ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «PROFILE A.E.B.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «PROFILE A.E.B."

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της παρούσας έκθεσης (εφεξής η «Έκθεση») είναι η παρουσίαση της άποψης της Alpha Finance ως Κυρίου Αναδόχου επί της πορείας υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου, που περιλαµβάνετο στην αίτηση εισαγωγής των µετοχών της εταιρίας «PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», (εφεξής η «Εταιρία» ή «PROFILE») στη Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά (εφεξής η «ΝΕΧΑ») του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «ΧΑ»). Εκ της αναφοράς στο Ενηµερωτικό ελτίο και το Επενδυτικό Σχέδιο περιλαµβάνουµε στην Έκθεση τα κείµενα αυτά τα οποία καλούνται να συµβουλευθούν οι αναγνώστες. Επίσης, οι αναγνώστες καλούνται να συµβουλευτούν τις εξαµηνιαίες εκθέσεις της Εταιρίας, επί της εξέλιξης υλοποίησης του Επενδυτικού της Σχεδίου κατά το Α και Β εξάµηνο του 2004, οι οποίες υποβλήθηκαν στο Χ.Α. στις 31/08/2004 και 25/02/2005, αντίστοιχα. Η παρούσα έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 6, παρ. Γ.2. της υπ αριθµ. 7Γ/182/ απόφασης του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προκειµένου αυτή να δηµοσιευθεί στο Ετήσιο ελτίο για τη χρήση 2004 της εταιρίας PROFILE. Σηµειώνεται ότι, η παρούσα έκθεση είναι η δεύτερη που συντάσσει ο Κύριος Ανάδοχος για την εταιρία PROFILE, σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2004 τα εταιρικά και ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα της PROFILE παρουσίασαν αποκλίσεις σε σχέση µε τα προβλεπόµενα στο Επενδυτικό Σχέδιο, τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας. Πιο συγκεκριµένα, η Εταιρία πραγµατοποίησε κύκλο εργασιών 6.663,72 χιλ. και κέρδη προ φόρων 707,36 χιλ. έναντι προβλέψεων 5.800,00 χιλ. και 1.752,00 χιλ. αντίστοιχα, παρουσιάζοντας θετική απόκλιση όσον αφορά τον κύκλο εργασιών της τάξεως του 14,89% και αρνητική απόκλιση στα κέρδη προ φόρων της τάξεως του 59,62% αντίστοιχα. Σε ενοποιηµένη βάση, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 9.268,91 χιλ. και τα κέρδη προ φόρων σε 613,80 χιλ., έναντι προβλέψεων ,00 χιλ. και 2.170,00 χιλ. αντίστοιχα, παρουσιάζοντας σηµαντικές ποσοστιαίες αποκλίσεις της τάξεως του 16,65% και 71,71% αντίστοιχα. Μελετήσαµε τις οικονοµικές καταστάσεις και συζητήσαµε µε τη ιοίκηση της Εταιρίας τις εξελίξεις και τις αιτίες των αποκλίσεων από τα προβλεπόµενα αποτελέσµατα και τις επενδύσεις του Επενδυτικού Σχεδίου. Τα συµπεράσµατά µας αποτυπώνονται στην παρούσα έκθεση. Κατά την διάρκεια του 2004 η Εταιρία συνέχισε την εκτέλεση του Επενδυτικού της Σχεδίου που περιέλαβε στο Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή της στην ΝΕΧΑ. Σηµαντική εξέλιξη αποτέλεσε η µερική τροποποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου της Εταιρίας (απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 26/05/2004). Σηµειώνεται επίσης ότι, το αρχικό χρονοδιάγραµµα επενδύσεων που είχε παρατεθεί στο Ενηµερωτικό ελτίο της Εταιρίας και στο Ε.. είχε βασιστεί στην υπόθεση ότι η εισαγωγή της Εταιρίας στη ΝΕΧΑ θα είχε ολοκληρωθεί στις αρχές του 2 ου εξαµήνου του Η Εταιρία υποχρεώθηκε εκ των πραγµάτων να τροποποιήσει στις 5/4/2005 Σελ. 1 από 13

2 24/10/2003, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του προγράµµατος επενδύσεων της, λόγω της καθυστέρησης της εισαγωγής της Εταιρίας, η οποία τελικά ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του Οι τροποποιήσεις αυτές, όπως αναλύονται πιο κάτω ήταν αποτέλεσµα της επανεκτίµησης των καταστάσεων από την ίδια την Εταιρία, όπως αυτές εξελίσσονταν µέσα στο χρόνο, µε στόχο την προληπτική διαχείριση του συνολικού επιχειρηµατικού και επενδυτικού κινδύνου. Επιπλέον, σηµαντικές εξελίξεις µέσα στη χρήση 2004 αποτέλεσαν, η συγχώνευση µε απορρόφηση των κατά 100% θυγατρικών BECOM A.E. και ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε. από την εταιρία PROFILE µε τις από 21/07/2004 αποφάσεις των ιοικητικών Συµβουλίων όλων των εταιριών σύµφωνα µε τον ν.2166/93 και ν.2190/20, καθώς επίσης και η εξαγορά του 70% των µετοχών της εταιρίας GLOBAL SOFT A.E. Αν και το ευρύτερο µακροοικονοµικό περιβάλλον ήταν δυσµενές και το 2004, η Εταιρία κατάφερε να ξεπεράσει τους στόχους της ιδιαίτερα αυτόν του κύκλου εργασιών, ο οποίος διαµορφώθηκε σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά που προβλέπονταν στο Επενδυτικό Σχέδιο. Ωστόσο θα πρέπει να επισηµανθεί εδώ ότι ο κύκλος εργασιών της PROFILE στη χρήση 2004 επηρεάστηκε σηµαντικά, ιδιαίτερα στο β εξάµηνο, και από την συµµετοχή των πωλήσεων των δύο θυγατρικών εταιριών, οι οποίες συγχωνεύθηκαν µε απορρόφηση στις 30/06/2004. Αντίθετα τα κέρδη προ φόρων υστέρησαν σηµαντικά στη χρήση 2004, σε σχέση µε αυτά που προβλέπονταν στο Επενδυτικό Σχέδιο. Το προσωπικό της Εταιρίας µετά τη συγχώνευση των θυγατρικών εταιριών αυξήθηκε σε 74 (µέσος όρος) εργαζοµένους από 49 (µέσος όρος) στη χρήση Σε επίπεδο Οµίλου, το σύνολο του προσωπικού ανήλθε σε 93 (µέσος όρος) άτοµα τη χρήση 2004, από 89 (µέσος όρος) άτοµα, τη χρήση Η PROFILE αντιµετωπίζει σηµαντικές προκλήσεις όσον αφορά την εκτέλεση του επενδυτικού της σχεδίου και την επίτευξη των οικονοµικών αποτελεσµάτων που προσδοκούσε κατά την εισαγωγή της στη ΝΕΧΑ. Θα απαιτηθούν έντονες και συνεχείς προσπάθειες από την διοίκησή της ώστε οι ήδη αναληφθείσες επιχειρηµατικές δράσεις όπως και αυτές που θα δροµολογήσει στο µέλλον να αποδώσουν τα αναµενόµενα στο επενδυτικό σχέδιο αποτελέσµατα. 5/4/2005 Σελ. 2 από 13

3 Η ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2004 Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα της Εταιρίας, όπως αυτά προβλέπονταν στο Ε.Σ. για τη χρήση 2004, σε σχέση µε τα πραγµατοποιηθέντα αποτελέσµατα της χρήσης: Στοιχεία Αποτελεσµάτων Χρήσεως 2004 PROFILE A.E. (ποσά σε χιλ. ) 2004 (ΕΣ) 2004 (Υ) Απόκλιση % Απόκλιση (Υ) / (ΕΣ) Κύκλος Εργασιών ,9% Κόστος Πωλήσεων (1) ,1% Μικτό Κέρδος (1) ,1% (%) Πωλήσεων 73,1% 49,6% Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης ,9% Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων (1) ,9% Λειτουργικό Αποτέλεσµα ,8% (%) Πωλήσεων 51,3% 33,1% Σύνολο Εκτάκτων Αποτελεσµάτων Κέρδη προ Φόρων και Τόκων ,5% (%) Πωλήσεων 51,3% 33,7% Σύνολο Χρηµατοοικονοµικών Κέρδη προ Φόρων & Αποσβέσεων ,5% (%) Πωλήσεων 54,3% 32,3% Αποσβέσεις ,7% Κέρδη Προ Φόρων ,6% (%) Πωλήσεων 30,2% 10,6% Καθαρά Κέρδη µετά Φόρων & Αµοιβών.Σ ,8% (%) Πωλήσεων 21,7% 6,1% (1) Προ Αποσβέσεων (ΕΣ) Εκτίµηση διατυπωθείσα στο Ε (Υ) Πραγµατοποιηθέντα αποτελέσµατα τη χρήση 2004 Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι, στα αποτελέσµατα του 12µήνου του 2004 περιλαµβάνονται και οι πωλήσεις του 2 ου εξαµήνου των θυγατρικών εταιριών BECOM A.E. και ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε. οι οποίες συγχωνεύθηκαν µε τη µητρική PROFILE µε ισολογισµό µετασχηµατισµού 30/06/2004. Ως εκ τούτου τα αποτελέσµατα του ανωτέρω πίνακα εν µέρει δεν είναι συγκρίσιµα µεταξύ τους, καθώς η εταιρία PROFILE µέσα στη χρήση 2004 προχώρησε στην κίνηση αυτή, χωρίς αυτό να έχει προβλεφθεί και αποτυπωθεί στα αποτελέσµατα όπως αυτά εµφανίζονται στο Ενηµερωτικό ελτίο κατάθεσης στο Χ.Α. στα τέλη της χρήσης Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προχωρούµε στην ανάλυση των επιµέρους λογαριασµών αποτελεσµάτων χρήσης 2004 και τα συγκρίνουµε µε τους αντίστοιχους προβλεπόµενους λογαριασµούς αποτελεσµάτων, όπως αυτά εµφανίζονται στο Ε.. κατάθεσης στο Χ.Α. αλλά και στο Ε.Σ., γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι είναι εν µέρει µη συγκρίσιµα. Πωλήσεις Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας διαµορφώθηκε στη χρήση 2004 στο ποσό των 6.663,72 χιλ. έναντι προβλέψεων στο Ε.Σ. ποσού 5.800,00 χιλ., παρουσιάζοντας θετική απόκλιση της τάξεως του 14,89%. Στο πραγµατοποιηθέν κύκλο εργασιών της χρήσης 2004 περιλαµβάνονται και οι πωλήσεις του 2 ου εξαµήνου των θυγατρικών BECOM και ΑΝΑΛΥΣΙΣ. 5/4/2005 Σελ. 3 από 13

4 Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την ανάλυση των πωλήσεων και κόστους πωληθέντων ανά κατηγορία προϊόντων, καθώς επίσης και τις αποκλίσεις από τις προβλέψεις: ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2004 (ποσά σε χιλ. ) Α/Α Οµάδα Προϊόντων Πωλήσεις Κόστος 1 2 Επιχειρησιακά Ολοκληρωµένα Συστήµατα ON LINE Συστήµατα Ανάλυσης & Μεταγωγής εδοµένων Πρόβλεψη Πραγµατοποιηθέντα Απόκλιση Μικτό Κέρδος % Πωλήσεις Κόστος Μικτό Κέρδος % Πωλήσεις Κόστος ,0% ,0% ,0% ,6% Εµπορεύµατα (προϊόντα τρίτων) ,1% ,7% Υπηρεσίες Έργα ,1% ,5% Σύνολο ,1% ,6% Άλλα Έσοδα Εκµεταλλεύσεως ,0% ,0% -90 Γενικό Σύνολο ,0% ,0% Σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα η ανάλυση των πωλήσεων 2004 δείχνει ότι η Εταιρία στους κύριους τοµείς παρουσίασε ορισµένες αποκλίσεις σε σχέση µε τα αναµενόµενα στο Επενδυτικό Σχέδιο. Ειδικότερα: Οι πωλήσεις της κατηγορίας «Επιχειρησιακά Ολοκληρωµένα Συστήµατα» τη χρήση 2004 ανήλθαν σε 877 χιλ. παρουσιάζοντας µείωση κατά 45,2% σε σχέση µε την εκτίµηση του Ε.Σ. που ήταν χιλ. Επίσης παρουσιάζουν µείωση κατά 11,8% σε σχέση µε τη χρήση 2003 που ήταν 994 χιλ. Το κόστος πωληθέντων στη συγκεκριµένη κατηγορία ανήλθε σε 368 χιλ., και έτσι το µικτό κέρδος των Επιχειρησιακών Ολοκληρωµένων Συστηµάτων ανήλθε σε 58,0% επί των πωλήσεων, από 73,0% που είχε εκτιµηθεί στο Ε.Σ. Η ανωτέρω σηµαντική απόκλιση των πωλήσεων οφείλεται στο γεγονός ότι υπήρξε χρονική υστέρηση στην λήψη των αποφάσεων για την έναρξη συγκεκριµένων έργων µε αφορµή τις εκλογές του Μαρτίου και τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Οι πωλήσεις της κατηγορίας «Συστήµατα Ανάλυσης & Μεταγωγής εδοµένων» τη χρήση 2004 ανήλθαν σε 342 χιλ., έναντι των προβλέψεων στο Ε.Σ. που ήταν 600 χιλ. Επίσης παρουσιάζουν µείωση κατά 19,3% σε σχέση µε τη χρήση 2003 που διαµορφώθηκαν σε 424 χιλ. Το κόστος πωληθέντων στη συγκεκριµένη κατηγορία ανήλθε σε 80 χιλ., και έτσι το µικτό κέρδος των Συστηµάτων Ανάλυσης και Μεταγωγής εδοµένων ανήλθε σε 76,6% επί των πωλήσεων, από 73,0% που είχε εκτιµηθεί στο Ε.Σ. Η εν λόγω κατηγορία πωλήσεων, σε απόλυτα µεγέθη παρουσίασε σηµαντική υστέρηση σε σχέση µε τα προβλεπόµενα στο Ε.Σ. της τάξεως των 258 χιλ. Αντίθετα το µικτό περιθώριο κέρδους διαµορφώθηκε σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά που είχε θέσει το Ε.Σ., ήτοι 76,6% έναντι 73,0% του Ε.Σ. Η υστέρηση των πωλήσεων στην κατηγορία αυτή οφείλεται στους ίδιους λόγους που επισηµαίνονται και στην κατηγορία (1). Οι πωλήσεις της κατηγορίας «Εµπορεύµατα Τρίτων» τη χρήση 2004 ανήλθαν σε χιλ. παρουσιάζοντας σηµαντική αύξηση σε σχέση µε την εκτίµηση του Ε.Σ. που ήταν χιλ. παρουσιάζοντας µία απόκλιση της τάξεως των χιλ. Επίσης οι πωλήσεις της κατηγορίας αυτής παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση σε σχέση µε τις πραγµατοποιηθείσες πωλήσεις της χρήσης 2003 οι οποίες ανήλθαν µόλις στα 30 χιλ. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην συµµετοχή της θυγατρικής εταιρίας ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε., στα αποτελέσµατα της µητρικής PROFILE το Το κόστος πωληθέντων ανήλθε σε χιλ., και έτσι το µικτό κέρδος των 5/4/2005 Σελ. 4 από 13

5 Συστηµάτων Ανάλυσης και Μεταγωγής εδοµένων ανήλθε σε 11,7% επί των πωλήσεων, από 73,1% που είχε εκτιµηθεί στο Ε.Σ. παρουσιάζοντας σηµαντική υστέρηση. Οι πωλήσεις της κατηγορίας «Υπηρεσίες Έργα» τη χρήση 2004 ανήλθαν σε χιλ. παρουσιάζοντας σηµαντική αύξηση σε σχέση µε την εκτίµηση του Ε.Σ. που ήταν χιλ. Αντίθετα παρουσιάζουν µείωση κατά 10,8% σε σχέση µε τη χρήση 2003 που ήταν χιλ. Το κόστος πωληθέντων ανήλθε σε 814 χιλ., και έτσι το µικτό κέρδος της κατηγορίας αυτής ανήλθε σε 73,5% επί των πωλήσεων, από 73,1% που είχε εκτιµηθεί στο Ε.Σ. Όπως αναφέρθηκε στην κατηγορία των Επιχειρησιακών Ολοκληρωµένων Συστηµάτων, µερικά ολοκληρωµένα επιχειρησιακά συστήµατα που πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους συνοδεύτηκαν από µεγάλο όγκο παροχής υπηρεσιών customization, ενοποίησης και συνδεσµολογίας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των πελατών και καταχωρήθηκαν στην κατηγορία Παροχής Υπηρεσιών. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το Ε.Σ., το προβλεπόµενο σύνολο πωλήσεων των Επιχειρησιακών Ολοκληρωµένων Συστηµάτων και Παροχής Υπηρεσιών, ήτοι κατηγορία (1) και (4) ήταν χιλ. έναντι πραγµατοποιηθέντων χιλ. που οφείλεται στους προαναφερθέντες λόγους. Λειτουργικά έξοδα Όπως ήδη έχουµε αναφέρει οι µικτές αποδόσεις της εταιρίας για τη χρήση 2004 διαφέρουν σηµαντικά από αυτές του Ε.Σ. ιδιαίτερα στις κατηγορίες (1) «Επιχειρησιακά Ολοκληρωµένα Συστήµατα» και (3) «Εµπορεύµατα Τρίτων». Το κόστος πωληθέντων στην κατηγορία (2) ανήλθε το 2004 στο 42% της αξίας των πωλήσεων, µε το µικτό περιθώριο κέρδους να διαµορφώνεται στο 58%, έναντι προβλέψεων 27% και 73% αντίστοιχα στο Ε.Σ. Επίσης το κόστος πωληθέντων στην κατηγορία (3) ανήλθε το 2004 στο 88,3% της αξίας των πωλήσεων, µε το µικτό περιθώριο κέρδους να διαµορφώνεται µόλις στο 11,7%. Οι εκτιµήσεις στο Ε.Σ. προέβλεπαν ποσοστά 26,9% και 73,1% αντίστοιχα µε αποτέλεσµα οι αποκλίσεις στην κατηγορία αυτή να διαµορφώνουν σηµαντικά και το τελικό αποτέλεσµα. Σηµειώνουµε εδώ ότι, τα κόστη της Εταιρίας παρουσιάζονται αυξηµένα στη χρήση 2004 ιδιαίτερα στις δυο κατηγορίες που προαναφέραµε σε σχέση µε τα προβλεπόµενα του Ε.Σ. λόγω της εσωτερικής αναδιοργάνωσης που πραγµατοποίησε η Εταιρία, όπως η συγχώνευση των θυγατρικών καθώς και την εξαγορά της εταιρίας Global Soft A.E. Στις άλλες δύο κατηγορίες προϊόντων οι αποκλίσεις στο κόστος πωληθέντων και στο µικτό περιθώριο κέρδους είναι πολύ µικρές. Η διαµόρφωση του συνολικού µικτού περιθωρίου κέρδους στη χρήση 2004 στο 49,6% έναντι προβλέψεων στο Ε.Σ. στο 73,1% είχε ως αποτέλεσµα τα πραγµατοποιηθέντα αποτελέσµατα της χρήσης να επηρεαστούν σηµαντικά προς τα κάτω. Τα άλλα έσοδα εκµετάλλευσης στη χρήση 2004 διαµορφώθηκαν σε 80 χιλ. έναντι προβλέψεων στο Ε.Σ. 170 χιλ. παρουσιάζοντας υστέρηση της τάξεως του 53%. Η υστέρηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η εταιρία δεν προχώρησε στην ενοικίαση τόσο του ισογείου επί ιδιόκτητου κτιρίου στην Λεωφ. Συγγρού 199, όσο και του ακινήτου επί της οδού Πραξιτέλους 23, όπως αυτά είχαν προβλεφθεί στο Ε.. κατάθεσης στη ΝΕΧΑ. Η µη αξιοποίηση των ανωτέρω προκάλεσε σηµαντική υστέρηση εσόδων στον τοµέα αυτό. Η εταιρία στα πλαίσια του περιορισµού των λειτουργικών της δαπανών βελτίωσε την εικόνα των εξόδων διοίκησης, διάθεσης και ερευνών & ανάπτυξης το 2004 σε σχέση µε αυτά που είχε θέσει στο Ε.Σ. τόσο σε απόλυτα νούµερα όσο και ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών. Πιο συγκεκριµένα, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας διαµορφώθηκαν σε 449 χιλ. έναντι προβλεποµένων στο Ε.Σ. 498 χιλ. παρουσιάζοντας ποσοστιαία απόκλιση της τάξεως του 10%. Ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας διαµορφώθηκαν σε πιο ικανοποιητικά επίπεδα (6,7% επί του κύκλου εργασιών ) σε σχέση µε αυτά που είχαν προβλεφθεί 5/4/2005 Σελ. 5 από 13

6 στο Ε.Σ. (8,6% επί του κύκλου εργασιών). Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζεται και στους δύο άλλους λογαριασµούς των λειτουργικών εξόδων, ήτοι των εξόδων διάθεσης και των εξόδων ερευνών & ανάπτυξης. Τα έξοδα διάθεσης διαµορφώθηκαν στο 8,6% επί των πωλήσεων έναντι 11,7% των προβλέψεων του Ε.Σ. και τα έξοδα έρευνας & ανάπτυξης διαµορφώθηκαν στο 2,3% επί των πωλήσεων έναντι 4,4% των προβλέψεων του Ε.Σ. Το ποσοστό των εξόδων έρευνας & ανάπτυξης που βάρυναν τη χρήση ήταν µειωµένο λόγω της αυξηµένης δραστηριότητας σε επενδύσεις για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Το συνολικό αποτέλεσµα ήταν τα πραγµατοποιηθέντα λειτουργικά έξοδα (προ αποσβέσεων) να διαµορφωθούν το 2004 σε χιλ. σηµειώνοντας αύξηση της τάξεως του 16,5% έναντι του 2003, σε σχέση όµως µε τα προβλεπόµενα του Ε.Σ. παρουσίασαν µείωση της τάξεως του 17,9%. Σύµφωνα µε δήλωση της εταιρίας προτίθεται να διατηρήσει τα έξοδα ερευνών & ανάπτυξης αλλά και το σύνολο των λειτουργικών εξόδων σε χαµηλά επίπεδα κυρίως µε την ολοκλήρωση του προγράµµατος επενδύσεων έως την 31/12/2005. Ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να γίνει τόσο στα χρηµατοοικονοµικά έσοδα τα οποία ανήλθαν το 2004 σε 57 χιλ. έναντι προβλέψεων στο Ε.Σ. 180 χιλ. όσο και στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα τα οποία ανήλθαν σε 151 χιλ. έναντι προβλέψεων στο Ε.Σ. 10 χιλ. Οι σηµαντικές αυτές διαφορές οι οποίες συνετέλεσαν σε κάποιο βαθµό στην διαµόρφωση των αποτελεσµάτων χρήσης 2004, οφείλονται τόσο στην πορεία τω επιτοκίων καταθέσεων (έχουν σηµειώσει σηµαντική µείωση σε σχέση µε τα αντίστοιχα επιτόκια της περιόδου των προβλέψεων στο Ε..), όσο και στην αύξηση τα απαιτήσεων σε κεφάλαιο κίνησης και στο κόστος των εγγυητικών επιστολών (συµµετοχή σε διαγωνισµούς). Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω, τα κέρδη προ φόρων χρήσης διαµορφώθηκαν σε 707 χιλ. ή ποσοστό 10,6% επί των πωλήσεων, έναντι προβλέψεων στο Ε.Σ. ποσού χιλ. και ποσοστού 30,2%. Σε σχέση µε τα πραγµατοποιηθέντα αποτελέσµατα της χρήσης 2003, η εταιρία σηµείωσε µείωση της τάξεως του 57,0% σε απόλυτα µεγέθη, ενώ και το καθαρό περιθώριο κέρδους µειώθηκε από 33,7% το 2003 στο 30,2% το Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων (πριν από φόρους) διαµορφώθηκε στο 5,3% έναντι 13,0% της προηγούµενης χρήσης ως αποτέλεσµα της σηµαντικής µείωσης της κερδοφορίας στη χρήση /4/2005 Σελ. 6 από 13

7 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2004 Η Εταιρία στη χρήση 2004 προέβη στην σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνεται η κατά 100% θυγατρική της, Profile System & Software LTD, η κατά 70,00% θυγατρική της, Global Soft A.E. και η κατά 50,17% θυγατρική της Computer International Franchise ΕΠΕ. Εν γένει τα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα εξελίχθηκαν σηµαντικά χαµηλότερα από τα προβλεπόµενα στο Επενδυτικό Σχέδιο. Στο Ε.. κατάθεσης στη ΝΕΧΑ στη τέλη του 2003, οι ενοποιηµένες προβλέψεις αποτελεσµάτων για τη χρήση 2004 είχαν βασιστεί στην παραδοχή ότι τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα θα επηρεαστούν από τα αποτελέσµατα εκτός της µητρικής και των εταιριών BECOM A.E., ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε., PROFILE CYPRUS Ltd και COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE ΕΠΕ. Η PROFILE µέσα στη χρήση 2004 προχώρησε σε αναδιοργάνωση του Οµίλου της, µε συνέπεια οι εταιρίες BECOM A.E. και ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε. να συγχωνευθούν δι απορροφήσεως από τη µητρική, ενώ παράλληλα προχώρησε και στην εξαγορά του 70% της εταιρίας GLOBAL SOFT A.E. Ως εκ τούτου τα πραγµατοποιηθέντα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσης 2004, τα οποία αφορούν τις εταιρίες που παρουσιάζονται στον ανωτέρω πίνακα, σε σχέση µε τα προβλεπόµενα στο Ε.Σ. επίσης για τη χρήση 2004, είναι εν µέρει µη συγκρίσιµα. Στοιχεία Αποτελεσµάτων Χρήσεως 2004 Profile Group (ποσά σε χιλ. ) 2004 (ΕΣ) 2004 (Υ) Απόκλιση % Απόκλιση (Υ) / (ΕΣ) Κύκλος Εργασιών ,6% Κόστος Πωλήσεων (1) ,0% Μικτά Κέρδη Εκµετάλλευσης ,3% (%) Πωλήσεων 57,3% 47,2% Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων (1) ,6% Λειτουργικό Αποτέλεσµα ,3% (%) Πωλήσεων 34,3% 26,6% Σύνολο Εκτάκτων Αποτελεσµάτων ,8% Κέρδη προ Φόρων και Τόκων ,9% (%) Πωλήσεων 34,2% 26,7% Σύνολο Χρηµατοοικονοµικών ,8% Κέρδη προ Φόρων & Αποσβέσεων ,0% (%) Πωλήσεων 35,5% 25,6% Αποσβέσεις ,4% Κέρδη Προ Φόρων ,7% (%) Πωλήσεων 19,5% 6,6% (1) Προ αποσβέσεων (ΕΣ) Εκτίµηση διατυπωθείσα στο Ε (Υ) Πραγµατοποιηθέντα αποτελέσµατα τη χρήση Στα αποτελέσµατα αυτά έχουν συµπεριληφθεί και οι καταστάσεις αποτελεσµάτων από 01/01-30/06/2004 των εταιριών ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε. και BECOM A.E. οι οποίες απορροφήθηκαν από την µητρική (ισολογισµός Μετασχηµατισµού 30/06/2004). 5/4/2005 Σελ. 7 από 13

8 Εν γένει τα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα δεν εξελίχθηκαν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο επενδυτικό σχέδιο. Ειδικότερα οι πωλήσεις για τη χρήση 2004 ανήλθαν σε χιλ. και τα κέρδη προ φόρων σε 614 χιλ. έναντι προβλέψεων χιλ. και χιλ. αντίστοιχα, σηµειώνοντας αποκλίσεις της τάξεως του 16,6% και 71,7% αντίστοιχα. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πωλήσεις των θυγατρικών εταιριών για τη χρήση 2004 σε σχέση µε τις εκτιµήσεις του Ε.Σ.: ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (Ποσά σε χιλ. ) Πρόβλεψη Πωλήσεων 2004 βάση Ε.Σ. Πραγµατοποιηθεί σες Πωλήσεις 2004 Απόκλιση Απόκλιση (%) ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΑΕ ,0% BECOM ΑΕ ,9% COMP. INTER. FRANCH. ΕΠΕ ,0% PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE LTD ,0% GLOBAL SOFT A.E ΣΥΝΟΛΟ ,7% Ο κύκλος εργασιών της ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε. ανήλθε σε 793 χιλ. αλλά ουσιαστικά αφορά τις πωλήσεις του α εξαµήνου 2004, καθώς η εν λόγω εταιρία συγχωνεύτηκε µε απορρόφηση από την PROFILE µε ισολογισµό µετασχηµατισµού 30/06/2004. Ως εκ τούτου τα δύο οικονοµικά µεγέθη όπως αναφέρονται στον πίνακα δεν είναι συγκρίσιµα µεταξύ τους. Ο κύκλος εργασιών της BECOM A.E. ανήλθε σε 248 χιλ. αλλά ουσιαστικά αφορά τις πωλήσεις του α εξαµήνου 2004, καθώς και η εταιρία αυτή συγχωνεύτηκε µε απορρόφηση από την PROFILE, µε ισολογισµό µετασχηµατισµού 30/06/2004. Ως εκ τούτου τα δύο οικονοµικά µεγέθη όπως αναφέρονται στον πίνακα δεν είναι συγκρίσιµα µεταξύ τους. Ο κύκλος εργασιών της COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE ΕΠΕ ανήλθε σε 289 χιλ. παρουσιάζοντας µείωση της τάξεως του 51% σε σχέση µε τις προβλέψεις του Ε.Σ. Η µείωση αυτή οφείλεται στην τροποποίηση της σχέσης της εταιρίας µε τον φορέα διοργάνωσης της πιστοποίησης MOUS και τον περιορισµό της δραστηριότητας των δικαιοπαρόχων (franchisees). Ο κύκλος εργασιών της κυπριακής PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE LTD. ανήλθε σε 91 χιλ. παρουσιάζοντας µείωση της τάξεως του 30% σε σχέση µε τις προβλέψεις του Ε.Σ. Η µείωση αυτή οφείλεται στην περιορισµένη ζήτηση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες στην τοπική αγορά µε αποτέλεσµα το σύνολο του κύκλου εργασιών της θυγατρικής να προέρχεται από συµβόλαια και υπηρεσίες συντήρησης. Τέλος, ο κύκλος εργασιών της νεοαποκτηθείσας µέσα στη χρήση 2004 εταιρίας GLOBAL SOFT A.E. ανήλθε σε χιλ. στη χρήση Η εταιρία κλείνει διαχειριστική χρήση στις 30/06 κάθε έτους αλλά για λόγους ενοποίησης συντάχθηκε (εξωλογιστικά) ισολογισµός και αποτελέσµατα χρήσης για την περίοδο 1/1-31/12/ /4/2005 Σελ. 8 από 13

9 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Αναφερόµαστε στον πίνακα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων, όπως αυτός περιλαµβάνεται στο Ετήσιο ελτίο για τη χρήση 2004 (βλ. Παράρτηµα Ετήσιου ελτίου), καθώς επίσης και στο µερικώς τροποποιηµένο συνολικό Επενδυτικό Σχέδιο της Εταιρίας όπως εµφανίζεται στις εξαµηνιαίες εκθέσεις της Εταιρίας, επί της εξέλιξης υλοποίησης του Επενδυτικού της Σχεδίου κατά το Α και Β εξάµηνο 2004, οι οποίες υποβλήθηκαν στο Χ.Α. στις 31/08/2004 και 25/02/2005, αντίστοιχα. Το αρχικό χρονοδιάγραµµα επενδύσεων που είχε παρατεθεί στο Ενηµερωτικό ελτίο της Εταιρίας και στο Επενδυτικό Σχέδιο, είχε βασιστεί στην υπόθεση ότι η εισαγωγή της Εταιρίας στη ΝΕΧΑ θα είχε ολοκληρωθεί στις αρχές του 2 ου Εξαµήνου Το τριετές επενδυτικό πρόγραµµα σύµφωνα µε το Ενηµερωτικό ελτίο ήταν συνολικού ύψους ,00 χιλ. εκ του οποίου ποσό 6.100,00 χιλ. θα χρηµατοδοτείτο από τα αντληθέντα κεφάλαια και το υπόλοιπο χιλ. από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας. Η Εταιρία στις 24/10/2003 προέβη σε τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του προγράµµατος επενδύσεων της, λόγω της καθυστέρησης της εισαγωγής της Εταιρίας και του χαµηλότερου ποσού αντληθέντων κεφαλαίων από τη ΝΕΧΑ. Η εισαγωγή της Εταιρίας ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2003 και αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους 5.018,37 χιλ. µείον έξοδα 340,69 χιλ., ήτοι καθαρό ποσό 4.677,77 χιλ. Επιπλέον, η Εταιρία µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων στις 26/05/2004 προχώρησε στην τροποποίηση του επενδυτικού της προγράµµατος όσον αφορά τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων της µε ίδια κεφάλαια. Σύµφωνα µε την απόφαση αυτή το συνολικό ποσό που πρόκειται να διαθέσει η Εταιρία µε δικά της κεφάλαια για την υλοποίηση που επενδυτικού της προγράµµατος την τριετία , θα ανέλθει στο ποσό των 5.770,73 χιλ. έναντι ποσού 5.050,00 χιλ. του Ε.Σ. Μέχρι και την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η Εταιρία είχε διαθέσει συνολικά το ποσό των 2.386,40 χιλ., έως τις 31/12/2004 είχε διαθέσει το ποσό των 2.815,26 χιλ. ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους 2.955,47 χιλ. σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα θα διατεθεί έως στις 31/12/2005. Η εν λόγω τροποποιήσεις, καθώς και οι πραγµατοποιηθείσες επενδύσεις για τη χρήση 2004 παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: Προορισµός Κεφαλαίων 2004 (ποσά σε χιλ. ) Αντληθέντα Κεφάλαια Βάση ΕΣ Τροπ/ση 24/10/03 Ίδια Κεφάλαια Βάση ΕΣ Τροπ/ση 26/5/04 Πραγµατοποιηθείσες Επενδύσεις Αντληθέντα Ίδια Σύνολο Ίδια Κεφάλαια 1. Οργάνωση και ανανέωση Τεχνικού Εξοπλισµού 365,00 320,00 0,00 0,00 55,00 0,00 55,00-266,00-83,1% 0,00 0,0% 2. Επέκταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων 180,00 195, ,00 293,00 109,00 293,00 402,00-86,00-43,9% 0,00 0,0% 3. Εξέλιξη & Επέκταση Υπάρχοντος Λογισµικού 565,00 485,00 30,00 304,00 553,00 305,00 859,00 68,00 14,0% 2,00 0,6% 4. Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων 835,00 705,00 0,00 256,00 794,00 262, ,00 89,00 12,6% 5,00 2,0% 5. Κεφαλαιακή Ενίσχυση Θυγατρικών 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00% 0,00 0,0% 6. Στρατηγικές Συνεργασίες 95,00 75,00 20,00 21,00 77,00 21,00 97,00 2,00 2,3% 0,00 1,0% 7. Νέες Αγορές Πληροφορικής & Έργα ηµοσίου 120,00 110,00 400,00 400,00 117,00 137,00 254,00 7,00 6,3% -263,00-65,7% 8. Επέκταση ραστηριοτήτων σε χώρες του Εξωτερικού 410,00 260,00 0,00 0,00 264,00 0,00 264,00 4,00 1,6% 0,00 0,0% ΣΥΝΟΛΟ 2.570, , , , , , ,00-182,00-8,4% -256,00-18,6% Αντληθέντα Κεφάλαια Από- Απόκλιση Κλιση (%) Απόκλιση Απόκλιση (%) 5/4/2005 Σελ. 9 από 13

10 Κατά το έτος 2004, η υλοποίηση των περισσοτέρων επενδύσεων που προβλέπονται στο µερικώς τροποποιηµένο Επενδυτικό Σχέδιο όπως αυτό διαµορφώθηκε µε τις αποφάσεις στις 24/10/2003 και 26/05/2004, πραγµατοποιήθηκε στο σύνολο της, µε µικρή όµως υστέρηση. Συνολικά, κατά το 2004 απορροφήθηκαν 3.086,00 χιλ. έναντι προβλέψεων 3.524,00 χιλ. παρουσιάζοντας υστέρηση ύψους 438,00 χιλ. ή σε ποσοστό 12,4%. Η υστέρηση αυτή παρατηρείται µόνο σε δύο επιµέρους κατηγορίες επενδύσεων και πιο συγκεκριµένα στην κατηγορία (1) «Οργάνωση και Ανανέωση Τεχνικού Εξοπλισµού» και στην κατηγορία (2) «Επέκταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων» όπου διατέθηκαν ποσά 54,00 χιλ. και 402,00 χιλ. αντίστοιχα, έναντι των προβλεποµένων στο Ε.Σ. ποσών ύψους 320,00 χιλ. και 488,00 χιλ. αντίστοιχα. Από τις συζητήσεις µας µε τη διοίκηση της Εταιρίας, λαµβάνοντας υπόψη και τις εκθέσεις εξέλιξης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου της PROFILE A.E. κατά το Α & Β εξάµηνο του 2004, προέκυψαν τα εξής: Στην κατηγορία 1. «Οργάνωση και Ανανέωση Τεχνικού Εξοπλισµού» η απορρόφηση των κεφαλαίων το 2004 ανήλθε στο ποσό των 55,00 χιλ. έναντι των προβλεποµένων στο µερικώς τροποποιηµένο Ε.Σ. ποσού των 320,00 χιλ., παρουσιάζοντας δηλαδή µία σηµαντική υστέρηση της τάξεως των 266,00 χιλ. (-83,1%). Η υστέρηση που παρατηρείται στις επενδύσεις της κατηγορίας αυτής και κατά συνέπεια η χρονική µετάθεση της υλοποίησης τους στη χρήση 2005, οφείλεται στο γεγονός ότι η Εταιρία ακολουθεί πολιτική συντηρητικής ανανέωσης του εξοπλισµού της ανάλογα µε τις ανάγκες και την ολοκλήρωση της οργάνωσης µε τον οικονοµικότερο δυνατό τρόπο. Όπως για παράδειγµα η ολοκλήρωση της διαµόρφωσης του 6 ου ορόφου επί της Λ. Συγγρού 199 πραγµατοποιήθηκε µε ουσιαστικά µικρότερο κόστος από το αρχικά (προ τριετίας) προϋπολογισθέν. Οι συγκεκριµένες επενδύσεις θα ολοκληρωθούν µε τα ίδια κεφάλαια µέσα στη χρήση 2005 και δεν προβλέπεται κανένας επηρεασµός του µελλοντικού κύκλου εργασιών από τη διαχείριση των µεγεθών αυτών. Σύµφωνα µε τα προβλεθέντα στο αρχικό Ε.Σ. αλλά και το µερικώς τροποποιηµένο Ε.Σ. της 26/05/2004, τα ανωτέρω ποσά διατέθηκαν στη χρήση 2004 εξ ολοκλήρου από τα αντληθέντα κεφάλαια της Εταιρίας. Στην κατηγορία 2. «Επέκταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων» η απορρόφηση των κεφαλαίων το 2004 ανήλθε στο ποσό των 402,00 χιλ. έναντι των προβλεποµένων στο µερικώς τροποποιηµένο Ε.Σ., ποσό 488,00 χιλ., παρουσιάζοντας δηλαδή υστέρηση της τάξεως των 86,00 χιλ. (- 43,9%). Από το συνολικό ποσό που διετέθη στη χρήση 2004 στην κατηγορία αυτή, ποσό 109,00 χιλ. προήλθε από τα αντληθέντα κεφάλαια και το υπόλοιπο 293,00 χιλ. από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας. Θα πρέπει να τονισθεί εδώ ότι, σύµφωνα µε το αρχικό Ε.Σ. της Εταιρίας όπως αυτό αναλύεται στο Ε.., είχε προβλεφθεί αποπληρωµή δανείου συνολικού ύψους χιλ. ( χιλ. για τη χρήση 2004) που χρησιµοποιήθηκε για την αγορά κτιρίου επί της Λ. Συγγρού 199, µε κεφάλαια που θα προέρχονταν από τα ίδια διαθέσιµα της Εταιρίας. Η αναχρηµατοδότηση του εν λόγω δανείου (µακροπρόθεσµο δάνειο από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias) µε ευνοικότερους όρους µε δυνατότητα αποπληρωµής του και πέραν της χρήσης 2005, είχε ως αποτέλεσµα την ποσοτική διαφοροποίηση του σχετικού κονδυλίου, όπως διαφαίνεται και από την απόφαση της Τ.Γ.Σ. των µετόχων στις 26/05/2004. Στην κατηγορία 3. «Εξέλιξη και Επέκταση του Υπάρχοντος Λογισµικού» το σύνολο των κονδυλίων που διατέθηκαν το 2004 ανήλθαν σε 859,00 χιλ. έναντι προβλέψεων 789,00 χιλ. Από το σύνολο της επένδυσης, ποσό 553 χιλ. προήλθε από τα αντληθέντα κεφάλαια. Το ποσό που διετέθη είναι σύµφωνο µε το χρονοδιάγραµµα επενδύσεων, όπως αναθεωρήθηκε στις 24/10/2003 από το.σ. της Εταιρίας και µάλιστα αυξηµένο κατά το ποσό των 68,00 χιλ. που προήλθε από τις κατηγορίες 1. και 2. Το υπόλοιπο ποσό ύψους 305,00 χιλ., προήλθε από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας και δεν παρουσιάζει αποκλίσεις από το αντίστοιχο ποσό που είχε 5/4/2005 Σελ. 10 από 13

11 προβλεφθεί στο τροποποιηµένο επενδυτικό σχέδιο µε βάση την σχετική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 26/05/2004. Στην κατηγορία 4. «Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων» το σύνολο των κονδυλίων που διατέθηκαν το 2004 ανήλθαν σε χιλ., έναντι προβλέψεων 961 χιλ. Από το σύνολο της επένδυσης, ποσό 794 χιλ. προήλθε από τα αντληθέντα κεφάλαια της εισαγωγής της Εταιρίας στη ΝΕΧΑ. Το ανωτέρω ποσό είναι σύµφωνο µε το χρονοδιάγραµµα επενδύσεων, όπως αναθεωρήθηκε στις 24/10/2003 από το.σ. της Εταιρίας και µάλιστα αυξηµένο κατά το ποσό των 89,00 χιλ., που προήλθε από τις κατηγορίες 1. και 2. Το υπόλοιπο ποσό ύψους 262 χιλ. προήλθε από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας και είναι σύµφωνο µε το ποσό που είχε προβλεφθεί για τη χρήση 2004 στην τακτική γενική συνέλευση της 26/05/2004. Στην κατηγορία 5. «Κεφαλαιακή Ενίσχυση Θυγατρικών» οι επενδύσεις ανήλθαν το 2004 σε 100,00 χιλ. και διατέθηκαν εξ ολοκλήρου από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας και είναι σύµφωνο µε το ποσό που είχε προβλεφθεί για τη χρήση 2004 στην τακτική γενική συνέλευση της 26/05/2004. Το ποσό αυτό διατέθηκε για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας BECOM A.E. Στην κατηγορία αυτή δεν χρησιµοποιήθηκαν ποσά από τα αντληθέντα κεφάλαια της εισαγωγής της Εταιρίας στη ΝΕΧΑ. Στην κατηγορία 6. «Στρατηγικές Συνεργασίες», το σύνολο των επενδύσεων ανήλθαν το 2004 σε 97,00 χιλ. από τα οποία 77,00 χιλ. προήλθαν από τα αντληθέντα κεφάλαια της εισαγωγής της Εταιρίας στη ΝΕΧΑ και τα υπόλοιπα 20,00 χιλ. από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας. Τα ποσά που διατέθηκαν είναι σύµφωνα µε τα αντίστοιχα ποσά που είχαν προβλεφθεί για τη χρήση 2004 στο τροποποιηµένο επενδυτικό σχέδιο στις 24/10/2003 και 26/05/2004 χωρίς καµία ουσιαστική απόκλιση. Στην κατηγορία 7. «Νέες Αγορές Πληροφορικής και Έργα ηµοσίου», η απορρόφηση των κεφαλαίων το 2004 ανήλθε στο ποσό των 254,00 χιλ. έναντι των προβλεποµένων στο µερικώς τροποποιηµένο επενδυτικό σχέδιο ποσού 510,00 χιλ., παρουσιάζοντας δηλαδή µία σηµαντική υστέρηση της τάξεως των 254,00 χιλ. Η ανάπτυξη των νέων προϊόντων πληροφορικής περιορίστηκε ουσιαστικά στο β εξάµηνο του 2004 λόγω της έµφασης που δόθηκε τόσο στην εξαγορά της εταιρίας Global Soft A.E. όσο και στην εσωτερική αναδιοργάνωση της εταιρίας. Αντίστοιχα η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στους σχετικούς δηµόσιους διαγωνισµούς κατά το β εξάµηνο του 2004, οδήγησε την εταιρία στον περιορισµό των επενδύσεων στο σχετικό τµήµα που όµως εκτιµάται ότι θα ενισχυθούν µέσα στη χρήση Η εταιρία έκρινε σκόπιµο λόγω της καθυστέρησης που παρατηρείται στην κατακύρωση έργων πληροφορικής, ύψους 40 εκατ. περίπου, να µην προχωρήσει στην πραγµατοποίηση των σχετικών επενδύσεων πριν την ουσιαστική λήψη κάποιων ή όλων των έργων. Η επίδραση των σχετικών καθυστερήσεων στον µελλοντικό κύκλο εργασιών η οποία οφείλεται στο Ελληνικό ηµόσιο και όχι στο πρόγραµµα επενδύσεων της εταιρίας θα είναι περιορισµένη όπως περιορισµένη ήταν η έκταση των προβλέψεων για έργα από τη σχετική κατηγορία στο Ε.. κατάθεσης στη ΝΕΧΑ. Από το συνολικό ποσό των 254,00 χιλ. που χρησιµοποιήθηκε στη χρήση 2004, ποσό 117,00 χιλ. προήλθε από τα αντληθέντα κεφάλαια και το υπόλοιπο από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας. Στην κατηγορία 8. «Επέκταση των ραστηριοτήτων σε Χώρες του Εξωτερικού» η απορρόφηση των κεφαλαίων το 2004 ανήλθε στο ποσό των 264,00 χιλ. και διετέθησαν εξ ολοκλήρου από τα αντληθέντα κεφάλαια της εισαγωγής της εταιρίας στη ΝΕΧΑ. Το ανωτέρω ποσό είναι σύµφωνο µε το χρονοδιάγραµµα επενδύσεων, όπως αναθεωρήθηκε στις 24/10/2003 από το.σ. της Εταιρίας. 5/4/2005 Σελ. 11 από 13

12 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΟΣ Από την πορεία της PROFILE (οικονοµικά αποτελέσµατα, εκτέλεση Επενδυτικού Σχεδίου) κατά το 2004 σηµειώνουµε τα ακόλουθα: Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2004 τα εταιρικά και ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα της PROFILE δεν εξελίχθηκαν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Επενδυτικό Σχέδιο, σε επίπεδο κύκλου εργασιών αλλά πολύ περισσότερο σε επίπεδο κερδοφορίας. Εξαιτίας συγκεκριµένων λόγων, που αναπτύχθηκαν λεπτοµερώς στο κυρίως µέρος της έκθεσης µας, η Εταιρία εµφάνισε µικρή µείωση του κύκλου εργασιών καθώς η σύγκριση που πραγµατοποιείται αφορά στα προβλεπόµενα αποτελέσµατα της PROFILE και τα αντίστοιχα πραγµατοποιηθέντα που όµως προέρχονται µετά τη συγχώνευσή της µε τις θυγατρικές της εταιρίες BECOM και ΑΝΑΛΥΣΙΣ µε ισολογισµό µετασχηµατισµού αυτόν της 30/06/04. Ακόµη χειρότερη είναι η εικόνα των κερδών προ φόρων και των ποσοστών κερδοφορίας σε σχέση πάντα µε τα προβλεπόµενα του Ε.Σ. Στον επηρεασµό της κερδοφορίας συνετέλεσε ιδιαίτερα η εσωτερική αναδιάρθρωση του Οµίλου µε την συγχώνευση δι απορροφήσεως των δύο θυγατρικών που είχε ως αποτέλεσµα να εγγράψει η εταιρία το 2004 σηµαντικά κόστη από τη κίνηση αυτή γεγονός που δεν θα επαναληφθεί το Πρέπει να σηµειωθεί ότι η επίτευξη των αποτελεσµάτων αυτών βασίσθηκε σε µεγάλο βαθµό στην υστέρηση των εσόδων από την κατηγορία «Επιχειρησιακά Ολοκληρωµένα Συστήµατα (ΕΟΣ)» λόγω της καθυστέρησης που υπήρξε στην έναρξη συγκεκριµένων έργων µε αφορµή τις εκλογές του Μαρτίου και τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Η µικρή αύξηση των εσόδων στην κατηγορία «Υπηρεσίες Έργα» σε συνδυασµό µε την αλληλεξάρτηση που έχουν οι δύο κατηγορίες µεταξύ τους, καθώς ο πελάτης της Εταιρίας ο οποίος επενδύει σε ένα «ΕΟΣ» συνεχίζει να προσφέρει έσοδα στην Εταιρία και µέσω των Συµβολαίων Υποστήριξης και Συντήρησης Λογισµικού αλλά και µέσω αναθέσεων για customization ή/και για Εκπαίδευση, άρα έσοδα για την κατηγορία «Υπηρεσίες Έργα», ήταν ένας επιπλέον λόγος που τα πραγµατοποιηθέντα έσοδα της χρήσης υστέρησαν σε σχέση µε τα προβλεπόµενα. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να σηµειωθεί ότι η καθυστέρηση των πωλήσεων που παρατηρήθηκε κατά το 2004 στην ανάπτυξη και βελτίωση τόσο των υφιστάµενων προϊόντων όσο και των νέων που συγκαταλέγονται στα Επιχειρησιακά Ολοκληρωµένα Συστήµατα, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο κυρίως στις αγορές του εξωτερικού, υποχρεώνει την εταιρία να εντείνει τις προσπάθειες της προκειµένου α) να διατηρήσει και να αυξήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα και β) να αποκτήσει και νέες πηγές εσόδων ώστε να µειώσει την εξάρτηση της από τις δύο σηµαντικές κατηγορίες εσόδων, οι οποίες όµως θα εξακολουθούν να παραµένουν η ατµοµηχανή των εσόδων και της κερδοφορίας κατά το προβλέψιµο µέλλον. Γενικά θα θέλαµε να παρατηρήσουµε ότι το Επενδυτικό Σχέδιο δύναται να εξυπηρετήσει τη στρατηγική που έχει υιοθετήσει η Εταιρία αλλά κρίσιµοι παράγοντες στην εφαρµογή του αποτελούν τόσο ο χρόνος υλοποίησης του (δεδοµένου ότι η τεχνολογία αναπτύσσεται συνεχώς) όσο και η ορθή του εκτέλεση (βλ. επίσης Επενδυτικούς Κινδύνους σελ Ενηµερωτικού ελτίου). Πάντως σε γενικές γραµµές το επενδυτικό σχέδιο προχωρά κανονικά σύµφωνα µε τις αποφάσεις που έχει πάρει η εταιρία στις 24/10/2003 και 26/05/2004, βεβαίως µε µικρές αποκλίσεις σε επιµέρους κατηγορίες, αλλά µέσα στα πλαίσια του εφικτού δύναται να έχει ολοκληρωθεί έως την 31/12/2005. Η Εταιρία βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών λογισµικού για τον χρηµατοοικονοµικό χώρο και τα έσοδα της εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την εµπορική 5/4/2005 Σελ. 12 από 13

13 επιτυχία των προϊόντων και των υπηρεσιών αυτών. Η Εταιρία κατά το 2004 όπως και κατά το προηγούµενο έτος, παρατήρησε ότι πέρα από εν γένει επιδεινούµενο επιχειρηµατικό περιβάλλον που αφορά όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου, οι εξελίξεις όπως η επέκταση της σε νέους τοµείς δραστηριότητας, τη δυνατότητα εύρεσης εξειδικευµένου προσωπικού, τη δυνατότητα και ταχύτητα ανάπτυξης δικτύου πωλήσεων στο εξωτερικό, τη δυνατότητα εισόδου σε νέες αγορές πληροφορικής, απείχαν σηµαντικά από τις εκτιµήσεις που είχε κάνει κατά τη σύνταξη του Επενδυτικού Σχεδίου. Η εταιρία δραστηριοποιείται αναλαµβάνοντας επιχειρηµατικό κίνδυνο και ως εκ τούτου η ανωτέρω παρατήρηση δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη ούτε αποτελεί αρνητικό σηµείο. Με αυτό το δεδοµένο η Εταιρία, κατά την άποψη µας, οφείλει να εξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα τις προοπτικές κάθε επιχειρηµατικής της επιλογής / πρωτοβουλίας και να προβαίνει στις απαραίτητες τροποποιήσεις / διορθωτικές κινήσεις έχοντας ως γνώµονα την καλύτερη αξιοποίηση των κεφαλαίων της και την αύξηση της δηµιουργίας αξίας. Εκτιµούµε ότι η ανάγκη για διορθωτικές κινήσεις επί του Επενδυτικού Σχεδίου θα γίνεται ακόµα µεγαλύτερη όσο περνάει ο χρόνος και συνεπώς οι εκτιµήσεις της Εταιρίας κατά το χρόνο σύνταξής του καθίστανται, εκ των πραγµάτων, λιγότερο ακριβείς. Αθήνα, 31 Μαρτίου ΑΝ ΡΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΤΣΙΛΙΜΙ ΟΣ 5/4/2005 Σελ. 13 από 13

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών Κεντρικά : Υποκ/µα : Λεωφ. Κηφισίας 180, Χαλάνδρι 152 31 Τηλ : 210-67.26.200 Fax : 210-67.29.480 Αποστ. Παύλου 31, Θεσσαλονίκη 546 34 Τηλ: 231-0 20.60.20 Fax: 231-0 20.60.30 Προς ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 6 ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 7Γ/182/25.1.2000,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.

ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Aριθ. No.02.12.02/345 b Balli Chemicals ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΦΜ 094518821 ΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΜΑΕ 38455/06/Β/97/13 Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ Αρ.Μ.Α.Ε. 16843/06/Β/88/11

ΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ Αρ.Μ.Α.Ε. 16843/06/Β/88/11 1 ΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ Αρ.Μ.Α.Ε. 16843/06/Β/88/11 ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 Σύµφωνα µε το άρθρο 286 παρ. 1(α) του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ ΑΕ ΤΗΝ 31/12/2004

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ ΑΕ ΤΗΝ 31/12/2004 ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ ΑΕ ΤΗΝ 31/12/2004 Στα πλαίσια των υποχρεώσεων των Εισηγµένων εταιριών, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρο 10 του Ν. 2733/99 σας υποβάλουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. φτάνοντας στις 661,52 µονάδες (-0,81%), παρά την ανοδική κίνηση των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών. Η αξία των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» ΚΑΙ «KAZINO & ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών)

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών) MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών) ΙΟΥΛΙΟΣ 2004 Το παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα έχει ως σκοπό την πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους επί των Ενοποιηµένων Οικονοµικών και της Μητρικής Εταιρίας για την χρήση 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ Οι ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ &ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Τρεις Κυριότερες Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, ======================================================= ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2006-31.12.2006

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε συνθήκες συνεχιζόμενης ύφεσης, καταγράφηκαν από την ICAP Group οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της από 20-3-2014 συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε.» Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήµερα, την 20-3-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ)

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΚΛΑ ΟΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΛΛΑ Α - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ : 10 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ* Υφιστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ετήσια αύξηση μεγεθών για πρώτη φορά μετά το 2008 Αθήνα 30 Μαρτίου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/5/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 814,06 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 3,11%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 30,02 εκατ. εκ των οποίων 0,70 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005. Έγγραφα στη διάθεση του κοινού από παραποµπή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005. Έγγραφα στη διάθεση του κοινού από παραποµπή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005 Έγγραφα στη διάθεση του κοινού από παραποµπή Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ κατέστησε διαθέσιµες στο κοινό κατά τη διάρκεια της περιόδου 01/01/2007 31/03/2008, κατ

Διαβάστε περισσότερα

0123/00006631/el Άλλες Ανακοινώσεις ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS EHMI

0123/00006631/el Άλλες Ανακοινώσεις ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS EHMI 0123/00006631/el Άλλες Ανακοινώσεις ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς: Επενδυτικό κοινό Κομοτηνή, 14/04/2014 Θέμα: Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αθήνα, 4 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 7

Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 7 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η OTEplus Σήµερα ιοικητικό Συµβούλιο ραστηριότητες του έτους στην Ελλάδα ραστηριότητα της θυγατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1043497/10623/Β0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές δίνουν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε για το σκοπό της ενημέρωσης των Μετόχων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας μας που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υπάγεται η συγκεκριμένη συναλλαγή, προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες:

στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υπάγεται η συγκεκριμένη συναλλαγή, προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες: Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές & Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι 20 Σεπτεμβρίου 2011 Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax.: +30 (210) 6776.221

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Γνωµοδότηση σχετικά µε την προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής των µετοχών στα πλαίσια της συγχώνευσης διά απορρόφησης της ΕΤΕΜ ΑΕ από την ΕΛΒΑΛ ΑΕ 2 Οκτωβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ µε δ.τ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Τα proforma κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Marfin Popular Bank σηµείωσαν σηµαντική αύξηση 235%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 2.500.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.»

«ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.» «ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.» ΝΕΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ: 25-27 Ιουνίου 2002 ΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ 4,40 (1.499 δρχ.) 4,84 (1.649 δρχ.) ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣ ΗΣ Αριθµός µετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα