ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"

Transcript

1 NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Ανώνυµη Βιοµηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Μεσογείων Αθήνα

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ ΕΣ - Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 3-24 Ενδιάµεση Κατάσταση Αποτελεσµάτων 3 Ενδιάµεση Κατάσταση Ισολογισµού 4 Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 5 Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών 6 - Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 01/01-30/09/ Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας από σελίδα 3 έως και την σελίδα 24 εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου την Τετάρτη, 5 Νοεµβρίου 2008, και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο Αντιπρόεδρος του.σ. & ιευθύνων Σύµβουλος YVON RAAK Νο. ιαβ. 07AA20936/2007 ΓΑΛΛΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α..Τ. ΑΒ /06 Α.Τ. Ν.ΚΟΣΜΟΥ Ο Οικονοµικός & ιοικητικός ιευθυντής ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΙΛΙΑΓΚΟΣ Α..Τ. Ξ /88 Τ.Α. ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 2

3 NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός από τα στοιχεία µετοχών) 1/1-30/09 1/1-30/09 1/7-30/09 1/7-30/09 Σηµείωση ΕΣΟ Α: Καθαρές πωλήσεις Κόστος πωλήσεων 6 (86.594) (88.335) (26.719) (31.795) Μεικτό κέρδος Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 7 (4.901) (5.485) (1.567) (1.758) Λοιπά έσοδα/(έξοδα) Λειτουργικό κέρδος Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα Καθαρά χρηµατοοικονοµικά (έξοδα) 8 (1.328) (1.013) (380) (325) Καθαρά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα (1.295) (939) (370) (268) Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) από συναλλαγµατικές διαφορές (5) (30) ΚΕΡ Η / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ Φόροι εισοδήµατος 9 (1.392) (1.309) (179) (249) ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ ΟΣ / (ΖΗΜΙΑ) Αποδιδόµενο σε: Μετόχους της εταιρείας Κέρδη (ζηµίες) ανά µετοχή (σε Ευρώ) Βασικά 0,828 0,407 0,134 0,176 Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών Κοινές Μετοχές Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 3

4 A B C D E F G H I J NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 30 Σεπτεµβρίου 31 εκεµβρίου Σηµειώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσµο ενεργητικό Ενσώµατα πάγια στοιχεία Ασώµατα πάγια στοιχεία Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σύνολο µακροπρόθεσµου ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό: Αποθέµατα Εµπορικές απαιτήσεις Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Παράγωγα Χρηµατικά διαθέσιµα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Κέρδη / (Ζηµίες) εις νέον Τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεµατικά Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις: Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις: Εµπορικές υποχρεώσεις Παράγωγα Βραχυπρόθεσµα δάνεια Φόροι πληρωτέοι εδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προβλέψεις Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 4

5 NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) Τακτικό, αφορολόγητα, Μετοχικό Υπέρ το και ειδικά Αποτέλεσµα Σύνολο κεφάλαιο άρτιο αποθεµατικά εις νέο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου Κέρδη χρήσεως Μερίσµατα (2007) (1.840) (1.840) Υπόλοιπο, 30 Σεπτεµβρίου ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) Τακτικό, αφορολόγητα, Μετοχικό Υπέρ το και ειδικά Αποτέλεσµα Σύνολο κεφάλαιο άρτιο αποθεµατικά εις νέο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου Κέρδη περιόδου Μερίσµατα (2006) (920) (920) Αποθεµατικό από έσοδα φορολογηθέντα µε ειδ.τρόπο (132) 0 Αφορολόγητο αποθεµατικό ειδ. διατάξεων νόµων - - (21) 21 0 Υπόλοιπο, 30 Σεπτεµβρίου Κέρδη περιόδου Τακτικό αποθεµατικό (240) 0 Αφορολόγητο αποθεµατικόν.2601/ (1.882) 0 Υπόλοιπο, 31 εκεµβρίου Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 5

6 A B C D E F G H I J NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 30 Σεπτεµβρίου 30 Σεπτεµβρίου Σηµείωση Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη / (Ζηµιές) χρήσεως προ φόρων Πλέον / (Μείον) Προσαρµογές για: Αποσβέσεις Αποµείωση Αξίας Αποθεµάτων (632) (1.109) Προβλέψεις Συναλλαγµατικές διαφορές πελατών/προµηθευτών (115) 10 Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 8 (33) (22) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (Κέρδη) / Ζηµίες αποτίµησης παραγώγων (556) 947 Λειτουργικό κέρδος / (Ζηµιά) προ µεταβολών του κεφαλαίου κίνησης Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (724) (12.204) (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (1.568) (1.139) Καταβληθείσες αποζηµιώσεις (33) (487) Καταβεβληµένοι φόροι (572) (309) Καταβολή Φόρου από ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου 0 (297) Ταµειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (2.699) Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες: Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 10,11 (672) (902) Τόκοι εισπραχθέντες Ταµειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες (β) (639) (880) Ταµειακές ροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων (11.578) 0 Μερίσµατα πληρωθέντα (1.855) (936) Ταµειακές εκροές για χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες (γ) (13.433) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (α)+(β)+(γ) 193 (2.013) Συναλλαγµατικές διαφορές διαθεσίµων 215 (69) Ταµειακά διαθέσιµα έναρξης περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα λήξης περιόδου Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 6

7 NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων. Περιεχόµενα Σελίδα 1. Περιγραφή επιχείρησης 8 2. Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων Βάση προετοιµασίας των οικονοµικών καταστάσεων Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις Έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων Χρήση εκτιµήσεων Νέα πρότυπα, τροποιήσεις προτύπων και διερµηνείες 9 3. Πληροφόρηση κατά τοµέα Κόστος µισθοδοσίας Αποσβέσεις παγίων στοιχείων Κόστος πωληθέντων Έξοδα διοίκησης και διάθεσης Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) Φόροι εισοδήµατος Ενσώµατα πάγια στοιχεία Ασώµατα πάγια στοιχεία Αποθέµατα Εµπορικές απαιτήσεις Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών Μερίσµατα Αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω αποχώρησης Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα Προβλέψεις Εµπορικές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµα δάνεια εδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Ενδεχόµενες υποχρεώσεις Μεταγενέστερα γεγονότα 23 7

8 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1973 µε την επωνυµία ΜΑΝΟΥΛΙ ΕΛΛΑΣ ΚΑΛΩ ΙΑ Α.Β.Ε. µε εισαγωγή κεφαλαίων από το εξωτερικό σύµφωνα µε το Ν /1953. Την µε απόφαση του Υπουργού Εµπορίου εγκρίθηκε η αλλαγή της επωνυµίας της Εταιρείας σε ΑΛΚΑΤΕΛ ΚΑΛΩ ΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. και στις µε απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης εγκρίθηκε η εκ νέου αλλαγή της επωνυµίας της Εταιρείας σε NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή όλων των ειδών των καλωδίων και πιο συγκεκριµένα παράγει καλώδια ενέργειας, χαµηλής, µέσης και υψηλής τάσης, καλώδια τηλεπικοινωνιακά χάρτινα ή πλαστικά, καθώς και γυµνούς αγωγούς χαλκού, αλουµινίου και κραµάτων αλουµινίου. Επίσης παράγει καλώδια οπτικών ινών χερσαίων και υποβρυχίων. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην Αθήνα, οδός Μεσογείων 15, Τ.Κ , ενώ τα κεντρικά γραφεία και το Εργοστάσιο παραγωγής της βρίσκονται στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας. Βάσει του Καταστατικού της Εταιρείας η διάρκεια ζωής της είναι 67 χρόνια αρχής γενοµένης από την νόµιµη σύστασή της ( ) και λήγει την Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ονοµαστικές και διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από τον Μάρτιο του Η Nexans Ελλάς ανήκει στον διεθνή όµιλο Nexans που έχει έδρα το Παρίσι. Μέτοχος πλειοψηφίας είναι η Γαλλική Nexans Participations S.A. µε ποσοστό 71,7%. 2. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: (2.1) Βάση προετοιµασίας των Οικονοµικών Καταστάσεων: Οι συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο ( ΛΠ) 34 «Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις». Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και την παρουσίαση των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων για την χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου του 2007 Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να αναγνωστούν σε συνδυασµό µε τις ετήσιες οικονοµικές πληροφορίες της 31 εκεµβρίου του 2007 που είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας µε ηλεκτρονική διεύθυνση Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, τα οποία αποτιµώνται σε εύλογη αξία. (2.2) Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις: Ορισµένα συγκριτικά κονδύλια της προηγούµενης χρήσης αναταξινοµήθηκαν για να είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της τρέχουσας χρήσης. Τυχόν διαφορές σε ποσά των οικονοµικών 8

9 πληροφοριών και αντίστοιχα ποσά στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. (2.3) Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων: Το ιοικητικό Συµβούλιο της NEXANS Ελλάς Α.Β.Ε., ενέκρινε τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου2008 στις 5 Νοεµβρίου (2.4) Χρήση Εκτιµήσεων: Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΠ, απαιτεί όπως η διοίκηση προβαίνει στη διενέργεια εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της περιόδου. Οι εκτιµήσεις και υποθέσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες. (2.5) Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης η µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. Πρότυπα υποχρεωτικά για την χρήση 31 εκεµβρίου 2008 εν έχουν εκδοθεί νέα πρότυπα ή τροποποιήσεις προτύπων, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης. ιερµηνείες υποχρεωτικές για την χρήση 31 εκεµβρίου 2008 ΕΕΧΠ 11 - ΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει τον χειρισµό όπου οι υπάλληλοι µίας θυγατρικής Εταιρείας λαµβάνουν µετοχές της µητρικής Εταιρείας. Επίσης διασαφηνίζει εάν ορισµένοι τύποι συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές µε διακανονισµό µε συµµετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές µε διακανονισµό τοις µετρητοίς. Η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. ΕΕΧΠ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. ΕΕΧΠ 14 Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισµένων παροχών, ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία και άλλα µακροχρόνια προγράµµατα καθορισµένων παροχών προς τους εργαζόµενους. Η διερµηνεία διασαφηνίζει πότε οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή επιστροφών από το πρόγραµµα ή µειώσεων µελλοντικών εισφορών στο πρόγραµµα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιµα, πώς η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου ενδεχοµένως θα επηρέαζε τα διαθέσιµα οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή µειώσεων µελλοντικών εισφορών και πότε η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου 9

10 θα δηµιουργούσε υποχρέωση. Εφόσον η Εταιρεία δεν έχει τέτοια προγράµµατα παροχών για τους εργαζόµενους, η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από την χρήση 31 εκεµβρίου 2008 ΠΧΠ 8 - Τοµείς ραστηριοτήτων Το πρότυπο έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ΛΠ 14, κάτω από το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ΠΧΠ 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο / ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας και παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει το ΠΧΠ 8 από την 1 Ιανουαρίου Τροποποιήσεις στο ΛΠ 23 Κόστος ανεισµού Η αναθεωρηµένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου Η βασική διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως έξοδο του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει το ΛΠ 23 από την 1 Ιανουαρίου Τροποποιήσεις στο ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων Το ΛΠ 1 έχει τροποποιηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις και εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου Οι πιο σηµαντικές τροποποιήσεις είναι: η απαίτηση όπως η κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους, η εισαγωγή µιας καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήµατος ( comprehensive income ) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε «λοιπά εισοδήµατα» ( other comprehensive income ) και της απαίτησης όπως επαναδιατυπώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις ή αναδροµικές εφαρµογές νέων λογιστικών πολιτικών παρουσιάζονται από την αρχή της ενωρίτερης συγκριτικής περιόδου. Η Εταιρεία θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των οικονοµικών της καταστάσεων για το Τροποποιήσεις στο ΠΧΠ 2 Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009 και διευκρινίζει τον ορισµό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης», µε την εισαγωγή του όρου «µη-προϋπόθεση κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση. Η Εταιρεία δεν αναµένει ότι αυτή η ιερµηνεία θα έχει επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις. Αναθεωρηµένο ΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Τροποποιηµένο ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις Το αναθεωρηµένο ΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και το τροποποιηµένο ΛΠ 27 Ενοποιηµένες Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις εφαρµόζονται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου Το 10

11 αναθεωρηµένο ΠΧΠ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση µελλοντικών µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος στα αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρµοστούν από την ηµεροµηνία εφαρµογής τους και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας από την ηµεροµηνία αυτή και µετά. Τροποποιήσεις στο ΛΠ 32 και ΛΠ 1 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή puttable µέσο) Η τροποποίηση στο ΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο («puttable» µέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση µιας οντότητας καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά µε τα «puttable» µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου Η Εταιρεία αναµένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονοµικές της καταστάσεις. ιερµηνείες υποχρεωτικά µετά από την χρήση 31 εκεµβρίου 2008 ΕΕΧΠ 13 Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιουλίου 2008 και διασαφηνίζει τον χειρισµό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας µορφής επιβράβευση πιστότητας όπως πόντους ή ταξιδιωτικά µίλια σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. ΕΕΧΠ 15 Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1 η Ιανουαρίου 2009 και αναφέρεται στους υφιστάµενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισµούς αναφορικά µε πωλήσεις ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονοµικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύµφωνα µε το ΛΠ 18 (δηλ. όταν µεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το ΛΠ 11. Η διερµηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε περίπτωση. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. ΕΕΧΠ 16 - Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1 η Οκτωβρίου 2008 και έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου νοµίσµατος που προκύπτει από καθαρή επένδυση σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό και πληρεί τους όρους για λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µία οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινοµούνται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το αντισταθµισµένο στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία, εφόσον η Εταιρεία δεν χρησιµοποιεί το λογιστικό χειρισµό της αντιστάθµισης για οποιαδήποτε επένδυση σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό. 11

12 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ: Τα οικονοµικά στοιχεία ανά επιχειρηµατικό τοµέα (πρωτεύον τύπος πληροφόρησης) έχουν ως κάτωθι: 01/01/ /09/2008 Καλώδια Ενέργειας Καλώδια Τηλεπικοινωνιών Μη κατανεµηνένο Σύνολο Καθαρές Πωλήσεις Ενδοεταιρικές Πωλήσεις Συνολικές Πωλήσεις ανά τοµέα Λειτουργικό αποτέλεσµα Καθαρά Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα/(Έξοδα) (1.295) Καθαρά Κέρδη/(Ζηµίες) από Συναλλαγµατικές ιαφορές 111 Κέρδη προ φόρων Φόροι εισοδήµατος (1.392) Καθαρά Κέρδη/(Ζηµίες) /01/ /09/2007 Καλώδια Ενέργειας Καλώδια Τηλεπικοινωνιών Μη κατανεµηνένο Σύνολο Καθαρές Πωλήσεις Ενδοεταιρικές Πωλήσεις Συνολικές Πωλήσεις ανά τοµέα Λειτουργικό αποτέλεσµα Καθαρά Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα/(Έξοδα) (938) Καθαρά Κέρδη/(Ζηµίες) από Συναλλαγµατικές ιαφορές 51 Κέρδη προ φόρων Φόροι χρήσης (1.309) Καθαρά Κέρδη/(Ζηµίες) ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ: Το Κόστος Μισθοδοσίας που συµπεριλαµβάνεται στις συνηµµένες οικονοµικές πληροφορίες αναλύεται ως εξής: 30/9/ /9/2007 Μισθοί και Ηµεροµίσθια Εργοδοτικές εισφορές Έξοδα αποζηµίωσης προσωπικού λόγω αποχώρησης (Σηµ.17) Λοιπά έξοδα προσωπικού Σύνολο Μισθοδοσίας Μείον: έξοδα που ενσωµατώθηκαν στο κόστος παραγωγής (4.779) (4.828) Έξοδα Μισθοδοσίας (Σηµ. 7) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Οι Αποσβέσεις που λογίσθηκαν στις συνηµµένες πληροφορίες αναλύονται ως εξής: 30/9/ /9/2007 Αποσβέσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων (Σηµ. 10) Απόσβεση ασώµατων ακινητοποιήσεων (Σηµ. 11) Σύνολο Αποσβέσεων Μείον: αποσβέσεις που επιβάρυναν το κόστος παραγωγής (Σηµ. 6) (955) (845) Έξοδα Αποσβέσεων (Σηµ. 7)

13 6. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ: Το κόστος πωληθέντων που εµφανίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές πληροφορίες αναλύεται ως εξής: 30/9/ /9/2007 Μεταβολή Αποθεµάτων & Κόστος Πωλήσεων Υλικών Μισθοδοσία παραγωγής & Λοιπά Εξοδα Προσωπικού Λοιπές Παροχές Τρίτων Ενέργεια Ενοίκια (leasing και εγκαταστάσεων) 35 0 Ασφάλιστρα Επισκευές - Συντηρήσεις Μεταβλητά Έξοδα Πωλήσεων Αποσβέσεις Παραγωγής (Σηµ.5) Προµήθειες Αντιπροσώπων Λοιπά Σύνολο ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ: Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές πληροφορίες αναλύονται ως εξής: 30/9/ /9/2007 Μισθοδοσία (Σηµ. 4) Έξοδα διοικητικής υποστήριξης Λοιπές αµοιβές τρίτων Αποσβέσεις (Σηµ. 5) Έξοδα ενοικίων Επισκευές και συντηρήσεις Λοιπές παροχές τρίτων Φόροι - Τέλη Έξοδα προβολής και διαφήµισης Αναλώσιµα 17 0 Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων Λοιπά Σύνολο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ Α/(ΕΞΟ Α): Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές πληροφορίες αναλύονται ως εξής: 30/9/ /9/2007 Τόκοι βραχυπρόθεσµων δανείων (1.232) (1.013) Ζηµίες από αποτίµηση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων (96) 0 Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων (1.328) (1.013) Κέρδη από αποτίµηση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων 0 52 Τόκοι καταθέσεων όψεως και προθεσµίας και λοιποί πιστωτικοί τόκοι Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) (1.295) (939) 13

14 9. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ: Σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρµόζεται στις εταιρείες για τη χρήση 2008 είναι 25%. Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήµατος που απεικονίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων αναλύεται ως εξής: 30/9/ /9/2007 Τρέχοντες φόροι εισοδήµατος: -Φόρος εισοδήµατος χρήσεως (950) (700) -Αναβαλλόµενοι Φόροι Εισοδήµατος (442) 64 - ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου 0 (297) -Φόρος Μερισµάτων χρήσης (376) Σύνολο φόρων εισοδήµατος (1.392) (1.309) Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος ενεργητικού και παθητικού που απεικονίζονται στον συνηµµένο ισολογισµό αναλύονται ως εξής: 30/9/ /12/2007 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος παθητικού -Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις (1.892) (1.828) -Αποτίµηση παραγώγων (µετάλλων & νοµισµάτων) (44) 0 -Λοιπά 0 (1) Ακαθάριστος αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος παθητικού (1.935) (1.829) Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος ενεργητικού -Αποτίµηση παραγώγων (µετάλλων & νοµισµάτων) Προβλέψεις - εδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης Aποµείωση Αξίας Παγίων & Αποθεµάτων Ακαθάριστος αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος ενεργητικού Καθαρός αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος (892) (450) 14

15 10. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία αναλύονται ως εξής: A B C F G H I J K L M N O P Q R S 30 Σεπτεµβρίου 2008 Γήπεδα ΚΟΣΤΟΣ Κτήρια και εγκαταστάσεις Μηχανήµατα και εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Ακινητοποιήσεις υπό εξέλιξη (ΑΥΕ) 1η Ιανουαρίου Προσθήκες Μεταφορές από ΑΥΕ (330) 0 30 Σεπτεµβρίου ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ / ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 1η Ιανουαρίου (5.557) (13.208) (339) (984) 0 (20.088) Αποσβέσεις χρήσεως - (105) (802) (26) (138) - (1.071) 30 Σεπτεµβρίου (5.662) (14.010) (365) (1.122) 0 (21.159) ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 30 Σεπτεµβρίου Σεπτεµβρίου 2007 Γήπεδα Κτήρια και εγκαταστάσεις Μηχανήµατα και εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Ακινητοποιήσεις υπό εξέλιξη (ΑΥΕ) ΚΟΣΤΟΣ 1η Ιανουαρίου Προσθήκες Μεταφορές από ΑΥΕ (722) (15) 30 Σεπτεµβρίου ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ / ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 1η Ιανουαρίου (5.586) (13.870) (325) (881) 0 (20.662) Αποσβέσεις χρήσεως - (108) (646) (7) (134) - (896) 30 Σεπτεµβρίου (5.694) (14.516) (332) (1.015) 0 (21.558) ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 30 Σεπτεµβρίου Σύνολο Σύνολο Η Εταιρεία δεν έχει χρηµατοδοτικές µισθώσεις εν ισχύ. εν υφίστανται περιορισµοί στην ιδιοκτησία ή µεταβίβαση ή λοιπές επιβαρύνσεις επί της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας. Επίσης κανένα στοιχείο των γηπέδων, κτιρίων και µηχανολογικού εξοπλισµού δεν έχει δεσµευθεί ως εγγύηση έναντι υποχρεώσεων. Την 30 η Σεπτεµβρίου2008 η Nexans δεν είχε συµβατικές υποχρεώσεις για την αγορά ενσώµατων παγίων στοιχείων. 15

16 11. ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η κίνηση των ασώµατων παγίων στοιχείων είναι ως κάτωθι: U V W X Y Λογισµικό και 30 Σεπτεµβρίου 2008 Λοιπά ΚΟΣΤΟΣ 1η Ιανουαρίου Προσθήκες 8 30 Σεπτεµβρίου ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ / ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 1η Ιανουαρίου 2008 (1.300) Αποσβέσεις χρήσεως (24) 30 Σεπτεµβρίου 2008 (1.324) ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 30 Σεπτεµβρίου Λογισµικό και 30 Σεπτεµβρίου 2007 Λοιπά ΚΟΣΤΟΣ 1η Ιανουαρίου Προσθήκες Σεπτεµβρίου ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ / ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 1η Ιανουαρίου 2007 (969) Αποσβέσεις χρήσεως (246) 30 Σεπτεµβρίου 2007 (1.215) ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 30 Σεπτεµβρίου

17 12. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: Τα αποθέµατα αναλύονται ως εξής: 30/9/ /12/2007 Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή Πρώτες ύλες και αναλώσιµα Εµπορεύµατα Αποµείωση Αξίας Αποθεµάτων (90) (722) Μείον: Πρόβλεψη για βραδέως κινούµενα και απαξιωµένα αποθέµατα (463) (663) Η αποµείωση των αποθεµάτων αναθεωρήθηκε στο απαιτούµενο ύψος, ώστε το ιστορικό κόστος χαλκού να µην υπερβαίνει τη χρηµατιστηριακή τιµή του Σεπτεµβρίου. 13. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 30/9/ /12/2007 Πελάτες εσωτερικού Πελάτες εξωτερικού Επιταγές Εισπρακτέες µεταχρονολογηµένες Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (321) (321) Σύνολο ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 30/9/ /12/2007 Θετικές αναπροσαρµογές τιµών Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων Προκαταβλητέοι και παρακρατούµενοι φόροι εδουλευµένα έσοδα 43 3 Προπληρωµένα έξοδα Προκαταβολές επί αποδóσει λογαριασµού 26 0 άνεια και προακαταβολές προσωπικού Λοιπά Σύνολο

18 15. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ: i) Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη: Η NEXANS Ελλάς είναι θυγατρική της Nexans Participations S.A. η οποία κατέχει το 71,7% του µετοχικού κεφαλαίου. Η µητρική Εταιρεία του Οµίλου Nexans είναι η Nexans France S.A. µε έδρα τη Γαλλία (Παρίσι). εν υπάρχουν άλλοι βασικοί µέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν σηµαντικό µέρος του µετοχικού κεφαλαίου της Nexans Ελλάς Α.Ε. Τα υπόλοιπα των λογαριασµών µε συνδεδεµένες (Εταιρείες του Οµίλου Nexans) έχουν ως κάτωθι: 30-Σεπ εκ-07 Απαιτήσεις από: Nexans Logistic Nexans Italia 9 12 Nexans France 0 31 Nexans Deutshchland 0 2 Nexans Suisse 0 9 SLC (ex RIPS) Nexans Norway Σεπ εκ-07 Υποχρεώσεις προς: Nexans France Nexans France HVBG SCCC Nexans Italia Nexans Wires Nexans Deutshchland Nexans Norway 0 72 Nexans Iletisim Nexans Interface 2 0 Opticable 1 1 Nexans Romania 85 0 Nexans IKO Sweden 18 1 Kukdong Wires Οι συναλλαγές µε τις συνδεδεµένες εταιρείες για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου2008 και 2007 αναλύονται ως εξής: Πωλήσεις προς συνδεδεµένες εταιρείες 30-Σεπ Σεπ-07 Αποθέµατα, Α ύλες & Αναλώσιµα: Nexans Ireland 0 0 Nexans Logistics Nexans Italia Nexans France Nexans Deutshchland 7 0 Nexans Suisse 0 0 Nexans Norway Nexans Wires 0 0 Nexans Romania 0 0 Nexans IKO Sweden Liban Cables 0 32 Olex Australia 0 25 SLC (ex RIPS)

19 Πωλήσεις προς συνδεδεµένες εταιρείες 30-Σεπ Σεπ-07 Εµπορικές υπηρεσίες: Nexans France 9 5 Nexans Norway 5 8 SLC (ex RIPS) Αγορές από συνδεδεµένες εταιρείες 30-Σεπ Σεπ-07 Αποθέµατα, Α ύλες & Αναλώσιµα: Nexans France Nexans France HVBG SCCC Nexans Italia Nexans Wires Nexans Deutshchland Nexans Norway Nexans Iletisim Nexans Interface 2 0 Nexans Cabling Solution 13 0 Opticable Nexans Iberia Nexans Romania SLC Αγορές από συνδεδεµένες εταιρείες 30-Σεπ Σεπ-07 Εµπορικές υπηρεσίες: Nexans France Nexans Iletisim 0 2 Nexans IKO Sweden 18 0 Nexans Iberia άνεια από συνδεδεµένες εταιρείες 30-Σεπ εκ-07 Nexans France (σηµ.21) ii) Αµοιβές διοικητικών στελεχών: Οι αµοιβές των διοικητικών στελεχών της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου2008 και έχουν ως εξής: 30/9/ /9/2007 Βραχυπρόθεσµες παροχές προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές 6 5 Σύνολο αµοιβών που καταβλήθηκαν σε διοικητικά στελέχη

20 16. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: Η Γενική Συνέλευση της 29 Μαίου 2008 ενέκρινε τη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2007 συνολικού ποσού ή 0,30 ανά µετοχή. 17. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ: Οι εισφορές της Εταιρείας που καταβλήθηκαν στα ασφαλιστικά ταµεία για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου2008 καταχωρήθηκαν στα έξοδα και ανήλθαν σε ( για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2007). Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στους συνηµµένους ισολογισµούς έχει ως ακολούθως: 30/9/2008 Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης Πραγµατικές παροχές που καταβλήθηκαν από την εταιρεία (33) Εξοδα αναγνωρισµένα στην κατάσταση αποτελεσµάτων (Σηµ. 4) 305 Καθαρή υποχρέωση τέλους χρήσης ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Συµβάσεις προθεσµιακής αγοράς και πώλησης συναλλάγµατος Η Εταιρεία συνάπτει συµβάσεις προθεσµιακής αγοράς και πώλησης συναλλάγµατος, για την κάλυψη του συναλλαγµατικού κινδύνου από εισπράξεις απαιτήσεων και πληρωµές προµηθευτών σε ξένα νοµίσµατα. Οι συµβάσεις αυτές, έχουν διάφορες ηµεροµηνίες λήξεως, ανάλογα µε την ηµεροµηνία της αναµενόµενης είσπραξης ή πληρωµής. Η αποτίµησή των ανοιχτών θέσεων της Εταιρείας κατά την 30 η Σεπτεµβρίου2008 και την 31 η εκεµβρίου 2007 είναι ως κάτωθι: 30 Σεπτεµβρίου 2008 Νόµισµα Ανοιχτή Θέση Ποσό προαγοράς/ (προπώλησης) Αξία προαγοράς/ (προπώλησης) Τρέχουσα Αξία Κέρδος/(Ζηµία) Αποτίµησης GBP Πώληση (250) (315) (314) 2 USD Αγορά (276) (271) 5 GBP Πώληση (1.750) (2.184) (2.198) (15) USD Αγορά (2) (2.091) (2.108) (17) Σύνολο (2.367) (2.379) (12) 31 εκεµβρίου 2007 Νόµισµα Ανοιχτή Θέση Ποσό προαγοράς/ (προπώλησης) Αξία προαγοράς/ (προπώλησης) Τρέχουσα Αξία Κέρδος/(Ζηµία) Αποτίµησης GBP Πώληση (1.740) (2.448) (2.362) 86 (2.448) (2.362) 86 USD Αγορά (2) (2) Σύνολο (2.404) (2.320) 84 20

21 Συµβάσεις προθεσµιακής αγοράς και πώλησης µετάλλων Η Εταιρεία συνάπτει συµβάσεις προθεσµιακής αγοράς και πώλησης µετάλλων (χαλκού και αλουµινίου), για την κάλυψη του κινδύνου από τις διακυµάνσεις της τιµής των ανωτέρω µετάλλων. Οι συµβάσεις αυτές, έχουν διάφορες ηµεροµηνίες λήξεως, ανάλογα µε την ηµεροµηνία της αναµενόµενης αγοράς των εν λόγω µετάλλων. Η αποτίµηση των ανοιχτών θέσεων της Εταιρείας κατά την 30 η Σεπτεµβρίου2008 και την 31 η εκεµβρίου 2007 είναι ως κάτωθι: 30 Σεπτεµβρίου 2008 Μέταλλο Ανοιχτή Θέση Ποσότητα (τόνοι) Αξία προαγοράς/ (προπώλησης) Τρέχουσα Αξία Κέρδος/(Ζηµία) Αποτίµησης Χαλκός Πώληση (425) (2.211) (1.890) 320 Αλουµίνιο Αγορά (0) (2.042) (1.721) 320 Χαλκός Αγορά (128) Αλουµίνιο Αγορά (6) (134) Σύνολο (753) (567) εκεµβρίου 2007 Μέταλλο Ανοιχτή Θέση Ποσότητα (τόνοι) Αξία προαγοράς/ (προπώλησης) Τρέχουσα Αξία Κέρδος/(Ζηµία) Αποτίµησης Χαλκός Πώληση (100) (469) (453) 16 Χαλκός Αγορά Χαλκός Αγορά (489) Αλουµίνιο Αγορά (30) (519) Σύνολο (466) Τα ανωτέρω κέρδη αποτιµήσεων καθώς και τα πραγµατοποιηθέντα αποτελέσµατα συµβάσεων αγοράς και πώλησης µετάλλων που κλείνουν, καταχωρούνται στο κόστος πωληθέντων δεδοµένου ότι σ αυτό καταχωρείται και το κόστος αγοράς πρώτων υλών, έναντι των οποίων συνάπτονται τα παράγωγα µετάλλων. 19. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Η κίνηση των προβλέψεων για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου2008 έχει ως εξής: Υπόλοιπο 31/12/2007 Προσθήκες Χρησιµοποίηση Πρόβλεψης Υπόλοιπο 30/09/2008 Προβλέψεις για ποινικές ρήτρες, επίδικες και υπό διαιτησία διαφορές (279) Λοιπές προβλέψεις Σύνολο (279)

22 20. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι: 30/9/ /12/2007 Προµηθευτές εσωτερικού Προµηθευτές εξωτερικού Σύνολο ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΝΕΙΑ: i) Βραχυπρόθεσµη χρηµατοδότηση Nexans France 30/9/ /12/2007 Ανοικτό Υπόλοιπο Πληρωτέο µέχρι - Μάρτιος 2008 Μέσο σταθµικό επιτόκιο περιόδου 5,49% 4,99% Εγγυήσεις Καµία Καµία ii) Λοιπά βραχυπρόθεσµα δάνεια 30/9/ /12/2007 Ανοικτό Υπόλοιπο Μέσο σταθµικό επιτόκιο περιόδου 5,56% 5,1% Εγγυήσεις Καµία Καµία 22. Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Το ποσό που απεικονίζεται στον επισυναπτόµενο ισολογισµό αναλύεται ως κάτωθι: 30/9/ /12/2007 εδουλευµένοι Τόκοι Προκαταβολές Πελατών Φόροι, πλήν φόρου εισοδήµατος, πληρωτέοι Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες εδουλευµένα έξοδα Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες Αρνητικές αναπροσαρµογές τιµών Μερίσµατα πληρωτέα 4 18 Εσοδα εποµένων χρήσεων 51 0 Πιστωτές ιάφοροι Λοιπά Σύνολo

23 23. ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: (α) Ποινικές ρήτρες και δικαστικές υποθέσεις: Η Εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη 932 για ενδεχόµενες ποινικές ρήτρες. Επίσης, η Εταιρεία εµπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόµενου και του ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες διαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Η ιοίκηση, καθώς και οι νοµικοί σύµβουλοι, εκτιµούν ότι οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις από τις εκκρεµµείς υποθέσεις θα ανέλθουν στο ποσό των 241 για τις οποίες έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη. (β) εσµεύσεις/εγγυήσεις: Η Εταιρεία την 30 η υποχρεώσεις: Σεπτεµβρίου 2008 είχε τις παρακάτω ενδεχόµενες Είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συνολικού ύψους Είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές προκαταβολών συνολικού ύψους Είχε παράσχει εγγυήσεις για τη συµµετοχή της σε διάφορους διαγωνισµούς ύψους (γ) εσµεύσεις από λειτουργικά µισθώµατα: Την 30 η Σεπτεµβρίου 2008 η Εταιρεία είχε συµφωνίες λειτουργικής µίσθωσης που αφορούν την ενοικίαση µεταφορικών µέσων, ακινήτων και λοιπού εξοπλισµού, µε ηµεροµηνίες λήξης έως το Τα ελάχιστα µελλοντικά πληρωτέα µισθώµατα ενοικίασης, βάσει µη ακυρώσιµων συµβολαίων λειτουργικής µίσθωσης, κατά την 30 η Σεπτεµβρίου 2008 έχουν ως κάτωθι: Ποσά Εντός ενός έτους έτη 260 Σύνολο 548 (δ) Κεφαλαιακές δεσµεύσεις: Την 30 η δαπάνες. Σεπτεµβρίου 2008, η Εταιρεία δεν είχε δεσµεύσεις για κεφαλαιακές 24. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: εν υπάρχουν µεταγενέστερα της 30 ης Σεπτεµβρίου 2008 γεγονότα τα οποία θα µπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονοµική θέση ή τα αποτελέσµατα της Εταιρείας για την εξάµηνη περίοδο που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, ή γεγονότα τα οποία θα έπρεπε να γνωστοποιηθούν στις οικονοµικές πληροφορίες. 23

24 24

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 (σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Ανώνυµη Βιοµηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06

Διαβάστε περισσότερα

NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυµη Βιοµηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Μεσογείων 15-11526 Αθήνα

NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυµη Βιοµηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Μεσογείων 15-11526 Αθήνα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (1 Ιανουαρίου - 30 Σεπτεµβίου 2007) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 Ανώνυµη Βιοµηχανική Εταιρεία Μεσογείων 15-11526 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 (σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06,

Διαβάστε περισσότερα

ΑLTIUS ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν. 3371/05 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 4/186/7.3.

ΑLTIUS ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν. 3371/05 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 4/186/7.3. ΑLTIUS ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Εταιρεία Ν. 3371/05 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 4/186/7.3.2000 Έδρα Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45928/06/Β/00/39 Πατριάρχου Ιωακείµ 1 Κολωνάκι

Διαβάστε περισσότερα

CLOUD HELLAS - 31 2008 - 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ) 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

CLOUD HELLAS - 31 2008 -   10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ) 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2008 (από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2008) σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός 2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΝ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕΛΙ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ACTION PLAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DIRECT MARKETING ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ACTION PLAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DIRECT MARKETING ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ACTION PLAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DIRECT MARKETING ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («.Π.Χ.Π.») όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («.Π.Χ.Π.») όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ατοµικές και Ενοποιηµένες) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («.Π.Χ.Π.») όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Της χρήσης που έληξε Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥBΟΪΚΟΥ Α.Ε Αρ.Μ.Α.Ε 47713/14/Β/00/15 ΣΚΑΛΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ- Τ.Κ 352 00 ΤΗΛ 2233-32449 FAX 5575830 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου ) Σελίδα 1 από 32 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης της 31ης εκεµβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2006) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 ης Δεκεμβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2006) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (τροποποιημένες) Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2010 Περιεχόµενα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε.

FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη δεύτερη εταιρική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 14 Μαρτίου 2008 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες)

Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31ης Δεκεμβρίου 2007 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Ο Γενικός Ο Οικονομικός του Δ.Σ. Διευθυντής Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ της 31 ης Δεκεμβρίου 2008 (περίοδος 1 η Ιανουαρίου 31 η Δεκεμβρίου 2008) Αρ.Μ.Α.Ε. 39231/67/Β/97/007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

31 2008 ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.

31 2008 ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. Ετήσιες σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου 2008 ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 7950/03/8/86/229 ιεύθυνση: Πύργος Αθηνών, Β Κτίριο, Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007

ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΚΡΟΥΤΖ A.E.» την 14/03/2008.

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό VENTURES A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) Οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θεσσαλονίκη εκεµβριος 2009 Οι Συνηµµένες Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της Ο.Λ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα