ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011"

Transcript

1 Πειραιώς 132, Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 14 παρ. 5 του ν. 3054/2002, ως προς τη δραστηριότητα της ιάθεσης Βιοκαυσίµων, σύµφωνα µε το άρθρο 5α του νόµου αυτού Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 17 η Ιουνίου 2011 και Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει ΦΕΚ Α 230/ , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 5 α και Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την αριθµ. 2/16570/2005 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισµός Αδειών», ΦΕΚ Β 1306/ , όπως τροποποιήθηκε από την υπ αριθµ. 2/Α/Φ.8/11287 απόφαση (ΦΕΚ Β 771/ ) ως προς τα άρθρα 27 παρ. 1 και 28 παρ. 1, στ. i και ii. 4. Την υπ αριθµ. ΥΑ Φ.1/643/820 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Όροιδιατυπώσεις παραγωγής, διακίνησης, ανάµιξης & ανάλωση του "βιοντίζελ"», ΦΕΚ Β Την Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά µε την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ. 6. Τις διατάξεις του Π.. 139/2001 «Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας και ιαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α 121/ ). 7. Το γεγονός ότι, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 3468/2006, ο Κανονισµός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και 1

2 Σ.Η.Θ.Υ.Α. εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µετά από γνώµη της Ρ.Α.Ε Σκέφθηκε ως εξής: Επειδή, η εναρµόνιση µε την Οδηγία 2003/30/ΕΚ και η εισαγωγή των βιοκαυσίµων στην ελληνική αγορά έγινε, στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο για τα πετρελαιοειδή προϊόντα, µε κατάλληλη συµπλήρωση και τροποποίηση του νόµου 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 230A / ), µε το νόµο 3423/2005 «Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των βιοκαυσίµων και άλλων ανανεώσιµων καυσίµων» (ΦΕΚ 304Α / ). Με τον τρόπο αυτό έγινε οµαλά και απρόσκοπτα η εισαγωγή των βιοκαυσίµων στην ελληνική αγορά καυσίµων. Επειδή, µε το νόµο 3423/2005 εισάγεται ο θεσµός της Άδειας διάθεσης Βιοκαυσίµων και καθίσταται υποχρεωτική η παραλαβή εκ των διυλιστηρίων των ποσοτήτων αυτούσιων βιοκαυσίµων που προορίζονται για ανάµειξη µε προϊόντα διύλισης αργού πετρελαίου, καθώς και η διάθεσή τους από α) κατόχους Άδειας ιύλισης, β) κατόχους Άδειας Εµπορίας κατηγορίας Α, εφόσον αυτοί πραγµατοποιούν εισαγωγές έτοιµων προϊόντων διύλισης αργού πετρελαίου (άρθρο 3). Εντός του έτους 2008 ψηφίσθηκε ο νόµος 3653/2008 «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 49/ ), το άρθρο 55 του οποίου τροποποιεί τα άρθρα 15Α και 20 του ν. 3054/2002. Συγκεκριµένα, διαγράφεται η φράση, όπου ευρίσκεται, «που υπόκεινται στο ειδικό φορολογικό καθεστώς των διατάξεων του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α )». Επίσης, ρυθµίζονται τα θέµατα της προς κατανοµή ποσότητας, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της αξιολόγησης και της απόφασης κατανοµής, ειδικά για το έτος Εντός του έτους 2009 ψηφίσθηκε ο νόµος 3769 «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 105Α / ), το άρθρο 22 του οποίου αντικαθιστά το άρθρο 15Α του ν. 3054/2002. Επειδή, ειδικότερα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 3054/2002 για την άσκηση της άσκηση της δραστηριότητας της ιάθεσης Βιοκαυσίµων απαιτείται Άδεια ιάθεσης Βιοκαυσίµων. Η άδεια αυτή χορηγείται σε ανώνυµες εταιρείες ή 2

3 εταιρείες περιορισµένης ευθύνης που εδρεύουν σε Κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.), κάθε βαθµού και Συνεταιριστικές Εταιρείες (Σ.Ε.), κατά το ν 2810/2000 (ΦΕΚ 61 Α). Επίσης ορίζεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας αυτής η κατοχή άδειας λειτουργίας Μονάδας Παραγωγής Βιοκαυσίµων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α) ή η ύπαρξη ενεργών συµβάσεων αγοράς αυτούσιων Βιοκαυσίµων ή Άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων από µονάδες παραγωγής τους, εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. Περαιτέρω κατά την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ο κάτοχος Άδειας ιάθεσης Βιοκαυσίµων µπορεί να παράγει ή να εισάγει αυτούσια Βιοκαύσιµα και άλλα ανανεώσιµα Καύσιµα και να διαθέτει αυτά εντός της Ελληνικής Επικράτειας, σε κατόχους Άδειας ιύλισης, Άδειας Εµπορίας κατηγορίας Α και σε Τελικούς Καταναλωτές. Τα υγρά Βιοκαύσιµα που προορίζονται για ανάµιξη µε προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου διατίθενται µόνο σε κατόχους Άδειας ιύλισης ή Άδειας Εµπορίας κατηγορίας Α. Επιπλέον ο κάτοχος της άδειας αυτής υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους µε όγκο τουλάχιστον 100 κυβικά µέτρα για την αποθήκευση αυτούσιων βιοκαυσίµων και άλλων ανανεώσιµων καυσίµων. Επειδή η υπ αριθµ. 2/16570 (ΦΕΚ Β 1306/ ) Κανονισµός Αδειών που έχει εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3054/2002, και καθορίζει το περιεχόµενο της αιτήσεως και τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των αδειών που προβλέπει ο νόµος αυτός, δεν έχει συµπληρωθεί ως προς τη δραστηριότητα διάθεσης βιοκαυσίµων και κατά τούτο καθίσταται δυσχερής η χορήγηση αδειών για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής. Επιπλέον, το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο που διέπει την αγορά χρήζει αναθεώρησης, αν λάβει κανείς υπόψη τα προβλήµατα της αγοράς αλλά και την ανάγκη για µελλοντική εφαρµογή των κριτηρίων αειφορίας στην αγορά βιοκαυσίµων και βιορευστών, όπως αυτά καθορίζονται από την Οδηγία 2009/28/ΕΚ την οποία η εναρµόνιση αναµένεται σύντοµα. Εποµένως, το ισχύον θεσµικό πλαίσιο για την Άδεια ιάθεσης Βιοκαυσίµων χρειάζεται αναµόρφωση, εξορθολογισµό και επικαιροποίηση, τόσο ως προς το άρθρο 5Α του ν. 3054/2002 όπως ισχύει, όσο ως προς τις διατάξεις του ως άνω ισχύοντος Κανονισµού Αδειών. 3

4 Για τους παραπάνω λόγους Γνωµοδοτεί Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, για την τροποποίηση της υπ αριθµ. 2/16570/2005 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισµός Αδειών» (ΦΕΚ Β 771/ ), που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 3054/2002, ως προς τη δραστηριότητα της ιάθεσης Βιοκαυσίµων, ως ακολούθως: «1. Στο άρθρο 13 προστίθεται περίπτωση (η) ως εξής : «η) Άδεια ιάθεσης Βιοκαυσίµων: έγγραφα και στοιχεία των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 7 και 8 του Παραρτήµατος 9.» 2. Στο άρθρο 17 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8. Άδεια ιάθεσης Βιοκαυσίµων: πέντε (5) έτη» 3. Μετά το άρθρο 19 προστίθεται νέο άρθρο 19 Α, ως εξής: «Άρθρο 19Α Ειδικοί όροι, προϋποθέσεις και περιορισµοί Άδειας ιάθεσης Βιοκαυσίµων Kατά τη διάρκεια της άσκησης της δραστηριότητας για την οποία χορηγείται η άδεια διάθεσης βιοκαυσίµων, ο κάτοχος της Άδειας οφείλει: (α) Να διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους για την αποθήκευση Βιοκαυσίµων και Βιορευστών, για τους οποίους έχουν εκδοθεί και ισχύουν οι αναγκαίες για τη νόµιµη λειτουργία τους άδειες και οι οποίοι έχουν την ελάχιστη χωρητικότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 3054/2002 όπως ισχύει. (β) Να επιτρέπει την πρόσβαση τρίτων στις Αποθήκες Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας τις οποίες διαθέτει, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 3054/2002 όπως ισχύει και του Κανονισµού Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση δικαιολογηµένης άρνησης πρόσβασης. (γ) Να εµφανίζει διακριτά στους λογαριασµούς του τα έσοδα ή έξοδα από τα ανταλλάγµατα για την παροχή προς τρίτους ή από τρίτους αντίστοιχα, των υπηρεσιών: (αα) πρόσβασης σε αποθηκευτικούς χώρους και (ββ) ανάθεσης της τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας. (δ) Να αναγράφει στα παραστατικά διακίνησης που εκδίδει τον αριθµό της άδειάς του και τον αριθµό της άδειας του ν. 3054/2002 του παραλήπτη. 4. Μετά το Παράρτηµα 8 προστίθεται Παράρτηµα 9, ως ακολούθως: 4

5 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 Έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση για χορήγηση Άδειας ιάθεσης Βιοκαυσίµων Μέρος Α Στοιχεία αιτούντος 1 Η οργανωτική και διοικητική δοµή του αιτούντος και οι τυχόν υπάρχοντες δεσµοί και συµµετοχές σε άλλες εταιρείες ή οµίλους εταιρειών, τουλάχιστον όσον αφορά στη δραστηριότητά του εντός Ελλάδας. 2 Α. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ανώνυµη εταιρεία ή εταιρεία αντίστοιχης µορφής, εφόσον το πρόσωπο εδρεύει σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: (α) Το πλέον πρόσφατο κωδικοποιηµένο καταστατικό του αιτούντος θεωρηµένο από την αρµόδια αρχή και ΦΕΚ σύστασης και τροποποιήσεων του καταστατικού. (β) Εκπροσώπηση της εταιρείας (ΦΕΚ συγκρότησης.σ. και εκπροσώπησης). (γ) ΦΕΚ πιστοποίησης καταβολής αρχικού µετοχικού κεφαλαίου, καθώς και κάθε µεταγενέστερης αύξησης. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το ανωτέρω ΦΕΚ, σχετική ανακοίνωση της αρµόδιας Υπηρεσίας. (δ) Αποτελέσµατα χρήσεως και ισολογισµοί των τριών (3) τελευταίων οικονοµικών ετών, συνοδευόµενα από τις αντίστοιχες εκθέσεις ορκωτών λογιστών και τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, καθώς και αντίγραφα των εκθέσεων πεπραγµένων, εφόσον αυτά υφίστανται. Β. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι εταιρεία περιορισµένης ευθύνης ή εταιρεία αντίστοιχης µορφής, εφόσον το πρόσωπο εδρεύει σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: (α) Αντίγραφο της αρχικής εταιρικής σύµβασης (καταστατικού) και των τυχόν τροποποιήσεών της, επικυρωµένα από τον αρµόδιο Γραµµατέα Πρωτοδικών, ο οποίος θα βεβαιώνει τον αριθµό και τη χρονολογία της καταχώρισής τους στα οικεία Βιβλία Εταιρειών. (β) Πιστοποιητικό του αρµόδιου Γραµµατέα Πρωτοδικών για τις καταχωρίσεις που έχουν γίνει µέχρι σήµερα στα οικεία Βιβλία Εταιρειών, εκδοθέν εντός των προηγούµενων εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. (γ) ΦΕΚ στα οποία δηµοσιεύθηκαν περιλήψεις των παραπάνω υπό (α) αναφερόµενων εγγράφων. 3 Για όλες τις ως άνω περιπτώσεις: (α) Αντίγραφα ποινικών µητρώων των µελών του.σ. της εταιρείας και των νοµίµων εκπροσώπων αυτής, εκδοθέντα εντός των προηγούµενων εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. (β) Πιστοποιητικό του αιτούντος περί µη πτώχευσης, µη υποβολής αίτησης περί κήρυξης σε πτώχευση, µη υποβολής σε εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό. (γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα του αιτούντος, εκδοθείσες εντός 5

6 των προηγούµενων εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. 4 Α. Σε περίπτωση νοµικών προσώπων που κατέχουν Μονάδα Παραγωγής Βιοκαυσίµων εγκατεστηµένη εντός της ελληνικής επικράτειας: (α) Άδεια λειτουργίας της Μονάδας Παραγωγής Βιοκαυσίµων, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του ν. 3325/2005 όπως ισχύει. Εφόσον στην άδεια λειτουργίας δεν αναγράφεται η δυναµικότητα της Μονάδας Παραγωγής Βιοκαυσίµων, προσκοµίζεται συµπληρωµατικά η άδεια εγκατάστασης ή η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ισχύουσα άδεια λειτουργίας, όποια εκ των δύο αναγράφει τη δυναµικότητα. (β) Βεβαίωση από την αρµόδια Υπηρεσία που να βεβαιώνει ότι η άδεια λειτουργίας της Μονάδας Παραγωγής Βιοκαυσίµων βρίσκεται σε ισχύ, καθώς και ότι αυτή λειτουργεί κανονικά, εκδοθείσα εντός των προηγούµενων εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Β. Σε περίπτωση νοµικών προσώπων που κατέχουν Μονάδα Παραγωγής Βιοκαυσίµων εγκατεστηµένη σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: (α) Η αντίστοιχη, για το οικείο δίκαιο του εν λόγω κράτους, άδεια λειτουργίας της Μονάδας Παραγωγής Βιοκαυσίµων. Εφόσον στην άδεια λειτουργίας δεν αναγράφεται η δυναµικότητα της Μονάδας Παραγωγής Βιοκαυσίµων, προσκοµίζονται συµπληρωµατικά επίσηµα έγγραφα από αρµόδια αρχή, κατά το οικείο δίκαιο του κράτους, που να βεβαιώνουν τη δυναµικότητα. (β) Βεβαίωση από αρµόδια αρχή κατά το οικείο δίκαιο του κράτους που να βεβαιώνει ότι η άδεια λειτουργίας της Μονάδας Παραγωγής Βιοκαυσίµων βρίσκεται σε ισχύ, καθώς και ότι αυτή λειτουργεί κανονικά, εκδοθείσα εντός των προηγούµενων εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. (γ) Βεβαίωση από την οικεία.ο.υ. για τον ορισµό του φορολογικού αντιπροσώπου στην ελληνική επικράτεια, εκδοθείσα εντός των προηγούµενων εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Γ. Σε περίπτωση νοµικών προσώπων που έχουν συµβληθεί µε Μονάδες Παραγωγής Βιοκαυσίµων σε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: (α) Συµβάσεις αγοράς Βιοκαυσίµων ή/και Βιορευστών, στις οποίες πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα το χρονικό διάστηµα προµήθειας και η συνολική προµηθευόµενη ποσότητα. (β) Για κάθε συµβεβληµένη Μονάδα Παραγωγής Βιοκαυσίµων: επίσηµα έγγραφα από αρµόδια αρχή κατά το οικείο δίκαιο του κράτους που να βεβαιώνουν τη δυναµικότητα της Μονάδας Παραγωγής Βιοκαυσίµων, συνοδευόµενα από βεβαίωση από αρµόδια αρχή κατά το οικείο δίκαιο του κράτους που να βεβαιώνει ότι η άδεια λειτουργίας της Μονάδας Παραγωγής Βιοκαυσίµων βρίσκεται σε ισχύ, καθώς και ότι αυτή λειτουργεί κανονικά, εκδοθείσα εντός των προηγούµενων εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. 6

7 Μέρος Β - Στοιχεία σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των απαιτούµενων για τη χορήγηση της άδειας αποθηκευτικών χώρων 5 Αντίγραφο της άδεια λειτουργίας των αποθηκευτικών χώρων και σε περίπτωση µισθωµένων ή παραχωρηθέντων κατ αποκλειστική χρήση αποθηκευτικών χώρων, αντίγραφο της άδειας λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών, καθώς και αντίγραφο µισθωτηρίου συµβολαίου ή συµβολαίου/ιδιωτικού συµφωνητικού παραχώρησης χρήσης, θεωρηµένο από την οικεία.ο.υ. 6 Συνοπτική παρουσίαση του επιχειρηµατικού σχεδίου του αιτούντος που αφορά η αίτηση, για τα επόµενα πέντε (5) έτη, η οποία να περιλαµβάνει τουλάχιστον: (α) Τις προβλεπόµενες πωλήσεις Βιοκαυσίµων ή/και Βιορευστών, ανά είδος προϊόντος και ανά κατηγορία πελάτη/παραλήπτη, καθώς και τις προβλεπόµενες εξαγωγές. (β) Ετήσιες προβλέψεις κόστους λειτουργίας, ταξινοµηµένου σε σταθερά και µεταβλητό κόστος, καθώς και εσόδων από πωλήσεις, µε αναφορά των παραδοχών στις οποίες βασίζονται τα παρεχόµενα στοιχεία. (γ) Συνοπτικός χρηµατοοικονοµικός προγραµµατισµός για το έργο που θα παρέχει την προβλεπόµενη ταµειακή ροή, αναλυµένη στις κύριες κατηγορίες εισροών και εκροών. (δ) Αναλυτικά στοιχεία για τις σηµαντικού ύψους προβλεπόµενες επενδύσεις του αιτούντος. (ε) Προτεινόµενη δοµή του κεφαλαίου και προβλεπόµενος τρόπος και πηγές χρηµατοδότησης των επενδύσεων. 7 Σχεδιασµός για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ν. 3054/2002, καθώς και σχετικά µε τους όρους πρόσβασης τρίτων στους αποθηκευτικούς χώρους του αιτούντος υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του ν. 3054/2002. Μέρος Γ - ηλώσεις και άλλα συνοδευτικά έγγραφα 8 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην αίτηση είναι αληθή. 9 Παράβολο.Ο.Υ. περί καταβολής του προβλεπόµενου ανταποδοτικού τέλους.» Aθήνα, 17 Ιουνίου 2011 Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ ρ. Ν. Βασιλάκος 7

1) Κάθε άλλη Άδεια του Ν. 3054/2002 την οποία κατέχει ο αιτών (ιδίως κατηγορία άδειας,

1) Κάθε άλλη Άδεια του Ν. 3054/2002 την οποία κατέχει ο αιτών (ιδίως κατηγορία άδειας, ΠΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ /ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Κ OΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ Α Ι Τ Η Σ Η Επωνυµία : Σας υποβάλλουµε τα απαιτούµενα: δικαιολογητικά και παρακαλούµε, ιεύθυνση έδρας : όπως µας χορηγήσετε την άδεια T.K.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ. Σκοπός

ΜΕΡΟΣ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ. Σκοπός Νόµος 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 230/2.10.2002) ΜΕΡΟΣ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του νόµου αυτού είναι η ρύθµιση θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ και θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ. : 3727400 Fax : 3255460 Ε-mail: info@rae.gr Αθήνα, 15 Ιουλίου 2003 Προς : Θέµα : Κωδικός : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Χατζιδάκη Γ. Φλέρης Γ. Σακελλαρίου Τηλέφωνα : 213 150 11 80 213 150 11 82 213 150

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Φ/Λ/17/4272/17-04-2015 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ α/α Συστήματος :5577 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ. Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος Αν. Διευθυντής Πετρελαϊκής Πολιτικής, ΥΠΕΚΑ

ΜΕΤΡΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ. Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος Αν. Διευθυντής Πετρελαϊκής Πολιτικής, ΥΠΕΚΑ 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» ΜΕΤΡΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος Αν. Διευθυντής Πετρελαϊκής Πολιτικής, ΥΠΕΚΑ ΜΕΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313312229, Fax 2310830359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) Ε.Α.Ν.Π. METAΞA : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ταχυδροµική /νση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Μαλινδρέτος Σταµάτης

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

AVGAS 100LL». www.promitheus.gov.gr

AVGAS 100LL».   www.promitheus.gov.gr Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 και 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» Τμήμα Προμηθειών-Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & AΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2273-0-83150 FAX. 2273-0-28968 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα