1 USB Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart C4380 All-in-One series

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 USB 802.11. Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart C4380 All-in-One series"

Transcript

1 Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ 1 USB Usuarios del cable USB : No conecte el cable USB hasta la Sección A2. Usuarios de red (802.11) inalámbrica : siga las instrucciones de esta Guía de instalación para agregar correctamente el dispositivo HP All-in-One a la red. 2 Usuários de cabo USB : Não conecte o cabo USB até a Seção A2. Użytkownicy korzystający z kabla USB : Nie należy podłączać kabla USB do czasu wykonania czynności opisanych w Sekcji A2. Χρήστες με καλώδιο USB : Μην συνδέσετε το καλώδιο USB πριν φθάσετε στην Ενότητα A2. a b c Usuários de rede sem fio (802.11) : você deve seguir as instruções nesse Guia de configuração para ter sucesso ao adicionar o HP All-in-One à rede. Użytkownicy korzystający z sieci bezprzewodowej (802.11) : W celu pomyślnego dodania drukarki HP All-in-One do sieci należy wykonać instrukcje podane w tym Podręczniku instalacji. Χρήστες με ασύρματο δίκτυο (802.11) : πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό τον Οδηγό εγκατάστασης προκειμένου να προσθέσετε σωστά τον HP All-in-One στο δίκτυό σας. a. Baje la bandeja de papel y la puerta de los cartuchos de impresión. b. Retire todo el material de embalaje y la película protectora del dispositivo. Si hay un adhesivo en la pantalla de gráficos en color, retírelo. c. Cierre la puerta del cartucho de impresión. a. Opuść zarówno zasobnik papieru, jak i drzwiczki dostępu do kaset drukujących. b. Usuń z urządzenia wszystkie elementy opakowania i folię zabezpieczającą. Jeśli na kolorowym wyświetlaczu graficznym znajduje się naklejka, usuń ją. c. Zamknij drzwiczki dostępu do kaset drukujących. a. Abaixe a bandeja de papel e a porta dos cartuchos de impressão. b. Remova todo material de embalagem e filme protetor do dispositivo. Se houver um adesivo no visor gráfico colorido, remova-o. c. Feche a porta dos cartuchos de impressão. a. Χαμηλώστε το δίσκο χαρτιού και τη θύρα δοχείων μελάνης. b. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και την προστατευτική ταινία από τη συσκευή. Εάν υπάρχει αυτοκόλλητο πάνω στην οθόνη έγχρωμων γραφικών, αφαιρέστε την. c. Κλείστε τη θύρα δοχείων μελάνης. HP Photosmart C4380 All-in-One series

2 3 HP Photosmart C4380 series Basics Guide Compruebe el contenido de la caja. El contenido de la caja puede ser distinto. *Puede estar incluido Verifique o conteúdo da caixa. O conteúdo da sua caixa pode ser diferente do descrito aqui. *Pode estar incluído * * Sprawdź zawartość opakowania. Rzeczywista zawartość opakowania może być inna. *Może występować w zestawie Ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας μπορεί να διαφέρουν. *Ενδέχεται να περιλαμβάνονται 4 a b a. Conecte el cable de alimentación y el adaptador. b. Presione para encender el dispositivo HP All-in-One. NOTA: Preste atención a los mensajes y animaciones de gran utilidad que aparecen en pantalla durante el proceso de instalación. a. Conecte o cabo de alimentação e o adaptador. b. Pressione para ligar o HP All-in-One. NOTA: Preste atenção às mensagens e animações no visor durante o processo de configuração. a. Podłącz przewód zasilający i zasilacz. b. Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie HP All-in-One. UWAGA: Należy zwracać uwagę na przydatne wiadomości i animacje pojawiające się na wyświetlaczu podczas procesu instalowania. a. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και το τροφοδοτικό. b. Πατήστε το κουμπί για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή HP All-in-One. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δώστε προσοχή στα χρήσιμα μηνύματα και τις εικόνες που εμφανίζονται στην οθόνη κατά τη διαδικασία εγκατάστασης. 5 Si se le solicita que configure el idioma y el país/región, utilice las flechas para seleccionar el idioma en la lista de más de 25 idiomas, presione OK y confírmelo. Seleccione el país/ región, presione OK y confírmelo. Si se le solicita que instale los cartuchos de impresión, vaya al siguiente paso de esta guía. Jeśli pojawi się monit o ustawienie języka i kraju/ regionu, za pomocą strzałek wybierz język z listy zawierającej do 25 języków, po czym naciśnij przycisk OK i potwierdź wybór. Wybierz kraj/region, po czym naciśnij przycisk OK i potwierdź wybór. Jeśli pojawi się monit o zainstalowanie kaset drukujących, przejdź do następnego kroku tego podręcznika. Se um prompt for exibido solicitando seu idioma e país/região, use as setas para selecionar o idioma na lista de 25 idiomas, pressione OK e confirme. Selecione o país/região, pressione OK e confirme. Se um prompt for exibido solicitando a instalação de cartuchos de impressão, vá para a próxima etapa do guia. Εάν σας ζητηθεί να ορίσετε τη γλώσσα και τη χώρα/ περιοχή, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε από τη λίστα, η οποία περιλαμβάνει έως 25 γλώσσες, πατήστε OK και επιβεβαιώστε. Επιλέξτε τη χώρα/περιοχή, πατήστε OK και επιβεβαιώστε. Εάν σας ζητηθεί να τοποθετήσετε τα δοχεία μελάνης, προχωρήστε στο επόμενο βήμα του οδηγού. 2 HP Photosmart C4380 All-in-One series

3 6 Abra la puerta de los cartuchos de impresión. Asegúrese de que el carro de impresión se mueve hacia la derecha. Si no se desplaza hacia la derecha, apague el dispositivo y vuélvalo a encender. IMPORTANTE: Para insertar los cartuchos, el dispositivo debe estar encendido. Abra a porta dos cartuchos de impressão. Verifique se o carro de impressão se move para a direita. Se isso não acontecer, desligue o dispositivo e ligue-o novamente. IMPORTANTE: Para inserir os cartuchos de impressão, o dispositivo deve estar ligado. Otwórz drzwiczki dostępu do kaset drukujących. Sprawdź, czy karetka przesunęła się w prawo. Jeśli karetka nie przesuwa się w prawo, wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie. WAŻNE: Włożenie kaset jest możliwe tylko wówczas, gdy urządzenie jest włączone. Ανοίξτε τη θύρα δοχείων μελάνης. Βεβαιωθείτε ότι το φορείο των δοχείων μελάνης μετακινείται προς τα δεξιά. Εάν δεν μετακινηθεί προς τα δεξιά, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε τη ξανά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να τοποθετηθούν τα δοχεία μελάνης. 7 Retire la cinta de ambos cartuchos. PRECAUCIÓN: No toque los contactos de color cobre ni vuelva a colocar la cinta en los cartuchos. Remova a fita adesiva de ambos os cartuchos. CUIDADO: Não toque nos contatos cor de cobre nem recoloque a fita nos cartuchos. Zdejmij taśmę z obu kaset drukujących. OSTROŻNIE: Nie należy dotykać styków w kolorze miedzianym ani ponownie naklejać taśmy na kasety drukujące. Αφαιρέστε την ταινία και από τα δύο δοχεία μελάνης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αγγίζετε τις χάλκινες επαφές και μην κολλήσετε ξανά την ταινία στα δοχεία μελάνης. HP Photosmart C4380 All-in-One series 3

4 8 9 a. Oriente los cartuchos con el logotipo de HP situado en la parte superior. b. Inserte el cartucho de tres colores en la ranura de cartucho izquierda y el cartucho negro en la ranura de cartucho derecha. c. Asegúrese de colocar los cartuchos firmemente hasta que queden insertados correctamente. d. Cierre la puerta del cartucho de impresión. e. Presione OK para confirmar que se han instalado cartuchos de impresión de HP originales. a. Segure os cartuchos com o logotipo da HP voltado para cima. b. Insira o cartucho colorido no slot de cartucho da esquerda e o cartucho preto no slot de cartucho da direita. c. Verifique se empurrou os cartuchos firmemente até eles se encaixarem no lugar. d. Feche a porta dos cartuchos de impressão. e. Pressione OK quando solicitado a confirmar a instalação de cartuchos de impressão HP originais. a. Chwyć kasety tak, aby logo HP było na górze. b. Włóż trójkolorową kasetę do lewego gniazda, a czarną kasetę do prawego gniazda. c. Wciśnij mocno kasety, aż zatrzasną się w odpowiednim miejscu. d. Zamknij drzwiczki dostępu do kaset drukujących. e. Gdy pojawi się monit o potwierdzenie instalacji oryginalnych kaset drukujących firmy HP, naciśnij przycisk OK. a. Κρατήστε τα δοχεία μελάνης με το λογότυπο HP προς τα επάνω. b. Τοποθετήστε το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων στην αριστερή υποδοχή δοχείου μελάνης και το δοχείο μαύρης μελάνης στη δεξιά υποδοχή δοχείου μελάνης. c. Φροντίστε να πιέσετε τα δοχεία με δύναμη, έως ότου ασφαλίσουν στη θέση τους. d. Κλείστε τη θύρα δοχείων μελάνης. e. Πατήστε OK όταν σας ζητηθεί, για να επιβεβαιώσετε την εγκατάσταση των αυθεντικών δοχείων μελάνης HP. Saque el extensor de la bandeja y cargue papel blanco normal. Presione OK. Retire o extensor da bandeja e coloque papel branco simples. Pressione OK. Wyciągnij przedłużenie zasobnika, a następnie załaduj zwykły biały papier. Naciśnij przycisk OK. Τραβήξτε προς τα έξω την προέκταση του δίσκου και στη συνέχεια τοποθετήστε το απλό λευκό χαρτί Α4. Πατήστε OK. 4 HP Photosmart C4380 All-in-One series

5 10 a. Cierre la puerta del cartucho de impresión. IMPORTANTE: Asegúrese de haber cargado papel en la bandeja y, a continuación, espere unos minutos mientras se imprime la página de alineación. b. Levante la tapa. Coloque la parte superior de la página de alineación hacia abajo en la esquina frontal derecha del cristal. Cierre la tapa. c. Presione el botón OK. a. Zamknij drzwiczki dostępu do kaset drukujących. WAŻNE : Należy sprawdzić, czy do zasobnika został załadowany papier, a następnie zaczekać kilka minut na wydrukowanie strony wyrównania. b. Podnieś pokrywę. Umieść górną część strony wyrównania w przednim prawym rogu szyby, powierzchnią przeznaczoną do zadrukowania skierowaną w dół. Zamknij pokrywę. c. Naciśnij przycisk OK. a. Feche a porta dos cartuchos de impressão. IMPORTANTE : Certifique-se de carregar papel na bandeja e, em seguida, aguarde alguns minutos enquanto a página de alinhamento é impressa. b. Levante a tampa. Coloque o topo da página de alinhamento voltado para baixo no canto anterior direito do vidro. Feche a tampa. c. Pressione o botão OK. a. Κλείστε τη θύρα δοχείων μελάνης. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο και στη συνέχεια, περιμένετε μερικά λεπτά για να εκτυπωθεί η σελίδα ευθυγράμμισης. b. Ανοίξτε το κάλυμμα. Τοποθετήστε τη σελίδα ευθυγράμμισης με το επάνω μέρος στραμμένο προς τα κάτω στη μπροστινή δεξιά γωνία της γυάλινης επιφάνειας. Κλείστε το κάλυμμα. c. Πατήστε το κουμπί ΟΚ. 11 Para añadir etiquetas de texto al panel de control, busque la hoja de adhesivos de idioma y siga las instrucciones para colocar las etiquetas. Aby nakleić etykiety tekstowe na panel sterowania, znajdź arkusz z naklejkami w różnych językach i postępuj zgodnie z instrukcjami. Para adicionar rótulos de texto ao painel de controle, procure a página com adesivos de idiomas e siga as instruções para aplicá-los. Για να προσθέσετε ετικέτες κειμένου στον πίνακα ελέγχου, αναζητήστε το φύλλο αυτοκόλλητων σε διάφορες γλώσσες και ακολουθήστε τις οδηγίες για να τις τοποθετήσετε. 12 A - USB Seleccione UN solo tipo de conexión (A: USB o B: /inalámbrica) Escolha apenas UM tipo de conexão (A - USB ou B /Sem fio) B Wybierz tylko JEDEN typ połączenia (A USB lub B /bezprzewodowe) Επιλέξτε μόνο ΕΝΑΝ τύπο σύνδεσης (A - USB ή B /ασύρματο δίκτυο) HP Photosmart C4380 All-in-One series 5

6 A1 - USB Windows: Mac: a. Encienda el equipo, inicie la sesión si es necesario y, a continuación, espere a que aparezca el escritorio. Inserte el CD verde y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. IMPORTANTE: Si no aparece la pantalla de inicio, haga doble clic en Mi PC, haga doble clic en el icono CD-ROM con el logotipo de HP y, a continuación, haga doble clic en setup.exe. a. Conecte el cable USB al puerto situado en la parte posterior del dispositivo HP All-in-One y, a continuación, a cualquier puerto USB del equipo. a. Ligue o computador, faça login, se necessário, a. Conecte o cabo USB à porta na parte traseira e aguarde a exibição da área de trabalho. Insira o CD verde e siga as instruções exibidas na tela. IMPORTANTE: Se a tela inicial de instalação não for exibida, clique duas vezes em Meu Computador, duas vezes no ícone de CD-ROM com o logotipo da HP e duas vezes em setup.exe. do HP All-in-One e, em seguida, a qualquer porta USB no computador. a. Włącz komputer, w razie potrzeby zaloguj się, a a. Podłącz kabel USB do portu z tyłu urządzenia następnie zaczekaj na wyświetlenie pulpitu. Włóż zielony dysk CD i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. WAŻNE: Jeśli ekran startowy nie zostanie wyświetlony, należy kliknąć dwukrotnie ikonę Mój komputer, kliknąć dwukrotnie ikonę dysku CD-ROM z logo HP, a następnie kliknąć dwukrotnie plik setup.exe. HP All-in-One, a następnie do dowolnego portu USB w komputerze. a. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας, συνδεθείτε εάν a. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB είναι απαραίτητο και, στη συνέχεια, περιμένετε να εμφανιστεί η επιφάνεια εργασίας. Τοποθετήστε το πράσινο CD και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν δεν εμφανιστεί η οθόνη εκκίνησης, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Ο Υπολογιστής μου, διπλό κλικ στο εικονίδιο του CD-ROM με το λογότυπο HP και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο setup.exe. στη θύρα στο πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One και στη συνέχεια, το άλλο άκρο του σε οποιαδήποτε θύρα USB στον υπολογιστή. 6 HP Photosmart C4380 All-in-One series

7 A2 - USB Windows: Mac: b. Una vez que aparezca el mensaje USB, conecte el cable USB al puerto de la parte trasera del dispositivo HP All-in-One y, a continuación, a cualquier puerto USB del equipo. c. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar la instalación del software. d. Vaya a la página 12 para explorar el dispositivo HP All-in-One. b. Inserte el CD verde. c. Haga doble clic en el icono del CD de HP Photosmart que se encuentra en el escritorio. d. Haga doble clic en el icono HP Installer. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. e. Complete la pantalla Asistente de instalación. f. Vaya a la página 12 para explorar el dispositivo HP All-in-One. b. Assim que o prompt USB for exibido, conecte o cabo USB à porta na parte traseira do HP All-in-One e, em seguida, a qualquer porta USB no computador. c. Siga as instruções exibidas na tela para concluir a instalação do software. d. Vá para a página 12 para explorar o HP All-in-One. b. Insira o CD verde. c. Clique duas vezes no ícone do CD do HP Photosmarte na área de trabalho. d. Clique duas vezes no ícone do HP Installer. Siga as instruções exibidas na tela. e. Conclua as etapas na tela do Assistente de Instalação. f. Vá para a página 12 para explorar o HP All-in-One. b. Po wyświetleniu monitu podłącz kabel USB do portu z tyłu urządzenia HP All-in-One. Drugi koniec kabla podłącz do dowolnego portu USB w komputerze. c. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację oprogramowania. d. Przejdź do strony 12, aby poznać funkcje drukarki HP All-in-One. b. Włóż zielony dysk CD. c. Kliknij dwukrotnie ikonę HP Photosmart CD na pulpicie. d. Kliknij dwukrotnie ikonę HP Installer (Instalator urządzenia HP). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. e. Wypełnij pola na ekranie Setup Assistant (Asystent ustawień). f. Przejdź do strony 12, aby poznać funkcje drukarki HP All-in-One. b. Αφού εμφανιστεί η προτροπή για τη σύνδεση USB, συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στη θύρα στο πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One και στη συνέχεια, το άλλο άκρο του σε οποιαδήποτε θύρα USB στον υπολογιστή. c. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του λογισμικού. d. Μεταβείτε στη σελίδα 12 για να εξερευνήσετε το HP All-in-One. b. Τοποθετήστε το πράσινο CD. c. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του HP Photosmart CD στην επιφάνεια εργασίας. d. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του HP Installer. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης. e. Ολοκληρώστε την οθόνη Setup Assistant (Βοηθός εγκατάστασης). f. Μεταβείτε στη σελίδα 12 για να εξερευνήσετε το HP All-in-One. HP Photosmart C4380 All-in-One series 7

8 B Windows: Mac: a. Encienda el equipo, inicie la sesión si es necesario y, a continuación, espere a que aparezca el escritorio. b. Inserte el CD-ROM. IMPORTANTE: Si no aparece la pantalla de inicio, haga doble clic en Mi PC, haga doble clic en el icono CD-ROM con el logotipo de HP y, a continuación, haga doble clic en setup.exe. c. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y continúe en la Sección B2. a. Ligue o computador, faça login, se necessário, e aguarde a exibição da área de trabalho. b. Insira o CD-ROM. IMPORTANTE: Se a tela inicial de instalação não for exibida, clique duas vezes em Meu Computador, duas vezes no ícone de CD-ROM com o logotipo da HP e duas vezes em setup.exe. c. Siga as instruções na tela e continue na Seção B2. a. Conecte el cable USB al puerto situado en la parte posterior del dispositivo HP All-in-One y, a continuación, a cualquier puerto USB del equipo. b. Encienda el equipo, inicie la sesión si es necesario y, a continuación, espere a que aparezca el escritorio. c. Inserte el CD-ROM. d. Haga doble clic en el icono del CD HP Photosmart. e. Haga doble clic en el icono HP Installer. f. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y continúe en la Sección B2. a. Conecte o cabo USB à porta na parte traseira do HP All-in-One e, em seguida, a qualquer porta USB no computador. b. Ligue o computador, faça login, se necessário, e aguarde a exibição da área de trabalho. c. Insira o CD-ROM. d. Clique duas vezes no ícone do CD do HP Photosmart. e. Clique duas vezes no ícone do HP Installer. f. Siga as instruções na tela e continue na Seção B2. a. Włącz komputer, w razie potrzeby zaloguj się, a następnie zaczekaj na wyświetlenie pulpitu. b. Włóż dysk CD-ROM. WAŻNE: Jeśli ekran startowy nie zostanie wyświetlony, należy kliknąć dwukrotnie ikonę Mój komputer, kliknąć dwukrotnie ikonę dysku CD-ROM z logo HP, a następnie kliknąć dwukrotnie plik setup.exe. c. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie przejdź do Sekcji B2. a. Podłącz kabel USB do portu z tyłu urządzenia HP All-in-One, a następnie do dowolnego portu USB w komputerze. b. Włącz komputer, w razie potrzeby zaloguj się, a następnie zaczekaj na wyświetlenie pulpitu. c. Włóż dysk CD-ROM. d. Kliknij dwukrotnie ikonę HP Photosmart CD. e. Kliknij dwukrotnie ikonę HP Installer (Instalator urządzenia HP). f. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie przejdź do Sekcji B2. a. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας, συνδεθείτε εάν είναι απαραίτητο και, στη συνέχεια, περιμένετε να εμφανιστεί η επιφάνεια εργασίας. b. Τοποθετήστε το CD-ROM. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν δεν εμφανιστεί η οθόνη εκκίνησης, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Ο Υπολογιστής μου, διπλό κλικ στο εικονίδιο του CD-ROM με το λογότυπο HP και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο setup.exe. c. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης και προχωρήστε στην Ενότητα B2. a. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στη θύρα στο πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One και στη συνέχεια, το άλλο άκρο του σε οποιαδήποτε θύρα USB στον υπολογιστή. b. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας, συνδεθείτε εάν είναι απαραίτητο και, στη συνέχεια, περιμένετε να εμφανιστεί η επιφάνεια εργασίας. c. Τοποθετήστε το CD-ROM. d. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του HP Photosmart CD. e. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του HP Installer. f. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης και προχωρήστε στην Ενότητα B2. 8 HP Photosmart C4380 All-in-One series

9 B Windows: Mac: d. En la pantalla Tipo de conexión, asegúrese de que selecciona a través de la red. e. Cuando se le solicite, conecte el dispositivo HP All-in-One a su equipo mediante el cable USB suministrado. Esta conexión es temporal mientras los valores de red inalámbrica se envíen a la impresora. f. Continúe en la Sección B3. d. Na tela Tipo de conexão, certifique-se de selecionar através da rede. e. Quando solicitado, conecte o HP All-in-One ao computador usando o cabo USB fornecido. Essa conexão é temporária enquanto as definições da rede sem fio são enviadas à impressora. f. Continue na Seção B3. g. Cuando aparezca la pantalla Seleccionar dispositivo, seleccione el dispositivo y haga clic en Continuar. Comenzará la instalación del software que durará unos minutos. h. Cuando aparezca el Asistente de instalación, haga clic en Continuar para configurar el dispositivo. i. Seleccione Configurar valores de red inalámbrica y haga clic en Continuar. j. Continúe en la Sección B3. g. Quando a tela Selecionar Dispositivo for exibida, selecione o dispositivo e clique em Continuar. A instalação do software é iniciada e levará alguns minutos. h. Quando o Assistente de Instalação for exibido clique em Continuar para configurar o dispositivo. i. Selecione Configurar Definições de Rede Sem Fio e clique em Continuar. j. Continue na Seção B3. d. Na ekranie Rodzaj połączenia wybierz opcję przez sieć. e. Po wyświetleniu odpowiedniego monitu podłącz drukarkę HP All-in-One do komputera przy użyciu dostarczonego kabla USB. Jest to połączenie tymczasowe, które będzie potrzebne tylko do czasu przesłania ustawień sieci bezprzewodowej do drukarki. f. Przejdź do Sekcji B3. g. Po wyświetleniu ekranu Select Device (Wybór urządzenia) wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). Rozpocznie się instalacja oprogramowania, która potrwa kilka minut. h. Po wyświetleniu ekranu Setup Assistant (Asystent ustawień) kliknij przycisk Continue (Kontynuuj), aby skonfigurować urządzenie. i. Wybierz opcję Configure Wireless Networking Settings (Skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej) i kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). j. Przejdź do Sekcji B3. d. Στην οθόνη Τύπος σύνδεσης, επιλέξτε μέσω δικτύου. e. Όταν σας ζητηθεί, συνδέστε το HP All-in-One στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB. Η σύνδεση αυτή είναι προσωρινή, καθώς οι ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου αποστέλλονται στον εκτυπωτή σας. f. Προχωρήστε στην Ενότητα B3. g. Όταν εμφανιστεί η οθόνη Select Device (Επιλογή συσκευής), επιλέξτε τη συσκευή σας και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Continue (Συνέχεια). Ξεκινά η εγκατάσταση του λογισμικού, η οποία θα διαρκέσει λίγα λεπτά. h. Όταν εμφανιστεί η οθόνη Setup Assistant (Βοηθός εγκατάστασης), κάντε κλικ στο κουμπί Continue (Συνέχεια) για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της συσκευής. i. Επιλέξτε Configure Wireless Networking Settings (Ρύθμιση παραμέτρων ασύρματου δικτύου) και κάντε κλικ στο κουμπί Continue (Συνέχεια). j. Προχωρήστε στην Ενότητα B3. HP Photosmart C4380 All-in-One series 9

10 B Windows: Mac: g. En la pantalla Instalación de red inalámbrica, seleccione la red inalámbrica y haga clic en Siguiente. Si la red utiliza seguridad, se le solicitará una clave WEP o una frase de contraseña WPA. Ambas distinguen entre mayúsculas y minúsculas. h. Introduzca la clave WEP o la frase de contraseña WPA, tal y como se le solicita. Aparecerá un cuadro de diálogo para confirmar que se ha instalado la conexión inalámbrica. i. Desconecte el cable USB cuando se le solicite. j. Continúe en la Sección B4. k. l. m. n. Cuando aparezca la pantalla Instalación de red, seleccione la red inalámbrica y haga clic en Continuar. Si aparece la pantalla Configuración de red inalámbrica, introduzca la clave WEP o la frase de contraseña WPA. Ambas distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Cuando aparezca la pantalla de resumen, podrá desconectar el cable USB. Continúe en la Sección B4. g. Na tela Instalação de Rede Sem Fio, selecione a rede sem fio e clique em Avançar. Se houver segurança na rede, um prompt será exibido para a chave WEP ou uma senha WPA. Ambos distinguem maiúsculas de minúsculas. h. Digite a chave WEP ou a senha WPA, conforme solicitado. Você verá uma caixa de diálogo que confirma que a conexão sem fio foi estabelecida. i. Desconecte o cabo USB quando solicitado. j. Continue na Seção B4. k. l. m. n. Quando a tela Instalação de Rede for exibida, selecione a rede sem fio e clique em Continuar. Se a tela Definições de Segurança de Rede for exibida, digite a chave WEP ou a senha WPA. Ambos distinguem maiúsculas de minúsculas. Quando a tela de resumo for exibida, o cabo USB pode ser desconectado Continue na Seção B4. g. Na ekranie Konfiguracja sieci bezprzewodowej wybierz sieć bezprzewodową i kliknij przycisk Dalej. Jeśli sieć jest zabezpieczona, pojawi się monit o podanie klucza WEP lub hasła WPA. W obu rodzajach zabezpieczeń rozróżniana jest wielkość liter. h. Wpisz żądany klucz WEP lub hasło WPA. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z potwierdzeniem nawiązania połączenia bezprzewodowego. i. Po wyświetleniu odpowiedniego monitu odłącz kabel USB. j. Przejdź do Sekcji B4. k. l. m. n. Po wyświetleniu ekranu Network Setup (Konfiguracja sieci) wybierz sieć bezprzewodową i kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). Jeśli pojawi się ekran Network Security Setting (Ustawienie zabezpieczeń sieciowych), wpisz klucz WEP lub hasło WPA. W obu rodzajach zabezpieczeń rozróżniana jest wielkość liter. Po wyświetleniu ekranu podsumowania możesz odłączyć kabel USB. Przejdź do Sekcji B4. g. Στην οθόνη Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου, επιλέξτε το ασύρματο δίκτυό σας και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Εάν υπάρχουν ρυθμίσεις ασφάλειας στο δίκτυό σας, εμφανίζεται μια ερώτηση για το κλειδί WEP ή τη φράση πρόσβασης WPA. Και στα δύο γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. h. Πληκτρολογήστε το κλειδί WEP ή τη φράση πρόσβασης WPA, όπως απαιτείται. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου, στο οποίο επιβεβαιώνεται ότι η ασύρματη σύνδεση έχει αποκατασταθεί. i. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB όταν σας ζητηθεί. j. Προχωρήστε στην Ενότητα B4. k. l. m. n. Όταν εμφανιστεί η οθόνη Network Setup (Εγκατάσταση δικτύου), επιλέξτε το ασύρματο δίκτυό σας και κάντε κλικ στο κουμπί Continue (Συνέχεια). Εάν εμφανιστεί η οθόνη Network Security Setting (Ρύθμιση ασφάλειας δικτύου), πληκτρολογήστε το κλειδί WEP ή τη φράση πρόσβασης WPA. Και στα δύο γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Όταν εμφανιστεί η οθόνη σύνοψης, μπορείτε να αποσυνδέσετε το καλώδιο USB. Προχωρήστε στην Ενότητα B4. 10 HP Photosmart C4380 All-in-One series

11 B Windows/Mac: a. Si dispone de equipos adicionales en la red, instale el software HP All-in-One en cada uno de ellos. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Asegúrese de seleccionar los tipos de conexión entre la red y el dispositivo HP All-in-One (no entre el equipo y la red). a. Jeśli w sieci znajdują się dodatkowe komputery, na każdym z nich zainstaluj oprogramowanie urządzenia HP All-in-One. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Sprawdź, czy wybrano typy połączenia między siecią a urządzeniem HP All-in-One (nie między komputerem a siecią). a. Se houver outros computadores na rede, instale o software do HP All-in-One em cada computador. Siga as instruções exibidas na tela. Certifique-se de escolher os tipos de conexão entre a rede e o HP All-in-One (não entre o computador e a rede). a. Εάν έχετε πρόσθετους υπολογιστές στο δίκτυό σας, εγκαταστήστε το λογισμικό της συσκευής HP All-in-One σε κάθε υπολογιστή. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης. Βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε τον τύπο σύνδεσης μεταξύ του δικτύου και της συσκευής σας HP All-in-One (όχι μεταξύ του υπολογιστή σας και του δικτύου). HP Photosmart C4380 All-in-One series 11

12 Explore las funciones Conhecer os recursos Poznaj funkcje Εξερευνήστε τις λειτουργίες Una vez instalado el programa de software HP All-in-One en su equipo, pruebe algunas de las funciones del dispositivo HP All-in-One. Po zainstalowaniu na komputerze programu HP All-in-One można wypróbować kilka funkcji urządzenia HP All-in-One. Agora que o programa de software HP All-in-One está instalado no computador, você pode testar um dos recursos do HP All-in-One. Αφού εγκαταστήσατε το πρόγραμμα λογισμικού HP All-in-One στον υπολογιστή, μπορείτε να δοκιμάσετε μερικές από τις λειτουργίες του HP All-in-One. Imprima una foto de 10 x 15 cm Imprimir uma fotografia de 10 x 15 mm Wydrukuj zdjęcie formatu 10 x 15 cm Εκτύπωση φωτογραφίας 10 x 15 cm (4 x 6 ιντσών) a. Retire el papel blanco normal y cargue las hojas de papel fotográfico del paquete de muestra con el lado de impresión hacia abajo. b. Deslice la guía de anchura del papel hacia dentro hasta que se detenga en el borde del papel. Consulte las marcas grabadas en la base de la bandeja de papel para cargar papel fotográfico. a. Wyjmij zwykły biały papier i załaduj arkusze papieru fotograficznego z pakietu próbek, stroną do zadrukowania skierowaną w dół. b. Przesuń prowadnicę szerokości papieru do środka, aż zatrzyma się na brzegu papieru. Podczas ładowania papieru fotograficznego korzystaj ze wskaźników umieszczonych w podstawie zasobnika papieru. a. Remova o papel branco simples e carregue as folhas de papel fotográfico da embalagem de amostra com o lado de impressão voltado para baixo. b. Deslize a guia de largura de papel para dentro até que pare na margem do papel. Verifique as guias gravadas na base da bandeja de papel para obter ajuda sobre a colocação de papel fotográfico. a. Αφαιρέστε το απλό λευκό χαρτί και τοποθετήστε τα φύλλα φωτογραφικού χαρτιού από το πακέτο δοκιμής με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. b. Σύρετε τον οδηγό πλάτους του χαρτιού προς τα μέσα, μέχρι να σταματήσει στην άκρη του χαρτιού. Για βοήθεια σχετικά με την τοποθέτηση του φωτογραφικού χαρτιού, ανατρέξτε στους οδηγούς που είναι χαραγμένοι στη βάση του δίσκου χαρτιού. 12 HP Photosmart C4380 All-in-One series

13 Print 9/9 c. Inserte la tarjeta de memoria de la cámara en la ranura apropiada. La última fotografía de la tarjeta aparecerá en la pantalla. d. Presione las teclas de dirección para ver la fotografía deseada y, a continuación, presione OK para mostrar la fotografía seleccionada. e. Presione Imprimir para imprimir la fotografía. c. Włóż kartę pamięci z aparatu do odpowiedniego gniazda karty pamięci. Na wyświetlaczu pojawi się ostatnie zdjęcie z karty. d. Naciskaj przyciski strzałek, aby zobaczyć żądane zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić wybrane zdjęcie. e. Naciśnij przycisk Drukuj, aby wydrukować zdjęcie. c. Insira o cartão de memória da câmera no slot para cartão de memória apropriado. A última fotografia no cartão é exibida no visor. d. Pressione os botões de seta para selecionar a foto desejada, e pressione OK para exibir a foto selecionada. e. Pressione Imprimir para imprimir a foto. Solución de problemas de USB Solução de problemas de USB c. Εισαγάγετε την κάρτα μνήμης της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής στην κατάλληλη υποδοχή κάρτας μνήμης. Στην οθόνη εμφανίζεται η τελευταία φωτογραφία που είναι αποθηκευμένη στην κάρτα. d. Πατήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να προβάλετε τη φωτογραφία που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε OK για να εμφανίσετε την επιλεγμένη φωτογραφία. e. Πατήστε Εκτύπωση για να εκτυπώσετε την επιλεγμένη φωτογραφία. Rozwiązywanie problemów z połączeniem USB Αντιμετώπιση προβλημάτων με το USB Problema: (Windows) Aparece la pantalla Agregar hardware de Microsoft. Acción: Cierre todas las pantallas. Desconecte el cable USB y, a continuación, inserte el CD verde del dispositivo HP All-in-One. Consulte la Sección A. Problema: (Windows) A tela Adicionar Hardware da Microsoft é exibida. Ação: Cancele todas as telas. Desconecte o cabo USB e insira o CD verde do HP All-in-One. Consulte a Seção A. Problem: (Dotyczy tylko systemu Windows) Został wyświetlony ekran Kreatora dodawania sprzętu. Rozwiązanie: Anuluj wszystkie ekrany. Odłącz kabel USB, a następnie włóż zielony dysk CD z oprogramowaniem urządzenia HP All-in-One. Patrz Sekcja A. Πρόβλημα: (για Windows) Εμφανίζεται η οθόνη Προσθήκη υλικού της Microsoft. Απαιτούμενη ενέργεια: Επιλέξτε ακύρωση σε όλες τις οθόνες. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και έπειτα τοποθετήστε το πράσινο CD του HP All-in-One. Ανατρέξτε στην Ενότητα Α. HP Photosmart C4380 All-in-One series 13

14 Problema: (Sólo en Windows) No ha visto la pantalla que indica que debe conectar el cable USB. Acción: Cierre todas las pantallas. Extraiga el CD verde del dispositivo HP All-in-One y, a continuación, vuelva a insertarlo. Consulte la Sección A. Problema: (Somente Windows) A tela que solicita a conexão do cabo USB não foi exibida. Ação: Cancele todas as telas. Remova o CD verde do HP All-in-One e insira-o novamente. Consulte a Seção A. Problem: (Dotyczy tylko systemu Windows) Nie został wyświetlony ekran z monitem o podłączenie kabla USB. Rozwiązanie: Anuluj wszystkie ekrany. Wyjmij, a następnie włóż ponownie do napędu zielony dysk CD z oprogramowaniem urządzenia HP All-in-One. Patrz Sekcja A. Πρόβλημα: (μόνο για Windows) Δεν εμφανίστηκε η οθόνη που σας προτρέπει να συνδέσετε το καλώδιο USB. Απαιτούμενη ενέργεια: Επιλέξτε ακύρωση σε όλες τις οθόνες. Αφαιρέστε και έπειτα τοποθετήστε ξανά το πράσινο CD του HP All-in-One. Ανατρέξτε στην Ενότητα Α. Problema: (Sólo en Windows) Aparece la pantalla Se ha producido un error en la instalación del dispositivo. Acción: Desconecte el dispositivo y vuelva a conectarlo. Compruebe todas las conexiones. Asegúrese de que el cable USB está conectado al equipo. No conecte el cable USB a un teclado ni a un concentrador USB sin alimentación. Consulte la Sección A. Problema: (Somente Windows) A tela A configuração do dispositivo não foi concluída é exibida. Ação: Desconecte o dispositivo e conecte-o novamente. Verifique todas as conexões. Verifique se o cabo USB está conectado ao computador. Não conecte o cabo USB a um teclado ou hub USB sem energia. Consulte a Seção A. Problem: (Dotyczy tylko systemu Windows) Został wyświetlony ekran Nie udało się zakończyć instalacji urządzenia. Rozwiązanie: Odłącz urządzenie i podłącz je ponownie. Sprawdź wszystkie połączenia. Upewnij się, że kabel USB jest podłączony do komputera. Nie podłączaj kabla USB do klawiatury ani do niezasilanego koncentratora USB. Patrz Sekcja A. Πρόβλημα: (μόνο για Windows) Εμφανίζεται η οθόνη Η εγκατάσταση της συσκευής δεν ολοκληρώθηκε. Απαιτούμενη ενέργεια: Αποσυνδέστε τη συσκευή και συνδέστε την ξανά. Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή. Μην συνδέετε το καλώδιο USB σε πληκτρολόγιο ή σε μη τροφοδοτούμενο διανομέα (hub) USB. Ανατρέξτε στην Ενότητα Α. 14 HP Photosmart C4380 All-in-One series

15 Solución de problemas de red Rozwiązywanie problemów z siecią Solução de problemas de rede Αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου Problema: Durante la instalación de software, aparecerá el mensaje de error No se encontró la impresora. Acción: Imprima el Informe de prueba de red inalámbrica. Este informe contiene información útil acerca del dispositivo inalámbrico y de los valores de red. También incluye recomendaciones acerca de cómo solucionar los problemas detectados. Puede imprimir este informe desde el software o desde el dispositivo HP All-in-One si pulsa el botón situado al lado del indicador de red inalámbrica en la parte frontal del dispositivo HP All-in-One. Cuando aparezca el menú en la pantalla, presione las teclas de dirección para seleccionar Ejecutar prueba de red inalámbrica y presione OK. Presione Cancelar para volver al menú principal en la pantalla. Pruebe a desactivar de forma temporal cualquier firewall, o software antispyware o antivirus que pueda estar ejecutándose en su equipo. Problema: Durante a instalação do software a mensagem de erro Impressora Não Encontrada é exibida. Ação: Imprima o Relatório de Teste de Rede Sem Fio. Esse relatório apresenta informações úteis sobre o dispositivo de rede sem fio e as definições de rede. Ele também contém recomendações sobre como consertar os problemas detectados. É possível imprimir esse relatório através do software ou através do HP All-in-One pressionando o botão próximo a luz do indicador de rede sem fio na parte frontal do HP All-in-One. Quando o menu for exibido no visor, pressione as teclas de seta para selecionar Executar teste de rede sem fio e pressione OK. Pressione Cancelar para retornar ao menu principal no visor. Tente desativar temporariamente todos os software de firewall, anti-spyware ou anti-vírus que podem estar em execução atualmente no seu PC. Problem: Podczas instalacji oprogramowania pojawił się komunikat o błędzie Nie znaleziono drukarki. Rozwiązanie: Wydrukuj Raport z testu sieci bezprzewodowej. W raporcie tym znajdują się przydatne informacje o urządzeniu bezprzewodowym i ustawieniach sieci. Zawiera on także zalecenia dotyczące sposobu usunięcia wszystkich wykrytych problemów. Raport można wydrukować z poziomu oprogramowania lub za pomocą drukarki HP All-in-One, naciskając przycisk znajdujący się z przodu urządzenia, obok kontrolki sieci bezprzewodowej. Gdy na wyświetlaczu pojawi się menu, naciskaj przyciski strzałek, aby wybrać opcję Uruchom test sieci bezprzewodowej, a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Anuluj, aby wrócić do głównego menu na wyświetlaczu. Spróbuj tymczasowo wyłączyć zaporę firewall, programy antywirusowe i programy do usuwania oprogramowania typu spyware działające na komputerze. Πρόβλημα: Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του λογισμικού, εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος Ο εκτυπωτής δεν βρέθηκε. Απαιτούμενη ενέργεια: Εκτυπώστε την Αναφορά δοκιμής ασύρματου δικτύου. Η αναφορά αυτή περιέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ασύρματη συσκευή σας και με τις ρυθμίσεις του δικτύου σας. Περιέχει επίσης συστάσεις σχετικά με τον τρόπο επιδιόρθωσης τυχόν προβλημάτων που εντοπίζονται. Μπορείτε να εκτυπώσετε αυτή την αναφορά από το λογισμικό ή μπορείτε να την εκτυπώσετε από το HP All-in-One πατώντας το κουμπί που βρίσκεται δίπλα στην ενδεικτική λυχνία ασύρματου δικτύου, στο μπροστινό μέρος της συσκευής HP All-in-One. Όταν εμφανιστεί το μενού στην οθόνη, πατήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να επιλέξετε Εκτέλεση δοκιμής ασύρματου δικτύου και πατήστε OK. Πατήστε Άκυρο για να επιστρέψετε στο κύριο μενού της οθόνης. Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε προσωρινά το τείχος προστασίας, τυχόν λογισμικό προστασίας από προγράμματα υποκλοπής ή άλλο λογισμικό προστασίας από ιούς που ενδέχεται να εκτελείται στον υπολογιστή σας. HP Photosmart C4380 All-in-One series 15

16 Problema: El dispositivo HP All-in-One no puede conectarse a la red. Acción: Es posible que la señal entre el dispositivo HP All-in-One y el direccionador inalámbrico sea débil. Pruebe a acercar el dispositivo HP All-in-One al direccionador inalámbrico y evite obstáculos como paredes o armarios de metal. Es posible que se produzcan interferencias con otros dispositivos que impiden la conexión de HP All-in-One. Cualquier dispositivo inalámbrico que utilice 2,4 GHz puede provocar interferencias (incluidos los microondas). Asegúrese de que estos dispositivos no se utilizan durante la instalación de HP All-in-One. Es posible que necesite restablecer el direccionador inalámbrico. Apague el direccionador inalámbrico durante 30 segundos y, a continuación, enciéndalo de nuevo. Problema: O HP All-in-One não pode se conectar à rede. Ação: O sinal entre o HP All-in-One e o roteador sem fio pode estar fraco. Tente mover o HP All-in-One para mais próximo do roteador sem fio e evite obstruções como paredes ou armários grandes de metal. Pode haver alguma interferência de outros dispositivos impedindo a conexão do HP All-in-One. Qualquer dispositivo sem fio que usa 2,4 GHz pode causar interferência (inclusive microondas). Certifique-se de que esses dispositivos não estejam sendo usados durante a instalação do HP All-in-One. O roteador sem fio pode precisar ser reiniciado. Desligue o roteador sem fio por 30 segundos e ligue-o novamente. Problem: Drukarka HP All-in-One nie może połączyć się z siecią. Rozwiązanie: Przyczyną może być słaby sygnał między drukarką HP All-in-One a routerem bezprzewodowym. Spróbuj przenieść drukarkę HP All-in-One bliżej routera bezprzewodowego, unikając przeszkód, takich jak ściany lub duże metalowe szafy. Inne urządzenia mogą powodować zakłócenia uniemożliwiające podłączenie drukarki HP All-in-One do sieci. Źródłem zakłóceń może być dowolne urządzenie bezprzewodowe korzystające z częstotliwości 2,4 GHz (w tym również kuchenki mikrofalowe). Upewnij się, że urządzenia te nie są używane podczas instalacji drukarki HP All-in-One. Router bezprzewodowy może wymagać zresetowania. Wyłącz router bezprzewodowy na 30 sekund, a następnie włącz go z powrotem. Πρόβλημα: Το HP All-in-One δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο. Απαιτούμενη ενέργεια: Το σήμα μεταξύ της συσκευής σας HP All-in-One και του ασύρματου δρομολογητή σας ενδέχεται να είναι ασθενές. Δοκιμάστε να μετακινήσετε τη συσκευή HP All-in-One πιο κοντά στον ασύρματο δρομολογητή σας και αποφύγετε εμπόδια όπως τοίχους ή μεγάλα μεταλλικά ντουλάπια. Ενδέχεται να υπάρχουν παρεμβολές από άλλες συσκευές οι οποίες αποτρέπουν τη σύνδεση της συσκευής HP All-in-One. Οποιαδήποτε ασύρματη συσκευή η οποία χρησιμοποιεί συχνότητα 2,4 GHz ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές (συμπεριλαμβανομένων των μικροκυμάτων). Βεβαιωθείτε ότι αυτές οι συσκευές δεν βρίσκονται σε χρήση κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης της συσκευής HP All-in-One. Ενδέχεται να χρειάζεται επαναφορά του ασύρματου δρομολογητή. Απενεργοποιήστε τον ασύρματο δρομολογητή για 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον ξανά Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printed in () Printed in () Printed in () *CC * *CC * CC

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4380 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C4380 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C4380 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4500 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C4500 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C4500 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik HP Deskjet F2200 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está sujeta

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C4400 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet Pro K550

HP Officejet Pro K550 HP Officejet Pro K550 Getting Started Guide Guia de Primeiros Passos Guía de instalación inicial Oδηγός για τα πρώτα βήµατα Copyright Information 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart 5510 series

HP Photosmart 5510 series HP Photosmart 5510 series Περιεχόμενα 1 Βοήθεια HP Photosmart 5510 series...3 2 Γνωριμία με το HP Photosmart Εξαρτήματα του εκτυπωτή...5 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου...6 Περιεχόμενα 3 Πώς μπορώ να;...7

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet K850/K850dn Color Printer

HP Officejet K850/K850dn Color Printer HP Officejet K850/K850dn Color Printer Getting Started Guide Guia de Primeiros Passos Guía de instalación inicial O µ Copyright Information 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista LW311 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 300 Mbps Μην εκθέτετε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP Deskjet 1510 series... 1 2 Εξοικείωση με τον HP Deskjet 1510 series... 3 Μέρη εκτυπωτή... 4 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου... 5 Φωτεινή ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για τον εκτυπωτή HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Εξοικείωση με τον εκτυπωτή HP Officejet 4630 series... 3 Τα μέρη του

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series 1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: HP Deskjet 6540-50 series Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ Dual Band Gigabit N600 DGND3700v2

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ Dual Band Gigabit N600 DGND3700v2 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 1010 series

HP Deskjet 1010 series HP Deskjet 1010 series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP Deskjet 1010 series... 1 2 Εξοικείωση με τον HP Deskjet 1010 series... 3 Μέρη εκτυπωτή... 4 Φωτεινή ένδειξη κουμπιού ενεργοποίησης... 5

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 5520 series

HP Deskjet 5520 series HP Deskjet 5520 series Περιεχόμενα 1 Βοήθεια HP Deskjet 5520 series...3 2 Γνωριμία με το HP Deskjet Εξαρτήματα του εκτυπωτή...5 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου...6 Φωτεινές ενδείξεις και κουμπιά κατάστασης:...7

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 Εισαγωγή στο υλικό Εξωτερική περιγραφή ΔΙΑΦΟΡΕΣ Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΑΣ. Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του εξοπλισμού βεβαιωθείτε για τα παρακάτω: 1. Ο υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL D6300

Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL D6300 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

Guía básica Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik

Guía básica Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik HP Photosmart A530 series Guía básica Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik Tres colores / Trójkolorowy / Τριών χρωμάτων 110 Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 6520 series

HP Deskjet 6520 series HP Deskjet 6520 series Περιεχόμενα 1 Βοήθεια HP Deskjet 6520 series...3 2 Γνωριμία με το HP Deskjet Εξαρτήματα του εκτυπωτή...5 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου...7 Φωτεινή ένδειξη κατάστασης ασύρματης σύνδεσης...8

Διαβάστε περισσότερα

Απολαύστε το WiFi επόμενης γενιάς

Απολαύστε το WiFi επόμενης γενιάς Κάντε περισσότερα Απολαύστε το WiFi επόμενης γενιάς Η νέα επέκταση εμβέλειας WiFi υποστηρίζει το πρότυπο δικτύωσης 802.11ac. Αυτό το νέο πρότυπο προσφέρει καλύτερη ταχύτητα, βελτιωμένη αξιοπιστία και μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Εγκατάσταση Windows XP, Vista και 7. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Εγκατάσταση Windows XP, Vista και 7. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Sweex Wireless 300N Adapter USB σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ Μοντέλο #E8350 Περιεχόμενα Επισκόπηση προϊόντος E8350..................................... 1 Εγκατάσταση του router E-Series Πού θα βρείτε περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Ελληνική Έκδ ση LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Αυτός ο Ασύρματος Προσαρμογέας LAN

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

USB Docking Station VGP-UPR1. Manual de instrucciones / Manual de instruções / Brugervejledning / Bruksanvisning / Οδηγίες λειτoυργίας

USB Docking Station VGP-UPR1. Manual de instrucciones / Manual de instruções / Brugervejledning / Bruksanvisning / Οδηγίες λειτoυργίας USB Docking Station VGP-UPR1 Manual de instrucciones / Manual de instruções / Brugervejledning / Bruksanvisning / Οδηγίες λειτoυργίας AVISO Para reducir el riesgo de incendios o electrocución, no exponga

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series Περιεχόµενα 1 Βοήθεια HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series...3 2 Γνωριµία µε το HP Photosmart Εξαρτήµατα του εκτυπωτή...5 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου...8

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης BlackBerry Desktop Software Έκδοση: 7.1 Οδηγός χρήσης Δημοσίευση: 2012-06-05 SWD-20120605130440069 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία... 7 Πληροφορίες σχετικά με το BlackBerry Desktop Software... 7 Ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Σημείωση: Με δύο αποσπώμενες κεραίες. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

support@displaynote.com +44-2890-730-482

support@displaynote.com +44-2890-730-482 Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα Ρύθμιση... 3 Λήψη του λογισμικού... 3 Εγκατάσταση του λογισμικού... 3 Λήψη της εφαρμογής... 4 Ρύθμιση της σύνδεσης... 5 Χρήση του DisplayNote... 6 Δημιουργία λογαριασμού DisplayNote...

Διαβάστε περισσότερα

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Copyright 2007 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα µη δηµοσιευµένα δικαιώµατα προστατεύονται από το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Τα XEROX, CentreWare, ControlCentre,

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series 1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση του εκτυπωτή Εκτύπωση φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας EasyMP Multi PC Projection

Εγχειρίδιο λειτουργίας EasyMP Multi PC Projection Εγχειρίδιο λειτουργίας EsyMP Multi PC Projection Περιεχόμενα 2 Πληροφορίες για το EsyMP Multi PC Projection Στυλ συναντήσεων που προτείνονται από το EsyMP Multi PC Projection... 5 Διεξαγωγή συναντήσεων

Διαβάστε περισσότερα

LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM

LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον Ασύρματο Δρομολογητή Ευρείας Ζώνης Sweex 140 Nitro XM. Με

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης του SmartSolutions

Οδηγός χρήσης του SmartSolutions Οδηγός χρήσης του SmartSolutions 2009 www.lexmark.com Περιεχόμενα Πληροφορίες για το SmartSolutions...4 Τι είναι οι λύσεις SmartSolutions;...4 Συνιστώμενες απαιτήσεις συστήματος...6 Κατανόηση του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4700 series. Βοήθεια Windows

HP Photosmart C4700 series. Βοήθεια Windows HP Photosmart C4700 series Βοήθεια Windows HP Photosmart C4700 series Περιεχόµενα 1 Βοήθεια HP Photosmart C4700 series...3 2 Ολοκλήρωση της ρύθµισης της συσκευής HP Photosmart Προσθήκη του HP Photosmart

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης OFFICEJET PRO 8600 Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych

Διαβάστε περισσότερα

Trådløs og kablet nettverksdrift

Trådløs og kablet nettverksdrift Trådløs og kablet nettverksdrift HP all-in-one Οδηγός δικτύωσης Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ρύθµισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η168Ν. Διεύθυνση: Αδριανείου 2, Τ.Κ. 115 25 Αθήνα, www.hol.gr, τηλ. εξυπηρέτησης πελατών: 13844.

Οδηγίες Ρύθµισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η168Ν. Διεύθυνση: Αδριανείου 2, Τ.Κ. 115 25 Αθήνα, www.hol.gr, τηλ. εξυπηρέτησης πελατών: 13844. Δεκέµβριος 12 Οδηγίες Ρύθµισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η168Ν Διεύθυνση: Αδριανείου 2, Τ.Κ. 115 25 Αθήνα, www.hol.gr, τηλ. εξυπηρέτησης πελατών: 13844 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 6200 series all-in-one

HP Officejet 6200 series all-in-one HP Officejet 6200 series all-in-one HP Officejet 6200 series all-in-one Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Windows 7 Windows Vista

Windows 7 Windows Vista ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Κωστακιοί Άρτας, ΑΡΤΑ 47100 - Tηλ.. 26810 50500 - Fax. 2681 76941 e-mail: noc@teiep.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής μόντεμ Wi-Fi DSL D6200 Οδηγός εγκατάστασης

Υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής μόντεμ Wi-Fi DSL D6200 Οδηγός εγκατάστασης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto...

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto... Budget III Web Camera Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2 3. Budget III Web Camera... 2 3.1. Εγκατάσταση της Budget

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών ιαχείριση ιαχείριση σε περιβάλλον Web Τηλεδιαχείριση Πλεονεκτήµατα Κοινή χρήση Internet - Μία σύνδεση internet ευρείας περιοχής προσφέρει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Για τους πελάτες που πραγματοποιούν συνδέσεις δικτύου σε λειτουργικό σύστημα Windows

Για τους πελάτες που πραγματοποιούν συνδέσεις δικτύου σε λειτουργικό σύστημα Windows Για τους πελάτες που πραγματοποιούν συνδέσεις δικτύου σε λειτουργικό σύστημα Windows Όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικό λειτουργικό σύστημα ή αρχιτεκτονική για τον server και τον client, οι συνδέσεις δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης i Περιεχόµενα Προετοιµασία Ε220...1 Οδηγός Εγκατάστασης...1 Εισαγωγή στην Εφαρµογή Ε220 Manager...3 Υπηρεσίες Internet...4 SMS...4 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Αθηνά Global

Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Αθηνά Global Εγχειρίδιο εγκατάστασης Αθηνά Global 1. 2. Ανοίξτε τον Internet Explorer και πληκτρολογήστε την διεύθυνση www.learnsoft.gr/agsetup.exe 3. 4. Πατήστε το κουμπί Εκτέλεση 5. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων. Πριν την εγκατάσταση... 3. Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό... 3 2. Εγκατάσταση... 4

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart 2570 All-in-One series

HP Photosmart 2570 All-in-One series HP Photosmart 2570 All-in-One series HP Photosmart 2570 All-in-One series Οδηγός χρήσης Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν να αλλάξουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser

Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βήµα 1. Άνοιγµα συσκευασίας... 3 Βήµα 2. Κατανόηση λειτουργίας του εκτυπωτή... 5 Βήµα 3. Τοποθέτηση του ιµάντα µεταφοράς και των κασετών γραφίτη...

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Adapter USB / PCI Card

Wireless Adapter USB / PCI Card Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Sweex. Η Sweex δίνει αμέριστη προσοχή και φροντίδα στην ποιότητα, την αξιοπιστία, τη λειτουργικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης hol double-play NetFasteR WLAN

Οδηγίες Εγκατάστασης hol double-play NetFasteR WLAN Οδηγίες Εγκατάστασης hol double-play NetFasteR WLAN Ασύρµατη (Wi-Fi) σύνδεση για Windows XP Βεβαιωθείτε ότι έχει ανάψει η ένδειξη WLAN στο Router! Αν όχι, πατήστε συνεχόµενα για 5 το διακόπτη WLAN στην

Διαβάστε περισσότερα

9500 Series Ξεκινώντας

9500 Series Ξεκινώντας 9500 Series Ξεκινώντας 2007 www.lexmark.com Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια Χρησιμοποιήστε μόνο την πηγή τροφοδοσίας και το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχονται με το προϊόν αυτό ή την εγκεκριμένη από

Διαβάστε περισσότερα

ADB P.RG A4201G. 2play Internet & Σταθερή 1play Internet

ADB P.RG A4201G. 2play Internet & Σταθερή 1play Internet ADB P.RG A4201G 2play Internet & Σταθερή 1play Internet Καλώς όρισες στη Cyta! Ευχαριστούμε που επέλεξες τις υπηρεσίες μας. Ακολούθησε τον οδηγό βήμα-βήμα και σύντομα θα νιώσεις την ελευθερία της επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε συνδέεται στο Internet

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Για ασφαλή και σωστή χρήση, βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε τις Πληροφορίες Ασφαλείας στις "Οδηγίες Φωτοαντιγραφής" πριν τη χρήση του μηχανήματος. Εισαγωγή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET 7500A. Οδηγός έναρξης χρήσης Przewodnik Czynności Wstępnych E910

OFFICEJET 7500A. Οδηγός έναρξης χρήσης Przewodnik Czynności Wstępnych E910 OFFICEJET 7500A Οδηγός έναρξης χρήσης Przewodnik Czynności Wstępnych E910 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 3/2010 Reproduction, adaptation or translation

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα