ΣΧΕΤ. : Εγκύκλιος : 123/07 Γενικά Έγγραφα : Γ99/1/89/ , Τ00/530/Α12/902/ , Γ99/1/126/ , Γ99/1//141/ & Γ99/1/87/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΤ. : Εγκύκλιος : 123/07 Γενικά Έγγραφα : Γ99/1/89/4-9-2007, Τ00/530/Α12/902/19-10-2007, Γ99/1/126/30-10-07, Γ99/1//141/28-12-07 & Γ99/1/87/24-4-08"

Transcript

1 Αθήνα, 29/7/2008 Αριθµ. Πρωτ. Τ00/530/7 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Αριθ. τηλεφώνου : : : : : Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου ΑΘΗΝΑ FAX : E mail : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 61 ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνηµµένος Πίνακας ιανοµής ΘΕΜΑ : Ένταξη από 1/8/2007 στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. του κλάδου κύριας σύνταξης του Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. και συγχώνευση από 1/12/2007 στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του ως άνω τ. Ταµείου. Υπαγόµενα πρόσωπα. Ποσοστά ασφάλισης, Κ.Π.Κ. Θέµατα υποβολής Α.Π.., προαιρετικής ασφάλισης και αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας. Θέµατα επικουρικής ασφάλισης. Παράταση της υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) µέχρι 31/10/08. ΣΧΕΤ. : Εγκύκλιος : 123/07 Γενικά Έγγραφα : Γ99/1/89/ , Τ00/530/Α12/902/ , Γ99/1/126/ , Γ99/1//141/ & Γ99/1/87/ Όπως σας είναι γνωστό, µε το άρθρο 5 του ν.3029/02 ορίσθηκε ότι οι κλάδοι σύνταξης διαφόρων Ταµείων µεταξύ των οποίων και το Ταµείο Συντάξεως και Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.) εντάσσονται στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Με τις διατάξεις της παρ.6 του ανωτέρω άρθρου ορίζεται ότι «Από της εντάξεως οι νέοι εργαζόµενοι οι οποίοι ασφαλίζονταν στους κλάδους Σύνταξης των ανωτέρω Ταµείων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και διέπονται από την νοµοθεσία του. Από της εντάξεως

2 οι ήδη ασφαλισµένοι των εντασσόµενων κλάδων ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και εξακολουθούν να διέπονται ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισµού της σύνταξης από τις διατάξεις της νοµοθεσίας των εντασσόµενων κλάδων, όπως ισχύει µετά τον ν.2084/92 (Φ.Ε.Κ. 165 Α ) και τις διατάξεις του παρόντος». Ο κλάδος Κύριας Σύνταξης του τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. εντάχθηκε στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. από 1/8/2007 µε την Φ10023/17105/1054/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Στη συνέχεια, µε την παρ. 3 του άρθρου δέκατου πέµπτου του ν.3607/2007 ο κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. (που είχε συσταθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.935/1979 Φ.Ε.Κ. 140 τ. Α ) συγχωνεύθηκε από 1/12/2007 στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και από την ως άνω ηµεροµηνία οι ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι του κλάδου καθίστανται ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και διέπονται από τις διατάξεις της νοµοθεσίας του φορέα αυτού όπως ισχύουν (εγκ. 123/2007 της ιεύθυνσής µας). Με τις διατάξεις του ως άνω νόµου ορίζεται ότι: «κατ εξαίρεση, οι µέχρι την ηµεροµηνία συγχώνευσης ασφαλισµένοι του κλάδου εξακολουθούν να διέπονται ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισµού της σύνταξής τους, από τις διατάξεις του Καταστατικού του, όπως ισχύουν µετά το ν.2084/92 και τις λοιπές γενικής ισχύος διατάξεις της ασφαλιστικής νοµοθεσίας, µη εφαρµοζοµένων των αντίστοιχων διατάξεων του ν.997/79 (ΦΕΚ 287/τ.Α ) και του π.δ.995/80 (Φ.Ε.Κ. 251/τ.Α ). Κατά τα λοιπά η ασφαλιστική σχέση των προσώπων αυτών διέπεται από τις διατάξεις της νοµοθεσίας του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.» Επισηµαίνουµε ότι µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.935/1979 ο συσταθείς στο Ταµείο Σύνταξης και Πρόνοιας του Προσωπικού των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, κλάδος Πρόνοιας, µετατράπηκε από 1/7/1979 σε κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και το Ταµείο µετονοµάστηκε σε Ταµείο Συντάξεως και Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.). 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟ τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. ΠΡΟΣΩΠΑ Σύµφωνα µε το καταστατικό του τ. Ταµείου, στην ασφάλισή του υπάγονταν υποχρεωτικά και αυτοδίκαια : α) Όλοι οι κατά κύριο επάγγελµα παρέχοντες εξαρτηµένη εργασία έναντι αµοιβής υπάλληλοι και υπηρέτες (µισθωτοί) των πάσης φύσεως και παντός βαθµού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Σωµατείων ή Συνδέσµων αυτών και της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών, ασχέτως χρονικής διάρκειας της σύµβασης εργασίας. 2

3 β) Οι υπάλληλοι και υπηρέτες των εταιριών ή κοινοπραξιών ή άλλων µορφών οργανώσεων, που ιδρύθηκαν µε την συµµετοχή των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων καθώς και των surer market αυτών. Από την ασφάλιση του τ. Ταµείου είχαν εξαιρεθεί οι µηχανικοί, χηµικοί, ηλεκτρολόγοι, θερµαστές, βοηθοί µηχανικών και εν γένει το εργατοτεχνικό προσωπικό, καθώς και οι οδηγοί αυτοκινήτων, όµως, µε την Φ26/2704/ απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας υπήχθησαν στην ασφάλισή του (µε την δυνατότητα εξαίρεσής τους µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 6 µηνών). 2. ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. & Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ τ. Τ.Σ.ΕΑ.Π.Γ.Σ.Ο. ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (1/8/2007) & ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (1/12/2007) Ως γνωστόν τα ανωτέρω υπαγόµενα πρόσωπα («παλαιοί» και «νέοι» ασφαλισµένοι) ασφαλίζονταν στο τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. µόνο για τον κλάδο Σύνταξης (Κύριας και Επικουρικής) ενώ υπάγονταν στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. για τον κλάδο Ασθένειας σε είδος και σε χρήµα και για τους συνεισπραττόµενους κλάδους των Ο.Α.Ε.., Ο.Ε.Κ., Ο.Ε.Ε. µε Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) : 127, ή Κ.Π.Κ. : 128 (επαγγελµατικός κίνδυνος). Επιπλέον, σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις του τέως Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. για την ασφάλιση των εν λόγω προσώπων ίσχυαν τα ακόλουθα: Α. «ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (δηλαδή πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση Οποιουδήποτε φορέα πλήν Ο.Γ.Α.- µέχρι 31/12/92) Το ποσοστό εισφοράς κλάδου Κύριας Σύνταξης για τα πρόσωπα της κατηγορίας αυτής ανερχόταν συνολικά σε 25%, το οποίο επιµεριζόταν σε 10% ποσοστό ασφαλισµένου και 15% ποσοστό εργοδότη, ενώ για τον κλάδο Επικουρικής Σύνταξης συνολικό ποσοστό 6%, επιµεριζόµενο σε 3% ασφαλισµένου και 3% εργοδότη. 3

4 Οι εισφορές για την κατηγορία αυτή («παλαιοί») υπολογίζονταν επί αποδοχών ως εξής : α) Για τους κλάδους Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης εισφορές υπολογίζονταν επί αποδοχών, όπως είχαν διαµορφωθεί την 1/9/90 και οι οποίες αναπροσαρµόζονταν µε την αύξηση που χορηγείται µε βάση τη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας µεταξύ Π.Α.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ. και Ο.Σ.Ε.Γ.Ο. (παράγρ. 1β της Φ26/2664/ , ΦΕΚ 733/Β / απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας) οι δε εισφορές για πλήρη απασχόληση (σύµφωνα µε το καταστατικό του τέως Ταµείου) δεν µπορεί να υπολογίζονται σε αποδοχές κατώτερες από αυτές που καθορίζονται κάθε φορά από τις οικείες Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας του κάθε κλάδου ή από το 25πλάσιο του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά, προκειµένου για ανειδίκευτους εργάτες. Όπως προκύπτει από έγγραφο του τ. Ταµείου, το κατώτατο όριο αποδοχών για το έτος 2007 ανερχόταν σε 773,31 και το ανώτατο σε 2.012,96. β) Για τους λοιπούς κλάδους οι εισφορές υπολογίζονταν επί του συνόλου των αποδοχών µε τον περιορισµό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά για «παλαιούς» ασφαλισµένους (για το έτος 2007 ανερχόταν σε 2.315,00 ). Β. «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (δηλαδή ασφαλισµένοι πρώτη φορά µετά την 1/1/93) Το ποσοστό εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης ανερχόταν συνολικά σε 20%, µε επιµερισµό 6,67% ασφαλισµένου και 13,33% εργοδότη. Το ποσοστό εισφοράς κλάδου επικουρικής σύνταξης ανερχόταν συνολικά σε 6% µε επιµερισµό 3% ασφαλισµένου και 3% εργοδότη. Οι αποδοχές επι των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές για τα ανωτέρω πρόσωπα ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.3232/04 µε τις οποίες θεσπίστηκε ανώτατο όριο ασφαλιστέων µηνιαίων αποδοχών για τον υπολογισµό των ασφαλιστικών εισφορών των νεοεισερχοµένων (από 1/1/93 και µετά) στην κοινωνική ασφάλιση. Το ανωτέρω ποσό για το έτος 2007 καθορίστηκε σε 5.279,57. Επισηµαίνουµε ότι για την κατηγορία αυτή («νέοι» ασφαλισµένοι) οι εισφορές για όλους τους κλάδους ασφάλισης υπολογίζονται επί του συνόλου των αποδοχών µε τον περιορισµό του ανωτέρω ανωτάτου ορίου. 4

5 3. ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. (1/8/2007) & ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (1/12/2007) Α. ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. (ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ) Α1. «ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ Για τους «παλαιούς» ασφαλισµένους, οι οποίοι προσελήφθησαν σε Γεωργικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Σωµατεία ή Συνδέσµους αυτών, κ.λ.π. προ της ένταξης του τ. Ταµείου και συνεχίζουν απασχολούµενοι και µετά την ένταξη, µε την υπ αριθµ. Φ10023/17105/1054/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίσθηκαν τα εξής: α) ιατήρηση µέχρι 31/7/2012 των ποσοστών ασφάλισης κλάδου Κύριας Σύνταξης, όπως ίσχυαν στο εντασσόµενο στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Ταµείο και συγκεκριµένα 10% για τον ασφαλισµένο και 15% για τον εργοδότη (η διατήρηση του ποσοστού εργοδοτικής εισφοράς 15% ισχύει µέχρι 31/7/2018). β) Σταδιακή µείωση, από 1/8/2012, των ανωτέρω ποσοστών, ώστε από 1/8/2018 να είναι ίδια µε τα ισχύοντα για το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ποσοστά ασφάλισης κλάδου Κύριας Σύνταξης (η σταδιακή µείωση ουσιαστικά αφορά µόνο το ποσοστό του ασφαλισµένου). Συγκεκριµένα τα ποσοστά ασφάλισης κλάδου Κύριας Σύνταξης για τα ανωτέρω πρόσωπα διαµορφώνονται βάσει της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ως εξής: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΛΑ ΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ % ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ %ΕΡΓΟ ΟΤΗ Από 1/8/2007 µέχρι 31/7/ % 15% Από 1/8/2012 µέχρι 31/7/2015 9% 15% Από 1/8/2015 µέχρι 31/7/2018 8% 15% Από 1/8/2018 & Εφεξής 6,67% 13,33% 5

6 Για τον κλάδο Επικουρικής Σύνταξης ισχύουν τα ποσοστά ασφάλισης που ίσχυαν στο τ. Ταµείο (άρθρο 4 του ν.935/79 ΦΕΚ 140/ τ. Α ) τα οποία είναι : Συνολικό ποσοστό επικουρικής ασφάλισης 6% (3% για τον ασφαλισµένο και 3% για τον εργοδότη) Το ύψος των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές που αντιστοιχούν στο κλάδο Σύνταξης (Κύριας και Επικουρικής) είναι αυτό που ίσχυε στο τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο., όπως ανωτέρω αναφέρθηκε (παρ.2α της παρούσας). Επίσης τα ισχύοντα ποσά για το έτος 2008 θα σας τα γνωρίσουµε µετά την υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας µεταξύ Π.Α.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ. και Ο.Σ.Ε.Γ.Ο., η οποία αναµένεται σύντοµα. Επισηµαίνουµε ότι για τους κλάδους Ασθένειας (σε είδος και σε χρήµα) και τους κλάδους των Ο.Α.Ε.., Ο.Ε.Κ., Ο.Ε.Ε., εισφορές καταβάλλονται επί του συνόλου των αποδοχών µε τον περιορισµό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης όπως ισχύει κάθε φορά για «παλαιούς» ασφαλισµένους. Οι Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την απεικόνιση της ασφ/σης των απασχολουµένων που µέχρι 31/7/07 υπήγοντο στην ασφάλιση του τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο για τον κλάδο Κύριας Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης, περιλαµβάνονται στο συνηµµένο στην παρούσα πίνακα ΧΙ, η δε ανάλυση των κωδικών αυτών, στους επίσης συνηµµένους πίνακες Ανάλυσης Κωδικών Πακέτων Κάλυψης. Επίσης σε συνηµµένο στην παρούσα πίνακα απεικονίζονται κατά περίοδο και κατηγορία ασφαλισµένων τα ποσοστά ασφαλίστρου και οι αντίστοιχοι Κ.Π.Κ. Για την ορθή εφαρµογή των εν λόγω κωδικών, επισηµαίνουµε τα ακόλουθα: Οι Κ.Π.Κ. 011, 012, 013 και 014 αφορούν «παλαιούς» ασφαλισµένους και χρησιµοποιούνται µόνο για τον κλάδο Κύριας Σύνταξης και για το σύνολο των εργαζοµένων που ασφαλίζονταν στον κλάδο Σύνταξης του τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο κατά την ηµεροµηνία ένταξης του κλάδου αυτού στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., δηλαδή την 1/8/2007. Παράλληλα µε τους ανωτέρω κωδικούς πρέπει να χρησιµοποιείται και δεύτερος Κ.Π.Κ. που αφορά την ασφ/ση των ανωτέρω προσώπων στους Κλάδους Ασθενείας και Μητρότητας σε Είδος και σε Χρήµα του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. καθώς και την ασφάλισή τους στους Οργανισµούς, Κλάδους ή Λογαριασµούς, των οποίων τις εισφορές το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. συνεισπράττει (Ο.Α.Ε.., Ο.Ε.Κ., Ο.Ε.Ε.), ο οποίος είναι ο Κ.Π.Κ. 127 µέχρι 30/11/

7 Η χρήση των δύο Κ.Π.Κ. υπαγορεύεται από το γεγονός της διαφοροποίησης των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές υπέρ των ανωτέρω κλάδων. Ο κατά τα ανωτέρω δεύτερος Κ.Π.Κ. πρέπει, για περιόδους απασχόλησης από 1/12/07 και εφεξής, να αλλάξει σε Κ.Π.Κ. 125, αφού από την ηµεροµηνία αυτή, όπως προαναφέρθηκε, συγχωνεύτηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (τ. Ι.Κ.Α. Τ.Ε.Α.Μ.) ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. Για τους ασφ/νους του τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. που υπήγοντο για επικουρική ασφάλιση στο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (Τ.Ε.Α.Η.Ε.), η ανωτέρω αλλαγή θα επέλθει από 1/6/08, αφού από την ηµεροµηνία αυτή το εν λόγω Επικουρικό Ταµείο εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ηλαδή από 1/6/08 και εφεξής θα χρησιµοποιούνται παράλληλα οι Κ.Π.Κ. : 125 και 011. Τα στοιχεία απασχόλησης και ασφάλισης για µισθολογικές περιόδους από 1/8/2007 και εφεξής θα καταχωρούνται στην Α.Π.. µε δύο χωριστές εγγραφές ως ακολούθως : Για µισθολογικές περιόδους 1/8/ /11/2007: Για τον κλάδο Ασθενείας (σε είδος και σε χρήµα) και τους συνεισπραττόµενους κλάδους των Ο.Α.Ε.., Ο.Ε.Κ., Ο.Ε.Ε., θα χρησιµοποιείται ο Κωδικός Ειδικότητας : µε Κ.Π.Κ. : 127 Με χωριστή εγγραφή θα καταχωρείται ο κλάδος Κύριας Σύνταξης µε Κ.Π.Κ.:011, Κωδικό Ειδικότητας: (Υπάλληλοι υπηρέτες Γεωργικών Συνεταιρισµών και Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών που ασφαλίζονται για τον κλάδο Κύριας Σύνταξης 25%) στον ΚΑ : 9139 Παράδειγµα Α Εγγραφή Κ.Α..: 9139 (πεδίο 18) Κωδικός Ειδικότητας : (πεδίο 30) Κ.Π.Κ.: 127 (πεδίο 32) Β Εγγραφή Κ.Α..: 9139 (πεδίο 18) Κωδικός Ειδικότητας : (πεδίο 30) Κ.Π.Κ.: 011 (πεδίο 32) Ο Κ.Π.Κ.:011 και ο Κωδικός Ειδικότητας: θα ισχύσουν για µισθολογικές περιόδους µέχρι 31/07/2012. Οι Κωδικοί Ειδικότητας που προκύπτουν από 1/08/2012 και εφεξής θα σας κοινοποιηθούν µε νεότερο έγγραφο. 7

8 Για µισθολογικές περιόδους από 1/12/2007 που ο κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης συγχωνεύτηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ., η απεικόνιση της απασχόλησης και της ασφάλισης θα προκύπτει µε την καταχώρηση στην Α.Π.. του ΚΑ : 9139 Κωδικό Ειδικότητας Ειδική Περίπτωση Ασφάλισης 10 ώστε ο Κ.Π.Κ.: 127 να µετατραπεί σε Κ.Π.Κ.:125. Παράδειγµα Κ.Α..: 9139 (πεδίο 18) Κωδικός Ειδικότητας : (πεδίο 30) Κωδικός Ειδικής Περίπτωσης : 10 (πεδίο 31) Κ.Π.Κ.: 125 (πεδίο 32) Α2. «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ Για «νέους» ασφαλισµένους οι οποίοι κατά την ηµεροµηνία ένταξης του κλάδου Σύνταξης του τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. στον κλάδο Σύνταξης του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., ήταν ασφαλισµένοι του εντασσόµενου κλάδου, το ποσοστό ασφάλισης κλάδου Κύριας Σύνταξης ανέρχεται συνολικά σε 20% µε επιµερισµό 6,67% ασφαλισµένου και 13,33% εργοδότη, ενώ το ποσοστό εισφοράς κλάδου Επικουρικής Σύνταξης ανέρχεται συνολικά σε 6% επιµεριζόµενο σε 3% ασφαλισµένου και 3% εργοδότη. Συνεπώς για την απεικόνιση της ασφάλισης των ανωτέρω προσώπων θα χρησιµοποιούνται οι Κ.Π.Κ. από τους ήδη υπάρχοντες στους σχετικούς πίνακες του Ο.Σ.Υ.Κ., ανάλογα µε την ειδικότητα τους. Συνεπώς για «νέο» ασφαλισµένο που µέχρι 31/7/07 χρησιµοποιείτο ο Κ.Π.Κ.: 127 χρησιµοποιείται από 1/8/07 ο Κ.Π.Κ. που προκύπτει από τους υπάρχοντες πίνακες, ανάλογα µε την ειδικότητά του, ενώ από 1/12/07 και εφεξής, χρησιµοποιείται ο Κ.Π.Κ. που αποδίδει και ασφ/ση στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (π.χ. : για διοικητικό υπάλληλο, θα χρησιµοποιηθεί για το διάστηµα 1/8/07 30/11/07, ο Κ.Π.Κ. : 103, ενώ από 1/12/07 ο Κ.Π.Κ. : 101). Οι εισφορές για την ανωτέρω ασφάλιση υπολογίζονται επί του συνόλου των αποδοχών των ασφαλισµένων, οι οποίες κατά µήνα δεν µπορούν να υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του κατά το έτος 1991 µέσου µηνιαίου κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.) αναπροσαρµοζόµενου µε το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων (άρθρο 13 παρ.1 του ν.3232/04). Ως αποδοχές δε για τον υπολογισµό των ανωτέρω εισφορών νοούνται οι πάσης φύσεως αποδοχές εξαιρουµένων των εκτάκτων παροχών, λόγω γάµου, γεννήσεως τέκνου, θανάτου, και βαριάς ασθένειας του µισθωτού και των µελών της οικογένειάς του. 8

9 Για την κατηγορία αυτή των ασφαλισµένων και για χρονικές περιόδους απασχόλησης µετά την ένταξη (1/8/2007) η εισφορά κλάδου Κύριας Σύνταξης προσαυξάνεται κατά 3,60% (ασφαλισµένου: 2,20% - εργοδότη: 1,40%) εφόσον πρόκειται για εργασίες ή ειδικότητες που υπάγονται στις διατάξεις στου Κ.Β.Α.Ε. Επιπλέον, για τα ίδια πρόσωπα µε την προϋπόθεση ότι συνεχίζουν απασχολούµενα και µετά την 1/12/2007 (ηµεροµηνία συγχώνευσης στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. του κλάδου Επικουρικής Σύνταξης του τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.) σε εργασίες ή ειδικότητες που υπάγονται στο Κ.Β.Α.Ε, το ποσοστό εισφοράς κλάδου Επικουρικής Σύνταξης από την ηµεροµηνία αυτή (1/12/2007) και µετά, προσαυξάνεται συνολικά κατά 2% (λόγω υπαγωγής στο Κ.Β.Α.Ε.) ώστε το συνολικό ποσοστό Επικουρικής Ασφάλισης να ανέρχεται σε 8% επιµεριζόµενο σε ποσοστό ασφαλισµένου 4,25% και ποσοστό εργοδότη 3,75%. Τα στοιχεία απασχόλησης και ασφάλισης για τους «νέους» ασφαλισµένους (από 1/1/1993 και µετά) προσληφθέντες προ της ένταξης θα καταχωρούνται στην Α.Π.. στον Κ.Α ( ραστηριότητες άλλων οργανώσεων) µε τις ανάλογες ειδικότητες απασχόλησης µε µία εγγραφή ανά µισθολογική περίοδο ώστε: Για µισθολογικές περιόδους από 1/8/2007 έως 30/11/2007 θα καταχωρούνται οι ανάλογοι Κωδικοί Ειδικότητας ώστε καταχωρώντας και την ειδική περίπτωση (π.χ. 9) να προκύπτει Κ.Π.Κ. χωρίς να περιλαµβάνεται η Επικουρική Ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Παράδειγµα Κ.Α..: 9139 (πεδίο 18) Κωδικό Ειδικότητας : (πεδίο 30) Κωδικός Ειδικής Περίπτωσης : 9 (πεδίο 31) Κ.Π.Κ.: 103 (πεδίο 32) Στις περιπτώσεις που για οποιοδήποτε λόγο ο εργαζόµενος ασφαλίζεται σε άλλο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης πλην του τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. (π.χ. Τ.Ε.Α.Η.Ε.) η ασφάλιση θα συνεχίζεται και για µισθολογικές περιόδους µετά την 1/12/2007 ώστε να ασφαλίζεται µε Κ.Π.Κ. που δεν περιλαµβάνει το Ε.Τ.Ε.Α.Μ (π.χ. για τους ηλεκτρολόγους µέχρι 31/5/2008 στο τ. Τ.Ε.Α.Η.Ε). Για µισθολογικές περιόδους από 1/12/2007 και εφεξής θα καταχωρούνται οι Κ.Π.Κ όπως προκύπτουν µε τις αντίστοιχες ειδικότητες κατά τα γνωστά. 9

10 Β. ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ Ή ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ ΑΠΟ 1/8/07 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ ΗΛΑ Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ( ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ) Για «παλαιούς» και «νέους» ασφαλισµέννους που προσλήφθηκαν σε Γεωργικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, κ.λ.π. από 1/8/07 και εφεξής και για όσους πρόκειται να προσληφθούν στο µέλλον, θα ισχύουν τα ποσοστά εισφορών κλάδων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. καθώς µετά την ένταξη εφαρµόζεται η νοµοθεσία του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Συνεπώς για την ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων θα χρησιµοποιούνται οι Κ.Π.Κ από τους ήδη υπάρχοντες πίνακες του Ο.Σ.Υ.Κ., ανάλογα µε την ειδικότητά τους, κατά τα γνωστά. Οι αποδοχές επί των οποίων θα υπολογίζονται οι εισφορές είναι το σύνολο των αποδοχών και µέχρι το 25πλάσιο του ανώτατου ορίου της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης για τους «παλαιούς» ασφαλισµένους και το 8πλάσιο του κατά το έτος 1991 µέσου µηνιαίου κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.) αναπροσαρµοζόµενο µε το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων για τους «νέους» ασφαλισµένους. Επισηµαίνουµε ότι: Για τα πρόσωπα «παλαιοί» και «νέοι» ασφαλισµένοι οι οποίοι προσλήφθηκαν από ηµεροµηνία εντάξεως του κλάδου Κύριας Σύνταξης του τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. (δηλαδή προσληφθέντες µετά την 1/8/2007), εφόσον απασχολούνται σε εργασίες ή ειδικότητες που υπάγονται στις διατάξεις του Κ.Β.Α.Ε., η εισφορά κλάδου Κύριας Σύνταξης προσαυξάνεται κατά 3,60% (ασφαλισµένου: 2,20% - εργοδότη : 1,40%). Επιπλέον, για τα ίδια πρόσωπα µε την προϋπόθεση ότι συνεχίζουν απασχολούµενα σε εργασίες ή ειδικότητες που υπάγονται στο Κ.Β.Α.Ε. και µετά την 1/12/2007 (ηµεροµηνία συγχώνευσης στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. του κλάδου Επικουρικής Σύνταξης του τ.τ.σ.ε.α.π.γ.σ.ο.) το ποσοστό εισφοράς κλάδου Επικουρικής Σύνταξης συνολικά προσαυξάνεται κατά 2% (λόγω υπαγωγής στο Κ.Β.Α.Ε.) ώστε να ανέρχεται συνολικά σε 8% επιµεριζόµενο σε ποσοστό ασφαλισµένου 4,25% και ποσοστό εργοδότη 3,75%. 10

11 Υποβολή Α.Π.. : Για την απεικόνιση της ασφάλισης για τα πρόσωπα που προσλήφθηκαν από 01/08/2007 και εφεξής ή θα προσληφθούν στο µέλλον θα χρησιµοποιούνται οι Κωδικοί Πακέτου Κάλυψης και Ειδικότητας όπως προκύπτουν από τους σχετικούς πίνακες. Παράδειγµα Α (από 1/8/2007 µέχρι 30/11/2007) Κ.Α..: 9139 (πεδίο 18) Κωδικός Ειδικότητας : (πεδίο 30) Κωδικός Ειδικής Περίπτωσης : 10 (πεδίο 31) Κ.Π.Κ.: 103 (πεδίο 32) Παράδειγµα Β (από 1/12/2007) Κ.Α..: 9139 (πεδίο 18) Κωδικός Ειδικότητας : (πεδίο 30) Κ.Π.Κ.: 101 (πεδίο 32) 4. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ «ΝΕΟΥΣ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ. Για τους «νέους» ασφαλισµένους, που είχαν προσληφθεί µέχρι την ηµεροµηνία ένταξης και για απασχόληση µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, όσο αφορά την ειδική εισφορά Βαρέων Επαγγελµάτων, που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 23, 24 παρ. 4 και 32 παρ. 2 του ν.2084/92 θα παρασχεθούν οδηγίες µε νεώτερη εγκύκλιό µας δεδοµένου ότι αναµένεται σχετική διευκρίνιση από την Γ.Γ.Κ.Α. 5. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.. Οι Α.Π.. που ανάγονται σε µισθολογικές περιόδους απασχόλησης γ και δ τριµήνου 2007 καθώς και α και β τριµήνου 2008 θεωρούνται εµπρόθεσµες εφόσον υποβληθούν µέχρι 31/10/08, ανεξάρτητα του τύπου δήλωσης δηλαδή 01 κανονική ή 04 συµπληρωµατική. 6. ΙΑΦΟΡΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ 1/8/07 & ΕΦΕΞΗΣ ιαφορές τρεχουσών εισφορών που τυχόν θα προκύψουν από 1/8/07 και εφεξής, βάσει των ποσοστών ασφάλισης που αναφέρθηκαν και αυτών που προκύπτουν από τους ανωτέρω Κ.Π.Κ., δεν θα επιβαρύνονται µε πρόσθετα τέλη εφόσον καταβληθούν, µε αναγωγή στην οικεία µισθολογική περίοδο, µέχρι 31/10/08. Οι επιπλέον καταβολές θα αντιµετωπιστούν σύµφωνα µε το άρθρο 27 παρ. 7 του Α.Ν. 1846/51. 11

12 7. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Με την Φ26/2362/ απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας προστέθηκε παράγραφος µε αριθµό 6 στο άρθρο 13 του Καταστατικού του τ. Ταµείου, µε την οποία συµπληρώθηκαν οι διατάξεις συνέχισης προαιρετικά της ασφάλισης στον κλάδο κύριας και επικουρικής ασφάλισης αυτού. Με τις διατάξεις αυτές ορίσθηκαν τα της προαιρετικής ασφάλισης στο τ. Ταµείο, διαφέρουν δε αυτές από τις αντίστοιχες της νοµοθεσίας του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. στα εξής σηµεία : α) Για την υπαγωγή δεν πρέπει να υπάρχει ποσοστό αναπηρίας ανώτερο του 59,9%. β) Η υπαγωγή γίνεται µε βάση τον µισθό που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης και την ειδικότητα, σύµφωνα µε την Συλλογική Σύµβασης Εργασίας Π.Α.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ. Ο.Σ.Ε.Γ.Ο., κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, αναπροσαρµοζόµενου µε τις εκάστοτε αυξήσεις της εν λόγω σύµβασης. γ) Η προαιρετική ασφάλιση διακόπτεται σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της εισφοράς περισσότερο από 12 µήνες από τότε που ήταν απαιτητή. δ) Η προαιρετική ασφάλιση διακόπτεται (εκτός των λοιπών λόγων που ισχύουν και για το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.) αν ο ασφαλισµένος αποκτήσει την ιδιότητα του υποχρεωτικά ασφαλισµένου σε άλλο φορέα ασφάλισης. ότι : Σε απάντηση επί σχετικού ερωτήµατός µας, η Γ.Γ.Κ.Α. µας γνώρισε α) οι προαναφερθείσες καταστατικές διατάξεις έχουν εφαρµογή στους µέχρι 31/7/2007 υπαχθέντες στην ασφάλιση του τ. Ταµείου, ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση, δηλ. πριν ή µετά την ένταξη του τ. Ταµείου στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. β) οι διατάξεις του άρθρου 41 του Α.Ν. 1846/51, (όπως ισχύουν µε τις επελθούσες τροποποιήσεις) εφαρµόζονται στους µετά την ένταξη προσλαµβανόµενους σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις κ.λ.π, οι οποίοι πλέον ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. και διέπονται από την νοµοθεσία του. 12

13 Κατόπιν αυτών : Όσοι έχουν υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του τ. Ταµείου πριν την ένταξή του στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., εξακολουθούν να διέπονται από τις καταστατικές διατάξεις του περί προαιρετικής ασφάλισης. Από 1/8/2008 για τις ανάγκες της ένταξης του ΤΣΠ-ΗΣΑΠ και του κλάδου Σύνταξης του Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. λειτουργεί νέο Υποκατάστηµα µε τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ Τ.Σ.Π. Η.Σ.Α.Π. ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.». Επειδή, όµως, η καταβολή των εισφορών θα γίνεται στο Υποκατάστηµα του τόπου κατοικίας, θα διαβιβάζεται από το νέο Υποκατάστηµα προς το Υποκατάστηµα τόπου κατοικίας υποφάκελος, όπου θα περιέχονται όλα τα στοιχεία τα απαραίτητα για τη συνέχιση στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. της προαιρετικής που είχε αρχίσει στο τ. Ταµείο. Για την ενηµέρωση του φακέλου που τηρείται στο νέο Υποκατάστηµα, θα στέλνονται σ αυτό επικυρωµένα αντίγραφα των γραµµατίων είσπραξης του Υποκαταστήµατος του τόπου κατοικίας. Για όσους έχουν υπαχθεί στην υποχρεωτική ασφάλιση του τ. Ταµείου προ της ένταξης και ή έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν αίτηµα για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση µετά την ένταξη, το αίτηµά τους για υπαγωγή θα εξετασθεί, επίσης, µε βάση τις καταστατικές διατάξεις του τ. Ταµείου. Τα αιτήµατα που έχουν υποβληθεί στο τ. Ταµείο θα κρατηθούν σ αυτό για να εκδοθούν από το νέο Υποκατάστηµα οι αποφάσεις υπαγωγής και στη συνέχεια θα διαβιβασθούν στα Υποκαταστήµατα τόπου κατοικίας για την καταβολή των εισφορών. Τα αιτήµατα που θα υποβάλλονται στα Υποκαταστήµατα τόπου κατοικίας, θα διαβιβάζονται στο νέο Υποκατάστηµα για την έκδοση της απόφασης και θα επιστρέφεται σ αυτό (τόπου κατοικίας) υποφάκελος για την καταβολή των εισφορών. Για όσους δεν είχαν καθόλου ασφαλισθεί στο τ. Ταµείο (υποχρεωτικά ή προαιρετικά) µέχρι την ένταξη, δηλ. προσελήφθησαν σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις µετά την ένταξη, οπότε έχουν ασφαλιστικό φορέα το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., το αίτηµά τους για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση θα εξετασθεί µε βάση το άρθρο 41 του Α.Ν. 1846/51, όπως ισχύει σήµερα, δηλ. τις διατάξεις περί προαιρετικής του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., οπότε θα διεκπεραιώνεται στο Υποκατάστηµα τόπου κατοικίας. 13

14 8. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, οι διατάξεις των άρθρων 1-4 του ν.1358/83 περί αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας καταλαµβάνουν τους ασφαλισµένους όλων των Ασφαλιστικών Οργανισµών αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας. Συγκεκριµένα, µε τις περ. α και γ της παρ. 3 του άρθρ. 2 ρυθµίσθηκε ο υπολογισµός των εισφορών των µισθωτών που είναι ασφαλισµένοι σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και µε την παρ. 4 ο τρόπος καταβολής αυτών. Εποµένως, οι αναγνωρίσεις χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας στους ενεργά ασφαλισµένους του τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο., γίνονταν µε όµοιο προς το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. τρόπο. Με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του ν. 1759/88 αντικαταστάθηκε το άρθρο 3 του ν.1358/83 (όπως είχε τροποποιηθεί µε το άρθρο 23 παρ. 4 του ν.1539/85) και επεκτάθηκε και στους συνταξιούχους το δικαίωµα αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας. Με το εδάφιο β της παρ. 5 ορίσθηκε ότι οι συνταξιούχοι οργανισµών κύριας ασφάλισης, που ασφαλίζουν αυτοαπασχολούµενους για τους οποίους ο υπολογισµός και ανακαθορισµός του ποσού της σύνταξης γίνεται µε ή χωρίς ασφαλιστικές κλάσεις ή µισθωτούς για τους οποίους ο υπολογισµός και ανακαθορισµός του ποσού της σύνταξης δεν γίνεται µε ασφαλιστικές κλάσεις, καταβάλλουν για κάθε µήνα στρατιωτικής υπηρεσίας που θα αναγνωρισθεί εισφορά εξαγοράς που υπολογίζεται µε βάση το ασφάλιστρο κλάδου σύνταξης εργοδότη και ασφαλισµένου του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. και το 25πλάσιο του κατώτατου ηµεροµίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως έχουν διαµορφωθεί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για αναγνώριση. Επειδή στους συνταξιούχους του τ. Ταµείου καθώς και σε αυτούς που θα συνταξιοδοτηθούν από το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. µε τις καταστατικές διατάξεις του τ. Ταµείου, ο υπολογισµός της σύνταξής τους δεν γίνεται µε ασφαλιστικές κλάσεις, ο υπολογισµός των εισφορών για αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. θα γίνεται µε το άρθρο 12 του ν.1759/88,δηλ. µε βάση το ασφάλιστρο κλάδου σύνταξης εργοδότη και ασφαλισµένου και το 25πλάσιο του κατώτατου ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως έχουν διαµορφωθεί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Επειδή στο τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. ο υπολογισµός του χρόνου ασφάλισης γίνεται σε έτη (εν αντιθέσει προς το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., όπου ο υπολογισµός του χρόνου ασφάλισης γίνεται σε ηµέρες), ο υπολογισµός του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται, επίσης, σε έτη και µήνες. 14

15 Παράδειγµα : Εάν κάποιος έχει υπηρετήσει 1 έτος 7 µήνες και 22 ηµέρες, στο µεν Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ο αναγνωριζόµενος χρόνος αντιστοιχεί σε 592 ηµέρες ( = 592), ενώ στο τ. Ταµείο αντιστοιχεί σε 19,73 µήνες (22 ηµέρες : 30 = 0,73 µήνες, οπότε ,73= 19,73). Για το λόγο αυτόν, στις αναγνωριστικές αποφάσεις στρατιωτικής υπηρεσίας µε βάση τις καταστατικές διατάξεις του τ. Ταµείου, ο αναγνωριζόµενος χρόνος αναφέρεται σε µήνες (όπως στο ανωτέρω παράδειγµα, 19,73 µήνες) και όχι σε ηµέρες. Τα αιτήµατα των προσώπων που δεν είχαν ασφαλισθεί στο τ. Ταµείο µέχρι την ένταξη, θα διεκπεραιώνονται αποκλειστικά στα Υποκαταστήµατα τόπου κατοικίας. Για τα αιτήµατα των προσώπων που είχαν ασφαλισθεί στο τ. Ταµείο µέχρι την ένταξη, θα εκδίδονται οι αποφάσεις από το νέο Υποκατάστηµα (µέσα στις αρµοδιότητες του οποίου θα είναι και οι αναγνωρίσεις χρόνου ασφάλισης όπως της στρατιωτικής υπηρεσίας) και θα διαβιβάζονται στα Υποκαταστήµατα του τόπου κατοικίας για την καταβολή των εισφορών µε δόσεις ή εφάπαξ. Μετά την εξόφληση του ποσού στο Υποκατάστηµα τόπου κατοικίας, θα ενηµερώνεται το νέο Υποκατάστηµα για τα αφορώντα την εξόφληση. 9. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ Ή ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/12/2007. Με την παρ.3 της αρ. Φ20021/12403/579/ Υπουργικής απόφασης για βεβαίωση και είσπραξη εσόδων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ από το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ορίζεται ότι: «Η έκδοση αποφάσεων σχετικά µε την αναγνώριση και τον προσδιορισµό χρόνου ασφάλισης, προαιρετικής συνέχισης και κάθε άλλο σχετικό θέµα ανατίθεται στα αρµόδια όργανα του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Οµοίως στα ίδια όργανα ανατίθεται η έκδοση αποφάσεων για θέµατα σχετικά µε την διαδικασία ελέγχου, βεβαίωσης και είσπραξης εισφορών σύµφωνα µε την νοµοθεσία του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.». Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου δέκατου πέµπτου του ν. 3607/07 «ο χρόνος ασφάλισης στο τ. Ταµείο, στον οποίο συµπεριλαµβάνεται και αυτός που έχει αναγνωρισθεί ή προσµετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία µε βάση τις διατάξεις του καταστατικού του τ. Ταµείου, καθίσταται χρόνος ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.». 15

16 Ως εκ τούτου για τον προσδιορισµό του χρόνου ασφάλισης αιτηµάτων (συνταξιοδότησης, αναγνωρίσεων προαιρετικής ασφάλισης κ.λ.π.) που έχουν υποβληθεί ή συνεχίζουν να υποβάλλονται στο τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Σ.Γ.Ο, θα διενεργείται έρευνα βασιζόµενη στα ασφαλιστικά στοιχεία που διαθέτει το Ταµείο αυτό (για τον χρόνο ασφάλισης στο συγχωνευθέν Ταµείο συµπεριλαµβανοµένου και αυτού που µε βάση τις διατάξεις του Καταστατικού του έχει αναγνωρισθεί ή προσµετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία για χρονικές περιόδους έως την ηµεροµηνία συγχώνευσης) και θα εκδίδεται από τους υπαλλήλους του νεοσυσταθέντος Υποκαταστήµατος, αναγνωριστική απόφαση µετατροπής χρόνου του κλάδου του τ. Ταµείου σε χρόνο ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Όσον αφορά την αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας καθώς και για την προαιρετική συνέχιση ασφάλισης, αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης, επιστροφή εισφορών των απασχολουµένων στις Συνεταιριστικές Οργανώσεις, θα ακολουθήσουν οδηγίες µε νεότερη εγκύκλιο της ιεύθυνσης µας, δεδοµένου ότι έχει υποβληθεί ερώτηµα στην Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοιν/κής Προστασίας. 10. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝ ΙΚΟΦΑΝΩΝ & ΕΝ ΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ 31/7/2007 Ή 30/11/2007 Ενδικοφανή µέσα (ενστάσεις) που είχαν υποβληθεί από ασφαλισµένους και εργοδότες του τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. ενώπιον του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου αυτού µέχρι 31/7/07 ή 30/11/07 και δεν έχουν αντιµετωπισθεί, θα εκδικαστούν από την Τ..Ε. του αρµοδίου Υποκ/τος Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.. Ως αρµόδιο Υποκατάστηµα θεωρείται το Υποκ/µα της έδρας του εργοδότη. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει µε ευθύνη του κλιµακίου του τ. Ταµείου να διαβιβαστούν τα στοιχεία της κάθε υπόθεσης στο ανωτέρω Υποκατάστηµα µε σχέδιο εισήγησης που θα πρέπει να συνταχθεί από τους υπαλλήλους του εν λόγω κλιµακίου. Για τα ένδικα µέσα που έχουν υποβληθεί κατά αποφάσεων του.σ. του τ. Ταµείου και εκκρεµούν θα πρέπει να ενηµερωθεί επίσης από τους υπαλλήλους του ανωτέρω κλιµακίου, το Γραφείο Νοµικού Συµβούλου της Νοµικής ιεύθυνσης της ιοίκησης του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. για την περαιτέρω διαχείρισή των. 16

17 11. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Για την διαχείριση των λοιπών θεµάτων που ανακύπτουν από την συγχώνευση του Τ.Σ.Ε.Α.Π.Σ.Γ.Ο. (δάνεια ασφαλισµένων, αποδοχές πρώτου µισθού, διαφορές αποδοχών λόγω µισθολογικής εξέλιξης, αναδροµική ασφάλιση κ.λ.π.) θα εκδοθούν νεότερες οδηγίες. Με νεότερη επίσης οδηγία θα αντιµετωπιστούν και τα θέµατα επαναβεβαίωσης καθυστερουµένων οφειλών, διαχείρισης ρυθµίσεων, αναγκαστικών µέτρων κ.λ.π. Συν/να : 8 φύλλα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΙΕΚ/ΣΗΣ & ΠΡΩΤ/ΛΟΥ α.α. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡ. ΑΞΙΩΤΑΚΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ 17

18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ 1. Γραφείο κ. ιοικητή 2. Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Γραφείο Προέδρου 3. Γραφεία κ.κ. Υποδιοικητών 4. Γραφεία κ.κ. Γεν. ιευθυντών 5. Γραφεία κ.κ. Συντονιστών 6. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σταδίου 29, Αθήνα 7. Επιχειρησιακή Οµάδα Ασφαλιστικών Εισφορών Πατησίων 12 Αθήνα 8. Οµάδα Εκπαιδευτών Αθήνας Πατησίων 12 Αθήνα 9. Οµάδα Εκπαιδευτών Θεσσαλονίκης (Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Πύλης Αξιού) 10. Οµάδα Υποδοµών Προετοιµασίας & Συλλογής Στοιχείων Πατησίων 12 Αθήνα 11. Οµάδα Υποδοµών Λειτουργικών Παρεµβάσεων & ιαδικασιών Πατησίων 12 Αθήνα 12. Οµάδα Υποδοµών Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Πατησίων 12 Αθήνα 13. Οµάδα ιαχείρισης Ο.Π.Σ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Πατησίων 12 - Αθήνα 14. Ανάδοχος Ο.Π.Σ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 15. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. Τσόχα 22 & Σούτσου, Αθήνα 18

19 ΚΩ ΙΚΟΣ 011 ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ «ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΤΣΕΑΠΓΣΟ ΜΕΧΡΙ , ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΥΤΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ «Κ» ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ ). ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΑΣΦ/ΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΕΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙ ΟΣ ΑΝΕ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΑΕ ΑΧΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΛΟ ΛΟΕΜ ΟΑΕ ΕΕΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑ ΟΥ ΣΥΝΤ. ΕΛ ΕΛ ΕΟ ΕΠΚ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΕΡΕ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΙΕΤ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ ΚΣΒ ΒΑΡΕΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΣΙ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ 15,00 10,00 25,00 ΛΑΕ ΛΑΕΚ ΟΑΕ ΛΠΕ ΛΠΕαΑΕ ΟΑΕ ΟΕΚ ΟΕΚ ΣΤΡ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΟΑΕ ΤΑΠ ΕΤΕΑΜ ΤΒΑ ΒΑΡΕΑ ΕΤΕΑΜ ΕΕΕ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΤΕΑΜ ΣΥΝΟΛΑ 15,00 10,00 25, ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ «Κ» 011. (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ «Κ» ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ ). ΑΕΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙ ΟΣ ΑΝΕ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΑΕ ΑΧΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΛΟ ΛΟΕΜ ΟΑΕ ΕΕΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑ ΟΥ ΣΥΝΤ. ΕΛ ΕΛ ΕΟ ΕΠΚ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΕΡΕ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΙΕΤ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ ΚΣΒ ΒΑΡΕΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΣΙ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ 15,00 9,00 24,00 1

20 013 ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ «Κ» 011. (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ ). ΛΑΕ ΛΑΕΚ ΟΑΕ ΛΠΕ ΛΠΕαΑΕ ΟΑΕ ΟΕΚ ΟΕΚ ΣΤΡ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΟΑΕ ΤΑΠ ΕΤΕΑΜ ΤΒΑ ΒΑΡΕΑ ΕΤΕΑΜ ΕΕΕ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΤΕΑΜ ΣΥΝΟΛΑ 15,00 9,00 24,00 ΑΕΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙ ΟΣ ΑΝΕ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΑΕ ΑΧΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΛΟ ΛΟΕΜ ΟΑΕ ΕΕΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑ ΟΥ ΣΥΝΤ. ΕΛ ΕΛ ΕΟ ΕΠΚ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΕΡΕ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΙΕΤ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ ΚΣΒ ΒΑΡΕΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΣΙ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ 15,00 8,00 23,00 ΛΑΕ ΛΑΕΚ ΟΑΕ ΛΠΕ ΛΠΕαΑΕ ΟΑΕ ΟΕΚ ΟΕΚ ΣΤΡ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΟΑΕ ΤΑΠ ΕΤΕΑΜ ΤΒΑ ΒΑΡΕΑ ΕΤΕΑΜ ΕΕΕ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΤΕΑΜ ΣΥΝΟΛΑ 15,00 8,00 23,00 ΑΕΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙ ΟΣ ΑΝΕ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΑΕ ΑΧΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΛΟ ΛΟΕΜ ΟΑΕ ΕΕΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑ ΟΥ ΣΥΝΤ. 2

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αθήνα 17.2.09 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ Αρ.Πρωτ. ΤΜΗΜΑΤΑ: ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ01/673/ 1 Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 12/8/2008. Αριθµ. Πρωτ. Τ00/572/9

Αθήνα, 12/8/2008. Αριθµ. Πρωτ. Τ00/572/9 Αθήνα, 12/8/2008 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαχρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16/2/2009. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήµατα & Παραρτήµατα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής

Αθήνα 16/2/2009. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήµατα & Παραρτήµατα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής Αθήνα 16/2/2009 Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/46 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ι. Βλατάκης Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΘΝΙΚΗ» (Τ.Α.Π.Α.Ε. Ε.)

«Η ΕΘΝΙΚΗ» (Τ.Α.Π.Α.Ε. Ε.) Αθήνα, 11/8/2008 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 6/8/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/670/1

Αθήνα 6/8/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/670/1 ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΔ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΤΜΗΜΑ : ΕΕΠΙΙΚΟΥΡΡΙΙΚΗΣΣ ΑΣΣΦΑΛΙΙΣΣΗΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Όρια ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό των καταβλητέων. των ασφαλισμένων του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ για τα έτη 2010 και 2011».

ΘΕΜΑ : «Όρια ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό των καταβλητέων. των ασφαλισμένων του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ για τα έτη 2010 και 2011». ΑΔΑ: 457Ξ4691ΩΓ-ΗΧ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 25/11/2011 Αθήνα 22/11/2011 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων ασθενείας του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. και ΟΑΕ, ΟΕΚ και ΟΕΕ των Αµειβοµένων και Επαγγελµατιών Αθλητών.

ΘΕΜΑ : «Υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων ασθενείας του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. και ΟΑΕ, ΟΕΚ και ΟΕΕ των Αµειβοµένων και Επαγγελµατιών Αθλητών. Αθήνα 6/2/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α21/327/1 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχ. το µε αρ.πρωτ. 471/ έγγραφο του ΕΤΕΑΜ.

Σχ. το µε αρ.πρωτ. 471/ έγγραφο του ΕΤΕΑΜ. Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αθήνα 16.5.08 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Αρ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τ01/ 681/1 Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33 Πληροφορίες : Α. Πρίτσα ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 19 /9/2008. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα και Παρ/τα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (Τµηµ. Εσόδων) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής

Αθήνα 19 /9/2008. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα και Παρ/τα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (Τµηµ. Εσόδων) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής Αθήνα 19 /9/2008 Αριθµ. Πρωτ. Ε40/308 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ. Ανδρεόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Αθήνα 5/5/2011. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/670/3. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ ΑΘΗΝΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Αθήνα 5/5/2011. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/670/3. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 20/10/2008 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ιανοµής

Αθήνα 20/10/2008 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ιανοµής Αθήνα 20/10/2008 Αριθµ. Πρωτ. Ε33/427 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Β. Οικονόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της εταιρείας «ΕΛΛΕΝΙΤ Α.Ε.» ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 96/07

ΘΕΜΑ:Συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της εταιρείας «ΕΛΛΕΝΙΤ Α.Ε.» ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 96/07 Αθήνα 11/8/2008 Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/24 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συνηµµένος πίνακας διανοµής.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συνηµµένος πίνακας διανοµής. Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 15.9.08 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ.Πρωτ. Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 Τ01/681/4 10241- ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Αναστασία Πρίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 97 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α') αναφορικά µε την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 97 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α') αναφορικά µε την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. Αθήνα, 11/7/2016 Αριθµ. Πρωτ. T01/652/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισµού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων Κ.Β.Α.Ε.»

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισµού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων Κ.Β.Α.Ε.» Αθήνα 20/3/2012 Αριθµ. Πρωτ. Α32/1150 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24/02/2014 Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/6

Αθήνα, 24/02/2014 Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/6 Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 17/24.2.2014 Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, από 1-12-2013, στην Α.Π.Δ. μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ρύθµιση Οφειλών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων»

ΘΕΜΑ : «Ρύθµιση Οφειλών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων» Αθήνα 22/10/2008 Αριθµ. Πρωτ. Ε33/430 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210 52

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 4 /2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Αθήνα, 9/4/2010. Αριθμ. Πρωτ.: A20/251/26

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Αθήνα, 9/4/2010. Αριθμ. Πρωτ.: A20/251/26 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αθήνα, 9/4/2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Παπαχρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ασφαλιστικές κρατήσεις κλάδων κύριας και επικουρικής σύνταξης του ν.3620/2007 στο επίδοµα θέσης ευθύνης»

ΘΕΜΑ : «Ασφαλιστικές κρατήσεις κλάδων κύριας και επικουρικής σύνταξης του ν.3620/2007 στο επίδοµα θέσης ευθύνης» Αθήνα 17/2/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α40/1 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΦ4691ΩΓ-ΣΡΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Αθήνα 10/04/2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/91 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΩΦ4691ΩΓ-ΣΡΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Αθήνα 10/04/2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/91 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αθήνα 10/04/2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/91 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Π Ρ Ο Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α20/251/76/27-7-12 Γενικό έγγραφό μας.

Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α20/251/76/27-7-12 Γενικό έγγραφό μας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 13 / 2 / 2013 ΑΔΑ: ΒΕΥ84691ΩΓ-ΖΘ6 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

«Εξαίρεση από την ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α. από 1-1-2013 των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του τ.τ.ε.α.ε.υ.ε.ε.ο.»

«Εξαίρεση από την ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α. από 1-1-2013 των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του τ.τ.ε.α.ε.υ.ε.ε.ο.» ΑΔΑ: ΒΕΦΙ4691ΩΓ-68Β Αθήνα, 24/12/2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1/ 3 /2013. Αριθμ. Πρωτ. ΤΟΟ/500/572/1 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞ.

Αθήνα 1/ 3 /2013. Αριθμ. Πρωτ. ΤΟΟ/500/572/1 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΔ04691ΩΓ-37Λ Αθήνα 1/ 3 /2013 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Εγκ. 33/08 της /νσης Ασφ/σης Εσόδων

Σχετ.: Εγκ. 33/08 της /νσης Ασφ/σης Εσόδων ΙΟΙΚΗΣΗ Aθήνα 29/5/2008 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & TOΟ/ΦΑ/2327 ΑΡ: 43 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. /νση: Αγ.Κων/νου 8 (102 41) ΠΡΟΣ: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α «Κοινοποίηση οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. σχετικά με την υπαγωγή προσώπων στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.)»

ΘΕΜΑ Α «Κοινοποίηση οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. σχετικά με την υπαγωγή προσώπων στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.)» Αθήνα, 15/10/2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ. Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16/7/2015. Αριθμ. Πρωτ.: Α22/392/920/2

Αθήνα 16/7/2015. Αριθμ. Πρωτ.: Α22/392/920/2 Αθήνα 16/7/2015 Αριθμ. Πρωτ.: Α22/392/920/2 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 102 41 Αθήνα Πληροφορίες : M.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4/3/2010. Αριθμ. Πρωτ. Α23/266/14

Αθήνα, 4/3/2010. Αριθμ. Πρωτ. Α23/266/14 Αθήνα, 4/3/2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ -ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: - ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡ. ΕΠ/ΤΩΝ - ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11/8/2008. Αριθµ. Πρωτ. Τ00/478/21

Αθήνα, 11/8/2008. Αριθµ. Πρωτ. Τ00/478/21 Αθήνα, 11/8/2008 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαχρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6. Αθήνα 26/2/2014. Αριθμ. Πρωτ. Α23/596/32. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6. Αθήνα 26/2/2014. Αριθμ. Πρωτ. Α23/596/32. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΠΑΓ/ΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ : ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Συμπληρωματικές οδηγίες για απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., από 1-12-2013,

ΘΕΜΑ «Συμπληρωματικές οδηγίες για απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., από 1-12-2013, Αθήνα, 11/6/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10/9/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/530. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 10/9/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/530. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΕΝΙΙΑΙΙΟ ΤΤΑΜΕΕΙΙΟ ΑΣΣΦΑΛΙΙΣΣΗΣΣ ΜΙΙΣΣΘΩΤΤΩΝ ΔΔ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

α) το ασφαλιστικό καθεστώ των νεοπροσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 1/1/2011 και

α) το ασφαλιστικό καθεστώ των νεοπροσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 1/1/2011 και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 3144/03 που αφορούν θέµατα Ασφάλισης και Εσόδων

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 3144/03 που αφορούν θέµατα Ασφάλισης και Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.

Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3227/04 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 50/2006 Αριθµ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΕΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ Γραφείο Υποδιοικητή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΕΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ Γραφείο Υποδιοικητή Αθήνα, 17/01/2014 Αρ. πρωτ.: 3405/1354/010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΕΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ Γραφείο Υποδιοικητή Φιλελλήνων 13-15,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5Π4691ΩΓ-Γ6Θ. ...Αιτ... ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : Το. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ

ΑΔΑ: ΒΕ5Π4691ΩΓ-Γ6Θ. ...Αιτ... ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : Το. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... Α.Φ.Μ. :.. Α.Μ.Κ.Α. :... ΠΡΟΣ : Το. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ..... (Υποκ/μα τόπου

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων του Ο.Α.Ε.Δ.

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων του Ο.Α.Ε.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 22/05/2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Καρρά Ξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 4826/190/25-5-2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 977/τ.Β /2011) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 4826/190/25-5-2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 977/τ.Β /2011) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Συνέχιση της ασφάλισης των μισθωτών της επιχείρησης «ΘΡΑΚΗ Α.Ε.» ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. 20/2010 εγκύκλιος.

ΘΕΜΑ : Συνέχιση της ασφάλισης των μισθωτών της επιχείρησης «ΘΡΑΚΗ Α.Ε.» ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. 20/2010 εγκύκλιος. Αθήνα, 29/4/2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Αικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΔ4691ΩΓ-4Τ. Αθήνα 18/2/2011 Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τ00/ΦΑ/2622 ΑΡ: 15

ΑΔΑ: 4ΑΛΔ4691ΩΓ-4Τ. Αθήνα 18/2/2011 Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τ00/ΦΑ/2622 ΑΡ: 15 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH:ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (102 41 ) Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215195-198 FAX: 2105215195 e-mail:diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Εγκ. 56/72, 33/74 και 81/03.

ΣΧΕΤ. : Εγκ. 56/72, 33/74 και 81/03. Αντιµετώπιση θεµάτων χορήγησης Βεβαιώσεων Ασφαλιστικής Ενηµερότητας, σύνταξης Πράξεων Επιβολής και Ποινικής ίωξης για εργοδότες, οι οποίοι έως 31/7/07 ασφάλιζαν το προσωπικό τους στον κλάδο κύριας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εναρμόνιση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών «παλαιών» και «νέων» ασφαλισμένων, κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012.

ΘΕΜΑ : «Εναρμόνιση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών «παλαιών» και «νέων» ασφαλισμένων, κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

- 2 - Ν.Π.Δ.Δ. Α. Α.Ν. 3163/55 - Ν.Δ. 4277/62 (Ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς Ι.Κ.Α.) 1. Διορισθέντες μέχρι

- 2 - Ν.Π.Δ.Δ. Α. Α.Ν. 3163/55 - Ν.Δ. 4277/62 (Ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς Ι.Κ.Α.) 1. Διορισθέντες μέχρι ΘΕΜΑ : Εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. μετά τις διατάξεις του ν.2084/92 των τακτικών υπάλληλων. α)ν.π.δ.δ.(ν.3163/55-ν.δ.4277/62 και Α.Ν. 1846/51 ) Β) Ο.Τ.Α. (Α.Ν. 1846/51 ) Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η υπ αριθμ. : 15/2010 Εγκύκλιος Διοίκησης του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Η υπ αριθμ. : 15/2010 Εγκύκλιος Διοίκησης του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Αθήνα, 02/07/2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 «Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 7 του, άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. Φ11321/οικ. 9584/483.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ94691ΩΓ-ΜΙΦ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013

ΑΔΑ: ΒΙΕ94691ΩΓ-ΜΙΦ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Κ ΑΔ Ε ΙΔ ΙΚ ΟΤΗΤΑ ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013 7511 344910 152 162 7511 344500 152 162 7521 344910 152 162 7521 344500 152 162 7511 344460 166 164 7511 344501 166 164 7521 344460 166

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΘΕΜΑ: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΑΔΑ: 45Π54691ΩΓ-3Θ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

α) Στην μη ασφαλιστική τακτοποίηση με το πράγματι καταβαλλόμενο ημερομίσθιο.

α) Στην μη ασφαλιστική τακτοποίηση με το πράγματι καταβαλλόμενο ημερομίσθιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15/12/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/668/5. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

Αθήνα 15/12/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/668/5. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανομής ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Τα υπ αριθμ: ΤΟΟ/500/572/1/ , ΤΟΟ/500/572/2/ , Ε40/535/ Γενικά Έγγραφά μας.

ΣΧΕΤ.: Τα υπ αριθμ: ΤΟΟ/500/572/1/ , ΤΟΟ/500/572/2/ , Ε40/535/ Γενικά Έγγραφά μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ4691ΩΓ-3ΥΥ. Αθήνα 27/2/2014. Αριθμ. Πρωτ. Τ00/510/1

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ4691ΩΓ-3ΥΥ. Αθήνα 27/2/2014. Αριθμ. Πρωτ. Τ00/510/1 Αθήνα 27/2/2014 Αριθμ. Πρωτ. Τ00/510/1 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. : 11 ΑΔΑ: ΒΟΖΓ4691ΩΓ-ΡΓΚ. Με τις αριθ. 298/Σ41/ και 299/Σ41/ αποφάσεις του. Αθήνα 6/2/2012. Αριθμ. Πρωτ.

ΑΡ. : 11 ΑΔΑ: ΒΟΖΓ4691ΩΓ-ΡΓΚ. Με τις αριθ. 298/Σ41/ και 299/Σ41/ αποφάσεις του. Αθήνα 6/2/2012. Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε. κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012.

ΘΕΜΑ : Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε. κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση πλασµατικού χρόνου ασφαλισµένων µητέρων για τέκνα που αποκτούν από και εξής. Κοινοποίηση διατάξεων και παροχή οδηγιών.

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση πλασµατικού χρόνου ασφαλισµένων µητέρων για τέκνα που αποκτούν από και εξής. Κοινοποίηση διατάξεων και παροχή οδηγιών. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 6.4. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ40/38 ΑΡ.:26

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. - 1221 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2001 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Ε.. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (παρ. 1.2 της εγκ. 94/07)

1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Ε.. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (παρ. 1.2 της εγκ. 94/07) Αθήνα 24/10 /2008 Αριθµ. Πρωτ. E41/207 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου: 210

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 27/5/2009. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής

Αθήνα 27/5/2009. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής Αθήνα 27/5/2009 Αριθµ. Πρωτ. Ε40/238 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ. Ανδρεόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για το νέο Πίνακα Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.). Η υπ. αρίθ. 27/2012 εγκύκλιός μας.

Διευκρινίσεις για το νέο Πίνακα Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.). Η υπ. αρίθ. 27/2012 εγκύκλιός μας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΒΕΦΧ4691ΩΓ-ΞΘ7 Αθήνα, 14/1/2013 Αριθμ. Πρωτ. A32/1150/6 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Αθήνα 24 / 1 /2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691ΩΓ-ΒΧ Αιτ... ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : :... Τμήμα Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691ΩΓ-ΒΧ Αιτ... ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : :... Τμήμα Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :...... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :...... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :...... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :.... Α.Φ.Μ. :... Α.Μ.Κ.Α. :.... Α.Μ.Α. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. :... ΥΠΟΚ/ΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30/11/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/61 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :79

Αθήνα 30/11/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/61 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :79 Αθήνα 30/11/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/61 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Προδροµίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014 ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ14/5/825151 Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων ΠΡΟΣ: Αποδέκτες του Πίνακα Α Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4404691ΩΓ-ΓΛΟ. Αθήνα 6/3/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε41/113

ΑΔΑ: Β4404691ΩΓ-ΓΛΟ. Αθήνα 6/3/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε41/113 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : '

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : ' Αθήνα, 19 / 12 / 2016 Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.58770 / 1442 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.: 8. - 631 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 8. Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/9

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.: 8. - 631 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 8. Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/9 - 631 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/9 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95)

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95) ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στον Κλάδο Παροχών Ασθενείας σε είδος του ΙΚΑ των ανέργων που παρακολουθούν τα επιδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης» Σχετ. εγκύκλιος: 31/6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΧΧ4691ΩΓ-ΝΒΦ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : Το.. Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ... ΕΠΩΝΥΜΟ :... Τμήμα Εσόδων ΟΝΟΜΑ :...

ΑΔΑ: 4ΑΧΧ4691ΩΓ-ΝΒΦ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : Το.. Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ... ΕΠΩΝΥΜΟ :... Τμήμα Εσόδων ΟΝΟΜΑ :... ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... Το.. Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.... Τμήμα Εσόδων ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ :...... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... Τ.Κ. :...... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... ΑΜΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6. Αθήνα, ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ. Προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6. Αθήνα, ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ. Προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. Αθήνα, ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ Δραγατσανίου 8, 105 59 Αθήνα 210-3621304, 210-3804933 Προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. (Διεύθυνση)

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΑ:ΒΙΡΔΟΡΕΩ-ΜΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» υλοποιεί το έργο «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Legal Flash. Α. Νέοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους

Legal Flash. Α. Νέοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους Legal Flash Μάϊος 2016 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (85/12.05.2016) ο Νόμος 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ»

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30 / 10 / 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/8 ΑΡ: 69 ΤΜΗΜΑ ΙΑ ΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Αθήνα 30 / 10 / 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/8 ΑΡ: 69 ΤΜΗΜΑ ΙΑ ΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 30 / 10 / 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/8 ΑΡ: 69 ΤΜΗΜΑ ΙΑ ΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες :Μ. Σπυριδάκης ΠΡΟΣ: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ- ΑΙΜ. ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 31 ΤΗΛ. :

AΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ- ΑΙΜ. ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 31 ΤΗΛ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 28/6/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/55/54117 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3/2/2010. Αριθμ. Πρωτ. Α23/269/4. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής

Αθήνα 3/2/2010. Αριθμ. Πρωτ. Α23/269/4. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση Πλασματικού Χρόνου Παιδιών

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση Πλασματικού Χρόνου Παιδιών Υπόδειγμα Νο 1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... Το Υποκ/μα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ... Τμήμα Εσόδων Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις του άρθρου 19του Ν 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010)»

ΘΕΜΑ : «Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις του άρθρου 19του Ν 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 26/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/72/31097 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5Π4691ΩΓ-Γ6Θ. Αθήνα 24/4/2013. Αριθμ. Πρωτ. Α23/596/3

ΑΔΑ: ΒΕ5Π4691ΩΓ-Γ6Θ. Αθήνα 24/4/2013. Αριθμ. Πρωτ. Α23/596/3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 22/7 / 2008 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Α11/185 Αρ. 65

ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 22/7 / 2008 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Α11/185 Αρ. 65 ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 22/7 / 2008 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Α11/185 Αρ. 65 Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Μ. Χάρου ΠΡΟΣ: Αριθµ.Τηλεφώνου:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 6/8/2015. Αριθμ. Πρωτ.: Α30/472/26 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα

Αθήνα 6/8/2015. Αριθμ. Πρωτ.: Α30/472/26 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Αθήνα 6/8/2015 Αριθμ. Πρωτ.: Α30/472/26 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241

Διαβάστε περισσότερα

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 17. Αθήνα 15 / 6 / Αριθμ. Πρωτ.: Τ00/530/3

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 17. Αθήνα 15 / 6 / Αριθμ. Πρωτ.: Τ00/530/3 Αθήνα 15 / 6 / 2016 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Γ.Α. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.»

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Γ.Α. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8/4/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα