ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αρ γού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλ λες διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Διατάξεις άμεσης εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός (Άρθρο 1 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ) Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εναρμονίζε ται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2009 «σχετικά με υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πε τρελαίου από τα κράτη μέλη» (ΕΕ L/265 της ) και επιδιώκεται προς όφελος της χώρας η διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας του εφοδιασμού με πε τρέλαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση χάρη σε μηχανισμούς χαρακτηριζόμενους από αξιοπιστία και διαφάνεια και βασιζόμενους στην αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, η διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμά των αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και η δημιουργία των απαραίτητων διαδικαστικών μέσων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης σοβαρής έλλειψης. Άρθρο 2 Ορισμοί (Άρθρο 2 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ) 1. Κατά την έννοια του παρόντος νόμου νοούνται ως: α) «έτος αναφοράς»: το ημερολογιακό έτος από το οποίο προέρχονται τα δεδομένα κατανάλωσης ή καθα ρών εισαγωγών που λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να υπολογίζονται είτε το επίπεδο των αποθεμάτων που πρέπει να διατηρούνται είτε το επίπεδο των αποθεμά των που όντως διατηρούνται σε μια δεδομένη στιγμή. β) «πρόσθετα»: ουσίες πέραν των υδρογονανθράκων, οι οποίες προστίθενται ή αναμιγνύονται με ένα προϊόν ώστε να μεταβάλουν τις ιδιότητές του. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 43 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους 19 Φεβρουαρίου 2013 γ) «βιοκαύσιμο»: υγρό ή αέριο καύσιμο σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης 16 σε συνδυασμό με την περίπτωση 15 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 (Α 230). δ) «εσωτερική κατανάλωση»: οι συνολικές ποσότητες, υπολογιζόμενες βάσει του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ, που έχουν παραδοθεί στη χώρα για το σύνολο των ενεργειακών και μη ενεργειακών χρήσεων αυτό το συγκεντρωτικό στοιχείο περιλαμβάνει παρα δόσεις στο μεταποιητικό τομέα και στη βιομηχανία, τις μεταφορές, τα νοικοκυριά και σε άλλους τομείς προς «τελική» κατανάλωση περιλαμβάνει επίσης και την κα τανάλωση του ίδιου του ενεργειακού τομέα (πλην του καυσίμου των διυλιστηρίων). ε) «ισχύουσα διεθνής απόφαση για διάθεση αποθεμά των»: οποιαδήποτε εν ισχύι απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για να καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου, μέσω της διάθεσης των αποθε μάτων των μελών του ή/και πρόσθετων μέτρων. στ) «κεντρικός φορέας διατήρησης αποθεμάτων» (ΚΦΔΑ): οργανισμός ή υπηρεσία στην οποία μπορούν να ανατεθούν αρμοδιότητες προκειμένου να ενεργεί με σκοπό την απόκτηση, τη διατήρηση ή την πώληση απο θεμάτων πετρελαίου, περιλαμβανομένων των αποθεμά των έκτακτης ανάγκης και των ειδικών αποθεμάτων. ζ) «σοβαρή διαταραχή του εφοδιασμού»: σημαντική και απότομη μείωση του εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου στη χώρα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξαρτήτως αν αυτή έχει οδηγήσει ή όχι σε λήψη ισχύουσας διεθνούς απόφασης για διάθεση απο θεμάτων. η) «καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας»: όπως ορίζονται στο Παράρτημα Α σημείο 2.1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008. θ) «αποθέματα πετρελαίου»: αποθέματα ενεργειακών προϊόντων, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Γ σημείο 3.1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008. ι) «αποθέματα έκτακτης ανάγκης»: αποθέματα πετρε λαίου τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 3 πρέπει να διατηρούνται στη χώρα. ια) «εμπορικά αποθέματα»: αποθέματα πετρελαίου για τα οποία ο παρών νόμος δεν επιβάλλει υποχρέωση διατήρησης από τους οικονομικούς φορείς.

2 656 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ιβ) «ειδικά αποθέματα»: αποθέματα πετρελαίου που πληρούν τους όρους του άρθρου 9 της Οδηγίας 2009/ 119/ΕΚ. ιγ) «φυσική προσβασιμότητα»: οι ρυθμίσεις για τον εντοπισμό και τη μεταφορά αποθεμάτων για να δια σφαλίζεται η διάθεση ή η πραγματική παράδοση στους τελικούς χρήστες και στις αγορές στα πλαίσια προθε σμιών και προϋποθέσεων προκειμένου να μετριάζονται τα προβλήματα εφοδιασμού που έχουν ανακύψει. 2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 (Α 230). Όπου στον παρόντα νόμο και στις κατ εξουσιοδότησή του κανονιστικές πράξεις αναφέρο νται προϊόντα πετρελαίου νοούνται τα πετρελαιοειδή προϊόντα του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3054/2002. Άρθρο 3 Αποθέματα έκτακτης ανάγκης Υπολογισμός των υποχρεώσεων διατήρησης αποθεμάτων (Άρθρο 3 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ) 1. Η παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002 αντικαθί σταται ως εξής: «1. Το συνολικό επίπεδο αποθεμάτων πετρελαίου, το οποίο τηρείται προς όφελος της χώρας στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε μόνιμη βάση, για τα προϊόντα των κατηγοριών του άρθρου 3 παράγραφος 1, ή για όσα εξ αυτών επιλέγει με απόφασή του ο Υπουρ γός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες της εσωτερι κής αγοράς σε περιόδους σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού, στα πλαίσια και των ενωσιακών ή διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 90 ημέρες μέσων ημερήσιων καθαρών εισαγωγών.» 2. Οι μέσες ημερήσιες καθαρές εισαγωγές που λαμ βάνονται υπόψη υπολογίζονται με βάση το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο των εισαγωγών κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, όπως ορίζεται σύμφωνα με τους όρους και τη μέθοδο που περιγρά φεται στο Παράρτημα Ι. 3. Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, όσον αφορά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου κάθε ημερολογιακού έτους, οι μέσες ημερήσιες καθαρές εισαγωγές που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο καθορίζονται βάσει των ποσοτήτων που εισήχθησαν κατά τη διάρκεια του προτελευταίου ημερολογιακού έτους πριν από το εν λόγω ημερολο γιακό έτος. Άρθρο 4 Υπολογισμός του επιπέδου των αποθεμάτων (Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ) 1. Τα επίπεδα των διατηρούμενων αποθεμάτων υπολο γίζονται σύμφωνα με τις μεθόδους του Παραρτήματος ΙΙ. 2. Για τον υπολογισμό του επιπέδου των αποθεμάτων που διατηρούνται σε μια δεδομένη στιγμή, λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα του έτους αναφοράς που καθορί ζεται σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου Οποιαδήποτε αποθέματα πετρελαίου μπορούν να περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω αποθέματα πετρελαίου πληρούν όλους τους όρους του παρόντος νόμου για τον τύπο των αποθεμάτων έκτα κτης ανάγκης. Άρθρο 5 Διαθεσιμότητα των Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης (Άρθρο 5 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ) 1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ο τρόπος διασφάλισης, τα μέσα, οι διαδικασίες και οι έλεγχοι σχετικά με τη φυσική προσβασιμότητα και τη διαθεσιμό τητα των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, καθώς και οι όροι αναγνώρισης, λογιστικής διαχείρισης και ελέγχου των εν λόγω αποθεμάτων, προκειμένου να καθίσταται εφικτή η ανά πάσα στιγμή εξακρίβωσή τους, καθώς και, σε περιπτώσεις σοβαρών διαταραχών του εφοδια σμού, η διάθεση και η πραγματική παράδοσή τους στους τελικούς χρήστες και στις αγορές, θεσπίζονται στον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 19 και στο Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανά γκης που εγκρίνεται κατά το άρθρο 16. Οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν επίσης και για οποιαδήποτε αποθέματα έκτακτης ανάγκης αναμιγνύονται με άλλα αποθέματα που διατηρούνται από οικονομικούς φορείς. Το σύνολο των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης δεν υπόκειται σε οποιουδήποτε είδους διαδικασία αναγκαστικής εκτέ λεσης. 2. Στον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης καθορίζονται επίσης οι προϋποθέσεις και τα όρια ως προς τη δυνατότητα διατήρησης εκτός της ελληνικής επικράτειας των αποθεμάτων έκτακτης ανά γκης. 3. Τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης τηρούνται με τη μορφή φυσικού αποθέματος, ώστε να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή η φυσική προσβασιμότητα και διαθε σιμότητά τους. Άρθρο 6 Κατάλογος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης Ετήσια έκθεση (Άρθρο 6 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ) 1. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλο ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καταγράφει σε συνεχώς επικαιροποιούμενο και λεπτομερή κατάλογο όλα τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης που διατηρούνται για λογαριασμό της χώρας και δεν αποτελούν ειδικά αποθέματα. Ο κατάλογος αυτός περιέχει πληροφορίες για την ακριβή τοποθεσία της αποθήκης, του διυλιστη ρίου ή των εγκαταστάσεων αποθήκευσης των εν λόγω αποθεμάτων, καθώς και των σχετικών ποσοτήτων, τον ιδιοκτήτη τους και το χαρακτήρα τους, σε σχέση με τις κατηγορίες που ορίζονται στο Παράρτημα Γ σημείο 3.1 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008. Με τον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης ρυθμίζονται λεπτομέρειες σχετικά με την κατάρτιση, τη συμπλήρωση και την επικαιροποίηση του καταλόγου αυτού. 2. Έως τις 25 Φεβρουαρίου έκαστου ημερολογιακού έτους η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλο ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνοπτικό αντίγραφο του καταλό γου της παραγράφου 1 αναφέροντας τις ποσότητες και το χαρακτήρα των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που περιλαμβάνονται στον κατάλογο κατά την τελευταία ημέρα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλο ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλήρες αντίγραφο του καταλόγου εντός 15 ημερών από την ημέρα κατά την οποία αυτό ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα ευαίσθητα δεδομένα που αφορούν στην τοποθεσία των αποθε μάτων δεν περιλαμβάνονται στο εν λόγω αντίγραφο. Άρθρο 7 Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων (Άρθρο 7 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ) 1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο ρών και Δικτύων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να συνιστάται μοναδική ανώνυμη εταιρία μη κερδοσκοπικού σκοπού με έδρα την Αθήνα και την επωνυμία «Κεντρικός Φο ρέας Διατήρησης Αποθεμάτων Α.Ε.» (ΚΦΔΑ), η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, τις διατάξεις του κα ταστατικού της που καταρτίζεται με το αυτό προεδρικό διάταγμα και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Ο ΚΦΔΑ εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και δεν θεωρείται οικονομικός φορέας κατά την έννοια του παρόντος νόμου. 2. Σκοπός του ΚΦΔΑ είναι η απόκτηση, διατήρηση και πώληση αποθεμάτων πετρελαίου για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ή για τη συμμόρφωση προς τις διεθνείς συμφωνίες της χώρας περί διατήρησης απο θεμάτων πετρελαίου. Η πώληση αποθεμάτων από τον ΚΦΔΑ γίνεται αντί τιμήματος που δεν υπολείπεται της τιμής απόκτησής τους. 3. Ο ΚΦΔΑ μπορεί, για συγκεκριμένη περίοδο, να μετα βιβάζει τα καθήκοντα περί διαχείρισης των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, αλλά μόνο: α) Σε άλλο κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου διατηρούνται τα αποθέματα αυτά ή στον ΚΦΔΑ του εν λόγω κράτους μέλους. Οι μεταβιβάσεις αυτές δεν μπορούν να συνοδεύονται από άλλη επί μέρους μεταβί βαση σε άλλο κράτος μέλος ή ΚΦΔΑ που έχουν δημι ουργήσει. Οι μεταβιβάσεις των ανωτέρω υποχρεώσεων, καθώς και των υποχρεώσεων άλλων κρατών μελών ή ΚΦΔΑ που έχουν αυτά συστήσει για αποθέματά τους που διατηρούνται στην Ελληνική Επικράτεια, εγκρίνο νται εκ των προτέρων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. β) Σε οικονομικούς φορείς. Η μεταβίβαση αυτή δεν μπορεί να συνοδεύεται από άλλη επί μέρους μεταβί βαση. Όταν η μεταβίβαση αυτή, ή οποιαδήποτε αλλαγή ή επέκταση της μεταβίβασης, αφορά καθήκοντα δια χείρισης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που διατη ρούνται σε άλλο κράτος μέλος, εγκρίνεται εκ των προτέρων επί πλέον και από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου διατηρούνται τα αποθέματα. 4. Ο ΚΦΔΑ υποχρεούται για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 1 και 2 να δημοσιοποιεί: α) Σε μόνιμη βάση πλήρεις πληροφορίες, ανά κατηγο ρία προϊόντων, σχετικά με τις ποσότητες αποθεμάτων τις οποίες προτίθεται να διατηρεί για τους οικονομικούς φορείς ή κατά περίπτωση τους ενδιαφερόμενους ΚΦΔΑ. β) Τουλάχιστον επτά μήνες νωρίτερα, τους όρους υπό τους οποίους προτίθεται να παράσχει υπηρεσίες που αφορούν τη διατήρηση των αποθεμάτων για τους οικονομικούς φορείς. Οι προϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, περιλαμβανομένων των προϋπο θέσεων προγραμματισμού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για την οποία μπορεί να προηγηθεί ανταγωνι στική διαδικασία προκειμένου να καθορίζεται η καλύτε ρη προσφορά μεταξύ των φορέων ή, κατά περίπτωση, των ενδιαφερόμενων ΚΦΔΑ. Ο ΚΦΔΑ δέχεται τις μεταβιβάσεις αυτές υπό αντικει μενικές, διαφανείς και αμερόληπτες προϋποθέσεις. Οι πληρωμές που καταβάλλουν οι φορείς για τις υπηρεσίες του ΚΦΔΑ δεν υπερβαίνουν το συνολικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν απαιτούνται έως τη σύσταση των αποθεμάτων. Ο ΚΦΔΑ μπορεί να εξαρτά τη μεταβίβαση από τη σύσταση εγγύησης ή ασφάλειας άλλης μορφής εκ μέρους του φορέα. Άρθρο 8 Οικονομικοί Φορείς (Άρθρο 8 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ) 1. Κάθε οικονομικός φορέας, στον οποίον επιβάλλο νται υποχρεώσεις διατήρησης αποθεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 19, προκειμένου η χώρα να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της όπως απορρέουν από το άρθρο 3, έχει το δικαίωμα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3054/2002 και ειδικότερα του άρθρου 12, πα ράγραφος 8, όπως τροποποιείται με το άρθρο 19 του παρόντος νόμου, παράγραφος 9 και παράγραφος 10, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 19 του παρόντος νόμου, καθώς και των διατάξεων του Κανονισμού Τή ρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 19, να μεταβιβάζει τουλάχιστον εν μέρει τις υποχρεώσεις αυτές και κατ επιλογή του, αλλά μόνο: α) Στον ΚΦΔΑ της χώρας. β) Σε έναν ή περισσότερους ΚΦΔΑ άλλων κρατών μελών οι οποίοι έχουν δηλώσει εκ των προτέρων ότι προτίθενται να διατηρούν τα αποθέματα αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για προϊόντα του άρθρου 12 παράγραφος 1 του ν. 3054/2002, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου, καθώς και ότι οι μεταβιβάσεις υποχρεώσεων έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων τόσο από τον Υπουργό Περιβάλλο ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όσο και από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στο έδαφος των οποίων θα διατηρούνται τα αποθέματα. γ) Σε άλλους οικονομικούς φορείς με πλεονασματι κά αποθέματα ή με διαθέσιμη ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων εκτός της επικράτειας της χώρας για λογαριασμό της οποίας διατηρούνται τα αποθέματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για προϊόντα του άρθρου 12 παράγραφος 1 του ν. 3054/2002, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου, καθώς και ότι η μεταβίβαση υποχρεώσεων έχει εγκριθεί εκ των προτέ ρων τόσο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όσο και από τις αρμόδιες αρ χές των κρατών μελών στο έδαφος των οποίων θα διατηρούνται τα αποθέματα ή/και

4 658 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) δ) σε άλλους οικονομικούς φορείς με πλεονασματι κά αποθέματα ή με διαθέσιμη ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων εντός της ελληνικής επικράτειας υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση υποχρεώσεων έχει εγκρι θεί εκ των προτέρων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με τον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων του άρθρου 19 παράγραφος 3 μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω μεταβιβάσεων. Οι μεταβιβάσεις που αναφέρονται στα στοιχεία γ και δ δεν μπορούν να συνοδεύονται από άλλη επιμέρους μεταβίβαση. Οποιαδήποτε αλλαγή ή επέκταση μετα βίβασης υποχρεώσεων που αναφέρεται στα στοιχεία β και γ τίθεται σε ισχύ εφόσον έχει λάβει εκ των προτέρων έγκριση τόσο από τον Υπουργό Περιβάλλο ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όσο και από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στο έδαφος των οποίων θα διατηρούνται τα αποθέματα. Οποιαδήποτε αλλαγή ή επέκταση μεταβίβασης υποχρεώσεων που αναφέρονται στο στοιχείο δ αντιμετωπίζεται ως νέα μεταβίβαση. 2. Το δικαίωμα της παραγράφου 1 στοιχεία β και γ περιορίζεται μέχρι το 30% της υποχρέωσης διατήρησης αποθεμάτων που επιβάλλεται σε κάθε οικονομικό φο ρέα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Περιβάλ λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξάνεται και μετά την κατά το άρθρο 7 σύσταση και λειτουργία του ΚΦΔΑ να μειώνεται ή να καταργείται. 3. Παρά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, με την κοινή απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την προη γούμενη παράγραφο, μπορεί να επιβάλλεται υποχρέωση στους οικονομικούς φορείς να μεταβιβάζουν τουλάχι στον ένα (συγκεκριμένο) μέρος των υποχρεώσεών τους διατήρησης αποθεμάτων στον ΚΦΔΑ της χώρας, το ίδιο για όλους τους οικονομικούς φορείς. 4. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλο ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενημερώνει τους οικονομικούς φορείς με ανάρτηση σχετικής ανα κοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού των υποχρεώσεων τήρησης των αποθεμάτων που τους επιβάλλονται, το αργότερο 200 ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου την οποία αφορά η συγκεκριμένη υποχρέωση. Οι οικονομικοί φο ρείς πρέπει να ασκούν το δικαίωμα μεταβίβασης των υποχρεώσεων τήρησης των αποθεμάτων στους ΚΦΔΑ το αργότερο 170 ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου την οποία αφορά η συγκεκριμένη υποχρέωση. Όταν οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται σε διάστημα μικρό τερο των 200 ημερών από την έναρξη της περιόδου την οποία αφορά η υποχρέωση διατήρησης των αποθεμά των έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα μεταβίβασης ανά πάσα στιγμή. Άρθρο 9 Το αποτέλεσμα των μεταβιβάσεων (Άρθρο 11 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ) Οι μεταβιβάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8 δεν τροποποιούν τις υποχρεώσεις της χώρας δυνάμει του παρόντος νόμου. Άρθρο 10 Στατιστικά δελτία των αποθεμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 3 (Άρθρο 12 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ) 1. Όσον αφορά το επίπεδο των αποθεμάτων που πρέπει να διατηρούνται δυνάμει του άρθρου 3, καταρ τίζονται και διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στατιστικά δελτία σύμφωνα με τους όρους που προ βλέπονται στο Παράρτημα IΙΙ. 2. Στα στατιστικά δελτία σχετικά με τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης δεν περιλαμβάνονται οι ποσότητες αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου που τελούν υπό κατάσχεση ή αναγκαστική εκτέλεση ούτε και τα αποθέματα επιχειρήσεων που τελούν υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό. Άρθρο 11 Στατιστικά δελτία για τα ειδικά αποθέματα (Άρθρο 13 παράγραφοι 2, 3 και 4 της Οδηγίας 2009/119/EK) 1. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καταρτίζει και δια βιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δελτίο των ειδικών αποθεμάτων που βρίσκονται στην επικράτεια της χώρας και ανήκουν σε άλλα κράτη μέλη ή τους αντίστοιχους ΚΦΔΑ, όπως αυτά καταγράφονται κατά την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα, ανά κατηγορία προ ϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 της Οδηγίας 2009/119. Στο δελτίο αυτό, η ανωτέρω υπηρε σία αναγράφει επίσης, για κάθε περίπτωση, το όνομα του σχετικού κράτους μέλους ή ΚΦΔΑ, καθώς και τις ανάλογες ποσότητες. 2. Το στατιστικό δελτίο της προηγούμενης παραγρά φου διαβιβάζεται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα που έπεται εκείνου στον οποίον αφορά το δελτίο. 3. Αντίγραφα των στατιστικών δελτίων διαβιβάζο νται επίσης αμέσως μετά από αίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται το αργότερο εντός πέντε ετών από την ημερομηνία την οποία αφορούν τα εν λόγω στοιχεία. Άρθρο 12 Δελτίο εμπορικών αποθεμάτων (Άρθρο 14 της Οδηγίας 2009/119/EK) Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διαβιβάζει στην Ευ ρωπαϊκή Επιτροπή μηνιαίο στατιστικό δελτίο σχετικά με τα επίπεδα των εμπορικών αποθεμάτων που διατηρού νται στην επικράτεια της χώρας. Για το σκοπό αυτόν, μεριμνά για την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων και δεν αναφέρει τις επωνυμίες των ιδιοκτητών των συγκεκριμένων αποθεμάτων. Άρθρο 13 Βιοκαύσιμα και πρόσθετα (Άρθρο 16 της Οδηγίας 2009/119/EK) 1. Κατά τον υπολογισμό των υποχρεώσεων διατήρη σης αποθεμάτων δυνάμει του άρθρου 3, τα βιοκαύσιμα και τα πρόσθετα λαμβάνονται υπόψη μόνον εφόσον έχουν αναμιχθεί με τα σχετικά προϊόντα πετρελαίου. 2. Κατά τον υπολογισμό των όντως διατηρούμενων επιπέδων αποθεμάτων, τα βιοκαύσιμα και τα πρόσθετα λαμβάνονται υπόψη όταν:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 659 α) έχουν αναμειχθεί με οικεία προϊόντα πετρελαίου ή β) αποθηκεύονται στην Ελληνική Επικράτεια και δια τίθενται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 και των κατ εξουσιοδότησή του εκδιδομέ νων κανονιστικών πράξεων, προς ανάμειξη με προϊόντα πετρελαίου που διατηρούνται δυνάμει των απαιτήσεων διατήρησης αποθεμάτων που ορίζονται στον παρόντα νόμο, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται να χρησιμο ποιηθούν στις μεταφορές. Άρθρο 14 Επισκόπηση της ετοιμότητας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και της διατήρησης αποθεμάτων (Άρθρο 18 της Οδηγίας 2009/119/EK) 1. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ γειας και Κλιματικής Αλλαγής συνδράμουν την Ευρωπα ϊκή Επιτροπή, σε συντονισμό με τις αρμόδιες υπηρεσίες της, κατά τη διενέργεια από αυτήν επισκοπήσεων εξα κρίβωσης της ετοιμότητας της χώρας για καταστά σεις έκτακτης ανάγκης και, εφόσον το κρίνει σκόπιμο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, των σχετικών διατηρούμενων αποθεμάτων της χώρας. 2. Κατά τη διενέργεια των επισκοπήσεων που αναφέ ρονται στην προηγούμενη παράγραφο οι υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συνοδεύουν με υπαλλήλους τους τα άτομα που διενεργούν την επισκόπηση. Εντός μιας εβδομάδας από την αναγγελία της επισκόπησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, μη κοινοποιηθέντα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευαίσθητα δεδομένα σχετικά με την τοποθε σία των αποθεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 6 τίθενται στη διάθεση των υπαλλήλων ή του εξουσιοδοτημένου προσωπικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 3. Οι κατά την κείμενη νομοθεσία υπόχρεοι για τη διατήρηση και τη διαχείριση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και των ειδικών αποθεμάτων άλλων κρατών μελών ή ΚΦΔΑ που έχουν αυτά συστήσει και οι αρμό διες εθνικές αρχές συναινούν για τις επιθεωρήσεις και επικουρούν τα πρόσωπα τα οποία εξουσιοδοτεί η Ευ ρωπαϊκή Επιτροπή για τη διενέργεια των επισκοπήσεων αυτών. Ιδίως, παρέχεται στα πρόσωπα αυτά το δικαίωμα να συμβουλεύονται όλα τα έγγραφα και μητρώα που αφορούν τα αποθέματα και το δικαίωμα πρόσβασης σε όλους τους τόπους στους οποίους διατηρούνται τα αποθέματα και σε όλα τα σχετικά έγγραφα. 4. Οι υπάλληλοι, το προσωπικό και τα άλλα πρόσω πα που εργάζονται υπό την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα μέλη της συντονιστικής ομάδας του άρθρου 17 της Οδηγίας 2009/119 υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες που συλλέγονται ή ανταλ λάσσονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και οι οποίες, λόγω της φύσης τους, καλύπτονται από το επαγγελ ματικό απόρρητο, όπως η ταυτότητα των κυρίων των αποθεμάτων. Οποιαδήποτε παράβαση της υποχρέωσης αυτής από το προσωπικό των υπηρεσιών των εθνικών αρχών συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, τιμωρούμενο κατά τις οικείες πειθαρχικές διατάξεις. 5. Οι στόχοι των επισκοπήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν περιλαμβάνουν την επεξεργασία δεδο μένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των επι σκοπήσεων δεν συλλέγονται ούτε λαμβάνονται υπόψη, όσα δε συλλέγονται τυχαία καταστρέφονται αμέσως. 6. Τα δεδομένα, στοιχεία, δελτία και έγγραφα που αφορούν τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης και τα ειδικά αποθέματα διατηρούνται επί διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών. 7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ γειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής των διαδικασιών του παρό ντος άρθρου. Άρθρο 15 Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων (Άρθρο 19 της Οδηγίας 2009/119/EK) Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν και δεν επηρεάζουν ουδόλως το επίπεδο προστασίας των φυ σικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία διασφαλίζεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και, ειδικότερα, δεν τροποποιεί με κανέναν τρόπο τις υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσω πικού χαρακτήρα, όπως αυτές επιβάλλονται από το ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α 50). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Άρθρο 16 Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης (Άρθρο 20, άρθρο 5 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ) Το άρθρο 13 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως ακο λούθως: «Διαχείριση Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού σε Αργό Πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα. 1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα τικής Αλλαγής συνιστάται Επιτροπή Διαχείρισης Σοβα ρών Διαταραχών του Εφοδιασμού σε Αργό Πετρέλαιο ή/ και Πετρελαιοειδή Προϊόντα με τις εξής αρμοδιότητες: α. Καταρτίζει και εισηγείται προς τον Υπουργό Περι βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης (Σ.Μ.Ε.Α.) για την αντιμετώ πιση σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού σε Αργό Πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα, οι οποίες ανα κύπτουν στη χώρα ή/και στα πλαίσια των ενωσιακών ή διεθνών υποχρεώσεών της. β. Εισηγείται προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέρ γειας και Κλιματικής Αλλαγής θέματα σχετικά με τον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης και την εφαρμογή του. γ. Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δι εθνή Οργανισμό Ενέργειας σε θέματα διάθεσης απο θεμάτων Αργού Πετρελαίου και Πετρελαιοειδών Προ ϊόντων για τη συντονισμένη αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού. δ. Ελέγχει τους κατόχους αδειών ώστε να εξασφαλίζο νται οι προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής του Σχεδίου Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής. 2. Η Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού σε Αργό Πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πε ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αποτελείται από:

6 660 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) α. Τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Ενέρ γειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλ λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως Πρόεδρο. β. Τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε.. γ. Τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Πετρελα ϊκής Πολιτικής, Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών και Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως οι υπηρεσίες αυτές εκάστοτε διαρθρώ νονται στις οικείες διατάξεις. δ. Εκπροσώπους του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυ νας και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, κα θώς και των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο ρών και Δικτύων, Ναυτιλίας και Αιγαίου, και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. ε. Εκπρόσωπο κάθε κατόχου άδειας διύλισης και ανά έναν εκπρόσωπο του κλάδου των κατόχων άδειας εμπο ρίας και λιανικής εμπορίας, ο οποίος υποδεικνύεται από την πλέον αντιπροσωπευτική οργάνωση κάθε κλάδου. στ. Τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ερ γαζομένων στα Διυλιστήρια και στη Χημική Βιομηχανία. 3. Το Σ.Μ.Ε.Α. εγκρίνεται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλ λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τίθεται σε εφαρμογή με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής που συνι στάται και συγκροτείται κατά τις παραγράφους 1 και 2 και συγκαλείται προς τούτο από αυτόν τίθενται σε εφαρμογή ένα ή περισσότερα από τα προβλεπόμενα στο Σ.Μ.Ε.Α. μέτρα έκτακτης ανάγκης και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων αυτών. 4. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Σ.Μ.Ε.Α. η Επιτρο πή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού σε Αργό Πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα ει σηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τη ρύθμιση και διάθεση των απο θεμάτων έκτακτης ανάγκης και εποπτεύει την εκτέλεση του σχεδίου και των σχετικών μέτρων. 5. Το Σ.Μ.Ε.Α. περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα κριτή ρια αναγνώρισης των σοβαρών διαταραχών του εφο διασμού, τη σύσταση και συγκρότηση συντονιστικών επιτροπών και οργάνων, τις διαδικασίες και όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου σε περίπτωση σοβα ρής διαταραχής του εφοδιασμού σε διεθνές ή/και το πικό επίπεδο να διατίθενται ταχέως, αποτελεσματικά και με διαφάνεια το σύνολο ή μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης της χώρας και να περιορίζεται η κατανάλωση, είτε γενικά είτε συγκεκριμένα, ανάλογα με τα αναμενόμενα ελλείμματα εφοδιασμού, μεταξύ άλλων και με την κατά προτεραιότητα διανομή πετρελαιοειδών προϊόντων σε ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών. Πε ριλαμβάνει επίσης τις κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση στα μέτρα έκτακτης ανάγκης, στο πλαίσιο των κυρώ σεων του άρθρου 18 και της εκάστοτε ισχύουσας νομο θεσίας που διέπει το οικείο μέτρο έκτακτης ανάγκης. 6. Όταν υπάρχει ισχύουσα διεθνής απόφαση για δι άθεση αποθεμάτων που θίγει τη χώρα ή περισσότερα κράτη μέλη, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των παραγράφων 3 και 4, μπορεί να χρησιμοποιούνται τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, προκειμένου η χώρα να ανταποκριθεί στις διεθνείς υποχρεώσεις που απορρέουν από την απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενη μερώνει άμεσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένει τις σχετικές συστάσεις της. 7. Εν απουσία ισχύουσας (effective) διεθνούς από φασης για τη διάθεση αποθεμάτων αλλά και εφόσον ανακύπτουν δυσχέρειες εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο ή πετρελαιοειδή προϊόντα στη χώρα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι ματικής Αλλαγής, παράλληλα ή ανεξάρτητα από τη θέση σε εφαρμογή του Σ.Μ.Ε.Α. σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4, με αίτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί άμεση διαβούλευση, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπιστώσει τη σοβαρή διαταραχή του εφοδιασμού και να εγκρίνει τη διάθεση του συνόλου ή μέρους των ποσοτήτων των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που προτείνονται για το σκοπό αυτόν. 8. Για την αρχική αντιμετώπιση ιδιαιτέρως επειγουσών περιπτώσεων ή για την αντιμετώπιση τοπικών κρίσεων, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται κατά τη διαδι κασία των παραγράφων 3 και 4, είναι δυνατή η διάθεση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, σε ποσότητες που εί ναι άμεσα απαραίτητες, πέραν του υποχρεωτικού στοι χειώδους επιπέδου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενη μερώνει αμέσως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ποσότητα που διατέθηκε. 9. Στις περιπτώσεις εφαρμογής των παραγράφων 6, 7 και 8, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι κής Αλλαγής μπορεί με απόφασή του να ορίζει προσωρινά τη διατήρηση επιπέδων αποθεμάτων χαμηλότερων από εκείνα που ορίζονται στο άρθρο 3. Στις περιπτώσεις αυ τές, η αποκατάσταση των αποθεμάτων, προκειμένου να επανέλθουν στα υποχρεωτικά ελάχιστα επίπεδα, γίνεται με όμοια απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ γειας και Κλιματικής Αλλαγής εντός ευλόγου προθεσμίας που ορίζεται προς τούτο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 10. Μετά τη θέση σε εφαρμογή του Σ.Μ.Ε.Α. τα απο θέματα έκτακτης ανάγκης ή τα ειδικά αποθέματα που διατηρούνται στην Επικράτεια της χώρας για λογαρια σμό άλλων κρατών μελών εξαιρούνται από την αναγκα στική ή συντηρητική κατάσχεση και την κατάσχεση στα χέρια τρίτου. 11. Οι υπόχρεοι τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανά γκης κατά το άρθρο 19 του παρόντος νόμου ενημερώ νουν αμελλητί και εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την έναρξη κάθε είδους αναγκαστικής εκτέλεσης σχετικά με τα τηρούμενα από αυτούς απο θέματα έκτακτης ανάγκης, καθώς και για την έναρξη διαδικασιών θέσης των ιδίων (υπόχρεων) υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό και υποβάλλουν στην εν λόγω υπηρεσία όλα τα σχετικά έγγραφα. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής επιφέρει τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 1 παράγραφος 6.5 της απόφασης Δ19/Φ11/οικ 13098/ του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ γειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β 1039/ ), όπως εκάστοτε ισχύει.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οι αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ γειας και Κλιματικής Αλλαγής που αναφέρονται στις πα ραγράφους 3, 6, 8 και 9 δημοσιεύονται με κάθε πρόσφορο τρόπο και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». Άρθρο 17 Διαχείριση των ειδικών αποθεμάτων άλλων κρατών μελών (Άρθρο 10 παράγραφος 3 της Oδηγίας 2009/119/ΕΚ) Το σύνολο των ειδικών αποθεμάτων που ανήκουν στην κυριότητα άλλων κρατών μελών ή των Κεντρικών Φορέων Διατήρησης Αποθεμάτων που έχουν αυτά συ στήσει και τα οποία διατηρούνται ή μεταφέρονται στην Επικράτεια της χώρας, δεν υπόκεινται σε οποιουδήποτε είδους διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης. Άρθρο 18 Κυρώσεις (Άρθρο 21 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιβάλλεται για κάθε παρά βαση των διατάξεων του νόμου αυτού και των κατ εξουσιοδότησή του εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3054/2002, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και των κατ εξουσιοδότησή του εκδοθεισών και εκάστοτε εκ διδομένων κανονιστικών πράξεων. Για την παράβαση των μέτρων του Σχεδίου Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης, μετά την κατά το άρθρο 16 θέση του σε εφαρμογή, επιβάλλονται οι ήδη υφιστάμενες στη διέπουσα το οικείο μέτρο έκτακτης ανάγκης νομοθεσία κυρώσεις ή οι εκάστοτε προβλεπόμενες με απόφαση του καθ ύλην αρμόδιου για το μέτρο Υπουργού. Ως ανώ τατο όριο προστίμου που προβλέπεται για τις ανωτέρω παραβάσεις ορίζεται, κατά παρέκκλιση του ανώτατου ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 17 του ν. 3054/2002, το 10% του μέσου μηνιαίου κύκλου εργασιών του προη γούμενου οικονομικού έτους της επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3959/2011 (Α 93). Άρθρο 19 Υποχρεώσεις τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης Τροποποιήσεις του άρθρου 12 του ν. 3054/2002 (Άρθρο 9 παράγραφος 5 της Οδηγίας 2009/119) 1. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002 αντικαθί σταται ως εξής: «2. Υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανά γκης έχουν ανεξάρτητα από το είδος της άδειας που κατέχουν και αποκλειστικά εντός των πλαισίων αυτής: α) Όσοι εισάγουν αργό Πετρέλαιο ή ημικατεργασμέ να ή πετρελαιοειδή προϊόντα της παραγράφου 1 προς κατανάλωση στην εγχώρια αγορά. β) Οι Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές που εισάγουν και διατηρούν τα προϊόντα αυτά αποκλειστικά για ίδια κατανάλωση. Το ύψος του αποθέματος έκτακτης ανάγκης του υπό χρεου ισούται τουλάχιστον με τα 90/365 των καθαρών εισαγωγών που πραγματοποίησε στην εγχώρια αγορά ο υπόχρεος κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Το όριο αυτό προκύπτει μετά τη μείωση των ποσοτήτων των αποθεμάτων του υπόχρεου κατά ποσοστό 10%, όπως αναφέρεται στο προτελευταίο εδάφιο του Παραρτήμα τος ΙΙ. Το εν λόγω όριο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβανομένων υπόψη των ενωσια κών και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας. Ως καθαρές εισαγωγές του υπόχρεου θεωρείται το αλγεβρικό άθροισμα: (Εισαγωγές μείον εξαγωγές) μείον (Τελικό Απόθεμα μείον Αρχικό Απόθεμα) μείον (Διάθε ση στη Διεθνή Ναυσιπλοΐα). Οι ποσότητες, οι οποίες προέρχονται από διακίνηση εκ μέρους άλλου κατόχου αδείας Διύλισης ή Εμπορίας, υπολογίζονται στο αλ γεβρικό άθροισμα του κατόχου άδειας ο οποίος τις διακίνησε πρώτος.» 2. Οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας των κατη γοριών με στοιχεία α και β της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002, εφόσον πραγματοποιούν εισαγωγές προϊόντων πετρελαίου σύμφωνα με την παράγραφο 11 του ίδιου άρθρου του ανωτέρω νόμου, είναι υπόχρεοι προς αναφορά των εισαγωγών αυτών και προς υποβολή αναφοράς υποχρέωσης και περιοδικής αναφοράς αποθεμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, περιλαμβανομένου προς τούτο ειδικού όρου στις άδειες που κατέχουν, χωρίς πάντως η παράλειψή του να απαλλάσσει τους κατόχους των αδειών αυτών από τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους. 3. Η παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002 αντικα θίσταται ως εξής: «10. Τον έλεγχο για την τήρηση των αποθεμάτων έκτα κτης ανάγκης και των ειδικών αποθεμάτων άλλων κρα τών μελών που τηρούνται στη χώρα ασκεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, εκδίδεται ο Κανονισμός Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης, ο οποίος περιέχει τους όρους με τους οποίους ασκείται εποπτεία και διενεργείται έλεγχος και κάθε σχετική λεπτομέρεια, ιδίως σχετικά με τα όργανα και τη διαδικα σία πιστοποίησης των αποθηκών τήρησης των ανωτέρω αποθεμάτων, τους όρους της φυσικής προσβασιμότητας και της διαθεσιμότητας των αποθεμάτων αυτών, τους όρους αναγνώρισης, λογιστικής διαχείρισης και ελέγχου τους με τρόπο ώστε να καθίσταται εφικτή η ανά πάσα στιγμή εξακρίβωσή τους, τις προϋποθέσεις και τα όρια ως προς τη δυνατότητα διατήρησης εκτός της Ελληνι κής Επικράτειας των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, την αλλαγή του φορέα εγκατάστασης, τη μεταβίβαση των υποχρεώσεων διατήρησης αποθεμάτων σύμφω να με το άρθρο 8, τους όρους πρόσβασης τρίτων σε αποθήκες τήρησης αποθεμάτων και τον καθορισμό του σχετικού ανταλλάγματος, τις μεθόδους υπολογισμού των αποθεμάτων που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, την κατάρτιση, συμπλήρωση και επικαιροποί ηση του καταλόγου του άρθρου 6 παράγραφος 1, τις κυρώσεις για την παράβαση των διατάξεών του, στο πλαίσιο των κυρώσεων του άρθρου 18, καθώς και την υποχρέωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών να διαβιβάζουν περιοδικώς στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατάλογο με τις εισαγωγές και εξαγωγές αργού πετρελαίου, και πετρελαιοειδών προϊόντων που πραγματοποίησε κάθε ενδιαφερόμενος, καθώς και το τελικό απόθεμα που τηρούσε.»

8 662 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4. Το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον της υποχρέωσης των κατόχων αδειών διύλισης για διατήρηση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης διατηρείται με τη μορφή των προ ϊόντων των κατηγοριών I και II της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002. Οι κάτοχοι άδειας διύλισης έχουν τη δυνατότητα, για το υπόλοιπο της υποχρέωσής τους τήρησης αποθεμάτων, να φυλάσσουν αποθέματα σε αργό πετρέλαιο ή προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρί ων ή πρόσθετα/οξυγονούχες ενώσεις ή πετρελαιοειδή προϊόντα. Το ύψος του αποθέματος έκτακτης ανάγκης των λοιπών υπόχρεων αφορά στο σύνολο των προϊό ντων καθεμίας των κατηγοριών της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002, στις οποίες περιλαμβάνονται τα προϊόντα στα οποία κάθε υπόχρεος πραγματοποί ησε εισαγωγές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εκπονεί ετήσια έκ θεση, στην οποία αναλύει τα μέτρα που ελήφθησαν προκειμένου να εξασφαλιστεί και να ελεγχθεί η διαθε σιμότητα και η φυσική προσβασιμότητα των αποθεμά των έκτακτης ανάγκης που αναφέρονται στο άρθρο 5 και τεκμηριώνει, στην ίδια έκθεση, τα μέτρα που έχουν ληφθεί ώστε να ελέγχεται η χρήση των αποθεμάτων αυτών σε περίπτωση σοβαρών διαταραχών προμήθειας πετρελαίου. Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται στην Ευρωπα ϊκή Επιτροπή στο τέλος του πρώτου μήνα του ημερο λογιακού έτους στο οποίο αναφέρεται. 5. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002 η λέξη «τρίτο» της δεύτερης σειράς αντικαθίσταται από τη φράση «άλλον οικονομικό φορέα με πλεονασματι κά αποθέματα ή με διαθέσιμη ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων». 6. Όπου στο άρθρο 12 του ν. 3054/2002 και στις κατ εξουσιοδότηση τούτου εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης νοείται ο Υπουρ γός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Όπου στο ν. 3054/2002 και στις κατ εξουσιοδότηση τούτου εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις αναφέρονται τα αποθέματα ασφαλείας νοούνται τα αποθέματα έκτα κτης ανάγκης. 7. Οι παράγραφοι 5, 6, 7 και 11 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002 καταργούνται. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 20 Εξουσιοδοτήσεις Οι παρεχόμενες με τον παρόντα νόμο εξουσιοδοτή σεις προς έκδοση κανονιστικών πράξεων στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στα λοιπά όργανα της εκτελεστι κής εξουσίας περιέχονται στις κάτωθι διατάξεις του νόμου τούτου, ήτοι: 1. Άρθρο 3 παράγραφος 1, με το οποίο αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002 (Α 230) και παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλ λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να επιλέγει τα αναφερόμενα στην ίδια διάταξη προϊόντα στα οποία τηρούνται τα αποθέματα πετρελαίου. 2. Άρθρο 7, με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση: α) στην παράγραφο 1, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να εκδίδει, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονο μικών, του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δι άταγμα, με το οποίο συνιστάται ανώνυμη εταιρία μη κερδοσκοπικού σκοπού με την επωνυμία «Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων Α.Ε.» (ΚΦΔΑ), η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και καταρ τίζεται το καταστατικό της, β) στην παράγραφο 4β, στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να καθορίζει τις προ ϋποθέσεις για την παροχή από τον ΚΦΔΑ υπηρεσιών που αφορούν στη διατήρηση των αποθεμάτων για τους οικονομικούς φορείς. 3. Άρθρο 8, με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών, στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι κτύων και στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της ΡΑΕ: α) στην παράγραφο 2, να αποφασίζουν την αύξηση, και μετά τη σύσταση και λειτουργία του ΚΦΔΑ, τη μείωση ή/και κατάργηση του ποσοστού της υποχρέωσης διατή ρησης αποθεμάτων κάθε οικονομικού φορέα, το οποίο δικαιούται να μεταβιβάζει σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχεία β και γ του αυτού άρθρου, β) στην παράγραφο 3, να επιβάλουν στους οικονομι κούς φορείς την υποχρεωτική μεταβίβαση ενός τουλά χιστον συγκεκριμένου μέρους της υποχρέωσής τους διατήρησης των αποθεμάτων στον ΚΦΔΑ της χώρας, το ίδιο για όλους τους οικονομικούς φορείς. 4. Άρθρο 14 παράγραφος 7, με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργει ας και Κλιματικής Αλλαγής να ρυθμίζει λεπτομέρειες εφαρμογής των διαδικασιών σχετικά με την επισκόπη ση από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της ετοιμότητας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και της διατήρησης αποθεμάτων. 5. Άρθρο 16, με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 13 του ν. 3054/2002, το οποίο εξουσιοδοτεί: α) με την παράγραφο 3: αα) το Υπουργικό Συμβούλιο να εγκρίνει το Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης (ΣΜΕΑ), ββ) τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι ματικής Αλλαγής να αποφασίζει, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού, την εφαρμογή μέτρων προβλεπόμενων στο Σ.Μ.Ε.Α. και να ρυθμίζει θέματα σχετικά με την εφαρμογή τους, β) με την παράγραφο 6, τον Υπουργό Περιβάλλο ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να αποφασίζει σχετικά με την χρησιμοποίηση ή μη των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ισχύουσας διεθνούς απόφασης που δεσμεύει τη χώρα ή περισσότερα κρά τη μέλη, γ) με την παράγραφο 8, τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να αποφασίζει τη δι άθεση αποθεμάτων πέραν του υποχρεωτικού επιπέδου σε επείγουσες περιπτώσεις, δ) με την παράγραφο 9, τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής:

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 663 αα) να ορίζει, στις περιπτώσεις εφαρμογής των πα ραγράφων 6, 7, 8 του άρθρου 13 του ν. 3054/2002, τη διατήρηση επιπέδων αποθεμάτων χαμηλότερων από εκείνα που ορίζονται ως υποχρεωτικά ελάχιστα, ββ) να αποφασίζει την αποκατάσταση των αποθεμά των αυτών, προκειμένου να επανέλθουν στα υποχρεω τικά ελάχιστα επίπεδα. 6. Άρθρο 18, με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση: α) στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι ματικής Αλλαγής να επιβάλει κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου, β) στον καθ ύλην αρμόδιο για κάθε μέτρο έκτακτης ανάγκης Υπουργό να θεσπίζει στο πλαίσιο του άρθρου τούτου κυρώσεις για την παράβασή του. 7. Άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 3, με το οποίο άρθρο αντικαθίστανται αντίστοιχα οι παράγραφοι 2 και 10 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002, με τις οποίες διατάξεις εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: α) με την παράγραφο 2, να αναπροσαρμόζει το ύψος αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που πρέπει να τηρούν οι υπόχρεοι, β) με την παράγραφο 10, να εκδίδει μετά από γνώμη της ΡΑΕ τον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης. 8. Παράρτημα ΙΙ πρώτο εδάφιο, με το οποίο παρέ χεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να αποφασίζει περί εφαρμογής μιας από τις αναφερόμενες στο Παράρτημα αυτό μεθόδους για τον υπολογισμό του επιπέδου των αποθεμάτων. Άρθρο 21 Μεταβατικές διατάξεις Μέχρι να εκδοθεί ο Κανονισμός Τήρησης Αποθεμά των του άρθρου 19 παράγραφος 2 ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας που εκδόθηκε με την υπ. αριθ. Δ1/Β/12565 (Β 1015/ ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Άρθρο 22 Απαλλαγή από χρέωση ΥΚΩ 1. Στο άρθρο 36 του ν. 4067/2012 (Α 79) προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής: «7. Απαλλάσσεται από τη χρέωση ΥΚΩ το σύνολο των καταναλώσεων ημέρας των δικαιούχων των τιμολογί ων Πολυτέκνων και Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.).» 2. Η προηγούμενη παράγραφος ισχύει αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του άρθρου 36 του ν. 4067/2012. Άρθρο 23 Τροποποίηση του ν. 3423/2005 Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 3423/2005 (Α 304) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του προηγούμε νου εδαφίου χορηγείται έγκριση για την άσκηση της δραστηριότητας της Διάθεσης Βιοκαυσίμων στους δι καιούχους της απόφασης που εκδίδεται κατά την πα ράγραφο 7α του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 για την κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ έτους 2013, με την ίδια αυτή απόφαση.» Άρθρο 24 Ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς 1. Για όσους φωτοβολταϊκούς σταθμούς υποβλήθηκε αίτηση στον αρμόδιο διαχειριστή για την ενεργοποίηση της σύνδεσής τους με το Σύστημα ή το Δίκτυο από την 1η Μαΐου 2012 έως την 31η Ιουλίου 2012 και εντός της προθεσμίας των 18 ή των 36 μηνών κατά περίπτωση, που προβλεπόταν στη διάταξη της παραγράφου 5α του άρ θρου 27Α του ν. 3734/2009, πριν από την τροποποίησή της με το ν. 4093/2012, ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η τιμή του πίνακα του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 (Α 8) που αντιστοιχεί στην ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας κάθε παραγωγού με τον αρμόδιο Διαχειριστή. Προϋπόθεση για την εφαρ μογή των ανωτέρω είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για ενεργοποίηση της σύνδεσης, να είχαν κατασκευαστεί τα έργα σύνδεσης από τον Διαχειριστή ή να είχε παρέλθει ο συμβατικός χρόνος υλοποίησής τους. Η συνδρομή της προϋπόθεσης του ανωτέρω εδαφίου βε βαιώνεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή. 2. Συμβάσεις Σύνδεσης που έχουν υπογραφεί για φω τοβολταϊκούς σταθμούς από κατ επάγγελμα αγρότες, η συμβατική διάρκεια των οποίων λήγει έως την 31η Μαρτίου 2013, παρατείνονται κατά δύο μήνες μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου κατ επάγγελμα αγρότη προς τον αρμόδιο διαχειριστή, που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 3. Συμβάσεις Σύνδεσης που έχουν υπογραφεί για φω τοβολταϊκούς σταθμούς από κατ επάγγελμα αγρότες και των οποίων η συμβατική διάρκεια έληξε κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται ενεργές και η διάρκειά τους παρατείνεται έως την παρέλευση δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου κατ επάγγελ μα αγρότη προς τον αρμόδιο διαχειριστή, που υποβάλ λεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 4. Εγγυητικές επιστολές που προσκομίστηκαν πριν από την υπογραφή των Συμβάσεων Σύνδεσης για φωτοβολ ταϊκούς σταθμούς από κατ επάγγελμα αγρότες επιστρέ φονται, μετά από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου κατ επάγγελμα αγρότη προς τον αρμόδιο διαχειριστή ότι δεν θα προχωρήσει στην υλοποίηση του σταθμού. 5. Για φωτοβολταϊκούς σταθμούς κατ επάγγελμα αγροτών, ισχύος έως 100 kw, για τους οποίους έχει συναφθεί σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από έως την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012, ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η τιμή που ίσχυε κατά την ημε ρομηνία σύναψης της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι η ενεργοποίηση της σύνδεσής τους θα λάβει χώρα εντός απώτατου χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Άρθρο 25 Καθορισμός των δικαιωμάτων των συμβολαιογράφων κατά την κατάρτιση των συμβάσεων εκμίσθωσης των δικαιωμάτων έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού και εν γένει δημόσιων μεταλλευτικών χώρων Στο άρθρο 5 του ν. 3175/2003 (Α 207), προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:

10 664 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) «5. Στην περίπτωση σύνταξης οποιουδήποτε συμβο λαιογραφικού εγγράφου, το οποίο αφορά σε συμβάσεις εκμίσθωσης των δικαιωμάτων έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού και εν γένει έρευνας και εκμε τάλλευσης δημόσιων μεταλλευτικών χώρων, τα δικαιώ ματα των συμβολαιογράφων, του Ταμείου Νομικών και οποιουδήποτε τρίτου και οι αμοιβές των δικηγόρων δεν δύνανται, στις περιπτώσεις αναλογικού καθορισμού αυ τών, να υπερβαίνουν το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ προ ΦΠΑ ή το ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ προ ΦΠΑ σε κάθε άλλη περίπτωση. Για κάθε εγγραφή ή καταχώρηση σύστασης ή μεταβίβασης ή άρσης ή διαγραφής εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή σημειώσεων σε οποιοδήποτε δημόσιο βιβλίο, μητρώο ή κτηματολό γιο, αναφορικά με τα συμβολαιογραφικά έγγραφα του προηγούμενου εδαφίου, τα δικαιώματα του κτηματο λογίου και των εμμίσθων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ προ ΦΠΑ, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλ λης αμοιβής, επιβάρυνσης ή τέλους. Τα ανωτέρω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.» Άρθρο Στο τέλος της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α 179) όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Η ετήσια επιβάρυνση Πελάτη κατά θέση κατανάλω σης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του ενός εκα τομμυρίου ( ) ευρώ. Το όριο αυτό αναπροσαρ μόζεται ετήσια, με απόφαση της ΡΑΕ, σύμφωνα με την ετήσια μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.» 2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει αναδρομικά από τη 19η Νοεμβρίου Άρθρο Κατά την αληθή έννοια των διατάξεων της υποπα ραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222), η υποχρέωση καταβολής της έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που προβλέπε ται σε αυτές δεν βαρύνει τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΣΗΘΥΑ που κάνουν χρήση φυσικού αερίου και αξιοποιούν την παραγόμενη θερμι κή ενέργεια για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, εφόσον η παραγωγή αγροτικών προϊόντων αποτελεί την κύρια δραστηριότητά τους. 2. Αιτήσεις για τη χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης στο Σύστημα ή στο Δίκτυο σταθμών ΣΗΘΥΑ που κάνουν χρήση φυσικού αερίου και αξιοποιούν την παραγόμενη θερμική ενέργεια για την παραγωγή αγροτικών προϊό ντων, εφόσον η παραγωγή αγροτικών προϊόντων απο τελεί την κύρια δραστηριότητά, τους, οι οποίες έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται εντός προθεσμίας ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζο νται από τον αρμόδιο κατά περίπτωση Διαχειριστή κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να παρατείνεται η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου. Άρθρο Στο άρθρο 2 του ν. 1756/1988 (Α 35), προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8. Καταργούνται οι τυχόν μεταβατικές έδρες των Πρωτοδικείων, που λειτουργούσαν στην έδρα των Ειρη νοδικείων, τα οποία συγχωνεύθηκαν με το π.δ. 110/2012 (A 193).» 2. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 8 του στοι χείου «Β» (υπό τον τίτλο «Κλήρωση των συνθέσεων») του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο εισαγγελέας της έδρας και ο αναπληρωτής του, ο οποίος συμπαρίσταται, κληρώνονται από δέκα εισαγ γελείς εφετών ή αντεισαγγελείς εφετών, πενταετούς τουλάχιστον υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, που έχουν οριστεί από την ολομέλεια της οικείας εισαγγελίας με την ίδια διαδικασία, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως όσα προβλέπονται στα προηγούμενα εδά φια.» Άρθρο 29 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις του.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 665

12 666 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 667

14 668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 669 Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2013 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

16 670 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ 1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 12, που έχει ως εξής: 1. «Τα αποθέματα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/119/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/119/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 9.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 265/9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/119/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Άρθρο 25 Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παράγραφος 1 Ομάδες Παραγωγών - Οργανώσεις Παραγωγών 1. α) Οι Ομάδες παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες με πλήρη δικαιοπρακτική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 4414/2016 Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Α 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ» Άρθρο 1 Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός της ΑΔΜΗΕ ΑΕ 1. Με επιμέλεια και δαπάνη της εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ» (ΔΕΗ ΑΕ) συντελείται

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ)

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 Κανονισμός Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 15Α. Βιοκαύσιμα και Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα

Άρθρο 15Α. Βιοκαύσιμα και Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα Άρθρο 15Α Βιοκαύσιμα και Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα 1. α) Τα Βιοκαύσιμα και τα Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 3054/2002, μπορούν να διατίθενται είτε αυτούσια είτε σε μίγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 306 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3425 Κύρωση των τροποποιήσεων που έγιναν στο Μόντρεαλ στις 15 17 Σεπτεμβρίου 1997 και στο Πεκίνο στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη.

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη. Ν 4146/2013: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Άρθρο 16 ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε. 1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί του Προσχεδίου Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης

Παρατηρήσεις επί του Προσχεδίου Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Χειμάρρας 8Α, 151 25, Μαρούσι Τηλ. Κέντρο: 210 6302 000 Κεντρικό Fax: 210 6302 510 www.helpe.gr 21136/18 Σεπτεμβρίου 2013 Προς: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κοινοποίηση: Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

3. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 153).

3. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 153). ΟΛΗ Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Πράξη 27 της 19.9.2013 (ΦΕΚ Α' 196/20-09-2013) Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Προοίμιο. Για σκοπούς - Ε.Ε.: L

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 413/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4022 Κ.Δ.Π. 748/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 748 Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β496Φ-ΠΘΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β496Φ-ΠΘΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Τηλ: 210 3893308 210 3893173 Fax :210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «......» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους και αντικατάστασης των ΟΕΔ με νέους τίτλους, πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα μεταφοράς των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 2 και 5 της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στην αγορά καυσίμων

Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στην αγορά καυσίμων Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στην αγορά καυσίμων Παρεμβάσεις σε 4 Άξονες Α. Αντιμετώπιση της παραβατικότητας Β. Απελευθέρωση αγοράς-ενίσχυση του ανταγωνισμού Γ. Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα,.2012 ΑΠ:. Δ2/A/ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ EΠOΠTEIAΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1 Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» (ν. 2372/1996) μετονομάζεται σε «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, 20.2.2015 Ν. 18(Ι)/2015 18(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων.

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

N. 3428/2005, ως τροποποιηθείς ισχύει Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου.

N. 3428/2005, ως τροποποιηθείς ισχύει Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου. N. 3428/2005, ως τροποποιηθείς ισχύει Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 2 Ορισμοί Άρθρο 3 Γενικές αρχές - Αρμοδιότητες Ρ.Α.Ε. Άρθρο 4 Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ. Αρθρο 1. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ. Αρθρο 1. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/67 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 για την τροποποίηση του κεφαλαίου 3 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ψ1ΨΛΗ-ΔΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Κ.Π. Γ 0019782 ΕΞ 2016 & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς τις Οδηγίες 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς τις Οδηγίες 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς τις Οδηγίες 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ και άλλες διατάξεις» Με τις διατάξεις του παρόντος προσχεδίου νόμου εναρμονίζεται η εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Α 148/

Τεύχος Α 148/ T 8221 Άρθρο 71 Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 2 του Ν. 4313/2014 (Α 261), όπως ισχύει, προθεσμία για την υποβολή δήλωσης των κεραιοσυστημάτων των ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα