HP Deskjet F2200 All-in-One series

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HP Deskjet F2200 All-in-One series"

Transcript

1 HP Deskjet F2200 All-in-One series Guía de instalación Instrukcja instalacyjna Guia de configuração Οδηγός εγκατάστασης 1 2 * Baje la bandeja de papel y la puerta de los cartuchos de impresión. IMPORTANTE: Extraiga todo el material de embalaje del dispositivo. Abaixe a bandeja de papel e a porta dos cartuchos de impressão. IMPORTANTE: Remova todo material de embalagem do dispositivo. Opuść zasobnik papieru i drzwiczki dostępu do kaset drukujących. WAŻNE: Z urządzenia należy usunąć wszystkie elementy opakowani Χαμηλώστε το δίσκο χαρτιού και τη θύρα δοχείων μελάνης. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από τη συσκευή. Compruebe el contenido de la caj El contenido de su caja puede ser distinto. * Compre un cable USB por separado si no está incluido. Verifique o conteúdo da caix O conteúdo da sua caixa pode ser diferente do descrito aqui. * Adquira um cabo USB separadamente caso não seja fornecido. Sprawdź zawartość opakowani Rzeczywista zawartość opakowania może być inn * Jeśli kabel USB nie znajduje się w wyposażeniu, należy go zakupić oddzielnie. USB Ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας μπορεί να διαφέρουν. * Αγοράστε ξεχωριστά ένα καλώδιο USB σε περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται. 3 USB Conecte el cable de alimentación y el adaptador. IMPORTANTE: No conecte el cable USB. Conecte o cabo de alimentação e o adaptador. IMPORTANTE: Não conecte o cabo USB. Podłącz przewód zasilający i zasilacz. WAŻNE: Nie podłączaj kabla USB. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τον προσαρμογέα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην συνδέετε το καλώδιο USB. *CB * *CB * *CB *

2 4 Cierre la puerta del cartucho de impresión. Feche a porta dos cartuchos de impressão. Zamknij drzwiczki kaset drukujących. Κλείστε τη θύρα δοχείων μελάνης. Puerta del cartucho de impresión Porta do cartucho de impressão Drzwiczki kaset drukujących Θύρα δοχείων μελάνης Asegúrese de que la bandeja de papel esté abiert Verifique se a bandeja de papel está abert Upewnij się, że zasobnik papieru jest otwarty. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος χαρτιού είναι ανοικτός. Bandeja de papel Bandeja de papel Zasobnik papieru Δίσκος χαρτιού Tire hacia afuera de la ampliación de la bandeja y compruebe que la guía de anchura del papel se encuentra en la posición de mayor anchura posible. Puxe para fora a extensão da bandeja e verifique se a guia de largura do papel está na posição de abertura total. Ampliación de la bandeja Extensão da bandeja Przedłużacz zasobnika Προέκταση δίσκου Wyciągnij przedłużacz zasobnika i upewnij się, że prowadnica szerokości papieru znajduje się w skrajnie zewnętrznej pozycji. Τραβήξτε έξω την προέκταση του δίσκου και βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός πλάτους χαρτιού βρίσκεται στην εξωτερική θέση. d. d. Cargue papel blanco liso. PRECAUCIÓN: No fuerce el papel dentro de la bandej d. Carregue papel branco comum. CUIDADO: Não force muito o papel na bandej d. d. Załaduj zwykły biały papier. OSTROŻNIE: Nie należy wpychać papieru zbyt daleko do zasobnik Τοποθετήστε απλό λευκό χαρτί. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πιέζετε το χαρτί μέσα στο δίσκο. 2 HP Deskjet F2200 All-in-One series

3 5 Presione (botón Encender). Nota: Para obtener más información sobre los botones del panel de control, consulte la Guía básic Pressione (botão Ligar). Observação: Para obter informações sobre os botões do painel de controle, consulte o Guia de conceitos básicos. Naciśnij (przycisk Włącz). Uwaga: Więcej informacji na temat przycisków panelu sterowania zawiera Podręczny przewodnik. 6 Πατήστε (κουμπί Ενεργοποίηση). Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου, δείτε τον Βασικό οδηγό. Abra la puerta de los cartuchos de impresión. Espere hasta que el carro de impresión se sitúe en el centro del producto. Nota: Si el carro de impresión no se mueve, desenchufe el producto. Retire toda la cinta y el material de embalaje (consulte el paso 1). Vuelva a conectar el cable de alimentación y encienda el producto. Abra a porta dos cartuchos de impressão. Aguarde até que o carro de impressão se mova para o centro do produto. Observação: Se o carro não se mover, desconecte o produto. Remova todo o material de embalagem e fita adesiva (consulte a etapa 1). Reconecte o fio elétrico e ligue o produto. Otwórz drzwiczki dostępu do kaset drukujących. Poczekaj, aż karetka przesunie się na środek urządzeni Uwaga: Jeśli karetka nie poruszy się, odłącz urządzenie. Usuń wszystkie taśmy i elementy opakowania patrz krok 1. Podłącz ponownie przewód zasilający. Ανοίξτε τη θύρα δοχείων μελάνης. Περιμένετε μέχρι ο φορέας δοχείων μελάνης να μετακινηθεί στο κέντρο του προϊόντος. Σημείωση: Εάν ο φορέας δεν μετακινηθεί, αποσυνδέστε το προϊόν. Αφαιρέστε όλες τις ταινίες και τα υλικά συσκευασίας, δείτε το βήμα 1. Επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και ενεργοποιήστε το προϊόν. HP Deskjet F2200 All-in-One series 3

4 7 Retire la cinta de ambos cartuchos. Remova a fita adesiva de ambos os cartuchos. Zdejmij taśmę z obu kaset drukujących. Αφαιρέστε την ταινία και από τα δύο δοχεία μελάνης. Coloque los cartuchos de forma que la etiqueta de HP quede situada en la parte superior. Segure os cartuchos com a etiqueta da HP voltada para cim Chwyć kasety tak, aby etykieta HP była na górze. Κρατήστε τα δοχεία μελάνης με την ετικέτα HP προς τα επάνω. Introduzca el cartucho de impresión en el carro con un ángulo ligeramente ascendente. El cartucho de tres colores debe colocarse en la ranura para cartuchos de la izquierda y el cartucho negro en la ranura de la derech Empuje firmemente los cartuchos hacia dentro hasta que encajen en su sitio. Insira o cartucho de impressão no carro virando levemente para cima sua parte frontal ao inseri-lo. Insira o cartucho colorido no compartimento de cartucho esquerdo e o cartucho preto no compartimento de cartucho direito. Empurre os cartuchos firmemente até eles se encaixarem no lugar. Włóż pojemnik z tuszem pod niewielkim kątem do góry do karetki. Trójkolorowy pojemnik włóż do lewego gniazda, a czarny pojemnik do prawego gniazd Wciśnij mocno pojemniki, aż zatrzasną się na odpowiednim miejscu. Εισαγάγετε το δοχείο μελάνης με ελαφριά ανοδική κλίση στο φορέα. Το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων τοποθετείται στην αριστερή υποδοχή δοχείου μελάνης και το δοχείο μαύρης μελάνης στη δεξιά υποδοχή. Πιέστε τα δοχεία με δύναμη, έως ότου ασφαλίσουν στη θέση τους. 4 HP Deskjet F2200 All-in-One series

5 8 Cierre la puerta del cartucho de impresión. El producto imprimirá una página de alineación. La alineación del cartucho de impresión garantiza una mejor impresión. Feche a porta dos cartuchos de impressão. O produto imprimirá uma página de alinhamento. O alinhamento do cartucho de impressão garante uma melhor qualidade de impressão. Zamknij drzwiczki kaset drukujących. Urządzenie wydrukuje stronę wyrównani Wyrównanie pojemnika z tuszem zapewnia lepszą jakość drukowani Κλείστε τη θύρα δοχείων μελάνης. Το προϊόν εκτυπώνει μια σελίδα ευθυγράμμισης. Η ευθυγράμμιση του δοχείου μελάνης διασφαλίζει την καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης Una vez que se haya impreso la página de alineación, colóquela boca abajo sobre el cristal como se muestra en la imagen. Cierre la tap Após a impressão da página de alinhamento, coloque-a voltada para baixo no vidro como mostrado na figur Feche a tamp Umieść wydrukowaną stronę wyrównania na szybie, zadrukowaną stroną skierowaną w dół, jak pokazano na rysunku. Zamknij pokrywę. Μόλις εκτυπωθεί η σελίδα ευθυγράμμισης, τοποθετήστε την στη γυάλινη επιφάνεια με την όψη προς τα κάτω, όπως φαίνεται στην εικόνα. Κλείστε το κάλυμμα. Presione (botón Escanear). Espere hasta que la luz verde deje de parpadear. (botón Encendido) Pressione (botão Digitalizar). Aguarde até que a luz verde (botão Ligar) pare de piscar. Naciśnij (przycisk Skanuj). Poczekaj aż zielona lampka (przycisk Włącz) przestanie migać. Πατήστε (κουμπί Σάρωση). Περιμένετε μέχρι η πράσινη φωτεινή ένδειξη (κουμπί Ενεργοποίηση) να σταματήσει να αναβοσβήνει. HP Deskjet F2200 All-in-One series 5

6 11a Windows: Mac: Windows: Inserte el CD del software del producto en el equipo una vez que éste se haya encendido y se haya iniciado. Espere a que aparezca la pantalla de inicio en el equipo. Esto puede llevar varios segundos. Nota: Si no aparece la pantalla de inicio, haga doble clic en Mi PC, haga doble clic en el icono del CD-ROM con el logotipo de HP y, a continuación, haga doble clic en setup. IMPORTANTE: No conecte el cable USB hasta que se le indique. Windows: Insira o CD de software do produto em um computador ligado e iniciado. Aguarde a exibição da tela inicial de instalação em seu computador. Isso pode levar alguns segundos. Observação: Se a tela inicial de instalação não for exibida, clique duas vezes em Meu Computador, duas vezes no ícone de CD-ROM com o logotipo da HP e duas vezes em setup. Mac: Conecte el cable USB al puerto ubicado en la parte posterior del producto y, a continuación, a cualquier puerto USB del equipo. IMPORTANTE: Não conecte o cabo USB até ser solicitado. Windows: Po włączeniu i uruchomieniu komputera włóż dysk CD z oprogramowaniem urządzeni Poczekaj na wyświetlenie ekranu powitalnego. Może to zająć kilka sekund. Uwaga: Jeśli ekran startowy nie zostanie wyświetlony, należy kliknąć dwukrotnie ikonę Mój komputer, kliknąć dwukrotnie ikonę dysku CD-ROM z logo HP, a następnie kliknąć dwukrotnie plik setup. WAŻNE: Nie podłączaj kabla USB aż do wyświetlenia monitu. Mac: Conecte o cabo USB à porta na parte posterior do produto e a qualquer porta USB no computador. Mac: Podłącz kabel USB do portu z tyłu urządzenia, a następnie do dowolnego portu USB w komputerze. Windows: Μόλις ανάψετε και εκκινήσετε τον υπολογιστή, τοποθετήστε το CD λογισμικού του προϊόντος στον υπολογιστή. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη εκκίνησης. Αυτό μπορεί να διαρκέσει αρκετά δευτερόλεπτα. Σημείωση: Εάν δεν εμφανιστεί η οθόνη εκκίνησης, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Ο υπολογιστής μου, κατόπιν στο εικονίδιο του CD-ROM με το λογότυπο HP και τέλος κάντε διπλό κλικ στο αρχείο εγκατάστασης. Mac: Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στη θύρα στο πίσω μέρος του προϊόντος και το άλλο άκρο του σε οποιαδήποτε θύρα USB του υπολογιστή. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να σας ζητηθεί. 6 HP Deskjet F2200 All-in-One series

7 11b Windows: Mac: Windows: Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la instalación del software. Windows: Siga as instruções exibidas na tela para concluir a instalação do software. Windows: Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację oprogramowani Windows: Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του λογισμικού. Mac: Inserte el CD del software del producto. Haga doble clic en el icono HP All-in-One Installer. Siga las instrucciones que aparecen en pantall 12 Windows: Mac: Insira o CD de software do produto. Clique duas vezes no ícone do HP All-in-One Installer. Siga as instruções exibidas na tel Mac: Włóż dysk CD z oprogramowaniem. Kliknij dwukrotnie ikonę HP All-in-One Installer. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Mac: Εισαγάγετε το CD λογισμικού του προϊόντος. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο HP All-in-One Installer. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Windows: Una vez que aparezca el indicador USB, conecte el cable USB al puerto ubicado en la parte posterior del producto y, a continuación, a cualquier puerto USB del equipo. Windows: Assim que o prompt USB for exibido, conecte o cabo USB à porta na parte posterior do produto e a qualquer porta USB no computador. 12 Mac: Mac: Complete la pantalla del Asistente de configuración. Windows: Po wyświetleniu monitu podłącz kabel USB do portu z tyłu urządzenia, a następnie do dowolnego portu USB w komputerze. Mac: Conclua as etapas na tela do Assistente de Instalação. Windows: Μόλις εμφανιστεί η προτροπή για τη σύνδεση USB, συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στη θύρα στο πίσω μέρος του προϊόντος και το άλλο άκρο του σε οποιαδήποτε θύρα USB του υπολογιστή. Mac: Wypełnij pola na ekranie Setup Assistant (Asystent ustawień). Mac: Ολοκληρώστε την οθόνη Setup Assistant (Βοηθός εγκατάστασης). HP Deskjet F2200 All-in-One series 7

8 Solución de problemas Solução de problemas Rozwiązywanie problemów Αντιμετώπιση προβλημάτων Problema: (Sólo en Windows) Aparece la pantalla Agregar hardware de Microsoft. Acción: Cierre todas las pantallas. Desenchufe el cable USB y, a continuación, inserte el CD de software. Consulte los pasos 11 y 12. Problema: (Windows apenas) A tela Adicionar Hardware da Microsoft é exibid Ação: Cancele todas as telas. Desconecte o cabo USB e insira o CD de software. Consulte as etapas 11 e 12. Problem: (tylko w systemie Windows) Wyświetlony został ekran Kreator dodawania sprzętu. Rozwiązanie: Anuluj wszystkie ekrany. Odłącz kabel USB, a następnie włóż dysk CD z oprogramowaniem. Przejdź do kroków 11 i 12. Πρόβλημα: (Μόνο για Windows) Εμφανίζονται οι οθόνες Προσθήκη υλικού της Microsoft. Απαιτούμενη ενέργεια: Ακυρώστε όλες τις οθόνες. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και μετά εισαγάγετε το CD λογισμικού. Ανατρέξτε στα Βήματα 11 και 12. Problema: (Sólo en Windows) Aparece la pantalla en la que se indica que se ha producido un error en la instalación del dispositivo. Acción: Desconecte el producto y vuelva a conectarlo. Compruebe que la impresora está encendid Compruebe todas las conexiones. Asegúrese de que el cable USB está conectado al equipo. No conecte el cable USB a un teclado ni a un concentrador USB sin alimentación. Problema: (Somente Windows) A tela A configuração do dispositivo não foi concluída é exibid Ação: Desconecte o produto e conecte-o novamente. Verifique se a impressora está ligad Verifique todas as conexões. Verifique se o cabo USB está conectado ao computador. Não conecte o cabo USB a um teclado ou hub USB sem energi Consulte a etapa 12. Problem: (tylko w systemie Windows) Wyświetlony został ekran Nie udało się zakończyć instalacji urządzeni Rozwiązanie: Odłącz urządzenie i podłącz je ponownie. Upewnij się, że drukarka jest włączon Sprawdź wszystkie połączeni Upewnij się, że kabel USB jest podłączony do komputer Nie podłączaj kabla USB do klawiatury lub niezasilanego koncentratora USB. Przejdź do kroku 12. Πρόβλημα: (Μόνο για Windows) Εμφανίζεται η οθόνη Η εγκατάσταση της συσκευής δεν ολοκληρώθηκε. Απαιτούμενη ενέργεια: Αποσυνδέστε το προϊόν και συνδέστε το ξανά. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος. Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή. Μην συνδέετε το καλώδιο USB σε πληκτρολόγιο ή σε μη τροφοδοτούμενο διανομέα (hub) USB. Ανατρέξτε στο Βήμα 12. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printed in <country>

2 a. Guía de instalación Guia de configuração. Instrukcja instalacyjna Οδηγός εγκατάστασης. HP Deskjet F4100 All-in-One series

2 a. Guía de instalación Guia de configuração. Instrukcja instalacyjna Οδηγός εγκατάστασης. HP Deskjet F4100 All-in-One series 1 HP Deskjet F4100 All-in-One series Guía de instalación Guia de configuração Instrukcja instalacyjna Οδηγός εγκατάστασης ATENCIÓN: Para asegurarse de que el software se ha instalado correctamente, no

Διαβάστε περισσότερα

2 a. Guía de instalación Guia de configuração. Instrukcja instalacyjna Οδηγός εγκατάστασης. HP Deskjet F2100 All-in-One series

2 a. Guía de instalación Guia de configuração. Instrukcja instalacyjna Οδηγός εγκατάστασης. HP Deskjet F2100 All-in-One series 1 HP Deskjet F2100 All-in-One series Guía de instalación Guia de configuração Instrukcja instalacyjna Οδηγός εγκατάστασης ATENCIÓN: Para asegurarse de que el software se ha instalado correctamente, no

Διαβάστε περισσότερα

2 a. HP Deskjet F4200 All-in-One series *CB * *CB *

2 a. HP Deskjet F4200 All-in-One series *CB * *CB * HP Deskjet F4200 All-in-One series Guía de instalación Instrukcja instalacyjna Guia de configuração Οδηγός εγκατάστασης 1 USB * Compruebe el contenido de la caj El contenido de su caja puede ser distinto.

Διαβάστε περισσότερα

Comience aquí. Początek. Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ USB *CC200-90045* *CC200-90045* HP Photosmart C4200 All-in-One series

Comience aquí. Początek. Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ USB *CC200-90045* *CC200-90045* HP Photosmart C4200 All-in-One series Comience aquí Początek Comece aqui Ξεκινήστε εδώ 1 USB ATENCIÓN: Para asegurarse de que el software se ha instalado correctamente, no conecte el cable USB hasta el paso 11. AVISO: Para garantir que o software

Διαβάστε περισσότερα

Początek. Comience aquí. Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart C4400 All-in-One series *Q * *Q * Q

Początek. Comience aquí. Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart C4400 All-in-One series *Q * *Q * Q HP Photosmart C4400 All-in-One series Comience aquí Początek Comece aqui Ξεκινήστε εδώ 1 IMPORTANTE: No conecte el cable USB hasta que se le indique en el Paso 11. IMPORTANTE: Não conecte o cabo USB até

Διαβάστε περισσότερα

Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ

Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ 1 ATENCIÓN: Para asegurarse de que el software se ha instalado correctamente, no conecte el cable USB hasta el paso 11. AVISO: Para garantir que o software

Διαβάστε περισσότερα

Comience aquí Comece aqui Rozpocznij tutaj Ξεκινήστε εδώ

Comience aquí Comece aqui Rozpocznij tutaj Ξεκινήστε εδώ Comience aquí Comece aqui Rozpocznij tutaj Ξεκινήστε εδώ 1 ATENCIÓN: Para garantizar una instalación correcta del software, no conecte el cable USB hasta el paso 14b. AVISO: Para garantir que o software

Διαβάστε περισσότερα

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15.

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Ξεκινήστε εδώ Zacznij tutaj 1 2 Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Αφαιρέστε τη συσκευασία Rozpakuj Ważne: Nie podłączaj kabla USB przed

Διαβάστε περισσότερα

Początek. Ξεκινήστε εδώ

Początek. Ξεκινήστε εδώ HP Photosmart C4500 All-in-One series Comience aquí Początek Comece aqui Ξεκινήστε εδώ 1 2 a b c IMPORTANTE: No conecte el cable USB hasta que se indique. El cable se utiliza tanto para la configuración

Διαβάστε περισσότερα

1 USB 802.11. Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart C4380 All-in-One series

1 USB 802.11. Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart C4380 All-in-One series Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ 1 USB 802.11 Usuarios del cable USB : No conecte el cable USB hasta la Sección A2. Usuarios de red (802.11) inalámbrica : siga las instrucciones de esta

Διαβάστε περισσότερα

1 USB Ethernet

1 USB Ethernet Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ 1 USB 802.11 Ethernet 2 Usuarios de cable USB : no conecte el cable USB hasta la sección A2. Usuários do cabo USB : Não conecte o cabo USB até chegar na

Διαβάστε περισσότερα

1 USB Ethernet

1 USB Ethernet Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ 1 USB 802.11 Ethernet 2 Usuarios de cable USB : no conecte el cable USB hasta la sección A2. Usuários do cabo USB : Não conecte o cabo USB até chegar na

Διαβάστε περισσότερα

Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ

Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ 1 USB 802.11 Ethernet 2 Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ Usuarios de cable USB : no deben conectar el cable USB hasta la sección A2. Usuários do cabo USB : Não conecte o cabo USB até chegar

Διαβάστε περισσότερα

Comience aquí. Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ Ethernet. HP Photosmart C8100 All-in-One series

Comience aquí. Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ Ethernet. HP Photosmart C8100 All-in-One series Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ 1 USB 802.11 Ethernet Comience aquí Usuarios del cable USB: no deben conectar el cable USB hasta la sección A2. Usuários do cabo USB: Não conecte o cabo USB até chegar

Διαβάστε περισσότερα

Początek. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart Premium Fax All-in-One series-c309

Początek. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart Premium Fax All-in-One series-c309 Początek Ξεκινήστε εδώ 1 Użytkownicy korzystający z kabla USB : nie należy podłączać kabla USB przed wyświetleniem monitu. Χρήστες με καλώδιο USB : Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να εμφανιστεί η προτροπή.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε εδώ. Ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας ενδέχεται να διαφέρουν. *Ενδέχεται να περιλαμβάνονται

Ξεκινήστε εδώ. Ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας ενδέχεται να διαφέρουν. *Ενδέχεται να περιλαμβάνονται Ξεκινήστε εδώ 1 Χρήστες με καλώδιο USB : Μη συνδέετε το καλώδιο USB έως ότου αυτό σας ζητηθεί. Οι οδηγίες για ενσύρματη και ασύρματη εγκατάσταση παρέχονται μετά από τις οδηγίες για σύνδεση USB. 2 Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικά. Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια

Eλληνικά. Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια Aυτός ο οδηγός περιλαµβάνει: "Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια" στη σελίδα 23. "Αντιµετώπιση προβληµάτων εγκατάστασης" στη σελίδα 24. "Εύρεση περισσότερων πληροφοριών" στη σελίδα 28. Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet F4100 All-in-One series

HP Deskjet F4100 All-in-One series HP Deskjet F4100 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está sujeta

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO 400 MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M425

LASERJET PRO 400 MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M425 LASERJET PRO 400 MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M425 Βελτιστοποίηση ποιότητας αντιγραφής Διατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις ποιότητας αντιγράφων: Αυτόματη επιλογή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή όταν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Σύζευξη Bluetooth. Οδηγός χρήσης

Σύζευξη Bluetooth. Οδηγός χρήσης Σύζευξη Bluetooth Οδηγός χρήσης Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik HP Deskjet F2200 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está sujeta

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet F4200 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Deskjet F4200 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Deskjet F4200 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está sujeta

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet F4200 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Deskjet F4200 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Deskjet F4200 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está sujeta

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Σύζευξη Bluetooth. Οδηγός χρήσης

Σύζευξη Bluetooth. Οδηγός χρήσης Σύζευξη Bluetooth Οδηγός χρήσης Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart D5400 series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart D5400 series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart D5400 series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4200 All-in-One series

HP Photosmart C4200 All-in-One series HP Photosmart C4200 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 Βελτιστοποίηση ποιότητας αντιγραφής Διατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις ποιότητας αντιγράφων: Αυτόματη επιλογή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή όταν

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C4400 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Οθόνη LCD με διαχείριση χρωμάτων. Σημαντικό

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Οθόνη LCD με διαχείριση χρωμάτων. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Οθόνη LCD με διαχείριση χρωμάτων Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που θα βρείτε στο CD-ROM προκειμένου να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Microsoft είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C5300 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C5300 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C5300 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet Pro K550

HP Officejet Pro K550 HP Officejet Pro K550 Getting Started Guide Guia de Primeiros Passos Guía de instalación inicial Oδηγός για τα πρώτα βήµατα Copyright Information 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Βήμα 1 Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Βήμα 2 Κλείστε τη μονάδα του σαρωτή αργά. Προσοχή. Πρέπει να ακολουθήσετε προσεκτικά τις οδηγίες, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό. 1

Διαβάστε περισσότερα

Ηχείο HP Roar Plus. Άλλα χαρακτηριστικά

Ηχείο HP Roar Plus. Άλλα χαρακτηριστικά Ηχείο HP Roar Plus Άλλα χαρακτηριστικά Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. του ομίλου εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη Μονάδες µνήµης Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet K850/K850dn Color Printer

HP Officejet K850/K850dn Color Printer HP Officejet K850/K850dn Color Printer Getting Started Guide Guia de Primeiros Passos Guía de instalación inicial O µ Copyright Information 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης NPD EL

Οδηγός εγκατάστασης NPD EL NPD5107-00 EL Αποσυσκευασία Αποσυσκευασία Αφαιρέστε όλα τα προστατευτικά υλικά. A Κλείστε το κάλυμμα του εκτυπωτή. B 2 Γέμισμα μελανιού Γέμισμα μελανιού Απαγκιστρώστε τη μονάδα του δοχείου μελανιού. A

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M525

LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M525 LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης 2 M525 Εκτύπωση μιας αποθηκευμένης εργασίας Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να εκτυπώσετε μια εργασία που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες δίσκου. Οδηγός Χρήστη Μονάδες δίσκου Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET ENTERPRISE MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

LASERJET ENTERPRISE MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης LASERJET ENTERPRISE MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M725dn M725f M725z M725z+ Εκτύπωση μιας αποθηκευμένης εργασίας Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να εκτυπώσετε μια εργασία που είναι αποθηκευμένη

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C5200 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C5200 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C5200 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4380 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C4380 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C4380 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart A520 series. Guía básica Guia de conceitos básicos Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik

HP Photosmart A520 series. Guía básica Guia de conceitos básicos Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik HP Photosmart A520 series Guía básica Guia de conceitos básicos Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Początek. Ξεκινήστε εδώ. Начало

Początek. Ξεκινήστε εδώ. Начало Początek Ξεκινήστε εδώ Начало 1 OSTRZEŻENIE: Aby oprogramowanie zostało prawidłowo zainstalowane, kabel USB należy podłączyć dopiero w kroku 14. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να διασφαλίσετε τη σωστή εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα