ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «PROFILE A.E.B.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «PROFILE A.E.B."

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της παρούσας έκθεσης (εφεξής η «Έκθεση») είναι η παρουσίαση της άποψης της Alpha Finance ως Κυρίου Αναδόχου επί της πορείας υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου, που περιλαµβάνετο στην αίτηση εισαγωγής των µετοχών της εταιρίας «PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», (εφεξής η «Εταιρία» ή «PROFILE») στη Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά (εφεξής η «ΝΕΧΑ») του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «ΧΑ»). Εκ της αναφοράς στο Ενηµερωτικό ελτίο και το Επενδυτικό Σχέδιο περιλαµβάνουµε στην Έκθεση τα κείµενα αυτά τα οποία καλούνται να συµβουλευθούν οι αναγνώστες. Επίσης, οι αναγνώστες καλούνται να συµβουλευτούν τις εξαµηνιαίες εκθέσεις της Εταιρίας, επί της εξέλιξης υλοποίησης του Επενδυτικού της Σχεδίου κατά το Α και Β εξάµηνο του 2004, οι οποίες υποβλήθηκαν στο Χ.Α. στις 31/08/2004 και 25/02/2005, αντίστοιχα. Η παρούσα έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 6, παρ. Γ.2. της υπ αριθµ. 7Γ/182/ απόφασης του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προκειµένου αυτή να δηµοσιευθεί στο Ετήσιο ελτίο για τη χρήση 2004 της εταιρίας PROFILE. Σηµειώνεται ότι, η παρούσα έκθεση είναι η δεύτερη που συντάσσει ο Κύριος Ανάδοχος για την εταιρία PROFILE, σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2004 τα εταιρικά και ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα της PROFILE παρουσίασαν αποκλίσεις σε σχέση µε τα προβλεπόµενα στο Επενδυτικό Σχέδιο, τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας. Πιο συγκεκριµένα, η Εταιρία πραγµατοποίησε κύκλο εργασιών 6.663,72 χιλ. και κέρδη προ φόρων 707,36 χιλ. έναντι προβλέψεων 5.800,00 χιλ. και 1.752,00 χιλ. αντίστοιχα, παρουσιάζοντας θετική απόκλιση όσον αφορά τον κύκλο εργασιών της τάξεως του 14,89% και αρνητική απόκλιση στα κέρδη προ φόρων της τάξεως του 59,62% αντίστοιχα. Σε ενοποιηµένη βάση, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 9.268,91 χιλ. και τα κέρδη προ φόρων σε 613,80 χιλ., έναντι προβλέψεων ,00 χιλ. και 2.170,00 χιλ. αντίστοιχα, παρουσιάζοντας σηµαντικές ποσοστιαίες αποκλίσεις της τάξεως του 16,65% και 71,71% αντίστοιχα. Μελετήσαµε τις οικονοµικές καταστάσεις και συζητήσαµε µε τη ιοίκηση της Εταιρίας τις εξελίξεις και τις αιτίες των αποκλίσεων από τα προβλεπόµενα αποτελέσµατα και τις επενδύσεις του Επενδυτικού Σχεδίου. Τα συµπεράσµατά µας αποτυπώνονται στην παρούσα έκθεση. Κατά την διάρκεια του 2004 η Εταιρία συνέχισε την εκτέλεση του Επενδυτικού της Σχεδίου που περιέλαβε στο Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή της στην ΝΕΧΑ. Σηµαντική εξέλιξη αποτέλεσε η µερική τροποποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου της Εταιρίας (απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 26/05/2004). Σηµειώνεται επίσης ότι, το αρχικό χρονοδιάγραµµα επενδύσεων που είχε παρατεθεί στο Ενηµερωτικό ελτίο της Εταιρίας και στο Ε.. είχε βασιστεί στην υπόθεση ότι η εισαγωγή της Εταιρίας στη ΝΕΧΑ θα είχε ολοκληρωθεί στις αρχές του 2 ου εξαµήνου του Η Εταιρία υποχρεώθηκε εκ των πραγµάτων να τροποποιήσει στις 5/4/2005 Σελ. 1 από 13

2 24/10/2003, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του προγράµµατος επενδύσεων της, λόγω της καθυστέρησης της εισαγωγής της Εταιρίας, η οποία τελικά ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του Οι τροποποιήσεις αυτές, όπως αναλύονται πιο κάτω ήταν αποτέλεσµα της επανεκτίµησης των καταστάσεων από την ίδια την Εταιρία, όπως αυτές εξελίσσονταν µέσα στο χρόνο, µε στόχο την προληπτική διαχείριση του συνολικού επιχειρηµατικού και επενδυτικού κινδύνου. Επιπλέον, σηµαντικές εξελίξεις µέσα στη χρήση 2004 αποτέλεσαν, η συγχώνευση µε απορρόφηση των κατά 100% θυγατρικών BECOM A.E. και ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε. από την εταιρία PROFILE µε τις από 21/07/2004 αποφάσεις των ιοικητικών Συµβουλίων όλων των εταιριών σύµφωνα µε τον ν.2166/93 και ν.2190/20, καθώς επίσης και η εξαγορά του 70% των µετοχών της εταιρίας GLOBAL SOFT A.E. Αν και το ευρύτερο µακροοικονοµικό περιβάλλον ήταν δυσµενές και το 2004, η Εταιρία κατάφερε να ξεπεράσει τους στόχους της ιδιαίτερα αυτόν του κύκλου εργασιών, ο οποίος διαµορφώθηκε σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά που προβλέπονταν στο Επενδυτικό Σχέδιο. Ωστόσο θα πρέπει να επισηµανθεί εδώ ότι ο κύκλος εργασιών της PROFILE στη χρήση 2004 επηρεάστηκε σηµαντικά, ιδιαίτερα στο β εξάµηνο, και από την συµµετοχή των πωλήσεων των δύο θυγατρικών εταιριών, οι οποίες συγχωνεύθηκαν µε απορρόφηση στις 30/06/2004. Αντίθετα τα κέρδη προ φόρων υστέρησαν σηµαντικά στη χρήση 2004, σε σχέση µε αυτά που προβλέπονταν στο Επενδυτικό Σχέδιο. Το προσωπικό της Εταιρίας µετά τη συγχώνευση των θυγατρικών εταιριών αυξήθηκε σε 74 (µέσος όρος) εργαζοµένους από 49 (µέσος όρος) στη χρήση Σε επίπεδο Οµίλου, το σύνολο του προσωπικού ανήλθε σε 93 (µέσος όρος) άτοµα τη χρήση 2004, από 89 (µέσος όρος) άτοµα, τη χρήση Η PROFILE αντιµετωπίζει σηµαντικές προκλήσεις όσον αφορά την εκτέλεση του επενδυτικού της σχεδίου και την επίτευξη των οικονοµικών αποτελεσµάτων που προσδοκούσε κατά την εισαγωγή της στη ΝΕΧΑ. Θα απαιτηθούν έντονες και συνεχείς προσπάθειες από την διοίκησή της ώστε οι ήδη αναληφθείσες επιχειρηµατικές δράσεις όπως και αυτές που θα δροµολογήσει στο µέλλον να αποδώσουν τα αναµενόµενα στο επενδυτικό σχέδιο αποτελέσµατα. 5/4/2005 Σελ. 2 από 13

3 Η ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2004 Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα της Εταιρίας, όπως αυτά προβλέπονταν στο Ε.Σ. για τη χρήση 2004, σε σχέση µε τα πραγµατοποιηθέντα αποτελέσµατα της χρήσης: Στοιχεία Αποτελεσµάτων Χρήσεως 2004 PROFILE A.E. (ποσά σε χιλ. ) 2004 (ΕΣ) 2004 (Υ) Απόκλιση % Απόκλιση (Υ) / (ΕΣ) Κύκλος Εργασιών ,9% Κόστος Πωλήσεων (1) ,1% Μικτό Κέρδος (1) ,1% (%) Πωλήσεων 73,1% 49,6% Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης ,9% Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων (1) ,9% Λειτουργικό Αποτέλεσµα ,8% (%) Πωλήσεων 51,3% 33,1% Σύνολο Εκτάκτων Αποτελεσµάτων Κέρδη προ Φόρων και Τόκων ,5% (%) Πωλήσεων 51,3% 33,7% Σύνολο Χρηµατοοικονοµικών Κέρδη προ Φόρων & Αποσβέσεων ,5% (%) Πωλήσεων 54,3% 32,3% Αποσβέσεις ,7% Κέρδη Προ Φόρων ,6% (%) Πωλήσεων 30,2% 10,6% Καθαρά Κέρδη µετά Φόρων & Αµοιβών.Σ ,8% (%) Πωλήσεων 21,7% 6,1% (1) Προ Αποσβέσεων (ΕΣ) Εκτίµηση διατυπωθείσα στο Ε (Υ) Πραγµατοποιηθέντα αποτελέσµατα τη χρήση 2004 Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι, στα αποτελέσµατα του 12µήνου του 2004 περιλαµβάνονται και οι πωλήσεις του 2 ου εξαµήνου των θυγατρικών εταιριών BECOM A.E. και ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε. οι οποίες συγχωνεύθηκαν µε τη µητρική PROFILE µε ισολογισµό µετασχηµατισµού 30/06/2004. Ως εκ τούτου τα αποτελέσµατα του ανωτέρω πίνακα εν µέρει δεν είναι συγκρίσιµα µεταξύ τους, καθώς η εταιρία PROFILE µέσα στη χρήση 2004 προχώρησε στην κίνηση αυτή, χωρίς αυτό να έχει προβλεφθεί και αποτυπωθεί στα αποτελέσµατα όπως αυτά εµφανίζονται στο Ενηµερωτικό ελτίο κατάθεσης στο Χ.Α. στα τέλη της χρήσης Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προχωρούµε στην ανάλυση των επιµέρους λογαριασµών αποτελεσµάτων χρήσης 2004 και τα συγκρίνουµε µε τους αντίστοιχους προβλεπόµενους λογαριασµούς αποτελεσµάτων, όπως αυτά εµφανίζονται στο Ε.. κατάθεσης στο Χ.Α. αλλά και στο Ε.Σ., γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι είναι εν µέρει µη συγκρίσιµα. Πωλήσεις Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας διαµορφώθηκε στη χρήση 2004 στο ποσό των 6.663,72 χιλ. έναντι προβλέψεων στο Ε.Σ. ποσού 5.800,00 χιλ., παρουσιάζοντας θετική απόκλιση της τάξεως του 14,89%. Στο πραγµατοποιηθέν κύκλο εργασιών της χρήσης 2004 περιλαµβάνονται και οι πωλήσεις του 2 ου εξαµήνου των θυγατρικών BECOM και ΑΝΑΛΥΣΙΣ. 5/4/2005 Σελ. 3 από 13

4 Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την ανάλυση των πωλήσεων και κόστους πωληθέντων ανά κατηγορία προϊόντων, καθώς επίσης και τις αποκλίσεις από τις προβλέψεις: ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2004 (ποσά σε χιλ. ) Α/Α Οµάδα Προϊόντων Πωλήσεις Κόστος 1 2 Επιχειρησιακά Ολοκληρωµένα Συστήµατα ON LINE Συστήµατα Ανάλυσης & Μεταγωγής εδοµένων Πρόβλεψη Πραγµατοποιηθέντα Απόκλιση Μικτό Κέρδος % Πωλήσεις Κόστος Μικτό Κέρδος % Πωλήσεις Κόστος ,0% ,0% ,0% ,6% Εµπορεύµατα (προϊόντα τρίτων) ,1% ,7% Υπηρεσίες Έργα ,1% ,5% Σύνολο ,1% ,6% Άλλα Έσοδα Εκµεταλλεύσεως ,0% ,0% -90 Γενικό Σύνολο ,0% ,0% Σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα η ανάλυση των πωλήσεων 2004 δείχνει ότι η Εταιρία στους κύριους τοµείς παρουσίασε ορισµένες αποκλίσεις σε σχέση µε τα αναµενόµενα στο Επενδυτικό Σχέδιο. Ειδικότερα: Οι πωλήσεις της κατηγορίας «Επιχειρησιακά Ολοκληρωµένα Συστήµατα» τη χρήση 2004 ανήλθαν σε 877 χιλ. παρουσιάζοντας µείωση κατά 45,2% σε σχέση µε την εκτίµηση του Ε.Σ. που ήταν χιλ. Επίσης παρουσιάζουν µείωση κατά 11,8% σε σχέση µε τη χρήση 2003 που ήταν 994 χιλ. Το κόστος πωληθέντων στη συγκεκριµένη κατηγορία ανήλθε σε 368 χιλ., και έτσι το µικτό κέρδος των Επιχειρησιακών Ολοκληρωµένων Συστηµάτων ανήλθε σε 58,0% επί των πωλήσεων, από 73,0% που είχε εκτιµηθεί στο Ε.Σ. Η ανωτέρω σηµαντική απόκλιση των πωλήσεων οφείλεται στο γεγονός ότι υπήρξε χρονική υστέρηση στην λήψη των αποφάσεων για την έναρξη συγκεκριµένων έργων µε αφορµή τις εκλογές του Μαρτίου και τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Οι πωλήσεις της κατηγορίας «Συστήµατα Ανάλυσης & Μεταγωγής εδοµένων» τη χρήση 2004 ανήλθαν σε 342 χιλ., έναντι των προβλέψεων στο Ε.Σ. που ήταν 600 χιλ. Επίσης παρουσιάζουν µείωση κατά 19,3% σε σχέση µε τη χρήση 2003 που διαµορφώθηκαν σε 424 χιλ. Το κόστος πωληθέντων στη συγκεκριµένη κατηγορία ανήλθε σε 80 χιλ., και έτσι το µικτό κέρδος των Συστηµάτων Ανάλυσης και Μεταγωγής εδοµένων ανήλθε σε 76,6% επί των πωλήσεων, από 73,0% που είχε εκτιµηθεί στο Ε.Σ. Η εν λόγω κατηγορία πωλήσεων, σε απόλυτα µεγέθη παρουσίασε σηµαντική υστέρηση σε σχέση µε τα προβλεπόµενα στο Ε.Σ. της τάξεως των 258 χιλ. Αντίθετα το µικτό περιθώριο κέρδους διαµορφώθηκε σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά που είχε θέσει το Ε.Σ., ήτοι 76,6% έναντι 73,0% του Ε.Σ. Η υστέρηση των πωλήσεων στην κατηγορία αυτή οφείλεται στους ίδιους λόγους που επισηµαίνονται και στην κατηγορία (1). Οι πωλήσεις της κατηγορίας «Εµπορεύµατα Τρίτων» τη χρήση 2004 ανήλθαν σε χιλ. παρουσιάζοντας σηµαντική αύξηση σε σχέση µε την εκτίµηση του Ε.Σ. που ήταν χιλ. παρουσιάζοντας µία απόκλιση της τάξεως των χιλ. Επίσης οι πωλήσεις της κατηγορίας αυτής παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση σε σχέση µε τις πραγµατοποιηθείσες πωλήσεις της χρήσης 2003 οι οποίες ανήλθαν µόλις στα 30 χιλ. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην συµµετοχή της θυγατρικής εταιρίας ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε., στα αποτελέσµατα της µητρικής PROFILE το Το κόστος πωληθέντων ανήλθε σε χιλ., και έτσι το µικτό κέρδος των 5/4/2005 Σελ. 4 από 13

5 Συστηµάτων Ανάλυσης και Μεταγωγής εδοµένων ανήλθε σε 11,7% επί των πωλήσεων, από 73,1% που είχε εκτιµηθεί στο Ε.Σ. παρουσιάζοντας σηµαντική υστέρηση. Οι πωλήσεις της κατηγορίας «Υπηρεσίες Έργα» τη χρήση 2004 ανήλθαν σε χιλ. παρουσιάζοντας σηµαντική αύξηση σε σχέση µε την εκτίµηση του Ε.Σ. που ήταν χιλ. Αντίθετα παρουσιάζουν µείωση κατά 10,8% σε σχέση µε τη χρήση 2003 που ήταν χιλ. Το κόστος πωληθέντων ανήλθε σε 814 χιλ., και έτσι το µικτό κέρδος της κατηγορίας αυτής ανήλθε σε 73,5% επί των πωλήσεων, από 73,1% που είχε εκτιµηθεί στο Ε.Σ. Όπως αναφέρθηκε στην κατηγορία των Επιχειρησιακών Ολοκληρωµένων Συστηµάτων, µερικά ολοκληρωµένα επιχειρησιακά συστήµατα που πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους συνοδεύτηκαν από µεγάλο όγκο παροχής υπηρεσιών customization, ενοποίησης και συνδεσµολογίας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των πελατών και καταχωρήθηκαν στην κατηγορία Παροχής Υπηρεσιών. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το Ε.Σ., το προβλεπόµενο σύνολο πωλήσεων των Επιχειρησιακών Ολοκληρωµένων Συστηµάτων και Παροχής Υπηρεσιών, ήτοι κατηγορία (1) και (4) ήταν χιλ. έναντι πραγµατοποιηθέντων χιλ. που οφείλεται στους προαναφερθέντες λόγους. Λειτουργικά έξοδα Όπως ήδη έχουµε αναφέρει οι µικτές αποδόσεις της εταιρίας για τη χρήση 2004 διαφέρουν σηµαντικά από αυτές του Ε.Σ. ιδιαίτερα στις κατηγορίες (1) «Επιχειρησιακά Ολοκληρωµένα Συστήµατα» και (3) «Εµπορεύµατα Τρίτων». Το κόστος πωληθέντων στην κατηγορία (2) ανήλθε το 2004 στο 42% της αξίας των πωλήσεων, µε το µικτό περιθώριο κέρδους να διαµορφώνεται στο 58%, έναντι προβλέψεων 27% και 73% αντίστοιχα στο Ε.Σ. Επίσης το κόστος πωληθέντων στην κατηγορία (3) ανήλθε το 2004 στο 88,3% της αξίας των πωλήσεων, µε το µικτό περιθώριο κέρδους να διαµορφώνεται µόλις στο 11,7%. Οι εκτιµήσεις στο Ε.Σ. προέβλεπαν ποσοστά 26,9% και 73,1% αντίστοιχα µε αποτέλεσµα οι αποκλίσεις στην κατηγορία αυτή να διαµορφώνουν σηµαντικά και το τελικό αποτέλεσµα. Σηµειώνουµε εδώ ότι, τα κόστη της Εταιρίας παρουσιάζονται αυξηµένα στη χρήση 2004 ιδιαίτερα στις δυο κατηγορίες που προαναφέραµε σε σχέση µε τα προβλεπόµενα του Ε.Σ. λόγω της εσωτερικής αναδιοργάνωσης που πραγµατοποίησε η Εταιρία, όπως η συγχώνευση των θυγατρικών καθώς και την εξαγορά της εταιρίας Global Soft A.E. Στις άλλες δύο κατηγορίες προϊόντων οι αποκλίσεις στο κόστος πωληθέντων και στο µικτό περιθώριο κέρδους είναι πολύ µικρές. Η διαµόρφωση του συνολικού µικτού περιθωρίου κέρδους στη χρήση 2004 στο 49,6% έναντι προβλέψεων στο Ε.Σ. στο 73,1% είχε ως αποτέλεσµα τα πραγµατοποιηθέντα αποτελέσµατα της χρήσης να επηρεαστούν σηµαντικά προς τα κάτω. Τα άλλα έσοδα εκµετάλλευσης στη χρήση 2004 διαµορφώθηκαν σε 80 χιλ. έναντι προβλέψεων στο Ε.Σ. 170 χιλ. παρουσιάζοντας υστέρηση της τάξεως του 53%. Η υστέρηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η εταιρία δεν προχώρησε στην ενοικίαση τόσο του ισογείου επί ιδιόκτητου κτιρίου στην Λεωφ. Συγγρού 199, όσο και του ακινήτου επί της οδού Πραξιτέλους 23, όπως αυτά είχαν προβλεφθεί στο Ε.. κατάθεσης στη ΝΕΧΑ. Η µη αξιοποίηση των ανωτέρω προκάλεσε σηµαντική υστέρηση εσόδων στον τοµέα αυτό. Η εταιρία στα πλαίσια του περιορισµού των λειτουργικών της δαπανών βελτίωσε την εικόνα των εξόδων διοίκησης, διάθεσης και ερευνών & ανάπτυξης το 2004 σε σχέση µε αυτά που είχε θέσει στο Ε.Σ. τόσο σε απόλυτα νούµερα όσο και ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών. Πιο συγκεκριµένα, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας διαµορφώθηκαν σε 449 χιλ. έναντι προβλεποµένων στο Ε.Σ. 498 χιλ. παρουσιάζοντας ποσοστιαία απόκλιση της τάξεως του 10%. Ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας διαµορφώθηκαν σε πιο ικανοποιητικά επίπεδα (6,7% επί του κύκλου εργασιών ) σε σχέση µε αυτά που είχαν προβλεφθεί 5/4/2005 Σελ. 5 από 13

6 στο Ε.Σ. (8,6% επί του κύκλου εργασιών). Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζεται και στους δύο άλλους λογαριασµούς των λειτουργικών εξόδων, ήτοι των εξόδων διάθεσης και των εξόδων ερευνών & ανάπτυξης. Τα έξοδα διάθεσης διαµορφώθηκαν στο 8,6% επί των πωλήσεων έναντι 11,7% των προβλέψεων του Ε.Σ. και τα έξοδα έρευνας & ανάπτυξης διαµορφώθηκαν στο 2,3% επί των πωλήσεων έναντι 4,4% των προβλέψεων του Ε.Σ. Το ποσοστό των εξόδων έρευνας & ανάπτυξης που βάρυναν τη χρήση ήταν µειωµένο λόγω της αυξηµένης δραστηριότητας σε επενδύσεις για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Το συνολικό αποτέλεσµα ήταν τα πραγµατοποιηθέντα λειτουργικά έξοδα (προ αποσβέσεων) να διαµορφωθούν το 2004 σε χιλ. σηµειώνοντας αύξηση της τάξεως του 16,5% έναντι του 2003, σε σχέση όµως µε τα προβλεπόµενα του Ε.Σ. παρουσίασαν µείωση της τάξεως του 17,9%. Σύµφωνα µε δήλωση της εταιρίας προτίθεται να διατηρήσει τα έξοδα ερευνών & ανάπτυξης αλλά και το σύνολο των λειτουργικών εξόδων σε χαµηλά επίπεδα κυρίως µε την ολοκλήρωση του προγράµµατος επενδύσεων έως την 31/12/2005. Ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να γίνει τόσο στα χρηµατοοικονοµικά έσοδα τα οποία ανήλθαν το 2004 σε 57 χιλ. έναντι προβλέψεων στο Ε.Σ. 180 χιλ. όσο και στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα τα οποία ανήλθαν σε 151 χιλ. έναντι προβλέψεων στο Ε.Σ. 10 χιλ. Οι σηµαντικές αυτές διαφορές οι οποίες συνετέλεσαν σε κάποιο βαθµό στην διαµόρφωση των αποτελεσµάτων χρήσης 2004, οφείλονται τόσο στην πορεία τω επιτοκίων καταθέσεων (έχουν σηµειώσει σηµαντική µείωση σε σχέση µε τα αντίστοιχα επιτόκια της περιόδου των προβλέψεων στο Ε..), όσο και στην αύξηση τα απαιτήσεων σε κεφάλαιο κίνησης και στο κόστος των εγγυητικών επιστολών (συµµετοχή σε διαγωνισµούς). Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω, τα κέρδη προ φόρων χρήσης διαµορφώθηκαν σε 707 χιλ. ή ποσοστό 10,6% επί των πωλήσεων, έναντι προβλέψεων στο Ε.Σ. ποσού χιλ. και ποσοστού 30,2%. Σε σχέση µε τα πραγµατοποιηθέντα αποτελέσµατα της χρήσης 2003, η εταιρία σηµείωσε µείωση της τάξεως του 57,0% σε απόλυτα µεγέθη, ενώ και το καθαρό περιθώριο κέρδους µειώθηκε από 33,7% το 2003 στο 30,2% το Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων (πριν από φόρους) διαµορφώθηκε στο 5,3% έναντι 13,0% της προηγούµενης χρήσης ως αποτέλεσµα της σηµαντικής µείωσης της κερδοφορίας στη χρήση /4/2005 Σελ. 6 από 13

7 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2004 Η Εταιρία στη χρήση 2004 προέβη στην σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνεται η κατά 100% θυγατρική της, Profile System & Software LTD, η κατά 70,00% θυγατρική της, Global Soft A.E. και η κατά 50,17% θυγατρική της Computer International Franchise ΕΠΕ. Εν γένει τα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα εξελίχθηκαν σηµαντικά χαµηλότερα από τα προβλεπόµενα στο Επενδυτικό Σχέδιο. Στο Ε.. κατάθεσης στη ΝΕΧΑ στη τέλη του 2003, οι ενοποιηµένες προβλέψεις αποτελεσµάτων για τη χρήση 2004 είχαν βασιστεί στην παραδοχή ότι τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα θα επηρεαστούν από τα αποτελέσµατα εκτός της µητρικής και των εταιριών BECOM A.E., ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε., PROFILE CYPRUS Ltd και COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE ΕΠΕ. Η PROFILE µέσα στη χρήση 2004 προχώρησε σε αναδιοργάνωση του Οµίλου της, µε συνέπεια οι εταιρίες BECOM A.E. και ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε. να συγχωνευθούν δι απορροφήσεως από τη µητρική, ενώ παράλληλα προχώρησε και στην εξαγορά του 70% της εταιρίας GLOBAL SOFT A.E. Ως εκ τούτου τα πραγµατοποιηθέντα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσης 2004, τα οποία αφορούν τις εταιρίες που παρουσιάζονται στον ανωτέρω πίνακα, σε σχέση µε τα προβλεπόµενα στο Ε.Σ. επίσης για τη χρήση 2004, είναι εν µέρει µη συγκρίσιµα. Στοιχεία Αποτελεσµάτων Χρήσεως 2004 Profile Group (ποσά σε χιλ. ) 2004 (ΕΣ) 2004 (Υ) Απόκλιση % Απόκλιση (Υ) / (ΕΣ) Κύκλος Εργασιών ,6% Κόστος Πωλήσεων (1) ,0% Μικτά Κέρδη Εκµετάλλευσης ,3% (%) Πωλήσεων 57,3% 47,2% Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων (1) ,6% Λειτουργικό Αποτέλεσµα ,3% (%) Πωλήσεων 34,3% 26,6% Σύνολο Εκτάκτων Αποτελεσµάτων ,8% Κέρδη προ Φόρων και Τόκων ,9% (%) Πωλήσεων 34,2% 26,7% Σύνολο Χρηµατοοικονοµικών ,8% Κέρδη προ Φόρων & Αποσβέσεων ,0% (%) Πωλήσεων 35,5% 25,6% Αποσβέσεις ,4% Κέρδη Προ Φόρων ,7% (%) Πωλήσεων 19,5% 6,6% (1) Προ αποσβέσεων (ΕΣ) Εκτίµηση διατυπωθείσα στο Ε (Υ) Πραγµατοποιηθέντα αποτελέσµατα τη χρήση Στα αποτελέσµατα αυτά έχουν συµπεριληφθεί και οι καταστάσεις αποτελεσµάτων από 01/01-30/06/2004 των εταιριών ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε. και BECOM A.E. οι οποίες απορροφήθηκαν από την µητρική (ισολογισµός Μετασχηµατισµού 30/06/2004). 5/4/2005 Σελ. 7 από 13

8 Εν γένει τα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα δεν εξελίχθηκαν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο επενδυτικό σχέδιο. Ειδικότερα οι πωλήσεις για τη χρήση 2004 ανήλθαν σε χιλ. και τα κέρδη προ φόρων σε 614 χιλ. έναντι προβλέψεων χιλ. και χιλ. αντίστοιχα, σηµειώνοντας αποκλίσεις της τάξεως του 16,6% και 71,7% αντίστοιχα. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πωλήσεις των θυγατρικών εταιριών για τη χρήση 2004 σε σχέση µε τις εκτιµήσεις του Ε.Σ.: ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (Ποσά σε χιλ. ) Πρόβλεψη Πωλήσεων 2004 βάση Ε.Σ. Πραγµατοποιηθεί σες Πωλήσεις 2004 Απόκλιση Απόκλιση (%) ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΑΕ ,0% BECOM ΑΕ ,9% COMP. INTER. FRANCH. ΕΠΕ ,0% PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE LTD ,0% GLOBAL SOFT A.E ΣΥΝΟΛΟ ,7% Ο κύκλος εργασιών της ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε. ανήλθε σε 793 χιλ. αλλά ουσιαστικά αφορά τις πωλήσεις του α εξαµήνου 2004, καθώς η εν λόγω εταιρία συγχωνεύτηκε µε απορρόφηση από την PROFILE µε ισολογισµό µετασχηµατισµού 30/06/2004. Ως εκ τούτου τα δύο οικονοµικά µεγέθη όπως αναφέρονται στον πίνακα δεν είναι συγκρίσιµα µεταξύ τους. Ο κύκλος εργασιών της BECOM A.E. ανήλθε σε 248 χιλ. αλλά ουσιαστικά αφορά τις πωλήσεις του α εξαµήνου 2004, καθώς και η εταιρία αυτή συγχωνεύτηκε µε απορρόφηση από την PROFILE, µε ισολογισµό µετασχηµατισµού 30/06/2004. Ως εκ τούτου τα δύο οικονοµικά µεγέθη όπως αναφέρονται στον πίνακα δεν είναι συγκρίσιµα µεταξύ τους. Ο κύκλος εργασιών της COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE ΕΠΕ ανήλθε σε 289 χιλ. παρουσιάζοντας µείωση της τάξεως του 51% σε σχέση µε τις προβλέψεις του Ε.Σ. Η µείωση αυτή οφείλεται στην τροποποίηση της σχέσης της εταιρίας µε τον φορέα διοργάνωσης της πιστοποίησης MOUS και τον περιορισµό της δραστηριότητας των δικαιοπαρόχων (franchisees). Ο κύκλος εργασιών της κυπριακής PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE LTD. ανήλθε σε 91 χιλ. παρουσιάζοντας µείωση της τάξεως του 30% σε σχέση µε τις προβλέψεις του Ε.Σ. Η µείωση αυτή οφείλεται στην περιορισµένη ζήτηση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες στην τοπική αγορά µε αποτέλεσµα το σύνολο του κύκλου εργασιών της θυγατρικής να προέρχεται από συµβόλαια και υπηρεσίες συντήρησης. Τέλος, ο κύκλος εργασιών της νεοαποκτηθείσας µέσα στη χρήση 2004 εταιρίας GLOBAL SOFT A.E. ανήλθε σε χιλ. στη χρήση Η εταιρία κλείνει διαχειριστική χρήση στις 30/06 κάθε έτους αλλά για λόγους ενοποίησης συντάχθηκε (εξωλογιστικά) ισολογισµός και αποτελέσµατα χρήσης για την περίοδο 1/1-31/12/ /4/2005 Σελ. 8 από 13

9 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Αναφερόµαστε στον πίνακα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων, όπως αυτός περιλαµβάνεται στο Ετήσιο ελτίο για τη χρήση 2004 (βλ. Παράρτηµα Ετήσιου ελτίου), καθώς επίσης και στο µερικώς τροποποιηµένο συνολικό Επενδυτικό Σχέδιο της Εταιρίας όπως εµφανίζεται στις εξαµηνιαίες εκθέσεις της Εταιρίας, επί της εξέλιξης υλοποίησης του Επενδυτικού της Σχεδίου κατά το Α και Β εξάµηνο 2004, οι οποίες υποβλήθηκαν στο Χ.Α. στις 31/08/2004 και 25/02/2005, αντίστοιχα. Το αρχικό χρονοδιάγραµµα επενδύσεων που είχε παρατεθεί στο Ενηµερωτικό ελτίο της Εταιρίας και στο Επενδυτικό Σχέδιο, είχε βασιστεί στην υπόθεση ότι η εισαγωγή της Εταιρίας στη ΝΕΧΑ θα είχε ολοκληρωθεί στις αρχές του 2 ου Εξαµήνου Το τριετές επενδυτικό πρόγραµµα σύµφωνα µε το Ενηµερωτικό ελτίο ήταν συνολικού ύψους ,00 χιλ. εκ του οποίου ποσό 6.100,00 χιλ. θα χρηµατοδοτείτο από τα αντληθέντα κεφάλαια και το υπόλοιπο χιλ. από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας. Η Εταιρία στις 24/10/2003 προέβη σε τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του προγράµµατος επενδύσεων της, λόγω της καθυστέρησης της εισαγωγής της Εταιρίας και του χαµηλότερου ποσού αντληθέντων κεφαλαίων από τη ΝΕΧΑ. Η εισαγωγή της Εταιρίας ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2003 και αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους 5.018,37 χιλ. µείον έξοδα 340,69 χιλ., ήτοι καθαρό ποσό 4.677,77 χιλ. Επιπλέον, η Εταιρία µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων στις 26/05/2004 προχώρησε στην τροποποίηση του επενδυτικού της προγράµµατος όσον αφορά τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων της µε ίδια κεφάλαια. Σύµφωνα µε την απόφαση αυτή το συνολικό ποσό που πρόκειται να διαθέσει η Εταιρία µε δικά της κεφάλαια για την υλοποίηση που επενδυτικού της προγράµµατος την τριετία , θα ανέλθει στο ποσό των 5.770,73 χιλ. έναντι ποσού 5.050,00 χιλ. του Ε.Σ. Μέχρι και την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η Εταιρία είχε διαθέσει συνολικά το ποσό των 2.386,40 χιλ., έως τις 31/12/2004 είχε διαθέσει το ποσό των 2.815,26 χιλ. ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους 2.955,47 χιλ. σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα θα διατεθεί έως στις 31/12/2005. Η εν λόγω τροποποιήσεις, καθώς και οι πραγµατοποιηθείσες επενδύσεις για τη χρήση 2004 παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: Προορισµός Κεφαλαίων 2004 (ποσά σε χιλ. ) Αντληθέντα Κεφάλαια Βάση ΕΣ Τροπ/ση 24/10/03 Ίδια Κεφάλαια Βάση ΕΣ Τροπ/ση 26/5/04 Πραγµατοποιηθείσες Επενδύσεις Αντληθέντα Ίδια Σύνολο Ίδια Κεφάλαια 1. Οργάνωση και ανανέωση Τεχνικού Εξοπλισµού 365,00 320,00 0,00 0,00 55,00 0,00 55,00-266,00-83,1% 0,00 0,0% 2. Επέκταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων 180,00 195, ,00 293,00 109,00 293,00 402,00-86,00-43,9% 0,00 0,0% 3. Εξέλιξη & Επέκταση Υπάρχοντος Λογισµικού 565,00 485,00 30,00 304,00 553,00 305,00 859,00 68,00 14,0% 2,00 0,6% 4. Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων 835,00 705,00 0,00 256,00 794,00 262, ,00 89,00 12,6% 5,00 2,0% 5. Κεφαλαιακή Ενίσχυση Θυγατρικών 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00% 0,00 0,0% 6. Στρατηγικές Συνεργασίες 95,00 75,00 20,00 21,00 77,00 21,00 97,00 2,00 2,3% 0,00 1,0% 7. Νέες Αγορές Πληροφορικής & Έργα ηµοσίου 120,00 110,00 400,00 400,00 117,00 137,00 254,00 7,00 6,3% -263,00-65,7% 8. Επέκταση ραστηριοτήτων σε χώρες του Εξωτερικού 410,00 260,00 0,00 0,00 264,00 0,00 264,00 4,00 1,6% 0,00 0,0% ΣΥΝΟΛΟ 2.570, , , , , , ,00-182,00-8,4% -256,00-18,6% Αντληθέντα Κεφάλαια Από- Απόκλιση Κλιση (%) Απόκλιση Απόκλιση (%) 5/4/2005 Σελ. 9 από 13

10 Κατά το έτος 2004, η υλοποίηση των περισσοτέρων επενδύσεων που προβλέπονται στο µερικώς τροποποιηµένο Επενδυτικό Σχέδιο όπως αυτό διαµορφώθηκε µε τις αποφάσεις στις 24/10/2003 και 26/05/2004, πραγµατοποιήθηκε στο σύνολο της, µε µικρή όµως υστέρηση. Συνολικά, κατά το 2004 απορροφήθηκαν 3.086,00 χιλ. έναντι προβλέψεων 3.524,00 χιλ. παρουσιάζοντας υστέρηση ύψους 438,00 χιλ. ή σε ποσοστό 12,4%. Η υστέρηση αυτή παρατηρείται µόνο σε δύο επιµέρους κατηγορίες επενδύσεων και πιο συγκεκριµένα στην κατηγορία (1) «Οργάνωση και Ανανέωση Τεχνικού Εξοπλισµού» και στην κατηγορία (2) «Επέκταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων» όπου διατέθηκαν ποσά 54,00 χιλ. και 402,00 χιλ. αντίστοιχα, έναντι των προβλεποµένων στο Ε.Σ. ποσών ύψους 320,00 χιλ. και 488,00 χιλ. αντίστοιχα. Από τις συζητήσεις µας µε τη διοίκηση της Εταιρίας, λαµβάνοντας υπόψη και τις εκθέσεις εξέλιξης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου της PROFILE A.E. κατά το Α & Β εξάµηνο του 2004, προέκυψαν τα εξής: Στην κατηγορία 1. «Οργάνωση και Ανανέωση Τεχνικού Εξοπλισµού» η απορρόφηση των κεφαλαίων το 2004 ανήλθε στο ποσό των 55,00 χιλ. έναντι των προβλεποµένων στο µερικώς τροποποιηµένο Ε.Σ. ποσού των 320,00 χιλ., παρουσιάζοντας δηλαδή µία σηµαντική υστέρηση της τάξεως των 266,00 χιλ. (-83,1%). Η υστέρηση που παρατηρείται στις επενδύσεις της κατηγορίας αυτής και κατά συνέπεια η χρονική µετάθεση της υλοποίησης τους στη χρήση 2005, οφείλεται στο γεγονός ότι η Εταιρία ακολουθεί πολιτική συντηρητικής ανανέωσης του εξοπλισµού της ανάλογα µε τις ανάγκες και την ολοκλήρωση της οργάνωσης µε τον οικονοµικότερο δυνατό τρόπο. Όπως για παράδειγµα η ολοκλήρωση της διαµόρφωσης του 6 ου ορόφου επί της Λ. Συγγρού 199 πραγµατοποιήθηκε µε ουσιαστικά µικρότερο κόστος από το αρχικά (προ τριετίας) προϋπολογισθέν. Οι συγκεκριµένες επενδύσεις θα ολοκληρωθούν µε τα ίδια κεφάλαια µέσα στη χρήση 2005 και δεν προβλέπεται κανένας επηρεασµός του µελλοντικού κύκλου εργασιών από τη διαχείριση των µεγεθών αυτών. Σύµφωνα µε τα προβλεθέντα στο αρχικό Ε.Σ. αλλά και το µερικώς τροποποιηµένο Ε.Σ. της 26/05/2004, τα ανωτέρω ποσά διατέθηκαν στη χρήση 2004 εξ ολοκλήρου από τα αντληθέντα κεφάλαια της Εταιρίας. Στην κατηγορία 2. «Επέκταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων» η απορρόφηση των κεφαλαίων το 2004 ανήλθε στο ποσό των 402,00 χιλ. έναντι των προβλεποµένων στο µερικώς τροποποιηµένο Ε.Σ., ποσό 488,00 χιλ., παρουσιάζοντας δηλαδή υστέρηση της τάξεως των 86,00 χιλ. (- 43,9%). Από το συνολικό ποσό που διετέθη στη χρήση 2004 στην κατηγορία αυτή, ποσό 109,00 χιλ. προήλθε από τα αντληθέντα κεφάλαια και το υπόλοιπο 293,00 χιλ. από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας. Θα πρέπει να τονισθεί εδώ ότι, σύµφωνα µε το αρχικό Ε.Σ. της Εταιρίας όπως αυτό αναλύεται στο Ε.., είχε προβλεφθεί αποπληρωµή δανείου συνολικού ύψους χιλ. ( χιλ. για τη χρήση 2004) που χρησιµοποιήθηκε για την αγορά κτιρίου επί της Λ. Συγγρού 199, µε κεφάλαια που θα προέρχονταν από τα ίδια διαθέσιµα της Εταιρίας. Η αναχρηµατοδότηση του εν λόγω δανείου (µακροπρόθεσµο δάνειο από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias) µε ευνοικότερους όρους µε δυνατότητα αποπληρωµής του και πέραν της χρήσης 2005, είχε ως αποτέλεσµα την ποσοτική διαφοροποίηση του σχετικού κονδυλίου, όπως διαφαίνεται και από την απόφαση της Τ.Γ.Σ. των µετόχων στις 26/05/2004. Στην κατηγορία 3. «Εξέλιξη και Επέκταση του Υπάρχοντος Λογισµικού» το σύνολο των κονδυλίων που διατέθηκαν το 2004 ανήλθαν σε 859,00 χιλ. έναντι προβλέψεων 789,00 χιλ. Από το σύνολο της επένδυσης, ποσό 553 χιλ. προήλθε από τα αντληθέντα κεφάλαια. Το ποσό που διετέθη είναι σύµφωνο µε το χρονοδιάγραµµα επενδύσεων, όπως αναθεωρήθηκε στις 24/10/2003 από το.σ. της Εταιρίας και µάλιστα αυξηµένο κατά το ποσό των 68,00 χιλ. που προήλθε από τις κατηγορίες 1. και 2. Το υπόλοιπο ποσό ύψους 305,00 χιλ., προήλθε από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας και δεν παρουσιάζει αποκλίσεις από το αντίστοιχο ποσό που είχε 5/4/2005 Σελ. 10 από 13

11 προβλεφθεί στο τροποποιηµένο επενδυτικό σχέδιο µε βάση την σχετική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 26/05/2004. Στην κατηγορία 4. «Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων» το σύνολο των κονδυλίων που διατέθηκαν το 2004 ανήλθαν σε χιλ., έναντι προβλέψεων 961 χιλ. Από το σύνολο της επένδυσης, ποσό 794 χιλ. προήλθε από τα αντληθέντα κεφάλαια της εισαγωγής της Εταιρίας στη ΝΕΧΑ. Το ανωτέρω ποσό είναι σύµφωνο µε το χρονοδιάγραµµα επενδύσεων, όπως αναθεωρήθηκε στις 24/10/2003 από το.σ. της Εταιρίας και µάλιστα αυξηµένο κατά το ποσό των 89,00 χιλ., που προήλθε από τις κατηγορίες 1. και 2. Το υπόλοιπο ποσό ύψους 262 χιλ. προήλθε από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας και είναι σύµφωνο µε το ποσό που είχε προβλεφθεί για τη χρήση 2004 στην τακτική γενική συνέλευση της 26/05/2004. Στην κατηγορία 5. «Κεφαλαιακή Ενίσχυση Θυγατρικών» οι επενδύσεις ανήλθαν το 2004 σε 100,00 χιλ. και διατέθηκαν εξ ολοκλήρου από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας και είναι σύµφωνο µε το ποσό που είχε προβλεφθεί για τη χρήση 2004 στην τακτική γενική συνέλευση της 26/05/2004. Το ποσό αυτό διατέθηκε για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας BECOM A.E. Στην κατηγορία αυτή δεν χρησιµοποιήθηκαν ποσά από τα αντληθέντα κεφάλαια της εισαγωγής της Εταιρίας στη ΝΕΧΑ. Στην κατηγορία 6. «Στρατηγικές Συνεργασίες», το σύνολο των επενδύσεων ανήλθαν το 2004 σε 97,00 χιλ. από τα οποία 77,00 χιλ. προήλθαν από τα αντληθέντα κεφάλαια της εισαγωγής της Εταιρίας στη ΝΕΧΑ και τα υπόλοιπα 20,00 χιλ. από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας. Τα ποσά που διατέθηκαν είναι σύµφωνα µε τα αντίστοιχα ποσά που είχαν προβλεφθεί για τη χρήση 2004 στο τροποποιηµένο επενδυτικό σχέδιο στις 24/10/2003 και 26/05/2004 χωρίς καµία ουσιαστική απόκλιση. Στην κατηγορία 7. «Νέες Αγορές Πληροφορικής και Έργα ηµοσίου», η απορρόφηση των κεφαλαίων το 2004 ανήλθε στο ποσό των 254,00 χιλ. έναντι των προβλεποµένων στο µερικώς τροποποιηµένο επενδυτικό σχέδιο ποσού 510,00 χιλ., παρουσιάζοντας δηλαδή µία σηµαντική υστέρηση της τάξεως των 254,00 χιλ. Η ανάπτυξη των νέων προϊόντων πληροφορικής περιορίστηκε ουσιαστικά στο β εξάµηνο του 2004 λόγω της έµφασης που δόθηκε τόσο στην εξαγορά της εταιρίας Global Soft A.E. όσο και στην εσωτερική αναδιοργάνωση της εταιρίας. Αντίστοιχα η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στους σχετικούς δηµόσιους διαγωνισµούς κατά το β εξάµηνο του 2004, οδήγησε την εταιρία στον περιορισµό των επενδύσεων στο σχετικό τµήµα που όµως εκτιµάται ότι θα ενισχυθούν µέσα στη χρήση Η εταιρία έκρινε σκόπιµο λόγω της καθυστέρησης που παρατηρείται στην κατακύρωση έργων πληροφορικής, ύψους 40 εκατ. περίπου, να µην προχωρήσει στην πραγµατοποίηση των σχετικών επενδύσεων πριν την ουσιαστική λήψη κάποιων ή όλων των έργων. Η επίδραση των σχετικών καθυστερήσεων στον µελλοντικό κύκλο εργασιών η οποία οφείλεται στο Ελληνικό ηµόσιο και όχι στο πρόγραµµα επενδύσεων της εταιρίας θα είναι περιορισµένη όπως περιορισµένη ήταν η έκταση των προβλέψεων για έργα από τη σχετική κατηγορία στο Ε.. κατάθεσης στη ΝΕΧΑ. Από το συνολικό ποσό των 254,00 χιλ. που χρησιµοποιήθηκε στη χρήση 2004, ποσό 117,00 χιλ. προήλθε από τα αντληθέντα κεφάλαια και το υπόλοιπο από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας. Στην κατηγορία 8. «Επέκταση των ραστηριοτήτων σε Χώρες του Εξωτερικού» η απορρόφηση των κεφαλαίων το 2004 ανήλθε στο ποσό των 264,00 χιλ. και διετέθησαν εξ ολοκλήρου από τα αντληθέντα κεφάλαια της εισαγωγής της εταιρίας στη ΝΕΧΑ. Το ανωτέρω ποσό είναι σύµφωνο µε το χρονοδιάγραµµα επενδύσεων, όπως αναθεωρήθηκε στις 24/10/2003 από το.σ. της Εταιρίας. 5/4/2005 Σελ. 11 από 13

12 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΟΣ Από την πορεία της PROFILE (οικονοµικά αποτελέσµατα, εκτέλεση Επενδυτικού Σχεδίου) κατά το 2004 σηµειώνουµε τα ακόλουθα: Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2004 τα εταιρικά και ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα της PROFILE δεν εξελίχθηκαν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Επενδυτικό Σχέδιο, σε επίπεδο κύκλου εργασιών αλλά πολύ περισσότερο σε επίπεδο κερδοφορίας. Εξαιτίας συγκεκριµένων λόγων, που αναπτύχθηκαν λεπτοµερώς στο κυρίως µέρος της έκθεσης µας, η Εταιρία εµφάνισε µικρή µείωση του κύκλου εργασιών καθώς η σύγκριση που πραγµατοποιείται αφορά στα προβλεπόµενα αποτελέσµατα της PROFILE και τα αντίστοιχα πραγµατοποιηθέντα που όµως προέρχονται µετά τη συγχώνευσή της µε τις θυγατρικές της εταιρίες BECOM και ΑΝΑΛΥΣΙΣ µε ισολογισµό µετασχηµατισµού αυτόν της 30/06/04. Ακόµη χειρότερη είναι η εικόνα των κερδών προ φόρων και των ποσοστών κερδοφορίας σε σχέση πάντα µε τα προβλεπόµενα του Ε.Σ. Στον επηρεασµό της κερδοφορίας συνετέλεσε ιδιαίτερα η εσωτερική αναδιάρθρωση του Οµίλου µε την συγχώνευση δι απορροφήσεως των δύο θυγατρικών που είχε ως αποτέλεσµα να εγγράψει η εταιρία το 2004 σηµαντικά κόστη από τη κίνηση αυτή γεγονός που δεν θα επαναληφθεί το Πρέπει να σηµειωθεί ότι η επίτευξη των αποτελεσµάτων αυτών βασίσθηκε σε µεγάλο βαθµό στην υστέρηση των εσόδων από την κατηγορία «Επιχειρησιακά Ολοκληρωµένα Συστήµατα (ΕΟΣ)» λόγω της καθυστέρησης που υπήρξε στην έναρξη συγκεκριµένων έργων µε αφορµή τις εκλογές του Μαρτίου και τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Η µικρή αύξηση των εσόδων στην κατηγορία «Υπηρεσίες Έργα» σε συνδυασµό µε την αλληλεξάρτηση που έχουν οι δύο κατηγορίες µεταξύ τους, καθώς ο πελάτης της Εταιρίας ο οποίος επενδύει σε ένα «ΕΟΣ» συνεχίζει να προσφέρει έσοδα στην Εταιρία και µέσω των Συµβολαίων Υποστήριξης και Συντήρησης Λογισµικού αλλά και µέσω αναθέσεων για customization ή/και για Εκπαίδευση, άρα έσοδα για την κατηγορία «Υπηρεσίες Έργα», ήταν ένας επιπλέον λόγος που τα πραγµατοποιηθέντα έσοδα της χρήσης υστέρησαν σε σχέση µε τα προβλεπόµενα. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να σηµειωθεί ότι η καθυστέρηση των πωλήσεων που παρατηρήθηκε κατά το 2004 στην ανάπτυξη και βελτίωση τόσο των υφιστάµενων προϊόντων όσο και των νέων που συγκαταλέγονται στα Επιχειρησιακά Ολοκληρωµένα Συστήµατα, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο κυρίως στις αγορές του εξωτερικού, υποχρεώνει την εταιρία να εντείνει τις προσπάθειες της προκειµένου α) να διατηρήσει και να αυξήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα και β) να αποκτήσει και νέες πηγές εσόδων ώστε να µειώσει την εξάρτηση της από τις δύο σηµαντικές κατηγορίες εσόδων, οι οποίες όµως θα εξακολουθούν να παραµένουν η ατµοµηχανή των εσόδων και της κερδοφορίας κατά το προβλέψιµο µέλλον. Γενικά θα θέλαµε να παρατηρήσουµε ότι το Επενδυτικό Σχέδιο δύναται να εξυπηρετήσει τη στρατηγική που έχει υιοθετήσει η Εταιρία αλλά κρίσιµοι παράγοντες στην εφαρµογή του αποτελούν τόσο ο χρόνος υλοποίησης του (δεδοµένου ότι η τεχνολογία αναπτύσσεται συνεχώς) όσο και η ορθή του εκτέλεση (βλ. επίσης Επενδυτικούς Κινδύνους σελ Ενηµερωτικού ελτίου). Πάντως σε γενικές γραµµές το επενδυτικό σχέδιο προχωρά κανονικά σύµφωνα µε τις αποφάσεις που έχει πάρει η εταιρία στις 24/10/2003 και 26/05/2004, βεβαίως µε µικρές αποκλίσεις σε επιµέρους κατηγορίες, αλλά µέσα στα πλαίσια του εφικτού δύναται να έχει ολοκληρωθεί έως την 31/12/2005. Η Εταιρία βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών λογισµικού για τον χρηµατοοικονοµικό χώρο και τα έσοδα της εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την εµπορική 5/4/2005 Σελ. 12 από 13

13 επιτυχία των προϊόντων και των υπηρεσιών αυτών. Η Εταιρία κατά το 2004 όπως και κατά το προηγούµενο έτος, παρατήρησε ότι πέρα από εν γένει επιδεινούµενο επιχειρηµατικό περιβάλλον που αφορά όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου, οι εξελίξεις όπως η επέκταση της σε νέους τοµείς δραστηριότητας, τη δυνατότητα εύρεσης εξειδικευµένου προσωπικού, τη δυνατότητα και ταχύτητα ανάπτυξης δικτύου πωλήσεων στο εξωτερικό, τη δυνατότητα εισόδου σε νέες αγορές πληροφορικής, απείχαν σηµαντικά από τις εκτιµήσεις που είχε κάνει κατά τη σύνταξη του Επενδυτικού Σχεδίου. Η εταιρία δραστηριοποιείται αναλαµβάνοντας επιχειρηµατικό κίνδυνο και ως εκ τούτου η ανωτέρω παρατήρηση δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη ούτε αποτελεί αρνητικό σηµείο. Με αυτό το δεδοµένο η Εταιρία, κατά την άποψη µας, οφείλει να εξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα τις προοπτικές κάθε επιχειρηµατικής της επιλογής / πρωτοβουλίας και να προβαίνει στις απαραίτητες τροποποιήσεις / διορθωτικές κινήσεις έχοντας ως γνώµονα την καλύτερη αξιοποίηση των κεφαλαίων της και την αύξηση της δηµιουργίας αξίας. Εκτιµούµε ότι η ανάγκη για διορθωτικές κινήσεις επί του Επενδυτικού Σχεδίου θα γίνεται ακόµα µεγαλύτερη όσο περνάει ο χρόνος και συνεπώς οι εκτιµήσεις της Εταιρίας κατά το χρόνο σύνταξής του καθίστανται, εκ των πραγµάτων, λιγότερο ακριβείς. Αθήνα, 31 Μαρτίου ΑΝ ΡΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΤΣΙΛΙΜΙ ΟΣ 5/4/2005 Σελ. 13 από 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 20/6/2006 Σελ. 1 από 11

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 20/6/2006 Σελ. 1 από 11 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της παρούσας έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 30/06/2006 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών Κεντρικά : Υποκ/µα : Λεωφ. Κηφισίας 180, Χαλάνδρι 152 31 Τηλ : 210-67.26.200 Fax : 210-67.29.480 Αποστ. Παύλου 31, Θεσσαλονίκη 546 34 Τηλ: 231-0 20.60.20 Fax: 231-0 20.60.30 Προς ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2005

ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2005 ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 200 Η εταιρία είχε ήδη αρχίσει την υλοποίηση του Ε.Σ. το έτος 2001 µε επένδυση ιδίων κεφαλαίων µέσα στα πλαίσια της εταιρικής φασης για την επενδυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ANA ΟΧΟΥ, EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ., ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ANA ΟΧΟΥ, EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ., ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. P Φεβρουαρίου ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ANA ΟΧΟΥ, EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ., ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οι µετοχές της ΊΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους της Εταιρίας για την χρήση 2005 (από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005) µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ανακοίνωση στοιχείων της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ και πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό στο πλαίσιο της αρ. 21 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και γενικότερα στοιχείων και πληροφοριών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΦΜ:094007744, ΟΥ:ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13469/06/Β/86/81 ΚΗΦΙΣΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ. : 30210 5708000, FAX : 30210 5708035 e-mail: info@klonatex.com

Διαβάστε περισσότερα

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους της Εταιρίας για την χρήση 2006 (από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006) µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ Αρ.Μ.Α.Ε. 16843/06/Β/88/11

ΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ Αρ.Μ.Α.Ε. 16843/06/Β/88/11 1 ΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ Αρ.Μ.Α.Ε. 16843/06/Β/88/11 ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 Σύµφωνα µε το άρθρο 286 παρ. 1(α) του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «COMPUCON A.E.».

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «COMPUCON A.E.». ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «COMPUCON A.E.». ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της παρούσας έκθεσης αξιολόγησης (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004 Αποτελέσµατα 9µήνου Σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών, που υποδηλώνει την επιτυχηµένη αναπτυξιακή στρατηγική και πορεία του οµίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό Βασικά Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ

ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Ε Κ Θ Ε Σ Η του.σ. για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου βάσει του άρθρου 289 του Κανονισµού του Χ.Α., του άρθρου 9 του Ν.3016/2002 και της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.

ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Aριθ. No.02.12.02/345 b Balli Chemicals ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΦΜ 094518821 ΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΜΑΕ 38455/06/Β/97/13 Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ Αρ.Μ.Α.Ε. 16843/06/Β/88/11

ΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ Αρ.Μ.Α.Ε. 16843/06/Β/88/11 1 ΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ Αρ.Μ.Α.Ε. 16843/06/Β/88/11 ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Σύµφωνα µε το άρθρο 286 παρ. 1(α) του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 95εκ. 1 το Α εξάμηνο 2010, μειωμένα κατά 44% έναντι του 2009. Κέρδη Β τριμήνου 34εκ. Βελτιωμένα κέρδη από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη 12εκ. το

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Χρήσης 2004

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Χρήσης 2004 Οικονοµικά Αποτελέσµατα Χρήσης 2004 Η σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό επιβραβεύει τις στρατηγικές επιλογές του Οµίλου. Οι οικονοµικές επιδόσεις ήταν ελαφρώς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Καθαρά κέρδη 273 εκατ. (+39%) Μέρισµα ανά µετοχή 0,60 (απόδοση 3,9% 1 ) Ενίσχυση της Θέσης της Τράπεζας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη ----------------

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 6 ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 7Γ/182/25.1.2000,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 27 Αυγούστου 2009 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-09 Ιουν-08 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 125.348 149.660 (16%) Σύνολο εξόδων 86.626 78.363 11% Κέρδος από συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους της Εταιρίας για την χρήση 2005 (από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005) µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ένδειξη αποτελέσµατος και επεξηγηµατική κατάσταση 2-3 Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε.

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε. 30.03.2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Αϖοτελέσµατα 2008»: Αύξηση ενοϖοιηµένου κύκλου εργασιών κατά 116,2% στα 281,8 εκ. Ευρώ. Αύξηση κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 23,2% στα 132,7 εκ. Ευρώ. Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Κερδοφορίας κατά 31% σε 417εκ. Επιτάχυνση Χορηγήσεων Νέας Ευρώπης κατά 109% 1 και Ομίλου κατά 33% Ενίσχυση Παρουσίας στο Εξωτερικό, με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2007

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2007 Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2007 Συνέχιση των ανοδικών ρυθµών ανάπτυξης πωλήσεων και κερδοφορίας Περαιτέρω ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού Οικονοµικά Αποτελέσµατα Οµίλου( χιλ.) 9M 2007 %

Διαβάστε περισσότερα

Προβλεπόµενη Χρήση σύµφωνα µε την από Γ.Σ. & το Ενηµερωτικό ελτίο. ιατεθέντα κεφάλαια έως 31/12/2006

Προβλεπόµενη Χρήση σύµφωνα µε την από Γ.Σ. & το Ενηµερωτικό ελτίο. ιατεθέντα κεφάλαια έως 31/12/2006 ΕΚΘΕΣΗ.Σ. σύµφωνα µε το άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την 29 η Ιουνίου 2007 Σύµφωνα µε το άρθρο 289 του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε 22699/06/Β/90/05 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Χ.Α. ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Ν. 3016/2006

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Χ.Α. ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Ν. 3016/2006 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Χ.Α. ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Ν. 3016/2006 1. Απολογισμός χρήσης κεφαλαίων Γενική παρουσίαση Το αρχικό τριετές επενδυτικό σχέδιο της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 Αθήνα 17 Μαΐου 2012 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα α τριμήνου 2010 του Ομίλου ΔΕΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα α τριμήνου 2010 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Τα προ φόρων κέρδη του α τριμήνου, ανήλθαν σε 343,6 εκατ., έναντι 329,0 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 292, Παράγραφος 4 του Κανονισµού ΧΑΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΕΓΕΘΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Το 2005, όπως η ιοίκηση της Τράπεζας είχε ανακοινώσει και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα /5/2017

Αποτελέσµατα /5/2017 Αποτελέσµατα 2016 2/5/2017 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 2016 Στις θετικές εξελίξεις του 2016 καταγράφεται η ολοκλήρωση στις 12/12/2016 του Αυτοκινητόδροµου Κόρινθος-Τρίπολη- Καλαµάτα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18 ΧΑΛΑΝ ΡΙ 152 32 Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ ΑΕ ΤΗΝ 31/12/2004

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ ΑΕ ΤΗΝ 31/12/2004 ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ ΑΕ ΤΗΝ 31/12/2004 Στα πλαίσια των υποχρεώσεων των Εισηγµένων εταιριών, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρο 10 του Ν. 2733/99 σας υποβάλουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Από τους Υπεύθυνους Επενδυτικών Σχέσεων των Εισηγμένων Εταιριών (IROs) προς τους Αναλυτές Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Valuation & Research Specialists - V R S Investment Research

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2013

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2013 ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2013 H ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το στόχο καθαρής κερδοφορίας για το 2013 παρά το δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Σε απάντηση της επιστολής σας της 22/02/2006 µε Αριθµό Πρωτ. Ε.Κ. : 797, έχουµε να σας γνωρίσουµε τα εξής:

Σε απάντηση της επιστολής σας της 22/02/2006 µε Αριθµό Πρωτ. Ε.Κ. : 797, έχουµε να σας γνωρίσουµε τα εξής: Πρός ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Τµήµα Παρακολούθησης Χρηµατοοικονοµικών Πληροφοριών Εισηγµένων Εταιριών Κύριοι, Σε απάντηση της επιστολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύµφωνα µε το Νόµο (άρθρο 43 α παρ. 3 του Ν.2190/1920) και το Καταστατικό της Εταιρείας µας, θέτουµε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ UNIBRAIN A.E. ΚΑΤΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ UNIBRAIN A.E. ΚΑΤΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 Προς το Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Υπηρεσία Παρακολούθηση Εισηγµένων Εταιρειών Υπηρεσία ΝΕΧΑ Σοφοκλέους 10 105 59 Αθήνα Αθήνα, 31 η Αυγούστου 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Ο Όµιλος Alpha Bank Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2005 συνεχίσθηκε η κερδοφόρος πορεία του Οµίλου και αξιοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισµός Οµίλου J&P-ΑΒΑΞ 2006

Ισολογισµός Οµίλου J&P-ΑΒΑΞ 2006 Ετήσια Ενηµέρωση Αναλυτών σύµφωνα µε το άρθρο 292 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Ισολογισµός Οµίλου J&P-ΑΒΑΞ σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αύγουστος 2012 Σηµαντικά Σηµεία Αύξηση ταµειακών διαθεσίµων: οι λειτουργικές ταµειακές ροές του Οµίλου κατά το πρώτο εξάµηνο του 2012 ανήλθαν σε 37,9 εκατ. (+43,2% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ " ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ" Επισκόπηση

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ Επισκόπηση ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2006 " ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το έτος 2006 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών 3. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 289 του Κανονισμού Χ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

MEGA CHANNEL /2002

MEGA CHANNEL /2002 ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL Προς τους κκ. Μετόχους της Εταιρείας Επί προτεινοµένης αυξήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αύξηση λειτουργικών κερδών σε 1εκ. το Γ τρίμηνο, από εκ. το Β τρίμηνο. 89εκ. καθαρά λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο του 2011 (- 575εκ. μετά το PSI της 21 ης Ιουλίου) 1 Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα