ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013"

Transcript

1 ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ ΑΡΥΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012

2

3 Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο Η ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Κχπξνπ ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο είλαη αδηακθηζβήηεηε. Ραρνθνθθαιηά ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ απνηεινύλ νη απαζρνινύκελνη, νη νπνίνη θαινχληαη θαζεκεξηλά λα δηαδξακαηίζνπλ κέζα ζε έλα δηαξθψο εληεηλφκελν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ην δηθφ ηνπο θαζνξηζηηθφ ξφιν. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ θπξίαξρωλ ζηξαηεγηθώλ επηδηώμεωλ ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ ηφπνπ θαη ηεο βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ θππξηαθψλ επηρεηξήζεσλ, πξνσζνχληαη θαη πινπνηνχληαη απφ ηελ ΑλΑΓ δηάθνξα Σρέδηα θαη Γξαζηεξηφηεηεο. Tα θπξηφηεξα Σρέδηα αλαθνξηθά κε θαηάξηηζε ησλ απαζρνινπκέλσλ είλαη: Πνιπεπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα πλερηδόκελεο Καηάξηηζεο πλήζε Πνιπεπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα πλερηδόκελεο Καηάξηηζεο Εωηηθήο εκαζίαο Μνλνεπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα πλερηδόκελεο Καηάξηηζεο ζηελ Κύπξν Μνλνεπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα πλερηδόκελεο Καηάξηηζεο ζην Δμωηεξηθό Τα Σρέδηα δηέπνληαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο Οδεγνύο Πνιηηηθήο θαη Γηαδηθαζηώλ, ηνπο νπνίνπο νη ελδηαθεξφκελνη γηα λα αμηνπνηήζνπλ ηα Σρέδηα πξέπεη πξωηίζηωο λα εμεηάδνπλ θαη λα αμηνπνηνύλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην Θεκαηνιφγην Πξνηεξαηνηήησλ. Τν παξφλ έγγξαθν πεξηέρεη ην Θεκαηνιόγην Πξνηεξαηνηήηωλ γηα ην γηα ηα Μνλνεπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα πλερηδόκελεο Καηάξηηζεο ζηελ Κύπξν. Τν Θεκαηνιφγην Πξνηεξαηνηήησλ έρεη πεγάζεη θαη πξνζδηνξηζηεί κέζα απφ ην γεληθφηεξν πιαίζην ησλ ζηξαηεγηθψλ επηδηψμεσλ θαη ζηφρσλ ηεο ΑλΑΓ γηα ηελ επηαεηία Απνηειεί ηελ πξνγξακκαηηθή θαη ζηνρεπκέλε απόθξηζε ηεο ΑλΑΓ ζε αλαδπφκελεο γηα ην έξγν θαη ηελ απνζηνιή ηεο πξνθιήζεηο κέζα ζην λέν θνηλωληθννηθνλνκηθό γίγλεζζαη πνπ δεκηνπξγεί ε θνηλσλία ηεο γλψζεο αιιά θαη ε ζεζκηθή παξνπζία ηεο Κχπξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Τν Θεκαηνιφγην Πξνηεξαηνηήησλ γηα ην γηα ηα Μνλνεπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα Σπλερηδφκελεο Καηάξηηζεο ζηελ Κχπξν αλακέλεηαη φηη ζα απνηειέζεη ρξήζηκν θαζνδεγεηηθό έγγξαθν γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο ζην ζρεδηαζκφ θαη νξγάλσζε ησλ θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο. iii

4

5 1. ΔΗΑΓΩΓΖ Τν Σρέδην γηα ηα Μνλνεπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα πλερηδόκελεο Καηάξηηζεο ζηελ Κύπξν ζηνρεχεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαηάξηηζεο εξγνδνηνπκέλσλ επηρεηξήζεσλ / νξγαληζκψλ, γηα ζπκπιήξσζε θαη βειηίσζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο ηνπο. Τα πξνγξάκκαηα απηά θαιύπηνπλ έλα επξύ θάζκα ζεκάηωλ γηα φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη φια ηα επαγγέικαηα ζηα δηάθνξα επίπεδα απαζρφιεζεο. Τελ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ έρνπλ επηρεηξήζεηο / νξγαληζκνί. Η πνιηηηθή γηα έγθξηζε θαη επηρνξήγεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ ύπαξμε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαηάξηηζεο γηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα εξγνδνηνπκέλσλ κέζα ζηελ επηρείξεζε / νξγαληζκφ, ε νπνία λα είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ εξγαζία ηνπο θαη λα ηθαλνπνηείηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνγξάκκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ εγθξίλνληαη θαη αλάγθε όια ηα πξνγξάκκαηα πνπ ππνβάιινληαη ζηελ ΑλΑΓ έζησ θαη αλ εκπίπηνπλ ζηηο θαζνξηζκέλεο ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαηάξηηζεο. Οπζηαζηηθφ θξηηήξην έγθξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ππνβάιινληαη απνηειεί ε πνηόηεηα ηνπ πξνηεηλόκελνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ε νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα ηεο ΑλΑΓ ζηε βάζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο. 2. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΚΑΗ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΓΚΡΗΖ Η εμέηαζε αηηήζεωλ γηα έγθξηζε πξνγξακκάηωλ θαηάξηηζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλε δηαδηθαζία κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε φηη πιεξνχληαη φιεο νη πξνϋπνζέζεηο θαη ηθαλνπνηνχληαη φια ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Οδεγό Πνιηηηθήο θαη Γηαδηθαζηώλ ηωλ Μνλνεπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ πλερηδόκελεο Καηάξηηζεο ζηελ Κύπξν. Τνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη, ζα πξέπεη: Να πιεξνύληαη όιεο νη γεληθέο πξνϋπνζέζεηο εμέηαζεο αίηεζεο εξγνδόηε. Μεηαμχ άιισλ, εμεηάδεηαη θαηά πφζν ν εξγνδφηεο είλαη δηθαηνχρνο ελίζρπζεο, ε αίηεζε έρεη ππνβιεζεί εκπξφζεζκα θαη είλαη θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλε, ηα πξνηεηλφκελα άηνκα γηα ζπκκεηνρή είλαη εξγνδνηνχκελνη ηνπ αηηεηή, ν εξγνδφηεο θαηαβάιιεη θαλνληθά ην ηέινο ζην Τακείν Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηνπο εξγνδνηνχκελνχο ηνπ πνπ πξνηείλνληαη γηα ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα, ν εξγνδφηεο επσκίδεηαη ηεθκεξησκέλα ηηο δαπάλεο θαηάξηηζεο θαη δε βξίζθνληαη ζε ηζρχ δηνηθεηηθέο θπξψζεηο 1

6 απνθιεηζκνχ ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΑλΑΓ γηα ηνλ εξγνδφηε ή / θαη ηνπο ζπληειεζηέο θαηάξηηζεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκκεηνρή ζην Σρέδην. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηζρχνπλ πξόζζεηεο πξνϋπνζέζεηο φηαλ ν εξγνδφηεο ζπληζηά επηρείξεζε θαη εληάζζεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπληζηνχλ θξαηηθή ελίζρπζε. Δπίζεο ηζρχνπλ εηδηθέο πξνϋπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζην κέγηζην αξηζκφ επαλαιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ αλά έηνο, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. Να ηθαλνπνηνύληαη όια ηα θξηηήξηα γηα έγθξηζε πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο. Μεηαμχ άιισλ, εμεηάδεηαη θαηά πφζν ε αίηεζε ηθαλνπνηεί αλάγθεο θαηάξηηζεο εξγνδνηνπκέλσλ ηεο επηρείξεζεο / νξγαληζκνχ, ε θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε δηάξθεηα θαη ψξεο εθαξκνγήο ηνπ, ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ εθπαηδεπηψλ, ν αξηζκφο θαη θαηαιιειφηεηα ηεο νκάδαο ζπκκεηερφλησλ, ε χπαξμε θαηάιιειεο ππνδνκήο θαη ε ρξήζε θαηάιιεισλ επνπηηθψλ κέζσλ θαη κεζφδσλ θαηάξηηζεο. Να εκπίπηεη ην πξόγξακκα ζηηο θαζνξηζκέλεο ζεκαηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ηεο ΑλΑΓ γηα ην Σρέδην ησλ Μνλνεπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ Σπλερηδφκελεο Καηάξηηζεο ζηελ Κχπξν θαη λα κελ πεξηιακβάλεηαη ζηα ζέκαηα πνπ δελ απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα θαη σο εθ ηνχηνπ δελ εγθξίλνληαη. (Βιέπε παξαγξάθνπο 3 θαη 4 πην θάησ). Να ππάξρεη νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα ηεο ΑλΑΓ ζηε βάζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο. Όιεο νη πξνϋπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα έγθξηζεο ησλ Μνλνεπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ Σπλερηδφκελεο Καηάξηηζεο ζηελ Κχπξν αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ ηζρχνληα Οδεγφ Πνιηηηθήο θαη Γηαδηθαζηψλ (ηζηνζειίδα: 3. ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΣΟΜΔΗ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ Οη ζεκαηηθνί ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θαηάξηηζε θαη αλάπηπμε ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ / νξγαληζκψλ, κέζσ ηεο εθαξκνγήο Μνλνεπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ Σπλερηδφκελεο Καηάξηηζεο ζηελ Κχπξν είλαη νη αθφινπζνη: Γηεύζπλζε/Δπνπηεία: Πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο, ζηειέρσζεο, εγεζίαο θαη ζπληνληζκνχ ηκεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ. Αλάπηπμε θαη Παξαγωγή Πξνϊόληωλ: Πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα ζρεδίαζεο, αλάπηπμεο θαη παξαγσγήο λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 2

7 Μάξθεηηλγθ/Πωιήζεηο/Γεκόζηεο ρέζεηο: Πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαζψο θαη πξνψζεζεο θαιψλ ζρέζεσλ κε πειάηεο θαη ην θνηλφ επξχηεξα. Αγνξέο/Απνζέκαηα: Πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα δηεχζπλζεο αγνξψλ θαη ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο απνζεκάησλ. Οηθνλνκηθά θαη Υξεκαηννηθνλνκηθά Θέκαηα: Πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα απνηειεζκαηηθήο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, θαηάιιειεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη αμηνιφγεζεο επελδχζεσλ. Γηαρείξηζε Πνηόηεηαο: Πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα αλάπηπμεο, δηαρείξηζεο θαη ζπλερνχο βειηίσζεο ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Αλάπηπμε θαη Αμηνπνίεζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ: Πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη θαηάιιειεο εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ επηινγήο, πξφζιεςεο, αλάπηπμεο, αμηνπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ. Βειηίωζε Παξαγωγηθόηεηαο: Πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα αμηνπνίεζεο θαηάιιεισλ ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ γηα βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Θέκαηα Σερλνινγίαο θαη Πιεξνθνξηθήο: Πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα εθαξκνγήο θαη αμηνπνίεζεο λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ζηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. Πξνώζεζε ηεο Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο: Πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο. Πξάζηλεο Γεμηόηεηεο: Πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα εηζαγσγήο θαη αλάπηπμεο πξάζηλσλ δεμηνηήησλ, γλψζεσλ θαη λννηξνπίαο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Αζθάιεηα θαη Τγεία ζην Υώξν Δξγαζίαο: Πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ρψξν εξγαζίαο θαζψο θαη δηαζθάιηζεο ηεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ. Δμεηδηθεπκέλα ζέκαηα αλάινγα κε ην Δπάγγεικα: Πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα αλάπηπμεο εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ δεμηνηήησλ γηα ζπγθεθξηκέλα επαγγέικαηα. Ννείηαη φηη αλάινγα κε ην ζέκα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε ΑλΑΓ δπλαηφ λα ζέηεη πεξηνξηζκνχο ζηηο θαηεγνξίεο θαη ηνλ αξηζκφ εξγνδνηνπκέλσλ γηα ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα. 3

8 4. ΘΔΜΑΣΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΑΠΟΣΔΛΟΤΝ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΓΔΝ ΔΓΚΡΗΝΟΝΣΑΗ Γελ απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ ΑλΑΓ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ εγθξίλνληαη νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο ζεκάησλ: Θέκαηα πνπ είλαη αθαδεκατθήο θχζεο. Θέκαηα ηα νπνία θαιχπηνληαη ηθαλνπνηεηηθά κε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα κηθξήο δηάξθεηαο. Δηζαγσγηθή ελεκέξσζε γηα ηελ επηρείξεζε γηα λενπξνζιεθζέληα άηνκα (induction). Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πξνζσπηθή παξά ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ ή / θαη πνπ δε ζπλδένληαη άκεζα θαη εμεηδηθεπκέλα κε ηελ εξγαζία, φπσο γηα παξάδεηγκα δηαρείξηζε ρξφλνπ, δηαρείξηζε άγρνπο, ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, λεπξνγισζζηθφο πξνγξακκαηηζκφο. Θέκαηα πνπ αθνξνχλ βαζηθή γλψζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ινγηζκηθψλ επξείαο ρξήζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα επεμεξγαζία θεηκέλνπ, ειεθηξνληθά θχιια, βάζεηο δεδνκέλσλ, παξνπζηάζεηο, πινήγεζε ζην δηαδίθηπν, ειεθηξνληθή ζρεδίαζε θαη ζρεδηαζκφο. Θέκαηα πνπ αθνξνχλ γισζζηθή θαηάξηηζε, εμαηξνπκέλσλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ θαζαξά επηρεηξεζηαθή γισζζηθή επηθνηλσλία. 5. ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΔΠΗΖΜΑΝΖ Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα θάζε παξνπζηαδφκελε πεξίπησζε, γηα λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε έγθξηζε πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο απφ ηελ ΑλΑΓ, πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη παξάιιεια θαη ηαπηφρξνλα νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: Τν πξφγξακκα δελ πξέπεη λα αθνξά ζέκα πνπ θαηεγνξηνπνηήζεθε σο ζέκα κε πξνηεξαηφηεηαο. Τν πξφγξακκα πξέπεη λα αθνξά ζέκα πνπ εκπίπηεη ζηνπο θαζνξηζζέληεο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο. Τν πξφγξακκα πξέπεη λα έρεη θξηζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ΑλΑΓ φηη απνηειεί πξφζθνξν ηξφπν απνηειεζκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ππαξθηήο αλάγθεο θαηάξηηζεο. Τν πξφγξακκα πξέπεη λα εθηηκάηαη αξκνδίσο φηη δχλαηαη λα ηχρεη ηεο επηρνξήγεζεο ηεο ΑλΑΓ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο, αιιά θαη ην ζχλνιν ησλ αλεηιεκκέλσλ νηθνλνκηθψλ δεζκεχζεσλ ηεο. 4

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων 1. Ση εηλαη «νξγαλσζε»; 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ & ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ Α ΜΔΡΟ «Ζ ΟΡΓΑΝΩΖ» Δίλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ -ηδηφηεηα πνπ δηαθξίλεη ή δηαζέηεη έλαο νξγαληζκφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 2009-2010

ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Τ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Α Δ Ω Ν Σ Ο Π Λ Α Ι Ι Ο Σ Η ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 2009-2010 Σ Ο Τ Ι Γ Ρ Τ Μ Α Σ Ο Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο»

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΧΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΔΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος Εσρωπαϊκή Επιηροπή Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος (Ιζτύει από ηην 1 Ιανοσαρίοσ 2011) e cdc.e uropa.e u 1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (ΑμηνΠηζηνπλ) ΚΔΝΣΡΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (ΚΔΚ) ΟΓΗΓΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ

ΤΣΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (ΑμηνΠηζηνπλ) ΚΔΝΣΡΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (ΚΔΚ) ΟΓΗΓΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΤΣΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (ΑμηνΠηζηνπλ) ΚΔΝΣΡΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (ΚΔΚ) ΟΓΗΓΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ Απξίιηνο 2012 Αλαβχζζνπ 2, 2025 ηξφβνινο, Σ.Θ. 25431, 1392 Λεπθσζία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέκα: Δπηβιέπνπζα: Αλαζηαζία Παπαζηπιηαλνύ

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέκα: Δπηβιέπνπζα: Αλαζηαζία Παπαζηπιηαλνύ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΡΣΑ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνεηνηκαζία δξάζεο θαηάξηηζεο-επηκόξθσζεο σθεινύκελσλ βηώζηκνπο θαη αληαγσληζηηθνύο θιάδνπο: Πεξηερφκελν θαη κεζνδνινγία

Πξνεηνηκαζία δξάζεο θαηάξηηζεο-επηκόξθσζεο σθεινύκελσλ βηώζηκνπο θαη αληαγσληζηηθνύο θιάδνπο: Πεξηερφκελν θαη κεζνδνινγία Πεξηνδηθή έθδνζε ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ - επηέκβξηνο 2014 (Σεχρνο 1 ν ) Γηθαηνύρνο: Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε (Α..) «Κηζαηξώλεηα Πξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών

Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών Σν έξγν «Οινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα, πξσηνβνπιίεο θαη δηθηπψζεηο γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ Δμσζηξέθεηαο» πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπη ρεηξεζηαθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ...

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ... 1 2 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ... 1. Ξνηνη είλαη νη ζηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 Αϋ Φάςθ: τρατθγικόσ χεδιαςμόσ (Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ τρατθγικι του ΟΣΑ) Δεκζμβριοσ, 2011 Ζκδοςθ 1.0 ειίδα 1 Πεγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 2011 ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΝΕΕ ΑΡΧΕ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ» ΜΠΙΛΙΡΗ Ν. ΒΑΙΛΙΚΗ Α.Μ. 121 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ 2011 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΡΕΤΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ 2011-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΛΔΤΚΩΙΑ 2011 2 πληνληζηέο Δζληθήο ηξαηεγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε εθαξκνγήο πνζνηηθνπνηεκέλεο εθηίκεζεο επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ ζε εζληθό επίπεδν γηα ηελ Κύπξν

Μειέηε εθαξκνγήο πνζνηηθνπνηεκέλεο εθηίκεζεο επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ ζε εζληθό επίπεδν γηα ηελ Κύπξν ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ Μειέηε εθαξκνγήο πνζνηηθνπνηεκέλεο εθηίκεζεο επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ ζε εζληθό επίπεδν γηα ηελ Κύπξν Γηαηξηβή πνπ ππεβιήζε γηα ηε κεξηθή ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΗΛΩΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΗΛΩΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΗ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΦΤΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΗΛΩΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΦΤΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Σειηθφ θείκελν πνπ πηνζεηήζεθε θαηά ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζηηο 4 Ινπλίνπ 2003, Βαξθειψλε, Ιζπαλία

Διαβάστε περισσότερα

2011-06-07 ICS: 03.100.30

2011-06-07 ICS: 03.100.30 2011-06-07 ICS: 03.100.30 ΔΠ ΔΛΟΣ 1437 ΥΔΓΙΟ DRAFT ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Γξακκαηεία Γηνίθεζεο Καζήθνληα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα, νξγάλωζε γξαθείνπ θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία Administrative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΚΛΑΓΟ

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΚΛΑΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΚΛΑΓΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Κα ΚΑΗΣΖ ΜΠΟΓΚΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ ΒΑΗΛΑΚΖ ΗΩΑΝΝΑ Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013 Δηήζηα Έθζεζε 2008 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ & ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ & ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜBA) ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΗΣΛΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κχξηνη Άμνλεο ΔΚΔ. Σχληαμε Μειέηεο & Έξεπλαο γηα ηελ Δ.Κ.Δ. Ση. Παληειαίνπ Κ.Κνιιπδάο ICAP Group Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε

Κχξηνη Άμνλεο ΔΚΔ. Σχληαμε Μειέηεο & Έξεπλαο γηα ηελ Δ.Κ.Δ. Ση. Παληειαίνπ Κ.Κνιιπδάο ICAP Group Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε Σχληαμε Μειέηεο & Έξεπλαο γηα ηελ Δ.Κ.Δ. Ση. Παληειαίνπ Κ.Κνιιπδάο ICAP Group Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε Κχξηνη Άμνλεο ΔΚΔ Ζ ηδέα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ κηα εηαηξεία

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργανωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Επαναλληπτικές Ασκήσεις Α. ΜΔΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Αρχές Οργανωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Επαναλληπτικές Ασκήσεις Α. ΜΔΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Α. ΜΔΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΑΠΑΝΣΖΖ Να θπθιώζεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 1. Οη επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσλίαο καο, επεηδή

Διαβάστε περισσότερα