1. Γενικές πληροφορίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Γενικές πληροφορίες"

Transcript

1 Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη, στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς - Διακρατικές συνεργασίες κοινωνικών εταίρων στο χώρο της εκπαίδευσης Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη, στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς - Διακρατικές συνεργασίες κοινωνικών εταίρων στο χώρο της εκπαίδευσης

2

3 Οδηγός Υλοποίησης Επιμορφωτικών Δράσεων 1. Γενικές πληροφορίες Το Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ./Δ.Ο.Ε.), ως Δικαιούχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» υλοποιεί, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, έργο με τίτλο «Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη, στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς Διακρατικές συνεργασίες κοινωνικών εταίρων στο χώρο της εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση ». Το έργο αυτό έχει ως κύριο αντικείμενο την οργάνωση και υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, υποστήριξης και ενίσχυσης της εκπαιδευτικής κοινότητας στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας. Κάθε πρόγραμμα/τμήμα επιμόρφωσης διαρκεί σαράντα (40) ώρες, εκ των οποίων είκοσι τέσσερις (24) ώρες αφορούν από απόσταση επιμόρφωση (μέσω Η/Υ) και δεκαέξι (16) ώρες πραγματοποιούνται δια ζώσης εντός αίθουσας. Η προθεσμία ολοκλήρωσης κάθε προγράμματος/τμήματος επιμόρφωσης διαρκεί έξι (6) εβδομάδες, εντός των οποίων θα έχει πραγματοποιηθεί τόσο η δια ζώσης όσο και η εξ αποστάσεως επιμόρφωση. Η δια ζώσης επιμόρφωση διεξάγεται 3

4 Οδηγός Υλοποίησης Επιμορφωτικών Δράσεων σε τέσσερις (4) 4/ώρες συναντήσεις οι οποίες θα πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας των εκπαιδευτικών, κατά κανόνα Παρασκευή απόγευμα (17:00-21:00) και Σάββατο πρωί (09:00-13:00). Οι δύο πρώτες συναντήσεις (8 ώρες συνολικά) υλοποιούνται με την έναρξη του σεμιναριακού κύκλου/τμήματος, ενώ οι υπόλοιπες δύο συναντήσεις (8 ώρες) υλοποιούνται στο τέλος του κύκλου, κατά προτεραιότητα, από Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε Δημόσια Σχολεία και είναι αφιερωμένες σε ζητήματα της κάθε ενότητας που έχουν άμεση σχέση με τη σχολική πράξη και εφαρμογή. Κάθε διδακτική ώρα της δια ζώσης επιμόρφωσης διαρκεί σαράντα πέντε λεπτά (45 ) και ακολουθεί διάλειμμα δεκαπέντε λεπτών (15 ). Κατ εξαίρεση είναι δυνατό να συμπτυχθούν μόνο οι δύο πρώτες διδακτικές ώρες σε μία ενιαία ενότητα ενενήντα (90 ) λεπτών μετά την παρέλευση των οποίων γίνεται διάλειμμα τριάντα λεπτών (30 ). Στη διάρκεια του διαλείμματος προσφέρονται αρτοσκευάσματα και χυμοί. Κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες δεν πραγματοποιούνται τμήματα δια ζώσης επιμόρφωσης. Ο αριθμός καταρτιζομένων ανά τμήμα/πρόγραμμα κατάρτισης κυμαίνεται από δεκαπέντε (15) έως είκοσι πέντε (25) άτομα. Οι απουσίες για κάθε επιμορφούμενο δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του συνόλου των προβλεπόμενων ωρών επιμόρφωσης. Ως εκ τούτου, ανώτατο επιτρεπτό όριο απουσιών είναι οι τέσσερις (4) ώρες. Σε περίπτωση υπέρβασης του παραπάνω ορίου, δεν θα χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης στον συμμετέχοντα. Επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς η συμμετοχή σε πάνω από ένα πρόγραμμα/τμήμα επιμόρφωσης υπό τους εξής όρους: α) το πρόγραμμα/τμήμα επιμόρφωσης για το οποίο ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός υποβάλλει νέα αίτηση συμμετοχής αφορά σε διαφορετικό θεματικό αντικείμενο επιμόρφωσης από αυτό/ά που έχει ήδη παρακολουθήσει β) το πρόγραμμα/τμήμα επιμόρφωσης για το οποίο ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός υποβάλλει νέα αίτηση συμμετοχής πραγματοποιείται εντός των ορίων της Περιφέρειας στην οποία υπηρετεί. 4

5 Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις συμμετοχής εκπαιδευτικών σε προγράμματα επιμόρφωσης του Ι.Π.Ε.Μ./Δ.Ο.Ε. εφόσον αυτό καταστεί εφικτό εντός των χρονικών ορίων και των γεωγραφικών περιορισμών του έργου και ανάλογα με τις προτιμήσεις των ενδιαφερομένων. Η επιλογή των επιμορφούμενων γίνεται σύμφωνα με τους όρους της σχετικής ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ι.Π.Ε.Μ./Δ.Ο.Ε. Για την ένταξη των υποψηφίων στα επιμέρους τμήματα επιμόρφωσης λαμβάνεται υπόψη η εντοπιότητα και η παρουσία των επιμορφούμενων στη σχολική τάξη. Σε περίπτωση υπεράριθμων αιτήσεων, διενεργείται κλήρωση. Η επιλογή των επιμορφωτών γίνεται από ορισμένη για το σκοπό αυτό τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης του Ι.Π.Ε.Μ./Δ.Ο.Ε. και σύμφωνα με τους όρους της σχετικής ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ι.Π.Ε.Μ./Δ.Ο.Ε. στην οποία προσδιορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια επιλογής, οι όροι και οι υποχρεώσεις των επιμορφωτών που θα ενταχθούν στο Μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Π.Ε.Μ./Δ.Ο.Ε. (Μητρώο Α και Β) Σε περίπτωση υπεράριθμων εγκεκριμένων προτάσεων διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ενταγμένων στο Μητρώο επιμορφωτών. 2. Καθήκοντα και υποχρεώσεις επιμορφούμενων εκπαιδευτικών Οι επιμορφούμενοι οφείλουν να βρίσκονται τουλάχιστον 15 πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης στο χώρο διεξαγωγής του τμήματος στο οποίο έχουν ενταχθεί. Επίσης οφείλουν να ενημερώνουν έγκαιρα τον Υπεύθυνο Αποκεντρωμένης Δομής για ενδεχόμενη αδυναμία παρακολούθησης του τμήματος ή για πιθανές απουσίες. Οι επιμορφούμενοι οφείλουν να έχουν μαζί τους επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κλπ.). Γραφική ύλη (μπλοκ σημειώσεων, στυλό) παρέχεται από το Ι.Π.Ε.Μ./Δ.Ο.Ε. Στην ιστοσελίδα του Ι.Π.Ε.Μ./Δ.Ο.Ε. υπάρχουν αναρτημένες οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης για τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση. Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης οφείλουν να συμπληρώνουν όλα τα έντυπα που προβλέπονται (παρουσιολόγια, ασκήσεις, ερωτηματολόγια, φύλλα αξιολόγησης κλπ.). 5

6 Οδηγός Υλοποίησης Επιμορφωτικών Δράσεων Σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι επιμορφούμενοι οφείλουν να ακολουθούν το πρόγραμμα που θα αναρτάται στην πλατφόρμα και το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μελέτη υλικού, πραγματοποίηση εργασιών, συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις, κλπ. 3. Καθήκοντα και υποχρεώσεις Υπεύθυνων Αποκεντρωμένων Δομών Την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος κατά το διάστημα διεξαγωγής της επιμόρφωσης έχουν οι Υπεύθυνοι Αποκεντρωμένων Δομών. Ειδικότερα όσον αφορά στη δια ζώσης επιμόρφωση, οι Υπεύθυνοι Αποκεντρωμένων Δομών μεριμνούν για τη λειτουργικότητα του χώρου διεξαγωγής του προγράμματος, την επάρκεια του εξοπλισμού (Η/Υ, προβολικό μηχάνημα, σύνδεση με το Διαδίκτυο), την παροχή αρτοσκευασμάτων και χυμών σε επαρκή ποσότητα, την επάρκεια εντύπων παρακολούθησης (κατάσταση συμμετεχόντων τμήματος, παρουσιολόγια, ωρολόγιο πρόγραμμα κλπ.) και εν γένει για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του τμήματος κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της δια ζώσης επιμόρφωσης. Ως εκ τούτου, οι επιμορφούμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Αποκεντρωμένης Δομής της αντίστοιχης Περιφέρειας για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύπτει σχετικά με τη διεξαγωγή της δια ζώσης επιμόρφωσης (πχ. αδυναμία συμμετοχής κλπ.) Τα στοιχεία επικοινωνίας των Υπεύθυνων Αποκεντρωμένων Δομών του Ι.Π.Ε.Μ./ Δ.Ο.Ε. είναι τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ελασσόνα ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (κινητό), (οικία), (εργασία) ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (κινητό), (οικία), (εργασία) ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κοζάνη ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (κινητό), (οικία), (εργασία) 6

7 4. Καθήκοντα και υποχρεώσεις Επιμορφωτών Οι επιμορφωτές έχουν την ευθύνη της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά το μέρος που τους αναλογεί. Πιο συγκεκριμένα στα καθήκοντα των επιμορφωτών περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: 1) Η προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού και η συνεργασία μεταξύ των 2 επιμορφωτών (Μητρώου Α και Μητρώου Β σύμφωνα με την προκήρυξη) κάθε προγράμματος για την παροχή του βέλτιστου επιμορφωτικού έργου. Οι δύο επιμορφωτές θα πρέπει να συνεργάζονται με όρους ισοτιμίας και καλής θέλησης σε θέματα επιστημονικής συνάφειας και συνέχειας ώστε η επιμορφωτική δράση να έχει ενιαία μορφή και δομή τόσο στη δια ζώσης όσο και στην εξ αποστάσεως διάσταση. Επισημαίνεται, ότι οι επιμορφωτές του Μητρώου Β θα είναι, κατά προτεραιότητα, Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε Δημόσια Σχολεία και οι 8 ώρες δια ζώσης επιμόρφωσης που θα υλοποιούν θα είναι αφιερωμένες σε ζητήματα της κάθε ενότητας που έχουν άμεση σχέση με τη σχολική πράξη και εφαρμογή. 2) Η εποικοδομητική συνεργασία των επιμορφωτών και η συνεργασία με τους επιστημονικούς υπεύθυνους της επιμόρφωσης (κκ. Κατσή Αθανάσιο για τα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών και Φωτόπουλο Νίκο για τα προγράμματα συνδικαλιστικής επιμόρφωσης) οι οποίοι επιβλέπουν την όλη διαδικασία και επιλύουν πιθανά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση της επιμόρφωσης, είναι απαραίτητα. 3) Η επίβλεψη της συμπλήρωσης των εντύπων: α) Ατομικά Στοιχεία Επιμορφούμενου, β) Παρουσιολόγιο Επιμορφούμενων, γ) Παρουσιολόγιο επιμορφωτή, δ) Ωρολόγιο Πρόγραμμα και ε) Ολοκλήρωση προγράμματος Αξιολόγηση Επιμορφούμενου. Οι επιμορφωτές της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης (προερχόμενοι κατά κανόνα από το Μητρώο Α του Ι.Π.Ε.Μ./Δ.Ο.Ε.) είναι υπεύθυνοι για τις εξής δραστηριότητες: Την προετοιμασία και ανάρτηση υλικού για κάθε διδακτική ενότητα - κεφάλαιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Την προετοιμασία και ανάρτηση δύο (2) εργασιών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος. Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν επαρκή χρονική απόσταση μεταξύ 7

8 Οδηγός Υλοποίησης Επιμορφωτικών Δράσεων τους για την αποστολή σχολίων, την ανατροφοδότηση αλλά και την αφομοίωση του διδακτικού υλικού της επιμόρφωσης. Την αποστολή σχολίων και ανατροφοδότησης μέσω πλατφόρμας σε κάθε εργασία που «ανεβαίνει» στην πλατφόρμα. Την αποστολή της τελικής αξιολογικής κρίσης σε κάθε επιμορφούμενο. Τη διεξαγωγή 1-2 τηλεδιασκέψεων μέσω πλατφόρμας ανάλογα με την πρόοδο του επιμορφωτικού έργου και τις οδηγίες του Ι.Π.Ε.Μ./Δ.Ο.Ε. Την ανάρτηση στοιχείων επικοινωνίας και ενημέρωσης (πχ. εισαγωγικό ολιγόλεπτο βίντεο για την ενότητα, 2 ώρες την εβδομάδα όπου θα είναι διαθέσιμοι μέσω τηλεφώνου ή πλατφόρμας / chat / skype, κλπ.) Τη συνεργασία με του τεχνικούς του Ι.Π.Ε.Μ./Δ.Ο.Ε. για την ανάρτηση του υλικού και την επίλυση τεχνικών αποριών. 5. Διαδικασία και όροι χορήγησης βεβαίωσης παρακολούθησης σεμιναρίου Ο βαθμός συμμετοχής και κατανόησης του σεμιναρίου από τον επιμορφούμενο αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης των συμμετεχόντων και αποτιμάται κυρίως βάσει της επίδοσης του κάθε επιμορφούμενου στις ασκήσεις και εργασίες που υποβάλλει στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης. Στη διάρκεια της επιμόρφωσης και πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο επιμορφούμενος εκπαιδευτικός ενημερώνεται για τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του σεμιναρίου που παρακολουθεί. Πριν την ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο επιμορφούμενος εκπαιδευτικός ενημερώνεται με ηλεκτρονικό τρόπο ή με άλλο πρόσφορο μέσο για την τελική αξιολογική κρίση επί της επίδοσης του η οποία διαμορφώνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 1: Διαβάθμιση τελικών αξιολογικών κρίσεων Τελική αξιολογική κρίση 1 η εργασία 2 η εργασία Άριστη Άριστη Άριστη Άριστη Πολύ καλή Πολύ καλή Άριστη Πολύ καλή Πολύ καλή Πολύ καλή 8

9 Τελική αξιολογική κρίση 1 η εργασία 2 η εργασία Άριστη Καλή Πολύ καλή Καλή Καλή Άριστη Καλή Πολύ καλή Καλή Καλή Καλή Άριστη/Πολύ Καλή/Καλή Ανεπιτυχής Ανεπιτυχής Άριστη/Πολύ Καλή/Καλή Ανεπιτυχής Ανεπιτυχής Ανεπιτυχής Δεν έχει παραδώσει τουλάχιστον μία (1) εργασία (ανεξάρτητα της επίδοσής του στην άλλη εργασία) Διευκρινίζεται ότι οι επιμορφωτές οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους καθώς και με τον επιστημονικό υπεύθυνο της επιμόρφωσης προκειμένου να διασφαλίζεται ενιαία αξιολογική προσέγγιση σε παρόμοια ή επαναλαμβανόμενα γνωστικά αντικείμενα επιμόρφωσης. Η βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου χορηγείται από το Ι.Π.Ε.Μ./Δ.Ο.Ε. σε όλους τους επιμορφούμενους που παρακολούθησαν πρόγραμμα επιμόρφωσης του Ινστιτούτου υπό τις εξής προϋποθέσεις: Α. Δεν έχουν υπερβεί το μέγιστο αριθμό ωρών απουσίας. Β. Η τελική αξιολογική κρίση που έχουν λάβει από τον επιμορφωτή που ήταν υπεύθυνος για τις πρώτες 8 ώρες της δια ζώσης και τις 24 ώρες της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου είναι «Άριστη» ή «Πολύ Καλή» ή «Καλή». Ως εκ τούτου στους επιμορφούμενους των οποίων η επίδοση θα λάβει την τελική αξιολογική κρίση «Ανεπιτυχής» δεν θα χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. Επισημαίνεται ότι η τελική αξιολογική κρίση δεν καταγράφεται στη βεβαίωση παρακολούθησης. 6. Πιστοποίηση εκπαιδευτικού έργου επιμορφωτών Η πιστοποίηση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου των επιμορφωτών θα γίνεται ως εξής: 9

10 Οδηγός Υλοποίησης Επιμορφωτικών Δράσεων ü Για τη δια ζώσης επιμόρφωση μέσω του παρουσιολογίου, της φόρμας ωρολογίου προγράμματος και του εντύπου ολοκλήρωσης τμήματος, συμπληρωμένων βάσει των προτύπων που παρέχονται από το Ι.Π.Ε.Μ./Δ.Ο.Ε.. ü Για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση συνδυαστικά μέσω των ακόλουθων δραστηριοτήτων στην πλατφόρμα του μαθήματος: 1. Την προετοιμασία και ανάρτηση υλικού 2. Την προετοιμασία και ανάρτηση δύο (2) εργασιών 3. Την αποστολή σχολίων και ανατροφοδότησης των εργασιών 4. Την αποστολή των τελικών αξιολογικών κρίσεων 5. Τη διεξαγωγή τηλεδιασκέψεων 6. Την ανάρτηση στοιχείων επικοινωνίας, ειδικά των εβδομαδιαίων ωρών 7. Το συνολικό χρόνο σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 7. Συμπλήρωση και Αποστολή Εντύπων Επισημαίνεται ότι οι επιμορφωτές της κάθε φάσης οφείλουν να φροντίζουν για τη συστηματική συμπλήρωση όλων των παραπάνω εντύπων και στοιχείων υλοποίησης του τμήματος (δια ζώσης και εξ αποστάσεως επιμόρφωση) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 ανωτέρω και για την εμπρόθεσμη αποστολή τους προς το Ι.Π.Ε.Μ./Δ.Ο.Ε. Τα έντυπα πιστοποίησης υλοποίησης τμήματος αποστέλλονται στο Ι.Π.Ε.Μ./Δ.Ο.Ε. σε φάκελο που θα φέρει τις εξής ενδείξεις: ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ της ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Οδός Νίκης ΑΘΗΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: «......» (να συμπληρωθεί η θεματική ενότητα, η πόλη και ο μήνας υλοποίησης του/ων τμήματος/ων) 10

11 Η αποστολή των εντύπων τμήματος πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους: Με απλό ταχυδρομείο (παρακαλούμε θερμά, όχι με συστημένη επιστολή) με χρέωση του επιμορφωτή Μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας Red Courier, με χρέωση του Ι.Π.Ε.Μ./ Δ.Ο.Ε. κατόπιν συνεννόησης με το Ινστιτούτο. Σε αυτή την περίπτωση, οι επιμορφωτές παρακαλούνται να ενημερώνουν το Ι.Π.Ε.Μ./Δ.Ο.Ε. (τηλεφωνικά στο ή μέσω για το σημείο και τις ώρες κατά τις οποίες μπορεί να γίνει η παραλαβή του φακέλου από το courier. Β. Το Ινστιτούτο μπορεί να προβαίνει σε επιτόπιους δειγματοληπτικούς ελέγχους υλοποίησης της επιμόρφωσης. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από ορισμένες από τη Διοίκηση του Ινστιτούτου ομάδες. 8. Όροι και προϋποθέσεις αποζημίωσης κόστους μετακίνησης, διανυκτέρευσης συμμετεχόντων (επιμορφωτών και επιμορφούμενων) Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα επιμόρφωσης που μετακινούνται για το σκοπό αυτό δικαιούνται αποζημίωση για το κόστος μετακίνησης και διανυκτέρευσης υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω. Οι δαπάνες για έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων είναι επιλέξιμες από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ μέχρι των ανώτατων ορίων που προσδιορίζονται από την ΥΑ (ΦΕΚ Β 760/ Αρ /60/ΓΔΑΡΡΡΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα προβλεπόμενα ανώτατα όρια που καθορίζονται στην ως άνω ΥΑ έχουν ως εξής: Α. Για δαπάνες μετακίνησης: Για μετακίνηση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) (πχ. ΚΤΕΛ, ΟΣΕ κλπ.) χορηγείται αποζημίωση για το συνολικό ύψος της πραγματοποιηθείσας δαπάνης. Για μετακίνηση με Ι.Χ. χορηγείται χιλιομετρική αποζημίωση δέκα πέντε λεπτών (0,15 /χμ.) καθώς και η δαπάνη διοδίων. Η δαπάνη μετακίνησης (είτε με ΜΜΜ είτε με ΙΧ) καταβάλλεται εφόσον η 11

12 Οδηγός Υλοποίησης Επιμορφωτικών Δράσεων διανυόμενη απόσταση από την έδρα ως τον τόπο διεξαγωγής της επιμόρφωσης είναι μεγαλύτερη από πενήντα (50) χιλιόμετρα. Β. Για δαπάνες διανυκτέρευσης: Χορηγείται αποζημίωση έως πενήντα (50) ευρώ στην οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνεται πρόγευμα. Η αποζημίωση καταβάλλεται εφόσον η διανυόμενη απόσταση από την έδρα ως τον τόπο διεξαγωγής της επιμόρφωσης είναι μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα. Η αποζημίωση για κάθε κατηγορία δαπάνης χορηγείται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω: 1. Η αποζημίωση για μετακίνηση και διανυκτέρευση καταβάλλεται απολογιστικά και με την προϋπόθεση έγκαιρης προσκόμισης των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων. Τα κατά περίπτωση απαιτούμενα παραστατικά στοιχεία είναι τα εξής: Για μετακίνηση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) (π.χ. ΚΤΕΛ, ΟΣΕ κλπ.): πρωτότυπα εισιτήρια και πρωτότυπες αποδείξεις είσπραξης εισιτηρίων. Για μετακίνηση με Ι.Χ.: πρωτότυπες αποδείξεις διοδίων (υποχρεωτικά για διαδρομές με σταθμούς διοδίων) καθώς και βεβαίωση/υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα σύμφωνα με το υπόδειγμα που χορηγείται από το Ι.Π.Ε.Μ./Δ.Ο.Ε. Για διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο: πρωτότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών ξενοδοχείου ή αντίγραφο fax/voucher αν η κράτηση έγινε μέσω πρακτορείου. 1. Προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης μετακίνησης (με οποιοδήποτε μέσο) και διανυκτέρευσης είναι η διαπιστωμένη ανάγκη πραγματοποίησης μετακίνησης. Συνεπώς, δε χορηγείται αποζημίωση μετακίνησης/διανυκτέρευσης στους συμμετέχοντες για τους οποίους δεν προκύπτει διανυόμενη χιλιομετρική απόσταση άνω των προαναφερόμενων ορίων. 1. Οι δικαιούμενοι αποζημίωσης μετακίνησης/διανυκτέρευσης συμμετέχοντες οφείλουν να αποστείλουν τα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία πραγματοποίησης των αντίστοιχων δαπανών εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση του προγράμματος/τμήματος, άλλως δε θα αποζημιώνονται. 12

13 1. Τα παραστατικά αποστέλλονται είτε με απλό ταχυδρομείο (παρακαλούμε θερμά, όχι με συστημένη επιστολή) είτε με την Red Courier στην ταχυδρομική διεύθυνση που εμφανίζεται παρακάτω. Η αποστολή μέσω Red Courier πραγματοποιείται με χρέωση στο Ι.Π.Ε.Μ./Δ.Ο.Ε. και κατόπιν ενημέρωσης του Ινστιτούτου (τηλεφωνικά στο ή μέσω για το σημείο, τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες μπορεί να γίνει η παραλαβή του φακέλου από το courier. ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ της ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Οδός Νίκης ΑΘΗΝΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠ/ΜΟ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ:.... ΠΟΛΗ & ΜΗΝΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ:... Υλικό για χορήγηση αποζημίωσης μετακίνησης/διανυκτέρευσης 5. Δε δικαιούνται αποζημίωση όσοι δεν έχουν αποστείλει έγκαιρα τα παραστατικά στοιχεία δαπάνης μετακίνησης/διανυκτέρευσης. 13

14 Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη, στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς - Διακρατικές συνεργασίες κοινωνικών εταίρων στο χώρο της εκπαίδευσης

15

16 Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη, στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς - Διακρατικές συνεργασίες κοινωνικών εταίρων στο χώρο της εκπαίδευσης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9174/6 7 2009. Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για τις πράξεις με τίτλο:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9174/6 7 2009. Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για τις πράξεις με τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Πληροφορίες : Αγγελική Τζανέτου Τηλ. : 213 13 06 208 Fax : 210 34 28 045 E mail :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, 6.03.2013 Αριθ. Πρωτ.: 42 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Προσκλήσεων για την Υποβολή Προτάσεων με αντικείμενο τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου με τρεις (3)Υπεύθυνους Αποκεντρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002561613 2015-02-05

15PROC002561613 2015-02-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β1 ΜΟΝΑΔΑ Δ ---- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων

και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β3 & Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δικαιούχος Φορέας Συνδικαιούχος Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β112084/6/4/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3) 2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2010.

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ.πρωτ: Β109958/20-3-2012 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2012.

Αριθμ.πρωτ: Β109958/20-3-2012 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΔΑ: Β4454691Ω2-Α0Κ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Άξονaς Προτεραιότητας 2» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Άξονaς Προτεραιότητας 2» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΦ89-ΒΦΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ, ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΩΝ»

«ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ, ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ, ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΩΝ» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο ««ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 1.1. Αντικείμενο, διάρκεια και τίτλος σπουδών... 8 1.2. Πιστοποίηση... 8 1.3. Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ.πρωτ: 55119/8.7.2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 4 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ»

Υποέργο 4 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β2 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου. και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου. της Πράξης

Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου. και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου. της Πράξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β1 & Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ταχ. Διεύθυνση : Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 Τ.Κ. : 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5 η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΕΚΔΟΣΗ 4 Η ΚΑΒΑΛΑ 2011 Πρόλογος Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας, χάριν συντομίας ΕΛΚΕ, ιδρύθηκαν στα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα