Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 642/42 ΑΠΟΦΑΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 642/42 ΑΠΟΦΑΣΗ"

Transcript

1 Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 642/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ», με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση: α) Της χρήσης μη εκχωρημένης συχνότητας για τη λειτουργία ραδιοζεύξης κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και του Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ. και β) της εγκατάστασης κεραιοσυστήματος άνευ αδείας. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη : α. Το Ν.3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 1 παρ.3, 4 παρ.2, 11, 12 στ. ιη, ιθ, κ, αυτού, β. το Ν. 2801/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46/Α/2000), ιδίως το άρθρο 1 παρ. 5 εδ. Α αυτού, γ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 390/3/ Κανονισμός Γενικών Αδειών, (ΦΕΚ 748/Β/ ), δ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 390/1/ Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπο Καθεστώς Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, (ΦΕΚ 750/Β/ ), ε. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 406/22/ Κανονισμός Αδειών Κατασκευών στην Ξηρά σύμφωνα με το Ν. 3431/2006, (ΦΕΚ 1666/Β/2006), ως αυτή τροποποιήθηκε δια της ΑΠ 512/24/ «Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 406/22/ Κανονισμός Αδειών Κατασκευών στην Ξηρά σύμφωνα με το Ν. 3431/2006», (ΦΕΚ 517/Β/ ), στ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ 249/115/2002 «Κανονισμός Ακροάσεων για Θέματα Τηλεπικοινωνιών» (ΦΕΚ 642/Β/ ) 1

2 ζ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 536/175/ , «Συγκρότηση Διαρκών Επιτροπών Ακροάσεων της ΕΕΤΤ και ορισμός των αρμοδιοτήτων αυτών», (ΦΕΚ 477/ΥΟΔΔ/ ), ως αυτή τροποποιήθηκε δια της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 637/112/ , η. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 626/27/ με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.», θ. την υπ. αρ. πρ. ΕΕΤΤ 43819/Φ.391/ Πράξη της Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων περί ορισμού προθεσμίας υποβολής γραπτού υπομνήματος σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 536/175/ , ι. την υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 20755/ καταγγελία ιδιώτη περί της εμφάνισης παρεμβολών κατά τη λειτουργία συσκευών (SRD) μικρής εμβέλειας τηλεχειρισμού και τηλεμέτρησης στην περιοχή του Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης, ια. την TE-GE Τεχνική Έκθεση αρμόδιου κλιμακίου του Περιφερειακού Γραφείου Θεσσαλονίκης της Υπηρεσίας μας, όπως αυτή συντάχθηκε κατόπιν της διενέργειας του από ελέγχου στην ευρύτερη περιοχή του Καλοχωρίου, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε εκπομπή σημάτων στους 434 MHz προερχόμενη από εγκατάσταση κεραιοσυστήματος στην οροφή αντλιοστασίου της Ε.Υ.Α.Θ., αποτελούμενου από μονοσωλήνιο ιστό και κεραία τύπου Υagi, ιβ. την υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 24933/Φ.386/ επιστολή προς την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ», δια της οποίας η Υπηρεσία μας: Κοινοποίησε σε αυτήν τα αποτελέσματα του υπό στοιχείο ια. της παρούσης ελέγχου και κάλεσε αυτήν, λαμβάνοντας υπόψη ότι: Ως προέκυψε από τον έλεγχο των αρχείων της Υπηρεσίας μας δεν έχει χορηγηθεί στην ανωτέρω αντίστοιχο δικαίωμα χρήσης της συχνότητας των 434MHz για τη λειτουργία ραδιοζεύξης, η ανωτέρω συχνότητα εμπίπτει σύμφωνα με τον Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ. στη ζώνη συχνοτήτων MHz που έχει αποδοθεί για χρήση από σταθερή και κινητή υπηρεσία, συστήματα SRD και εφαρμογές ραδιοερασιτέχνη, εκ της κατά τα ανωτέρω εντοπισθείσης χρήσης της υπό εξέταση συχνότητας προκαλούνταν παρεμβολές σε συσκευές SRD που λειτουργούν νομίμως στη ζώνη συχνοτήτων MHz 2

3 σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου της Υπηρεσίας μας δεν έχει εκδοθεί άδεια κατασκευής κεραίας για τη συγκεκριμένη τοποθεσία όπως, εντός τριάντα ημερών από την επίδοση της συγκεκριμένης επιστολής, αποκαταστήσει τη νομιμότητα διακόπτοντας την εν λόγω εκπομπή και απομακρύνοντας το επίδικο κεραιοσύστημα, ιγ. το γεγονός της μη απόκρισης της ανωτέρω στην υπό στοιχείο ιβ. επιστολή, ιδ. την TE-GE Τεχνική Έκθεση του Περιφερειακού Γραφείου Θεσσαλονίκης της Υπηρεσίας μας, όπως αυτή συντάχθηκε κατόπιν της διενέργειας του από ελέγχου στην ευρύτερη περιοχή του Καλοχωρίου, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε η εξακολούθηση χρήσης εκ μέρους της Ε.Υ.Α.Θ. της αρχικώς εντοπισθείσης συχνότητας των 434 MHz, άνευ της τήρησης των νόμιμων προϋποθέσεων, για τη λειτουργία ραδιοζεύξης, ιε. το γεγονός ότι εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.» προέβη στη χρήση συχνότητας για τη λειτουργία ραδιοζεύξης και στην εγκατάσταση κεραιοσυστήματος κατά παράβαση των υπό (γ), (δ) και (ε) Αποφάσεων της ΕΕΤΤ, καίτοι κλήθηκε όπως συμμορφωθεί δια της υπό στοιχείο ιβ. της παρούσης επιστολής ιστ. την υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 45033/Φ.391/ Πράξη Διεξαγωγής Ακρόασης του Προέδρου της ΕΕΤΤ, δια της οποίας κλήθηκε η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ» σε ακρόαση ενώπιον της ΕΕΤΤ, δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος κατά τα οριζόμενα στην υπό στοιχείο θ. της παρούσης Πράξη της Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων για Θέματα Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών, με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση: α) Της κατ εξακολούθηση χρήσης μη εκχωρημένης ραδιοσυχνότητας για τη λειτουργία ραδιοζεύξης, κατά παράβαση των υπ αρ. ΑΠ 390/3/ Κανονισμός Γενικών Αδειών, (ΦΕΚ 748/Β/ ),ΑΠ 390/1/ Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, (ΦΕΚ 750/Β/ ) Αποφάσεων της ΕΕΤΤ και του Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ. και τη συνεπεία ταύτης πρόκληση παρεμβολών σε νόμιμο χρήστη, και β) την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας άνευ αδείας κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του εδ. λβ) του άρθρου 12 του Ν. 3431/2006 και του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. Α. του Ν. 2801/2000, ιζ. τα υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 47021/ και 49675/ υπομνήματα της ως άνω εταιρίας, ιη. την TE-GE Τεχνική Έκθεση του Περιφερειακού Γραφείου Θεσσαλονίκης της Υπηρεσίας μας, όπως αυτή συντάχθηκε κατόπιν της διενέργειας του από επανελέγχου στην οδό Ολύμπου στην περιοχή του Καλοχωρίου, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε η εξακολούθηση χρήσης εκ 3

4 μέρους της Ε.Υ.Α.Θ. της αρχικώς εντοπισθείσης συχνότητας των 434 MHz, άνευ της τήρησης των νόμιμων προϋποθέσεων, για τη λειτουργία ραδιοζεύξης, ιθ. την υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 24898/ Εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ και ύστερα από προφορική εισήγηση του κ. Αντιπροέδρου Τηλεπικοινωνιών της ΕΕΤΤ. I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ 1.Στο πλαίσιο άσκησης της χορηγηθείσας εκ του Νόμου στην ΕΕΤΤ αρμοδιότητας για την εποπτεία και τον έλεγχο του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων καθώς και τη χορήγηση αδειών κατασκευών κεραιών σταθμών βάσης ξηράς, διεβιβάσθη η υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 20755/ καταγγελία ιδιώτη περί της εμφάνισης παρεμβολών κατά τη λειτουργία συσκευών (SRD) μικρής εμβέλειας τηλεχειρισμού και τηλεμέτρησης στην περιοχή του Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης. Προς διερεύνηση της βασιμότητας της εν λόγω καταγγελίας διενεργήθηκε στις έλεγχος στην ευρύτερη περιοχή του Καλοχωρίου, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε εκπομπή σημάτων στους 434 MHz προερχόμενη από εγκατάσταση κεραιοσυστήματος στην οροφή αντλιοστασίου της Ε.Υ.Α.Θ., αποτελούμενου από μονοσωλήνιο ιστό και κεραία τύπου Υagi Κατόπιν τούτου, η ΕΕΤΤ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι: Ως προέκυψε από τον έλεγχο των αρχείων της Υπηρεσίας μας δεν έχει χορηγηθεί στην «Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.» αντίστοιχο δικαίωμα χρήσης της συχνότητας των 434MHz για τη λειτουργία ραδιοζεύξης, η ανωτέρω συχνότητα εμπίπτει σύμφωνα με τον Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ. στη ζώνη συχνοτήτων MHz που έχει αποδοθεί για χρήση από σταθερή και κινητή υπηρεσία, συστήματα SRD και εφαρμογές ραδιοερασιτέχνη, εκ της κατά τα ανωτέρω εντοπισθείσης χρήσης της υπό εξέταση συχνότητας προκαλούνταν παρεμβολές σε συσκευές SRD που λειτουργούν νομίμως στη ζώνη συχνοτήτων MHz σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου της Υπηρεσίας μας δεν έχει εκδοθεί άδεια κατασκευής κεραίας για τη συγκεκριμένη τοποθεσία απέστειλε, κατ εφαρμογή του άρθρου 63 του Ν. 3431/2006, στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.», την υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 24933/Φ.386/ επιστολή δια της οποίας κάλεσε αυτή όπως εντός ορισθείσης προθεσμίας από την επίδοση αυτής αποκαταστήσει τη νομιμότητα διακόπτοντας την εν λόγω εκπομπή και απομακρύνοντας το επίδικο κεραιοσύστημα Η ως άνω δεν απέστειλε οιοδήποτε απαντητικό έγγραφο. 4

5 Σε επανέλεγχο που διενεργήθηκε στις στην ευρύτερη περιοχή του Καλοχωρίου, διαπιστώθηκε εκ νέου η εξακολούθηση χρήσης εκ μέρους της Ε.Υ.Α.Θ. της αρχικώς εντοπισθείσης συχνότητας των 434 MHz, άνευ της τήρησης των νόμιμων προϋποθέσεων, για τη λειτουργία ραδιοζεύξης 2.Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η ΕΕΤΤ, με την υπ αρ. ΑΠ: 626/27/ Απόφασή της, προέβη στην κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.», (καλούμενη εφεξής καθής), με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση: α) της κατ εξακολούθηση χρήσης μη εκχωρημένων ραδιοσυχνοτήτων για τη λειτουργία ραδιοζεύξεων, κατά παράβαση των υπ αρ. ΑΠ 390/3/ Κανονισμός Γενικών Αδειών, (ΦΕΚ 748/Β/ ),ΑΠ 390/1/ Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, (ΦΕΚ 750/Β/ ) Αποφάσεων της ΕΕΤΤ και του Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ. και τη συνεπεία ταύτης πρόκληση παρεμβολών σε νόμιμο χρήστη, β) της εγκατάστασης κατασκευής κεραίας άνευ αδείας κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του εδ. λβ) του άρθρου 12 του Ν. 3431/2006 και του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. Α. του Ν. 2801/ Σε συνέχεια των υπό στοιχεία ζ., η. θ., της παρούσης εξεδόθη η υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 45033/Φ.391/ Πράξη Διεξαγωγής Ακρόασης του Προέδρου της ΕΕΤΤ δια της οποίας κλήθηκε η καθής σε ακρόαση ενώπιον της Υπηρεσίας μας, δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος εντός ορισθείσης στη συγκεκριμένη πράξη προθεσμίας, και πιο συγκεκριμένα εντός δέκα ημερών από την επίδοση αυτής. 4. Η καθής απέστειλε τα υπό στοιχείο ιε. της παρούσης υπομνήματα. 5.Κατόπιν των ανωτέρω συνήλθε κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ: 536/175/ «Συγκρότηση Διαρκών Επιτροπών Ακροάσεων της ΕΕΤΤ και ορισμός των αρμοδιοτήτων αυτών», και στην Απόφαση της ΕΕΤΤ 249/115/2002 «Κανονισμός Ακροάσεων για Θέματα Τηλεπικοινωνιών», η Διαρκής Επιτροπή για Θέματα Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών συγκροτούμενη από τα ακόλουθα μέλη: κ. Κωνσταντίνο Δεληκωστόπουλο, Αντιπρόεδρο της ΕΕΤΤ ως Πρόεδρο κ. Παναγιώτη Κωττή, μέλος της ΕΕΤΤ ως μέλος και κ. Γεώργιο Παπαπαύλου, μέλος της ΕΕΤΤ ως μέλος ενώ συμπαρίστατο η δικηγόρος της ΕΕΤΤ κα Δήμητρα Κωνσταντινοπούλου ως Γραμματέας δυνάμει της υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 45033/Φ.391/ Πράξης Διεξαγωγής Ακρόασης του Προέδρου της ΕΕΤΤ. IΙ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 5

6 Α. Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για τη Λειτουργία Ραδιοζεύξεων Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 3431/2006: «η παροχή δικτύων ή/ και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιτρέπεται υπό καθεστώς Γενικής Αδείας», ενώ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24, «η χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή η απονομή ραδιοσυχνοτήτων στην υπηρεσία ραδιοεπικοινωνιών για την παροχή της οποίας είναι απαραίτητοι οι σταθμοί ραδιοεπικοινωνιών, πρέπει να προηγείται της εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθμών αυτών». Η ΕΕΤΤ, κατ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, εξέδωσε την υπ αρ. ΑΠ 390/3/ Απόφαση Κανονισμός Γενικών Αδειών, (ΦΕΚ 748/Β/ ), καθώς και την υπ αριθ. 390/01/2006 Απόφασή της «Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό καθεστώς Γενικής Αδείας για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», με την οποία καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης ατομικών δικαιωμάτων χρήσης μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή δικτύων ή/ και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατ εφαρμογή του Ν. 3431/2006. Σημειώνεται ότι στο άρθρο 14 της τελευταίας ως άνω Απόφασης της ΕΕΤΤ προβλέπεται ότι σε περίπτωση παράβασης διάταξης αυτής, η ΕΕΤΤ επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 63 του ν. 3431/2006. Β. Οι αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ στον τομέα της χορήγησης αδειών κατασκευών κεραιών σε σταθμούς βάσης στην ξηρά. Στο άρθ. 1, παρ.2, περ. Α, του Ν.2801/2000, «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 46/Α/2000), ορίζεται ρητά ότι πλην των εκεί περιοριστικά οριζόμενων περιπτώσεων για την κατασκευή κεραίας σταθμού στην ξηρά, που χρησιμοποιείται για την εκπομπή ή/και λήψη ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας ( ), απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών». Ως κατασκευή κεραίας σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.1, περ. Δ του συγκεκριμένου νόμου ορίζεται το σύστημα των κεραιών εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων μετά των κατασκευών στήριξής τους, εξαρτημάτων και παρελκομένων. Ως προκύπτει από το ως άνω άρθρο σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου Ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), και ειδικότερα το εδάφιο λβ του άρθρου 12 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του εκδοθέντος νόμου Ν. 3534/2007 «Σύσταση Αρχής για την κατανομή του 6

7 διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 40 Α / ), και ειδικότερα το άρθρο 24 παρ. 2 αυτού, αρμόδια εν γένει αρχή για την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στην ξηρά σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο Ν.2801/2000, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών κεραιών των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών-πλην αυτών που αφορούν τα πάρκα κεραιών- καθίσταται η ΕΕΤΤ. Επιπλέον, το άρθρο 70, παρ. 1, εδάφ. α του Ν. 3431/2006, με το οποίο αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 2801/2000, προβλέπει την επιβολή διοικητικής κυρώσεως (προστίμου) σε περίπτωση παράνομης εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σταθμού στην ξηρά. Στο άρθρο 1, παρ.5, περ. Γ, του Ν.2801/00 ορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στους κατόχους παράνομων κατασκευών κεραιών στην ξηρά. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών, ύστερα από έκθεση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών ή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μπορεί να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο ύψους από μέχρι και δρχ.. Τα πρόστιμα αυτά αποτελούν έσοδα του Δημοσίου. Μετά την έκδοση του Ν. 3431/2006 τα ως άνω ποσά αναπροσαρμόστηκαν και οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις μπορεί να είναι πλέον ύψους από 750 ευρώ έως ευρώ. Οι εκ του άρθρου 1 του Ν. 2801/2000 αρμοδιότητες του Υ.Μ.Ε. ασκούνται, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, στο σύνολό τους πλέον πάλι από την ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ.2 του Ν. 3534/2007«Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 40 Α / ), με το οποίο αντικαταστάθηκε το εδάφιο λβ του άρθρου 12 του Ν. 3431/2006. Συνεπεία τούτου η ΕΕΤΤ καθίσταται αρμόδια εν γένει αρχή για την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στην ξηρά σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο Ν.2801/2000, καθώς και για την επιβολή των προαναφερόμενων διοικητικών κυρώσεων. Διευκρινίζεται ότι για το χρονικό διάστημα από την έκδοση του Ν. 3431/2006 (δηλ. την 3 η Φεβρουαρίου του 2006) έως την έκδοση του προαναφερόμενου Ν. 3534/2007 (δηλ. την 23 η Φεβρουαρίου του 2007) τη σχετική αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παράνομης εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σταθμού στην ξηρά είχε το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Από τις ως άνω διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2801/2000 εν συνδυασμώ ερμηνευόμενες συνάγεται ότι : α) Για την κατασκευή κεραίας αρκεί να έχει τοποθετηθεί σύστημα κεραιών εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων μετά των κατασκευών στήριξής τους, 7

8 εξαρτημάτων και παρελκομένων. Έτσι, ο Νομοθέτης αποσυνδέει την κατασκευή από τη λειτουργία της κεραίας. β) Ο Νόμος προβλέπει ότι για την κατασκευή κεραίας απαιτείται άδεια της αρμόδιας διοικητικής αρχής και συνδέει την επιβολή κυρώσεων με την κατασκευή δίχως άδεια και όχι με τη λειτουργία της κεραίας. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει άδεια κατασκευής και έχει τοποθετηθεί η κεραία συντρέχει λόγος επιβολής των υπό του νόμου προβλεπόμενων κυρώσεων ανεξάρτητα αν αυτή λειτουργούσε ή όχι. Το ότι ο Νόμος αναφέρεται στο άρθρο 1, παρ. 2 Α σε κεραία σταθμού στην ξηρά, «που χρησιμοποιείται για την εκπομπή ή / και λήψη ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας» δε σημαίνει ότι απαιτείται πράγματι να χρησιμοποιείται η κεραία για το σκοπό αυτό, διότι τούτο δε συνάδει, κατά τα ως άνω, με το σκοπό του Νόμου. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 εδ. Ε του Ν. 2801/2000 μετά από κοινοποίηση των ως άνω αποφάσεων επιβολής κυρώσεων στην αρμόδια κατά τόπον πολεοδομική υπηρεσία ή με πρωτοβουλία αυτής διατάσσεται η κατεδάφιση παράνομων ή μη λειτουργουσών κατασκευών κεραιών. ΙΙI. ΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΑΘΗΣ/ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η καθής, στο πλαίσιο της ακροαματικής διαδικασίας, και αναφορικά με τη διερευνηθείσα κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας χρήση μη εκχωρημένης ραδιοσυχνότητας για τη λειτουργία ραδιοζεύξης, (ειδικότερα της συχνότητας 434 ΜΗΖ), καθώς και εγκατάσταση κεραιοσυστήματος άνευ της τήρησης των νόμιμων προϋποθέσεων, δια των υπό στοιχείο ιστ. υπομνημάτων: Δήλωσε ότι το εντοπισθέν κεραιοσύστημα αφορά στον τηλεχειρισμό και στην τηλεμετρία του αντλιοστασίου του Καλοχωρίου από το αντλιοστάσιο του Δενδροπόταμου, ενώ εγκαταστάθηκε στις αρχές του 2004 προκειμένου να καταστεί ευχερέστερος ο έλεγχος και η παρακολούθηση του υδρευτικού συστήματος της περιοχής καθώς και στο πλαίσιο μετάδοσης σημαντικών ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού. Υποστήριξε ότι για πρώτη φορά έλαβε γνώση της αναγκαιότητας λήψης αδείας για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συγκεκριμένου συστήματος δια της υπό στοιχείο ιβ. της παρούσης επιστολής συμμόρφωσης της Υπηρεσίας μας. Επεσήμανε ότι σε συνέχεια επικοινωνίας με τα αρμόδια Τμήματα της ΕΕΤΤ και κατόπιν έρευνας των διαθέσιμων τεχνικών λύσεων αποφάσισε την κατάργηση της ασύρματης επικοινωνίας των αντλιοστασίων και την αντικατάστασή της με ενσύρματη μέσω VNP. Αιτήθηκε τη χορήγηση εύλογης παράτασης προθεσμίας και ειδικότερα 8

9 έως και την προκειμένου να ολοκληρώσει την εγκατάσταση της νέας τηλεμετρίας διακόπτοντας ταυτοχρόνως και τη χρήση του υπό εξέταση συστήματος. Σε συνέχεια του συνόλου των στοιχείων που ετέθησαν υπόψη της Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι: i) Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 στ. ιγ),ιη), ιθ) και κ), 21 και 24 του Ν. 3431/2006 καθώς και των κατ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών κανονιστικών Αποφάσεων της ΕΕΤΤ, προκύπτει ότι πριν από τη χρήση οιασδήποτε συχνότητας για τη λειτουργία ραδιοζεύξης προαπαιτείται η χορήγηση του αντίστοιχου δικαιώματος από την Υπηρεσία μας, άλλως ο κάτοχος αυτής δεν νομιμοποιείται να χρησιμοποιεί αυτή. ii) Η επί μακρό χρονικό διάστημα χρήση ραδιοσυχνοτήτων για τη λειτουργία ραδιοζεύξεων, δεν μπορεί να αναιρέσει την εκ του νόμου υποχρέωση των κατόχων αυτών να εξακολουθούν τη χρήση αυτή μόνο κατόπιν αποφάσεως της ΕΕΤΤ, κατά τα οριζόμενα στις υπ αρ. ΑΠ 390/3/ Κανονισμός Γενικών Αδειών,(ΦΕΚ 748/Β/ ),ΑΠ 390/1/ Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, (ΦΕΚ 750/Β/ ), Αποφάσεις της ΕΕΤΤ. iii) Ως προκύπτει από το 1 παρ.2, περ. Α, του Ν.2801/2000 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου Ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), και ειδικότερα το εδάφιο λβ του άρθρου 12 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του εκδοθέντος νόμου Ν. 3534/2007 «Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 40 Α / ), και ειδικότερα το άρθρο 24 παρ. 2 αυτού, για την εγκατάσταση κατασκευών κεραιών στην ξηρά προαπαιτείται η χορήγηση αδείας από την ΕΕΤΤ. iv) Από την ως άνω υποχρέωση αδειοδότησης εξαιρούνται μόνο οι κατασκευές κεραιών οι οποίες ορίζονται ρητώς στο άρθρο 1 παρ. 2 Α του Ν. 2801/2000, καθώς και αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό σε σχετικές με την ανωτέρω διάταξη κανονιστικές διατάξεις. Πλέον 9

10 συγκεκριμένα και όσον αφορά τις κατασκευές κεραιών που τοποθετούνται στο πλαίσιο λειτουργίας ραδιοηλεκτρικών ζεύξεων οι ως άνω δεν εξαιρούνται της σχετικής διαδικασίας και ως εκ τούτου οι κάτοχοι αυτών υποχρεούνται στη λήψη αδείας εκ της Υπηρεσίας μας. v) Τα αποτελέσματα του από ελέγχου στην ευρύτερη περιοχή του Καλοχωρίου, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε εκπομπή σημάτων στους 434 MHz προερχόμενη από εγκατάσταση κεραιοσυστήματος στην οροφή αντλιοστασίου της καθής, αποτελούμενου από μονοσωλήνιο ιστό και κεραία τύπου Υagi vi) Σύμφωνα με τον Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ. η εντοπισθείσα συχνότητα των 434 ΜΗz όπου εξέπεμπε η εντοπισθείσα αναλογική ραδιοηλεκτρική ζεύξη ανήκει στη ζώνη συχνοτήτων MHz που έχει αποδοθεί για χρήση από σταθερή και κινητή υπηρεσία, συστήματα SRD και εφαρμογές ραδιοερασιτέχνη με αποτέλεσμα η κατά τα ανωτέρω χρήση της δύναται να προκαλέσει προβλήματα παρεμβολών, ως και επιβεβαιώθηκε σύμφωνα με το περιεχόμενο της υπό στοιχείο ι. της παρούσης καταγγελίας. vii) Τα αποτελέσματα ελέγχου των Μητρώων Ραδιοσυχνοτήτων και Αδειών Κατασκευών της Υπηρεσίας μας σύμφωνα με τα οποία δεν έχουν χορηγηθεί στην καθής αντίστοιχα δικαιώματα χρήσης για τη λειτουργία ραδιοζεύξης, ούτε έχει εκδοθεί κάποια άδεια εγκατάστασης κατασκευής κεραίας για την εν λόγω θέση. viii) Εκ των υπό στοιχεία vi)-vii) παραγράφων προκύπτει ότι η καθής δεν νομιμοποιείται: α) Να προβαίνει στη χρήση ραδιοσυχνοτήτων για τη λειτουργία ραδιοζεύξεων και ειδικότερα στην εντοπισθείσα συχνότητα των 434 MHz η οποία δεν προβλέπεται για τη συγκεκριμένη χρήση ενώ εξ αυτής δημιουργούνται παρεμβολές στα δίκτυα νομίμως λειτουργούντων φορέων καθώς και β) να διατηρεί κεραιοσύστημα στην υπό εξέταση θέση. ix) Τα αποτελέσματα των από και διενεργηθέντων από αρμόδια κλιμάκια του Περιφερειακού Γραφείου Θεσσαλονίκης επανελέγχων στην περιοχή του Καλοχωρίου, σε χρόνο μεταγενέστερο των επιδοθεισών στην καθής επιστολής συμμόρφωσης και πράξης διεξαγωγής ακρόασης καθώς και της χορηγηθείσης παράτασης προθεσμίας συμμόρφωσης ( ), οπότε και διαπιστώθηκε εκ νέου η εξακολούθηση χρήσης εκ μέρους της καθής της αρχικώς εντοπισθείσης συχνότητας των 434 MHz, 10

11 άνευ της τήρησης των νόμιμων προϋποθέσεων, για τη λειτουργία ραδιοζεύξης, προερχόμενη από εγκατάσταση κεραιοσυστήματος στην οροφή του αντλιοστασίου της, αποτελούμενου από μονοσωλήνιο ιστό και κεραία τύπου Υagi. x) Τα αποτελέσματα επανελέγχου των αρχείων και του Μητρώου Αδειών Κατασκευών της Υπηρεσίας μας σύμφωνα με τα οποία η καθής έως και σήμερα δεν έχει προβεί ούτε στην υποβολή αιτήσεως για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για τη λειτουργία ραδιοζεύξεων ούτε αιτήσεως για την έκδοση άδειας εγκατάστασης κατασκευής κεραίας για την εν λόγω θέση. xi) Το γεγονός της κατ εξακολούθηση χρήσης εκ μέρους της καθής ραδιοσυχνότητας για τη λειτουργία ραδιζεύξης κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, των κανονιστικών αποφάσεων της ΕΕΤΤ καθώς και του Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ., καίτοι η ως άνω κλήθηκε επανειλημμένως όπως συμμορφωθεί στο πλαίσιο της κατ εφαρμογή του άρθρου 63 του Ν. 3431/2006 διενεργηθείσης ακροαματικής διαδικασίας δια των σχετικών επιστολής συμμόρφωσης και πράξεως διεξαγωγής ακρόασης. Η παράβαση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και εκ του γεγονότος ότι από την εν λόγω χρήση προκλαούνται αποδεδειγμένα παρεμβολές σε συσκευές SRD που λειτουργούν νομίμως στη ζώνη συχνοτήτων MHz xii) Το γεγονός της κατ εξακολούθηση παράβασης εκ μέρους της καθής των όρων που θέτει η κείμενη νομοθεσία αναφορικά με την εγκατάσταση των κατασκευών κεραιών. Η παράβαση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και εκ του γεγονότος ότι η ανωτέρω, καίτοι κλήθηκε στο πλαίσιο της προβλεφθείσης εκ του άρθρου 63 του Ν. 3431/2006 διαδικασίας, όπως συμμορφωθεί προς την κείμενη νομοθεσία που διέπει την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των κατασκευών κεραιών, δεν προέβη σε σχετικές ενέργειες, ως τεκμαίρεται και από τα αποτελέσματα επανελέγχου του μητρώου της Υπηρεσίας, οπότε και δεν ευρέθη ούτε αίτηση για τη χορήγηση αδείας εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία κεραιοσυστήματος καθώς και από την μη περαιτέρω απόκρισή της στο σχετικώς υποβληθέν αίτημα της ΕΕΤΤ. xiii) Δεδομένων ότι: α) Η άνευ αδείας εκπομπή σήματος, καθώς και εντός ζώνης που απαγορεύεται από τον ΕΚΚΖΣ, και εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία κατασκευής κεραίας συνιστούν ιδιαίτερης βαρύτητας παραβάσεις, ως τεκμαίρεται και από την βούληση του νομοθέτη, η οποία αποτυπώνεται στις προπαρατεθείσες διατάξεις του Ν. 2801/2000 και σύμφωνα με την οποία η εν λόγω ενέργεια 11

12 συνιστά αυτόφωρο έγκλημα και β) το φάσμα αποτελεί έναν σπάνιο πόρο του οποίου η χρήση δεν πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ανεξέλεγκτο, καταδεικνύεται ότι η ΕΕΤΤ θα πρέπει να ενεργεί άμεσα σκοπώντας πρωτίστως στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος, που έγκειται στη διασφάλιση της νόμιμης χρήσης του φάσματος Αποφασίζει: 1. Την επιβολή στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.», όπως εκπροσωπείται νόμιμα : α) Της διοικητικής κύρωσης της σύστασης όπως αποκαταστήσει εντός επτά ημερών από την επίδοση της παρούσης Απόφασης τη νομιμότητα προβαίνοντας στη διακοπή της χρήσης της συχνότητας 434MHz καθώς και οιασδήποτε έτερης ραδιοσυχνότητας για τη λειτουργία ραδιοζεύξης. β) Προστίμου ύψους δεκαεννέα χιλιάδων (19.000) ευρώ για τη χρήση μη εκχωρημένων ραδιοσυχνοτήτων κατά παράβαση των υπ αρ. ΑΠ 390/3/ Κανονισμός Γενικών Αδειών, (ΦΕΚ 748/Β/ ),ΑΠ 390/1/ Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, (ΦΕΚ 750/Β/ ) Αποφάσεων της ΕΕΤΤ και του ΕΚΚΖΣ. γ) Της διοικητικής κύρωσης της σύστασης όπως απέχει στο μέλλον από ενέργειες που έρχονται σε αντίθεση με τη νομοθεσία που διέπει τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων. 2. Την επιβολή στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ε.Υ.Α.Θ.Α.Ε.», όπως εκπροσωπείται νόμιμα: α) Της σύστασης όπως συμμορφωθεί άμεσα προς την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα το Ν. 3431/2006 άρθρο 12 στ. λβ σε συνδυασμό με το το άρθρο 1 παρ. 2 Α του Ν. 2801/2000 που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευής κεραίας, προβαίνοντας εντός επτά ημερών από την επίδοση της παρούσης Αποφάσεως της Ολομελείας στην απεγκατάσταση και απομάκρυνση του εντοπισθέντος επί της οδού Ολύμπου κεραιοσυστήματος. β) Προστίμου ύψους δεκαεννέα χιλιάδων (19.000)ευρώ για την κατ εξακολούθηση παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και ειδικότερα των 12

13 διατάξεων του Ν. 3431/2006 άρθρο 12 στ. λβ αυτού σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 2 Α του Ν. 2801/2000 καθώς και της δευτερογενούς νομοθεσίας,αναφορικά με την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευής κεραίας. γ) Της σύστασης όπως απέχει στο μέλλον από ενέργειες που έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις που διέπουν την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μίας κατασκευής κεραίας. 3. Εντέλλεται τη διαβίβαση της παρούσης Απόφασης και του φακέλου της υπόθεσης στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και στην αρμόδια κατά τόπον Πολεοδομία για περαιτέρω ενέργειες αρμοδιότητάς τους. 4. Επιφυλάσσεται η Υπηρεσία να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ή/ και να προβεί στην περαιτέρω επιβολή διοικητικών κυρώσεων, εφόσον διαπιστωθεί ότι η ο ως άνω εταιρία δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία αναφορικά με τη χρήση διαύλων και την εγκατάσταση κατασκευών κεραιών. 5. Επιφορτίζει τον Πρόεδρο να κοινοποιήσει την παρούσα Απόφαση στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ε.Υ.Α.Θ.Α.Ε.», όπως εκπροσωπείται νόμιμα Ο Πρόεδρος Δρ. Λεωνίδας Ι. Κανέλλος 13

14 Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής καλείται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατίας αρ. 127, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Μαρούσι, 2012 Δρ. Λεωνίδας. Ι. Κανέλλος Πρόεδρος ΕΕΤΤ 14

«ΔΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε.»,

«ΔΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε.», Μαρούσι, 26-03-2013 ΑΠ.: 686/49 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 19-05-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 604/ 050 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Γ. Αλοίμονου, με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-01-2013 ΑΠ.: 680/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Φίλιππου Τσολάκη με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.,

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., Μαρούσι, 12-03-2013 ΑΠ.: 685/47 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΛΛΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., φορέα του τηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 642/47 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 642/47 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 08-03-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 642/47 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 586/020 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 586/020 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 586/020 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Α. Περδίου με αντικείμενο τη διερεύνηση της εγκατάστασης κεραιοσυστήματος άνευ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.»,

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», Μαρούσι, 30-05-2013 ΑΠ.: 692/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 686/47/26-03-2013: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/17 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/17 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΠ.: 672/17 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση σε εφαρμογή της ΑΠ 629/50/17-11-2011 Απόφασης της ΕΕΤΤ με θέμα: «Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Μαρούσι, 27-06-2013 ΑΠ.: 695/50 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 687/297/11-04-2013: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»

«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» Μαρούσι, 30-05-2013 ΑΠ.: 692/31 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 685/30/12-03-2013: «Κλήση σε ακρόαση της δημοτικής επιχείρησης ενημέρωσης Κατερίνης,

Διαβάστε περισσότερα

«ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CHANNEL 9 Α.Ε.»,

«ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CHANNEL 9 Α.Ε.», Μαρούσι, 29-04-2013 ΑΠ.: 689/73 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ681/29/08-02-2013 με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 658/65 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 658/65 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 658/65 ΑΠΟΦΑΣΗ Μερική Αποδοχή της αίτησης θεραπείας της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και το διακριτικό τίτλο TELEWAVE κατά της ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 29-04-2013 ΑΠ.: 689/104 ΑΠΟΦΑΣΗ Μερική Αποδοχή της υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 17181/15-04-2013 Αιτήσεως Θεραπείας της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας, φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με διακριτικό τίτλο «Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 12-03-2013 ΑΠ.: 685/40 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Ιωάννη Κασσιώνη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΔΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 19-05-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 604/ 048 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Λήψη απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του Δ. Τρίγλιας Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 15-09-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 61 8/029 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Αθαμανίας, με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-06-2013 ΑΠ.: 695/54 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 687/286/11-04-2013: «Κλήση σε ακρόαση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 22-03-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 644/32 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 22-03-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 644/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-03-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 644/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Βούλας, με θεματικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/33 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΠ.: 672/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 654/24/31-05-2012 με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση του κ. Αποστόλη Παπακώστα, με

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 660/18 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 660/18 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 12-07-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 660/18 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση σε εφαρμογή της ΑΠ 567/53/10-06-2010 Απόφασης της ΕΕΤΤ με θέμα: «Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος του Εξωραϊστικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/21 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΠ.: 672/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 659/13/05-07-2012 με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση του κ. Γεώργιου Τουτουδάκη, ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 566/066 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 566/066 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 03-06-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 566/066 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος του κ. Ε. Πλάκα με αντικείμενο τη διερεύνηση της εγκατάστασης κεραιοσυστήματος άνευ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 589/077 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 589/077 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-01-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 589/077 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υγειονομικών Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 611/078 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 611/078 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 7-7-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 611/078 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 675/42 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 675/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 11-12-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 675/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 645/27/03-04-2012 με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 591/015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 591/015 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 25-01-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 591/015 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟ ΕΚΦΡΑΣΗ Ε.Π.Ε.», φορέα του

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 647/30 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 647/30 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-04-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 647/30 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση της υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 13613/04-04-2012 αιτήσεως χορήγησης παράτασης προθεσμίας υποβολής υπομνήματος του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) του Ν. Αχαϊας με το

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/047 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/047 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 01-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/047 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», φορέα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 654/49 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 654/49 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 31-05-2012 ΑΠ.: 654/49 ΑΠΟΦΑΣΗ Απόρριψη της Αιτήσεως Θεραπείας της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία: «Δ. ΚΟΛΟΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΙΟΝΙΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 30-05-2013 ΑΠ.: 692/26 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Δ. και Χ. ΑΦΟΙ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» και διακριτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/075 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 16-12-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/066 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/066 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 16-12-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/066 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 26-11-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 514/056 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 514/056 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-3-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 514/056 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 2 Φεβρουαρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία OTE Α.Ε. με αντικείμενο την παράνομη κατασκευή κεραίας στο Δήμο Τριπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 664/42 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 664/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-09-2012 ΑΠ.: 664/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε., φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 687/321 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 687/321 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 11-04-2013 ΑΠ.: 687/321 ΑΠΟΦΑΣΗ Μερική αποδοχή της υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 14031/28-03-2013 Αιτήσεως Θεραπείας του κ. Φίλιππου Πετρίδη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 22-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 653/20 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 645/32/03-04-2012 με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση: α) Του κ. Βασίλειου Τσακνάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 629/060 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 629/060 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 17-11-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 629/060 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 7-9-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 593/076 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 593/076 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 17-2-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 593/076 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 13-1-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 604/055 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 604/055 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 19-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 604/055 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 3-5-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 694/89 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 694/89 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 18-06-2013 ΑΠ.: 694/89 ΑΠΟΦΑΣΗ Μερική Αποδοχή της υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 24966/06-06-2013 Αιτήσεως Θεραπείας του κ. Βασίλειου Μούκα, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο Ράδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 25-07-2013 ΑΠ.: 698/54 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση σε εφαρμογή της ΑΠ 690/15/14-05-2013 Απόφασης της ΕΕΤΤ: «Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφων υπομνημάτων: α) Της ανώνυμης εταιρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 649/36 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 649/36 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 26-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 649/36 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 633/172 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 633/172 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-12-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 633/172 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 21-11-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 689/103 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 689/103 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 29-04-2013 ΑΠ.: 689/103 ΑΠΟΦΑΣΗ Μερική Αποδοχή της υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 15549/05-04-2013 Αιτήσεως Θεραπείας του κ. Χρήστου Βαλασέλη, ιδιοκτήτης του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 561/122 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 561/122 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-4-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 561/122 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας στο Δήμο Γαλατσίου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 617/047 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 617/047 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-9-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 617/047 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της από 13-7-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/055 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/055 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 1-3-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/055 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 13-1-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 12-05-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 603/047 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Ευάγγελου Ανδρώνη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 607/031 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 607/031 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 16-6-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 607/031 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 6-6-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 652/60 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 652/60 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 17-5-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 652/60 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 506/074 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 506/074 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-1-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 506/074 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 6 Μαίου 2008 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών με αντικείμενο την

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 563/051 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 563/051 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 27-4-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 563/051 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 19 Απριλίου 2010 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με αντικείμενο την παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 524/079 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 524/079 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 26-5-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 524/079 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 10 Μαρτίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με αντικείμενο την παράνομη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 694/81 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 694/81 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 18-6-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 694/81 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 20-5-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 686/57 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 686/57 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 26-3-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 686/57 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 8-3-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «OTE - Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 676/73 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 676/73 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 20-12-2012 ΑΠ.: 676/73 ΑΠΟΦΑΣΗ Μερική αποδοχή της αίτησης θεραπείας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία DIGITAL UNION A.E. κατά της ΑΠ 673/28/20-11-2012 Απόφασης της ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της από 19-11-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 580/030 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 580/030 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 14-10-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 580/030 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 13 Σεπτεμβρίου 2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 510/059 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 510/059 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-2-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 510/059 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 24 Σεπτεμβρίου 2008 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με αντικείμενο παράνομη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 678/36 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 678/36 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-1-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 678/36 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της από 6-12-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «OTE - Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 548/047 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 548/047 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-1-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 548/047 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 24 Δεκεμβρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με αντικείμενο την παράνομη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-2-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 28 Δεκεμβρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 565/123 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 565/123 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 20-5-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 565/123 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 23 Απριλίου 2010 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με αντικείμενο την παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 693/33 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 693/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 4-6-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 693/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 28-3-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 24-05-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 605/033 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/062 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/062 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 16-12-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/062 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 22-11-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «OTE-Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 641/58 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 641/58 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 01-03-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 641/58 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, με αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 581/030 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 581/030 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 21-10-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 581/030 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 14-07-2010 ακροάσεως της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 556/066 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 556/066 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 11-3-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 556/066 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 9 Φεβρουαρίου 2010 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. για εγκατάσταση κατασκευής κεραίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 608/032 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 608/032 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 16-6-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 608/032 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 28-3-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 24-05-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 605/038 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία: «Δ. ΚΟΛΟΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», φορέα του ραδιοφωνικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 578/065 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 578/065 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-9-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 578/065 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 17 Ιουνίου 2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 506/080 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 506/080 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-1-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 506/080 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 6 Μαϊου 2008 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με αντικείμενο την παράνομη κατασκευή κεραίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 30-05-2013 ΑΠ.: 692/25 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του Πολιτιστικού Οργανισμού Σαλαμίνας IN MEDIA RES, φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 530/268 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 530/268 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 14-7-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 530/268 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 28 Απριλίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με αντικείμενο παράνομη κατασκευή κεραίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 647/40 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 647/40 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 647/40 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της 5-3-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «WIND» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/23 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/23 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΠ.: 672/23 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφων υπομνημάτων: α) Του κ. Χρήστου Πολίτη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο ΡΑΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 691/89 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 691/89 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 24-5-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 691/89 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 26-3-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «OTE - Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 513/052 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 513/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 3-3-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 513/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 25 Νοεμβρίου 2008 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με αντικείμενο την παράνομη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 606/100 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 606/100 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 9-6-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 606/100 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 21-6-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 679/37 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 679/37 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 21-1-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 679/37 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της επί της από 30-4-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «WIND» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 530/209 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 530/209 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 14-7-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 530/209 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 16 Φεβρουαρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-02-2013 ΑΠ.: 683/22 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Φίλιππου Πετρίδη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο HYBRID

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 612/076 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 612/076 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 14-7-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 612/076 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 20-1-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 514/061 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 514/061 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-3-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 514/061 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 24 Σεπτεμβρίου 2008 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με αντικείμενο την παράνομη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 589/125 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 589/125 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-1-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 589/125 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 24-12-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 518/034 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 518/034 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 8-4-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 518/034 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 23 Δεκεμβρίου 2008 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με αντικείμενο την παράνομη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/057 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/057 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-7-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/057 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 27 Ιουνίου 2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 507/192 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 507/192 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 20-1-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 507/192 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 31 Μαρτίου 2008 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με αντικείμενο την παράνομη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 673/30 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 673/30 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 20-11-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 673/30 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 4-10-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας COSMOTE με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας επί της Λεωφ. Ειρήνης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 18-09-2012 ΑΠ.: 665/24 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 18-09-2012 ΑΠ.: 665/24 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 18-09-2012 ΑΠ.: 665/24 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Παναγιώτη Κοτσόπουλου, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 675/53 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 675/53 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 11-12-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 675/53 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 11-10-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας WIND με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας επί της οδού Αρριανού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 522/054 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 522/054 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 12-5-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 522/054 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 23 Φεβρουαρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Διαρκών Επιτροπών Ακροάσεων της ΕΕΤΤ και ορισμός των αρμοδιοτήτων αυτών. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Διαρκών Επιτροπών Ακροάσεων της ΕΕΤΤ και ορισμός των αρμοδιοτήτων αυτών. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 15-10-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 536/175 ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση Διαρκών Επιτροπών Ακροάσεων της ΕΕΤΤ και ορισμός των αρμοδιοτήτων αυτών Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 589/065 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 589/065 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-01-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 589/065 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος της μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΗΧΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ Β. ΣΚΟΥΤΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 524/075 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 524/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 26-05-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 524/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 25 Φεβρουαρίου 2009 Ακροάσεως: α) της κας Παρασκευής Τσαχρή, ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΡΥΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ε.Μ.Π Ι. Η λειτουργία μη αδειοδοτημένων ραδιοφωνικών σταθμών στο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ε.Μ.Π Ι. Η λειτουργία μη αδειοδοτημένων ραδιοφωνικών σταθμών στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ε.Μ.Π. 22.04.2013 Ι. Η λειτουργία μη αδειοδοτημένων ραδιοφωνικών σταθμών στο Ε.Μ.Π. Α. Διοικητικό σκέλος της υπόθεσης 1. Με το 8996/Φ386/4.3.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΛΗΜΝΟΥ ( ).

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΛΗΜΝΟΥ ( ). Μαρούσι, 06-05-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5720/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7678 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΛΗΜΝΟΥ (1400685).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 28-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:614/053 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της από 01-03-2011 ακροάσεως του Μεταφορικού Συνεταιρισμού Ιδιοκτητών Ασυρματοφόρων Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσεως Αυτοκινήτων Βόλου & Ν. Ιωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 53571/Β/1068/22-4-1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα