Comience aquí. Początek. Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ USB *CC * *CC * HP Photosmart C4200 All-in-One series

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Comience aquí. Początek. Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ USB *CC200-90045* *CC200-90045* HP Photosmart C4200 All-in-One series"

Transcript

1 Comience aquí Początek Comece aqui Ξεκινήστε εδώ 1 USB ATENCIÓN: Para asegurarse de que el software se ha instalado correctamente, no conecte el cable USB hasta el paso 11. AVISO: Para garantir que o software seja instalado corretamente, só conecte o cabo USB na etapa 11. OSTRZEŻENIE: Aby oprogramowanie zostało prawidłowo zainstalowane, kabel USB należy podłączyć dopiero w kroku 11. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να διασφαλίσετε τη σωστή εγκατάσταση του λογισμικού, μην συνδέετε το καλώδιο USB πριν από το βήμα a. b. Baje la bandeja de papel y la puerta de los cartuchos de impresión. IMPORTANTE: Extraiga todo el material de embalaje del dispositivo. Abaixe a bandeja de papel e a porta dos cartuchos de impressão. IMPORTANTE: Remova todo material de embalagem do dispositivo. Należy opuścić zarówno zasobnik papieru, jak i drzwiczki dostępu do kaset drukujących. WAŻNE: Z urządzenia należy usunąć wszystkie elementy opakowania. Χαμηλώστε το δίσκο χαρτιού και τη θύρα δοχείων μελάνης. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από τη συσκευή. 3 * * * HP Photosmart C3100 All-in-One series Basics Guide * Compruebe el contenido de la caja. El contenido de la caja puede ser distinto. *Puede estar incluido Verifique o conteúdo da caixa. O conteúdo da sua caixa pode ser diferente do descrito aqui. *Pode estar incluído Sprawdź zawartość opakowania. Rzeczywista zawartość opakowania może być inna. *Może występować w zestawie Ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας μπορεί να διαφέρουν. *Ενδέχεται να περιλαμβάνονται 4 Conecte el cable de alimentación y el adaptador. Conecte o cabo de alimentação e o adaptador. Podłącz przewód zasilający i zasilacz. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και το τροφοδοτικό. HP Photosmart C4200 All-in-One series *CC * *CC * CC

2 5 a. b. a Presione Encender y espere a que aparezca el indicador de idioma. b Para configurar el idioma, seleccione su idioma, presione OK, y confírmelo. Seleccione el país/región, presione OK y confírmelo. a Pressione Ligar e aguarde a solicitação de idioma. b Selecione o seu idioma, pressione OK e confirme. Selecione o seu país/região, pressione OK e confirme. a Naciśnij przycisk Włącz i zaczekaj na wyświetlenie monitu o wybranie języka. b Aby ustawić język, wybierz odpowiedni język, naciśnij przycisk OK, a następnie potwierdź wybór. Wybierz odpowiedni kraj/region, naciśnij przycisk OK, a następnie potwierdź wybór. α Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση και περιμένετε να εμφανιστεί η ένδειξη γλώσσας. b Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα, επιλέξτε τη γλώσσα σας, πατήστε OK και επιβεβαιώστε. Επιλέξτε τη χώρα/ περιοχή σας, πατήστε OK και επιβεβαιώστε. 6 a. Saque el extensor de la bandeja y cargue papel blanco normal. Presione OK. Retire o extensor da bandeja e coloque papel branco simples. Pressione OK. b. Wyciągnij przedłużenie zasobnika, a następnie załaduj zwykły biały papier. Naciśnij przycisk OK. Τραβήξτε προς τα έξω την προέκταση του δίσκου και στη συνέχεια τοποθετήστε το απλό λευκό χαρτί. Πατήστε OK. 7 2 HP Photosmart C4200 All-in-One series Abra la puerta de los cartuchos de impresión. Asegúrese de que el carro de impresión se mueve hacia la derecha. Si no se desplaza hacia la derecha, apague el dispositivo y vuélvalo a encender. IMPORTANTE: Para insertar los cartuchos, el dispositivo debe estar encendido. Abra a porta dos cartuchos de impressão. Verifique se o carro de impressão se move para a direita. Se isso não acontecer, desligue o dispositivo e ligue-o novamente. IMPORTANTE: Para inserir os cartuchos de impressão, o dispositivo deve estar ligado. Otwórz drzwiczki dostępu do kaset drukujących. Sprawdź, czy karetka przesunęła się w prawo. Jeśli karetka nie przesuwa się w prawo, wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie. WAŻNE: Włożenie kaset jest możliwe, pod warunkiem że urządzenie jest włączone. Ανοίξτε τη θύρα δοχείων μελάνης. Βεβαιωθείτε ότι ο φορέας των δοχείων μελάνης θα μετακινηθεί στα δεξιά. Εάν δεν μετακινηθεί προς τα δεξιά, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε τη ξανά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να τοποθετηθούν τα δοχεία μελάνης.

3 8 Quite la cinta de ambos cartuchos. PRECAUCIÓN: No toque los contactos de color cobre ni vuelva a colocar la cinta en los cartuchos. Remova a fita adesiva de ambos os cartuchos. CUIDADO: Não toque nos contatos cor de cobre nem recoloque a fita nos cartuchos. Zdejmij taśmę z obu kaset drukujących. OSTROŻNIE: Nie należy dotykać styków w kolorze miedzianym ani ponownie naklejać taśmy na kasety drukujące. Αφαιρέστε την ταινία και από τα δύο δοχεία μελάνης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αγγίζετε τις χάλκινες επαφές και μην κολλήσετε ξανά την ταινία στα δοχεία μελάνης. 9 a Coloque los cartuchos de forma que el logotipo de HP quede situado en la parte superior. b Inserte el cartucho de tres colores en la ranura de cartucho izquierda y el cartucho negro en la ranura de cartucho derecha. Asegúrese de empujar los cartuchos firmemente hasta que queden colocados correctamente. a Segure os cartuchos com o logotipo da HP voltado para cima. b Insira o cartucho colorido no slot de cartucho da esquerda e o cartucho preto no slot de cartucho da direita. Verifique se empurrou os cartuchos firmemente até eles se encaixarem no lugar. a Chwyć kasety tak, aby logo HP było na górze. b Włóż trójkolorową kasetę drukującą do lewego gniazda, a czarną kasetę drukującą do prawego gniazda. Wciśnij mocno kasety, aż zatrzasną się w odpowiednim miejscu. α Κρατήστε τα δοχεία μελάνης με το λογότυπο HP προς τα επάνω. b Τοποθετήστε το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων στην αριστερή υποδοχή δοχείου μελάνης και το δοχείο μαύρης μελάνης στη δεξιά υποδοχή δοχείου μελάνης. Φροντίστε να πιέσετε τα δοχεία με δύναμη, έως ότου ασφαλίσουν στη θέση τους. HP Photosmart C4200 All-in-One series 3

4 10a a Cierre la puerta de los cartuchos de impresión. IMPORTANTE: Asegúrese de que ha cargado papel en la bandeja y espere unos minutos mientras se imprime la página de alineación. b Levante la tapa. Coloque la parte superior de la página de alineación hacia abajo en la esquina frontal derecha del cristal. Cierre la tapa. c Presione el botón OK. a Feche a porta dos cartuchos de impressão. IMPORTANTE: Verifique se colocou papel na bandeja e aguarde alguns minutos enquanto a página de alinhamento é impressa. b Levante a tampa. Coloque o topo da página de alinhamento voltado para baixo no canto anterior direito do vidro. Feche a tampa. c Pressione o botão OK. a Zamknij drzwiczki kaset drukujących. WAŻNE: Sprawdź, czy do zasobnika został załadowany papier, a następnie zaczekaj kilka minut na wydrukowanie strony wyrównania. b Podnieś pokrywę. Umieść górną część strony wyrównania powierzchnią przeznaczoną do zadrukowania skierowaną w dół w przednim prawym rogu szyby. Zamknij pokrywę. c Naciśnij przycisk OK. 10b α Κλείστε τη θύρα δοχείων μελάνης. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο και στη συνέχεια περιμένετε μερικά λεπτά έως ότου εκτυπωθεί η σελίδα ευθυγράμμισης. b Σηκώστε το κάλυμμα. Τοποθετήστε τη σελίδα ευθυγράμμισης με το επάνω μέρος στραμμένο προς τα κάτω στη μπροστινή δεξιά γωνία του γυαλιού. Κλείστε το καπάκι. c Πατήστε το κουμπί OK. Para añadir etiquetas de texto al panel de control, busque la hoja de adhesivos de idioma y siga las instrucciones para colocar las etiquetas. Para adicionar rótulos de texto ao painel de controle, procure a página com adesivos de idiomas e siga as instruções para aplicá-los. Aby nakleić etykiety tekstowe na panel sterowania, znajdź arkusz z naklejkami w różnych językach i postępuj zgodnie z instrukcjami. Για να προσθέσετε ετικέτες κειμένου στον πίνακα ελέγχου, αναζητήστε το φύλλο αυτοκόλλητων σε διάφορες γλώσσες και ακολουθήστε τις οδηγίες για να τις τοποθετήσετε. 4 HP Photosmart C4200 All-in-One series

5 11a Windows: Mac: Windows: encienda el equipo, inicie la sesión si es necesario y, a continuación, espere a que aparezca el escritorio. Introduzca el CD verde y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. IMPORTANTE: Si no aparece la pantalla de inicio, haga doble clic en Mi PC, haga doble clic en el icono CD-ROM con el logotipo de HP y, a continuación, haga doble clic en setup.exe. Windows: Ligue o computador, faça login, se necessário, e aguarde a exibição da área de trabalho. Insira o CD verde e siga as instruções exibidas na tela. IMPORTANTE: Se a tela inicial de instalação não for exibida, clique duas vezes em Meu Computador, duas vezes no ícone de CD-ROM com o logotipo da HP e duas vezes em setup.exe. Windows: Włącz komputer, w razie potrzeby zaloguj się, a następnie zaczekaj na wyświetlenie pulpitu. Włóż zielony dysk CD i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. WAŻNE: Jeśli ekran startowy nie zostanie wyświetlony, należy kliknąć dwukrotnie ikonę Mój komputer, kliknąć dwukrotnie ikonę dysku CD-ROM z logo HP, a następnie kliknąć dwukrotnie plik setup.exe. IMPORTANTE: Compre un cable USB por separado si no está incluido. Mac: conecte el cable USB al puerto ubicado en la parte posterior del dispositivo HP All-in-One y, a continuación, a cualquier puerto USB del equipo. IMPORTANTE : Adquira um cabo USB separadamente caso não seja fornecido. Mac: Conecte o cabo USB à porta na parte posterior do HP All-in-One e a qualquer porta USB no computador. WAŻNE : Jeśli kabel USB nie znajduje się w wyposażeniu, należy go zakupić oddzielnie. Macintosh: Podłącz kabel USB do portu z tyłu urządzenia HP All-in-One, a następnie do dowolnego portu USB w komputerze. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Αγοράστε ξεχωριστά ένα καλώδιο USB σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται. Mac: Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στην υποδοχή στο πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One και στη συνέχεια το άλλο άκρο του σε οποιαδήποτε υποδοχή USB στον υπολογιστή. Windows: Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας, συνδεθείτε εάν είναι απαραίτητο και, στη συνέχεια, περιμένετε να εμφανιστεί η επιφάνεια εργασίας. Τοποθετήστε το πράσινο CD και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν δεν εμφανιστεί η οθόνη εκκίνησης, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Ο υπολογιστής μου, διπλό κλικ στο εικονίδιο του CD-ROM με το λογότυπο HP και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο setup.exe. HP Photosmart C4200 All-in-One series 5

6 11b Windows: Mac: IMPORTANTE: Compre un cable USB por separado si no está incluido. Windows: una vez que aparezca el indicador USB, conecte el cable USB al puerto ubicado en la parte posterior del dispositivo HP All-in-One y, a continuación, a cualquier puerto USB del equipo. IMPORTANTE : Adquira um cabo USB separadamente caso não seja fornecido. Windows: Assim que o prompt USB for exibido, conecte o cabo USB à porta na parte posterior do HP All-in-One e a qualquer porta USB no computador. Mac: inserte el CD verde. Haga doble clic en el icono HP All-in-One Installer. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Mac: Insira o CD verde. Clique duas vezes no ícone do HP All-in-One Installer. Siga as instruções exibidas na tela. WAŻNE : Jeśli kabel USB nie znajduje się w wyposażeniu, należy go zakupić oddzielnie. Windows: Po wyświetleniu monitu podłącz kabel USB do portu z tyłu urządzenia HP All-in-One, a następnie do dowolnego portu USB w komputerze. Mac: Włóż zielony dysk CD. Kliknij dwukrotnie ikonę HP All-in-One Installer (Instalator urządzenia HP All-in-One). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Αγοράστε ξεχωριστά ένα καλώδιο USB σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται. Windows: Αφού εμφανιστεί η προτροπή για τη σύνδεση USB, συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στην υποδοχή στο πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One και στη συνέχεια το άλλο άκρο του σε οποιαδήποτε υποδοχή USB στον υπολογιστή. Mac: Τοποθετήστε το πράσινο CD. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο HP All-in-One Installer. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης. 12 Windows: Mac: Windows: siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la instalación del software. Mac: complete la pantalla del Asistente de configuración. Windows: Siga as instruções exibidas na tela para concluir a instalação do software. Mac: Conclua as etapas na tela do Assistente de Instalação. Windows: Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację oprogramowania. Mac: Wypełnij pola na ekranie Setup Assistant (Asystent ustawień). Windows: Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του λογισμικού. Mac: Ολοκληρώστε την οθόνη Setup Assistant (Βοηθός εγκατάστασης). 6 HP Photosmart C4200 All-in-One series

7 Solución de problemas Solução de problemas Rozwiązywanie problemów Αντιμετώπιση προβλημάτων Problema: (sólo en Windows) no ha visto la pantalla que indica que debe conectar el cable USB. Acción: cierre todas las pantallas. Extraiga el CD verde del dispositivo HP All-in-One y, a continuación, vuelva a insertarlo. Consulte el paso 11. Problema: (Somente Windows) A tela que solicita a conexão do cabo USB não foi exibida. Ação: Cancele todas as telas. Remova o CD verde do HP All-in-One e insira-o novamente. Consulte a etapa 11. Problem: (Dotyczy tylko systemu Windows) Nie został wyświetlony ekran z monitem o podłączenie kabla USB. Rozwiązanie: Anuluj wszystkie ekrany. Wyjmij, a następnie włóż ponownie do napędu zielony dysk CD z oprogramowaniem do obsługi urządzenia HP All-in-One. Przejdź do kroku 11. Πρόβλημα: (μόνο για Windows) Δεν εμφανίστηκε η οθόνη που σας προτρέπει να συνδέσετε το καλώδιο USB. Απαιτούμενη ενέργεια: Επιλέξτε ακύρωση σε όλες τις οθόνες. Αφαιρέστε και έπειτα τοποθετήστε ξανά το πράσινο CD του HP All-in-One. Ανατρέξτε στο Βήμα 11. Problema: (sólo en Windows) aparece la pantalla Se ha producido un error en la instalación del dispositivo. Acción: desconecte el dispositivo y vuelva a conectarlo. Compruebe todas las conexiones. Asegúrese de que el cable USB está conectado al equipo. No conecte el cable USB a un teclado ni a un concentrador sin alimentación. Consulte el paso 11. Problema: (Somente Windows) A tela A configuração do dispositivo não foi concluída é exibida. Ação: Desconecte o dispositivo e conecte-o novamente. Verifique todas as conexões. Verifique se o cabo USB está conectado ao computador. Não conecte o cabo USB a um teclado ou hub USB sem energia. Consulte a etapa 11. Problem: (Dotyczy tylko systemu Windows) Został wyświetlony ekran Nie udało się zakończyć instalacji urządzenia. Rozwiązanie: Odłącz urządzenie i podłącz je ponownie. Sprawdź wszystkie połączenia. Upewnij się, że kabel USB jest podłączony do komputera. Nie podłączaj kabla USB do klawiatury lub niezasilanego koncentratora USB. Przejdź do kroku 11. Πρόβλημα: (μόνο για Windows) Εμφανίζεται η οθόνη Η εγκατάσταση της συσκευής δεν ολοκληρώθηκε. Απαιτούμενη ενέργεια: Αποσυνδέστε τη συσκευή και συνδέστε την ξανά. Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή. Μην συνδέετε το καλώδιο USB σε πληκτρολόγιο ή σε μη τροφοδοτούμενο διανομέα (hub) USB. Ανατρέξτε στο βήμα 11. HP Photosmart C4200 All-in-One series 7

8 Explicación de los iconos Explicação de ícones Problema: (Windows) aparece la pantalla Agregar hardware de Microsoft. Acción: cierre todas las pantallas. Desconecte el cable USB y, a continuación, inserte el CD verde del dispositivo HP All-in-One. Consulte el paso 11. Problema: (Windows) A tela Adicionar Hardware da Microsoft é exibida. Ação: cancele todas as telas. Desconecte o cabo USB e insira o CD verde do HP All-in-One. Consulte a etapa 11. Problem: (Dotyczy tylko systemu Windows) Został wyświetlony ekran Kreatora dodawania sprzętu. Rozwiązanie: Anuluj wszystkie ekrany. Odłącz kabel USB, a następnie włóż zielony dysk CD z oprogramowaniem urządzenia HP All-in-One. Przejdź do kroku 11. Πρόβλημα: (για Windows) Εμφανίζεται η οθόνη «Προσθήκη υλικού» της Microsoft. Απαιτούμενη ενέργεια: Επιλέξτε ακύρωση σε όλες τις οθόνες. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και έπειτα τοποθετήστε το πράσινο CD του HP All-in-One. Ανατρέξτε στο Βήμα 11. Opis ikon Επεξήγηση των εικονιδίων Encender Ligar Calidad Qualidade Tamaño Tamanho Copias Cópias Cancelar Cancelar Escanear Digitalizar Copia en blanco y negro Copiar em preto Copia en color Copiar colorido Foto siguiente Próxima foto Foto anterior Foto anterior Imprimir foto Imprimir foto Włącz Ενεργοποίηση Jakość Ποιότητα Rozmiar Μέγεθος Liczba kopii Αντίγραφα Anuluj Άκυρο Skanuj Σάρωση Kopiuj Mono Ασπρόμαυρη αντιγραφή Kopiuj Kolor Έγχρωμη αντιγραφή Następne zdjęcie Επόμενη φωτογραφία Poprzednie zdjęcie Προηγούμενη φωτογραφία Drukuj zdjęcie Εκτύπωση φωτογραφίας 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printed in () Printed in () Printed in () Printed in ()

1 USB 802.11. Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart C4380 All-in-One series

1 USB 802.11. Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart C4380 All-in-One series Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ 1 USB 802.11 Usuarios del cable USB : No conecte el cable USB hasta la Sección A2. Usuarios de red (802.11) inalámbrica : siga las instrucciones de esta

Διαβάστε περισσότερα

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15.

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Ξεκινήστε εδώ Zacznij tutaj 1 2 Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Αφαιρέστε τη συσκευασία Rozpakuj Ważne: Nie podłączaj kabla USB przed

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4200 All-in-One series

HP Photosmart C4200 All-in-One series HP Photosmart C4200 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik HP Deskjet F2200 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está sujeta

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4380 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C4380 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C4380 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 2510 All-in-One series

HP Deskjet 2510 All-in-One series HP Deskjet 2510 All-in-One series Περιεχόμενα 1 Πώς μπορώ να...3 2 Γνωριμία με το HP Deskjet 2510 Εξαρτήματα του εκτυπωτή...5 Χαρακτηριστικά του πίνακα ελέγχου...6 Φωτεινές ενδείξεις κατάστασης...6 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 7 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4500 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C4500 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C4500 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C4400 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C3100 All-in-One series

HP Photosmart C3100 All-in-One series HP Photosmart C3100 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Podręczny przewodnik Polski 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Polski Adobe i Acrobat logo są

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP Deskjet 1510 series... 1 2 Εξοικείωση με τον HP Deskjet 1510 series... 3 Μέρη εκτυπωτή... 4 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου... 5 Φωτεινή ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series 1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: HP Deskjet 6540-50 series Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C5100 All-in-One series

HP Photosmart C5100 All-in-One series HP Photosmart C5100 All-in-One series HP Photosmart C5100 All-in-One series Οδηγός βασικών εργασιών 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Adobe και το λογότυπο Acrobat είναι εµπορικά

Διαβάστε περισσότερα

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one οδηγός χρήσης hp psc 1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C6100 All-in-One series Οδηγός βασικών εργασιών

HP Photosmart C6100 All-in-One series Οδηγός βασικών εργασιών HP Photosmart C6100 All-in-One series Οδηγός βασικών εργασιών HP Photosmart C6100 All-in-One series 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Adobe και το λογότυπο Acrobat είναι εµπορικά

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet K850/K850dn Color Printer

HP Officejet K850/K850dn Color Printer HP Officejet K850/K850dn Color Printer Getting Started Guide Guia de Primeiros Passos Guía de instalación inicial O µ Copyright Information 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart 5510 series

HP Photosmart 5510 series HP Photosmart 5510 series Περιεχόμενα 1 Βοήθεια HP Photosmart 5510 series...3 2 Γνωριμία με το HP Photosmart Εξαρτήματα του εκτυπωτή...5 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου...6 Περιεχόμενα 3 Πώς μπορώ να;...7

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet Pro K550

HP Officejet Pro K550 HP Officejet Pro K550 Getting Started Guide Guia de Primeiros Passos Guía de instalación inicial Oδηγός για τα πρώτα βήµατα Copyright Information 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 4 Α Π Α Ι Τ Ή Σ Ε Ι Σ Σ Υ Σ Τ Ή Μ Α Τ Ο Σ 4 Ε Γ Κ Α Τ Ά Σ Τ Α Σ Η Ε

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one HP Officejet 7300/7400 series all-in-one HP Officejet 7300/7400 series all-in-one Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Οδηγός χρήσης 1

Περιεχόµενα. Οδηγός χρήσης 1 HP Scanjet G3010 Περιεχόµενα 1 Τρόπος χρήσης του σαρωτή...2 Πού θα βρείτε πρόσθετες πληροφορίες...2 Πρόσβαση για άτοµα µε ειδικές ανάγκες...2 Τρόπος χρήσης του λογισµικού HP Photosmart...3 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 1010 series

HP Deskjet 1010 series HP Deskjet 1010 series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP Deskjet 1010 series... 1 2 Εξοικείωση με τον HP Deskjet 1010 series... 3 Μέρη εκτυπωτή... 4 Φωτεινή ένδειξη κουμπιού ενεργοποίησης... 5

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για τον εκτυπωτή HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Εξοικείωση με τον εκτυπωτή HP Officejet 4630 series... 3 Τα μέρη του

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series 1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση του εκτυπωτή Εκτύπωση φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 6200 series all-in-one

HP Officejet 6200 series all-in-one HP Officejet 6200 series all-in-one HP Officejet 6200 series all-in-one Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης λογισμικού NPD4758-00 EL

Οδηγός εγκατάστασης λογισμικού NPD4758-00 EL Οδηγός εγκατάστασης λογισμικού NPD4758-00 EL Εγκατάσταση λογισμικού Σημείωση για τη σύνδεση USB: Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να εμφανιστεί η σχετική ειδοποίηση. Εάν εμφανιστεί αυτή η οθόνη, κάντε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που θα βρείτε στο CD-ROM προκειμένου να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 5520 series

HP Deskjet 5520 series HP Deskjet 5520 series Περιεχόμενα 1 Βοήθεια HP Deskjet 5520 series...3 2 Γνωριμία με το HP Deskjet Εξαρτήματα του εκτυπωτή...5 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου...6 Φωτεινές ενδείξεις και κουμπιά κατάστασης:...7

Διαβάστε περισσότερα

ADSL USB MODEM. Εγχειρίδιο Χρήστη

ADSL USB MODEM. Εγχειρίδιο Χρήστη F201 ADSL USB MODEM Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας...2 2 Το F201 ADSL USB Modem...2 2.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος... 2 2.2 Θύρες συσκευής και φωτεινές ενδείξεις...

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 1050 All-in-One series

HP Deskjet 1050 All-in-One series HP Deskjet 1050 All-in-One series Περιεχόµενα 1 Πώς µπορώ να...3 2 Γνωριµία µε το HP All-in-One Εξαρτήµατα του εκτυπωτή...5 Χαρακτηριστικά του πίνακα ελέγχου...6 Φωτεινές ενδείξεις κατάστασης...6 3 Εκτύπωση

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series HP Deskjet 3510 e-all-in-one series Περιεχόμενα 1 Πώς μπορώ να...3 2 Εξοικείωση με τον εκτυπωτή HP Deskjet 3510 series Εξαρτήματα του εκτυπωτή...5 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου...6 Ρυθμ. ασύρμ. σύνδ...6

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart A510 series. Οδηγός χρήσης

HP Photosmart A510 series. Οδηγός χρήσης HP Photosmart A510 series Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα και εµπορικά σήµατα 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Ανακοινώσεις της εταιρείας Hewlett-Packard Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

HP PSC 2350 series all-in-one

HP PSC 2350 series all-in-one HP PSC 2350 series all-in-one HP PSC 2350 series all-in-one Οδηγός χρήσης Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart 6510 series

HP Photosmart 6510 series HP Photosmart 6510 series Περιεχόµενα 1 Βοήθεια HP Photosmart 6510 series...3 2 Γνωριµία µε το HP Photosmart Εξαρτήµατα του εκτυπωτή...5 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου...7 Apps Manager...7 Περιεχόµενα 3 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Γρήγορη Εκκίνηση 1 Γρήγορη Εκκίνηση Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. (Οι ετικέτες που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία μπορεί να ποικίλουν.)

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet Pro L7400 All-in-One series. Οδηγός χρήσης

HP Officejet Pro L7400 All-in-One series. Οδηγός χρήσης HP Officejet Pro L7400 All-in-One series Οδηγός χρήσης HP Officejet Pro L7400 All-in- One series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2007 Πνευματικά δικαιώματα Hewlett-Packard Development

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado este Kit. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser

Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βήµα 1. Άνοιγµα συσκευασίας... 3 Βήµα 2. Κατανόηση λειτουργίας του εκτυπωτή... 5 Βήµα 3. Τοποθέτηση του ιµάντα µεταφοράς και των κασετών γραφίτη...

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet F300 All-in-One series

HP Deskjet F300 All-in-One series HP Deskjet F300 All-in-One series HP Deskjet F300 All-in-One series Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης σε Windows 10 Model No. W8i

Οδηγός αναβάθμισης σε Windows 10 Model No. W8i Οδηγός αναβάθμισης σε Windows 10 Model No. W8i Windows 10 Ερωτήσεις και απαντήσεις http://www.microsoft.com/el-gr/windows/windows-10-faq Απαραίτητος εξοπλισμός Tablet W8i. Φορτιστής. USB stick 16GB. Κάρτα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Copyright 2007 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα µη δηµοσιευµένα δικαιώµατα προστατεύονται από το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Τα XEROX, CentreWare, ControlCentre,

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 6520 series

HP Deskjet 6520 series HP Deskjet 6520 series Περιεχόμενα 1 Βοήθεια HP Deskjet 6520 series...3 2 Γνωριμία με το HP Deskjet Εξαρτήματα του εκτυπωτή...5 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου...7 Φωτεινή ένδειξη κατάστασης ασύρματης σύνδεσης...8

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew T&W matr-x 4Ew ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 Ασύρµατο ADSL2+ Router 1 Καλώδιο Ethernet RJ45 2 Τηλεφωνικά Καλώδια RJ11

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 5 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Κ4607-Ζ. Σχεδιάστηκε από τη Vodafone

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Κ4607-Ζ. Σχεδιάστηκε από τη Vodafone Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Κ4607-Ζ Σχεδιάστηκε από τη Vodafone Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Εγκατάσταση του USB Stick 4 Windows 7, Windows

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής φωτογραφιών HP Scanjet 4370 Εγχειρίδιο χρήσης

Σαρωτής φωτογραφιών HP Scanjet 4370 Εγχειρίδιο χρήσης Σαρωτής φωτογραφιών HP Scanjet 4370 Εγχειρίδιο χρήσης HP Scanjet 4370 Εγχειρίδιο χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα και άδεια χρήσης 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

HP ENVY 5530 e-all-in-one series

HP ENVY 5530 e-all-in-one series HP ENVY 5530 e-all-in-one series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP ENVY 5530 e-all-in-one series... 1 2 Γνωριμία με το HP ENVY 5530 series... 3 Εξαρτήματα του εκτυπωτή... 4 Φωτεινές ενδείξεις πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart 2570 All-in-One series

HP Photosmart 2570 All-in-One series HP Photosmart 2570 All-in-One series HP Photosmart 2570 All-in-One series Οδηγός χρήσης Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν να αλλάξουν

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές BT100. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές ΒΤ100 S W E E X.

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές BT100. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές ΒΤ100 S W E E X. BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex Bluetooth Adapter. Με αυτό τον προσαρμογέα μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

3500-4500 Series. Οδηγός Χρήσης

3500-4500 Series. Οδηγός Χρήσης 3500-4500 Series Οδηγός Χρήσης Μάρτιος 2007 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη

Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: Z01G Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: Z01G001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ N300 DGN2200v4

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ N300 DGN2200v4 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Η NETGEAR συνιστά να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τους επίσημους πόρους υποστήριξης της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008. Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX. Οδηγός χρήσης

Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008. Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX. Οδηγός χρήσης Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008 Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX Οδηγός χρήσης Τα Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network και Windows Server είναι είτε εμπορικά σήματα είτε σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series Περιεχόµενα 1 Βοήθεια HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series...3 2 Γνωριµία µε το HP Photosmart Εξαρτήµατα του εκτυπωτή...5 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου...8

Διαβάστε περισσότερα

"Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα" στη σελίδα 9. Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή.

Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα στη σελίδα 9. Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή. X6100 Series Οδηγός χρήσης για Windows "Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα" στη σελίδα 9 Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή. "Σύνδεση σε δίκτυο" στη σελίδα 75 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet F300 All-in-One series

HP Deskjet F300 All-in-One series HP Deskjet F300 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Põhijuhend www.hp.com/support 021 672 280 Argentina (Buenos Aires) Argentina Australia 54-11-4708-1600 0-800-555-5000

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 6300 All-in-One Series

HP Officejet 6300 All-in-One Series HP Officejet 6300 All-in-One Series HP Officejet 6300 All-in-One series Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν να αλλάξουν

Διαβάστε περισσότερα

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 A I - 7 0 7 9 4 4

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο A I - 7 0 7 9 4 4 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ά H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2.

Διαβάστε περισσότερα

Easy, Reliable & Secure. Προσαρμογέας ασύρματου δικτύου WiFi USB Micro N150 (N150MA)

Easy, Reliable & Secure. Προσαρμογέας ασύρματου δικτύου WiFi USB Micro N150 (N150MA) Easy, Reliable & Secure Προσαρμογέας ασύρματου δικτύου WiFi USB Micro N150 (N150MA) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων

Διαβάστε περισσότερα

9500 Series Ξεκινώντας

9500 Series Ξεκινώντας 9500 Series Ξεκινώντας 2007 www.lexmark.com Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια Χρησιμοποιήστε μόνο την πηγή τροφοδοσίας και το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχονται με το προϊόν αυτό ή την εγκεκριμένη από

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Αντίθεση χρωµάτων και φωτεινότητα. Σειριακές θύρες

Εισαγωγή. Αντίθεση χρωµάτων και φωτεινότητα. Σειριακές θύρες 1 Οθόνη GUI / Ενηµέρωση επικοινωνιών Εισαγωγή Το συµπλήρωµα αυτό αποτελεί προσθήκη για το Εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικών στοιχείων του συστήµατος αναπνευστήρα 840 και παρέχει ενηµερωµένες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ Dual Band Gigabit N600 DGND3700v2

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ Dual Band Gigabit N600 DGND3700v2 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Σημείωση: Με δύο αποσπώμενες κεραίες. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL D6300

Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL D6300 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα