ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία «HOWAT ΓΙΑΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙ ΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ» και δ.τ. «HOWAT ABEE» την επωνυμία «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» την επωνυμία «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε.» την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙ ΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»... 4 την επωνυμία «Κ. ΚΑΠΛΑΝΤΖΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.» και δ.τ. «ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΑΜΟΥ» την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑ ΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. «Κ.Ε.Κ. ΣΑΜΟΥ Α.Ε.» την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΕΜΠΟ ΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε» την επωνυμία «ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΛΗΔΡΑ ΣΑΜΟΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΤΟΥΒΛΟΚΕΡΑΜ ΜΟΓΙΟΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΣΑΜΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΑ.Τ. Α.Ε.» Aνακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΚΤΩΡ ΠΑΡΙΑΝΟΣ Α.Ε» την επωνυμία «ΙΚΑΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «STAMAR S.Α» την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΙ ΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΧΑΡΤΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΙΟΞΥΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΙΟΞΥΛ Α.Ε.» Aνακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙ ΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ» με δ.τ. «ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΔΕ Α.Ε.» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Πε ριωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «UTURE ITNESS ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και δ.τ. «UTURE ITNESS ΕΠΕ»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) Εται επωνυμία «HOWAT ΓΙΑΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩ ΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ» και δ.τ. «HOWAT ABEE». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από απόφα ση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «HOWAT ΓΙ ΑΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ«, δ.τ. «HOWAT ABEE» και με ΑΡΜΑΕ 31562/03/Β/94/78, με την οποία εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την και συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα ως εξής: Γιαλιδάκης Ιωάννης του Γεωργίου, κάτοικος Παλ λήνης, οδός Κύπρου και Νίκης 1, με Α.Δ.Τ. Μ και ΑΦΜ , Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβου λος, Γιαλιδάκη Παναγιώτα, συζ. Ιωάννη, κάτοικος Παλ λήνης, οδός Κύπρου και Νίκης 1, με Α.Δ.Τ. Χ και ΑΦΜ , Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, Γιαλιδάκη Αργυρώ, συζ. Γεωργίου, κάτοικος Νίκαιας, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 44, με Α.Δ.Τ. Η και ΑΦΜ , μέλος Δ.Σ., Γιαλιδάκης Γεώργιος του Ιωάννη, κάτοικος Παλλή νης, οδός Κύπρου & Νίκης 1, με Α.Δ.Τ. Σ και ΑΦΜ , Μέλος Δ.Σ., Χάλαρης Σπυρίδων του Εμμανουήλ, κάτοικος Κορυ δαλλού, οδός Ιωαννίνων 39, με Α.Δ.Τ. Μ και ΑΦΜ , μέλος Δ.Σ. Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμ βουλος, Γιαλιδάκης Ιωάννης και σε περίπτωση κωλύμα τος ή απουσίας του αναπληρώνεται από την Αντιπρό εδρο Δ.Σ. και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο, Γιαλιδάκη Παναγιώτα. Επίσης με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συ νέλευσης ορίστηκαν για τη χρήση 2006 οι κατωτέρω ελεγκτές ως εξής: Τακτικοί: 1. Νάτσιος Νικόλαος του Μιλτιάδη, κάτοικος Ν. Πε ντέλης, οδός Κηφισίας 9, με Α.Δ.Τ. Τ και Αριθμό Αδείας ΟΕ Χριστάκης Κυριαζής του Κων/νου, κάτοικος Περι στερίου, οδός Παρασκευοπούλου 2 4, με Α.Δ.Τ. Μ και Αριθμό Αδείας ΟΕ Αναπληρωματικοί: 1 Ζήσης Ναπολέων του Βασιλείου, κάτοικος Ν. Χαλκη δόνας, οδός Θεμιστοκλέους 45, με Α.Δ.Τ. Κ και Αριθμό Αδειας ΟΕ Καντζιλιέρης Δημήτριος του Κων/νου, κάτοικος Ηλιουπόλεως, οδός Γρηγορίου Αυξεντίου 15, με Α.Δ.Τ. Μ και Αριθμό Άδειας ΟΕ Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκαν: το Προσάρτη μα, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Ελευσίνα, 8 Αυγούστου 2006 Η Διευθύντρια ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ (2) Εται επωνυμία «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ» και δ.τ. «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΤΕ ΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 33228/42/Β/95/0004: 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης οι εξής: α) Τακτικός: Ρούσος Ανδρέας του Μιχαήλ, Α.Μ. Σ.Ο.Ε β) Αναπληρωματικός: Δασκολίας Κων/νος, Α.Μ. Σ.Ο.Ε Ιωάννινα, 8 Αυγούστου 2006 Ο Διευθυντής κ.α.α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ (3) Εται επωνυμία «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα παρακάτω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», δ.τ. «ΜΑΝΙΑΤΙΣ ΗΟ ΤΕL» και Αρ.Μ.Α.Ε /25/Β/02/08: Το Πρακτικό ν.3 της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων με το οποίο εγκρίνονται οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005 και εκλέγο νται τακτικοί και αναπληρωματικοί ελεγκτές για την τρέχουσα εταιρική χρήση οι εξής: Τακτικοί: α) Κoκκίνης Αλέξιος του Γεωργίου, Λογιστής που γεν νήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 1959 στην Βαμβακού Λακω νίας, κάτοικος Σπάρτης οδός Μενελάου 67α και Γκορ τσολόγου, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ /2002, πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Θεσσαλονίκης, μέλος του Οικο νομικού Επιμελητηρίου, με Α.Μ.: και Α.Φ.Μ.:

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 β) Θωμάς Διονύσιος του Κωνσταντίνου, Οικονομολό γος, που γεννήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1953 στο Βαλερι άνο Κεφαλονιάς κάτοικος Σπάρτης, οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου αριθμός 14, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Λ /1982, πτυχιούχος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ν.Υ. COLLEGE των ΗΠΑ, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, με Α.Μ και Α.Φ.Μ.: Αναπληρωματικοί: α) Αλεξόπουλος Φώτιος του Παύλου, Λογιστής, που γεννήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 1960 στη Σπάρτη, κάτοι κος Κοκκινόραχης Σπάρτης κάτοχος Δελτίου Αστυνο μικής Ταυτότητας με αριθμό Ν /1987, πτυχιούχος της Α.Β.Σ. Θεσσαλονίκης, μέλος του Οικονομικού Επιμε λητηρίου, με Α.Μ και β) Αβδούλος Χρήστος του Γεωργίου, Λογιστής που γεννήθηκε στις 19 Μαΐου 1952 στη Συκιά Λακωνίας κά τοικος Συκιάς Λακωνίας κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Μ /1984, πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος Νομικής Αθηνών, μέλος του Οι κονομικού Επιμελητηρίου, με Α.Μ Σπάρτη, 7 Αυγούστου 2006 Ο Διευθυντής ΝΙΚ. ΖΩΤΑΛΗΣ (4) Εται επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δ.τ. «ΔΡΑ ΓΩΝΑΣ ΑΦΟΙ Α.Ε.» και αριθ. ΜΑΕ: 49407/26/Β/01/05: 1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, Ισολογισμός, έκ θεση διαχείρησης Διοικητικού Συμβουλίου και Έκθεση ελεγκτών για την χρήση Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελε γκτές χρήσης οι εξής: Τακτικοί: 1. Όνομα: Δημήτριος Επώνυμο: Τσίχλης Όνομα Πατρός: Σπύρος Ιδιώτης: Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής με άδεια άσκη σης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος με αριθ Τόπος κατοικίας: Νέδοντος 125, Καλαμάτα Α.Δ.Τ.: Ι ΤΑ Καλαμάτας. 2. Όνομα: Δημήτριος Επώνυμο: Μαρινόπουλος Όνομα Πατρός: Θεόδωρος Ιδιότης: Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής με άδεια άσκη σης Οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος με αριθ Τόπος κατοικίας: Νέδοντος 125, Καλαμάτα Α.Δ.Τ.: Κ ΤΑ Καλαμάτας. Αναπληρωματικοί: 1. Όνομα: Παναγιώτης Επώνυμο: Παπουτσής Ονομα πατρός: Ιωάννης Ιδιότης: Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής με άδεια άσκη σης οικονομολογικού επαγγέλματος από το οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος με αριθ Τόπος κατοικίας: Ψαρών 9, Καλαμάτα Α.Δ.Τ.: Μ / Όνομα: Βασίλειος Επώνυμο: Σταθόπουλος Όνομα πατρός: Κων/νος Ιδιότης: Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής με άδεια άσκη σης οικονομολογικού επαγγέλματος από το οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος με αριθ Τόπος κατοικίας: Αριστομένους 107, Καλαμάτα Α.Δ.Τ.: Π ΤΑ Καλαμάτας. Καλαμάτα, 18 Ιουλίου 2006 Η Προϊσταμένη ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ (5) Ανακοίνωση κ αταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται επωνυμία «Κ. ΚΑΠΛΑΝΤΖΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.» και δ.τ. «ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΑΜΟΥ». Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΚΑΠΛΑΝΤΖΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.» με δ.τ. «ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΑ ΜΟΥ» και με Αριθμό Μητρώου 22878/83/Β/90/018, ήτοι: 1. Τακτικοί: Αμυρσώνης Κων/νος του Εμμανουήλ, κάτοικος Σάμου πτυχιούχος ΠΑΣΠΕ (Αριθμός Αδείας άσκησης Οικονομο λογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου ). Κουιμτζής Ηλίας του Ευρυσθένη, κάτοικος Σάμου, πτυχιούχος της ΑΒΣΠ (Αριθμός Αδείας άσκησης Οικο νομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελη τηρίου ). 2. Αναπληρωματικοί: Φωτίου Κων/νος του Δημμητρίου, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. τος του Οικονομικού Επιμελητηρίου ). Παύλος Καριώτογλου του Λάμπρου, κάτοικος Πο τοκακίου Χώρας Σάμου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε, (Αριθμός Αδείας άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου ). Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (6) Εται επω νυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. «Κ.Ε.Κ. ΣΑΜΟΥ Α.Ε.». Την 20 Ιουλίου 2006 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕ ΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. «Κ.Ε.Κ. ΣΑΜΟΥ Α.Ε.» και με Αριθμό Μητρώου 35305/83/Β/96/001, ήτοι: 1. Τακτικοί: α. Παύλος Καριώτογλου του Λάμπρου, κάτοικος Ποτο κακίου Χώρας Σάμου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε, κάτοχος του υπ αριθμ. Χ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, β. Εμμανουήλ Παπουτσής του Σταύρου, κάτοικος 2. Αναπληρωματικοί: α. Ηλίας Κουϊμτζής του Ευρυσθένους, λογιστής, κάτοι β. Χρυσόστομος Χριστοφής του Δημητρίου, λογιστής, κάτοικος Σάμου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (Αριθμός Αδείας άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονο μικού Επιμελητηρίου ). Σάμος, 20 Ιουλίου 2006 Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης (7) Εται επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε». Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙ ΟΣ ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε» και με Αριθμό Μητρώου 16950/83/Β/88/009, ήτοι: Συμ βουλίου και έκθεση των Ελεγκτών για την χρήση Δημήτριος Παπαθεοφάνους του Θεμιστοκλή, λογι στής, κάτοικος Κουμεΐκων Σάμου, πτυχιούχος Οικονο μικού Πανεπιστημίου Μπράντφορντ Αγγλίας, κάτοχος του αριθμ. ΑΑ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας τος του Οικονομικού Επιμελητηρίου ). Παύλος Καριώτογλου του Λάμπρου, κάτοικος Πο τοκακίου Χώρας Σάμου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε, κάτοχος του αριθμ. Χ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, (8) Ανακοίνωση κα ταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται επωνυμία «ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΛΗ ΔΡΑ ΣΑΜΟΣ Α.Ε.». «ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΛΗΔΡΑ ΣΑΜΟΣ Α.Ε.» και με Αριθμό Μητρώου 19560/83/Β/89/011, ήτοι: Συμ βουλίου και έκθεση των Ελεγκτών για την χρήση Κων/νος Φωτίου του Δημητρίου, λογιστής, κάτοικος Καρλοβασίου Σάμου, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. κάτοχος του υπ αριθμ. Μ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, τος του Οικονομικού Επιμελητηρίου ).

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 Παύλος Καριώτογλου του Λάμπρου, κάτοικος Πο τοκακίου Χώρας Σάμου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε, κάτοχος του αριθμ. Χ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, (9) Εται επωνυμία «ΤΟΥΒΛΟΚΕΡΑΜ ΜΟΓΙΟΣ Α.Ε.». «ΤΟΥΒΛΟΚΕΡΑΜ ΜΟΓΙΟΣ Α.Ε.» και με Αριθμό Μητρώου 19643/83/Β/89/013, ήτοι: Συμ βουλίου και έκθεση των Ελεγκτών για την χρήση α. Τακτικοί: Δημήτριος Παπαθεοφάνους του Θεμιστοκλή, λογι στής, κάτοικος Κουμεΐκων Σάμου, πτυχιούχος Οικονο μικού Πανεπιστημίου Μπράντφορντ Αγγλίας, κάτοχος του αριθμ. ΑΑ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας τος του Οικονομικού Επιμελητηρίου ). Παύλος Καριώτογλου του Λάμπρου, κάτοικος Ποτο κακίου Χώρας Σάμου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε, κάτοχος του υπ αριθμ. Χ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης (10) Ανακοίνωση κατ αχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται επω νυμία «ΣΑΜΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΑ.Τ. Α.Ε.». Την 20 Ιουλίου 2006 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑ ΜΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΑ.Τ. Α.Ε.» και με Αριθμό Μητρώου 40322/83/Β/98/002, ήτοι: Χρυσόστομος Χριστοφής του Δημητρίου, λογιστής, κάτοικος Σάμου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (Αριθμός Αδείας άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονο μικού Επιμελητηρίου ). Αμυρσώνης Κων/νος του Εμμανουήλ, πτυχιούχος ΠΑΣΠΕ, κάτοικος Σάμου (Αριθμός Αδείας άσκησης Οι κονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμε λητηρίου ). Ηλίας Κουϊμτζής του Ευρυσθένη, λογιστής, κάτοικος Σάμου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (Αριθμός Αδείας άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επι μελητηρίου ). Σάμος, 20 Ιουλίου 2006 (11) Aνακοίνωση κ αταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟ ΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΚΤΩΡ ΠΑΡΙΑΝΟΣ Α.Ε». «ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΒΙΚΤΩΡ ΠΑΡΙΑΝΟΣ Α.Ε» και με Αριθμό Μητρώου 24244/83/Β/91/005, ήτοι: Δημήτριος Παπαθεοφάνους του Θεμιστοκλή, λογι στής, κάτοικος Κουμεΐκων Σάμου, πτυχιούχος Οικονομι

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ κού Πανεπιστημίου Μπράντφορντ Αγγλίας, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΑ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας τος του Οικονομικού Επιμελητηρίου ). Παύλος Καριώτογλου του Λάμπρου, κάτοικος Ποτο κακίου Χώρας Σάμου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε, κάτοχος του υπ αριθμ. Χ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, (12) Εται επωνυμία «ΙΚΑΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «STAMAR S.Α». «ΙΚΑΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «STAMAR. S.Α» και με Αριθμό Μητρώου 40660/83/ Β/98/008, ήτοι: 1. Τακτικοί: 1) Καρναβάς Σταμάτης του Αλεξάνδρου και της Βασι λικής, λογιστής, πτυχιούχος ΑΒΣΠ που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972 κάτοικος Καισαριανής, οδός Βου τζά 23, εθνικότητα ελληνική, ΑΔΤ Ξ και Αριθμός Αδείας άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Βύρωνα. 2) Καχριμάνης Γεώργιος του Αντωνίου και της Μαρίας, λογιστής πτυχιούχος ΑΒΣΠ Παν/μίου που γεννήθηκε στο Δρέπανο Αργολίδας το έτος 1972 κάτοικος Ναυ πλίου Αργολίδας, εθνικότητα ελληνική, ΑΔΤ Ν και Αριθμός Αδείας άσκησης Οικονομολογικού επαγ γέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου. 2. Αναπληρωματικοί: 1) Κομνηνέλης Παναγιώτης του Γεωργίου και της Ανα στασίας, λογιστής πτυχιούχος ΑΣΣΟΕ που γεννήθηκε στην Αίγυπτο το έτος 1948 κάτοικος Γλυφάδας, οδός Πατρών 96, εθνικότητα ελληνική, ΑΔΤ Λ και Αριθ μός Αδείας άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου ) Γλύκας Κων/νος του Ιωάννη και της Στυλιανής, λο γιστής πτυχιούχος ΑΣΣΟΕ που γεννήθηκε στην Αθή να το έτος 1948 κάτοικο Αργυρούπολης οδός Πίνδου 11, εθνικότητα ελληνική με ΑΔΤ Σ και Αριθμός Αδείας άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου (13) Ανακοίνωση κ αταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται επω νυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΧΑΡΤΕΚ ΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.». Την 20 Ιουλίου 2006 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚ ΔΟΤΙΚΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΧΑΡΤΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» και με Αριθμό Μητρώου 34536/83/Β/95/009, ήτοι: 1. Τακτικοί: Δημήτριος Διακογιάννης του Ιουλίου, λογιστής, κά τοικος Γαλατσίου, οδός Αγίου Σπυρίδωνος αρ. 1, πτυ χιούχος ΑΣΟΕΕ. (Αριθμός Αδείας άσκησης Οικονομο λογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου ). Κουϊμτζής Ηλίας του Ευρυσθένη, κάτοικος Σάμου πτυχιούχος της ΑΒΣΠ (Αριθμός Αδείας άσκησης Οικο νομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελη τηρίου ). 2. Αναπληρωματικοί: Εμμανουήλ Παπουτσής του Αργυρίου, κάτοικος Μαντζουράνης Μαντζουράνης του Νικολάου, κάτοι κος Αθηνών, πτυχιούχος ΠΟΕ (Αριθμός Αδείας άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επι μελητηρίου ). Σάμος, 20 Ιουλίου 2006

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 (14) Ανακοίνωση κ αταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΙΟΞΥΛ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΙΟΞΥΛ Α.Ε.». «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΙΟΞΥΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΙΟΞΥΑ Α.Ε.» και με Αριθμό Μητρώου 32425/83/ Β/94/008, ήτοι: Δημήτριος Παπαθεοφάνους του Θεμιστοκλή, λογι στής, κάτοικος Κουμεΐκων Σάμου, πτυχιούχος Οικονομι κού Πανεπιστημίου Μπράντφορντ Αγγλίας, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΑ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας τος του Οικονομικού Επιμελητηρίου ). Κων/νος Φωτίου του Δημητρίου, λογιστής, κάτοικος Καρλοβασίου Σάμου, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. κάτοχος του υπ αριθμ. Μ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, τος του Οικονομικού Επιμελητηρίου ). Παύλος Καριώτογλου του Λάμπρου, κάτοικος Ποτο κακίου Χώρας Σάμου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε, κάτοχος του υπ αριθμ. Χ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, (15) Aνακοίνωση κ αταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών στοιχείων της ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟ ΛΩΝ» με δ.τ. «ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΔΕ Α.Ε.». Την 20 Ιουλίου 2006 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ» με δ.τ. «ΑΙΓΑΙ ΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΔΕ Α.Ε.» και με Αριθμό Μητρώου 41290/83/Β/98/009 ήτοι: Συμβουλίου και Πιστοποιητικό Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση σθηκαν Ελεγκτές για την χρήση 2006, οι παρακάτω ορκωτοί ελεγκτές: α. Τακτικός: Γιώργος Μανώλαρος του Σταύρου, κάτοικος Κηφισι άς Αττικής (ΑΜ ΣΟΕΛ: και Αριθμός Αδείας άσκη Επιμελητηρίου ). β. Αναπληρωματικός: Κυριάκος Παπαγεωργίου του Γεωργίου, Φωκίωνος Νέγρη αριθμ. 3 Αθήνα (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ και Αριθμός Αδείας άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου ). Σάμος, 20 Ιουλίου 2006 Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (16) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρι σμένης Ευθύνης με την επωνυμία «UTURE ITNESS ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και δ.τ. «UTURE ITNESS ΕΠΕ». Δυνάμει του υπ αριθμ /2006 συμβολαίου της συμ βολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Νικ. Δερτούζου, που δη μοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εται ρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 2720 και Ειδικό 3569 και στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με αύξοντες αριθμούς Γενικά 2720 και Ειδικό 3569, οι: 1) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ του Παναγιώτου και της Ελευθερίας, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Δ Πειραιώς, καθη γητής σωματικής αγωγής, που γεννήθηκε στη Νίκαια Αττικής το έτος 1971, και κατοικεί στον Πειραιά Αττικής, οδός Δράμας, αριθμός 100, κάτοχος του Δελτίου Αστυ νομικής Ταυτότητας υπ αριθμ. Ν και 2) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΗΣ του Φωτίου και της Ολυμπίας, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου Αττικής, καθη γητής σωματικής αγωγής, που γεννήθηκε στο Γιοχάνε σμπουργκ της Νότιας Αφρικής το έτος 1972, και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδός Αρτέμιδος, αριθμός 119, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ αριθμ. Ν ως μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Πε ριωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «UTURE ITNESS Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το δ.τ. «UTURE ITNESS ΕΠΕ», που εδρεύει στο Δήμο Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Ιωνίας, αριθμός 4 (ΑΦΜ ), τρο ποποίησαν το εταιρικό καταστατικό ως εξής: 1) πώλησαν άπαντα τα ανήκοντα σ αυτούς, ήτοι εταιρικά μερίδια με το τίμημα των ,43 ευρώ, στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΗΝΑΔΑΚΗ του Γεωργίου και της Ει ρήνης, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΣΤ Θεσσαλονίκης και αποχώρησαν από την εταιρεία 2) εν συνεχεία ο Κωνσταντίνος Μηναδάκης του Γε ωργίου, τροποποίησε τα άρθρα του καταστατικού της εταιρείας, η οποία πλέον καθίσταται ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και άλλαξε και την επωνυμία και το διακριτικό της τίτλο και θα λειτουργεί πλέον με την νέα επωνυμία «UTURE ITNESS AGROTICA ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το νέο δ.τ. «UTURE AGROTICA Μ. ΕΠΕ», 3) αύξησε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 783,57, 4) μετέφερε την έδρα της εταιρείας στο Δήμο Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης, 5) διεύρυνε το σκοπό της εταιρείας και σε εμπορία οργάνων γυμναστικής και εμπορία αγροτικών προϊό ντων, 6) ανέλαβε τη διαχείριση της εταιρείας και 7) κωδικοποίησε το καταστατικό της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο. Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί με το υπ αριθμ. 9244/ συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αμα ρουσίου Δανάης Φλώρου Κυριακίδη, το οποίο κατα χωρήθηκε νόμιμα την και δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς γενικό 3767 και ειδικό 1309 και σε περίληψη στο υπ αριθμ. 1744/ Φ.Ε.Κ. (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Αθήνα, 20 Ιουλίου 2006 Η Συμβολαιογράφος ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ. ΔΕΡΤΟΥΖΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9515 13 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιριών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7785 19 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10414 10 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10271 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9528 13 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εται νυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11101 9 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7434 13 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8726 10 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12902 9 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3851 1 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11934 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 11809 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7369 30 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 11288 2 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2616 7 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εται ρειών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10094 18 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9037 24 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13172 11 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 168 9 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 487 28 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7522 11 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3008 28 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3243 7 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΑΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7300 9 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 145 21 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2894 15 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10093 18 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7912 16 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9140 3 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9155 25 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα