On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ"

Transcript

1 On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ Δθμιτρθσ Μενδρινόσ, Κώςτασ Καρφτςασ Κζντρο Ανανεώςιμων Πθγών και Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ

2 Online εργαλεία του sinergia FET (Food Energy Technology) Βάζε δεδνκέλωλ ηερλνινγηώλ βειηίωζεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο ESAT (Energy Self Assessment Tool) On-line αμηνιόγεζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο βηνκεραλίαο ηξνθίκωλ Geo-SINERGIA Φάξηεο εθαξκνγώλ θαη πξνκεζεπηώλ ηερλνινγηώλ βειηίωζεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο βηνκεραληώλ ηξνθίκωλ ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Μεζνγείνπ

3 Online εργαλεία του sinergia Η βάζε δεδνκέλωλ ηερλνινγηώλ FET, ην εξγαιείν αμηνιόγεζεο ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο ESAT, θαη ν ράξηεο πξνκεζεπηώλ ηερλνινγηώλ θαη εθαξκνγώλ Geo-SINERGIA, καδί κε ηα ηνπηθά Γξαθεία Υπνζηήξημεο απνηεινύλ ζηξαηεγηθή ζπκβνιή ηνπ έξγνπ SINERGIA ζηε βειηίωζε ηεο αληαγωληζηηθόηεηαο ηωλ κηθξνκεζαίωλ βηνκεραληθώλ επηρεηξήζεωλ ηξνθίκωλ. ESAT FET Geo-SINERGIA HELP DESK

4 Online εργαλεία του sinergia Οη εθαξκνγέο FET, ESAT, Geo-SINERGIA είλαη Πξνζβάζηκεο από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ: Δύρξεζηεο Γωξεάλ Αλαβαζκηδόκελεο Απεπζύλνληαη ζε Δπηρεηξεκαηίεο Γηνηθεηηθά ζηειέρε κηθξνκεζαίωλ επηρεηξήζεωλ Σύκβνπινπο Τερληθνύο Υπεύζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο

5 Βάςθ ενεργειακών τεχνολογιών FET Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά Γηαδξαζηηθή εθαξκνγή Ίληεξλεη Γηαθνξεηηθά επίπεδα ρξήζεο Σπλεξγαηηθή πιαηθόξκα Γπλαηόηεηα αλαβάζκηζεο από εκπεηξνγλώκνλεο Σύλδεζε κε ηελ εθαξκνγή Geo-SINERGIA Δπλαηόηεηεο αλαδήηεζεο ηερλνινγηώλ κε βάζε θξηηήξηα δνκεκέλα θαηά Κιάδν δξαζηεξηόηεηαο Γηεξγαζία Παξερόκελε ππεξεζία Λέμεηο θιεηδηά Με ζπλδπαζκό ηωλ άλω

6 Διαδικαςία ειςαγωγισ τεχνολογιών Ο εξειδικευμζνοσ χριςτθσ ειςάγει νζα τεχνολογία χρθςιμοποιώντασ τθν αντίςτοιχθ on-line φόρμα Η νζα τεχνολογία βρίςκεται ςε ςτάδιο ΑΝΑΜΟΝΗΣ Μζςω του πίνακα εργαλείων τθσ εφαρμογισ, ο Διαχειριςτισ και οι Συντονιςτζσ γνωρίηουν ότι υπάρχει ζνα νζο δελτίο δεδομζνων προσ αξιολόγθςθ και ζγκριςθ Μζςω του πίνακα εργαλείων τθσ εφαρμογισ, ο Διαχειριςτισ, οι Συντονιςτζσ και ο εξειδικευμζνοσ χριςτθσ ςχολιάηουν το νζο δελτίο δεδομζνων Εφόςον οι ςυντονιςτζσ ςυμφωνοφν ομόφωνα, τότε θ νζα τεχνολογία γίνεται ΑΠΟΔΕΚΤΗ και προςβάςιμθ ςτο ευρφ κοινό.

7

8

9

10

11

12

13

14

15 ESAT εφαρμογι ενεργειακισ αξιολόγθςθσ Σηόρνη Αύμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάιωζε ελέξγεηαο ζηηο ΜΜΔ Σύγθξηζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ηωλ ΜΜΔ Αμηνιόγεζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάιωζεο αλά ηκήκα ηεο αιπζίδαο παξαγωγήο Πξνζνκνίωζε ηωλ θπξηόηεξωλ ζελαξίωλ βειηίωζεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά Γωξεάλ πξόζβαζε θαη εύθνιε ρξήζε Δηζαγωγή δεδνκέλωλ θόζηνπο θαη ελεξγεηαθήο θαηαλάιωζεο Απην-έιεγρνο ελεξγεηαθήο απόδνζεο Πξνζνκνίωζε ιύζεωλ ελεξγεηαθήο απόδνζεο Απνζήθεπζε δεδνκέλωλ θαη απνηειεζκάηωλ πξνζνκνίωζεο Παξνπζίαζε δεδνκέλωλ θαη απνηειεζκάηωλ πξνζνκνίωζεο

16 ESAT ενεργειακι αξιολόγθςθ Ελεξγνπνηεκέλεο ιεηηνπξγίεο γηα εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο Δίζνδνο ζηε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή Δηζαγωγή ηνπ θόζηνπο θαη θαηαλάιωζεο ελέξγεηαο Γηάγλωζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο 1 επίπεδο Γριγορθ ενεργειακι διάγνωςθ Εφκολο και γρήγορο εργαλείο υπολογιςμοφ των δεικτών ενεργειακήσ αποδοτικότητασ μικρομεςαίων επιχειρήςεων μεταποίηςησ τροφίμων Πλιρθσ ενεργειακι διάγνωςθ 2 επίπεδο Σωςτόσ εντοπιςμόσ του "κρίςιμου ςημείου ενζργειασ" κατά μήκοσ τησ παραγωγικήσ διαδικαςίασ

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Geo-SINERGIA Σηόρνη Δξγαιείν εύξεζεο πξνκεζεπηώλ ηερλνινγηώλ βειηίωζεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο Αλάδεημε ηωλ βηνκεραληθώλ επηρεηξήζεωλ ηξνθίκωλ πνπ εθαξκόδνπλ θαηλνηόκνπο ελεξγεηαθέο ιύζεηο Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά Άηιαο πξνκεζεπηώλ θαη εθαξκνγώλ Γωξεάλ πξόζβαζε Γηαδηθηπαθή εθαξκνγή ζηηο ηζηνζειίδεο Δύξεζε πξνκεζεπηώλ αλά ηερλνινγία θαη αλά δηεξγαζία Δύξεζε εηαηξεηώλ αλά θιάδν θαη αλά ρξεζηκνπνηνύκελε ηερλνινγία Γπλαηόηεηα πξνβνιήο θαηόπηλ αμηνιόγεζεο

29

30

31

32 Ευχαριςτώ για τθν προςοχι ςασ

Soft1 Open Enterprise Edition

Soft1 Open Enterprise Edition Soft1 Open Enterprise Edition Αναβαθμίζηε ηιρ λειηοςπγίερ ηηρ επισείπηζήρ ζαρ! Για μια ανοικηή επισείπηζη! Τι είναι ηο Soft1 Open Enterprise Edition; Η έθδνζε Soft1 Open Enterprise απνηειεί ηε λέα γεληά

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο. Η πξνηεηλόκελε ιύζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ EC.gr e-business suite web 2.0 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ινγηθή κεηαθνξάο ειεθηξνληθά πειαηνθεληξηθήο ιύζεο κε απνδνηηθόηεηα θαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζην επηρεηξεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Καιμοτομία και Τουρισμός Το έργο TOUREG: Αποτελέσματα και Προοπτικές

Καιμοτομία και Τουρισμός Το έργο TOUREG: Αποτελέσματα και Προοπτικές Καιμοτομία και Τουρισμός Το έργο TOUREG: Αποτελέσματα και Προοπτικές Έλζα Καλονάκη, Μεραληθόο Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο 19 Ννεκβξίνπ 2010 Δπηκειεηήξην Ηξαθιείνπ 2 Ειραγχγή TOUREG: Αληαγσληζηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΕΘ ΑΓΩΓΗ κέγηζηεο ελδείμεηο

Θ. ΕΘ ΑΓΩΓΗ κέγηζηεο ελδείμεηο Θ. ΕΘΑΓΩΓΗ Οη Επξπδσληθέο ζπλδέζεηο Ίληεξλεη είλαη ζήκεξα απαξαίηεηεο γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ζύγρξνλσλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνπλ πνιπκεζηθό πεξηερόκελν, όπσο κνπζηθή, θσηνγξαθίεο πςειήο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Γξακκαηεία ηωλ Κέληξωλ Υγείαο Έθδνζε 0.4 Εξγαζηήξην Δηαγλωζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πηστιακή Δργαζία: " ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΜΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ"

Πηστιακή Δργαζία:  ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΜΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ Καβάλα, 2011 Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας Πηστιακή Δργαζία: " ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΜΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ" Διζηγηηής: Κιοσρη Χαϊρί σνεργάζηηκαν οι ζποσδαζηές:

Διαβάστε περισσότερα

BUSSINESS PROFILE. www.i-whyhow.com. Σ ε π τ ζ μ β ρ ι ο σ 2 0 0 7. Συμβουλευτικζσ υπηρεςίεσ μηχανοργάνωςησ και διαδικτφου

BUSSINESS PROFILE. www.i-whyhow.com. Σ ε π τ ζ μ β ρ ι ο σ 2 0 0 7. Συμβουλευτικζσ υπηρεςίεσ μηχανοργάνωςησ και διαδικτφου BUSSINESS PROFILE Συμβουλευτικζσ υπηρεςίεσ μηχανοργάνωςησ και διαδικτφου ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 35, 16121, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ e-mail : info@i-whyhow.com Τηλ: 211 11 73522 FAX: 211 26-86923 Σ ε π τ ζ μ β ρ ι ο σ 2 0 0 7 Σ ε

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Ενημεπωηικό Δεληίο. N 1 - Σεπηέμβπιορ 2013. Εναπκηήπιο ζςνέδπιο GRASP, Σπάηα, Ελλάδα. Σε αςηό ηο ηεύσορ:

Ενημεπωηικό Δεληίο. N 1 - Σεπηέμβπιορ 2013. Εναπκηήπιο ζςνέδπιο GRASP, Σπάηα, Ελλάδα. Σε αςηό ηο ηεύσορ: Ενημεπωηικό Δεληίο N 1 - Σεπηέμβπιορ 2013 Σε αςηό ηο ηεύσορ: GRASP kick off meeting ζηα Σπάηα, Ελλάδα Σςνεπγαζίερ με άλλα έπγα GRASP 2η Διακπαηική Σςνάνηηζη ζηην Potenza, Basilicata, Ιηαλία Ππάζινερ Δημόζιερ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ειζαγωγή Αρχιηεκηονική - Σχεδιαζμός - Υλοποίηζη Specifications Χαρακηηριζηικά Templates Επικοινωνία

Περιεχόμενα. Ειζαγωγή Αρχιηεκηονική - Σχεδιαζμός - Υλοποίηζη Specifications Χαρακηηριζηικά Templates Επικοινωνία Περιεχόμενα Ειζαγωγή Αρχιηεκηονική - Σχεδιαζμός - Υλοποίηζη Specifications Χαρακηηριζηικά Templates Επικοινωνία Εισαγωγή «Τν ειεθηξνληθό εκπόξην θαιύπηεη νπνηαδήπνηε κνξθή επηρεηξεκαηηθήο ή δηνηθεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE ONLINE & CALENDAR. Ιγνάηιος Ηλιόποσλος

MICROSOFT OFFICE ONLINE & CALENDAR. Ιγνάηιος Ηλιόποσλος Ιγνάηιος Ηλιόποσλος Πίνακας περιετομένων Microsoft Office Online... 2-3 Word Online... 4 Excel Online... 5 PowerPoint Online..6 OneNote Online..7 Microsoft Cloud Calendar... 8-12 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή... 8

Διαβάστε περισσότερα

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Χεθηαθό πεξηβάιινλ Χεθηαθέο πόιεηο Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Λ ά μ π π ο ρ Μ α κ π ή ρ Δ π. Η λ ε κ τ π ο λ ό γ ο ρ Μ η σ α ν ι κ ό ρ Ε θ ν ι κ ό Κ έ ν τ π ο Έ π

Διαβάστε περισσότερα

Αεργος ιζτύς και ηρόποι ανηιζηάθμιζής ηης

Αεργος ιζτύς και ηρόποι ανηιζηάθμιζής ηης Αεργος ιζτύς και ηρόποι ανηιζηάθμιζής ηης Σηη ζημερινή εποτή η παροτή επαρκούς ηλεκηρικής ενέργειας, αποηελεί βαζικό ταρακηηριζηικό ηης ζύγτρονης κοινωνίας. Η παραγωγή ηης όμως ζήμερα, αποηελεί μια από

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3 ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΣΙ ΜΜΔ ΚΑΙ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Καιώο ήιζαηε ζηελ επξσπατθή έξεπλα γηα ηηο ΜΜΔ θαη ην πεξηβάιινλ. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απαηηνύληαη πεξίπνπ 5-10 ιεπηά. αο επραξηζηνύκε! Σερλνινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα γηα ηελ εμνηθείωζε ηωλ Διιήλωλ θαη Κππξίωλ Δπηζηεκόλωλ Πιεξνθόξεζεο κε ηηο Web 2.0 ππεξεζίεο

Έξεπλα γηα ηελ εμνηθείωζε ηωλ Διιήλωλ θαη Κππξίωλ Δπηζηεκόλωλ Πιεξνθόξεζεο κε ηηο Web 2.0 ππεξεζίεο Έξεπλα γηα ηελ εμνηθείωζε ηωλ Διιήλωλ θαη Κππξίωλ Δπηζηεκόλωλ Πιεξνθόξεζεο κε ηηο Web 2.0 ππεξεζίεο Αλδξένπ Ιωάλλα, Βηβιηνζεθνλόκνο, MsA Cultural Management iandreou@haef.gr Γαϊηάλνπ Παλωξαία, Βηβιηνζεθνλόκνο

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_01.php

http://www.gunet.gr/09_01.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΚΕΝΣΡΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ & ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ ΓΙΑΒΟΥΛΔΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304126

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Γηαγσληζκόο i-bank Καηλνηνκία & Σερλνινγία

Δηήζηνο Γηαγσληζκόο i-bank Καηλνηνκία & Σερλνινγία Δηήζηνο Γηαγσληζκόο i-bank Καηλνηνκία & Σερλνινγία 2 Ινπλίνπ 2010 Δλόηεηεο Καηλνηνκία & Σερλνινγία Γηεζλώο Καηλνηνκία & Σερλνινγία ζηελ Διιάδα Καηλνηνκία & Σερλνινγία ζηελ Δζληθή Σξάπεδα Γηαγσληζκόο Καηλνηνκίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS)

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) REGATE A.E. Αγίνπ Αζαλαζίνπ 17, Παηαλία, Τει: 210-66.90.941, info@regate.gr ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ 1. Σύλνςε Έξγνπ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships

Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships Σηαςπούλα Τοςπνάκη, Αθποδίηη Φυηίος Δξγαζηήξην Αλαλεώζηκσλ θαη Βηώζηκσλ Δλεξγεηαθώλ Σπζηεκάησλ Σρνιή

Διαβάστε περισσότερα

Δσξεάλ εξγαιεία ηεο Microsoft. γηα ηελ εθπαίδεπζε: Καηακηήζηε ηην ηάξη με δημιουπγικό ηπόπο

Δσξεάλ εξγαιεία ηεο Microsoft. γηα ηελ εθπαίδεπζε: Καηακηήζηε ηην ηάξη με δημιουπγικό ηπόπο Δσξεάλ εξγαιεία ηεο Microsoft γηα ηελ εθπαίδεπζε: Καηακηήζηε ηην ηάξη με δημιουπγικό ηπόπο Έιελα Δαγιαξίδνπ Υπεύζπλε Γθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάηωλ Σπλεξγάηεο ζηελ Μάζεζε Η Microsoft ζηελ εθπαίδεπζε Αθαδεκαϊθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΞΤΠΝΗο ΔΞΔΙΓΙΚΔΤοΗο ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗο ΔΛΛΑΓΑο

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΞΤΠΝΗο ΔΞΔΙΓΙΚΔΤοΗο ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗο ΔΛΛΑΓΑο 1 ν ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ 2014-2020 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΞΤΠΝΗο ΔΞΔΙΓΙΚΔΤοΗο ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗο ΔΛΛΑΓΑο Πάηξα, 23 Απξηιίνπ 2013 Γξ. Νίθνο Θσκόπνπινο Περιεχόμενα ύληνκε αλαδξνκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Info Plus Σμήμαηα 7 ΔΝΟΣΗΣΩΝ 450 330 * 75 ώπερ * Η προσυορά ισχύει μέχρι τις 31.12.2010 To Info Plus αποηελεί ηον ακπογωνιαίο λίθο για ηην πποεηοιμαζία για ηη πιζηοποίηζη

Διαβάστε περισσότερα

χρόνια παρουσίας και προσφοράς Επαγγελματικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Κατάρτισης

χρόνια παρουσίας και προσφοράς Επαγγελματικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Κατάρτισης 20 χρόνια παρουσίας και προσφοράς Επαγγελματικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Κατάρτισης Η Αποςτολι μασ Αποςτολι τθσ CBA Conquest Business Advisors είναι θ παροχι εξειδικευμζνων και πρακτικϊν λφςεων που

Διαβάστε περισσότερα

Βιογπαθικό ζημείωμα Europass

Βιογπαθικό ζημείωμα Europass Βιογπαθικό ζημείωμα Europass Πποζωπικέρ πληποθοπίερ Ολνκαηεπώλπκν Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ΒΑΣΙΛΔΙΑΓΗΣ Νικόλαορ Γηεπζύλζεηο Οηθία: Κνπκνπλδνύξνπ 32, 15341,, Διιάδα Δξγαζία: Υαθίλζνπ 3Γ, 15343,, Διιάδα Τειέθωλα

Διαβάστε περισσότερα