ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ"

Transcript

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Με τις παρούσες κατευθυντήριες γραµµές επιδιώκεται να διαθέτει η ΕΕ ένα επιχειρησιακό εργαλείο προς χρήση στις επαφές µε τις τρίτες χώρες σε όλα τα επίπεδα καθώς και στα διεθνή πλαίσια που ασχολούνται µε τα δικαιώµατα του ανθρώπου, ώστε να στηρίζει και να ενισχύει τις συνεχιζόµενες προσπάθειες για την πρόληψη και εξάλειψη των βασανιστηρίων και της κακής µεταχείρισης σε όλα τα µέρη του κόσµου. Ο όρος «βασανιστήρια» χρησιµοποιείται στις κατευθυντήριες γραµµές µε την έννοια του ορισµού που περιέχεται στο άρθρο 1 της σύµβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας, συµπεριλαµβανοµένης της σωµατικής τιµωρίας. Για το σκοπό των κατευθυντήριων γραµµών ως κακή µεταχείριση νοείται κάθε µορφή σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας η οποία στερεί από ένα πρόσωπο τη σωµατική και διανοητική του ακεραιότητα. Οι κατευθυντήριες γραµµές, µολονότι αποσκοπούν κυρίως στην αντιµετώπιση συγκεκριµένων ανησυχιών σχετικά µε βασανιστήρια και κακή µεταχείριση, θα συµβάλουν επίσης γενικά στην ενίσχυση της πολιτικής της ΕΕ στον τοµέα των δικαιωµάτων του ανθρώπου. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, τις δηµοκρατίας, του σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών καθώς και του κράτους δικαίου. Οι εν λόγω αρχές είναι κοινές σε όλα τα κράτη µέλη. Ο σεβασµός των δικαιωµάτων του ανθρώπου περιλαµβάνεται στους βασικούς στόχους της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της ΕΕ (ΚΕΠΠΑ). Τα βασανιστήρια και η κακή µεταχείριση συνιστούν στις πλέον αποτρόπαιες παραβιάσεις των δικαιωµάτων του ανθρώπου και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Σύµφωνα µε την Οικουµενική ιακήρυξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου, «ουδείς υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε σκληρή, απάνθρωπη ή εξευτελιστική µεταχείριση ή τιµωρία». Το διεθνές δίκαιο δεν δέχεται καµία εξαίρεση εν προκειµένω. Όλες οι χώρες υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε την άνευ όρων απαγόρευση κάθε µορφής βασανιστηρίων και κακής µεταχείρισης. Παρά τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας τα βασανιστήρια και η κακή µεταχείριση εξακολουθούν να υπάρχουν σε όλα τα µέρη του κόσµου. Σε πολλές χώρες τα πρόσωπα που διαπράττουν βασανιστήρια και κακή µεταχείριση συνεχίζουν να παραµένουν ατιµώρητα. Η ανάγκη να επιδιωχθεί η πρόληψη και η εξάλειψη κάθε µορφής βασανιστηρίων και κακής 1

2 µεταχείρισης στην ΕΕ και διεθνώς αποτελεί εδραιωµένη πολιτική άποψη όλων των κρατών µελών της ΕΕ. Η προαγωγή και προστασία του δικαιώµατος αυτού περιλαµβάνεται στις προτεραιότητες της πολιτικής της ΕΕ στον τοµέα των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Η ΕΕ καθοδηγείται στις προσπάθειές της για την πρόληψη και εξάλειψη των βασανιστηρίων και της κακής µεταχείρισης από τους συναφείς διεθνείς και περιφερειακούς κανόνες και πρότυπα σχετικά µε τα δικαιώµατα του ανθρώπου, την απόδοση δικαιοσύνης και τη διεξαγωγή των ένοπλων συγκρούσεων, περιλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, των κανόνων και προτύπων που περιέχουν οι εξής πράξεις : * Οικουµενική ιακήρυξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου * ιεθνές Σύµφωνο των Ηνωµένων Εθνών για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα (ICCPR) και τα δύο προαιρετικά πρωτόκολλά του * Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας (CAT) * Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα του παιδιού (CRC) * ιεθνής Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών «περί καταργήσεως πάσης µορφής φυλετικών διακρίσεων (CERD) * Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεως κατά των γυναικών (CEDAW) * Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών και το πρωτόκολλό της αριθ. 6 καθώς και σχετική νοµολογία του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου Ανθρωπίνων ικαιωµάτων * Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτική µεταχείρισης ή τιµωρίας (CPT) * Καταστατικό του ιεθνούς Ποινικού ικαστηρίου * Καταστατικό του ιεθνούς ικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία * Καταστατικό του ιεθνούς ικαστηρίου για τη Ρουάντα * Συµβάσεις της Γενεύης σχετικά µε την προστασία των θυµάτων πολέµου και τα πρωτόκολλά τους καθώς και εθιµικοί κανόνες ανθρωπιστικού δικαίου που διέπουν τις ένοπλες συγκρούσεις. Στο Παράρτηµα των κατευθυντήριων γραµµών περιέχεται πρόσθετος κατάλογος των συναφών κανόνων και προτύπων που ενδέχεται να επικαλείται η ΕΕ στις επαφές της µε τρίτες χώρες. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2

3 Το επιχειρησιακό τµήµα των κατευθυντήριων γραµµών προορίζεται για την εξεύρεση τρόπων και µέσων για την υλοποίηση των βασανιστηρίων και της κακής µεταχείρισης στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ. Ένα παράδειγµα µέτρων που έχουν ληφθεί ήδη προς το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ είναι η θέσπιση του Κώδικα Συµπεριφοράς της ΕΕ όσον αφορά την εξαγωγή όπλων. Ένα άλλο παράδειγµα είναι οι συνεχιζόµενες προσπάθειες για την εισαγωγή ελέγχων επιπέδου ΕΕ στις εξαγωγές παραστρατιωτικού υλικού. Η απαγόρευση σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής τιµωρίας επιβάλλει σαφή όρια στην εφαρµογή της θανατικής ποινής. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές συµπληρώνουν συνεπώς τις κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ έναντι τρίτων χωρών όσον αφορά τη θανατική ποινή. Η ΕΕ υποστηρίζει ενεργά τις προσπάθειες των σχετικών παραγόντων (της επιτροπής κατά των βασανιστηρίων, της Επιτροπής ικαιωµάτων του Ανθρώπου, της επιτροπής για την πρόληψη των βασανιστηρίων του Συµβουλίου της Ευρώπης, της Συµβουλευτικής Οµάδας για την πρόληψη των βασανιστηρίων του ΟΑΣΕ/Γραφείου των δηµοκρατικών θεσµών και των δικαιωµάτων του ανθρώπου καθώς και των Ειδικών Εισηγητών των Ηνωµένων Εθνών και άλλων σχετικών παραγόντων). Η ΕΕ θα δραστηριοποιηθεί προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι οι ισχύουσες διεθνείς διασφαλίσεις κατά των βασανιστηρίων και της κακής µεταχείρισης θα ενισχυθούν και θα εφαρµόζονται αποτελεσµατικά. Έλεγχος και εκθέσεις Οι αρχηγοί αποστολών της ΕΕ θα περιλαµβάνουν στις περιοδικές εκθέσεις τους ανάλυση των περιπτώσεων βασανιστηρίων και κακής µεταχείρισης και των µέτρων που λαµβάνονται για την αντιµετώπισή τους. Οι αρχηγοί αποστολών θα παρέχουν επίσης περιοδική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και του αντίκτυπου των δράσεων της ΕΕ. Οι αρχηγοί αποστολών θα έχουν τη δυνατότητα να αποστέλλουν εκπροσώπους των πρεσβειών ως παρατηρητές σε δίκες στις οποίες υπάρχει λόγος να πιστεύεται ότι οι κατηγορούµενοι έχουν υποστεί βασανιστήρια ή κακή µεταχείριση. 3

4 Εκτίµηση Βάσει των εκθέσεων των αρχηγών αποστολών και άλλων σχετικών στοιχείων, όπως οι εκθέσεις και συστάσεις των Ειδικών Εισηγητών των Ηνωµένων Εθνών και φορέων της Συνθήκης καθώς και µη κυβερνητικών οργανώσεων, η Οµάδα «ικαιώµατα του Ανθρώπου» του Συµβουλίου (COHOM) και οι συναφείς Γεωγραφικές Οµάδες θα επισηµαίνουν τις καταστάσεις κατά τις οποίες επιβάλλεται η επέµβαση της ΕΕ, θα συµφωνούν σχετικά µε περαιτέρω ενέργειες ή θα προβαίνουν σε συστάσεις προς ανώτερα επίπεδα. ράσεις της ΕΕ έναντι τρίτων χωρών Ο στόχος της ΕΕ είναι να επηρεάσει τις τρίτες χώρες ώστε να λάβουν αποτελεσµατικά µέτρα κατά των βασανιστηρίων και της κακής µεταχείρισης και να εξασφαλίσουν την επιβολή της απαγόρευσης των βασανιστηρίων και της κακής µεταχείρισης. Στις επαφές της µε τρίτες χώρες η ΕΕ θα επισηµαίνει, όταν το κρίνει αναγκαίο, την επιτακτική ανάγκη της αποδοχής των συναφών διεθνών κανόνων και προτύπων από όλες τις χώρες και της σχετικής συµµόρφωσής τους και θα τονίζει ότι τα βασανιστήρια και η κακή µεταχείριση απαγορεύονται από το διεθνές δίκαιο. Η ΕΕ θα δηµοσιοποιεί τους στόχους της ως αναπόσπαστο τµήµα της πολιτικής της στον τοµέα των δικαιωµάτων του ανθρώπου και θα υπογραµµίζει τη σηµασία που αποδίδει στην πρόληψη των βασανιστηρίων και της κακής µεταχείρισης ενόψει της πλήρους εξαλείψεώς τους. Α) Προς επίτευξη των στόχων αυτών η ΕΕ θα εφαρµόσει µεταξύ άλλων τις εξής δράσεις : Πολιτικός διάλογος Οι σχετικές µε τα δικαιώµατα του ανθρώπου συζητήσεις στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου µεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών θα περιλαµβάνουν εάν χρειάζεται το θέµα των βασανιστηρίων και της κακής µεταχείρισης. ιαβήµατα Η ΕΕ θα προβαίνει σε διαβήµατα και σε δηµόσιες διακηρύξεις µε τις οποίες θα καλεί τις ενεχόµενες τρίτες χώρες να λάβουν αποτελεσµατικά µέτρα κατά των βασανιστηρίων και της κακής µεταχείρισης. Η ΕΕ θα ζητεί στοιχεία, όταν χρειάζεται, σχετικά µε καταγγελίες για βασανιστήρια ή κακή µεταχείριση. Η ΕΕ θα αντιδρά επίσης σε ενδεχόµενες θετικές εξελίξεις. Σε καλά τεκµηριωµένες ατοµικές περιπτώσεις βασανιστηρίων και κακής µεταχείρισης η ΕΕ 4

5 θα καλεί (µε εµπιστευτικό ή δηµόσιο διάβηµα) τις αρχές της ενεχόµενης χώρας να εξασφαλίσουν τη σωµατική ακεραιότητα των συγκεκριµένων προσώπων, να προλάβουν τις καταχρήσεις, να παράσχουν στοιχεία και να εφαρµόσουν σχετικές διασφαλίσεις. Οι δράσεις όσον αφορά ατοµικές περιπτώσεις θα καθορίζονται κατά περίπτωση και ενδέχεται να εντάσσονται σε γενικότερο διάβηµα. ιµερής και πολυµερής συνεργασία Η καταπολέµηση και πρόληψη των βασανιστηρίων και της κακής µεταχείρισης θεωρείται ως προτεραιότητα κατά τη διµερή και πολυµερή συνεργασία για την προαγωγή των δικαιωµάτων του ανθρώπου, περιλαµβανοµένης της σύµπραξης µε την κοινωνία των πολιτών, µεταξύ άλλων στο νοµικό τοµέα και τον τοµέα της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην εν λόγω συνεργασία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη δηµοκρατία και τα δικαιώµατα του ανθρώπου. Β) Στις δράσεις της κατά των βασανιστηρίων η ΕΕ θα καλεί τις τρίτες χώρες να λάβουν ιδίως τα εξής µέτρα : Απαγόρευση και καταδίκη των βασανιστηρίων και της κακής µεταχείρισης νοµική απαγόρευση των βασανιστηρίων και της κακής µεταχείρισης, µεταξύ άλλων από το ποινικό δίκαιο, καταδίκη, στο ανώτερο δυνατό επίπεδο, όλων των µορφών βασανιστηρίων και κακής µεταχείρισης, λήψη αποτελεσµατικών νοµοθετικών, διοικητικών, δικαστικών και άλλων µέτρων για την πρόληψη περιπτώσεων βασανιστηρίων και κακής µεταχείρισης σε οιαδήποτε εδαφική περιοχή της δικαιοδοσίας τους, πρόληψη της χρήσης, παραγωγής και εµπορίας εξοπλισµού ο οποίος έχει σχεδιαστεί για την άσκηση βασανισηρίων ή άλλης σκληρής απάνθρωπης ή ατιµωτικής µεταχείρισης, ή τιµωρία και πρόληψη της κατάχρησης οιουδήποτε άλλου εξοπλισµού προς τους σκοπούς αυτούς. Προσχώρηση στους διεθνείς κανόνες και διαδικασίες προσχώρηση στην επιτροπή κατά των βασανιστηρίων (CAT), το ICCPR και σχετικές περιφερειακές πράξεις, περιλαµβανοµένης της CPT (σηµείωση, βλ. τέλος του κειµένου), άρση επιφυλάξεων που δεν συµβιβάζονται µε το σκοπό και το στόχο της CAT και του ICCPR 5

6 εξέταση της άρσης άλλων επιφυλάξεων σχετικά µε την CAT και το ICCPR, εξέταση της αποδοχής ατοµικών και διακρατικών καταγγελιών στο πλαίσιο της CAT και του ICCPR, προσχώρηση στο καταστατικό του ιεθνούς Ποινικού ικαστηρίου, συµµόρφωση µε τα αιτήµατα προσωρινών µέτρων προστασίας, δικαστικές αποφάσεις καθώς και αποφάσεις και συστάσεις των διεθνών σωµάτων στον τοµέα των δικαιωµάτων του ανθρώπου, συνεργασία µε τους σχετικούς µηχανισµούς των ΗΕ, ιδίως δε τον Ειδικό Εισηγητή των ΗΕ για τα βασανιστήρια, τον Ειδικό Εισηγητή των ΗΕ για τη βία κατά των γυναικών και, ενδεχοµένως, τον Ειδικό Εισηγητή που έχει διορισθεί για τη συγκεκριµένη χώρα, εξασφάλιση του ότι κανείς δεν θα εξαναγκάζεται να επιστρέψει σε µια χώρα όπου κινδυνεύει να υποστεί βασανιστήρια ή κακή µεταχείριση, στις χώρες όπου ισχύει ακόµη η θανατική ποινή, εξασφάλιση του ότι, πέρα από τα όρια που τίθενται στο άρθρο 6 του ICCPR, οι εκτελέσεις καθώς και οι συνθήκες διαβίωσης στην «πτέρυγα των µελλοθανάτων» θα προξενούν τον ελάχιστο δυνατό σωµατικό πόνο και ψυχική οδύνη, υποστήριξη της εργασίας, για την έγκριση ενός σχεδίου προαιρετικού πρωτοκόλλου στο CAT το οποίο προβλέπει ένα ανεξάρτητο και αποτελεσµατικό µηχανισµό επισκέψεων για την πρόληψη των βασανιστηρίων και κακής µεταχείρισης και ευθύς ως εγκριθεί το πρωτόκολλο, προσχώρηση σ αυτό, συνεργασία µε τους σχετικούς µηχανισµούς του Συµβουλίου της Ευρώπης, ιδίως όσον αφορά τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου ικαιωµάτων του ανθρώπου και τις ενστάσεις της Επιτροπής πρόληψης των βασανιστηρίων και συγκατάθεση προκειµένου να δηµοσιευθούν εκθέσεις της επιτροπής αυτής σχετικά µε τις επισκέψεις που πραγµατοποιεί στις χώρες τους. Θέσπιση και εφαρµογή διασφαλίσεων και διαδικασιών σχετικά µε τους χώρους κράτησης θέσπιση και εφαρµογή ουσιαστικών νοµικών και δικονοµικών διασφαλίσεων κατά των βασανιστηρίων και της κακής µεταχείρισης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα πρόσωπα τα οποία στερούνται της ελευθερίας τους θα προσάγονται το συντοµότερο δυνατόν ενώπιον δικαστικής αρχής και ότι θα έχουν πρόσβαση σε δικηγόρους και ιατρική περίθαλψη το συντοµότερο δυνατόν και εν συνεχεία τακτικά καθώς και να εξασφαλίζεται ότι τα πρόσωπα τα οποία στερούνται της ελευθερίας τους θα µπορούν να ενηµερώνουν σχετικά το συντοµότερο δυνατόν τους συγγενείς τους και άλλους ενδιαφερόµενους τρίτους, απαγόρευση των µυστικών χώρων κράτησης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλα τα πρόσωπα τα οποία στερούνται της ελευθερίας τους κρατούνται σε επίσηµα αναγνωρισµένους χώρους κράτησης και ότι ο τόπος όπου ευρίσκονται είναι γνωστός, εξασφάλιση της συµµόρφωσης των διαδικασιών κράτησης και ανάκρισης προς τα συναφή διεθνή και περιφερειακά πρότυπα, 6

7 βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στους χώρους όπου κρατούνται τα πρόσωπα τα οποία στερούνται της ελευθερίας τους, ώστε να είναι σύµφωνες προς τα διεθνή και περιφερειακά πρότυπα. Θέσπιση εσωτερικών νοµικών εγγυήσεων - εξασφάλιση του ότι οι δηλώσεις που αποσπώνται µε βασανιστήρια και κακή µεταχείριση δεν θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε καµία διαδικασία, παρά µόνον κατά του προσώπου που κατηγορείται για βασανιστήρια ως απόδειξη του ότι έγινε η δήλωση, - κατάργηση κάθε µορφής σωµατικής τιµωρίας δυνάµει δικαστικής αποφάσεως, - εξασφάλιση του ότι δεν θα επιτρέπεται η επίκληση κανενός είδους έκτακτων συνθηκών, περιλαµβανοµένης της εµπόλεµης κατάστασης ή της απειλής πολέµου, της εσωτερικής πολιτικής αστάθειας ή οποιασδήποτε άλλης έκτακτης ανάγκης προκειµένου να δικαιολογηθούν βασανιστήρια ή κακή µεταχείριση, - εξασφάλιση του ότι δεν θα επιτρέπεται η επίκληση διαταγής από ιεραρχικά ανώτερο αξιωµατικό ή δηµόσια αρχή προκειµένου να δικαιολογηθούν βασανιστήρια ή κακή µεταχείριση, εξασφάλιση ότι εκτελεστικά όργανα, στρατιωτικό, ιατρικό και άλλο συναφές προσωπικό δεν θα τιµωρείται λόγω απείθειας προς διαταγές για την τέλεση πράξεων οι οποίες συνιστούν βασανιστήρια ή κακή µεταχείριση. Καταπολέµηση της ατιµωρησίας - προσαγωγή των υπευθύνων για βασανιστήρια και κακή µεταχείριση ενώπιον της δικαιοσύνης υπό συνθήκες σύµφωνες προς τα διεθνή πρότυπα για µια δίκαιη δίκη, και τα οποία αποκλείουν τη θανατική ποινή, ή έκδοσή τους προς ποινική δίωξη σε άλλο κράτος όπου πληρούνται αυτές οι εγγυήσεις, - ταχεία, αµερόληπτη και αποτελεσµατική διερεύνηση όλων των καταγγελιών για βασανιστήρια σύµφωνα µε τους Κανόνες της Κωνσταντινούπολης που έχουν προσαρτηθεί στην απόφαση 2000/43 της Eπιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώµατα (CHR), - εξασφάλιση, όσο είναι δυνατόν, του ότι δεν θα χορηγείται αµνηστία για πράξεις βασανιστηρίων και εξασφάλιση του ότι η αµνηστία δεν θα στερεί από τα θύµατα το δικαίωµα δραστικής προσφυγής, περιλαµβανοµένης της αποζηµίωσης και της αποκατάστασης. Οµάδες οι οποίες χρήζουν ειδικής προστασίας - θέσπιση και εφαρµογή προτύπων και µέτρων σχετικά µε τις γυναίκες, τα παιδιά, τους πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο, τα εκτοπισθέντα στο εσωτερικό µιας χώρας άτοµα, τους διακινούµενους εργαζοµένους και άλλες οµάδες οι οποίες χρήζουν ειδικής προστασίας έναντι των βασανιστηρίων και της κακής µεταχείρισης. 7

8 Πρόβλεψη εσωτερικών διαδικασιών για τις καταγγελίες και αναφορές σχετικά µε βασανιστήρια και κακή µεταχείριση θέσπιση και εφαρµογή αποτελεσµατικών εσωτερικών διαδικασιών για την ανταπόκριση σε καταγγελίες και αναφορές σχετικά µε βασανιστήρια και κακή µεταχείριση σύµφωνα µε τους Κανόνες της Κωνσταντινούπολης καθώς και τη διερεύνησή τους, εξασφάλιση της προστασίας των πιθανολογούµενων θυµάτων βασανισµού ή κακής µεταχείρισης, των µαρτύρων, των προσώπων που διεξάγουν την έρευνα και των οικογενειών τους από βιαιοπραγίες, απειλές βιαιοπραγιών ή οποιαδήποτε άλλη µορφή εκφοβισµού ή αντίποινου που ενδέχεται να προκαλέσει η αναφορά ή η διερεύνησή της. Επανόρθωση και αποκατάσταση των θυµάτων παροχή επανόρθωσης στα θύµατα βασανισµού και κακής µεταχείρισης και στα εξαρτώµενα από αυτά πρόσωπα, περιλαµβανοµένης δίκαιης και επαρκούς αποζηµίωσης καθώς και κατάλληλης ιατρικής περίθαλψης και κοινωνικής και ιατρικής αποκατάστασης. Πρόβλεψη εσωτερικών µηχανισµών επίσκεψης πρόβλεψη επισκέψεων από εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών οι οποίοι διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα στους χώρους όπου κρατούνται τα πρόσωπα που στερούνται της ελευθερίας τους. Καθιέρωση εθνικών θεσµών εξέταση της δηµιουργίας και λειτουργίας και, ανάλογα µε την περίπτωση, της ενίσχυσης εθνικών θεσµών (λ.χ. διαµεσολαβητών για τα δικαιώµατα του ανθρώπου ή επιτροπών για τα δικαιώµατα του ανθρώπου) που θα µπορούν να ασχολούνται αποτελεσµατικά µε την πρόληψη των βασανιστηρίων και της κακής µεταχείρισης. Αποτελεσµατική εκπαίδευση εκπαίδευση του προσωπικού επιβολής του νόµου και του στρατιωτικού προσωπικού καθώς και του ιατρικού προσωπικού (στρατιωτικού και µη) ώστε να ενεργούν σύµφωνα µε τα συναφή διεθνή πρότυπα, εξασφάλιση της εκπαίδευσης των δικαστών, των εισαγγελέων και των δικηγόρων όσον αφορά τα συναφή διεθνή πρότυπα, - εξασφάλιση του ότι οι µεταφορές εξοπλισµού και κατάρτισης για στρατιωτική ή αστυνοµική χρήση ή χρήση για σκοπούς ασφαλείας δεν θα διευκολύνουν τα βασανιστήρια και την κακή µεταχείριση, 8

9 - εξασφάλιση του ότι τα εκπαιδευτικά προγράµµατα για το προσωπικό επιβολής του νόµου θα περιλαµβάνουν εκπαίδευση σχετικά µε την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών, τα δικαιώµατα του παιδιού και τη διάκριση λόγω φυλής ή γενετήσιου προσανατολισµού. Υποστήριξη του έργου του προσωπικού του ιατρικού τοµέα - παροχή στο προσωπικό του ιατρικού τοµέα της δυνατότητας να εργάζεται ανεξάρτητα και εµπιστευτικά όταν προετοιµάζει παρατηρήσεις σχετικά µε πιθανολογούµενες περιπτώσεις βασανιστηρίων και κακής µεταχείρισης, - προστασία των ιατρών, του ιατροδικαστικού προσωπικού και των λοιπών ιατρικών λειτουργών οι οποίοι αναφέρουν περιπτώσεις βασανιστηρίων και κακής µεταχείρισης. Αυτοψίες - πρόβλεψη ενδεδειγµένων ιατροδικαστικών εξετάσεων σε όλες τις περιπτώσεις σοβαρού τραυµατισµού κρατουµένων, - εξασφάλιση της διενέργειας αυτοψιών σύµφωνα µε τα διεθνώς ανεγνωρισµένα πρότυπα. Άλλες πρωτοβουλίες Η ΕΕ : * θα συνεχίσει να θέτει το ζήτηµα των βασανιστηρίων και της κακής µεταχείρισης σε διεθνή πλαίσια όπως τα Ηνωµένα Έθνη, το Συµβούλιο της Ευρώπης και ο ΟΑΣΕ. Η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τις συναφείς αποφάσεις των οργάνων των ΗΕ, περιλαµβανοµένης της Γενικής Συνέλευσης και της Επιτροπής ικαιωµάτων του Ανθρώπου, * θα στηρίζει τους συναφείς διεθνείς και περιφερειακούς µηχανισµούς (λ.χ. την επιτροπή κατά των βασανιστηρίων, την ευρωπαϊκή επιτροπή για την πρόληψη των βασανιστηρίων, τους αρµόδιους Ειδικούς Εισηγητές) και θα τονίζει την ανάγκη να συνεργάζονται τα κράτη µε τους εν λόγω µηχανισµούς, 9

10 * θα στηρίζει το Ταµείο Εθελοντικών Εισφορών των ΗΕ και θα παροτρύνει τις άλλες χώρες να µιµηθούν το παράδειγµά της, * θα προσφέρει κοινή ή διµερή συνεργασία για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της κακής µεταχείρισης, * θα στηρίζει τη δηµόσια εκπαίδευση και τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης κατά των βασανιστηρίων και της κακής µεταχείρισης, * θα υποστηρίζει το έργο συναφών εθνικών και ΜΚΟ για την καταπολέµηση των βασανιστηρίων και της κακής µεταχείρισης και θα διατηρεί διάλογο µε αυτούς, * θα συνεχίσει να χρηµατοδοτεί σχέδια για τη βελτίωση της κατάρτισης του προσωπικού και των συνθηκών στους χώρους κράτησης και θα διατηρήσει τη σηµαντική υποστήριξη που προσφέρει στα κέντρα αποκατάστασης θυµάτων βασανισµού σε ολόκληρο τον κόσµο. ΣΗΜΕΙΩΜΑ * Από την έναρξη της ισχύος του πρώτου προαιρετικού πρωτοκόλλου της η CPT θα είναι ανοικτή για προσχώρηση όσον αφορά κράτη που δεν συµµετέχουν στο Συµβούλιο της Ευρώπης µε πρόσκληση της Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης. Το πρωτόκολλο θα πρέπει να επικυρωθεί από ένα ακόµη κράτος (Ουκρανία) πριν τεθεί σε ισχύ. Η επικύρωση της Ουκρανίας αναµένεται προσεχώς. 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πέρα από τον κατάλογο πράξεων που περιλαµβάνεται στο εισαγωγικό τµήµα των κατευθυντήριων γραµµών η ΕΕ µπορεί να επικαλείται, εφόσον παρίσταται ανάγκη, κατά τις επαφές της µε τρίτες χώρες όσον αφορά βασανιστήρια και κακή µεταχείριση τους κατωτέρω κανόνες, πρότυπα και αρχές. ιακήρυξη των ΗΕ για την προστασία όλων των προσώπων από τα βασανιστήρια και άλλους τρόπους σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας ιακήρυξη των ΗΕ για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών Σύµβαση των ΗΕ «περί του καθεστώτος των προσφύγων» ιακήρυξη των ΗΕ για την προστασία όλων των προσώπων από την αναγκαστική εξαφάνιση Αρχές των ΗΕ για την αποτελεσµατική πρόληψη και διερεύνηση των παράνοµων, αυθαίρετων και συνοπτικών εκτελέσεων Ελάχιστοι κανόνες των ΗΕ για τη µεταχείριση των κρατουµένων Βασικές αρχές των ΗΕ για τη µεταχείριση των κρατουµένων έσµη αρχών των ΗΕ για την προστασία όλων των προσώπων που τελούν υπό οιαδήποτε µορφή κράτησης ή φυλάκισης Κανόνες των ΗΕ για την προστασία ανηλίκων που στερούνται της ελευθερίας τους ιακήρυξη των ΗΕ για τις βασικές αρχές δικαιοσύνης για τα θύµατα της εγκληµατικότητας και της κατάχρησης εξουσίας Βασικές αρχές των ΗΕ για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης Βασικές αρχές των ΗΕ για τα καθήκοντα των δικηγόρων Κατευθυντήριες γραµµές των ΗΕ για τα καθήκοντα των εισαγγελέων Ελάχιστοι κανόνες των ΗΕ για τα µη περιοριστικά της ελευθερίας µέτρα Κώδικας συµπεριφοράς των ΗΕ για το προσωπικό επιβολής του νόµου Βασικές αρχές των ΗΕ για τη χρήση βίας και πυροβόλων όπλων από το προσωπικό επιβολής του νόµου Αρχές των ΗΕ για την ιατρική δεοντολογία σχετικά µε τα καθήκοντα του υγειονοµικού προσωπικού και ιδίως των ιατρών όσον αφορά την προστασία των φυλακισµένων και κρατουµένων έναντι των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας Αρχές των ΗΕ για την αποτελεσµατική πρόληψη και διερεύνηση των παράνοµων, αυθαίρετων και συνοπτικών εκτελέσεων 11

12 Αρχές για την αποτελεσµατική διερεύνηση και τεκµηρίωση των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας (Πρωτόκολλο της Κωνσταντινούπολης), που έχουν προσαρτηθεί στην απόφαση 2000/43 της Επιτροπής ικαιωµάτων του Ανθρώπου των ΗΕ ιασφαλίσεις για την κατοχύρωση των δικαιωµάτων όσων απειλούνται µε θανατική ποινή (απόφαση ECOSOC 1984/50) ιακήρυξη της Βιέννης και Πρόγραµµα ράσης Γενικές παρατηρήσεις της Επιτροπής ικαιωµάτων του Ανθρώπου των ΗΕ και ιδίως αριθ. 20 σχετικά µε το άρθρο 7 και αριθ. 21 σχετικά µε το άρθρο 10 του ιεθνούς Συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα Γενική σύσταση αριθ. 19 της επιτροπής για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών Αφρικανικός Χάρτης για τα δικαιώµατα του ανθρώπου και των λαών Αφρικανικός Χάρτης για τα δικαιώµατα και την ευηµερία του παιδιού Αµερικανική Σύµβαση των δικαιωµάτων του ανθρώπου ιαµερικανική Σύµβαση για την πρόληψη και την τιµωρία των βασανιστηρίων Συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης αριθ. R (87) 3 Ευρωπαϊκοί σωφρονιστικοί κανόνες αριθ. R (98) 7 Σχετικά µε τις δεοντολογικές και οργανωτικές πτυχές της υγειονοµικής περίθαλψης στη φυλακή αριθ. R (99) 3 Σχετικά µε την εναρµόνιση των κανόνων περί αυτοψίας αριθ. R (99) 22 Σχετικά µε την υπερπλήρωση των φυλακών και τη διόγκωση του αριθµού των κρατουµένων. 12

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΚΛΗΡΗΣ, ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΤΙΜΩΡΙΑΣ (Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

6129/12 ΔΙ/γομ/ΚΚ 1 DG K 1

6129/12 ΔΙ/γομ/ΚΚ 1 DG K 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2012 (20.03) (OR. en) 6129/12 COHOM 57 PESC 326 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την ΕΠΑ/την ΕΜΑ/το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

IP Chapter I. Σχετικά διεθνή νομικά πρότυπα

IP Chapter I. Σχετικά διεθνή νομικά πρότυπα Δράση: «Κατάρτιση δημοσίων λειτουργών (ιατρικών λειτουργών, ψυχολόγων κτλ) για διαπίστωση βασανιστηρίων και ανίχνευση ειδικών αναγκών σε θύματα βασανιστηρίων» Εκπαιδευτής: Dr. Thomas Wenzel Medical University

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΙΧ XVII ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία του ΟΗΕ. 1 1. Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση της προστασίας - Κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων

Εγγύηση της προστασίας - Κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων Εγγύηση της προστασίας - Κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων Ι. A TIKEIME O 1. Η υποστήριξη προς τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2011)0155 Η χρήση της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή

P7_TA(2011)0155 Η χρήση της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή P7_TA(2011)0155 Η χρήση της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με τη χρήση σεξουαλικής βίας στις συγκρούσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την θανατική ποινή: αναθεωρημένο και επικαιροποιημένο κείμενο

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την θανατική ποινή: αναθεωρημένο και επικαιροποιημένο κείμενο Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την θανατική ποινή: αναθεωρημένο και επικαιροποιημένο κείμενο Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ (i) Τα Ηνωμένα Έθνη, μεταξύ άλλων στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 27 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

IP Chapter II. Σχετικοί κανόνες δεοντολογίας. Συγγραφείς: Holger Furtmayr, Thomas Wenzel, Andreas Frewer

IP Chapter II. Σχετικοί κανόνες δεοντολογίας. Συγγραφείς: Holger Furtmayr, Thomas Wenzel, Andreas Frewer Δράση: «Κατάρτιση δημοσίων λειτουργών (ιατρικών λειτουργών, ψυχολόγων κτλ) για διαπίστωση βασανιστηρίων και ανίχνευση ειδικών αναγκών σε θύματα βασανιστηρίων» Εκπαιδευτής: Dr. Thomas Wenzel Medical University

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ιατρική Ένωση

Παγκόσμια Ιατρική Ένωση Δράση: «Κατάρτιση δημοσίων λειτουργών (ιατρικών λειτουργών, ψυχολόγων κτλ) για διαπίστωση βασανιστηρίων και ανίχνευση ειδικών αναγκών σε θύματα βασανιστηρίων» Εκπαιδευτής: Dr. Thomas Wenzel Medical University

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Ελευθεριών και ικαιωµάτων των Πολιτών, ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 11 Φεβρουαρίου 2004 PE 339.594/1-32 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-32 Σχέδιο έκθεσης (PE 339.594) Maurizio

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2090(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Andrea Češková (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2090(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Andrea Češková (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2013/2090(INI) 6.9.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-21 Andrea Češková (PE516.607v01-00) σχετικά με τις προσπάθειες της διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 24.3.2017 2016/0062(NLE) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ 33 η Σύνοδος 15 26 Νοεμβρίου 2004 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Συμπεράσματα και Συστάσεις της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Φεβρουαρίου 2010, η Οµάδα Κοινωνικών Θεµάτων κατέληξε σε συµφωνία όσον αφορά το συνηµµένο κείµενο.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Φεβρουαρίου 2010, η Οµάδα Κοινωνικών Θεµάτων κατέληξε σε συµφωνία όσον αφορά το συνηµµένο κείµενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2010 (24.02) (OR. en) 6585/10 SOC 126 JAI 144 COHOM 44 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Οµάδας Κοινωνικών Θεµάτων προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων (1ο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού I Εισαγωγή 1. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι η μοναδική συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Παγκόσμιο και Περιφερειακό Επίπεδο Θεσσαλονίκη 2012 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 2012

Διαβάστε περισσότερα

7775/17 ΘΛ/μκρ 1 DGC 2B

7775/17 ΘΛ/μκρ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 3 Απριλίου 2017 (OR. en) 7775/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 3 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10005/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων *

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Η Εκτελεστική Επιτροπή, Η κατάσταση προστασίας των προσφύγων α) Καλωσορίζει τα κράτη που, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών και την καταπολέµηση των κάθε µορφής διακρίσεων έναντι των γυναικών

Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών και την καταπολέµηση των κάθε µορφής διακρίσεων έναντι των γυναικών Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών και την καταπολέµηση των κάθε µορφής διακρίσεων έναντι των γυναικών 1. Στόχος των κατευθυντηρίων γραµµών Η έγκριση κατευθυντήριων γραµµών

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014D0386 EL 19.06.2016 004.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B M1 ΑΠΟΦΑΣΗ 2014/386/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής διάσταση της πρόσβασης στο άσυλο. Αρχή της μη επαναπροώθησης. επαναπροώθησης αποτελεί τον πυρήνα του δικαιώματος στο άσυλο, δηλαδή του

Η διεθνής διάσταση της πρόσβασης στο άσυλο. Αρχή της μη επαναπροώθησης. επαναπροώθησης αποτελεί τον πυρήνα του δικαιώματος στο άσυλο, δηλαδή του Η διεθνής διάσταση της πρόσβασης στο άσυλο Αρχή της μη επαναπροώθησης Σύμβαση Γενεύης: υιοθετήθηκε το 1951. Πρώτο κείμενο προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου μετά την υιοθέτηση της Οικουμενικής Διακήρυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(2004)26 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 8 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΏΝΤΑΣ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΌ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΊΑΣ ΤΗΣ 17ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος λευκή σελίδα λευκή σελίδα Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος Θεσσαλονίκη 2013 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Α/RES/53/144. 8 Μαρτίου 1999. Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Α/RES/53/144. 8 Μαρτίου 1999. Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και 1 ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Α/RES/53/144 8 Μαρτίου 1999 Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και Κοινωνικών Ομάδων και Φορέων για την Προώθηση και την Προάσπιση των Διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Ι. ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 1. Και µόνον κατά την τελευταία δεκαετία, οι ένοπλες συγκρούσεις κρίνεται ότι κόστισαν τη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 103/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 103/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-06-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2927-1/01-06-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 103/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου σκοπείται η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ L 348/130 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2008 ΙΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ) ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 2008/976/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η σηµερινή κατάσταση όσον αφορά την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και τυχόν µελλοντικές ενέργειες

Η σηµερινή κατάσταση όσον αφορά την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και τυχόν µελλοντικές ενέργειες P6_TA(2006)0038 Η σηµερινή κατάσταση όσον αφορά την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και τυχόν µελλοντικές ενέργειες Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη σηµερινή κατάσταση όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο 1 Με το παρόν σχέδιο νόμου προτείνεται η νομοθετική κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων Μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 26.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.2.1989, σύμφωνα με το άρθρο 19

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1

ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1 Άρθρο 14 Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1 Άρθρο 15 Άρθρο 16 Άρθρο 18 Άρθρο 19 Άρθρο 21 Άρθρο 24 Άρθρο 33 Υπηρεσίες γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί;

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Παιδιά θεωρούνται όλα τα αγόρια και τα κορίτσια από 0 έως 18 ετών. Ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού; Σύμφωνα με την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των παιδιών Απαγόρευση διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης

Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης Ψήφισµα Συνδιάσκεψης 17.6 Συνδ. 17.6 Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ότι η διαφθορά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΒ (CPT) εν συντομία

Η ΕΠΒ (CPT) εν συντομία Η ΕΠΒ (CPT) εν συντομία Ευρωπαϊκή Επιτρoπή για τηv Πρόληψη τωv Βασαvιστηρίωv και της Απάvθρωπης ή Ταπειvωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (ΕΠΒ) (CPT) Πρόληψη της κακής μεταχείρισης των ατόμων που στερούνται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί;

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Παιδιά θεωρούνται όλα τα αγόρια και τα κορίτσια από 0 έως 18 ετών. Ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού; Σύμφωνα με την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των παιδιών Απαγόρευση διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

B8-0066/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

B8-0066/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 15.7.2014 B8-0066/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέµατα Εξωτερικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 6 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 6 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 6 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ L 306/26 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2015/2118 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Νοεμβρίου 2015 για την παράταση της εντολής του Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2254(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2254(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2014/2254(INI) 6.3.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΔ.Π. 20/2004 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑΣ Αρ. 3799 της 23ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 20. Οι περί Δεοντολογίας των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Α. Στεφάνου Έλενα Α. Καπαρδή Δικηγόροι

Ηλίας Α. Στεφάνου Έλενα Α. Καπαρδή Δικηγόροι «Μια πρώτη εκτίµηση της απόφαση του ΔΕΕ στις υποθέσεις Τele2 Sverige AB (C-203/15) και Watson και άλλων (C698/15) για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ουσιαστικές,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Περίληψη Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Το προοίμιο της Σύμβασης Υπενθυμίζει τις Βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών και τις σχετικές με τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του νόμου είναι η καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, που μπορούν να διασαλεύσουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 559 final 2014/0258 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2062(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2062(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 16.3.2017 2015/2062(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα σωφρονιστικά συστήματα και τις συνθήκες κράτησης

Διαβάστε περισσότερα

γ) «Φυλακισμένος» είναι καθένας που στερείται την προσωπική του ελευθερία λόγω καταδίκης

γ) «Φυλακισμένος» είναι καθένας που στερείται την προσωπική του ελευθερία λόγω καταδίκης Κώδικας Αρχών για την Προστασία όλων των Ατόμων που στερούνται την προσωπική τους ελευθερία με οιαδήποτε μορφή κράτησης ή φυλάκιση 1 Υιοθετήθηκε με την από 9.12.1988 υπ' αριθμ. 43/173 Απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Το παράρτημα αυτό περιέχει τον κατάλογο των νομικών βάσεων στις οποίες εφαρμόζεται η «συνήθης νομοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Α. Μέσω του έργου QualityRights, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει επικεντρωθεί στο να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 29.3.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0624/2009 του A.T., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με θεώρηση που θα επιτρέπει σε πολίτες τρίτων χωρών να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ Ειδική έκθεση 2014 (άρθρο 23 του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 563 final 2014/0259 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2017 ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Πέτρος Κ. Τσαντίλας Διδάκτωρ Νομικής Δικηγόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 29.11.2006 PE 382.321v01-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-45 Σχέδιο γνωμοδότησης (PE 380.707v02-00) Bernadette Vergnaud

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(97)36 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 2: ΕΙ ΙΚΕΥΜΈΝΑ ΣΏΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 2009 σχετικά µε την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 2009 σχετικά µε την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών P7_TA(2009)0098 Εξάλειψη της βίας εναντίον των γυναικών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 2009 σχετικά µε την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Η Eurojust υπέβαλε την ετήσια έκθεση για το 2016 (έγγρ. 7971/17) στις 31 Μαρτίου 2017.

Η Eurojust υπέβαλε την ετήσια έκθεση για το 2016 (έγγρ. 7971/17) στις 31 Μαρτίου 2017. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2017 (OR. en) 9602/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 9451/1/17 REV 1 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου COPEN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(98)29 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 3: Η ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19/07/2016. Αρ. Πρωτ.637. Προς: - Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Υπουργό Υγείας

Αθήνα, 19/07/2016. Αρ. Πρωτ.637. Προς: - Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Υπουργό Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/ση :Β. Σοφίας 47 Τ.Κ. :106 76 Αθήνα Τηλ. :210-3648044 Φαξ :210-3648049 Email :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ THEAM TRAINING HEALTHCARE MULTIDISCIPLINARY TEAMS ON CHILDREN S RIGHTS AND ON CHILD-FRIENDLY JUSTICE (THEAM) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.11.2016 COM(2016) 747 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με υπόδειγμα συμφωνίας περί καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 27.8.2015 JOIN(2015) 32 final ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.2.2009 COM(2009)81 τελικό 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Ελευθεριών και ικαιωµάτων των Πολιτών, ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 8 Μαΐου 2001 PE 302.228/14-21 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 14-21 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ Eva Klamt (PE 302.228)

Διαβάστε περισσότερα

Τη ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ράσης της Κοπεγχάγης που υιοθετήθηκε στην

Τη ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ράσης της Κοπεγχάγης που υιοθετήθηκε στην ιακήρυξη των Αρχών για την Ανοχή * Προοίµιο Έχοντας κατά νου πως ο Χάρτης των Ηνωµένων Εθνών αναφέρει ότι «εµείς οι λαοί των Ηνωµένων Εθνών, αποφασισµένοι να σώσουµε τις ερχόµενες γενεές από τη µάστιγα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 2 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 2 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων 1 Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 83 η Σύνοδος ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 332/126 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών

Διαβάστε περισσότερα

(6) ότι πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του «εργαζομένου» βάσει της νομολογίας του ικαστηρίου 7

(6) ότι πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του «εργαζομένου» βάσει της νομολογίας του ικαστηρίου 7 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

Διαβάστε περισσότερα

Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Ανθρώπινα ικαιώµατα

Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Ανθρώπινα ικαιώµατα Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Ανθρώπινα ικαιώµατα Ανθρώπινα ικαιώµατα θα µπορούσαν γενικά να ορισθούν ως εκείνα τα δικαιώµατα που είναι σύµφυτα µε την ανθρώπινη ύπαρξη και χωρίς τα οποία δεν µπορούµε

Διαβάστε περισσότερα