Comience aquí. Początek. Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ USB *CC * *CC * HP Photosmart C4200 All-in-One series

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Comience aquí. Początek. Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ USB *CC200-90045* *CC200-90045* HP Photosmart C4200 All-in-One series"

Transcript

1 Comience aquí Początek Comece aqui Ξεκινήστε εδώ 1 USB ATENCIÓN: Para asegurarse de que el software se ha instalado correctamente, no conecte el cable USB hasta el paso 11. AVISO: Para garantir que o software seja instalado corretamente, só conecte o cabo USB na etapa 11. OSTRZEŻENIE: Aby oprogramowanie zostało prawidłowo zainstalowane, kabel USB należy podłączyć dopiero w kroku 11. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να διασφαλίσετε τη σωστή εγκατάσταση του λογισμικού, μην συνδέετε το καλώδιο USB πριν από το βήμα a. b. Baje la bandeja de papel y la puerta de los cartuchos de impresión. IMPORTANTE: Extraiga todo el material de embalaje del dispositivo. Abaixe a bandeja de papel e a porta dos cartuchos de impressão. IMPORTANTE: Remova todo material de embalagem do dispositivo. Należy opuścić zarówno zasobnik papieru, jak i drzwiczki dostępu do kaset drukujących. WAŻNE: Z urządzenia należy usunąć wszystkie elementy opakowania. Χαμηλώστε το δίσκο χαρτιού και τη θύρα δοχείων μελάνης. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από τη συσκευή. 3 * * * HP Photosmart C3100 All-in-One series Basics Guide * Compruebe el contenido de la caja. El contenido de la caja puede ser distinto. *Puede estar incluido Verifique o conteúdo da caixa. O conteúdo da sua caixa pode ser diferente do descrito aqui. *Pode estar incluído Sprawdź zawartość opakowania. Rzeczywista zawartość opakowania może być inna. *Może występować w zestawie Ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας μπορεί να διαφέρουν. *Ενδέχεται να περιλαμβάνονται 4 Conecte el cable de alimentación y el adaptador. Conecte o cabo de alimentação e o adaptador. Podłącz przewód zasilający i zasilacz. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και το τροφοδοτικό. HP Photosmart C4200 All-in-One series *CC * *CC * CC

2 5 a. b. a Presione Encender y espere a que aparezca el indicador de idioma. b Para configurar el idioma, seleccione su idioma, presione OK, y confírmelo. Seleccione el país/región, presione OK y confírmelo. a Pressione Ligar e aguarde a solicitação de idioma. b Selecione o seu idioma, pressione OK e confirme. Selecione o seu país/região, pressione OK e confirme. a Naciśnij przycisk Włącz i zaczekaj na wyświetlenie monitu o wybranie języka. b Aby ustawić język, wybierz odpowiedni język, naciśnij przycisk OK, a następnie potwierdź wybór. Wybierz odpowiedni kraj/region, naciśnij przycisk OK, a następnie potwierdź wybór. α Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση και περιμένετε να εμφανιστεί η ένδειξη γλώσσας. b Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα, επιλέξτε τη γλώσσα σας, πατήστε OK και επιβεβαιώστε. Επιλέξτε τη χώρα/ περιοχή σας, πατήστε OK και επιβεβαιώστε. 6 a. Saque el extensor de la bandeja y cargue papel blanco normal. Presione OK. Retire o extensor da bandeja e coloque papel branco simples. Pressione OK. b. Wyciągnij przedłużenie zasobnika, a następnie załaduj zwykły biały papier. Naciśnij przycisk OK. Τραβήξτε προς τα έξω την προέκταση του δίσκου και στη συνέχεια τοποθετήστε το απλό λευκό χαρτί. Πατήστε OK. 7 2 HP Photosmart C4200 All-in-One series Abra la puerta de los cartuchos de impresión. Asegúrese de que el carro de impresión se mueve hacia la derecha. Si no se desplaza hacia la derecha, apague el dispositivo y vuélvalo a encender. IMPORTANTE: Para insertar los cartuchos, el dispositivo debe estar encendido. Abra a porta dos cartuchos de impressão. Verifique se o carro de impressão se move para a direita. Se isso não acontecer, desligue o dispositivo e ligue-o novamente. IMPORTANTE: Para inserir os cartuchos de impressão, o dispositivo deve estar ligado. Otwórz drzwiczki dostępu do kaset drukujących. Sprawdź, czy karetka przesunęła się w prawo. Jeśli karetka nie przesuwa się w prawo, wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie. WAŻNE: Włożenie kaset jest możliwe, pod warunkiem że urządzenie jest włączone. Ανοίξτε τη θύρα δοχείων μελάνης. Βεβαιωθείτε ότι ο φορέας των δοχείων μελάνης θα μετακινηθεί στα δεξιά. Εάν δεν μετακινηθεί προς τα δεξιά, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε τη ξανά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να τοποθετηθούν τα δοχεία μελάνης.

3 8 Quite la cinta de ambos cartuchos. PRECAUCIÓN: No toque los contactos de color cobre ni vuelva a colocar la cinta en los cartuchos. Remova a fita adesiva de ambos os cartuchos. CUIDADO: Não toque nos contatos cor de cobre nem recoloque a fita nos cartuchos. Zdejmij taśmę z obu kaset drukujących. OSTROŻNIE: Nie należy dotykać styków w kolorze miedzianym ani ponownie naklejać taśmy na kasety drukujące. Αφαιρέστε την ταινία και από τα δύο δοχεία μελάνης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αγγίζετε τις χάλκινες επαφές και μην κολλήσετε ξανά την ταινία στα δοχεία μελάνης. 9 a Coloque los cartuchos de forma que el logotipo de HP quede situado en la parte superior. b Inserte el cartucho de tres colores en la ranura de cartucho izquierda y el cartucho negro en la ranura de cartucho derecha. Asegúrese de empujar los cartuchos firmemente hasta que queden colocados correctamente. a Segure os cartuchos com o logotipo da HP voltado para cima. b Insira o cartucho colorido no slot de cartucho da esquerda e o cartucho preto no slot de cartucho da direita. Verifique se empurrou os cartuchos firmemente até eles se encaixarem no lugar. a Chwyć kasety tak, aby logo HP było na górze. b Włóż trójkolorową kasetę drukującą do lewego gniazda, a czarną kasetę drukującą do prawego gniazda. Wciśnij mocno kasety, aż zatrzasną się w odpowiednim miejscu. α Κρατήστε τα δοχεία μελάνης με το λογότυπο HP προς τα επάνω. b Τοποθετήστε το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων στην αριστερή υποδοχή δοχείου μελάνης και το δοχείο μαύρης μελάνης στη δεξιά υποδοχή δοχείου μελάνης. Φροντίστε να πιέσετε τα δοχεία με δύναμη, έως ότου ασφαλίσουν στη θέση τους. HP Photosmart C4200 All-in-One series 3

4 10a a Cierre la puerta de los cartuchos de impresión. IMPORTANTE: Asegúrese de que ha cargado papel en la bandeja y espere unos minutos mientras se imprime la página de alineación. b Levante la tapa. Coloque la parte superior de la página de alineación hacia abajo en la esquina frontal derecha del cristal. Cierre la tapa. c Presione el botón OK. a Feche a porta dos cartuchos de impressão. IMPORTANTE: Verifique se colocou papel na bandeja e aguarde alguns minutos enquanto a página de alinhamento é impressa. b Levante a tampa. Coloque o topo da página de alinhamento voltado para baixo no canto anterior direito do vidro. Feche a tampa. c Pressione o botão OK. a Zamknij drzwiczki kaset drukujących. WAŻNE: Sprawdź, czy do zasobnika został załadowany papier, a następnie zaczekaj kilka minut na wydrukowanie strony wyrównania. b Podnieś pokrywę. Umieść górną część strony wyrównania powierzchnią przeznaczoną do zadrukowania skierowaną w dół w przednim prawym rogu szyby. Zamknij pokrywę. c Naciśnij przycisk OK. 10b α Κλείστε τη θύρα δοχείων μελάνης. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο και στη συνέχεια περιμένετε μερικά λεπτά έως ότου εκτυπωθεί η σελίδα ευθυγράμμισης. b Σηκώστε το κάλυμμα. Τοποθετήστε τη σελίδα ευθυγράμμισης με το επάνω μέρος στραμμένο προς τα κάτω στη μπροστινή δεξιά γωνία του γυαλιού. Κλείστε το καπάκι. c Πατήστε το κουμπί OK. Para añadir etiquetas de texto al panel de control, busque la hoja de adhesivos de idioma y siga las instrucciones para colocar las etiquetas. Para adicionar rótulos de texto ao painel de controle, procure a página com adesivos de idiomas e siga as instruções para aplicá-los. Aby nakleić etykiety tekstowe na panel sterowania, znajdź arkusz z naklejkami w różnych językach i postępuj zgodnie z instrukcjami. Για να προσθέσετε ετικέτες κειμένου στον πίνακα ελέγχου, αναζητήστε το φύλλο αυτοκόλλητων σε διάφορες γλώσσες και ακολουθήστε τις οδηγίες για να τις τοποθετήσετε. 4 HP Photosmart C4200 All-in-One series

5 11a Windows: Mac: Windows: encienda el equipo, inicie la sesión si es necesario y, a continuación, espere a que aparezca el escritorio. Introduzca el CD verde y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. IMPORTANTE: Si no aparece la pantalla de inicio, haga doble clic en Mi PC, haga doble clic en el icono CD-ROM con el logotipo de HP y, a continuación, haga doble clic en setup.exe. Windows: Ligue o computador, faça login, se necessário, e aguarde a exibição da área de trabalho. Insira o CD verde e siga as instruções exibidas na tela. IMPORTANTE: Se a tela inicial de instalação não for exibida, clique duas vezes em Meu Computador, duas vezes no ícone de CD-ROM com o logotipo da HP e duas vezes em setup.exe. Windows: Włącz komputer, w razie potrzeby zaloguj się, a następnie zaczekaj na wyświetlenie pulpitu. Włóż zielony dysk CD i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. WAŻNE: Jeśli ekran startowy nie zostanie wyświetlony, należy kliknąć dwukrotnie ikonę Mój komputer, kliknąć dwukrotnie ikonę dysku CD-ROM z logo HP, a następnie kliknąć dwukrotnie plik setup.exe. IMPORTANTE: Compre un cable USB por separado si no está incluido. Mac: conecte el cable USB al puerto ubicado en la parte posterior del dispositivo HP All-in-One y, a continuación, a cualquier puerto USB del equipo. IMPORTANTE : Adquira um cabo USB separadamente caso não seja fornecido. Mac: Conecte o cabo USB à porta na parte posterior do HP All-in-One e a qualquer porta USB no computador. WAŻNE : Jeśli kabel USB nie znajduje się w wyposażeniu, należy go zakupić oddzielnie. Macintosh: Podłącz kabel USB do portu z tyłu urządzenia HP All-in-One, a następnie do dowolnego portu USB w komputerze. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Αγοράστε ξεχωριστά ένα καλώδιο USB σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται. Mac: Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στην υποδοχή στο πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One και στη συνέχεια το άλλο άκρο του σε οποιαδήποτε υποδοχή USB στον υπολογιστή. Windows: Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας, συνδεθείτε εάν είναι απαραίτητο και, στη συνέχεια, περιμένετε να εμφανιστεί η επιφάνεια εργασίας. Τοποθετήστε το πράσινο CD και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν δεν εμφανιστεί η οθόνη εκκίνησης, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Ο υπολογιστής μου, διπλό κλικ στο εικονίδιο του CD-ROM με το λογότυπο HP και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο setup.exe. HP Photosmart C4200 All-in-One series 5

6 11b Windows: Mac: IMPORTANTE: Compre un cable USB por separado si no está incluido. Windows: una vez que aparezca el indicador USB, conecte el cable USB al puerto ubicado en la parte posterior del dispositivo HP All-in-One y, a continuación, a cualquier puerto USB del equipo. IMPORTANTE : Adquira um cabo USB separadamente caso não seja fornecido. Windows: Assim que o prompt USB for exibido, conecte o cabo USB à porta na parte posterior do HP All-in-One e a qualquer porta USB no computador. Mac: inserte el CD verde. Haga doble clic en el icono HP All-in-One Installer. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Mac: Insira o CD verde. Clique duas vezes no ícone do HP All-in-One Installer. Siga as instruções exibidas na tela. WAŻNE : Jeśli kabel USB nie znajduje się w wyposażeniu, należy go zakupić oddzielnie. Windows: Po wyświetleniu monitu podłącz kabel USB do portu z tyłu urządzenia HP All-in-One, a następnie do dowolnego portu USB w komputerze. Mac: Włóż zielony dysk CD. Kliknij dwukrotnie ikonę HP All-in-One Installer (Instalator urządzenia HP All-in-One). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Αγοράστε ξεχωριστά ένα καλώδιο USB σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται. Windows: Αφού εμφανιστεί η προτροπή για τη σύνδεση USB, συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στην υποδοχή στο πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One και στη συνέχεια το άλλο άκρο του σε οποιαδήποτε υποδοχή USB στον υπολογιστή. Mac: Τοποθετήστε το πράσινο CD. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο HP All-in-One Installer. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης. 12 Windows: Mac: Windows: siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la instalación del software. Mac: complete la pantalla del Asistente de configuración. Windows: Siga as instruções exibidas na tela para concluir a instalação do software. Mac: Conclua as etapas na tela do Assistente de Instalação. Windows: Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację oprogramowania. Mac: Wypełnij pola na ekranie Setup Assistant (Asystent ustawień). Windows: Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του λογισμικού. Mac: Ολοκληρώστε την οθόνη Setup Assistant (Βοηθός εγκατάστασης). 6 HP Photosmart C4200 All-in-One series

7 Solución de problemas Solução de problemas Rozwiązywanie problemów Αντιμετώπιση προβλημάτων Problema: (sólo en Windows) no ha visto la pantalla que indica que debe conectar el cable USB. Acción: cierre todas las pantallas. Extraiga el CD verde del dispositivo HP All-in-One y, a continuación, vuelva a insertarlo. Consulte el paso 11. Problema: (Somente Windows) A tela que solicita a conexão do cabo USB não foi exibida. Ação: Cancele todas as telas. Remova o CD verde do HP All-in-One e insira-o novamente. Consulte a etapa 11. Problem: (Dotyczy tylko systemu Windows) Nie został wyświetlony ekran z monitem o podłączenie kabla USB. Rozwiązanie: Anuluj wszystkie ekrany. Wyjmij, a następnie włóż ponownie do napędu zielony dysk CD z oprogramowaniem do obsługi urządzenia HP All-in-One. Przejdź do kroku 11. Πρόβλημα: (μόνο για Windows) Δεν εμφανίστηκε η οθόνη που σας προτρέπει να συνδέσετε το καλώδιο USB. Απαιτούμενη ενέργεια: Επιλέξτε ακύρωση σε όλες τις οθόνες. Αφαιρέστε και έπειτα τοποθετήστε ξανά το πράσινο CD του HP All-in-One. Ανατρέξτε στο Βήμα 11. Problema: (sólo en Windows) aparece la pantalla Se ha producido un error en la instalación del dispositivo. Acción: desconecte el dispositivo y vuelva a conectarlo. Compruebe todas las conexiones. Asegúrese de que el cable USB está conectado al equipo. No conecte el cable USB a un teclado ni a un concentrador sin alimentación. Consulte el paso 11. Problema: (Somente Windows) A tela A configuração do dispositivo não foi concluída é exibida. Ação: Desconecte o dispositivo e conecte-o novamente. Verifique todas as conexões. Verifique se o cabo USB está conectado ao computador. Não conecte o cabo USB a um teclado ou hub USB sem energia. Consulte a etapa 11. Problem: (Dotyczy tylko systemu Windows) Został wyświetlony ekran Nie udało się zakończyć instalacji urządzenia. Rozwiązanie: Odłącz urządzenie i podłącz je ponownie. Sprawdź wszystkie połączenia. Upewnij się, że kabel USB jest podłączony do komputera. Nie podłączaj kabla USB do klawiatury lub niezasilanego koncentratora USB. Przejdź do kroku 11. Πρόβλημα: (μόνο για Windows) Εμφανίζεται η οθόνη Η εγκατάσταση της συσκευής δεν ολοκληρώθηκε. Απαιτούμενη ενέργεια: Αποσυνδέστε τη συσκευή και συνδέστε την ξανά. Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή. Μην συνδέετε το καλώδιο USB σε πληκτρολόγιο ή σε μη τροφοδοτούμενο διανομέα (hub) USB. Ανατρέξτε στο βήμα 11. HP Photosmart C4200 All-in-One series 7

8 Explicación de los iconos Explicação de ícones Problema: (Windows) aparece la pantalla Agregar hardware de Microsoft. Acción: cierre todas las pantallas. Desconecte el cable USB y, a continuación, inserte el CD verde del dispositivo HP All-in-One. Consulte el paso 11. Problema: (Windows) A tela Adicionar Hardware da Microsoft é exibida. Ação: cancele todas as telas. Desconecte o cabo USB e insira o CD verde do HP All-in-One. Consulte a etapa 11. Problem: (Dotyczy tylko systemu Windows) Został wyświetlony ekran Kreatora dodawania sprzętu. Rozwiązanie: Anuluj wszystkie ekrany. Odłącz kabel USB, a następnie włóż zielony dysk CD z oprogramowaniem urządzenia HP All-in-One. Przejdź do kroku 11. Πρόβλημα: (για Windows) Εμφανίζεται η οθόνη «Προσθήκη υλικού» της Microsoft. Απαιτούμενη ενέργεια: Επιλέξτε ακύρωση σε όλες τις οθόνες. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και έπειτα τοποθετήστε το πράσινο CD του HP All-in-One. Ανατρέξτε στο Βήμα 11. Opis ikon Επεξήγηση των εικονιδίων Encender Ligar Calidad Qualidade Tamaño Tamanho Copias Cópias Cancelar Cancelar Escanear Digitalizar Copia en blanco y negro Copiar em preto Copia en color Copiar colorido Foto siguiente Próxima foto Foto anterior Foto anterior Imprimir foto Imprimir foto Włącz Ενεργοποίηση Jakość Ποιότητα Rozmiar Μέγεθος Liczba kopii Αντίγραφα Anuluj Άκυρο Skanuj Σάρωση Kopiuj Mono Ασπρόμαυρη αντιγραφή Kopiuj Kolor Έγχρωμη αντιγραφή Następne zdjęcie Επόμενη φωτογραφία Poprzednie zdjęcie Προηγούμενη φωτογραφία Drukuj zdjęcie Εκτύπωση φωτογραφίας 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printed in () Printed in () Printed in () Printed in ()

1 USB 802.11. Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart C4380 All-in-One series

1 USB 802.11. Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart C4380 All-in-One series Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ 1 USB 802.11 Usuarios del cable USB : No conecte el cable USB hasta la Sección A2. Usuarios de red (802.11) inalámbrica : siga las instrucciones de esta

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik HP Deskjet F2200 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está sujeta

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet Pro K550

HP Officejet Pro K550 HP Officejet Pro K550 Getting Started Guide Guia de Primeiros Passos Guía de instalación inicial Oδηγός για τα πρώτα βήµατα Copyright Information 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet K850/K850dn Color Printer

HP Officejet K850/K850dn Color Printer HP Officejet K850/K850dn Color Printer Getting Started Guide Guia de Primeiros Passos Guía de instalación inicial O µ Copyright Information 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C4400 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está

Διαβάστε περισσότερα

Guía básica Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik

Guía básica Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik HP Photosmart A530 series Guía básica Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik Tres colores / Trójkolorowy / Τριών χρωμάτων 110 Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4380 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C4380 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C4380 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4500 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C4500 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C4500 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C3100 All-in-One series

HP Photosmart C3100 All-in-One series HP Photosmart C3100 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Podręczny przewodnik Polski 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Polski Adobe i Acrobat logo są

Διαβάστε περισσότερα

Logitech Harmony Touch Setup Guide. Italiano Español Português Ελληνικά

Logitech Harmony Touch Setup Guide. Italiano Español Português Ελληνικά Logitech Harmony Touch Setup Guide Italiano Español Português Ελληνικά Italiano............... 3 Español.............. 23 Português............ 43 Ελληνικά...............63 www.logitech.com/support......................

Διαβάστε περισσότερα

USB Docking Station VGP-UPR1. Manual de instrucciones / Manual de instruções / Brugervejledning / Bruksanvisning / Οδηγίες λειτoυργίας

USB Docking Station VGP-UPR1. Manual de instrucciones / Manual de instruções / Brugervejledning / Bruksanvisning / Οδηγίες λειτoυργίας USB Docking Station VGP-UPR1 Manual de instrucciones / Manual de instruções / Brugervejledning / Bruksanvisning / Οδηγίες λειτoυργίας AVISO Para reducir el riesgo de incendios o electrocución, no exponga

Διαβάστε περισσότερα

00011374bda 08.09.2005 15:38 Uhr Seite 2 00011374-09.05

00011374bda 08.09.2005 15:38 Uhr Seite 2 00011374-09.05 00011374bda 08.09.2005 15:38 Uhr Seite 2 00011374-09.05 00011374bda 08.09.2005 15:38 Uhr Seite 3 00011374 TV-/Radio-Karte, analog 00011374bda 08.09.2005 15:38 Uhr Seite 2 l Kurzanleitung für analoge TV-

Διαβάστε περισσότερα

Manual del propietario Εγχειρίδιο κατόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı

Manual del propietario Εγχειρίδιο κατόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı ipod integration kit Manual del propietario Εγχειρίδιο κατόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı LEXUScovES_GR_P_TU.indd 3 07-03-2007 15:29:11 Lea completamente este manual antes de usar ipod

Διαβάστε περισσότερα

Quick Use Guide. WorkCentre 7232/7242 701P46458

Quick Use Guide. WorkCentre 7232/7242 701P46458 Quick Use Guide 701P46458 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network, and Windows Server are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or

Διαβάστε περισσότερα

HP PSC 1500 All-in-One series. Podr czna instrukcja El Kitabı

HP PSC 1500 All-in-One series. Podr czna instrukcja El Kitabı HP PSC 1500 All-in-One series Podr czna instrukcja El Kitabı Γρήγορος οδηγός Ελληνικά Ελληνικά Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Monitor XVM-F65. Instrucciones de Funcionamiento Manual de Instruções Οδηγίες Χρήσης 2-630-670-61(1) 2005 Sony Corporation

Mobile Monitor XVM-F65. Instrucciones de Funcionamiento Manual de Instruções Οδηγίες Χρήσης 2-630-670-61(1) 2005 Sony Corporation 2-630-670-61(1) Mobile Monitor Instrucciones de Funcionamiento Manual de Instruções Οδηγίες Χρήσης ES PT GR Consulte el manual de Conexiones e Instalación adjunto para realizar la instalación y conexión.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Desktop MK300

Wireless Desktop MK300 User s guide Logitech Wireless Desktop MK300 620-001675 EMEA-Nordic.indd 1 18.2.2009 13:04:52 620-001675 EMEA-Nordic.indd 2 18.2.2009 13:04:52 Contents English Setup, 6 Features and troubleshooting, 10

Διαβάστε περισσότερα

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K350

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K350 User s guide Logitech Wireless Keyboard K350 Contents English Setup, 4 Features and troubleshooting, 8 Italiano Installazione, 4 Funzioni e risoluzione dei problemi, 15 Español Instalación, 4 Características

Διαβάστε περισσότερα

KD-G111 INSTRUCTIONS CD RECEIVER RECEPTOR CON CD ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD RÁDIO LEITOR DE CD ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS MANUAL DE INSTRUCCIONES Ο ΗΓΙΕΣ INSTRUÇÕES

KD-G111 INSTRUCTIONS CD RECEIVER RECEPTOR CON CD ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD RÁDIO LEITOR DE CD ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS MANUAL DE INSTRUCCIONES Ο ΗΓΙΕΣ INSTRUÇÕES CD RECEIVER RECEPTOR CON CD ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD RÁDIO LEITOR DE CD KD-G111 ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS Para cancelar la demostración en pantalla, consulte la página 7. Για να ακυρώσετε την επίδειξη λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

odysea 500 QHD USER S MANUAL www.ngs.eu English i Français i Español i Deutsch i Italiano i Português i Polski i ΕΛΛΗΝΙΚΑ

odysea 500 QHD USER S MANUAL www.ngs.eu English i Français i Español i Deutsch i Italiano i Português i Polski i ΕΛΛΗΝΙΚΑ odysea 500 QHD USER S MANUAL www.ngs.eu English i Français i Español i Deutsch i Italiano i Português i Polski i ΕΛΛΗΝΙΚΑ DEVICE OVERVIEW odysea 500 QHD PACKAGE CONTENTS 1. ODYSEA 500 QHD 2. AC adapter

Διαβάστε περισσότερα

DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/SX60E

DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/SX60E 4-132-765-32(1) DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/SX60E ES/PT/GR/TR Digital Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης Kullanma Kılavuzu ES PT GR TR http://www.sony.net/

Διαβάστε περισσότερα

odysea 4 USER S MANUAL www.ngs.eu English i Français i Español i Deutsch i Italiano i Português i Polski i ΕΛΛΗΝΙΚΑ

odysea 4 USER S MANUAL www.ngs.eu English i Français i Español i Deutsch i Italiano i Português i Polski i ΕΛΛΗΝΙΚΑ odysea 4 USER S MANUAL www.ngs.eu English i Français i Español i Deutsch i Italiano i Português i Polski i ΕΛΛΗΝΙΚΑ DEVICE OVERVIEW odysea 4 PACKAGE CONTENTS 1. ODYSEA 4 2. AC adapter 3. Earphones 4. USB

Διαβάστε περισσότερα

Portable CD/DVD Player

Portable CD/DVD Player 4-411-681-11(1) (PT-EL-TR) Portable CD/DVD Player DVP-FX780 Portable CD/DVD Player Instruções de funcionamento Οδηγίες χρήσης Kullanım Talimatları PT EL TR DVP-FX780 2012 Sony Corporation AVISO Para reduzir

Διαβάστε περισσότερα

Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover

Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover Contents English................. 3 Italiano................. 11 Português............... 27 Ελληνικά.................35 Español.................19

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C6100 All-in-One series Οδηγός βασικών εργασιών

HP Photosmart C6100 All-in-One series Οδηγός βασικών εργασιών HP Photosmart C6100 All-in-One series Οδηγός βασικών εργασιών HP Photosmart C6100 All-in-One series 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Adobe και το λογότυπο Acrobat είναι εµπορικά

Διαβάστε περισσότερα

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K340

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K340 User s guide Logitech Wireless Keyboard K340 Contents English Setup, 4 Features and troubleshooting, 8 Italiano Installazione, 4 Funzioni e risoluzione dei problemi, 14 Español Instalación, 4 Características

Διαβάστε περισσότερα

Fantec SQ-35U3e. User Manual. Include. 4x 3.5" SATA HDD USB3.0 esata. Note About the Device Hardware Installation Guide HDD Formatting Guide

Fantec SQ-35U3e. User Manual. Include. 4x 3.5 SATA HDD USB3.0 esata. Note About the Device Hardware Installation Guide HDD Formatting Guide Fantec SQ-35U3e 4x 3.5" SATA HDD USB3.0 esata User Manual Include Note About the Device Hardware Installation Guide HDD Formatting Guide Fantec SQ-35U3e User Manual 1. Note - esata and USB 3.0 connection

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 2510 All-in-One series

HP Deskjet 2510 All-in-One series HP Deskjet 2510 All-in-One series Περιεχόμενα 1 Πώς μπορώ να...3 2 Γνωριμία με το HP Deskjet 2510 Εξαρτήματα του εκτυπωτή...5 Χαρακτηριστικά του πίνακα ελέγχου...6 Φωτεινές ενδείξεις κατάστασης...6 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα