ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ Η Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Ανώνυμη Εταιρία (ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.) κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού για την έγκριση τοπικών προγραμμάτων προσέγγισης LEADER στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) έχει επιλεγεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος LEADER με τίτλο: «Πρωτοβουλία για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της φθιωτικής υπαίθρου». Η συνολική εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του προγράμματος (απόφαση αριθ. πρωτ. 5807/ του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 5954/ ) ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων Ευρώ # #. Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη κατά την πορεία υλοποίησης του προγράμματος μπορεί να αυξηθεί ή να ανακατανεμηθεί μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου και της ΦΘΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. μέχρι την οριστική του παραλαβή από την ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Το τοπικό πρόγραμμα LEADER θα εφαρμοστεί σε μια περιοχή συνολικού πληθυσμού κατοίκων (απογραφή 2001, πραγματικός πληθυσμός), έκτασης 2.049,213 km2, η οποία αποτελείται από 72 τοπικά διαμερίσματα

2 του Ν. Φθιώτιδας και ένα κοινοτικό διαμέρισμα, το κοινοτικό διαμέρισμα Παύλιανης, χωροθετημένα σε 13 Δήμους και μια Κοινότητα. Η αναπτυξιακή στρατηγική του τοπικού προγράμματος αρθρώνεται γύρω από τους παρακάτω οκτώ στόχους: 1) Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών και εισαγωγή καινοτομιών για τη βελτίωση της ποιότητας και την αύξηση της αξίας. 2) Στήριξη της πολυαπασχόλησης και της διαφοροποίησης προς μη γεωργικές δραστηριότητες. 3) Ενίσχυση και διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς και των υποδομών. 4) Ανάδειξη της πολυθεματικότητας του τουριστικού προϊόντος μέσω της σύζευξης των ορεινών προορισμών με τις παραθαλάσσιες τουριστικές περιοχές 5) Δημιουργία / Βελτίωση υποδομών αγροτικών δραστηριοτήτων. 6) Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου. 7) Ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής παρέμβασης. 8) Δημιουργία μηχανισμού στήριξης της τοπικής ανάπτυξης και ενίσχυση των δικτύων και συνεργασιών των τοπικών επιχειρηματικών φορέων. σύμφωνα με το τελικό αναμορφωμένο πρόγραμμα που υποβλήθηκε από την ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Στα πλαίσια υλοποίησης του τοπικού προγράμματος LEADER, η ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) διαχειρίζεται την αναλογούσα δημόσια δαπάνη των έξι εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων Ευρώ # #.

3 Τα χρηματοδοτικά στοιχεία του τοπικού προγράμματος έχουν ως εξής: Συνολικό Κόστος ,35 Δημόσια Δαπάνη Κοινοτική Συμμετοχή Εθνική Συμμετοχή Ίδια Συμμετοχή ,35 ενώ η Δημόσια Δαπάνη ανά Μέτρο κατανέμεται ως εξής: Μέτρο 41 - Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης ,00 Μέτρο Διατοπική και διακρατική συνεργασία ,00 Μέτρο Δαπάνες λειτουργίας, απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση ,00 Η αξιολόγηση και επιλογή των έργων και των δικαιούχων που θα τύχουν επιχορήγησης θα πραγματοποιηθεί μετά από τη διενέργεια προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος δράσεων των παρακάτω Μέτρων - Υπομέτρων του προγράμματος από την ΟΤΔ: Μέτρο Κωδικός Υπομέτρο υ Υπομέτρο 411 L123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων 413 L311 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες L312 L313 L321 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό

4 πληθυσμό L323 Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς α Διατοπική συνεργασία 421 β Διακρατική συνεργασία α Δαπάνες λειτουργίας της ΟΤΔ 431 β Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση Περισσότερες πληροφορίες για το τοπικό πρόγραμμα Leader, υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΦΘΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. στη διεύθυνση: Με τον παρόντα Πρόχειρο Διαγωνισμό η ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. καλεί τα Πιστωτικά Ιδρύματα - Τράπεζες που διαθέτουν κατάστημα στη Λαμία (Πίνακας Αποδεκτών - Παράρτημα IV) να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, με σκοπό να επιλεγεί η Τράπεζα με την οποία θα συνεργαστεί η εταιρία στα πλαίσια υλοποίησης του τοπικού προγράμματος LEADER. Η συνεργασία μεταξύ ΦΘΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. και Τράπεζας θα βασιστεί στην υπ. αριθ. πρωτ. 401/ ΚΥΑ και στην υπ. αριθ. πρωτ. 6102/ η τροποποίησή της με θέμα «Πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 "Προσέγγιση LEADER" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ)» των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Το συνολικό ύψος της υπολειπόμενης εγκεκριμένης Δημόσιας Δαπάνης των έξι εκατομμυρίων τριακοσίων μίας χιλιάδων ογδόντα Ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά # ,73 # θα κατατίθεται σταδιακά με τη μορφή προκαταβολών από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) σε δύο ειδικούς λογαριασμούς που θα διατηρεί η ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. για το σκοπό αυτό στη Τράπεζα συνεργασίας. Από τους παραπάνω δύο ειδικούς λογαριασμούς (για το Μέτρο 431 και για τα Μέτρα 41 & 421) θα γίνονται όλες οι πληρωμές των δικαιούχων αφού πρώτα ελεγχθούν και πιστοποιηθούν οι δαπάνες τους από την αρμόδια

5 "Επιτροπή πιστοποίησης έργων LEADER" της ΦΘΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Στη συνέχεια και εφόσον συνταχθεί το σχετικό Πρακτικό Διοικητικού Ελέγχου Προκαταβολής ή Δαπανών, η Ο.Τ.Δ. θα καταβάλλει χωρίς καθυστέρηση και χωρίς παρακράτηση ή οικονομική επιβάρυνση την αναλογούσα δημόσια δαπάνη στο δικαιούχο. Η επιλογή της Τράπεζας συνεργασίας θα γίνει επί τη βάσει κλειστών προσφορών που θα εσωκλείουν τουλάχιστον τον Πίνακα Προσφοράς (Παράρτημα III) πλήρως συμπληρωμένο, ο οποίος θα φέρει το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή, την υπογραφή του και τη σφραγίδα της Τράπεζας σε κάθε του σελίδα. Τα στοιχεία (ύψος επιτοκίου, προμήθειας, κόστος συναλλαγής κ.λπ.) των πεδίων του Πίνακα προσφοράς πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλά, κατανοητά και να προκύπτουν άμεσα. Τυχόν σύνθετες ή πολύπλοκες προσφορές που δεν θα μπορούν να είναι άμεσα συγκρίσιμες με άλλες, δεν θα αξιολογούνται από την Επιτροπή. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση το σύστημα αξιολόγησης (Παράρτημα II) από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER. Η επιλογή της Τράπεζας συνεργασίας θα γίνει με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Η ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του παρόντα πρόχειρου διαγωνισμού σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Επιπλέον στοιχεία που κατά την κρίση της υποψήφιας Τράπεζας συμπληρώνουν τον Πίνακα Προσφοράς και αντιπροτείνουν ευνοϊκότερο πλαίσιο συνεργασίας, μπορούν να προσκομισθούν συγχρόνως και θα αξιολογηθούν ανάλογα. Η κατάθεση των κλειστών προσφορών, θα πρέπει να γίνει στα γραφεία της ΦΘΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. το αργότερο μέχρι την 15/6/2012 και ώρα 12:00. Αναλυτικότερες πληροφορίες για το πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος που αφορούν ή ενδιαφέρουν τη Τράπεζα συνεργασίας, δίνονται στο

6 Παράρτημα I που ακολουθεί και σύμφωνα με την υπ. αριθ. πρωτ. 401/ ΚΥΑ με θέμα «Πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 "Προσέγγιση LEADER" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ)» των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Ολόκληρη η ΚΥΑ βρίσκεται στη διεύθυνση: Το παρόν τεύχος πρόχειρου διαγωνισμού για επιλογή Τράπεζας συνεργασίας στα πλαίσια υλοποίησης του τοπικού προγράμματος LEADER - Άξονας 4 του ΠΑΑ , εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 85/ απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρίας στη διεύθυνση: Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της ΟΤΔ στην Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε., όλες τις εργάσιμες ημέρες και στις ώρες από 9.00 έως Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 3, Τ.Κ Λαμία Τηλ.: , Αρμόδια πρόσωπα: Γεώργιος Παφίλης Γ. Δ/ντής Για την ΕΔΠ LEADER Ο Πρόεδρος Ντάνος Γρηγόριος

7 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 401/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ αριθ. 355 / ) και την 1 η τροποποίησή της με αριθμ. πρωτ. 6102/ των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα: «Πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 "Προσέγγιση LEADER" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ)» ισχύουν μεταξύ άλλων τα παρακάτω σημεία ενδιαφέροντος για την υποψήφια Τράπεζα συνεργασίας : Άρθρο 14 Σύμβαση υλοποίησης, τροποποιήσεις και παραλαβή τοπικού προγράμματος 1. Για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της ΟΤΔ, για λογαριασμό της οποίας υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της ή άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στη σύμβαση αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις, οι όροι και οι διαδικασίες εφαρμογής του τοπικού προγράμματος. 2. Πριν την υπογραφή της σύμβασης, η ΟΤΔ προσκομίζει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτό το δικαίωμα. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ανέρχεται στο 10% της δημόσιας δαπάνης του μέτρου 431 "Δαπάνες λειτουργίας, απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση" του τοπικού προγράμματος. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ισχύει μέχρι την επιστροφή της στο ίδρυμα που την εξέδωσε, η οποία πραγματοποιείται μετά την παραλαβή του τοπικού προγράμματος από την ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν εκκρεμείς υποχρεώσεις προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

8 Σημείωση: Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Μέτρου 431 ύψους # ,00 # έχει εκδοθεί από την Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας στις 22/7/2010 υπέρ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο, θα αντικατασταθεί από την επιλεγείσα Τράπεζα, η οποία θα εκδώσει νέα ισόποση εγγυητική επιστολή. 3. Η παραλαβή του τοπικού προγράμματος πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των μέτρων του, τη διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών ελέγχου ολοκλήρωσης από την ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, την ολοκλήρωση του εποπτικού ελέγχου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και την υποβολή τελικής έκθεσης υλοποίησης. 5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μπορούν να κατανεμηθούν πρόσθετες πιστώσεις, με την προϋπόθεση τροποποίησης του ΠΑΑ εφόσον απαιτείται, ή να πραγματοποιηθούν ανακατανομές των ήδη εγκεκριμένων πιστώσεων στα τοπικά προγράμματα προσέγγισης LEADER με βάση τις ανάγκες και την πορεία υλοποίησης τους. Άρθρο 16 Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής της επιχορήγησης στην ΟΤΔ 1. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή των δικαιούχων, η χρηματοδότηση της ΟΤΔ πραγματοποιείται τμηματικά και ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του τοπικού προγράμματος, με τη μορφή προκαταβολών και μερικών πληρωμών. 2. Η προκαταβολή καταβάλλεται ως εξής: Προκαταβολή από 12% έως 20% της Δημόσιας Δαπάνης του μέτρου 431 του τοπικού προγράμματος, μετά την υπογραφή της Σύμβασης της ΟΤΔ με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Για την καταβολή της τηρούνται τα ακόλουθα: Η ΟΤΔ υποβάλει στην ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα αίτημα λήψης προκαταβολής προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή τραπέζης ή άλλου χρηματοπιστωτικού οργανισμού που έχει από το νόμο

9 το δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, ποσού ίσου με το 110% της αιτούμενης προκαταβολής. Η εγγυητική επιστολή η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του άρθρου 25, παράγραφος 3 και 5γ του Π.Δ. 118/2007, εκδίδεται υπέρ του ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει ισχύ αορίστου χρόνου. Ο έλεγχος του αιτήματος πραγματοποιείται από την ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, τα αποτελέσματα του οποίου αποτυπώνονται σε Λίστα Διοικητικού Ελέγχου Προκαταβολής. Η ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα διαβιβάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ Φάκελο Πληρωμής Προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση διασφάλισης επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πιστώνει τον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η ΟΤΔ αποκλειστικά και μόνο για το μέτρο 431 του τοπικού προγράμματος. Η εκταμίευση από τον ειδικό λογαριασμό πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 21, παράγραφος 3 της παρούσας. Σημείωση: Για την προκαταβολή του Μέτρου 431, έχει εκδοθεί εγγυητική επιστολή ύψους # ,00 # από την Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας στις 8/2/2011 υπέρ του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο και θα αντικατασταθεί από την επιλεγείσα Τράπεζα, η οποία θα εκδώσει νέα ισόποση εγγυητική επιστολή. 3. Για τη λήψη Μερικής Πληρωμής Προκαταβολών Δικαιούχων που αιτούνται οι δικαιούχοι των υπομέτρων L123, L311, L312, L313 (για τις παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας) σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 6 της παρούσας, τηρείται η ακόλουθη διαδικασία: Η ΟΤΔ υποβάλλει Αίτημα Μερικής Πληρωμής Προκαταβολών Δικαιούχων στην ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, όταν έχει ολοκληρώσει το διοικητικό έλεγχο όλων των αιτημάτων των δικαιούχων που εντάσσονται στο ίδιο υπομέτρο στο πλαίσιο της ίδιας προκήρυξης.

