Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183"

Transcript

1 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.ΚΑ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Όταν ο παθών υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για αποζημίωση του παθόντος αυτού, ήτοι τόσο της κατά το κοινό δίκαιο ευθύνης για αποζημίωση όσο και της προβλεπόμενης από τον ν. 551/1915 ειδικής αποζημιώσεως, και μόνον αν το ατύχημα οφείλεται σε δόλο του εργοδότη ή του προστηθέντος του υποχρεούται αυτός να καταβάλει στον παθόντα τη διαφορά μεταξύ του ποσού της κατά το κοινό δίκαιο αποζημιώσεως και του ολικού ποσού των υπό του Ι.Κ.Α. χορηγουμένων παροχών. Η απαλλαγή αυτή καλύπτει και την περίπτωση της ειδικής αμέλειας, κατά την οποία το ατύχημα έγινε γιατί δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις ισχυόντων νόμων, διαταγμάτων ή κανονιστικών όρων ασφαλείας. Στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδικαίως τα πρόσωπα τα οποία εντός των ορίων της χώρας παρέχουν κατά κύριο επάγγελμα εξαρτημένη εργασία έναντι αμοιβής. Οι απασχολούμενοι αυτοί καλύπτονται ασφαλιστικά ανεξάρτητα από την εγγραφή τους ή μη στα μητρώα ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α. ή τον εφοδιασμό τους ή μη με ασφαλιστικό βιβλιάριο, γιατί η ασφάλισή τους επέρχεται υποχρεωτικά και αυτοδικαίως και χωρίς τη δήλωση σχετικής βουλήσεως εργοδότη ή εργαζόμενου, εφόσον το ατύχημα δεν προκλήθηκε από δόλο του εργοδότη ή από πρόσωπο ξένο προς αυτόν και τους προστηθέντες του. Σε κάθε πάντως περίπτωση, ο παθών, και σε περίπτωση θανάτου οι καθολικοί διάδοχοί του μέλη της οικογένειάς του, διατηρούν την αξίωση για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης όταν το ατύχημα οφείλεται σε πταίσμα του εργοδότη και των προστηθέντων του. Για τη γέννηση της αξίωσης αυτής αρκεί οποιοδήποτε πταίσμα και όχι μόνο η ειδική αμέλεια περί την τήρηση των όρων ασφαλείας. Ο αδικηθείς που επιδιώκει την επιδίκαση εύλογης αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης οφείλει, για να είναι ορισμένη η αγωγή του, να εκθέτει τις συνθήκες τελέσεως της αδικοπραξίας, το είδος της προσβολής του, την βαρύτητα και την έκταση της βλάβης, τον βαθμό της προσβολής της προσωπικότητάς του, τον βαθμό του πταίσματος του υπαιτίου και την περιουσιακή και κοινωνική κατάσταση των μερών, χωρίς να αναφέρεται αναγκαίως και σε τι συνίσταται η κατάσταση αυτή. Το συντρέχον πταίσμα του υποστάντος το εργατικό ατύχημα αναφέρεται μόνο στην επιδίκαση αποζημίωσης για περιουσιακή ζημία και όχι χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Έννοια προστηθέντος. Ευθύνη νομικού προσώπου από εργατικό ατύχημα. Προσεπίκληση ασφαλιστικής εταιρείας. Η σωρευμένη αγωγή αποζημίωσης της προσκεπικαλούσας εργοδότριας εταιρείας κατά της προσεπικαλούμενης ασφαλιστικής εταιρείας δεν αποτελεί εργατική διαφορά, αφού η αξίωση της προσεπικαλούσας κατά της προσεπικαλούμενης δεν υπάγεται στην εργατική διαδικασία αλλά αφορά σύμβαση ασφάλισης και δικάζεται κατά την τακτική διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, είτε διατάσσεται ο χωρισμός της σωρευμένης αγωγής αποζημίωσης και η παραπομπή της στο αρμόδιο δικαστήριο, όταν το δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο, ή ανάλογα προχωρεί η εκδίκασή της κατά την τακτική διαδικασία. Κυριότερες διατάξεις: Ν. 551/1914 άρθρα 1, 2, 6, 16. Α.ν. 1846/1951 άρθρα 2 παρ. 1, 34 παρ. 2 και 60 παρ. 3 Α.Κ. άρθρα 71, 297, 298, 299, 914, 922 και 932. Δικαστής: η Πρόεδρος Πρωτοδικών κυρία Ερατώ Κολέση

2 Δικηγόροι: ο κ. Ευστ. Ακριτίδης ο κ. Κων. Κόλτσης η κυρία Μαγδαληνή Γαλίτσου (προσεπικλ.) [ ] Κατά τη σαφή έννοια του άρθρου 1 του ν. 551/1914 «περί ευθύνης προς αποζημίωση των εξ ατυχήματος εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων», ο οποίος κωδικοποιήθηκε με το β.δ. της 24.7/ και διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του Α.Κ. με το άρθρο 38 εδ. α του Εισαγωγικού του Νόμου, ως ατύχημα από βίαιο συμβάν που επήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορμής αυτής σε εργάτη ή υπάλληλο των εργασιών ή επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 αυτού και για το οποίο ατύχημα παρέχεται δικαίωμα αποζημιώσεως κατά τις διατάξεις και εντός των καθοριζομένων πλαισίων του νόμου αυτού, θεωρείται κάθε βλάβη του σώματος ή της υγείας του εργαζομένου που είναι αποτέλεσμα βίαιας και αιφνίδιας επενέργειας εξωτερικού αιτίου, μη αναγομένου αποκλειστικώς σε οργανική ή παθολογική προδιάθεση του παθόντος, το οποίο και δεν θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε η σχέση παροχής των υπηρεσιών και η υπό συγκεκριμένες περιστάσεις προσφορά τους (Ολ.Α.Π. 1287/1986 ΕΕργΔ 46, 73, Α.Π. 275/1991 ΕΕργΔ 52, 163, Α.Π. 1823/1990 ΕΕργΔ 50, 794, Α.Π. 1316/2000 ΕΕλλΔνη 2002, 413, Α.Π. 600/1996 ΕλλΔνη 1999, 117, Εφ. Αθ. 1758/2000 ΕλλΔνη 2000, 818, Εφ.Αθ. 5095/1999 ΕλλΔνη 1999, 1602). Εξάλλου, από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ανωτέρω νόμου ερμηνευόμενες σε συνδυασμό με το άρθρο 2 αυτού, σαφώς προκύπτει ότι εκείνος που από εργατικό ατύχημα έπαθε ανικανότητα, ή, σε περίπτωση θανάτου του, οι κατά το άρθρο 6 του ιδίου νόμου συγγενείς του, έχουν το εκλεκτικό δικαίωμα να εγείρουν κατά του εργοδότη αγωγή και να ζητήσουν είτε την αποζημίωση του νόμου τούτου, επικαλούμενοι απλώς ότι έλαβε χώρα εργατικό ατύχημα, κατά την παραπάνω έννοια του όρου, είτε πλήρη αποζημίωση κατά τις διατάξεις των άρθρων 297, 298 και 914 του Α.Κ. Την αποζημίωση όμως αυτή του κοινού δικαίου μπορούν να τη ζητήσουν μόνον αν το ατύχημα οφείλεται σε δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων του, ή όταν πραγματοποιήθηκε σε εργασία ή επιχείρηση στην οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις ισχυόντων νόμων, διαταγμάτων και κανονισμών για τους όρους ασφαλείας των εργαζομένων σ αυτές, βρίσκεται δε σε αιτιώδη συνάφεια με την μη τήρηση των διατάξεων τούτων (Ολ.Α.Π. 26/1995 ΕΕργΔ 55, 459 και ΕλλΔνη 37, 38, Ολ.Α.Π. 965/1985 ΕΕργΔ 45, 779, Α.Π. 1185/1993 ΕΕργΔ 54, 232 και ΕλλΔνη 36, 359, Α.Π. 1029/1993 ΕΕργΔ 54, 325, Α.Π ΕΕργΔ 54, 328 και ΕλλΔνη 36, 360, Α.Π. 914/1990 ΕΕργΔ 50, 318, Α.Π. 70/1991 ΕΕργΔ 50, 1026, Α.Π. 892/1989 ΕΕργΔ 49, 367, Α.Π. 270/1989 ΕΕργΔ 48, 381). Σε κάθε περίπτωση όμως, δηλαδή και όταν ασκούν την εκ του νόμου 551/1914 αξίωση, καθώς και όταν εγείρουν αγωγή αποζημιώσεως με βάση το κοινό δίκαιο για την περιουσιακή ζημία, μπορούν επί πλέον να σωρεύσουν στην αγωγή τους ή και να ασκήσουν αυτοτελή αγωγή με αίτημα χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης (ή ψυχικής οδύνης επί θανάτου του παθόντος), κατ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 299 και 932 του Α.Κ. (μη περιουσιακή ζημία), οι οποίες και δεν προσκρούουν στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου (551/1914 Α.Π. 1185/1993 ό.π., Εφ.Αθ /1991 ΕλλΔνη 34, 178). Περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων 34 παρ. 2 και 60 παρ. 3 του α.ν. 1846/1951 «περί κοινωνικών ασφαλίσεων» συνδυαζόμενες και με αυτές του νόμου 551/1914 (που προεκτέθηκαν) συνάγεται ότι όταν ο παθών υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., δηλαδή έπαθε εργατικό ατύχημα στον τόπο της εργασίας του που βρίσκεται μέσα σε ασφαλιστική περιοχή του Ι.Κ.Α., οπότε θεωρείται αυτοδικαίως ασφαλισμένος σ αυτό (ήδη η ασφάλιση του Ι.Κ.Α. επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα με το άρθρο 3 του ν. 1305/1982 Α.Π. 434/1992 ΕΕργΔ 53, 279 και ΕλλΔνη 35, 1327), τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για αποζημίωση του παθόντος αυτού, ήτοι τόσο της κατά το κοινό δίκαιο ευθύνης για αποζημίωση όσο και της προβλεπόμενης από τον ν. 551/1914 ειδικής αποζημιώσεως, και μόνον αν το ατύχημα οφείλεται σε δόλο

3 αυτού (εργοδότη) ή του προσώπου που προστήθηκε από αυτόν υποχρεούται αυτός να καταβάλει στον παθόντα την από το ως άνω άρθρο 34 παρ. 2 προβλεπομένη «διαφορά» μεταξύ του ποσού της κατά το κοινό δίκαιο αποζημιώσεως και του ολικού ποσού των υπό του Ι.Κ.Α. χορηγουμένων σ αυτόν παροχών. Από τις ίδιες διατάξεις συνάγεται περαιτέρω ότι η ως άνω απαλλαγή αφορά όχι μόνο την περίπτωση που το ατύχημα προκλήθηκε από ενέργεια ή παράλειψη του εργοδότη ή του παθόντος, αλλά και όταν τούτο προκλήθηκε από ενέργεια ή παράλειψη του προσώπου που προστήθηκε από τον εργοδότη. Καλύπτει δε η απαλλαγή αυτή και την περίπτωση της ειδικής αμέλειας, κατά την οποία το ατύχημα έγινε γιατί δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις ισχυόντων νόμων, διαταγμάτων ή κανονιστικών όρων ασφαλείας (Ολ.Α.Π. 1267/1976 ΔΕΝ 1977, 310, Α.Π. 717/1990 περίληψη σε ΔΕΝ 1991, 1149, Α.Π. 501/1997 ΔΕΝ 1977, 625, Α.Π. 704/1975 ΔΕΝ 1975, 1102, Κ. Λαναρά, Νομοθεσία Εργατική και Ασφαλιστική, 1999, σελ. 262, Ι.Πίκουλα, ΔΕΝ 1996, 219, 220). Έτσι, ο υπαγόμενος στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. παθών, ή οι κληρονόμοι του σε περίπτωση θανάτου του, δικαιούται στις ως άνω (εκτός δόλου) περιπτώσεις μόνο των υπό του Ι.Κ.Α. χορηγουμένων παροχών. Διατηρεί, όμως, ο παθών ή σε περίπτωση θανάτου αυτού οι καθολικοί διάδοχοί του μέλη της οικογένειάς του, σε κάθε περίπτωση, όπως προαναφέρθηκε, την αξίωση για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης αντίστοιχα κατά του εργοδότη και των προσώπων που προστήθηκαν από αυτόν, όταν το ατύχημα οφείλεται σε πταίσμα των τελευταίων (δόλο ή αμέλεια υποκειμενική ευθύνη βλ. Α.Π. 1609/2001 ΕλλΔνη 2002, 385, Α.Π. 569/2001 ΔΕΝ 2002, 231, Α.Π. 1819/1999 ΕλλΔνη 2000, 1011, Α.Π. 185/1998 ΕλλΔνη 1998, 837, Εφ. Αθ. 890/2001 ΕλλΔνη 2002, 491), γιατί η πιο πάνω απαλλαγή τους από κάθε υποχρέωση για αποζημίωση, ήτοι για αξίωση εντελώς περιουσιακού χαρακτήρα, δεν καλύπτει και την ως άνω αξίωση για χρηματική ικανοποίηση, αφού καμία παροχή χορηγούμενη από το Ι.Κ.Α. δεν μπορεί να δικαιολογήσει τον αποκλεισμό της εν λόγω διαφορετικής φύσεως αξιώσεως, η επιδίκαση ή μη της οποίας εξαρτάται από την εύλογη κρίση του δικαστηρίου. Πταίσμα στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να θεμελιωθεί και στη μη τήρηση των διατάξεων των ισχυόντων νόμων, διαταγμάτων ή Κανονισμών περί των όρων ασφαλείας (βλ. Ολ.Α.Π. 1117/1986 ΕλλΔνη 1987, 112, Α.Π. 1602/1998 ΕλλΔνη 2001, 131, Εφ. Αθ. 3884/2002 ΕλλΔνη 2003, 546, Εφ.Αθ. 9160/2001 ΕλλΔνη 2003, 546, Εφ. Θεσσ. 2422/2001 Αρμ 2002, 73, Εφ. Θεσσ. 2431/2000 Αρμ. 2001, 229). Πάντως αρκεί να συντρέχει οποιαδήποτε αμέλεια αυτών και όχι μόνο η ειδική αμέλεια περί την τήρηση των όρων ασφαλείας του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 551/1915 (Α.Π. 1102/2003 αδημ). Εξάλλου, κατά την έννοια του άρθρου 922 Α.Κ. «προστηθείς», για την αδικοπραξία του οποίου ευθύνεται κατά τους όρους της διάταξης αυτής το πρόσωπο που δέχεται τις υπηρεσίες του, είναι εκείνος που με τη βούληση του τελευταίου ως «προστήσαντος» απασχολείται διαρκώς ή παροδικώς στη διεκπεραίωση υποθέσεως και γενικά στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων αυτού υπό τις οδηγίες και τις εντολές τούτου ως προς τον τρόπο εκπληρώσεως των καθηκόντων του εντασσόμενος στον κύκλο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του. Δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη δικαιοπρακτικής σχέσης, αλλά η πρόστηση μπορεί να στηρίζεται και σε πραγματικό γεγονός ή να γίνεται ευκαιριακά για μία μόνο συγκεκριμένη πράξη. Έτσι, δεν έχει σημασία ο τρόπος πρόσληψης του προστηθέντος, ούτε αν η πρόσληψή του έγινε από άλλον και όχι από τον προστήσαντα, αρκεί ότι ο προστηθείς ενεργούσε υπό τον έλεγχο ή τις οδηγίες και εντολές του τελευταίου (ακόμα και υπό γενικές οδηγίες ή γενική εποπτεία) ως προς τον τρόπο εκπλήρωσης των καθηκόντων του (Α.Π. 121/2002 αδημοσίευτη, Α.Π. 1270/1989 ΕλλΔνη 32, 715, Α.Π. 300/1980 ΝοΒ 28, 1723). Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 71 Α.Κ., το νομικό πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν, εφόσον η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί και δημιουργεί υποχρέωση αποζημίωσης. Το υπαίτιο πρόσωπο ευθύνεται επί πλέον εις

4 ολόκληρον. Όταν λοιπόν ο ζημιώσας είναι όργανο, εφαρμόζεται αυτή η διάταξη ειδικότερη ως προς το ενδιάμεσο πρόσωπο που προκάλεσε τη ζημία και όχι η διάταξη του άρθρου 922 Α.Κ. Η ευθύνη όμως του νομικού προσώπου για πράξεις μη οργάνων του (π.χ. περαιτέρω προσώπων που προσλαμβάνονται από τα όργανα) θεμελιώνεται στο άρθρο 922 Α.Κ. (βλ. Α.Π. 194/1976 ΝοΒ 24, 718, Εφ. Λαρ. 274/2004 ΑρχΝ 2005, 178, Σταθόπουλος, σε: Σταθοπούλου-Γεωργιάδη Α.Κ., άρθρο 922 αριθ. 9). Τέλος κατά το άρθρο 932 Α.Κ., «σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Αυτό ισχύει ιδίως για εκείνον που έπαθε προσβολή της υγείας, της τιμής ή της αγνείας του ή στερήθηκε την ελευθερία του». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο αδικηθείς που επιδιώκει, λόγω ηθικής βλάβης, την οποία υπέστη από τον αδικοπραγήσαντα, επιδίκαση εύλογης, κατά την κρίση του δικαστηρίου, χρηματικής ικανοποιήσεως, οφείλει, για να είναι ορισμένη η αγωγή του ως προς την έννοια της «εύλογης» χρηματικής ικανοποιήσεως, να εκθέτει τις συνθήκες τελέσεως της αδικοπραξίας, το είδος της προσβολής του, τη βαρύτητα και την έκταση της βλάβης, τον βαθμό της προσβολής της προσωπικότητάς του, τον βαθμό του πταίσματος του υπαιτίου και την περιουσιακή και κοινωνική κατάσταση των μερών, χωρίς να αναφέρεται αναγκαίως και σε τι συνίσταται η κατάσταση αυτή (Α.Π. 1325/1996 Δημ. Δικάσιμος). Στην προκειμένη περίπτωση στην κρινόμενη με αριθμό κατάθεσης 44617/2008 αγωγή η ενάγουσα εκθέτει σ αυτήν ότι προσλήφθηκε από την πρώτη εναγομένη ανώνυμη εταιρεία, της οποίας νόμιμοι εκπρόσωποι είναι ο δεύτερος και τρίτος των εναγομένων, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου την προκειμένου να εργαστεί ως πωλήτρια στο κρεοπωλείο που διατηρεί ενταύθα στην οδό * 92. Ότι ο τέταρτος εναγόμενος ήταν ο διευθυντής του εν λόγω καταστήματος και είχε προστηθεί από την πρώτη στα καθήκοντα του υπεύθυνου και επιβλέποντος του εργαζόμενου προσωπικού. Ότι στις συνέβη το περιγραφόμενο εργατικό ατύχημα, όπως οι συνθήκες αυτού αναλυτικά περιγράφονται στην αγωγή, που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της στο δεξί της χέρι (ακρωτηριασμός αυτού μέχρι το ύψος του άνω τριτημορίου του αντιβραχίου) και την ανικανότητά της για εργασία. Ότι υπαίτιοι για το εν λόγω εργατικό ατύχημα είναι όλοι οι εναγόμενοι, οι οποίοι υπό τις αναφερόμενες ιδιότητές τους δεν έλαβαν από αμέλειά τους τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται, οι ενέργειες δε και οι παραλείψεις αυτές των εναγομένων συντέλεσαν αιτιωδώς στην επέλευση του εν λόγω εργατικού ατυχήματος. Με βάση το ιστορικό αυτό, η ενάγουσα, μετά τον παραδεκτό περιορισμό του κονδυλίου της χρηματικής ικανοποίησής της για την ηθική βλάβη που υπέστη, με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, στο ποσό των ,00 ευρώ, από το αρχικά αιτούμενο ποσό των ,00 ευρώ, ως προς το οποίο η αγωγή θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε (άρθρα 294, 295, 297 σε συνδ. με το άρθρο 223 Κ.Πολ.Δ.), και τον περαιτέρω περιορισμό μέρους αυτού, ύψους ,00 ευρώ, σε αναγνωριστικό, ζητεί: α) να αναγνωριστεί ότι οφείλουν να της καταβάλουν οι εναγόμενοι, εις ολόκληρον έκαστος, το ποσό των ,00 ευρώ ως χρηματική της ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη από την αδικοπραξία, καθώς και β) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, με απόφαση προσωρινά εκτελεστή και με προσωπική κράτηση των δευτέρου, τρίτου και τέταρτου εξ αυτών, λόγω της αδικοπραξίας τους, διαρκείας ενός έτους, να της καταβάλουν, εις ολόκληρον ο καθένας τους, ως χρηματική της ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη, το ποσό των ,00 ευρώ, ενώ επιφυλάσσεται για επιπλέον ποσό των 29 ευρώ που θα το ασκήσει παριστάμενη ως πολιτικώς ενάγουσα στην ποινική δίκη, καθώς και το ποσό των ,00 ευρώ για τη θετική της ζημία (την αγορά και τοποθέτηση στο δεξί της χέρι παθητικής πρόθεσης αντιβραχίονος από σιλικόνη υψηλής ποιότητας), με τον νόμιμο τόκο από την επομένη του ατυχήματος, άλλως

5 από την επίδοση της αγωγής. Τέλος, ζητεί να καταδικαστούν όλοι οι εναγόμενοι στη δικαστική της δαπάνη. Με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα, η αγωγή, που εισάγεται αρμόδια για να συζητηθεί ενώπιον του δικαστηρίου αυτού (άρθρα 14 παρ. 2, 16 αρ. 2, 25 παρ. 2, 664 Κ.Πολ.Δ.), κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών (άρθρα 663 επ. Κ.Πολ.Δ.), κρίνεται νόμιμη, σύμφωνα και με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη στην αρχή της παρούσας, μόνο ως προς το κονδύλιο της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Το περί αποζημιώσεως κονδύλιο αυτής λόγω της θετικής ζημίας της ενάγουσας ύψους ,00 ευρώ κρίνεται αβάσιμο κατά νόμο και απορριπτέο. Τούτο, διότι η παθούσα υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. (αναφέρεται αυτό στην αγωγή, εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του α.ν. 1846/1951 «περί κοινωνικών ασφαλίσεων», όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 παρ. 2 του ν. 4476/1965 και 3 του ν. 1305/1982, στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδικαίως τα πρόσωπα τα οποία εντός των ορίων της χώρας παρέχουν κατά κύριο επάγγελμα εξαρτημένη εργασία έναντι αμοιβής. Συνεπώς, οι ανωτέρω απασχολούμενοι καλύπτονται ασφαλιστικά ανεξάρτητα από την εγγραφή τους ή μη στα μητρώα ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α. ή τον εφοδιασμό τους ή μη με ασφαλιστικό βιβλιάριο, γιατί, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, επέρχεται υποχρεωτικά και αυτοδικαίως η ασφάλισή τους και χωρίς τη δήλωση σχετικής βουλήσεως εργοδότη ή εργαζόμενου Α.Π. 717/1990 ΔΕΝ 1991, 1149), το δε ατύχημα δεν προκλήθηκε, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα ήδη στο αγωγικό δικόγραφο, από δόλο του εργοδότη ή από πρόσωπο ξένο προς αυτόν και τους προστηθέντες του. Επίσης το παρεπόμενο αίτημα καταβολής τόκων είναι νόμιμο μόνο για τον χρόνο από την επίδοση της αγωγής (346 Α.Κ.) και εφεξής και όχι από τον προγενέστερο της οχλήσεως χρόνο του ατυχήματος, διότι εν προκειμένω εισάγεται αξίωση της ενάγουσας από αδικοπραξία, για την οποία δεν επικαλείται η ενάγουσα προγενέστερη της επιδόσεως της επιδόσεως της αγωγής όχληση. Η αγωγή, κατά το μέρος που κρίνεται νόμιμη, στηρίζεται στις προαναφερθείσες διατάξεις και σε αυτές των άρθρων 70, 71, 299, 914, 922, 926, 932, 346 Α.Κ., 907, 908 παρ. 1, 1047 παρ. 1και 176 Κ.Πολ.Δ. Δικαστικό ένσημο δεν οφείλεται για το αντικείμενό της (άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 551/1915, όπως κωδικοποιήθηκε με το β.δ. της 24.7/25.8/1920, που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 52 αρ. 8 του Εισ.Ν.Κ.Πολ.Δ.- βλ. και Α.Π. 691/2006 δημ. Νόμος, Α.Π. 267/1975 ΕΕργΔ 1975, 795, Εφ.Αθ /1996 ΕΕργΔ 56, 1126), ως εκ περισσού επομένως έχει καταβληθεί αυτό. Πρέπει επομένως, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ ουσίαν. Με τη με αριθμό καταθέσεως 346/ ανακοίνωση δίκης-προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση με τη σωρευόμενη παρεμπίπτουσα αγωγή αποζημιώσεως, η προσεπικαλούσα-παρεμπιπτόντως ενάγουσα, πρώτη εναγομένη της κύριας αγωγής εκθέτει ότι δυνάμει του αναφερόμενου ασφαλιστηρίου συμβολαίου συνήψε με την καθ ης η ανακοίνωση προσεπικαλούμενη παρεμπιπτόντως εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία σύμβαση ασφάλισης, με την οποία αυτή ανέλαβε την αστική ευθύνη έναντι τρίτων για κάθε ζημία που θα προκληθεί εξαιτίας εργατικού ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της. Αναφερόμενη στο ατύχημα της κύριας αγωγής και στην κύρια αγωγή που ασκήθηκε εναντίον της και ισχυριζόμενη ότι το ως άνω ατύχημα οφείλεται σε ίδιο πταίσμα και αποκλειστική υπαιτιότητα της ίδιας της παθούσας, κυρίως ενάγουσας, περαιτέρω δε ότι σε περίπτωση που κριθεί ότι η ίδια (προσεπικαλούσα) ως εργοδότρια της παθούσας ευθύνεται να αποζημιώσει αυτήν, τότε η προσεπικαλούμενη παρεμπιπτόντως εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται δυνάμει της ασφαλιστικής συμβάσεως να καταβάλει σ αυτήν κάθε ποσό που θα υποχρεωθεί η ίδια (προσεπικαλούσα) να καταβάλει στην κυρίως ενάγουσα μέχρι όμως του ασφαλιστικού ποσού των ,51 ευρώ (για ηθική βλάβη), προσεπικαλεί αυτήν (προσεπικαλούμενη ασφαλιστική εταιρεία) να παρέμβει στη μεταξύ αυτής και της κυρίως ενάγουσας ανοιγείσα δίκη προς υποστήριξη της και ζητεί σε περίπτωση που αυτή υποχρεωθεί να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό

6 κεφαλαίου, τόκων και δικαστικής δαπάνης στην ενάγουσα της κύριας αγωγής, να υποχρεωθεί η παρεμπιπτόντως εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει σ αυτήν κάθε τέτοιο χρηματικό ποσό με ανώτατο όριο το ποσό των ,51 ευρώ νομιμότοκα από την επίδοση της κύριας αγωγής. Τέλος, ζητεί να καταδικασθεί η παρεμπιπτόντως εναγομένη στη δικαστική της δαπάνη. Η ανωτέρω προσεπίκληση ασκήθηκε παραδεκτώς και αρμοδίως στο δικαστήριο αυτό της κύριας δίκης, πλην όμως η σωρευόμενη αγωγή αποζημίωσης δεν αφορά διαφορά που υπάγεται στο άρθρο 663 Κ.Πολ.Δ., ήτοι δεν αποτελεί εργατική διαφορά, αφού η αξίωση της προσεπικαλούσας κατά της προσεπικαλουμένης δεν υπάγεται στην εργατική διαδικασία αλλά αφορά αξίωση από σύμβαση ασφάλισης και δικάζεται κατά την τακτική διαδικασία. Στην παραπάνω περίπτωση γίνεται δε δεκτό ότι είτε διατάσσεται ο χωρισμός της σωρευόμενης αγωγής αποζημίωσης και η παραπομπή της στο αρμόδιο δικαστήριο, όταν το δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο (στην περίπτωση αυτή η προσεπίκληση έχει τις συνέπειες της ανακοίνωσης δίκης) ή ανάλογα προχωρεί η εκδίκασή της κατά την τακτική διαδικασία (βλ. Εφ.Θεσσ. 347/1990 ΕλλΔνη 90, 1320, Κεραμέα / Νίκα / Κονδύλη, Ερμ. Κ.Πολ.Δ., άρθρο 89 παρ. 1, σελ. 203). Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή η σύγχρονη εφαρμογή των δύο διαδικασιών δεν επιφέρει σύγχυση ούτε επηρεάζει δυσμενώς τα διαδικαστικά δικαιώματα των διαδίκων, πρέπει να επιδικαστεί αυτή κατά την τακτική διαδικασία. Είναι δε η προσεπίκληση και αγωγή νόμιμες, στηριζόμενες στις διατάξεις των άρθρων 91, 92, 86, 87, 88, 69 παρ. 1 εδ. ε Κ.Πολ.Δ., σε συνδυασμό και μ εκείνη του άρθρου 176 Κ.Πολ.Δ., εκτός από το παρεπόμενο αίτημα καταβολής τόκων, το οποίο είναι νόμιμο από την επομένη της πληρωμής του ποσού και όχι από τον προγενέστερο χρόνο της επίδοσης της κυρίας αγωγής στην ίδια την παρεμπιπτόντως ενάγουσα (διότι διαφορετικά θα οδηγούμασταν σε πλουτισμό της ασφαλισμένης παρεμπιπτόντως ενάγουσας βλ. Κρητικό, «Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητιστικά ατυχήματα», εκδ.1998, στοιχ και εξ αντιδιαστολής στοιχ. 1987). Πρέπει επομένως αυτές να συνεκδικασθούν με την κύρια αγωγή, καθώς και με την νόμιμη (άρθρα 80, 81, 666, 215 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.) πρόσθετη υπέρ της πρώτης εναγομένης στην κύρια αγωγή παρέμβαση που ασκήθηκε από την παρεμπιπτόντως εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία, παραδεκτά με προτάσεις που κατέθεσε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο με αίτημα την απόρριψη της κυρίας αγωγής, και να ερευνηθούν περαιτέρω κατ ουσίαν, δεδομένου ότι καταβλήθηκε από την παρεμπιπτόντως ενάγουσα το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου, με τα αντιστοιχούντα σ αυτό ποσοστά υπέρ του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και του Τ.Ν. Η διάταξη του άρθρου 16 παρ. 4 του ν. 551/1915, κατά την οποία επί εργατικού ατυχήματος το συντρέχον πταίσμα του παθόντος εργαζομένου αντιτάσσεται νομίμως μόνο εάν αφορά παραβίαση διατάξεων ή κανονισμών που θέτουν όρους ασφαλείας στην εργασία, αναφέρεται στην επιδίκαση αποζημίωσης για περιουσιακή ζημία και όχι χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Επομένως, για τον καθορισμό του ποσού της χρηματικής ικανοποίησης, το συντρέχον πταίσμα του παθόντος (άρθρο 300 Α.Κ.) πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας, χωρίς να καθορίζεται το ποσοστό του και ανεξάρτητα από τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραπάνω διάταξης του άρθρου 16 παρ. 4 του ν. 551/1915 (βλ. Α.Π. 1667/1999 ΕΕργΔ 2001, 137, Α.Π. 1183/1998 ΔΕΝ 1999, 417, Εφ.Θεσσ. 2422/2001 Αρμ 2002, 73, Ι.Ληξουριώτη, Έννοια εργατικού ατυχήματος, ό.π., σελ. 469). Στην προκειμένη περίπτωση οι εναγόμενοι αρνούνται την κύρια αγωγή και ισχυρίζονται ότι σε κάθε περίπτωση για την επέλευση του εργατικού ατυχήματος είναι κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα συνυπαίτια κατά τον μεγαλύτερο βαθμό η ενάγουσα. Ζητούν λοιπόν την εν μέρει απόρριψη του αιτήματος της αγωγής κατά τον βαθμό συνυπαιτιότητάς του. Ο ως άνω ισχυρισμός αποτελεί ένσταση νόμιμη στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 300 Α.Κ. και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κατ ουσίαν, αφού η ενάγουσα την αρνείται.

7 [ ] Αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του παρόντος δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η ενάγουσα, που γεννήθηκε το έτος 1966 και είναι ασφαλισμένη στο Ι.Κ.Α., στις προσλήφθηκε από την πρώτη εναγομένη, διά των νομίμων εκπροσώπων της δεύτερου και τρίτου των εναγομένων, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, προκειμένου να εργαστεί ως πωλήτρια στο κατάστημα λιανικής πωλήσεως κρεάτων και ειδών αλλαντικών που διατηρεί αυτή εδώ, στην οδό * αριθ. 92, και έκτοτε εργάζονταν σε αυτό. Πριν την ανωτέρω πρόσληψή της είχε εργαστεί επί μία περίπου διετία ( ) και πάλι ως πωλήτρια κρεοπωλείου στην «Κ.», ως εκ τούτου δεν διέθετε μια σχετική εμπειρία για την εν λόγω εργασία. Η κύρια εργασία της ενάγουσας στην επιχείρηση της πρώτης εναγομένης συνίστατο στην πώληση των κρεάτων, εκτός αυτού όμως κάποιες φορές της ανατίθετο και η εργασία του τεμαχισμού των κρεάτων για την παρασκευή κιμά με τις ευρισκόμενες στο κατάστημα κρεατομηχανές. Αυτό γινόταν παράνομα, καθόσον για την εργασία αυτή απαιτείται άδεια κρεοπώλη σύμφωνα με το άρθρο 2 και άρθρο 6 του π.δ. 126/2000/111/Α/ Στις , ημέρα κατά την οποία προβλέπονταν ημέρα ρεπό για την ενάγουσα στο πρόγραμμα εργασίας, κλήθηκε αυτή προς εργασία από τις 7:30 το πρωί, καθόσον η πρώτη εναγομένη επικαλέστηκε φόρτο εργασίας. Στο ανωτέρω κατάστημα του κρεοπωλείου εργάζονταν 13 άτομα. Περί ώρα 20:50 της ανωτέρω ημερομηνίας η ενάγουσα υπέστη εργατικό ατύχημα κατά τη στιγμή που εργαζόταν σε μία από τις τρείς κρεατομηχανές του καταστήματος. Ειδικότερα, κατά τον ανωτέρω χρόνο, λίγο πριν το κλείσιμο του καταστήματος και ενώ οι λοιποί εργαζόμενοι σε αυτό (3 άτομα είχαν απομείνει) ήταν απασχολημένοι με άλλες εργασίες, η ενάγουσα, κατ εντολή του 4 ου των εναγομένων, ο οποίος ήταν ο διευθυντής και υπεύθυνος του εν λόγω καταστήματος, έθεσε σε λειτουργία την ειδική προς τούτο κρεατομηχανή, εντός της οποίας τοποθέτησε κομμάτια κρέατος για την παρασκευή κιμά, προς εξυπηρέτηση ενός πελάτη του καταστήματος. Η μηχανή αυτή, που ήταν ειδική, απαιτούσε εξειδίκευση και εμπειρία από τον χρήστη της, ενώ δεν ήταν εφοδιασμένη με κάποιο σύστημα που να εμποδίζει την πρόσβαση των χεριών στα κινούμενα μηχανικά μέρη της. Η ενάγουσα, όπως κατέθεσε ο μάρτυρας αποδείξεως, είχε εργαστεί ξανά στην εν λόγω μηχανή, «το είχε δουλέψει πολλές φορές αυτό το μηχάνημα» καταθέτει επί λέξει ο μάρτυράς της. Έτσι, η ενάγουσα, κατά τη διάρκεια της κοπής του κρέατος, για κάποιον λόγο (είτε γιατί θέλησε με τον τρόπο αυτό να τοποθετήσει το κομμάτι του κρέατος πιο βαθιά στο στόμιο της μηχανής είτε γιατί μάγκωσε το κρέας στη μηχανή επειδή είχε «πέτσα», όπως καταθέτει ο μάρτυρας της, και θέλησε να το απεγκλωβίσει), έθεσε το δεξί της χέρι στο στόμιο (χοάνη) της μηχανής που δεν διέθετε κάποιο προστατευτικό σύστημα, χωρίς να χρησιμοποιήσει την ξύλινη λαβή που χρησιμοποιείται για την προώθηση του κρέατος, το λεγόμενο «γουδοχέρι». Αποτέλεσμα αυτού ήταν το χέρι της να έρθει σε επαφή με τα κινούμενα μηχανικά μέρη της μηχανής, να εμπλακεί δηλαδή στον περιστρεφόμενο κοχλία, με συνέπεια να συμπιεστεί και να ακρωτηριαστεί κάτω από τον αγκώνα. Συγκεκριμένα υπέστη «Ακρωτηριασμό άνω τριτημορίου του (ΔΕ) αντιβραχίου». [ ] Η ενάγουσα μεταφέρθηκε ακολούθως στην Ορθοπεδική Πανεπιστημιακή Κλινική του Νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύθηκε από μέχρι Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της αυτής της έγινε και «Διαμόρφωση του κολοβώματος», ενώ η μετεγχειρητική της πορεία ήταν ομαλή και κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο της συστήθηκε επανεξέταση, κινησιοθεραπεία αγκώνα, ψυχιατρική υποστήριξη και της χορηγήθηκε άδεια έξι μηνών. Στη συνέχεια κρίθηκε ανίκανη για εργασία για όλο το υπόλοιπο του έτους 2008 αλλά και για το έτος 2009, ενώ με τη με αριθμ. 88/ γνωμάτευση της Α Υγειονομικής επιτροπής παραπέμφθηκε σε επιτροπή ορθοπεδικών στο Β Νοσοκομείο του Ι.Κ.Α. Παναγία για «έρευνα, καθορισμό και περαιτέρω ανικανότητα», από την οποία κρίθηκε ανίκανη για εργασία μέχρι τις και προτείνεται επανέλεγχος. Το παραπάνω ατύχημα αναγγέλθηκε εμπρόθεσμα στο ΚΕ.Π.Ε.Κ. (Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου Μακεδονίας Θράκης) από τους 2 ο και 3 ο των εναγομένων και έτσι

8 διενεργήθηκε στις αυτοψία από την τεχνική επιθεωρήτρια Α.Β. Η τελευταία διαπίστωσε ότι το ατύχημα μπορούσε να είχε αποφευχθεί «εάν στο συγκεκριμένο μηχάνημα υπήρχαν ικανά συστήματα που να καθιστούν αδύνατη την προσέγγιση του χεριού του εργαζόμενου στα κινούμενα στοιχεία της μηχανής (κοχλίας), διότι κατά το άρθρο 9 (παράρτημα) του π.δ. 395/1994 (Φ.Ε.Κ. 220, Α, ), το οποίο εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την Οδηγία του Συμβουλίου 89/655/Ε.Ο.Κ. ορίζεται ότι εάν υπάρχουν κίνδυνοι λόγω επαφής με κινούμενα μηχανικά στοιχεία του εξοπλισμού εργασίας που μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα, πρέπει αυτά να είναι εφοδιασμένα με προφυλακτήρες ή με συστήματα που να εμποδίζουν την πρόσβαση στις επικίνδυνες ζώνες και ότι οι προφυλακτήρες και τα συστήματα προστασίας δεν πρέπει να προκαλούν πρόσθετους κινδύνους, δεν πρέπει να μπορούν παρακαμφθούν, πρέπει να βρίσκονται σε επαρκή απόσταση από την επικίνδυνη ζώνη». Πλην όμως στην προκειμένη περίπτωση οι 2 ος και 3 ος των εναγομένων ως εργοδότες και υπόχρεοι ως εκ της ιδιότητός τους να τηρήσουν την παραπάνω υποχρέωση, αυτοί από αμέλειά τους, αν και μπορούσαν, δεν είχαν μεριμνήσει ώστε να έχουν ενημερωθεί για τους κινδύνους είτε από τον προμηθευτή του μηχανήματος είτε από την υπηρεσία πρόληψης ατυχημάτων και να έχουν τοποθετήσει προφυλακτήρα ή κάποιο άλλο αντίστοιχο σύστημα που να εμποδίζει το χέρι του χρήστη της μηχανής να έρθει σε επαφή με τους περιστρεφόμενους κυλίνδρους. Για το εν λόγω ατύχημα υπεύθυνος είναι και ο 4 ος των εναγομένων, υπάλληλος της πρώτης και προστηθέντος από αυτήν, ο οποίος ανέθεσε στην ενάγουσα, που είχε προσληφθεί ως πωλήτρια κρέατος, την κοπή του κρέατος σε κιμά, δηλαδή εργασία που ήταν εκτός των καθηκόντων για τα οποία είχε προσληφθεί και πλέον αυτών γνώριζε ότι αυτή δεν διέθετε αρκετή πείρα ως προς τον χειρισμό της ειδικής αυτής μηχανής κοπής του κρέατος. Επίσης ο ανωτέρω δεν έδωσε στην ενάγουσα τις απαραίτητες οδηγίες χρήσεως της εν λόγω κρεατομηχανής, όπως τη χρήση της λαβής ωθήσεως του κρέατος και αυστηρή απαγόρευση της ωθήσεως του κρέατος με τα χέρια. Πρέπει δε να ληφθεί ακόμη υπόψη ότι τη μηχανή αυτή τη χειριζόταν και ο ίδιος ο 4 ος των εναγομένων, στοιχείο που καταδεικνύει ότι αυτός δεν είχε προβλέψει το αποτέλεσμα της παράλειψής του (ασυνείδητη αμέλεια). Τέτοιο προστατευτικό κάλυμμα τοποθετήθηκε μετά το ατύχημα. Ο μάρτυρας της ενάγουσας, που είναι κρεοπώλης και συνάδελφός της κατά τον χρόνο του ατυχήματος, κατέθεσε ότι αν συνέβαινε στον ίδιο «να μαγκώσει η μηχανή», το πρώτο πράγμα που θα έκανε ήταν να σταματήσει το μηχάνημα αμέσως και μετά να κάνει την «επιστροφή του κρέατος». Επόμενοι υπαίτιοι για το εν λόγω εργατικό ατύχημα είναι όλοι οι εναγόμενοι, οι οποίοι επέδειξαν την παραπάνω αμελή συμπεριφορά ως προς τα έννομα αγαθά τρίτου. Η ανωτέρω δε παράλειψή τους είναι σαφές ότι συνδέεται αιτιωδώς με την επέλευση του ατυχήματος. Από τα παραπάνω συνάγεται επομένως ότι πρόκειται για εργατικό ατύχημα, διότι το βίαιο συμβάν που προκάλεσε τον τραυματισμό της παθούσας συνέβη κατά την ώρα της εργασίας, σε πρόσωπο που συνδέεται με την εργασία. Οι δε εναγόμενοι από αμέλεια έγιναν υπαίτιοι του εργατικού ατυχήματος και του εντεύθεν ακρωτηριασμού της παθούσας εργαζομένης, και δη από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλαν κατά τις περιστάσεις και μπορούσαν να καταβάλουν δεν προέβλεψαν το αποτέλεσμα της παράλειψής τους. Η αμέλειά τους συνίσταται στο γεγονός ότι δεν κατέβαλαν την επιμέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, αυτή δηλαδή που πρέπει να καταβάλλεται κατά τη συναλλακτική πίστη από αυτούς στον κύκλο της αρμοδιότητάς τους. Συγκεκριμένα, ο δεύτερος και τρίτος των εναγομένων ως εκπρόσωποι της πρώτης εναγόμενης ανώνυμης εταιρείας (πλασματικής εργοδότριας της παθούσας) το πταίσμα των οποίων καταλογίζεται στην πρώτη εναγόμενη και υπεύθυνοι για τη λήψη μέτρων ασφαλείας για λογαριασμό της και ο τέταρτος ως προστηθείς από αυτήν και υπεύθυνος μεταξύ άλλων και για τα μέτρα ασφαλείας έχοντας τη θέση εγγυητού της ασφάλειας του εργαζόμενου προσωπικού, παρέλειψαν να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή του κινδύνου πρόκλησης

9 οποιουδήποτε ατυχήματος στους εργαζόμενους στο ανωτέρω κατάστημα, μολονότι είχαν προς τούτο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση. Ειδικότερα, ενώ ο δεύτερος, τρίτος και τέταρτος είχαν τη δυνατότητα με βάση τις προσωπικές τους ιδιότητες και ικανότητες και μπορούσαν να επιδείξουν επιμέλεια και προσοχή για την ασφάλεια του εργαζόμενου προσωπικού, αυτοί δεν επέδειξαν την αναγκαία φροντίδα (Α.Π. 860/2005 δημ. Νόμος) για να ληφθούν και να τηρηθούν, καθοδηγώντας την εργαζομένη, τα προεκτεθέντα στη μείζονα σκέψη της παρούσας και αναφερόμενα στον νόμο αλλά επιβαλλόμενα και από τις συναλλαγές και τις συνήθειες του ιδίου κύκλου συναλλαγών μέτρα ασφαλείας, ήτοι δεν μερίμνησαν για την τοποθέτηση προστατευτικής διάταξης στην εν λόγω κρεατομηχανή, κατά τρόπο ώστε να μπορεί αυτό (προστατευτικό) να καταστήσει αδύνατη την προσέγγιση του χεριού στον κοχλία της μηχανής. Επίσης δεν επέδειξαν την αναγκαία φροντίδα ώστε η εργαζομένη παθούσα να χρησιμοποιεί τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας, αλλά αδιαφόρησαν πιστεύοντας ότι δεν πρόκειται να επέλθει το μοιραίο. Κατά δεύτερο λόγο όμως και σε έναν βαθμό υπαίτια είναι και η ίδια η παθούσα, διότι από αμέλειά της συνέβαλε κι αυτή στην πρόκληση του ατυχήματος και τον τραυματισμό της. Η συνυπαιτιότητά της θεμελιώνεται στο γεγονός ότι, αν και είχε σχετική εμπειρία στη χρήση παρόμοιων αλλά και της εν λόγω μηχανής, κατά την ώρα του ατυχήματος ενήργησε επιπόλαια και απρόσεκτα, μη έχοντας εντεταμένη την προσοχή της στη χρήση της μηχανής, με αποτέλεσμα λόγω της απροσεξίας της το δεξί της χέρι να πλησιάσει περισσότερο στους κυλίνδρους της μηχανής και να πιαστεί από αυτούς. Ειδικότερα, η ενάγουσα είχε την κατάλληλη εμπειρία, αφού κατά διαστήματα κατά τη διάρκεια της διετίας που απασχολήθηκε στην επιχείρηση της πρώτης εναγομένης δούλευε στην εν λόγω μηχανή και μπορούσε να είναι προσεκτική και να χρησιμοποιεί «το γουδοχέρι» για την προώθηση του κρέατος στο εσωτερικό της μηχανής και όχι το χέρι της ώστε να μην πιαστεί αυτό στην εν λόγω μηχανή. Πρέπει, επομένως, να γίνει δεκτή ως βάσιμη από ουσιαστική άποψη η σχετική ένσταση των εναγομένων περί συνυπαιτιότητας της παθούσης (άρθρο 300 Α.Κ.). Περαιτέρω από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά στοιχεία και με βάση όσα εκτέθηκαν, αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα, ηλικίας 42 ετών κατά τον χρόνο του ατυχήματος, δικαιούται εύλογης χρηματικής ικανοποιήσεως, λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη από το εν λόγω εργατικό ατύχημα. Λαμβανομένων δε υπόψη: 1) των συνθηκών υπό τις οποίες αυτό συνέβη, 2) του βαθμού της αμέλειας των εναγομένων, 3) της συνυπαιτιότητας της ενάγουσας, 4) της σοβαρότητας του τραυματισμού της, οι συνέπειες του οποίου δεν πρόκειται να εξαλειφθούν με την πάροδο του χρόνου, ενώ καθ όλη τη διάρκεια της ζωής της θα κατέχεται από μόνιμο αίσθημα μειονεκτικότητας έναντι των συνανθρώπων της λόγω της αδυναμίας της να αυτοεξυπηρετηθεί και να εργαστεί όπως ένας αρτιμελής άνθρωπος, αιτία η οποία θα της προκαλέσει σοβαρότατη ψυχική και σωματική ταλαιπωρία, 5) της κατάστασης της υγείας της σήμερα, αφού, όπως περιγράφηκε, συνεχίζει να είναι ανίκανη για εργασία (χωρίς βέβαια ακόμη να έχει καθοριστεί το ποσοστό αναπηρίας της), ενώ πάσχει από καταθλιπτική διαταραχή αντιδραστικού τύπου με χρόνια μορφή, 6) της περιουσιακής κατάστασης της (είναι μητέρα δυο ανηλίκων τέκνων διαζευγμένη με αβέβαιο το επαγγελματικό της μέλλον), 7) της οικονομικής κατάστασης των εναγομένων, εκ των οποίων η πρώτη είναι επιχείρηση επεξεργασίας κρεάτων και αλλαντικών μεγάλης οικονομικής στάθμης, διατηρεί 12 καταστήματα πωλήσεως κρέατος σε όλη τη Θεσσαλονίκη απασχολώντας εργατικό 125 ατόμων, και 8) της συμπεριφοράς τους μετά την τέλεση της πράξης, το δικαστήριο άγεται στην κρίση ότι για την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης της ενάγουσας απαιτείται η καταβολή ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων ( ,00) ευρώ, εκ του οποίου θα πρέπει να αφαιρεθεί ποσό 29,00 ευρώ προκειμένου να ασκήσει η ενάγουσα πολιτική αγωγή στα ποινικά δικαστήρια. Κατ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η κύρια αγωγή και να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν στην ενάγουσα το προαναφερόμενο ποσό, με τον νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της ένδικης αγωγής. Όσον

10 αφορά το αίτημα για κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής, πρέπει να γίνει κατά ένα μέρος δεκτό για το ποσό των ,00 ευρώ, διότι η επιβράδυνση της εκτέλεσης θα επιφέρει σημαντική ζημία στην ενάγουσα εν όψει και του χρόνου γέννησης της απαίτησής της. Κατά των 2 ου, 3 ου και 4 ου των εναγομένων δεν πρέπει ν απαγγελθεί προσωπική κράτηση εν όψει της συνυπαιτιότητας της παθούσας (βλ. σχετ. Εφ. Θεσσ. 150/1981 ΝοΒ 81, 910), του βάρους της αμέλειας καθενός των εναγομένων, αφού πρόκειται για ασυνείδητη αμέλεια, αλλά και της φερεγγυότητάς τους, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι ο 2 ος και 3 ος εξ αυτών επέδειξαν καλή πίστη αναγγέλλοντας αμέσως το ατύχημα στις αρμόδιες αρχές ούτε δε επιχείρησαν να αποκρύψουν περιουσία. Οι εναγόμενοι ως εν μέρει ηττώμενοι διάδικοι πρέπει να καταδικαστούν στην εν μέρει δικαστική δαπάνη της ενάγουσας (άρθρα 178 παρ. 1, 191 παρ. 2 ΚΠολ.Δ.). Περαιτέρω, από τα ίδια όπως παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία, αποδείχθηκε ότι, με σχετική σύμβαση που είχε καταρτιστεί ανάμεσα στην εναγόμενη της παρεμπίπτουσας αγωγής ως άνω ασφαλιστική εταιρεία και την ενάγουσα της ίδιας αγωγής, η τελευταία είχε ασφαλίσει για το χρονικό διάστημα από μέχρι (που περιλαμβάνει δηλαδή και το κρίσιμο χρόνο επέλευσης του ένδικου εργατικού ατυχήματος) την αστική εργοδοτική της ευθύνη που τυχόν θα προέκυπτε από σωματικές βλάβες των εργαζομένων στην πιο πάνω ατομική της επιχείρηση από ατυχήματα κατά τον χρόνο εργασίας τους, και πιο συγκεκριμένα και την ευθύνη της για καταβολή στους τελευταίους χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής τους βλάβης εξ αιτίας των εν λόγω ατυχημάτων και μέχρι του ποσού των ,51 ευρώ κατ άτομο. Τούτο συνομολογεί η πιο πάνω ασφαλιστική εταιρεία, αποδεικνύεται δε και από το προσκομιζόμενο αντίγραφο του συνταχθέντος σχετικώς υπ αριθμ /01 ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Συνεπώς, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη η παρεμπίπτουσα αγωγή και να υποχρεωθεί η εναγομένη αυτής να καταβάλει στην ενάγουσα οποιοδήποτε ποσό η τελευταία καταβάλει στην ενάγουσα της κύριας αγωγής σε εκτέλεση της παρούσας απόφασης και μέχρι το ποσό των ,51 ευρώ, με τον νόμιμο τόκο από την επομένη της πληρωμής. Η απόφαση πρέπει να κηρυχθεί εν μέρει προσωρινά εκτελεστή και κατά τη διάταξή της αυτή και για το αναφερόμενο στο διατακτικό ποσό, καθόσον η καθυστέρηση στην εκτέλεση, ως προς αυτό, μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημία στην ενάγουσα της αγωγής αυτής. Τέλος, η εναγομένη της ίδιας αγωγής, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ενάγουσας, βαρύνεται με την πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων της τελευταίας, ανάλογα με την έκταση της ήττας της (άρθρα 178 παρ. 1, 191 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.).

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: 1739/2000 Πηγή: ΕΕΔ 61/2002, σελ. 31 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ευθύνη του εργοδότη από το εργατικό ατύχημα εργαζομένου του είναι αντικειμενική. Απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Αρείου Πάγου: 1481/2006, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 66/07, σελ. 606 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Εργατικό ατύχημα. Όταν ο παθών εξ αυτού, υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., τότε ο εργοδότης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Αρείου Πάγου 22/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 63/2004, σελ. 1212 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Πρόστηση Ο προστήσας ευθύνεται αντικειμενικώς προς αποζημίωση του τρίτου, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 7 Δεκεμβρίου 2010, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 7 Δεκεμβρίου 2010, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ: Αρείου Πάγου 52/2011 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/ Περίληψη: Η απαλλαγή του εργοδότη όταν ο παθών είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, καλύπτει και την περίπτωση της "ειδικής αμελείας", δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εργατικό Ατύχημα και αποζημίωση

Εργατικό Ατύχημα και αποζημίωση Εργατικό Ατύχημα και αποζημίωση Άρειος Πάγος 703/2013 Εργατικό Ατύχημα - Αποζημίωση για ηθική βλάβη - Εύλογη χρηματική ικανοποίηση Περίληψη Οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 551/1915, κατά τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 1014/1996 Πηγή: Επιθ.Εργ. ικ. 56/97 σ. 570,.Ε.Ν 54/98 σ. 952,.Ε.Ε. 4/97, σ. 397

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 1014/1996 Πηγή: Επιθ.Εργ. ικ. 56/97 σ. 570,.Ε.Ν 54/98 σ. 952,.Ε.Ε. 4/97, σ. 397 Εφετείου Θεσσαλονίκης: 1014/1996 Πηγή: Επιθ.Εργ. ικ. 56/97 σ. 570,.Ε.Ν 54/98 σ. 952,.Ε.Ε. 4/97, σ. 397 Ως ατύχηµα επελθόν µε αφορµή την παροχη της εργασίας (δηλ. ως εργατικό ατύχηµα) θεωρείται και εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 7765/2010 Αριθµός κατάθεσης έφεσης /24.06.2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /20.06.2007 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τακτική ιαδικασία Συγκροτήθηκε από τους ικαστές

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012 Περίληψη Χρηματική ικανοποίηση οικογένειας θύματος σε εργατικό ατύχημα - Έννοια οικογένειας - Μέτρα ασφαλείας εργαζομένων σε οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΠειρ 301/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΠειρ 301/2001 ΕφΠειρ 301/2001 Προστασία καταναλωτών. Ευθύνη παραγωγού για ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Αξίωση ζημιωθέντος καταναλωτή. Δεν απαιτείται η απόδειξη πταίσματος του ζημιώσαντος παραγωγού,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009

Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009 Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΣ: Μαρί Δεργαζαριάν,

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Παραίτηση από Δικόγραφο και Δικαίωμα αγωγής 2 Περιεχόμενα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Περιεχόμενα Α. ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠολΔ Άρθρα 294 - Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ Αρείου Πάγου 1530/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 64/2005, σελ. 1392 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ Πρόστηση εργολάβου επί μισθώσεως έργου και προσωπική κράτηση προστήσαντος

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Αστική Ευθύνη Προϊόντων Ελίνα Παπασπυροπούλου HDI Global SE. Money Show 2016, Θεσσαλονίκη

Αστική Ευθύνη Προϊόντων Ελίνα Παπασπυροπούλου HDI Global SE. Money Show 2016, Θεσσαλονίκη Αστική Ευθύνη Προϊόντων Ελίνα Παπασπυροπούλου HDI Global SE Money Show 2016, Θεσσαλονίκη Το 2012 καταβλήθηκαν από τις ασφαλιστικές εταιρίες στην Ε.Ε. αποζημιώσεις αστικής ευθύνης 14 δισ. EUR (Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης)

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) Πρόεδρος: Μ. Τατσέλου Δικηγόρος: Α. Αγγελίδης Το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής ή η επικύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Όλγα Αρσλάνογλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρείου Πάγου 1090/2010, Τμ. Α/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 268 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εκείνος που ως

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου 1185/1993 (Τµ. Β') Πηγή: Ε.Ε.. 54/95, σ.231,.ε.ν.52/96, σ.237&238

Αρείου Πάγου 1185/1993 (Τµ. Β') Πηγή: Ε.Ε.. 54/95, σ.231,.ε.ν.52/96, σ.237&238 Αρείου Πάγου 1185/1993 (Τµ. Β') Πηγή: Ε.Ε.. 54/95, σ.231,.ε.ν.52/96, σ.237&238 Περίληψη: Οι παθόντες από εργατικό ατύχηµα δικαιούνται να ασκήσουν την από το κοινό αστικό δίκαιο αξίωση αποζηµιώσεως, εφ'

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 3941/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 3941/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 3941/2012 Περίληψη: Περιορισμός ευθύνης Επικουρικού Κεφαλαίου προς αποζημίωση από αυτοκινητιστικά ατυχήματα - Αντισυνταγματικές και ανίσχυρες οι διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: 1669/2003 ΠΠΡΑΘ Αριθμός απόφασης 1669/2003 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Μαρία Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ανδρέα Κράνη, Πρωτοδίκη, και Ευφροσύνη Σακελλαρίου, Πρωτοδίκη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµελές Πρωτοδικείο Πειραιώς 230/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σελ. 38,.Ε.Ε. 6/96, σελ. 637

Πολυµελές Πρωτοδικείο Πειραιώς 230/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σελ. 38,.Ε.Ε. 6/96, σελ. 637 Πολυµελές Πρωτοδικείο Πειραιώς 230/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σελ. 38,.Ε.Ε. 6/96, σελ. 637 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Αρείου Πάγου 963/2007, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 67/2008, σελ. 1306 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Εργατικό ατύχημα. Θεωρείται και ο θάνατος ή ο τραυματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 15 Φεβρουαρίου 2011, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 15 Φεβρουαρίου 2011, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ: Αρείου Πάγου 1107/2011 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/, ΕΕΔ τομος 72/2013 σελ. 437 Προσβολή προσωπικότητας από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένωνχωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Ελευθέριο Τοπαλνάκο, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών και από την Γραμματέα Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015 Αθήνα, 03-06-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2959-1/03-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου 58/2009 Πηγή: ΕΑΕΔ 532/2011, σελ. 330

Αρείου Πάγου 58/2009 Πηγή: ΕΑΕΔ 532/2011, σελ. 330 Αρείου Πάγου 58/2009 Πηγή: ΕΑΕΔ 532/2011, σελ. 330 Εργατικό ατύχημα και χρηματική ικανοποίηση Επί εργατικού ατυχήματος μπορεί το δικαστήριο να επιδικάσει χρηματική ικανοποίηση και να καθορίσει το εύλογο

Διαβάστε περισσότερα

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 19 Φεβρουαρίου 2013, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 19 Φεβρουαρίου 2013, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ: Αρείου Πάγου 703/2013 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Σπυρίδωνα Ζιάκα, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Ανδρέα Δουλγεράκη, Νικόλαο Πάσσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015)

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12279/2009 (Αριθµός κατάθεσης β' αίτησης / 2009) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12279/2009 (Αριθµός κατάθεσης β' αίτησης / 2009) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12279/2009 (Αριθµός κατάθεσης α' αίτησης / 2009) (Αριθµός κατάθεσης β' αίτησης / 2009) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 30-03-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1998/30-03-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Αρείου Πάγου: 1438/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 64/2005, σελ. 1212 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Εργατικό ατύχημα εργαζόμενου υπαγομένου στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.- Απαλλαγή του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 47/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 47/2016 Αθήνα, 16-06-2016 ΑΠ: Γ/ΕΞ/3027-2/16-06-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 47/2016

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Απόφ.Μον.Πρ.Αθ. 3941/2012

Κείμενο Απόφ.Μον.Πρ.Αθ. 3941/2012 Κείμενο Απόφ.Μον.Πρ.Αθ. 3941/2012 Ι. Μεταξύ των πηγών δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνονται και οι Οδηγίες, που προβλέπονται και ρυθμίζονται στο άρθρο 288 ΙΙΙ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Προγράμματα Αστικής Ευθύνης

Ασφαλιστικά Προγράμματα Αστικής Ευθύνης Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων 15.11.2016 Ασφαλιστικά Προγράμματα Αστικής Ευθύνης Εσπερίδα Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων & Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος 15 Νοεμβρίου 2016 Giuseppe

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 6249/2008 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως κλήσης / ) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός Απόφασης 6249/2008 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως κλήσης / ) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 7 Αριθµός Απόφασης 6249/2008 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως κλήσης /10-5-2005) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Μαγδαληνή Καρανάσιου, Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Σπυρίδωνα Ζιάκα, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Ανδρέα Δουλγεράκη, Νικόλαο Πάσσο και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Πέτρος Αλικάκος Πρωτοδίκης, Δρ.Ν. Άρθρο 17 Προσαρμόζεται ως προς τις οικογενειακές

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΜονΠρωτΑθ 2438/1997

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΜονΠρωτΑθ 2438/1997 ΜονΠρωτΑθ 2438/1997 Προστασία καταναλωτών. Σύμβαση παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Καταχρηστικοί Γενικοί όροι συναλλαγών. ( ) Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2251/1994 η Πολιτεία μεριμνά για τα συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 Ευθύνη Ιατρού: Πειθαρχική ευθύνη: κυρώσεις για παραβιάσεις των καθηκόντων και των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Περίληψη Προσβολή προσωπικότητας - Τράπεζα υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Παράνομη διαβίβαση αυτών σε εισπρακτική εταιρεία και παράνομη επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα:

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα: ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικό) ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί Εκτελεστότητας απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων Κατάσχεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 92/2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 92/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 03-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4271/03-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 92/2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την Τρίτη 28.07.2015

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2999-1/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2999-1/ Αθήνα, 03-05-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2999-1/03-05-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034 Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034 ικαστικό ένσηµο και αξίωση χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης από εργατικό ατύχηµα. Κατά το

Διαβάστε περισσότερα

4109/2008 ΕΦ ΑΘ. ΕφΑθ 4109/2008. Εισ.: Μαρία Γεωργίου (Πρ.: Γ. Αδαμόπουλος)

4109/2008 ΕΦ ΑΘ. ΕφΑθ 4109/2008. Εισ.: Μαρία Γεωργίου (Πρ.: Γ. Αδαμόπουλος) 4109/2008 ΕΦ ΑΘ ΕφΑθ 4109/2008 Εισ.: Μαρία Γεωργίου (Πρ.: Γ. Αδαμόπουλος) Οι ενάγοντες και ήδη εκκαλούντες στην από 29.10.2002 αγωγή τους εκθέτουν ότι οι πέντε πρώτοι απ` αυτούς από κοινού με τον αποθανόντα...

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5583/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5583/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2016 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 14-09-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5583/14-09-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος: 1486/1995 (Τµ. Β') Πηγή: ΕΕ 4 (1996) σελ. 415, Ε.Ε..56/97, σ.325,.ε.ν. 52/96, σ. 238

Άρειος Πάγος: 1486/1995 (Τµ. Β') Πηγή: ΕΕ 4 (1996) σελ. 415, Ε.Ε..56/97, σ.325,.ε.ν. 52/96, σ. 238 Άρειος Πάγος: 1486/1995 (Τµ. Β') Πηγή: ΕΕ 4 (1996) σελ. 415, Ε.Ε..56/97, σ.325,.ε.ν. 52/96, σ. 238 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα. Πταίσµα Εργοδότη. Θάνατος Μισθωτού. Ως ατύχηµα από βίαιο συµβάν που επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α)

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) Α) ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ Τα άρθρα 648, 652-655 του Α.Κ. αναφέρουν ότι ο μισθός καταβάλλεται εφόσον πραγματικά παρασχέθηκε εργασία από τον εργαζόμενο. Εξαίρεση αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ / ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΩΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ / ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ / ΘΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ / ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΩΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ / ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ / ΘΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ / ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΩΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ / ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ / ΘΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Κατά την εκτέλεση εργασιών σε ένα εργοτάξιο εμπλέκονται κυρίως τέσσερα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Θεσσαλονίκης: 2209/1999 Πηγή: Αρµενόπουλος 1999, σελ. 1238

Εφετείο Θεσσαλονίκης: 2209/1999 Πηγή: Αρµενόπουλος 1999, σελ. 1238 Εφετείο Θεσσαλονίκης: 2209/1999 Πηγή: Αρµενόπουλος 1999, σελ. 1238 Εργατικό ατύχηµα. Έννοια. Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Το πταίσµα του εργοδότη µπορεί να συνίσταται στη µη τήρηση των ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή Κακοδικίας - Κατά δικηγόρων, συµβολαιογράφων & δικαστικών επιµελητών Αριθµός απόφασης: 161 Έτος: 2013 - Αγωγή κακοδικίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 640 / (Αριθμός κατάθεσης: 571/ ) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός απόφασης 640 / (Αριθμός κατάθεσης: 571/ ) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός απόφασης 640 / 2013 (Αριθμός κατάθεσης: 571/30-9-2013) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Παναγιώτη Μολυβδά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930

Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930 Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930 Όταν το εργατικό ατύχηµα οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη ή του προστηθέντος, ανεξαρτήτως της οφειλοµένης ή µη αποζηµιώσεως, υπάρχει και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 450/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 450/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 450/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Σπυρίδωνα Ζιάκα, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Ανδρέα Δουλγεράκη, Νικόλαο Πάσσο και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, με την παρουσία της Γραμματέα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 72 η Απόφαση υπ αριθ. 2534/2014

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 5-7-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός Απόφασης: 171 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Ι. Τυριτζής MD, PhD, FEBU, FACS (assoc.)

Σταύρος Ι. Τυριτζής MD, PhD, FEBU, FACS (assoc.) Σταύρος Ι. Τυριτζής MD, PhD, FEBU, FACS (assoc.) Επ. Καθηγητής Ουρογεννητικής Ογκολογίας και Ρομποτικής Πανεπιστημίου Karolinska Σουηδίας Κέντρο Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογικής Χειρουργικής Ιατρικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273

Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273 Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273 Η αντέφεση στην διαδικασία των εργατικών διαφορών ασκείται παραδεκτώς και µε τις προτάσεις, εφ' όσον µέσω αυτής προσβάλλονται µόνο τα ήδη

Διαβάστε περισσότερα

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Αστικός Κώδικας [όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Άρθρο 1666 - Ποιοί υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση "Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα... 5 1 1. Εργατικό ατύχημα ΘΕΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η έννοια του εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Περιβαλλοντική Ευθύνη. Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά;

Χρήσιμες Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Περιβαλλοντική Ευθύνη. Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά; Χρήσιμες Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά; Ζημιά σε προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικοτόπους, ήτοι οποιαδήποτε ζημία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα