ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009"

Transcript

1 - ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΒΙΚΤΩΡ Κ. ΣΠΥΡΙ ΩΝ. ΚΟΥΡΟΥΓΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΑΡ. ΙΑΒ. ΑE Α..Τ. Τ Α.Μ Α Τάξης Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.2716/06/Β/86/43 ΞΕΝΙΑΣ 5 & ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΘΗΝΑ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ισολογισµός 3 Κατάσταση αποτελεσµάτων Κατάσταση συνολικών εσόδων.. 5 Κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσης. 6 Κατάσταση ταµιακών ροών ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Γενικές Πληροφορίες Βάση σύνταξης των Eνδιάµεσων Oικονοµικών Kαταστάσεων Στοιχεία ανά επιχειρηµατικό τοµέα Επενδύσεις σε θυγατρικές και κοινοπραξίες ανεισµός Ενδεχόµενες υποχρεώσεις Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/έξοδα Κέρδη ανά µετοχή Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού Εποχικότητα. 19 Έκθεση επισκόπησης ορκωτού ελεγκτή λογιστή 20 2

3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ποσά σε Ευρώ '000 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/03/ /12/ /03/ /12/2008 Μη Kυκλοφορούν Eνεργητικό Ενσώµατα πάγια Άυλα πάγια στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές και κοινοπραξίες Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέµατα Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο Ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα σους µετόχους Μετοχικό κεφάλαιο Υπερ το άρτιο Αποθεµατικά Ζηµίες / Κέρδη εις νέον Συναλλαγµατικές διαφορές από µετατροπή ισολογισµών σε ξένο νόµισµα ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο Iδίων Kεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες Υποχρώσεις άνεια Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Επιχορηγήσεις Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες Yποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις άνεια Προβλέψεις Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Iδίων Kεφαλαίων και Yποχρεώσεων Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 19 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 3

4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά σε Ευρώ '000 Σηµείωση 01/01/ /03/2009 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 01/01/ /03/ /01/ /03/ /01/ /03/2008 Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων Μικτά κέρδη Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Εξοδα διοικητικής λειτουργίας Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως Άλλα έξοδα Έξοδα αναδιοργάνωσης Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων Κέρδη/(Ζηµιές) από συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων που µεταφέρθηκαν από τα αποθεµατικά εύλογης αξίας Έσοδα συµµετοχών Έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων Φόρος εισοδήµατος και λοιποί φόροι Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από φόρους εισοδήµατος Αναβαλλόµενη φορολογία Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από φόρους εισοδήµατος και αναβαλλόµενη φορολογία Κατανέµονται σε : Ιδιοκτήτες µητρικής ικαιώµατα µειοψηφίας Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά και προσαρµοσµένα (σε ) 9-0,2408-0,0522-0,1236-0,0251 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία Αποσβέσεις Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 19 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων 4

5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ποσά σε Ευρώ '000 Σηµείωση 01/01/ /03/2009 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 01/01/ /03/ /01/ /03/ /01/ /03/2008 Κέρδη µετά από φόρους εισοδήµατος και αναβαλλόµενη φορολογία Συναλλαγµατικές διαφορές Αποθεµατικά εύλογης αξίας Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων/(ζηµιών) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(ζηµιές) µετά από φόρους Κατανέµονται σε : Ιδιοκτήτες µητρικής ικαιώµατα µειοψηφίας Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 19 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων 5

6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά σε Ευρώ '000 Μετοχικό Κεφάλαιο Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Υπέρ το Άρτιο Λοιπά Αποθεµατικά Αποθεµατικά από µετατροπή Ισολογισµών σε Ξένο νόµισµα Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Αποτελέσµατα εις Νέον ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετοχικό Κεφάλαιο Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Υπέρ το Άρτιο Λοιπά Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις Νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο 01/01/ Κέρδη /(Ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους Συναλλαγµατικές διαφορές Αποθεµατικό εύλογης αξίας Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(ζηµιές) µετά από φόρους Υπόλοιπο 31/03/ Κέρδη /(Ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους Συναλλαγµατικές διαφορές Αποθεµατικό εύλογης αξίας Καθαρό κέρδος ή (ζηµία) που καταχωρήθηκε απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(ζηµιές) µετά από φόρους ιανοµή µερισµάτων Μεταβολές αποθεµατικών Υπόλοιπο 31/12/ Ποσά σε Ευρώ '000 Μετοχικό Κεφάλαιο Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Υπέρ το Άρτιο Λοιπά Αποθεµατικά Αποθεµατικά από µετατροπή Ισολογισµών σε Ξένο νόµισµα Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Αποτελέσµατα εις Νέον ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετοχικό Κεφάλαιο Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Υπέρ το Άρτιο Λοιπά Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις Νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο 01/01/ Κέρδη /(Ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους Συναλλαγµατικές διαφορές Αποθεµατικό εύλογης αξίας Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(ζηµιές) µετά από φόρους Υπόλοιπο 31/03/ Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 19 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 6

7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε Ευρώ '000 31/3/ /3/ /3/ /3/2008 Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων Πλέον / µείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις Συναλλαγµατικές διαφορές Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) Μείον : Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα Καταβεβληµένοι φόροι Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσµατα εισπραχθέντα Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) Μερίσµατα πληρωθέντα Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 19 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 7

8 Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες επί των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 1. Γενικές Πληροφορίες Η Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ (η «Εταιρία») και οι θυγατρικές της (µαζί ο «Όµιλος») παράγει και διαθέτει υλικά και µηχανήµατα βιοµηχανικής συσκευασίας,ολοκληρωµένες βιοµηχανικές λύσεις και υπηρεσίες. Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και σε άλλες 20 χώρες σε και Αµερική. Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Ξενίας 5, Κηφισιά. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι Οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 2. Βάση σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων Οι συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου για το τρίµηνο του 2009 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) και ειδικότερα σύµφωνα µε το.λ.π.34 περί ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και την παρουσίαση των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων είναι σύµφωνες µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Οµίλου κατά την 31/12/2008. Οι συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να αναγνωστούν σε συνδυασµό µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2008 που είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. εν υπάρχουν αλλαγές στις λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν σε σχέση µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2008. Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΑ απαιτεί τη χρησιµοποίηση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια της αναφερόµενης περιόδου. Οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης της Εταιρίας και του Οµίλου σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες. Ορισµένα συγκριτικά κονδύλια αναταξινοµήθηκαν για να είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της τρέχουσας χρήσης. Τυχόν διαφορές σε ποσά των οικονοµικών καταστάσεων και αντίστοιχα ποσά στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας Οι οικονοµικές πληροφορίες της Εταιρίας και του Οµίλου έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας και προϋποθέτει ότι η Εταιρία και ο Όµιλος θα έχουν επαρκή χρηµατοδότηση για να εξυπηρετηθούν οι χρηµατοδοτικές και λειτουργικές ανάγκες της Εταιρίας και του Οµίλου στο άµεσο µέλλον. Κατά την 31 Μαρτίου 2009, και όπως είχε απεικονιστεί και στις οικονοµικές καταστάσεις προηγούµενων περιόδων, ο Όµιλος συνεχίζει να µην καλύπτει δανειακούς όρους σχετικά µε τον δανεισµό του (βλέπε σηµείωση 5) ως αποτέλεσµα των συνεχιζόµενων ζηµιών. Το αποτέλεσµα αυτής της αθέτησης των δανειακών όρων ήταν η συνεχιζόµενη ταξινόµηση των δανείων που επηρεάστηκαν σε βραχυπρόθεσµα σύµφωνα µε την παράγραφο 74 του.λ.π. 1. Επιπρόσθετα η Εταιρία δεν έχει λάβει γραπτή διαβεβαίωση για την παράταση της εφαρµογής των δανειακών όρων από τους δανειοδότες. Η διοίκηση συνεχίζει τις διαπραγµατεύσεις µε τους δανειοδότες προκειµένου να εξασφαλίσει τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και των θυγατρικών της. Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών πληροφοριών η διοίκηση διαπραγµατεύεται µε τους δανειοδότες (βλέπε σηµείωση 8

9 13 - Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού) µια νέα, εξασφαλισµένη δανειακή γραµµή για τη χρηµατοδότηση του κεφαλαίου κίνησης και δεν έχει καµία ένδειξη από τους δανειοδότες ότι θα απαιτηθεί η άµεση αποπληρωµή των δανείων τους. Η ιοίκηση πιστεύει ότι οι διαπραγµατεύσεις θα οριστικοποιηθούν εντός του έτους που λήγει την 31 εκεµβρίου 2009 προς το συµφέρον των δανειοδοτών και του Οµίλου συνολικά. Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες η διοίκηση έχει συµπεράνει ότι η αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας που χρησιµοποιήθηκε για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων συνεχίζει να ισχύει και να είναι κατάλληλη. Στην περίπτωση που οι διαπραγµατεύσεις µε τους δανειοδότες δεν είναι επιτυχείς ο Οµιλος δεν θα µπορεί να συνεχίσει τις δραστηριότητες του στο άµεσο µέλλον. Συνεπώς υπάρχει αβεβαιότητα που µπορεί να επηρεάσει την δυνατότητα του Οµίλου να συνεχίσει τις δραστηριότητες του στο άµεσο µέλλον. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. Πρότυπα υποχρεωτικά για τη χρήση 31 εκεµβρίου 2009 ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» Το ΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Το αναθεωρηµένο πρότυπο δεν επιτρέπει την παρουσίαση των στοιχείων εσόδων και εξόδων (που δεν αποτελούν συναλλαγές µε µετόχους) στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων, αλλά απαιτεί αυτές τις συναλλαγές να παρουσιάζονται ξεχωριστά από τις συναλλαγές µε τους µετόχους. Όλες οι συναλλαγές µε µη µετόχους πρέπει να εµφανίζονται σε µία κατάσταση απόδοσης (performance statement). Οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να επιλέξουν να παρουσιάζουν είτε µία κατάσταση (κατάσταση συνολικού εισοδήµατος) είτε δύο καταστάσεις (κατάσταση αποτελεσµάτων και κατάσταση συνολικού εισοδήµατος). Ο Όµιλος έχει αποφασίσει να παρουσιάζει δύο καταστάσεις Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τις απαιτήσεις του αναθεωρηµένου προτύπου. ΠΧΑ 8 «Κλάδοι ραστηριοτήτων» Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ΛΠ 14, σύµφωνα µε το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ΠΧΑ 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο / ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας (Chief Operating Decision Maker) και παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Η τροποποίηση είχε σαν αποτέλεσµα την αύξηση του αριθµού των τοµέων που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο Όµιλος εφαρµόζει το ΠΧΑ 8 από την 1 Ιανουαρίου ΛΠ 23 (Τροποποίηση) «Κόστος ανεισµού» Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούµενη έκδοση του ΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως εξόδου του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, για τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Η τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στον Όµιλο, καθώς όλο το κόστος δανεισµού που αφορούσε περιουσιακά στοιχεία που πληρούσαν τις προϋποθέσεις είχε κεφαλαιοποιηθεί. ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης (vesting conditions)», µε την εισαγωγή του όρου «προϋποθέσεις µη κατοχύρωσης (non-vesting conditions)» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την ίδια την οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση. H τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 9

10 ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» και ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» - Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή puttable µέσο) Η τροποποίηση στο ΛΠ 32 απαιτεί ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο («puttable») και υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, να καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση συγκεκριµένων πληροφοριών αναφορικά µε τα «puttable» µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. ΛΠ 39 (Τροποποιηµένο) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» Αντισταθµισµένα στοιχεία που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζονται, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή τµήµα των ταµειακών ροών εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται στον Όµιλο καθώς δεν ακολουθεί λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ΛΠ 39. ιερµηνείες υποχρεωτικές για τη χρήση 31 εκεµβρίου 2009 ΕΕΧΑ 13 Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών Η διερµηνεία διασαφηνίζει τον χειρισµό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας µορφής επιβράβευση πιστότητας όπως πόντους ή ταξιδιωτικά µίλια σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. ΕΕΧΑ 15 Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας Η διερµηνεία αναφέρεται στους υφιστάµενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισµούς για τις πωλήσεις ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονοµικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύµφωνα µε το ΛΠ 18 (δηλ. όταν µεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το ΛΠ 11. Η διερµηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε περίπτωση. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. ΕΕΧΑ 16 - Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου νοµίσµατος που προκύπτει από καθαρή επένδυση της σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό και πληρεί τους όρους για λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µία οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινοµούνται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το αντισταθµιζόµενο στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο, καθώς ο Όµιλος δεν εφαρµόζει λογιστική αντιστάθµισης για οποιαδήποτε επένδυση σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό. Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από τη χρήση 31 εκεµβρίου 2009 ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009) Το αναθεωρηµένο ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της αναφερόµενης περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος ( contingent consideration ) στα αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρµοστούν µελλοντικά και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή. 10

11 ιερµηνείες υποχρεωτικές µετά από τη χρήση 31 εκεµβρίου 2009 ΕΕΧΑ 17- ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009) Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη αµοιβαίων (non-reciprocal) διανοµών στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους µετόχους που ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως µέτοχοι : α) διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανοµές που δίνουν στους µετόχους την επιλογή απολαβής είτε µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού είτε µετρητών. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει την διερµηνεία από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή. ΕΕΧΑ 18- «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» (εφαρµόζεται σε µεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων που ελήφθησαν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009) Η διερµηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ΠΧΑ για τις συµφωνίες στις οποίες η οικονοµική οντότητα λαµβάνει από έναν πελάτη ένα ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει στη συνέχεια να χρησιµοποιήσει για να παρέχει στον πελάτη τη συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η οικονοµική οντότητα λαµβάνει µετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να χρησιµοποιηθούν µόνο για την απόκτηση ή την κατασκευή του ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 3. Στοιχεία ανά επιχειρηµατικό τοµέα Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης επιχειρηµατικοί τοµείς Ο Όµιλος διαχωρίζεται στους ακόλουθους γεωγραφικούς τοµείς µε κριτήριο την περιοχή που δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές εταιρείες: Γερµανία και υτική Κεντρική Ελλάδα και Ανατολική Βόρεια Αµερική Ιταλία (περιλαµβάνει και την Combi Packaging Systems) Λοιπά (περιλαµβάνει και την Europack SA) Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα για τους τρεις µήνες έως 31 Μαρτίου 2009 και 31 Μαρτίου 2008 ήταν ως εξής: 3 Μήνες έως 31 Μαρτίου 2009 Γερµανία & υτική Κεντρική Ελλάδα & Ανατολική Βόρεια Αµερική Ιταλία Λοιπά Σύνολο Ποσά σε Ευρω 000 Συνολικές πωλήσεις Λειτουργικά κέρδη Χρηµατοοικονοµικά έξοδα Κέρδη προ Φόρων Φόρος εισοδήµατος και αναβαλλόµενη φορολογία Καθαρό κέρδος EBITDA

12 3 Μήνες έως 31 Μαρτίου 2008 Γερµανία & υτική Κεντρική Ελλάδα & Ανατολική Βόρεια Αµερική Ιταλία Λοιπά Σύνολο Ποσά σε Ευρω 000 Συνολικές πωλήσεις Λειτουργικά κέρδη Χρηµατοοικονοµικά έξοδα Κέρδη προ Φόρων Φόρος εισοδήµατος και αναβαλλόµενη φορολογία Καθαρό κέρδος EBITDA Τα λοιπά στοιχεία της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων έχουν ως εξής: 3 Μήνες έως 31 Μαρτίου 2009 Γερµανία & υτική Κεντρική Ελλάδα & Ανατολική Βόρεια Αµερική Ιταλία Λοιπά Σύνολο Ποσά σε Ευρω 000 Αποσβέσεις Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων και αργοκινούµενων αποθεµάτων Μήνες έως 31 Μαρτίου 2008 Γερµανία & υτική Κεντρική Ελλάδα & Ανατολική Βόρεια Αµερική Ιταλία Λοιπά Σύνολο Ποσά σε Ευρω 000 Αποσβέσεις Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων και αργοκινούµενων αποθεµάτων Μεταβιβάσεις και συναλλαγές µεταξύ τοµέων πραγµατοποιούνται µε πραγµατικούς εµπορικούς όρους και συνθήκες, σύµφωνα µε αυτά που ισχύουν για συναλλαγές µε τρίτους. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των τοµέων κατά την 31 Μαρτίου 2009 και 31 εκεµβρίου 2008 έχουν ως εξής: 31 Μαρτίου 2009 Γερµανία & υτική Κεντρική Ελλάδα & Ανατολική Βόρεια Αµερική Ιταλία Λοιπά Σύνολο Ποσά σε Ευρω '000 Ενεργητικό Αγορές παγίων Υποχρεώσεις

13 31 εκεµβρίου 2008 Γερµανία & υτική Κεντρική Ελλάδα & Ανατολική Βόρεια Αµερική Ιταλία Λοιπά Σύνολο Ποσά σε Ευρω '000 Ενεργητικό Αγορές παγίων Υποχρεώσεις Επενδύσεις σε θυγατρικές και κοινοπραξίες Οι εταιρίες του Οµίλου µε τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους καθώς και τα περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι: ποσοστά συµµετοχής που Εταιρίες µε Άµεση Συµµετοχή Ποσοστό Συµµετοχής Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε, Κηφισιά, Αθήνα Μητρική STRAPTECH Α.Ε, Κηφισιά, Αθήνα 100% M.J.MAILLIS BULGARIA EOOD, Σόφια, Βουλγαρία 100% M.J.MAILLIS ROMANIA S.A., Βουκουρέστι, Ρουµανία 81,7% M.J.MAILLIS FRANCE SAS, Saint Ouen L Amone, Γαλλία 100% MARFLEX M.J.MAILLIS POLAND SP ZOO, Karzcew, Πολωνία 100% M.J.MAILLIS ESPANA SL, Βαρκελώνη, Ισπανία 100% M.J.MAILLIS CZECH SRO, Πράγα, Τσεχία 100% EUROPACK SA, Λουξεµβούργο 100% COLUMBIA SRL, Μιλάνο, Ιταλία 100% M.J.MAILLIS HUNGARY KFT, Βουδαπέστη, Ουγγαρία 100% MJ MAILLIS OSTERREICH GMBH, Βιέννη, Αυστρία 100% M.J.MAILLIS FINLAND ΟΥ, Vantaa, Φινλανδία 100% MAILLIS HOLDING GMBH, Βούπερταλ, Γερµανία 100% Εταιρίες µε Έµµεση Συµµετοχή M.J.MAILLIS UK LTD, Νόττινγχαµ, Αγγλία 100% SIAT SPA, Κόµο, Ιταλία 100% SICME SRL, Βαρέσε, Ιταλία 100% SIAT BENELUX, Wvaalwijk, Ολλανδία 51% TAM SRL, Μιλάνο, Ιταλία 71% SIAT USA, Delaware, Η.Π.Α 100% MAILLIS SANDER GMBH, Βούπερταλ, Γερµανία 100% SANDER GMBH &CO KG, Βούπερταλ, Γερµανία 100% M.J.MAILLIS BENELUX NV, Dendermonde, Βέλγιο 100% WULFTEC INTERNATIONAL INC, Ayer s Cliff, Καναδάς 100% MAILLIS STRAPPING SYSTEMS USA Inc. Fountain Inn, ΗΠΑ 100% M.J. MAILLIS SYSTEMS SRL, Βαρέσε, Ιταλία 100% 3L Srl, Modena, Ιταλία 100% MAILLIS STRONG STRAP PRIVATE Ltd, Mumbai, Ινδία 50% Κοινοπραξίες COMBI PACKAGING SYSTEMS, Κάντον, Η.Π.Α 50% Όλες οι παραπάνω επενδύσεις, ενοποιούνται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, µε εξαίρεση την κοινοπραξία που ενοποιείται µε τη µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης. 13

14 Σύµφωνα µε τη σύµβαση κοινοπραξίας που υπογράφηκε για την MAILLIS STRONG STRAP PRIVATE Ltd, ο Όµιλος έχει τον έλεγχο της εταιρίας και κατά συνέπεια σύµφωνα µε το.π.χ.π. ενοποιείται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης. Οι αξίες των ανωτέρω εταιριών στον Ισολογισµό της Μητρικής κατά την 31 Μαρτίου 2009 έχουν ως εξής: Ποσά σε Ευρώ '000 Χώρα Προέλευσης 31/3/ /12/2008 Λογιστική Λογιστική αξία αξία Ποσοστό Συµµετοχής Straptech AE Ελλάδα % Europack SA Λουξεµβούργο % M.J. Maillis Osterreich Gmbh Αυστρία % Columbia SRL Ιταλία % M.J.Maillis Finland ΟΥ Φινλανδία % M.J.Maillis Bulgaria EOOD Βουλγαρία % M.J.Maillis Romania SA Ρουµανία ,7% Marflex MJ Maillis Poland SP ZOO Πολωνία % MJ Maillis Czech SRO Τσεχία % MJ Maillis France SAS Γαλλία ,9% M.J. Maillis Hungary Packing Systems Ltd Ουγγαρία % Maillis Holding GMBH Γερµανία % Maillis Strong Strap Private Ltd Ινδία ,1% M.J. Maillis Espana SL Ισπανία % 5. ανεισµός Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε Ευρώ '000 31/03/ /12/ /03/ /12/2008 Μακροπρόθεσµος ανεισµός Τραπεζικός ανεισµός Παράγωγα αντιστάθµισης συναλλαγµατικού και κινδύνου µεταβολής επιτοκίων Σύνολο δανεισµού Μείον: Μακροπρόθεσµος δανεισµός που µεταφέρθηκε σε βραχυπρόθεσµο Υποχρεώσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης Σύνολο Μακροπρόθεσµου ανεισµού Βραχυπρόθεσµα άνεια Βραχυπρόθεσµος δανεισµός που µεταφέρθηκε από µακροπρόθεσµο Τραπεζικές Υπεραναλήψεις Τραπεζικός ανεισµός Υποχρεώσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης Σύνολο Βραχυπρόθεσµων ανείων Σύνολο ανείων

15 ανειακοί όροι Ο δανεισµός που αναφέρεται πιο πάνω προϋποθέτει ότι ο Όµιλος καλύπτει τους παρακάτω δανειακούς όρους: Ενοποιηµένος Πρωτεύων ανεισµός: Ενοποιηµένο Ενεργητικό (δείκτης Πρωτεύοντος ανεισµού) Ενοποιηµένο EBITDA : Ενοποιηµένα Χρηµατοικονοµικά έξοδα (δείκτης κάλυψης Χρηµατοοικονοµικών Εξόδων) Ενοποιηµένος ανεισµός : Ενοποιηµένη Καθαρή Θέση (δείκτης ανειακής Επιβάρυνσης Κεφαλαίου) Όπως αναφέρθηκε στη σηµείωση 2, κατά την 31 Μαρτίου 2009, και όπως έχει απεικονιστεί και στις οικονοµικές καταστάσεις προηγούµενων περιόδων, ο Όµιλος συνεχίζει να µην καλύπτει δανειακούς όρους που σχετίζονται µε τα δάνεια του, ως αποτέλεσµα των ζηµιών που συνεχίζουν να προκύπτουν. Συγκεκριµένα οι ζηµιές του Οµίλου και της Εταιρίας για την περίοδο που λήγει 31 Μαρτίου 2009, ανήλθαν σε χιλ. (31/03/2008: χιλ.) και χιλ. (31/03/2008: χιλ.) αντίστοιχα. Το αποτέλεσµα αυτής της µη κάλυψης των δανειακών όρων είναι ότι τα συγκεκριµένα δάνεια συνεχίζουν να κατατάσσονται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, όπως ορίζει το ΛΠ 1. Η κατάταξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ο Όµιλος και η Εταιρία δεν είχαν κατά την 31 Μαρτίου 2009 το δικαίωµα να αναβάλλουν την αποπληρωµή αυτών των δανείων για περίοδο µεγαλύτερη των δώδεκα µηνών από την 31 Μαρτίου Η Εταιρία δεν έχει λάβει παράταση των δανειακών όρων από τους δανειοδότες. Η διοίκηση συνεχίζει τις διαπραγµατεύσεις µε τους δανειοδότες, προκειµένου να εξασφαλίσει την συνεχιζόµενη χρηµατοδότηση της Εταιρίας και των θυγατρικών της. Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων η διοίκηση δεν έχει καµία ένδειξη από τους δανειοδότες ότι θα ζητηθεί η άµεση αποπληρωµή των δανείων. Η ιοίκηση πιστεύει ότι οι διαπραγµατεύσεις µε τους δανειοδότες θα ολοκληρωθούν µέχρι 31 εκεµβρίου 2009 προς όφελος των δανειοδοτών και του Οµίλου συνολικά. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε σηµείωση 2 και Ενδεχόµενες υποχρεώσεις Ο Όµιλος έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε δοσµένες εγγυήσεις σε τράπεζες καθώς και λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. Οι εγγυήσεις που έχουν δοθεί στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων του ανέρχονται στο ποσό των 2,4 εκ. για τον Όµιλο και 83,2 εκ. για την Εταιρεία (εκ των οποίων 80,8 εκ. αφορούν εγγυήσεις της µητρικής για δάνεια που έχουν αναληφθεί από θυγατρικές του Οµίλου). 7. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη Επί των στοιχείων Ενεργητικού της Μητρικής και του Οµίλου δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη την 31 Μαρτίου 2009, µε εξαίρεση τις παρακάτω περιπτώσεις. Από το σύνολο των ταµιακών διαθεσίµων της Εταιρίας ποσό ύψους 63 χιλ. αφορά καταθέσεις σε δεσµευµένο προθεσµιακό τραπεζικό λογαριασµό ως εγγύηση έναντι τραπεζικών εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί για εξασφάλιση υποχρεώσεων της Εταιρίας προς προµηθευτές Α υλών. Η Εταιρία έχει σχηµατίσει υποθήκη έναντι του εργοστασίου των Οινοφύτων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών µέχρι του ποσού των χιλ. 15

16 8. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής: Ποσά σε Ευρώ '000 01/01-31/03/2009 Ο ΟΜΙΛΟΣ 01/01-31/03/ /01-31/03/2009 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01/01-31/03/2008 Πωλήσεις αγαθών -Συνδεδεµένες Πωλήσεις υπηρεσιών -Συνδεδεµένες Αγορές αγαθών -Συνδεδεµένες Αγορές υπηρεσιών -Συνδεδεµένες Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ιοίκησης Έξοδα µισθοδοσίας και εργοδοτικές εισφορές διεθυντικών στελεχών και µελών.σ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/3/ /12/ /3/ /12/2008 Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις-αγορές αγαθών/υπηρεσιών Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη Απαιτήσεις από δάνεια σε συνδεδεµένα µέρη Λοιπές απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/έξοδα Από 1/1/2009 οι συναλλαγµατικές διαφορές από αποτίµηση σε ξένο νόµισµα δανείων, µετρητών και καταθέσεων, και χρηµατοοικονοµικών εργαλείων έχουν µεταφερθεί από τα λοιπά έσοδα/λοιπά έξοδα σε χρηµατοοικονοµικά έσοδα/έξοδα αντίστοιχα. Η επίδραση στον Όµιλο το 2009 ήταν µεταφορά ποσού 61χιλ. από λοιπά έσοδα σε χρηµατοοικονοµικά έσοδα και ποσού 4,152 χιλ από λοιπά έξοδα σε χρηµατοοικονοµικά έξοδα. Η αντίστοιχη επαναταξινόµηση για το 2008 είναι ποσού 10 χιλ. από λοιπά έσοδα σε χρηµατοοικονοµικά έσοδα. Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε Ευρώ '000 01/01-31/03/ /01-31/03/ /01-31/03/ /01-31/03/2008 Τόκοι δανείων Συναλλαγµατικές διαφορές Εσοδα από τόκους

17 10. Κέρδη ανά µετοχή ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ 1/1-31/03/09 Ο ΟΜΙΛΟΣ 1/1-31/03/08 1/1-31/03/09 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/03/08 Ποσά σε Ευρώ '000 Κέρδη/(Ζηµιές) που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών Κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή) -0,2408-0,0522-0,1236-0, Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου : Οµίλου (31/03/2008: 2.113), Εταιρίας 333 (31/03/2008: 404). 12. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Την 20/2/2009 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Μ.Ι. Μαίλλης Α.Ε.Β.Ε. για τις χρήσεις 2005, 2006 και Οι επιπρόσθετοι φόροι που καταλογίστηκαν ανέρχονται σε χιλ. έναντι πρόβλεψης που είχε σχηµατιστεί στα βιβλία ύψους χιλ. Η διαφορά ποσού 155 χιλ. επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης Πραγµατοποιήθηκε συµψηφισµός των επιπρόσθετων φόρων µε την προκαταβολή φόρου 2007 ποσού 861 χιλ. Η διαφορά των 494 χιλ. αποτελεί υποχρέωση προς το Ελληνικό ηµόσιο που θα καταβληθεί σε 11 ισόποσες µηνιαίες δόσεις µε πρώτη καταβολή την 30/4/2010. Οι φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις των υπόλοιπων εταιρειών του Οµίλου αναλύονται ως εξής: - Η STRAPTECH A.E. έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση Η M.J. MAILLIS BULGARIA ΕOOD έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση Η M.J.MAILLIS ROMANIA SA έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση H 3L έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση H M.J.MAILLIS ESPANA SL έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση H MARFLEX M.J.MAILLIS POLAND Sp Zoo δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από τη σύσταση της το 1997 µέχρι σήµερα - Η SANDER GMBH & CO KG έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση H M.J.MAILLIS FRANCE SAS έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και το Η SIAT SPA έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση του

18 - H M.J. MAILLIS OSTERREICH GMBH έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση του H M.J..MAILLIS HUNGARY KFT έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση του Η M.J.MAILLIS CZECH SRO έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση του Η M.J. MAILLIS BENELUX NV έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση του Η WULFTEC INTERNATIONAL INC έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση του Η COLUMBIA έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση του Η M.J.MAILLIS UK έχει ελεγχθεί µέχρι και την χρήση του H MAILLIS STRAPPING SYSTEMS USA INC δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από τη σύσταση της το Η SICME SRL έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση Η TAM SRL έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση Η SIAT BENELUX BV έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση Η COMBI έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση Οι SIAT USA, MJ MAILLIS FINLAND OY είναι ανέλεγκτες - Η MJ MAILLIS SYSTEMS SRL έχει ελεγχθεί µέχρι και τη χρήση H MAILLIS HOLDING GMBH έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση H MAILLIS SANDER GMBH έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Η EUROPACK SA έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Η MAILLIS STRONG STRAP PRIVATE LTD ιδρύθηκε µέσα στο 2006 και δε έχει ελεγχθεί 13. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού Όπως ανακοινώθηκε από τον Όµιλο στις 21 Μαΐου 2009 οι τρεις ελληνικές τράπεζες, EFG Eurobank, Alpha Bank και Εθνική, συµφώνησαν και ενέκριναν να παράσχουν στον Όµιλο µια νέα, εξασφαλισµένη δανειακή γραµµή για τη χρηµατοδότηση του κεφαλαίου κίνησης. Η καινούρια αυτή χρηµατοδότηση τελεί υπό τις εξής προϋποθέσεις: - Οι υπόλοιποι δανειστές του Οµίλου να παρατείνουν την ισχύ των δανείων τους. - Να µην καταβάλλονται από τον Όµιλο τόκοι και δόσεις δανείων κατά την περίοδο αυτή. - Η ιοίκηση του Οµίλου να δεσµευτεί να υποβάλλει σχέδιο για κεφαλαιακή αναδιάρθρωση, το οποίο ακολούθως θα συζητηθεί και εγκριθεί από τους δανειστές πριν το τέλος του Ουσιώδεις λεπτοµέρειες της σχετικής συµφωνίας βρίσκονται στη διαδικασία οριστικοποίησης και θα ανακοινωθούν µόλις αυτή ολοκληρωθεί. 18

19 Εκτός από το προαναφερόµενο γεγονός, δεν σηµειώθηκε κάποιο σηµαντικό γεγονός µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού που να είναι άξιο µνείας. 14. Εποχικότητα Οι δραστηριότητες του Οµίλου δεν επηρεάζονται από την εποχικότητα. Τα έσοδα πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του έτους µε βάση τη ζήτηση. 19

20 Έκθεση επισκόπησης ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε Εισαγωγή Επισκοπήσαµε το συνηµµένο εταιρικό και ενοποιηµένο συνοπτικό ισολογισµό της Ανώνυµης Εταιρείας Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. (η «Εταιρεία») και των θυγατρικών της (ο «Όµιλος») της 31ης Μαρτίου 2009, τις σχετικές εταιρικές και ενοποιηµένες συνοπτικές καταστάσεις συνολικών εσόδων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της τρίµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση. Η ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση ( ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΛΠ 34»). ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. Εύρος της εργασίας επισκόπησης ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που ιενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονοµικής Μονάδας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος µίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και εποµένως, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. Συµπέρασµα επισκόπησης Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ΛΠ 34. Θέµα Έµφασης Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς το συµπέρασµα της επισκόπησης, εφιστούµε την προσοχή σας στις Σηµειώσεις 2 και 5 των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών πληροφοριών, στην οποία επισηµαίνεται ότι ο Όµιλος υπέστη ζηµίες ποσού χιλιάδες, κατά την τρίµηνη περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2009, και ως εκ τούτου συνεχίζει να µη καλύπτει τους δανειακούς όρους. Κατά την 31η Μαρτίου 2009 η συνολική αξία των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού του Οµίλου υπολείπεται του συνόλου των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεών του κατά ποσό χιλιάδες. Επίσης κατά την 31η Μαρτίου 2009 η συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού, µη συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας, του Οµίλου υπολείπεται του συνόλου των υποχρεώσεών του κατά ποσό χιλιάδες. Οι συνθήκες αυτές, σε συνδυασµό µε τα θέµατα που αναφέρονται στις Σηµειώσεις 2 και 5, υποδηλώνουν αβεβαιότητα που ενδεχοµένως δηµιουργεί αµφιβολία σχετικά µε τη δυνατότητα της Εταιρείας και του Οµίλου να συνεχίσουν τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες. ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Λεωφ. Κηφισίας Χαλάνδρι ΑρΜ ΣΟΕΛ 113 Αθήνα, 29 Μαΐου 2009 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Κωνσταντίνος Μιχαλάτος ΑρΜ ΣΟΕΛ

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Περιεχόµενα I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 (σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Ανώνυµη Βιοµηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου ) Σελίδα 1 από 32 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Πληροφορίες είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Νόµου 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε τους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Eξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από (σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. ηλώσεις εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου 3 2. Εξαµηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ»

Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ» ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική Α.Ε. Περιεχόμενα

Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική Α.Ε. Περιεχόμενα Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009 σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 Περιεχόμενα Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης... 3 Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της 30 ης Ιουνίου 2013 (1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2013) Βάσει του Ν. 3556/2007 ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της 30 ης Ιουνίου 2013 (1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2013) Βάσει του Ν. 3556/2007 ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2013) Βάσει του Ν. 3556/2007 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΘΕΟ ΟΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Της Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΡΕΝΤ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 1. ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 30 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2012) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06 ιστόµου

Διαβάστε περισσότερα

SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES Α.Ε.

SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES Α.Ε. SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2009 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2013) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06 ιστόµου 5-7 Μαρούσι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 - 2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5.

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 -  2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5. ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρεία ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6620/06/Β/86/23 Λεωφ. ηµοκρατίας 455-188 63 Πέραµα - Πειραιά, ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2015) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007-1 - Βεβαιώνεται ότι η συνηµµένη Εξαµηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η εκεµβρίου 2009

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η εκεµβρίου 2009 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ.»

Διαβάστε περισσότερα

«N.G.P. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Α.Ε.» Αρ.Μ.Α.Ε. 49119/71/Β/01/003 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης εκεµβρίου 2008 (περίοδος: 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2009

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2009 SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2009 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 10357/06/Β/86/113 ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 11 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2010 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα α)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ («ΠΧΠ»)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ («ΠΧΠ») ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10319/31/Β/86/87 6ο χλµ. Εθνικής οδού Λάρισας-Αθήνας Λάρισα www.lariplast.gr ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01-30.06.2014 Αύγουστος 2014 Περιεχόµενα 1 ηλώσεις των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου...3 2 Εξαµηνιαία Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ της 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Συµφώνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ της 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Συµφώνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ της 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Συµφώνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ A. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥBΟΪΚΟΥ Α.Ε Αρ.Μ.Α.Ε 47713/14/Β/00/15 ΣΚΑΛΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ- Τ.Κ 352 00 ΤΗΛ 2233-32449 FAX 5575830 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2010 Περιεχόµενα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα