ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΝΑΙ/) ΑΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΑΓΝ ΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (π.χ. xls, csv) ΜΗ ΜΗΧΑΝΑΓΝ ΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (π.χ. pdf) ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν.4305/2014 (ΝΑΙ/) ΑΝ ΝΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 1) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ. Βιβλίο Πρακτικών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Ακριβές Απόσπασμα από Βιβλίο Πρακτικών Αποφάσεις Δ.Σ. προς ανάρτηση ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πράξη Πρόσληψης / Λύσης Σύμβασης Προγραμματισμός υλοποίησης δράσεων του φορέα 343 (από 1994 έως 2015) Ετήσιος ΝΑΙ - pdf. 2) ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νομοθετικό πλαίσιο ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας του φορέα 1 φάκελος ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Γνωμοδοτήσεις για τρέχοντα θέματα του φορέα 3 φάκελοι - -

2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΕΠ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΕΑ ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διεκπεραίωση ενεργειών για προσλήψεις ΑΣΕΠ Οργανόγραμμα φορέα 2 Ετήσιος ΝΑΙ - pdf. Φάκελοι δικογραφίας υποθέσεων του φορέα 3) ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ και ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Έρευνες Μελέτες που έχουν εκπονηθεί από το φορέα με ιδία μέσα ή στο πλαίσιο υλοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων 66 ΕΚΔΟΣΕΙΣ Οδηγοί, εκπαιδευτικό υλικό, εργαλεία, εγχειρίδια, πρακτικά συνεδρίων στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων 65 ΝΑΙ - pdf. 4) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ [ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ] ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ Βιβλίο καταγραφής εισερχόμενης/εξερχόμενης αλληλογραφίας Εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα του φορέα Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας υπαλλήλων του φορέα, βεβαιώσεις συμμετοχής σε έργα εξωτερικών συνεργατών, κ.λπ. Ημερήσιος Ημερήσιος Με αίτηση του/της ενδιαφερόμεν ου/-νης - - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ Υπηρεσιακά και στοιχεία υπαλλήλων ΙΔΑΧ 7 φάκελοι - -

3 CV Βιογραφικά σημειώματα συνεργατών φορέα ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ Δελτίο Παρουσίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ 12/μήνα Ημερήσιος - - ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, μίσθωσης έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών 1-2 φακ./έτος - - ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Μισθωτήρια κτηρίων 1 φάκελος - - ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Απογραφή μισθοδοτούμενων υπαλλήλων - - ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Πιστοποιητικά, πτυχία υπαλλήλων ΙΔΑΧ 1 φάκελος - - ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ / ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Αλληλογραφία προς αρμόδιους φορείς για τον αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας δικαιολογητικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (Α' 237) - - ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) Έντυπο προβλεπόμενης μετακίνησης και απολογιστική - - ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ Εφαρμογή οδηγιών ως προς τις μετακινήσεις εκτός έδρας κάθε είδους προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό αντίστοιχα 1 Ανάλογα με το διαχειριστικό πλαίσιο εκάστοτε έργου - -

4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρχείο Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και οικονομικών του φορέα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αναρτήσεις αποφάσεων ΔΙΑΥΓΕΙΑ 1 φάκελος Ετήσιος ) ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Δελτία Τύπου για ενημέρωση κοινού, ανακοίνωση εκδηλώσεων κ.λπ. ΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ Φάκελος συμμετοχής του φορέα σε ημερίδες συνέδρια ΝΑΙ - pdf. 6) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Ετήσιος προϋπολογισμός, απολογισμός, ισολογισμού φορέα Αρχείο αποφάσεων εγκρίσεις δαπανών έως 5.869,00 (όριο Γεν./Δντή) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης / δέσμευση πίστωσης τακτικού προϋπολογισμού ή ΠΔΕ Εκτύπωση εντύπου εντολής πληρωμών 2 φάκελοι Ετήσιος ΝΑΙ -.pdf OXI ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Έκδοση επιταγών περίπου 4.000/ετησίως

5 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες/προμήθειες έως 5.869,00 (όριο Γεν./Δντή) Πρόχειρος Διαγωνισμός απευθείας ανάθεσης για προμήθειες από 5.870,00 έως ,00 Δημόσιοι Διαγωνισμοί για υπηρεσίες/προμήθειες >20.001,00 1 φάκελος ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ Αρχείο απογραφής παγίων φορέα Ετήσιος ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Καρτέλες προμηθευτών Ημερήσιος NAI -.pdf NAI NAI -.pdf -.pdf ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Πρωτογενή αίτημα, έγκριση αιτήματος, σύμβαση κ.λπ. στην ιστοσελίδα 1 φάκ./έτος - - ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΙΚΑ /Δ.Ο.Υ.) Καταχώρηση και παρακολούθηση της εξόφλησης των δαπανών και τελών για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Μισθοδοσία και λοιπά έξοδα προσωπικού (π.χ.μετακινήσεις) Καταστάσεις μισθοδοσίας Ασφαλιστικές & φορολογικές εισφορές κ.λπ. νιαίως 12/έτος νιαίως νιαίως

6 ΟΑΕΔ / ΛΑΕΚ 1 φάκελος - - ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Εκθέσεις Ορκωτών Λογιστών 1/έτος Ετήσιος - - ΕΛΕΓΧΩΝ Κατάσταση ελέγχων που έχουν διενεργηθεί σε προγράμματα που υλοποιεί ο φορέας ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Υποδείξεις Τεχνικών Ασφαλείας 1 νιαίως - - ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ ΕΡΓΟΥ Προσωπικοί φάκελοι υπαλλήλων 1 φάκελος νιαίως Πρακτικά Επιτροπών Τήρηση ξεχωριστής λογιστικής μερίδας για κάθε έργο που υλοποιεί ο φορέας ) ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ για ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ [ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ] Πράξη «Δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» - Υποέργο 5 «Στελέχωση και Λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων» ΥΠΟΕΡΓΟ 5 «ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ» ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Φάκελος προγράμματος, αποφάσεις ένταξης έργου, τεχνικά δελτία, αποφάσεις υλοποίησης με ίδια μέσα Παρουσιολόγιο υπαλλήλων ΙΔΟΧ ανά Συμβουλευτικό Κέντρο νιαία - -

7 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Φάκελος εισερχομένων/εξερχομένων εγγράφων του έργου Ημερήσιος - - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Έκδοση βεβαιώσεων σε συμβουλευόμενες για την παροχή υπηρεσιών από τις/τους συμβούλους των Συμβουλευτικών Κέντρων Κατόπιν αιτήματος - - ΝΑΙ Έγγραφα στα οποία η πρόσβαση απαγορεύεται ή περιορίζεται για λόγους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα / Αρχές της εμπιστευτικότ ητας και απόρρητο της συμβουλευτικ ής ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΠΠΕ) Παραλαβή και έγκριση των μηνιαίων εκθέσεων πεπραγμένων νιαία - - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Διενέργεια έκδοσης ανακοινώσεων πρόσληψης προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Διενέργεια διαγωνισμών για τις του έργου ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Συμβάσεις που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 3/ετησίως ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Διενέργεια ημερίδων, συνεδρίων κ.λπ. - -

8 Πράξη «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΟ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΠΠΕ) Φάκελος προγράμματος, αποφάσεις ένταξης έργου, τεχνικά δελτία, αποφάσεις υλοποίησης με ίδια μέσα Φάκελος διοργάνωσης ολομελειών και θεματικών ομάδων εργασίας δικτύου Φάκελος εισερχομένων/εξερχομένων εγγράφων του έργου Έκδοση βεβαιώσεων συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια, ημερίδες κ.λπ. Παραλαβή και έγκριση των μηνιαίων εκθέσεων πεπραγμένων Ημερήσιος Κατόπιν αιτήματος νιαία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Διενέργεια έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Διενέργεια διαγωνισμών για τις του έργου Συμβάσεις που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου

9 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Διενέργεια ημερίδων, συνεδρίων κ.λπ. - - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Συγκρότηση τρώου Επιμορφωτών/-τριών Σεμιναρίων για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών σε επίπεδο Θεωρίας και Βιωματικών Εργαστηρίων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 1 φάκελος Ολοκληρώθηκε - - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΡΓΟΥ Νέα Ανακοινώσεις Αναρτήσεις που αφορούν την υλοποίηση του έργου - - Πράξη με τίτλο «Υποστήριξη των ΜΚΟ (γυναικείων οργανώσεων)» Υποέργο 1: «Επιστημονικός Σύμβουλος των γυναικείων οργανώσεων και ΜΚΟ για το σχεδιασμό, την υποβολή και υλοποίηση Σχεδίων Δράσης» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Φάκελος προγράμματος, αποφάσεις ένταξης έργου, τεχνικά δελτία, αποφάσεις υλοποίησης με ίδια μέσα Φάκελος εισερχομένων/εξερχομένων εγγράφων του έργου Εγκεκριμένα σχέδια δράσης Α και Β Κύκλου Φάκελος διοργάνωσης σεμιναρίων, εκδηλώσεων κ.λπ. 2 φάκελοι 1 φάκελος Ημερήσιος

10 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Έκδοση βεβαιώσεων συμμετοχής στις δράσεις επιμόρφωσης Κατόπιν αιτήματος - - ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Παραλαβή και έγκριση των εκθέσεων πεπραγμένων - - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Διενέργεια έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Συμβάσεις που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΡΓΟΥ Νέα Ανακοινώσεις ΜΚΟ Αναρτήσεις που αφορούν την υλοποίηση του έργου - -