ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΓΑΝΟΔΕΡΜΑ ΣΟ ΘΑΤΜΑ ΣΗ ΦΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΓΑΝΟΔΕΡΜΑ ΣΟ ΘΑΤΜΑ ΣΗ ΦΤΗ"

Transcript

1 ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΓΑΝΟΔΕΡΜΑ ΣΟ ΘΑΤΜΑ ΣΗ ΦΤΗ

2 ΓΙΑΣΙ ΒΟΘΘΑΕΙ 150 ΑΝΣΙΟΞΕΙΔΟΣΙΚΑ & 400 ΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 3 ΑΠΟ ΣΑ ΠΙΟ ΙΧΤΡΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΓΕΡΜΑΝΙΟ ΠΟΛΤΑΚΧΑΡΙΣΕ ΓΑΝΟΔΕΡΙΚΑ ΟΞΕΑ

3 ΚΑΙ Ε ΣΙ ΒΟΘΘΑΕΙ ΣΗΝ ΔΞΙΟΡΟΠΗΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΜΑ

4 ΓΙΑΣΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΣΘΣΟ ΝΑ ΣΟ ΒΑΛΟΤΜΕ ΣΘ ΗΩΘ ΜΑ

5 ΟΦΔΛΗ ΣΟΤ GANODERMA LUCIDUM ΑΝΣΙΓΗΡΑΝΗ ΚΑΡΓΙΑ ΔΛΔΓΥΟ ΒΑΡΟΤ ΔΠΙΓΔΡΜΙΓΑ ΥΟΛΗΣΔΡΟΛΗ ΑΡΘΡΙΣΙΓΑ ΗΜΙΚΡΑΝΙΔ ΓΙΑΒΗΣΗ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΤΠΝΟΤ ΤΠΔΡΣΑΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΤΚΟΙΛΙΟΣΗΣΑ ΔΝΙΥΤΔΙ ΣΗ ΔΞΟΤΑΛΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

6 Βεβαιωμζνεσ Δράςεισ του μανιταριοφ Γανόδερμα! Αιμοκαθαπηικό Ανηικαπκινικό Γιοςπηηικό Αποηοξινωηικόρ παπάγονηαρ Ανηιβησικό Αποσπεμπηικό Καπδιοηονωηικό Ηπαηοπποζηαηεςηικό Ρύθμιζη ηηρ λειηοςπγίαρ ηος ενηέπος Ρύθμιζη ηηρ πίεζηρ ηος αίμαηορ Δνίζσςζη ηος Ανοζοποιηηικού Ποιόηηηα ζηον ύπνο Οξςγονώνει ηον ζώμα Ηπεμιζηικό

7 Χρονοδιάγραμμα του τρόπου δράςθσ του Γανοδζρματοσ 3 οσ χρόνοσ ΜΕΓΙΣΘ ΒΕΛΣΙΩΘ Θωράκιςη του οργανιςμοφ από χρόνιεσ και ςοβαρζσ παθήςεισ Θεραπεία ή μζγιςτη βελτίωςη ςοβαρών αςθενειών και ςημαντική βελτίωςη όλων των οργάνων του ςώματοσ. Δφςκολα μπορεί να προςβληθεί ο οργανιςμόσ από ιοφσ και αςθζνειεσ όπωσ γρίπη, βρογχίτιδεσ, βήχασ κλπ. Ζχουμε περιςςότερη ενζργεια και αντοχή 12 οσ μήνασ Βελτίωςη ςτισ βιοχημικζσ αναλφςεισ π.χ. ςακχάρου, χοληςτερίνησ, ουρικοφ οξζοσ κλπ. τάδιο αποτοξίνωςησ 2 οσ μήνασ ΕΝΙΧΤΘ ΑΝΟΟΠΟΙΘΣΙΚΟΤ ΡΤΘΜΙΘ ΒΑΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΒΕΛΣΙΩΘ ΔΕΙΚΣΩΝ ΑΝΟΟΡΤΘΜΙΣΙΚΘ ΔΡΑΘ ΞΕΚΟΤΡΑΘ- ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 οσ χρόνοσ Ρφθμιςη όλων των βαςικών λειτουργιών του οργανιςμοφ και εμφανήσ η βελτίωςη τησ υγείασ μασ αλλά και τησ εξωτερικήσ εμφάνιςησ 7 οσ μήνασ ε πολλζσ δυςλειτουργίεσ του οργανιςμοφ μασ θα παρατηρήςουμε περιςςότερη ενζργεια και άμεςη βελτίωςη όπωσ την δυςκοιλιότητα ςτην ποιότητα φπνου κλπ.

8 ΠΟΙΟ ΕIΝΑΙ ΣΟ ΟΡΑΜΑ ΣΘ ORGANOGOLD Να μεταυέρει αστό το θησασρό της γης στοσς ανθρώποσς σε όλο τον κόσμο τρησιμοποιώντας μάλιστα την αγαπημένη καθημερινή τοσς σσνήθεια.

9

10

11

12 Ζνα κουτάκι Ω3, για ζνα μινα, μζςθ τιμι : 15 Πολυβιταμίνεσ για 15 θμζρεσ : + 15 Βιταμίνθ C, 1000 ml, από: 4 12 Μαγνιςιο αναβράηον: 14,00 Σίδθροσ, ςυμπλ. Διατ. οργ. φυτ. προζλευςθσ: 20 Φανταςτείτε τϊρα το κόςτοσ των φαρμάκων για : Προβλιματα καρδιάσ, πίεςθσ, κυκλοφορικοφ, αρτθριοςκλιρωςθσ, αρκρίτιδασ, Θυροθδι, αςβζςτιο, παυςίπονα, χολθςτερίνθ, τριγλυκερίδια, κυρεοειδι, αχπνία, αγχολυτικά, ινςουλίνθ, γαςτρίτιδα, οιςοφαγικι παλινδρόμθςθ, ζκηεμα, ψωρίαςθ, τριχόπτωςθ, δυςκοιλιότθτα, αντιβιοτικά, αντιβθχικά, ζρπθτα, αλλά και καλλυντικά, κρζμεσ προςϊπου, χεριϊν, ςϊματοσ, νφκτασ - θμζρασ, αντιγθραντικζσ, κολλαγόνο, κ.α. Είναι απλά μακθματικά...

13

14 ΧΑΡΙΣΕ ΣΩΡΑ ΣΟΝ ΕAYΣΟ Α ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΞΙΗΕΙ, ΤΓΕΙΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΘ ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΘ Α ΤΝΘΘΕΙΑ.

15 ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΙΛΩΝ ΜΕ Organo Gold Gourmet Mocha Η παρακάηω δίαιηα είναι απολύηως σγιεινή και μπορεί να ακολοσθηθεί και από όζοσς έτοσν προβλήμαηα σγείας. Χάζηε γρήγορα και σγιεινά μέζα ζε 2 εβδομάδες 6-9 κιλά. Να πίνεηε ηοσλάτιζηον 12 ποηήρια νερό και να αποθεύγεηε ηο αλκοόλ.

16 1 η ΜΕΡΑ Πρωί: γάλα με δθμθτριακά 11: Organo Gold Gourmet Mocha Μεςθμζρι: κοτόπουλο με πράςινθ ςαλάτα 18: Organo Gold Gourmet Mocha Βράδυ: πράςινθ ςαλάτα 2 η ΜΕΡΑ Πρωί:1 τοςτ 11: Organo Gold Gourmet Mocha Μεςθμζρι: ςολομόσ με βραςτά λαχανικά 18: Organo Gold Gourmet Mocha Βράδυ: ςαλάτα βραςτϊν λαχανικϊν 3 η ΜΕΡΑ Πρωί: γάλα με δθμθτριακά 11: Organo Gold Gourmet Mocha Μεςθμζρι: ςαλάτα πράςινθ με τόνο 18: Organo Gold Gourmet Mocha Βράδυ: ςαλάτα πράςινθ με τόνο 4 η ΜΕΡΑ Πρωί: γάλα με 1 ςτρογγυλό ψωμάκι 11: Organo Gold Gourmet Mocha Μεςθμζρι: Ομελζτα 2 αυγά με λαχανικά 18: Organo Gold Gourmet Mocha Βράδυ: πράςινθ ςαλάτα 5 η ΜΕΡΑ Πρωί:1 τοςτ 11: Organo Gold Gourmet Mocha Μεςθμζρι: μπιφτζκια με ντομάτα αγγοφρι ςαλάτα 18: Organo Gold Gourmet Mocha Βράδυ: ντομάτα αγγοφρι ανκότυρο ςαλάτα 6 η ΜΕΡΑ Πρωί: γάλα με δθμθτριακά 11: Organo Gold Gourmet Mocha Μεςθμζρι: φιλζτο πζρκασ με ψθτά λαχανικά 18: Organo Gold Gourmet Mocha Βράδυ: ψθτά λαχανικά 7 η ΜΕΡΑ Πρ:2 αυγά ςφιχτά κι ζνα ςτρογγυλό ψωμάκι 11: Organo Gold Gourmet Mocha Μεςθμζρι :κοτόπουλο ψθτό ντομάτα αγγοφρι ςαλάτα 18: Organo Gold Gourmet Mocha Βράδυ: Ντάκοσ με ντομάτα και ανκότυρο