(2014/C 226/02) Εισηγητής: ο κ. Arno METZLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(2014/C 226/02) Εισηγητής: ο κ. Arno METZLER"

Transcript

1 C 226/10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Ο ρόλος και το μέλλον των ελεύθερων επαγγελμάτων στην ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών του 2020» (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας) (2014/C 226/02) Εισηγητής: ο κ. Arno METZLER Στις 14 Φεβρουαρίου 2013, και σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του Εσωτερικού της κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να καταρτίσει γνωμοδότηση πρωτοβουλίας με θέμα Ο ρόλος και το μέλλον των ελεύθερων επαγγελμάτων στην ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών του 2020 (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας) ( 1 ). Το ειδικευμένο τμήμα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση», στο οποίο ανατέθηκαν οι σχετικές προπαρασκευαστικές εργασίες, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 10 Φεβρουαρίου Κατά την 497η σύνοδο ολομέλειας, της 25ης και 26ης Μαρτίου 2014 (συνεδρίαση της 25ης Μαρτίου), η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε την ακόλουθη γνωμοδότηση με 210 ψήφους υπέρ, 8 κατά και 11αποχές. 1. Συμπεράσματα και συστάσεις 1.1. Η ταξινόμηση των ελεύθερων επαγγελμάτων μπορεί, με τις ανάλογες στοχοθετημένες κοινωνικές προσαρμογές, να συμβάλει στο μέλλον σημαντικά στη διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον τομέα των κοινωνικών αγαθών όπως η δημόσια υγεία, της παροχής οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών, στο σύστημα κρατικής πρόνοιας, καθώς και στην οικονομική ευημερία. Τα ελεύθερα επαγγέλματα αποτελούν συνιστώσες κάθε δημοκρατικής κοινωνίας και προσφέρουν σημαντικό δυναμικό αύξησης της απασχόλησης και του ΑΕγχΠ Η έννοια «ελεύθερο επάγγελμα» δεν χρησιμοποιείται σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ. Ωστόσο, η ταξινόμηση των ελεύθερων επαγγελμάτων, καθώς και τα συναφή κοινωνικά προβλήματα και οι αντίστοιχες λύσεις απαντώνται σε ολόκληρη την ΕΕ. Συχνά, επικρίνονται διάφορες ελλείψεις σχετικά με την άσκηση της εποπτείας και τη διασφάλιση της ποιότητας, οι οποίες, συνήθως, οφείλονται σε αδυναμίες εφαρμογής, παρά σε συστημικά σφάλματα Τόσο με τους κανονισμούς που βασίζονται σε κανόνες (rules-based regulation) όσο και με τους κανονισμούς που έχουν ως βάση αρχές (principles-based regulation) μπορούν τα ρυθμιστούν με βέλτιστο τρόπο τα ελεύθερα επαγγέλματα Η παροχή ελεύθερων επαγγελματικών υπηρεσιών χαρακτηρίζεται από ασύμμετρη πληροφόρηση μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και των αποδεκτών των υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές θίγουν ζητήματα που συνδέονται με τη ζωή, την υγεία, το δίκαιο ή ουσιαστικά οικονομικά ζητήματα. Ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει, συνεπώς, να πληροί εξαιρετικά υψηλές δεοντολογικές και επαγγελματικές απαιτήσεις Πολλά κράτη μέλη έχουν θέσει σε εφαρμογή ένα σύστημα ρύθμισης των τιμών για ορισμένα ελεύθερα επαγγέλματα. Αυτό μπορεί να συμβάλει στην προστασία των καταναλωτών. Οι ρυθμίσεις τιμών πρέπει να αιτιολογούνται δεόντως και να είναι διαμορφωμένες με σκοπό να εξυπηρετούν το γενικό συμφέρον και όχι τα συμφέροντα μιας συγκεκριμένης ομάδας ενδιαφερομένων Σε όλα τα κράτη μέλη, οι επαγγελματικές οργανώσεις ή οι επαγγελματικοί σύλλογοι, εκπροσωπούν τα συμφέροντα των επαγγελματιών τους και διαδραματίζουν συμβουλευτικό, και, ορισμένες φορές, διαμορφωτικό ρόλο στις κρατικές κανονιστικές ρυθμίσεις εξασφαλίζουν, μέσω της συνεχούς και αποτελεσματικής συνεργασίας με τα θεσμικά όργανα, την προστασία των γενικών συμφερόντων των πολιτών. Η διοικητική απλοποίηση είναι μία από τις προτεραιότητες των ελεύθερων επαγγελματιών που πραγματοποιούν οικονομικές επενδύσεις αλλά και σε ανθρώπινους πόρους χωρίς να λαμβάνουν οποιαδήποτε μορφή αποζημίωσης από τις κρατικές οικονομικές υπηρεσίες 1.7. Τα κράτη μέλη της ΕΕ διαμορφώνουν και παρακολουθούν την αυτόνομη διαχείριση των ελεύθερων επαγγελμάτων στη χώρα τους. Στο πλαίσιο αυτό, υποχρεούνται να αποκλείουν οποιαδήποτε σύγκρουση μεταξύ δικαιώματος θέσπισης ρυθμίσεων και εκπροσώπησης συμφερόντων και να μεριμνούν ότι υπάρχει ανταπόκριση στις προσδοκίες των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τις γνώσεις, τη δεοντολογία και τα χαρακτηριστικά των παρόχων υπηρεσιών Η συμβολή των ελεύθερων επαγγελμάτων στην ομαλή πορεία της διοικητικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής ενός κράτους μέλους αναγνωρίζεται σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι τα εν λόγω επαγγέλματα συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό και στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους καταναλωτές. ( 1 ) Στο πλαίσιο της κατάρτισης της παρούσας γνωμοδότησης, η ΕΟΚΕ ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελεύθερων Επαγγελμάτων του Πανεπιστημίου της Κολωνίας (θέμα: Επισκόπηση της κατάστασης των ελεύθερων επαγγελμάτων, σε συνάρτηση με τον ρόλο και τη σημασία τους για την ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών EESC/COMM/05/2013), η οποία βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης.

2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 226/ Ο τομέας είναι ζωτικής σημασίας για τις ευκαιρίες απασχόλησης που παρέχονται στους νέους οι οποίοι επιλέγουν το μέλλον του ελεύθερου επιχειρηματία και των επενδύσεων στις γνώσεις τους. Οι κάτοχοι επαγγελματικών τίτλων σπουδών πρέπει να συμμορφώνονται με τους νόμους ή/και τις συλλογικές συμβάσεις σε σχέση με τους υπαλλήλους τους, με τους οποίους έχουν σχέση εργασίας και σε σχέση με τους νέους οι οποίοι κοντά τους παρακολουθούν μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης, ασκούνται και εξειδικεύονται. 2. Από τις «artes liberales» (ελεύθερες τέχνες) στους παρόχους υπηρεσιών που στηρίζονται στη γνώση 2.1. Η έννοια «ελεύθερα επαγγέλματα» παραπέμπει στην έννοια των «ελεύθερων τεχνών» (artes liberales), η οποία χρησιμοποιούνταν στην κλασική αρχαιότητα για δραστηριότητες όπως αυτή του δασκάλου, του δικηγόρου, του εργολάβου οικοδομών, του αρχιτέκτονα ή του μηχανικού, καθώς και του γιατρού. Η άσκηση των «ελεύθερων τεχνών» αποτελούσε προνόμιο των ελεύθερων πολιτών: αστών και ευγενών Από τον 19 ο αιώνα και μετά το «ελεύθερο επάγγελμα» δεν προσδιοριζόταν πλέον βάσει του προσωπικού καθεστώτος του «εκ γενετής ελεύθερου πολίτη», αλλά με βάση την ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα Έως τις αρχές του 19 ου αιώνα ορισμένα ελεύθερα επαγγέλματα είχαν αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς με το κράτος. Αυτή η εγγύτητα παρεμπόδιζε την άσκηση τους με πλήρη ανεξαρτησία, γεγονός που είχε ως συνέπεια να περιφρονούνται από την κοινωνία. Ειδικά οι δικηγόροι πλήττονταν σε μεγάλο βαθμό από αυτό το φαινόμενο, δεδομένου ότι για τον διορισμό και τις μεταθέσεις τους αποφάσιζαν εν μέρει τα δικαστήρια. Ο ιεραρχικός έλεγχος και η πειθαρχική εξουσία αποτελούσε επίσης, εν μέρει, αρμοδιότητα των δικαστηρίων Τον 19 ο αιώνα, υπό την επίδραση του φιλελευθερισμού, αναπτύχθηκε σε διάφορες χώρες της Ευρώπης στα ελεύθερα επαγγέλματα μια συνείδηση ότι ανήκουν σε μια ειδική τάξη και ως εκ τούτου ίδρυσαν αυτόνομες επαγγελματικές οργανώσεις, ανεξάρτητες από το κράτος. Έτσι, το νομικό επάγγελμα αποδεσμεύτηκε από την κρατική επιρροή. Το ακαδημαϊκό ιατρικό σώμα κατόρθωσε επίσης, κατ αυτόν τον τρόπο, να αποκτήσει κάποιο βαθμό ελευθερίας από την κρατική ρύθμιση και εποπτεία Αρμοδιότητες όπως η χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, ο κώδικας δεοντολογίας και η επαγγελματική εποπτεία ανέλαβαν σε πολλές περιπτώσεις οι επαγγελματικές οργανώσεις. Μεταγενέστερα, οι ρυθμιστικές εξουσίες μεταβιβάστηκαν στις αυτόνομες επαγγελματικές οργανώσεις ή στα επαγγελματικά επιμελητήρια Η σημερινή έννοια του «ελεύθερου επαγγέλματος» αποτελεί μια κοινωνιολογική περιγραφή Τα χαρακτηριστικά ενός ελεύθερου επαγγέλματος είναι: η παροχή μιας άυλης υπηρεσίας υψηλής ποιότητας με σαφώς πνευματικό χαρακτήρα στη βάση (πανεπιστημιακής) εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου η δέσμευση ως προς το κοινό όφελος της παρεχόμενης υπηρεσίας η επαγγελματικά και οικονομικά ανεξάρτητη άσκηση των καθηκόντων η παροχή της υπηρεσίας προσωπικά, με ίδια ευθύνη, και με επαγγελματική ανεξαρτησία η ύπαρξη μιας ξεχωριστής σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ παρόχου και αποδέκτη της υπηρεσίας η κατά προτεραιότητα εστίαση στην παροχή της καλύτερης δυνατής υπηρεσίας αντί της μεγιστοποίησης του κέρδους, καθώς και η τήρηση συγκεκριμένων και αυστηρών επαγγελματικών και δεοντολογικών κανόνων Μια δραστηριότητα μπορεί επίσης να θεωρηθεί ελεύθερο επάγγελμα, ακόμη και εάν απουσιάζουν ορισμένα από τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά, με τον όρο ότι πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, σε πολλές χώρες, μια δραστηριότητα που ασκείται στο πλαίσιο εξαρτημένης σχέσης εργασίας μπορεί να θεωρηθεί ελεύθερο επάγγελμα, εφόσον διατηρείται η επαγγελματική αυτονομία. Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι έχει αναπτυχθεί μια διαφοροποίηση των ελεύθερων επαγγελμάτων, καθώς και των επιμελητηρίων και οργανώσεων που ρυθμίζουν τις δραστηριότητές τους στο πλαίσιο του συστήματος ελεύθερων επαγγελμάτων στην Ευρώπη. Τα νέα ελεύθερα επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα, οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι φοροτεχνικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι σε θέματα χρεοκοπίας, οι τοπογράφοι, ακόμη και οι διαμεσολαβητές αποτελούν νέες μορφές άσκησης επαγγέλματος σε ένα ελεύθερο σύστημα και χρήζουν μιας προσέγγισης χωρίς αποκλεισμούς Ο ορισμός της έννοιας «ελεύθερο επάγγελμα» παρουσιάζει σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, ενώ σε ορισμένα, η έννοια αυτή δεν απαντάται. Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ ένας μικρός μόνο πυρήνας επαγγελμάτων κατατάσσεται στα ελεύθερα επαγγέλματα: τα ιατρικά επαγγέλματα, τα επαγγέλματα παροχής συμβουλών όπως οι δικηγόροι, οι φοροτεχνικοί σύμβουλοι και οι ορκωτοί λογιστές, οι σύμβουλοι εργασίας, οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες. Σε άλλα κράτη μέλη, οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες συμπεριλαμβάνονται επίσης στα ελεύθερα επαγγέλματα Σε όλα τα κράτη μέλη πρέπει να αποτραπεί η κατάχρηση του βασικού χαρακτηριστικού των ελεύθερων επαγγελμάτων, δηλαδή, της ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ παρόχων και αποδεκτών των υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες που παρέχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι σύνθετες και απαιτούν υψηλό βαθμό εμπειρογνωσίας. Ως εκ τούτου, ο αποδέκτης των υπηρεσιών δεν διαθέτει επαρκείς πληροφορίες, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρογνωσία, ούτως ώστε να αξιολογήσει την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας είτε κατά την επιλογή του παρόχου, είτε μετά την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας.

3 C 226/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επομένως, οι δραστηριότητες των ελεύθερων επαγγελμάτων θεμελιώνονται στην εμπιστοσύνη. Στο πλαίσιο αυτής της ασυμμετρίας πληροφόρησης, ο αποδέκτης της υπηρεσίας πρέπει να μπορεί να έχει εμπιστοσύνη ότι ο πάροχος των υπηρεσιών δεν θα εκμεταλλευτεί προς δικό του όφελος αυτήν την ασύμμετρη πληροφόρηση, αλλά θα επιδιώξει την παροχή της καλύτερης δυνατής υπηρεσίας, προσαρμοσμένης στις ανάγκες του πελάτη. Έτσι, όταν ο αποδέκτης της υπηρεσίας προσφεύγει σε έναν πάροχο, ουσιαστικά, του επιδεικνύει προκαταβολικά εμπιστοσύνη. Τα ελάχιστα επαγγελματικά πρότυπα και η συμμόρφωση με τους κώδικες επαγγελματικής δεοντολογίας συνιστούν τα κατάλληλα μέσα για τη διαφύλαξη της εμπιστοσύνης των αποδεκτών των υπηρεσιών. 3. Οι ρυθμίσεις και οι στόχοι τους 3.1. Για τη θέσπιση ρυθμίσεων σχετικά με τα ελεύθερα επαγγέλματα, τα κράτη μέλη ακολουθούν καταρχήν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις: τη λεγόμενη ρυθμιστική προσέγγιση βάσει αρχών («principles-based regulation») και μια περισσότερο επιτακτική και περιοριστική ρυθμιστική προσέγγιση που βασίζεται σε κανόνες («rules-based regulation») Στη ρύθμιση των ελεύθερων επαγγελμάτων συνοψίζονται οι ηθικές απαιτήσεις για την άσκηση του επαγγέλματος, καθώς και τα πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας. Αυτά αποτελούν έκφραση της κοινωνικής ευθύνης που χαρακτηρίζει τα ελεύθερα επαγγέλματα. Το σύνολο όλων των προτύπων επαγγελματικής δεοντολογίας ορίζεται ως κώδικας δεοντολογίας Οι κανονισμοί βάσει αρχών («principles-based regulation») χαρακτηρίζονται από τη διατύπωση αφηρημένων αρχών του επαγγελματικού δικαίου, οι οποίες πρέπει να συγκεκριμενοποιούνται ανά μεμονωμένη περίπτωση («outcomes-based regulation» κανονισμός βάσει αποτελεσμάτων). Ο τρόπος επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των επαγγελματιών που υπόκεινται σε αυτούς τους κανόνες. Αντιθέτως, η ρυθμιστική προσέγγιση που βασίζεται σε κανόνες («rulesbased regulation») είναι περιπτωσιολογική Αμφότερες οι ρυθμιστικές προσεγγίσεις έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Και οι δύο όμως πληρούν την αρχή της κοινωνικής ανησυχίας, η οποία συνίσταται στην εξασφάλιση ανεξάρτητων συμβουλών και υποστήριξης. Τα επιμέρους θέματα και οι λύσεις μπορεί να μεταβληθούν με την πάροδο του χρόνου, γεγονός που απαιτεί την τροποποίηση των κανόνων ή τη θέσπιση νέων Στο πλαίσιο αυτό, είναι χρήσιμη η τακτική επανεξέταση των κανόνων εκ μέρους της Ένωσης και αυτή η διαδικασία θα πρέπει να εφαρμοστεί και σε εθνικό επίπεδο. Κατ αυτόν τον τρόπο, ορισμένα παλαιότερα ελεύθερα επαγγέλματα (π.χ. στον κατασκευαστικό τομέα) μπορούν να «απελευθερωθούν» και να θεσπιστούν κανόνες, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, για την κάλυψη των νέων ελεύθερων επαγγελμάτων (λόγου χάρη τα επαγγέλματα που συνδέονται με τη συλλογή πληροφοριών ή τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες). 4. Οικονομικές πτυχές 4.1. Τα ελεύθερα επαγγέλματα διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στη δημιουργία και τη διατήρηση σημαντικών κοινωνικών υποδομών. Περίπου ένας στους έξι αυτοαπασχολούμενους δραστηριοποιείται σε οικονομικό κλάδο που συγκαταλέγεται στα ελεύθερα επαγγέλματα και η τάση είναι ανοδική. Το ίδιο ισχύει και για έναν στους έξι εργαζόμενους Ο αριθμός και το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων γυναικών σε οικονομικούς κλάδους όπου κυριαρχούν τα ελεύθερα επαγγέλματα αυξήθηκε κατά την περίοδο αναφοράς Σήμερα, το αντίστοιχο ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων γυναικών στους εν λόγω κλάδους ανέρχεται σε 45 %, σαφώς υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο της οικονομίας (31,1 %) Η συμβολή των οικονομικών κλάδων όπου κυριαρχούν τα ελεύθερα επαγγέλματα στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία είναι μεγαλύτερη του 10 %. Η κάμψη της προστιθέμενης αξίας κατά το έτος της οικονομικής κρίσης, 2009, ήταν λιγότερο έντονη στους εν λόγω οικονομικούς κλάδους απ ότι στο σύνολο των οικονομικών κλάδων. Τα αριθμητικά στοιχεία για την ΕΕ έχουν ως εξής: επιχειρήσεις στους τομείς «υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών» και «γραφεία πολιτικών μηχανικών» αντιστοίχως επιχειρήσεις στους κλάδους «παροχή νομικών συμβουλών» και «υπηρεσίες λογιστικού ελέγχου» επιχειρήσεις στον κλάδο «αρχιτεκτονικά γραφεία» και επιχειρήσεις στον κλάδο «διαφήμιση και έρευνα αγοράς» Λαμβάνοντας υπόψη το αναπτυξιακό δυναμικό του κλάδου και το μερίδιό του στην απασχόληση -κυρίως εξειδικευμένες και σταθερές θέσεις εργασίας-, η δραστηριότητα των ελεύθερων επαγγελμάτων πρέπει να αναγνωριστεί και να στηριχθεί εξ ολοκλήρου η επιχειρηματική της διάσταση. Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της διότι η Επιτροπή αναγνωρίζει τους ελεύθερους επαγγελματίες ως καθεαυτού επιχειρηματίες και εκφράζει τη βούλησή της να στηρίξει τον κλάδο και να τον εντάξει σε προγράμματα προώθησης της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. Η προσέγγιση αυτή συνεπάγεται την ανάλυση και την επικαιροποίηση των δομών άσκησης των ελεύθερων επαγγελμάτων, όπως ορίζει και η οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Η άσκηση των ελεύθερων επαγγελμάτων δεν πρέπει να περιορίζεται στις ατομικές επιχειρήσεις ή στους αυτοαπασχολούμενους. Επίσης, πρέπει να προστατεύονται από το φαινόμενο της ψευδούς αυτοαπασχόλησης. 5. Δεοντολογία και επιδίωξη κέρδους 5.1. Σε όλα τα κράτη μέλη, το δημόσιο συμφέρον αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των ελεύθερων επαγγελμάτων. Τα ιατρικά επαγγέλματα, τα επαγγέλματα στον τομέα της ψυχολογίας, και τα κοινωνικά επαγγέλματα συντηρούν την υποδομή για τη διασφάλιση της υγείας του συνολικού πληθυσμού.

4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 226/13 Σε ένα δημοκρατικό κράτος δικαίου, οι δραστηριότητες των νομικών και φοροτεχνικών συμβούλων συνιστούν τμήμα των ατομικών ελευθεριών. Σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες των ορκωτών λογιστών, εγγυώνται την ομαλή διεξαγωγή των οικονομικών διαδικασιών. Συνεπώς, αυτά τα επαγγέλματα συνδέονται άμεσα με τα θεμελιώδη δικαιώματα Από αυτή τη σχέση μεταξύ ελεύθερων επαγγελμάτων και δημοσίου συμφέροντος απορρέει μια ιδιαίτερη δεοντολογική ευθύνη. Οι νομικοί και φοροτεχνικοί σύμβουλοι, όπως και οι ορκωτοί λογιστές συμβάλλουν στην κατοχύρωση του κράτους δικαίου και προστατεύουν τα περιουσιακά συμφέροντα των πελατών τους. Οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι ψυχολόγοι συμβάλλουν σε ένα κλίμα χωρίς αποκλεισμούς και σε ένα περιβάλλον μεγαλύτερης σταθερότητας για τους Ευρωπαίους πολίτες, ως προς τις ανθρώπινες σχέσεις αλλά και από ψυχολογική και κοινωνική άποψη. Οι αρχιτέκτονες και οι μηχανικοί προστατεύουν το κοινωνικό σύνολο από κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από κατασκευαστικά έργα ή τεχνικό εξοπλισμό και προάγουν το δυναμικό καινοτομίας της κοινωνίας, καθώς και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων με την περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών και του τεχνικού εξοπλισμού και με την εφεύρεση νέων τεχνολογιών. Τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα καλλιεργούν και διαμορφώνουν τον πολιτισμό. Αυτές οι παράμετροι, σε συνδυασμό με την ασύμμετρη πληροφόρηση, προϋποθέτουν υψηλή επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και ιδιαίτερα υψηλές δεοντολογικές απαιτήσεις Η ιδιαίτερη σχέση μεταξύ δημοσίου συμφέροντος και ελεύθερων επαγγελμάτων, καθώς και οι απορρέουσες απαιτούμενες προϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών θα πρέπει να διασφαλιστούν με τη θέσπιση δεσμευτικών επαγγελματικών κανονισμών και την κατάρτιση καταλόγου, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει γενικά αναγνωρισμένα πρότυπα δεοντολογικής συμπεριφοράς για κάθε επάγγελμα ξεχωριστά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σε όλα τα κράτη μέλη απαντάται ένα ελάχιστο επίπεδο ρυθμίσεων. Η ΕΟΚΕ συνιστά όλα τα επιμελητήρια, οι οργανώσεις και οι ενώσεις ελεύθερων επαγγελμάτων να διαθέτουν κώδικες και πρότυπα δεοντολογίας, καθώς και επιτροπές δεοντολογίας στο εσωτερικό του επαγγέλματος Στις περιπτώσεις όπου απουσιάζει ένας κώδικας επαγγελματικής δεοντολογίας, οι αντιπροσωπευτικές επαγγελματικές οργανώσεις οφείλουν να εκπονήσουν ανάλογους κώδικες για το κράτος μέλος όπου ανήκουν, βασιζόμενες σε μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές. Πέραν τούτου, τα αντίστοιχα επαγγελματικά επιμελητήρια και οι επαγγελματικές ενώσεις θα πρέπει να εκπονήσουν ευρωπαϊκούς κώδικες δεοντολογίας με σκοπό την ανάδειξη και τη διασφάλιση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των υψηλών απαιτήσεων που ισχύουν για τα ελεύθερα επαγγέλματα. Η εκπόνηση κώδικα δεοντολογίας ενθαρρύνεται στο άρθρο 37 της οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες ( 2 ). Δεδομένης της σπουδαιότητας που έχουν για τον πελάτη οι παρεχόμενων από ελεύθερα επαγγέλματα υπηρεσίες, καθώς και της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης που καλείται να επιδείξει ο αποδέκτης της υπηρεσίας στον αντίστοιχο πάροχο, είναι απολύτως αναγκαία η παροχή της υπηρεσίας σε προσωπικό επίπεδο Η προσωπική σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των αποδεκτών και των παρόχων υπηρεσιών, αλλά και ο υψηλά προσωπικός χαρακτήρας των οικείων έννομων αγαθών, καθιστούν θεμελιώδη προαπαιτούμενα τη νομική προστασία του επαγγελματικού απορρήτου, το νομικό δικαίωμα άρνησης μαρτυρίας, καθώς και την άρνηση κατάθεσης εκ μέρους του παρόχου της υπηρεσίας και των συνεργατών του. Αυτά αποτελούν στοιχεία ενός ελεύθερου κράτους δικαίου Οι υπηρεσίες των ελεύθερων επαγγελμάτων που συνδέονται με πυρήνες του δημοσίου συμφέροντος πρέπει να παρέχονται σε ολόκληρη τη γεωγραφική επικράτεια, λόγου χάρη, η ιατρική περίθαλψη, οι κοινωνικές και οι ψυχολογικές υπηρεσίες, οι φαρμακευτικές υπηρεσίες και οι νομικές συμβουλές πρέπει να είναι προσβάσιμες και στις αγροτικές περιοχές Οι απαιτήσεις αυτές επιβάλλουν στους ελεύθερους επαγγελματίες να δίνουν πάντοτε προτεραιότητα στην ποιότητα της υπηρεσίας και όχι στην επιδίωξη του μέγιστου δυνατού κέρδους, όπως ορίζουν και οι δεοντολογικές αρχές στις οποίες υπόκεινται Ως εκ τούτου, η περαιτέρω εξέλιξη της νομοθεσίας που διέπει τα ελεύθερα επαγγέλματα δεν δύναται να προσανατολίζεται αποκλειστικά σε οικονομικά επιχειρήματα. Στόχος κάθε ρύθμισης πρέπει να είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ειδίκευσης, οι οποίες θα είναι προσβάσιμες σε ολόκληρη τη γεωγραφική επικράτεια και θα πληρούν τις υψηλότερες απαιτήσεις ποιότητας. Σε κάθε περίπτωση, είναι σκόπιμο να εξετάζεται κατά πόσο με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις επιτυγχάνονται οι προαναφερόμενοι στόχοι ή, στην πραγματικότητα, οι ρυθμίσεις αυτές εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα. 6. Τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις για τα ελεύθερα επαγγέλματα και το προφίλ τους 6.1. Πρέπει να θεσπιστεί ένας πανευρωπαϊκός ενιαίος ορισμός των «ελεύθερων επαγγελμάτων». Σε αυτόν τον ορισμό δεν θα πρέπει να περιέχονται μόνον τα γενικά χαρακτηριστικά του ελεύθερου επαγγέλματος, αλλά να προσδιορίζονται και οι κατηγορίες των ελεύθερων επαγγελμάτων. Ένας τέτοιος ορισμός δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την ανάπτυξη νέων ελεύθερων επαγγελμάτων. Το σχέδιο χάρτη των ελεύθερων επαγγελμάτων που έχουν καταρτίσει διάφορες επαγγελματικές οργανώσεις, υπό την καθοδήγηση του Συμβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων (Council of European Dentists CED) θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για τον σκοπό αυτό. ( 2 ) Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, ΕΕ L 376, σ. 36 κ.ε.

5 C 226/14 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να έχει συσταθεί, εκτός από τις εθνικές διεπαγγελματικές οργανώσεις και τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια επαγγελματική οργάνωση για κάθε ελεύθερο επάγγελμα όπου αυτό δεν έχει ήδη γίνει από τις επαγγελματικές ενώσεις-, η οποία θα συλλέγει, θα δημοσιεύει και θα αναπτύσσει περαιτέρω τις αρχές της επαγγελματικής δεοντολογίας. Αυτή η οργάνωση θα πρέπει επίσης να είναι υπεύθυνη για τη συμμόρφωση των επαγγελματιών του συγκεκριμένου ελεύθερου επαγγέλματος με αυτές τις αρχές Οι υψηλές δεοντολογικές απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών των ελεύθερων επαγγελμάτων θα πρέπει, και στο μέλλον, να διασφαλίζονται με τον καθορισμό συγκεκριμένων προσανατολισμών και σαφώς καθορισμένων δεοντολογικών αρχών. Για τον σκοπό αυτό μπορούν να εφαρμοστούν τυποποιημένες και εκτελεστές επαγγελματικές κανονιστικές ρυθμίσεις, καθώς και κώδικες επαγγελματικής δεοντολογίας. Έτσι ενισχύεται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών Παράλληλα με την επιβολή των τεχνικών και των δεοντολογικών απαιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών των ελεύθερων επαγγελμάτων, πρέπει να διαφυλαχθεί και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η ικανότητα καινοτομίας των ελεύθερων επαγγελμάτων. Η τωρινή τους πρόκληση τους είναι να χειρίζονται αποκλίνοντες εθνικούς κανόνες και να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν συναδέλφους από άλλες χώρες της ΕΕ, στο πλαίσιο μιας όλο και πιο ολοκληρωμένης εσωτερικής αγοράς Οι επαγγελματικές κανονιστικές ρυθμίσεις πρέπει να συνάδουν με τις ευρωπαϊκές θεμελιώδεις ελευθερίες, ιδίως με την ελευθερία παροχής υπηρεσίας, την ελευθερία εγκατάστασης, καθώς και με το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας. Συνεπώς, οι επαγγελματικές κανονιστικές ρυθμίσεις πρέπει να είναι αμερόληπτες, αναλογικές και να εξυπηρετούν επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος. Επιπλέον, πρέπει να είναι συμβατές με το εκάστοτε εθνικό δίκαιο. Βάσει αυτού, η άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων θα πρέπει να συνδέεται με την κατοχή συγκεκριμένων επαγγελματικών προσόντων Συχνά, στο πλαίσιο της άσκησης ενός ελεύθερου επαγγέλματος, εγκυμονούν κίνδυνοι για τα άκρως προσωπικά έννομα συμφέροντα των αποδεκτών των υπηρεσιών. Αυτοί οι δυνητικοί κίνδυνοι καθιστούν απαραίτητο να ρυθμιστεί η πρόσβαση στα ελεύθερα επαγγέλματα και να θεσπιστούν υψηλές απαιτήσεις όσον αφορά τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος. Πέρα από την επαγγελματική κατάρτιση, αυτό αφορά και άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά, όπως η καλή φήμη, ο έλεγχος της υγείας ή η παραίτηση από την άσκηση παράλληλης ασύμβατης δραστηριότητας. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η απαίτηση συνυπολογίζεται επαρκώς από την οδηγία σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ( 3 ), καθώς και από ειδικές διατάξεις όπως η οδηγία για τους ιατρούς και τους οδοντίατρους, η οδηγία σχετικά με την παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους ( 4 ), όπως και από την οδηγία για τους νόμιμους ελεγκτές των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών ( 5 ) Σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες υποχρεούνται σε συνεχή επαγγελματική κατάρτιση (Continuing Professional Development, CPD). Υφίστανται διαφορές όσον αφορά τον έλεγχο των μέτρων συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης καθώς όσον αφορά τις επιπτώσεις που έχει η μη παρακολούθηση κανονικής επαγγελματικής κατάρτισης. Δεδομένων των όλο και πιο σύνθετων απαιτήσεων γνώσεων, της διαρκούς εξέλιξης των τεχνικών διεργασιών στους τομείς της ιατρικής και της τεχνολογίας, καθώς και της συνεχούς επέκτασης των εθνικών και διεθνών νομικών προτύπων, τα ελεύθερα επαγγέλματα οφείλουν να διασφαλίζουν την αποτελεσματική συνεχή επαγγελματική κατάρτιση των επαγγελματιών τους Στα περισσότερα κράτη μέλη, οι επαγγελματίες των ελεύθερων επαγγελμάτων μπορούν, χωρίς περιορισμούς, να συνεργάζονται με επαγγελματίες άλλων επαγγελματικών κλάδων. Ωστόσο, σε ορισμένα κράτη μέλη, ο κύκλος των εταίρων/ μεριδιούχων περιορίζεται σε επιλεγμένα ελεύθερα επαγγέλματα, επιβάλλονται στους εταίρους/μεριδιούχους συγκεκριμένες απαιτήσεις ως προς την πλειοψηφία, τα δικαιώματα ψήφου ή τη διοίκηση, ενώ απαγορεύεται η συμμετοχή τρίτων στο κεφάλαιο. Αυτές οι διατάξεις συνιστούν ένα δυνατό μέσο για να εξασφαλιστεί ότι η άσκηση ενός ελεύθερου επαγγέλματος δεν κατευθύνεται από αμιγώς οικονομικά κριτήρια Η επαγγελματική συνεργασία με μέλη άλλων επαγγελμάτων ενδέχεται να οδηγήσει σε συγκρούσεις σε ό,τι αφορά το επαγγελματικό απόρρητο, καθώς και το δικαίωμα άρνησης κατάθεσης. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε επαγγελματική συνεργασία δεν θέτει σε κίνδυνο την προστασία των πελατών ή των ασθενών. Αυτές οι τριβές μπορούν να αποφευχθούν αποτελεσματικά με τον περιορισμό της ομάδας των επιτρεπόμενων εταίρων/μεριδιούχων. ( 3 ) Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, ΕΕ L 255, σ. 22 κ.ε. ( 4 ) Οδηγία 77/249/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1977 περί διευκολύνσεως της πραγματικής ασκήσεως της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους, ΕΕ L 78, σ. 17, και η οδηγία 98/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος σε κράτος μέλος διάφορο εκείνου στο οποίο αποκτήθηκε ο επαγγελματικός τίτλος, ΕΕ L 77 σ. 36. ( 5 ) Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 157, σ. 87 κ.ε.

6 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 226/15 7. Προστασία των καταναλωτών και αυτορρύθμιση 7.1. Σε όλα τα κράτη μέλη τα ελεύθερα επαγγέλματα ρυθμίζονται από το κράτος, τα επαγγελματικά επιμελητήρια ή τις επαγγελματικές ενώσεις. Σε πολλά κράτη μέλη, η έννοια της αυτορρύθμισης, ως οργανωτικής αρχής, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια του ελεύθερου επαγγέλματος Τα κράτη μέλη υιοθετούν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για την αυτορρύθμιση. Σύμφωνα με την πρώτη προσέγγιση οι επαγγελματικές ενώσεις και τα επαγγελματικά επιμελητήρια εκπροσωπούν ως εθελοντική ένωση τα συμφέροντα των επαγγελματιών τους και διαδραματίζουν, στο πλαίσιο αυτό, συμβουλευτικό ρόλο στην (κρατική) κανονιστική ρύθμιση του επαγγέλματος. Επιπλέον μετουσιώνουν τις απόψεις των μελών τους σχετικά με τα πρότυπα της άσκησης του επαγγέλματος σε κώδικες δεοντολογίας. Σύμφωνα με τη δεύτερη προσέγγιση, τα επαγγελματικά επιμελητήρια και οι ενώσεις αναλαμβάνουν επίσημα καθήκοντα, όπως το δικαίωμα χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος ή η επαγγελματική εποπτεία, ως έμμεσο τμήμα της κρατικής διοίκησης. Η αυτορρύθμιση δεν αντιτίθεται στην κρατική ρύθμιση, δεδομένου ότι και οι δύο μορφές ρύθμισης εξυπηρετούν μάλλον τον ίδιο σκοπό Η αυτονομία των ελεύθερων επαγγελμάτων αποτελεί έναν συμβιβασμό μεταξύ του δικαιώματος των ελεύθερων επαγγελματιών στην ελευθερία από οποιαδήποτε κρατική παρέμβαση στις δραστηριότητές τους και τους δικαιώματος ρύθμισης που διαθέτει το κράτος. Με τη ρύθμιση του επαγγέλματός τους από τους ίδιους τους ελεύθερους επαγγελματίες, εκπληρώνεται το δικαίωμά τους στην ελευθερία από κρατικές παρεμβάσεις, ενώ, συγχρόνως, διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον, με αποτέλεσμα να επωφελούνται τόσο οι αποδέκτες των υπηρεσιών, όσο και οι καταναλωτές Η αυτονομία των ελεύθερων επαγγελμάτων συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας, σύμφωνα με την οποία, ένα ζήτημα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από τον εγγύτερο σε αυτό φορέα. Οι ενδιαφερόμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες κατέχουν σε μέγιστο βαθμό το αντικείμενό τους, επομένως, αποτελούν τον πλέον κατάλληλο φορέα για τη διαχείριση και τη ρύθμιση των ελεύθερων επαγγελμάτων. Έτσι αξιοποιείται η αρχή της αξιολόγησης από ομοτίμους Από άλλη πλευρά, η αυτονομία και η αυτορρύθμιση περιορίζουν την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος,. Συνιστούν έμμεσες κρατικές διοικητικές πράξεις και προϋποθέτουν μεταβίβαση κρατικών αρμοδιοτήτων. Κάθε μορφή αυτοδιοίκησης και αυτορρύθμισης ελεύθερου επαγγέλματος πρέπει να συνάδει με τις θεμελιώδεις ελευθερίες, με το εθνικό δίκαιο και με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία περί ανταγωνισμού Για να λειτουργήσει η αυτορρύθμιση, η εγγραφή στις επαγγελματικές ενώσεις πρέπει να είναι υποχρεωτική στις χώρες στις οποίες αυτό είναι εφικτό με βάση το ισχύον δίκαιο. Αυτός ο περιορισμός του δικαιώματος άσκησης ορισμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων επιβάλλεται από λόγους επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος Οι κανόνες για την εγγραφή στις επαγγελματικές ενώσεις πρέπει να είναι διατυπωμένοι έτσι ώστε να εξασφαλίζουν ότι δεν θίγεται η ελευθερία παροχής υπηρεσιών και η ελευθερία εγκατάστασης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων τρόπων, με την αναγνώριση της εγγραφής του επαγγελματία σε ένωση άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή με την (δωρεάν) εγγραφή των μελών των ενώσεων άλλου κράτους μέλους Μπορούμε με βεβαιότητα να υποθέσουμε ότι το 2020 θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν εντάσεις μεταξύ των κρατικών και των ατομικών συμφερόντων, καθώς και θα υφίσταται η ανάγκη παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών συμβουλών και υποστήριξης. Συνεπώς, ο θεσμός των ελεύθερων επαγγελμάτων προβλέπεται να εξακολουθήσει να είναι βιώσιμος, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκσυγχρονιστεί εγκαίρως, ούτως ώστε να μην επέλθουν συμβιβασμοί ως προς τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του, το συγκριτικό του πλεονέκτημα στο επίπεδο των γνώσεων, την ανεξαρτησία και τη διαφάνεια που τον χαρακτηρίζει, καθώς και την απορρέουσα εμπιστοσύνη. Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2014 Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Henri MALOSSE

7 C 226/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Οι ακόλουθες τροπολογίες απερρίφθησαν, παρότι συγκέντρωσαν περισσότερο από το 25 % των εκπεφρασμένων ψήφων (άρθρο 39 παράγραφος 2 του Εσωτερικού Κανονισμού: a) Σημείο 1.1 Να τροποποιηθεί ως εξής: 1.1 Η ταξινόμηση των ελεύθερων επαγγελμάτων μπορεί, με τις ανάλογες στοχοθετημένες κοινωνικές προσαρμογές, να συμβάλει στο μέλλον σημαντικά στη διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον τομέα των κοινωνικών αγαθών, όπως η δημόσια υγεία, και οι ψυχολογικές και κοινωνικές υπηρεσίες, της παροχής οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών στο σύστημα κρατικής πρόνοιας, στην προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, καθώς και στην οικονομική ευημερία. Τα ελεύθερα επαγγέλματα αποτελούν συνιστώσες κάθε δημοκρατικής κοινωνίας και προσφέρουν σημαντικό δυναμικό αύξησης της απασχόλησης και του ΑΕγχΠ, ενώ διαθέτουν τη δυνατότητα διαρκούς προσαρμογής στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών. Αιτιολογία Θα εκτεθεί προφορικά. Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας Ψήφοι υπέρ: 56 Ψήφοι κατά: 128 Αποχές: 30 b) Σημείο 6.9 Να τροποποιηθεί ως εξής: 6.9 Η επαγγελματική συνεργασία με μέλη άλλων επαγγελμάτων ενδέχεται να οδηγήσει σε συγκρούσεις σε ό,τι αφορά το επαγγελματικό απόρρητο, καθώς και το δικαίωμα άρνησης κατάθεσης. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε επαγγελματική συνεργασία δεν θέτει σε κίνδυνο την προστασία των πελατών ή των ασθενών. Το επαγγελματικό απόρρητο, ως δεοντολογική αξία, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα κατά την άσκηση όλων των ελεύθερων επαγγελμάτων. Αυτές οι τριβές μπορούν να αποφευχθούν αποτελεσματικά με την τήρηση των δεοντολογικών αξιών τον περιορισμό της ομάδας των επιτρεπόμενων εταίρων/μεριδιούχων. Αιτιολογία Θα εκτεθεί προφορικά. Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας Ψήφοι υπέρ: 80 Ψήφοι κατά: 116 Αποχές: 27

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2011 SEC(2011) 1559 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ στις 30 Νοεμβρίου 2007, με τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2013 SWD(2013) 275 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 178 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το εθελοντικό σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για τις κονσόλες

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (CON/2012/14) Εισαγωγή και νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2053(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2053(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2013/2053(INI) 9.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη γνωμοδότηση για την έκθεση αξιολόγησης του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ Ο παρών κώδικας δεοντολογίας αναφέρεται και αφορά τόσο τον υπεύθυνο της επεξεργασίας (κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 27.8.2015 JOIN(2015) 32 final ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Λαµβάνοντας υπόψη την υπευθυνότητα, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει µια µεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση, ο ΟΤΕ:. σέβεται την πολιτιστική, ηθική, κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/2001(COS) 2 Απριλίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 482 final 2013/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2005 για την ίδρυση επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής επιτροπής αλιείας (2005/629/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2005 για την ίδρυση επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής επιτροπής αλιείας (2005/629/ΕΚ) L 225/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.8.2005 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2005 για την ίδρυση επιστημονικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ψήφισμα Συμβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων (CED) Mάιος 2013 Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το κείμενο που ακολουθεί είναι η ελληνική μετάφραση του ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Σύγχρονη Νοσοκομειακή μονάδα, αντιλαμβανόμενη την πολυπλοκότητα των λειτουργιών, την πολυμορφία των δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ειδικές συστάσεις σχετικά με τις έμμεσες δράσεις του 7ου ΠΠ ΕΥΡΑΤΟΜ και η απάντηση της Επιτροπής. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ειδικές συστάσεις σχετικά με τις έμμεσες δράσεις του 7ου ΠΠ ΕΥΡΑΤΟΜ και η απάντηση της Επιτροπής. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.1.2016 COM(2016) 5 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ειδικές συστάσεις σχετικά με τις έμμεσες δράσεις του 7ου ΠΠ ΕΥΡΑΤΟΜ και η απάντηση της Επιτροπής στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπουν τα δύο νομοσχέδια του πλαισίου αφερεγγυότητας

Τι προβλέπουν τα δύο νομοσχέδια του πλαισίου αφερεγγυότητας Τι προβλέπουν τα δύο νομοσχέδια του πλαισίου αφερεγγυότητας Σειρά νέων προνοιών, που στόχο έχουν τη ρύθμιση από τη μια του επαγγέλματος των Συμβούλων Αφερεγγυότητας και από την άλλη την εισαγωγή μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2006 για τον καθορισμό κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο ΣΤ1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών του Ιδρύματος 1. Οι φοιτητές του Ιδρύματος, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: α) Να ενημερώνονται έγκαιρα και επαρκώς για

Διαβάστε περισσότερα

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας www.cera.org.cy Εισαγωγή 3 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έχει συσταθεί το 2003 σύµφωνα µε οδηγίες της Ε.Ε. Είναι η Εθνική Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και µε βάση τις αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ειδικευμένο τμήμα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη» Παρατηρητήριο της Αγοράς Εργασίας Πιλοτική μελέτη με θέμα την εφαρμογή των πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2015 COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 175/11 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 25ης Απριλίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. Κοινές αρχές για τους εθνικούς δημοσιονομικούς διορθωτικούς μηχανισμούς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. Κοινές αρχές για τους εθνικούς δημοσιονομικούς διορθωτικούς μηχανισμούς ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.6.2012 COM(2012) 342 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Κοινές αρχές για τους εθνικούς δημοσιονομικούς διορθωτικούς μηχανισμούς EL EL ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κοινές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Κουτεντάκης Φραγκίσκος - Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Λογιστής Φοροτεχνικός και η Ευρωπαϊκή πραγματικότητα»

«Ο Λογιστής Φοροτεχνικός και η Ευρωπαϊκή πραγματικότητα» Επιλογή θεμάτων: Αθανάσιος Δεληγιάννης -Υπ. Δημοσίων Σχέσεων Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Π α ν ε λ λ ή ν ι α Ο μ ο σ π ο ν δ ί α Φ ο ρ ο τ ε χ ν ι κ ώ ν Ε λ ε υ θ έ ρ ω ν Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι ώ ν Π ε ρ ι ο δ ι κ ή Ε ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.4.2014 SWD(2014) 126 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.10.2016 L 295/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1904 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2016 COM(2016) 56 final 2016/0033 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/EΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1. Εισαγωγή Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Ν. 3985/2011) & Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (αρ. 1 επ. Ν. 3986/2011):

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.7.2016 COM(2016) 438 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Νοέμβριος 2016 Ενημέρωση και Διαβούλευση των Εργοδοτουμένων Μαθησιακοί Στόχοι Ο Νόμος Πεδίο Εφαρμογής Καθορισμός κατώτατου αριθμού εργοδοτουμένων Περιεχόμενο ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 20.2.2015 L 47/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/280 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος παραγωγής και προμήθειας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα