ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ ΑΕ ΤΗΝ 31/12/2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ ΑΕ ΤΗΝ 31/12/2004"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ ΑΕ ΤΗΝ 31/12/2004 Στα πλαίσια των υποχρεώσεων των Εισηγµένων εταιριών, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρο 10 του Ν. 2733/99 σας υποβάλουµε έκθεση σχετικά µε την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας. Το επενδυτικό πρόγραµµα της Εταιρίας για την περίοδο εκπονήθηκε µε τον διτό σκοπό αφ ενός της αύξησης του συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρίας και αφ ετέρου της µείωσης του επιχειρηµατικού της κινδύνου και αναλύεται σε τέσσερις βασικούς άξονες: Α. τη δηµιουργία τεχνολογικά προηγµένης (State Of The Art) Αµφίδροµης Λεωφόρου Επικοινωνίας µεταξύ της Εταιρίας και του κάθε σηµείου του ικτύου της. Β. την απαραίτητη Επέκταση της Κτιριακής Υποδοµής για την στέγαση των στελεχών της µε όλη την απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή. Γ. την εξασφάλιση της µέγιστης δυνατότητας αύξησης, διατηρησιµότητας και ασφάλειας του κύκλου εργασιών της, τόσο µέσω του ελέγχου Πλειοψηφικού Πακέτου Μετοχών σε όλα τα κύρια σηµεία του ικτύου της στην Ελλάδα (Anchor Health Clubs), όσο και µε το ιαρκές Marketing των σηµάτων της, ώστε να διατηρεί τη φήµη και πελατεία του ικτύου σε υψηλά επίπεδα.. την επέκταση στο εξωτερικό µετά από προσεκτική µελέτη των αγορών-στόχων και στρατηγική είσοδο στις πιο υποσχόµενες από αυτές, που θα αποφέρουν σηµαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της Εταιρίας και θα επιτρέψουν την εφαρµογή αλλά και παρακολούθηση και εξέλιξη του Συστήµατος, σε πρώτη φάση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως αναφέρθηκε, το Επενδυτικό Σχέδιο της Εταιρίας καλύπτει το χρονικό διάστηµα Αναλυτικότερα, το Επενδυτικό Σχέδιο της Εταιρίας σε σχέση µε τους τέσσερις άξονες στους οποίους έχει επιλέξει ότι θα κινηθεί η Εταιρία αφορά στα παρακάτω: Ανάλυση Επενδύσεων µε βάση τους Άξονες του Επενδυτικού Σχεδίου ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ 4 ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ Ε.Σ. Α. ηµιουργία State Of The Art Αµφίδροµης Λεωφόρου Επικοινωνίας µεταξύ της Εταιρίας και του κάθε σηµείου του ικτύου της. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ σε χιλ. Α.1. Ανάπτυξη Τεχνολογικής Υποδοµής (Σύστηµα ERP) 2.992,2 Α.2. E-Learning & E-Manuals 995,2 Α.3. Ήχος και Ράδιο µε γυµναστήρια 690,2 ΣΥΝΟΛΟ Α 4.677,6 Β. Επέκταση της Κτιριακής Υποδοµής για την στέγαση των στελεχών της Β.1. Ενοικίαση χώρου επιφάνειας 800 τ.µ. περίπου, διαµόρφωση χώρου, δικτύωση και εξοπλισµός γραφείων 1.713,9 ΣΥΝΟΛΟ Β 1.713,9 1

2 Γ. Έλεγχο Πλειοψηφικού Πακέτου Μετοχών σε κύρια σηµεία του ικτύου και ιαρκές Marketing Γ.1. Ανάπτυξη Ιδιόκτητου ικτύου 10 Πολυδύναµων Μονάδων γυµναστηρίων κλάσης ΑΑ-Α 1.496,7 Γ.2. Σύνολο Επένδυσης για Marketing 5.946,9 ΣΥΝΟΛΟ Γ 7.443,6. Eπέκταση στο Εξωτερικό.1 Επέκταση στην Ιταλία, µέσω ικαιόχρησης, µε 7 γυµναστήρια µεχρι το τέλος του ,9 ΣΥΝΟΛΟ 876,9 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ,0 Το παραπάνω τριετές επενδυτικό σχέδιο έχει εγκριθεί από το.σ του ΧΑ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγορά και χρηµατοδοτείται την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε καταβολή µετρητών, η οποία πραγµατοποιήθηκε µε δηµόσια εγγραφή, καθώς και από ιδία κεφάλαια της Εταιρίας. Η δηµόσια εγγραφή πραγµατοποιήθηκε κατά την περίοδο από 28 έως 30 Αυγούστου 2002 και αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ύψους ,00 ευρώ, ενώ µείον τα έξοδα ,30 ευρώ, το καθαρό ποσό διαµορφώθηκε σε ,70 ευρώ. Η εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στη Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών του συνόλου των µετοχών της Εταιρίας (οι µετοχές σήµερα ανέρχονται σε µετά τη µείωση της ονοµαστικής αξίας και τη διανοµή δωρεάν µετοχών που έλαβαν χώρα εντός του 2003) εγκρίθηκε κατά την συνεδρίαση της 12 Σεπτεµβρίου 2002 του.σ του Χρηµατιστηρίου και από την Τετάρτη 25 Σεπτεµβρίου 2002 άρχισε η διαπραγµάτευσή τους. Ειδικότερα, το συνολικό ύψος του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρίας για τα έτη είχε ορισθεί στο ποσό των χιλ. ευρώ. Με βάση το αρχικό προγραµµατισµό, η Εταιρία σκόπευε να χρηµατοδοτήσει το 34,2% (5.032 χιλ. ευρώ) του επενδυτικού σχεδίου µε τα αντληθέντα από τη ΝΕΧΑ κεφάλαια και το υπόλοιπο 65,8% µε ίδια κεφάλαια. Λόγω της άντλησης µεγαλύτερου ποσού από τη ΝΕ.Χ.Α., το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας στη συνεδρίασή του της 24/9/2002, αποφάσισε να χρηµατοδοτηθεί µε τα αντληθέντα κεφάλαια το 48,1% του επενδυτικού σχεδίου (7.076 χιλ. ευρώ). Η παραπάνω απόφαση επικυρώθηκε µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 18/6/2003. Συγκεκριµένα, η κατανοµή των αντληθέντων κεφαλαίων στους άξονες του επενδυτικού σχεδίου αποφασίστηκε να γίνει ως εξής: 2

3 3

4 Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζεται η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων που έχει πραγµατοποιηθεί από την εισαγωγή της Εταιρίας στη ΝΕΧΑ µέχρι την , οπότε και είχε ολοκληρωθεί το σύνολο της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων: Οι επενδύσεις οι οποίες επρόκειτο να χρηµατοδοτηθούν µε ίδια κεφάλαια µέχρι την , σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα όπως αυτό αναθεωρήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Σ της Εταιρίας της 24/9/2002 και επικυρώθηκε µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 18/6/2003, είναι οι ακόλουθες: ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΌ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ α'+β' εξάµ. α'+β' εξάµ. α' εξάµηνο β εξάµηνο α' εξάµηνο β εξάµηνο Α. ηµιουργία State Of The Art Αµφίδροµης Λεωφόρου Επικοινωνίας µεταξύ της Εταιρίας και του κάθε σηµείου του ικτύου της. Μέχρι ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Α.2.E-Learning & E-Manuals 12,33 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 17,03 Α.3.Ήχος και Ράδιο µε γυµναστήρια 0,00 179,02 127,07 84,52 127,07 84,81 602,49 Β. Επέκταση της Κτιριακής Υποδοµής για την στέγαση των στελεχών της Β.1.Ενοικίαση χώρου επιφάνειας 800 τ.µ. περίπου, διαµόρφωση χώρου, δικτύωση και εξοπλισµός γραφείων Γ. Έλεγχο Πλειοψηφικού Πακέτου Μετοχών σε κύρια σηµεία του ικτύου και ιαρκές Marketing 192,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Γ.2.Σύνολο Επένδυσης για Marketing 510, ,70 746,59 497, , , ,88. Επέκταση στο Εξωτερικό.1 Επέκταση στην Ιταλία, µέσω ικαιόχρησης, µε 7 γυµναστήρια µέχρι το τέλος του ,00 454,88 191,93 127,95 61,63 40, ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 715, , ,59 710, ,43 710, ,80 4

5 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΘΕΙ Οι επενδύσεις της εταιρίας που έχουν χρηµατοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια µέχρι την 31/12/2004 εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: ΣΥΝΟΛΟ Υστέρηση / ΑΠΌ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ α'+β' εξάµ. α'+β' εξάµ. α' εξάµηνο β εξάµηνο α' εξάµηνο β εξάµηνο Α. ηµιουργία State Of The Art Αµφίδροµης Λεωφόρου Επικοινωνίας µεταξύ της Εταιρίας και του κάθε σηµείου του ικτύου της. Μέχρι (Υπέρβαση) Α.2.E-Learning & E-Manuals 12,33 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 17,03 0,00 Α.3.Ήχος και Ράδιο µε γυµναστήρια 0,00 179,02 0,00 0,00 0,00 0,00 179,02 211,59 Β. Επέκταση της Κτιριακής Υποδοµής για την στέγαση των στελεχών της Β.1.Ενοικίαση χώρου επιφάνειας 800 τ.µ. περίπου, διαµόρφωση χώρου, δικτύωση και εξοπλισµός 192,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,52 0,00 γραφείων Γ. Έλεγχο Πλειοψηφικού Πακέτου Μετοχών σε κύρια σηµεία του ικτύου και ιαρκές Marketing Γ.2.Σύνολο Επένδυσης για Marketing 510, ,70 278,35 486, , , ,86 (276,98). Eπέκταση στο Εξωτερικό.1 Επέκταση στην Ιταλία, µέσω ικαιόχρησης, µε 7 γυµναστήρια µεχρι το τέλος του ,00 109,65 259,65 616,78 0,00 0,00 986,08 (211,32) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 715, ,07 538, , , , ,10 276,71 Όπως προκύπτει από τους παραπάνω πίνακες, οι επενδύσεις έχουν προχωρήσει κανονικά σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα. Σχετικά µε την ολοκλήρωση των επιµέρους επενδύσεων, σηµειώνονται τα ακόλουθα: 1. Άξονας Α.1. (Ανάπτυξη Τεχνολογικής Υποδοµής). Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, η Εταιρία προετοίµασε και πρόκειται να λανσάρει στην αγορά της Ελλάδας και του εξωτερικού µία νέα σειρά υπηρεσιών υπό την εµπορική ονοµασία Being Best. Συνεπώς το πληροφοριακό σύστηµα ERP έπρεπε να προσαρµοστεί στις ανάγκες της παροχής των νέων υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο. Το υπολογιστικό κέντρο του συστήµατος έχει ήδη εγκατασταθεί σε δύο ορόφους συνολικής έκτασης 300 τµ και περιλαµβάνει τρία ανεξάρτητα συγκροτήµατα servers και σύστηµα αποθήκευσης δεδοµένων four-way mirror. Το σύστηµα συντίθεται από τρία βασικά modules: την υποστήριξη της συνδροµής των µελών του Being Best διεθνώς, τη λειτουργία του Service Center το οποίο υποδέχεται και εξυπηρετεί τις επικοινωνίες των µελών και το e-shop στο οποίο τα µέλη µπορούν να προµηθεύονται τις ειδικές προσφορές του Being Best. Το εν λόγω πληροφοριακό σύστηµα λειτουργεί σύµφωνα µε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας CRM (Customer Relationship Management). Το πληροφοριακό σύστηµα είναι δοµηµένο ώστε να διαχειρίζεται διαφορετικές ζώνες χρόνου και το interface επιτρέπει την γρήγορη µετάφραση του συστήµατος σε όσες γλώσσες απαιτούνται για την υποστήριξη του Being Best όπου επεκτείνεται. Η χωρητικότητα του συστήµατος παραγωγής έχει γίνει µε στόχο την on-line real-time δυνατότητα εξυπηρέτησης 6 εκατοµµυρίων µελών Being Best και 2 εκατοµµυρίων συναλλαγών 5

6 το 24ωρο. Το συγκρότηµα διαθέτει πρόσβαση στο Internet η οποία δύναται να φτάσει τα 16 Megabits/Second. Το σύστηµα είναι ανεπτυγµένο µε εντελώς σύγχρονες τεχνικές ώστε να µπορεί να εξυπηρετεί όλη την πολυπλοκότητα των λειτουργιών του Being Best διεθνώς εµφανίζοντας στον χρήστη απλό και φιλικό interface. Η εγκατάσταση διαθέτει από την πρώτη µέρα λειτουργίας της DRC (Disaster Recovery Center) το οποίο λειτουργεί µε ευθύνη της εταιρίας Outsource AE. Το υπολογιστικό κέντρο είναι σε θέση να λειτουργήσει 24 ώρες την ηµέρα 7 ώρες την εβδοµάδα. 2. Άξονας Α.2. Η Εταιρία προχώρησε στην δηµιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρµας e- learning, συνεργαζόµενη µε την ΙΒΜ. Η συγκεκριµένη πλατφόρµα είναι ότι πιο σύγχρονο στο χώρο της ηλεκτρονικής εκπαίδευση. Όλα τα συστήµατα, manuals και εκπαιδευτικά προγράµµατα της εταιρείας, µεταφέρθηκαν στο περιβάλλον της πλατφόρµας, δηµιουργήθηκαν ηλεκτρονικά µαθήµατα όπου ο κάθε χρήστης µπορεί οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας να συνδεθεί και να λάβει την εκπαίδευση που επιθυµεί. Κάθε νέο σύστηµα, manual και εκπαιδευτικό σύστηµα της εταιρείας, µε την ολοκλήρωση του, µετατρέπεται σε ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό σύστηµα και εµπλουτίζει την πλατφόρµα. Για την καλύτερη και γρηγορότερη χρήση της, η εταιρεία επικοινωνεί στο internet µε ασύρµατη σύνδεση µε την Forthnet στα 2 MBIT. 3. Άξονας Α.3. (Ήχος και Ράδιο µε γυµναστήρια). Στόχος των σχετικών επενδύσεων είναι η εντατικοποίηση της οµογενοποίησης του δικτύου των γυµναστηρίων της Εταιρίας, µέσω της µετάδοσης ενιαίου µουσικού προγράµµατος σε όποιο σηµείο και αν βρίσκονται. Σύµφωνα µε τον αρχικό προγραµµατισµό, η Εταιρία επρόκειτο να διαθέσει κεφάλαια ύψους 390,61 χιλ. ευρώ από ίδια κεφάλαια ενώ τελικά διέθεσε 211,59 χιλ. ευρώ. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η Εταιρία επέλεξε εναλλακτικό τρόπο µετάδοσης του ραδιοφωνικού σήµατος µέσω του internet portal Being Best το οποίο αναπτύχθηκε (άξονας Α1). 4. Άξονας Β.1. Η Εταιρία έχει από το 2001 προχωρήσει στην ενοικίαση και αξιοποίηση των απαραίτητων γραφειακών χώρων. Συγκεκριµένα µέχρι τις αρχές του 2003 η εταιρεία εξόπλισε την νέα της κτιριακή εγκατάσταση µε εξοπλισµό γραφείων, σύγχρονα συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών και συνδέοντας το κτίριο ασύρµατα µε τις άλλες δύο εγκαταστάσεις. 5. Άξονας Γ.1. Ανάπτυξη δικτύου γυµναστηρίων σε κύρια σηµεία του δικτύου. Η Εταιρία έχει από το β εξάµηνο του 2002 διαθέσει ποσό ύψους 1.496,70 χιλ. ευρώ για την ίδρυση της θυγατρικής εταιρίας «.Ζ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΤΥΩΝ FRANCHISE» η οποία ήδη λειτουργεί 4 ιδιόκτητα γυµναστήρια σε κεντρικά σηµεία στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ παράλληλα ελέγχει 2 ακόµα γυµναστήρια στην Θεσσαλονίκη. 6. Άξονας Γ.2. (Επένδυση για Marketing). Η Εταιρία όπως είχε αναφερθεί και στην αντίστοιχη έκθεση , είχε προβλέψει την εντατικοποίηση αλλά και ολοκλήρωση των επενδύσεων για marketing στο νέο προϊόν Being Best, µέχρι την Οι επενδύσεις για marketing που προβλέπονται από το επενδυτικό σχέδιο της Εταιρίας ολοκληρώθηκαν στο σύνολό τους µέχρι την και τελικά η εταιρεία διέθεσε κεφάλαια ύψους 6.223,86 χιλ. ευρώ έναντι 5.946,89 χιλ. ευρώ που αρχικά είχε προβλεφθεί. Γ. Άξονας. (Επέκταση στο εξωτερικό). Όσον αφορά την επέκταση στο εξωτερικό, η Εταιρία είχε αρχικώς προγραµµατίσει τη διάθεση ιδίων κεφαλαίων ύψους 774,76 χιλ. ευρώ ενώ τελικά διέθεσε κεφάλαια ύψους 986,09 χιλ. ευρώ, λόγω της επιτάχυνσης των διαδικασιών επέκτασης των εργασιών της σε περισσότερες από µία χώρες. 6

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών Κεντρικά : Υποκ/µα : Λεωφ. Κηφισίας 180, Χαλάνδρι 152 31 Τηλ : 210-67.26.200 Fax : 210-67.29.480 Αποστ. Παύλου 31, Θεσσαλονίκη 546 34 Τηλ: 231-0 20.60.20 Fax: 231-0 20.60.30 Προς ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥ Α Α.Ε. ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΙΛΥ Α Α.Ε. ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΝΕΧΑ ΙΛΥ Α Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την Πληρέστερη Ενηµέρωση του Επενδυτικού Κοινού αναφορικά µε την Συγχώνευση δι Απορροφήσεως από την ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ της κατά 100 % θυγατρικής της DIOSCOURIDES ΑΕ, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.3.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

ΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. EΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΠΩΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 23/06/2005 Το Αναθεωρηµένο Επενδυτικό Σχέδιο συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.

ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Aριθ. No.02.12.02/345 b Balli Chemicals ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΦΜ 094518821 ΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΜΑΕ 38455/06/Β/97/13 Ε

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2003 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 6 ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 7Γ/182/25.1.2000,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο 2002 Μάιος 2003

Ετήσιο ελτίο 2002 Μάιος 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. Ετήσιο ελτίο 2002 Μάιος 2003 τηλεφωνία computers ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ είδη γραφείου home cinema INTERNET BUSINESS TO BUSINESS δώρα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ SERVICE ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS

Διαβάστε περισσότερα

Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο.5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ.

Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο.5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο.5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι σύνταξης του Ετήσιου Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ. Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών : 34194/06/Β/95/14

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο & Aπολογισµός 2003

Ετήσιο ελτίο & Aπολογισµός 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. Ετήσιο ελτίο & Aπολογισµός 2003 Μ ά ϊ ο ς 2 0 0 4 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. Ετήσιο ελτίο & Aπολογισµός 2003 ΕΝΟΤΗΤΑ Α Στοιχεία Απολογισµού 1. Μήνυµα Προέδρου 6 2. Θέµατα Ηµερήσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Χ. ΜΑΡΙΓΚΟΥ Η

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Χ. ΜΑΡΙΓΚΟΥ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ανάθεση έργου σε τρίτους (Outsourcing): Έννοια Περιεχόµενο-Ρόλος- Εφαρµογές και Τάσεις στο χώρο του

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E.... 3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2000-2002... 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 (ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ () ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Διπλωματική εργασία με θέμα: Αρχικές Δημόσιες Εγγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής. Κεφαλαιαγοράς,

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής. Κεφαλαιαγοράς, ALPHA BANK Α.Μ.Α.Ε. 6066/06/Β/86/05 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 1/319/9.12.2004) Αθήναι, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Με την παρούσα έκθεση διαχειρίσεως επισυνάπτουµε πλήρη ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων όπως αυτές έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα.π.χ.π. και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2006 31.12.2006... 52

01.01.2006 31.12.2006... 52 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2007 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η OTEplus Σήµερα. ιοικητικό Συµβούλιο. Η Αγορά Υπηρεσιών Συµβούλων. ραστηριότητες του έτους στην Ελλάδα. ραστηριότητες του έτους στο Εξωτερικό

Η OTEplus Σήµερα. ιοικητικό Συµβούλιο. Η Αγορά Υπηρεσιών Συµβούλων. ραστηριότητες του έτους στην Ελλάδα. ραστηριότητες του έτους στο Εξωτερικό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η OTEplus Σήµερα ιοικητικό Συµβούλιο Η Αγορά Υπηρεσιών Συµβούλων ραστηριότητες του έτους στην Ελλάδα ραστηριότητες του έτους στο Εξωτερικό Οργάνωση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ανάλυση Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

UNIBRAIN A.E. Ετήσιο ελτίο 2004. unibrain Α.Ε.

UNIBRAIN A.E. Ετήσιο ελτίο 2004. unibrain Α.Ε. unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2008 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα