micraasia ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ "ΟΙ ΛΑΟΙ ΣΗ ΜΙΚΡΑΙΑ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "micraasia ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ "ΟΙ ΛΑΟΙ ΣΗ ΜΙΚΡΑΙΑ""

Transcript

1 micraasia ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ "ΟΙ ΛΑΟΙ ΣΗ ΜΙΚΡΑΙΑ" ΚΟΤΒΕΡ 0.30 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 0.60 ΟΙ ΑΛΑΣΕ ΜΑ Micraasia 8.80 Ανάμικτα λαχανικά, τομάτα, αγγοφρι, πατηάρια, παςπαλιςμζνα με φυςτίκι αιγίνθσ ι καρφδια και ςωσ από μουςτάρδα μαγιονζηα και μζλι. Βοςπόρου: 8.50 ανάμικτα λαχανικά με μωβ και άςπρο λάχανο, λιαςτι ντομάτα, προςοφτο και dreesing από μοςχολζμονο και κουκουνάρι. Θαλαςςινι : 8.50 ανάμικτα πράςινα λαχανικά με κομμάτια ςολωμοφ μαριναριςμζνο με άςπρο πιπζρι, άνυκο, φρζςκο κρεμμυδάκι, κάπαρι και μαγιονζηα βαςιλικοφ με ντρεςινκ πράςινου λεμονιοφ. Αϊβαλιώτικθ: 8.00 Λάχανο άςπρο και μωβ με ρόδι και κομμάτια ανανά, ςταφίδεσ και μιλο με dressing από μζλι, κανζλλα και καρφδια. Εποχής 7.50 Πράςινα λαχανικά με τοματίνια και κομμάτια μιλου, παςπαλιςμζνα με ςταφίδεσ και καρφδια, ςε μπαλςάμικο με μζλι και δενδρολίβανο. Εποχισ με κοτόπουλο 8.50 Ανάμικτα λαχανικά με κομμάτια από ψθτό κοτόπουλο με παρμεηάνα και προςοφτο Μυκονιάτικθ 7.00 Μαροφλι, τομάτα, αγγοφρι, μαιντανόσ, με κατίκι δομοκοφ, κάπαρι και ελίτςεσ με μπαλςάμικο και ελαιόλαδο. Φατοφσ (υριακι) 7.00 Ψιλοκομμζνα τομάτα, αγγοφρι, μαιντανόσ, κρεμμυδάκι ςερβιριςμζνα με καβουρντιςμζνθ αραβικι πίτα με λεμονόλαδο.

2 αντορινζα 7.50 Μανοφρι πάνω ςε μαροφλι και ςπανάκι με λιαςτι τομάτα και βινιγκρζτ από κυμάρι. Κυπριακι 8.00 Ανάμικτα μαροφλι, ςπανάκι, τοματίνια, αγγοφρι, με καβουρντιςμζνο χαλοφμι και ςουςάμι Ντάκοσ (Κρθτικι) 6.50 Κρικαρζνιο παξιμάδι με ψιλοκομμζνθ τομάτα, κατίκι δομοκοφ, κάπαρι, ρίγανθ και ελαιόλαδο παςπαλιςμζνθ με μαιντανό. Πεπόνι με προςοφτο 5.50 ΣΑ ΠΕΙΑΛ ΜΑ Micra-Asian Buritto 5.50 μία tortilla ι αραβικι (μεξικανικθ πιτα) με ρφηι, λαχανικά και κοτόπουλο και λιωμζνο τυρί. επιλογζσ 1) Οriental: γλυκιά πιπεριά και κολοκφκι, πράςςο,καρότο με αρωματικά μπαχαρικά ανατολισ και κοτόπουλο ςε ςάλτςα με μζλι και τηίντηερ με ψθτά κομμάτια κοτόπουλου ςε ςόγια και ςουςάμι. 2) Αl Harisa: κόκκινθ ςάλτςα από αναμικτα μεςογειακά λαχανικά με ντομάτα, ςταφίδεσ και λιωμζνθ φζτα. AMERICAN PIZZA 3.50 απλι Εy! New York! δυο Ελλθνοαμερικανοί πιάςαν τθν γεφςθ τθσ κλαςςικισ Νεουρκζηικθσ πίτςασ. Απλά δοκιμάςτε τθν Μargarita και αν κζλετε διαλζγετε τθν δικι ςασ γεφςθ με μπζικον μανιτάρι 4.80 ι ελιά και φζτα 4.80 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 8.00 ΚΑΙ ΤΝ /0.30 ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΕΞΣΡΑ Φαλάφελ Λιβανζηικο 5.50 ο αραβικόσ χορτοκεφτζσ τιγανιςμζνοσ ςωςτά με ςαλατα λαχανικϊν μεςα ςε μυρωδικά και χοφμουσ.

3 Κεμπάμπ Micraasia παραδοςιακό κεμπάμπ πάνω ςε πίττα με ςάλτςα λαχανικϊν, μυρωδικά, πατάτα ψθτι ι πατατοςαλάτα. ΕΔΕΜΑΣΑ ΚΡΤΑ Πατατοςαλάτα 4.50 με καρότο, φρζςκο κρεμμυδάκι, μαιντανό και άνυκο, και καλαμπόκι και κόκκινθ πιπεριά γλυκιά με φρζςκο ελαιόλαδο επιλογεσ : επιλογζσ: 1) Μαςςαλιϊτικθ : μαγιονζηα και μια ςταλια μουςταρδα )Καλαματιανι : φζτα και λίγο ρίγανθ με ελιζσ Καλαμάτασ.4.80 Σαβοφκ αλαταςί 5.00 ( *ςθμαινει κοτοςαλάτα) ντιπάκι από ψιλζσ λωρίδεσ κοτόπουλου μαγιονζηα και γιαοφρτι, γλυκιά πάπρικα και καρφδια Μελιτηανοςαλάτα θ μυρνιά 4.50 εδϊ εμείσ βάηουμε και λίγο πιπεριά και μπαλςάμικο με ςκορδάκι. Πατηαροςαλάτα των Β.Προαςτείων 4.50 πατηάρια με γιαοφρτι και μαγιονζηα,ρόδι και καρφδι. οφπερ δροςίςτικο και εν ολίγοισ αφροδιςιακον κα ελεγα! Χόμουσ Μζςθσ Ανατολισ 4.50 απλά θ Αραβικι ζκδοςθ τθσ φαβασ! το ςερβίρουμε με ψιλοκομμζνο πατηάρι και φυςτίκι αιγίνθσ ΕΔΕΜΑΣΑ ΖΕΣΑ Χουρμάδεσ Συνθςίασ 6.00 γεμιςτοί με ροκφόρ τυλιγμζνοι με μπζικον ςτθν φωτιά Πατλιηάν 5.50 (* ςθμαίνει μελιτηάνα ) ψθμζνθ με γλυκιά ςάλτςα λαχανικϊν Αλ χαρίςα και παςπαλιςμζνθ μα μαιντανό και ςουςάμι. λιωμζνθ φετα

4 Παπουτςάκια: 5.50 ψθτζσ μελιτξάωεσ με κυμά, ςάλτςα λαχανικϊν, πουρζ και λιωμζνο τυρί. Χορτοφωλιζσ 4.50 ( * ςτουσ χορτοφάγουσ πάει γάντι) ςπανάκι, πατάτα, καρότο. κολοκφκι, πράςςο, κρεμμφδι φτιαγμζνο ςε μπεργκεράκι και τθγανιςμζνο ςε ελαφρφ λάδι. επιλογι: μπορεί να ζρκει με ςυνοδεία φζτασ θ άλλου τυριοφ 5.30 Φζτα ςε αραβικι πίτα ψθμζνθ με μζλι και ςουςάμι. Μμμμ! 4.80 Κεμπαμπάκια Προφςςασ 5.50 ςερβίρονται με ςωσ γιαουρτιοφ Κεφτζδεσ Micraasia 5.50 (φτιαγμζνοι από μασ -ελαφριά μυρωδιςμζνοι) ςερβίρονται κε με χαλοφμι 6.00 ΣΗ ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΣΙΝΑ ( από Αττάλεια) Μουχλου μεηζ 5.00/ αυγά με κυμά και κρεμμυδάκι με φζτα ςτθ φωτιά Γιουμουρταλοφ 6.00/ αυγά με παςτουρμά, λουκάνικα γλυκιζσ πιπεριζσ και χαλοφμι ουφλζ Αντεηζ 6.00/ με πατάτα, μπζικον, μανιτάρι, τυριά και κρζμα ΣΑ ΚΟΣΟΠΟΤΛΑ - ΚΡΕΑΣΙΚΑ- ΨΑΡΙ Κοτομπουκιζσ με ςωσ πορτοκαλιοφ 7.00 με μζλι και κρζμα πανω ( ρφηι ι λιγκουίνι) Κοτόπουλο με ςπανάκι 7.50 με ςάλτςα από φρζςκο κρεμμυδάκι., πράςςο. τομάτα και ρίγανθ. ( ρφηι/ι ηυμαρικό ) Κοτόπουλο Σροπικάλ 7.50 με πολφχρωμεσ πιπεριζσ, καρότα και κολοκυκάκια ςε τηίντηερ ςωσ, μζλι, γάλα καρφδασ και γλυκό τςίλι (ρφηι) Κοτόπουλο Μοςχολζμονο 7.50 με δενδρολίβανο,γλυκό κρεμμυδάκι, κυμάρι και μανιτάρια ςβθςμζνο ςε λευκό κραςί ( ςε πουρζ ι ρφηι) Φιλζτο γλώςςα 7.00 με γλυκιά ςάλτςα από τςίλι με ηεςτά λαχανικά πάνω ςε ρφηι

5 Χοιρινά φιλετάκια 7.50 με μπζικον και μανιτάρια με ςάλτςα μουςτάρδασμελιοφ πάνω ςε ρφηι. ΖΤΜΑΡΙΚΑ -ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΕ ( λιγκουινι, ροδελεσ, πεννεσ ριγατεσ) A la Greco: ςπανάκι. τοματίνι, ελιά, φζτα και ρίγανθ 7.00 A la Σurka: μπλε τυρί ι χαλοφμι με τοματίνια, δυόςμο και παςτουρμά Αl Pesto: ςκορδάκι, με τοματίνι, κουκουνάρι βαςιλικό A la Crem: μπζικον, μανιτάρια και κρζμα 7.00 ΠΟΙΚΙΛΙΕ Πίατο Κρεατικών (για 2-3ατομα) με κοτόπουλο, πανςετάκι χοιρινό ι μπριηολάκι., λουκάνικα,. κεμπάμπ. ςερβίρεται με πίτεσ και πατατοςαλάτα ι πατάτα ςτον φοφρνο με μπεικον, μουςτάρδα, ΒΒQ. Μicraasia *μικρι 12 και μεγάλθ 18 διαφορετικά τυριά και αλλαντικά, ςαλάτεσ και ντιπσ, φαλάφελ, λουκάνικα. κεμπάμπ και κοτόπουλο. Κραςιοφ 8 τυριά και αλλαντικά με ελίτςεσ και λιαςτι τομάτα ΓΛΤΚΑ χειροποίθτα και ςπιτικά καηάν ντιπί 3.80 καρυδόπιτα 2.80 με παγωτό 3.20 τάρτα ςοκολάτα 3.80 με παγωτό 4.00 μπανόφι 3.50 (γλυκό απ'ο κρζμα μπανάνασ) ΑΝΑΨΤΚΣΙΚΑ coca cola -zero-light -sprite 2.80 ΦΤΙΚΟΙ ΧΤΜΟΙ ΑΠΟ ΕΣΑΙΡΙΑ 3.00 ΦΤΙΚΟΙ ΧΤΜΟΙ ΣΟ BLENDER ΑΠΟ ΦΡΟΤΣΑ 5.00 ΜΠΤΡΕ 4.00 με φαγθτο 5.00 xωρισ ΠΟΣΗΡΙ ΚΡΑΙ 4.00 ΟΛΕ ΟΙ ΣΙΜΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΦΠΑ. ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΤΝΕΘΕ ΜΕ 0.30 ΣΟ ΚΟΤΒΕΡ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ ΚΑΙ ΜΠΟΤΚΑΛΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 0.60 Α ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ! ΠΟΛ. ΤΛΛΟΓΟ " ΟΙ ΛΑΟΙ ΣΗ ΜΙΚΡΑΙΑ

6

Wedding Gala Dinner www.pyrgos-santorini.com. Προτάσεις για Γαμήλιες Δεξιώσεις

Wedding Gala Dinner www.pyrgos-santorini.com. Προτάσεις για Γαμήλιες Δεξιώσεις Προτάσεις για Γαμήλιες Δεξιώσεις ΜΠΟΥΦΕΣ Νο 1 ΜΠΟΥΦΕΣ Νο 2 ΜΠΟΥΦΕΣ Νο 3 ΜΕΝΟΥ Νο1 ΜΕΝΟΥ Νο2 ΜΕΝΟΥ Νο3 ΜΕΝΟΥ Νο4 ΜΕΝΟΥ Νο5 Για οποιαδήποτε αλλαγή επιθυμείτε ςτο μενοφ ςασ,μπορεί να πραγματοποιηθεί! Μπουφέσ

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΕ ΑΛΑΣΕ. ΣΤΡΙΑ (plateau τυριών με 2-3 είδη)

ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΕ ΑΛΑΣΕ. ΣΤΡΙΑ (plateau τυριών με 2-3 είδη) ΑΛΑΣΕ 1. Αγγουροντομάτα με παξιμαδάκι & αρωματισμένο ελαιόλαδο από ρίγανη (με ή χωρις φέτα) 2. Ντάκος με ψιλοκομμένη ντομάτα, κάπαρη, κρίταμο, κομματάκια φέτας & λαδορίγανη 3. Σηνιακή με μαρούλι, ρόκα,

Διαβάστε περισσότερα

Agios Stefanos 49081 Corfu Greece Tel +30 26630 51629 www.delfinoblu.gr info@delfinoblu.gr

Agios Stefanos 49081 Corfu Greece Tel +30 26630 51629 www.delfinoblu.gr info@delfinoblu.gr Agios Stefanos 49081 Corfu Greece Tel +30 26630 51629 www.delfinoblu.gr info@delfinoblu.gr ορεκτικά τζατζίκι δροσερή γεύση με στραγγιστό γιαούρτι, αγγουράκι & σκόρδο μελιτζανοσαλάτα παραδοσιακή σαλάτα

Διαβάστε περισσότερα

Φρέςκα χειροποίητα ζυμαρικά. Ραβιόλι γεμιςτό με μανιτάρια πορτςίνι και κρζμα μαφρθσ τροφφασ 13,00

Φρέςκα χειροποίητα ζυμαρικά. Ραβιόλι γεμιςτό με μανιτάρια πορτςίνι και κρζμα μαφρθσ τροφφασ 13,00 Φρέςκα χειροποίητα ζυμαρικά Ραβιόλι γεμιςτό με μανιτάρια πορτςίνι και κρζμα μαφρθσ τροφφασ 13,00 Σορτελίνι γεμιστό με φρζςκο ςολομό 14,00 Ραβιολόνι γεμιςτό με τυριά και φρζςκο τρυφερό ςπανάκι 12,00 Σορτελίνι

Διαβάστε περισσότερα

1 Πίτσα ΔΩΡΟ (μεσαία) 10% Έκπτωση. Προσφορά!!! Στις 2 Πίτσες. σε όλα μας τα είδη. Ανοικτά από 12:30 το μεσημέρι έως 00:30 το βράδυ

1 Πίτσα ΔΩΡΟ (μεσαία) 10% Έκπτωση. Προσφορά!!! Στις 2 Πίτσες. σε όλα μας τα είδη. Ανοικτά από 12:30 το μεσημέρι έως 00:30 το βράδυ Προσφορά!!! Στις 2 Πίτσες (όλα τα μεγέθη και τα καλτσόνε) 1 Πίτσα ΔΩΡΟ (μεσαία) ή Έκπτωση 15% * Ισχύει για διανομή και παραλαβή Ανοικτά από 12:30 το μεσημέρι έως 00:30 το βράδυ 10% Έκπτωση σε όλα μας τα

Διαβάστε περισσότερα

Diver beer. Ορεκτικά. Σαλάτες. Μενού

Diver beer. Ορεκτικά. Σαλάτες. Μενού Diver beer Μενού Ορεκτικά Μελιτζάνες ογκρατέν με μοτσαρέλλα Πατάτες Τηγανητές Φρέσκιες με μπέικον και παρμεζάνα Πατάτα ψητή με μπέικον και τυριά Χειροποίητa τυρoπιτάκια ( Παραδοσιακά τυροπιτάκια με φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

DELIVERY MENU. Delivery Κέντρο: 2310 24 49 24 & 22 22 50. Λαχταριστή αφράτη ζύμη φτιαγμένη καθημερινά με τον παραδοσιακό τρόπο!

DELIVERY MENU. Delivery Κέντρο: 2310 24 49 24 & 22 22 50. Λαχταριστή αφράτη ζύμη φτιαγμένη καθημερινά με τον παραδοσιακό τρόπο! Λαχταριστή αφράτη ζύμη φτιαγμένη καθημερινά με τον παραδοσιακό τρόπο! DELIVERY MENU Delivery Κέντρο: 2310 24 49 24 & 22 22 50 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 13:00 MM - 02.30 ΠΜ WIND: 6992 266 942 WHAT S UP: 6982 374

Διαβάστε περισσότερα

Σαλάτες Παραδοσιακή ελληνική χωριάτικη με φέτα και κάπαρη Σαλάτα Caesar s με ψητό κοτόπουλο Καπνιστή μελιτζάνα με φέτα και ελαιόλαδο

Σαλάτες Παραδοσιακή ελληνική χωριάτικη με φέτα και κάπαρη Σαλάτα Caesar s με ψητό κοτόπουλο Καπνιστή μελιτζάνα με φέτα και ελαιόλαδο Buffet Βάφτισης Ι Σε στολισμένο τραπέζι σερβιριζόμενο με ποτήρια σαμπάνιας, γυάλες με marsmellows και smarties Παραδοσιακή ελληνική χωριάτικη με φέτα και κάπαρη Σαλάτα Caesar s με ψητό κοτόπουλο Καπνιστή

Διαβάστε περισσότερα

Menu ΟΡΕΚΤΙΚΑ. Καπρέζε μοτσαρέλα, ντομάτα, πέστο. Φρέσκα μανιτάρια αλά κρεμ. Μανιτάρια γεμιστά γκρατινέ. Σκορδόψωμο

Menu ΟΡΕΚΤΙΚΑ. Καπρέζε μοτσαρέλα, ντομάτα, πέστο. Φρέσκα μανιτάρια αλά κρεμ. Μανιτάρια γεμιστά γκρατινέ. Σκορδόψωμο Menu ΟΡΕΚΤΙΚΑ Καπρέζε μοτσαρέλα, ντομάτα, πέστο Φρέσκα μανιτάρια αλά κρεμ Μανιτάρια γεμιστά γκρατινέ Σκορδόψωμο Φρέσκα μανιτάρια ινφέρνο καυτερή κόκκινη σάλτσα Μανιτάρια πλευρώτους σχάρας Μελιτζάνα «Parmigiano»

Διαβάστε περισσότερα

κοντά σας από το 1988

κοντά σας από το 1988 r e s t a u r a n t - p i z z e r i a Primo Piatto και Υγιεινή Διατροφή κοντά σας από το 1988 O ΦΠΑ ΜΕΙΩΘΗΚΕ το ίδιο και οι τιµές µας! d e l i ve r Y 28310 57100-57900 697 91 60010 690 61 86100 695 96

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΚΡΥΑ ΤΑΠΑΣ 3,50 ΧΤΑΠΟΔΑΚΙ ΜΑΡΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΣΙΝΑΠΟΣΠΟΡΟ & ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΛΕΥΚΟ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ ΞΥΔΙ 3,80

ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΚΡΥΑ ΤΑΠΑΣ 3,50 ΧΤΑΠΟΔΑΚΙ ΜΑΡΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΣΙΝΑΠΟΣΠΟΡΟ & ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΛΕΥΚΟ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ ΞΥΔΙ 3,80 ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΚΡΥΑ ΤΑΠΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΠΟ ΜΑΡΙΝΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΛΙΕΣ & ΚΑΡΑΜΕΛΩΜΕΝΑ ΜΙΚΡΑ ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΜΑΡΙΝΑΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΑΣΙ, ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ ΞΥΔΙ, ΣΚΟΡΔΟ & ΘΥΜΑΡΙ, ΣΕΡΒΙΡΟΝΤAI ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΙΑ ΑΛEIMΜΕΝΑ ΜΕ ΜΟΥΣ ΦΕΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

MENU. 14. Ανοιξιάτικα ρολλά... 6. «Σραγανό φφλλο γεμιςτό με λαχανικα, ςυνοδεφεται από δροςερι γλυκόξινθ ςάλτςα μυρωδικϊν» 15. Σςιάο Σςι...

MENU. 14. Ανοιξιάτικα ρολλά... 6. «Σραγανό φφλλο γεμιςτό με λαχανικα, ςυνοδεφεται από δροςερι γλυκόξινθ ςάλτςα μυρωδικϊν» 15. Σςιάο Σςι... Ελάχιςτθ Κατανάλωςθ ανά άτομο Σα φαγθτά μασ παραςκευάηονται αφοφ τα παραγγείλετε MENU Ορεκτικά 14. Ανοιξιάτικα ρολλά... 6 «Σραγανό φφλλο γεμιςτό με λαχανικα, ςυνοδεφεται από δροςερι γλυκόξινθ ςάλτςα μυρωδικϊν»

Διαβάστε περισσότερα

210 6255445 Διανομή 12:00 έως 24:00

210 6255445 Διανομή 12:00 έως 24:00 DELIVERY 210 6255445 Διανομή 12:00 έως 24:00 Αναξαγόρα 21, Νέα Ερυθραία ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ! ON LINE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ -10%!!! www.delikoko.com ÊÏÔÏÐÏÕËÏ στα κάρβουνα με λεμονάτη σάλτσα! ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΟΥ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ. Ένα πλήρες μενού περιλαμβάνει, πρώτο πιάτο, σαλάτα, κυρίως πιάτο και επιδόρπιο.

ΜΕΝΟΥ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ. Ένα πλήρες μενού περιλαμβάνει, πρώτο πιάτο, σαλάτα, κυρίως πιάτο και επιδόρπιο. ΜΕΝΟΥ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ Ένα πλήρες μενού περιλαμβάνει, πρώτο πιάτο, σαλάτα, κυρίως πιάτο και επιδόρπιο. Η τιμή ενός μενού εξαρτάται από το κυρίως πιάτο που θα επιλέξετε και τυχών επιβαρύνσεις που προκύπτουν από

Διαβάστε περισσότερα

Ταμπούλε Αραβική σαλάτα με φρεσκοκομμένο μαϊντανό, ντομάτα, πλιγούρι, κρεμμύδι, λεμόνι και ελαιόλαδο.

Ταμπούλε Αραβική σαλάτα με φρεσκοκομμένο μαϊντανό, ντομάτα, πλιγούρι, κρεμμύδι, λεμόνι και ελαιόλαδο. Πίτες / Ψωμί Οι Σαλάτες μας! Ταμπούλε Αραβική σαλάτα με φρεσκοκομμένο μαϊντανό, ντομάτα, πλιγούρι, κρεμμύδι, λεμόνι και ελαιόλαδο. Φαττούς Παραδοσιακή αραβική σαλάτα με ντομάτα, μαρούλι, αγγούρι, γλιστρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Ντακάκια με ρακή, ντομάτα, ρόκα, παρθένο ελαιόλαδα και ξύγαλο. Ελιές από Κρητικά τυριά και πιπεριές Φλωρίνης με φιλέ αμυγδάλου

Ντακάκια με ρακή, ντομάτα, ρόκα, παρθένο ελαιόλαδα και ξύγαλο. Ελιές από Κρητικά τυριά και πιπεριές Φλωρίνης με φιλέ αμυγδάλου Mικρές Μπουκιές Ντακάκια με ρακή, ντομάτα, ρόκα, παρθένο ελαιόλαδα και ξύγαλο Ελιές από Κρητικά τυριά και πιπεριές Φλωρίνης με φιλέ αμυγδάλου 1,00 1,00 Απάκι με γραβιέρα Κρήτης και πιπεριά σουβλάκι 1,50

Διαβάστε περισσότερα

d e l i v e r y Νοστιμιές ποιότητας

d e l i v e r y Νοστιμιές ποιότητας d e l i v e r y 210 6255445 Νοστιμιές ποιότητας 100% ποιότητα Στο μας αρέσει να σας προσέχουμε ποιότητα & φρεσκάδα Οι πατάτες μας είναι 100% φρέσκιες (καθαρίζονται καθημερινά στη κουζίνα του καταστήματος)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΝΑΚ BAR RESTAURANT ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ. «εν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη από την αγάπη για το καλό φαγητό» George Bernard Shaw

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΝΑΚ BAR RESTAURANT ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ. «εν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη από την αγάπη για το καλό φαγητό» George Bernard Shaw ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΝΑΚ BAR RESTAURANT ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ «εν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη από την αγάπη για το καλό φαγητό» George Bernard Shaw ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Γαρίδες* σαγανάκι σε πήλινο 9,50 Ελαιόλαδο, κρεµµύδι, σκόρδο,

Διαβάστε περισσότερα

Wedding Buffet. Ποτό υποδοχής Kir Royal & Fruit Punch

Wedding Buffet. Ποτό υποδοχής Kir Royal & Fruit Punch Wedding Buffet Ποτό υποδοχς Kir Royal & Fruit Punch Περαστά Baby πατάτα με chorizo και μους πατάτας Κατίκι Δομοκού, chutney σύκου με τζίντζερ και δυόσμο Σαλάτες Σαλάτα ελληνικ με τομάτα, αγγούρι, φέτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΩΜΙ (κατ' άτομο) 1,00 ΡΟΛΛΑΚΙΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥ 6,10 ΦΕΤΑ ΤΥΛΙΧΤΗ 5,70 ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΦΟΥΡΝΙΣΤΗ 6,20 ΨΗΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 6,50 ΠΙΤΑ ΗΜΕΡΑΣ 6,60 ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΠΡΟΒΕΝΣΑΛ 6,40

ΨΩΜΙ (κατ' άτομο) 1,00 ΡΟΛΛΑΚΙΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥ 6,10 ΦΕΤΑ ΤΥΛΙΧΤΗ 5,70 ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΦΟΥΡΝΙΣΤΗ 6,20 ΨΗΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 6,50 ΠΙΤΑ ΗΜΕΡΑΣ 6,60 ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΠΡΟΒΕΝΣΑΛ 6,40 ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΨΩΜΙ (κατ' άτομο) 1,00 από προζύμι με ντιπ και ελιές ΡΟΛΛΑΚΙΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥ 6,10 τα γνωστά μας spring rolls, με λαχανικά και γλυκόξινη σως ΦΕΤΑ ΤΥΛΙΧΤΗ 5,70 τηγανιτή σε φύλλο κρούστας με ηλιόσπορους

Διαβάστε περισσότερα

Σαλάτα ala Casa. Πολύχρωμη σαλάτα λαχανικών 7,90 με σωταρισμένα μανιτάρια και βαλσάμικο

Σαλάτα ala Casa. Πολύχρωμη σαλάτα λαχανικών 7,90 με σωταρισμένα μανιτάρια και βαλσάμικο Σαλάτες Σαλάτα ala Casa. Πολύχρωμη σαλάτα λαχανικών 7,90 με σωταρισμένα μανιτάρια και βαλσάμικο Σαλάτα του Καίσαρα 8,20 Σαλάτα με ρόκα, μαρούλι, φλοίδες παρμεζάνας, 7,50 λιαστή ντομάτα και βινεγκρέτ βαλσάμικου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΚΡΥΑ ΖΕΣΤΑ ΠΕΡΑΣΤΑ FINGER FOOD

ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΚΡΥΑ ΖΕΣΤΑ ΠΕΡΑΣΤΑ FINGER FOOD ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΚΡΥΑ ΖΕΣΤΑ ΠΕΡΑΣΤΑ FINGER FOOD Ποικιλία επιλεγμένων εκλεκτών τυριών. Ποικιλία επιλεγμένων εκλεκτών αλλαντικών. Καναπέ με Προσούτο. Προσούτο με πεπόνι. Καναπέ με γαρίδα και κρέμα. Καναπέ με Bric

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικό γαμήλιο μενού ViP Δ Ε Ξ Ι Ω Σ Η

Ενδεικτικό γαμήλιο μενού ViP Δ Ε Ξ Ι Ω Σ Η Ενδεικτικό γαμήλιο μενού ViP Δ Ε Ξ Ι Ω Σ Η Well come bar Prosecco με χυμό φράουλας ή Bellini (cocktail με σαμπάνια και pulpa ροδάκινου) ή Kir Royal (coctail σαμπάνιας με φραγκοστάφυλλο ) Υποδοχή Προσκεκλημένων

Διαβάστε περισσότερα

02. Πλατό τυριών - αλλαντικών ή αλλιώς μεζέδες

02. Πλατό τυριών - αλλαντικών ή αλλιώς μεζέδες www.orange24.gr 01. Για αρχή... 01. Κυπριακό Χαλούμι ψητό με βασιλικό και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 02. Η φημισμένη σε όλoυς γνωστή ελληνική Φέτα ελληνική φέτα με παρθένο ελαιόλαδο και φρέσκια ρίγανη απλά

Διαβάστε περισσότερα

www.tonfronimontapedia.com

www.tonfronimontapedia.com www.tonfronimontapedia.com η αιθουσα διaτiθεται για εκδηλωσεις οπως βαφτίσια, γαμουσ και γενeθλια δωρεαν διανομη κατ οικον: κυριακη- πεμπτη 12.00-0.00 παρασκευη- σαββατο 12.00-01.00 δευτερα κλειστα φιλολαου

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΑΣΤΙΡΜΑΛΙ ΓΙΟΥΜΟΥΡΤΑΛΙ (ΤΣΙΓΑΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΝΙΣΙΟΣ ΚΙΜΑΣ ME ΠΑΣΤΟΥΡΜΑ, ΠΙΠΕΡΙΕΣ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ, ΑΥΓΑ, ΝΤΟΜΑΤΙΝΙΑ) 7.50

- ΠΑΣΤΙΡΜΑΛΙ ΓΙΟΥΜΟΥΡΤΑΛΙ (ΤΣΙΓΑΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΝΙΣΙΟΣ ΚΙΜΑΣ ME ΠΑΣΤΟΥΡΜΑ, ΠΙΠΕΡΙΕΣ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ, ΑΥΓΑ, ΝΤΟΜΑΤΙΝΙΑ) 7.50 ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΕ ΑΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΠΑΣΤΙΡΜΑΛΙ ΓΙΟΥΜΟΥΡΤΑΛΙ (ΤΣΙΓΑΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΝΙΣΙΟΣ ΚΙΜΑΣ ME ΠΑΣΤΟΥΡΜΑ, ΠΙΠΕΡΙΕΣ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ, ΑΥΓΑ, ΝΤΟΜΑΤΙΝΙΑ) 7.50 - ΤΟΥΡΛΟΥΜΠΟΥΚΙ (ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Buffet I. Welcome drink

Buffet I. Welcome drink Buffet I Θα σερβίρεται σανγκρία και κρασί λευκό και ερυθρό Κοκοτού Tαρτάκι µε τυρί µπρί, σταφύλι και sauce σταφυλιού Σύκα µε ροκφόρ και προσιούτο (εποχής) Φύλλα ρυζιού µε cream cheese, καπνιστό σολοµό,

Διαβάστε περισσότερα

Σαλάτες. Ψωμί χωριάτικο Καστοριάς. Του Χωριού. Η Αχόρταγη. Κρητικός Ντάκος Ανωγείων. Η Φωλιά. Η Ψημένη

Σαλάτες. Ψωμί χωριάτικο Καστοριάς. Του Χωριού. Η Αχόρταγη. Κρητικός Ντάκος Ανωγείων. Η Φωλιά. Η Ψημένη Ψωμί χωριάτικο Καστοριάς Σαλάτες Του Χωριού [παραδοσιακή χωριάτικη σαλάτα με φρέσκια κάπαρη και ελιές] Η Αχόρταγη [ποικιλία φρέσκων λαχανικών εποχής με αρωματικά μπαλάκια λευκών τυριών παξιμάδι και σάλτσα

Διαβάστε περισσότερα

Daily Brunch. Fresh at your door

Daily Brunch. Fresh at your door Daily Brunch Fresh at your door Fresh at your door Τ: 210 8001611 Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-16:00 facebook.com/dailybrunchgr twitter.com/dailybrunchgr Το Daily Brunch δηµιουργήθηκε για να µοιραστεί µαζί

Διαβάστε περισσότερα