ΣΧΕΤ. : Εγκύκλιος : 123/07 Γενικά Έγγραφα : Γ99/1/89/ , Τ00/530/Α12/902/ , Γ99/1/126/ , Γ99/1//141/ & Γ99/1/87/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΤ. : Εγκύκλιος : 123/07 Γενικά Έγγραφα : Γ99/1/89/4-9-2007, Τ00/530/Α12/902/19-10-2007, Γ99/1/126/30-10-07, Γ99/1//141/28-12-07 & Γ99/1/87/24-4-08"

Transcript

1 Αθήνα, 29/7/2008 Αριθµ. Πρωτ. Τ00/530/7 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Αριθ. τηλεφώνου : : : : : Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου ΑΘΗΝΑ FAX : E mail : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 61 ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνηµµένος Πίνακας ιανοµής ΘΕΜΑ : Ένταξη από 1/8/2007 στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. του κλάδου κύριας σύνταξης του Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. και συγχώνευση από 1/12/2007 στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του ως άνω τ. Ταµείου. Υπαγόµενα πρόσωπα. Ποσοστά ασφάλισης, Κ.Π.Κ. Θέµατα υποβολής Α.Π.., προαιρετικής ασφάλισης και αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας. Θέµατα επικουρικής ασφάλισης. Παράταση της υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) µέχρι 31/10/08. ΣΧΕΤ. : Εγκύκλιος : 123/07 Γενικά Έγγραφα : Γ99/1/89/ , Τ00/530/Α12/902/ , Γ99/1/126/ , Γ99/1//141/ & Γ99/1/87/ Όπως σας είναι γνωστό, µε το άρθρο 5 του ν.3029/02 ορίσθηκε ότι οι κλάδοι σύνταξης διαφόρων Ταµείων µεταξύ των οποίων και το Ταµείο Συντάξεως και Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.) εντάσσονται στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Με τις διατάξεις της παρ.6 του ανωτέρω άρθρου ορίζεται ότι «Από της εντάξεως οι νέοι εργαζόµενοι οι οποίοι ασφαλίζονταν στους κλάδους Σύνταξης των ανωτέρω Ταµείων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και διέπονται από την νοµοθεσία του. Από της εντάξεως

2 οι ήδη ασφαλισµένοι των εντασσόµενων κλάδων ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και εξακολουθούν να διέπονται ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισµού της σύνταξης από τις διατάξεις της νοµοθεσίας των εντασσόµενων κλάδων, όπως ισχύει µετά τον ν.2084/92 (Φ.Ε.Κ. 165 Α ) και τις διατάξεις του παρόντος». Ο κλάδος Κύριας Σύνταξης του τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. εντάχθηκε στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. από 1/8/2007 µε την Φ10023/17105/1054/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Στη συνέχεια, µε την παρ. 3 του άρθρου δέκατου πέµπτου του ν.3607/2007 ο κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. (που είχε συσταθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.935/1979 Φ.Ε.Κ. 140 τ. Α ) συγχωνεύθηκε από 1/12/2007 στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και από την ως άνω ηµεροµηνία οι ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι του κλάδου καθίστανται ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και διέπονται από τις διατάξεις της νοµοθεσίας του φορέα αυτού όπως ισχύουν (εγκ. 123/2007 της ιεύθυνσής µας). Με τις διατάξεις του ως άνω νόµου ορίζεται ότι: «κατ εξαίρεση, οι µέχρι την ηµεροµηνία συγχώνευσης ασφαλισµένοι του κλάδου εξακολουθούν να διέπονται ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισµού της σύνταξής τους, από τις διατάξεις του Καταστατικού του, όπως ισχύουν µετά το ν.2084/92 και τις λοιπές γενικής ισχύος διατάξεις της ασφαλιστικής νοµοθεσίας, µη εφαρµοζοµένων των αντίστοιχων διατάξεων του ν.997/79 (ΦΕΚ 287/τ.Α ) και του π.δ.995/80 (Φ.Ε.Κ. 251/τ.Α ). Κατά τα λοιπά η ασφαλιστική σχέση των προσώπων αυτών διέπεται από τις διατάξεις της νοµοθεσίας του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.» Επισηµαίνουµε ότι µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.935/1979 ο συσταθείς στο Ταµείο Σύνταξης και Πρόνοιας του Προσωπικού των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, κλάδος Πρόνοιας, µετατράπηκε από 1/7/1979 σε κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και το Ταµείο µετονοµάστηκε σε Ταµείο Συντάξεως και Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.). 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟ τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. ΠΡΟΣΩΠΑ Σύµφωνα µε το καταστατικό του τ. Ταµείου, στην ασφάλισή του υπάγονταν υποχρεωτικά και αυτοδίκαια : α) Όλοι οι κατά κύριο επάγγελµα παρέχοντες εξαρτηµένη εργασία έναντι αµοιβής υπάλληλοι και υπηρέτες (µισθωτοί) των πάσης φύσεως και παντός βαθµού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Σωµατείων ή Συνδέσµων αυτών και της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών, ασχέτως χρονικής διάρκειας της σύµβασης εργασίας. 2

3 β) Οι υπάλληλοι και υπηρέτες των εταιριών ή κοινοπραξιών ή άλλων µορφών οργανώσεων, που ιδρύθηκαν µε την συµµετοχή των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων καθώς και των surer market αυτών. Από την ασφάλιση του τ. Ταµείου είχαν εξαιρεθεί οι µηχανικοί, χηµικοί, ηλεκτρολόγοι, θερµαστές, βοηθοί µηχανικών και εν γένει το εργατοτεχνικό προσωπικό, καθώς και οι οδηγοί αυτοκινήτων, όµως, µε την Φ26/2704/ απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας υπήχθησαν στην ασφάλισή του (µε την δυνατότητα εξαίρεσής τους µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 6 µηνών). 2. ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. & Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ τ. Τ.Σ.ΕΑ.Π.Γ.Σ.Ο. ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (1/8/2007) & ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (1/12/2007) Ως γνωστόν τα ανωτέρω υπαγόµενα πρόσωπα («παλαιοί» και «νέοι» ασφαλισµένοι) ασφαλίζονταν στο τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. µόνο για τον κλάδο Σύνταξης (Κύριας και Επικουρικής) ενώ υπάγονταν στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. για τον κλάδο Ασθένειας σε είδος και σε χρήµα και για τους συνεισπραττόµενους κλάδους των Ο.Α.Ε.., Ο.Ε.Κ., Ο.Ε.Ε. µε Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) : 127, ή Κ.Π.Κ. : 128 (επαγγελµατικός κίνδυνος). Επιπλέον, σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις του τέως Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. για την ασφάλιση των εν λόγω προσώπων ίσχυαν τα ακόλουθα: Α. «ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (δηλαδή πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση Οποιουδήποτε φορέα πλήν Ο.Γ.Α.- µέχρι 31/12/92) Το ποσοστό εισφοράς κλάδου Κύριας Σύνταξης για τα πρόσωπα της κατηγορίας αυτής ανερχόταν συνολικά σε 25%, το οποίο επιµεριζόταν σε 10% ποσοστό ασφαλισµένου και 15% ποσοστό εργοδότη, ενώ για τον κλάδο Επικουρικής Σύνταξης συνολικό ποσοστό 6%, επιµεριζόµενο σε 3% ασφαλισµένου και 3% εργοδότη. 3

4 Οι εισφορές για την κατηγορία αυτή («παλαιοί») υπολογίζονταν επί αποδοχών ως εξής : α) Για τους κλάδους Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης εισφορές υπολογίζονταν επί αποδοχών, όπως είχαν διαµορφωθεί την 1/9/90 και οι οποίες αναπροσαρµόζονταν µε την αύξηση που χορηγείται µε βάση τη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας µεταξύ Π.Α.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ. και Ο.Σ.Ε.Γ.Ο. (παράγρ. 1β της Φ26/2664/ , ΦΕΚ 733/Β / απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας) οι δε εισφορές για πλήρη απασχόληση (σύµφωνα µε το καταστατικό του τέως Ταµείου) δεν µπορεί να υπολογίζονται σε αποδοχές κατώτερες από αυτές που καθορίζονται κάθε φορά από τις οικείες Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας του κάθε κλάδου ή από το 25πλάσιο του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά, προκειµένου για ανειδίκευτους εργάτες. Όπως προκύπτει από έγγραφο του τ. Ταµείου, το κατώτατο όριο αποδοχών για το έτος 2007 ανερχόταν σε 773,31 και το ανώτατο σε 2.012,96. β) Για τους λοιπούς κλάδους οι εισφορές υπολογίζονταν επί του συνόλου των αποδοχών µε τον περιορισµό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά για «παλαιούς» ασφαλισµένους (για το έτος 2007 ανερχόταν σε 2.315,00 ). Β. «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (δηλαδή ασφαλισµένοι πρώτη φορά µετά την 1/1/93) Το ποσοστό εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης ανερχόταν συνολικά σε 20%, µε επιµερισµό 6,67% ασφαλισµένου και 13,33% εργοδότη. Το ποσοστό εισφοράς κλάδου επικουρικής σύνταξης ανερχόταν συνολικά σε 6% µε επιµερισµό 3% ασφαλισµένου και 3% εργοδότη. Οι αποδοχές επι των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές για τα ανωτέρω πρόσωπα ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.3232/04 µε τις οποίες θεσπίστηκε ανώτατο όριο ασφαλιστέων µηνιαίων αποδοχών για τον υπολογισµό των ασφαλιστικών εισφορών των νεοεισερχοµένων (από 1/1/93 και µετά) στην κοινωνική ασφάλιση. Το ανωτέρω ποσό για το έτος 2007 καθορίστηκε σε 5.279,57. Επισηµαίνουµε ότι για την κατηγορία αυτή («νέοι» ασφαλισµένοι) οι εισφορές για όλους τους κλάδους ασφάλισης υπολογίζονται επί του συνόλου των αποδοχών µε τον περιορισµό του ανωτέρω ανωτάτου ορίου. 4

5 3. ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. (1/8/2007) & ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (1/12/2007) Α. ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. (ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ) Α1. «ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ Για τους «παλαιούς» ασφαλισµένους, οι οποίοι προσελήφθησαν σε Γεωργικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Σωµατεία ή Συνδέσµους αυτών, κ.λ.π. προ της ένταξης του τ. Ταµείου και συνεχίζουν απασχολούµενοι και µετά την ένταξη, µε την υπ αριθµ. Φ10023/17105/1054/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίσθηκαν τα εξής: α) ιατήρηση µέχρι 31/7/2012 των ποσοστών ασφάλισης κλάδου Κύριας Σύνταξης, όπως ίσχυαν στο εντασσόµενο στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Ταµείο και συγκεκριµένα 10% για τον ασφαλισµένο και 15% για τον εργοδότη (η διατήρηση του ποσοστού εργοδοτικής εισφοράς 15% ισχύει µέχρι 31/7/2018). β) Σταδιακή µείωση, από 1/8/2012, των ανωτέρω ποσοστών, ώστε από 1/8/2018 να είναι ίδια µε τα ισχύοντα για το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ποσοστά ασφάλισης κλάδου Κύριας Σύνταξης (η σταδιακή µείωση ουσιαστικά αφορά µόνο το ποσοστό του ασφαλισµένου). Συγκεκριµένα τα ποσοστά ασφάλισης κλάδου Κύριας Σύνταξης για τα ανωτέρω πρόσωπα διαµορφώνονται βάσει της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ως εξής: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΛΑ ΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ % ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ %ΕΡΓΟ ΟΤΗ Από 1/8/2007 µέχρι 31/7/ % 15% Από 1/8/2012 µέχρι 31/7/2015 9% 15% Από 1/8/2015 µέχρι 31/7/2018 8% 15% Από 1/8/2018 & Εφεξής 6,67% 13,33% 5

6 Για τον κλάδο Επικουρικής Σύνταξης ισχύουν τα ποσοστά ασφάλισης που ίσχυαν στο τ. Ταµείο (άρθρο 4 του ν.935/79 ΦΕΚ 140/ τ. Α ) τα οποία είναι : Συνολικό ποσοστό επικουρικής ασφάλισης 6% (3% για τον ασφαλισµένο και 3% για τον εργοδότη) Το ύψος των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές που αντιστοιχούν στο κλάδο Σύνταξης (Κύριας και Επικουρικής) είναι αυτό που ίσχυε στο τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο., όπως ανωτέρω αναφέρθηκε (παρ.2α της παρούσας). Επίσης τα ισχύοντα ποσά για το έτος 2008 θα σας τα γνωρίσουµε µετά την υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας µεταξύ Π.Α.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ. και Ο.Σ.Ε.Γ.Ο., η οποία αναµένεται σύντοµα. Επισηµαίνουµε ότι για τους κλάδους Ασθένειας (σε είδος και σε χρήµα) και τους κλάδους των Ο.Α.Ε.., Ο.Ε.Κ., Ο.Ε.Ε., εισφορές καταβάλλονται επί του συνόλου των αποδοχών µε τον περιορισµό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης όπως ισχύει κάθε φορά για «παλαιούς» ασφαλισµένους. Οι Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την απεικόνιση της ασφ/σης των απασχολουµένων που µέχρι 31/7/07 υπήγοντο στην ασφάλιση του τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο για τον κλάδο Κύριας Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης, περιλαµβάνονται στο συνηµµένο στην παρούσα πίνακα ΧΙ, η δε ανάλυση των κωδικών αυτών, στους επίσης συνηµµένους πίνακες Ανάλυσης Κωδικών Πακέτων Κάλυψης. Επίσης σε συνηµµένο στην παρούσα πίνακα απεικονίζονται κατά περίοδο και κατηγορία ασφαλισµένων τα ποσοστά ασφαλίστρου και οι αντίστοιχοι Κ.Π.Κ. Για την ορθή εφαρµογή των εν λόγω κωδικών, επισηµαίνουµε τα ακόλουθα: Οι Κ.Π.Κ. 011, 012, 013 και 014 αφορούν «παλαιούς» ασφαλισµένους και χρησιµοποιούνται µόνο για τον κλάδο Κύριας Σύνταξης και για το σύνολο των εργαζοµένων που ασφαλίζονταν στον κλάδο Σύνταξης του τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο κατά την ηµεροµηνία ένταξης του κλάδου αυτού στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., δηλαδή την 1/8/2007. Παράλληλα µε τους ανωτέρω κωδικούς πρέπει να χρησιµοποιείται και δεύτερος Κ.Π.Κ. που αφορά την ασφ/ση των ανωτέρω προσώπων στους Κλάδους Ασθενείας και Μητρότητας σε Είδος και σε Χρήµα του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. καθώς και την ασφάλισή τους στους Οργανισµούς, Κλάδους ή Λογαριασµούς, των οποίων τις εισφορές το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. συνεισπράττει (Ο.Α.Ε.., Ο.Ε.Κ., Ο.Ε.Ε.), ο οποίος είναι ο Κ.Π.Κ. 127 µέχρι 30/11/

7 Η χρήση των δύο Κ.Π.Κ. υπαγορεύεται από το γεγονός της διαφοροποίησης των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές υπέρ των ανωτέρω κλάδων. Ο κατά τα ανωτέρω δεύτερος Κ.Π.Κ. πρέπει, για περιόδους απασχόλησης από 1/12/07 και εφεξής, να αλλάξει σε Κ.Π.Κ. 125, αφού από την ηµεροµηνία αυτή, όπως προαναφέρθηκε, συγχωνεύτηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (τ. Ι.Κ.Α. Τ.Ε.Α.Μ.) ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. Για τους ασφ/νους του τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. που υπήγοντο για επικουρική ασφάλιση στο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (Τ.Ε.Α.Η.Ε.), η ανωτέρω αλλαγή θα επέλθει από 1/6/08, αφού από την ηµεροµηνία αυτή το εν λόγω Επικουρικό Ταµείο εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ηλαδή από 1/6/08 και εφεξής θα χρησιµοποιούνται παράλληλα οι Κ.Π.Κ. : 125 και 011. Τα στοιχεία απασχόλησης και ασφάλισης για µισθολογικές περιόδους από 1/8/2007 και εφεξής θα καταχωρούνται στην Α.Π.. µε δύο χωριστές εγγραφές ως ακολούθως : Για µισθολογικές περιόδους 1/8/ /11/2007: Για τον κλάδο Ασθενείας (σε είδος και σε χρήµα) και τους συνεισπραττόµενους κλάδους των Ο.Α.Ε.., Ο.Ε.Κ., Ο.Ε.Ε., θα χρησιµοποιείται ο Κωδικός Ειδικότητας : µε Κ.Π.Κ. : 127 Με χωριστή εγγραφή θα καταχωρείται ο κλάδος Κύριας Σύνταξης µε Κ.Π.Κ.:011, Κωδικό Ειδικότητας: (Υπάλληλοι υπηρέτες Γεωργικών Συνεταιρισµών και Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών που ασφαλίζονται για τον κλάδο Κύριας Σύνταξης 25%) στον ΚΑ : 9139 Παράδειγµα Α Εγγραφή Κ.Α..: 9139 (πεδίο 18) Κωδικός Ειδικότητας : (πεδίο 30) Κ.Π.Κ.: 127 (πεδίο 32) Β Εγγραφή Κ.Α..: 9139 (πεδίο 18) Κωδικός Ειδικότητας : (πεδίο 30) Κ.Π.Κ.: 011 (πεδίο 32) Ο Κ.Π.Κ.:011 και ο Κωδικός Ειδικότητας: θα ισχύσουν για µισθολογικές περιόδους µέχρι 31/07/2012. Οι Κωδικοί Ειδικότητας που προκύπτουν από 1/08/2012 και εφεξής θα σας κοινοποιηθούν µε νεότερο έγγραφο. 7

8 Για µισθολογικές περιόδους από 1/12/2007 που ο κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης συγχωνεύτηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ., η απεικόνιση της απασχόλησης και της ασφάλισης θα προκύπτει µε την καταχώρηση στην Α.Π.. του ΚΑ : 9139 Κωδικό Ειδικότητας Ειδική Περίπτωση Ασφάλισης 10 ώστε ο Κ.Π.Κ.: 127 να µετατραπεί σε Κ.Π.Κ.:125. Παράδειγµα Κ.Α..: 9139 (πεδίο 18) Κωδικός Ειδικότητας : (πεδίο 30) Κωδικός Ειδικής Περίπτωσης : 10 (πεδίο 31) Κ.Π.Κ.: 125 (πεδίο 32) Α2. «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ Για «νέους» ασφαλισµένους οι οποίοι κατά την ηµεροµηνία ένταξης του κλάδου Σύνταξης του τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. στον κλάδο Σύνταξης του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., ήταν ασφαλισµένοι του εντασσόµενου κλάδου, το ποσοστό ασφάλισης κλάδου Κύριας Σύνταξης ανέρχεται συνολικά σε 20% µε επιµερισµό 6,67% ασφαλισµένου και 13,33% εργοδότη, ενώ το ποσοστό εισφοράς κλάδου Επικουρικής Σύνταξης ανέρχεται συνολικά σε 6% επιµεριζόµενο σε 3% ασφαλισµένου και 3% εργοδότη. Συνεπώς για την απεικόνιση της ασφάλισης των ανωτέρω προσώπων θα χρησιµοποιούνται οι Κ.Π.Κ. από τους ήδη υπάρχοντες στους σχετικούς πίνακες του Ο.Σ.Υ.Κ., ανάλογα µε την ειδικότητα τους. Συνεπώς για «νέο» ασφαλισµένο που µέχρι 31/7/07 χρησιµοποιείτο ο Κ.Π.Κ.: 127 χρησιµοποιείται από 1/8/07 ο Κ.Π.Κ. που προκύπτει από τους υπάρχοντες πίνακες, ανάλογα µε την ειδικότητά του, ενώ από 1/12/07 και εφεξής, χρησιµοποιείται ο Κ.Π.Κ. που αποδίδει και ασφ/ση στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (π.χ. : για διοικητικό υπάλληλο, θα χρησιµοποιηθεί για το διάστηµα 1/8/07 30/11/07, ο Κ.Π.Κ. : 103, ενώ από 1/12/07 ο Κ.Π.Κ. : 101). Οι εισφορές για την ανωτέρω ασφάλιση υπολογίζονται επί του συνόλου των αποδοχών των ασφαλισµένων, οι οποίες κατά µήνα δεν µπορούν να υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του κατά το έτος 1991 µέσου µηνιαίου κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.) αναπροσαρµοζόµενου µε το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων (άρθρο 13 παρ.1 του ν.3232/04). Ως αποδοχές δε για τον υπολογισµό των ανωτέρω εισφορών νοούνται οι πάσης φύσεως αποδοχές εξαιρουµένων των εκτάκτων παροχών, λόγω γάµου, γεννήσεως τέκνου, θανάτου, και βαριάς ασθένειας του µισθωτού και των µελών της οικογένειάς του. 8

9 Για την κατηγορία αυτή των ασφαλισµένων και για χρονικές περιόδους απασχόλησης µετά την ένταξη (1/8/2007) η εισφορά κλάδου Κύριας Σύνταξης προσαυξάνεται κατά 3,60% (ασφαλισµένου: 2,20% - εργοδότη: 1,40%) εφόσον πρόκειται για εργασίες ή ειδικότητες που υπάγονται στις διατάξεις στου Κ.Β.Α.Ε. Επιπλέον, για τα ίδια πρόσωπα µε την προϋπόθεση ότι συνεχίζουν απασχολούµενα και µετά την 1/12/2007 (ηµεροµηνία συγχώνευσης στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. του κλάδου Επικουρικής Σύνταξης του τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.) σε εργασίες ή ειδικότητες που υπάγονται στο Κ.Β.Α.Ε, το ποσοστό εισφοράς κλάδου Επικουρικής Σύνταξης από την ηµεροµηνία αυτή (1/12/2007) και µετά, προσαυξάνεται συνολικά κατά 2% (λόγω υπαγωγής στο Κ.Β.Α.Ε.) ώστε το συνολικό ποσοστό Επικουρικής Ασφάλισης να ανέρχεται σε 8% επιµεριζόµενο σε ποσοστό ασφαλισµένου 4,25% και ποσοστό εργοδότη 3,75%. Τα στοιχεία απασχόλησης και ασφάλισης για τους «νέους» ασφαλισµένους (από 1/1/1993 και µετά) προσληφθέντες προ της ένταξης θα καταχωρούνται στην Α.Π.. στον Κ.Α ( ραστηριότητες άλλων οργανώσεων) µε τις ανάλογες ειδικότητες απασχόλησης µε µία εγγραφή ανά µισθολογική περίοδο ώστε: Για µισθολογικές περιόδους από 1/8/2007 έως 30/11/2007 θα καταχωρούνται οι ανάλογοι Κωδικοί Ειδικότητας ώστε καταχωρώντας και την ειδική περίπτωση (π.χ. 9) να προκύπτει Κ.Π.Κ. χωρίς να περιλαµβάνεται η Επικουρική Ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Παράδειγµα Κ.Α..: 9139 (πεδίο 18) Κωδικό Ειδικότητας : (πεδίο 30) Κωδικός Ειδικής Περίπτωσης : 9 (πεδίο 31) Κ.Π.Κ.: 103 (πεδίο 32) Στις περιπτώσεις που για οποιοδήποτε λόγο ο εργαζόµενος ασφαλίζεται σε άλλο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης πλην του τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. (π.χ. Τ.Ε.Α.Η.Ε.) η ασφάλιση θα συνεχίζεται και για µισθολογικές περιόδους µετά την 1/12/2007 ώστε να ασφαλίζεται µε Κ.Π.Κ. που δεν περιλαµβάνει το Ε.Τ.Ε.Α.Μ (π.χ. για τους ηλεκτρολόγους µέχρι 31/5/2008 στο τ. Τ.Ε.Α.Η.Ε). Για µισθολογικές περιόδους από 1/12/2007 και εφεξής θα καταχωρούνται οι Κ.Π.Κ όπως προκύπτουν µε τις αντίστοιχες ειδικότητες κατά τα γνωστά. 9

10 Β. ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ Ή ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ ΑΠΟ 1/8/07 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ ΗΛΑ Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ( ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ) Για «παλαιούς» και «νέους» ασφαλισµέννους που προσλήφθηκαν σε Γεωργικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, κ.λ.π. από 1/8/07 και εφεξής και για όσους πρόκειται να προσληφθούν στο µέλλον, θα ισχύουν τα ποσοστά εισφορών κλάδων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. καθώς µετά την ένταξη εφαρµόζεται η νοµοθεσία του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Συνεπώς για την ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων θα χρησιµοποιούνται οι Κ.Π.Κ από τους ήδη υπάρχοντες πίνακες του Ο.Σ.Υ.Κ., ανάλογα µε την ειδικότητά τους, κατά τα γνωστά. Οι αποδοχές επί των οποίων θα υπολογίζονται οι εισφορές είναι το σύνολο των αποδοχών και µέχρι το 25πλάσιο του ανώτατου ορίου της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης για τους «παλαιούς» ασφαλισµένους και το 8πλάσιο του κατά το έτος 1991 µέσου µηνιαίου κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.) αναπροσαρµοζόµενο µε το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων για τους «νέους» ασφαλισµένους. Επισηµαίνουµε ότι: Για τα πρόσωπα «παλαιοί» και «νέοι» ασφαλισµένοι οι οποίοι προσλήφθηκαν από ηµεροµηνία εντάξεως του κλάδου Κύριας Σύνταξης του τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. (δηλαδή προσληφθέντες µετά την 1/8/2007), εφόσον απασχολούνται σε εργασίες ή ειδικότητες που υπάγονται στις διατάξεις του Κ.Β.Α.Ε., η εισφορά κλάδου Κύριας Σύνταξης προσαυξάνεται κατά 3,60% (ασφαλισµένου: 2,20% - εργοδότη : 1,40%). Επιπλέον, για τα ίδια πρόσωπα µε την προϋπόθεση ότι συνεχίζουν απασχολούµενα σε εργασίες ή ειδικότητες που υπάγονται στο Κ.Β.Α.Ε. και µετά την 1/12/2007 (ηµεροµηνία συγχώνευσης στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. του κλάδου Επικουρικής Σύνταξης του τ.τ.σ.ε.α.π.γ.σ.ο.) το ποσοστό εισφοράς κλάδου Επικουρικής Σύνταξης συνολικά προσαυξάνεται κατά 2% (λόγω υπαγωγής στο Κ.Β.Α.Ε.) ώστε να ανέρχεται συνολικά σε 8% επιµεριζόµενο σε ποσοστό ασφαλισµένου 4,25% και ποσοστό εργοδότη 3,75%. 10

11 Υποβολή Α.Π.. : Για την απεικόνιση της ασφάλισης για τα πρόσωπα που προσλήφθηκαν από 01/08/2007 και εφεξής ή θα προσληφθούν στο µέλλον θα χρησιµοποιούνται οι Κωδικοί Πακέτου Κάλυψης και Ειδικότητας όπως προκύπτουν από τους σχετικούς πίνακες. Παράδειγµα Α (από 1/8/2007 µέχρι 30/11/2007) Κ.Α..: 9139 (πεδίο 18) Κωδικός Ειδικότητας : (πεδίο 30) Κωδικός Ειδικής Περίπτωσης : 10 (πεδίο 31) Κ.Π.Κ.: 103 (πεδίο 32) Παράδειγµα Β (από 1/12/2007) Κ.Α..: 9139 (πεδίο 18) Κωδικός Ειδικότητας : (πεδίο 30) Κ.Π.Κ.: 101 (πεδίο 32) 4. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ «ΝΕΟΥΣ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ. Για τους «νέους» ασφαλισµένους, που είχαν προσληφθεί µέχρι την ηµεροµηνία ένταξης και για απασχόληση µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, όσο αφορά την ειδική εισφορά Βαρέων Επαγγελµάτων, που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 23, 24 παρ. 4 και 32 παρ. 2 του ν.2084/92 θα παρασχεθούν οδηγίες µε νεώτερη εγκύκλιό µας δεδοµένου ότι αναµένεται σχετική διευκρίνιση από την Γ.Γ.Κ.Α. 5. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.. Οι Α.Π.. που ανάγονται σε µισθολογικές περιόδους απασχόλησης γ και δ τριµήνου 2007 καθώς και α και β τριµήνου 2008 θεωρούνται εµπρόθεσµες εφόσον υποβληθούν µέχρι 31/10/08, ανεξάρτητα του τύπου δήλωσης δηλαδή 01 κανονική ή 04 συµπληρωµατική. 6. ΙΑΦΟΡΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ 1/8/07 & ΕΦΕΞΗΣ ιαφορές τρεχουσών εισφορών που τυχόν θα προκύψουν από 1/8/07 και εφεξής, βάσει των ποσοστών ασφάλισης που αναφέρθηκαν και αυτών που προκύπτουν από τους ανωτέρω Κ.Π.Κ., δεν θα επιβαρύνονται µε πρόσθετα τέλη εφόσον καταβληθούν, µε αναγωγή στην οικεία µισθολογική περίοδο, µέχρι 31/10/08. Οι επιπλέον καταβολές θα αντιµετωπιστούν σύµφωνα µε το άρθρο 27 παρ. 7 του Α.Ν. 1846/51. 11

12 7. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Με την Φ26/2362/ απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας προστέθηκε παράγραφος µε αριθµό 6 στο άρθρο 13 του Καταστατικού του τ. Ταµείου, µε την οποία συµπληρώθηκαν οι διατάξεις συνέχισης προαιρετικά της ασφάλισης στον κλάδο κύριας και επικουρικής ασφάλισης αυτού. Με τις διατάξεις αυτές ορίσθηκαν τα της προαιρετικής ασφάλισης στο τ. Ταµείο, διαφέρουν δε αυτές από τις αντίστοιχες της νοµοθεσίας του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. στα εξής σηµεία : α) Για την υπαγωγή δεν πρέπει να υπάρχει ποσοστό αναπηρίας ανώτερο του 59,9%. β) Η υπαγωγή γίνεται µε βάση τον µισθό που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης και την ειδικότητα, σύµφωνα µε την Συλλογική Σύµβασης Εργασίας Π.Α.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ. Ο.Σ.Ε.Γ.Ο., κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, αναπροσαρµοζόµενου µε τις εκάστοτε αυξήσεις της εν λόγω σύµβασης. γ) Η προαιρετική ασφάλιση διακόπτεται σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της εισφοράς περισσότερο από 12 µήνες από τότε που ήταν απαιτητή. δ) Η προαιρετική ασφάλιση διακόπτεται (εκτός των λοιπών λόγων που ισχύουν και για το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.) αν ο ασφαλισµένος αποκτήσει την ιδιότητα του υποχρεωτικά ασφαλισµένου σε άλλο φορέα ασφάλισης. ότι : Σε απάντηση επί σχετικού ερωτήµατός µας, η Γ.Γ.Κ.Α. µας γνώρισε α) οι προαναφερθείσες καταστατικές διατάξεις έχουν εφαρµογή στους µέχρι 31/7/2007 υπαχθέντες στην ασφάλιση του τ. Ταµείου, ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση, δηλ. πριν ή µετά την ένταξη του τ. Ταµείου στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. β) οι διατάξεις του άρθρου 41 του Α.Ν. 1846/51, (όπως ισχύουν µε τις επελθούσες τροποποιήσεις) εφαρµόζονται στους µετά την ένταξη προσλαµβανόµενους σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις κ.λ.π, οι οποίοι πλέον ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. και διέπονται από την νοµοθεσία του. 12

13 Κατόπιν αυτών : Όσοι έχουν υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του τ. Ταµείου πριν την ένταξή του στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., εξακολουθούν να διέπονται από τις καταστατικές διατάξεις του περί προαιρετικής ασφάλισης. Από 1/8/2008 για τις ανάγκες της ένταξης του ΤΣΠ-ΗΣΑΠ και του κλάδου Σύνταξης του Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. λειτουργεί νέο Υποκατάστηµα µε τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ Τ.Σ.Π. Η.Σ.Α.Π. ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.». Επειδή, όµως, η καταβολή των εισφορών θα γίνεται στο Υποκατάστηµα του τόπου κατοικίας, θα διαβιβάζεται από το νέο Υποκατάστηµα προς το Υποκατάστηµα τόπου κατοικίας υποφάκελος, όπου θα περιέχονται όλα τα στοιχεία τα απαραίτητα για τη συνέχιση στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. της προαιρετικής που είχε αρχίσει στο τ. Ταµείο. Για την ενηµέρωση του φακέλου που τηρείται στο νέο Υποκατάστηµα, θα στέλνονται σ αυτό επικυρωµένα αντίγραφα των γραµµατίων είσπραξης του Υποκαταστήµατος του τόπου κατοικίας. Για όσους έχουν υπαχθεί στην υποχρεωτική ασφάλιση του τ. Ταµείου προ της ένταξης και ή έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν αίτηµα για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση µετά την ένταξη, το αίτηµά τους για υπαγωγή θα εξετασθεί, επίσης, µε βάση τις καταστατικές διατάξεις του τ. Ταµείου. Τα αιτήµατα που έχουν υποβληθεί στο τ. Ταµείο θα κρατηθούν σ αυτό για να εκδοθούν από το νέο Υποκατάστηµα οι αποφάσεις υπαγωγής και στη συνέχεια θα διαβιβασθούν στα Υποκαταστήµατα τόπου κατοικίας για την καταβολή των εισφορών. Τα αιτήµατα που θα υποβάλλονται στα Υποκαταστήµατα τόπου κατοικίας, θα διαβιβάζονται στο νέο Υποκατάστηµα για την έκδοση της απόφασης και θα επιστρέφεται σ αυτό (τόπου κατοικίας) υποφάκελος για την καταβολή των εισφορών. Για όσους δεν είχαν καθόλου ασφαλισθεί στο τ. Ταµείο (υποχρεωτικά ή προαιρετικά) µέχρι την ένταξη, δηλ. προσελήφθησαν σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις µετά την ένταξη, οπότε έχουν ασφαλιστικό φορέα το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., το αίτηµά τους για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση θα εξετασθεί µε βάση το άρθρο 41 του Α.Ν. 1846/51, όπως ισχύει σήµερα, δηλ. τις διατάξεις περί προαιρετικής του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., οπότε θα διεκπεραιώνεται στο Υποκατάστηµα τόπου κατοικίας. 13

14 8. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, οι διατάξεις των άρθρων 1-4 του ν.1358/83 περί αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας καταλαµβάνουν τους ασφαλισµένους όλων των Ασφαλιστικών Οργανισµών αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας. Συγκεκριµένα, µε τις περ. α και γ της παρ. 3 του άρθρ. 2 ρυθµίσθηκε ο υπολογισµός των εισφορών των µισθωτών που είναι ασφαλισµένοι σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και µε την παρ. 4 ο τρόπος καταβολής αυτών. Εποµένως, οι αναγνωρίσεις χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας στους ενεργά ασφαλισµένους του τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο., γίνονταν µε όµοιο προς το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. τρόπο. Με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του ν. 1759/88 αντικαταστάθηκε το άρθρο 3 του ν.1358/83 (όπως είχε τροποποιηθεί µε το άρθρο 23 παρ. 4 του ν.1539/85) και επεκτάθηκε και στους συνταξιούχους το δικαίωµα αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας. Με το εδάφιο β της παρ. 5 ορίσθηκε ότι οι συνταξιούχοι οργανισµών κύριας ασφάλισης, που ασφαλίζουν αυτοαπασχολούµενους για τους οποίους ο υπολογισµός και ανακαθορισµός του ποσού της σύνταξης γίνεται µε ή χωρίς ασφαλιστικές κλάσεις ή µισθωτούς για τους οποίους ο υπολογισµός και ανακαθορισµός του ποσού της σύνταξης δεν γίνεται µε ασφαλιστικές κλάσεις, καταβάλλουν για κάθε µήνα στρατιωτικής υπηρεσίας που θα αναγνωρισθεί εισφορά εξαγοράς που υπολογίζεται µε βάση το ασφάλιστρο κλάδου σύνταξης εργοδότη και ασφαλισµένου του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. και το 25πλάσιο του κατώτατου ηµεροµίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως έχουν διαµορφωθεί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για αναγνώριση. Επειδή στους συνταξιούχους του τ. Ταµείου καθώς και σε αυτούς που θα συνταξιοδοτηθούν από το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. µε τις καταστατικές διατάξεις του τ. Ταµείου, ο υπολογισµός της σύνταξής τους δεν γίνεται µε ασφαλιστικές κλάσεις, ο υπολογισµός των εισφορών για αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. θα γίνεται µε το άρθρο 12 του ν.1759/88,δηλ. µε βάση το ασφάλιστρο κλάδου σύνταξης εργοδότη και ασφαλισµένου και το 25πλάσιο του κατώτατου ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως έχουν διαµορφωθεί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Επειδή στο τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. ο υπολογισµός του χρόνου ασφάλισης γίνεται σε έτη (εν αντιθέσει προς το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., όπου ο υπολογισµός του χρόνου ασφάλισης γίνεται σε ηµέρες), ο υπολογισµός του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται, επίσης, σε έτη και µήνες. 14

15 Παράδειγµα : Εάν κάποιος έχει υπηρετήσει 1 έτος 7 µήνες και 22 ηµέρες, στο µεν Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ο αναγνωριζόµενος χρόνος αντιστοιχεί σε 592 ηµέρες ( = 592), ενώ στο τ. Ταµείο αντιστοιχεί σε 19,73 µήνες (22 ηµέρες : 30 = 0,73 µήνες, οπότε ,73= 19,73). Για το λόγο αυτόν, στις αναγνωριστικές αποφάσεις στρατιωτικής υπηρεσίας µε βάση τις καταστατικές διατάξεις του τ. Ταµείου, ο αναγνωριζόµενος χρόνος αναφέρεται σε µήνες (όπως στο ανωτέρω παράδειγµα, 19,73 µήνες) και όχι σε ηµέρες. Τα αιτήµατα των προσώπων που δεν είχαν ασφαλισθεί στο τ. Ταµείο µέχρι την ένταξη, θα διεκπεραιώνονται αποκλειστικά στα Υποκαταστήµατα τόπου κατοικίας. Για τα αιτήµατα των προσώπων που είχαν ασφαλισθεί στο τ. Ταµείο µέχρι την ένταξη, θα εκδίδονται οι αποφάσεις από το νέο Υποκατάστηµα (µέσα στις αρµοδιότητες του οποίου θα είναι και οι αναγνωρίσεις χρόνου ασφάλισης όπως της στρατιωτικής υπηρεσίας) και θα διαβιβάζονται στα Υποκαταστήµατα του τόπου κατοικίας για την καταβολή των εισφορών µε δόσεις ή εφάπαξ. Μετά την εξόφληση του ποσού στο Υποκατάστηµα τόπου κατοικίας, θα ενηµερώνεται το νέο Υποκατάστηµα για τα αφορώντα την εξόφληση. 9. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ Ή ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/12/2007. Με την παρ.3 της αρ. Φ20021/12403/579/ Υπουργικής απόφασης για βεβαίωση και είσπραξη εσόδων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ από το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ορίζεται ότι: «Η έκδοση αποφάσεων σχετικά µε την αναγνώριση και τον προσδιορισµό χρόνου ασφάλισης, προαιρετικής συνέχισης και κάθε άλλο σχετικό θέµα ανατίθεται στα αρµόδια όργανα του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Οµοίως στα ίδια όργανα ανατίθεται η έκδοση αποφάσεων για θέµατα σχετικά µε την διαδικασία ελέγχου, βεβαίωσης και είσπραξης εισφορών σύµφωνα µε την νοµοθεσία του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.». Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου δέκατου πέµπτου του ν. 3607/07 «ο χρόνος ασφάλισης στο τ. Ταµείο, στον οποίο συµπεριλαµβάνεται και αυτός που έχει αναγνωρισθεί ή προσµετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία µε βάση τις διατάξεις του καταστατικού του τ. Ταµείου, καθίσταται χρόνος ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.». 15

ΘΕΜΑ «Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών»

ΘΕΜΑ «Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών» Αθήνα, 24/02/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

α) το ασφαλιστικό καθεστώ των νεοπροσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 1/1/2011 και

α) το ασφαλιστικό καθεστώ των νεοπροσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 1/1/2011 και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 1 ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 6 Ασφάλιση και ασφαλιστική προστασία... 7 Εισφορές... 8 Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς... 11 Διαδικασία ασφάλισης...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κανονισµός Ασφάλισης ΙΚΑ και λοιπές διατάξεις»

στο σχέδιο νόµου «Κανονισµός Ασφάλισης ΙΚΑ και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κανονισµός Ασφάλισης ΙΚΑ και λοιπές διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Άρθρο 1 Υπαγωγή στους κλάδους και λογαριασµούς του ΟΑΕΔ 1. Με το

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16/2/2009. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήµατα & Παραρτήµατα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής

Αθήνα 16/2/2009. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήµατα & Παραρτήµατα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής Αθήνα 16/2/2009 Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/46 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ι. Βλατάκης Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 20 / 1 / 2015. Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/2 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 2. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα

Αθήνα 20 / 1 / 2015. Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/2 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 2. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Αθήνα 20 / 1 / 2015 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/2 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ &ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ64691ΩΓ-ΕΑΦ. Αθήνα, 20/1/2014. Αριθμ. Πρωτ. T01/652/2 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 8 ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΔΑ: ΒΙΨ64691ΩΓ-ΕΑΦ. Αθήνα, 20/1/2014. Αριθμ. Πρωτ. T01/652/2 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 8 ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Αθήνα, 20/1/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες : Ε. Καραμουσουλή Αριθ. Τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ "ΠΑΛΑΙΟΙ" ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (1) ΚΕΦ. Ι.- ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (1) ΚΕΦ. Ι.- ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ "ΠΑΛΑΙΟΙ" ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (1) ΚΕΦ. Ι.- ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ Α Ειδικές προσεγγίσεις. α. Οταν γίνεται λόγος για "κύρια ασφάλιση" νοείται η ασφάλιση για: κάλυψη των κινδύνων ασθενείας και μητρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποστολή συγκεντρωτικών οδηγιών (εγχειριδίου) για την ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης»

ΘΕΜΑ : «Αποστολή συγκεντρωτικών οδηγιών (εγχειριδίου) για την ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΛΨ4691ΩΓ-9ΩΧ Αθήνα, 05/06/2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΔΑ: Β41Ξ4691Ω3-ΛΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 11/7/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/84/62765 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ :ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 Αθήνα 22/6/2015 Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦ/ΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου Αριθ. Τηλεφώνου : 210 52 15 261

Διαβάστε περισσότερα

Φ80000/3476/116/17-2-2014 Υ.Α

Φ80000/3476/116/17-2-2014 Υ.Α Αθήνα 28 / 11 / 2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : EΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 89 11 Απριλίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075 Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλι στικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕ Ε ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕ Ε ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕ Ε ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΑΠΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόμου ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 Α Α: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.9240/597 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ4691ΩΓ-ΖΧΤ. Αθήνα, 11/7/2013. Αριθμ. Πρωτ.: Α21/449/63 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 43. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ4691ΩΓ-ΖΧΤ. Αθήνα, 11/7/2013. Αριθμ. Πρωτ.: Α21/449/63 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 43. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α Αθήνα, 11/7/2013 Αριθμ. Πρωτ.: Α21/449/63 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων

Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων 1. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται από τους εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά.

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά. Αρ. Πρωτ. 83065/06-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προαιρετική Ασφάλιση..4 Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4 Νέοι Ασφαλισμένοι..7 Μακροχρόνια Άνεργοι..8 Ασφαλισμένοι ενταχθέντων στο Ι.Κ.Α. Ασφαλιστικών Οργανισμών 10 Αυτασφάλιση..10 Αυτασφάλιση Απολυόμενων

Διαβάστε περισσότερα

του άρθρου 2 του άρθρου 3

του άρθρου 2 του άρθρου 3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του σχεδίου νόμου με τίτλο «Αύξηση προσωρινής σύνταξης, Βελτίωση όρων συνταξιοδότησης αγροτών, Ρύθμιση τραπεζικών επιδοτούμενων δανείων πρώην ΟΕΚ, Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372. Προς: Όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης

Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372. Προς: Όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλλευσης Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλλευσης Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις) ΑΔΑ: 4ΑΛΧ4691ΩΓ-7Δ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 25-2-2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ78/8 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

2) Τα ασκούντα εμπορία πρόσωπα τα οποία υπάγονται σε Εμπορικό ή Βιομηχανικό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο.

2) Τα ασκούντα εμπορία πρόσωπα τα οποία υπάγονται σε Εμπορικό ή Βιομηχανικό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Ασφάλιση Πρόσωπα Υποχρεωτικά Υπαγόμενα στην Ασφάλιση Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε υπάγονται όλα τα παρακάτω πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών αδιακρίτως φύλου και υπηκοότητας, που ασκούν τη δραστηριότητά

Διαβάστε περισσότερα

Το με αριθμ. πρωτ. 8124/2-5-2013 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α.

Το με αριθμ. πρωτ. 8124/2-5-2013 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/06/2013 Αριθμ. Πρωτ. T01/652/16 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΣΥΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα