ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «PROFILE A.E.B.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «PROFILE A.E.B."

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της παρούσας έκθεσης (εφεξής η «Έκθεση») είναι η παρουσίαση της άποψης της Alpha Finance ως Κυρίου Αναδόχου επί της πορείας υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου, που περιλαµβάνετο στην αίτηση εισαγωγής των µετοχών της εταιρίας «PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», (εφεξής η «Εταιρία» ή «PROFILE») στη Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά (εφεξής η «ΝΕΧΑ») του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «ΧΑ»). Εκ της αναφοράς στο Ενηµερωτικό ελτίο και το Επενδυτικό Σχέδιο περιλαµβάνουµε στην Έκθεση τα κείµενα αυτά τα οποία καλούνται να συµβουλευθούν οι αναγνώστες. Επίσης, οι αναγνώστες καλούνται να συµβουλευτούν τις εξαµηνιαίες εκθέσεις της Εταιρίας, επί της εξέλιξης υλοποίησης του Επενδυτικού της Σχεδίου κατά το Α και Β εξάµηνο του 2004, οι οποίες υποβλήθηκαν στο Χ.Α. στις 31/08/2004 και 25/02/2005, αντίστοιχα. Η παρούσα έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 6, παρ. Γ.2. της υπ αριθµ. 7Γ/182/ απόφασης του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προκειµένου αυτή να δηµοσιευθεί στο Ετήσιο ελτίο για τη χρήση 2004 της εταιρίας PROFILE. Σηµειώνεται ότι, η παρούσα έκθεση είναι η δεύτερη που συντάσσει ο Κύριος Ανάδοχος για την εταιρία PROFILE, σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2004 τα εταιρικά και ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα της PROFILE παρουσίασαν αποκλίσεις σε σχέση µε τα προβλεπόµενα στο Επενδυτικό Σχέδιο, τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας. Πιο συγκεκριµένα, η Εταιρία πραγµατοποίησε κύκλο εργασιών 6.663,72 χιλ. και κέρδη προ φόρων 707,36 χιλ. έναντι προβλέψεων 5.800,00 χιλ. και 1.752,00 χιλ. αντίστοιχα, παρουσιάζοντας θετική απόκλιση όσον αφορά τον κύκλο εργασιών της τάξεως του 14,89% και αρνητική απόκλιση στα κέρδη προ φόρων της τάξεως του 59,62% αντίστοιχα. Σε ενοποιηµένη βάση, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 9.268,91 χιλ. και τα κέρδη προ φόρων σε 613,80 χιλ., έναντι προβλέψεων ,00 χιλ. και 2.170,00 χιλ. αντίστοιχα, παρουσιάζοντας σηµαντικές ποσοστιαίες αποκλίσεις της τάξεως του 16,65% και 71,71% αντίστοιχα. Μελετήσαµε τις οικονοµικές καταστάσεις και συζητήσαµε µε τη ιοίκηση της Εταιρίας τις εξελίξεις και τις αιτίες των αποκλίσεων από τα προβλεπόµενα αποτελέσµατα και τις επενδύσεις του Επενδυτικού Σχεδίου. Τα συµπεράσµατά µας αποτυπώνονται στην παρούσα έκθεση. Κατά την διάρκεια του 2004 η Εταιρία συνέχισε την εκτέλεση του Επενδυτικού της Σχεδίου που περιέλαβε στο Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή της στην ΝΕΧΑ. Σηµαντική εξέλιξη αποτέλεσε η µερική τροποποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου της Εταιρίας (απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 26/05/2004). Σηµειώνεται επίσης ότι, το αρχικό χρονοδιάγραµµα επενδύσεων που είχε παρατεθεί στο Ενηµερωτικό ελτίο της Εταιρίας και στο Ε.. είχε βασιστεί στην υπόθεση ότι η εισαγωγή της Εταιρίας στη ΝΕΧΑ θα είχε ολοκληρωθεί στις αρχές του 2 ου εξαµήνου του Η Εταιρία υποχρεώθηκε εκ των πραγµάτων να τροποποιήσει στις 5/4/2005 Σελ. 1 από 13

2 24/10/2003, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του προγράµµατος επενδύσεων της, λόγω της καθυστέρησης της εισαγωγής της Εταιρίας, η οποία τελικά ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του Οι τροποποιήσεις αυτές, όπως αναλύονται πιο κάτω ήταν αποτέλεσµα της επανεκτίµησης των καταστάσεων από την ίδια την Εταιρία, όπως αυτές εξελίσσονταν µέσα στο χρόνο, µε στόχο την προληπτική διαχείριση του συνολικού επιχειρηµατικού και επενδυτικού κινδύνου. Επιπλέον, σηµαντικές εξελίξεις µέσα στη χρήση 2004 αποτέλεσαν, η συγχώνευση µε απορρόφηση των κατά 100% θυγατρικών BECOM A.E. και ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε. από την εταιρία PROFILE µε τις από 21/07/2004 αποφάσεις των ιοικητικών Συµβουλίων όλων των εταιριών σύµφωνα µε τον ν.2166/93 και ν.2190/20, καθώς επίσης και η εξαγορά του 70% των µετοχών της εταιρίας GLOBAL SOFT A.E. Αν και το ευρύτερο µακροοικονοµικό περιβάλλον ήταν δυσµενές και το 2004, η Εταιρία κατάφερε να ξεπεράσει τους στόχους της ιδιαίτερα αυτόν του κύκλου εργασιών, ο οποίος διαµορφώθηκε σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά που προβλέπονταν στο Επενδυτικό Σχέδιο. Ωστόσο θα πρέπει να επισηµανθεί εδώ ότι ο κύκλος εργασιών της PROFILE στη χρήση 2004 επηρεάστηκε σηµαντικά, ιδιαίτερα στο β εξάµηνο, και από την συµµετοχή των πωλήσεων των δύο θυγατρικών εταιριών, οι οποίες συγχωνεύθηκαν µε απορρόφηση στις 30/06/2004. Αντίθετα τα κέρδη προ φόρων υστέρησαν σηµαντικά στη χρήση 2004, σε σχέση µε αυτά που προβλέπονταν στο Επενδυτικό Σχέδιο. Το προσωπικό της Εταιρίας µετά τη συγχώνευση των θυγατρικών εταιριών αυξήθηκε σε 74 (µέσος όρος) εργαζοµένους από 49 (µέσος όρος) στη χρήση Σε επίπεδο Οµίλου, το σύνολο του προσωπικού ανήλθε σε 93 (µέσος όρος) άτοµα τη χρήση 2004, από 89 (µέσος όρος) άτοµα, τη χρήση Η PROFILE αντιµετωπίζει σηµαντικές προκλήσεις όσον αφορά την εκτέλεση του επενδυτικού της σχεδίου και την επίτευξη των οικονοµικών αποτελεσµάτων που προσδοκούσε κατά την εισαγωγή της στη ΝΕΧΑ. Θα απαιτηθούν έντονες και συνεχείς προσπάθειες από την διοίκησή της ώστε οι ήδη αναληφθείσες επιχειρηµατικές δράσεις όπως και αυτές που θα δροµολογήσει στο µέλλον να αποδώσουν τα αναµενόµενα στο επενδυτικό σχέδιο αποτελέσµατα. 5/4/2005 Σελ. 2 από 13

3 Η ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2004 Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα της Εταιρίας, όπως αυτά προβλέπονταν στο Ε.Σ. για τη χρήση 2004, σε σχέση µε τα πραγµατοποιηθέντα αποτελέσµατα της χρήσης: Στοιχεία Αποτελεσµάτων Χρήσεως 2004 PROFILE A.E. (ποσά σε χιλ. ) 2004 (ΕΣ) 2004 (Υ) Απόκλιση % Απόκλιση (Υ) / (ΕΣ) Κύκλος Εργασιών ,9% Κόστος Πωλήσεων (1) ,1% Μικτό Κέρδος (1) ,1% (%) Πωλήσεων 73,1% 49,6% Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης ,9% Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων (1) ,9% Λειτουργικό Αποτέλεσµα ,8% (%) Πωλήσεων 51,3% 33,1% Σύνολο Εκτάκτων Αποτελεσµάτων Κέρδη προ Φόρων και Τόκων ,5% (%) Πωλήσεων 51,3% 33,7% Σύνολο Χρηµατοοικονοµικών Κέρδη προ Φόρων & Αποσβέσεων ,5% (%) Πωλήσεων 54,3% 32,3% Αποσβέσεις ,7% Κέρδη Προ Φόρων ,6% (%) Πωλήσεων 30,2% 10,6% Καθαρά Κέρδη µετά Φόρων & Αµοιβών.Σ ,8% (%) Πωλήσεων 21,7% 6,1% (1) Προ Αποσβέσεων (ΕΣ) Εκτίµηση διατυπωθείσα στο Ε (Υ) Πραγµατοποιηθέντα αποτελέσµατα τη χρήση 2004 Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι, στα αποτελέσµατα του 12µήνου του 2004 περιλαµβάνονται και οι πωλήσεις του 2 ου εξαµήνου των θυγατρικών εταιριών BECOM A.E. και ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε. οι οποίες συγχωνεύθηκαν µε τη µητρική PROFILE µε ισολογισµό µετασχηµατισµού 30/06/2004. Ως εκ τούτου τα αποτελέσµατα του ανωτέρω πίνακα εν µέρει δεν είναι συγκρίσιµα µεταξύ τους, καθώς η εταιρία PROFILE µέσα στη χρήση 2004 προχώρησε στην κίνηση αυτή, χωρίς αυτό να έχει προβλεφθεί και αποτυπωθεί στα αποτελέσµατα όπως αυτά εµφανίζονται στο Ενηµερωτικό ελτίο κατάθεσης στο Χ.Α. στα τέλη της χρήσης Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προχωρούµε στην ανάλυση των επιµέρους λογαριασµών αποτελεσµάτων χρήσης 2004 και τα συγκρίνουµε µε τους αντίστοιχους προβλεπόµενους λογαριασµούς αποτελεσµάτων, όπως αυτά εµφανίζονται στο Ε.. κατάθεσης στο Χ.Α. αλλά και στο Ε.Σ., γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι είναι εν µέρει µη συγκρίσιµα. Πωλήσεις Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας διαµορφώθηκε στη χρήση 2004 στο ποσό των 6.663,72 χιλ. έναντι προβλέψεων στο Ε.Σ. ποσού 5.800,00 χιλ., παρουσιάζοντας θετική απόκλιση της τάξεως του 14,89%. Στο πραγµατοποιηθέν κύκλο εργασιών της χρήσης 2004 περιλαµβάνονται και οι πωλήσεις του 2 ου εξαµήνου των θυγατρικών BECOM και ΑΝΑΛΥΣΙΣ. 5/4/2005 Σελ. 3 από 13

4 Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την ανάλυση των πωλήσεων και κόστους πωληθέντων ανά κατηγορία προϊόντων, καθώς επίσης και τις αποκλίσεις από τις προβλέψεις: ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2004 (ποσά σε χιλ. ) Α/Α Οµάδα Προϊόντων Πωλήσεις Κόστος 1 2 Επιχειρησιακά Ολοκληρωµένα Συστήµατα ON LINE Συστήµατα Ανάλυσης & Μεταγωγής εδοµένων Πρόβλεψη Πραγµατοποιηθέντα Απόκλιση Μικτό Κέρδος % Πωλήσεις Κόστος Μικτό Κέρδος % Πωλήσεις Κόστος ,0% ,0% ,0% ,6% Εµπορεύµατα (προϊόντα τρίτων) ,1% ,7% Υπηρεσίες Έργα ,1% ,5% Σύνολο ,1% ,6% Άλλα Έσοδα Εκµεταλλεύσεως ,0% ,0% -90 Γενικό Σύνολο ,0% ,0% Σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα η ανάλυση των πωλήσεων 2004 δείχνει ότι η Εταιρία στους κύριους τοµείς παρουσίασε ορισµένες αποκλίσεις σε σχέση µε τα αναµενόµενα στο Επενδυτικό Σχέδιο. Ειδικότερα: Οι πωλήσεις της κατηγορίας «Επιχειρησιακά Ολοκληρωµένα Συστήµατα» τη χρήση 2004 ανήλθαν σε 877 χιλ. παρουσιάζοντας µείωση κατά 45,2% σε σχέση µε την εκτίµηση του Ε.Σ. που ήταν χιλ. Επίσης παρουσιάζουν µείωση κατά 11,8% σε σχέση µε τη χρήση 2003 που ήταν 994 χιλ. Το κόστος πωληθέντων στη συγκεκριµένη κατηγορία ανήλθε σε 368 χιλ., και έτσι το µικτό κέρδος των Επιχειρησιακών Ολοκληρωµένων Συστηµάτων ανήλθε σε 58,0% επί των πωλήσεων, από 73,0% που είχε εκτιµηθεί στο Ε.Σ. Η ανωτέρω σηµαντική απόκλιση των πωλήσεων οφείλεται στο γεγονός ότι υπήρξε χρονική υστέρηση στην λήψη των αποφάσεων για την έναρξη συγκεκριµένων έργων µε αφορµή τις εκλογές του Μαρτίου και τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Οι πωλήσεις της κατηγορίας «Συστήµατα Ανάλυσης & Μεταγωγής εδοµένων» τη χρήση 2004 ανήλθαν σε 342 χιλ., έναντι των προβλέψεων στο Ε.Σ. που ήταν 600 χιλ. Επίσης παρουσιάζουν µείωση κατά 19,3% σε σχέση µε τη χρήση 2003 που διαµορφώθηκαν σε 424 χιλ. Το κόστος πωληθέντων στη συγκεκριµένη κατηγορία ανήλθε σε 80 χιλ., και έτσι το µικτό κέρδος των Συστηµάτων Ανάλυσης και Μεταγωγής εδοµένων ανήλθε σε 76,6% επί των πωλήσεων, από 73,0% που είχε εκτιµηθεί στο Ε.Σ. Η εν λόγω κατηγορία πωλήσεων, σε απόλυτα µεγέθη παρουσίασε σηµαντική υστέρηση σε σχέση µε τα προβλεπόµενα στο Ε.Σ. της τάξεως των 258 χιλ. Αντίθετα το µικτό περιθώριο κέρδους διαµορφώθηκε σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά που είχε θέσει το Ε.Σ., ήτοι 76,6% έναντι 73,0% του Ε.Σ. Η υστέρηση των πωλήσεων στην κατηγορία αυτή οφείλεται στους ίδιους λόγους που επισηµαίνονται και στην κατηγορία (1). Οι πωλήσεις της κατηγορίας «Εµπορεύµατα Τρίτων» τη χρήση 2004 ανήλθαν σε χιλ. παρουσιάζοντας σηµαντική αύξηση σε σχέση µε την εκτίµηση του Ε.Σ. που ήταν χιλ. παρουσιάζοντας µία απόκλιση της τάξεως των χιλ. Επίσης οι πωλήσεις της κατηγορίας αυτής παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση σε σχέση µε τις πραγµατοποιηθείσες πωλήσεις της χρήσης 2003 οι οποίες ανήλθαν µόλις στα 30 χιλ. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην συµµετοχή της θυγατρικής εταιρίας ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε., στα αποτελέσµατα της µητρικής PROFILE το Το κόστος πωληθέντων ανήλθε σε χιλ., και έτσι το µικτό κέρδος των 5/4/2005 Σελ. 4 από 13

5 Συστηµάτων Ανάλυσης και Μεταγωγής εδοµένων ανήλθε σε 11,7% επί των πωλήσεων, από 73,1% που είχε εκτιµηθεί στο Ε.Σ. παρουσιάζοντας σηµαντική υστέρηση. Οι πωλήσεις της κατηγορίας «Υπηρεσίες Έργα» τη χρήση 2004 ανήλθαν σε χιλ. παρουσιάζοντας σηµαντική αύξηση σε σχέση µε την εκτίµηση του Ε.Σ. που ήταν χιλ. Αντίθετα παρουσιάζουν µείωση κατά 10,8% σε σχέση µε τη χρήση 2003 που ήταν χιλ. Το κόστος πωληθέντων ανήλθε σε 814 χιλ., και έτσι το µικτό κέρδος της κατηγορίας αυτής ανήλθε σε 73,5% επί των πωλήσεων, από 73,1% που είχε εκτιµηθεί στο Ε.Σ. Όπως αναφέρθηκε στην κατηγορία των Επιχειρησιακών Ολοκληρωµένων Συστηµάτων, µερικά ολοκληρωµένα επιχειρησιακά συστήµατα που πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους συνοδεύτηκαν από µεγάλο όγκο παροχής υπηρεσιών customization, ενοποίησης και συνδεσµολογίας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των πελατών και καταχωρήθηκαν στην κατηγορία Παροχής Υπηρεσιών. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το Ε.Σ., το προβλεπόµενο σύνολο πωλήσεων των Επιχειρησιακών Ολοκληρωµένων Συστηµάτων και Παροχής Υπηρεσιών, ήτοι κατηγορία (1) και (4) ήταν χιλ. έναντι πραγµατοποιηθέντων χιλ. που οφείλεται στους προαναφερθέντες λόγους. Λειτουργικά έξοδα Όπως ήδη έχουµε αναφέρει οι µικτές αποδόσεις της εταιρίας για τη χρήση 2004 διαφέρουν σηµαντικά από αυτές του Ε.Σ. ιδιαίτερα στις κατηγορίες (1) «Επιχειρησιακά Ολοκληρωµένα Συστήµατα» και (3) «Εµπορεύµατα Τρίτων». Το κόστος πωληθέντων στην κατηγορία (2) ανήλθε το 2004 στο 42% της αξίας των πωλήσεων, µε το µικτό περιθώριο κέρδους να διαµορφώνεται στο 58%, έναντι προβλέψεων 27% και 73% αντίστοιχα στο Ε.Σ. Επίσης το κόστος πωληθέντων στην κατηγορία (3) ανήλθε το 2004 στο 88,3% της αξίας των πωλήσεων, µε το µικτό περιθώριο κέρδους να διαµορφώνεται µόλις στο 11,7%. Οι εκτιµήσεις στο Ε.Σ. προέβλεπαν ποσοστά 26,9% και 73,1% αντίστοιχα µε αποτέλεσµα οι αποκλίσεις στην κατηγορία αυτή να διαµορφώνουν σηµαντικά και το τελικό αποτέλεσµα. Σηµειώνουµε εδώ ότι, τα κόστη της Εταιρίας παρουσιάζονται αυξηµένα στη χρήση 2004 ιδιαίτερα στις δυο κατηγορίες που προαναφέραµε σε σχέση µε τα προβλεπόµενα του Ε.Σ. λόγω της εσωτερικής αναδιοργάνωσης που πραγµατοποίησε η Εταιρία, όπως η συγχώνευση των θυγατρικών καθώς και την εξαγορά της εταιρίας Global Soft A.E. Στις άλλες δύο κατηγορίες προϊόντων οι αποκλίσεις στο κόστος πωληθέντων και στο µικτό περιθώριο κέρδους είναι πολύ µικρές. Η διαµόρφωση του συνολικού µικτού περιθωρίου κέρδους στη χρήση 2004 στο 49,6% έναντι προβλέψεων στο Ε.Σ. στο 73,1% είχε ως αποτέλεσµα τα πραγµατοποιηθέντα αποτελέσµατα της χρήσης να επηρεαστούν σηµαντικά προς τα κάτω. Τα άλλα έσοδα εκµετάλλευσης στη χρήση 2004 διαµορφώθηκαν σε 80 χιλ. έναντι προβλέψεων στο Ε.Σ. 170 χιλ. παρουσιάζοντας υστέρηση της τάξεως του 53%. Η υστέρηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η εταιρία δεν προχώρησε στην ενοικίαση τόσο του ισογείου επί ιδιόκτητου κτιρίου στην Λεωφ. Συγγρού 199, όσο και του ακινήτου επί της οδού Πραξιτέλους 23, όπως αυτά είχαν προβλεφθεί στο Ε.. κατάθεσης στη ΝΕΧΑ. Η µη αξιοποίηση των ανωτέρω προκάλεσε σηµαντική υστέρηση εσόδων στον τοµέα αυτό. Η εταιρία στα πλαίσια του περιορισµού των λειτουργικών της δαπανών βελτίωσε την εικόνα των εξόδων διοίκησης, διάθεσης και ερευνών & ανάπτυξης το 2004 σε σχέση µε αυτά που είχε θέσει στο Ε.Σ. τόσο σε απόλυτα νούµερα όσο και ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών. Πιο συγκεκριµένα, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας διαµορφώθηκαν σε 449 χιλ. έναντι προβλεποµένων στο Ε.Σ. 498 χιλ. παρουσιάζοντας ποσοστιαία απόκλιση της τάξεως του 10%. Ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας διαµορφώθηκαν σε πιο ικανοποιητικά επίπεδα (6,7% επί του κύκλου εργασιών ) σε σχέση µε αυτά που είχαν προβλεφθεί 5/4/2005 Σελ. 5 από 13

6 στο Ε.Σ. (8,6% επί του κύκλου εργασιών). Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζεται και στους δύο άλλους λογαριασµούς των λειτουργικών εξόδων, ήτοι των εξόδων διάθεσης και των εξόδων ερευνών & ανάπτυξης. Τα έξοδα διάθεσης διαµορφώθηκαν στο 8,6% επί των πωλήσεων έναντι 11,7% των προβλέψεων του Ε.Σ. και τα έξοδα έρευνας & ανάπτυξης διαµορφώθηκαν στο 2,3% επί των πωλήσεων έναντι 4,4% των προβλέψεων του Ε.Σ. Το ποσοστό των εξόδων έρευνας & ανάπτυξης που βάρυναν τη χρήση ήταν µειωµένο λόγω της αυξηµένης δραστηριότητας σε επενδύσεις για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Το συνολικό αποτέλεσµα ήταν τα πραγµατοποιηθέντα λειτουργικά έξοδα (προ αποσβέσεων) να διαµορφωθούν το 2004 σε χιλ. σηµειώνοντας αύξηση της τάξεως του 16,5% έναντι του 2003, σε σχέση όµως µε τα προβλεπόµενα του Ε.Σ. παρουσίασαν µείωση της τάξεως του 17,9%. Σύµφωνα µε δήλωση της εταιρίας προτίθεται να διατηρήσει τα έξοδα ερευνών & ανάπτυξης αλλά και το σύνολο των λειτουργικών εξόδων σε χαµηλά επίπεδα κυρίως µε την ολοκλήρωση του προγράµµατος επενδύσεων έως την 31/12/2005. Ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να γίνει τόσο στα χρηµατοοικονοµικά έσοδα τα οποία ανήλθαν το 2004 σε 57 χιλ. έναντι προβλέψεων στο Ε.Σ. 180 χιλ. όσο και στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα τα οποία ανήλθαν σε 151 χιλ. έναντι προβλέψεων στο Ε.Σ. 10 χιλ. Οι σηµαντικές αυτές διαφορές οι οποίες συνετέλεσαν σε κάποιο βαθµό στην διαµόρφωση των αποτελεσµάτων χρήσης 2004, οφείλονται τόσο στην πορεία τω επιτοκίων καταθέσεων (έχουν σηµειώσει σηµαντική µείωση σε σχέση µε τα αντίστοιχα επιτόκια της περιόδου των προβλέψεων στο Ε..), όσο και στην αύξηση τα απαιτήσεων σε κεφάλαιο κίνησης και στο κόστος των εγγυητικών επιστολών (συµµετοχή σε διαγωνισµούς). Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω, τα κέρδη προ φόρων χρήσης διαµορφώθηκαν σε 707 χιλ. ή ποσοστό 10,6% επί των πωλήσεων, έναντι προβλέψεων στο Ε.Σ. ποσού χιλ. και ποσοστού 30,2%. Σε σχέση µε τα πραγµατοποιηθέντα αποτελέσµατα της χρήσης 2003, η εταιρία σηµείωσε µείωση της τάξεως του 57,0% σε απόλυτα µεγέθη, ενώ και το καθαρό περιθώριο κέρδους µειώθηκε από 33,7% το 2003 στο 30,2% το Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων (πριν από φόρους) διαµορφώθηκε στο 5,3% έναντι 13,0% της προηγούµενης χρήσης ως αποτέλεσµα της σηµαντικής µείωσης της κερδοφορίας στη χρήση /4/2005 Σελ. 6 από 13

7 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2004 Η Εταιρία στη χρήση 2004 προέβη στην σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνεται η κατά 100% θυγατρική της, Profile System & Software LTD, η κατά 70,00% θυγατρική της, Global Soft A.E. και η κατά 50,17% θυγατρική της Computer International Franchise ΕΠΕ. Εν γένει τα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα εξελίχθηκαν σηµαντικά χαµηλότερα από τα προβλεπόµενα στο Επενδυτικό Σχέδιο. Στο Ε.. κατάθεσης στη ΝΕΧΑ στη τέλη του 2003, οι ενοποιηµένες προβλέψεις αποτελεσµάτων για τη χρήση 2004 είχαν βασιστεί στην παραδοχή ότι τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα θα επηρεαστούν από τα αποτελέσµατα εκτός της µητρικής και των εταιριών BECOM A.E., ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε., PROFILE CYPRUS Ltd και COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE ΕΠΕ. Η PROFILE µέσα στη χρήση 2004 προχώρησε σε αναδιοργάνωση του Οµίλου της, µε συνέπεια οι εταιρίες BECOM A.E. και ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε. να συγχωνευθούν δι απορροφήσεως από τη µητρική, ενώ παράλληλα προχώρησε και στην εξαγορά του 70% της εταιρίας GLOBAL SOFT A.E. Ως εκ τούτου τα πραγµατοποιηθέντα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσης 2004, τα οποία αφορούν τις εταιρίες που παρουσιάζονται στον ανωτέρω πίνακα, σε σχέση µε τα προβλεπόµενα στο Ε.Σ. επίσης για τη χρήση 2004, είναι εν µέρει µη συγκρίσιµα. Στοιχεία Αποτελεσµάτων Χρήσεως 2004 Profile Group (ποσά σε χιλ. ) 2004 (ΕΣ) 2004 (Υ) Απόκλιση % Απόκλιση (Υ) / (ΕΣ) Κύκλος Εργασιών ,6% Κόστος Πωλήσεων (1) ,0% Μικτά Κέρδη Εκµετάλλευσης ,3% (%) Πωλήσεων 57,3% 47,2% Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων (1) ,6% Λειτουργικό Αποτέλεσµα ,3% (%) Πωλήσεων 34,3% 26,6% Σύνολο Εκτάκτων Αποτελεσµάτων ,8% Κέρδη προ Φόρων και Τόκων ,9% (%) Πωλήσεων 34,2% 26,7% Σύνολο Χρηµατοοικονοµικών ,8% Κέρδη προ Φόρων & Αποσβέσεων ,0% (%) Πωλήσεων 35,5% 25,6% Αποσβέσεις ,4% Κέρδη Προ Φόρων ,7% (%) Πωλήσεων 19,5% 6,6% (1) Προ αποσβέσεων (ΕΣ) Εκτίµηση διατυπωθείσα στο Ε (Υ) Πραγµατοποιηθέντα αποτελέσµατα τη χρήση Στα αποτελέσµατα αυτά έχουν συµπεριληφθεί και οι καταστάσεις αποτελεσµάτων από 01/01-30/06/2004 των εταιριών ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε. και BECOM A.E. οι οποίες απορροφήθηκαν από την µητρική (ισολογισµός Μετασχηµατισµού 30/06/2004). 5/4/2005 Σελ. 7 από 13

8 Εν γένει τα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα δεν εξελίχθηκαν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο επενδυτικό σχέδιο. Ειδικότερα οι πωλήσεις για τη χρήση 2004 ανήλθαν σε χιλ. και τα κέρδη προ φόρων σε 614 χιλ. έναντι προβλέψεων χιλ. και χιλ. αντίστοιχα, σηµειώνοντας αποκλίσεις της τάξεως του 16,6% και 71,7% αντίστοιχα. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πωλήσεις των θυγατρικών εταιριών για τη χρήση 2004 σε σχέση µε τις εκτιµήσεις του Ε.Σ.: ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (Ποσά σε χιλ. ) Πρόβλεψη Πωλήσεων 2004 βάση Ε.Σ. Πραγµατοποιηθεί σες Πωλήσεις 2004 Απόκλιση Απόκλιση (%) ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΑΕ ,0% BECOM ΑΕ ,9% COMP. INTER. FRANCH. ΕΠΕ ,0% PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE LTD ,0% GLOBAL SOFT A.E ΣΥΝΟΛΟ ,7% Ο κύκλος εργασιών της ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε. ανήλθε σε 793 χιλ. αλλά ουσιαστικά αφορά τις πωλήσεις του α εξαµήνου 2004, καθώς η εν λόγω εταιρία συγχωνεύτηκε µε απορρόφηση από την PROFILE µε ισολογισµό µετασχηµατισµού 30/06/2004. Ως εκ τούτου τα δύο οικονοµικά µεγέθη όπως αναφέρονται στον πίνακα δεν είναι συγκρίσιµα µεταξύ τους. Ο κύκλος εργασιών της BECOM A.E. ανήλθε σε 248 χιλ. αλλά ουσιαστικά αφορά τις πωλήσεις του α εξαµήνου 2004, καθώς και η εταιρία αυτή συγχωνεύτηκε µε απορρόφηση από την PROFILE, µε ισολογισµό µετασχηµατισµού 30/06/2004. Ως εκ τούτου τα δύο οικονοµικά µεγέθη όπως αναφέρονται στον πίνακα δεν είναι συγκρίσιµα µεταξύ τους. Ο κύκλος εργασιών της COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE ΕΠΕ ανήλθε σε 289 χιλ. παρουσιάζοντας µείωση της τάξεως του 51% σε σχέση µε τις προβλέψεις του Ε.Σ. Η µείωση αυτή οφείλεται στην τροποποίηση της σχέσης της εταιρίας µε τον φορέα διοργάνωσης της πιστοποίησης MOUS και τον περιορισµό της δραστηριότητας των δικαιοπαρόχων (franchisees). Ο κύκλος εργασιών της κυπριακής PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE LTD. ανήλθε σε 91 χιλ. παρουσιάζοντας µείωση της τάξεως του 30% σε σχέση µε τις προβλέψεις του Ε.Σ. Η µείωση αυτή οφείλεται στην περιορισµένη ζήτηση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες στην τοπική αγορά µε αποτέλεσµα το σύνολο του κύκλου εργασιών της θυγατρικής να προέρχεται από συµβόλαια και υπηρεσίες συντήρησης. Τέλος, ο κύκλος εργασιών της νεοαποκτηθείσας µέσα στη χρήση 2004 εταιρίας GLOBAL SOFT A.E. ανήλθε σε χιλ. στη χρήση Η εταιρία κλείνει διαχειριστική χρήση στις 30/06 κάθε έτους αλλά για λόγους ενοποίησης συντάχθηκε (εξωλογιστικά) ισολογισµός και αποτελέσµατα χρήσης για την περίοδο 1/1-31/12/ /4/2005 Σελ. 8 από 13

9 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Αναφερόµαστε στον πίνακα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων, όπως αυτός περιλαµβάνεται στο Ετήσιο ελτίο για τη χρήση 2004 (βλ. Παράρτηµα Ετήσιου ελτίου), καθώς επίσης και στο µερικώς τροποποιηµένο συνολικό Επενδυτικό Σχέδιο της Εταιρίας όπως εµφανίζεται στις εξαµηνιαίες εκθέσεις της Εταιρίας, επί της εξέλιξης υλοποίησης του Επενδυτικού της Σχεδίου κατά το Α και Β εξάµηνο 2004, οι οποίες υποβλήθηκαν στο Χ.Α. στις 31/08/2004 και 25/02/2005, αντίστοιχα. Το αρχικό χρονοδιάγραµµα επενδύσεων που είχε παρατεθεί στο Ενηµερωτικό ελτίο της Εταιρίας και στο Επενδυτικό Σχέδιο, είχε βασιστεί στην υπόθεση ότι η εισαγωγή της Εταιρίας στη ΝΕΧΑ θα είχε ολοκληρωθεί στις αρχές του 2 ου Εξαµήνου Το τριετές επενδυτικό πρόγραµµα σύµφωνα µε το Ενηµερωτικό ελτίο ήταν συνολικού ύψους ,00 χιλ. εκ του οποίου ποσό 6.100,00 χιλ. θα χρηµατοδοτείτο από τα αντληθέντα κεφάλαια και το υπόλοιπο χιλ. από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας. Η Εταιρία στις 24/10/2003 προέβη σε τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του προγράµµατος επενδύσεων της, λόγω της καθυστέρησης της εισαγωγής της Εταιρίας και του χαµηλότερου ποσού αντληθέντων κεφαλαίων από τη ΝΕΧΑ. Η εισαγωγή της Εταιρίας ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2003 και αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους 5.018,37 χιλ. µείον έξοδα 340,69 χιλ., ήτοι καθαρό ποσό 4.677,77 χιλ. Επιπλέον, η Εταιρία µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων στις 26/05/2004 προχώρησε στην τροποποίηση του επενδυτικού της προγράµµατος όσον αφορά τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων της µε ίδια κεφάλαια. Σύµφωνα µε την απόφαση αυτή το συνολικό ποσό που πρόκειται να διαθέσει η Εταιρία µε δικά της κεφάλαια για την υλοποίηση που επενδυτικού της προγράµµατος την τριετία , θα ανέλθει στο ποσό των 5.770,73 χιλ. έναντι ποσού 5.050,00 χιλ. του Ε.Σ. Μέχρι και την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η Εταιρία είχε διαθέσει συνολικά το ποσό των 2.386,40 χιλ., έως τις 31/12/2004 είχε διαθέσει το ποσό των 2.815,26 χιλ. ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους 2.955,47 χιλ. σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα θα διατεθεί έως στις 31/12/2005. Η εν λόγω τροποποιήσεις, καθώς και οι πραγµατοποιηθείσες επενδύσεις για τη χρήση 2004 παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: Προορισµός Κεφαλαίων 2004 (ποσά σε χιλ. ) Αντληθέντα Κεφάλαια Βάση ΕΣ Τροπ/ση 24/10/03 Ίδια Κεφάλαια Βάση ΕΣ Τροπ/ση 26/5/04 Πραγµατοποιηθείσες Επενδύσεις Αντληθέντα Ίδια Σύνολο Ίδια Κεφάλαια 1. Οργάνωση και ανανέωση Τεχνικού Εξοπλισµού 365,00 320,00 0,00 0,00 55,00 0,00 55,00-266,00-83,1% 0,00 0,0% 2. Επέκταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων 180,00 195, ,00 293,00 109,00 293,00 402,00-86,00-43,9% 0,00 0,0% 3. Εξέλιξη & Επέκταση Υπάρχοντος Λογισµικού 565,00 485,00 30,00 304,00 553,00 305,00 859,00 68,00 14,0% 2,00 0,6% 4. Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων 835,00 705,00 0,00 256,00 794,00 262, ,00 89,00 12,6% 5,00 2,0% 5. Κεφαλαιακή Ενίσχυση Θυγατρικών 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00% 0,00 0,0% 6. Στρατηγικές Συνεργασίες 95,00 75,00 20,00 21,00 77,00 21,00 97,00 2,00 2,3% 0,00 1,0% 7. Νέες Αγορές Πληροφορικής & Έργα ηµοσίου 120,00 110,00 400,00 400,00 117,00 137,00 254,00 7,00 6,3% -263,00-65,7% 8. Επέκταση ραστηριοτήτων σε χώρες του Εξωτερικού 410,00 260,00 0,00 0,00 264,00 0,00 264,00 4,00 1,6% 0,00 0,0% ΣΥΝΟΛΟ 2.570, , , , , , ,00-182,00-8,4% -256,00-18,6% Αντληθέντα Κεφάλαια Από- Απόκλιση Κλιση (%) Απόκλιση Απόκλιση (%) 5/4/2005 Σελ. 9 από 13

10 Κατά το έτος 2004, η υλοποίηση των περισσοτέρων επενδύσεων που προβλέπονται στο µερικώς τροποποιηµένο Επενδυτικό Σχέδιο όπως αυτό διαµορφώθηκε µε τις αποφάσεις στις 24/10/2003 και 26/05/2004, πραγµατοποιήθηκε στο σύνολο της, µε µικρή όµως υστέρηση. Συνολικά, κατά το 2004 απορροφήθηκαν 3.086,00 χιλ. έναντι προβλέψεων 3.524,00 χιλ. παρουσιάζοντας υστέρηση ύψους 438,00 χιλ. ή σε ποσοστό 12,4%. Η υστέρηση αυτή παρατηρείται µόνο σε δύο επιµέρους κατηγορίες επενδύσεων και πιο συγκεκριµένα στην κατηγορία (1) «Οργάνωση και Ανανέωση Τεχνικού Εξοπλισµού» και στην κατηγορία (2) «Επέκταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων» όπου διατέθηκαν ποσά 54,00 χιλ. και 402,00 χιλ. αντίστοιχα, έναντι των προβλεποµένων στο Ε.Σ. ποσών ύψους 320,00 χιλ. και 488,00 χιλ. αντίστοιχα. Από τις συζητήσεις µας µε τη διοίκηση της Εταιρίας, λαµβάνοντας υπόψη και τις εκθέσεις εξέλιξης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου της PROFILE A.E. κατά το Α & Β εξάµηνο του 2004, προέκυψαν τα εξής: Στην κατηγορία 1. «Οργάνωση και Ανανέωση Τεχνικού Εξοπλισµού» η απορρόφηση των κεφαλαίων το 2004 ανήλθε στο ποσό των 55,00 χιλ. έναντι των προβλεποµένων στο µερικώς τροποποιηµένο Ε.Σ. ποσού των 320,00 χιλ., παρουσιάζοντας δηλαδή µία σηµαντική υστέρηση της τάξεως των 266,00 χιλ. (-83,1%). Η υστέρηση που παρατηρείται στις επενδύσεις της κατηγορίας αυτής και κατά συνέπεια η χρονική µετάθεση της υλοποίησης τους στη χρήση 2005, οφείλεται στο γεγονός ότι η Εταιρία ακολουθεί πολιτική συντηρητικής ανανέωσης του εξοπλισµού της ανάλογα µε τις ανάγκες και την ολοκλήρωση της οργάνωσης µε τον οικονοµικότερο δυνατό τρόπο. Όπως για παράδειγµα η ολοκλήρωση της διαµόρφωσης του 6 ου ορόφου επί της Λ. Συγγρού 199 πραγµατοποιήθηκε µε ουσιαστικά µικρότερο κόστος από το αρχικά (προ τριετίας) προϋπολογισθέν. Οι συγκεκριµένες επενδύσεις θα ολοκληρωθούν µε τα ίδια κεφάλαια µέσα στη χρήση 2005 και δεν προβλέπεται κανένας επηρεασµός του µελλοντικού κύκλου εργασιών από τη διαχείριση των µεγεθών αυτών. Σύµφωνα µε τα προβλεθέντα στο αρχικό Ε.Σ. αλλά και το µερικώς τροποποιηµένο Ε.Σ. της 26/05/2004, τα ανωτέρω ποσά διατέθηκαν στη χρήση 2004 εξ ολοκλήρου από τα αντληθέντα κεφάλαια της Εταιρίας. Στην κατηγορία 2. «Επέκταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων» η απορρόφηση των κεφαλαίων το 2004 ανήλθε στο ποσό των 402,00 χιλ. έναντι των προβλεποµένων στο µερικώς τροποποιηµένο Ε.Σ., ποσό 488,00 χιλ., παρουσιάζοντας δηλαδή υστέρηση της τάξεως των 86,00 χιλ. (- 43,9%). Από το συνολικό ποσό που διετέθη στη χρήση 2004 στην κατηγορία αυτή, ποσό 109,00 χιλ. προήλθε από τα αντληθέντα κεφάλαια και το υπόλοιπο 293,00 χιλ. από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας. Θα πρέπει να τονισθεί εδώ ότι, σύµφωνα µε το αρχικό Ε.Σ. της Εταιρίας όπως αυτό αναλύεται στο Ε.., είχε προβλεφθεί αποπληρωµή δανείου συνολικού ύψους χιλ. ( χιλ. για τη χρήση 2004) που χρησιµοποιήθηκε για την αγορά κτιρίου επί της Λ. Συγγρού 199, µε κεφάλαια που θα προέρχονταν από τα ίδια διαθέσιµα της Εταιρίας. Η αναχρηµατοδότηση του εν λόγω δανείου (µακροπρόθεσµο δάνειο από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias) µε ευνοικότερους όρους µε δυνατότητα αποπληρωµής του και πέραν της χρήσης 2005, είχε ως αποτέλεσµα την ποσοτική διαφοροποίηση του σχετικού κονδυλίου, όπως διαφαίνεται και από την απόφαση της Τ.Γ.Σ. των µετόχων στις 26/05/2004. Στην κατηγορία 3. «Εξέλιξη και Επέκταση του Υπάρχοντος Λογισµικού» το σύνολο των κονδυλίων που διατέθηκαν το 2004 ανήλθαν σε 859,00 χιλ. έναντι προβλέψεων 789,00 χιλ. Από το σύνολο της επένδυσης, ποσό 553 χιλ. προήλθε από τα αντληθέντα κεφάλαια. Το ποσό που διετέθη είναι σύµφωνο µε το χρονοδιάγραµµα επενδύσεων, όπως αναθεωρήθηκε στις 24/10/2003 από το.σ. της Εταιρίας και µάλιστα αυξηµένο κατά το ποσό των 68,00 χιλ. που προήλθε από τις κατηγορίες 1. και 2. Το υπόλοιπο ποσό ύψους 305,00 χιλ., προήλθε από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας και δεν παρουσιάζει αποκλίσεις από το αντίστοιχο ποσό που είχε 5/4/2005 Σελ. 10 από 13

11 προβλεφθεί στο τροποποιηµένο επενδυτικό σχέδιο µε βάση την σχετική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 26/05/2004. Στην κατηγορία 4. «Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων» το σύνολο των κονδυλίων που διατέθηκαν το 2004 ανήλθαν σε χιλ., έναντι προβλέψεων 961 χιλ. Από το σύνολο της επένδυσης, ποσό 794 χιλ. προήλθε από τα αντληθέντα κεφάλαια της εισαγωγής της Εταιρίας στη ΝΕΧΑ. Το ανωτέρω ποσό είναι σύµφωνο µε το χρονοδιάγραµµα επενδύσεων, όπως αναθεωρήθηκε στις 24/10/2003 από το.σ. της Εταιρίας και µάλιστα αυξηµένο κατά το ποσό των 89,00 χιλ., που προήλθε από τις κατηγορίες 1. και 2. Το υπόλοιπο ποσό ύψους 262 χιλ. προήλθε από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας και είναι σύµφωνο µε το ποσό που είχε προβλεφθεί για τη χρήση 2004 στην τακτική γενική συνέλευση της 26/05/2004. Στην κατηγορία 5. «Κεφαλαιακή Ενίσχυση Θυγατρικών» οι επενδύσεις ανήλθαν το 2004 σε 100,00 χιλ. και διατέθηκαν εξ ολοκλήρου από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας και είναι σύµφωνο µε το ποσό που είχε προβλεφθεί για τη χρήση 2004 στην τακτική γενική συνέλευση της 26/05/2004. Το ποσό αυτό διατέθηκε για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας BECOM A.E. Στην κατηγορία αυτή δεν χρησιµοποιήθηκαν ποσά από τα αντληθέντα κεφάλαια της εισαγωγής της Εταιρίας στη ΝΕΧΑ. Στην κατηγορία 6. «Στρατηγικές Συνεργασίες», το σύνολο των επενδύσεων ανήλθαν το 2004 σε 97,00 χιλ. από τα οποία 77,00 χιλ. προήλθαν από τα αντληθέντα κεφάλαια της εισαγωγής της Εταιρίας στη ΝΕΧΑ και τα υπόλοιπα 20,00 χιλ. από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας. Τα ποσά που διατέθηκαν είναι σύµφωνα µε τα αντίστοιχα ποσά που είχαν προβλεφθεί για τη χρήση 2004 στο τροποποιηµένο επενδυτικό σχέδιο στις 24/10/2003 και 26/05/2004 χωρίς καµία ουσιαστική απόκλιση. Στην κατηγορία 7. «Νέες Αγορές Πληροφορικής και Έργα ηµοσίου», η απορρόφηση των κεφαλαίων το 2004 ανήλθε στο ποσό των 254,00 χιλ. έναντι των προβλεποµένων στο µερικώς τροποποιηµένο επενδυτικό σχέδιο ποσού 510,00 χιλ., παρουσιάζοντας δηλαδή µία σηµαντική υστέρηση της τάξεως των 254,00 χιλ. Η ανάπτυξη των νέων προϊόντων πληροφορικής περιορίστηκε ουσιαστικά στο β εξάµηνο του 2004 λόγω της έµφασης που δόθηκε τόσο στην εξαγορά της εταιρίας Global Soft A.E. όσο και στην εσωτερική αναδιοργάνωση της εταιρίας. Αντίστοιχα η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στους σχετικούς δηµόσιους διαγωνισµούς κατά το β εξάµηνο του 2004, οδήγησε την εταιρία στον περιορισµό των επενδύσεων στο σχετικό τµήµα που όµως εκτιµάται ότι θα ενισχυθούν µέσα στη χρήση Η εταιρία έκρινε σκόπιµο λόγω της καθυστέρησης που παρατηρείται στην κατακύρωση έργων πληροφορικής, ύψους 40 εκατ. περίπου, να µην προχωρήσει στην πραγµατοποίηση των σχετικών επενδύσεων πριν την ουσιαστική λήψη κάποιων ή όλων των έργων. Η επίδραση των σχετικών καθυστερήσεων στον µελλοντικό κύκλο εργασιών η οποία οφείλεται στο Ελληνικό ηµόσιο και όχι στο πρόγραµµα επενδύσεων της εταιρίας θα είναι περιορισµένη όπως περιορισµένη ήταν η έκταση των προβλέψεων για έργα από τη σχετική κατηγορία στο Ε.. κατάθεσης στη ΝΕΧΑ. Από το συνολικό ποσό των 254,00 χιλ. που χρησιµοποιήθηκε στη χρήση 2004, ποσό 117,00 χιλ. προήλθε από τα αντληθέντα κεφάλαια και το υπόλοιπο από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας. Στην κατηγορία 8. «Επέκταση των ραστηριοτήτων σε Χώρες του Εξωτερικού» η απορρόφηση των κεφαλαίων το 2004 ανήλθε στο ποσό των 264,00 χιλ. και διετέθησαν εξ ολοκλήρου από τα αντληθέντα κεφάλαια της εισαγωγής της εταιρίας στη ΝΕΧΑ. Το ανωτέρω ποσό είναι σύµφωνο µε το χρονοδιάγραµµα επενδύσεων, όπως αναθεωρήθηκε στις 24/10/2003 από το.σ. της Εταιρίας. 5/4/2005 Σελ. 11 από 13

12 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΟΣ Από την πορεία της PROFILE (οικονοµικά αποτελέσµατα, εκτέλεση Επενδυτικού Σχεδίου) κατά το 2004 σηµειώνουµε τα ακόλουθα: Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2004 τα εταιρικά και ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα της PROFILE δεν εξελίχθηκαν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Επενδυτικό Σχέδιο, σε επίπεδο κύκλου εργασιών αλλά πολύ περισσότερο σε επίπεδο κερδοφορίας. Εξαιτίας συγκεκριµένων λόγων, που αναπτύχθηκαν λεπτοµερώς στο κυρίως µέρος της έκθεσης µας, η Εταιρία εµφάνισε µικρή µείωση του κύκλου εργασιών καθώς η σύγκριση που πραγµατοποιείται αφορά στα προβλεπόµενα αποτελέσµατα της PROFILE και τα αντίστοιχα πραγµατοποιηθέντα που όµως προέρχονται µετά τη συγχώνευσή της µε τις θυγατρικές της εταιρίες BECOM και ΑΝΑΛΥΣΙΣ µε ισολογισµό µετασχηµατισµού αυτόν της 30/06/04. Ακόµη χειρότερη είναι η εικόνα των κερδών προ φόρων και των ποσοστών κερδοφορίας σε σχέση πάντα µε τα προβλεπόµενα του Ε.Σ. Στον επηρεασµό της κερδοφορίας συνετέλεσε ιδιαίτερα η εσωτερική αναδιάρθρωση του Οµίλου µε την συγχώνευση δι απορροφήσεως των δύο θυγατρικών που είχε ως αποτέλεσµα να εγγράψει η εταιρία το 2004 σηµαντικά κόστη από τη κίνηση αυτή γεγονός που δεν θα επαναληφθεί το Πρέπει να σηµειωθεί ότι η επίτευξη των αποτελεσµάτων αυτών βασίσθηκε σε µεγάλο βαθµό στην υστέρηση των εσόδων από την κατηγορία «Επιχειρησιακά Ολοκληρωµένα Συστήµατα (ΕΟΣ)» λόγω της καθυστέρησης που υπήρξε στην έναρξη συγκεκριµένων έργων µε αφορµή τις εκλογές του Μαρτίου και τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Η µικρή αύξηση των εσόδων στην κατηγορία «Υπηρεσίες Έργα» σε συνδυασµό µε την αλληλεξάρτηση που έχουν οι δύο κατηγορίες µεταξύ τους, καθώς ο πελάτης της Εταιρίας ο οποίος επενδύει σε ένα «ΕΟΣ» συνεχίζει να προσφέρει έσοδα στην Εταιρία και µέσω των Συµβολαίων Υποστήριξης και Συντήρησης Λογισµικού αλλά και µέσω αναθέσεων για customization ή/και για Εκπαίδευση, άρα έσοδα για την κατηγορία «Υπηρεσίες Έργα», ήταν ένας επιπλέον λόγος που τα πραγµατοποιηθέντα έσοδα της χρήσης υστέρησαν σε σχέση µε τα προβλεπόµενα. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να σηµειωθεί ότι η καθυστέρηση των πωλήσεων που παρατηρήθηκε κατά το 2004 στην ανάπτυξη και βελτίωση τόσο των υφιστάµενων προϊόντων όσο και των νέων που συγκαταλέγονται στα Επιχειρησιακά Ολοκληρωµένα Συστήµατα, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο κυρίως στις αγορές του εξωτερικού, υποχρεώνει την εταιρία να εντείνει τις προσπάθειες της προκειµένου α) να διατηρήσει και να αυξήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα και β) να αποκτήσει και νέες πηγές εσόδων ώστε να µειώσει την εξάρτηση της από τις δύο σηµαντικές κατηγορίες εσόδων, οι οποίες όµως θα εξακολουθούν να παραµένουν η ατµοµηχανή των εσόδων και της κερδοφορίας κατά το προβλέψιµο µέλλον. Γενικά θα θέλαµε να παρατηρήσουµε ότι το Επενδυτικό Σχέδιο δύναται να εξυπηρετήσει τη στρατηγική που έχει υιοθετήσει η Εταιρία αλλά κρίσιµοι παράγοντες στην εφαρµογή του αποτελούν τόσο ο χρόνος υλοποίησης του (δεδοµένου ότι η τεχνολογία αναπτύσσεται συνεχώς) όσο και η ορθή του εκτέλεση (βλ. επίσης Επενδυτικούς Κινδύνους σελ Ενηµερωτικού ελτίου). Πάντως σε γενικές γραµµές το επενδυτικό σχέδιο προχωρά κανονικά σύµφωνα µε τις αποφάσεις που έχει πάρει η εταιρία στις 24/10/2003 και 26/05/2004, βεβαίως µε µικρές αποκλίσεις σε επιµέρους κατηγορίες, αλλά µέσα στα πλαίσια του εφικτού δύναται να έχει ολοκληρωθεί έως την 31/12/2005. Η Εταιρία βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών λογισµικού για τον χρηµατοοικονοµικό χώρο και τα έσοδα της εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την εµπορική 5/4/2005 Σελ. 12 από 13

13 επιτυχία των προϊόντων και των υπηρεσιών αυτών. Η Εταιρία κατά το 2004 όπως και κατά το προηγούµενο έτος, παρατήρησε ότι πέρα από εν γένει επιδεινούµενο επιχειρηµατικό περιβάλλον που αφορά όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου, οι εξελίξεις όπως η επέκταση της σε νέους τοµείς δραστηριότητας, τη δυνατότητα εύρεσης εξειδικευµένου προσωπικού, τη δυνατότητα και ταχύτητα ανάπτυξης δικτύου πωλήσεων στο εξωτερικό, τη δυνατότητα εισόδου σε νέες αγορές πληροφορικής, απείχαν σηµαντικά από τις εκτιµήσεις που είχε κάνει κατά τη σύνταξη του Επενδυτικού Σχεδίου. Η εταιρία δραστηριοποιείται αναλαµβάνοντας επιχειρηµατικό κίνδυνο και ως εκ τούτου η ανωτέρω παρατήρηση δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη ούτε αποτελεί αρνητικό σηµείο. Με αυτό το δεδοµένο η Εταιρία, κατά την άποψη µας, οφείλει να εξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα τις προοπτικές κάθε επιχειρηµατικής της επιλογής / πρωτοβουλίας και να προβαίνει στις απαραίτητες τροποποιήσεις / διορθωτικές κινήσεις έχοντας ως γνώµονα την καλύτερη αξιοποίηση των κεφαλαίων της και την αύξηση της δηµιουργίας αξίας. Εκτιµούµε ότι η ανάγκη για διορθωτικές κινήσεις επί του Επενδυτικού Σχεδίου θα γίνεται ακόµα µεγαλύτερη όσο περνάει ο χρόνος και συνεπώς οι εκτιµήσεις της Εταιρίας κατά το χρόνο σύνταξής του καθίστανται, εκ των πραγµάτων, λιγότερο ακριβείς. Αθήνα, 31 Μαρτίου ΑΝ ΡΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΤΣΙΛΙΜΙ ΟΣ 5/4/2005 Σελ. 13 από 13

E ª ƒ ø π. π À À ª Ãπ À º π À πƒπ ª ª π ƒ º π π ø ø ª Ãø ƒ ƒ À Ã ª π ƒπ À πø ø

E ª ƒ ø π. π À À ª Ãπ À º π À πƒπ ª ª π ƒ º π π ø ø ª Ãø ƒ ƒ À à ª π ƒπ À πø ø E ª ƒ ø π π π À À ª Ãπ À º π À πƒπ ª ª π ƒ º π π ø ø ª Ãø ƒ ƒ À à ª π ƒπ À πø ø Àª À ª.. ΤΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ µε δ.τ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥ Α Α.Ε. ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΙΛΥ Α Α.Ε. ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΝΕΧΑ ΙΛΥ Α Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.04.2005 ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.04.2005 ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.04.2005 ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.04.2005 ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ALTCOM ΑΕT ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.04.2005 ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς & το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση (Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008) (Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007) Λάρισα, Αύγουστος 2008 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ

ΚΥΡΙΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Ε ΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών των 1.902.786 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ A.E. (η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 6 ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 7Γ/182/25.1.2000,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία (πρώην «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία») ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 11.3.2008 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ. Συνοπτικά, τα πλεονεκτήµατα της ΑΒ σε σχέση µε το peer group:

ΣΥΝΟΨΗ. Συνοπτικά, τα πλεονεκτήµατα της ΑΒ σε σχέση µε το peer group: ΣΣΧΧΕΕΤΤΙ ΙΚΚΗ ΑΑΠΟΤΤΙ ΙΜΗΣΣΗ: Η :: ΑΑLLPPHAA H BBAANKK (ΑΑΒΒ) ( ) Ηµεροµηνία: 6 Μαΐου 2004 ΤΤµµήήµµαα ΈΈρρεευυννααςς & ΑΑννάάλλυυσσηηςς - ΑΑννααλλυυττήήςς: :: Πάάννοοςς ΑΑλλεεξξόόπποουυλλοοςς ΣΥΝΟΨΗ Από

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.3.2006

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 5 Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 6 Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 32 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 33358/06/Β/95/5 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 199) PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING)

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και κατ εξουσιοδότηση του Νόµου αυτού αποφάσεις του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την Πληρέστερη Ενηµέρωση του Επενδυτικού Κοινού αναφορικά µε την Συγχώνευση δι Απορροφήσεως από την ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ της κατά 100 % θυγατρικής της DIOSCOURIDES ΑΕ, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 954.666.667 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Βιοµηχανία Αλλαντικών

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Βιοµηχανία Αλλαντικών Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Βιοµηχανία Αλλαντικών ΑΡ.Μ.Α.Ε : 8032/06/Β/86/45 22 ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας 145 65 Αγ. Στέφανος - ΑΘΗΝΑ 0 Ετήσια Οικονοµική Εκθεση 1 Ιανουαρίου έως Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οικονοµικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιηµένες) για τη χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (

Διαβάστε περισσότερα

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε (α) κατά το ποσό 14.769.480,66 ευρώ, µε

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε (α) κατά το ποσό 14.769.480,66 ευρώ, µε ΖΗΝΩΝ Α.Ε. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 98.933.062 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας.

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα