Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ MILOSTAR. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ MILOSTAR. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας"

Transcript

1 Σελίδ 1 π 6 ιθ. 197/26, Πάτημ ΙΙ Ανθεωήθηκε στι / έκδση: / 9 Αντικθιστά διτύπωση π τι / έκδση: / 8 Ισχύει π τι: εμηνί εκτύπωση τυ χείυ PDF: Δελτί δεδμένων σφλεί σύμφων με τν Κννισμ (ΕΚ) ιθ. 197/26, Πάτημ ΙΙ ΤΗΑ 1: Στιχεί υσί/πσκευάσμτ κι ετιεί/επιχείηση 1.1 Ανγνωιστικ κωδικ πϊντ 1.2 Συνφεί πσδιιζμενε χήσει τη υσί ή τυ μείγμτ κι ντενδεικνυμενε χήσει Συνφεί πσδιιζμενε χήσει τη υσί ή τυ μείγμτ: Κθιστικ γι επιφάνειε πυ είνι νθεκτικέ σε νε Τμέ χήση [SU]: SU 3 - Βιμηχνικέ χήσει: Χήσει υσιών σε κθή μφή ή σε πσκευάσμτ σε βιμηχνικέ εγκτστάσει SU22 - Επγγελμτικέ χήσει: Δημσι τμέ (διίκηση, εκπίδευση, ψυχγωγί, υπηεσίε, τεχνίτε) Κτηγί χημικύ πϊντ [PC]: PC21 - Χημικά εγστηίυ PC35 - Πϊντ έκπλυση κι κθισμύ (συμπειλμβνμένων των πϊντων με βάση διλύτε) Κτηγί διδικσί [PROC]: PROC 8a - ετφά υσί ή πσκευάσμτ (φτωση/εκφτωση) π/σε δχεί/μεγάλυ πειέκτε σε μη ειδικέ εγκτστάσει PROC 8b - ετφά υσί ή πσκευάσμτ (φτωση/εκφτωση) π/σε δχεί/μεγάλυ πειέκτε σε ειδικέ εγκτστάσει PROC 9 - ετφά υσί ή πσκευάσμτ σε μικύ πειέκτε (ειδική γμμή πλήωση, συμπειλμβνμένη τη ζύγιση) PROC1 - Εφμγή με λ ή με πινέλ PROC19 - Χεινκτική νάμειξη με στενή επφή, ενώ διτίθετι μν έσ Ατμική Πστσί (ΑΠ). Κτηγί πελευθέωση στ πειβάλλν [ERC]: ERC 4 - Βιμηχνική χήση βηθημάτων μετπίηση σε διδικσίε κι πϊντ, χωί ν ενσωμτώνντι σε ντικείμεν ERC 8a - Χήση βηθημάτων μετπίηση σε εφμγέ ευεί δισπά σε εσωτεικ χώ, σε νικτά συστήμτ ERC 8d - Χήση βηθημάτων μετπίηση σε εφμγέ ευεί δισπά σε εξωτεικ χώ, σε νικτά συστήμτ Αντενδεικνυμενε χήσει: Π τ πν δεν υπάχυν πληφίε πάνω σ' υτ. 1.3 Στιχεί τυ πμηθευτή τυ δελτίυ δεδμένων σφλεί Dr. Schnell Cheie GbH, Taunusstr. 19, D -887 Mnchen Τηλέφων 89/3568-, Τέλεφξ 89/ Ηλεκτνική διεύθυνση τυ ειδήμων τμυ: 1.4 Αιθμ τηλεφώνυ επείγυσ νάγκη Συμβυλευτική υπηεσί γι φινμεν δηλητηίση: --- Αιθμ τηλεφώνυ επείγυσ νάγκη τη ετιεί Τηλ.: +49 () 7 / (DSC) ΤΗΑ 2: Πσδιισμ επικινδυντητ 2.1 Τξινμηση τη υσί ή τυ μείγμτ Τξινμηση σύμφων με τν Κννισμ (ΕΚ) 1272/28 (CLP) Τξινμηση σύμφων με τι Οδηγίε 67/548/ΕΟΚ κι 1999/45/ΕΚ (πειλμβνμένων των τππιήσεων). Τ μείγμ δεν τξινμείτι ω επικίνδυν κτά την έννι τη δηγί 1999/45/ΕΚ. 2.2 Στιχεί επισήμνση Επισήμνση σύμφων με τν Κννισμ (ΕΚ) 1272/28 (CLP) Επισήμνση σύμφων με τι Οδηγίε 67/548/ΕΟΚ κι 1999/45/ΕΚ (πειλμβνμένων των τππιήσεων). Σύμβλ: Δεν υπάχει Ενδείξει κινδύνυ: -- Επιγμμτικά R: Επιγμμτικά S: Πσθετικά: Δελτί δεδμένων σφλεί πέχετι στν επγγελμτί χήστη εφσν ζητηθεί. 2.3 λλι κίνδυνι Τ μείγμ δεν πειέχει μι ΑΒ υσί (ΑΒ = άκω νθεκτική κι άκω βισυσσωευτική). Τ μείγμ δεν πειέχει μι ΑΒΤ υσί (ΑΒΤ = νθεκτική, βισυσσωευτική κι τξική). ΚΑΝΟΝΙΣΟΣ (ΕΚ) ιθ. 648/24 κάτω τυ 5 % νινικέ επιφνειδστικέ υσίε µη ινικέ επιφνειδστικέ υσίε ωµτικέ υσίε LIMONENE HEXYL CINNAMAL ΤΗΑ 3: Σύνθεση/πληφίε γι τ συσττικά 3.1 Ουσί 3.2 είγμ 3-βυτξυ-2-ππνλη Αιθμ κτχώιση (ECHA) - Index EINECS, ELINCS CAS CAS

2 Σελίδ 2 π 6 ιθ. 197/26, Πάτημ ΙΙ Ανθεωήθηκε στι / έκδση: / 9 Αντικθιστά διτύπωση π τι / έκδση: / 8 Ισχύει π τι: εμηνί εκτύπωση τυ χείυ PDF: % Τμέ 1-<2 Σύμβλ Xi Επιγμμτικά R 36/38 Κτηγίε τξινμηση / Εεθιστικ επισημάνσει κινδύνυ Τάξη κινδύνυ/κτηγί Δήλωση επικινδυντητ κινδύνυ Eye Irrit./2 Skin Irrit./2 H319 H315 Γι τ κείμεν των φάσεων R/H κι των συντμγφιών τξινμηση (GHS/CLP) ντέξτε στ τμήμ 16. ΤΗΑ 4: έτ πώτων βηθειών 4.1 Πειγφή των μέτων πώτων βηθειών Εισπνή Πάτε τ άτμ π τ επικίνδυν πειβάλλν. Πάτε τ άτμ στν κθ έ. Επφή με τ δέμ Πλύντε τ εξνυχιστικά με άφθν νε, βγάλτε μέσω τ μλυσμέν κι βεγμέν ύχ, σε πεισττικ εεθισμύ τυ δέμτ (κκκινίλ κλπ.) συμβυλευτείτε τν γιτ. Επφη με τ μάτι Πλύντε τ εξνυχιστικά με άφθν νε γι πλλά λεπτά τη ώ κι ν χειστεί, κλέστε γιτ. Κτάπση η τυ πκλείτε εμετ δι τη βί, ζητείστε μέσω γιτ. Ν έχετε μζί σ τ πληφικ δελτί. 4.2 Σημντικτε συμπτώμτ κι επιδάσει, ξείε ή μετγενέστεε Βλέπε νγφμεν στ 11. κι/ή νδειξη ισδήπτε πιτύμενη άμεση ιτική φντίδ κι ειδική θεπεί μ.δ. ΤΗΑ 5: έτ γι την κτπλέμηση τη πυκγιά 5.1 Πυσβεστικά μέσ Κτάλληλ πυσβεστικά μέσ Εξτάτι π είδ κι μέγεθ τη πυκγιά. Ακτάλληλ πυσβεστικά μέσ μ.δ. 5.2 Ειδικί κίνδυνι πυ πκύπτυν π την υσί ή τ μείγμ Σε πυκγιά μπεί ν σχημτίσυν: Οξείδι τυ άνθκ 5.3 Συστάσει γι τυ πυσβέστε Ανπνευστική συσκευή νεξάτητη εκυκλώμτ. Ανλγω έκτση τη πυκγιά Ενδεχ. πλήη πστσί Διάθεση τυ μλυσμένυ νεύ κτάσβεση νάλγ με τι τπικέ πδιγφέ. ΤΗΑ 6: έτ γι την ντιμετώπιση τυχί έκλυση 6.1 Πσωπικέ πφυλάξει, πσττευτικ εξπλισμ κι διδικσίε έκτκτη νάγκη Απφευγετε τυχν επφή στ μάτι. Ενδεχ. ν έχετε υπψη τν κίνδυν γλιστήμτ. 6.2 Πειβλλντικέ πφυλάξει Ν μη διχετευθεί στυ υπνμυ νίωτ. Αν διφύγυν μεγάλε πστητε, πμνώστε τ με πειφάγμτ. Εμπδίστε τ ν διεισδύσει σε επιφνεικά ή υπεδάφι νεά ή κι στ έδφ. 6.3 έθδι κι υλικά γι πειισμ κι κθισμ Ν μζευτεί με πηκτικά υγών (π.χ. πηκτικ γενική χήση) κι ν πκμιστεί ικλγικά κτ τ νγφμεν στ 13. Ξεπλύντε την υπλιπη πστητ με άφθν νε. 6.4 Ππμπή σε άλλ τμήμτ Γι μέσ τμική πστσί ντέξτε στ τμήμ 8 κι γι υπδείξει σχετικά με την πιψη ντέξτε στ τμήμ 13. ΤΗΑ 7: Χειισμ κι πθήκευση Εκτ των πληφιών πυ πέχντι στ τμήμ υτ, διτίθεντι επίση σχετικέ πληφίε στ τμήμ 8 κι Πφυλάξει γι σφλή χειισμ Πσέχετε τι υπδείξει στην ετικέτ κθώ κι στι δηγίε χήσεω. Κτ την χήση χημικών υσιών ν τηείτε τ γενικά μέτ υγιεινή κι υγεί. Πλένετε τ χέι σ πιν π τ διλείμμτ κι στ τέλ εγσί. κιά π τφιμ, πτά κι ζωτφέ. Βγάλτε τ μλυσμέν ύχ κι μέσ πστσί πιν π την είσδ σε πειχέ, στι πίε υπάχυν φγώσιμ. 7.2 Συνθήκε γι την σφλή φύλξη, συμπειλμβνμένων τυχν συμβίβστων Τ πϊν ν μην πθηκεύετι σε διδμυ κι κλιμκστάσι. Τ πϊν ν πθηκεύετι μν στι πωτγενεί συσκευσίε κι σφγισμέν. 7.3 Ειδική τελική χήση ή χήσει Π τ πν δεν υπάχυν πληφίε πάνω σ' υτ. ΤΗΑ 8: λεγχ τη έκθεση/τμική πστσί 8.1 Πάμετι ελέγχυ λεγχι έκθεση Κτάλληλι μηχνικί έλεγχι Πσέχετε ν υπάχει κλ εισμ. πεί ν γίνει με πφηση επί τπυ ή με γενικ εξεισμ. Αν υτά τ μέτ δεν κύν γι ν μείνει η συγκέντωση κάτω π τι τιμέ AGW (μέγιστη επιτεπτή συγκέντωση), πέπει ν φάτε μι κτάλληλη νπνευστική συσκευή. Ισχύει μν εάν νφέντι ικέ τιμέ έκθεση έτ τμική πστσί, πω τμικ πσττευτικ εξπλισμ Κτ την χήση χημικών υσιών ν τηείτε τ γενικά μέτ υγιεινή κι υγεί. Πλένετε τ χέι σ πιν π τ διλείμμτ κι στ τέλ εγσί. κιά π τφιμ, πτά κι ζωτφέ.

3 Σελίδ 3 π 6 ιθ. 197/26, Πάτημ ΙΙ Ανθεωήθηκε στι / έκδση: / 9 Αντικθιστά διτύπωση π τι / έκδση: / 8 Ισχύει π τι: εμηνί εκτύπωση τυ χείυ PDF: Βγάλτε τ μλυσμέν ύχ κι μέσ πστσί πιν π την είσδ σε πειχέ, στι πίε υπάχυν φγώσιμ. Πστσί των μτιών: Συνιστάτι Γυλιά πστσί των μτιών εφμστά με πλευικέ σπίδε (EN 166), τν υπάχει κίνδυν πιτσιλίσμτ. Πστσί τυ δέμτ - Πστσί των χειών: Λστιχένι γάντι (EN 374). Πστσί τυ δέμτ - λλ μέτ: Πστσί των μτιών/τυ πσώπυ: Συνιστάτι Πσττευτική στλή εγσί (π.χ. πσττευτικά ππύτσι EN ISO 2345, πσττευτικά ύχ, μκυμάνικ) Υπ κννικέ συνθήκε δεν πιτείτι. Θεμικί κίνδυνι: Εάν χειστεί, νφέντι υτέ στ τμικά μέτ πστσί (μέσ πστσί φθλμών, πσώπυ, δέμτ, νπνευστικύ συστήμτ). Συμπληωμτικέ πληφίε γι την πστσί χειών - Δεν έγινν δκιμέ. Η επιλγή των μειγμάτων έγινε με βάση τι υπάχυσε γνώσει κι τι πληφίε σχετικά με τ συσττικά. Στ υφάσμτ η επιλγή έγινε με βάση των πληφιών των κτσκευστών γντιών. Κτά την επιλγή τυ υλικύ γι τ γάντι πέπει ν πσέξετε τη διάκει μέχι τη διάτηση, τη βθμιί διπεττητ κι την υπβάθμιση. Η επιλγή κτάλληλων γντιών δεν εξτάτι μν π τ υλικ, λλά κι π άλλ πιτικά χκτηιστικά, πυ διφέυν π κτσκευστή σε κτσκευστή. Στην πείπτωση των μειγμάτων, η νθεκτικτητ των υλικών των γντιών δεν μπεί ν υπλγιστεί εκ των πτέων κι γι' υτ τ λγ πέπει ν ελέγχετι πιν π τη χήση. Γι την κιβή διάκει μέχι τη διάτηση τυ υλικύ γντιών μπείτε ν ενημεωθείτε στν κτσκευστή των πσττευτικών γντιών, πέπει ν πσέξετε υτή τη διάκει λεγχι πειβλλντική έκθεση Π τ πν δεν υπάχυν πληφίε πάνω σ' υτ. ΤΗΑ 9: Φυσικέ κι χημικέ ιδιτητε 9.1 Στιχεί γι τι βσικέ φυσικέ κι χημικέ ιδιτητε Φυσική κτάστση: Υγ Φυσική κτάστση: Χέμ Χώμ: Λευκ Οσμή: Πτκλί ¼ι σμή: Πάμετ ph πσστύ: ~8 Σημεί τήξεω/σημεί πήξεω: Αχικ σημεί ζέση κι πειχή ζέση: ~1 C Σημεί νάφλεξη: Τχύτητ εξάτμιση: Ανφλεξιμτητ (στεε, έι): Χμηλτε εκηκτικ ι: Ανώτε εκηκτικ ι: Πίεση τμών: Πυκντητ τμών (έ = 1): Πυκντητ: Πυκντητ χή: Διλυττητ (διλυττητε): Υδτδιλυττητ: Συντελεστή κτνμή (nκτνλη/νε): Θεμκσί υτνάφλεξη: Θεμκσί πσύνθεση: Ιξώδε: Εκηκτικέ ιδιτητε: Οξειδωτικέ ιδιτητε: 9.2 λλε πληφίε Ανμειξιμτητ: λιπδιλυττητ / διλυτικά: Αγωγιμτητ: Επιφνεική τάση: Πειεκτικτητ σε μέσ διάλυση: 1,1 g/l (2 C) είξιμ ΤΗΑ 1: Στθετητ κι δστικτητ 1.1 Δστικτητ Αντέξτε στ υπτμήμ 1.4 έω 1.6. Τ πϊν δεν είνι δκιμσμέν. 1.2 Χημική στθετητ Αντέξτε στ υπτμήμ 1.4 έω Πιθντητ επικίνδυνων ντιδάσεων Αντέξτε στ υπτμήμ 1.4 έω Συνθήκε π πφυγήν Αντέξτε, επίση, στ τμήμ η συμβτά υλικά Αντέξτε, επίση, στ τμήμ 7. Απφεύγετε την επφή με άλλε χημικέ υσίε. 1.6 Επικίνδυν πϊντ πσύνθεση Αντέξτε στ υπτμήμ 1.4 έω 1.6. Αντέξτε, επίση, στ τμήμ 5.3. ΤΗΑ 11: Τξικλγικέ πληφίε Χωί τξινμηση κτ την μέθδ υπλγισμύ. /ε έθδ πίπτωση δκιμών Οξεί τξικτητ, στμτικά: Οξεί τξικτητ, δεμεστικά : Οξεί τξικτητ, νπνευστικ ά: Κ τ λη κτι κ σ ημ εί Π άμ ετ ν Ογ νισμ

4 Σελίδ 4 π 6 ιθ. 197/26, Πάτημ ΙΙ Ανθεωήθηκε στι / έκδση: / 9 Αντικθιστά διτύπωση π τι / έκδση: / 8 Ισχύει π τι: εμηνί εκτύπωση τυ χείυ PDF: Διάβωση κι εεθισμ τυ δέμτ: Σβή βλάβη/εεθισ μ των μτιών: Ανπνευστικ ή ευισθητπί ηση ή ευισθητπί ηση τυ δέμτ: ετλλξιγέ νεση γεννητικών κυττάων: Κκινγένε ση: γι την νπγωγ ή: Ειδική τξικτητ στ γνστχυ - εφάπξ έκθεση (STOT-SE): Ειδική τξικτητ στ γνστχυ - επνειλημμέν η έκθεση (STOT-RE): νφηση : Εεθιστική επίδση νπνευστικέ δί: επνλμβ νμενη δση: Συμπτώμτ: 3-βυτξυ-2-ππνλη /ε πίπτωση Κ τ λη κτι κ σ ημ εί Π άμ ετ ν Ογ νισμ έθδ δκιμών Οξεί τξικτητ, στμτικά: Οξεί τξικτητ, δεμεστικά : Διάβωση κι εεθισμ τυ δέμτ: Σβή βλάβη/εεθισ μ των μτιών: Ανπνευστικ ή ευισθητπί ηση ή ευισθητπί ηση τυ δέμτ: ετλλξιγέ νεση γεννητικών κυττάων (in vitro): γι την νπγωγ ή: L D 5 L D >2 g/ kg g/ kg Αυ ί Αυ ί --- Εεθιστικ --- Εεθιστικ --- Δεν υπάχυν ενδείξει γι μι τέτι επίδση. --- Ανητικ --- Ανητικ Συμπτώμτ: --- Κεφλλγί ε (πνκέφ λ), Γστεντε ικά ενχλήμτ, Νυτί ΤΗΑ 12: Οικλγικέ πληφίε Η (Οι) πυπντική(έ) υσί(ε) σ' υτ τ μείγμ εκπληί(ύν) τυ υ βιλγική ικντητ πδμηση, πω υτί πσδιίζντι στν κννισμ (ΕΚ) ιθ. 648/24 σχετικά με τ πυπντικά. Τ δεδμέν πυ υπστηίζυν τη δήλωση υτή βίσκντι στη διάθεση των μδιων χών των Κτών ελών κι θ πέχντι σε υτέ κτπιν άμεσυ ιτήμτ τυ ή κτπιν ιτήμτ τυ κτσκευστή τυ πυπντικύ. /επίπτω ση σε ψάι: σε δάφνιε: σε φύκι: Κτ λη κτικ σημ εί Χ ν Π ά μ ετ ν Ογνι σμ έθδ δκιμ ών

5 Σελίδ 5 π 6 ιθ. 197/26, Πάτημ ΙΙ Ανθεωήθηκε στι / έκδση: / 9 Αντικθιστά διτύπωση π τι / έκδση: / 8 Ισχύει π τι: εμηνί εκτύπωση τυ χείυ PDF: Ανθεκτικ τητ κι ικντητ πικδ μηση: Δυνττη τ βισυσσώ ευση: Κινητικτη τ στ έδφ: Απτελέσ μτ τη ξιλγησ η ΑΒΤ κι ΑΒ: λλε νητικέ επιπτώσει : 3-βυτξυ-2-ππνλη /επίπτω ση σε ψάι: σε δάφνιε: Ανθεκτικ τητ κι ικντητ πικδ μηση: Δυνττη τ βισυσσώ ευση: Κτ λη κτικ σημ εί LC5 EC 5 Log Po w Χ ν 2 8 d Π ά μ ετ > 1 9, 9 8 ν g/l g/l Ογνι σμ (Poecili a reticula ta) (Daphn ia agna ) έθδ δκιμ ών % OECD 31 E (Read y Biode grada bility - Modifi ed OECD Scree ning Test) Απτελέσ μτ τη ξιλγησ η ΑΒΤ κι ΑΒ: Λιπά ικτξικ λγικά στιχεί: Th OD, g/ g Δεν υσί ΑΒΤ, Δεν υσί ΑΒ ΤΗΑ 13: Στιχεί σχετικά με την πιψη 13.1 έθδι διχείιση πβλήτων Γι την υσί/μείγμ/υπλειπμενη πστητ Κωδικ πίμτ - Ευωπϊκή νωση.: Οι νφεμενι κώδικε πβλήτων είνι συστάσει με βάση την πιθνή χησιμπίηση τυ πϊντ. Λγω τη συγκεκιμένη χησιμπίηση κι των συνθηκών διάθεση πβλήτων στ χειιστή υπάχει ενδεχμένω κι η κτάτξη σε άλλυ κώδικε πβλήτων. (21/118/ΕΚ, 21/119/ΕΚ, 21/573/ΕΚ) πυπντικά πυ πειέχυν επικίνδυνε υσίε πυπντικά άλλ π τ νφεμεν στ σημεί Σύστση: Ν τηύντι ι πδιγφέ των μδίων τπικών χών Γι πειγμ, κτάλληλη μν κτάκυση. Γι πειγμ, σε κτάλληλη χωμτεή χήστων. Γι μλυσμέν υλικ συσκευσί Ν τηύντι ι πδιγφέ των μδίων τπικών χών Κθισμένε συσκευσίε: Ανκύκλωση ΤΗΑ 14: Πληφίε σχετικά με τη μετφά Γενικέ πληφίε Αιθμ ΟΗΕ: Οδική / σιδηδ. μετφά (ADR/RID) Οικεί νμσί πστλή ΟΗΕ: Τάξη/τάξει κινδύνυ κτά τη μετφά: Ομ συσκευσί: Κωδικ τξινμηση: LQ (ADR 211): LQ (ADR 29): Πειβλλντικί κίνδυνι: Δεν ευστχεί Tunnel restriction code: ετφά με πλί θλάσση (Κώδικ IMDG) Οικεί νμσί πστλή ΟΗΕ: Τάξη/τάξει κινδύνυ κτά τη μετφά: Ομ συσκευσί: Θλάσσι ύπ (Marine Pollutant): Πειβλλντικί κίνδυνι: Δεν ευστχεί ετφά με επλάν (IATA) Οικεί νμσί πστλή ΟΗΕ: Τάξη/τάξει κινδύνυ κτά τη μετφά: Ομ συσκευσί: Πειβλλντικί κίνδυνι: Δεν ευστχεί Ειδικέ πφυλάξει γι τν χήστη

6 Σελίδ 6 π 6 ιθ. 197/26, Πάτημ ΙΙ Ανθεωήθηκε στι / έκδση: / 9 Αντικθιστά διτύπωση π τι / έκδση: / 8 Ισχύει π τι: εμηνί εκτύπωση τυ χείυ PDF: Εφσν δεν έχει πσδιιστεί τίπτε άλλ, ν λμβάνντι υπψη τ γενικά μέτ γι την επιτέλεση μι σίγυη μετφά. Χύδην μετφά σύμφων με τ πάτημ II τη σύμβση MARPOL 73/78 κι τυ κώδικ IBC Δεν είνι επικίνδυν είδ κτ τ νωτέω διάτγμ. Πσθετε συστάσει: Δεν είνι επικίνδυν είδ κτ τ νωτέω διάτγμ. ΤΗΑ 15: Στιχεί σχετικά με τη νμθεσί τυ πϊντ, βσίζντι δε στην σημεινή κτάστση των γνώσεών μ. Τυχν νάληψη ευθύνη πκλείετι. Εκδθηκε π την: Cheical Check GbH, Woebbeler Strasse 2-4, D Steinhei, Τηλ: , CHEMICAL / , Φξ: , by Cheical Check GbH Gefahrstoffberatung. Τυχν τππίηση ή πλυγφική ντύπωση τυ πντ εγγάφυ χειάζετι την ητή συγκτάθεση τη ετιεί Cheical Check GbH Gefahrstoffberatung Κννισμί/νμθεσί σχετικά με την σφάλει, την υγεί κι τ πειβάλλν γι την υσί ή τ μείγμ Τξινμηση κι επισήμνση βλέπε σημεί 2. Ν πσέχετε τυ πειισμύ: 15.2 Αξιλγηση χημική σφάλει Π τ πν δεν υπάχυν πληφίε πάνω σ' υτ. ΤΗΑ 16: λλε πληφίε Οι πύσε πληφίε νφέντι σε σχέση με τ πϊν στην κτάστση πσή τυ στν πδέκτη. Επεξεγσμέν τμήμτ: 1-16 Κώδικ πϊντων γι μέσ κθισμύ κι φντίδ (D): GU 1 Οι κλυθε πτάσει πυσιάζυν λγάφω τι δηλώσει επικινδυντητ / φάσει κινδύνυ (R- / H-φάσει (GHS/CLP)) των δστικών υσιών (κτνμσμένε στ σημ. 3). 36/38 Εεθίζει τ μάτι κι τ δέμ. H315 Πκλεί εεθισμ τυ δέμτ. H319 Πκλεί σβ φθλμικ εεθισμ. Eye Irrit.-Οφθλμική εεθισμ Skin Irrit.-Εεθισμ τυ δέμτ Υπμνημ: n.a. = = μη εφμσιμ / n.g. = μ.δ. = μη δκιμσμέν / n.v., k.d.v. = = δεν υπάχυν πληφίε ΟΤ = Οική Τιμή κθεση (Ελλ, ΠΔ 77/93, ΠΔ 9/99, ΠΔ 338/1, ΠΔ 339/1) AGW = "Arbeitsplatzgrenzwert" (Γεμνί) / BGW = "Biologischer Grenzwert" (Γεμνί) VbF = "Verordnung brennbarer Flssigkeiten" - Διάτγμ πει κύσιμων υλών (Αυστί) VOC = Volatile organic copounds (πτητικέ γνικέ συνθέσει) AOX = Πσφήσιμε γνικέ λγνύχε ενώσει ATE = "Acute Toxicity Estiates" σύμφων με τν κννισμ (ΕΚ) ιθ. 1272/28 (CLP) Οι πύσε πληφίε πσκπύν στην πειγφή τυ πϊντ σχετικά με τ πιτύμεν μέτ σφλεί πυ πέπει ν ληφθύν κι δεν χησιμεύυν στ ν βεβιώσυν ισμένε ιδιτητε

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ. Dr. Schnell's Vollwaschmittel phosphatfrei

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ. Dr. Schnell's Vollwaschmittel phosphatfrei Σελίδ π Δελτί δεδέω φλεί ύφω ε τ Κι (ΕΚ) ιθ. /, τ ΙΙ Αθεωήθηκε τι / έκδ:.. / Ατικθιτ διτύπω π τι / έκδ: 5.. / 5 Ιχύει π τι:.. εηί εκτύπω τυ χείυ PF: 3.3. r. Scnell's Vollwascittel pospatfrei Δελτί δεδέω

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ 1 / 5 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος EVAPOFRESH

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ Σελίδα 1 από 17 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

K a r fi t s a. Πολιτικοί, επιχειρηματίες και... μοντέλα. Κρίση και...κροίσοι. «Το δημοψήφισμα δεν είναι... μπαμπούλας»

K a r fi t s a. Πολιτικοί, επιχειρηματίες και... μοντέλα. Κρίση και...κροίσοι. «Το δημοψήφισμα δεν είναι... μπαμπούλας» Karfitsa Σάββτο 16.5.2015 Α. Φύλλου 565 kar fitsa.gr - paraskhnio.gr - toxrima.gr - verysorry.gr TA «ΑΛΛΙΣΤΕΙΑ» ΑΙ ΤΟ MONEY SHOW Πολιτικοί, επιχειημτίες κι... μοντέλ «ΕΛΑΙΑ ΕΡΙΖΩΣΕ» Ο πόεδος της NK Media

Διαβάστε περισσότερα

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχς 1 Χειμώνς 2011 Ελληνική έκδση τυ σφλιστικύ μίλυ ERGO Rebranding Εκδήλωση στ Μέγρ Μυσικής Αθηνών Let it...flow Τ νέ σχεδιστικό concept της ετιρίς Πρόσωπ Στέλις Βυγιυκλίδης Διευθυντής Πωλήσεων Πρϊόντ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Κωδικός προΐόντος: 23052.7020 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προϊόντος: 0000 881 9400 [29.08.2014] 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/8 * ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προϊόντος: 290 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/7 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: 350 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις για το σταδιακό αφανισμό τους

Αποφάσεις για το σταδιακό αφανισμό τους Σκέψυ ν πλνή συ... νκύκλωσε ΦΩΝΗ συ Εβδμδιί πλιική εφμείδ Πάυ - Ανιπάυ 67 ΧΡΟΝΙΑ φιεωµέν σν ενµέωσ Πσκευή 24 Σεπεμβίυ 2010 Φύλλ 126 www.fonitisparou.gr Ές 65 Νέ Πείδς Ές Ίδυσς 1945 Χάλμπς Κόκκινς υπψήφις

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη ΕφημΕριδα τύπος. αγροτικης ΑγροΕνημΕρωςης. Φωτό: Σιώη Μαρία. Τεύχος. Παρασκευή 27 Ιανουαρίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη ΕφημΕριδα τύπος. αγροτικης ΑγροΕνημΕρωςης. Φωτό: Σιώη Μαρία. Τεύχος. Παρασκευή 27 Ιανουαρίου Εβδμαδιαια ηλεκτνικη ΕφημΕιδα τ αγτικη ΑγΕνημΕωη Φωτό: Σιώη Μαία Τεχ 117 Παασκευή 27 Ιανυαίυ 2012 Φωτό: Σιώη Μαία Πειεχόμενα Τεχ 117/ Παασκευή 27 Ιανυαίυ 2012 Θέματα 6 Αώνια: Μια άλλη εκκλατόμενη καλλιέγεια,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος μ μ μ 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/11 * 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προϊόντος: 1234567890 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας. TIP TOP SVS VULC Art.-No.

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας. TIP TOP SVS VULC Art.-No. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Art.-No. 505 0196, 505 407, 505 4051, 505 9010, 505 9018, 505 9025, 505 902, 505 906, 505 907, 505

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31), CLP 1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31), CLP 1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούµε ανοίξτε τα συνηµµένα. Ευχαριστούµε. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου. b ΟΤΕΕΧΝϊΚΟ επσμεπητηριο ΟΕ Σ ΣΑ i ΟΝΙΚ 1Σ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

Παρακαλούµε ανοίξτε τα συνηµµένα. Ευχαριστούµε. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου. b ΟΤΕΕΧΝϊΚΟ επσμεπητηριο ΟΕ Σ ΣΑ i ΟΝΙΚ 1Σ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµ ιικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.. Από: ecocom-k ίev Απστλή: Πρσκευή, 18 Ιυλ ίυ 214 1:58 µµ Πρς: ί ηf@acsmί.gr; ί ηf@bep.gr; Τµήµ ιικητικών Υπηρεσιών Β.Ε..; 'GRUA Chamber; @1.9Γ 'crete-exporters';

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: 10177-000 1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/12 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: OIL DEEASE REMOVER KL645 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/6 * 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Μονωτικό υλικό σιλικόνης Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/8 * ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/11 * ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προϊόντος: 54 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: DISCO VEG Hazera Blue L-110 Αριθμός προϊόντος: L-110IE

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 2. 8. 9. 14. 15. 16. Προσδιορισμός Έλεγχος Φυσικές Πληροφορίες Στοιχεία Άλλες και της σχετικά χημικές έκθεσης/ατομική σχετικά επικινδυνότητας. με ιδιότητες.... με νομοθεσία. /

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 298562 Αναθεώρηση: 05.11.20 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 29.08.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Aριθμός CAS: 127-18-4 Αριθμός ΕC: 204-825-9 Αριθμός ευρετηρίου: 602-028-00-4 Αριθμούς

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 24.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ

ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ A BE KT QOÄILf ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Διευθυντής : Κθηγητής Ι.Κ. Δρκόιτυλς ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Φυσικός - Γεωφυσικός ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ACTIVITY IV/55 SR 4.00 / EL CEM IV/A (P-W) 42,5 N CEM IV/B (P-W) 42,5 N CEM IV/B (P-W) 42,5 R CEM IV/B (P-W) 32,5 N IV55/SR

ACTIVITY IV/55 SR 4.00 / EL CEM IV/A (P-W) 42,5 N CEM IV/B (P-W) 42,5 N CEM IV/B (P-W) 42,5 R CEM IV/B (P-W) 32,5 N IV55/SR ACTIVITY ΕΛΤΙΟ Ε Ο ΕΝ Ω Ν Υ Γ ΕΙΑ Σ & Α Σ Φ Α ΛΕΙΑ Σ Σύµφωνα µε τ ο ν Κ ανο νι σ µό REACH EK 1907/2006 Έκδοση:. 4.00 / EL EN Ηµεροµ. Α ν αθ εώ DD/MM/YYYY ρη σ η ς : 01/12/2012 Α ντ ι κ αθ ι σ τ ό λ ε ς

Διαβάστε περισσότερα