ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΞΤΠΝΗο ΔΞΔΙΓΙΚΔΤοΗο ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗο ΔΛΛΑΓΑο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΞΤΠΝΗο ΔΞΔΙΓΙΚΔΤοΗο ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗο ΔΛΛΑΓΑο"

Transcript

1 1 ν ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΞΤΠΝΗο ΔΞΔΙΓΙΚΔΤοΗο ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗο ΔΛΛΑΓΑο Πάηξα, 23 Απξηιίνπ 2013 Γξ. Νίθνο Θσκόπνπινο

2 Περιεχόμενα ύληνκε αλαδξνκή ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο ηξαηεγηθήο RIS3 κέρξη ζήκεξα Κνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο Σν θαηλνηνκηθό θαη εξεπλεηηθό δπλακηθό ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο Αλάιπζε SWOT Πξόηαζε γηα ηε ηξαηεγηθή Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο

3 Σφντομη αναδρομή Αύγνπζηνο 2012 πλάληεζε εξγαζίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο (Δκπεηξνγλώκνλεο Δ.Δ. θαη Δθπξόζσπνη Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, Παλ. Γπηηθήο Διιάδαο, ΑΣΔΙ, Δξεπλεηηθώλ Ιλζηηηνύησλ, Δπηζηεκνληθό Πάξθν Παηξώλ, Δπηκειεηήξηα Πεξηθέξεηαο, Corallia) Οθηώβξηνο 2012 πγθξόηεζε Οκάδαο Δξγαζίαο RIS3. Δγγξαθή Πεξηθέξεηαο ζηελ πιαηθόξκα Seville. Ννέκβξηνο 2012 Γεθέκβξηνο 2012 Απνζηνιή εξσηεκαηνινγίσλ θαη ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ ζηνπο θνξείο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηκεξίδα εξγαζίαο ζηελ Πάηξα. πκκεηνρή πεξηζζνηέξσλ από 90 εθπξνζώπσλ θνξέσλ. Αθαδεκατθόο θαη εξεπλεηηθόο ρώξνο: 25 Δπηκειεηήξηα: 12, Δηαηξείεο: 12, Γεκόζην & άιινη θνξείο: 20, Αγξόηεο : 1

4 Σφντομη αναδρομή Γεθέκβξηνο 2012 Ιαλνπάξηνο 2013 Ιαλνπάξηνο 2013 (22/1) Ιαλνπάξηνο 2013 (29/1) Φεβξνπάξηνο ζήκεξα πγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία εξσηεκαηνινγίσλ θνξέσλ 1 ε Θεκαηηθή πλάληεζε Δξγαζίαο Πεξηβάιινλ θαη Βηώζηκε Αλάπηπμε Αγξνδηαηξνθή θαη Σξόθηκα πκκεηέρνληεο: Αθαδεκατθόο θαη εξεπλεηηθόο ρώξνο: 14, Δπηκειεηήξηα: 8, Δηαηξείεο: 3, Γεκόζην: 6, Αγξόηεο: 2 2 ε Θεκαηηθή πλάληεζε Δξγαζίαο Τιηθά θαη Νέεο Δλεξγεηαθέο Σερλνινγίεο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληώλ Νέα Οηθνλνκία Καηλνηόκνο Δπηρεηξεκαηηθόηεηα πκκεηέρνληεο: Αθαδεκατθόο θαη εξεπλεηηθόο ρώξνο: 20, Δπηκειεηήξηα: 3, Δηαηξείεο: 4, Γεκόζην: 2, Αγξόηεο : 2 Δπεμεξγαζία πξνηάζεσλ θαη εξσηεκαηνινγίσλ

5 Σφντομη αναδρομή Δξσηεκαηνιόγηα θαη πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαβνύιεπζεο Φορζασ Ερωτθματολόγιο Προτάςεισ Ακαδημαϊκοί και Ερευνητικοί φορείσ 3 8 Δημόςιοι φορείσ 5 1 Επιμελητήρια 3 4 Εταιρείεσ 1 5 Σφνολο 12 18

6 Προτάςεισ φορζων ανά θεματική ενότητα Οηθνλνκηθή Γξαζηεξηόηεηα Σνπξηζκόο - Πνιηηηζκόο Αγξν δηαηξνθή, Ιρζπνθαιιηέξγεηεο Δπηκέξνπο Γξαζηεξηόηεηα Δθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο (εθαξκνγέο γηα smartphones θαη tablets) Δηθνληθέο πεξηεγήζεηο ζε κνπζεία θαη ρώξνπο ελδηαθέξνληνο Δπελδύζεηο γηα κείσζε ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη εθπνκπώλ ζεξκνθεπίνπ ζε μελνδνρεία θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο Νέεο δπλακηθέο θαιιηέξγεηεο Γξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε, πγεία θαη αζθάιεηα ηνπ πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ Πξσηνγελήο παξαγσγή: Θεξκνθήπηα, πδξνπνλία, αεξνπνλία, βηνινγηθά Φνξέαο Παλεπηζηήκην Παηξώλ Δπηκειεηήξηα Αραίαο, Ηιείαο θαη Αηη/ληαο ΣΔΓΔ Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παλεπηζηήκην Παηξώλ ΣΔΙ Μεζνινγγίνπ Παλαηγηάιεηνο Έλσζε πλεηαηξηζκώλ ΔΘΙΑΓΔ Έλσζε Νέσλ Αγξνηώλ Αραΐαο

7 Προτάςεισ φορζων ανά θεματική ενότητα Οηθνλνκηθή Γξαζηεξηόηεηα2 Αγξν δηαηξνθή, Ιρζπνθαιιηέξγεηεο Νέα πιηθά Μηθξνειεθηξνληθή Νέα Οηθνλνκία Καηλνηόκνο Δπηρεηξεκαηηθόηεηα Δλεξγεηαθέο Δθαξκνγέο Δπηκέξνπο Γξαζηεξηόηεηα Δπεμεξγαζία λσπώλ ζπληήξεζε θαη ζπζθεπαζία Υξήζε πιεξνθνξηθήο γηα βειηηζηνπνίεζε θαιιηεξγεηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη πξνώζεζε πξντόλησλ κε ειεθηξνληθά κέζα Αμηνπνίεζε ππνιεηκκάησλ γηα βηνκάδα Αλάπηπμε λέσλ - βειηίσζε ππαξρόλησλ πξνεγκέλσλ πιηθώλ (γξαθέλην, θαξκαθεπηηθέο νπζίεο θιπ) Nεα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία (innovation revolving fund) Γνκέο πξνώζεζεο θαηλνηνκίαο Δμνηθνλόκεζε, ΑΠΔ, Μηθξνπαξαγσγή Δλέξγεηαο, Βηνκάδα Φνξέαο ΣΔΙ Μεζνινγγίνπ Έλσζε Νέσλ Αγξνηώλ Αραΐαο Δπηκειεηήξην Αηη/λίαο Παλεπηζηήκην Παηξώλ ΙΣΔ/ΙΔΥΜΗ Παλεπηζηήκην Παηξώλ ΣΔΙ Μεζνινγγίνπ ΣΔΓΔ, ΔΒΙΠΑ Δπηκειεηήξην Αραΐαο, Δπηκειεηήξην Ηιείαο ΔΠΠ Παλεπηζηήκην Παηξώλ ΣΔΙ Πάηξαο ΙΔΥΜΗ, ΣΔΓΔ

8 Περιγραφι τθσ κοινωνικοοικονομικισ κατάςταςθσ και εξειδίκευςθσ τθσ περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ Βαςικά Κοινωνικοοικονομικά χαρακτθριςτικά Γεκνγξαθηθέο ηάζεηο, ζύλζεζε θαη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνύ (απνγξαθή 2011) Ο πιεζπζκόο ηεο ΠΓΔ 680 ρηι. (6,3% ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ) κε ζαθή ζπξξίθλσζε πεξίπνπ 61 ρηι. από ην 2001 Πιεζπζκηαθή γήξαλζε Σν πνζνζηό ησλ λέσλ αηόκσλ πνπ δελ εξγάδνληαη, νύηε ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο («άηνκα ΝΔΔΣ») έρεη απμεζεί Οηθνλνκηθέο Δπηδόζεηο ΠΓΔ ε δεύηεξε θησρόηεξε πεξηθέξεηα ηεο Διιάδαο, θ.θ. ΑΔΠ ΜΑΓ, 70,6% ηνπ θ.θ. ΑΔΠ ηεο ρώξαο θαη 62% κέζνπ επξσπατθνύ θ.θ. ΑΔΠ. Από ην 2008, κείσζε 9,6% ηνπ θ.θ. ΑΔΠ ΠΓΔ παξάγεη ην 4,6% ηεο ζπλνιηθήο Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΑΠΑ) ηεο ρώξαο Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία ηεο ΠΓΔ 9.074,6 εθαη. Δπξώ, κείσζε 6,7% από ην Πξσηνγελήο ηνκέαο 7,4% ηνπ ΑΔΠ, δεπηεξνγελήο 17,4% θαη ν ηξηηνγελήο ηνκέαο 75,3%

9 Περιγραφι τθσ κοινωνικοοικονομικισ κατάςταςθσ και εξειδίκευςθσ τθσ περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ Βαςικά Κοινωνικοοικονομικά χαρακτθριςτικά Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηόηεηα πλνιηθέο επηρεηξήζεσλ ζηελ ΠΓΔ , κε ηδίξν εθ.. (ζηνηρεία 2011) Οη πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο ζηνπο θιάδνπο «Υνλδξηθό θαη ιηαληθό εκπόξην», «Καηαζθεπέο», «Ξελνδνρεία- Δζηηαηόξηα» θαη «Μεηαπνίεζε». ηνλ θιάδν «Δπηζηεκνληθή έξεπλα θαη αλάπηπμε» 305 επηρεηξήζεηο Σν πξώην εμάκελν ηνπ 2011 ε Πεξηθέξεηα εκθάληζε νξηαθά αξλεηηθό πξόζεκν εγγξαθώλ δηαγξαθώλ λέσλ επηρεηξήζεσλ. Κιαδηθή εμεηδίθεπζε (Πνιπθξηηεξηαθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο θιαδηθήο εμεηδίθεπζεο) Οη βαζηθνί θιάδνη εμεηδίθεπζεο ηεο ΠΓΔ είλαη: Κιάδνο Πιήζνο Κύθινο Δξγαζηώλ Δθαη. Πνηνπνηία Αιηεία θαη πδαηνθαιιηέξγεηα ,6 Φπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή ,93 Καηαζθεπέο Ξελνδνρεία ,93 Δζηίαζε ,36 Γηάθνξεο Τπεξεζίεο ,9

10 Περιγραφι τθσ κοινωνικοοικονομικισ κατάςταςθσ και εξειδίκευςθσ τθσ περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ Βαςικά Κοινωνικοοικονομικά χαρακτθριςτικά Ιδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηάζεηο ζηελ Αγνξά Δξγαζίαο ηεο ΠΓΔ Σν εξγαηηθό δπλακηθό ην 2012 ήηαλ άηνκα κε αλέξγνπο (24,6%). Υακειό κεξίδην νηθνλνκηθά ελεξγνύ πιεζπζκνύ ζρέζε κε ηε ρώξα θαη ηελ ΔΔ27. Υακειό πνζνζηό απαζρόιεζεο αηόκσλ ειηθίαο εηώλ ζε ζρέζε κε ηε ρώξα. 1 ζηνπο 2 απαζρνινύκελνπο έρεη κέηξην επίπεδν ζπνπδώλ, νη απαζρνινύκελνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη κόιηο ην 28,9% θαη ηεο πξσηνβάζκηαο ην 25%. Ο κεγαιύηεξνο αξηζκόο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζπγθεληξώλεηαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα. Οη θιάδνη πνπ ζπγθεληξώλνπλ ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό απαζρνινπκέλσλ είλαη ε Γεσξγία θαη ην Δκπόξην. Η θύξηα κείσζε ηεο απαζρόιεζεο έρεη πξνέιζεη από ηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα, ελώ αθνινπζεί ν ηξηηνγελήο ηνκέαο Οη ζεκαληηθόηεξεο απώιεηεο θαηαγξάθνληαη ζηνλ θιάδν ηνπ θαηαζθεπαζηηθό ηνκέα Ο πξσηνγελήο ηνκέαο θαηέγξαςε νξηαθά ζεηηθό πξόζεκν ησλ απαζρνινπκέλσλ ε ζρέζε κε ην 2010 νη άλεξγνη είλαη θαηά 117% πεξηζζόηεξνη ηνπο λένπο (15-24 εηώλ) θαηαγξάθεηαη πςειόηεξε αλεξγίαο ζε ζρέζε κε ηε ρώξα.

11 Περιγραφι τθσ κοινωνικοοικονομικισ κατάςταςθσ και εξειδίκευςθσ τθσ περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ Βαςικά Κοινωνικοοικονομικά χαρακτθριςτικά Πιεζπζκόο κε γλώζεηο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ΠΓΔ πόινο παξνρήο εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο κέζσ ησλ Παλεπηζηεκίσλ (8,1% ησλ ζπνπδαζηώλ αλώηαηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα αλαθέξνληαη ζηελ ΠΓΔ). εκαληηθή «δηαξξνή» ησλ λέσλ επηζηεκόλσλ, πνπ παξάγνληαη. Μόλν 2 ζηα 10 άηνκα ειηθίαο εηώλ έρνπλ γλώζεηο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, (ρώξα 2,6 & ΔΔ27 2,8) Μόλν 2,5 ζηα 10 άηνκα ειηθίαο είλαη απόθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, (ρώξα 3 & ΔΔ27 3,5). Απαζρόιεζε ζε Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σν κεξίδην ηνπ ζπλόινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ ζεκαηηθή «Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία», ζην ζύλνιν ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, αλέξρεηαη ζην 23,9%. To κεξίδην ησλ απαζρνινπκέλσλ κε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία κε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε αλέξρεηαη ζην 15% (3ε θαιύηεξε επίδνζε κεηαμύ ησλ Πεξηθεξεηώλ ηεο Διιάδαο), ελώ ζε εζληθό επίπεδν ην κεξίδην αλέξρεηαη ζην 16,9% θαη ζηελ ΔΔ27 ζην 18,5%.

12 Περιγραφι τθσ κοινωνικοοικονομικισ κατάςταςθσ και εξειδίκευςθσ τθσ περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ Βαςικά Κοινωνικοοικονομικά χαρακτθριςτικά Πξνζσπηθό ζηελ Έξεπλα θαη Αλάπηπμε 1,16% ηνπ ζπλνιηθνύ πξνζσπηθνύ αζρνιείηαη ζηελ Έξεπλα θαη Αλάπηπμεο (Δ&Α) (ρώξα 1,27%). Τςειή απαζρόιεζε ζηα ΑΔΙ & Δξεπλεηηθά Ιδξύκαηα ρακειή ζηηο επηρεηξήζεηο Γαπάλεο γηα Έξεπλα θαη Αλάπηπμε Oη δαπάλεο ζηε ΠΓΔ γηα Έξεπλα θαη Αλάπηπμε σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ αλέξρνληαη ζε 0,68% ή 66,23 εθ. από ηηο ρακειόηεξεο ζηελ ΔΔ Καηά ηα 2/3 ε εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ ΠΓΔ δηεμάγεηαη ζηα αλώηεξα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα θαη κόλν ην 1/3 ζηνλ επηρεηξεκαηηθό ηνκέα. Σε πεξίνδν ρξεκαηνδνηήζεθαλ εξεπλεηηθά έξγα Π/Τ 30εθ. κε 151 ζπκκεηνρέο, (56% επηρεηξήζεηο). Σν κεγαιύηεξν κεξίδην ηεο εγθεθξηκέλεο δεκόζηαο ρξεκαηνδόηεζεο ην ζπγθεληξώλεη ν ηνκέαο ησλ πιηθώλ θαη κηθξνειεθηξνληθήο.

13 Περιγραφι τθσ κοινωνικοοικονομικισ κατάςταςθσ και εξειδίκευςθσ τθσ περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ Βαςικά Κοινωνικοοικονομικά χαρακτθριςτικά Αηηήζεηο γηα ρνξήγεζε Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο Πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο αηηήζεσλ γηα ρνξήγεζε Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο πνπ θαηαηέζεθαλ ζην Δπξσπατθό Γξαθείν Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο (EPO) 2,4 αηηήζεηο αλά εθ. πιεζπζκνύ ηεο ΠΓΔ, ελώ ζε επίπεδν ρώξαο θαηαγξάθεθαλ 6,2 αηηήζεηο θαη ζε επίπεδν ΔΔ27 109,2. Αλάπηπμε ζπλεξγαηηθώλ ζρεκαηηζκώλ (clusters) πγθέληξσζε πεξίπνπ 14 επηρεηξήζεσλ θαη 10 εξεπλεηηθώλ θνξέσλ πνπ απνηεινύλ κέιε ηνπ πλεξγαηηθνύ ζρεκαηηζκνύ πζηεκάησλ θαη Δθαξκνγώλ Νάλν/Μηθξνειεθηξνληθήο mi-cluster, ην νπνίν αξηζκεί πεξίπνπ 130 κέιε ζε όιε ηελ Διιάδα. Ο ηνκέαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο έρεη ηζηνξία πάλσ από δύν δεθαεηίεο ζηελ πεξηνρή ηεο Πάηξαο θαη από ηελ αξρή απνηέιεζε πόιν έιμεο άκεζσλ μέλσλ επελδύζεσλ αξρηθά ηεο ATΜEL θαη ηεο Intel θαη πξόζθαηα ηεο Samsung θαη Citrix. Καηάηαμε ΠΓΔ (RIS) Η ΠΓΔ αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ Medium-Modest innovators ζύκθσλα κε ην Regional Innovation Scoreboard

14 Περιγραφι τθσ κοινωνικοοικονομικισ κατάςταςθσ και εξειδίκευςθσ τθσ περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ Βαςικά Κοινωνικοοικονομικά χαρακτθριςτικά Παλεπηζηήκην Παηξώλ Γηαθξίζεθε ζηα θνξπθαία 200 Ιδξύκαηα ηνπ θόζκνπ ζηνπο Γηεζλείο Πίλαθεο Καηάηαμεο Παλεπηζηεκίσλ ηεο QS αλά εηδηθόηεηα γηα ην Έρεη ~ πξνπηπρηαθνύο, ~2.000 κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο θαη ~700 κέιε ΓΔΠ θαη απνηειείηαη από 20 ηκήκαηα : ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΑΣΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΣΡΑ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΣΡΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΦΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

15 8/10 Περιγραφι τθσ κοινωνικοοικονομικισ κατάςταςθσ και εξειδίκευςθσ τθσ περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ Βαςικά Κοινωνικοοικονομικά χαρακτθριςτικά Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Διιάδαο Πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα ηκήκαηα: Γηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο & θπζηθώλ πόξσλ Γπηηθήο Διιάδαο Γηαρείξηζεο πνιηηηζκηθνύ πεξηβάιινληνο & λέσλ ηερλνινγηώλ Γπηηθήο Διιάδαο Γηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ θαη ηξνθίκσλ Γπηηθήο Διιάδαο Καηά ην εθπαηδεπηηθό έηνο είρε 2056 εγγεγξακκέλνπο θνηηεηέο θαη 73 ππνςήθηνπο Γηδάθηνξεο Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην (ΔΑΠ) ην ΔΑΠ πξνζθέξεηαη πξνπηπρηαθή θαη κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε ζε 4 ρνιέο (Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ, Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ, Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ & Σερλνινγίαο θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ). Καηά ην εθπαηδεπηηθό έηνο είρε εγγεγξακκέλνπο θνηηεηέο θαη 76 ππνςήθηνπο Γηδάθηνξεο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Παηξώλ ην ΣΔΙ Παηξώλ ιεηηνπξγνύλ ζπλνιηθά 18 ηκήκαηα εθ ησλ νπνίσλ 11 είλαη θαηαλεκεκέλα ζε 3 ζρνιέο (Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ, Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο, Δπαγγεικάησλ Τγείαο & Πξόλνηαο ) θαη ηα ππόινηπα ιεηηνπξγνύλ σο αλεμάξηεηα ηκήκαηα. Καηά ην εθπαηδεπηηθό έηνο είρε εγγεγξακκέλνπο θνηηεηέο. Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Μεζoιoγγίoπ ην ΣΔΙ Μεζνινγγίνπ ιεηηνπξγνύλ ζπλνιηθά 10 ηκήκαηα εθ ησλ νπνίσλ 6 είλαη θαηαλεκεκέλα ζε 3 ζρνιέο (Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο, Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο, Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ ) θαη ηα ππόινηπα ιεηηνπξγνύλ σο αλεμάξηεηα ηκήκαηα. Καηά ην εθπαηδεπηηθό έηνο είρε εγγεγξακκέλνπο θνηηεηέο.

16 Περιγραφι τθσ κοινωνικοοικονομικισ κατάςταςθσ και εξειδίκευςθσ τθσ περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ Βαςικά Κοινωνικοοικονομικά χαρακτθριςτικά Δξεπλεηηθά Ιλζηηηνύηα Ιλζηηηνύην Δπηζηεκώλ Υεκηθήο Μεραληθήο (ΙΔΥΜΗ) Σν ΙΔΥΜΗ ηδξύζεθε ζηελ Πάηξα ην 1984 θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί σο Αλεμάξηεην Αθαδεκατθό Ιλζηηηνύην. Σν ΙΣΔ πεξηιακβάλεη έμη Δξεπλεηηθά Ιλζηηηνύηα ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη ζηελά θαη δεκηνπξγηθά, σο έλα νινθιεξσκέλν δίθηπν έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο. Σν IEXMH ζπκκεηέρεη ζην "GRAPHENE", κειινληηθό θαη αλεξρόκελν ηερλνινγηθό νξόζεκν ηεο ΔΔ: ε Δπξωπαϊθή Δπηηξνπή επέιεμε ην «ΓΡΑΦΔΝΙΟ» ωο έλα από ηα πξώηα αλεξρόκελα ηερλνινγηθά νξόζεκα, πνπ πξόθεηηαη λα ιάβνπλ ρξεκαηνδόηεζε ελόο δηζεθαηνκκπξίνπ Δπξώ ην θαζέλα ηα επόκελα 10 ρξόληα. Ιλζηηηνύην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ θαη Δθδόζεωλ (Ι.Σ.Τ.Δ.) ΓΙΟΦΑΝΣΟ Σν Ι.Σ.Τ.Δ. είλαη ν ηερλνινγηθόο ππιώλαο ζηήξημεο ηωλ δξάζεωλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ν θνξέαο ηεο έθδνζεο ηνπ έληππνπ [ζρνιηθά βηβιία] θαη ειεθηξνληθνύ πιηθνύ γηα ηελ εθπαίδεπζε. Η Έξεπλα απνηειεί έλα από ηνπο βαζηθνύο ζθνπνύο ηνπ Ι.Σ.Τ.Δ. θαη πξαγκαηνπνηείηαη ηόζν από ηηο Δξεπλεηηθέο Mνλάδεο ηνπ νξγαληζκνύ όζν θαη από ηηο Γηεπζύλζεηο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ Κνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. Ιλζηηηνύην Βηνκεραληθώλ πζηεκάηωλ (ΙΝ.ΒΙ..) Σν ΙΝ.ΒΙ.. απνηειεί εξεπλεηηθό ηλζηηηνύην ηνπ Δ.Κ. ΑΘΗΝΑ θαη εδξεύεη ζηελ Πάηξα. Δζηηάδεη ζε ηερλνινγίεο αηρκήο εθαξκόζηκεο ζην βηνκεραληθό θαη επηρεηξεζηαθό πεξηβάιινλ ζηηο πνηθίιεο εξεπλεηηθέο πεξηνρέο όπσο Μνληεινπνίεζε θαη απηνκαηνπνίεζε βηνκεραληθώλ ζπζηεκάησλ, Αεηθόξνο Αλάπηπμε, Αλάπηπμε Καηλνηόκσλ ζπζηεκάησλ / πξντόλησλ / ππεξεζηώλ θιπ.

17 Περιγραφι τθσ κοινωνικοοικονομικισ κατάςταςθσ και εξειδίκευςθσ τθσ περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ Βαςικά Κοινωνικοοικονομικά χαρακτθριςτικά ΟΡΓΑΝΩΜΔΝΔ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΒΙΠΔ ΠΑΣΡΑ ΒΙΟΠΑ ΠΑΣΡΑ ΝΑΒΙΠΔ ΑΣΑΚΟΤ ΤΠΟΓΟΜΔ ΣΗΡΙΞΗ ΝΔΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Δπηζηεκνληθό Πάξθν Παηξώλ Patras Innohub

18 SWOT ΑΝΑΛΤΗ Strengths (Δυνατά ςημεία) θμαντικόσ Πρωτογενισ Σομζασ Ιςχυρόσ ερευνθτικόσ πόλοσ Εξειδίκευςθ ςε Γεωργία, Ιχκυοκαλλιζργειεσ, Ποτοποιία, Σουριςμό Παρουςία του cluster μικροθλεκτρονικισ θμαντικζσ δαπάνεσ ςε ζρευνα ςε επιχειριςεισ μικροθλεκτρονικισ Άμεςεσ Ξζνεσ Επενδφςεισ ςτθ μικροθλεκτρονικι Samsung Citrix Τποδομζσ για ςτζγαςθ και επώαςθ επιχειριςεων Opportunities (Ευκαιρίεσ) Εμπλουτιςμόσ τουριςτικοφ προϊόντοσ με ςυνζργειεσ με πολιτιςμό και γεωργία-τρόφιμα Ενίςχυςθ διεκνοφσ ανταγωνιςτικότθτασ μικροθλεκτρονικισ Εκςυγχρονιςμόσ γεωργικοφ κλάδου και ςτροφι ςε δυναμικζσ καλλιζργειεσ, με ζμφαςθ ςτθν ποιότθτα και αςφάλεια θμαντικζσ εφαρμογζσ πλθροφορικι και ενεργειακών τεχνολογιών ςτουσ κλάδουσ εξειδίκευςθσ Weaknesses (Αδυναμίεσ) Δεφτερθ φτωχότερθ περιφζρεια Μικρό ποςοςτό οικονομικά ενεργοφ πλθκυςμοφ Σο ποςοςτό των πτυχιοφχων ςτο ςφνολο των εργαηόμενων είναι το 70% του εκνικοφ Χαμθλζσ επενδφςεισ ςε ζρευνα από τισ επιχειριςεισ Χαμθλι ικανότθτα απορρόφθςθσ καινοτομιών από τισ επιχειριςεισ Αδφναμο περιφερειακό ςφςτθμα διαχείριςθσ τθσ καινοτομίασ Threats (Απειλζσ) Δυςμενζσ οικονομικό εξαιτίασ τθσ κρίςθσ θμαντικά εμπόδια ςτθν επιχειρθματικότθτα θμαντικόσ διεκνισ ανταγωνιςμόσ ςτουσ κλάδουσ εξειδίκευςθσ Αναβολι ςε Β φάςθ τθσ καταςκευισ τθσ Ολυμπίασ οδοφ

19 Επιλογζσ Στρατηγικήσ για Κρίςιμθ μάηα Εξειδίκευςη Περιοτές εζηίαζης Γεωργία-Κηηνοηροθία Σηραηηγική: Αναδιάρθρωζη & εκζσγτρονιζμός Αλιεία και σδαηοκαλλιέργεια 6 Τοσριζμός Ποηοποιία Φερζαίες μεηαθορές Καηαζκεσές Σηραηηγική: Διαθοροποίηζη Μικροηλεκηρονική Επιτειρημαηικές σπηρεζίες ΤΠΕ Υλικά - Φάρμακα Ενεργειακές εθαρμογές Καινοτομικό και ερευνθτικό δυναμικό

20 Βαςικό ςενάριο εξειδίκευςησ Δμεηδίθεπζε ζε ηξεηο πεξηνρέο: Σνπξηζκόο Πνιηηηζκόο Γεσξγία, θηελνηξνθία, ηρζπνθαιιηέξγεηεο θαη ηξόθηκα-πνηά Πξνεγκέλα πιηθά θαη Μηθξνειεθηξνληθή Σαπηόρξνλε αλάπηπμε ζεκαληηθώλ ζπλεξγηώλ κε: ΣΠΔ Δλεξγεηαθά ζπζηήκαηα θαη εθαξκνγέο

21 Τουριςμόσ Πολιτιςμόσ Αλυςίδα Αξίασ

22 Τουριςμόσ - πολιτιςμόσ ηξαηεγηθή: Δθζπγρξνληζκόο θαη αλαδηάξζξσζε Δκπινπηηζκόο ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο κε έκθαζε ζηνλ πνιηηηζκό δηαηξνθή νηθν-ηνπξηζκό Αλάπηπμε νξγαλσηηθώλ θαηλνηνκηώλ Γηάρπζε εθαξκνγώλ πιεξνθνξηθήο: Γεκηνπξγία εκπεηξίαο: εηθνληθά κνπζεία, πεξηεγήζεηο Δθζπγρξνληζκόο ηνπξηζηηθώλ κνλάδσλ Γηάρπζε ελεξγεηαθώλ εθαξκνγώλ ζηα ελεξγνβόξα ζεκεία ηεο αιπζίδαο αμίαο

23 Αγροτικι παραγωγι - ιχκυοκαλλιζργειεσ - τρόφιμα Αλυςίδα αξίασ

24 Αγροτικι παραγωγι - ιχκυοκαλλιζργειεσ - τρόφιμα ηξαηεγηθή: Δθζπγρξνληζκόο θαη αλαδηάξζξσζε Δκπινπηηζκόο αγξνηηθνύ πξντόλησλ κε εηζαγσγή δπλακηθώλ θαιιηεξγεηώλ θαη είδε ςαξηώλ Βειηίσζε πνηόηεηαο θαη αζθάιεηαο ζε όιε ηελ αιπζίδα αμίαο (ρξήζε βηνηερλνινγίαο, λαλνηερλνινγίαο, κηθξνειεθηξνληθήο) Δηζαγσγή πιεξνθνξηθήο ζε όια ηα ζηάδηα ηεο αιπζίδαο αμίαο Αμηνπνίεζε παξαπξντόλησλ ζηελ ελέξγεηα Γηάρπζε ελεξγεηαθώλ ηερλνινγηώλ

25 Προθγμζνα υλικά μικροθλεκτρονικι Αλυςίδα Αξίασ

26 Προηγμζνα υλικά μικροηλεκτρονική ηξαηεγηθή: Γηαθνξνπνίεζε Γηαηήξεζε ζηελ ηερλνινγηθή αηρκή κε ηελ ελδπλάκσζε ηεο έξεπλαο Γηαθνξνπνίεζε ησλ πξντόλησλ θαη δηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο Πξνζέιθπζε μέλσλ επελδύζεσλ Demand side πνιηηηθέο γηα ηελ αύμεζε ηεο δήηεζεο εθαξκνγώλ ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία

27 ΤΠΕ εκαληηθόο παξάγνληαο αλάπηπμεο κε νξηδόληηεο δηαζπλδέζεηο Demand side πνιηηηθέο γηα ηελ δηεύξπλζε ηεο αγνξάο θαη αύμεζε ηεο ηνπηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ εθαξκνγώλ: Δθαξκνγέο ζηε γεσξγία θαη ηνπξηζκό-πνιηηηζκό Φεθηαθέο ππεξεζίεο Έμππλε πόιε Αλάπηπμε Δπξπδσληθόηεηαο Αμηνπνίεζε δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη ΓΙΣ γηα έξγα πνπ παξάγνπλ έζνδα

28 Ενεργειακζσ Τεχνολογίεσ Πεξηνξηζκέλν κέγεζνο θιάδνπ αιιά ζηελ ηερλνινγηθή αηρκή Δλδείθλπηαη ε αλάπηπμε ζε εζληθό επίπεδν κε ζπληνληζκό κε εζληθέο παξεκβάζεηο Demand side πνιηηηθέο ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν γηα αύμεζε ηεο ηνπηθήο αγνξάο: Γηάρπζε εθαξκνγώλ ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία γηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη βειηίσζε πεξηβάιινληνο Υξήζε κνληέινπ ΓΙΣ

29 Ανάπτυξθ επιχειρθματικότθτασ με κζντρο τισ πόλεισ Σα αζηηθά θέληξα απνηεινύλ θέληξα αλάπηπμεο Δμεηδηθεπκέλεο παξεκβάζεηο γηα ηα αζηηθά θέληξα - παξάιιεια κε ηηο παξεκβάζεηο ζηήξημεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη έξεπλαο γηα ην ζύλνιν ηεο ΓΔ Έμππλεο πόιεηο Πξάζηλε ελεξγεηαθά πόιε Η πόιε σο πόινο έιμεο εμεηδηθεπκέλνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ

30 Βαςικζσ Σεχνολογίεσ Γενικισ Εφαρμογισ (ΒΤΓΕ ή KETs) ΒΣΓΕ / Κλάδοι Αγροτικι παραγωγι και τρόφιμα Σουριςμόσ Ενεργειακά ςυςτιματα Τλικά - Φάρμακα Μικροθλεκτρονικά Ηλεκτρονικά ΣΠΕ Μικρόνανοθλεκτρονικι Φωτονικι Νανοτεχνολογία Βιομθχανικι βιοτεχνολογία Προθγμζνα υλικά Προθγμζνεσ τεχνολογίεσ καταςκευισ

31 υνάφεια εξειδίκευςθσ με τουσ Άξονεσ Ανάπτυξθσ τθσ Περιφζρειασ Άξονεσ Ανάπτυξθσ Πολιτιςμόσ Αγροτικι παραγωγι Σρόφιμα Σουριςμόσ - Πολιτιςμόσ Τουριςμόσ Τλικάμικροθλεκτρονικι Αγροδιατροφή Υλικά - ενζργεια Περιβάλλον ΤΠΕ

32 Διακυβζρνθςθ (Governance) Περιφερειακοφ υςτιματοσ Καινοτομίασ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο κε ζηόρν ηελ: Εξειδίκευςη τησ ςτρατηγικήσ με τη ςυμμετοχή των κοινωνικών εταίρων Παρακολοφθηςη ςτη βάςη ενόσ ςυςτήματοσ δεικτών και μετρήςιμων ςτόχων Αξιολόγηςη αποτελεςμάτων και benchmarking με άλλεσ περιφζρειεσ Διορθωτικζσ ενζργειεσ για την προςαρμογή τησ ςτρατηγικήσ και αποφυγή «κλειδώματοσ» ςε αναποτελεςματικζσ επιλογζσ εξειδίκευςησ Απαιτείται η προςαρμογή τησ διοικητικήσ διάρθρωςησ τησ Περιφζρειασ για την χάραξη και υλοποίηςη πολιτικήσ ςε θζματα καινοτομίασ και ζρευνασ

33 Ευχαριςτοφμε για τθν παρουςία ςασ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