Είναι ένα πιστοποιητικό που επιτρέπει τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ακόμα και εάν η μονάδα μεταφοράς δεν είναι κατάλληλη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Είναι ένα πιστοποιητικό που επιτρέπει τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ακόμα και εάν η μονάδα μεταφοράς δεν είναι κατάλληλη."

Transcript

1 ΚΕΦΑΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΑΙΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1 Ποιος έχει την υποχρέωση ν πρδώσει στον οδηό τις ρπτές οδηίες σχετικές με τη μετφερόμενη επικίνδυνη ύλη; Ο πρλήπτης. Η τροχί. Ο ποστολές. 2 Οι προλεπόμενες εξιρέσεις της υμφωνίς ADR: Αφορούν στη μετφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σε περιορισμένες ποσότητες νά μονάδ μετφοράς. Εφρμόζοντι μόνο στη χύδην μετφορά. Προλέπουν ότι όλ τ οχήμτ μπορούν ν μετφέρουν οποιοδήποτε επι κίνδυνο εμπόρευμ ρκεί το άρος του ν μην είνι μελύτερο των 1000 kg. 3 Το πιστοποιητικό επελμτικής κτάρτισης οδηού κτά ADR: Δε ζητείτι εάν μετφέροντι επικίνδυν εμπορεύμτ της κλάσης 9. Ισχύει σε όλ τ κράτη που εφρμόζουν τη υμφωνί ADR. Ζητείτι ι την οδήηση οχημάτων που μετφέρουν επικίνδυν εμπορεύμτ μόνο στο έδφος του Ελληνικού κράτους, λλά δεν πιτείτι ι κμί διεθνή μετφορά. 4 Το πιστοποιητικό επελμτικής κτάρτισης οδηού κτά ADR: Είνι υποχρεωτικό ι τις οδικές μετφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. Γι τ κράτη-μέλη της Ευρωπϊκής Ένωσης είνι υποχρεωτικό εκτός των οδικών μετφορών των επικίνδυνων εμπορευμάτων που πρμτοποιούντι σε διεθνές επίπεδο/περιάλλον. Είνι υποχρεωτικό ι τη μετφορά ευπθών εμπορευμάτων. 5 Το πιστοποιητικό επελμτικής κτάρτισης οδηού κτά ADR: Χορηείτι μόνο μετά πό επιτυχείς εξετάσεις. Χορηείτι μετά πό πρκολούθηση μθημάτων σε σχολή, κόμ κι στην περίπτωση που δεν επιτύχει σε κμί εξέτση. Έχει ισχύ τρί (3) χρόνι πό την ημερομηνί έκδοσης. 6 Το πιστοποιητικό επελμτικής κτάρτισης οδηού κτά ADR: Είνι έν πιστοποιητικό που δείχνει ότι έχει επιτύχει σε εξετάσεις ι ν μπορεί ν οδηήσει ορισμέν οχήμτ που μετφέρουν οδικώς επικίνδυν εμπορεύμτ. Είνι έν πιστοποιητικό που επιτρέπει τη μετφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων κόμ κι εάν η μονάδ μετφοράς δεν είνι κτάλληλη. Ότν λήξει προλέπετι μι πράτση ή ειδική άδει (χωρίς εξετάσεις) ι ν συνεχιστεί η δρστηριότητ, τουλάχιστον ι 6 μήνες μετά τη λήξη του.

2 7 Το πιστοποιητικό επελμτικής κτάρτισης οδηού κτά ADR με ειδίκευση τις δεξμενές: Κθιστά ικνό τον οδηό ν πρμτοποιεί μετφορές κθορισμένων επικίνδυνων εμπορευμάτων με εμπορευμτοκιώτι-δεξμενές που έχουν ικνότητ μελύτερη των λίτρων. Κθιστά ικνό τον οδηό ν μετφέρει κθορισμέν επικίνδυν εμπορεύμτ μόνο με δεξμενές ή εμπορευμτοκιώτι-δεξμενές που έχουν μέιστη μάζ μικρότερη των 12 t. Κθιστά ικνό τον οδηό ν πρμτοποιεί μετφορές κθορισμένων επικίνδυνων εμπορευμάτων μόνο με δεξμενές ή εμπορευμτοκιώτι-δεξμενές με συνολική χωρητικότητ μικρότερη των 150 λίτρων. 8 Το πιστοποιητικό επελμτικής κτάρτισης οδηού κτά ADR με ειδίκευση τις δεξμενές: Εξουσιοδοτεί τον οδηό ν μετφέρει σε υτιοφόρο όχημ τ επικίνδυν εμπορεύμτ κτά ADR όλων των κλάσεων (πό 1 έως κι 9). Μπορεί ν ποκτηθεί μετά την επιτυχί σχετικών εξετάσεων - πρώτ ενός σικού προράμμτος κι μετά μίς πρόσθετης εξέτσης στις δεξμενές. Μπορεί ν ποκτηθεί κτευθείν μετά πό επιτυχί της εξέτσης στις δεξμενές, χωρίς πριν ν έχει περάσει με επιτυχί κμί άλλη εξέτση. 9 Το πιστοποιητικό επελμτικής κτάρτισης οδηού κτά ADR με ειδίκευση τ εκρηκτικά (κλάση 1): Δίνει το δικίωμ στον οδηό ν μετφέρει επικίνδυν εμπορεύμτ σε δέμτ της κλάσης 1. Μπορεί ν ποκτηθεί πευθείς μέσως μετά πό επιτυχί σε ειδικές εξετάσεις, χωρίς πριν ν έχει επιτύχει σε κνενός τύπου άλλες εξετάσεις. Δίνει το δικίωμ στον οδηό ν μετφέρει επικίνδυν εμπορεύμτ της κλάσης 1 σε δεξμενή. 10 Το πιστοποιητικό επελμτικής κτάρτισης οδηού κτά ADR με ειδίκευση τ ρδιενερά (κλάση 7): Μπορεί ν ποκτηθεί κτευθείν μέσως μετά πό επιτυχί στις ειδικές εξετάσεις, χωρίς πριν ν έχει επιτύχει σε κνενός άλλου τύπου εξετάσεις. Δίνει το δικίωμ στον οδηό ν μετφέρει επικίνδυν εμπορεύμτ της κλάσης 1. Είνι υποχρεωτικό ι την οδήηση οχημάτων που μετφέρουν ρδιενερά υλικά σε κόλ. 11 ν επικίνδυνο εμπόρευμ νοείτι: Έν εμπόρευμ που μπορεί ν προκλέσει λάη (ζημιά) σε τρίτους ή στο περιάλλον. Μόνο έν εμπόρευμ με υψηλή πυκνότητ σε υρή μορφή. Αποκλειστικά έν εμπόρευμ πολύ ελφρύ λλά μεάλου όκου. 12 Τι είνι οι κλάσεις της υμφωνίς ADR; Μι κτηοριοποίηση των διφόρων τύπων δεξμενής. Μι κτηοριοποίηση των Κεφλίων κτά ADR. Μι κτηοριοποίηση των επικίνδυνων εμπορευμάτων. 13 Οι κλάσεις κινδύνου ADR: Είνι μι κτνομή των επικίνδυνων εμπορευμάτων, σύμφων με τον τύπο του κινδύνου που υτές ντιπροσωπεύουν. Είνι μι κτηοριοποίηση των τύπων των οχημάτων. Δείχνουν τ διάφορ μέσ μετφοράς που χρησιμοποιούντι ι τ επικίνδυν εμπορεύμτ.

3 14 Πόσες είνι οι κλάσεις της υμφωνίς ADR; Μί. Δεκτρείς. Εννέ. 15 Τι είνι οι κωδικοί κτηοριοποίησης; Είνι μι πρίθμηση των θμών σφλείς των δεξμενών. Είνι κωδικοί ι την ομδοποίηση εμπορευμάτων μετξύ τους ομοίων, στο εσωτερικό μις κλάσης κτά ADR. Είνι ο κτάλοος των διφόρων κεφλίων της υμφωνίς ΑDR. 16 Ο κωδικός κτηοριοποίησης F δείχνει ότι το εμπόρευμ είνι: τερεό τοξικό. Υρό εύφλεκτο. Υρό διρωτικό. 17 Ποιες κλάσεις της υμφωνίς ADR μετφέροντι σε συσκευσίες; Όλες εκτός της 6.2. Μόνο οι 1, 2, 7. Όλες. 18 Οι τρόποι μετφοράς των επικίνδυνων εμπορευμάτων που προλέποντι πό τη υμφωνί ADR είνι: Οδικά με οχήμτ. Με πλοί. Με εροπλάν. 19 Η τήξη δείχνει το πέρσμ: πό την έρι στην υρή φάση. πό τη στερεά στην υρή φάση. πό την υρή στην έρι φάση. 20 Η στερεοποίηση δείχνει το πέρσμ: πό την υρή στην έρι φάση. πό την υρή στη στερεά φάση. πό την έρι στην υρή φάση.

4 ΚΕΦΑΑΙΟ 2: ΕΙΔΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - ΠΡΟΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 31 ε περίπτωση τυχήμτος, ποι πό τ πρκάτω έρφ πρέπει ν πρδοθούν στις ρχές πρώτων οηθειών εκ μέρους του μετφορέ; Η άδει οδήησης με το πιστοποιητικό έκρισης τύπου του οχήμτος κτά ADR. Η σφάλει. Οι ρπτές οδηίες. 32 Ποιος είνι ο κυριότερος οικολοικός λόος ι τον οποίο μετφέροντι τ πόλητ; Γι ν μη δημιουρούν ή ι ν ελχιστοποιούν κτστροφές στο περιάλλον. Δεν υπάρχουν οικολοικοί λόοι. Γιτί κτά τη μετφορά, μι ποσότητ εξτμίζετι στην τμόσφιρ. 33 Ποι πό τις πρκάτω επεμάσεις πρώτων οηθειών που εφρμόζετι στ θύμτ ενός οδικού τυχήμτος σς φίνετι σωστή; Εάν το θύμ δεν είνι εκτεθειμένο σε άλλους κινδύνους, νπνέει, έχει τις ισθήσεις του, δεν προυσιάζει ιμορρί, είνι σωστό ν το φήσουμε όπου ρίσκετι κι ν το σκεπάσουμε με μι κουέρτ. Εάν το θύμ είνι νίσθητο ή κάνει εμετό, πρέπει ν το τοποθετήσουμε σε θέση νάσκελ (στερεωμένο με την πλάτη) κι ν άλουμε κάτι μλκό κάτω πό το κεφάλι. Εάν το θύμ δεν είνι εκτεθειμένο σε άλλους κινδύνους, νπνέει, έχει τις ισθήσεις του, δεν προυσιάζει ιμορρί, κάνε το ν περπτήσει κι δώστου λκοόλ. 34 Ποι πό τις πρκάτω επεμάσεις πρώτων οηθειών που εφρμόζετι στ θύμτ ενός οδικού τυχήμτος σς φίνετι σωστή; Ότν υπάρχουν περισσότερ θύμτ νίσθητ, πρέπει ν σχοληθούμε πρώτ με τους λιότερο τρυμτισμένους κι ν κλέσουμε τις πρώτες οήθειες. την προυσί πολλών τρυμτιών με ισθήσεις, πρώτ ν ζητήσετε οήθει δηλ. ν σχοληθείτε με τον πιο ριά τρυμτισμένο (ιμορρίες-σπσμέν άκρ). την προυσί ενός μόνο τρυμτί νίσθητου (οποιοσδήποτε κι ν είνι ο ριθμός των θυμάτων) πρώτ ζητείτι οήθει ι υτόν που είνι νίσθητος. 35 Ποι πό τις πρκάτω επεμάσεις πρώτων οηθειών, μετά την πομάκρυνση πό τον χώρο του τυχήμτος ενός ή περισσοτέρων δηλητηρισμένων τόμων, σς φίνετι σωστή; Εάν το θύμ είνι νίσθητο κι νπνέει, ν εφρμόσετε την τεχνητή νπνοή. Εάν το θύμ είνι νίσθητο κι δεν νπνέει, ν εφρμόσετε την τεχνική νπνοή. Εάν το θύμ είνι νίσθητο κι δεν νπνέει, ν το θέσετε στην πλάι θέση. 36 Όλ τ εύφλεκτ έρι σε μερικές νλοίες μίμτος με τον έρ μπορούν ν πάρουν φωτιά: Εξ ιτίς του σττικού ηλεκτρισμού που μπορεί ν πράει σπινθήρ. Εάν έρθουν σε επφή με οξειδωτικά υρά. Εάν τ δοχεί που τ περιέχουν εκτεθούν στις ηλικές κτινοολίες.

5 37 Τ υρά με έν υψηλό σημείο νάφλεξης (μετξύ 23 ο C κι 60 ο C): Εξτμίζοντι πολύ εύκολ στη θερμοκρσί περιάλλοντος (15 ο C-20 o C). Δεν εξτμίζοντι πολύ εύκολ στη θερμοκρσί περιάλλοντος (15 ο C-20 o C). Δεν κίοντι σε υψηλή θερμοκρσί (μελύτερη των 70 ο C). 38 Γιτί τ άδει δοχεί ή οι άδειες δεξμενές πό εύφλεκτο υρό που δεν έχουν κθριστεί είνι επικίνδυν; Οι τμοί συνεχίζουν ν υξάνουν την πίεση στο εσωτερικό μέχρι την έκρηξη του δοχείου ή της δεξμενής. Τ υπολείμμτ των υρών ίνοντι πολύ διρωτικά. Οι τμοί μπορούν ν ξεφύουν-διρρεύσουν κι ν νφλεούν. 39 Οι ύλες της κλάσης 4.3 μπορούν ν προκλέσουν μι πυρκιά; Νι, ιτί κίοντι ν ρεθούν κοντά σε πηές νάφλεξης. Νι, εάν έρθουν σε επφή με το νερό κι είνι κοντά σε πηές νάφλεξης. Όχι ποτέ. 40 Από τ πρκάτω, ποιος θεωρείτι ότι είνι ο κύριος κίνδυνος της κλάσης 5.1; Η διάρωση άλλων υλών ή εμπορευμάτων. Η ευφλεκτότητ. Η πρόκληση ή η υποοήθηση της κύσης άλλων υλών. 41 Από τ πρκάτω, ποιος θεωρείτι ότι είνι ο κύριος κίνδυνος της κλάσης 5.2; Η θερμική στάθει. Η διρωτικότητ. Η ευφλεκτότητ. 42 Από τους πρκάτω, ποιος θεωρείτι ο πρωτεύον κίνδυνος της κλάσης 6.2; Η μετάδοση σφθενειών σε νθρώπους ή/κι ζώ. Η ευφλεκτότητ. Η τοξικότητ. ΚΕΦΑΑΙΟ 3: ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 31 Η επισήμνση (ετικέτες) των συσκευσιών: Μπορεί ν ποτελείτι πό μι ετικέτ κυκλικής μορφής. Πρέπει ν ίνετι με ευθύνη του ποστολέ. Μπορεί ν ποτελείτι πό 2 ετικέτες με εξωνική μορφή. 32 Η σήμνση των συσκευσιών (Αριθμός UN): Πρέπει ν ίνετι πό τον οδηό. Μπορεί ν είνι δύο ριθμοί. Πρέπει ν ίνετι με ευθύνη του ποστολέ.

6 33 Τ έρφ στο όχημ ι μι μονάδ μετφοράς κτά ADR, υποχρεωτικά ι τη μετφορά συσκευσιών, σε διεθνές επίπεδο είνι: Μι ενημερωμένη φωτοτυπί όλης της ισχύουσς υμφωνίς ADR. Οι ρπτές οδηίες ι όσ επικίνδυν εμπορεύμτ έχουν μετφερθεί την τελευτί εδομάδ. Το έρφο μετφοράς σχετικά με τις συσκευσίες. 34 ε ποιο έρφο περιέχοντι οι πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους πό τ μετφερόμεν επικίνδυν εμπορεύμτ κι τ μέτρ που πρέπει ν λάει ο οδηός σε περίπτωση τυχήμτος; τις ρπτές οδηίες ή οδηίες τυχήμτος που ρίσκοντι πάντ μέσ στο όχημ. ε κνέν έρφο, επειδή ο οδηός πρέπει ν είνι έτοιμος ι κάθε περίπτωση νάκης κι επειδή κτέχει πιστοποιητικό επελμτικής κτάρτισης κτά ADR. το Έρφο Μετφοράς που ρίσκετι πάντ μέσ στο όχημ. 35 Οι πορτοκλί πινκίδες (συμπληρωμένες ή κενές) τοποθετούντι: Μόνο στο επικθήμενο όχημ. τις μετφορικές μονάδες. Μόνο στ υτιοφόρ οχήμτ. ΚΕΦΑΑΙΟ 4: ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΦΑΕΙΑ 14 Γι ποι οχήμτ πιτείτι η έκδοση πό την ρμόδι ρχή του Πιστοποιητικού Έκρισης του Οχήμτος κτά ADR; Γι όλ τ οχήμτ που προορίζοντι ι τη μετφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Μόνο ι τ υτιοφόρ οχήμτ κτά ADR. Γι ορισμένους τύπους οχημάτων όπως υτά νφέροντι στην ADR. 15 Γι ποιά πό τις πρκάτω μετφορές πιτείτι όχημ με Πιστοποιητικό Έκρισης του Οχήμτος κτά ADR; Μετφορά νοσοκομεικών πολήτων. Μετφορά υρερίου σε κυλίνδρους. Μετφορά υρερίου σε υτιοφόρο όχημ. 16 Γι ποιό πό τ πρκάτω οχήμτ πιτείτι Πιστοποιητικό Έκρισης του Οχήμτος κτά ADR; Οχήμτ τύπου FL ή ΑΤ. Οχήμτ τύπου FΤ. Οχήμτ τύπου ΟΧ/ΙΙ. 17 Έν φορτηό μζί με το συνδεδεμένο ρυμουλκούμενο, θεωρούντι κτά την ADR: Δύο (2) μετφορικές μονάδες κι δύο (2) οχήμτ. Δύο (2) μετφορικές μονάδες κι έν (1) όχημ. Μί (1) μετφορική μονάδ κι δύο (2) οχήμτ. 18 Έν ρυμουλκούμενο ή έν επικθήμενο μόνο του χωρίς τον ελκυστήρ, θεωρείτι κτά την ADR: Έν (1) όχημ. Μί (1) μετφορική μονάδ. Ούτε όχημ ούτε μετφορική μονάδ.

7 19 Με το πιστοποιητικό σικής κτάρτισης κτά ADR, ποι πό τις πρκάτω μετφορές μπορεί ν πρμτοποιηθεί; Μεθνόλη (κλάση 3) σε ρέλι. Νιτρικό οξύ (κλάση 8) σε υτιοφόρο όχημ. Ουράνιου (κλάση 7) σε συσκευσίες. 20 Με το πιστοποιητικό οδηού σικής κτάρτισης κτά ADR κι ειδίκευσης στ ρδιενερά, ποι πό τις πρκάτω μετφορές μπορεί ν πρμτοποιηθεί; Ράδιο (κλάση 7) σε κτάλληλες συσκευσίες. Αιθνόλη (κλάση 3) σε εμπορευμτοκιώτιο-δεξμενή >3m 3 Εκρηκτικά ιομηχνικού τύπου χωρίς πυροκροτητή (κλάση 1) σε κτάλληλες συσκευσίες. ΚΕΦΑΑΙΟ 5: ΚΑΝΟΝΕ ΑΦΑΟΥ ΦΟΡΤΩΗ - ΜΙΚΤΗ ΦΟΡΤΩΗ 14 ε περίπτωση μετφοράς ι μικρή πόστση (π.χ. μικρότερη των 10 χιλιομέτρων): Το φορτίο πρέπει ν σφλίζετι πάνω στο όχημ μόνο ν πρόκειτι ι επικίνδυν εμπορεύμτ. Το φορτίο δε χρειάζετι ν σφλίζετι πλήρως κθώς σε μικρές ποστάσεις δεν πρόκειτι ν συμεί κάποιο τύχημ. Το φορτίο πρέπει ν σφλίζετι πάνω στο όχημ σε κάθε περίπτωση. 15 Η σωστή σφάλιση των φορτίων ποσκοπεί στην: Προστσί του περιάλλοντος πό τυχόν διρροές ή πτώση υλικών. Προστσί του περιάλλοντος σε περίπτωση φωτιάς. Προστσί του περιάλλοντος λόω μικρότερων εκπομπών κυσερίων νά όχημ. 16 Ειδικά ι τη μετφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, εφρμόζοντι ειδικές πιτήσεις κτά τη φόρτωσή τους στ οχήμτ; Όχι. Ισχύουν μόνο όσ κι ι τ λοιπά εμπορεύμτ. Νι. Ανάλο με το είδος του εμπορεύμτος μπορεί ι πράδειμ ν πορεύετι η φόρτωση ότν ρίσκοντι κοντά άνθρωποι. Νι. Όλ τ επικίνδυν εμπορεύμτ πορεύετι ν φορτώνοντι με προυσί κοινού. 17 Ποιο πό τ πρκάτω μέσ πρόσδεσης θεωρείτε ότι σς πρέχει μελύτερη σφάλει; Ένς ιμάντς που έχετε χρησιμοποιήσει πολλές φορές κι ξέρετε ότι ντέχει. Ένς ιμάντς με τμπελάκι πιστοποίησης κι υπολοισμένος ι την πρόσδεση. Έν σχοινί. 18 ε περίπτωση που ένς ιμάντς έχει φθρεί: Αν η φθορά είνι μικρή δεν υπάρχει κνένς κίνδυνος. Αν η φθορά είνι μικρή μπορεί ν χρησιμοποιηθεί ι μικρές ποστάσεις. Δεν πρέπει ν χρησιμοποιείτι.

8 19 Ποιο πό τ πρκάτω είνι μέρος ενός συστήμτος πρόσδεσης; Τάκοι κι σφήνες. Ιμάντες κι συρμτόσχοιν. Η μετώπη του χώρου φόρτωσης.

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΗΣ, Α Α.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΗΣ, Α Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΗΣ, Α Α. 1. ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: επνεπίσκεψη. Η εξής πρτήρηση γι τις (μονομερείς) διμελείς σχέσεις, εξυπηρετεί την τξινόμησή τους: τ ζεύγη μις οποιδήποτε τέτοις σχέσης εμπίπτουν σε τρείς κτηγορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΠΟΑΠΩΝ ΑΠΑΝΤΗΕΩΝ για την ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ το παρόν φυλλάδιο περιέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 70 ΑΣΚΑΛΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείµενο» Κυρική 10-4-2005 Α.

Διαβάστε περισσότερα

magazine Η ERGO στην Παταγωνία Ταξιδεύοντας με τους επιτυχημένους Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Η ERGO στην Παταγωνία Ταξιδεύοντας με τους επιτυχημένους Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχος 3 Χειμώνς 2013 magazine Ελληνική έκδοση του σφλιστικού ομίλου ERGO Training Εμπειρίες φροντίδς γι το διοικητικό προσωπικό Web Portal Oι διδικτυκές σχέσεις της ERGO νβθμίστηκν Πρόσωπ Ανδρές Σούλης

Διαβάστε περισσότερα

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ - ΛΗΤΩ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 19-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - IOYΛΙΟΣ 2011 2011 ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ Στεκόμστε δίπλ σς! child Νέ νκινισμένη ίθουσ τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμ κι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Ιωάννης Κλϊτζόγλου, Ιωάννης Τσιφουντούδης 9 1. Εισγωγή Οι κκώσεις των συνδέσμων του γόντος είνι συχνές, ιδιίτερ σε άτομ που σχολούντι επγγελμτικά ή ερσιτεχνικά με θλητικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας Η Υγεί σς - κι - η Κτάστσή σς Kidney Disease and Quality of Life (KDQOL-SF ) Αυτή η έρευν σς ρωτά γι τις πόψεις σς γι την υγεί σς. Αυτές οι πληροφορίες θ µς βοηθήσουν ν δούµε πώς ισθάνεσθε κι πόσο κλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΑΛΑΣΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΓΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι ΤΕΥΧΟΣ A Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α Κ Ε Σ Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ. ρ. Στυλιανός Γ. Λόζιος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ. ρ. Στυλιανός Γ. Λόζιος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ρ. Στυλινός Γ. Λόζιος Επ. Κθηγητής του Τµήµτος Γεωλογίς του Εθνικού & Κποδιστρικού Πνεπιστηµίου Αθηνών Το εφρµοσµέν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πηγή: KEE

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πηγή: KEE 1. Ν ρεθεί η εξίσωση του κύκλου σε κθεµιά πό τις πρκάτω περιπτώσεις: ) έχει κέντρο την ρχή των ξόνων κι κτίν ) έχει κέντρο το σηµείο (3, - 1) κι κτίν 5 γ) έχει κέντρο το σηµείο (-, 1) κι διέρχετι πό το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ Περιέχει την ύλη που διδάσκετι στ Μθημτικά της Κτεύθυνσης στη Γ Λυκείου Στους δσκάλους μου με ευγνωμοσύνη Στους μθητές μου με ελπίδ Κάθε γνήσιο ντίτυπο έχει την ιδιόχειρη υπογρφή του συγγρφέ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Δεκέμβριος 2011. Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Παρασκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00

Newsletter. Δεκέμβριος 2011. Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Παρασκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00 Newsletter Δεκέμβριος 2011 Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Πρσκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00 Ελάτε ν γιορτάσουµε σε µί κεφάτη Χριστουγεννιάτικη τµόσφιρ µε πολύ µουσική, χορό, χορτοφγικό µπουφέ κι εκπλήξεις!

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις ακολουθίες

Σηµειώσεις στις ακολουθίες Σηµειώσεις στις κολουθίες Η έννοι της κολουθίς Ας ρίξουµε µι µτιά στην επόµενη πράθεση ριθµών: 7,, 5, 9,, 7,, Όπως κτλβίνει κνείς, υπάρχουν άπειροι ριθµοί που διδέχοντι ο ένς τον άλλο, µε κάποι λογική

Διαβάστε περισσότερα

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχς 1 Χειμώνς 2011 Ελληνική έκδση τυ σφλιστικύ μίλυ ERGO Rebranding Εκδήλωση στ Μέγρ Μυσικής Αθηνών Let it...flow Τ νέ σχεδιστικό concept της ετιρίς Πρόσωπ Στέλις Βυγιυκλίδης Διευθυντής Πωλήσεων Πρϊόντ

Διαβάστε περισσότερα

«Γροθιά» στην τοπική οικονομία

«Γροθιά» στην τοπική οικονομία Σκέψου τον πλνήτη σου... νκύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομδιί πολιτική εφημερίδ Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ φιερωµέν στην ενηµέρωση Πρσκευή 10 Δεκεμβρίου 2010 Φύλλο 139 www.fonitisparou.gr Έτος 65 ο Νέ Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων Ιωσήφ Βομβολάκης (ΣΕΑ 10053) Συσκευασία Οικολογική Συσκευασία Δεκέμβριος 2013 Τι είναι τα επικίνδυνα εμπορεύματα; Με τον όρο "Επικίνδυνα εμπορεύματα" νοούνται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ Ποιά είναι τα επικίνδυνα φορτία; Ως επικίνδυνα φορτία ορίζονται τα εµπορεύµατα, είδη και ύλικά από τα οποία µπορούν να προκύψουν κίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο, τη ζωή και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνση

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνση ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Τάξης Ειίου Λυκείου Θετική & Τεχολογική Κτεύθυση ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αδρεδάκης Στυλιός Κτσργύρης Βσίλειος Μέτης Στέφος Μπρουχούτς Κω/ος Ππστυρίδης Στύρος Πολύζος Γεώργιος Κθηγητής Πεπιστημίου Αθηώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

[ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ

[ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ 213 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ [ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥΣ] ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΤΑΟΥΞΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΤΟΝΙΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙ ΑΤΑΣΕΥΑΣΤΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΛΑΣΙΗΣ ΑΡΧΙΤΕΤΟΝΙΗΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα στα εκατό κατά βάρος (% W/W): εκφράζει τα γραµµάρια της διαλυµένης ουσίας που περιέχονται σε 100 g διαλύµατος.

Περιεκτικότητα στα εκατό κατά βάρος (% W/W): εκφράζει τα γραµµάρια της διαλυµένης ουσίας που περιέχονται σε 100 g διαλύµατος. 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1. ΙΑΛΥΜΑΤΑ (ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ) Όπως νφέρµε διάλυµ είνι έν οµογενές µίγµ που ποτελείτι πό δύο ή περισσότερες χηµικές ουσίες. Περιεκτικότητ διλύµτος είνι η ποσότητ της διλυµένης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ( ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ( ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ) ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΘΕΩΡΙΑ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ( ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ) ε (ρχή) φορές (πέρς) 1. Τι ορίζετι ως διάνυσµ ; Το διάνυσµ ορίζετι ως έν προσντολισµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Σκοπός- Πεδίο εφαρμογής

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Σκοπός- Πεδίο εφαρμογής ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Σκοπός- Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ ( 199

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ ( 199 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΔΙΑΣΩΣΗΣ Π.Ε. 13 30 1202 23 1978 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα