Αθήνα, 11/8/2008. Αριθµ. Πρωτ. Τ00/478/21

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 11/8/2008. Αριθµ. Πρωτ. Τ00/478/21"

Transcript

1 Αθήνα, 11/8/2008 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαχρήστου : Κ. Ανδρεόπουλος Αριθ. τηλεφώνου : FAX : E mail : Αριθµ. Πρωτ. Τ00/478/21 Βαθµός Προτεραιότητας ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 75 ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του πίνακα Α ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής ΘΕΜΑ :Ένταξη από 1/8/08 του κλάδου Ασθενείας του Ταµείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), στον κλάδο Ασθένειας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Σύσταση από την ίδια ηµεροµηνία του «Ειδικού Λογαριασµού Ξενοδοχοϋπαλλήλων». Αντιµετώπιση Θεµάτων Ασφάλισης Εσόδων & Υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..). Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 4, και 6 του άρθρου 4 και παρ.2 του άρθρου 5 του ν.3655/08 (Φ.Ε.Κ. 58/ τ. Α ) «ιοικητική και οργανωτική µεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» και σας παρέχουµε τις ακόλουθες οδηγίες για την αντιµετώπιση των θεµάτων Ασφάλισης Εσόδων που ανακύπτουν από την εφαρµογή τους: Α. ΓΕΝΙΚΑ Σύµφωνα µε τις κοινοποιούµενες διατάξεις ο κλάδος Ασθενείας του Ταµείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ) εντάσσεται από 1/8/08 στον κλάδο Ασθένειας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Από την ηµεροµηνία αυτή οι ασφαλισµένοι του κλάδου που εντάσσεται καθώς και τα µέλη της οικογένειας τους γίνονται υποχρεωτικά ασφαλισµένοι του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

2 και διέπονται από την νοµοθεσία του κλάδου Ασθενείας αυτού ως προς τις παροχές σε είδος. Από την ίδια, ως άνω, ηµεροµηνία συνίσταται στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Λογαριασµός µε πλήρη οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια και µε την ονοµασία «Ειδικός Λογαριασµός Ξενοδοχοϋπαλλήλων». Σκοπός του εν λόγω Λογαριασµού είναι η χορήγηση παροχών σε χρήµα στους ασφαλισµένους του κλάδου που εντάσσεται, στους εφεξής εισερχοµένους στο επάγγελµα ξενοδοχοϋπαλλήλους καθώς και στα µέλη της οικογένειάς των. Η χορήγηση των παροχών αυτών εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού του εντασσόµενου κλάδου Ασθένειας του ΤΑΞΥ, το οποίο παραµένει σε ισχύ ως προς τις παροχές αυτές και τροποποιείται µε απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας µετά από πρόταση του.σ. του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Κατά τις ίδιες διατάξεις, πόροι του ως άνω Λογαριασµού, µεταξύ άλλων, είναι τα έσοδα του κλάδου από εισφορές για παροχές σε χρήµα οι οποίες υπολογίζονται ως ακολούθως : α) ποσοστό 1,20% επί των αποδοχών των ασφαλισµένων, από το οποίο 0,80% σε βάρος των εργοδοτών και 0,40% σε βάρος των ασφαλισµένων, β) ποσοστό 0,40% επί των αποδοχών των ασφαλισµένων ως συµµετοχή του Κράτους στην ασφάλιση των ασφαλισµένων από 1/1/93 και µετά (νέοι ασφαλισµένοι). Όπως τέλος ρητά ορίζεται η είσπραξη των εισφορών του Λογαριασµού θα γίνεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Εξ άλλου µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ίδιου νόµου συνιστάται στο Περιφερειακό Υποκατάστηµα Αθηνών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Υποδιεύθυνση Παροχών του Ειδικού Λογαριασµού Ξενοδοχοϋπαλλήλων στην διάρθρωση της οποίας περιλαµβάνεται µεταξύ των άλλων και το Τµήµα Ασφάλισης - Εσόδων. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος αυτού υπάγονται : α) Η µέριµνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζόµενου σύµφωνα µε το νόµο. β) Η επιµέλεια για την είσπραξη των εσόδων του Ειδικού Λογαριασµού. γ) Ο χειρισµός θεµάτων για την τήρηση, τον έλεγχο και την εκκαθάριση του Μητρώου Ασφαλισµένων. Κατά τα λοιπά, µε τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι, ο κλάδος Ασθενείας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. αποτελεί καθολικό διάδοχο του εντασσόµενου κλάδου ενώ το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας του καθώς 2

3 και οι πόροι που προβλέπονται υπέρ αυτού περιέρχονται αυτοδίκαια στον διάδοχο κλάδο. Επίσης, εκκρεµείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις του εντασσόµενου κλάδου συνεχίζονται από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης, ενώ δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Β. Ι ΡΥΣΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΞΕΝΟ ΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΞΥ). Το ΤΑΞΥ ιδρύθηκε µε την ονοµασία Ταµείο Αλληλοβοήθειας και Περίθαλψης Υπαλλήλων Ξενοδοχείων Ύπνου το έτος 1936 και µετονοµάστηκε το έτος 1942, το δε καταστατικό του που εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. 8820/43 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 43 τ. Β ) έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί µέχρι την ηµεροµηνία ένταξης του κλάδου Ασθένειας του Ταµείου µε σειρά Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρικών ιαταγµάτων. Σκοπός του τ. Ταµείου ήταν : Η ασφάλιση εν γένει κατά της ασθένειας Ο σχηµατισµός κεφαλαίου Πρόνοιας υπέρ των εργαζοµένων στα Ξενοδοχεία Λειτούργησε ως Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και διοικείτο από ιοικητικό Συµβούλιο, ο Πρόεδρος του οποίου είχε την ευθύνη της εκπροσώπησής του. Η ασφαλιστική κάλυψη του τ. Ταµείου δεν εκτείνετο σε όλη τη χώρα, αλλά σε διαφόρους νοµούς και περιοχές. Οργανωτικά διακρίνετο στην Κεντρική Υπηρεσία (Αθήνα Πειραιάς) και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες (Τοπικά Παραρτήµατα και Γραφεία). Από την Κεντρική Υπηρεσία καλύπτονταν ασφαλιστικά οι περιοχές των νοµών Αττικής και Πειραιά και τα νησιά Αίγινα, Σαλαµίνα, Πόρος, Ύδρα, Σπέτσες και τα Μέθανα. Οι περιοχές που καλύπτονταν ασφαλιστικά από τις οικείες Περιφερειακές Υπηρεσίες του τ. Ταµείου (Τοπικά Παραρτήµατα και Γραφεία) εµφαίνονται στον συνηµµένο στην παρούσα ΠΙΝΑΚΑ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΞΥ. 3

4 Η ασφάλιση του τ. Ταµείου αφορούσε δύο κλάδους : α) Τον κλάδο Ασθενείας που εντάσσεται κατά τα προηγούµενα στο κλάδο Ασθενείας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. όσον αφορά την χορήγηση των παροχών ασθενείας και µητρότητας σε είδος και χρήµα (µέσω του Ειδικού Λογαριασµού) στους ασφαλισµένους του τ. Ταµείου. β) Τον κλάδο Πρόνοιας για την χορήγηση εφάπαξ χρηµατικού βοηθήµατος ή την επιστροφή εισφορών στον άµεσα ασφαλισµένο του. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 104 του ίδιου νόµου (ν.3655/08) ο ανωτέρω κλάδος Πρόνοιας εντάσσεται από 1/10/08 στο συνιστάµενο µε τις ίδιες διατάξεις «Ταµείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα» (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) ως Τοµέας µε πλήρη οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια. Γ. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του καταστατικού του τ. ΤΑΞΥ, στην ασφάλιση του εντασσόµενου κλάδου υπήγοντο υποχρεωτικά και αυτοδίκαια: α) Τα πρόσωπα που παρέχουν κατά κύριο επάγγελµα εξαρτηµένη εργασία έναντι αµοιβής στα ξενοδοχεία ύπνου και τα εστιατόρια ή κυλικεία αυτών, περιλαµβανοµένων και των τύπου MOTELS, BUNGALOWS και εν γένει ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, όπως και των οικοτροφείων και ενοικιαζόµενων δωµατίων των οποίων η συνολική δύναµη ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα (10) κλίνες. Τα ανωτέρω πρόσωπα συνεχίζουν την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του κλάδου και κατά τον χρόνο κατά τον οποίο δικαιωµατικώς ή και για λόγους ανεξάρτητους της θελήσεώς τους, δεν παρέχουν εξαρτηµένη εργασία, πλην όµως τυγχάνουν εν όλω ή εν µέρει των αποδοχών των (άδεια, στράτευση κ.λ.π.). β) Το πάσης φύσεως προσωπικό του ΤΑΞΥ καθώς και ο νοµικός Σύµβουλος αυτού, µετά την συµπλήρωση 5ετούς υπηρεσίας στο Ταµείο. γ) Τα πρόσωπα που παρέχουν την προσωπική τους απασχόληση µε σύµβαση µίσθωσης έργου, εφόσον πρόκειται για απασχόληση η οποία παρέχεται κατά κύριο επάγγελµα και όσον αφορά τον χρόνο και τον τόπο απασχόλησης µε συνθήκες απαντώµενες στις µισθώσεις εργασίας. Απασχολήσεις της µορφής αυτής στον ίδιο εργοδότη, οι οποίες αντιστοιχούν σε λιγότερες των 5 ηµερών εργασίας κατά µήνα δεν καταλαµβάνονται από την πρόβλεψη αυτή. 4

5 . ΠΟΣΟΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΜΕΧΡΙ 31/7/08 Από 1/1/1993 και µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 35 και 55 του ν.2084/92, τα ποσοστά υπολογισµού των εισφορών υπέρ του κλάδου Ασθενείας του ΤΑΞΥ, µέχρι την ηµεροµηνία ένταξης 1/8/08, ήταν τα ακόλουθα: «ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (Ασφαλισθέντες σε οποιονδήποτε φορέα πλην Ο.Γ.Α. µέχρι 31/12/92). α) Μηνιαία εισφορά ασφαλισµένων ίση προς 4% επί των καταβαλλοµένων σ αυτούς πάσης φύσεως µηνιαίων τακτικών αποδοχών (από κοινού για παροχές σε είδος και σε χρήµα). β) Μηνιαία εισφορά εργοδοτών, η οποία καθορίστηκε από 1/1/93 σε ποσοστό 4,40%, από 1/1/94 σε ποσοστό 4,80% και από 1/1/95 σε ποσοστό 5,10% επί των ανωτέρω αποδοχών (το ποσοστό 5,10% αναλύεται σε 4,30% για παροχές σε είδος και 0,80% για παροχές σε χρήµα). Συνεπώς, µέχρι 31/7/08, για την ανωτέρω κατηγορία ασφαλισµένων, το συνολικό ποσοστό εισφορών του κλάδου ανέρχονταν σε 9,10%. «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (Ασφαλισθέντες σε οποιοδήποτε φορέα από 1/1/93 και εφεξής) α) Μηνιαία εισφορά ασφαλισµένων ίση προς 4% επί των καταβαλλοµένων σ αυτούς πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών (από κοινού για παροχές σε είδος και χρήµα). β) Μηνιαία εισφορά εργοδοτών, η οποία καθορίζεται σε ποσοστό 5,10% επί των ανωτέρω αποδοχών (το ποσοστό 5,10% αναλύεται σε 4,30% για παροχές σε είδος και 0,80% για παροχές σε χρήµα). ηλαδή και για την κατηγορία αυτή των ασφαλισµένων, το συνολικό ποσοστό εισφορών ανέρχονταν µέχρι 31/7/08 σε 9,10%. 5

6 Ε. ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑ ΟΥ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ) ΜΕΧΡΙ 31/7/08 Σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 3 του καταστατικού του τ. Ταµείου, ως µηνιαίες τακτικές αποδοχές για τον υπολογισµό των εισφορών υπέρ του εντασσόµενου κλάδου θεωρούντο: α) Ο βασικός µισθός β) Τα επιδόµατα και οι λοιπές προσαυξήσεις (πολυετούς υπηρεσίας οικογενειακών βαρών, στολής, τουριστικής εκπαίδευσης κ.λ.π.). Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι, το ανώτατο όριο αποδοχών επί των οποίων θα εισπράττονται οι υπέρ του κλάδου εισφορές είναι αυτό βάσει του οποίου εισπράττει το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. τις δικές του εισφορές, δηλαδή, αυτό που αντιστοιχεί στην ανώτατη ασφαλιστική κλάση, όπως ισχύει κάθε φορά. Ευνόητο είναι ότι, ο περιορισµός αυτός αφορά τους «παλαιούς» ασφαλισµένους, αφού για τους «νέους» το ανώτατο όριο των µηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισµό των ασφαλιστικών εισφορών είναι το οριζόµενο από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.3232/04. ΣΤ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΜΕΧΡΙ 31/7/08 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ Τα υπαγόµενα στην ασφάλιση του τ. Ταµείου πρόσωπα όπως αναφέρθηκαν ασφαλίζονταν στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. για τους κλάδους Κύριας Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης καθώς και στους συνεισπραττόµενους κλάδους των Ο.Α.Ε.., Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε. ως ακολούθως : ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Π.Κ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ 6,67% 13,33% 20% Ε.Τ.Ε.Α.Μ. 3% 3% 6% Ο.Α.Ε.., Ο.Ε.Κ.& Ο.Ε.Ε. 3,78% 6,63% 10,41% 109 ΣΥΝΟΛΟ 13,45% 22,96% 36,41% 6

7 Για τους ασφαλισµένους σε εργασίες ή ειδικότητες που υπάγονται στον Κ.Β.Α.Ε. τα ανωτέρω ποσοστά διαµορφώνονται ως εξής : ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Π.Κ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ 6,67% 13,33% 20% Ε.Τ.Ε.Α.Μ. 3% 3% 6% ΒΑΡΕΑ- Ε.Τ.Ε.Α.Μ. 1,25% 0,75% 2% 115 ΒΑΡΕΑ 2,20% 1,40% 3,60% Ο.Α.Ε..,Ο.Ε.Κ & Ο.Ε.Ε. 3,78% 6,63% 10,41% ΣΥΝΟΛΟ 16,90% 25,11% 42,01% Ζ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. & Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΞΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙ ΟΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ «ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ» Σύµφωνα µε την παρ. 1 του κοινοποιούµενου άρθρου 4 του ν.3655/08 από 1/8/08 και εφεξής, οι ασφαλισµένοι του εντασσόµενου κλάδου Ασθενείας του τ. ΤΑΞΥ και τα µέλη της οικογένειας τους γίνονται υποχρεωτικά ασφαλισµένοι του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και διέπονται από την νοµοθεσία του κλάδου Ασθενείας αυτού ως προς τις παροχές σε είδος. Όπως αναφέρεται και στο υπ αριθ. Φ.80000/15583/1411/ έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α., από την ανωτέρω διάταξη συνάγεται ότι, για τους ασφαλισµένους του εντασσόµενου κλάδου Ασθένειας του ΤΑΞΥ, η υπαγωγή στην νοµοθεσία του Κανονισµού Ασθενείας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για παροχές σε είδος αφορά συνολικά τα όσα ισχύουν και για τους λοιπούς ασφαλισµένους του Ιδρύµατος, συµπεριλαµβανοµένων και των ποσοστών εισφορών που υποχρεούνται να καταβάλλουν, προκειµένου να δικαιούνται των παροχών αυτών. 7

8 Κατόπιν αυτού και παρά την προκύπτουσα διαφορά µεταξύ του ποσοστού ασφάλισης του εντασσόµενου κλάδου που ίσχυε µέχρι 31/7/08 και του ποσοστού του κλάδου παροχών Ασθενείας σε είδος του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., από 1/8/08 και εφεξής, δηλαδή από την ηµεροµηνία ένταξης του κλάδου, οι εισφορές για την ασφάλιση των ασφαλισµένων του στον κλάδο Ασθενείας σε είδος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. θα υπολογίζονται σε συνολικό ποσοστό 6,45% επί των αποδοχών τους το οποίο αναλύεται ως εξής: Ασφαλισµένου : 2,15% Εργοδότη : 4,30% Όσον αφορά τις εισφορές για τις παροχές σε χρήµα των ίδιων ασφαλισµένων που θα χορηγούνται από τον «Ειδικό Λογαριασµό Ξενοδοχοϋπαλλήλων» αναφέρθηκε ήδη ότι αυτές θα υπολογίζονται σε συνολικό ποσοστό 1,20% επί των αποδοχών τους που αναλύεται ως εξής: Ασφαλισµένου: 0,40% Εργοδότη : 0,80% εδοµένου ότι ο συσταθείς «Ειδικός Λογαριασµός Ξενοδοχοϋπαλλήλων» λειτουργεί µε πλήρη οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια έναντι των υπολοίπων κλάδων του Ιδρύµατος, η απεικόνιση της ασφάλισης στον κλάδο αυτό θα πρέπει να γίνει µε ειδικό τρόπο που αναλύεται στην συνέχεια. Η. ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΑΠΟ 1/8/08 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ Η βάση υπολογισµού των εισφορών για την ασφάλιση στον κλάδο Ασθενείας σε είδος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και στον «Ειδικό Λογαριασµό Ξενοδοχοϋπαλλήλων» από 1/8/08 είναι το σύνολο των αποδοχών των ασφαλισµένων επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές και για τους λοιπούς κλάδους αυτού, µε τον περιορισµό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης όπως ισχύει κάθε φορά για τους «παλαιούς» ασφαλισµένους και του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων µηνιαίων αποδοχών για τους «νέους» ασφαλισµένους ( Για το έτος 2008 σχετική η µε αριθ. 32/08 Εγκύκλιος και το Α40/20/ Γεν. Έγγραφο αντίστοιχα). 8

9 Θ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ 1/8/08 ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν για την απεικόνιση πλέον της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ των ανωτέρω προσώπων και του τρόπου υπολογισµού των καταβλητέων εισφορών θα πρέπει από 1/8/08 να χρησιµοποιούνται νέοι Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) και ποσοστά ασφαλίστρου που θα περιλαµβάνουν το ποσοστό του κλάδου ασθενείας σε είδος, καθώς και το ποσοστό του «Ειδικού Λογαριασµού Ξενοδοχοϋπαλλήλων». Οι βασικοί Κ.Π.Κ. που στο εξής θα χρησιµοποιούνται είναι οι ακόλουθοι: α/α Κ.Π.Κ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Νέος Κ.Π.Κ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ,41 % ,86 % ,41 % ,86 % ,41 % ,86 % ,41 % ,86 % ,01 % ,46 % ,01 % ,46 % ,01 % ,46 % ,01 % ,46 % Για την απεικόνιση της ασφάλισης στον «Ειδικό Λογαριασµό» θα χρησιµοποιείται το Κ.Π.Κ και ποσοστό ασφάλισης 1,20%. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περιόδους απασχόλησης µέχρι 31/7/08 και εφόσον πρόκειται να καταλογιστούν εισφορές υπέρ του εντασσόµενου κλάδου, αυτές θα υπολογιστούν µε βάση τα ισχύοντα για τον κλάδο ποσοστά ασφαλίστρου που προαναφέρθηκαν. Ο Κ.Π.Κ. που θα χρησιµοποιηθεί είναι ο 4138 (9,10 %) Θέµατα παραγραφής αξιώσεων σε βάρος εργοδοτών ή ασφαλισµένων σε βάρος του εντασσόµενου κλάδου θα αντιµετωπιστούν κατά τα ισχύοντα στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 9

10 Ι. ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.. 1. Για µισθολογικές περιόδους από 1/8/08 και εφεξής Για µισθολογικές περιόδους από 01/08/2008 η απεικόνιση της ασφάλισης στις ΑΠ θα γίνεται µε δύο ξεχωριστές εγγραφές ανά µισθολογική περίοδο ως ακολούθως: α) Στους Κ.Α.. µε κωδικούς 5512 & 5522, για εκείνες τις ειδικότητες που αντιστοιχούν Κ.Π.Κ., οι οποίοι δεν περιέχουν ασφάλιση στον κλάδο ασθενείας, ο εργοδότης θα καταχωρεί στην Α.Π.. τον ίδιο κωδικό ειδικότητας, αναγράφοντας τον Κ.Π.Κ., που προβλέπεται από τον ΟΣΥΚ, να περιέχει τον κλάδο ασθένειας σε είδος. Παράδειγµα: Για απασχόληση µέχρι 31/07/2008 ΚΑ 5512 ή 5522 Κωδ. Ειδικότητας Κ.Π.Κ. 109 Τύπος αποδοχών 01 Για απασχόληση (του ιδίου εργαζόµενου) από 01/08/2008 ΚΑ 5512 ή 5522 Κωδ. Ειδικότητας Κ.Π.Κ Τύπος αποδοχών 01 β) Προκειµένου να απεικονιστεί η ασφάλιση του Ειδικού Λογαριασµού ξενοδοχοϋπαλλήλων στην Α.Π.. (για µισθολογικές περιόδους από 01/08/2008 και µετά) προστέθηκε στους ΚΑ 5512 & 5522 νέος Κωδικός Ειδικότητας «Υπέρ Ειδικού Λογαριασµού Ξενοδοχοϋπαλλήλων», µε Κ.Π.Κ (συν. ποσοστό ασφαλίστρου: 1,2 %, εργαζόµενου 0,4 % και εργοδότη 0,8 %) και δηµιουργήθηκαν νέοι τύποι αποδοχών 36, 37, 38 και 39 για τακτικές αποδοχές, ώρο Πάσχα, ώρο Χριστουγέννων και Επίδοµα Αδείας αντιστοίχως, ώστε η δεύτερη εγγραφή να έχει ως εξής: ΚΑ 5512 ή 5522 Κωδ. Ειδικότητας Κ.Π.Κ Τύπος αποδοχών 36 Σηµ. : Με τις ίδιες αποδοχές και ηµέρες ασφάλισης της πρώτης εγγραφής 10

11 2. Για µισθολογικές περιόδους µέχρι 31/7/2008 (αναδροµική ασφάλιση υπέρ τέως ΤΑΞΥ) Για µισθολογικές περιόδους πριν τη συγχώνευση (δηλαδή για απασχόληση µέχρι 31/7/08) η ασφάλιση για τους κοινούς κλάδους παροχών σε είδος και σε χρήµα, όπως αναφέρεται στη παράγραφο Ζ της εγκυκλίου, και εφόσον ο εργοδότης δεν έχει καταβάλει εισφορές θα καταχωρείται στην Α.Π.. ή στην Π.Ε.Ε. (σε περίπτωση καταλογισµού των εισφορών) Κωδικό Ειδικότητας «Υπέρ παροχών ασθενείας σε είδος ή χρήµα τ. ΤΑΞΥ», µε Κωδικό Πακέτο Κάλυψης 4138 (συν. ποσοστό ασφαλίστρου: 9,1%, εργαζόµενου 4 % και εργοδότη 5,1 % ) και τύπους αποδοχών 52, 53, 54 και 55 για τακτικές αποδοχές, ώρο Πάσχα, ώρο Χριστουγέννων και Επίδοµα Αδείας αντίστοιχα. Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.2972/01, το δικαίωµα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για βεβαίωση, σε ευρεία έννοια, όλων των χρηµατικών απαιτήσεών του, καθώς και των απαιτήσεων των φορέων, κλάδων ή λογαριασµών των οργανισµών κοινωνικής πολιτικής των οποίων τις εισφορές συνεισπράττει, υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή, η οποία αρχίζει από την πρώτη ηµέρα του επόµενου έτους από εκείνο εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία. Εάν προ της εντάξεως (δηλαδή µέχρι 31/7/08) είχαν υποβληθεί ή θα υποβληθούν αιτήσεις καταγγελίες κατά τα ανωτέρω για τον κύριο φορέα θα πρέπει τα όργανα των υπηρεσιών Εσόδων, αφού τις εξετάσουν (µε βάση τη νοµοθεσία του Ιδρύµατος), να καταλογίσουν εισφορές µέχρι µιας 10ετίας. Σχετικά µε την καταχώρηση των παραπάνω πράξεων επιβολής στο Ο.Π.Σ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. (τόσο αυτών που έχουν συνταχθεί από το τ. ΤΑΞΥ όσο και αυτών που θα συνταχθούν από την υπηρεσία µας) θα δοθούν οδηγίες µε νεότερο έγγραφό µας. ΙΑ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ 1/8/08 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ Η καταβολή των τρεχουσών εισφορών για περιόδους απασχόλησης από 1/8/08 και εφεξής, τόσο για την ασφάλιση των ασφαλισµένων του εντασσόµενου κλάδου στον κλάδο ασθενείας σε είδος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., όσο και για την ασφάλιση στον Ειδικό Λογαριασµό Ξενοδοχοϋπαλλήλων θα διενεργείται ενιαία και από κοινού µε τις εισφορές των λοιπών κλάδων 11

12 κ.λ.π. του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., µε χρήση του οικείου Α.Μ.Ε. Η καταβολή των τρεχουσών εισφορών µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 και τυχόν προηγούµενων µισθολογικών περιόδων υπέρ του εντασσόµενου κλάδου θα διενεργηθεί κατά τα ισχύοντα στο τ. ΤΑΞΥ. ΙΒ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΟ 1/8/08 ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ τ. ΤΑΞΥ Από την ηµεροµηνία ένταξης του κλάδου στον κλάδο Ασθενείας σε είδος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., καταργείται η προσωπική εισφορά συνδροµή των ασφαλισµένων υπέρ του τ. Ταµείου που προβλέπεται από την 422/142/1978 (226 Β ) Υπουργική Απόφαση και ανήρχετο σε 0,29. ΙΓ. ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝ ΙΚΟΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ 31/7/08 Ενδικοφανή µέσα (ενστάσεις) που είχαν υποβληθεί από ασφαλισµένους και εργοδότες του τ. ΤΑΞΥ ενώπιον του ιοικητικού Συµβουλίου (.Σ.) του τ. Ταµείου και δεν έχουν αντιµετωπισθεί, θα εκδικαστούν από την Τ..Ε. του αρµοδίου Υποκαταστήµατος Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Ως αρµόδιο Υποκατάστηµα θεωρείται το Υποκατάστηµα της έδρας του εργοδότη. Για τον σκοπό αυτό πρέπει µε ευθύνη του κλιµακίου του τ. Ταµείου να διαβιβαστούν τα στοιχεία της κάθε υπόθεσης στο ανωτέρω Υποκατάστηµα µε σχέδιο εισήγησης που πρέπει να συντάσσεται από τους υπαλλήλους του κλιµακίου αυτού. Για τα εκκρεµή ένδικα µέσα κατά αποφάσεων του.σ. του τ. Ταµείου πρέπει να ενηµερωθεί το Γραφείο Νοµικού Συµβούλου της Νοµικής ιεύθυνσης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για την περαιτέρω διαχείρισή τους. Ι. ΧΩΡΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η χωρική έκταση της ασφάλισης τόσο για τον εντασσόµενο κλάδο όσο και για τον Ειδικό Λογαριασµό Ξενοδοχοϋπαλλήλων παραµένει η υφιστάµενη µέχρι 31/7/08 για το τ. ΤΑΞΥ. 12

13 ΙΕ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Για την διαχείριση των λοιπών θεµάτων που ανακύπτουν από την ένταξη του κλάδου Ασθενείας του τ. ΤΑΞΥ στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και την σύσταση του «Ειδικού Λογαριασµού Ξενοδοχοϋπαλλήλων» θα εκδοθούν νεότερες οδηγίες. Επίσης µε νεότερη οδηγία θα αντιµετωπιστούν και τα θέµατα επαναβεβαίωσης καθυστερούµενων οφειλών, διαχείρισης ρυθµίσεων, αναγκαστικών µέτρων κ.λ.π. Συν/να: Ένας πίνακας & 3 φύλλα. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΙΕΚ/ΣΗΣ & ΠΡΩΤ/ΛΟΥ α.α. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡ. ΑΞΙΩΤΑΚΗ ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΕΛΛΑΣ 13

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ 1. Γραφείο κ. ιοικητή 2. Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Γραφείο Προέδρου 3. Γραφεία κ.κ. Υποδιοικητών 4. Γραφεία κ.κ. Γεν. ιευθυντών 5. Γραφεία κ.κ. Συντονιστών 6. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σταδίου 29, Αθήνα 7. Επιχειρησιακή Οµάδα Ασφαλιστικών Εισφορών Πατησίων 12 Αθήνα 8. Οµάδα Εκπαιδευτών Αθήνας Πατησίων 12 Αθήνα 9. Οµάδα Εκπαιδευτών Θεσσαλονίκης (Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Πύλης Αξιού) 10. Οµάδα Υποδοµών Προετοιµασίας & Συλλογής Στοιχείων Πατησίων 12 Αθήνα 11. Οµάδα Υποδοµών Λειτουργικών Παρεµβάσεων & ιαδικασιών Πατησίων 12 Αθήνα 12. Οµάδα Υποδοµών Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Πατησίων 12 Αθήνα 13. Οµάδα ιαχείρισης Ο.Π.Σ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Πατησίων 12 - Αθήνα 14. Ανάδοχος Ο.Π.Σ. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. 15. Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο της Ελλάδος Σταδίου Αθήνα 16. Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργατών Επισιτισµού Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελµάτων Σόλωνος Αθήνα 17. Περιφερειακό Υποκατάστηµα Αθήνας Υποδιεύθυνση Παροχών του Ειδικού Λογαριασµού Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ακαδηµίας 58 και Ιπποκράτους Αθήνα 14

15

16

17

18

19

20 Άρθρο 4 Ένταξη στον κλάδο ασθένειας 1.0 κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), που ιδρύθηκε με τον α.ν. 394/1936 (ΦΕΚ 558 Α'), εντάσσεται, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Από την ίδια ημερομηνία οι ασφαλισμένοι του εντασσόμενου κλάδου, καθώς και τα μέλη οικογένειας τους γίνονται υποχρεωτικά ασφαλισμένοι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και διέπονται από τη νομοθεσία του κλάδου ασθένειας αυτού, ως προς τις παροχές σε είδος. Τα λειτουργούντα κατά την ημερομηνία ένταξης πολυιατρεία και ιατρεία του εντασσόμενου κλάδου ασθένειας ΤΑΞΥ μεταφέρονται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με τη διάρθρωση και το υπηρετούν προσωπικό και συνεχίζουν να εξυπηρετούν για μια πενταετία τους ασφαλισμένους του εντασσόμενου κλάδου. 2. Στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ συνιστάται, από την ίδια ως άνω ημερομηνία, Λογαριασμός με την ονομασία «Ειδικός Λογαριασμός Ξενοδοχοϋπαλλήλων», με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια έναντι των λοιπών κλάδων του Ιδρύματος. Σκοπός του Λογαριασμού είναι η χορήγηση παροχών σε χρήμα (επίδομα ασθένειας, κυοφορίας και λοχείας, αεροθεραπείας, λουτροθεραπείας, έξοδα κηδείας και δαπάνη για συμμετοχή σε κατασκηνώσεις) στους ασφαλισμένους του εντασσόμενου κλάδου, στους εφεξής εισερχόμενους στο επάγγελμα ξενοδοχοϋπαλλήλους, καθώς και στα μέλη οικογένειας αυτών. Η χορήγηση των παροχών σε χρήμα εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού του εντασσόμενου κλάδου ασθένειας του ΤΑΞΥ, το οποίο παραμένει σε ισχύ ως προς τις παροχές αυτές και τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ο δε Λογαριασμός θα εξυπηρετείται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Πόροι του Λογαριασμού είναι τα έσοδα του εντασσόμενου κλάδου από εισφορές για παροχές σε χρήμα, ήτοι: α) ποσοστό 1,20% επί των αποδοχών των ασφαλισμένων, από το οποίο 0,80% σε βάρος των εργοδοτών και 0,40% σε βάρος των ασφαλισμένων, β) ποσοστό 0,40% επί των αποδοχών των ασφαλισμένων ως συμμετοχή του Κράτους στην ασφάλιση των από και μετά ασφαλισμένων, καθώς και έσοδα από επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας, αποδόσεις, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητα του. Η είσπραξη των εισφορών του Λογαριασμού θα γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Στον Ειδικό Λογαριασμό μεταφέρεται το ένα πέμπτο (1/5) από το αποθεματικό της κινητής περιουσίας του εντασσόμενου κλάδου ασθένειας ΤΑΞΥ και αποτελεί έσοδο του Τομέα αυτού. Η συμμετοχή του Ειδικού Λογαριασμού στις δαπάνες διοίκησης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Τα της λογιστικής οργάνωσης, διαχείρισης, κατάρτισης ισοζυγίων, προϋπολογισμών, ισολογισμών, απολογισμών, διενέργειας προμηθειών και επενδύσεων του Ειδικού Λογαριασμού διέπονται από τις εκάστοτε για το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ισχύουσες διατάξεις. 3. Από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημο σίευσης του παρόντος νόμου ο κλάδος ασθένειας του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσω πικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠ ΕΑΠΙ) εντάσσεται στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Από την ίδια ημερομηνία οι ασφαλισμένοι του εντασσόμενου κλάδου καθίστανται υποχρεωτικά ασφαλισμένοι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και διέπο νται από τη νομοθεσία του κλάδου ασθένειας αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζεται το ύψος της εισφοράς, η βάση υπολογισμού αυτής, το ύψος παροχών για την ανωτέρω κατηγορία ασφαλισμένων και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την υλοποίηση του παρόντος. 4. Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας των εντασσόμενων κλάδων, οι πόροι, που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν υπέρ αυτών, περιέρχονται αυτοδίκαια στον αντίστοιχο κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ο οποίος αποτελεί καθολικό διάδοχο αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή τρίτου με εξαίρεση τους πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου περιπτώσεις α' και β'. 5. Αν η κινητή και ακίνητη περιουσία του ΤΑΞΥ και του ΤΑΠΕΑΠΙ δεν είναι κατανεμημένη μεταξύ των κλάδων τους, με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κατανέμεται κατά την αναλογία του ποσοστού εισφορών, που προβλέπεται υπέρ εκάστου κλάδου πριν την ένταξη του στο διάδοχο φορέα. 6. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων κλάδων, συνεχίζονται από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις, που εκδίδονται ισχύουν έναντι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

21 Άρθρο 5 Διοικητική οργάνωση 2. Στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής, στο Περιφερειακό Υποκατάστημα Αθήνας, Νομαρχία Αθηνών, συνιστάται Υποδιεύθυνση Παροχών του Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων, η οποία διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα: α) Τμήμα Ασφάλισης-Εσόδων β) Τμήμα Παροχών σε χρήμα γ) Τμήμα Λογιστηρίου δ) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου. Οι αρμοδιότητες Υποδιεύθυνσης Παροχών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως ακολούθως: α) Τμήμα Ασφάλισης-Εσόδων αα) Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζομένου σύμφωνα με το νόμο. αβ) Η επιμέλεια για την είσπραξη των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού. αγ) Ο χειρισμός θεμάτων για την τήρηση, τον έλεγχο και την εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων. β) Τμήμα Παροχών σε χρήμα βα) Η μέριμνα για την εφαρμογή των κειμένων διατάξεων που αφορούν τις παροχές για ασθένεια σε χρήμα στους ασφαλισμένους του Ειδικού Λογαριασμού. ββ) Η έκδοση αποφάσεων χορήγησης επιδομάτων ασθενείας, κυοφορίας και λοχείας, αεροθεραπείας, λουτροθεραπείας και εξόδων κηδείας, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. βγ) Η έκδοση αποφάσεων χορήγησης δαπάνης για συμμετοχή των ασφαλισμένων του Ειδικού Λογαριασμού σε κατασκηνώσεις. γ) Τμήμα Λογιστηρίου γα) Η κατάρτιση σχεδίου του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές και εξόδων λειτουργίας του Τομέα. γβ) Η τήρηση λογιστικών βιβλίων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. γγ) Η κατάρτιση σχεδίου του ετήσιου ισολογισμούαπολογισμού. γδ) Η καταβολή χρηματικών παροχών στους ασφαλισμένους και τα μέλη των οικογενειών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του εντασσόμενου κλάδου ασθένειας του ΤΑΞΥ. γε) Η απόδοση των εν γένει κρατήσεων υπέρ τρίτων. γστ) Η μέριμνα για την απόδοση του ποσού εκ του ποσοστού συμμετοχής του Ειδικού Λογαριασμού στις γενικές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. γζ) Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν λειτουργικά έξοδα του Τομέα και έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. γη) Η επιμέλεια για την προμήθεια ειδών και υλικών απαραίτητων για τη λειτουργία της Υποδιεύθυνσης. δ) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου δα) Η διακίνηση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. Τήρηση πρωτοκόλλου της Υποδιεύθυνσης. δβ) Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν το ωράριο εργασίας. δγ) Η αναπαραγωγή εγγράφων και λοιπών κειμένων και βεβαίωση της ακρίβειας αυτών. δδ) Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών και επικύρωση αντιγράφων από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

Νόµος 3655/2008 «ιοικητική και οργανωτική µεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 58 3.4.

Νόµος 3655/2008 «ιοικητική και οργανωτική µεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 58 3.4. Νόµος 3655/2008 «ιοικητική και οργανωτική µεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 58 3.4.2008) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Εγκύκλιος : 123/07 Γενικά Έγγραφα : Γ99/1/89/4-9-2007, Τ00/530/Α12/902/19-10-2007, Γ99/1/126/30-10-07, Γ99/1//141/28-12-07 & Γ99/1/87/24-4-08

ΣΧΕΤ. : Εγκύκλιος : 123/07 Γενικά Έγγραφα : Γ99/1/89/4-9-2007, Τ00/530/Α12/902/19-10-2007, Γ99/1/126/30-10-07, Γ99/1//141/28-12-07 & Γ99/1/87/24-4-08 Αθήνα, 29/7/2008 Αριθµ. Πρωτ. Τ00/530/7 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΘΝΙΚΗ» (Τ.Α.Π.Α.Ε. Ε.)

«Η ΕΘΝΙΚΗ» (Τ.Α.Π.Α.Ε. Ε.) Αθήνα, 11/8/2008 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 58 3 Απριλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3655 Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστή ματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών»

ΘΕΜΑ «Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών» Αθήνα, 24/02/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16/2/2009. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήµατα & Παραρτήµατα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής

Αθήνα 16/2/2009. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήµατα & Παραρτήµατα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής Αθήνα 16/2/2009 Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/46 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ι. Βλατάκης Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005 ΘΕΜΑ : «Επέκταση της ασφάλισης του ΤΑΞΥ στις περιοχές των Νοµών Πιερίας, Ζακύνθου, Πρέβεζας, Σάµου, Έβρου και στις νήσους Σύρο, Θήρα, Μύκονο, Πάρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Απεικόνιση της Επικουρικής Ασφάλισης στην Α.Π.Δ., μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, των ήδη αυτοαπασχολούμενων του Ε.Τ.Ε.Α. και καταβολή εισφορών»

ΘΕΜΑ «Απεικόνιση της Επικουρικής Ασφάλισης στην Α.Π.Δ., μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, των ήδη αυτοαπασχολούμενων του Ε.Τ.Ε.Α. και καταβολή εισφορών» Αθήνα, 24/02/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α «Κοινοποίηση οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. σχετικά με την υπαγωγή προσώπων στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.)»

ΘΕΜΑ Α «Κοινοποίηση οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. σχετικά με την υπαγωγή προσώπων στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.)» Αθήνα, 15/10/2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ. Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0Ω4691ΩΓ-1ΥΑ. Αθήνα 25 / 4 / 2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙ0Ω4691ΩΓ-1ΥΑ. Αθήνα 25 / 4 / 2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα 25 / 4 / 2014 Αριθμ. Πρωτ. Ε40 / 329 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 4 /2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 20 / 1 / 2015. Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/2 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 2. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα

Αθήνα 20 / 1 / 2015. Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/2 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 2. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Αθήνα 20 / 1 / 2015 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/2 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ &ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ64691ΩΓ-ΕΑΦ. Αθήνα, 20/1/2014. Αριθμ. Πρωτ. T01/652/2 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 8 ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΔΑ: ΒΙΨ64691ΩΓ-ΕΑΦ. Αθήνα, 20/1/2014. Αριθμ. Πρωτ. T01/652/2 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 8 ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Αθήνα, 20/1/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες : Ε. Καραμουσουλή Αριθ. Τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κατάργηση αυτοτελούς προστίμου για εκπρόθεσμη ή μη γνωστοποίηση μεταβολών στοιχείων εργοδοτών.

ΘΕΜΑ : Κατάργηση αυτοτελούς προστίμου για εκπρόθεσμη ή μη γνωστοποίηση μεταβολών στοιχείων εργοδοτών. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 11/05/2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ:ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠ/ΣΕΩΝ :ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ :ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΠΑΓΓ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΔΑ: Β41Ξ4691Ω3-ΛΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 11/7/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/84/62765 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Προγράμματα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση - επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων»

ΘΕΜΑ : «Προγράμματα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση - επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων» ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Οι υπ αριθμ. 61/2013 και 6/2014 εγκύκλιοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σχετ. : Οι υπ αριθμ. 61/2013 και 6/2014 εγκύκλιοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Αθήνα 14 / 9 / 2015 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 2 (Ρήτρα 1 της συμφωνίας πλαισίου Παράρτημα της Οδηγίας) Πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 2 (Ρήτρα 1 της συμφωνίας πλαισίου Παράρτημα της Οδηγίας) Πεδίο εφαρμογής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ :ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 89 11 Απριλίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075 Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλι στικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 89 11 Απριλίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075 Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλι στικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ι.Κ.Α. - ΕΤΑΜ (Άρθρο 11 παρ. 1-9)

Α. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ι.Κ.Α. - ΕΤΑΜ (Άρθρο 11 παρ. 1-9) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΖ4691ΩΓ-ΣΒΨ. Αθήνα 15 /1 /2013. Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/10

ΑΔΑ: ΒΕΦΖ4691ΩΓ-ΣΒΨ. Αθήνα 15 /1 /2013. Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 15 /1 /2013 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑTA : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 1 / 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 1 / 2014 ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 26-05-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 1 / 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 1 / 2014 ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 26-05-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 Αθήνα 22/6/2015 Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦ/ΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου Αριθ. Τηλεφώνου : 210 52 15 261

Διαβάστε περισσότερα

α) το ασφαλιστικό καθεστώ των νεοπροσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 1/1/2011 και

α) το ασφαλιστικό καθεστώ των νεοπροσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 1/1/2011 και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής : ΑΔΑ: 4ΑΛ04691ΩΓ-Ο4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα