6. EDUCATION. ΑDEA: Σύνδεσμος για την ανάπτυξη της παιδείας στην Αφρική Διοικητικό συμβούλιο (ενός ιδρύματος) Διαρκής επιμόρφωση ενηλίκων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6. EDUCATION. ΑDEA: Σύνδεσμος για την ανάπτυξη της παιδείας στην Αφρική Διοικητικό συμβούλιο (ενός ιδρύματος) Διαρκής επιμόρφωση ενηλίκων"

Transcript

1 6. EDUCATION abuse maltraitance Κακοποίηση maltrato Missbrauch academic/school year année scolaire Σχολική χρονιά: año escolar Schuljahr ADEA - Association for the ADEA - Association pour Development of Education le développement de in Africa l'éducation en Afrique administrative board conseil d'administration (d'un établissement) adult education / continuous learning formation permanente des adultes ΑDEA: Σύνδεσμος για την ανάπτυξη της παιδείας στην Αφρική Διοικητικό συμβούλιο (ενός ιδρύματος) Διαρκής επιμόρφωση ενηλίκων Asociación para el desarrollo de la educación en Africa educación para adultos ADEA - Der Verein zur Entwicklund der Bildung in Afrika Verwaltungsrat Erwachsenenbildung, Weiterführendes Lernen A-levels baccalauréat Απολυτήριο bachillerato A-Level basic education éducation de base Βασική εκπαίδευση Grundbildung Bullying Chantage Εκβιασμός, εκφοβισμός intimidación Mobbing Centre of educational Foyer d action éducative Κέντρο εκπαιδευτικής Zentrum für action δράσης Bildungsaktion children's rights droits des enfants Δικαιώματα των παιδιών derechos del niño Kinderrechte citizenship education éducation civique Αγωγή του πολίτη Bürgerbildung competitive examination concours Διαγωνισμοί Wettbewerbliche Prüfungen Convention on the Rights Convention sur les droits Επιτροπή για τα Convención sobre los Konvention zu of the Child de l'enfant (1989) δικαιώματα των παιδιών derechos del niño (1989) Kinderrechten (1989) Council of teachers conseil de classe Συμβούλιο των Lehrerrat καθηγητών decentralization décentralisation Αποκέντρωση: decentralización Dezantralisierung deregulation of the curriculum dérégulation des programmes scolaires απορρύθμιση των σχολικών προγραμμάτων desregulación del programa escolar Deregulierung des Curriculums diploma diplôme Δίπλωμα: diplomas Abschlusszeugnis early childhood petite enfance Πρώιμη παιδική ηλικία primera infancia Frühre Kindheit Educated être éduqué μορφωμένη/ος posser instrucción / ser gebildet, ausgebildet instruido education éducation Εκπαίδευση educación Bildung education system système éducatif Εκπαιδευτικό σύστημα sistema de educación Bildungssystem 1 Education

2 6. EDUCATION Educational assistant aide-éducateur Βοηθός εκπαιδευτής Bildungsassistent EFA - Education For All EPT - Education pour tous ΕPT: Παιδεία για όλους EPT - Educación para EFA - Bildung für Alle (UNESCO) (Ουνέσκο) todos enrolment inscription Εγγραφή matrícula? Einschreibung, Einschulung equal education égalité devant l'éducation Ισότητα στην παιδεία Gleichheit der Bildungschancen equality égalité = parité Ισότητα, ισοτιμία igualdad = paridad Gleichheit équivalent UK European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms family allowance formal education free and compulsory primary education gender inequality Global (World) primary education Globalization of primary education grant holder guidance towards vocational trainings head (teacher) headteacher high school (US) higher education school système éducatif français Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα Convention européenne Ευρωπαϊκή επιτροπή για de sauvegarde des droits την προστασία των de l'homme et des ανθρωπίνων δικαιωμάτων libertés fondamentales και των βασικών ελευθεριών 2 Education équivalent Espagne Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales??? Europäische Konvention zum Schutz von Menschenrechten und Grundfreiheiten allocations familiales Οικογενειακά Επιδόματα asignación familiar Familienzulage, Kindergeld éducation formelle Επίσημη παιδεία educación formal Formelle Bildung enseignement primaire Πρωτοβάθμια δωρεάν και Kostenfreie Schulpflicht gratuit et obligatoire υποχρεωτική παιδεία inégalité des chances Ανισότητα ευκαιριών για Geschlechterungleichhei pour le sexe féminin το γυναικείο φύλο t enseignement primaire Παγκόσμια πρωτοβάθμια Enseñanza Primaria Globale universel (EPU) εκπαίδευση (;) Universal (EPU) Grundschulbildung universalisation de l'éducation primaire Παγκοσμιοποίησητης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης universalización de la enseñanza primaria Globalisierung der Grundschulbildung grant bourse υποτροφία beca Stipendium Boursier Υπότροφος Stipendiant orientation vers des Προσανατολισμός προς orientación hacia Beratung zur filières professionnelles την επαγγελματική formaciones profesionales Berufsausbildung, εκπαίδευση (Berufsfortbildung) directeur, Διευθυντής director Direktor proviseur,recteur chef d'établissement Διευθυντής director Oberlehrer lycée général Γενικό λύκειο liceo / BACHI Sekondarstufe 2, grandes écoles (ex : HEC) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) Weiterführende Bildungseinrichtung

3 6. EDUCATION IAD - International Academy of Education AIE - Académie Διεθνής Ακαδημία internationale d'éducation εκπαίδευσης Academia internacional de educación IAD - Internationale Bildungsakademie IBE - International Bureau of Education BIE - Bureau international d'éducation Διεθνές γραφείο εκπαίδευσης BIE - Oficina internacional de educacion IBE - Internationale Bildungsbehörde illiteracy analphabétisme Αναλφαβητισμός analfabetismo Analphabetismus ILO - International Labour BIT- Bureau International Διεθνές γραφείο εργασίας OIT - Oficina Internacional IAO - Internationale Organization du Travail de Trabajo Arbeitsorganisation Index of gender equality Indice de parité entre les Δείκτης ισότητας μεταξυ Indice de Paridad entre los Index der sexes IPS των φύλων Sexos IPS Geschlechtergleichheit learning content contenu des enseignements Εκπαιδευτικά προγράμματα contenido de? Lehrplan learning in prison éducation en milieu carcéral Εκπαίδευση σε σωφρονιστικό ίδρυμα educacion en la carcel Lernen im Gefängnis literacy alphabétisation Εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης alfabetización Alphabetismus local education authority autorité locale Τοπική εκπαιδευτική αρχή autoridad local de Lokale Bildungsbehörde (LEA) d'éducation educación malnutrition malnutrition Υποσιτισμός malnutrición Unterernährung master teacher merchandising of enseignant principal marchandisation de Βασικός εκπαιδευτής Εμπορευματοποίηση της Abandono escolar Lehrmeister Absatzförderung von education l'enseignement παιδείας Bildung Minister of Education ministre de l'éducation Υπουργός Παιδείας ministro de educación Bildungsminister nursary school école maternelle Νηπιαγωγείο parvulo Vorschule, Kinderkrippe out-of-school children parental responsibility primary education primary school priority education zone enfant non scolarisé Παιδί που δεν έχει πάει σχολείο niños sin escolarizar Kinder die nicht zur Schule gehen responsabilité parentale Ευθύνη των γονέων responsabilidad de los padres Verantwortung der Eltern enseignement primaire Πρωτοβάθμια εκπαίδευση instrucción elemental / Grundschulbildung enseñanza primaria école primaire Δημοτικό σχολείο educación primaria Grundschule ZEP - zone d'éducation prioritaire Ζώνη εκπαιδευτικής προτεραιότητας (σε υποβαθμισμένες περιοχές) zona de educación prioritaria Bilungspolitisches Schwerpunktgebiet privatization of education privatisation de l'éducation Ιδιωτικοποίηση της παιδείας privatización de la educación Privatisierung der Bildung 3 Education

4 6. EDUCATION Professional secondary level education lycée professionnel Επαγγελματικό λύκειο ensenanza de formación profesional Professionelle Weiterführende Bildung protection for the youth protection des mineurs Προστασία των ανηλίκων protección de menores Jugendschutz public school pupil pupil enrolment secondary school self-taught separation parents/children Social and educational policy social assitance for childhood state school student école privée Ιδιωτικό σχολείο escuela privada Staatliche Schule élève Μαθητής alumno Schüler effectif d etudiants, d eleves Αριθμός των μαθητών escolarización / matriculados Einschulung Μείωση του ποσοστού Schulabbruch σχολικής αποτυχίας vermindern redoublant Μετεξεταστέος niño repetidor Sitzenbleiber droit de visite Δικαίωμα εισόδου derecho de visita Zugangsrecht Δικαίωμα για ίση derecho a la no μεταχείριση discriminación reduce school failure (to) réduire le taux d'échec scolaire repeater right of access right to non-discrimination droit à la nondiscrimination Nicht- Diskriminisierungsgeset z school school dropout école abandon scolaire Σχολείο Όταν εγκαταλείπει κανείς escuela abandono escolar Schule Schulabbrecher το σχολείο school failure échec scolaire Σχολική αποτυχία fracaso escolar Schulausfall, Schulversagen school fees school governing bodies schooling frais de scolarité direction (équipe de) scolarisation Έξοδα διδασκαλίας διεύθυνση εισαγωγή σε σχολείο cargos escolares escolarización Schulgebühren Schulbehörden Unterrichtung secondary education enseignement secondaire Δευτεροβάθμια enseñanza secundaria Weiterführende Bildung εκπαίδευση lycée / collège / école Λύκειο, γυμνάσιο liceo / colegio / Sekondarstufe 2, secondaire ESO_Enseñanza Secundario Obligatoria) autodidacte Αυτοδίδακτος Autodidaktisch séparation Αποχωρισμός Trennung von eltern parents/enfants παιδιών/γονέων und Kindern politiques sociales et Κοινωνική και Sozial- und éducatives εκπαιδευτική πολιτική Bildungspolitik aide sociale à l'enfance Κοινωνική βοήθεια κατά ayuda social para los Kindergeld την παιδική ηλικία. niños école publique Δημόσιο σχολείο escuela publica Staatliche Schule étudiante(e) φοιτητής estudiante Student 4 Education

5 supervisor teacher Teaching staff university 6. EDUCATION student with learning / adjustment difficulties technological university institute élève en difficulté Μαθητής με δυσκολίες niños con dificultades para Schüler mit d'apprentissage / εκμάθησης και aprender / para adaptarse Lernbeeinträchtigungen d'adaptation προσαρμογής surveillant Επιστάτης supervisor Aufsichtsperson enseignant(e) / Διδάσκων/ καθηγητής profesor Lehrer professeur corps enseignant Διδακτικό προσωπικό el cuerpo docente / el Lehrstab profesorado IUT - institut universitaire de technologie to ban islamic headscarves interdire le port du and other religious signs foulard islamique ou tout autre signe religieux Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Απαγόρευση της ισλαμικής μαντίλας και οποιουδήποτε άλλου συμβόλου θρησκευτικής πίστης (εντός του σχολείου) instituto universitario de tecnología prohibir a una alumna que vaya ataviada con el hiyab (o velo islámico) o cualquier otro signo religioso formación alternada Technisches Institut, Universität Verbot von Islamischen Kopftüchern und anderen religiösen Symbolen to be excluded from the être privé d accès à να μην έχει κάποιος no conseguir tener acceso Vom Zugang zur access to education l éducation πρόσβαση στην μόρφωση a la educación Bildung ausgeschlossen sein school-age children en age d etre scolarise σε ηλικία που ξεκινάει κανείς το σχολείο escolarizarse im Schulalter to play truant (GB) to play école buissonière (faire l') Κάνω κοπάνα, Schule schwänzen hookey (AM) / sécher l'école σκασιαρχείο to repeat a year redoubler Μένω στην ίδια τάξη repetir Wiederholen, Sitzenbleiben underage mineur ανήλικος Unvolljährig United Nations Declaration of the Rights of the Child vocational counselor / career adviser vocational education / work-study program Déclaration des droits de l'enfant (ONU, 1959) université (diplômes : DEUG, Licence, Maîtrise, DESS, DEA, Doctorat) conseiller d'orientation enseignement par alternance Διακήρυξη των δικαιωμάτων του παιδιού (ΝΑΤΟ, 1959) Πανεπιστήμιο(πτυχίο, μεταπτυχιακές σπουδές, διδακτορική διατριβή) Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού Εκπαίδευση συνδυασμένη με εργασία Declaración de los Derechos del Niño de la ONU de 1959 universidad Consejero profesional UN- Kinderechtserklärung Universität Karriereberater Berufliche Bildung, Lehre 5 Education

6 6. EDUCATION vocational training formation professionnelle Επαγγελματική formación profesional Berufsbildung, εκπαίδευση Berufsausbildung work improvement amélioration des Βελτίωση των συνθηκών mejoramiento de las Arbeitsverbesserung conditions de travail εργασίας condiciones de trabajo World Education Forum Forum mondial sur Παγκόσμιο Φόρουμ για Foro Mundial sobre la Welt-Bildungs-Forum l éducation την παιδεία Educación Worst Forms of Child Convention de Genève Σύμβαση της Γενεύης Convenio sobre las peores Konvention zu den Labour Convention, 1999 sur les pires formes du σχετικά με τις χειρότερες formas de trabajo infantil, schlimmsten Formen travail des enfants μορφές παιδικής εργασίας 1999 der Kinderarbeit (1999) (1999) written assignment contrôle (interrogation διαγώνισμα Schriftliche écrite) Hausaufgaben fréquenter l'école Πηγαίνω στο δημοτικό cursar la enseñanza primaire primaria Bac pro Απολυτήριο τεχνικής κατεύθυνσης (από τεχνικό λύκειο) BEP (brevet (Πτυχίο επαγγελματικής diploma de capacitación d'enseignement εκπαίδευσης)πτυχίο Τ.Ε.Ι. profesional professionnel) CAP (certificat d'aptitude professionnel) CAP: Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας diploma oficial de formacion profestional juge aux affaires familiales (JAF) juge des tutelles Δικαστής οικογενειακών υποθέσεων Δικαστής για κηδεμονίες 6 Education

7 Sources FR Le monde diplomatique _ Juin 2003 _ La révolte des enseignants français_frank Poupeau _ Forum mondial de l'éducation à Porte Alegre _ François articleid=63 Schreuer _ La Savate _ N 250 _ 7/11/01 Le marché de l'enseignement_ Raoul Marc Jennar_ATTAC_15/04/03_Série AGCS n 7 Privatisation, marchandisation ou instrumentalisation de l enseignement : une autre voie est-elle encore possible? Jean-Luc de Meulemeester _ 27/04/03_ATTAC Marchandisation de l'enseignement - Wikipedia - nseignement EN Female Genital Excision - The International Community of Women living with HIV/AIDS - School children in the Developing Word: Health, Nutrition and School Performance - UCLA International Institute parentid=8943 Glossary of Educational Terms _ ml Privatization of Public Education_http://www.edweek.org/context/topics/ issuespage.cfm?id=15 Save the children_right online_http://www.savethechildren.org.uk/rightonl ine/whats.html L'éducation, un nouveau marché? Worst forms of Child Labour Convention, 1999_ILO_http://www.ilo.org/public/english/stand ards/ipec/ratification/convention/text.htm OMC : l"éducation deviendra-t-elle une marchandise - Unesco - Worst forms of Child Labour Convention, 1999_Anti-slavery Society_http://www.antislaverysociety.addr.com/cxcwfcl.htm Education et ACGC - Attac - NAVI= fr Glossaire en anglais sur l'éducation _ Convention on the Right of the Child_http://www.ppu.org.uk/learn/texts/conventio n1.html The role and background to higher education_http://www.leeds.ac.uk/educol/ncihe/a 5_025.htm Le système de formation professionnelle en Education for rural people to boost Angleterre_http://www2.trainingvillage.gr/etv/publication/do agricultural productivity in Latin wnload/monograf/7005fr/7005fr.html America_http://www.fao.org/newsroom/en/news/ 2004/49012/print_friendly_version.html L'éducation et la formation_adapter la formation Issues related to professionnelle_http://www.diplomatie.gouv.fr/france/fr/so bullying_http://www.bullyonline.org/related/abuse ciete/societe13.html.htm Glossaire sur l'enseignement Tacking bullying in and out of supérieur_http://www.egide.asso.fr/fr/guide/comprendre/gl school_http://news.bbc.co.uk/1/hi/education/1065 ossaire/ 407.stm Le système scolaire en France_http://www.ambafrancezm.org/5france/fichefrancais/aaz/sys_sco.html

8 Le système scolaire du Royaume-Uni_www.ac-nancymetz.fr/cefisem/docprimo/systemeduc/sysang.htm + Le système scolaire espagnol_http://www.ac-nancymetz.fr/cefisem/docprimo/systemeduc/sysesp.htm + L'éducation : un enjeu au Forum social mondial de Porto Alegre_http://www.csq.qc.net/fiche152/fiche1080.html Droit des enfants_http://www.droitsenfant.com Adaptation scolaire_mohamed Hrimech_http://www.adaptationscolaire.org/themes/decroc he/deab.htm Privatisation et marchandisation de l'éducation : stratégies d'opposition_mikel Olivier_http://www.grandmanitou.net/article235.html) Violence à l'école : Comment réagir? _http://www.dossierfamilial.com/html/art_198.html Responsabilité parentale_protection des enfants_http:// europa.eu.int/comm/justice_home/ejn/parental_resp/parent al_resp_gen_fr.htm Comme si l'école était une entreprise_christian Laval_Lous Weber_Le monde diplomatique_juin 2003_http://www.mondediplomatique.fr/2003/06/LAVAL/10135 Responsabilité parentale_protection des enfants_http:// europa.eu.int/comm/justice_home/ejn/parental_resp/parent al_resp_gen_fr.htm Education au développement et à la solidarité internationale_http://www.education.gouv.fr/int/devnote.ht m#3 Les enfants face à la maltraitance_http://www.droitsenfant.com/maltraitance.ht m LA LUTTE CONTRE L'ÉCHEC SCOLAIRE : UN DÉFI POUR LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE _http://www.eurydice.org/documents/combat/fr/frameset.h UN tm DÉFI POUR LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE La mondialisation et l'enseignement supérieur_http://www.unesco.org/iau/globalization/fre/glob alization-intro-fr.html Dictionnaire Eurodicautom GDT Free search Termium

9 SP Lucha contra el desempleo_http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/o vermap/e/ifs4_es.htm Formación profesional_http://www.educaweb.com/esp/secciones/seccion. asp?sec=14&op=2 La ley sobre los simbolos religiosos en la escuela pública _http://www.fluvium.org/textos/documentacion/cul89.htm El fracaso escolar se ha enquistado en Europa tras años de mejora _http://www.arrakis.es/~dlevis/diecom/fracaso.htm La privatización de la educación pública: una violencia social_dutra Búrigo, Carla Cristina_http://www.aufop.org/publica/reifp/resumen.asp? pid=209&docid=930 Educación rural para incrementar la productividad agrícola en América Latina_http://www.agroterra.com/noticias/resultados_noticias.as p?idnoticia=9006 El maltrato infantil_http://www.um.es/~facpsi/maltrato/#p1 La intimidación (bullying)_american Academy of Child & Adolescent Psychiatry_http://www.aacap.org/publications/apntsfam/sfff80.ht m La educación ne esta en venta - IMC - article_id=19063&group=webcast

10

6. EDUCATION. maltraitance Κακοποίηση maltrato

6. EDUCATION. maltraitance Κακοποίηση maltrato abuse EN - English 6. EDUCATION FR - French EL - Ελληνικά ES - Espanol maltraitance Κακοποίηση maltrato academic/school year The period between the date on which a a child is required to report to a school

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΥ Β. ΣΤΑΜΕΛΟΥ. 26504 Αραχωβίτικα Αχαΐας. e-mail: gstam@otenet.gr, stamelos@upatras.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΥ Β. ΣΤΑΜΕΛΟΥ. 26504 Αραχωβίτικα Αχαΐας. e-mail: gstam@otenet.gr, stamelos@upatras.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΥ Β. ΣΤΑΜΕΛΟΥ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ημερ. Γέννησης : 06/08/61 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Τόπος Κατοικίας : Α & Γ Λυμπερόπουλου 9 Επικοινωνία: τηλ. 2610-969729 26504 Αραχωβίτικα Αχαΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ευαγγελία Μουσούρη ΙΔΙΟΤΗΤΑ: Λέκτορας επί θητεία στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιογλωσσολογία με εφαρμογές στη γαλλική γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 26504 Αραχωβίτικα Αχαΐας. e-mail: gstam@otenet.gr, stamelos@upatras.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 26504 Αραχωβίτικα Αχαΐας. e-mail: gstam@otenet.gr, stamelos@upatras.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΥ Β. ΣΤΑΜΕΛΟΥ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ημερ. Γέννησης : 06/08/61 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Τόπος Κατοικίας : Α & Γ Λυμπερόπουλου 9 Επικοινωνία: τηλ. 2610-969729 26504 Αραχωβίτικα Αχαΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ 2: Πρακτικές εφαρμογής του επαγγελματικού

ΕΡΓΟ 2: Πρακτικές εφαρμογής του επαγγελματικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Σ.Ε.Π. ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ Σ.Ε.Π. ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

LIST OF PUBLICATIONS. George Psacharopoulos

LIST OF PUBLICATIONS. George Psacharopoulos LIST OF PUBLICATIONS George Psacharopoulos A. BOOKS 2 B. MONOGRAPHS 3 C. CHAPTERS IN EDITED WORKS 5 D. ENCYCLOPEDIA ENTRIES 9 E. JOURNAL SPECIAL ISSUES GUEST EDITOR 11 F. JOURNAL ARTICLES 11 G. TELEVISION

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπληρωτής Καθηγητής. http://ptde.uoi.gr/emaede

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπληρωτής Καθηγητής. http://ptde.uoi.gr/emaede ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Πατρώνυμο: Γεώργιος Νικολάου Αθανάσιος Ημερομηνία γέννησης: 7 Φεβρουαρίου 1964 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Θέση: Γνωστικό Αντικείμενο: Κοζάνη Έγγαμος, δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΩΝΣΤ. ΡΑΒΑΝΗΣ Καθηγητής Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΑΤΡΑ Ιούνιος 2012 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ. πουδές α. Μαράσλειος Π.Α. Αθηνών 1981-1983 Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας με βαθμό 8,47.

ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ. πουδές α. Μαράσλειος Π.Α. Αθηνών 1981-1983 Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας με βαθμό 8,47. ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Υπηκοότητα: Νικολάου Γεώργιος Ελληνική Ημερομηνία γέννησης: 07 Υεβρουαρίου 1964 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ. 1986, Πτυχίο Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Αθηνών (ΣΕΛΜΕ). Τα ακαδημαϊκά έτη 1989-1991 υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης.

ΤΗΣ. 1986, Πτυχίο Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Αθηνών (ΣΕΛΜΕ). Τα ακαδημαϊκά έτη 1989-1991 υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 1992, Διδακτορικό Δίπλωμα (Doctorat Nouveau Régime) στη Διδακτική των Ξένων Γλωσσών και Πολιτισμών, Πανεπιστήμιο της Σορβόννης-Παρίσι 3 (Sorbonne

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΚΙΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΚΙΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Έτος γεννήσεως

Διαβάστε περισσότερα

1979: Université de Sorbonne-Paris IV, Maîtrise de Lettres Modernes (Littérature comparée) ; Mention Bien et Très Bien

1979: Université de Sorbonne-Paris IV, Maîtrise de Lettres Modernes (Littérature comparée) ; Mention Bien et Très Bien CURRICULUM VITAE Argyro PROSCOLLI Professeure en «Linguistique Appliquée Didactique du F.L.E.» DONNEES PROFES- SIONNELLES Affiliation : Université nationale et capodistrienne d Athènes Faculté des Lettres

Διαβάστε περισσότερα

COLLEGE IdEF - UNIVERSITÉ PARIS 13. BROCHURE de PRESENTATION d ETUDES. ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

COLLEGE IdEF - UNIVERSITÉ PARIS 13. BROCHURE de PRESENTATION d ETUDES. ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΠΟΥΔΩΝ COLLEGE IdEF - UNIVERSITÉ PARIS 13 BROCHURE de PRESENTATION d ETUDES ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΠΟΥΔΩΝ SOMMAIRE - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ UNIVERSITE PARIS 13 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 COLLEGE

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο Όνοµα Όνοµα πατέρα Όνοµα µητέρας Τόπος γεννήσεως ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Αριστείδης Άννα Αθήνα Ηµερ/νία γεννήσεως 16-2 - 1956 ιεύθυνση επικοινωνίας Τηλέφωνο Τηλέφωνο εργασίας /

Διαβάστε περισσότερα

3. Συνοπτική Περιγραφή των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων Παιδείας Αυστρία Επιτροπή Σχολικής Μεταρρύθµισης Οµοσπονδιακή Αντιπροσωπεία Μαθητών

3. Συνοπτική Περιγραφή των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων Παιδείας Αυστρία Επιτροπή Σχολικής Μεταρρύθµισης Οµοσπονδιακή Αντιπροσωπεία Μαθητών 3. Συνοπτική Περιγραφή των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων Παιδείας Αυστρία: Η εκπαίδευση στην Αυστρία έχει οργανωθεί κατά το οµοσπονδιακό σύστηµα. Σε οµοσπονδιακό επίπεδο λειτουργούν τέσσερα συµβούλια, το καθένα

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα «ΣΤΕΓΗ PLUS (+)» υλοποιείται από εταιρικό σχήμα, με συντονιστή φορέα την MKO PRAKSIS και εταίρο τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Το πρόγραμμα «ΣΤΕΓΗ PLUS (+)» υλοποιείται από εταιρικό σχήμα, με συντονιστή φορέα την MKO PRAKSIS και εταίρο τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Το πρόγραμμα αφορά στη λειτουργία δύο Κέντρων Φιλοξενίας στην Αθήνα και την Πάτρα με σκοπό την παροχή στέγασης σε ασυνόδευτους ανήλικους, καθώς και σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που ζητούν άσυλο στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Μαρίας Μουμουλίδου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Μαρίας Μουμουλίδου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Μαρίας Μουμουλίδου Μόνιμης Επίκουρης καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο: Σύγχρονη Διδακτική για την Προσχολική Εκπαίδευση mmaria@psed.duth.gr ΣΠΟΥΔΕΣ Στην Ελλάδα Πτυχίο Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

In 2011 he published his first greek collection of poems by the title Colored Shadows

In 2011 he published his first greek collection of poems by the title Colored Shadows Professor Fragiskos Kalavassis e-mail: Kalabas@rhodes.aegean.gr Short presentation of the curriculum vitae Fragkiskos (Francois) Kalavasis is a Mathematician with Master studies and PhD Thesis in the Didactics

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Αγαπητός, Γ.Ι. (1993), Η νέα Ευρώπη του Μάαστριχτ και η Ελλάδα του 2000, εκδ. «Το Οικονοµικό» και Κ. & Π.Σ. Σµπίλιας Α.Ε.Β.Ε., Αθήνα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Αγαπητός, Γ.Ι. (1993), Η νέα Ευρώπη του Μάαστριχτ και η Ελλάδα του 2000, εκδ. «Το Οικονοµικό» και Κ. & Π.Σ. Σµπίλιας Α.Ε.Β.Ε., Αθήνα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνόγλωσση Αγαπητός, Γ.Ι. (1993), Η νέα Ευρώπη του Μάαστριχτ και η Ελλάδα του 2000, εκδ. «Το Οικονοµικό» και Κ. & Π.Σ. Σµπίλιας Α.Ε.Β.Ε., Αθήνα. Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (1992), Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. της. Βασιλείας Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ. Καθηγήτρια Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. της. Βασιλείας Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ. Καθηγήτρια Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA της Βασιλείας Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ Καθηγήτρια Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πάτρα, 2012 I. ΠPOΣΩΠIKA ΣTOIXEIA Επώνυμο: Xατζηνικήτα Όνομα: Bασιλεία Όνομα πατέρα: Nικόλαος Όνομα μητέρας: Mαρία

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο 2645-0-21694 Κινητό: 6944507379

Tηλέφωνο 2645-0-21694 Κινητό: 6944507379 ω Europass urriculum Vitae Προσωπικές Πληροφορίες Επώνυμο/όνομα -ΧΡΥΣΟΥΛΑ Διεύθυνση ΝΥΔΡΙ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, 300 Tηλέφωνο 645-0-694 Κινητό: 6944507379 Fax 645-0-694 E-mail Εθνικότητα vickonidari@yahoo.gr Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΑΔΕΛΑΪΣ ΜΑΡΚΑΚΗ Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

Vers une pédagogie interculturelle : les écoles interculturelles en Grèce

Vers une pédagogie interculturelle : les écoles interculturelles en Grèce Actes du VIII ème Congrès de l Association pour la Recherche InterCulturelle (ARIC) Université de Genève 24-28 septembre 2001 L'auteur assume la responsabilité du texte et en garde les droits. Vers une

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ

Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ Διορισμού: Αρ. Φύλλου 176/14/2/2012 Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηλίας Ε. Κουρκούτας 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηλίας Ε. Κουρκούτας 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηλίας Ε. Κουρκούτας 11/06/1961, Λάρισα ΠΤΔΕ, Παν/μιούπολη Κρήτης, Γάλλος, 74100, Ρέθυμνο 28310/77647-57202-6976446342, hkourk@edc.uoc.gr ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου Καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Νηπιαγωγείου» ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη Kαθηγήτρια Οικονομικών της Κοινωνικής Πολιτικής και της Απασχόλησης στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική με έμφαση στην επαγγελματική και εκπαιδευτική συμβουλευτική Διεύθυνση Αλληλογραφίας:

Παιδαγωγική με έμφαση στην επαγγελματική και εκπαιδευτική συμβουλευτική Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Μπρούζος Πατρώνυμο: Δημήτριος Ημερομηνία γέννησης: 12 Μαρτίου 1960 Τόπος γέννησης: Μεγάλο Περιστέρι Ιωαννίνων Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί Θέση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΙΣΤΕ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. 1. Επώνυµο και όνοµα (µε κεφαλαία): ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΙΣΤΕ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. 1. Επώνυµο και όνοµα (µε κεφαλαία): ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Παράρτηµα «Η» (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1.3/03) ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΙΣΤΕ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 1. Επώνυµο και όνοµα (µε κεφαλαία): ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα