Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ"

Transcript

1 1 USB Ethernet 2 Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ Usuarios de cable USB : no deben conectar el cable USB hasta la sección A2. Usuários do cabo USB : Não conecte o cabo USB até chegar na Seção A2. Użytkownicy korzystający z kabla USB : nie należy podłączać kabla USB przed przejściem do sekcji A2. Χρήστες με καλώδιο USB : Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι την Ενότητα A2. a b HP Photosmart C7280 All-in-One series Usuarios de red cableada (Ethernet) o inalámbrica (802.11): deberán seguir las instrucciones de la Guía de instalación para cargar correctamente el dispositivo HP All-in-One en la red. Usuários de redes com fio (Ethernet) ou sem fio (802.11): siga as instruções neste guia de configuração para adicionar com êxito o HP All-in-One à sua rede. Użytkownicy korzystający z sieci bezprzewodowej (zgodnej ze standardem ) lub przewodowej (Ethernet): aby dodać urządzenie HP All-in-One do sieci, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej Instrukcji instalacyjnej. Χρήστες με ασύρματο (802.11) ή ενσύρματο (Ethernet) δίκτυο : πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες σε αυτόν τον οδηγό εγκατάστασης προκειμένου να προσθέσετε με επιτυχία το HP All-in-One στο δίκτυό σας. a. Retire las cintas y la película protectora de la tapa, así como de la parte anterior y posterior del dispositivo. b. Levante la pantalla de gráficos de color y retire la cinta protectora. Regule el ángulo de inclinación de la pantalla hasta obtener una visión óptima. a. Remova toda a fita adesiva e película protetora da tampa e das partes frontal e posterior do dispositivo. b. Levante o visor gráfico colorido e remova a película protetora. Você pode ajustar o ângulo do visor para uma posição mais adequada à visualização. a. Usuń wszystkie taśmy oraz folie ochronne z pokrywy, z przodu i z tyłu urządzenia. b. Podnieś kolorowy wyświetlacz graficzny i zdejmij folię ochronną. Wyświetlacz możesz ustawić pod kątem zapewniającym najlepszą widoczność. a. Αφαιρέστε όλες τις ταινίες και την προστατευτική μεμβράνη από το κάλυμμα και από το μπροστινό και το πίσω μέρος της συσκευής. b. Ανασηκώστε την έγχρωμη οθόνη γραφικών και αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία της οθόνης σε κατάλληλη θέση για να την βλέπετε.

2 3 HP Photosmart C7200 All-in-One series Basics Guide Compruebe el contenido de la caja. El contenido de la caja puede ser distinto. *Puede estar incluido Verifique o conteúdo da caixa. O conteúdo da sua caixa pode ser diferente do descrito aqui. *Pode estar incluído * * * Sprawdź zawartość opakowania. Rzeczywista zawartość opakowania może być inna. *Może występować w zestawie Ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας μπορεί να διαφέρουν. *Ενδέχεται να περιλαμβάνονται 4 a. Εάν η πρόσοψη του πίνακα ελέγχου δεν είναι συνδεδεμένη, τοποθετήστε τη πάνω από τα πλήκτρα της συσκευής. b. Πιέστε με δύναμη όλες τις άκρες της πρόσοψης, έως ότου ασφαλίσει στη θέση της. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κουμπιά φαίνονται και λειτουργούν ελεύθερα. a. Si aún no se ha adjuntado la plantilla del panel de control, colóquela por encima de los botones del dispositivo. b. Presione firmemente sobre todos los bordes de la plantilla hasta que cierre de manera adecuada. Asegúrese de que todos los botones se ven y de que no están bloqueados. a. Se a cobertura do painel de controle ainda não tiver sido conectada, posicione-a sobre os botões do dispositivo. b. Pressione com firmeza todos os cantos da cobertura até que ela se encaixe no lugar. Verifique se todos os botões estão visíveis e livres. a. Jeżeli nakładka panelu sterowania nie jest jeszcze przymocowana, umieść ją nad przyciskami na urządzeniu. b. Dociśnij mocno wszystkie brzegi nakładki, aż zatrzaśnie się we właściwym miejscu. Sprawdź, czy wszystkie przyciski są widoczne i czy nie są zablokowane. 5 a. Conecte el cable de alimentación y el adaptador. b. Presione para encender el dispositivo HP All-in-One. NOTA: Preste especial atención a las animaciones y mensajes de ayuda de la pantalla durante el proceso de instalación. a. Conecte o cabo de alimentação e o adaptador. b. Pressione para ligar o HP All-in-One. NOTA: Preste atenção às mensagens e animações pertinentes exibidas no visor durante o processo de configuração. a. Podłącz przewód zasilający i zasilacz. b. Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie HP All-in-One. UWAGA: Należy zwracać uwagę na komunikaty pomocnicze i animacje wyświetlane podczas instalacji. a. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και το τροφοδοτικό. b. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το HP All-in-One. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δώστε προσοχή στα μηνύματα βοήθειας και στα σχέδια της οθόνης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης. 2 HP Photosmart C7280 All-in-One series

3 6 Realice una de las siguientes acciones: Si aparece un mensaje en el que se indica que seleccione el idioma y el país/región, utilice las flechas para seleccionar su idioma de la lista de más de 25 idiomas, presione OK y confirme. Seleccione su país/región, presione OK y confirme. Si aparece un mensaje en el que se indica que debe instalar los cartuchos de impresión, vaya al siguiente paso de esta guía. Wykonaj jedną z następujących czynności: Jeśli zostanie wyświetlony monit o ustawienie języka i kraju/regionu, użyj strzałek w celu wyboru języka z listy 25 języków, naciśnij przycisk OK i potwierdź. Wybierz kraj/region, naciśnij przycisk OK i potwierdź. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie kaset z tuszem, przejdź do następnego kroku instrukcji. Siga um dos procedimentos abaixo: Se um prompt for exibido solicitando a definição do idioma e do país/região, use as setas para selecionar seu idioma entre os 25 disponíveis na lista, pressione OK e confirme. Selecione seu país/região e pressione OK para confirmar. Se um prompt for exibido solicitando a instalação de cartuchos de tinta, passe à próxima etapa no guia. Κάντε ένα από τα παρακάτω: Εάν εμφανιστεί μια προτροπή για να ορίσετε τη γλώσσα και τη χώρα/περιοχή, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να επιλέξτε τη γλώσσα σας από μια λίστα 25 γλωσσών, πατήστε OK, και επιβεβαιώστε την επιλογή σας. Επιλέξτε χώρα/ περιοχή πατήστε OK και επιβεβαιώστε την επιλογή σας. Αν εμφανιστεί μια προτροπή για να τοποθετήσετε δοχεία μελάνης, προχωρήστε στο επόμενο βήμα του οδηγού. 7 Conecte un extremo del cable telefónico suministrado al puerto con la etiqueta 1-LINE y conecte el otro al enchufe. Nota : Consulte la Guía básica si desea utilizar su propio cable telefónico o para obtener ayuda acerca de otras opciones de instalación del fax. Conecte uma extremidade do cabo telefônico fornecido à porta marcada como 1-LINE e a outra à tomada da linha telefônica. Nota : Consulte o Manual Básico se desejar usar seu próprio cabo telefônico ou obter ajuda sobre outras opções de configuração de fax. Συνδέστε το ένα άκρο του παρεχόμενου καλωδίου τηλεφώνου στη θύρα με την ένδειξη 1-LINE και το άλλο άκρο στην πρίζα. Σημείωση : Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Βασικός οδηγός εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας καλώδιο τηλεφώνου ή για να λάβετε βοήθεια σχετικά με άλλες επιλογές ρύθμισης του φαξ. Podłącz jeden koniec dostarczonego kabla telefonicznego do portu oznaczonego symbolem 1-LINE, a drugi do ściennego gniazdka telefonicznego. Uwaga : Jeśli chcesz użyć własnego kabla telefonicznego lub jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej innych opcji instalacji faksu, skorzystaj z Podręcznego przewodnika. 8 Abra la puerta de acceso. Abra a porta de acesso. Otwórz drzwiczki dostępu. Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης. HP Photosmart C7280 All-in-One series 3

4 9 a a. Presione la parte inferior de cada pestillo para soltarlo y, a continuación, levántelo. b. Levante los seis pestillos. a. Aperte a parte inferior de cada trava para soltá-la e levante a tampa. b. Levante todas as seis travas. b a. Wciśnij dół każdego z zatrzasków, aby je zwolnić, a następnie podnieś zatrzask. b. Podnieś każdy z sześciu zatrzasków. a. Πιέστε το κάτω μέρος κάθε μάνταλου για να το απελευθερώσετε και στη συνέχεια ανασηκώστε το μάνταλο. b. Ανασηκώστε και τα έξι μάνταλα. 10 c a b a. Haga coincidir el color y el modelo del cartucho de tinta con el color y el modelo que figuran sobre los pestillos. b. Inserte el cartucho de tinta negra en la primera ranura de la izquierda. Cierre la tapa. c. Repita la misma operación con cada cartucho de tinta de color. d. Asegúrese de que todos los pestillos están bien colocados. Nota: Utilice sólo los cartuchos de tinta proporcionados con la impresora. La tinta de estos cartuchos ha sido especialmente formulada para mezclarse con la tinta del conjunto de cabezales de impresión en el momento de realizar la instalación por primera vez. e. Cierre la puerta de acceso. e a. Αντιστοιχίστε το χρώμα και το σχέδιο του δοχείου μελάνης με το χρώμα και το σχέδιο πάνω από τα μάνταλα. b. Σπρώξτε το δοχείο μαύρης μελάνης στην πρώτη υποδοχή στα αριστερά. Κλείστε το μάνταλο. c. Επαναλάβετε τη διαδικασία με τα υπόλοιπα δοχεία έγχρωμης μελάνης. d. Βεβαιωθείτε ότι ασφαλίζουν όλα τα μάνταλα. Σημείωση: Να χρησιμοποιείτε μόνο τα δοχεία μελάνης που συνοδεύουν τον εκτυπωτή. Η μελάνη σε αυτά τα δοχεία είναι ειδική ώστε να αναμιγνύεται με τη μελάνη στη μονάδα κεφαλής εκτύπωσης την πρώτη φορά που γίνεται τοποθέτηση. e. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης. a. Faça a correspondência entre a cor e padrão do cartucho de tinta e a cor e padrão acima das travas. b. Posicione o cartucho de tinta preta na primeira abertura à esquerda. Feche a trava. c. Repita esse procedimento para todos os cartuchos de tinta coloridos. d. Verifique se todas as travas estão firmemente fechadas. Nota: Use apenas os cartuchos de tinta fornecidos com a impressora. A tinta dos cartuchos foi especialmente criada para ser misturada à tinta do conjunto do cabeçote de impressão na configuração inicial. e. Feche a porta de acesso. a. Dopasuj kolor i wzór na kasecie z tuszem do koloru i wzoru nad zatrzaskami. b. Wciśnij kasetę z czarnym tuszem do pierwszego gniazda z lewej. Zamknij zatrzask. c. Potwórz czynności dla każdej kasety z tuszem kolorowym. d. Sprawdź, czy zatrzaski są dobrze zamocowane. Uwaga: Należy używać tylko kaset z tuszem dostarczonych wraz z drukarką. Tusz w tych kasetach został opracowany specjalnie do zmieszania z tuszem w stanowisku głowic drukujących podczas pierwszej instalacji. e. Zamknij drzwiczki dostępu. 4 HP Photosmart C7280 All-in-One series

5 11 12 a c b d a b d a. Tire de la bandeja de papel. b. Deslice la guía de anchura del papel hacia la izquierda. c. Introduzca papel blanco normal en la bandeja principal y ajuste las guías de papel. d. Empuje la bandeja de papel y presione OK. a. Puxe a bandeja de papel para fora. b. Deslize para a esquerda a guia de largura de papel. c. Insira papel branco comum na bandeja principal e ajuste as guias do papel. d. Empurre a bandeja do papel e pressione OK. a. Wyciągnij zasobnik papieru. b. Przesuń prowadnicę szerokości papieru w lewo. c. Włóż zwykły biały papier do głównego zasobnika i dosuń prowadnice papieru. d. Wsuń główny zasobnik i naciśnij przycisk OK. a. Τραβήξτε το δίσκο χαρτιού προς τα έξω. b. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά. c. Τοποθετήστε απλό λευκό χαρτί στο βασικό δίσκο και ρυθμίστε τους οδηγούς χαρτιού. d. Σπρώξτε το δίσκο χαρτιού και πατήστε OK. Cuando haya cargado papel normal, también podrá cargar papel fotográfico en la bandeja de fotografías. Si no dispone de este tipo de papel, vaya al siguiente paso. a. Eleve la tapa de la bandeja de fotografías y tire hacia afuera de la bandeja de fotografías. b. Coloque el papel fotográfico con la cara brillante orientada hacia abajo en la bandeja de fotografías. Deslice las guías de papel hacia el papel fotográfico. c. Inserte la bandeja de fotografías y baje la tapa. d. Tire del extensor de la bandeja y levante el tope del papel. Após colocar o papel comum, você também pode colocar papel fotográfico na bandeja de foto. Se você não tiver papel fotográfico, continue na etapa seguinte. a. Levante a tampa e puxe a bandeja de foto para fora. b. Coloque o papel fotográfico com o lado brilhante para baixo na bandeja de foto. Deslize as guias de papel em direção ao papel fotográfico. c. Empurre a bandeja de foto para dentro e abaixe a tampa. d. Puxe o extensor da bandeja para fora e levante o suporte para papel. Po załadowaniu zwykłego papieru można również umieścić papier fotograficzny w zasobniku papieru fotograficznego. Jeśli nie masz papieru fotograficznego, przejdź do następnego kroku. a. Unieś pokrywę zasobnika papieru fotograficznego i wyciągnij zasobnik papieru fotograficznego. b. Załaduj do zasobnika papier fotograficzny błyszczącą stroną w dół. Dosuń prowadnice papieru do papieru fotograficznego. c. Wsuń zasobnik papieru fotograficznego i opuść pokrywę zasobnika. d. Wysuń przedłużenie zasobnika i podnieś łapacz papieru. Αφού τοποθετήσετε απλό χαρτί, μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο φωτογραφιών. Αν δεν έχετε φωτογραφικό χαρτί, προχωρήστε στο επόμενο βήμα. a. Ανασηκώστε το κάλυμμα του δίσκου φωτογραφιών και τραβήξτε προς τα έξω το δίσκο φωτογραφιών. b. Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί με τη γυαλιστερή πλευρά προς τα κάτω στον δίσκο φωτογραφιών. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού προς το φωτογραφικό χαρτί. c. Σπρώξτε τον δίσκο προς τα μέσα και κατεβάστε το κάλυμμα του δίσκου φωτογραφιών. d. Τραβήξτε την προέκταση του δίσκου προς τα έξω και ανασηκώστε το εξάρτημα συγκράτησης χαρτιού. HP Photosmart C7280 All-in-One series 5

6 13 a. Presione el botón OK tras haber cargado el papel en la bandeja y, a continuación, espere unos minutos mientras se imprime la página de alineación. b. Presione el botón OK cuando se haya impreso la página de alineación. Una vez impresa esta página, el proceso de alineación ha finalizado. a. Pressione OK após colocar papel na bandeja e aguarde alguns minutos até que a página de alinhamento seja impressa. b. Pressione OK após a impressão da página de alinhamento. O alinhamento é concluído após a impressão dessa página. a. Po załadowaniu papieru do zasobnika naciśnij przycisk OK. Następnie poczekaj kilka minut na wydrukowanie strony wyrównania. b. Po wydrukowaniu strony wyrównania naciśnij przycisk OK. Wydrukowanie strony oznacza zakończenie procesu wyrównania. a. Πατήστε το κουμπί OK αφού τοποθετήσετε χαρτί στο δίσκο και στη συνέχεια περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να εκτυπωθεί η σελίδα ευθυγράμμισης. b. Πατήστε το πλήκτρο OK αφού εκτυπωθεί η σελίδα ευθυγράμμισης. Όταν η σελίδα εκτυπωθεί, η ευθυγράμμιση έχει ολοκληρωθεί. 14 A - USB Elija sólo UN tipo de conexión (A - USB, B /inalámbrica o C - Ethernet/ cableada) B Escolha apenas UM tipo de conexão (A - USB, B /Sem fio ou C - Ethernet/ Com fio) Wybierz tylko JEDEN typ połączenia (A USB, B sieć bezprzewodowa/ lub C Ethernet/sieć przewodowa) C - Ethernet Επιλέξτε μόνο ΕΝΑΝ τύπο σύνδεσης (A - USB, B /Ασύρματο ή C - Ethernet/ Ενσύρματο). 6 HP Photosmart C7280 All-in-One series

7 15 A - USB Siga las instrucciones de la sección A si desea conectar el dispositivo HP All-in-One directamente a un equipo. (No conecte el cable USB hasta la sección A2.) Equipo necesario: cable USB. Use as instruções na Seção A se quiser conectar o HP All-in-One diretamente ao computador. (Não conecte o cabo USB até chegar na Seção A2). Equipamento necessário: Cabo USB. Jeśli chcesz podłączyć urządzenie HP All-in-One bezpośrednio do jednego komputera, skorzystaj z instrukcji w sekcji A. (Nie należy podłączać kabla USB przed przejściem do sekcji A2). Wymagane wyposażenie: kabel USB. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην Ενότητα A αν θέλετε να συνδέσετε το HP All-in-One απευθείας σε υπολογιστή. (Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι την Ενότητα A2). Απαραίτητος εξοπλισμός: Καλώδιο USB. B C - Ethernet Lea las instrucciones de la sección B, si desea establecer una conexión inalámbrica (802.11b o g) entre el dispositivo HP All-in-One y la red. Equipo necesario: un direccionador inalámbrico. Siga as instruções na Seção B se desejar estabelecer uma conexão sem fio (802.11b ou g) entre o HP All-in-One e sua rede. Equipamento necessário: roteador sem fio. Jeśli chcesz, aby urządzenie HP All-in-One działało w trybie połączenia bezprzewodowego (w sieci zgodnej ze standardem b lub g), skorzystaj z instrukcji w sekcji B. Wymagane wyposażenie: router sieci bezprzewodowej. Χρησιμοποιήστε τις οδηγίες στην Ενότητα B αν θέλετε ασύρματη σύνδεση (802.11b ή g) ανάμεσα στο HP All-in-One και το δίκτυό σας. Απαραίτητος εξοπλισμός: ασύρματος δρομολογητής. Lea las instrucciones de la sección C, si desea establecer una conexión por cable Ethernet entre el dispositivo HP All-in-One y la red. Equipo necesario: un direccionador y un cable Ethernet. Siga as instruções da Seção C se desejar estabelecer uma conexão via cabo Ethernet entre o HP All-in-One e sua rede. Equipamento necessário: roteador e cabo Ethernet. Jeśli chcesz podłączyć urządzenie HP All-in-One do sieci za pomocą kabla Ethernet, skorzystaj z instrukcji w sekcji C. Wymagane wyposażenie: router i kabel Ethernet. Χρησιμοποιήστε τις οδηγίες στην Ενότητα C αν θέλετε σύνδεση καλωδίου Ethernet ανάμεσα στο HP All-in-One και το δίκτυό σας. Απαραίτητος εξοπλισμός: δρομολογητής και καλώδιο Ethernet. HP Photosmart C7280 All-in-One series 7

8 A1 - USB Windows: Mac: a. Encienda el equipo, inicie la sesión si es necesario y, a continuación, espere a que aparezca el escritorio. Introduzca el CD verde y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. IMPORTANTE: Si no aparece la pantalla de inicio, haga doble clic en Mi PC y en el icono CD-ROM con el logotipo de HP y, a continuación, vuelva a hacer doble clic en setup.exe. IMPORTANTE: Compre un cable USB por separado si no está incluido. a. Conecte el cable USB al puerto ubicado en la parte posterior del dispositivo HP All-in-One y, a continuación, a cualquier puerto USB del equipo. a. Ligue o computador, faça login (se necessário) e IMPORTANTE: Adquira um cabo USB aguarde a exibição da área de trabalho. Insira o CD verde e siga as instruções exibidas na tela. IMPORTANTE: Se a tela inicial de instalação não for exibida, clique duas vezes em Meu Computador, clique duas vezes no ícone de CD-ROM com o logotipo da HP e clique duas vezes em setup.exe. separadamente caso não seja fornecido. a. Conecte o cabo USB à porta na parte posterior do HP All-in-One e a qualquer porta USB no computador. a. Włącz komputer, w razie potrzeby zaloguj się, a następnie zaczekaj na wyświetlenie pulpitu. Włóż zielony dysk CD i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. WAŻNE: Jeśli ekran startowy nie zostanie wyświetlony, należy kliknąć dwukrotnie ikonę Mój komputer, kliknąć dwukrotnie ikonę dysku CD-ROM z logo HP, a następnie kliknąć dwukrotnie plik setup.exe. a. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας, συνδεθείτε εάν είναι απαραίτητο και, στη συνέχεια, περιμένετε να εμφανιστεί η επιφάνεια εργασίας. Τοποθετήστε το πράσινο CD και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν δεν εμφανιστεί η οθόνη εκκίνησης, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Ο υπολογιστής μου, διπλό κλικ στο εικονίδιο του CD-ROM με το λογότυπο HP και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο setup.exe. WAŻNE: Jeśli kabel USB nie został dołączony do wyposażenia, należy go zakupić oddzielnie. a. Podłącz kabel USB do portu z tyłu urządzenia HP All-in-One, a następnie do dowolnego portu USB w komputerze. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αγοράστε ξεχωριστά ένα καλώδιο USB σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται. a. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στην υποδοχή στο πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One και στη συνέχεια το άλλο άκρο του σε οποιαδήποτε υποδοχή USB στον υπολογιστή. 8 HP Photosmart C7280 All-in-One series

9 A2 - USB Windows: Mac: IMPORTANTE: Compre un cable USB por separado si no está incluido. b. Una vez que aparezca el indicador USB, conecte el cable USB al puerto ubicado en la parte posterior del dispositivo HP All-in-One y, a continuación, a cualquier puerto USB del equipo. c. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la instalación del software. d. Vaya a la página 23 para examinar el dispositivo HP All-in-One. IMPORTANTE: Adquira um cabo USB separadamente caso não seja fornecido. b. Assim que o prompt USB for exibido, conecte o cabo USB à porta na parte posterior do HP All-in-One e a qualquer porta USB no computador. c. Siga as instruções exibidas na tela para concluir a instalação do software. d. Vá para a página 23 a fim de explorar o HP All-in-One. WAŻNE: Jeśli kabel USB nie został dołączony do wyposażenia, należy go zakupić oddzielnie. b. Po wyświetleniu monitu podłącz kabel USB do portu z tyłu urządzenia HP All-in-One, a następnie do dowolnego portu USB w komputerze. c. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację oprogramowania. d. Przejdź do strony 23, aby poznać urządzenie HP All-in-One. a. Inserte el CD verde. b. Haga doble clic en el icono del CD de HP Photosmart del escritorio. c. Haga doble clic en el icono HP All-in-One Installer. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. d. Complete la pantalla Asistente de instalación. e. Vaya a la página 23 para examinar el dispositivo HP All-in-One. a. Insira o CD verde. b. Clique duas vezes no ícone do CD do HP Photosmart na área de trabalho. c. Clique duas vezes no ícone do HP All-in-One Installer. Siga as instruções exibidas na tela. d. Conclua as etapas exibidas na tela do Assistente de Instalação. e. Vá para a página 23 a fim de explorar o HP All-in-One. a. Włóż zielony dysk CD. b. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku CD urządzenia HP Photosmart na pulpicie. c. Kliknij dwukrotnie ikonę HP All-in-One Installer (Instalator urządzenia HP All-in-One). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. d. Wypełnij pola na ekranie Setup Assistant (Asystent ustawień). e. Przejdź do strony 23, aby poznać urządzenie HP All-in-One. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αγοράστε ξεχωριστά ένα καλώδιο USB σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται. b. Αφού εμφανιστεί η προτροπή για τη σύνδεση USB, συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στην υποδοχή στο πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One και στη συνέχεια το άλλο άκρο του σε οποιαδήποτε υποδοχή USB στον υπολογιστή. c. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του λογισμικού. d. Μεταβείτε στη σελίδα 23 για να εξερευνήσετε το HP All-in-One. a. Τοποθετήστε το πράσινο CD. b. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο με το CD του HP Photosmart στην επιφάνεια εργασίας. c. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο HP All-in-One Installer. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης. d. Ολοκληρώστε την οθόνη Βοηθός Εγκατάστασης. e. Μεταβείτε στη σελίδα 23 για να εξερευνήσετε το HP All-in-One. HP Photosmart C7280 All-in-One series 9

10 Solución de problemas de USB Solução de problemas com USB Rozwiązywanie problemów dotyczących połączenia USB Αντιμετώπιση προβλημάτων USB Problema: (Windows) Aparece la pantalla Agregar hardware de Microsoft. Acción: Cancele todas las pantallas. Desconecte el cable USB y, a continuación, inserte el CD verde del dispositivo HP All-in-One. Consulte la sección A. Problema: (Sólo en Windows) No ha visto la pantalla que indica que debe conectar el cable USB. Acción: Cancele todas las pantallas. Extraiga el CD verde del dispositivo HP All-in-One y, a continuación, vuelva a insertarlo. Consulte la sección A. Problema: (Sólo en Windows) Aparece la pantalla Se ha producido un error en la instalación del dispositivo. Acción: Desconecte el dispositivo y vuelva a conectarlo. Compruebe todas las conexiones. Asegúrese de que el cable USB está conectado al equipo. No conecte el cable USB a un teclado ni a un concentrador USB sin alimentación. Consulte la sección A. Problema: (Windows) A tela Adicionar Hardware da Microsoft é exibida. Ação: Cancele todas as telas. Desconecte o cabo USB e insira o CD verde do HP All-in-One. Consulte a Seção A. Problema: (Somente Windows) A tela que solicita a conexão do cabo USB não foi exibida. Ação: Cancele todas as telas. Remova o CD verde do HP All-in-One e insira-o novamente. Consulte a Seção A. Problema: (Somente Windows) A tela A configuração do dispositivo não foi concluída é exibida. Ação: Desconecte o dispositivo e conecte-o novamente. Verifique todas as conexões. Verifique se o cabo USB está conectado ao computador. Não conecte o cabo USB a um teclado ou hub USB sem energia. Consulte a Seção A. 10 HP Photosmart C7280 All-in-One series

11 Problem: (Dotyczy tylko systemu Windows) wyświetlony został ekran Kreatora dodawania sprzętu. Rozwiązanie: Anuluj wszystkie ekrany. Odłącz kabel USB, a następnie włóż zielony dysk CD z oprogramowaniem urządzenia HP All-in-One. Patrz sekcja A. Problem: (Dotyczy tylko systemu Windows) nie został wyświetlony ekran z monitem o podłączenie kabla USB. Rozwiązanie: Anuluj wszystkie ekrany. Wyjmij, a następnie włóż ponownie do napędu zielony dysk CD z oprogramowaniem do obsługi urządzenia HP All-in-One. Patrz sekcja A. Problem: (Dotyczy tylko systemu Windows) został wyświetlony ekran Nie udało się zakończyć instalacji urządzenia. Rozwiązanie: Odłącz urządzenie i podłącz je ponownie. Sprawdź wszystkie połączenia. Upewnij się, że kabel USB jest podłączony do komputera. Nie podłączaj kabla USB do klawiatury ani niezasilanego koncentratora USB. Patrz sekcja A. Πρόβλημα: (για Windows) Εμφανίζεται η οθόνη Προσθήκη υλικού της Microsoft. Απαιτούμενη ενέργεια: Επιλέξτε ακύρωση σε όλες τις οθόνες. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και έπειτα τοποθετήστε το πράσινο CD του HP All-in-One. Ανατρέξτε στην Ενότητα A. Πρόβλημα: (Windows μόνο) Δεν εμφανίστηκε η οθόνη που σας προτρέπει να συνδέσετε το καλώδιο USB. Απαιτούμενη ενέργεια: Επιλέξτε ακύρωση σε όλες τις οθόνες. Αφαιρέστε και έπειτα τοποθετήστε ξανά το πράσινο CD του HP All-in-One. Ανατρέξτε στην Ενότητα A. Πρόβλημα: (Windows μόνο) Εμφανίζεται η οθόνη Η εγκατάσταση της συσκευής δεν ολοκληρώθηκε. Απαιτούμενη ενέργεια: Αποσυνδέστε τη συσκευή και συνδέστε την ξανά. Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή. Μην συνδέετε το καλώδιο USB σε πληκτρολόγιο ή σε μη τροφοδοτούμενο διανομέα (hub) USB. Ανατρέξτε στην Ενότητα A. HP Photosmart C7280 All-in-One series 11

12 B a. Localice y especifique la configuración del direccionador inalámbrico: Nombre de la red (también denominada SSID): Clave WEP/contraseña WPA (si es necesario): IMPORTANTE : Tenga esta información a mano para continuar con la instalación de la conexión inalámbrica. HP proporciona una herramienta basada en red denominada Asistente de red inalámbrica (URL: [sólo en inglés]) que permite obtener esta información en algunos sistemas. Si no es posible extraer esta información del asistente, lea la documentación proporcionada sobre el direccionador inalámbrico o consulte al fabricante del dispositivo inalámbrico, o a la persona que instaló la red inalámbrica por primera vez. a. Localize e anote as configurações do roteador sem fio: Nome da rede (também chamado SSID): Chave WEP/senha WPA (se necessário): IMPORTANTE : Você deve ter essas informações disponíveis para poder continuar com a configuração sem fio. A HP fornece uma ferramenta baseada na Web chamada Wireless Network Assistant (Assistente de Rede sem Fio) [URL: (apenas em inglês)] que pode ajudá-lo a recuperar essas informações em alguns sistemas. Se o Wireless Network Assistant (Assistente de Rede sem Fio) não ajudar a recuperar as informações da rede, consulte a documentação do roteador sem fio, o fabricante do roteador ou a pessoa que configurou sua rede sem fio. a. Zlokalizuj i zanotuj ustawienia routera sieci bezprzewodowej: Nazwa sieci (zwana też identyfikatorem SSID): Klucz WEP/hasło WPA (w razie potrzeby): WAŻNE : Te informacje są potrzebne, aby kontynuować konfigurację łącza bezprzewodowego. Firma HP udostępnia narzędzie internetowe o nazwie Wireless Network Assistant [adres URL: networksetup (tylko w języku angielskim)], które może pomóc w uzyskaniu takich informacji w przypadku niektórych systemów. Jeśli uzyskanie informacji o sieci za pomocą narzędzia Wireless Network Assistant jest niemożliwe, należy przejrzeć dokumentację routera sieci bezprzewodowej lub skonsultować się z producentem routera albo z osobą, która skonfigurowała daną sieć bezprzewodową. a. Εντοπίστε και σημειώστε τις ρυθμίσεις του ασύρματου δρομολογητή: Όνομα δικτύου (ονομάζεται επίσης και SSID): Κλειδί WEP/φράση πρόσβασης WPA (αν χρειάζεται): ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Πρέπει να έχετε αυτές τις πληροφορίες για να συνεχίσετε την ασύρματη εγκατάσταση. HP παρέχει ένα εργαλείο στο web που ονομάζεται Wireless Network Assistant [URL: networksetup (στα Αγγλικά)] και που μπορεί να συμβάλλει στην ανάκτηση πληροφοριών για ορισμένα συστήματα. Αν το Wireless Network Assistant (Βοηθός ασύρματου δικτύου) δεν μπορεί να ανακτήσει τις πληροφορίες του δικτύου σας, πρέπει να συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση του ασύρματου δρομολογητή, τον κατασκευαστή του δρομολογητή ή τον υπεύθυνο της αρχικής εγκατάστασης του ασύρματου δικτύου σας. 12 HP Photosmart C7280 All-in-One series

13 B b. Presione el botón Configuración en el dispositivo HP All-in-One. c. Presione hasta que se resalte Red y, a continuación, presione OK. Aparecerá el menú Red. d. Presione hasta que se resalte Asistente de instalación inalámbrica y, a continuación, presione OK. En breves instantes aparecerá en la pantalla una lista con las redes detectadas. La red con la señal de mayor intensidad aparecerá en primer lugar. b. Pressione o botão Setup (Configurar) para ligar o HP All-in-One. c. Pressione para realçar Network (Rede) e pressione OK. O Menu Rede será exibido. d. Pressione para realçar Wireless Setup Wizard (Assistente de Configuração sem Fio) e pressione OK. Em poucos momentos, uma lista das redes detectadas é exibida no visor. A rede com o sinal mais forte aparece em primeiro lugar. a. Naciśnij przycisk Setup na urządzeniu HP All-in-One. b. Naciskaj przycisk do momentu podświetlenia opcji Network (Sieć), a następnie naciśnij przycisk OK. Zostanie wyświetlone menu Sieć. c. Naciskaj przycisk do momentu podświetlenia opcji Wireless Setup Wizard (Kreator konfiguracji łącza bezprzewodowego), a następnie naciśnij przycisk OK. Po chwili na wyświetlaczu zostanie wyświetlona lista wykrytych sieci. Jako pierwsza wyświetlona zostanie sieć o najsilniejszym sygnale. a. Πατήστε το κουμπί Setup (Εγκατάσταση) στη συσκευή HP All-in-One. b. Πατήστε το κουμπί μέχρι να επισημανθεί η επιλογή Network (Δίκτυο) και στη συνέχεια πατήστε OK. Εμφανίζεται το Network Menu (Μενού δικτύου). c. Πατήστε το κουμπί μέχρι να επισημανθεί το Wireless Setup Wizard (Οδηγός ρύθμισης ασύρματης λειτουργίας) και στη συνέχεια πατήστε OK. Σε λίγα λεπτά, εμφανίζεται στην οθόνη μια λίστα με τα δίκτυα που έχουν εντοπιστεί. Το δίκτυο με το ισχυρότερο σήμα εμφανίζεται πρώτο. HP Photosmart C7280 All-in-One series 13

14 B e. Realice una de las siguientes acciones: Presione para resaltar el nombre de la red que escribió con anterioridad. Si el nombre de la red indicado no aparece en la lista, escríbalo manualmente. Presione hasta que se resalte Introducir nuevo nombre de la red y, a continuación, presione OK. A continuación, utilice el teclado visual para escribir el nombre de la red. Si es necesario, lea los consejos del teclado visual que aparecen a continuación. f. Si la red utiliza seguridad, aparecerá un mensaje para la clave WEP o la contraseña WPA. Ambas distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Utilice el teclado visual para escribir la clave WEP o la contraseña WPA. Nota : Si el direccionador proporciona cuatro claves WEP, asegúrese de que utiliza la primera. g. Siga los mensajes de la pantalla para finalizar la instalación de la red. e. Siga um dos procedimentos abaixo: Pressione para realçar o nome da rede anotado anteriormente. Se o nome da rede anotado não aparecer na lista, digite-o manualmente. Pressione para realçar Enter New Network Name (SSID) (Digitar o nome da nova rede (SSID)) e pressione OK. Use o teclado visual para digitar o nome da rede. Use as Dicas Teclado Visual a seguir, se necessário. f. Se a rede utilizar recursos de segurança, um prompt será exibido para a chave WEP ou senha WPA. Ambas diferenciam maiúsculas de minúsculas. Use o teclado visual para digitar a chave WEP ou a senha WPA, se necessário. Nota : Se o roteador fornecer 4 chaves WEP, use a primeira delas. g. Siga os prompts no visor para concluir a configuração da rede. e. Wykonaj jedną z następujących czynności: Naciśnij przycisk, aby podświetlić zanotowaną wcześniej nazwę sieci. Jeśli nazwa tej sieci nie została wyświetlona, możesz wprowadzić ją ręcznie. Naciskaj przycisk do momentu wyświetlenia opcji Enter New Network Name (SSID) (Wpisz nową nazwę sieci (SSID)), a następnie naciśnij przycisk OK. Następnie wpisz nazwę sieci przy użyciu klawiatury wizualnej. W razie potrzeby skorzystaj z porad dotyczących klawiatury wizualnej. f. Jeśli sieć jest zabezpieczona, zostanie wyświetlony monit o podanie klucza WEP lub hasła WPA. W obu przypadkach uwzględniania jest wielkość liter. Zgodnie z żądaniem wprowadź klucz WEP lub hasło WPA przy użyciu klawiatury wizualnej. Uwaga : Jeśli router ma cztery klucze WEP, należy użyć pierwszego z nich. g. Aby zakończyć konfigurację sieci, postępuj zgodnie z wyświetlanymi monitami. e. Κάντε ένα από τα παρακάτω: Πατήστε το κουμπί για να επισημάνετε το όνομα του δικτύου που σημειώσατε προηγουμένως. Αν το όνομα του δικτύου που σημειώσατε δεν εμφανίζεται στη λίστα, μπορείτε να το πληκτρολογήσετε. Πατήστε το κουμπί μέχρι να επισημανθεί η επιλογή Enter New Network Name (SSID) (Εισαγωγή νέου ονόματος δικτύου (SSID)) και στη συνέχεια πατήστε OK. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το οπτικό πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα του δικτύου. Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συμβουλές για το οπτικό πληκτρολόγιο, εάν χρειάζεται. f. Αν το δίκτυό σας χρησιμοποιεί ασφάλεια, εμφανίζεται μια προτροπή για το κλειδί WEP ή για τη φράση πρόσβασης WPA. Και στις δύο περιπτώσεις γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Χρησιμοποιήστε το οπτικό πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσετε το κλειδί WEP ή τη φράση πρόσβασης WPA, όπως σας έχει ζητηθεί. Σημείωση : Αν ο δρομολογητής παρέχει 4 κλειδιά WEP, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το πρώτο. g. Ακολουθήστε τις προτροπές στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου. 14 HP Photosmart C7280 All-in-One series

15 B h. Vaya a la sección D de la Guía de instalación para instalar el software. h. Vá para a Seção D deste Guia de Configuração para instalar o software. h. Aby zainstalować oprogramowanie, przejdź do sekcji D niniejszej Instrukcji instalacyjnej. h. Μεταβείτε στην Ενότητα D του Οδηγού εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε το λογισμικό. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z abc CLR Done Consejos del teclado visual: Para seleccionar: utilice las teclas de dirección para resaltar y, a continuación, presione OK. Si se equivoca: seleccione Borrar. Para minúsculas: seleccione abc Para números: seleccione 123 Para símbolos: Una vez hecho esto: Resalte Hecho y, a continuación, presione OK. Porady dotyczące klawiatury wizualnej: Aby wybrać: użyj klawiszy strzałek w celu podświetlenia, a następnie naciśnij przycisk OK. W przypadku pomyłek: Wybierz przycisk Wyczyść. Aby wprowadzić małe litery: Wybierz przycisk abc Aby wprowadzić cyfry: Wybierz przycisk 123 Aby wprowadzić symbole: Wybierz Po zakończeniu wprowadzania: Podświetl opcję Done (Gotowe), a następnie naciśnij przycisk OK. Dicas do teclado visual: Para selecionar: use as teclas de seta para realçar e pressione OK. Em caso de erros: Selecione Limpar. Para digitar minúsculas: Selecione abc Para digitar números: Selecione 123 Para digitar símbolos: Ao concluir: Realce Done (Concluído) e pressione OK. Συμβουλές για το οπτικό πληκτρολόγιο: Επιλογή: χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη και στη συνέχεια πατήστε OK. Για λάθη: Επιλέξτε Clear (Διαγραφή). Για πεζά: Επιλέξτε abc Για αριθμούς: Επιλέξτε 123 Για σύμβολα: Όταν ολοκληρώσετε: Επισημάνετε την επιλογή Done (Τέλος) και στη συνέχεια πατήστε OK. HP Photosmart C7280 All-in-One series 15

16 C - Ethernet c b a. Localice el cable Ethernet. b. Extraiga el conector amarillo de la parte posterior del dispositivo. c. Conecte un extremo del cable Ethernet al puerto Ethernet situado en la parte posterior del dispositivo. d. Conecte el otro extremo del cable Ethernet al direccionador. e. Vaya a la sección D de la Guía de instalación para instalar el software. d a. Localize o cabo Ethernet. b. Remova o plugue amarelo da parte traseira do dispositivo. c. Conecte uma extremidade do cabo Ethernet à porta Ethernet na parte traseira do dispositivo. d. Conecte a outra extremidade do cabo Ethernet ao roteador. e. Vá para a Seção D deste Guia de Configuração para instalar o software. a. Εντοπίστε το καλώδιο Ethernet. b. Αφαιρέστε την κίτρινη τάπα από το πίσω μέρος της συσκευής. c. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου Ethernet στη θύρα Ethernet στο πίσω μέρος της συσκευής. d. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου Ethernet στο δρομολογητή. e. Μεταβείτε στην Ενότητα D του Οδηγού εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε το λογισμικό. Importante: Su equipo y el dispositivo HP All-in-One deben trabajar en la misma red activa. Si está utilizando un DSL o módem de cable, asegúrese de que no conecta el cable Ethernet desde el dispositivo HP All-in-One al módem de cable. Conéctelo sólo al direccionador. a. Zlokalizuj kabel Ethernet. b. Wyjmij żółty wtyk z tyłu urządzenia. c. Podłącz jeden koniec kabla Ethernet do portu Ethernet z tyłu urządzenia. d. Podłącz drugi koniec kabla Ethernet do routera. e. Aby zainstalować oprogramowanie, przejdź do sekcji D niniejszej Instrukcji instalacyjnej. Ważne: Twój komputer i urządzenie HP All-in-One muszą być podłączone do tej samej aktywnej i działającej sieci. W przypadku korzystania z technologii DSL lub modemu kablowego nie należy podłączać kabla Ethernet z urządzenia HP All-in-One do modemu kablowego. Należy go podłączyć tylko do routera. Importante: Seu computador e o HP All-in-One devem fazer parte da mesma rede, que deve estar ativa e funcionando. Se estiver usando um modem DSL ou a cabo, não conecte o cabo Ethernet do HP All-in-One ao modem a cabo. Conecte o cabo somente ao roteador. Σημαντικό: Ο υπολογιστής σας και η συσκευή HP All-in-One πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ενεργό δίκτυο εντός λειτουργίας. Εάν χρησιμοποιείτε μόντεμ DSL ή καλωδιακό μόντεμ μην συνδέετε το καλώδιο Ethernet από τη συσκευή HP All-in-One στο καλωδιακό μόντεμ. Συνδέστε το μόνο στον δρομολογητή. 16 HP Photosmart C7280 All-in-One series

17 D1 - Ethernet/ Windows: / Mac: a. Encienda el equipo, inicie la sesión si es necesario y, a continuación, espere a que aparezca el escritorio. b. Introduzca el CD-ROM verde y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el software. IMPORTANTE: Si no aparece la pantalla de inicio, haga doble clic en Mi PC y en el icono CD-ROM con el logotipo de HP y, a continuación, vuelva a hacer doble clic en setup.exe. c. En la pantalla Tipo de conexión, asegúrese de realizar la selección a través de la red. a. Ligue o computador, faça login (se necessário) e aguarde a exibição da área de trabalho. b. Insira o CD-ROM e siga as instruções na tela para instalar o software. IMPORTANTE: Se a tela inicial de instalação não for exibida, clique duas vezes em Meu Computador, clique duas vezes no ícone de CD-ROM com o logotipo da HP e clique duas vezes em setup.exe. c. Na tela Tipo de conexão, selecione via rede. a. Włącz komputer, w razie potrzeby zaloguj się, a następnie zaczekaj na wyświetlenie pulpitu. b. Aby zainstalować oprogramowanie, włóż dysk CD-ROM i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. WAŻNE: Jeśli ekran startowy nie zostanie wyświetlony, należy kliknąć dwukrotnie ikonę Mój komputer, kliknąć dwukrotnie ikonę dysku CD-ROM z logo HP, a następnie kliknąć dwukrotnie plik setup.exe. c. Na ekranie Connection Type (Typ połączenia) wybierz opcję through the network (przez sieć). a. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας, συνδεθείτε εάν είναι απαραίτητο και, στη συνέχεια, περιμένετε να εμφανιστεί η επιφάνεια εργασίας. b. Τοποθετήστε το πράσινο CD-ROM και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να εγκαταστήσετε το λογισμικό. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν δεν εμφανιστεί η οθόνη εκκίνησης, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Ο υπολογιστής μου, διπλό κλικ στο εικονίδιο του CD-ROM με το λογότυπο HP και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο setup.exe. c. Στην οθόνη Τύπος σύνδεσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μέσω δικτύου. a. Encienda el equipo, inicie la sesión si es necesario y, a continuación, espere a que aparezca el escritorio. b. Inserte el CD verde. c. Haga doble clic en el icono del CD de HP Photosmart del escritorio. d. Haga doble clic en el icono HP All-in-One Installer. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. e. Complete la pantalla Asistente de instalación. a. Ligue o computador, faça login (se necessário) e aguarde a exibição da área de trabalho. b. Insira o CD verde. c. Clique duas vezes no ícone do CD do HP Photosmart na área de trabalho. d. Clique duas vezes no ícone do HP All-in-One Installer. Siga as instruções exibidas na tela. e. Conclua as etapas na tela do Assistente de instalação. a. Włącz komputer, w razie potrzeby zaloguj się, a następnie zaczekaj na wyświetlenie pulpitu. b. Włóż zielony dysk CD. c. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku CD urządzenia HP Photosmart na pulpicie. d. Kliknij dwukrotnie ikonę HP All-in-One Installer (Instalator urządzenia HP All-in-One). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. e. Wypełnij pola na ekranie Setup Assistant (Asystent ustawień). a. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας, συνδεθείτε εάν είναι απαραίτητο και, στη συνέχεια, περιμένετε να εμφανιστεί η επιφάνεια εργασίας. b. Τοποθετήστε το πράσινο CD. c. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο με το CD του HP Photosmart στην επιφάνεια εργασίας. d. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο HP All-in-One Installer. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης. e. Ολοκληρώστε την οθόνη Setup Assistant (Βοηθός εγκατάστασης). HP Photosmart C7280 All-in-One series 17

18 D2 - Ethernet/ / Windows: d. Es posible que el software del cortafuegos envíe mensajes en los que se le advierte de que el software de HP está intentando tener acceso a su red. Debe responder de modo que el acceso siempre esté permitido. A continuación, prosiga con la instalación del software de HP. Nota : Las aplicaciones de antivirus y antispyware pueden bloquear la instalación del software y es posible que haya que desactivarlas. Recuerde volver a activarlas al finalizar la instalación. d. O software de firewall pode exibir prompts avisando sobre a tentativa do software HP de acessar a rede. Responda usando a opção sempre quanto à permissão de acesso. Continue com a instalação do software HP. Nota : Programas antivírus e anti-spyware podem bloquear a instalação do software e talvez tenham de ser desativados. Lembre-se de ativá-los novamente após a instalação. d. Oprogramowanie zapory może wyświetlać ostrzeżenia o próbie dostępu oprogramowania firmy HP do sieci. Należy odpowiedzieć, że dostęp jest zawsze dozwolony. Następnie należy kontynuować instalację oprogramowania firmy HP. Uwaga : Aplikacje chroniące przed wirusami i programami szpiegującymi mogą blokować instalację oprogramowania, więc konieczne może być ich wyłączenie. Po zakończeniu instalacji należy pamiętać o ich ponownym włączeniu. d. Το λογισμικό τείχους προστασίας μπορεί να εμφανίσει προτροπές για να σας προειδοποιήσει ότι το λογισμικό HP προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στο δίκτυό σας. Πρέπει να απαντήσετε ότι η πρόσβαση επιτρέπεται πάντα. Ύστερα συνεχίστε την εγκατάσταση του λογισμικού HP. Σημείωση : Οι εφαρμογές προστασίας από ιούς και προστασίας από spyware ενδέχεται να μπλοκάρουν την εγκατάσταση του λογισμικού και ίσως χρειαστεί να τις απενεργοποιήσετε. Θυμηθείτε να τις ενεργοποιήσετε ξανά μετά από την εγκατάσταση. D3 - Ethernet/ / Si dispone de otros equipos en la red, instale el software del dispositivo HP All-in-One en cada equipo. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Asegúrese de que selecciona el tipo de conexión entre la red y el dispositivo HP All-in-One (no entre el equipo y la red). Jeśli w sieci znajdują się dodatkowe komputery, na każdym z nich zainstaluj oprogramowanie urządzenia HP All-in-One. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Sprawdź, czy wybrano typ połączenia między siecią a urządzeniem HP All-in-One (nie między komputerem a siecią). Se houver outros computadores na rede, instale o software do HP All-in-One em todos eles. Siga as instruções exibidas na tela. Verifique se escolheu o tipo de conexão correto entre a rede e o HP All-in-One (e não entre o computador e a rede). Εάν έχετε πρόσθετους υπολογιστές στο δίκτυό σας, εγκαταστήστε το λογισμικό της συσκευής HP All-in-One σε κάθε υπολογιστή. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης. Φροντίστε να επιλέξετε τους τύπους σύνδεσης μεταξύ του δικτύου και της συσκευής HP All-in-One (όχι μεταξύ του υπολογιστή σας και του δικτύου). 18 HP Photosmart C7280 All-in-One series

19 Solución de problemas de red Solução de problemas de rede Rozwiązywanie problemów dotyczących sieci Αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου Problema: Una vez ejecutado el Asistente de instalación inalámbrica desde el panel de control de HP All-in-One, el dispositivo HP All-in-One no se puede conectar a la red. Acción: Imprima un informe de diagnóstico que permita identificar el problema. Ejecute la prueba de la red inalámbrica desde el panel de control de HP All-in-One del menú Red. Si ha introducido manualmente el nombre de la red (SSDI) mediante el Asistente de instalación inalámbrica, es posible que no haya escrito el nombre correctamente. Ejecute el Asistente de instalación inalámbrica de nuevo, y asegúrese de que escribe el nombre de la red correctamente. Si utiliza el nombre de la red predeterminada (SSID) proporcionada por el fabricante del direccionador inalámbrico, es posible que el dispositivo HP All-in-One esté intentando conectarse a otro direccionador inalámbrico próximo que utilice el mismo nombre de red. Asegúrese de que el nombre de red es único. Es posible que la señal entre el dispositivo HP All-in-One y el direccionador inalámbrico sea débil. Intente acercar el dispositivo HP All-in-One hacia el direccionador inalámbrico y evitar cualquier obstáculo como muros o archivadores de metal de gran tamaño. Es probable que haya interferencias procedentes de otros dispositivos que impidan que HP All-in-One se conecte. Cualquier dispositivo inalámbrico de 2,4 GHz puede causar interferencias (incluidos los microondas). Asegúrese de que estos dispositivos no estén en funcionamiento durante la instalación del dispositivo HP All-in-One. Es posible que el direccionador inalámbrico tenga que volver a iniciarse. Apague el direccionador inalámbrico durante 30 segundos y vuelva a encenderlo. A continuación, ejecute el Asistente de instalación inalámbrica en HP All-in-One. Problema: Após a execução do Assistente de instalação sem fio no painel de controle do HP All-in-One, o HP All-in-One não se conecta à rede. Ação: Imprima um relatório de diagnóstico, o que talvez ajude a identificar o problema. Execute o Teste de Rede sem Fio no Menu Rede do painel de controle do HP All-in-One. Caso tenha digitado um nome de rede (SSID) manualmente usando o Wireless Setup Wizard (Assistente de Configuração sem Fio), é possível que não tenha digitado o nome corretamente. Execute o Wireless Setup Wizard (Assistente de Configuração sem Fio) novamente e verifique se digitou o nome de rede corretamente. Se estiver usando o nome de rede (SSID) padrão fornecido pelo fabricante do roteador sem fio, o HP All-in-One pode estar tentando conectar-se a outro roteador sem fio em sua vizinhança que utilize o mesmo nome de rede. Verifique se o nome de rede é exclusivo. O sinal entre o HP All-in-One e o roteador sem fio pode estar fraco. Tente mover o HP All-in-One para perto do roteador sem fio e evite obstruções como paredes ou grandes armários metálicos. Talvez a interferência de outros dispositivos impeça a conexão do HP All-in-One. Qualquer dispositivo sem fio que use 2,4 GHz pode causar interferência (inclusive microondas). Certifique-se de que esses dispositivos não estejam em uso durante a instalação do HP All-in-One. Talvez seja necessário reiniciar seu roteador sem fio. Desligue o roteador sem fio por 30 segundos e ligue-o novamente. Execute o Wireless Setup Wizard (Assistente de Configuração sem Fio) no HP All-in-One. HP Photosmart C7280 All-in-One series 19

20 Problem: Po uruchomieniu opcji Wireless Setup Wizard (Kreator konfiguracji łącza bezprzewodowego) z panelu sterowania urządzenia HP All-in-One urządzenie nie może nawiązać połączenia z siecią. Rozwiązanie: W zidentyfikowaniu problemu może pomóc wydrukowanie raportu diagnostycznego. Z menu Sieć w panelu sterowania urządzenia HP All-in-One uruchom opcję Wireless Network Test (test sieci bezprzewodowej). Nazwa sieci (SSID) wprowadzona ręcznie przy użyciu opcji Wireless setup Wizard (Kreator konfiguracji łącza bezprzewodowego) mogła być nieprawidłowa. Uruchom ponownie opcję Wireless Setup Wizard (Kreator konfiguracji łącza bezprzewodowego) i upewnij się, że wpisana nazwa sieci jest prawidłowa. Jeśli używasz domyślnej nazwy sieci (SSID) podanej przez producenta routera sieci bezprzewodowej, urządzenie HP All-in-One może próbować podłączyć się do innego routera w sąsiedztwie, który korzysta z tej samej nazwy sieci. Nazwa sieci powinna być unikatowa. Sygnał między urządzeniem HP All-in-One a routerem sieci bezprzewodowej może być słaby. Spróbuj przenieść urządzenie HP All-in-One bliżej routera sieci bezprzewodowej i ominąć przeszkody, takie jak ściany lub duże metalowe szafy. Inne urządzenia mogą powodować zakłócenia uniemożliwiające połączenie urządzenia HP All-in-One. Zakłócenia może powodować każde urządzenie bezprzewodowe korzystające z częstotliwości 2,4 GHz (nawet kuchenka mikrofalowa). Podczas instalacji urządzenia HP All-in-One takie urządzenia nie powinny być używane. Router sieci bezprzewodowej może wymagać ponownego uruchomienia. Wyłącz router sieci bezprzewodowej na 30 sekund, a następnie włącz go ponownie. Następnie uruchom opcję Wireless Setup Wizard (Kreator konfiguracji łącza bezprzewodowego) w urządzeniu HP All-in-One. Πρόβλημα: Αφού εκτελέσατε το Wireless Setup Wizard (Οδηγός ρύθμισης ασύρματης λειτουργίας) από τον πίνακα ελέγχου του HP All-in-One, το HP All-in-One δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο. Απαιτούμενη ενέργεια: Μπορείτε να εκτυπώσετε μια αναφορά διάγνωσης που μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε το πρόβλημα. Εκτελέστε το Wireless Network Test (Έλεγχος ασύρματου δικτύου) από το Network Menu (Μενού δικτύου) στον πίνακα ελέγχου του HP All-in-One. Αν πληκτρολογήσατε το όνομα δικτύου (SSID) χρησιμοποιώντας το Wireless setup Wizard (Οδηγός ρύθμισης ασύρματης λειτουργίας), ίσως κάνατε λάθος στην πληκτρολόγηση. Εκτελέστε ξανά τον Wireless Setup Wizard (Οδηγός ρύθμισης ασύρματης λειτουργίας) και βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογείτε σωστά το όνομα δικτύου. Αν χρησιμοποιείτε το όνομα του προεπιλεγμένου δικτύου (SSID) που παρέχει ο κατασκευαστής του ασύρματου δρομολογητή, η συσκευή HP All-in-One ίσως προσπαθεί να συνδεθεί με άλλον ασύρματο δρομολογητή στην περιοχή που χρησιμοποιεί το ίδιο όνομα δικτύου. Βεβαιωθείτε ότι το όνομα δικτύου είναι μοναδικό. Το σήμα ανάμεσα στο HP All-in-One και τον ασύρματο δρομολογητή μπορεί να είναι αδύναμο. Δοκιμάστε να μετακινήσετε τη συσκευή HP All-in-One πιο κοντά στον ασύρματο δρομολογητή και να αποφύγετε εμπόδια όπως τοίχους ή μεγάλα μεταλλικά ντουλάπια. Ίσως δημιουργούνται παρεμβολές από άλλες συσκευές που εμποδίζουν τη σύνδεση του HP All-in-One. Οποιαδήποτε συσκευή που χρησιμοποιεί 2,4GHZ μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές (συμπεριλαμβανομένων των φούρνων μικροκυμάτων). Βεβαιωθείτε ότι αυτές οι συσκευές δεν χρησιμοποιούνται κατά την εγκατάσταση του HP All-in-One. Ο ασύρματος δρομολογητής ίσως πρέπει να ρυθμιστεί ξανά. Απενεργοποιήστε τον ασύρματο δρομολογητή για 30 δευτερόλεπτα και ύστερα ενεργοποιήστε τον ξανά. Ύστερα εκτελέστε το Wireless Setup Wizard (Οδηγός ρύθμισης ασύρματης λειτουργίας) στο HP All-in-One. 20 HP Photosmart C7280 All-in-One series

21 Problema: Mientras se instala el software HP All-in-One, aparece el mensaje de error Impresora no encontrada. Acción: Es posible que el dispositivo HP All-in-One no esté conectado a la red. Para una conexión inalámbrica, asegúrese de que ejecuta el Asistente de instalación inalámbrica desde el panel de control antes de proseguir con la instalación del software. Para una conexión Ethernet cableada, compruebe todas las conexiones por cable entre el dispositivo HP All-in-One, el direccionador y el equipo. Intente desactivar de forma temporal los programas de cortafuegos, software antispyware o antivirus que se estén ejecutando actualmente en el equipo. Problema: Ao instalar o software HP All-in-One, a mensagem de erro Impressora não encontrada é exibida. Ação: O HP All-in-One talvez não esteja conectado à rede. No caso de conexão sem fio, execute o Wireless Setup Wizard (Assistente de Configuração sem Fio) no painel de controle antes de continuar a instalação do software. No caso de uma conexão Ethernet com fio, verifique as conexões de cabos entre o HP All-in-One, roteador e o PC. Tente desativar temporariamente programas de firewall, anti-spyware e antivírus que estejam em execução no PC. Problem: Podczas instalacji oprogramowania urządzenia HP All-in-One wyświetlany jest komunikat o błędzie Printer Not Found (Nie znaleziono drukarki). Rozwiązanie: Urządzenie HP All-in-One może nie być podłączone do sieci. W przypadku połączenia bezprzewodowego przed kontynuacją instalacji oprogramowania uruchom z panelu sterowania Kreatora konfiguracji łącza bezprzewodowego. W przypadku połączenia przewodowego (Ethernet) sprawdź podłączenie wszystkich kabli między urządzeniem HP All-in-One, routerem i komputerem. Spróbuj tymczasowo wyłączyć wszystkie uruchomione na komputerze zapory oraz programy chroniące przed wirusami i oprogramowaniem szpiegującym. Πρόβλημα: Όταν εγκαθιστάτε το λογισμικό HP All-in-One, εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος Ο εκτυπωτής δεν βρέθηκε Απαιτούμενη ενέργεια: Το HP All-in-One ίσως να μην είναι συνδεδεμένο στο δίκτυό σας. Για μια ασύρματη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι έχετε εκτελέσει το Wireless Setup Wizard (Οδηγός ρύθμισης ασύρματης λειτουργίας) από τον πίνακα ελέγχου πριν συνεχίσετε στην εγκατάσταση του λογισμικού. Για ενσύρματη σύνδεση Ethernet, ελέγξτε όλες τις συνδέσεις καλωδίων ανάμεσα στο HP All-in-One, τον δρομολογητή και τον υπολογιστή σας. Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε προσωρινά το λογισμικό τείχους προστασίας, προστασίας από spyware ή προστασίας από ιούς που ίσως εκτελείται εκείνη τη στιγμή στον υπολογιστή σας. HP Photosmart C7280 All-in-One series 21

22 Problema: Aparece el mensaje de error La clave WEP no es válida o La contraseña WPA no es válida cuando ejecuta el Asistente de instalación inalámbrica. Acción: Es posible que haya escrito la clave WEP o la contraseña WPA de forma incorrecta. Estas claves de seguridad distinguen entre mayúsculas y minúsculas, y deben escribirse de forma exacta. Asegúrese de que no ha insertado espacios en blanco al principio o al final. Si utiliza el nombre de la red predeterminada (SSID) proporcionada por el fabricante del direccionador inalámbrico, es posible que HP All-in-One esté intentando conectarse a otro direccionador inalámbrico próximo que utilice el mismo nombre de red. Asegúrese de que el nombre de la red es único. Problema: Uma mensagem de erro dizendo que a chave WEP ou a Senha WPA é inválida aparece quando você executa o Wireless Setup Wizard (Assistente de Configuração sem Fio). Ação: Você pode ter digitado a chave WEP ou senha WPA incorretamente. Essas chaves de segurança diferenciam entre maiúsculas e minúsculas e devem ser digitadas com exatidão. Verifique se não inseriu espaços no início ou no fim. Se estiver usando o nome de rede (SSID) padrão fornecido pelo fabricante do roteador sem fio, o HP All-in-One pode estar tentando conectar-se a outro roteador sem fio em seu ambiente que utilize o mesmo nome de rede. Verifique se o nome da rede é exclusivo. Problem: Po uruchomieniu Kreatora konfiguracji łącza bezprzewodowego wyświetlany jest komunikat o błędzie Nieprawidłowy klucz WEP lub Nieprawidłowe hasło WPA. Rozwiązanie: Klucz WEP lub hasło WPA mogły zostać wpisane nieprawidłowo. W przypadku tych kluczy zabezpieczeń uwzględniania jest wielkość liter i muszą one być wpisane dokładnie. Upewnij się, czy przypadkowo nie wstawiono spacji na początku lub końcu wpisu. Jeśli używasz domyślnej nazwy sieci (SSID) podanej przez producenta routera sieci bezprzewodowej, urządzenie HP All-in-One może próbować podłączyć się do innego routera w sąsiedztwie, który korzysta z tej samej nazwy sieci. Nazwa sieci powinna być unikatowa. Πρόβλημα: Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος Invalid WEP key (Μη έγκυρο κλειδί WEP) ή Invalid WPA passphrase (Μη έγκυρη φράση πρόσβασης WPA) όταν εκτελείτε το Wireless Setup Wizard (Οδηγός ρύθμισης ασύρματης λειτουργίας). Απαιτούμενη ενέργεια: Ίσως πληκτρολογήσατε λάθος το κλειδί WEP ή τη φράση πρόσβασης WPA. Στα κλειδιά ασφαλείας γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων και πρέπει να τα πληκτρολογείτε με ακρίβεια. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε πληκτρολογήσει κενά διαστήματα κατά λάθος στην αρχή ή το τέλος. Αν χρησιμοποιείτε το όνομα του προεπιλεγμένου δικτύου (SSID) που παρέχει ο κατασκευαστής του ασύρματου δρομολογητή, η συσκευή HP All-in-One ίσως προσπαθεί να συνδεθεί με άλλον ασύρματο δρομολογητή στην περιοχή που χρησιμοποιεί το ίδιο όνομα δικτύου. Βεβαιωθείτε ότι το όνομα δικτύου είναι μοναδικό. 22 HP Photosmart C7280 All-in-One series

23 Examine las funciones Conhecer os recursos Poznaj funkcje Εξερευνήστε τις λειτουργίες Ahora que ha instalado el programa de software HP All-in-One en su equipo, puede probar algunas de las funciones del dispositivo HP All-in-One. Po zainstalowaniu na komputerze oprogramowania urządzenia HP All-in-One można wypróbować jedną z funkcji tego urządzenia. Agora que o programa de software HP All-in-One está instalado no computador, você pode testar alguns dos seus recursos. Αφού εγκαταστήσατε το πρόγραμμα λογισμικού HP All-in-One στον υπολογιστή, μπορείτε να δοκιμάσετε μια λειτουργία του HP All-in-One. Imprima una fotografía de 10 x 15 cm Imprimir uma fotografia de 10 x 15 cm Wydrukuj zdjęcie formatu 10 x 15 cm Εκτύπωση φωτογραφίας 10x15 cm a. Cargue papel fotográfico en la bandeja de fotografías, en caso de que no lo haya hecho todavía. (Consulte el paso 11 ). b. Inserte la tarjeta de memoria de la cámara en la ranura apropiada. a a. Se você ainda não o tiver feito, coloque papel fotográfico na bandeja de foto. (Consulte a etapa 11.) b. Insira o cartão de memória da câmera na abertura para cartão de memória apropriado. a. Załaduj papier fotograficzny do zasobnika papieru fotograficznego, jeśli nie zostało to jeszcze zrobione. (Zobacz krok 11 ). b. Włóż kartę pamięci z aparatu fotograficznego do odpowiedniego gniazda karty pamięci. b a. Αν δεν το έχετε ήδη κάνει, τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί στον δίσκο φωτογραφιών. (Ανατρέξτε στο βήμα 11.) b. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης της κάμεράς σας στην κατάλληλη θύρα κάρτας μνήμης. HP Photosmart C7280 All-in-One series 23

24 c. Photosmart Express d. View Print Create Share Save e. f. g. c. Cuando el menú Photosmart Express aparezca en la pantalla de gráficos de color, presione OK para seleccionar Ver. d. Presione los botones de flecha para ver la foto deseada y, a continuación, presione OK para visualizar la foto seleccionada. e. Presione OK para visualizar las opciones de la foto. f. Presione OK para previsualizar la foto seleccionada. g. Presione OK para imprimir la foto. c. Quando o menu Photosmart Express aparecer no visor gráfico colorido, toque em OK para selecionar View (Exibir). d. Pressione os botões de seta para exibir a foto desejada, depois pressione OK para exibir a foto selecionada. e. Pressione OK para exibir as opções de foto. f. Pressione OK para visualizar a foto selecionada. g. Pressione OK para imprimir a foto. c. Po wyświetleniu menu Photosmart Express na kolorowym wyświetlaczu graficznym naciśnij przycisk OK, aby wybrać opcję Wyświetl. d. Naciśnij przyciski strzałek, aby zobaczyć odpowiednie zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić wybrane zdjęcie. e. Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić opcje zdjęcia. f. Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić podgląd wybranego zdjęcia. g. Naciśnij przycisk OK, aby wydrukować zdjęcie. c. Όταν εμφανιστεί το μενού Photosmart Express στην έγχρωμη οθόνη γραφικών, πατήστε OK για να επιλέξετε View (Προβολή). d. Πατήστε τα κουμπιά με τα βέλη για να δείτε τη φωτογραφία που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε OK για να εμφανίσετε την επιλεγμένη φωτογραφία. e. Πατήστε OK για να εμφανίσετε τις επιλογές φωτογραφίας. f. Πατήστε OK για προεπισκόπηση της επιλεγμένης φωτογραφίας. g. Πατήστε OK για να εκτυπώσετε τη φωτογραφία Hewlett-Packard Development Company, L.P. *CC * Printed in () Printed in () Printed in () *CC * CC

Comience aquí. Początek. Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ USB *CC200-90045* *CC200-90045* HP Photosmart C4200 All-in-One series

Comience aquí. Początek. Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ USB *CC200-90045* *CC200-90045* HP Photosmart C4200 All-in-One series Comience aquí Początek Comece aqui Ξεκινήστε εδώ 1 USB ATENCIÓN: Para asegurarse de que el software se ha instalado correctamente, no conecte el cable USB hasta el paso 11. AVISO: Para garantir que o software

Διαβάστε περισσότερα

2 a. Guía de instalación Guia de configuração. Instrukcja instalacyjna Οδηγός εγκατάστασης. HP Deskjet F2100 All-in-One series

2 a. Guía de instalación Guia de configuração. Instrukcja instalacyjna Οδηγός εγκατάστασης. HP Deskjet F2100 All-in-One series 1 HP Deskjet F2100 All-in-One series Guía de instalación Guia de configuração Instrukcja instalacyjna Οδηγός εγκατάστασης ATENCIÓN: Para asegurarse de que el software se ha instalado correctamente, no

Διαβάστε περισσότερα

Początek. Comience aquí. Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart C4400 All-in-One series *Q * *Q * Q

Początek. Comience aquí. Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart C4400 All-in-One series *Q * *Q * Q HP Photosmart C4400 All-in-One series Comience aquí Początek Comece aqui Ξεκινήστε εδώ 1 IMPORTANTE: No conecte el cable USB hasta que se le indique en el Paso 11. IMPORTANTE: Não conecte o cabo USB até

Διαβάστε περισσότερα

Początek. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart Premium Fax All-in-One series-c309

Początek. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart Premium Fax All-in-One series-c309 Początek Ξεκινήστε εδώ 1 Użytkownicy korzystający z kabla USB : nie należy podłączać kabla USB przed wyświetleniem monitu. Χρήστες με καλώδιο USB : Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να εμφανιστεί η προτροπή.

Διαβάστε περισσότερα

2 a. Guía de instalación Guia de configuração. Instrukcja instalacyjna Οδηγός εγκατάστασης. HP Deskjet F4100 All-in-One series

2 a. Guía de instalación Guia de configuração. Instrukcja instalacyjna Οδηγός εγκατάστασης. HP Deskjet F4100 All-in-One series 1 HP Deskjet F4100 All-in-One series Guía de instalación Guia de configuração Instrukcja instalacyjna Οδηγός εγκατάστασης ATENCIÓN: Para asegurarse de que el software se ha instalado correctamente, no

Διαβάστε περισσότερα

Comience aquí Comece aqui Rozpocznij tutaj Ξεκινήστε εδώ

Comience aquí Comece aqui Rozpocznij tutaj Ξεκινήστε εδώ Comience aquí Comece aqui Rozpocznij tutaj Ξεκινήστε εδώ 1 ATENCIÓN: Para garantizar una instalación correcta del software, no conecte el cable USB hasta el paso 14b. AVISO: Para garantir que o software

Διαβάστε περισσότερα

1 USB Ethernet

1 USB Ethernet Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ 1 USB 802.11 Ethernet 2 Usuarios de cable USB : no conecte el cable USB hasta la sección A2. Usuários do cabo USB : Não conecte o cabo USB até chegar na

Διαβάστε περισσότερα

Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ

Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ 1 ATENCIÓN: Para asegurarse de que el software se ha instalado correctamente, no conecte el cable USB hasta el paso 11. AVISO: Para garantir que o software

Διαβάστε περισσότερα

1 USB Ethernet

1 USB Ethernet Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ 1 USB 802.11 Ethernet 2 Usuarios de cable USB : no conecte el cable USB hasta la sección A2. Usuários do cabo USB : Não conecte o cabo USB até chegar na

Διαβάστε περισσότερα

Comience aquí. Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ Ethernet. HP Photosmart C8100 All-in-One series

Comience aquí. Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ Ethernet. HP Photosmart C8100 All-in-One series Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ 1 USB 802.11 Ethernet Comience aquí Usuarios del cable USB: no deben conectar el cable USB hasta la sección A2. Usuários do cabo USB: Não conecte o cabo USB até chegar

Διαβάστε περισσότερα

Początek. Ξεκινήστε εδώ

Początek. Ξεκινήστε εδώ HP Photosmart C4500 All-in-One series Comience aquí Początek Comece aqui Ξεκινήστε εδώ 1 2 a b c IMPORTANTE: No conecte el cable USB hasta que se indique. El cable se utiliza tanto para la configuración

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε εδώ. Ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας ενδέχεται να διαφέρουν. *Ενδέχεται να περιλαμβάνονται

Ξεκινήστε εδώ. Ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας ενδέχεται να διαφέρουν. *Ενδέχεται να περιλαμβάνονται Ξεκινήστε εδώ 1 Χρήστες με καλώδιο USB : Μη συνδέετε το καλώδιο USB έως ότου αυτό σας ζητηθεί. Οι οδηγίες για ενσύρματη και ασύρματη εγκατάσταση παρέχονται μετά από τις οδηγίες για σύνδεση USB. 2 Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

1 USB 802.11. Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart C4380 All-in-One series

1 USB 802.11. Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart C4380 All-in-One series Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ 1 USB 802.11 Usuarios del cable USB : No conecte el cable USB hasta la Sección A2. Usuarios de red (802.11) inalámbrica : siga las instrucciones de esta

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet F2200 All-in-One series

HP Deskjet F2200 All-in-One series HP Deskjet F2200 All-in-One series Guía de instalación Instrukcja instalacyjna Guia de configuração Οδηγός εγκατάστασης 1 2 * Baje la bandeja de papel y la puerta de los cartuchos de impresión. IMPORTANTE:

Διαβάστε περισσότερα

2 a. HP Deskjet F4200 All-in-One series *CB * *CB *

2 a. HP Deskjet F4200 All-in-One series *CB * *CB * HP Deskjet F4200 All-in-One series Guía de instalación Instrukcja instalacyjna Guia de configuração Οδηγός εγκατάστασης 1 USB * Compruebe el contenido de la caj El contenido de su caja puede ser distinto.

Διαβάστε περισσότερα

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15.

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Ξεκινήστε εδώ Zacznij tutaj 1 2 Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Αφαιρέστε τη συσκευασία Rozpakuj Ważne: Nie podłączaj kabla USB przed

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικά. Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια

Eλληνικά. Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια Aυτός ο οδηγός περιλαµβάνει: "Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια" στη σελίδα 23. "Αντιµετώπιση προβληµάτων εγκατάστασης" στη σελίδα 24. "Εύρεση περισσότερων πληροφοριών" στη σελίδα 28. Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ. Θέλετε να συνδέσετε τον εκτυπωτή σε ασύρµατο δίκτυο; Χρησιµοποιήστε την ενότητα. Εγκατάσταση και σύνδεση ενσύρµατης. λειτουργίας.

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ. Θέλετε να συνδέσετε τον εκτυπωτή σε ασύρµατο δίκτυο; Χρησιµοποιήστε την ενότητα. Εγκατάσταση και σύνδεση ενσύρµατης. λειτουργίας. ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ Ε Ω Εάν απαντήσετε «Ναι» σε κάποια από τις παρακάτω ερωτήσεις, προχωρήστε στην ενότητα που υποδεικνύεται για οδηγίες σχετικά µε την εγκατάσταση και τις συνδέσεις. Θέλετε να συνδέσετε τον εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ρυθμίσεων Wi-Fi

Οδηγός ρυθμίσεων Wi-Fi Οδηγός ρυθμίσεων Wi-Fi Συνδέσεις Wi-Fi με τον Εκτυπωτή Σύνδεση με έναν υπολογιστή μέσω δρομολογητή Wi-Fi Σύνδεση με ένα υπολογιστή απευθείας Σύνδεση με μια έξυπνη συσκευή μέσω δρομολογητή Wi-Fi Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4380 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C4380 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C4380 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο EX2700

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο EX2700 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής Wifi Smart R6300v2 Οδηγός εγκατάστασης

Δρομολογητής Wifi Smart R6300v2 Οδηγός εγκατάστασης Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ N300 DGN2200v4

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ N300 DGN2200v4 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Η NETGEAR συνιστά να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τους επίσημους πόρους υποστήριξης της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router Thomson Gateway 585/585i v8 (4 Ethernet)

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router Thomson Gateway 585/585i v8 (4 Ethernet) Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router Thomson Gateway 585/585i v8 (4 Ethernet) Περιεχόμενα Περιεχόμενα Συσκευασίας... 4 Ενδείξεις Λυχνιών... 5 Υποδοχές... 6 Σύνδεση Router....7 Γραμμή PSTN... 8 Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4500 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C4500 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C4500 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 5 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. NETGEAR Trek Δρομολογητής ταξιδίου N300 και Επέκταση εμβέλειας Μοντέλο PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN

Γρήγορη έναρξη. NETGEAR Trek Δρομολογητής ταξιδίου N300 και Επέκταση εμβέλειας Μοντέλο PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN Γρήγορη έναρξη NETGEAR Trek Δρομολογητής ταξιδίου N300 και Επέκταση εμβέλειας Μοντέλο PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Έναρξη χρήσης Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Δρομολογητή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής Smart WiFi AC1600

Δρομολογητής Smart WiFi AC1600 Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart Premium Fax C309 series

HP Photosmart Premium Fax C309 series HP Photosmart Premium Fax C309 series Περιεχόµενα 1 Βοήθεια HP Photosmart Premium Fax C309 series...3 2 Ολοκλήρωση ρύθµισης της συσκευής HP Photosmart Προσθήκη του HP Photosmart σε δίκτυο...5 Ρύθµιση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router ZTE ZXV10 W300 v5.2 / ZXV10 W300B v5.2.

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router ZTE ZXV10 W300 v5.2 / ZXV10 W300B v5.2. Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router ZTE ZXV10 W300 v5.2 / ZXV10 W300B v5.2 www.otebusiness.gr Περιεχόμενα Ελάχιστες Απαιτήσεις Συστήματος... 3 Περιεχόμενα Συσκευασίας... 4 Ενδείξεις Λυχνιών...

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN2000RPTv3

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN2000RPTv3 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN2000RPTv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado este Kit. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart D5400 series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart D5400 series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart D5400 series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet F4100 All-in-One series

HP Deskjet F4100 All-in-One series HP Deskjet F4100 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está sujeta

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3100RPv2

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3100RPv2 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3100RPv2 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C7200 All-in-One series. Βασικός οδηγός

HP Photosmart C7200 All-in-One series. Βασικός οδηγός HP Photosmart C7200 All-in-One series Βασικός οδηγός Ανακοινώσεις της εταιρείας Hewlett-Packard Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C7100 All-in-One series. Οδηγός βασικών εργασιών

HP Photosmart C7100 All-in-One series. Οδηγός βασικών εργασιών HP Photosmart C7100 All-in-One series Οδηγός βασικών εργασιών HP Photosmart C7100 All-in-One series Οδηγός βασικών ρυθµίσεων 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Adobe και το λογότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σύνδεσης. Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα. Σελίδα 1 από 5

Οδηγός σύνδεσης. Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα. Σελίδα 1 από 5 Σελίδα 1 από 5 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Σημείο ασύρματης πρόσβασης NETGEAR ac WAC120. Περιεχόμενα συσκευασίας. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA

Εγκατάσταση. Σημείο ασύρματης πρόσβασης NETGEAR ac WAC120. Περιεχόμενα συσκευασίας. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ Dual Band Gigabit N600 DGND3700v2

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ Dual Band Gigabit N600 DGND3700v2 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL D6300

Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL D6300 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C6100 All-in-One series Οδηγός βασικών εργασιών

HP Photosmart C6100 All-in-One series Οδηγός βασικών εργασιών HP Photosmart C6100 All-in-One series Οδηγός βασικών εργασιών HP Photosmart C6100 All-in-One series 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Adobe και το λογότυπο Acrobat είναι εµπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 Εισαγωγή στο υλικό Εξωτερική περιγραφή ΔΙΑΦΟΡΕΣ Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart A520 series. Guía básica Guia de conceitos básicos Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik

HP Photosmart A520 series. Guía básica Guia de conceitos básicos Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik HP Photosmart A520 series Guía básica Guia de conceitos básicos Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3800

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3800 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3800 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart Premium Fax C309 series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart Premium Fax C309 series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart Premium Fax C309 series Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγιες Εγκαταστασης TE W-655BR3G 1.01

Οδηγιες Εγκαταστασης TE W-655BR3G 1.01 Οδηγιες Εγκαταστασης TE W-655BR3G 101 2 Hardware Installation 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε σύνδεση στο Internet συνδεοντας τον USB 3G προσαρμογέα του παροχου σας στον υπολογιστή Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C6200 All-in-One series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C6200 All-in-One series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C6200 All-in-One series Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής μόντεμ Wi-Fi DSL D6200 Οδηγός εγκατάστασης

Υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής μόντεμ Wi-Fi DSL D6200 Οδηγός εγκατάστασης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router SAGEMCOM 1704w/1744w

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router SAGEMCOM 1704w/1744w Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router SAGEMCOM F@ST 1704w/1744w Περιεχόμενα Ελάχιστες Απαιτήσεις Συστήματος... 3 Περιεχόμενα Συσκευασίας... 4 Ενδείξεις Λυχνιών... 5 Υποδοχές... 6 Σύνδεση ADSL2+ Router...7

Διαβάστε περισσότερα

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Σημείωση: Με δύο αποσπώμενες κεραίες. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε περισσότερα. Δρομολογητής Smart WiFi Nighthawk X10 AD7200. Μοντέλο R9000

Κάντε περισσότερα. Δρομολογητής Smart WiFi Nighthawk X10 AD7200. Μοντέλο R9000 Κάντε περισσότερα Δρομολογητής Smart WiFi Nighthawk X10 AD7200 Μοντέλο R9000 Όνομα και κωδικός πρόσβασης δικτύου WiFi Το προκαθορισμένο όνομα δικτύου WiFi (SSID) και το κλειδί δικτύου (κωδικός πρόσβασης)

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router Huawei HG530 / HG530u

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router Huawei HG530 / HG530u Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router Huawei HG530 / HG530u Περιεχόμενα Ελάχιστες Απαιτήσεις Συστήματος... 3 Περιεχόμενα Συσκευασίας... 4 Ενδείξεις Λυχνιών... 5 Υποδοχές... 6 Σύνδεση ADSL2+ Router...7

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγκατάσταση για Windows XP και Vista. Ελληνική έκδοση. LW056V2 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 54 Mbps

Εισαγωγή. Εγκατάσταση για Windows XP και Vista. Ελληνική έκδοση. LW056V2 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 54 Mbps LW056V2 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 54 Mbps Εισαγωγή Μην εκθέτετε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 54 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik HP Deskjet F2200 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está sujeta

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6300 Οδηγός εγκατάστασης

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6300 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C5200 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C5200 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C5200 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

FILTRO DE RED METÁLICA

FILTRO DE RED METÁLICA FILTRO DE RED METÁLICA Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado el accesorio. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y a REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1600 Wi-Fi Μοντέλο D6400. Περιεχόμενα συσκευασίας

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1600 Wi-Fi Μοντέλο D6400. Περιεχόμενα συσκευασίας Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, βρείτε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart A320 series. Guía básica Guia de conceitos básicos Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik

HP Photosmart A320 series. Guía básica Guia de conceitos básicos Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik HP Photosmart A320 series Guía básica Guia de conceitos básicos Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Nighthawk Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1900 Wi-Fi Μοντέλο D7000

Γρήγορη έναρξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Nighthawk Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1900 Wi-Fi Μοντέλο D7000 Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, βρείτε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. LC Ασύρµατος ευρυζωνικός δροµολογητής 11g Sweex

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. LC Ασύρµατος ευρυζωνικός δροµολογητής 11g Sweex LC000070 Ασύρµατος ευρυζωνικός δροµολογητής 11g Sweex Εισαγωγή Πρώτ' απ' όλα θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε που αγοράσατε τον ασύρµατο δροµολογητή 11g Sweex. Με αυτόν τον δροµολογητή, µπορείτε γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε περισσότερα Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1600 WiFi. Μοντέλο D6400

Κάντε περισσότερα Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1600 WiFi. Μοντέλο D6400 Κάντε περισσότερα Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1600 WiFi Μοντέλο D6400 Όνομα και κωδικός πρόσβασης δικτύου WiFi Το προκαθορισμένο όνομα του δικτύου WiFi (SSID) και ο κωδικός πρόσβασης (κλειδί δικτύου)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router ZTE ZXV10 W300 v5.2/ ZXV10 W300B v5.2

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router ZTE ZXV10 W300 v5.2/ ZXV10 W300B v5.2 Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router ZTE ZXV10 W300 v5.2/ ZXV10 W300B v5.2 Περιεχόμενα Ελάχιστες Απαιτήσεις Συστήματος... 3 Περιεχόμενα Συσκευασίας... 4 Ενδείξεις Λυχνιών... 5 Υποδοχές... 6 Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα