη Λίστα Καθηγήτρια Μαρία Σατρατζέμη Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΕΠΛ 035: οµές εδοµένων και Αλγόριθµοι για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΕΠΛ 035: οµές εδοµένων και Αλγόριθµοι για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 035: οµές εδοµένων και Αλγόριθµοι για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών Ακαδηµαϊκό έτος 2010 2011, Χειµερινό εξάµηνο Ασκήσεις Επανάληψης Ενδιάµεσης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να μάθετε να κάνετε εισαγωγή δεδομένων σε πίνακες και περαιτέρω επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

'Ασκηση 1: Στατικός Κατακερματισμός. Εισαγωγή. Ρουτίνες υλοποίησης κατακερματισμού. (Ημερομηνία Παράδοσης: Παρασκευή, 16/5/2008, 5μμ) HT_Init()

'Ασκηση 1: Στατικός Κατακερματισμός. Εισαγωγή. Ρουτίνες υλοποίησης κατακερματισμού. (Ημερομηνία Παράδοσης: Παρασκευή, 16/5/2008, 5μμ) HT_Init() Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων Εαρινό Εξάμηνο 2008 Αν. Καθηγητής Δημήτρης Γουνόπουλος Καθηγητής Γιάννης Ιωαννίδης 'Ασκηση 1: Στατικός Κατακερματισμός (Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 4. Προθεσµία: 22/12/10, 23:59

ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 4. Προθεσµία: 22/12/10, 23:59 ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ I, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 Προθεσµία: 22/12/10, 23:59 Στόχοι Λίστες Χρήση συναρτήσεων Χρήση δοµών ελέγχου Φορµαρισµένη είσοδος και έξοδος δεδοµένων Χρήση σχολίων

Διαβάστε περισσότερα

lab7 PASS -Δεν έχεις καθόλου σχόλια! Διάβασε το φυλλάδιο. PASS -Πολύ καλή εργασία µε σωστά και επεξηγηµατικά σχόλια. -Πρόσεξε την στοίχισή σου!

lab7 PASS -Δεν έχεις καθόλου σχόλια! Διάβασε το φυλλάδιο. PASS -Πολύ καλή εργασία µε σωστά και επεξηγηµατικά σχόλια. -Πρόσεξε την στοίχισή σου! AEM 0001 0002 0003 COMMENTS -Δεν έχεις καθόλου σχόλια! Διάβασε το φυλλάδιο. -Πολύ καλή εργασία µε σωστά και επεξηγηµατικά σχόλια. -Πρόσεξε την στοίχισή σου! -Τυπώνεις 1,2,3 αντί για AVAILABLE, RESERVED,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 ΘΕΜΑ Α : Α1

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 5. Εαρινό Εξάμηνο

Εργαστήριο 5. Εαρινό Εξάμηνο Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών ΗΥ134 - Εισαγωγή στην Οργάνωση και Σχεδίαση Η/Υ 1 Εργαστήριο 5 Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 Στό χόι τόυ εργαστηρι όυ Χρήση στοίβας Αναδρομή Δομές δεδομένων Δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιείται για να αποφασίσει το πρόγραμμα αν θα κάνει κάτι σε ένα σημείο της εκτέλεσής του, εξετάζοντας αν ισχύει ή όχι μια συνθήκη.

Χρησιμοποιείται για να αποφασίσει το πρόγραμμα αν θα κάνει κάτι σε ένα σημείο της εκτέλεσής του, εξετάζοντας αν ισχύει ή όχι μια συνθήκη. Εργαστήριο 4: 4.1 Η Δομή Ελέγχου if Χρησιμοποιείται για να αποφασίσει το πρόγραμμα αν θα κάνει κάτι σε ένα σημείο της εκτέλεσής του, εξετάζοντας αν ισχύει ή όχι μια συνθήκη. Γενική Μορφή: Παρατηρήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 8 Προχωρηµένα Θέµατα Προγραµµατισµού C Γιώργος Γιαγλής Περίληψη Κεφαλαίου 8 Προχωρηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Sheet2. Σωστή, και µπράβο που µεριµνήσατε για λίστες διαφορετικών µεγεθών.

Sheet2. Σωστή, και µπράβο που µεριµνήσατε για λίστες διαφορετικών µεγεθών. Α.Μ. ΒΑΘΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑ Δεν κάνει compile και το λάθος είναι σηµαντικό: Το head1 είναι δείκτης σε struct, εποµένως η προσπέλαση πεδίου γίνεται 321 FAIL µε head1->next και όχι head1.next. Επιπλέον, έχετε λάθος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ I, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Προθεσµία: 9/1/2015, 22:00

ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ I, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Προθεσµία: 9/1/2015, 22:00 ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ I, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Προθεσµία: 9/1/2015, 22:00 Διαβάστε πριν ξεκινήσετε Διαβάστε την εκφώνηση προσεκτικά. Ολοκληρώστε κάθε ένα στάδιο πριν προχωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες. K18 - Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες. K18 - Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο 2015 2016 Ι. Ιωαννίδης Άσκηση 3: Αποθήκευση κατά στήλες Προθεσμία: 25 Ιανουαρίου 2016, 11:59μμ Ο σκοπός της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 1. ΓΕΝΙΚΑ... 227 2. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 228 3. ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ... 230 4. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ... 232 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 232 copyright DATA COMMUNICATION ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 «Προγραμματισμός Η/Υ» - Τετράδιο Εργαστηρίου #4 2 Γενικά Στο Τετράδιο #4 του Εργαστηρίου θα αναφερθούμε σε θέματα διαχείρισης πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9 οµές εδοµένων σε C Γιώργος Γιαγλής Περίληψη Κεφαλαίου 9 οµές εδοµένων υναµικές

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων Εαρινό Εξάμηνο

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων Εαρινό Εξάμηνο Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων Εαρινό Εξάμηνο 2011 2012 Καθηγητές Μ. Χατζόπουλος, Δ. Γουνόπουλος Άσκηση 1 Παράδοση 4 Μαϊου Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΤΕΡΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΤΕΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΤΕΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2012-13 Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ Ιωάννης Βασιλείου Καθηγητής, Τοµέας Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Σημείου Διανομής

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Σημείου Διανομής Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Σημείου Διανομής 1. Είσοδος στην Εφαρμογή Σημείου Διανομής - Αποσύνδεση Ο χρήστης μεταβαίνει στην ιστοσελίδα service.eudoxus.gr και επιλέγει «Σημεία Διανομής», όπως φαίνεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Αναδροµή. Σε αυτήν την (βοηθητική) ενότητα θα µελετηθούν τα εξής : Η έννοια της αναδροµής Υλοποίηση και αποδοτικότητα Αφαίρεση της αναδροµής

Αναδροµή. Σε αυτήν την (βοηθητική) ενότητα θα µελετηθούν τα εξής : Η έννοια της αναδροµής Υλοποίηση και αποδοτικότητα Αφαίρεση της αναδροµής Αναδροµή Σε αυτήν την (βοηθητική) ενότητα θα µελετηθούν τα εξής : Η έννοια της αναδροµής Υλοποίηση και αποδοτικότητα Αφαίρεση της αναδροµής 1 Αναδροµή Βασική έννοια στα Μαθηµατικά και στην Πληροφορική.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ Α. Π.. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3 Οδηγός Εισόδου στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠ 5 ιαχείριση Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Βενετόκλειο Λύκειο Ρόδου Εφαρμογές πληροφορικής Γ' Λυκείου. Εργαστηριακή Άσκηση

Βενετόκλειο Λύκειο Ρόδου Εφαρμογές πληροφορικής Γ' Λυκείου. Εργαστηριακή Άσκηση Βενετόκλειο Λύκειο Ρόδου Εφαρμογές πληροφορικής Γ' Λυκείου Εργαστηριακή Άσκηση 1. Καταχωρίστε τα παρακάτω δεδομένα στους πίνακες της βάσης δεδομένων Ταινίες ΚωδικόςΤαινίας Τίτλος Κατηγορία ΈτοςΠαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ I, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Προθεσµία: 10/12/2014, 22:00

ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ I, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Προθεσµία: 10/12/2014, 22:00 ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ I, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Προθεσµία: 10/12/2014, 22:00 Διαβάστε πριν ξεκινήσετε Διαβάστε την εκφώνηση προσεκτικά και σχεδιάστε το πρόγραµµά σας πριν ξεκινήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ. Σημείωση : Ο ασθενής φεύγει πραγματικά από το κρεβάτι, μόνο όταν το Ιατρικό Εξιτήριο γίνει Διοικητικό από το Γραφείο Κίνησης.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ. Σημείωση : Ο ασθενής φεύγει πραγματικά από το κρεβάτι, μόνο όταν το Ιατρικό Εξιτήριο γίνει Διοικητικό από το Γραφείο Κίνησης. ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ Το Ιατρικό Εξιτήριο ουσιαστικά είναι εντολή ιατρού για έξοδο του ασθενή από το τμήμα νοσηλείας, σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει είναι : Ημερομηνία εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8.6. Πίνακες ΙI ( ιάλεξη 16) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 8.6. Πίνακες ΙI ( ιάλεξη 16) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 8.6 Πίνακες ΙI ( ιάλεξη 16) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 16-1 Πίνακες - Επανάληψη Στην προηγούµενη διάλεξη κάναµε µια εισαγωγή στην δοµή δεδοµένων Πίνακας Σε ένα πίνακα ένα σύνολο αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Διαδικασία υποβολής αίτησης μέσω των ΚΕΠ για τη διάθεση ΦΕΚ σε έντυπη μορφή από το Εθνικό Τυπογραφείο ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο Οδηγός Xρήσης έχει ως στόχο να βοηθήσει τους χρήστες να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 2. Προθεσµία: 15/11/09, 23:59

ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 2. Προθεσµία: 15/11/09, 23:59 ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ I, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-20010 Προθεσµία: 15/11/09, 23:59 Στόχοι Χρήση συναρτήσεων Χρήση µονοδιάστατων πινάκων Διαχείριση συµβολοσειρών Φορµαρισµένη έξοδος δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

FAIL PASS PASS οριακά

FAIL PASS PASS οριακά AEM 0001 0002 COMMENTS οριακά -Το πρόγραµµά σου δουλεύει λάθος για τις εισόδους: 7 -Δεν έχεις µεριµνήσει για την περίπτωση step=1. Μπορούσες να θεωρήσεις ειδική περίπτωση και να την υλοποιείς σε άλλον

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες. K18 - Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων Εαρινό Εξάμηνο

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες. K18 - Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων Εαρινό Εξάμηνο Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων Εαρινό Εξάμηνο 2010 2011 Δ. Γουνόπουλος Ι. Ιωαννίδης Άσκηση 2: Υλοποίηση Ευρετηρίου Β+ Δένδρου Προθεσμία: 6 Ιουνίου 2011, 11:59μμ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων Εαρινό Εξάμηνο

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων Εαρινό Εξάμηνο Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων Εαρινό Εξάμηνο 2009 2010 Καθηγητής Δ. Γουνόπουλος Άσκηση 2 Σε συνέχεια της πρώτης άσκησης, σκοπός της δεύτερης εργασίας είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Χρήσης myschool

Σενάριο Χρήσης myschool Σενάριο Χρήσης ΦΟΡΕΙΣ Επιβεβαίωση των Στοιχείων του Φορέα Αρχικά, θα κληθείτε να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων του Φορέα σας. Επιλέγοντας την καρτέλα «Φορείς», από το μενού που βρίσκεται στο πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο)

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Ενότητα 2: Δομή ενός προγράμματος C Καθηγήτρια Εφαρμογών: Τσαγκαλίδου Ροδή Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 3. Προθεσµία: Τετάρτη 7/12/2016, 21:00

ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 3. Προθεσµία: Τετάρτη 7/12/2016, 21:00 ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ I, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 Προθεσµία: Τετάρτη 7/12/2016, 21:00 Διαβάστε πριν ξεκινήσετε Διαβάστε όλη την εκφώνηση προσεκτικά πριν ξεκινήσετε να γράφετε κώδικα.

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Δομημένος Προγραμματισμός. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Δομημένος Προγραμματισμός Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων www.bpis.teicrete.gr Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων www.bpis.teicrete.gr 2 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Triggers

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Triggers Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Triggers CREATE TRIGGER Δήλωση δημιουργίας Trigger: CREATE [DEFINER = { user CURRENT_USER }] TRIGGER trigger_name trigger_time trigger_event ON tbl_name FOR EACH ROW trigger_stmt

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ο ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Οι ασκήσεις αυτού του φυλλαδίου καλύπτουν τα παρακάτω θέματα: Συναρτήσεις (κεφάλαιο Functions)

Διαβάστε περισσότερα

Στη C++ υπάρχουν τρεις τύποι βρόχων: (a) while, (b) do while, και (c) for. Ακολουθεί η σύνταξη για κάθε μια:

Στη C++ υπάρχουν τρεις τύποι βρόχων: (a) while, (b) do while, και (c) for. Ακολουθεί η σύνταξη για κάθε μια: Εργαστήριο 6: 6.1 Δομές Επανάληψης Βρόγχοι (Loops) Όταν θέλουμε να επαναληφθεί μια ομάδα εντολών τη βάζουμε μέσα σε ένα βρόχο επανάληψης. Το αν θα (ξανα)επαναληφθεί η εκτέλεση της ομάδας εντολών καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Ενότητα 4: Ο ΑΤΔ Λίστα & Υλοποίηση Λίστας με σειριακή αποθήκευση- Ο ΑΤΔ Συνδεδεμένη Λίστα- Υλοποίηση ΑΤΔ Συνδεδεμένη Λίστα με πίνακα

Δομές Δεδομένων. Ενότητα 4: Ο ΑΤΔ Λίστα & Υλοποίηση Λίστας με σειριακή αποθήκευση- Ο ΑΤΔ Συνδεδεμένη Λίστα- Υλοποίηση ΑΤΔ Συνδεδεμένη Λίστα με πίνακα Ενότητα 4: Ο ΑΤΔ Λίστα & Υλοποίηση Λίστας με σειριακή αποθήκευση- Ο ΑΤΔ Συνδεδεμένη Λίστα- Υλοποίηση ΑΤΔ Συνδεδεμένη Λίστα με πίνακα Καθηγήτρια Μαρία Σατρατζέμη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ιορθώσεις επί της 2 ης έκδοσης εκτύπωσης 2002

ιορθώσεις επί της 2 ης έκδοσης εκτύπωσης 2002 ιορθώσεις επί της 2 ης έκδοσης εκτύπωσης 2002 Καταγράφονται παρακάτω λάθη που αναφέρονται στην δεύτερη έκδοση του βιβλίου εκτύπωσης 2002. Τα λάθη εντοπίστηκαν πριν από την 03/01/2003. Γενική διόρθωση Αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6: Κατακερματισμός Ασκήσεις και Λύσεις

Ενότητα 6: Κατακερματισμός Ασκήσεις και Λύσεις ΗΥ2, Ενότητα : Ασκήσεις και Λύσεις Ενότητα : Κατακερματισμός Ασκήσεις και Λύσεις Άσκηση 1 Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση κατακερματισμού της διαίρεσης ως πρωτεύουσα συνάρτηση κατακερματισμού και τη συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ240: Δομές Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκό Έτος Διδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου Προγραμματιστική Εργασία - 2 ο Μέρος

ΗΥ240: Δομές Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκό Έτος Διδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου Προγραμματιστική Εργασία - 2 ο Μέρος ΗΥ240: Δομές Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Διδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου Προγραμματιστική Εργασία - 2 ο Μέρος Ημερομηνία Παράδοσης: Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 23:59. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2: Στοίβες Ουρές - Λίστες Ασκήσεις και Λύσεις

Ενότητα 2: Στοίβες Ουρές - Λίστες Ασκήσεις και Λύσεις Ενότητα 2: Στοίβες Ουρές - Λίστες Ασκήσεις και Λύσεις Άσκηση 1 Έστω ότι μια βιβλιοθήκη σας παρέχει πρόσβαση σε στοίβες ακεραίων. Η βιβλιοθήκη σας επιτρέπει να ορίσετε μια στοίβα και να καλέσετε τις 5 βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ Σκοπός της Άσκησης Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

for for for for( . */

for for for for( . */ Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό «C» Βρόχοι Επανάληψης Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Νικόλαος Δ. Τσελίκας Νικόλαος Προγραµµατισµός Δ. Τσελίκας Ι Ο βρόχος for Η εντολή for χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΠΣ Ιδιωτικές Επενδύσεις / Ενημέρωση του Πυρήνα

2. ΟΠΣ Ιδιωτικές Επενδύσεις / Ενημέρωση του Πυρήνα 2. ΟΠΣ Ιδιωτικές Επενδύσεις / Ενημέρωση του Πυρήνα 2.1 Ενημέρωση του Πυρήνα 2.1.1 Εισαγωγή στο Μενού βοηθητικών εργασιών Ο "Πυρήνας" του ΟΠΣ είναι ένα σύνολο αρχείων με κωδικοποιημένα στοιχεία που μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19

Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19 Φυλλάδιο Ασκήσεων 1 - οµές Επανάληψης Ασκ1. Πόσες φορές θα εκτελεστούν οι επαναληπτικές δοµές στα παρακάτω τµήµατα αλγορίθµων; x 5 Όσο (x > 0) x x - 1 x 5 Όσο (x >= 0) x x - 1 x -5 Όσο (x >= 0) x x - 1

Διαβάστε περισσότερα

είκτες και Πίνακες (2)

είκτες και Πίνακες (2) είκτες και Πίνακες (2) Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα: Πολυδιάστατοι πίνακες Πέρασµα παραµέτρων σε προγράµµατα C ΕΠΛ 132 Αρχές Προγραµµατισµού ΙΙ 1-1 Πίνακες εικτών Πίνακας δεικτών είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (με. τη C)

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (με. τη C) Υποχρεωτικό Μάθημα 3 ου Εξαμήνου Χειμερινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 20 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (με τη C) Διδάσκουσα: Φατούρου Παναγιώτα faturu [at] csd.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet. Η Δήλωση Άφιξης Οχήματος ΔΑΟ, είναι ένα Εθνικό τελωνειακό παραστατικό που υποβάλλεται από τον υπόχρεο (μεταφορέα / παραλήπτη οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Ενότητα 12: Κατακερματισμός: Χειρισμός Συγκρούσεων. Καθηγήτρια Μαρία Σατρατζέμη. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.

Δομές Δεδομένων. Ενότητα 12: Κατακερματισμός: Χειρισμός Συγκρούσεων. Καθηγήτρια Μαρία Σατρατζέμη. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Ενότητα 12: Κατακερματισμός: Χειρισμός Συγκρούσεων Καθηγήτρια Μαρία Σατρατζέμη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι (ΗΥ120)

Προγραμματισμός Ι (ΗΥ120) Προγραμματισμός Ι (ΗΥ120) Διάλεξη 15: Διασυνδεμένες Δομές - Λίστες Διασυνδεδεμένες δομές δεδομένων Η μνήμη ενός πίνακα δεσμεύεται συνεχόμενα. Η πρόσβαση στο i-οστό στοιχείο είναι άμεση καθώς η διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16/12/2008. Τµήµα ΓΤ2 Όνοµα:...

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16/12/2008. Τµήµα ΓΤ2 Όνοµα:... ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16/12/2008 Τµήµα ΓΤ2 Όνοµα:... ΘΕΜΑ 1 ο. Α) Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας Σ εάν κρίνετε ότι η πρόταση είναι σωστή και

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Ενότητα 7: Άλλες παραλλαγές Συνδεδεμένων Λιστών-Παράσταση Αραιού Πολυωνύμου με Συνδεδεμένη Λίστα. Καθηγήτρια Μαρία Σατρατζέμη

Δομές Δεδομένων. Ενότητα 7: Άλλες παραλλαγές Συνδεδεμένων Λιστών-Παράσταση Αραιού Πολυωνύμου με Συνδεδεμένη Λίστα. Καθηγήτρια Μαρία Σατρατζέμη Ενότητα 7: Άλλες παραλλαγές Συνδεδεμένων Λιστών-Παράσταση Αραιού Πολυωνύμου με Συνδεδεμένη Λίστα Καθηγήτρια Μαρία Σατρατζέμη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασιακός Προγραμματισμός

Διαδικασιακός Προγραμματισμός Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαδικασιακός Προγραμματισμός Διάλεξη 14 η Διαχείριση Μνήμης και Δομές Δεδομένων Οι διαλέξεις βασίζονται στο βιβλίο των Τσελίκη και Τσελίκα C: Από τη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Δομημένος Προγραμματισμός Ενότητα 2(γ): Εργαστηριακή Άσκηση Αναπλ. Καθηγητής: Κωνσταντίνος Στεργίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Διαδικαστικά Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/f30/ Υποχρεωτική παρακολούθηση: Παρασκευή 14:00 16:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων περίπτωσης χρήσης (1 ο επαναληπτικό μάθημα)

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων περίπτωσης χρήσης (1 ο επαναληπτικό μάθημα) Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων περίπτωσης χρήσης (1 ο επαναληπτικό μάθημα) 1 η Άσκηση Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο «Το κεντρικό βιβλιοπωλείο «Η Γνώση» αποφάσισε να επεκτείνει τις δραστηριότητές του

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7 Ουρές Προτεραιότητας

Ενότητα 7 Ουρές Προτεραιότητας Ενότητα Ουρές Προτεραιότητας ΗΥ4 - Παναγιώτα Φατούρου Ουρές Προτεραιότητας Θεωρούµε ένα χώρο κλειδιών U και έστω ότι µε κάθε κλειδί Κ (τύπου Key) έχει συσχετισθεί κάποια πληροφορία Ι (τύπου Type). Έστω

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Εισαγωγή στην C Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Τµήµα Α Με την εντολή include συµπεριλαµβάνω στο πρόγραµµα τα πρότυπα των συναρτήσεων εισόδου/εξόδου της C.Το αρχείο κεφαλίδας stdio.h είναι ένας κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2016-2017 ΕΡΓΑΣΙΑ 1 (JAVA) Παράδοση 26/4/2017 Στα πλαίσια της εργασίας θα υλοποιηθεί ένα απλοϊκό πρόγραμμα κρατήσεων Ξενοδοχείων. Για απλοποίηση θα περιοριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: https://e-gram.teilam.gr/unistudent Ειδικά οι πρωτοετείς μεταβαίνουν στον σύνδεσμο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 Ξένα Σύνολα που υποστηρίζουν τη λειτουργία της Ένωσης (Union-Find)

Ενότητα 9 Ξένα Σύνολα που υποστηρίζουν τη λειτουργία της Ένωσης (Union-Find) Ενότητα 9 Ξένα Σύνολα που υποστηρίζουν τη (Union-Find) ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 1 Ξένα Σύνολα που υποστηρίζουν τη λειτουργία της Ένωσης Έστω ότι S 1,, S k είναι ξένα υποσύνολα ενός συνόλου U, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 1 Είσοδος/ Έξοδος Σε σχεδόν όλα τα προγράµµατα πρέπει να πάρουµε κάποια δεδοµένα και να δώσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2012

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2012 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2012 ΘΕΜΑ Α Α1. Δίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου σε φυσική γλώσσα. 1. Αν το ποσό των αγορών(ποσο_αγορων) ενός πελάτη είναι μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις

Διαβάστε περισσότερα

Α' Εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Α' Εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Α' Εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Εργαστήριο 9η εβδομάδα. Κοζάνη, 2 Δεκεμβρίου 2008. Δίνονται παραδείγματα που αποσαφηνίζουν και συμπληρώνουν όσα αναφέρθηκαν στο μάθημα σχετικά με τις δομές

Διαβάστε περισσότερα