ΑΠΟΦΑΣΗ. H Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. H Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ):"

Transcript

1 Μαρούσι, 14/7/2011 AΠ 612/013 ΑΠΟΦΑΣΗ «Τροποποίηση Διόρθωση διατάξεων της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 573/015/ αναφορικά με την «Έγκριση της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2010 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 531/065/ » (ΦΕΚ 1338/Β/ ), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 580/010/ (ΦΕΚ 1814/Β/ )» H Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ): Έχοντας υπόψη: α. τις διατάξεις του Ν. 3431/2006 Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις, ιδίως το άρθρο 3, το άρθρο 12, στοιχ. α, ιβ, κζ και μα, το άρθρο 17, το άρθρο 42, το άρθρο 43 ιδίως την παράγραφο 1, στοιχείο α), περίπτωση γγ), το άρθρο 44, το άρθρο 45, το άρθρο 68, παρ. 3 και το άρθρο 70 παρ. 2 (ΦΕΚ 13/Α/2006), β. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7 ης Μαρτίου 2002 σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο), γ. την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7 ης Μαρτίου 2002 σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση), δ. τη Σύσταση της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2007 «αναφορικά με σχετικές Αγορές Προϊόντων και Υπηρεσιών στον Τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 5406], (EE L344/65, ), (εφεξής Νέα Σύσταση), ε. τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2002/C 165/03, ΕΕ C165/6, ), στ. τη Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τις κοινοποιήσεις, τις προθεσμίες και τις διαβουλεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2002/21/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά 1

2 με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως εκάστοτε ισχύει, ζ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/065/ «Ορισμός Αγοράς Χονδρικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένης μεριζόμενης και πλήρους πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 1550/Β/ ), η. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 573/015/ αναφορικά με την «Έγκριση της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2010 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 531/065/ » (ΦΕΚ 1338/Β/ ), θ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 580/010/ «Τροποποίηση Διόρθωση διατάξεων της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 573/015/ αναφορικά με την «Έγκριση της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2010 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 531/065/ » (ΦΕΚ 1338/Β/ )» (ΦΕΚ 1814/Β/ ). ι. την από 12 η Νοεμβρίου 2010 και με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 46877/ επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. με θέμα «Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο». ια. την από 31 η Δεκεμβρίου 2010 και με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 53842/ επιστολή της ΕΕΤΤ με θέμα «Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠ ΕΕΤΤ 573/015/ )». ιβ. την από 26 η Ιανουαρίου 2011 και με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 3789/ επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. με θέμα «Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο». ιγ. την από 4 η Μαΐου 2011 και με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 17894/ επιστολή των εταιρειών HELLAS ONLINE, CYTA HELLAS και WIND HELLAS με θέμα «Αίτηση Τροποποίησης της Αναφοράς Προσφοράς ΟΤΕ για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες (RUO 2010)». ιδ. την από 5 η Μαΐου 2011 και με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 18089/ επιστολή της FORTHNET με θέμα «Αίτημα τροποποίησης της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2010 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες (υπ αριθμ. 573/015/ απόφαση ΕΕΤΤ)». ιε. την από 17 η Μαΐου 2011 και με αριθμό πρωτ. ΕΕΤΤ 20055/ επιστολή της εταιρείας CYTA (HELLAS) με θέμα «Διευκρινίσεις αναφορικά με τον υπολογισμό του αλγορίθμου «Α» του παραρτήματος 14 «Βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών (Basic SLA) του RUO». ιστ.τη με αριθμό 22808/Φ.600/ Εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, Εκτιμώντας ότι: 1) Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/065/ «Ορισμός Αγοράς Χονδρικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένης μεριζόμενης και πλήρους πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (2ος 2

3 Γύρος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 1550/Β/ ), και κυρίως το Κεφάλαιο Α, Υποκεφάλαιο ΙΙΙ αυτής, «Κανονιστικές Υποχρεώσεις», ενότητα 5, υποενότητα 5.1.3, ορίζεται πως: [ ] Δεδομένου ότι η Προσφορά Αναφοράς θα πρέπει να επικαιροποιείται προκειμένου να αντικατοπτρίζει τις ανάγκες της αγοράς, επιβάλλεται η ακόλουθη διαδικασία: (i) (ii) Για την περίπτωση όπου ο ΟΤΕ ζητήσει αναθεώρηση της Προσφοράς Αναφοράς, η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες σχετικές εξελίξεις της αγοράς, καθώς και την εμπειρία που αποκτήθηκε στα πλαίσια προγενέστερης εφαρμογής Προσφοράς Αναφοράς, θα εξετάσει εντός εύλογης περιόδου, εάν οι προτεινόμενες αλλαγές είναι κατάλληλες και αιτιολογημένες. (iii) Σε κάθε περίπτωση η ΕΕΤΤ δύναται να επιβάλει αλλαγές στην Προσφορά Αναφοράς για την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και τις συναφείς ευκολίες στις περιπτώσεις όπου κρίνει ότι τέτοιες αλλαγές είναι αιτιολογημένες. Στις περιπτώσεις που κρίνει κατάλληλο, η ΕΕΤΤ δύναται να διεξάγει δημόσια διαβούλευση παρέχοντας στα ενδιαφερόμενα μέρη την δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους αναφορικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις/ αναθεωρήσεις της Προσφοράς Αναφοράς. Σε κάθε περίπτωση πριν την εφαρμογή της αναθεωρημένης Προσφοράς Αναφοράς θα δίνεται εύλογο χρονικό διάστημα στους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να προετοιμαστούν για τις επικείμενες αλλαγές ] 2) Το αίτημα της ΟΤΕ Α.Ε. για τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 573/015/ (ΦΕΚ 1338/Β/ ), όπως ισχύει σήμερα τροποποιηθείσα με την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 580/010/ (ΦΕΚ 1814/Β/ ), υπήρξε επαρκώς αιτιολογημένο στις ανωτέρω υπό στοιχεία ι και ιβ επιστολές της. Με τις επιστολές αυτές, μάλιστα, η ΟΤΕ Α.Ε., παρουσίασε προς την ΕΕΤΤ οψιγενή στοιχεία, δυνάμει των οποίων κρίνεται από την ΕΕΤΤ απαραίτητη η εκ νέου τροποποίηση συγκεκριμένων διατάξεων της ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς προς το σκοπό της μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας αυτής. 3) Οι σχετικές ως άνω υπό στοιχεία ιγ, ιδ και ιε επιστολές οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί προς την ΕΕΤΤ από εναλλακτικούς παρόχους έθεσαν υπ όψιν της ΕΕΤΤ συγκεκριμένα ζητήματα αναφορικά με τη λειτουργία διαδικασιών της εν ισχύι Προσφοράς Αναφοράς. Αποφασίζει: Α. Την τροποποίηση διατάξεων της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 573/015/ αναφορικά με την «Έγκριση της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2010 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες, σε 3

4 εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 531/065/ » (ΦΕΚ 1338/Β/ ), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 580/010/ (ΦΕΚ 1814/Β/ ), αποκλειστικά ως προς τις ακόλουθες διατάξεις της: 1. Στο Κεφάλαιο Β, άρθρο 4, της απόφασης και ειδικότερα στο Κωδικοποιημένο κείμενο της εγκριθείσας Προσφοράς ΑΠΤΒ ΟΤΕ, στο κεφάλαιο 2, ενότητα 2.4., υπο-ενότητα (i) διαγράφονται από το πρώτο εδάφιο οι λέξεις ΕΝΤοΒ, ΜΤοΒ, καθώς και», (ii) αντικαθίσταται το τμήμα «Τις ίδιες μετρήσεις.δοκιμές κουδουνισμού» με το ακόλουθο «Η αποδεκτή τιμή αντίστασης μόνωσης για όλες τις περιπτώσεις είναι μεγαλύτερη των 10 ΜΩ. Ο ΟΤΕ, επιπρόσθετα οφείλει να πραγματοποιεί και δοκιμές κουδουνισμού. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω μετρήσεων καταχωρούνται από τον ΟΤΕ σε ειδικά διαμορφωμένα προς το σκοπό αυτό πεδία στο ΠΣ ΟΤΕ στη σχετική εγγραφή εκάστης αίτησης, με την επισήμανση, για το κατά πόσο η τιμή μέτρησης βρίσκεται εντός ή εκτός των ορίων των αποδεκτών ως τιμών καλής λειτουργίας.», (ii) ενώ διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο της υποενότητας. Βάσει των ανωτέρω αλλαγών, η υποενότητα διαμορφώνεται ως ακολούθως: Ο ΟΤΕ πριν την παράδοση του ΑΝΤοΒ πραγματοποιεί τις εξής μετρήσεις, από το ΓΚΟ έως το σημείο τερματισμού τους: Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης μεταξύ α αγωγού - γης. Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης μεταξύ β αγωγού - γης. Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης μεταξύ α αγωγού - β αγωγού. Η αποδεκτή τιμή αντίστασης μόνωσης για όλες τις περιπτώσεις είναι μεγαλύτερη των 10 ΜΩ. Ο ΟΤΕ, επιπρόσθετα οφείλει να πραγματοποιεί και δοκιμές κουδουνισμού. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω μετρήσεων καταχωρούνται από τον ΟΤΕ σε ειδικά διαμορφωμένα προς το σκοπό αυτό πεδία στο ΠΣ ΟΤΕ στη σχετική εγγραφή εκάστης αίτησης, με την επισήμανση, για το κατά πόσο η τιμή μέτρησης βρίσκεται εντός ή εκτός των ορίων των αποδεκτών ως τιμών καλής λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση, ο ΟΤΕ δεσμεύεται να πραγματοποιεί πριν την παράδοση ενός ΕΝΤοΒ/ ΜΤοΒ/ ΑΝΤοΒ/ΤοΥΒ τις ίδιες μετρήσεις που πραγματοποιεί και στην περίπτωση ενεργοποίησης δικών του συνδρομητών.» Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται απαραίτητη σε εφαρμογή της πρότασης/ διευκρίνισης την οποία παρείχε η ΟΤΕ Α.Ε. προς την ΕΕΤΤ με το σχετικό ι ως άνω, ότι, παρά την ύπαρξη της ρύθμισης της παραγράφου τόσο στην προϋφιστάμενη όσο και στην προταθείσα από την ΟΤΕ Α.Ε. Προσφορά Αναφοράς 2010, η ΟΤΕ Α.Ε. δεν διενεργούσε ως τώρα μετρήσεις κατά την παράδοση ενεργού ΤοΒ (πλήρους ή μεριζόμενου). Στο πλαίσιο αυτό, επειδή σκοπός της σχετικής ρύθμισης υπήρξε η απεικόνιση στην Προσφορά της διαδικασίας όπως αυτή ακολουθείται στην πράξη κατά την παράδοση του ενεργού ΤοΒ (πλήρους ή 4

5 μεριζόμενου), με την παρούσα τροποποίηση καταγράφεται πλήρως και αναλυτικά η διαδικασία που εφαρμόζεται, ώστε να απαλειφθούν τυχόν ασάφειες ως προ τις υποχρεώσεις της ΟΤΕ Α.Ε. ως παρόχου ΣΙΑ. Στο μέτρο, όμως που, ενώ δε γινόταν σχετική μέτρηση μέχρι σήμερα κατά την παράδοση του ενεργού ΤοΒ (πλήρους ή μεριζόμενου), δεν έχουν καταγραφεί κατά την παράδοση αυτού σημαντικά προβλήματα, και η υλοποίηση της υποχρέωσης αυτής θα επέφερε σημαντική αύξηση του κόστους παροχής ενεργών ΤοΒ, η ΕΕΤΤ προκρίνει την τροποποίηση της Προσφοράς Αναφοράς κατά τρόπο, ώστε αυτή να απεικονίζει τη διαδικασία η οποία ακολουθείται στην πράξη. Επιπρόσθετα, η εν λόγω τροποποίηση διαχωρίζει την περίπτωση παράδοσης ανενεργού τοπικού βρόχου στην οποία εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση διενέργειας των μετρήσεων. Σε αυτή την περίπτωση συγκεκριμενοποιείται τόσο η αποδεκτή τιμή της μέτρησης, όσο και ο τρόπος καταγραφής στο ΠΣ ΟΤΕ. Αποσαφηνίζεται συνεπώς πλήρως η διαδικασία μετρήσεων σε κάθε τύπο ΤοΒ. Η ΕΕΤΤ εισηγείται την ανωτέρω τροποποίηση έχοντας πάντα ως κύριο γνώμονα το συμφέρον του καταναλωτή και την σε κάθε περίπτωση ούτε στο κατ ελάχιστο χειροτέρευση της θέσης αυτού, ενεργώντας όμως πάντα προς όφελος της αγοράς. Κρίσιμα για την άνω τροποποίηση υπήρξαν και τα διευκρινιστικά στοιχεία τα οποία η ΟΤΕ Α.Ε. παραθέτει με το κοινοποιηθέν προς την ΕΕΤΤ ως άνω σχετικό ιβ. 2. Στο Κεφάλαιο Β, άρθρο 4, της απόφασης και ειδικότερα στο Κωδικοποιημένο κείμενο της εγκριθείσας Προσφοράς ΑΠΤΒ ΟΤΕ, στο κεφάλαιο 2, ενότητα 2.6., υπο-ενότητα , της Προσφοράς, στο τέλος της υπο-ενότητας , προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: Όταν διαπιστώνεται βλάβη στη λειτουργία του ΕΣΚ ο ΟΤΕ δύναται να αιτηθεί προς τον ΤΠ αλλαγή ορίου η οποία θα πραγματοποιείται έπειτα από την σύμφωνη γνώμη του ΤΠ. Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία αλλαγής ορίου παρέχεται ατελώς.» Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται απαραίτητη, ώστε να παρέχεται στην ΟΤΕ Α.Ε. η δυνατότητα να αιτείται αλλαγή ορίου στις περιπτώσεις κατά τις οποίες με την αλλαγή ορίου θα επιτυγχάνεται άμεσα η αποκατάσταση ή/και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους καταναλωτές υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι με την αλλαγή του ορίου από την ΟΤΕ Α.Ε. δεν επέρχεται κανένα αρνητικό αποτέλεσμα σε βάρος των παρόχων, δεδομένου ότι για την αλλαγή του ορίου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Τ.Π.. 3. Στο Κεφάλαιο Β, άρθρο 4, της απόφασης και ειδικότερα στο Κωδικοποιημένο κείμενο της εγκριθείσας Προσφοράς ΑΠΤΒ ΟΤΕ, στο τέλος του Παραρτήματος 4, της Προσφοράς, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: Εισαγωγή υποχρεωτικού πεδίου: Αποδοχή βρόχου με τιμή αντίστασης μόνωσης της υπο-ενότητας μικρότερη των 10 ΜΩ. Τιμές Πεδίου: ΝΑΙ, ΟΧΙ» Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται απαραίτητη, ώστε να δίδεται η διακριτική ευχέρεια στους εναλλακτικούς παρόχους να αποδέχονται το βρόχο ακόμα και στις 5

6 περιπτώσεις εκείνες στις οποίες η τιμή αντίστασης μόνωσης που προδιαγράφεται στην υπο-ενότητα είναι μικρότερη της αποδεκτής τιμής των 10ΜΩ. Πρόκριμα για τη ρύθμιση αυτή αποτέλεσε το γεγονός ότι ο Τ.Π. πρέπει να έχει τη δυνατότητα αποδοχής του ΤοΒ για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν δημιουργούνται προβλήματα στην ποιότητα της υπηρεσίας που έχει αιτηθεί ο τελικός καταναλωτής στην περίπτωση όπου ο παραδιδόμενος ΤοΒ έχει τιμή αντίστασης μόνωσης μικρότερη των 10ΜΩ. Η δυνατότητα δε της επιλογής πρέπει να υφίσταται στο πρόσωπο του παρόχου, ο οποίος, μόνο, είναι σε θέση να γνωρίζει επακριβώς τις ανάγκες του συγκεκριμένου καταναλωτή/ πελάτη του και αν αυτές μπορούν να καλυφθούν από την αναμενόμενη ποιότητα της υπηρεσίας. Ταυτόχρονα, όμως με τη ρύθμιση, γίνεται προσπάθεια να απαλειφθεί τυχόν ασάφεια κατά τη διαδικασία παράδοσης ανενεργού τοπικού βρόχου του Παραρτήματος 31, στο πλαίσιο της γενικότερης υποχρέωσης διαφάνειας η οποία επιβλήθηκε από την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/065/2009 (ΦΕΚ 1550/Β/ ). 4. Στο Κεφάλαιο Β, άρθρο 4 της απόφασης και ειδικότερα στο 11, ενότητα Ε1, της Προσφοράς, στο σημείο 3, μετά το τέλος του αριθμημένου σημείου 3.2 η περίοδος «Η αίτηση θα συνοδεύεται θα αποτυπώνονται:» αντικαθίσταται από την περίοδο «Στην αίτηση θα καταχωρούνται κατ ελάχιστο τα εξής στοιχεία:». Παράλληλα, μετά το τέλος της ως άνω αντικατασταθείσας περιόδου, στο δεύτερο σημείο των ελάχιστων στοιχείων του λογαριασμού «ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του συνδρομητή» προστίθεται η φράση (όπως ειδικότερα ορίζεται στο 7 ο σημείο της εισαγωγικής παραγράφου του παρόντος παραρτήματος)». Βάσει των ανωτέρω αλλαγών, το σημείο 3 διαμορφώνεται ως εξής: 3. Ο ΤΠ2 μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ αποστέλλει Αίτηση Παροχής ΠΤοΒ στην οποία συμπληρώνει τόσο το όνομα του ΤΠ1 όσο και τον Φανταστικό αριθμό του ΠΤοΒ για τον οποίο αιτείται μετάβαση, με τις εξής σημάνσεις: 3.1. μετατροπή σύνδεσης ΠΤοΒ, 3.2. δήλωση διακοπής υπηρεσιών Πλήρους Πρόσβασης / καταγγελία σχετικής σύμβασης. Η δήλωση / καταγγελία αφορά τον πάροχο ΤΠ1 Στην αίτηση θα καταχωρούνται κατ ελάχιστο τα εξής στοιχεία: η επωνυμία του ΤΠ1 ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του συνδρομητή (όπως ειδικότερα ορίζεται στο 7 ο σημείο της εισαγωγικής παραγράφου του παρόντος παραρτήματος) διεύθυνση του συνδρομητή φανταστικός αριθμός» Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται απαραίτητη για την διευκόλυνση της διαδικασίας μετάβασης τοπικού βρόχου από ΤΠ1 σε ΤΠ2, ώστε να απαιτείται η ελάχιστη αναγκαία καταχώριση πληροφορίας στο WCRM, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την σωστή λειτουργία της διαδικασίας, τηρουμένης της υποχρέωσης διαφάνειας η 6

7 οποία επιβλήθηκε από την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/065/2009 (ΦΕΚ 1550/Β/ ). Αιτιολόγηση για τη σκοπιμότητα τροποποίησης της παρούσας διάταξης έχουν υποβάλλει εγγράφως στην ΕΕΤΤ οι εταιρείες HELLAS ONLINE, CYTA HELLAS και WIND HELLAS αλλά και η εταιρεία FORTHNET με τα ως άνω σχετ. ιγ και ιδ, αντίστοιχα. Η σχετική τροποποίηση αν και, εμφανώς, απλοποιεί τη διαδικασία των ελάχιστων απαιτούμενων προς καταχώρηση στοιχείων, εντούτοις με την πρόβλεψη δυνατότητας αποστολής αντιγράφου του λογαριασμού στο σημείο 11 το οποίο προστίθεται (υπ αριθμό 6 κατωτέρω τροποποίηση της παρούσας), διασφαλίζεται η διαδικασία στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτό θα καταστεί απαραίτητο, ώστε συνάδει πλήρως με την υποχρέωση διαφάνειας η οποία επιβλήθηκε από την ΑΠ ΕΕΤΤ 531/065/2009 (ΦΕΚ 1550/β/ ). 5. Στο Κεφάλαιο Β, άρθρο 4 της απόφασης και ειδικότερα στο 11, ενότητα Ε1, της Προσφοράς, η δεύτερη περίοδος του σημείου 4 «Η ταυτοποίηση των στοιχείων από ΤΠ2.» αντικαθίσταται από την περίοδο: «Η ταυτοποίηση των στοιχείων στο βήμα Ι3 θα αφορά αποκλειστικά τον φανταστικό αριθμό, τα στοιχεία του ΤΠ1 και το Αστικό Κέντρο που ανήκει ο φανταστικός αριθμός.» Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται απαραίτητη, δεδομένης της ανωτέρω τροποποίησης υπ αριθμό 4, για την διευκόλυνση της διαδικασίας μετάβασης τοπικού βρόχου από ΤΠ1 σε ΤΠ2, ώστε να απαιτείται η ελάχιστη αναγκαία καταχώρηση πληροφορίας στο WCRM, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την σωστή λειτουργία της διαδικασίας, τηρουμένης της υποχρέωσης διαφάνειας η οποία επιβλήθηκε από την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/065/2009 (ΦΕΚ 1550/Β/ ). Αιτιολόγηση για τη σκοπιμότητα τροποποίησης της παρούσας διάταξης έχουν υποβάλλει εγγράφως στην ΕΕΤΤ οι εταιρείες HELLAS ONLINE, CYTA HELLAS και WIND HELLAS αλλά και η εταιρεία FORTHNET με τα ως άνω σχετ. ιγ και ιδ, αντίστοιχα. 6. Στο Κεφάλαιο Β, άρθρο 4 της απόφασης και ειδικότερα στο 11, ενότητα Ε1, της Προσφοράς, προστίθεται αριθμημένο σημείο 11: 11. Ο ΤΠ1 δύναται να αιτηθεί αντίγραφο λογαριασμού από τον ΤΠ2, το οποίο θα αποστέλλεται μέσω Fax ή εντός 2 ΕΗ από την αίτηση προς τον ΤΠ2.» Δεδομένων των τροποποιήσεων υπ αριθμό 4 και 5 ανωτέρω, η εν λόγω προσθήκη κρίνεται απαραίτητη για την διευκόλυνση της διαδικασίας μετάβασης τοπικού βρόχου από ΤΠ1 σε ΤΠ2, ώστε να απαιτείται η ελάχιστη αναγκαία καταχώρηση πληροφορίας στο WCRM, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την σωστή λειτουργία της διαδικασίας, τηρουμένης της υποχρέωσης διαφάνειας η οποία επιβλήθηκε από την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/065/2009 (ΦΕΚ 1550/Β/ ). Αιτιολόγηση για τη σκοπιμότητα τροποποίησης της παρούσας διάταξης έχουν υποβάλλει εγγράφως στην ΕΕΤΤ οι εταιρείες HELLAS ONLINE, CYTA HELLAS και WIND HELLAS αλλά και η εταιρεία FORTHNET με τα ως άνω σχετ. ιγ και ιδ, αντίστοιχα. Η σχετική τροποποίηση αν και, εμφανώς, απλοποιεί τη διαδικασία των ελάχιστων 7

8 απαιτούμενων προς καταχώριση στοιχείων, εντούτοις με την πρόβλεψη δυνατότητας αποστολής αντίγραφου του λογαριασμού, διασφαλίζεται η διαδικασία στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτό θα καταστεί απαραίτητο, ώστε συνάδει πλήρως με την υποχρέωση διαφάνειας η οποία επιβλήθηκε από την ΑΠ ΕΕΤΤ 531/065/2009 (ΦΕΚ 1550/β/ ). 7. Στο Κεφάλαιο Β, άρθρο 4 της απόφασης και ειδικότερα στο 11, ενότητα Ε2, στο σημείο 3, μετά το τέλος του αριθμημένου σημείου 3.2 η περίοδος «Η αίτηση θα συνοδεύεται θα αποτυπώνονται:» αντικαθίσταται από την περίοδο «Στην αίτηση θα καταχωρούνται κατ ελάχιστο τα εξής στοιχεία:». Παράλληλα, μετά το τέλος της ως άνω αντικατασταθείσας περιόδου, στο δεύτερο σημείο των ελάχιστων στοιχείων του λογαριασμού «ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του συνδρομητή» προστίθεται η φράση (όπως ειδικότερα ορίζεται στο 7 ο σημείο της εισαγωγικής παραγράφου του παρόντος παραρτήματος)». Βάσει των ανωτέρω αλλαγών, το σημείο 3 διαμορφώνεται ως εξής: 3. Ο ΤΠ2 μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ αποστέλλει Αίτηση Παροχής ΠΤοΒ στην οποία συμπληρώνει τόσο το όνομα του ΤΠ1 όσο και τον Φανταστικό αριθμό του ΠΤοΒ για τον οποίο αιτείται μετάβαση, με τις εξής σημάνσεις: 3.1. μετατροπή σύνδεσης ΠΤοΒ, 3.2. δήλωση διακοπής υπηρεσιών Πλήρους Πρόσβασης / καταγγελία σχετικής σύμβασης. Η δήλωση / καταγγελία αφορά τον πάροχο ΤΠ1 Στην αίτηση θα καταχωρούνται κατ ελάχιστο τα εξής στοιχεία: η επωνυμία του ΤΠ1 ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του συνδρομητή (όπως ειδικότερα ορίζεται στο 7 ο σημείο της εισαγωγικής παραγράφου του παρόντος παραρτήματος) διεύθυνση του συνδρομητή φανταστικός αριθμός» Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται απαραίτητη για την διευκόλυνση της διαδικασίας μετάβασης τοπικού βρόχου από ΤΠ1 σε ΤΠ2 και γίνεται μετά από σχετικό αίτημα το οποίο υπέβαλλαν εγγράφως στην ΕΕΤΤ, για την τροποποίηση της παρούσας διάταξης, οι εταιρείες HELLAS ONLINE, CYTA HELLAS και WIND HELLAS αλλά και η εταιρεία FORTHNET με τα ως άνω σχετ. ιγ και ιδ, αντίστοιχα. Με τις εν λόγω επιστολές οι εταιρείες αιτιολογούν τη σκοπιμότητα της παρούσας τροποποίησης για την διευκόλυνση της διαδικασίας μετάβασης τοπικού βρόχου από τον ΤΠ1 στον ΤΠ2, έτσι ώστε να απαιτείται η ελάχιστη αναγκαία καταχώρηση πληροφορίας στο WCRM, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την σωστή λειτουργία της διαδικασίας. Η σχετική τροποποίηση αν και, εμφανώς, απλοποιεί τη διαδικασία των ελάχιστων απαιτούμενων προς καταχώριση στοιχείων, εντούτοις με την πρόβλεψη δυνατότητας αποστολής αντίγραφου του λογαριασμού, στο σημείο 14 το οποίο προστίθεται (υπ αριθμό 9 κατωτέρω τροποποίηση της παρούσας), διασφαλίζεται η διαδικασία στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτό θα καταστεί απαραίτητο, ώστε 8

9 συνάδει πλήρως με την υποχρέωση διαφάνειας η οποία επιβλήθηκε από την ΑΠ ΕΕΤΤ 531/065/2009 (ΦΕΚ 1550/β/ ). 8. Στο Κεφάλαιο Β, άρθρο 4 της απόφασης και ειδικότερα στο 11, ενότητα Ε2, της Προσφοράς, στο τέλος του σημείου 4 προστίθεται το εδάφιο: «Η ταυτοποίηση των στοιχείων στο βήμα Ι3 θα αφορά αποκλειστικά τον φανταστικό αριθμό, τα στοιχεία του ΤΠ1 και το Αστικό Κέντρο που ανήκει ο φανταστικός αριθμός.» Δεδομένης της ως άνω τροποποίησης υπ αριθμό 7, η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται απαραίτητη για την διευκόλυνση της διαδικασίας μετάβασης τοπικού βρόχου από ΤΠ1 σε ΤΠ2 και γίνεται μετά από σχετικό αίτημα το οποίο υπέβαλλαν εγγράφως στην ΕΕΤΤ, για την τροποποίηση της παρούσας διάταξης, οι εταιρείες HELLAS ONLINE, CYTA HELLAS και WIND HELLAS αλλά και η εταιρεία FORTHNET με τα ως άνω σχετ. ιγ και ιδ, αντίστοιχα. Με τις εν λόγω επιστολές τους οι εταιρείες αιτιολογούν τη σκοπιμότητα της παρούσας τροποποίησης για την διευκόλυνση της διαδικασίας μετάβασης τοπικού βρόχου από τον ΤΠ1 στον ΤΠ2, έτσι ώστε να απαιτείται η ελάχιστη αναγκαία καταχώρηση πληροφορίας στο WCRM, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την σωστή λειτουργία της διαδικασίας. 9. Στο Κεφάλαιο Β, άρθρο 4 της απόφασης και ειδικότερα στο 11, ενότητα Ε2, της Προσφοράς, προστίθεται αριθμημένο σημείο 14: 14. Ο ΤΠ1 δύναται να αιτηθεί αντίγραφο λογαριασμού από τον ΤΠ2, το οποίο θα αποστέλλεται μέσω Fax ή εντός 2 ΕΗ από την αίτηση προς τον ΤΠ2.» Δεδομένων των τροποποιήσεων υπ αριθμό 7 και 8 ανωτέρω, η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται απαραίτητη για την διευκόλυνση της διαδικασίας μετάβασης τοπικού βρόχου από ΤΠ1 στον ΤΠ2 και γίνεται μετά από σχετικό αίτημα το οποίο υπέβαλλαν εγγράφως στην ΕΕΤΤ, για την τροποποίηση της παρούσας διάταξης, οι εταιρείες HELLAS ONLINE, CYTA HELLAS και WIND HELLAS αλλά και η εταιρεία FORTHNET με τα ως άνω σχετ. ιγ και ιδ, αντίστοιχα. Με τις εν λόγω επιστολές τους οι εταιρείες αιτιολογούν τη σκοπιμότητα της παρούσας τροποποίησης για την διευκόλυνση της διαδικασίας μετάβασης τοπικού βρόχου από τον ΤΠ1 στον ΤΠ2, έτσι ώστε να απαιτείται η ελάχιστη αναγκαία καταχώρηση πληροφορίας στο WCRM, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την σωστή λειτουργία της διαδικασίας. Η σχετική τροποποίηση αν και, εμφανώς, απλοποιεί τη διαδικασία των ελάχιστων απαιτούμενων προς καταχώριση στοιχείων, εντούτοις με την πρόβλεψη δυνατότητας αποστολής αντίγραφου του λογαριασμού, διασφαλίζεται η διαδικασία στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτό θα καταστεί απαραίτητο, ώστε συνάδει πλήρως με την υποχρέωση διαφάνειας η οποία επιβλήθηκε από την ΑΠ ΕΕΤΤ 531/065/2009 (ΦΕΚ 1550/β/ ). 10. Στο Κεφάλαιο Β, άρθρο 4 της απόφασης και ειδικότερα στο 14, ενότητα της Προσφοράς, «Ρήτρες», «Ρήτρα Υπέρβασης Πραγματικού 9

10 Χρόνου Παράδοσης», στην πρώτη περίοδο της δεύτερης παραγράφου προστίθενται, μετά τη συντομογραφία ΤοΒ/ΤοΥΒ και πριν τη λέξη εκτός, οι λέξεις «ανά Α/Κ», ώστε η παράγραφος τροποποιείται ως ακολούθως: Οι ρήτρες υπολογίζονται για κάθε Τ.Π ανά ημερολογιακό έτος και επί του ενεργού αριθμού ΤοΒ/ΤοΥΒ ανά Α/Κ εκτός SLA (A).» Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται απαραίτητη για τη νομική πληρότητα του τρόπου υπολογισμού της ρήτρας υπέρβασης πραγματικού χρόνου παράδοσης και ειδικότερα για τον προσδιορισμό των στοιχείων δυνάμει των οποίων θα υπολογίζεται αυτή. Η προγενέστερη ρύθμιση μπορούσε να δημιουργήσει ασάφεια για το αν ο υπολογισμός της ρήτρας γίνεται ανά Α/Κ ή σε ολόκληρο το πλήθος του αριθμού των ενεργών βρόχων/ υποβρόχων του Παρόχου. Για λόγους αποφυγής ασαφειών και λεπτομερούς καταγραφής της διαδικασίας υπολογισμού της ρήτρας υπέρβασης πραγματικού χρόνου παράδοσης στο πλαίσιο της γενικότερης υποχρέωσης διαφάνειας η οποία επιβλήθηκε από την ΑΠ ΕΕΤΤ 531/065/2009 (ΦΕΚ 1550/β/ ), η ΕΕΤΤ οριοθετεί απόλυτα ότι ο υπολογισμός της ρήτρας γίνεται ανά Α/Κ, ρύθμιση άλλωστε η οποία έχει ήδη υιοθετηθεί ήδη στην ενότητα «Προβλέψεις» του ίδιου Παραρτήματος και συνάδει με το κείμενο της Προσφοράς. 11. Στο Κεφάλαιο Β, άρθρο 4 της απόφασης και ειδικότερα στο 14, ενότητα , της Προσφοράς, στην τελευταία παράγραφο η οποία φέρει τίτλο «Ρήτρα Απόρριψης του ΤοΒ/ΤοΥΒ μετά την καταχώριση ως επιλέξιμου», οι λέξεις «του επισύρει» αντικαθίστανται από τη λέξη «καταπίπτει», ενώ προστίθεται μετά το τέλος της παραγράφου το ακόλουθο κείμενο με το ακόλουθο περιεχόμενο «Ο ΟΤΕ απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της ανωτέρω ρήτρας αποκλειστικά για τους εξής περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Αυθαίρετο οίκημα. β) Έλλειψη εισαγωγής σε νέα πολυκατοικία ή μη ολοκληρωμένη οικοδομή. γ) Ειδική κατασκευή (πέραν των 200m). δ) Λανθασμένη διεύθυνση. Δεν θεωρείται λανθασμένη διεύθυνση η διεύθυνση η οποία αν και δεν περιέχει τα στοιχεία μιας τυπικής διεύθυνσης (π.χ. αριθμό), λόγο μη ύπαρξης αυτών των στοιχείων, εντούτοις προσδιορίζεται μονοσήμαντα από τον Τ.Π., ώστε δεν γεννούνται αμφιβολίες ως προς τον προσδιορισμό και ταυτοποίηση αυτής.», ώστε το τμήμα της ενότητας με τίτλο «Ρήτρα Απόρριψης του ΤοΒ/ΤοΥΒ μετά την καταχώριση ως επιλέξιμου» τροποποιείται ως ακολούθως: Στην περίπτωση κατά την οποία ο ΟΤΕ προβαίνει σε απόρριψη της αίτησης του Τ.Π για ΤοΒ/ΤοΥΒ, ενώ έχει ολοκληρωθεί το στάδιο της επιλεξιμότητας, καταπίπτει σε βάρος του ΟΤΕ ποινική ρήτρα ετεροχρονισμένης ακύρωσης η οποία ισούται με εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης. 10

11 Ο ΟΤΕ απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της ανωτέρω ρήτρας αποκλειστικά για τους εξής περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Αυθαίρετο οίκημα. β) Έλλειψη εισαγωγής σε νέα πολυκατοικία ή μη ολοκληρωμένη οικοδομή. γ) Ειδική κατασκευή (πέραν των 200m). δ) Λανθασμένη διεύθυνση. Δεν θεωρείται λανθασμένη διεύθυνση η διεύθυνση η οποία αν και δεν περιέχει τα στοιχεία μιας τυπικής διεύθυνσης (π.χ. αριθμό), λόγο μη ύπαρξης αυτών των στοιχείων, εντούτοις προσδιορίζεται μονοσήμαντα από τον Τ.Π., ώστε δεν γεννούνται αμφιβολίες ως προς τον προσδιορισμό και ταυτοποίηση αυτής.» Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται απαραίτητη για τη νομική πληρότητα των λόγων μη επιβολής ρήτρας ετεροχρονισμένης ακύρωσης στην ΟΤΕ Α.Ε. μετά το στάδιο της επιλεξιμότητας. Με την προσθήκη αυτή εξασφαλίζεται ότι η ρήτρα ετεροχρονισμένης ακύρωσης θα επιβάλλεται αποκλειστικά στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες η ΟΤΕ Α.Ε., δεν ήλεγξε ως όφειλε, κατά τη διαδικασία της επιλεξιμότητας, λόγους για τους οποίους η αίτηση θα απορρίπτονταν σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, αν και τελούσε σε απόλυτη γνώση αυτών, ήδη από τότε. Συνεπώς, η ΕΕΤΤ προκρίνει ότι η ΟΤΕ Α.Ε. δεν πρέπει να επιβαρυνθεί με την ανωτέρω ρήτρα, στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες, κατά τη διαδικασία της επιλεξιμότητας, η ίδια δεν ήταν σε θέση ή δεν όφειλε να γνωρίζει ή να ενεργήσει έλεγχο αναφορικά με το συγκεκριμένο λόγο απόρριψης. Για λόγους αποφυγής ασαφειών και λεπτομερούς καταγραφής της διαδικασίας άρσης βλάβης στο πλαίσιο της γενικότερης υποχρέωσης διαφάνειας η οποία επιβλήθηκε από την ΑΠ ΕΕΤΤ 531/065/2009 (ΦΕΚ 1550/β/ ), η ΕΕΤΤ απαριθμεί εξαντλητικά τους λόγους στην ανωτέρω διάταξη. 12. Στο Κεφάλαιο Β, άρθρο 4 της απόφασης και ειδικότερα στο 14, ενότητα , της Προσφοράς, στο αριθμημένο σημείο 1 μετά το σημείο Β τίθεται σημείο Γ με το ακόλουθο περιεχόμενο: Γ) Πεδίο: Εγκατάσταση Οριολωρίδας ΦΣ, Τιμή Πεδίου: ΟΤΕ, Τ.Π.» ενώ και το αριθμημένο σημείο 12, τροποποιείται ως ακολούθως: Εάν, κατά την διαδικασία άρσης της βλάβης, ο ΟΤΕ δεν λαμβάνει στο ΓΚΟ στην πλευρά παρόχου τις υπηρεσίες που έχει δηλώσει ο πάροχος στο βήμα 1 της παρούσας, ελέγχει τον ενδιάμεσο κατανεμητή στο χώρο της ΦΣ. Η υποχρέωση από τον ΟΤΕ ελέγχου στον ενδιάμεσο κατανεμητή στο χώρο της ΦΣ, υφίσταται στις περιπτώσεις στις οποίες ο Τ.Π. δεν έχει αντικαταστήσει τον εξοπλισμό τον οποίο είχε αρχικά εγκαταστήσει ο ΟΤΕ στον ενδιάμεσο κατανεμητή (οριολωρίδες). Εάν ο ΟΤΕ δε λαμβάνει τις υπηρεσίες τις οποίες ο πάροχος έχει δηλώσει στο βήμα 1: 11

12 α)στον ΓΚΟ στην πλευρά παρόχου στην περίπτωση που έχουν αλλαχθεί οι οριολωρίδες, ή β) στον ενδιάμεσο κατανεμητή στο χώρο της ΦΣ στην περίπτωση που δεν έχουν αλλαχθεί οι οριολωρίδες, επικοινωνεί με την γραμμή υποστήριξης του Τ.Π., ώστε να υπάρξει έλεγχος μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης του DSLAM του Τ.Π.. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν καταστεί δυνατή η τηλεφωνική επικοινωνία με τους τεχνικούς του Τ.Π., παρά την προσπάθεια από την πλευρά του ΟΤΕ, ο ΟΤΕ καταχωρεί εντός της ίδιας εργάσιμης ημέρας στο ΠΣ ΟΤΕ την ένδειξη «όχι σήμα από την πλευρά του Τ.Π.», ενώ ταυτόχρονα καταχωρεί αίτημα για συνδυαστικό ραντεβού στο ΠΣ ΟΤΕ. Το ραντεβού ορίζεται στο χώρο του Αστικού Κέντρου στο οποίο ο Πάροχος δήλωσε τη συγκεκριμένη βλάβη, ενώ ισχύουν αναλογικά τα όσα ορίζονται στο αριθμημένο σημείο 3 της ενότητας (Διαδικασία ραντεβού). Εάν και μετά την επιτυχή επικοινωνία εξακολουθούν να μην ανιχνεύονται οι υπηρεσίες, ο ΟΤΕ «κλείνει» τη βλάβη με υπαιτιότητα παρόχου. Σε αυτή την περίπτωση ο ΟΤΕ ενημερώνει το WCRM, προσδιορίζοντας ποια υπηρεσία δεν λαμβάνει, άλλως συνεχίζει τη διαδικασία άρσης της βλάβης.» Η ανωτέρω προσθήκη και τροποποίηση κρίνεται απαραίτητη για λόγους πλήρους αποσαφήνισης και λεπτομερούς καταγραφής της διαδικασίας άρσης βλάβης στο πλαίσιο της γενικότερης υποχρέωσης διαφάνειας η οποία επιβλήθηκε από την ΑΠ ΕΕΤΤ 531/065/2009 (ΦΕΚ 1550/β/ ). Ειδικότερα, η υποχρέωση της ΟΤΕ Α.Ε., όπως αυτή περιγράφεται στο οικείο σημείο της Προσφοράς Αναφοράς 2010, ως ισχύει σήμερα, στο οποίο ρητά ορίζεται ότι, κατά την διαδικασία άρσης της βλάβης, η ΟΤΕ Α.Ε., εφόσον δεν λαμβάνει στο ΓΚΟ, στην πλευρά παρόχου, τις υπηρεσίες τις οποίες έχει δηλώσει ο πάροχος, οφείλει να ελέγχει τον ενδιάμεσο κατανεμητή στο χώρο της ΦΣ, συνιστά εύλογη και αναλογική υποχρέωση. Με την εν λόγω διάταξη ορίζεται επακριβώς το πεδίο ευθύνης για κάθε έναν εκ των ΟΤΕ Α.Ε. και τηλεπικοινωνιακό πάροχο σε κάθε τμήμα του ΤοΒ/ΤοΥΒ, με σκοπό να μην δημιουργούνται ασάφειες για το ποιος φέρει το βάρος ελέγχου αυτού σε περίπτωση βλάβης και αποκατάστασης αυτής. Με τον «απ άκρο σ άκρο» έλεγχο του τοπικού βρόχου για τον προσδιορισμό της βλάβης, εξασφαλίζεται η κατά το δυνατό λειτουργικότερη και βέλτιστη διαδικασία επίλυσης αυτής προς όφελος του τελικού χρήστη ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Προς το σκοπό όμως της σύμμετρης λειτουργίας της διάταξης και της σε κάθε περίπτωση μη επαχθούς σε βάρος της ΟΤΕ Α.Ε. λειτουργίας αυτής, η ΕΕΤΤ, αναγνωρίζοντας ότι η παρέμβαση της ΟΤΕ Α.Ε. δεν καθίσταται εφικτή στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, με δική τους πρωτοβουλία, έχουν αντικαταστήσει τον εξοπλισμό τον οποίο είχε αρχικά εγκαταστήσει η ΟΤΕ Α.Ε. στον ενδιάμεσο κατανεμητή, προκρίνει ότι στις ως άνω αποκλειστικά περιπτώσεις η ΟΤΕ Α.Ε. πρέπει να εξαιρεθεί από την υποχρέωση εφαρμογής της διάταξης. 13. Στο Κεφάλαιο Β, άρθρο 4 της απόφασης και ειδικότερα στο 12

13 14, ενότητα , της Προσφοράς, πριν την τελευταία περίοδο του αριθμημένου σημείου 13, «Τα αποτελέσματα τη βλάβη» προστίθεται η περίοδος «Η αποδεκτή τιμή αντίστασης μόνωσης για όλες τις περιπτώσεις είναι μεγαλύτερη των10 ΜΩ.». Στο τέλος της τελευταίας περιόδου του αριθμημένου σημείου 13 προστίθεται το λεκτικό με την επισήμανση, για το κατά πόσο η τιμή μέτρησης βρίσκεται εντός ή εκτός των ορίων των αποδεκτών ως τιμών καλής λειτουργίας.» Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις στο σημείο 13 διαμορφώνεται ως ακολούθως: 13. Ο ΟΤΕ κατά την διαδικασία άρσης της βλάβης οφείλει να πραγματοποιεί όλους τους κατάλληλους ελέγχους, μετρήσεις και ενέργειες ώστε να επιτευχθεί άρση της βλάβης και να παρέχονται οι υπηρεσίες που έχει δηλώσει ο πάροχος έως το όριο ευθύνης του ΟΤΕ στην πλευρά του συνδρομητή. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν υποχρεωτικά ελέγχους και μετρήσεις του ΕΣΚ από το ΓΚΟ έως τον ενδιάμεσο κατανεμητή στο χώρο ΦΣ. Ανάλογα με τις υπηρεσίες που έχει δηλώσει ο Τ.Π. στο βήμα 1 ο ΟΤΕ ελέγχει την τηλεφωνία και το συγχρονισμό της ευρυζωνικής υπηρεσίας στο όριο ευθύνης του προς την πλευρά του συνδρομητή. Ο τεχνικός του ΟΤΕ σε κάθε περίπτωση αφήνει στο οίκημα αποδεικτικό επίσκεψης, στο οποίο θα καταγράφεται κατ ελάχιστον, η ακριβής ημέρα και ώρα επίσκεψης και στοιχεία του τεχνικού. Ο ΟΤΕ χρεώνει άσκοπη μετάβαση μετά την επίσκεψη του τεχνικού του στο χώρο του πελάτη σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η υπαιτιότητα της βλάβης είναι του Τ.Π. Ο ΟΤΕ κατά ελάχιστο θα πραγματοποιεί τις εξής μετρήσεις, από το ΓΚΟ έως το σημείο ευθύνης του ΟΤΕ στον συνδρομητή: Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης μεταξύ α αγωγού - γης. Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης μεταξύ β αγωγού - γης. Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης μεταξύ α αγωγού - β αγωγού. Η αποδεκτή τιμή αντίστασης μόνωσης για όλες τις περιπτώσεις είναι μεγαλύτερη των10 ΜΩ. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω μετρήσεων καταχωρούνται από τον ΟΤΕ σε ειδικά διαμορφωμένα προς το σκοπό αυτό πεδία στο ΠΣ ΟΤΕ στη σχετική εγγραφή που αφορά τη βλάβη με την επισήμανση, για το κατά πόσο η τιμή μέτρησης βρίσκεται εντός ή εκτός των ορίων των αποδεκτών ως τιμών καλής λειτουργίας.» Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι η ΟΤΕ Α.Ε. δεν πραγματοποιεί αναλυτική καταγραφή των μετρήσεων ούτε για τους συνδρομητές της. Η απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 531/065/2009 (ΦΕΚ 1550/Β/ ), στο Κεφάλαιο Α, Υποκεφ. ΙΙΙ, Κανονιστικές Υποχρεώσεις, Υποενότητα ορίζει ο ΟΤΕ υποχρεούται να εφαρμόζει ισοδύναμους όρους, σε ισοδύναμες περιστάσεις, σε άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν ισοδύναμες υπηρεσίες, και να παρέχει υπηρεσίες και πληροφορίες σε τρίτους υπό τους ίδιους όρους και της ιδίας ποιότητας με αυτές που παρέχει και στο λιανικό του άκρο (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών του και των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων)». Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν υπέρμετρα επαχθές να εισάγεται με την Προσφορά υποχρέωση στην ΟΤΕ Α.Ε. να 13

14 καταχωρεί μετρήσεις, όταν δεν ενεργεί το ίδιο ούτε για το λιανικό άκρο της. Εντούτοις, η ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο της γενικότερης υποχρέωσης διαφάνειας η οποία εισάγεται με την ανωτέρω απόφαση, έχοντας πάντα ως κύριο γνώμονα το συμφέρον του καταναλωτή προκρίνει, εφόσον, η υποχρέωση εισαγωγής απόλυτου αριθμού τιμής μέτρησης θα συντελούσε στην αύξηση του κόστους της παρεχομένης υπηρεσίας, ως απαραίτητη την καταχώρηση στην εγγραφή η οποία αφορά την βλάβη, μνείας, τουλάχιστον, αναφορικά με το εάν η τιμή μέτρησης βρίσκεται εντός ή εκτός των ορίων των αποδεκτών ως τιμών καλής λειτουργίας, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη παροχή ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς τον καταναλωτή, χωρίς όμως να αυξάνεται σε βάρος των καταναλωτών το κόστος της υπηρεσίας. 14. Στο Κεφάλαιο Β, άρθρο 4, της απόφασης και ειδικότερα στο 31, μετά την ενότητα 9.2., προστίθεται ενότητα 9.3 με το ακόλουθο περιεχόμενο: 9.3. Ειδικότερα στην περίπτωση ΑΝΤοΒ εφόσον οι τιμές αντίστασης μόνωσης της υπο-ενότητας είναι μικρότερες των 10 ΜΩ τότε: α) στην περίπτωση όπου ο Τ.Π. στην αίτηση είχε δηλώσει, ΟΧΙ στο πεδίο Αποδοχή βρόχου με τιμή αντίστασης μόνωσης της υπο-ενότητας μικρότερη των 10 ΜΩ, ο βρόχος δεν παραδίδεται και χρεώνεται μόνο το Εφάπαξ τέλος σύνδεσης Ανενεργού Τοπικού Βρόχου ή β) είχε δηλώσει, ΝΑΙ στο πεδίο Αποδοχή βρόχου με τιμή αντίστασης μόνωσης της υπο-ενότητας μικρότερη των 10 ΜΩ να ακολουθήσει την ανώτερο διαδικασία (ενότητα 9.2). Σε αυτή την περίπτωση εάν τελικά δεν αποδεχτεί τον βρόχο θα χρεωθεί το Εφάπαξ τέλος σύνδεσης Ανενεργού Τοπικού Βρόχου και το Εφάπαξ τέλος ακύρωσης σύνδεσης Ανενεργού Τοπικού Βρόχου.» Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται απαραίτητη για την αποσαφήνιση της διαδικασίας παράδοσης ανενεργού τοπικού βρόχου, στο πλαίσιο εφαρμογής της γενικότερης υποχρέωσης διαφάνειας η οποία επιβλήθηκε από την ΑΠ ΕΕΤΤ 531/065/2009 (ΦΕΚ 1550/β/ ), στην περίπτωση κατά την οποία η τιμή αντίστασης μόνωσης της υπο-ενότητας είναι μικρότερη των 10 ΜΩ, ώστε να είναι ξεκάθαρο σε κάθε μία εκ των ανωτέρω περιπτώσεων ποια θα είναι τα επιβαλλόμενα τέλη. Β) Τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την έναρξη ισχύς αυτής από τη δημοσίευση της, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες για την συμμόρφωση της ΟΤΕ Α.Ε. με τις διατάξεις της παρούσας απαιτείται τροποποίηση υφισταμένων πληροφοριακών συστημάτων. Αποκλειστικά οι διατάξεις για την εφαρμογή των οποίων, απαιτείται τροποποίηση υφισταμένων πληροφοριακών συστημάτων από την ΟΤΕ Α.Ε., τίθενται σε ισχύ δύο (2) μήνες από την ως άνω δημοσίευση της σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ στο ΦΕΚ, διάστημα εντός του οποίου οφείλει η ΟΤΕ Α.Ε. να έχει ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες 14

15 ενέργειες για την πλήρη εφαρμογή των διαδικασιών που επιβάλλονται δυνάμει της παρούσας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΕΕΤΤ Δρ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ 15

16 Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής καλείται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΟΤΕ Α.Ε.» η οποία έχει έδρα στο Μαρούσι, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 99, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Μαρούσι, Για την ΕΕΤΤ Δρ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 16

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26807 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1952 2 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση καθηκόντων διαχείρισης στον Προϊ στάμενο της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046 Μαρούσι, 22-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 420/33/2-2-2007 «Υποχρέωση ΟΤΕ για ικανοποίηση Αιτημάτων Μετάβασης από τις υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. 671/6 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. 671/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 08-11-2012 ΑΡΙΘ. 671/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τις προτεινόμενες από τον ΟΤΕ τροποποιήσεις των Προσφορών Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και Αδεσμοποίητης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠ 806/5 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠ 806/5 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 6-4-2017 ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠ 806/5 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση και κωδικοποίηση της εγκριθείσας µε την ΑΠ ΕΕΤΤ 675/09/11 12 2012 Προσφοράς Αναφοράς πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 2-2-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 420/33 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ / ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. Ως προς το Παράρτημα 1, παρ. 1.9 «Μετρήσεις-δοκιμές» Για λόγους πληρότητας τα στοιχεία μετρήσεων που ορίζονται για την παράδοση του ΑΝΤοΒ, να ισχύσουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1038 1 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. Αποφ. 522/028 Τροποποίηση Διατάξεων της Προσφοράς Αναφοράς του ΟΤΕ για την Αδεσμοποίητη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ:28-1-2008 Αρ. Πρωτ 080170173 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125 Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στην Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας αποστέλλουμε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας μας στην εν λόγω δημόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας.

Με το παρόν σας αποστέλλουμε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας μας στην εν λόγω δημόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας. Αθήνα, 28/01/2008 Σελ.: 10 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέμα: Απάντηση της Net One A.E στην Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση διατάξεων της Προσφοράς Αναφοράς του ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων. 1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Σχόλια επί των συγκεκριµένων παραγράφων της ηµόσιας ιαβούλευσης...

Πίνακας Περιεχοµένων. 1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Σχόλια επί των συγκεκριµένων παραγράφων της ηµόσιας ιαβούλευσης... Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον επί της ηµόσιας ιαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την πρόταση της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε», για τροποποίηση της Προσφοράς Αναφοράς για την Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-05 - 2012 ΑΠ.: 654/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 23.12.2011 Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης της

Διαβάστε περισσότερα

γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Μαρούσι, ΑΠ: 818/6 ΑΠΟΦΑΣΗ

γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Μαρούσι, ΑΠ: 818/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-07-2017 ΑΠ: 818/6 ΑΠΟΦΑΣΗ ιαπίστωση της Συµµόρφωσης του προϊόντος VPU light του ΟΤΕ µε το χονδρικό προϊόν VLU όπως αυτό προδιαγράφεται στην Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 808/002/27-4-2017 Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Μάιος 2017, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Μάιος 2017, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΤΕ Α.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 818/005 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 818/005 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-7 - 2017 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 818/005 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση του Παραρτήµατος 2Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β Ανάθεσης), ως προς την τεχνολογία/αρχιτεκτονική του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: vpu@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ σχετικά με την τροποποίηση της Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 1 Εισαγωγή Τι είναι η ΑΠΤΒ; 1.1 Η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) είναι η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ:28-1-2008 Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125 Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στην Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα επί των επιμέρους διατάξεων της προτεινόμενης τροποποίησης: Παράγραφος Σχόλια FORTHnet Προτάσεις

Ειδικότερα επί των επιμέρους διατάξεων της προτεινόμενης τροποποίησης: Παράγραφος Σχόλια FORTHnet Προτάσεις Α. Απόψεις/προτάσεις της εταιρείας Forthnet AE επί της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Τροποποίηση διατάξεων της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις συναφείς ευκολίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 30-11-2017 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 837/2 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.696/115/11-7- 2013 «Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΟΤΕ για τροποποίηση των υπεραστικών τιμολογίων του»

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΟΤΕ για τροποποίηση των υπεραστικών τιμολογίων του» Μαρούσι, 17-02-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 593/029 ΑΠΟΦΑΣΗ «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΟΤΕ για τροποποίηση των υπεραστικών τιμολογίων του» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Remote Access Server)

Broadband Remote Access Server) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και Σήµερα στην Αθήνα την.. τα κάτωθι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/17 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/17 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/17 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση του υποβληθέντος αιτήματος παράτασης της περιόδου διάθεσης του οικονομικού προγράμματος με την ονομασία «Προσφορά Conn-x 24 Mbps 6+6» της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 13/03/2014 Αριθ. ΑΠ.: 710/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Διαδικασία εφαρμογής του εδαφίου ε της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 29-01-2009 Α.Π.: 508/094 ΑΠΟΦΑΣΗ Εκκίνηση διαδικασίας τροποποίησης των προσφορών αναφοράς που κατατέθηκαν από τις τρεις Παρόχους Δικτύου Κινητής (ΠΔΚ) και λοιπές ενέργειες στα πλαίσια της ΑΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης

Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΤΕ Α.Ε», ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της «Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την τροποποίηση διατάξεων της Προσφοράς Αναφοράς του ΟΤΕ για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Σωρού Μαρούσι, Αθήνα

Σωρού Μαρούσι, Αθήνα Εισαγωγή Το παρόν κείμενο αποτελεί την απάντηση της εταιρείας ON Telecoms A.E. στη Δημόσια Διαβούλευση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) αναφορικά με την υποβολή προτάσεων/παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας.

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας. Αθήνα, 30/05/2008 Σελ.: 10 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κώδικα εοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Μαρούσι, Ιούλιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο

Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο στον Τοπικό Βρόχο Γ..Ε.Π. 1 Τοπικός Βρόχος (ΤοΒ) είναι το χάλκινο καλώδιο, που εκτείνεται από το σηµείο τερµατισµού του ακραίου δικτύου του ΟΤΕ(escalit ή χαλύβδινο) µέχρι το σηµείο σύνδεσης του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ.33/ ) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΑΠ.33/ ) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 26-03-2009 ΑΡΙΘ. 516/063 ΑΠΟΦΑΣΗ Αναθεώρηση του συντελεστή retail-minus ΧΕΠ βάσει των νέων τιμών λιανικής του ΟΤΕ όπως αναφέρονται στην επιστολή ΟΤΕ με Αρ. Πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 2200/Φ.960/17-02-2009

Διαβάστε περισσότερα

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 ΑΠΟΦΑΣΗ «Παροχή από την εταιρεία «Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)» νέων ταχυτήτων για τις υπηρεσίες χονδρικής Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Εικονικά Μερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 13-1-2009 ΑΡΙΘ. AΠ: 506/037 ΑΠΟΦΑΣΗ «Κανονισμός για τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων παροχής πρόσβασης και διασύνδεσης, κατ εφαρμογή των άρθρων 41, παρ. 3 και 42, παρ. 3 του ν. 3431/2006» H

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ. 366/48/8-12- 2005 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 19-06-2012 ΑΠ.: 657/ 16 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο: «Υποστήριξη της ΕΕΤΤ για την τροποποίηση των αρχών και μεθοδολογιών κοστολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης της ΕΕΤΤ.

Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης της ΕΕΤΤ. Μαρούσι, 22/09/2008 Αρ. Πρωτ.: Ν 1623 Προς: ΕΕΤΤ Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης

Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης «Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με (i) την τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών χονδρικής VPU (Virtual Partially Unbundled), (ii) τη λειτουργική περιγραφή και τις διαδικασίες παροχής των υπηρεσιών χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

ε. την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 390/03/2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών», (ΦΕΚ 748/β/ ),

ε. την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 390/03/2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών», (ΦΕΚ 748/β/ ), Μαρούσι, 04-04-2007 ΑΡΙΘ. AΠ: 429/015 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2007 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/31-05-2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 19-2-2009 ΑΡΙΘ. : 1598/Φ. 610 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Προσωρινών Μέτρων κατ άρθρο 63 παρ. 4 του ν.3431/2006 σε συνέχεια της από 18-2-2009 ακροάσεως της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΤΕ Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Δεκέμβριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Δεκέμβριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2017 Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων

Υπηρεσία Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων Υπηρεσία Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο Περιγραφή Υπηρεσίας Τοπικός Βρόχος είναι το χάλκινο καλώδιο, που συνδέει το τερµατικό σηµείο του δικτύου του ΟΤΕ προς την πλευρά του συνδροµητή (escalit

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Έγκριση Τιμών για την παροχή των υπηρεσιών χονδρικής FTTH για σύνδεση στον όροφο κτιρίου (Floor Box)»

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Έγκριση Τιμών για την παροχή των υπηρεσιών χονδρικής FTTH για σύνδεση στον όροφο κτιρίου (Floor Box)» Μαρούσι, 16.11.2017 ΑΠ. 835/25 ΑΠΟΦΑΣΗ «Έγκριση Τιμών για την παροχή των υπηρεσιών χονδρικής FTTH για σύνδεση στον όροφο κτιρίου (Floor Box)» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 658/65 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 658/65 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 658/65 ΑΠΟΦΑΣΗ Μερική Αποδοχή της αίτησης θεραπείας της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και το διακριτικό τίτλο TELEWAVE κατά της ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π.14/2005 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3945 της 17ης ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 14 Ο ΠΕΡ! ΡΥΘf.ιΠΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Μαρούσι, 8/7/2010 ΑΡΙΘ. AΠ: 570/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-02-2006 ΑΠ: 375/40 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση των υποβληθέντων από τον Υπόχρεο Πάροχο της διευκόλυνσης Προεπιλογής Φορέα (ΟΤΕ Α.Ε.) τυποποιηµένων κειµένων αιτήσεων συνδροµητών για την ενεργοποίηση, κατάργηση,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

5543 Κ.Δ.Π. 852/2003. Αριθμός 852 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 19

5543 Κ.Δ.Π. 852/2003. Αριθμός 852 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 19 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3771, 21.11.2003 5543 Κ.Δ.Π. 852/2003 Αριθμός 852 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Για σκοπούς: ' ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 19 εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-2-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 28 Δεκεμβρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 362 27 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση των υποβληθέντων από τον Υπόχρεο Πάρο χο της διευκόλυνσης Προεπιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Παροχή Υπηρεσιών μέσω Α.Π.Τ.Β ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Ρυθμιστικών Θεμάτων Θέματα Παροχή Υπηρεσιών μέσω Α.Π.Τ.Β. Συνεγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές ΜΑΪΟΣ 2008 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ

WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με το σχέδιο Προσφοράς Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο & τις Σχετικές Υπηρεσίες Γενικά Σχόλια Αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Έγκριση Τιμών για την παροχή υπηρεσιών χονδρικής FTTH για σύνδεση στην είσοδο του κτιρίου (B.E.P.)»

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Έγκριση Τιμών για την παροχή υπηρεσιών χονδρικής FTTH για σύνδεση στην είσοδο του κτιρίου (B.E.P.)» Μαρούσι, 16.11.2017 ΑΠ. 835/24 ΑΠΟΦΑΣΗ «Έγκριση Τιμών για την παροχή υπηρεσιών χονδρικής FTTH για σύνδεση στην είσοδο του κτιρίου (B.E.P.)» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 15-01-2010 Α.Π.: 548/19 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό των Υποχρεώσεων των Φορέων Εκμετάλλευσης σχετικά με την Πρόσβαση στις Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 22-07-2010 ΑΡ.ΑΠ. 573/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2009 για την Παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/066/23-7-2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28-7-2009).

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ειδικά σχόλια επί της Χονδρικής παροχής τερματικών κυκλωμάτων & ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών.

1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ειδικά σχόλια επί της Χονδρικής παροχής τερματικών κυκλωμάτων & ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών. Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Αναθεωρημένη Προσφορά Αναφοράς Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής του ΟΤΕ Μάρτιος 2007 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με το Σχέδιο Κανονισμού για τη Λειτουργία του Συστήματος «Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με το Σχέδιο Κανονισμού για τη Λειτουργία του Συστήματος «Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με το Σχέδιο Κανονισμού για τη Λειτουργία του Συστήματος «Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής» για τα Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Μαρούσι, Δεκέμβριος 2009 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την Προταθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης. Παρατηρήσεις επί του προτεινόμενου Σχεδίου

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την Προταθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης. Παρατηρήσεις επί του προτεινόμενου Σχεδίου Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την Προταθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης Παρατηρήσεις επί του προτεινόμενου Σχεδίου Με το παρόν, η Εταιρεία μας ON TELECOMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ.ΑΠ. 524/062 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ.ΑΠ. 524/062 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 26-05-2009 ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ.ΑΠ. 524/062 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ «Εξέταση του με ΑΡ.ΠΡ.ΕΕΤΤ ΕΜΠ ΥΠΗΡ 2320/Φ960/13-5-2009 αιτήματος της εταιρείας «Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ):

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ): ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Μαρούσι, 14/10/2010 ΑΠ: 580/010 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση Διόρθωση διατάξεων της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 573/015/22-7-2010 αναφορικά με την «Έγκριση της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2010 για την Αδεσμοποίητη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. αναφορικά με τη Δημόσια Διαβούλευση: «Κανονισμός πρόσβασης & διασύνδεσης» Παρατήρηση νομικού περιεχομένου: Οι απόψεις που κατωτέρω διατυπώνονται,

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινές 08:00-20:00

Καθημερινές 08:00-20:00 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μαρούσι, 23 Απριλίου 2008 Απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά με τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ (2006-2008) H ΕΕΤΤ στην χθεσινή της ολομέλεια αποφάσισε την εφαρμογή των κάτωθι τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15. Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Λ.

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15. Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Λ. Μαρούσι, 8-05-2009 Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15 Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Fax: 210 6105049 Θέμα: Απάντηση της CYTA HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ: 792/08 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ: 792/08 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-12-2016 ΑΠ: 792/08 ΑΠΟΦΑΣΗ Απορρύθµιση των αγορών Λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση στην Ελλάδα µέσω γραµµών πρόσβασης: (α) PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. AΠ: 388/012

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. AΠ: 388/012 P Μαρτίου P Μαρτίου Μαρούσι, 30-05-2006 ΑΡΙΘ. AΠ: 388/012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗΣ) ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΒΡΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Παρατήρηση: A2. Οι δύο προτεινόμενες λύσεις για την μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας στους χώρους

Γενική Παρατήρηση: A2. Οι δύο προτεινόμενες λύσεις για την μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας στους χώρους Απόψεις/προτάσεις της εταιρείας Forthnet AE επί της Δημόσιας Διαβούλευσης με αντικείμενο Α) την εγκατάσταση «Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών» στους χώρους

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/17 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/17 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΠ.: 672/17 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση σε εφαρμογή της ΑΠ 629/50/17-11-2011 Απόφασης της ΕΕΤΤ με θέμα: «Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΑΤΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΑ ΑΤΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την Προσφορά Αναφοράς Πλήρως και Μεριζόμενης Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Εγκαταστάσεις ΣΧΟΛΙΑ ΑΤΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Α] Στη συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ:797/05 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ:797/05 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 02-02-2017 ΑΠ:797/05 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση εντύπου αίτησης αντιγράφου επικαιροποιηµένης πληροφορίας αναφορικά µε το δίκτυο πρόσβασης ΟΤΕ στο πλαίσιο της Α Φάσης Πρώτης Ανάθεσης του Παραρτήµατος 3 της

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις της Εταιρείας. στη ηµόσια ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την προταθείσα

Απαντήσεις της Εταιρείας. στη ηµόσια ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την προταθείσα Απαντήσεις της Εταιρείας στη ηµόσια ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την προταθείσα «Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ 2006 Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο & Σχετικές Υπηρεσίες» Οκτώβριος 2006 ΓΕΝΙΚΑ Με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΕΤΤ Α.Π. 451/010/2007 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΕΤΤ Α.Π. 451/010/2007 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΕΤΤ Α.Π. 451/010/2007 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (ΦΕΚ 1943/Β/2007) Μαρούσι, Μάιος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μαρούσι, Ιούλιος 2008 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 523 20 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφασης 791/4 Τροποποίηση του Παραρτήματος 24 της Προσφοράς Αναφοράς για την Αδεσμοποίητη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ ΕΕΤΤ /012/ (ΦΕΚ 932/Β/2006)».

ΑΠ ΕΕΤΤ /012/ (ΦΕΚ 932/Β/2006)». Ερµηνευτικές Παρατηρήσεις Αναφορικά µε την Εφαρµογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 429/015 [ΦΕΚ 620/Β/25.04.2007] «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2007 για την Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡ! ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ο ΠΕΡ! ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Ε.Ε. Παρ. ΠΙ (Ι) 1213 Κ.Δ.Π. 144/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 144 Ο ΠΕΡ! ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 26 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

28410/ και 2168/ επιστολές) σχετικά με το πρόβλημα που έχει

28410/ και 2168/ επιστολές) σχετικά με το πρόβλημα που έχει Α. Απόψεις/προτάσεις της εταιρείας Forthnet AE επί της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Τροποποίηση της Προσφοράς Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο OTE 2017 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 1. Οι προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Εmκοινωνιών και. Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα. Μέρος Ι. Εισαγωγικές διατάξεις

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Εmκοινωνιών και. Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα. Μέρος Ι. Εισαγωγικές διατάξεις Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1184 Κ.Δ.Π. 140/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 140 Ο ΠΕΡΙ PYΘl\1IΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΙΠΙΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων, 20 (θ), 117 (4)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 6/2015 αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 Εισαγωγή Η ΑΤΗΚ ανάρτησε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23/7/2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.. 531/67 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 451/010/2007 «Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης» (ΦΕΚ 1943/Β/2007) Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 22-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 653/20 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 645/32/03-04-2012 με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση: α) Του κ. Βασίλειου Τσακνάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 7/6/2017 ΑΠ.: 813/03 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 806/04/6-4- 2017 «Ενσωμάτωση του τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας, του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, του τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.»,

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», Μαρούσι, 30-05-2013 ΑΠ.: 692/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 686/47/26-03-2013: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ε.Ε.Τ.Τ.),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ε.Ε.Τ.Τ.), «Αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ» Μαρούσι, 15.12.2016 ΑΠ: 791/6 ΑΠΟΦΑΣΗ «Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την ΕΕΤΤ για την συμμόρφωση των τριών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Απρίλιος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 66

Μαρούσι, Απρίλιος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 66 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΤΕ Α.Ε», ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24)

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 561/122 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 561/122 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-4-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 561/122 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας στο Δήμο Γαλατσίου

Διαβάστε περισσότερα