ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Transcript

1 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΟΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Α.Π.Ε. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μάρτιος 2007 Η ΕΟΕ, ως Περιβαλλοντική ΜΚΟ, που εδώ και 25 έτη αγωνίζεται για την προστασία της ελληνικής φύσης, αλλά και ως εθνικός εταίρος του BirdLife International, διεθνούς οργανισµού µε σηµαντική συνεισφορά στην προώθηση της προστασίας της βιοποικιλότητας του πλανήτη µας, είναι απολύτως σύµφωνη µε τον στρατηγικό στόχο που έχει θέσει η ΕΕ για τα Κράτη-Μέλη, για σταδιακή αύξηση του ποσοστού παραγόµενης ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές. Όµως θεωρεί ότι ο στόχος αυτός δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε αντιδιαστολή µε τον άλλο στόχο που έχει θέσει η ΕΕ, για αναστροφή της τάσης µείωσης της βιοποικιλότητας, µέχρι το Η υιοθέτηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη χωροθέτηση των υποδοµών εκµετάλλευσης ΑΠΕ είναι κατ αρχή µία πολύ θετική ενέργεια προς την κατεύθυνση της οργάνωσης των σχετικών διαδικασιών, θα πρέπει όµως να βελτιωθεί σε ορισµένα σηµεία, ώστε η εφαρµογή του σχεδίου να αποτελέσει πραγµατική δέσµευση για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Όπως αναφέρει και το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο «αν και τα έργα ΑΠΕ µπορεί να χαρακτηριστούν κατ αρχήν ως δραστηριότητες φιλικές προς το περιβάλλον, εν τούτοις δεν στερούνται παντελώς επιπτώσεων σε αυτό». Μεταξύ δε των στόχων του συγκαταλέγεται «η καθιέρωση κανόνων και κριτηρίων χωροθέτησης που θα επιτρέπουν αφενός τη δηµιουργία βιώσιµων εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας και αφετέρου την αρµονική ένταξή τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και στο τοπίο». Η ΕΟΕ πιστεύει ότι στόχος της Ελληνικής Πολιτείας, καθώς και όλων των εµπλεκόµενων φορέων, θα πρέπει να είναι η εναρµόνιση των πολιτικών και παρεµβάσεων, για τη µεγιστοποίηση των αναµενόµενων περιβαλλοντικών ωφελειών από τις Α.Π.Ε. σε πλανητικό και εθνικό επίπεδο, µε ταυτόχρονη όµως ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στη φύση και στο τοπίο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, µέσα από συναινετικές διαδικασίες, που θα λαµβάνουν υπόψη και τη στάση των τοπικών κοινωνιών. Οποιαδήποτε µονοδιάστατη προσέγγιση υποθηκεύει το φυσικό περιβάλλον σηµαντικών για τη βιοποικιλότητα περιοχών, στο βωµό της επίτευξης στόχων που σήµερα φαίνονται µεγάλοι και επείγοντες, σε µερικές όµως δεκαετίες µπορεί να θεωρούνται ξεπερασµένοι, δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή. ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Α.Π.Ε. 1

2 Θα ήταν οξύµωρο, για µία ακόµη φορά, το φυσικό περιβάλλον να κληθεί να πληρώσει τις τραγικές ανεπάρκειες του µοντέλου ανάπτυξης που ακολουθούµε ως κοινωνία τις τελευταίες δεκαετίες, δεχόµενο τις συνέπειες των «επανορθωτικών» παρεµβάσεών µας, µπροστά στο φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής. Η επιβάρυνση που δέχεται η βιοποικιλότητα από την τελευταία είναι ήδη σοβαρή και δεν υπάρχουν περιθώρια για παραπέρα υποβάθµιση. Η αλλοίωση του τοπίου και του περιβάλλοντος από την ανάπτυξη των ΑΠΕ και ιδίως των αιολικών πάρκων θα είναι πρωτοφανής σε έκταση, µάλιστα σε µικρό διάστηµα. Ποτέ στα ελληνικά δεδοµένα δεν έχει δροµολογηθεί τόσο ευρεία και µεγάλη ανάπτυξη βιοµηχανικών µονάδων σε όλη την ύπαιθρο και µάλιστα σε διάστηµα λίγων ετών. Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα της χώρας µας από την εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων, ο χωροταξικός σχεδιασµός θα πρέπει να επικεντρωθεί σε δύο κυρίως ζητήµατα: α) στην προστασία όλων των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών, θεσµοθετηµένων ή µη, η κατάσταση διατήρησης των οποίων θα µπορούσε να υποβαθµιστεί ανεπανόρθωτα από την εγκατάσταση αιολικών πάρκων (π.χ. Τόποι Κοινοτικής Σηµασίας, Ζώνες Ειδικής Προστασίας, αλλά και Σηµαντικές Περιοχές για τα Πουλιά, Τοπία Φυσικού Κάλλους) µε αποκλεισµό της δηµιουργίας Αιολικών Πάρκων σε αυτές και β) την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των λοιπών περιοχών, µε υιοθέτηση κατάλληλων, διεθνώς παραδεκτών µεθόδων και τεχνικών εκτίµησης και ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων από τα συγκεκριµένα έργα. Στις επόµενες παραγράφους αναλύονται οι απόψεις της ΕΟΕ για επιµέρους ζητήµατα που θα πρέπει να τροποποιηθούν στο προτεινόµενο χωροταξικό σχέδιο. ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Α.Π.Ε. 2

3 2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Στις περιοχές αποκλεισµού, µε βάση την κοινή λογική θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι πολύ σηµαντικές περιοχές, όσον αφορά στην κοινωνία, στην οικονοµία, στον πολιτισµό και στο περιβάλλον, οι λειτουργίες των οποίων θα µπορούσαν να πληγούν ανεπανόρθωτα από την χωροθέτηση Αιολικών Πάρκων σε αυτές. Οι προτεινόµενες όµως από το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο περιοχές αποκλεισµού διέπονται προφανώς από κάποιο άλλο σκεπτικό, αφού από τη µία συµπεριλαµβάνουν στις ζώνες αποκλεισµού, περιοχές µε σηµαντικές οικονοµικές δραστηριότητες (ΠΟΤΑ, θεµατικά πάρκα, τουριστικούς λιµένες, αγροτικές περιοχές υψηλής παραγωγικότητας, λατοµικές και εξορυκτικές ζώνες), και από την άλλη δεν περιλαµβάνεται η πλειοψηφία των πολύτιµων για τη φύση και τη βιοποικιλότητα περιοχών. Με τη λογική αυτή, οι Αιολικές εγκαταστάσεις θεωρούνται ως µία οχλούσα βιοµηχανική δραστηριότητα, µεγάλης κλίµακας, που γενικά µπορεί να υποβαθµίσει µε την παρουσία της οικιστικά και οικονοµικά σηµαντικές ζώνες και για το λόγο αυτό εξοβελίζονται µακριά από αυτές. Από την άλλη πλευρά όµως, δεν θεωρούνται τόσο οχλούσες ώστε να επηρεάζουν τις πολύτιµες περιβαλλοντικά περιοχές και για το λόγο αυτό σε αυτές δεν αποκλείεται η χωροθέτηση. Η ΕΟΕ πιστεύει ότι, ως ένας από τους πλέον αποδοτικούς τρόπους αξιοποίησης ανανεώσιµων µορφών ενέργειας, οι αιολικές εγκαταστάσεις δεν θα πρέπει να θεωρούνται «ρυπαρές», «αντιαισθητικές» ή ασύµβατες µε την οικιστική και οικονοµική δραστηριότητα. Ως ήπιες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, οι οποίες µάλιστα δεν παράγουν ρύπους, θα έπρεπε να µπορούν να χωροθετηθούν πιο κοντά στον άνθρωπο, κοντά στα υφιστάµενα δίκτυα υποδοµής, ώστε να ελαχιστοποιούνται και οι διόλου ευκαταφρόνητες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις υποστηρικτικές υποδοµές. Εφόσον όµως θεωρούνται βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, δεν θα έπρεπε να χωροθετούνται σε πολύτιµες φυσικές περιοχές, οι λειτουργίες των οποίων θα µπορούσαν να πληγούν ανεπανόρθωτα από την εγκατάσταση και λειτουργία των Αιολικών Πάρκων. Παρακάτω επισηµαίνονται τα επιµέρους προβλήµατα. 1. Προστατευόµενες Περιοχές Παρά το γεγονός ότι η αρχή της πρόληψης (precautionary principle) έχει σήµερα ιδιαίτερο ειδικό βάρος στην περιβαλλοντική πολιτική της Ε.Ε., οδηγώντας τις προσπάθειες περιβαλλοντικής προστασίας από την αποκατάσταση, καταστολή ή αποτροπή, στην πρόληψη των περιβαλλοντικών κινδύνων, το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο δεν φαίνεται να την ενσωµατώνει όσο θα έπρεπε. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποστασιοποίησης από την αρχή της πρόληψης, αποτελεί η περίπτωση του δικτύου Natura. Αν και ορθώς, στις περιοχές αποκλεισµού συγκαταλέγονται οι «Περιοχες ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Α.Π.Ε. 3

4 Απόλυτης Προστασίας της Φύσης» και οι «Περιοχές Προστασίας της Φύσης», δεν προτείνεται εξαίρεση από τις περιοχές αποκλεισµού αιολικών εγκαταστάσεων, των περιοχών του δικτύου Natura για τις οποίες δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί οι προβλεπόµενες από τον Ν. 1650/1986 διαδικασίες ζωνοποίησης και θεσµοθέτησης της προστασίας. Αυτό σηµαίνει ότι για τις περιοχές αυτές, δηλαδή για την πλειοψηφία των 239 Τόπων Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ) και των 151 Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), για τις οποίες δεν έχει σήµερα ολοκληρωθεί η προβλεπόµενη διαδικασία (Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και Προεδρικό ιάταγµα) και εποµένως δεν έχουν καθοριστεί ενδεχόµενες «Ζώνες Απόλυτης Προστασίας της Φύσης» ή «Ζώνες Προστασίας της Φύσης», δεν προβλέπεται εξαίρεση από τις εγκαταστάσεις αιολικών, αν και υπάρχει σηµαντική πιθανότητα ή/και βεβαιότητα ότι µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα προκύψουν αρκετές περιοχές αποκλεισµού σε ΤΚΣ και ΖΕΠ, λόγω της περιβαλλοντικής τους αξίας και ευαισθησίας. Με απλά λόγια, στην παρούσα φάση δεν γνωρίζουµε πόσες από αυτές τις περιοχές θα κηρυχθούν µελλοντικά Εθνικά Πάρκα ή Περιοχές Προστασίας της Φύσης. Αποτέλεσµα της υιοθέτησης της προτεινόµενης από το χωροταξικό προσέγγισης θα ήταν η ανεπανόρθωτη καταστροφή ή υποβάθµιση κάποιων από τις περιοχές αυτές, κάτι που προφανώς καταστρατηγεί την αρχή της πρόληψης. Για την καθυστέρηση της διαδικασίας εφαρµογής του Ν. 1650/86, σίγουρα την ευθύνη δεν την έχουν ούτε οι Προστατευόµενες Περιοχές, ούτε η βιοποικιλότητά τους. Γιατί να υποστούν τις συνέπειες; Με βάση την αρχή της πρόληψης, παρόµοια αντιµετώπιση µε τις περιοχές του δικτύου Natura θα πρέπει να τυγχάνουν και όσες άλλες περιοχές, όπως οι Σηµαντικές Περιοχές για τα Πουλιά, που αν και πληρούν τα κριτήρια της Οδηγίας 79/409 για την προστασία των Πτηνών, δεν έχουν ακόµη ενταχθεί στο δίκτυο. Σε ότι αφορά στους Εθνικούς ρυµούς θεωρούµε επιβεβληµένη την απόλυτη εξαίρεσή τους από την χωροθέτηση αιολικών µονάδων. Πέραν του ζητήµατος των Προστατευόµενων Περιοχών του δικτύου Natura, το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο επιτρέπει την ανάπτυξη Αιολικών Πάρκων εντός δασών και δασικών ακόµα και εθνικών δρυµών (µε την εξαίρεση του πυρήνα τους). Θα πρέπει όµως να επισηµανθεί ότι τα δασικά οικοσυστήµατα έχουν από µόνα τους σηµαντική οικολογική αξία. Γι αυτό, θα πρέπει η εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων εντός δασικών εκτάσεων να γίνεται κατ εξαίρεσιν και µετά από σοβαρή εξέταση εναλλακτικών λύσεων. Σε ό,τι αφορά τα δάση, πρέπει να προταθεί η απαγόρευση εγκατάστασης και χωροθέτησης ολόκληρων µονάδων σταθµών και να επιτρέπεται µόνο η εγκατάσταση συγκεκριµένου µικρού αριθµού γεννητριών από σταθµό ενέργειας που βρίσκεται σε ευρύτερη περιοχή, όταν κάτι τέτοιο αιτιολογηµένα δεν µπορεί να αποφευχθεί. Ας µη λησµονούµε ότι εγκατάσταση αιολικών µονάδων συνεπάγεται µεγάλα συνοδά έργα, ιδίως διάνοιξη δρόµων, ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Α.Π.Ε. 4

5 εποµένως διευκόλυνση της λαθροθηρίας, περαιτέρω υποβάθµιση οικοτόπων και ενδιαιτηµάτων, αλλά και «παράθυρα» για την αδειοδότηση νέων χρήσεων γης εντός των δασών. 2. Ζώνες Ειδικής Προστασίας Οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας και οι σχετιζόµενες µε αυτές Σηµαντικές Περιοχές για τα Πουλιά, αποτελούν ζωτικής σηµασίας περιοχές για την επιβίωση των σπάνιων και απειλούµενων ειδών πτηνών της Ε.Ε. και έχουν επιλεγεί µε βάση αυστηρά επιστηµονικά κριτήρια και πολύχρονες καταγραφές. Οι περιοχές αυτές έχουν προσδιοριστεί και οριοθετηθεί µε βάση την αρχή της συµπερίληψης των απολύτως απαραίτητων βιοτόπων (των κρίσιµων ενδιαιτηµάτων) για τα απειλούµενα είδη. Εξ ορισµού και µε βάση την Οδηγία 79/409, οι ΖΕΠ συνιστώνται από τα κρίσιµα ενδιαιτήµατα των ειδών πτηνών προτεραιότητας και για το λόγο αυτό θα έπρεπε να περιλαµβάνονται στις περιοχές αποκλεισµού. Η αντιµετώπιση που τυγχάνουν οι περιοχές αυτές από το προτεινόµενο Ειδικό Χωροταξικό, παρουσιάζει δυσαναλογία σε σχέση µε εκείνη των οικοτόπων προτεραιότητας. Ενώ οι οικότοποι προτεραιότητας ορθά περιλαµβάνονται στις περιοχές αποκλεισµού αιολικών εγκαταστάσεων, αφού ενδεχόµενες κατασκευές θα µπορούσαν να βλάψουν αυτούς τους πολύτιµους και σπάνιους βιοτόπους ανεπανόρθωτα, δεν ισχύει η ίδια πρόβλεψη και για τα κρίσιµα ενδιαιτήµατα των ειδών προτεραιότητας. Όµως από την Οδηγία 92/43 δεν προκύπτει τέτοια διαφοροποίηση στην αντιµετώπιση. Τα κρίσιµα ενδιαιτήµατα των ειδών προτεραιότητας, είναι αποφασιστικής σηµασίας για τη διατήρησή των απειλούµενων πτηνών και θα έπρεπε να τυγχάνουν όµοιας αντιµετώπισης µε τους οικοτόπους προτεραιότητας. Θεωρούµε λανθασµένη και ετεροβαρή την διαφοροποίηση µεταξύ οικοτόπων προτεραιότητας και βιοτόπων ειδών προτεραιότητας, όπως είναι οι ΖΕΠ. Να θυµίσουµε ότι το δίκτυο Natura 2000 αποτελείται τόσο από τους ΤΚΣ, όσο και από τις ΖΕΠ και οι κανονιστικές διατάξεις για τις επιπτώσεις αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων που απορρέουν από το Άρθρο 6 της Οδηγία 92/43ΕΟΚ, ισχύουν στο ακέραιο και για τις ΖΕΠ. Στους επισυναπτόµενους Χάρτες 1 έως 8 απεικονίζονται οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας καθώς και οι Σηµαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας, που έχουν αναγνωριστεί µε βάση τα κριτήρια του BirdLife International που αφορούν σε περιοχές όπου παρατηρούνται: συγκεντρώσεις ειδών παγκόσµιου ενδιαφέροντος από άποψης διατήρησης (Κριτήριο C1), απειλούµενων σε επίπεδο Ε.Ε. (Κριτήριο C2), συναθροίσεις αποδηµητικών ειδών (Κριτήριο C3), µεγάλες συναθροίσεις (Κριτήριο C4) και µεταναστευτικά περάσµατα συναθροιστικών ειδών (Κριτήριο C5). 3. Μεταναστευτικά Περάσµατα Οι περιοχές που είναι σηµαντικά µεταναστευτικά περάσµατα της ορνιθοπανίδας, ή φιλοξενούν µεγάλες συγκεντρώσεις πτηνών (π.χ. υγρότοποι Ραµσάρ) θεωρούνται οι πλέον ευάλωτες στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων, αφού οι αριθµοί των πτηνών είναι µεγάλοι και η έλλειψη ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Α.Π.Ε. 5

6 εξοικείωσής τους µε το χώρο επηρεάζει αρνητικά τους µηχανισµούς αποφυγής των εµποδίων. Λόγω των τεχνικών δυσκολιών που παρουσιάζει η έρευνα της µετανάστευσης και των ιδιαίτερων απαιτήσεων σε εξειδικευµένο εξοπλισµό, τα µέχρι σήµερα διαθέσιµα δεδοµένα για τη χώρα µας δεν είναι δυστυχώς επαρκή για να ποσοτικοποιηθούν οι πληθυσµοί των πτηνών που µεταναστεύουν πάνω από συγκεκριµένες ζώνες και να αναγνωρισθούν µε ακρίβεια οι ζώνες και τα υψόµετρα διέλευσής τους εποχιακά. Εποµένως, µε εξαίρεση ελάχιστες περιοχές της χώρας µας, όπως οι χερσόνησοι της Νότιας Πελοποννήσου, τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, το έλτα του Έβρου και το ανατολικό τµήµα του Ν. Έβρου, που µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία ήδη θεωρούνται ως σηµαντικά µεταναστευτικά περάσµατα, δεν είναι δυνατός στην παρούσα φάση ο ακριβής προσδιορισµός όλων των σχετικών ευάλωτων ζωνών. Για να επιτευχθεί ο προσδιορισµός των σηµαντικών µεταναστευτικών περασµάτων της χώρας µας, θα πρέπει να προηγηθεί διεξοδική καταγραφή της µετανάστευσης µε χρήση διεθνώς παραδεκτών µεθόδων όπως οι καταγραφές µε ραντάρ ή συσκευές υπέρυθρης ακτινοβολίας. Οι σχετικές έρευνες για την τεκµηρίωση της χρήσης µιας περιοχής ως µεταναστευτικού περάσµατος πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον δύο, ιδανικά τρεις ετήσιους κύκλους, ώστε να λαµβάνουν υπόψη τις διακυµάνσεις που παρατηρούνται µεταξύ ετών, τόσο κατά τη φάση σχεδιασµού του έργου, όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του, µε συνεχή χρήση αξιόπιστου τεχνολογικού εξοπλισµού (συσκευές ραντάρ ή υπέρυθρης ακτινοβολίας), σε 24ωρη βάση, για τουλάχιστον 25 ηµέρες ετησίως. Με βάση τα ευρήµατα των µελετών αυτών θα πρέπει να αποφασίζεται εάν θα αδειοδοτηθεί το Αιολικό Πάρκο, ποιος θα είναι ο τελικός σχεδιασµός του έργου και των συνοδευτικών του εγκαταστάσεων. Στον επισυναπτόµενο Χάρτη Νο 9, παρατίθενται ενδεικτικά οι κυριότεροι µεταναστευτικοί διάδροµοι πάνω από την Ελλάδα. 4. Ακατοίκητες Νησίδες Η προσέγγιση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου αντιµετωπίζει τις ακατοίκητες νησίδες ως απλές εξέδρες εγκατάστασης Αιολικών Πάρκων, χωρίς να λαµβάνει υπόψη ότι αυτές συγκαταλέγονται στα πλέον ανεπηρέαστα και πολύτιµα οικοσυστήµατα της χώρα µας, µε µοναδικά στοιχεία σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο. Με την προσέγγιση αυτή δεν υπάρχει καµία ιδιαίτερη πρόβλεψη που να ξεχωρίζει ουσιαστικά τις νησίδες από τον θαλάσσιο χώρο. Όµως η ορνιθοπανίδα των ακατοίκητων νησίδων, ιδιαίτερα τα αρπακτικά πτηνά και τα θαλασσοπούλια, θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτη στις εγκαταστάσεις Αιολικών Πάρκων. Λόγω του µέχρι σήµερα αδιατάρακτου χαρακτήρα τους αλλά και εξαιτίας του µικρού τους µεγέθους, οι ακατοίκητες νησίδες που φιλοξενούν αποικίες ειδών προτεραιότητας, ιδιαίτερα όσες είναι µικρότερες των στρεµµάτων, θεωρούνται εξαιρετικά ευαίσθητες σε παρεµβάσεις που αλλοιώνουν µόνιµα τις λειτουργίες του οικοσυστήµατός τους. Η ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Α.Π.Ε. 6

7 εξαίρεση των ακατοίκητων νησίδων από τις περιοχές αποκλεισµού, µπορεί να οδηγήσει σε ανεπανόρθωτη υποβάθµιση του φυσικού πλούτου της Ελλάδας. Αν και η πληθώρα των νησίδων αυτών στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο και οι δυσκολίες προσέγγισής τους σε συγκεκριµένες εποχές του έτους, δεν έχουν επιτρέψει έως σήµερα την πλήρη καταγραφή της ορνιθολογικής τους αξίας, όποτε δόθηκε η ευκαιρία επαρκούς έρευνας την κατάλληλη εποχή του έτους, αποδείχθηκε ότι ο ορνιθολογικός τους πλούτος είναι πολλαπλάσιος των παλαιότερων εκτιµήσεων. Επειδή η ΕΟΕ µελετά εδώ και δεκαετίες την ορνιθοπανίδα του ελληνικού νησιωτικού χώρου, σε συνεργασία συχνά µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (προγράµµατα προστασίας της φύσης όπως τα προγράµµατα LIFE), έχει τη συµβατική υποχρέωση να ενηµερώνει την τελευταία για ενδεχόµενη περιβαλλοντική ζηµία προκληθεί από την ενδεχόµενη κατασκευή Αιολικών Πάρκων σε σηµαντικές αποικίες ειδών προτεραιότητας. Σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από τα αρµόδια υπουργεία, η ΕΟΕ είναι σε θέση να παραδώσει κατάλογο µε τις ακατοίκητες νησίδες όπου µε βάση τα πρόσφατα στοιχεία απαντώνται σηµαντικές αποικίες πτηνών. Σε ότι αφορά στο θαλάσσιο χώρο, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι αν και αριθµός ακατοίκητων νησίδων περιλαµβάνεται σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας ή σε Σηµαντικές Περιοχές για τα Πουλιά, πρόβληµα υπάρχει µε τις γειτονικές στις νησίδες θαλάσσιες ζώνες, κρίσιµες για τη διατροφή των ειδών που φωλιάζουν στις νησίδες, αφού µέχρι σήµερα δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες αναγνώρισης και χαρακτηρισµού των Θαλάσσιων Προστατευόµενων Περιοχών (π.χ. Θαλάσσιες Σηµαντικές Περιοχές για τα Πουλιά). Θα πρέπει άµεσα να ξεκινήσει η σχετική διαδικασία, και οι σχετικές έρευνες, προκειµένου να προσδιοριστούν οι ευαίσθητες περιοχές, από όπου για προληπτικούς λόγους θα πρέπει να αποκλειστεί η εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων. Στον επισυναπτόµενο Χάρτη Νο 10 απεικονίζονται οι θέσεις νησίδων µε σηµαντικές αποικίες πτηνών. ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Α.Π.Ε. 7

8 3. ΕΙ ΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Σε ότι αφορά στην Ειδική Ορνιθολογική Μελέτη που προτείνεται, είναι πολύ σηµαντικό να δηµιουργηθεί εκείνο το πλαίσιο που θα διασφαλίζει την αντικειµενικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας, ώστε αυτή να καταστεί αδιάβλητη και µη διαπραγµατεύσιµη. Η έως σήµερα 20ετής εµπειρία από την εκπόνηση των ΜΠΕ έχει δείξει ότι η πίεση που ασκείται συνήθως κατά την εκπόνηση των µελετών, προέρχεται από την πλευρά των αναπτυξιακών έργων και των οµάδων συµφερόντων που σχετίζονται µε αυτά, αφού δυστυχώς το φυσικό περιβάλλον δεν έχει φωνή και ψήφους. εν διευκρινίζεται πουθενά τι περιλαµβάνει η Ειδική Ορνιθολογική Μελέτη, πόσο θα διαρκεί, από ποιόν θα εκπονείται και µε ποιες προδιαγραφές. Η ΕΟΕ είναι σε θέση να προτείνει το περιεχόµενο µίας τέτοιας µελέτης, µε βάση τις διεθνώς παραδεκτές πρακτικές, ώστε οι µελέτες να είναι ικανές να δώσουν απαντήσεις σε σοβαρά ερωτήµατα, όπως είναι εκείνα της χωροθέτησης, της χωροδιάταξης αλλά και του σχεδιασµού του Αιολικού Πάρκου και των υποστηρικτικών υποδοµών του, δηλαδή των οδών πρόσβασης και των δικτύων µεταφοράς ρεύµατος, που και αυτά µπορεί να έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην ορνιθοπανίδα, όσο και στην λοιπή βιοποικιλότητα, καθώς και στο τοπίο. Για την ενίσχυση της χρησιµότητας και χρηστικότητας της ορνιθολογικής µελέτης, αυτή θα πρέπει να ξεκινά από το στάδιο της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης (ΠΠΕ) και να ενσωµατώνεται πλήρως στη διαδικασία εκπόνησης, δηµοσιοποίησης και έγκρισης της ΜΠΕ. Είναι αυτονόητο ότι στην εκπόνηση των ορνιθολογικών µελετών θα πρέπει να υιοθετηθεί η διεθνής πρακτική BACI (Before After Control Impact), µια σχεδόν τυποποιηµένη µέθοδος έρευνας της αφθονίας των πτηνών πριν και µετά την εγκατάσταση του αιολικού πάρκου. Η διάρκεια της έρευνας πριν από την εγκατάσταση πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέπει να προσδιοριστούν επαρκώς η χρήση της περιοχής από τα είδη προτεραιότητας, και το αν και ποια είδη αναµένεται να επηρεαστούν αρνητικά από την εγκατάσταση του πάρκου. Η παρακολούθηση µετά την κατασκευή του έργου πρέπει να αφορά τόσο τις άµεσες όσο και τις µακροπρόθεσµες επιπτώσεις από την λειτουργία του έργου. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί πρόνοια για όσες εγκαταστάσεις Αιολικών Πάρκων έχουν ήδη αδειοδοτηθεί χωρίς να έχει προηγηθεί η απαραίτητη ορνιθολογική διερεύνηση. Και στις περιπτώσεις αυτές θα έπρεπε να γίνει προσπάθεια εφαρµογής της µεθόδου BACI. ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Α.Π.Ε. 8

9 4. ΜΙΚΡΑ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Θέση της ΕΟΕ είναι ότι και για τα ΜΥΗΕ θα πρέπει να βελτιωθούν κάποια σηµεία του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου. Πιο συγκεκριµένα: Αν και αναφέρεται στην ΚΥΑ «κατά κανόνα, τα ΜΥΗΕ λειτουργούν µε την συνεχή παροχή του υδατορεύµατος και έτσι δεν απαιτείται η κατασκευή ταµιευτήρων µε την κατασκευή µεγάλων φραγµάτων, όπως συνήθως γίνεται στα µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα» ακολουθούν προβλέψεις για φράγµατα και αγωγούς εκτροπής. Προτείνεται να θεωρηθούν Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα εκείνα στα οποία δεν δηµιουργείται ταµιευτήρας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία αδειοδότησης που ακολουθείται για τα µεγάλα ΥΗΕ. Να εξαιρεθούν από την κατασκευή σε περιοχές NATURA εκείνα τα YHE που περιλαµβάνουν φράγµα και εκτροπή του νερού. Ο καθορισµός του ύψους των 15 MW για τον χαρακτηρισµό ενός έργου ως µικρό είναι αυθαίρετος. Οι διαστάσεις των έργων εκτροπής έως 3 χλµ και δυνατότητα συνολικής κατάληψης των 2/3 ενός ποταµού από ΥΗ έργα δίνουν µια εικόνα πλήρους αλλοίωσης του ποτάµιου οικοσυστήµατος. Οι διαστάσεις αυτές θα πρέπει να µειωθούν κατά πολύ. εν µπορεί να ολοκληρωθεί ο χωροταξικός σχεδιασµός για τα ΥΗΕ αν δεν ολοκληρωθούν οι ενέργειες που προβλέπονται στην οδηγία για τα νερά. Η οικολογική παροχή νερού είναι αυθαίρετα οριζόµενη και δεν λαµβάνει υπόψη τις πραγµατικές ανάγκες των οικοσυστηµάτων του ποταµού στην ζώνη εκτροπής και κατάντη. Το ποσοστό του 30% της µέσης θερινής παροχής που έχει οριστεί δεν έχει προκύψει από καµία µελέτη και αυτό είχε επισηµανθεί εξαρχής από την ΕΟΕ µε επιστολές της στα αρµόδια υπουργεία. Με την ΚΥΑ επιχειρείται να µειωθεί και άλλο η ελάχιστη παροχή (το 30% του Σεπτεµβρίου είναι σαφώς µικρότερο του 30% της µέσης θερινής παροχής). Σε κάθε περίπτωση η ελάχιστη «οικολογική παροχή» θα πρέπει να διαµορφωθεί τουλάχιστον στο 50% της µέσης θερινής παροχής (ή 30λτ/δτ) και πάντα µετά από µελέτη στο πλαίσιο της οδηγίας για τα νερά, χωρίς εξαιρέσεις. Ο καθορισµός της ελάχιστης οικολογικής παροχής, µέχρι σήµερα, έδωσε στην πράξη το άλλοθι της πρότασης Περιβαλλοντικών Όρων, από τις ΜΠΕ που έχουν εκπονηθεί, ακριβώς αυτού του ποσοστού χωρίς να υπάρχει ουσιαστική αξιολόγηση των επιπτώσεων κατά περίπτωση. Η διαπίστωση ότι η Ελλάδα βαθµολογείται µε το µέγιστο δείκτη όσον αφορά την κατάσταση απειλής των αµφιβίων που αντικατοπτρίζει την κατάσταση των οικοσυστηµάτων που συνδέονται µε το γλυκό νερό (περιβαλλοντικός δείκτης αειφορίας) δεν αποτέλεσε στοιχείο διαπραγµάτευσης στην ΣΕΠΕ. ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Α.Π.Ε. 9

10 5. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ Θέση της ΕΟΕ είναι ότι θα πρέπει επιπρόσθετα στα προβλεπόµενα: Να µην επιτραπεί η εγκατάσταση µεγάλης έκτασης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε περιοχές του δικτύου Natura. Η απαγόρευση εγκατάστασης να επεκταθεί και σε περιοχές Προστασίας της Φύσης (όχι µόνο Απόλυτης Προστασίας της Φύσης). Οι περιοχές αυτές έχουν εκ του νόµου σαν στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας, Η διαφορά τους από τις Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της φύσης είναι ότι σ αυτές επιτρέπονται οι παραδοσιακές δραστηριότητες. Θα πρέπει να απαγορεύεται η εγκατάσταση σε περιοχές µε δασική βλάστηση. ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Α.Π.Ε. 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΖΕΠ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας Περιοχή 1 Νοµός Έβρου Ο νοµός Έβρου είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για τα πουλιά. Στους προτεινόµενους δήµους εγκατάστασης αιολικών πάρκων αλλά και στους όµορους βρίσκονται τρεις από τους σηµαντικότερους βιότοπους για τα πουλιά στην Ελλάδα. Πρόκειται για το έλτα του Έβρου (ΖΕΠ GR ) το δάσος της αδιάς (ΖΕΠ GR ) και το Νότιο ασικό Σύµπλεγµα Έβρου (ΖΕΠ GR ). Νοµός Ροδόπης Επίσης στους προτεινόµενους δήµους του νοµού Ροδόπης (Αρριανών και Κέχρου) εκτείνεται η κοιλάδα Φιλιούρι (ΖΕΠ GR ). Περιοχή 2 Νοµός Ευβοίας Στον δήµο ύστίων βρίσκεται η οµώνυµη λίµνη (ΖΕΠ GR ). Επιπλέον, στον ίδιο νοµό(στους προτεινόµενους δήµους) βρίσκονται ακόµη 3 ΣΠΠΕ οι οποίες δεν έχουν χαρακτηριστεί ως ΖΕΠ. Πρόκειται για τις: όρος Όχη ( δήµοι Καρύστου, Μαρµαρίου και Κ. Καφηρέως), ίρφης, Ξηροβούνι και ευρύτερη περιοχή (δήµοι ιρφύων και Κύµης) και όρος Καντήλι (δήµος Μεσσαπίων). Νοµός Βοιωτίας Ο προτεινόµενος δήµος Αραχόβης περιλαµβάνει τµήµα του Εθνικού δρυµού Παρνασσού (ΖΕΠ GR ). Νοµός Φθιώτιδας Ο προτεινόµενος ήµος Υπάτης περιλαµβάνει το µεγαλύτερο τµήµα του όρους Οίτη (ZEΠ GR ). Νοµός Φωκίδας Ο προτεινόµενος ήµος Λιδορικίου περιλαµβάνει τµήµα του όρους Γκιώνα ZEP GR ). ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Α.Π.Ε. 11

12 Περιοχή 3 Νοµός Λακωνίας Οι προτεινόµενοι ήµοι Ζάρακα Νιάτων, Μονεµβασιάς και Μολάων περιλαµβάνουν τα Όρη ανατολικής Λακωνίας (ΖΕΠ GR ). ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Α.Π.Ε. 12

Εκτίμηση των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από τη δημιουργία και λειτουργία Αιολικών Πάρκων

Εκτίμηση των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από τη δημιουργία και λειτουργία Αιολικών Πάρκων Εκτίμηση των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από τη δημιουργία και λειτουργία Αιολικών Πάρκων Οδηγίες για την εκπόνηση της Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης Ιανουάριος 2009 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Juan

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Εισηγητική έκθεση για την πρόταση ...3 Η πρόταση των περιβαλλοντικών οργανώσεων ... 23

Περιεχόμενα Εισηγητική έκθεση για την πρόταση ...3 Η πρόταση των περιβαλλοντικών οργανώσεων ... 23 Περιεχόμενα Εισηγητική έκθεση για την πρόταση...3 Η πρόταση των περιβαλλοντικών οργανώσεων...23 Λαμβάνοντας υπόψη,... 23 Κεφάλαιο 1 Σκοπός... 24 Κεφάλαιο 2 Ορισμοί... 24 Κεφάλαιο 3 Προστατευόμενες περιοχές...

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματική αλλαγή και Βιοποικιλότητα:

Κλιματική αλλαγή και Βιοποικιλότητα: Κλιματική αλλαγή και Βιοποικιλότητα: λύσεις για μια σχέση συνύπαρξης Συμβολή στη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου: «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η αειφόρος διαχείριση και αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος

Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος Λ. Τάτσης, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.Π.Μ.Σ. "Περιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΥ Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island, Skyros Επιδεικτική εφαρμογή της προσέγγισης «Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα» για τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...3 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...8 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...9 3.1 Εισαγωγή...9 3.2 Σκοπιµότητα του Πλαισίου...9 3.3 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Aνάλυση επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων ΜΑΪΟΣ 2009 / 1 5. ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ...

Aνάλυση επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων ΜΑΪΟΣ 2009 / 1 5. ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ... Aνάλυση επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων ΜΑΪΟΣ 2009 / 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ...3 1.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 4 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 4 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 4 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 10 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΧΣΑΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ... 11 3.1 Σκοπιµότητα της τροποποίησης του Πλαισίου... 11 3.2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑ Σύµβουλοι ιαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστηµάτων Συντονισµός Μελέτης Άννα

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων

Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΗΜΙΤΗ ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Ειδικός Σύμβουλος: NCC Σύμβουλοι Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) ΕΣΧΑΔΑ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΣΤΕΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) ΕΣΧΑΔΑ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΣΤΕΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» Έκδοση: 01/25-07-13 Αναθεωρεί την: /-- Σελίδα: 1 από ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 5 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 14 2.1. ΑΡΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ- ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ- ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο ««Τουρισμός και Περιβάλλον»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙO ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙO ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙO ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας

Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας Λαμβάνοντας υπόψη, 1 Άρθρο 1 Σκοπός 2 Άρθρο 2 Ορισμοί 3 Άρθρο 3 Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών 4 Άρθρο 4 ιαχείριση προστατευόμενων περιοχών 11

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο ««Τουρισμός και Περιβάλλον»,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων. Περίληψη. 1. Εισαγωγή 1. 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3. 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18

Πίνακας Περιεχοµένων. Περίληψη. 1. Εισαγωγή 1. 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3. 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18 Πίνακας Περιεχοµένων Κεφάλαιο Αρ. Σελίδας Περίληψη ii 1. Εισαγωγή 1 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18 4. Βιώσιµη Κατανάλωση και Παραγωγή 25 5. Προστασία και ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8 2.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 8 2.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 9 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 10 3.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ CivPro is a Regional Initiative Project financed by INTERREG IVC, the European programme for interregional cooperation ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΕΡΟΚΟΥ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ Χημικός Μηχανικός ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα