Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης"

Transcript

1 Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός Έργου: LLP IE- GRUNDTVIG-GMP 1

2 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Το έργο FIERE (Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe - Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης) αποσκοπεί στην υποστήριξη των στελεχών των οργανισμών της Περιφέρειας, για ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων, που θα τους επιτρέψουν να συμπεριφέρονται και να λειτουργούν περισσότερο επιχειρηματικά και καινοτομικά στο εργασιακό τους περιβάλλον και στα καθήκοντά τους. Ο βασικός στόχος της έρευνας FIERE για τις ανάγκες των στελεχών αυτών σε συγκεκριμένες δεξιότητες, ήταν να προσδιορίσει εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται από τα στελέχη και τους οργανισμούς εργοδότες τους, προκειμένου τα στελέχη αυτά να συμπεριφέρονται και να λειτουργούν πιο επιχειρηματικά, πιο καινοτομικά και πιο δημιουργικά, μέσα στους οργανισμούς τους. Για παράδειγμα, μέσω της έρευνας επιχειρήθηκε να εντοπιστούν οι δεξιότητες που απαιτούνται από τους Οργανισμούς εργοδότες των ερωτηθέντων, οι δεξιότητες που οι ίδιοι οι ερωτηθέντες θεωρούν ως απαραίτητες για το ρόλο τους και οι συγκεκριμένες δεξιότητες που, τα στελέχη αυτά, θεωρούν ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε ένα πρόγραμμα κατάρτισής τους. Επιπλέον, η έρευνα έδειξε και το επίπεδο της ενθάρρυνσης υποστήριξης που οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν, της συμμετοχής τους σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων εντός των Οργανισμών τους και το κατά πόσο οι Οργανισμοί αυτοί παροτρύνουν τα στελέχη τους να αναζητούν «νέες ευκαιρίες» δράσης, με τρόπο που και μια επιχείρηση η κάποιος επιχειρηματίας θα επεδίωκε να κάνει! Στην Ελλάδα, η έρευνα FIERE πραγματοποιήθηκε μέσω ειδικά σχεδιασμένων και τυποποιημένων,για όλες τις χώρες που συμμετείχαν στο έργο, Ερωτηματολογίων τα οποία ωστόσο μεταφράστηκαν στα Ελληνικά και προσαρμόστηκαν κατάλληλα. Τα Ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε ένα αριθμό στελεχών που εργάζονται σε Οργανισμούς της «ομάδας-στόχου», όπως π.χ. Δήμοι, Επιμελητήρια, Υπουργεία, άλλοι Δημόσιοι Οργανισμοί κλπ., στο Κέντρο και την Περιφέρεια. Σε πολλές περιπτώσεις, η συμπλήρωση των Ερωτηματολογίων συνδυάστηκε και με πραγματοποίηση προσωπικών συνεντεύξεων. Η όλη διαδικασία για την Ελλάδα, συντονίστηκε από την εταιρεία AllWeb, τον Έλληνα Εταίρο στο έργο. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 49 απαντήσεις από 19 Οργανισμούς. Οι Οργανισμοί αυτοί ήσαν είτε "Δημόσιοι" (9 περιπτώσεις), είτε "Ιδιωτικοί" (10 περιπτώσεις). Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει μια ποικιλία τύπων οργανισμών, όπως Υπουργεία, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι), ένα Κρατικό Πανεπιστήμιο (στο οποίο ωστόσο απευθυνθήκαμε μόνο σε Διοικητικές του Υπηρεσίες), ενώ η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, επαγγελματικές ενώσεις και άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις η Ενώσεις τους. Μία τέτοια 2

3 περίπτωση ήταν οργανισμός παροχής υπηρεσιών, που έχει συσταθεί από κοινοπραξία Επιμελητηρίων και επαγγελματικών ενώσεων. Σύμφωνα με την «φιλοσοφία» του έργου FIERE και το Σχέδιο Εργασίας, δεν απευθυνθήκαμε σε ιδιωτικές κερδοσκοπικές εταιρίες, οι οποίες θεωρήθηκε ότι δεν εμπίπτουν στους σκοπούς του FIERE. Η Έκθεση της Έρευνας περιλαμβάνει παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων για μια σειρά θεμάτων, όπως π.χ. δημογραφικά στοιχεία, το επιχειρηματικό υπόβαθρο των στελεχών που έλαβαν μέρος, την ανάλυση των αναγκών τους σε δεξιότητες, καθώς και την εκτιμώμενη αξία και το όφελος της Πιστοποίησης ενός Προγράμματος Κατάρτισης για συγκεκριμένες Δεξιότητες. Τα βασικά συμπεράσματα για την Ελλάδα σε σχέση π.χ. με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 49 στελεχών, έχουν ως εξής: 29 από τους ερωτηθέντες εργάζονται σε οργανισμούς του δημόσιου τομέα και 20 σε "ιδιωτικούς". Ο αριθμός των γυναικών είναι ελαφρά υψηλότερος από εκείνο των ανδρών (27-22 αντίστοιχα). 30% των ερωτηθέντων εργάζονται για τον ίδιο εργοδότη για περισσότερα από 20 χρόνια, ενώ ένα άλλο 45% για λιγότερο από 10 χρόνια. 38% κατέχουν την ίδια θέση (και το ρόλο) για περισσότερα από 10 χρόνια, ενώ το 62% για μικρότερο χρονικό διάστημα (ακόμα και για μόνο 1 ή 2 χρόνια). Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες είναι μεταξύ 30 και 50 ετών, με τους σχετικά νεότερους να εργάζονται, ως επί το πλείστον, στον Δημόσιο Τομέα. Σημειώνεται ότι αυτό δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τη γενική κατανομή ηλικίας των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα της χώρας, αλλά μάλλον το γεγονός ότι τα σχετικά νεότερα στελέχη ανταποκρίθηκαν πιο πρόθυμα στην πρόσκληση να συμμετάσχουν στην έρευνα. το μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων είναι σχετικά υψηλό, με 30 από τους 49 (16 άνδρες και 14 γυναίκες) να κατέχουν μεταπτυχιακά διπλώματα (25% από αυτούς Διδάκτορες). Στο τμήμα της έρευνας που αφορά, το «επιχειρηματικό» υπόβαθρο (η παρελθόν) των στελεχών καταγράφονται εμπειρίες επιχειρηματικής δραστηριότητας τους καθώς και ο «βαθμός ελευθερίας» που τα στελέχη διαθέτουν για εκδήλωση επιχειρηματικής συμπεριφοράς εντός των Οργανισμών στους οποίους εργάζονται. Τα βασικά πορίσματα της έρευνας στα συγκεκριμένα θέματα περιλαμβάνουν και τα εξής: Σχεδόν το 60% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι ο Οργανισμός τους "ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να αναζητούν νέες ευκαιρίες». Επιπλέον, ένα ελαφρώς μικρότερο ποσοστό, αλλά πάντως αρκετά υψηλό (28 από 49 δηλαδή περίπου 56%), ανέφερε ότι ο Οργανισμός- εργοδότης τους, κατά 3

4 κάποιον τρόπο, «εξουσιοδοτεί» τα στελέχη του «να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις». Τέλος, σχεδόν χωρίς εξαίρεση, όλοι οι ερωτηθέντες συμφωνούν ότι «οι εργαζόμενοι στους Οργανισμούς της Περιφέρειας Δημόσιους και «ιδιωτικούς» πρέπει να χαρακτηρίζονται από Δημιουργικότητα"! Επιπλέον, Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (31 από τους συνολικά 49) ανέφεραν ότι διαθέτουν κάποιας μορφής επιχειρηματική εμπειρία, έχοντας εμπλακεί στο παρελθόν στη ίδρυση η/και λειτουργία ποικιλίας ιδιωτικών επιχειρήσεων (σε αρκετές περιπτώσεις περισσότερων από μία). Συγκεκριμένα, μόνο 5 από τους 22 άνδρες που ερωτήθηκαν (σε όλους τους τομείς) δήλωσε έλλειψη τέτοιου υπόβαθρου. Ο αντίστοιχος αριθμός για τις γυναίκες είναι υψηλότερος (13 από 27), ενώ η συχνότητα επιχειρηματικών εμπειριών είναι υψηλότερη μεταξύ των στελεχών στους «ιδιωτικούς», παρά στους Δημόσιους Οργανισμούς. Όλοι οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι έχουν, κατά την άποψή τους, «συμβάλει», με διάφορους τρόπους και με βάση τις τις ικανότητές τους, στις λειτουργίες των Οργανισμών τους, είτε στις «εσωτερικές» (π.χ. καθορισμός στόχων, σχεδιασμός η/και αναθεώρηση διαδικασιών), ή στις σχέσεις τους με την «αγορά» τους (π.χ. παραγωγή και διακίνηση «προϊόντων» και υπηρεσιών προς τους χρήστες τους πολίτες η/και επιχειρηματίες ). Η διερεύνηση των αναγκών σε δεξιότητες, βοήθησε στην διαμόρφωση μιας αίσθησης των προτεραιοτήτων, των απόψεων και των προτιμήσεων των στελεχών, σε σχέση με τις επιχειρηματικές δεξιότητες που απαιτούνται από τον Οργανισμό τους. Επίσης, για τις δεξιότητες για τις οποίες οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι είναι σημαντικό για αυτούς να τις βελτιώσουν, μέσω συμπληρωματικής κατάρτισης. Το είδος των δεξιοτήτων για τις οποίες ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να αναφέρουν κατά πόσον ο εργοδότης τους Οργανισμός, τους υποχρεώνει να κατέχουν, όλες αντιστοιχούν σε «θετικά χαρακτηριστικά» και, ως εκ τούτου, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η συχνότητα των θετικών απαντήσεων ήταν ιδιαίτερα υψηλή (301 θετικές απαντήσεις δόθηκαν από τα 49 στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα, για ένα συνολικό αριθμό 13 διαφορετικών τύπων δεξιοτήτων - κατά μέσο όρο περίπου 6 απαντήσεις ανά συμμετέχοντα). Οι τρεις τύποι δεξιοτήτων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες απαντήσεις ήταν: 1. «να είσαι επίμονος/η και προσαρμοστικός/η», 2. «να είσαι προσηλωμένος/η στα αποτελέσματα» και 3. «να έχεις αναλυτική σκέψη». Στις χαμηλότερες θέσεις της σχετικής κατάταξης, οι λιγότερες απαντήσεις (αν και στις περισσότερες περιπτώσεις υψηλότερες από 30%), δόθηκαν σε 4

5 δεξιότητες όπως : «να είσαι Ηγέτης», "να σε χαρακτηρίζει αυτοπεποίθηση» και «να έχεις ανοικτό μυαλό». Το περιεχόμενο αυτής της τελευταίας ομάδας δεξιοτήτων πρέπει, κατά την άποψή μας, να αντανακλά μάλλον την πεποίθηση των εργαζομένων ότι η συμμόρφωση (ή ακόμα και η εξάρτηση) προς τις κατευθυντήριες γραμμές και Οδηγίες των προϊσταμένων (ιδίως στο δημόσιο τομέα), υπερισχύει της πιθανής επιθυμίας άσκησης «ηγεσίας» και την αξία της προσωπικής υποκειμενικής - εκτίμησης των περιστάσεων και, με βάση την εκτίμηση αυτή, λήψη αποφάσεων. Παρόμοια είναι και η ιεράρχηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξασφάλιση από τον Οργανισμό-εργοδότη "καλύτερων επιδόσεων". «να έχεις αναλυτική σκέψη", «να προβλέπεις και να ενεργείς έγκαιρα», "να είσαι αποφασιστικός/ή» και «να μην αποφεύγεις να παίρνεις αποφάσεις», αναδύονται ως κορυφαίας προτεραιότητας δεξιότητες. Αντίθετα, στο άλλο άκρο της κατάταξης, αναφέρονται δεξιότητες, όπως : «να είσαι Ηγέτης», "να είσαι παθιασμένος/η με τη δουλειά σου» και, πάλι, «να έχεις αυτοπεποίθηση». Με την εξαίρεση του "να είσαι Ηγέτης», όλα τα είδη των δεξιοτήτων που περιλαμβάνονται στον σχετικό κατάλογο θεωρούνται ότι είναι «πολύ σημαντικά» ή «σημαντικά», από τουλάχιστον 8 στους 10 ερωτηθέντες. Οι απαντήσεις στο ερώτημα για το πόσο σημαντικό θα ήταν, προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του Οργανισμού, να εκπαιδεύονται τα στελέχη σε συγκεκριμένες δεξιότητες, είναι απόλυτα συνεπείς με τις προηγούμενες παρατηρήσεις. Επισημαίνεται γενικά η μεγάλη σημασία που αποδίδεται στην εκπαίδευση εν γένει και σε προγράμματα κατάρτισης επικεντρωμένα σε συγκεκριμένους τύπους δεξιοτήτων. Περισσότεροι από το 90% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι είναι σημαντικό για τους εργαζόμενους να εκπαιδευτούν σε 4 από τους 11 διαφορετικούς τύπους δεξιοτήτων που απαριθμήθηκαν. Το 80% υπέδειξε 5 επιπλέον τύπους, ενώ μόνο για τις δεξιότητες "Ηγεσία" και "Αυτόαποτελεσματικότητα", τα αντίστοιχα ποσοστά ήσαν σχετικά χαμηλότερα (49% και 71% αντίστοιχα). Όλες οι ερωτηθέντες, άνδρες και γυναίκες, τόσο στο δημόσιο όσο και στους οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα, συμφωνούν ότι τα προγράμματα κατάρτισης θα ωφελήσουν τους Φορείς τους. Επιπλέον, η συντριπτική πλειοψηφία φαίνεται να ευνοεί την δυνατότητα τέτοιου τύπου προγράμματα κατάρτισης να συνοδεύονται από κάποιου είδους Πιστοποίηση. Η «μικτή μάθηση» (συνδυασμός κατάρτισης «από απόσταση» και κλασικής «κατάρτισης σε Τάξη») φαίνεται να είναι η πλέον προτιμώμενη μέθοδος για 5

6 την παροχή κατάρτισης, που ακολουθείται από «περιοδικά οργανωμένα Σεμινάρια Εργαστήρια». Η έρευνα του FIERE για τις ανάγκες σε δεξιότητες, που οργανώθηκε και υλοποιήθηκε σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στο έργο, θα υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης σε δεξιότητες επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, που θα υλοποιηθεί σε κάθε χώρα εταίρο FIERE κατά τη διάρκεια του Κάθε εταίρος FIERE διεξήγαγε την έρευνα στη χώρα του και εκπόνησε λεπτομερή «εθνική έκθεση» η οποία είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας του FIERE (http://www.fiereproject.eu). Στόχος αυτής της Επιτελικής Σύνοψης ήταν να προσφέρει μια περίληψη των βασικών ευρημάτων για την Ελλάδα. 6

Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet

Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Transversal Programme Key Activity 3 ICT Δίκτυα WP2 Έρευνες προσφοράς και ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ»

ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» Συντακτική ομάδα: Όλγα Αγγελοπούλου (Δικηγόρος, L.LM. PhD) Απόστολος Ξυράφης (Doctorant, UCL) Πάνος Αλεξόπουλος (M.A., College of Europe) Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου High Heels Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου RNo 15 Συνολική δομή του προγράμματος κατάρτισης και μικτής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΡΤΑΣ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΡΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΡΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ο Ε Ν Τ Υ Π Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το μοντέλο Beypazari 2

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική. Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Νεανική. Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Νεανική Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 04-05 Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ MOBILIZE YOUTH EMPLOYABILITY IN GREECE 06-07 Πρόλογοι 08-09 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Μελέτη Αξιολόγησης προγραμμάτων Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Εργαζομένων ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΛΑΣ - ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 31 ΜΕΛΕΤΕΣ ISBN:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

--- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ---

--- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ --- Πανευρωπαϊκή e-learning έκθεση Αναγνώρισης --- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ --- SMEs & e-learning (SMEELEARN) PROJECT ERASMUS+ KA2 [2014-1-UK01-KA202-001610] http://www.sme-elearning.net Σεπτέμβριος 2015 Η υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Ευρωπαϊκή Έρευνα Γλωσσικών Δεξιοτήτων: Η Ελληνική Συμμετοχή cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.4.2012 SWD(2012) 106 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η αρχή της εταιρικής σχέσης στην εφαρμογή των Ταμείων του κοινού στρατηγικού πλαισίου στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4 ο. Καταγραφή Μελετών και Ερευνών. Για τη Δια Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4 ο. Καταγραφή Μελετών και Ερευνών. Για τη Δια Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4 ο Καταγραφή Μελετών και Ερευνών Για τη Δια Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ιουλιανού 28 (1 ος όροφος) - 10434 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 88 38 680 Φαξ: 210 88 38 148 Email: kanep@otenet.gr Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 1.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Δεξιότητες των επαγγελματιών και Διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη Επαγγελματοποιώντας τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Φυλής ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτότυπο Εργαλείο (Εγχειρίδιο)

Πρωτότυπο Εργαλείο (Εγχειρίδιο) ΕΡΓΟ: «ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΔΡΑΣΗ 2: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» ΥΠΟΔΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το μέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το μέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους Ανακάλυψη Ικανοτήτων Εργαλεία για το μέλλον σας Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους 1 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εύρεση εργασίας είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους νέους με λίγα ή καθόλου τυπικά προσόντα.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το µέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το µέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους Ανακάλυψη Ικανοτήτων Εργαλεία για το µέλλον σας Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους 1 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εύρεση εργασίας είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους νέους με λίγα ή καθόλου τυπικά προσόντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτοντας τους Αρχαιολόγους της Ελλάδας 2012-14

Ανακαλύπτοντας τους Αρχαιολόγους της Ελλάδας 2012-14 Ανακαλύπτοντας τους Αρχαιολόγους της Ελλάδας 2012-14 Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δημοσιεύθηκε από την Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2014 Πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση)

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) Επιμέλεια: Peter Weber

Διαβάστε περισσότερα

OI ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000. Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού

OI ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000. Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού OI ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1998 ISBN - 9963-43 - 722-2

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες γραμμές:

Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες γραμμές: Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες γραμμές: για την ανάπτυξη μηχανισμών/εργαλείων υποστήριξης της ατομικής ζήτησης για κατάρτιση μέσω της χρήσης Κουπονιών Κατάρτισης ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. του

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. του ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MBA ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα