Comience aquí. Początek. Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ USB *CC * *CC * HP Photosmart C4200 All-in-One series

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Comience aquí. Początek. Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ USB *CC200-90045* *CC200-90045* HP Photosmart C4200 All-in-One series"

Transcript

1 Comience aquí Początek Comece aqui Ξεκινήστε εδώ 1 USB ATENCIÓN: Para asegurarse de que el software se ha instalado correctamente, no conecte el cable USB hasta el paso 11. AVISO: Para garantir que o software seja instalado corretamente, só conecte o cabo USB na etapa 11. OSTRZEŻENIE: Aby oprogramowanie zostało prawidłowo zainstalowane, kabel USB należy podłączyć dopiero w kroku 11. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να διασφαλίσετε τη σωστή εγκατάσταση του λογισμικού, μην συνδέετε το καλώδιο USB πριν από το βήμα a. b. Baje la bandeja de papel y la puerta de los cartuchos de impresión. IMPORTANTE: Extraiga todo el material de embalaje del dispositivo. Abaixe a bandeja de papel e a porta dos cartuchos de impressão. IMPORTANTE: Remova todo material de embalagem do dispositivo. Należy opuścić zarówno zasobnik papieru, jak i drzwiczki dostępu do kaset drukujących. WAŻNE: Z urządzenia należy usunąć wszystkie elementy opakowania. Χαμηλώστε το δίσκο χαρτιού και τη θύρα δοχείων μελάνης. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από τη συσκευή. 3 * * * HP Photosmart C3100 All-in-One series Basics Guide * Compruebe el contenido de la caja. El contenido de la caja puede ser distinto. *Puede estar incluido Verifique o conteúdo da caixa. O conteúdo da sua caixa pode ser diferente do descrito aqui. *Pode estar incluído Sprawdź zawartość opakowania. Rzeczywista zawartość opakowania może być inna. *Może występować w zestawie Ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας μπορεί να διαφέρουν. *Ενδέχεται να περιλαμβάνονται 4 Conecte el cable de alimentación y el adaptador. Conecte o cabo de alimentação e o adaptador. Podłącz przewód zasilający i zasilacz. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και το τροφοδοτικό. HP Photosmart C4200 All-in-One series *CC * *CC * CC

2 5 a. b. a Presione Encender y espere a que aparezca el indicador de idioma. b Para configurar el idioma, seleccione su idioma, presione OK, y confírmelo. Seleccione el país/región, presione OK y confírmelo. a Pressione Ligar e aguarde a solicitação de idioma. b Selecione o seu idioma, pressione OK e confirme. Selecione o seu país/região, pressione OK e confirme. a Naciśnij przycisk Włącz i zaczekaj na wyświetlenie monitu o wybranie języka. b Aby ustawić język, wybierz odpowiedni język, naciśnij przycisk OK, a następnie potwierdź wybór. Wybierz odpowiedni kraj/region, naciśnij przycisk OK, a następnie potwierdź wybór. α Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση και περιμένετε να εμφανιστεί η ένδειξη γλώσσας. b Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα, επιλέξτε τη γλώσσα σας, πατήστε OK και επιβεβαιώστε. Επιλέξτε τη χώρα/ περιοχή σας, πατήστε OK και επιβεβαιώστε. 6 a. Saque el extensor de la bandeja y cargue papel blanco normal. Presione OK. Retire o extensor da bandeja e coloque papel branco simples. Pressione OK. b. Wyciągnij przedłużenie zasobnika, a następnie załaduj zwykły biały papier. Naciśnij przycisk OK. Τραβήξτε προς τα έξω την προέκταση του δίσκου και στη συνέχεια τοποθετήστε το απλό λευκό χαρτί. Πατήστε OK. 7 2 HP Photosmart C4200 All-in-One series Abra la puerta de los cartuchos de impresión. Asegúrese de que el carro de impresión se mueve hacia la derecha. Si no se desplaza hacia la derecha, apague el dispositivo y vuélvalo a encender. IMPORTANTE: Para insertar los cartuchos, el dispositivo debe estar encendido. Abra a porta dos cartuchos de impressão. Verifique se o carro de impressão se move para a direita. Se isso não acontecer, desligue o dispositivo e ligue-o novamente. IMPORTANTE: Para inserir os cartuchos de impressão, o dispositivo deve estar ligado. Otwórz drzwiczki dostępu do kaset drukujących. Sprawdź, czy karetka przesunęła się w prawo. Jeśli karetka nie przesuwa się w prawo, wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie. WAŻNE: Włożenie kaset jest możliwe, pod warunkiem że urządzenie jest włączone. Ανοίξτε τη θύρα δοχείων μελάνης. Βεβαιωθείτε ότι ο φορέας των δοχείων μελάνης θα μετακινηθεί στα δεξιά. Εάν δεν μετακινηθεί προς τα δεξιά, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε τη ξανά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να τοποθετηθούν τα δοχεία μελάνης.

3 8 Quite la cinta de ambos cartuchos. PRECAUCIÓN: No toque los contactos de color cobre ni vuelva a colocar la cinta en los cartuchos. Remova a fita adesiva de ambos os cartuchos. CUIDADO: Não toque nos contatos cor de cobre nem recoloque a fita nos cartuchos. Zdejmij taśmę z obu kaset drukujących. OSTROŻNIE: Nie należy dotykać styków w kolorze miedzianym ani ponownie naklejać taśmy na kasety drukujące. Αφαιρέστε την ταινία και από τα δύο δοχεία μελάνης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αγγίζετε τις χάλκινες επαφές και μην κολλήσετε ξανά την ταινία στα δοχεία μελάνης. 9 a Coloque los cartuchos de forma que el logotipo de HP quede situado en la parte superior. b Inserte el cartucho de tres colores en la ranura de cartucho izquierda y el cartucho negro en la ranura de cartucho derecha. Asegúrese de empujar los cartuchos firmemente hasta que queden colocados correctamente. a Segure os cartuchos com o logotipo da HP voltado para cima. b Insira o cartucho colorido no slot de cartucho da esquerda e o cartucho preto no slot de cartucho da direita. Verifique se empurrou os cartuchos firmemente até eles se encaixarem no lugar. a Chwyć kasety tak, aby logo HP było na górze. b Włóż trójkolorową kasetę drukującą do lewego gniazda, a czarną kasetę drukującą do prawego gniazda. Wciśnij mocno kasety, aż zatrzasną się w odpowiednim miejscu. α Κρατήστε τα δοχεία μελάνης με το λογότυπο HP προς τα επάνω. b Τοποθετήστε το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων στην αριστερή υποδοχή δοχείου μελάνης και το δοχείο μαύρης μελάνης στη δεξιά υποδοχή δοχείου μελάνης. Φροντίστε να πιέσετε τα δοχεία με δύναμη, έως ότου ασφαλίσουν στη θέση τους. HP Photosmart C4200 All-in-One series 3

4 10a a Cierre la puerta de los cartuchos de impresión. IMPORTANTE: Asegúrese de que ha cargado papel en la bandeja y espere unos minutos mientras se imprime la página de alineación. b Levante la tapa. Coloque la parte superior de la página de alineación hacia abajo en la esquina frontal derecha del cristal. Cierre la tapa. c Presione el botón OK. a Feche a porta dos cartuchos de impressão. IMPORTANTE: Verifique se colocou papel na bandeja e aguarde alguns minutos enquanto a página de alinhamento é impressa. b Levante a tampa. Coloque o topo da página de alinhamento voltado para baixo no canto anterior direito do vidro. Feche a tampa. c Pressione o botão OK. a Zamknij drzwiczki kaset drukujących. WAŻNE: Sprawdź, czy do zasobnika został załadowany papier, a następnie zaczekaj kilka minut na wydrukowanie strony wyrównania. b Podnieś pokrywę. Umieść górną część strony wyrównania powierzchnią przeznaczoną do zadrukowania skierowaną w dół w przednim prawym rogu szyby. Zamknij pokrywę. c Naciśnij przycisk OK. 10b α Κλείστε τη θύρα δοχείων μελάνης. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο και στη συνέχεια περιμένετε μερικά λεπτά έως ότου εκτυπωθεί η σελίδα ευθυγράμμισης. b Σηκώστε το κάλυμμα. Τοποθετήστε τη σελίδα ευθυγράμμισης με το επάνω μέρος στραμμένο προς τα κάτω στη μπροστινή δεξιά γωνία του γυαλιού. Κλείστε το καπάκι. c Πατήστε το κουμπί OK. Para añadir etiquetas de texto al panel de control, busque la hoja de adhesivos de idioma y siga las instrucciones para colocar las etiquetas. Para adicionar rótulos de texto ao painel de controle, procure a página com adesivos de idiomas e siga as instruções para aplicá-los. Aby nakleić etykiety tekstowe na panel sterowania, znajdź arkusz z naklejkami w różnych językach i postępuj zgodnie z instrukcjami. Για να προσθέσετε ετικέτες κειμένου στον πίνακα ελέγχου, αναζητήστε το φύλλο αυτοκόλλητων σε διάφορες γλώσσες και ακολουθήστε τις οδηγίες για να τις τοποθετήσετε. 4 HP Photosmart C4200 All-in-One series

5 11a Windows: Mac: Windows: encienda el equipo, inicie la sesión si es necesario y, a continuación, espere a que aparezca el escritorio. Introduzca el CD verde y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. IMPORTANTE: Si no aparece la pantalla de inicio, haga doble clic en Mi PC, haga doble clic en el icono CD-ROM con el logotipo de HP y, a continuación, haga doble clic en setup.exe. Windows: Ligue o computador, faça login, se necessário, e aguarde a exibição da área de trabalho. Insira o CD verde e siga as instruções exibidas na tela. IMPORTANTE: Se a tela inicial de instalação não for exibida, clique duas vezes em Meu Computador, duas vezes no ícone de CD-ROM com o logotipo da HP e duas vezes em setup.exe. Windows: Włącz komputer, w razie potrzeby zaloguj się, a następnie zaczekaj na wyświetlenie pulpitu. Włóż zielony dysk CD i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. WAŻNE: Jeśli ekran startowy nie zostanie wyświetlony, należy kliknąć dwukrotnie ikonę Mój komputer, kliknąć dwukrotnie ikonę dysku CD-ROM z logo HP, a następnie kliknąć dwukrotnie plik setup.exe. IMPORTANTE: Compre un cable USB por separado si no está incluido. Mac: conecte el cable USB al puerto ubicado en la parte posterior del dispositivo HP All-in-One y, a continuación, a cualquier puerto USB del equipo. IMPORTANTE : Adquira um cabo USB separadamente caso não seja fornecido. Mac: Conecte o cabo USB à porta na parte posterior do HP All-in-One e a qualquer porta USB no computador. WAŻNE : Jeśli kabel USB nie znajduje się w wyposażeniu, należy go zakupić oddzielnie. Macintosh: Podłącz kabel USB do portu z tyłu urządzenia HP All-in-One, a następnie do dowolnego portu USB w komputerze. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Αγοράστε ξεχωριστά ένα καλώδιο USB σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται. Mac: Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στην υποδοχή στο πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One και στη συνέχεια το άλλο άκρο του σε οποιαδήποτε υποδοχή USB στον υπολογιστή. Windows: Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας, συνδεθείτε εάν είναι απαραίτητο και, στη συνέχεια, περιμένετε να εμφανιστεί η επιφάνεια εργασίας. Τοποθετήστε το πράσινο CD και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν δεν εμφανιστεί η οθόνη εκκίνησης, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Ο υπολογιστής μου, διπλό κλικ στο εικονίδιο του CD-ROM με το λογότυπο HP και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο setup.exe. HP Photosmart C4200 All-in-One series 5

6 11b Windows: Mac: IMPORTANTE: Compre un cable USB por separado si no está incluido. Windows: una vez que aparezca el indicador USB, conecte el cable USB al puerto ubicado en la parte posterior del dispositivo HP All-in-One y, a continuación, a cualquier puerto USB del equipo. IMPORTANTE : Adquira um cabo USB separadamente caso não seja fornecido. Windows: Assim que o prompt USB for exibido, conecte o cabo USB à porta na parte posterior do HP All-in-One e a qualquer porta USB no computador. Mac: inserte el CD verde. Haga doble clic en el icono HP All-in-One Installer. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Mac: Insira o CD verde. Clique duas vezes no ícone do HP All-in-One Installer. Siga as instruções exibidas na tela. WAŻNE : Jeśli kabel USB nie znajduje się w wyposażeniu, należy go zakupić oddzielnie. Windows: Po wyświetleniu monitu podłącz kabel USB do portu z tyłu urządzenia HP All-in-One, a następnie do dowolnego portu USB w komputerze. Mac: Włóż zielony dysk CD. Kliknij dwukrotnie ikonę HP All-in-One Installer (Instalator urządzenia HP All-in-One). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Αγοράστε ξεχωριστά ένα καλώδιο USB σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται. Windows: Αφού εμφανιστεί η προτροπή για τη σύνδεση USB, συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στην υποδοχή στο πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One και στη συνέχεια το άλλο άκρο του σε οποιαδήποτε υποδοχή USB στον υπολογιστή. Mac: Τοποθετήστε το πράσινο CD. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο HP All-in-One Installer. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης. 12 Windows: Mac: Windows: siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la instalación del software. Mac: complete la pantalla del Asistente de configuración. Windows: Siga as instruções exibidas na tela para concluir a instalação do software. Mac: Conclua as etapas na tela do Assistente de Instalação. Windows: Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację oprogramowania. Mac: Wypełnij pola na ekranie Setup Assistant (Asystent ustawień). Windows: Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του λογισμικού. Mac: Ολοκληρώστε την οθόνη Setup Assistant (Βοηθός εγκατάστασης). 6 HP Photosmart C4200 All-in-One series

7 Solución de problemas Solução de problemas Rozwiązywanie problemów Αντιμετώπιση προβλημάτων Problema: (sólo en Windows) no ha visto la pantalla que indica que debe conectar el cable USB. Acción: cierre todas las pantallas. Extraiga el CD verde del dispositivo HP All-in-One y, a continuación, vuelva a insertarlo. Consulte el paso 11. Problema: (Somente Windows) A tela que solicita a conexão do cabo USB não foi exibida. Ação: Cancele todas as telas. Remova o CD verde do HP All-in-One e insira-o novamente. Consulte a etapa 11. Problem: (Dotyczy tylko systemu Windows) Nie został wyświetlony ekran z monitem o podłączenie kabla USB. Rozwiązanie: Anuluj wszystkie ekrany. Wyjmij, a następnie włóż ponownie do napędu zielony dysk CD z oprogramowaniem do obsługi urządzenia HP All-in-One. Przejdź do kroku 11. Πρόβλημα: (μόνο για Windows) Δεν εμφανίστηκε η οθόνη που σας προτρέπει να συνδέσετε το καλώδιο USB. Απαιτούμενη ενέργεια: Επιλέξτε ακύρωση σε όλες τις οθόνες. Αφαιρέστε και έπειτα τοποθετήστε ξανά το πράσινο CD του HP All-in-One. Ανατρέξτε στο Βήμα 11. Problema: (sólo en Windows) aparece la pantalla Se ha producido un error en la instalación del dispositivo. Acción: desconecte el dispositivo y vuelva a conectarlo. Compruebe todas las conexiones. Asegúrese de que el cable USB está conectado al equipo. No conecte el cable USB a un teclado ni a un concentrador sin alimentación. Consulte el paso 11. Problema: (Somente Windows) A tela A configuração do dispositivo não foi concluída é exibida. Ação: Desconecte o dispositivo e conecte-o novamente. Verifique todas as conexões. Verifique se o cabo USB está conectado ao computador. Não conecte o cabo USB a um teclado ou hub USB sem energia. Consulte a etapa 11. Problem: (Dotyczy tylko systemu Windows) Został wyświetlony ekran Nie udało się zakończyć instalacji urządzenia. Rozwiązanie: Odłącz urządzenie i podłącz je ponownie. Sprawdź wszystkie połączenia. Upewnij się, że kabel USB jest podłączony do komputera. Nie podłączaj kabla USB do klawiatury lub niezasilanego koncentratora USB. Przejdź do kroku 11. Πρόβλημα: (μόνο για Windows) Εμφανίζεται η οθόνη Η εγκατάσταση της συσκευής δεν ολοκληρώθηκε. Απαιτούμενη ενέργεια: Αποσυνδέστε τη συσκευή και συνδέστε την ξανά. Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή. Μην συνδέετε το καλώδιο USB σε πληκτρολόγιο ή σε μη τροφοδοτούμενο διανομέα (hub) USB. Ανατρέξτε στο βήμα 11. HP Photosmart C4200 All-in-One series 7

8 Explicación de los iconos Explicação de ícones Problema: (Windows) aparece la pantalla Agregar hardware de Microsoft. Acción: cierre todas las pantallas. Desconecte el cable USB y, a continuación, inserte el CD verde del dispositivo HP All-in-One. Consulte el paso 11. Problema: (Windows) A tela Adicionar Hardware da Microsoft é exibida. Ação: cancele todas as telas. Desconecte o cabo USB e insira o CD verde do HP All-in-One. Consulte a etapa 11. Problem: (Dotyczy tylko systemu Windows) Został wyświetlony ekran Kreatora dodawania sprzętu. Rozwiązanie: Anuluj wszystkie ekrany. Odłącz kabel USB, a następnie włóż zielony dysk CD z oprogramowaniem urządzenia HP All-in-One. Przejdź do kroku 11. Πρόβλημα: (για Windows) Εμφανίζεται η οθόνη «Προσθήκη υλικού» της Microsoft. Απαιτούμενη ενέργεια: Επιλέξτε ακύρωση σε όλες τις οθόνες. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και έπειτα τοποθετήστε το πράσινο CD του HP All-in-One. Ανατρέξτε στο Βήμα 11. Opis ikon Επεξήγηση των εικονιδίων Encender Ligar Calidad Qualidade Tamaño Tamanho Copias Cópias Cancelar Cancelar Escanear Digitalizar Copia en blanco y negro Copiar em preto Copia en color Copiar colorido Foto siguiente Próxima foto Foto anterior Foto anterior Imprimir foto Imprimir foto Włącz Ενεργοποίηση Jakość Ποιότητα Rozmiar Μέγεθος Liczba kopii Αντίγραφα Anuluj Άκυρο Skanuj Σάρωση Kopiuj Mono Ασπρόμαυρη αντιγραφή Kopiuj Kolor Έγχρωμη αντιγραφή Następne zdjęcie Επόμενη φωτογραφία Poprzednie zdjęcie Προηγούμενη φωτογραφία Drukuj zdjęcie Εκτύπωση φωτογραφίας 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printed in () Printed in () Printed in () Printed in ()

1 USB 802.11. Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart C4380 All-in-One series

1 USB 802.11. Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart C4380 All-in-One series Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ 1 USB 802.11 Usuarios del cable USB : No conecte el cable USB hasta la Sección A2. Usuarios de red (802.11) inalámbrica : siga las instrucciones de esta

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik HP Deskjet F2200 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está sujeta

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4380 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C4380 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C4380 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP Deskjet 1510 series... 1 2 Εξοικείωση με τον HP Deskjet 1510 series... 3 Μέρη εκτυπωτή... 4 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου... 5 Φωτεινή ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4500 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C4500 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C4500 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C4400 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet Pro K550

HP Officejet Pro K550 HP Officejet Pro K550 Getting Started Guide Guia de Primeiros Passos Guía de instalación inicial Oδηγός για τα πρώτα βήµατα Copyright Information 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series 1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: HP Deskjet 6540-50 series Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet K850/K850dn Color Printer

HP Officejet K850/K850dn Color Printer HP Officejet K850/K850dn Color Printer Getting Started Guide Guia de Primeiros Passos Guía de instalación inicial O µ Copyright Information 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart 5510 series

HP Photosmart 5510 series HP Photosmart 5510 series Περιεχόμενα 1 Βοήθεια HP Photosmart 5510 series...3 2 Γνωριμία με το HP Photosmart Εξαρτήματα του εκτυπωτή...5 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου...6 Περιεχόμενα 3 Πώς μπορώ να;...7

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 1010 series

HP Deskjet 1010 series HP Deskjet 1010 series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP Deskjet 1010 series... 1 2 Εξοικείωση με τον HP Deskjet 1010 series... 3 Μέρη εκτυπωτή... 4 Φωτεινή ένδειξη κουμπιού ενεργοποίησης... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για τον εκτυπωτή HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Εξοικείωση με τον εκτυπωτή HP Officejet 4630 series... 3 Τα μέρη του

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 6200 series all-in-one

HP Officejet 6200 series all-in-one HP Officejet 6200 series all-in-one HP Officejet 6200 series all-in-one Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series 1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση του εκτυπωτή Εκτύπωση φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser

Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βήµα 1. Άνοιγµα συσκευασίας... 3 Βήµα 2. Κατανόηση λειτουργίας του εκτυπωτή... 5 Βήµα 3. Τοποθέτηση του ιµάντα µεταφοράς και των κασετών γραφίτη...

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 5520 series

HP Deskjet 5520 series HP Deskjet 5520 series Περιεχόμενα 1 Βοήθεια HP Deskjet 5520 series...3 2 Γνωριμία με το HP Deskjet Εξαρτήματα του εκτυπωτή...5 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου...6 Φωτεινές ενδείξεις και κουμπιά κατάστασης:...7

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 6520 series

HP Deskjet 6520 series HP Deskjet 6520 series Περιεχόμενα 1 Βοήθεια HP Deskjet 6520 series...3 2 Γνωριμία με το HP Deskjet Εξαρτήματα του εκτυπωτή...5 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου...7 Φωτεινή ένδειξη κατάστασης ασύρματης σύνδεσης...8

Διαβάστε περισσότερα

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Copyright 2007 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα µη δηµοσιευµένα δικαιώµατα προστατεύονται από το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Τα XEROX, CentreWare, ControlCentre,

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Guía básica Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik

Guía básica Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik HP Photosmart A530 series Guía básica Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik Tres colores / Trójkolorowy / Τριών χρωμάτων 110 Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart 2570 All-in-One series

HP Photosmart 2570 All-in-One series HP Photosmart 2570 All-in-One series HP Photosmart 2570 All-in-One series Οδηγός χρήσης Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν να αλλάξουν

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

9500 Series Ξεκινώντας

9500 Series Ξεκινώντας 9500 Series Ξεκινώντας 2007 www.lexmark.com Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια Χρησιμοποιήστε μόνο την πηγή τροφοδοσίας και το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχονται με το προϊόν αυτό ή την εγκεκριμένη από

Διαβάστε περισσότερα

3500-4500 Series. Οδηγός Χρήσης

3500-4500 Series. Οδηγός Χρήσης 3500-4500 Series Οδηγός Χρήσης Μάρτιος 2007 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες

Διαβάστε περισσότερα

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew T&W matr-x 4Ew ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 Ασύρµατο ADSL2+ Router 1 Καλώδιο Ethernet RJ45 2 Τηλεφωνικά Καλώδια RJ11

Διαβάστε περισσότερα

Danfoss Solar Inverters TLX Series

Danfoss Solar Inverters TLX Series Danfoss Solar Inverters TLX Series Οδηγός ενημέρωσης λογισμικού Rev. date: 2013-05-22 L00410588-03_27 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2 Εισαγωγή 2 Αποποίηση 2 2. Απαιτήσεις προ-ενημέρωσης 3 Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης 2600 Series

Οδηγός χρήσης 2600 Series Οδηγός χρήσης 2600 Series 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...7 Εισαγωγή...8 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...8 Εγκατάσταση του εκτυπωτή...11 Παράκαμψη των

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series Περιεχόµενα 1 Βοήθεια HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series...3 2 Γνωριµία µε το HP Photosmart Εξαρτήµατα του εκτυπωτή...5 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου...8

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ Dual Band Gigabit N600 DGND3700v2

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ Dual Band Gigabit N600 DGND3700v2 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

"Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα" στη σελίδα 9. Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή.

Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα στη σελίδα 9. Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή. X6100 Series Οδηγός χρήσης για Windows "Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα" στη σελίδα 9 Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή. "Σύνδεση σε δίκτυο" στη σελίδα 75 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη

Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: Z01G Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: Z01G001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL D6300

Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL D6300 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Για ασφαλή και σωστή χρήση, βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε τις Πληροφορίες Ασφαλείας στις "Οδηγίες Φωτοαντιγραφής" πριν τη χρήση του μηχανήματος. Εισαγωγή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης σε Windows 10 Model No. W10i

Οδηγός αναβάθμισης σε Windows 10 Model No. W10i Οδηγός αναβάθμισης σε Windows 10 Model No. W10i Windows 10 Ερωτήσεις και απαντήσεις http://www.microsoft.com/el-gr/windows/windows-10-faq Απαραίτητος εξοπλισμός Tablet W10i. Φορτιστής. USB stick 16GB.

Διαβάστε περισσότερα

USB Docking Station VGP-UPR1. Manual de instrucciones / Manual de instruções / Brugervejledning / Bruksanvisning / Οδηγίες λειτoυργίας

USB Docking Station VGP-UPR1. Manual de instrucciones / Manual de instruções / Brugervejledning / Bruksanvisning / Οδηγίες λειτoυργίας USB Docking Station VGP-UPR1 Manual de instrucciones / Manual de instruções / Brugervejledning / Bruksanvisning / Οδηγίες λειτoυργίας AVISO Para reducir el riesgo de incendios o electrocución, no exponga

Διαβάστε περισσότερα

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 A I - 7 0 7 9 4 4

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο A I - 7 0 7 9 4 4 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ά H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης του HP Photosmart 7400 series. Ελληνικά

Οδηγός χρήσης του HP Photosmart 7400 series. Ελληνικά Οδηγός χρήσης του HP Photosmart 7400 series Ελληνικά Πνευµατικά δικαιώµατα Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Φαξ 5600-6600 Series. 2008 www.lexmark.com

Οδηγός Φαξ 5600-6600 Series. 2008 www.lexmark.com Οδηγός Φαξ 5600-6600 Series 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Εισαγωγή...4 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...4 Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή...7 Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή...7

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 Εισαγωγή στο υλικό Εξωτερική περιγραφή ΔΙΑΦΟΡΕΣ Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Εγκατάσταση Windows XP, Vista και 7. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Εγκατάσταση Windows XP, Vista και 7. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Sweex Wireless 300N Adapter USB σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart A710 series

HP Photosmart A710 series HP Photosmart A710 series Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα και εµπορικά σήµατα 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Ανακοινώσεις της εταιρείας Hewlett-Packard Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 2 3 4 5 Καλώς ήρθατε Εγκατάσταση του USB Stick Εκκίνηση εφαρμογής Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET PRO 8500. Οδηγός χρήσης. Podręcznik użytkownika A909

OFFICEJET PRO 8500. Οδηγός χρήσης. Podręcznik użytkownika A909 OFFICEJET PRO 8500 Οδηγός χρήσης Podręcznik użytkownika A909 HP Officejet Pro 8500 (A909) All-in-One Series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα Copyright 2008 Hewlett-Packard Development

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto...

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto... Budget III Web Camera Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2 3. Budget III Web Camera... 2 3.1. Εγκατάσταση της Budget

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Κ4607-Ζ. Σχεδιάστηκε από τη Vodafone

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Κ4607-Ζ. Σχεδιάστηκε από τη Vodafone Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Κ4607-Ζ Σχεδιάστηκε από τη Vodafone Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Εγκατάσταση του USB Stick 4 Windows 7, Windows

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C5300 All-in-One series. Βοήθεια Windows

HP Photosmart C5300 All-in-One series. Βοήθεια Windows HP Photosmart C5300 All-in-One series Βοήθεια Windows HP Photosmart C5300 All-in-One series Περιεχόµενα 1 Βοήθεια HP Photosmart C5300 All-in-One series...7 2 Επισκόπηση συσκευής HP All-in-One Η συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλωσορίσατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Ρύθμιση του USB Stick 3 Εκκίνηση λογισμικού 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης

Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης HP Officejet 150 Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 2, 1/2014 Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Σημείωση: Με δύο αποσπώμενες κεραίες. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς HP Photosmart 380 series. Ελληνικά

Οδηγός αναφοράς HP Photosmart 380 series. Ελληνικά Οδηγός αναφοράς HP Photosmart 380 series Ελληνικά Πνευµατικά δικαιώµατα και εµπορικά σήµατα Πνευµατικά δικαιώµατα 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. CMe2+ Series II Web Camera... 2

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. CMe2+ Series II Web Camera... 2 CMe2+ Series II Web Camera Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η V e r s i o n 1. 0 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2 3. CMe2+ Series II Web Camera...

Διαβάστε περισσότερα

Trådløs og kablet nettverksdrift

Trådløs og kablet nettverksdrift Trådløs og kablet nettverksdrift HP all-in-one Οδηγός δικτύωσης Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1600 Wi-Fi Μοντέλο D6400. Περιεχόμενα συσκευασίας

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1600 Wi-Fi Μοντέλο D6400. Περιεχόμενα συσκευασίας Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, βρείτε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet Σειρά 9800

HP Deskjet Σειρά 9800 HP Deskjet 9800 HP Deskjet Σειρά 9800 Οδηγός Χρήσης Πληροφορίες περί πνευµατικών δικαιωµάτων Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή ή µετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής μόντεμ Wi-Fi DSL D6200 Οδηγός εγκατάστασης

Υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής μόντεμ Wi-Fi DSL D6200 Οδηγός εγκατάστασης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP v4.3.el Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Φαξ X5400 Series

Οδηγός Φαξ X5400 Series Οδηγός Φαξ X5400 Series Ιανουάριος 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Εισαγωγή...5 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...5 Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή...8 Παρουσίαση των εξαρτημάτων του

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET 7500A. Οδηγός έναρξης χρήσης Przewodnik Czynności Wstępnych E910

OFFICEJET 7500A. Οδηγός έναρξης χρήσης Przewodnik Czynności Wstępnych E910 OFFICEJET 7500A Οδηγός έναρξης χρήσης Przewodnik Czynności Wstępnych E910 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 3/2010 Reproduction, adaptation or translation

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Connect USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Connect USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Connect USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλωσορίσατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Ρύθμιση του USB Stick 3 Εκκίνηση λογισμικού 4 Γενική επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET PRO 8000. Οδηγός χρήσης A809

OFFICEJET PRO 8000. Οδηγός χρήσης A809 OFFICEJET PRO 8000 Οδηγός χρήσης A809 Εκτυπωτής HP Officejet Pro 8000 (A809) Series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Προειδοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης του SmartSolutions

Οδηγός χρήσης του SmartSolutions Οδηγός χρήσης του SmartSolutions 2009 www.lexmark.com Περιεχόμενα Πληροφορίες για το SmartSolutions...4 Τι είναι οι λύσεις SmartSolutions;...4 Συνιστώμενες απαιτήσεις συστήματος...6 Κατανόηση του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Για τους πελάτες που πραγματοποιούν συνδέσεις δικτύου σε λειτουργικό σύστημα Windows

Για τους πελάτες που πραγματοποιούν συνδέσεις δικτύου σε λειτουργικό σύστημα Windows Για τους πελάτες που πραγματοποιούν συνδέσεις δικτύου σε λειτουργικό σύστημα Windows Όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικό λειτουργικό σύστημα ή αρχιτεκτονική για τον server και τον client, οι συνδέσεις δικτύου

Διαβάστε περισσότερα