10 Η ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα διενεργεί τους κατάλληλους διοικητικούς ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 14 της παρούσας και στη συνέχεια διαβιβάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ φάκελο μερικής πληρωμής προκαταβολών δικαιούχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση διασφάλισης επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πιστώνει τον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η ΟΤΔ αποκλειστικά και μόνο για τα μέτρα 41 και 421 του τοπικού προγράμματος. Η εκταμίευση από τον ειδικό λογαριασμό πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 20, παράγραφος 11 της παρούσας. 4. Για τη λήψη Μερικής Πληρωμής Δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί από την ΟΤΔ, τηρείται η ακόλουθη διαδικασία: Η ΟΤΔ υποβάλλει Αίτημα Μερικής Πληρωμής Δαπανών του μέτρου 431 στην ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα όταν το σύνολο των πληρωμών δαπανών του μέτρου ανέρχεται τουλάχιστον στο 70% της προκαταβολής που έχει καταβληθεί στην ΟΤΔ σύμφωνα με την παράγραφο 2 ανωτέρω. Η ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα διενεργεί, κατά περίπτωση, τους κατάλληλους διοικητικούς ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 14 ή/και άρθρο 21 της παρούσης και στη συνέχεια διαβιβάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ φάκελο μερικής πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση διασφάλισης επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πιστώνει τους ειδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρεί η ΟΤΔ αποκλειστικά και μόνο για τα αντίστοιχα μέτρα του τοπικού προγράμματος. 5. Σε περίπτωση μη ύπαρξης διαθέσιμων πιστώσεων στο ΠΔΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, οι προκαταβολές και οι μερικές πληρωμές μπορούν να διαμορφωθούν σε ποσοστά και ποσά αντίστοιχα, χαμηλότερα των αιτούμενων.

11 6. Οι τόκοι που παράγονται από τις προκαταβολές της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου κατατίθενται σε ετήσια βάση στον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ). Η σχετική ενημέρωση της τράπεζας συνεργασίας για το ποσό των τόκων και το αποδεικτικό κατάθεσης στον ΕΛΕΓΕΠ κοινοποιείται στην ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα και τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους μέχρι και την παραλαβή του τοπικού προγράμματος. 7. Η επιστροφή των εγγυητικών επιστολών των προκαταβολών της παραγράφου 2 ανωτέρω πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων εποπτείας του ΟΠΕΚΕΠΕ στο τελευταίο αίτημα Μερικής Πληρωμής Δαπανών και την επιστροφή τυχόν αδιάθετων υπολοίπων, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, στον ΕΛΕΓΕΠ. Σε περίπτωση μη επιστροφής των αδιάθετων καταπίπτει μερικώς η εγγυητική επιστολή προκαταβολής κατά το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτά. Εφόσον η εγγυητική επιστολή προκαταβολής έχει εκδοθεί για ποσό ίσο με το 110% της αιτηθείσας προκαταβολής, η κατάπτωση πραγματοποιείται στο 110% των αδιάθετων ποσών. Άρθρο 20 Διοικητικοί έλεγχοι επί των αιτήσεων πληρωμής των δικαιούχων του μέτρου 41 και καταβολή της ενίσχυσης 1. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων του μέτρου 41 είναι καταρχήν αρμοδιότητα της ΟΤΔ, η οποία πρέπει να συντονίζει το τοπικό πρόγραμμα και τους εμπλεκόμενους φορείς σε όλα τα επίπεδα. 2. Η ΟΤΔ διενεργεί διοικητικούς ελέγχους σε όλα τα αιτήματα πληρωμής δαπανών των δικαιούχων του μέτρου 41 σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 33.1 του Καν. (ΕΚ) 1975/2006. Ο διοικητικός έλεγχος που διενεργεί η ΟΤΔ περιλαμβάνει την επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών, της αληθούς πραγματοποίησης των δαπανών που περιλαμβάνει το αίτημα πληρωμής, την επαλήθευση της ολοκληρωμένης ενέργειας σε σχέση με την ενέργεια για την οποία ζητήθηκε και χορηγήθηκε η ενίσχυση. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο της

12 ΟΤΔ, συγκροτείται με απόφαση της ΕΔΠ LEADER επιτροπή με την ονομασία: "Επιτροπή πιστοποίησης έργων LEADER". Αρμοδιότητες της επιτροπής στο πλαίσιο αυτό είναι κυρίως: ο διοικητικός έλεγχος των αιτημάτων πληρωμής δαπανών των δικαιούχων με βάση τα πρωτότυπα παραστατικά, λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία τεκμηρίωσης, η επιτόπια επίσκεψη στο χώρο υλοποίησης του έργου σε κάθε αίτημα πληρωμής δαπανών, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες για κατασκευαστικές εργασίες, προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ο διοικητικός έλεγχος των αιτημάτων προκαταβολών των δικαιούχων, η σύνταξη των Πρακτικών Διοικητικού Ελέγχου Προκαταβολών και Δαπανών, στα οποία αποτυπώνονται τα αποτελέσματα του διενεργηθέντος ελέγχου, η συμπλήρωση και υποβολή στην ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα των Δελτίων Παρακολούθησης των έργων Η καταβολή της αναλογούσας ενίσχυσης στους δικαιούχους γίνεται από την ΟΤΔ κατόπιν σχετικού αιτήματος πληρωμής, τμηματικά και ανάλογα με τη φύση του έργου, τον προϋπολογισμό του και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Τα στάδια και ο τρόπος τμηματικής καταβολής της αναλογούσας ενίσχυσης καθορίζονται στα πλαίσια της σύμβασης μεταξύ ΟΤΔ και δικαιούχου. Η κατά τα ανωτέρω καταβολή της ενίσχυσης γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος πληρωμής, εφόσον το αίτημα είναι πλήρες και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η ΟΤΔ. Κατ' εξαίρεση, η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί, στην περίπτωση που το σχετικό αίτημα του δικαιούχου αποτελεί αντικείμενο δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου από την ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα σύμφωνα με την παράγραφο 14 κατωτέρω...

13 7. Ο δικαιούχος, το αργότερο εντός δώδεκα μηνών (12) από την υπογραφή της σύμβασης του με την ΟΤΔ, θα πρέπει να υποβάλλει στην ΟΤΔ αίτημα πληρωμής για επιλέξιμες δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 20% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Για τα έργα στα οποία η ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ το σχετικό αίτημα πληρωμής θα πρέπει να υποβάλλεται από το δικαιούχο εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Για τα έργα που υλοποιούνται με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων το ανωτέρω διάστημα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης ανάθεσης μεταξύ δικαιούχου και αναδόχου. Σε περιπτώσει πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες που θα υποβάλλονται και θα εξετάζονται από την ΟΤΔ θα χορηγείται παράταση για διάστημα το πολύ έξι (6) μηνών, λαμβάνοντας υπόψη και το χρονοδιάγραμμα, τις προθεσμίες και τους σχετικούς κανόνες του ΠΑΑ. Με την παρέλευση και του χρονικού διαστήματος της ως άνω εγκριθείσας παράτασης, κατά την οποία ο δικαιούχος δεν υπέβαλλε αίτηση σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, το έργο θα απεντάσσεται. 8. Το πρώτο αίτημα πληρωμής δαπανών του δικαιούχου συνοδεύεται από τις απαιτούμενες νόμιμες άδειες και βεβαιώσεις δημοσίων αρχών που διέπουν, κατά περίπτωση, τη νομιμότητα υλοποίησης και λειτουργίας του συγκεκριμένου έργου (όπως άδεια δόμησης, άδεια λειτουργίας για εκσυγχρονισμούς κ.λπ.), εφόσον αυτές δεν έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο τυχόν αιτήματος προκαταβολής. Για τα έργα που υλοποιούνται με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων το πρώτο αίτημα πληρωμής, εκτός των ανωτέρω, συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά έγγραφα που αφορούν στις διαδικασίες δημοπράτησης και σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Κάθε αίτημα πληρωμής του δικαιούχου, πλην της προκαταβολής, συνοδεύεται κατ' ελάχιστον από τα παρακάτω έγγραφα δικαιολογητικά: επιμετρήσεις εργασιών και λογαριασμό υπογεγραμμένες από τον επιβλέποντα μηχανικό ή την τεχνική υπηρεσία, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης άυλων ενεργειών, εξοφληθέντα παραστατικά των δαπανών σε πρωτότυπο, αντίγραφο του σχετικού λογιστικού βιβλίου από το οποίο προκύπτει

14 η εγγραφή της επιχορήγησης, που έχει ήδη καταβληθεί, καθώς και των παραστατικών δαπανών. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να αναφέρονται σε κατάσταση επισυναπτόμενων δικαιολογητικών. Με το τελευταίο αίτημα του δικαιούχου για τη χορήγηση της αποπληρωμής του έργου υποβάλλονται, εκτός των άλλων, οι απαιτούμενες, κατά περίπτωση, άδειες των αρμόδιων αρχών που εξασφαλίζουν τη νομιμότητα λειτουργίας. 9.Το αίτημα πληρωμής δαπανών του δικαιούχου ελέγχεται από την Επιτροπή πιστοποίησης έργων LEADER, η οποία προβαίνει στη σύνταξη πρακτικού σύμφωνα με την παράγραφο 2 ανωτέρω. Το πρακτικό αυτό λαμβάνει αύξοντα αριθμό και ημερομηνία έκδοσης και τηρείται στο αρχείο του δικαιούχου και της ΟΤΔ. Παράλληλα, η Επιτροπή πιστοποίησης έργων LEADER σφραγίζει όλα τα ελεγχθέντα και παραδεκτά πρωτότυπα εγγράφων δικαιολογητικών με την ένδειξη: "ελέγχθηκε και επιχορηγήθηκε από την ΟΤΔ LEADER...για το ποσό..." και τα αναπαράγει σε φωτοτυπίες, τις οποίες εφόσον επιθυμεί η Επιτροπή πιστοποίησης έργων LEADER, τις επικυρώνει "ως ακριβή αντίγραφα εκ του πρωτοτύπου". Τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών επιστρέφονται στο δικαιούχο, ενώ στα αρχεία της ΟΤΔ τηρούνται τα ανωτέρω αντίγραφα/φωτοτυπίες. Στο πρακτικό διοικητικού ελέγχου δαπανών του τελευταίου αιτήματος πληρωμής θα πρέπει εκτός των άλλων να διαπιστώνεται ότι το έργο είναι λειτουργικό και αποδίδει το προγραμματισμένο αποτέλεσμα, βάσει του οποίου αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του Άρθρου 19 ανωτέρω Μετά τη σύνταξη του Πρακτικού Διοικητικού Ελέγχου Προκαταβολής ή Δαπανών, η ΟΤΔ καταβάλλει χωρίς καθυστέρηση και χωρίς παρακράτηση ή οικονομική επιβάρυνση την αναλογούσα δημόσια δαπάνη στο δικαιούχο. Η τράπεζα συνεργασίας πιστώνει το λογαριασμό του δικαιούχου από τον ειδικό λογαριασμό που διατηρεί η ΟΤΔ για τα μέτρα 41 και 421, μετά από σχετική εντολή της ΟΤΔ.

15 Ο λογαριασμός του δικαιούχου δηλώνεται στη σύμβαση που έχει υπογράψει με την ΟΤΔ και στο αίτημα πληρωμής Για το μέτρο 41 η ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα διενεργεί δειγματοληπτικό διοικητικό έλεγχο επί των διοικητικών ελέγχων των αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων που έχει πραγματοποιήσει η ΟΤΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του συστήματος εποπτείας το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 33 του Καν(ΕΚ) 1975/2006 και θα οριστεί με υπουργική απόφαση. Άρθρο 21 Διοικητικοί έλεγχοι μέτρων 421 και Για τα σχέδια συνεργασίας του μέτρου 421 υποβάλλονται αιτήματα πληρωμής δαπανών ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του έργου, το τελευταίο εκ των οποίων ισοδυναμεί με αποπληρωμή και παραλαβή του σχεδίου. Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου κάθε αιτήματος πληρωμής πιστώνονται οι λογαριασμοί των δικαιούχων από τον ειδικό λογαριασμό που τηρούν οι συμμετέχουσες ΟΤΔ για το μέτρο Ως προς το μέτρο 431 η ΟΤΔ πραγματοποιεί, πριν τη διεξαγωγή του διοικητικού ελέγχου της παραγράφου 1 ανωτέρω, τις πληρωμές των δαπανών του μέτρου από τον ειδικό λογαριασμό που τηρεί για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 16 ανωτέρω ή δυνητικά, οι δαπάνες του Μέτρου 431 εξοφλούνται από την ΟΤΔ και στη συνέχεια μεταφέρεται το αντίστοιχο ποσό από τον παραπάνω ειδικό λογαριασμό στο λογαριασμό της ΟΤΔ. Η Επιτροπή πιστοποίησης έργων LEADER της ΟΤΔ συντάσσει Βεβαίωση Υλοποίησης Δαπανών του Μέτρου 431, στην οποία αναφέρονται συγκεντρωτικά όλες οι εξοφληθείσες δαπάνες του μέτρου. Η Βεβαίωση αποστέλλεται στην ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα μαζί με το αίτημα μερικής πληρωμής όπως περιγράφεται στο Άρθρο 16, παράγραφος 4, ανωτέρω και συνοδεύεται από τις κινήσεις του ειδικού λογαριασμού που διατηρείται για το εν λόγω μέτρο.

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - Σύστημα Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με το παρακάτω σύστημα αξιολόγησης και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας. Συντελεστές βαρύτητας Επιτόκιο κατάθεσης της επιχορήγησης 0,20 Προμήθεια εγγυητικών επιστολών 0,20 Κάλυψη εγγυητικών επιστολών 0,20 Επιτόκιο χορήγησης ανοικτής πίστωσης 0,20 Κόστος πίστωσης λογαριασμών δικαιούχων 0,10 επιχορήγησης Πρόσθετες παροχές 0,10 Συνολική βαθμολογία: (Σ.Β.) = 0,20 * Ε.Κ. + 0,20 * Ε.Ε. + 0,20 * Κ.Ε.Ε. + 0,20 * Ε.Α.Π. + *0,10 * Κ.Π. + 0,10 * Π.Π. Όπου: Ε.Κ. είναι αριθμητικά το επιτόκιο κατάθεσης της επιχορήγησης στους ειδικούς λογαριασμούς του προγράμματος π.χ. για επιτόκιο 2,8% θεωρούμε Ε.Κ. = 2,8 Ε.Ε. είναι το αντίστροφο της προμήθειας των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολών π.χ. για επιτόκιο εγγυητικών 0,1% θεωρούμε Ε.Ε. = 1 /0,1 =10,0 Κ.Ε.Ε. είναι ένας ακέραιος αριθμός που προκύπτει από το άθροισμα κάλυψης των δύο Ε.Ε. η πλήρης κάλυψη =0, και χωρίς κάλυψη =2 Ε.Α.Π. είναι το πηλίκο της διαίρεσης του 100 με το επιτόκιο χορήγησης της ανοικτής πίστωσης π.χ. για επιτόκιο 10% θεωρούμε Ε.Α.Π. = 100 /10 = 10 Κ.Π. είναι ένας ακέραιος αριθμός που προκύπτει από το προσφερόμενο κόστος πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων (στην ίδια ή άλλη Τράπεζα) με την αναλογούσα επιχορήγηση. Κ.Π. = 5 για μηδενικό κόστος πίστωσης 0 <= Κ.Π. <= 3 ανάλογα με το προσφερόμενο κόστος ανά συναλλαγή

17 Π.Π. είναι ένας ακέραιος αριθμός από 0 έως 5 ανάλογα με τις πρόσθετες παροχές που προσφέρονται από την υποψήφια Τράπεζα στην ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. και στο πρόγραμμα Η ΕΔΠ LEADER θα επιλέξει εκείνη την προσφορά που θα συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία (Σ.Β.)

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τράπεζα : Κατάστημα : Δ/νση : Ημερομηνία : Αριθ. Πρωτ. : Προς Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε. Πλ. Ελευθερίας 3 Τ.Κ , Λαμία Υπόψη : Επιτροπής Διαγωνισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ Ο.Τ.Δ- ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER - ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ (*) 1. Ύψος επιτοκίου καταθέσεων της επιχορήγησης στους ειδικούς λογαριασμούς (ετήσιο) % Ολογράφως: Άλλο : 2. Κόστος προμήθειας εγγυητικών επιστολών προκαταβολών - καλής εκτέλεσης (τριμηνιαίο) % Ολογράφως Άλλο: 3.Κάλυψη εγγυητικών επιστολών: Εγγυητική καλής εκτέλεσης NAI OXI

19 Αν ΝΑΙ (να αναφερθεί): Εγγυητική προκαταβολών NAI Αν ΝΑΙ (να αναφερθεί): OXI 4. Ύψος επιτοκίου χορήγησης ανοικτής πίστωσης μέσω αλληλόχρεου λογαριασμού για εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της εταιρείας (ετήσιο) % Ολογράφως Άλλο: 5.Η επιχορήγηση θα εκταμιεύεται από την Τράπεζα (σύμφωνα με την περιγραφείσα διαδικασία της Κ.Υ.Α. αριθ. 401/ ) και θα πιστώνεται ο λογαριασμός του επενδυτή / δικαιούχου της επιχορήγησης στην ίδια ή άλλη τράπεζα χωρίς κόστος NAI OXI Αν ΟΧΙ, ποιο θα είναι το κόστος της πίστωσης σε λογαριασμό άλλης τράπεζας Ολογράφως: ή άλλο (να αναφερθεί): 6. Άλλες πρόσθετες παροχές που προσφέρει η Τράπεζα μας: Α) Παρέχονται μειωμένο κόστος τραπεζικών εργασιών, δωρεάν μπλοκ επιταγών, προτεραιότητα εξυπηρέτησης στις συναλλαγές κ.λπ. στην ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. στο κατάστημα μας NAI OXI Αν ΝΑΙ, να περιγραφούν:

20 Β) Παρέχονται τραπεζικά προϊόντα με ευνοϊκό καθεστώς (έναντι των ισχυόντων) προς τα στελέχη της ΦΘΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. NAI OXI Αν ΝΑΙ, να περιγραφούν: Γ) Παρέχονται τραπεζικά προϊόντα με ευνοϊκό καθεστώς (έναντι των ισχυόντων) προς τους δικαιούχους / επενδυτές του προγράμματος (π.χ. κάλυψη ιδίας συμμετοχής) NAI OXI Αν ΝΑΙ, να περιγραφούν: Δ) Να περιγραφούν άλλες παροχές: * Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική. Ο Διευθυντής Όνομα /Υπογραφή/Σφραγίδα Τράπεζας

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 2. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 3. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 4. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 5. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Τ.Ε. 6. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ 7. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ 8. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 9. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 10. ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK Α.Ε. 11. ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε. 12. ALPHA BANK Α.Ε. 13. TBANK 14. MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013)

2η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013) ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΑΑ 2007-2013 LEADER

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΑΑ 2007-2013 LEADER 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΑΑ 2007-2013 LEADER

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΑΑ 2007-2013 LEADER 5 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ. Φλώρινα 04/07/2014 Αριθμ. Πρωτ.: -740-2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 3 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 3 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 3 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

AN.BΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ. 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

AN.BΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ. 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ AN.BΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013»-

Διαβάστε περισσότερα

AN.BΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ. 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

AN.BΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ. 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ AN.BΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα : 10.07.2014 Αρ. Πρωτ : 101267 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ περιοχές LEADER ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ περιοχές LEADER ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΝΟΜΟΥ ΡΟ ΟΠΗΣ 1 Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΒΣΖΤΒ-ΨΘ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 2529 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

3Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

3Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. Δ/νση : Πλούτωνος 27 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

` ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

` ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ` ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 04/07/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Αρ. Πρωτ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ. Α.Ε. (Κ.Α.Ε.Κ. ΣΑΜΟΥ Α.Ε.), με την ιδιότητα της ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ,

Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ. Α.Ε. (Κ.Α.Ε.Κ. ΣΑΜΟΥ Α.Ε.), με την ιδιότητα της ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. AΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ: ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. (Κ.Α.Ε.Κ. ΣΑΜΟΥ Α.Ε). Ημερομηνία 13/ 06 /2014 Α.Π.: 23 Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/01/2014 Α.Π.: 5921

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/01/2014 Α.Π.: 5921 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ Ταχ. Δ/νση : 3ος όροφος, Λεωφ. Χαϊνά 93 (Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007- στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα